Avukatlık Hukuku DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avukatlık Hukuku DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI"

Transkript

1 Avukatlık Hukuku DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI

2 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Edimini Özenle İfa Yükümlülüğü AvK. m. 34 Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler. Özen Yükümlülüğü Doğruluk ve Onur İçinde Görev Yapma Yükümlülüğü

3 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Edimini Özenle İfa Yükümlülüğü AVUKATIN ÖZENYÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂL ETMESİNİN MÜEYYİDESİ Hukukî sorumluluğunun doğması: Zararın tazmini. Eğer başka bir madde kapsamına girmiyorsa TCK m. 257 maddesine göre cezalandırma: Görevi kötüye kullanma Madde 257 (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Avukatlık Kanunu nun 134 ve takip eden maddelerindeki disiplin işlem ve cezalarına tâbi tutulma:

4 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Özen Yükümlülüğü Avukatın özen yükümlülüğünün ölçüsü; avukatın iş sahibince bilinen öğrenim ve kültür derecesine, mesleki bilgisine, yeteneğine ve diğer niteliklerine göre belirlenir. Bunu sübjektif ölçüt olarak kabul etmek mümkündür. Buna göre, avukatlar, alanlarında uzman olarak kabul edilen kişiler olduklarından genellikle bilinen ve kabul edilen kural ve yöntemleri bildikleri varsayılır ve bunları bilmemeleri halinde de sorumlu tutulurlar. Objektif ölçüte göre ise, sözleşme gereğince görülecek işin türü, güçlüğü gerektirdiği öğrenim ve meslekî bilgi derecesi dikkate alınır. ÖRNEK Asliye Hukuk Mahkemesinin iş mahkemesi sıfatıyla karar verdiği ve kararda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde kararın temyiz edilebileceğinin bildirildiği görülmektedir. Her ne kadar ( ) Asliye Hukuk Mahkemesinin ( ) günlü kararında gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Yargıtay da temyiz yoluna müracaat edebileceği bildirilmiş ise de; iş mahkemesi kararlarının tefhimden itibaren ve sekiz günlük süre içinde temyiz edilmesi gerektiği açıktır. Bu durumda mahkeme kararının hüküm fıkrasında yanlış yazılmış olması, genel hukuk kurallarını bilmek ve uygulamak durumunda olan avukatı sorumluluktan kurtarmaz. (TBB Disiplin Kurulu, , E. 2008/130, K. 2008/264)

5 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Özen Yükümlülüğü Avukatın özen yükümlülüğünün konusunu, üstlendiği işi başarı ile tamamlamak için yaşam deneyimlerine ve işlerin normal akışına göre gerekli girişim ve davranışlarda bulunması ve başarılı sonucu engelleyecek davranışlardan kaçınması, basiretli hareket ederek görevini yerine getirmesi oluşturur. ÖRNEK avukatın dava süresini korumak için başvurduğu yolun yeterli olmadığını kestiremeyip, ihtiyatsızca hareket ederek süreyi kaçırması özen borcunun gereği gibi ifa edilmeyişine olgu olarak kabul edilmelidir. Nitekim avukatın görevi olayları mantıki şekilde değerlendirip, işin türü ve ağırlığına göre öngörülmesi gereken bütün yönleri dikkate almaktır. Açıklanan hukuk kurallarının ışığı altında olaya bakıldığında; davalı avukatın vekaletnamenin verildiği günde kamulaştırma tebligatının vekaletname verenlere ulaştığı bildirimine inanarak hareket ettiği, oysa ihtiyatlı ve temkinli hareket ederek, mesleki bilgilerini de değerlendirerek vekalet verenlerin sözlerine güven duymadan, araştırıp dava açması gerekirken aksini yaparak sukutu hak süresini kaçırıp dava açması özen yükümlülüğüne aykırı bir davranıştır.

6 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Özen Yükümlülüğü HUKUKÎ İNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Avukatın özen yükümlülüğü kapsamında öncelikle; avukatın o iş için gerekli hukuki bilgi düzeyinin sağlanması gerekir. Avukat, mesleğinin yerine getirilmesiyle ilgili kuralları iyi bilmek özümsemek ve bu alanda yapılan değişiklikleri de tüm olanaklarını kullanarak izlemek zorundadır. Bilgisiz olması, işi savsaklaması, deneyim yetersizliği gibi durumlar da özen yükümlülüğünün ihlâlidir. ÖRNEKLER Müvekkili bakımından işlemekte olan maddî hukuka ilişkin sürelerle, usul hukuku bakımından söz konusu olan süreleri, bunların hak kaybına sebep olup olmadıklarını incelememesi, Doğru olmayan yargı kolunda veya görevli olmayan mahkemede dava açması, Davaların birleştirilmesi mümkünken, bunu yapmayarak çok sayıda dava açması, Zamanaşımı savunmasında bulunma şartları bulunduğu halde bunu yapmaması, Vekillikten çekilen avukatın bu hususu müvekkiline usulüne uygun şekilde tebliğ ettirmemesi, Duruşmaya girmeyerek dosyanın işlemden kaldırılmasına sebebiyet vermesi gibi.

7 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Özen Yükümlülüğü Avukat, zamanının ve yeteneklerinin erişmediği bir işi kabul etmez (Meslek K. m. 38, II). Avukat, aldığı işin uzmanlık alanına girmediğini yahut uzun bir süreden beri hastalığı nedeniyle yasal değişiklikleri takip edemediğini ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz. Bu tür hallerde, avukat işi reddetme hakkını kullanmalıdır.

8 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Özen Yükümlülüğü OLAYI HUKUKEN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Avukatı bilgilendirme, iş sahibine düşen bir yükümlülük olmakla beraber, avukat önüne getirilen konunun aydınlanması için anlatılanlarla yetinmeyip, iş sahibinin bilgisizliğini veya önem vermeyip açıklamamış olabileceğini düşünerek yönelteceği sorularla konuyu aydınlatmalı ve iş sahibinin bilgi verme yükümlülüğünün tamamlanmasına yardımcı olmalıdır. Avukat, iş sahibi tarafından aktarılan sözlü bilgilerle yetinmemeli, kendisine verilen belgeleri, yazışmaları mahkeme dosyalarını da mutlaka araştırmalıdır. Yargıtay a göre, iş sahibinden gerekli bilgileri istediğini kanıtlama yükü, avukata aittir.

9 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Müvekkil Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü Talimat, iş sahibinin avukatlık sözleşmesinin kurulması sırasında veya sonrasında avukata kendisine tevdi edilen işi nasıl göreceğini belirten tek taraflı, varması gerekli bir irade açıklaması dır. EMREDİCİ TALİMAT: İş sahibinin direktiflerine sıkı sıkıya bağlı kalınması ve her zaman uyulması gereken talimatlardır. Emredici talimata vekilin uyması gerektiği kabul edilir. Ancak, haksız veya dürüstlüğe aykırı ya da hukuka aykırı olan talimat dairesinde hareket etme zorunluluğu söz konusu olamaz (bkz. AvK. m. 1, 2, 34, 134). Yine, emredici talimat ile yapılması istenen iş sahibinin açıkça aleyhine ise, yahut talimat amaca uygun değilse vekilin iş sahibini uyarması, ısrarı halinde AvK. m. 53. maddesinde öngörülen tutanağı düzenleyip, AvK. m. 174 te tanınan yetkiyle vekillikten ayrılarak işi bırakması gerekir.

10 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Müvekkil Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü İHTİYARİ TALİMAT: Vekile sadece öneride bulunma şeklinde görülen talimattır. Bu tür talimatta avukatın iş sahibinin çıkarını daha iyi bir biçimde koruyabilmesi için talimattan ayrılması mümkündür. YOL GÖSTERİCİ TALİMAT: Avukata genel anlamda talimat verilmemekte, belli bir durum göz önünde tutularak, olası bir duruma göre talimat verilmektedir. Bu gibi durumlarda, avukat, koşulların değişmesi halinde veya talimat anında öngörülmeyen durumun ortaya çıkması durumunda verilen talimattan ayrılma hakkını elde eder.

11 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Müvekkil Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü TBK m. 505 e göre, avukat iş sahibinin açık olan talimatına karşı koyamaz. Ancak, durumun gereğine göre iş sahibinden izin alma olanağı bulunmamakla birlikte, eğer olanak bulunup da sorulsaydı iş sahibinin her halde izin verecek olduğu durumlarda talimatın dışına çıkılması mümkündür. Avukatın, hak yitirmeye neden olacak vazgeçme durumlarında iş sahibinin talimatlarıyla bağlıdır ve bu talimatın yazılı bir belgeye dayanması gerekir (AvK. m. 53). Avukat, vazgeçme anlamına gelen işlerde iş sahibinin yazılı olurunu almak zorundadır. ÖRNEK Davadan feragat halinde, kanun yollarına başvurudan feragat halinde bunların müvekkilin bilgisi dahilinde yapılmış sayılması için yazılı talimat alınması gerekir.

12 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Müvekkil Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü Avukat, yüklendiği işte tahsil ettiği parayı geciktirmeden iş sahibine veya onun yazılı talimatındaki kişiye aktarmakla yükümlüdür (bkz. TBK m. 508). İş sahibi adına veya iş sahibine iletilmek üzere bir başkasına ödeme yapıyorsa mutlaka iş sahibinin açık ve yazılı talimatını alması gerekir. Avukat, müvekkilinin yazılı talimatını almadan takip ettiği davayı atiye terk etmemeli, yani dosyanın işlemden kaldırılmasına neden olacak bir işlemde bulunmamalıdır. Avukata verilen talimatın uzun bir süre yerine getirilmeyip önemli sayılacak bir aradan sonra uygulamaya konulması halinde, avukat, iş sahibini arayarak durumda değişiklik olup olmadığını, işin görülmesi gerekip gerekmediğini sormalı ve yeniden talimat almalıdır.

13 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Müvekkil Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü MÜVEKKİL TALİMATLARINA AYKIRI HAREKET ETMENİN MÜEYYİDESİ Avukat müvekkil talimatlarına aykırı faaliyette bulunmuşsa, bu suretle ortaya çıkan zararı tazmin ile yükümlü olur. Ancak, haksız veya dürüstlüğe aykırı ya da hukuka aykırı olan talimat dairesinde hareket etme zorunluluğu söz konusu olamaz (bkz. AvK. m. 1, 2, 34, 134). Eğer müvekkilin verdiği talimata uymak, avukatın meslekî yükümlülüklerini ihlâl etmesi sonucunu yaratmaktaysa veya bunlara uyularak hareket edilmesi, hukuka, dürüstlük kurallarına aykırılık yaratacaksa, avukat talimata uymak zorunda değildir, hatta böylesi bir talimata uymamak onun görevidir; vekâlet görevinden çekilmelidir. Bu, haklı istifa olarak kabul edilebilir.

14 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Doğruluk ve Onur İçinde Görev Yapma Yükümlülüğü Avukat, işi alırken doğruyu söylemeli ve işin sonucu hakkında bir üstlenmeye girmemelidir. Avukat, davanın başarı şansı konusunda yaklaşık ve bağlayıcı olmayan bir tahminde bulunmalı; mutlaka işin riskleri, farklı karar çıkmasına etkili olacak yönleri iş sahibine açıkça anlatmalıdır. Avukatın davayı kazanma koşulu ile sözleşme yapması geçersizdir. Avukat kazanılma şansı hiç olmayan bir davayı almamalıdır (bkz. AvK. m. 38/a, f: kasti dava açma, kötüniyetli dava açma ).

15 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İŞİ REDDETME ZORUNLULUĞU (AvK. m. 38) Avukat; 1) Kendisine yapılan teklifi yolsuz veya haksız görür yahut sonradan yolsuz veya haksız olduğu kanısına varırsa, 2) Aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olursa, 3) Evvelce hâkim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak o işte görev yapmış olursa, 4) Kendisinin düzenlediği bir senet veya sözleşmenin hükümsüzlüğünü ileri sürmek durumu ortaya çıkmışsa, 5) Görmesi istenilen iş, Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilen mesleki dayanışma ve düzen gereklerine uygun değilse, teklifi reddetmek zorunluluğundadır. Bu zorunluluk, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar.

16 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Hesap Verme ve Teslim Yükümlülüğü Vekil, müvekkilin talebi üzerine yapmış olduğu işin hesabını vermeye ve bu cihetten dolayı her ne nam ile olursa olsun almış olduğu şeyi müvekkile teslime mecburdur (TBK m. 508; Meslek K. m. 43). HESAP VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Dar anlamda bu yükümlülükle kastedilen, vekilin, müvekkilden veya üçüncü kişilerden aldığı değerler ve kendi ücret, masraf, tazminat alacakları hakkında bilgi ve hesap vermek zorunda olmasıdır (Meslek K. m. 43). Geniş anlamda bu yükümlülüğe, vekâlet alınıp işe başlandıktan sonra işin yürütümü hakkında müvekkili bilgilendirme de girer. Vekil, sadece işin sonunda değil; görevin yürütümü sırasında da müvekkile bilgi vermek zorundadır. Bu yükümlülük, vekilin sadakat ve özen yükümlülüklerinin bir parçasıdır.

17 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TESLİM ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Avukat, iş sahibi adına aldığı paraları ve başkaca değerleri geciktirmeksizin iş sahibine duyurmak ve vermekle yükümlüdür. Paraları tahsil eden avukat bunları iş sahibine makul bir süre içinde haber vermeli, verememesi yahut iş sahibinin parayı almaması durumunda gerekli yasal yolları denemelidir. Ödeme olanağı bulunmayan hallerde iş sahibi adına nemalarından da iş sahibini yararlandıracak şekilde bankaya bloke edilmesi veya mahkemeye başvurarak ödeme yeri tayin ettirmesi zorunludur. Avukat, geri verilecek paranın zimmetinde kaldığı günden itibaren eylemli olarak ödendiği tarihe kadar geçen sürenin gecikme faizini de ödemelidir (TBK m. 508, II).

18 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESAP VERME ve TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİNİN MÜEYYİDESİ Müvekkil sadece bu yükümlülüğün yerine getirilmesini değil; aynı zamanda vekilin vekâlet işi dolayısıyla aldığı ve kendisine geri vermesi gereken para ve diğer kıymetlerin getirisi ile birlikte iadesini ve vekâletin gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan zararının tazminini talep edecektir. Disiplin cezası alma sonucunu doğurabilir. Vekilin hesap vermekten kaçınarak müvekkile iade etmesi gereken para ve diğer kıymetleri iade etmemesi, saklaması ve kullanması TCK m. 247 anlamında zimmet suçu teşkil edebilir.

19 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Amaca En Uygun ve En Güvenli Yolu Seçme ve Yürütme Yükümlülüğü Avukat, üzerine aldığı işi başarmak için, en sağlıklı, en güvenli ve amaca en uygun yolu seçmekle yükümlüdür. Birden çok tedbir söz konusu olduğunda en emin ve en tehlikesiz olana başvurmalı ve amaçlanan sonuca ulaşmada birden fazla yol mümkün olduğunda en güvenilir şekilde sonuca ulaştıran yolu seçmelidir. Hukuki uyuşmazlığın çözüm yollarını araştırmalı, tartışmalı, o konuda yargı içtihatlarını irdeleyip, somut olaya uygunluğuna dikkate alarak karar vermelidir.

20 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Amaca En Uygun ve En Güvenli Yolu Seçme ve Yürütme Yükümlülüğü Avukat, üzerine aldığı işi kanundaki koşullar gerçekleşmediği sürece sonuna kadar yürütmekle yükümlüdür. Kendi yükümlülüğünü yerine getirmediği iş sahibine yazılı olarak duyurulmadığı sürece avukat özen borcundan kurtulamaz. Avukat üstlendiği dava sonunda verilen kararın temyizinde yarar görülmüyorsa, bu yoldaki hukuki kanaatini temyiz süresi geçmeden ve yazılı olarak iş sahibine bildirmelidir. Temyiz giderlerinin süresi içerisinde ve yine yazılı olarak iş sahibine bildirilmesi ve giderlerin ödenmemesi sonuçları hakkında uyarıda bulunulması özen yükümlülüğünün bir gereğidir.

21 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Aydınlatma Yükümlülüğü Avukat, işi alırken açılacak davanın tüm güçlüklerini ve sakıncalı yönlerini saptayıp, iş sahibine bildirmelidir. Avukat bu yükümlülüğünü yerine getirirken iş sahibinin bilgi düzeyini, deneyimini ve eğitimini dikkate almalıdır. Bu yükümlülük, işin görülmesi aşamasında da devam eder. Örneğin, önerilen yeminin ne anlama geldiğini, yemin etmesi halinde nasıl bir sonuç doğacağını, kaçınırsa ne olacağını müvekkiline açıklamalıdır. Danışma ve temsil amacıyla kendisine başvurulan avukat, hedeflenen amaca ulaşmayı sağlayacak birden fazla hukuki yolun bulunması halinde, kendi hukuki görüşüne yakın olanın yanı sıra, yargısal kararlarda ve bilimsel yapıtlarda ele alınan ve başarı olasılığı olan diğer yolları da iş sahibine bildirmelidir.

22 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sadakat Yükümlülüğü Meslek K. m. 3 Avukat mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işini tam bir sadakatle yürütür. Meslek K. m. 4 Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat özel yaşantısında da buna özenmekle yükümlüdür. Sadakat yükümlülüğü, gerek vekâlet görevinin yerine getirilmesi sırasında, gerek vekâlet görevi bittikten sonra, avukatın kendisine duyulan güvene uygun biçimde müvekkil menfaatlerini korumak ve kendi menfaatini müvekkilinkine tâbi kılmak yükümlülüğü olarak tanımlanabilir. Vekil sadakat yükümlülüğünü, müvekkilinin yararına olacak davranışlarda bulunmak ve ona zarar verecek davranışlardan kaçınmak suretiyle yerine getirir.

23 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sadakat Yükümlülüğü Sadakat yükümlülüğü, temelini avukat ile iş sahibi arasındaki özel güven ilişkisinde bulmaktadır. Bu yükümlülük, avukatın müvekkiline karşı olan diğer meslekî yükümlülüklerinin de temelini oluşturur. Sadakat yükümlülüğü, özellikle her iki tarafa hizmet ve taraf değiştirme yasaklarının, sır saklama yükümlülüğünün, müvekkili uyuşmazlık konusunda bilgilendirme, talimatların gerektirdiklerini yapma ile vekâlet görevinin ifası için veya ifası dolayısıyla alınanları iade ve müvekkile hesap verme, uygun olmayan zamanda vekâletten çekilme yasağı ile sözleşmenin son bulmasından sonra özenli işlemlerde bulunmayı sürdürme yükümlülüklerinin temelini oluşturur.

24 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sadakat Yükümlülüğü SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİNİN MÜEYYİDESİ HUKUKİ SORUMLULUK: Sadakat yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, beslenen güvenin boşa çıkmasından doğan zararın tazminini gerektirir. CEZAİ SORUMLULUK: Ceza hukuku bakımından ise, vekilin genel olarak sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışı, TCK m. 258 hükmündeki suçun unsurlarını taşıyabilir. Bu düzenlemeye göre, Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. DİSİPLİN SORUMLULUĞU: Avukatın sadakat yükümlülüğünü ihlâl eden eylemi, aynı zamanda disiplin kovuşturmasının konusunu teşkil

25 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sadakat Yükümlülüğü AVUKATIN VEKÂLET İLİŞKİSİNE GİRMEKTEN KAÇINMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞİ REDDETME ZORUNLULUĞU (AvK. m. 38/b, c, d): Avukat; Aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olursa, Evvelce hâkim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak o işte görev yapmış olursa, Kendisinin düzenlediği bir senet veya sözleşmenin hükümsüzlüğünü ileri sürmek durumu ortaya çıkmışsa teklifi reddetmek zorunluluğundadır.

26 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sadakat Yükümlülüğü ÇATIŞAN MENFAATLERİ TEMSİL ETMEKTEN KAÇINMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ(AvK. m. 38/b) Avukat aynı hukukî uyuşmazlıkta menfaatleri çatışan tarafları temsil edemez. Bu yükümlülük ortak büroda çalışan avukatları, avukatların ortaklarını da kapsamaktadır. Çift tarafı temsil, bu konuda tarafların anlaşması durumunda dahi meslek hukuku bakımından caiz değildir. Bu durumda, avukat, ceza hukukuna (TCK m. 257, 258 bağlamında) ve meslek hukukuna (AvK. m. 38/b, m. 134 bağlamında) özgü yaptırımlarla karşılaşabilir; sözleşme ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlâlden ötürü müvekkili zarar görmüşse, bunu tazmin etmek durumunda da olabilir. Söz konusu yasak, dava yürütme faaliyeti şeklindeki avukatlık faaliyeti bakımından mutlak iken, danışmanlık şeklindeki avukatlık faaliyeti bakımından mutlak değildir. Örneğin, eser sözleşmesi yapacak olan tarafların, bir avukata sözleşmenin metnini hazırlaması için başvurmaları halinde, avukatın tarafların üzerinde anlaşacakları bir sözleşme metnini hazırlayarak imzalarına sunması mümkündür.

27 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sadakat Yükümlülüğü TARAF DEĞİŞTİRMEKTEN KAÇINMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ(m. 38/b) Avukatın bu yükümlülüğü, aynı uyuşmazlıkta önce bir taraf daha sonra diğer taraf için faaliyette bulunmaktan kaçınma yükümlülüğüolarak açıklanabilir. ÖRNEK 1 Ceza davasında avukat sanık için çalışmış ve onu savunmuşsa, aynı olaya ilişkin sonraki tazminat davasında, ceza davasının müdahilini veya müştekini temsil etmesi ÖRNEK 2 Avukatın olası bir dava için bir tarafa danışmanlık yapıp; ondan talimatlar alması ve daha sonra diğer tarafı uyuşmazlıkta temsil etmesi

28 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sır Saklama Yükümlülüğü Müvekkil sırlarının saklanması da (AvK. m. 36), sadakat yükümlülüğü kapsamındadır. Vekilin sadakat borcu gerek vekâlet ilişkisi devam ederken gerekse, ilişki sona erdikten sonra devam eden ve müvekkilin menfaatlerinin korunmasını hedefleyen bir yükümlülüktür. Vekilin özen yükümlülüğü vekâlet ilişkisi bitince bitmesine karşın, sadakat ve sır saklama borcu davam etmektedir. Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse, Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır (sır saklama yükümlülüğü; AvK. m. 36; MesK. m. 37). Avukatların bu hususlarda tanıklık edebilmeleri, iş sahibinin muvafakatini almış olmalarına bağlıdır. Ancak, bu halde dahi avukat tanıklık etmekten çekinebilir (sır saklama hakkı; AvK. m. 36). Çekinme hakkının kullanılması hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz. Söz konusu yükümlülük avukatlar, dava vekilleri, dava takipçileri, stajyerler ve avukat katipleri bakımından da söz konusudur.

29 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sır Saklama Yükümlülüğü Sır saklama yükümlülüğünün kapsamına, avukatın mesleği dolayısıyla veya mesleğini icra ederken öğrendiği hususlar girer. Yani, sırrın öğrenilmesi ile avukatlık mesleği arasında bir nedensellik bağının bulunması gerekmektedir. Avukatın, görev yaptığı dosyadan, mahkemeden, karşı taraftan edindiği bilgiler meslek sırrı sayılır. Sırrın açıklanmasında ise, iş sahibinin muvafakati varsa veya sırrın açıklanmasında iş sahibinin menfaati varsa avukat sırrı açıklayabilir. Vekalet görevinin yerine getirilmesi için sırrın açıklanması zorunlu ise, bu takdirde sır saklama zorunluluğu ortadan kalkar.

30 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sır Saklama Yükümlülüğü SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİNİN MÜEYYİDESİ CEZAİ SORUMLULUK: TCK nun 258. maddesine göre, Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya ne surette olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. TCK m.6 bağlamında, kamusal görevin yürütülmesine katılan kişi olarak avukatın bu suçu işlemesi mümkündür. DİSİPLİN SORUMLULUĞU: Avukatın sır saklama yükümlülüğünü ihlâl eden eylemi, aynı zamanda disiplin kovuşturmasının konusunu teşkil eder.

31 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sır Saklama Yükümlülüğü AVUKATIN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KURTULMASI AvK. m. 36, II ye göre, avukatların kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse,türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususlar hakkında tanıklık edebilmeleri, iş sahibinin muvafakatini almış olmalarına bağlıdır. Ancak, bu halde dahi avukat tanıklık etmekten çekinebilir. Çekinme hakkının kullanılması hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz. CMK m. 46/a ya göre, avukatlar veya stajyerleri veya yardımcıları, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgileri tanık olarak açıklamaktan çekinebilirler. Bu kişiler, ilgilinin rızası bulunsa bile tanıklıktan çekinebilirler. HMK m. 249 a göre, Kanun gereği sır olarak korunması gereken bilgiler hakkında tanıklığına başvurulacak kimselerin, bu hususlar hakkında tanıklıktan çekinebilirler. Avukatlar ve stajyerler, sır sahibi tarafından sırrın açıklanmasına izin verildiği takdirde de tanıklıktan çekinebilirler.

32 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Edimini Şahsen Yerine Getirme Yükümlülüğü Avk. m. 171 Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder. Avukata verilen vekaletnamede başkasını tevkile yetki tanınmış ise, yazılı sözleşmede aksine açık bir hüküm olmadıkça, işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir. Vekaletnamede, bunun düzenlendiği tarihten sonra açılacak veya takip edilecek bütün dava ve işlerde vekalete ve başkasını tevkile genel şekilde yetki verilmişse, avukat, bu tarihten sonraki dava ve işlerde müvekkilinden ayrıca vekalet almaya lüzum kalmaksızın işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir. İkinci fıkradaki hallerde, avukatın müvekkile karşı sorumluluğu devam eder. Birlikte takibettiği veya işi tamamen devrettiği avukatların kusurlarından ve meydana getirdikleri zarardan dolayı müvekkile karşı hem şahsen hem de diğer avukatla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Şu kadar ki, bu hüküm, 12 nci maddede yazılı bir iş sebebiyle başka bir yerde çalışmak zorunluğunda olduğu için işi tamamen başkasına devreden avukatlar hakkında uygulanmaz. Avukat tarafından işe başka avukatlar teşrik edilmiş ise, avukat bundan dolayı ayrı bir ücret istiyemiyeceği gibi, işi birlikte takip eden avukat da müvekkilden herhangi bir ücret istiyemez. İş tamamen başka bir avukata bırakılmış ise, tevkil eden ve tevkil olunan avukatlar ücret sözleşmesindeki miktarı aşmamak şartiyle, harcadıkları mesaiye karşılık olan ücreti müvekkilden istiyebilirler. Ancak, tevkil eden avukat müvekkilden peşin ücret almışsa, harcadığı mesaiye karşılık olan miktarın fazlasını tevkil ettiği avukata ödemekle yükümlüdür.

33 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Edimini Şahsen Yerine Getirme Yükümlülüğü Avukat, kural olarak üstlendiği işi sonuna kadar bizzat yerine getirmekle yükümlüdür. İşin sonundan, hukuki yardımın son bulduğu yani temyiz dahil tüm aşamaların tamamlanması kastedilmektedir. Avukat, işi bırakma hakkına yani söz konusu işten istifa etme hakkına da her zaman sahiptir. Avukat bir başka avukatı sözleşmede aksine bir hüküm yoksa tevkil etme hakkına da sahiptir. Avukat kendisine verilen vekaletnamede bir başka avukatı tevkil etme yetkisi tanındığı takdirde, söz konusu işi bir başka avukata takip ettirebilir. Uygulamada avukatlar bunu bir başka avukat adına yetki belgesi düzenlemek suretiyle gerçekleştirmektedir.

34 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Vekâletten Uygun Olmayan Zamanda Çekilmekten Kaçınma Yükümlülüğü Avukat, kural olarak üstlendiği işi sonuna kadar takip etmek ve müvekkiline bilgi vermek zorundadır. Ancak avukat sebep göstermeden vekâletten çekilme hakkında da sahiptir (karş. AvK. m. 37). Avukat bu hakkını uygun zamanda kullanmalıdır. Vekâletten çekilme, müvekkilin menfaatlerini bizzat korumasına veya bir başkasını vekil tayin etmesine olanak tanıyacak bir zamanda olmalıdır. Bu, meslek kurallarından çıkan bir sonuç ve genel anlamda sadakat yükümlülüğünün bir gereğidir. Uygun olmayan zamanda vekaletten çekilme veya çıkarılma hallerinde bunu yapanın diğer tarafın bu nedenle uğradığı zararını tazmin etmekle yükümlüdür (TBK m. 512). Ancak işi sürdürmesi kendisinden beklenmesi mümkün olmadığı hallerde, avukatın işi devam etmeye zorlanmaması gerekir. Bu halde avukatın işi bırakması onun söz konusu yükümlülüğü ihlâl ettiği sonucunu doğurmaz ve bu nedenle iş sahibinin zararını tazmin etmek zorunluluğunu da gerektirmez.

35 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Vekâletten Uygun Olmayan Zamanda Çekilmekten Kaçınma Yükümlülüğü AvK. m. 174, I Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiçbir ücret istiyemez ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır. AvK. m. 41 Belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi, durumu müvekkiline tebliğinden itibaren onbeş gün süre ile devam eder. Şu kadar ki, adli müzaharet bürosu yahut baro başkanı tarafından tayin edilen avukat, kaçınılmaz bir sebep veya haklı bir özürü olmadıkça, görevi yerine getirmekten çekinemez. Kaçınılmaz sebebin veya haklı özürün takdiri avukatı tayin eden makama aittir. HMK m. 81 (1) Vekilin azli veya istifasının, mahkeme ve karşı taraf bakımından hüküm ifade edebilmesi için, bu konudaki beyanın dilekçeyle bildirilmesi veya tutanağa geçirilmesi ve gerektiğinde ilgilisine yapılacak tebligat giderinin de peşin olarak ödenmesi zorunludur. HMK m. 82 (1) İstifa eden vekilin vekâlet görevi, istifanın müvekkiline tebliğinden itibaren iki hafta süreyle devam eder. (2) Vekilin istifa etmiş olması hâlinde, vekâlet veren davayı takip etmez ve başka bir vekil de görevlendirmez ise tarafın yokluğu hâlinde uygulanacak hükümlere göre işlem yapılır. (3) Yukarıdaki fıkralarda yer alan hususlar, istifa eden vekilin istifa dilekçesi ile birlikte vekâlet verene ihtaren bildirilir. HMK m. 77, 4 Avukatın istifa etmesi, azledilmesi veya dosyayı incelememiş olması sebebiyle yargılama başka bir güne bırakılamaz. Ancak, dosyanın incelenmemiş olması geçerli bir özre dayanıyorsa, hâkim bir defaya mahsus olmak üzere, kısa bir süre verebilir. Verilen süre sonunda, dosya incelenmemiş olsa bile davaya devam olunur.

36 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Dosya Tutma ve Evrakı İade Etme Yükümlülüğü AvK. m. 52 Avukat, üzerine aldığı her iş yahut yazılı mütalaasına baş vurulan her husus hakkında düzenli dosya tutmak zorundadır. Avukat, kendisi tarafından yazılan veya taslağı yapılan her belgeyi imzalamakla yükümlüdür. AvK. m. 39 Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekaletin sona ermesinden itibaren üç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Şu kadar ki, evrakın geri alınması müvekkile yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama yükümlülüğü,bildirme tarihinden itibaren üç ayın sonunda sona erer. Avukat, ücreti ve yapmış olduğu giderleri kendisine ödenmedikçe, elinde bulunan evrakı geri vermekle yükümlü değildir.

37 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Dosya Tutma ve Evrakı İade Etme Yükümlülüğü Avukat üstlendiği işle ilgi olarak her tür dokümanı ve evrakı bir dosya içerisinde tutmakla yükümlüdür. Avukat ileride iş sahibi tarafından talep edildiğinde bu doküman ve evrakları iş sahibine iade etme yükümlülüğündedir. Ancak avukat, avukatlık ücreti ve yapmış olduğu diğer giderler iş sahibi tarafından kendisine ödenmediği takdirde, elinde bulunan evrakları geri vermekle yükümlü değildir (AvK. m. 39, son f.; ayrıca bkz. m. 166, I). Müvekkil, dosya evrakını inceleme hakkına sahiptir. Avukat iade ile yükümlü olduğu belgelerin müvekkili tarafından incelenmesine katlanmalıdır. Bu, avukatın iade yükümlülüğüne zımnen dahildir.

38 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Avukatın gerçeğin bulunmasına katkıda bulunma yükümlülüğü Avukatın davayı gündemde bırakmaktan kaçınma yükümlülüğü(ak.m.1 2; AKM.m.22) Avukatın Reklam Yasağı kapsamındaki yükümlülükleri (AK.m.55, AKM.m.7) Avukatın tanıklarla temasa geçme ve onları etkilemekten kaçınma yükümlülüğü (AKM.m.24.) Avukatın aracı kullanarak bir menfaat karşılığı iş temin etmeme yükümlülüğü (AK.m.48, AKM.m.8) İlk Avukata yazıyla bilgi verme yükümlülüğü (AK.m.172;AKM.m.39) Avukatlık mesleğine yakışır kılık kıyafet giyme yükümlülüğü (AK.m.49, AMK.m.2) Avukatların birbirleriyle mesleki dayanışma içinde bulunması ve meslektaşına dilekçe ile her türlü belge verme yükümlülüğü (AMK.m.30/m.32) Avukatın karşı taraf avukatıyla görüşme yükümlülüğü (AK.m.35/A, AKM.m.31) Avukatın bazı hallerde baro tarafından verilecek görevi takip etme yükümlülüğü (AK.m.42;AK.m.37/son). Avukatın baroya yıllık kesenek ödeme ve Topluluk Sigortasına girme yükümlülüğü (AK.m.81, AK.m.186) Avukatın iş elde etmek için her türlü davranıştan kaçınma yükümlülüğü (AK.m.55), avukatın diğer yükümlülükleridir. Avukat ile iş sahibi ilişkisine bunun dışında BK. da düzenlenen Vekalet Sözleşmesi ne ilişkin hükümlerinde öngörülen yükümlülükleri de uygun olduğu ölçüde uygulanmalıdır.

18.GRUP HAFTA GRUP GÜN SAAT TÜRÜ KONU

18.GRUP HAFTA GRUP GÜN SAAT TÜRÜ KONU 18.GRUP HAFTA GRUP GÜN SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/18 ÇARŞAMBA 27.11.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/18 ÇARŞAMBA 27.11.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel Bilgilendirme(

Detaylı

2.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /2 ÇARŞAMBA

2.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /2 ÇARŞAMBA 2.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 11.09.2013 1 11.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel Bilgilendirme( Staj Kurulu, Alt

Detaylı

12.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /12 PERŞEMBE

12.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /12 PERŞEMBE 12.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/12 PERŞEMBE 10.10.2013 1 2013/12 PERŞEMBE 10.10.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

10.GRUP HAFTA GRUP GÜN SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/10 ÇARŞAMBA 02.10.2013 15.30-16.30

10.GRUP HAFTA GRUP GÜN SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/10 ÇARŞAMBA 02.10.2013 15.30-16.30 10.GRUP HAFTA GRUP GÜN SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/10 ÇARŞAMBA 02.10.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/10 ÇARŞAMBA 02.10.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel Bilgilendirme(

Detaylı

8.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ 10 2013/8 SALI

8.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ 10 2013/8 SALI 8.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ 1 2013/8 SALI 24.09.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/8 SALI 24.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel Bilgilendirme(

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

Avukatlık Hukuku. Avukatın Yükümlülükleri

Avukatlık Hukuku. Avukatın Yükümlülükleri Avukatlık Hukuku Avukatın Yükümlülükleri AVUKATIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Av.Kan.m. 34: ALTINCI KISIM Avukatın Hak ve Ödevleri Genel olarak: Madde 34 (DeğiĢik : 2/5/2001-4667/21 md.) Avukatlar, yüklendikleri

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI 1

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI 1 l- GENEL KURALLAR 1. Türk avukatları, baroların ve Türkiye Barolar Birliği nin bağımsızlığı gereğine inanmışlar ve bu konuda kendilerine gerek kişi, gerek kuruluş

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi:12/02/2010 Kabul Sayısı: 62 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 04/03/2010 Tarihli Memleket Gazetesi

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları 1. GENEL KURALLAR

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları 1. GENEL KURALLAR 1. GENEL KURALLAR 1. Türk avukatları baroların ve Türkiye Barolar Birliği nin bağımsızlığı gereğine inanmışlar ve bu konuda kendilerine gerek kişi, gerek kuruluş olarak düşen görevleri başarma kararına

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi Çek Kanununda yapılan değişiklikler Ticari hayatın yegane ödeme araçlarından birisi çektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yanında 5941 sayılı Çek Kanunu ile de düzenlenen çeklerin uygulamadaki yeri

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI TBB nin 8-9 Ocak 1971 tarihli IV. Genel Kurulu nda kabul edilmiş ve 26 Ocak 1971 tarihli TBB Bülteni nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I. Genel Kurallar 1.

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

Karar No. Karar Tarihi

Karar No. Karar Tarihi Karar Tarihi 06/11/2012 06/11/2012 Karar No 06/11/2012 4115 06/11/2012 4123 Konu İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 19.102.2012 tarih ve 2012/379 esas sayılı dosyasına sanık müdafii olarak

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ (01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İsviçre Borçlar Kanunu, Yargıtay içtihadı Terminoloji : Hizmet Sözleşmesi Fesih Süreleri

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir:

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir: BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELERİN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176-181 inci maddeleri uyarınca,

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

ANKARA 16.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU

ANKARA 16.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU ANKARA 16.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU DAVACI DAVALI : SÖ : MAG I. DAVA 1. Davacı vekili 23/12/2011 tarihli dava dilekçesinde özetle; Davacının, maliki bulunduğu taşınmaza kamulaştırmasız

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar T.C. TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı Türkiye Yazma

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

(AİHS m. 6) (2709 S. K. m. 36) (6100 S. K. m. 77, 114, 115) (1136 S. K. m. 27) (1086 S. K. m. 67, 193, 409) (492 S. K. m. 32) (818 S. K. m.

(AİHS m. 6) (2709 S. K. m. 36) (6100 S. K. m. 77, 114, 115) (1136 S. K. m. 27) (1086 S. K. m. 67, 193, 409) (492 S. K. m. 32) (818 S. K. m. T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2012/12635 Karar: 2012/18907 Karar Tarihi: 17.09.2012 ALACAK DAVASI - AVUKATIN VEKALETNAMESİNE VEYA ÖRNEĞİNE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ PULUNU YAPIŞTIRMAMASI YA DA EKSİK

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

Hukuk Müşaviri görevlerini, avukatlar dava ve icra takiplerini Vali adına yaparlar.

Hukuk Müşaviri görevlerini, avukatlar dava ve icra takiplerini Vali adına yaparlar. NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Niğde İl Özel idaresi Hukuk Müşavirliğinin görev ve yetkileri

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL KURALLAR KAPSAM : MADDE 1 : Bu yönetmelik Kastamonu Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Hasta ve Hasta Yakını Yönetimi: Şiddet ve Şikayetten Korunma

Hasta ve Hasta Yakını Yönetimi: Şiddet ve Şikayetten Korunma Hasta ve Hasta Yakını Yönetimi: Şiddet ve Şikayetten Korunma Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı SAHUMER Sağlık Hukuku Merkezi- Genel Müdür Pediatri de HASTA...? HASTA YAKINI...?

Detaylı

ANKARA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU

ANKARA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU ANKARA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE I. DAVA BİLİRKİŞİ RAPORU DAVACI/K.DAVALI :AA DAVALI/K.DAVACI :LÖ BÖ 1. Davacı vekili 07/05/2012 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; davacı/k.davalı ile davalı/k.davacı

Detaylı

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Mevlâna Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E.2012/12635 K. 2012/18907 T

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E.2012/12635 K. 2012/18907 T T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E.2012/12635 K. 2012/18907 T. 17.9.2012 VEKALETNAMEYE PUL YAPIŞTIRILMAMASI Pul Eksikliğinin Tamamlanmaması Bir Dava Şartı Olmadığından Mahkemece Müvekkili Bu Durumdan ve

Detaylı

İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI. Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı

İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI. Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı tarafından, o yerde bulunan bankalara yatırılan her

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ ANKARA 202 DAĞITIM PLANI GÖNDERİLEN MAKAM MİKTAR MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1)

Detaylı

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 4857 SAYILI İŞ KANUNU, 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE SAİR MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARA İTİRAZ EDİLMESİ USULÜ 1. GİRİŞ Sanayi toplumunun

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Hukuk İşleri Müdürlüğünün görev,

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI ÖZET: İşçinin il sınırları içinde veya dışında başka bir işyerinde çalıştırılacağını öngören sözleşme hükmü geçerlidir. Ancak, bu yetkinin işveren

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı