Avukatlık Hukuku DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avukatlık Hukuku DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI"

Transkript

1 Avukatlık Hukuku DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI

2 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Edimini Özenle İfa Yükümlülüğü AvK. m. 34 Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler. Özen Yükümlülüğü Doğruluk ve Onur İçinde Görev Yapma Yükümlülüğü

3 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Edimini Özenle İfa Yükümlülüğü AVUKATIN ÖZENYÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂL ETMESİNİN MÜEYYİDESİ Hukukî sorumluluğunun doğması: Zararın tazmini. Eğer başka bir madde kapsamına girmiyorsa TCK m. 257 maddesine göre cezalandırma: Görevi kötüye kullanma Madde 257 (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Avukatlık Kanunu nun 134 ve takip eden maddelerindeki disiplin işlem ve cezalarına tâbi tutulma:

4 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Özen Yükümlülüğü Avukatın özen yükümlülüğünün ölçüsü; avukatın iş sahibince bilinen öğrenim ve kültür derecesine, mesleki bilgisine, yeteneğine ve diğer niteliklerine göre belirlenir. Bunu sübjektif ölçüt olarak kabul etmek mümkündür. Buna göre, avukatlar, alanlarında uzman olarak kabul edilen kişiler olduklarından genellikle bilinen ve kabul edilen kural ve yöntemleri bildikleri varsayılır ve bunları bilmemeleri halinde de sorumlu tutulurlar. Objektif ölçüte göre ise, sözleşme gereğince görülecek işin türü, güçlüğü gerektirdiği öğrenim ve meslekî bilgi derecesi dikkate alınır. ÖRNEK Asliye Hukuk Mahkemesinin iş mahkemesi sıfatıyla karar verdiği ve kararda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde kararın temyiz edilebileceğinin bildirildiği görülmektedir. Her ne kadar ( ) Asliye Hukuk Mahkemesinin ( ) günlü kararında gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Yargıtay da temyiz yoluna müracaat edebileceği bildirilmiş ise de; iş mahkemesi kararlarının tefhimden itibaren ve sekiz günlük süre içinde temyiz edilmesi gerektiği açıktır. Bu durumda mahkeme kararının hüküm fıkrasında yanlış yazılmış olması, genel hukuk kurallarını bilmek ve uygulamak durumunda olan avukatı sorumluluktan kurtarmaz. (TBB Disiplin Kurulu, , E. 2008/130, K. 2008/264)

5 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Özen Yükümlülüğü Avukatın özen yükümlülüğünün konusunu, üstlendiği işi başarı ile tamamlamak için yaşam deneyimlerine ve işlerin normal akışına göre gerekli girişim ve davranışlarda bulunması ve başarılı sonucu engelleyecek davranışlardan kaçınması, basiretli hareket ederek görevini yerine getirmesi oluşturur. ÖRNEK avukatın dava süresini korumak için başvurduğu yolun yeterli olmadığını kestiremeyip, ihtiyatsızca hareket ederek süreyi kaçırması özen borcunun gereği gibi ifa edilmeyişine olgu olarak kabul edilmelidir. Nitekim avukatın görevi olayları mantıki şekilde değerlendirip, işin türü ve ağırlığına göre öngörülmesi gereken bütün yönleri dikkate almaktır. Açıklanan hukuk kurallarının ışığı altında olaya bakıldığında; davalı avukatın vekaletnamenin verildiği günde kamulaştırma tebligatının vekaletname verenlere ulaştığı bildirimine inanarak hareket ettiği, oysa ihtiyatlı ve temkinli hareket ederek, mesleki bilgilerini de değerlendirerek vekalet verenlerin sözlerine güven duymadan, araştırıp dava açması gerekirken aksini yaparak sukutu hak süresini kaçırıp dava açması özen yükümlülüğüne aykırı bir davranıştır.

6 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Özen Yükümlülüğü HUKUKÎ İNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Avukatın özen yükümlülüğü kapsamında öncelikle; avukatın o iş için gerekli hukuki bilgi düzeyinin sağlanması gerekir. Avukat, mesleğinin yerine getirilmesiyle ilgili kuralları iyi bilmek özümsemek ve bu alanda yapılan değişiklikleri de tüm olanaklarını kullanarak izlemek zorundadır. Bilgisiz olması, işi savsaklaması, deneyim yetersizliği gibi durumlar da özen yükümlülüğünün ihlâlidir. ÖRNEKLER Müvekkili bakımından işlemekte olan maddî hukuka ilişkin sürelerle, usul hukuku bakımından söz konusu olan süreleri, bunların hak kaybına sebep olup olmadıklarını incelememesi, Doğru olmayan yargı kolunda veya görevli olmayan mahkemede dava açması, Davaların birleştirilmesi mümkünken, bunu yapmayarak çok sayıda dava açması, Zamanaşımı savunmasında bulunma şartları bulunduğu halde bunu yapmaması, Vekillikten çekilen avukatın bu hususu müvekkiline usulüne uygun şekilde tebliğ ettirmemesi, Duruşmaya girmeyerek dosyanın işlemden kaldırılmasına sebebiyet vermesi gibi.

7 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Özen Yükümlülüğü Avukat, zamanının ve yeteneklerinin erişmediği bir işi kabul etmez (Meslek K. m. 38, II). Avukat, aldığı işin uzmanlık alanına girmediğini yahut uzun bir süreden beri hastalığı nedeniyle yasal değişiklikleri takip edemediğini ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz. Bu tür hallerde, avukat işi reddetme hakkını kullanmalıdır.

8 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Özen Yükümlülüğü OLAYI HUKUKEN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Avukatı bilgilendirme, iş sahibine düşen bir yükümlülük olmakla beraber, avukat önüne getirilen konunun aydınlanması için anlatılanlarla yetinmeyip, iş sahibinin bilgisizliğini veya önem vermeyip açıklamamış olabileceğini düşünerek yönelteceği sorularla konuyu aydınlatmalı ve iş sahibinin bilgi verme yükümlülüğünün tamamlanmasına yardımcı olmalıdır. Avukat, iş sahibi tarafından aktarılan sözlü bilgilerle yetinmemeli, kendisine verilen belgeleri, yazışmaları mahkeme dosyalarını da mutlaka araştırmalıdır. Yargıtay a göre, iş sahibinden gerekli bilgileri istediğini kanıtlama yükü, avukata aittir.

9 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Müvekkil Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü Talimat, iş sahibinin avukatlık sözleşmesinin kurulması sırasında veya sonrasında avukata kendisine tevdi edilen işi nasıl göreceğini belirten tek taraflı, varması gerekli bir irade açıklaması dır. EMREDİCİ TALİMAT: İş sahibinin direktiflerine sıkı sıkıya bağlı kalınması ve her zaman uyulması gereken talimatlardır. Emredici talimata vekilin uyması gerektiği kabul edilir. Ancak, haksız veya dürüstlüğe aykırı ya da hukuka aykırı olan talimat dairesinde hareket etme zorunluluğu söz konusu olamaz (bkz. AvK. m. 1, 2, 34, 134). Yine, emredici talimat ile yapılması istenen iş sahibinin açıkça aleyhine ise, yahut talimat amaca uygun değilse vekilin iş sahibini uyarması, ısrarı halinde AvK. m. 53. maddesinde öngörülen tutanağı düzenleyip, AvK. m. 174 te tanınan yetkiyle vekillikten ayrılarak işi bırakması gerekir.

10 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Müvekkil Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü İHTİYARİ TALİMAT: Vekile sadece öneride bulunma şeklinde görülen talimattır. Bu tür talimatta avukatın iş sahibinin çıkarını daha iyi bir biçimde koruyabilmesi için talimattan ayrılması mümkündür. YOL GÖSTERİCİ TALİMAT: Avukata genel anlamda talimat verilmemekte, belli bir durum göz önünde tutularak, olası bir duruma göre talimat verilmektedir. Bu gibi durumlarda, avukat, koşulların değişmesi halinde veya talimat anında öngörülmeyen durumun ortaya çıkması durumunda verilen talimattan ayrılma hakkını elde eder.

11 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Müvekkil Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü TBK m. 505 e göre, avukat iş sahibinin açık olan talimatına karşı koyamaz. Ancak, durumun gereğine göre iş sahibinden izin alma olanağı bulunmamakla birlikte, eğer olanak bulunup da sorulsaydı iş sahibinin her halde izin verecek olduğu durumlarda talimatın dışına çıkılması mümkündür. Avukatın, hak yitirmeye neden olacak vazgeçme durumlarında iş sahibinin talimatlarıyla bağlıdır ve bu talimatın yazılı bir belgeye dayanması gerekir (AvK. m. 53). Avukat, vazgeçme anlamına gelen işlerde iş sahibinin yazılı olurunu almak zorundadır. ÖRNEK Davadan feragat halinde, kanun yollarına başvurudan feragat halinde bunların müvekkilin bilgisi dahilinde yapılmış sayılması için yazılı talimat alınması gerekir.

12 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Müvekkil Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü Avukat, yüklendiği işte tahsil ettiği parayı geciktirmeden iş sahibine veya onun yazılı talimatındaki kişiye aktarmakla yükümlüdür (bkz. TBK m. 508). İş sahibi adına veya iş sahibine iletilmek üzere bir başkasına ödeme yapıyorsa mutlaka iş sahibinin açık ve yazılı talimatını alması gerekir. Avukat, müvekkilinin yazılı talimatını almadan takip ettiği davayı atiye terk etmemeli, yani dosyanın işlemden kaldırılmasına neden olacak bir işlemde bulunmamalıdır. Avukata verilen talimatın uzun bir süre yerine getirilmeyip önemli sayılacak bir aradan sonra uygulamaya konulması halinde, avukat, iş sahibini arayarak durumda değişiklik olup olmadığını, işin görülmesi gerekip gerekmediğini sormalı ve yeniden talimat almalıdır.

13 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Müvekkil Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü MÜVEKKİL TALİMATLARINA AYKIRI HAREKET ETMENİN MÜEYYİDESİ Avukat müvekkil talimatlarına aykırı faaliyette bulunmuşsa, bu suretle ortaya çıkan zararı tazmin ile yükümlü olur. Ancak, haksız veya dürüstlüğe aykırı ya da hukuka aykırı olan talimat dairesinde hareket etme zorunluluğu söz konusu olamaz (bkz. AvK. m. 1, 2, 34, 134). Eğer müvekkilin verdiği talimata uymak, avukatın meslekî yükümlülüklerini ihlâl etmesi sonucunu yaratmaktaysa veya bunlara uyularak hareket edilmesi, hukuka, dürüstlük kurallarına aykırılık yaratacaksa, avukat talimata uymak zorunda değildir, hatta böylesi bir talimata uymamak onun görevidir; vekâlet görevinden çekilmelidir. Bu, haklı istifa olarak kabul edilebilir.

14 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Doğruluk ve Onur İçinde Görev Yapma Yükümlülüğü Avukat, işi alırken doğruyu söylemeli ve işin sonucu hakkında bir üstlenmeye girmemelidir. Avukat, davanın başarı şansı konusunda yaklaşık ve bağlayıcı olmayan bir tahminde bulunmalı; mutlaka işin riskleri, farklı karar çıkmasına etkili olacak yönleri iş sahibine açıkça anlatmalıdır. Avukatın davayı kazanma koşulu ile sözleşme yapması geçersizdir. Avukat kazanılma şansı hiç olmayan bir davayı almamalıdır (bkz. AvK. m. 38/a, f: kasti dava açma, kötüniyetli dava açma ).

15 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İŞİ REDDETME ZORUNLULUĞU (AvK. m. 38) Avukat; 1) Kendisine yapılan teklifi yolsuz veya haksız görür yahut sonradan yolsuz veya haksız olduğu kanısına varırsa, 2) Aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olursa, 3) Evvelce hâkim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak o işte görev yapmış olursa, 4) Kendisinin düzenlediği bir senet veya sözleşmenin hükümsüzlüğünü ileri sürmek durumu ortaya çıkmışsa, 5) Görmesi istenilen iş, Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilen mesleki dayanışma ve düzen gereklerine uygun değilse, teklifi reddetmek zorunluluğundadır. Bu zorunluluk, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar.

16 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Hesap Verme ve Teslim Yükümlülüğü Vekil, müvekkilin talebi üzerine yapmış olduğu işin hesabını vermeye ve bu cihetten dolayı her ne nam ile olursa olsun almış olduğu şeyi müvekkile teslime mecburdur (TBK m. 508; Meslek K. m. 43). HESAP VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Dar anlamda bu yükümlülükle kastedilen, vekilin, müvekkilden veya üçüncü kişilerden aldığı değerler ve kendi ücret, masraf, tazminat alacakları hakkında bilgi ve hesap vermek zorunda olmasıdır (Meslek K. m. 43). Geniş anlamda bu yükümlülüğe, vekâlet alınıp işe başlandıktan sonra işin yürütümü hakkında müvekkili bilgilendirme de girer. Vekil, sadece işin sonunda değil; görevin yürütümü sırasında da müvekkile bilgi vermek zorundadır. Bu yükümlülük, vekilin sadakat ve özen yükümlülüklerinin bir parçasıdır.

17 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TESLİM ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Avukat, iş sahibi adına aldığı paraları ve başkaca değerleri geciktirmeksizin iş sahibine duyurmak ve vermekle yükümlüdür. Paraları tahsil eden avukat bunları iş sahibine makul bir süre içinde haber vermeli, verememesi yahut iş sahibinin parayı almaması durumunda gerekli yasal yolları denemelidir. Ödeme olanağı bulunmayan hallerde iş sahibi adına nemalarından da iş sahibini yararlandıracak şekilde bankaya bloke edilmesi veya mahkemeye başvurarak ödeme yeri tayin ettirmesi zorunludur. Avukat, geri verilecek paranın zimmetinde kaldığı günden itibaren eylemli olarak ödendiği tarihe kadar geçen sürenin gecikme faizini de ödemelidir (TBK m. 508, II).

18 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESAP VERME ve TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİNİN MÜEYYİDESİ Müvekkil sadece bu yükümlülüğün yerine getirilmesini değil; aynı zamanda vekilin vekâlet işi dolayısıyla aldığı ve kendisine geri vermesi gereken para ve diğer kıymetlerin getirisi ile birlikte iadesini ve vekâletin gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan zararının tazminini talep edecektir. Disiplin cezası alma sonucunu doğurabilir. Vekilin hesap vermekten kaçınarak müvekkile iade etmesi gereken para ve diğer kıymetleri iade etmemesi, saklaması ve kullanması TCK m. 247 anlamında zimmet suçu teşkil edebilir.

19 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Amaca En Uygun ve En Güvenli Yolu Seçme ve Yürütme Yükümlülüğü Avukat, üzerine aldığı işi başarmak için, en sağlıklı, en güvenli ve amaca en uygun yolu seçmekle yükümlüdür. Birden çok tedbir söz konusu olduğunda en emin ve en tehlikesiz olana başvurmalı ve amaçlanan sonuca ulaşmada birden fazla yol mümkün olduğunda en güvenilir şekilde sonuca ulaştıran yolu seçmelidir. Hukuki uyuşmazlığın çözüm yollarını araştırmalı, tartışmalı, o konuda yargı içtihatlarını irdeleyip, somut olaya uygunluğuna dikkate alarak karar vermelidir.

20 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Amaca En Uygun ve En Güvenli Yolu Seçme ve Yürütme Yükümlülüğü Avukat, üzerine aldığı işi kanundaki koşullar gerçekleşmediği sürece sonuna kadar yürütmekle yükümlüdür. Kendi yükümlülüğünü yerine getirmediği iş sahibine yazılı olarak duyurulmadığı sürece avukat özen borcundan kurtulamaz. Avukat üstlendiği dava sonunda verilen kararın temyizinde yarar görülmüyorsa, bu yoldaki hukuki kanaatini temyiz süresi geçmeden ve yazılı olarak iş sahibine bildirmelidir. Temyiz giderlerinin süresi içerisinde ve yine yazılı olarak iş sahibine bildirilmesi ve giderlerin ödenmemesi sonuçları hakkında uyarıda bulunulması özen yükümlülüğünün bir gereğidir.

21 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Aydınlatma Yükümlülüğü Avukat, işi alırken açılacak davanın tüm güçlüklerini ve sakıncalı yönlerini saptayıp, iş sahibine bildirmelidir. Avukat bu yükümlülüğünü yerine getirirken iş sahibinin bilgi düzeyini, deneyimini ve eğitimini dikkate almalıdır. Bu yükümlülük, işin görülmesi aşamasında da devam eder. Örneğin, önerilen yeminin ne anlama geldiğini, yemin etmesi halinde nasıl bir sonuç doğacağını, kaçınırsa ne olacağını müvekkiline açıklamalıdır. Danışma ve temsil amacıyla kendisine başvurulan avukat, hedeflenen amaca ulaşmayı sağlayacak birden fazla hukuki yolun bulunması halinde, kendi hukuki görüşüne yakın olanın yanı sıra, yargısal kararlarda ve bilimsel yapıtlarda ele alınan ve başarı olasılığı olan diğer yolları da iş sahibine bildirmelidir.

22 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sadakat Yükümlülüğü Meslek K. m. 3 Avukat mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işini tam bir sadakatle yürütür. Meslek K. m. 4 Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat özel yaşantısında da buna özenmekle yükümlüdür. Sadakat yükümlülüğü, gerek vekâlet görevinin yerine getirilmesi sırasında, gerek vekâlet görevi bittikten sonra, avukatın kendisine duyulan güvene uygun biçimde müvekkil menfaatlerini korumak ve kendi menfaatini müvekkilinkine tâbi kılmak yükümlülüğü olarak tanımlanabilir. Vekil sadakat yükümlülüğünü, müvekkilinin yararına olacak davranışlarda bulunmak ve ona zarar verecek davranışlardan kaçınmak suretiyle yerine getirir.

23 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sadakat Yükümlülüğü Sadakat yükümlülüğü, temelini avukat ile iş sahibi arasındaki özel güven ilişkisinde bulmaktadır. Bu yükümlülük, avukatın müvekkiline karşı olan diğer meslekî yükümlülüklerinin de temelini oluşturur. Sadakat yükümlülüğü, özellikle her iki tarafa hizmet ve taraf değiştirme yasaklarının, sır saklama yükümlülüğünün, müvekkili uyuşmazlık konusunda bilgilendirme, talimatların gerektirdiklerini yapma ile vekâlet görevinin ifası için veya ifası dolayısıyla alınanları iade ve müvekkile hesap verme, uygun olmayan zamanda vekâletten çekilme yasağı ile sözleşmenin son bulmasından sonra özenli işlemlerde bulunmayı sürdürme yükümlülüklerinin temelini oluşturur.

24 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sadakat Yükümlülüğü SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİNİN MÜEYYİDESİ HUKUKİ SORUMLULUK: Sadakat yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, beslenen güvenin boşa çıkmasından doğan zararın tazminini gerektirir. CEZAİ SORUMLULUK: Ceza hukuku bakımından ise, vekilin genel olarak sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışı, TCK m. 258 hükmündeki suçun unsurlarını taşıyabilir. Bu düzenlemeye göre, Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. DİSİPLİN SORUMLULUĞU: Avukatın sadakat yükümlülüğünü ihlâl eden eylemi, aynı zamanda disiplin kovuşturmasının konusunu teşkil

25 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sadakat Yükümlülüğü AVUKATIN VEKÂLET İLİŞKİSİNE GİRMEKTEN KAÇINMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞİ REDDETME ZORUNLULUĞU (AvK. m. 38/b, c, d): Avukat; Aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olursa, Evvelce hâkim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak o işte görev yapmış olursa, Kendisinin düzenlediği bir senet veya sözleşmenin hükümsüzlüğünü ileri sürmek durumu ortaya çıkmışsa teklifi reddetmek zorunluluğundadır.

26 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sadakat Yükümlülüğü ÇATIŞAN MENFAATLERİ TEMSİL ETMEKTEN KAÇINMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ(AvK. m. 38/b) Avukat aynı hukukî uyuşmazlıkta menfaatleri çatışan tarafları temsil edemez. Bu yükümlülük ortak büroda çalışan avukatları, avukatların ortaklarını da kapsamaktadır. Çift tarafı temsil, bu konuda tarafların anlaşması durumunda dahi meslek hukuku bakımından caiz değildir. Bu durumda, avukat, ceza hukukuna (TCK m. 257, 258 bağlamında) ve meslek hukukuna (AvK. m. 38/b, m. 134 bağlamında) özgü yaptırımlarla karşılaşabilir; sözleşme ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlâlden ötürü müvekkili zarar görmüşse, bunu tazmin etmek durumunda da olabilir. Söz konusu yasak, dava yürütme faaliyeti şeklindeki avukatlık faaliyeti bakımından mutlak iken, danışmanlık şeklindeki avukatlık faaliyeti bakımından mutlak değildir. Örneğin, eser sözleşmesi yapacak olan tarafların, bir avukata sözleşmenin metnini hazırlaması için başvurmaları halinde, avukatın tarafların üzerinde anlaşacakları bir sözleşme metnini hazırlayarak imzalarına sunması mümkündür.

27 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sadakat Yükümlülüğü TARAF DEĞİŞTİRMEKTEN KAÇINMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ(m. 38/b) Avukatın bu yükümlülüğü, aynı uyuşmazlıkta önce bir taraf daha sonra diğer taraf için faaliyette bulunmaktan kaçınma yükümlülüğüolarak açıklanabilir. ÖRNEK 1 Ceza davasında avukat sanık için çalışmış ve onu savunmuşsa, aynı olaya ilişkin sonraki tazminat davasında, ceza davasının müdahilini veya müştekini temsil etmesi ÖRNEK 2 Avukatın olası bir dava için bir tarafa danışmanlık yapıp; ondan talimatlar alması ve daha sonra diğer tarafı uyuşmazlıkta temsil etmesi

28 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sır Saklama Yükümlülüğü Müvekkil sırlarının saklanması da (AvK. m. 36), sadakat yükümlülüğü kapsamındadır. Vekilin sadakat borcu gerek vekâlet ilişkisi devam ederken gerekse, ilişki sona erdikten sonra devam eden ve müvekkilin menfaatlerinin korunmasını hedefleyen bir yükümlülüktür. Vekilin özen yükümlülüğü vekâlet ilişkisi bitince bitmesine karşın, sadakat ve sır saklama borcu davam etmektedir. Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse, Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır (sır saklama yükümlülüğü; AvK. m. 36; MesK. m. 37). Avukatların bu hususlarda tanıklık edebilmeleri, iş sahibinin muvafakatini almış olmalarına bağlıdır. Ancak, bu halde dahi avukat tanıklık etmekten çekinebilir (sır saklama hakkı; AvK. m. 36). Çekinme hakkının kullanılması hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz. Söz konusu yükümlülük avukatlar, dava vekilleri, dava takipçileri, stajyerler ve avukat katipleri bakımından da söz konusudur.

29 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sır Saklama Yükümlülüğü Sır saklama yükümlülüğünün kapsamına, avukatın mesleği dolayısıyla veya mesleğini icra ederken öğrendiği hususlar girer. Yani, sırrın öğrenilmesi ile avukatlık mesleği arasında bir nedensellik bağının bulunması gerekmektedir. Avukatın, görev yaptığı dosyadan, mahkemeden, karşı taraftan edindiği bilgiler meslek sırrı sayılır. Sırrın açıklanmasında ise, iş sahibinin muvafakati varsa veya sırrın açıklanmasında iş sahibinin menfaati varsa avukat sırrı açıklayabilir. Vekalet görevinin yerine getirilmesi için sırrın açıklanması zorunlu ise, bu takdirde sır saklama zorunluluğu ortadan kalkar.

30 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sır Saklama Yükümlülüğü SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİNİN MÜEYYİDESİ CEZAİ SORUMLULUK: TCK nun 258. maddesine göre, Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya ne surette olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. TCK m.6 bağlamında, kamusal görevin yürütülmesine katılan kişi olarak avukatın bu suçu işlemesi mümkündür. DİSİPLİN SORUMLULUĞU: Avukatın sır saklama yükümlülüğünü ihlâl eden eylemi, aynı zamanda disiplin kovuşturmasının konusunu teşkil eder.

31 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sır Saklama Yükümlülüğü AVUKATIN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KURTULMASI AvK. m. 36, II ye göre, avukatların kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse,türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususlar hakkında tanıklık edebilmeleri, iş sahibinin muvafakatini almış olmalarına bağlıdır. Ancak, bu halde dahi avukat tanıklık etmekten çekinebilir. Çekinme hakkının kullanılması hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz. CMK m. 46/a ya göre, avukatlar veya stajyerleri veya yardımcıları, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgileri tanık olarak açıklamaktan çekinebilirler. Bu kişiler, ilgilinin rızası bulunsa bile tanıklıktan çekinebilirler. HMK m. 249 a göre, Kanun gereği sır olarak korunması gereken bilgiler hakkında tanıklığına başvurulacak kimselerin, bu hususlar hakkında tanıklıktan çekinebilirler. Avukatlar ve stajyerler, sır sahibi tarafından sırrın açıklanmasına izin verildiği takdirde de tanıklıktan çekinebilirler.

32 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Edimini Şahsen Yerine Getirme Yükümlülüğü Avk. m. 171 Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder. Avukata verilen vekaletnamede başkasını tevkile yetki tanınmış ise, yazılı sözleşmede aksine açık bir hüküm olmadıkça, işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir. Vekaletnamede, bunun düzenlendiği tarihten sonra açılacak veya takip edilecek bütün dava ve işlerde vekalete ve başkasını tevkile genel şekilde yetki verilmişse, avukat, bu tarihten sonraki dava ve işlerde müvekkilinden ayrıca vekalet almaya lüzum kalmaksızın işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir. İkinci fıkradaki hallerde, avukatın müvekkile karşı sorumluluğu devam eder. Birlikte takibettiği veya işi tamamen devrettiği avukatların kusurlarından ve meydana getirdikleri zarardan dolayı müvekkile karşı hem şahsen hem de diğer avukatla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Şu kadar ki, bu hüküm, 12 nci maddede yazılı bir iş sebebiyle başka bir yerde çalışmak zorunluğunda olduğu için işi tamamen başkasına devreden avukatlar hakkında uygulanmaz. Avukat tarafından işe başka avukatlar teşrik edilmiş ise, avukat bundan dolayı ayrı bir ücret istiyemiyeceği gibi, işi birlikte takip eden avukat da müvekkilden herhangi bir ücret istiyemez. İş tamamen başka bir avukata bırakılmış ise, tevkil eden ve tevkil olunan avukatlar ücret sözleşmesindeki miktarı aşmamak şartiyle, harcadıkları mesaiye karşılık olan ücreti müvekkilden istiyebilirler. Ancak, tevkil eden avukat müvekkilden peşin ücret almışsa, harcadığı mesaiye karşılık olan miktarın fazlasını tevkil ettiği avukata ödemekle yükümlüdür.

33 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Edimini Şahsen Yerine Getirme Yükümlülüğü Avukat, kural olarak üstlendiği işi sonuna kadar bizzat yerine getirmekle yükümlüdür. İşin sonundan, hukuki yardımın son bulduğu yani temyiz dahil tüm aşamaların tamamlanması kastedilmektedir. Avukat, işi bırakma hakkına yani söz konusu işten istifa etme hakkına da her zaman sahiptir. Avukat bir başka avukatı sözleşmede aksine bir hüküm yoksa tevkil etme hakkına da sahiptir. Avukat kendisine verilen vekaletnamede bir başka avukatı tevkil etme yetkisi tanındığı takdirde, söz konusu işi bir başka avukata takip ettirebilir. Uygulamada avukatlar bunu bir başka avukat adına yetki belgesi düzenlemek suretiyle gerçekleştirmektedir.

34 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Vekâletten Uygun Olmayan Zamanda Çekilmekten Kaçınma Yükümlülüğü Avukat, kural olarak üstlendiği işi sonuna kadar takip etmek ve müvekkiline bilgi vermek zorundadır. Ancak avukat sebep göstermeden vekâletten çekilme hakkında da sahiptir (karş. AvK. m. 37). Avukat bu hakkını uygun zamanda kullanmalıdır. Vekâletten çekilme, müvekkilin menfaatlerini bizzat korumasına veya bir başkasını vekil tayin etmesine olanak tanıyacak bir zamanda olmalıdır. Bu, meslek kurallarından çıkan bir sonuç ve genel anlamda sadakat yükümlülüğünün bir gereğidir. Uygun olmayan zamanda vekaletten çekilme veya çıkarılma hallerinde bunu yapanın diğer tarafın bu nedenle uğradığı zararını tazmin etmekle yükümlüdür (TBK m. 512). Ancak işi sürdürmesi kendisinden beklenmesi mümkün olmadığı hallerde, avukatın işi devam etmeye zorlanmaması gerekir. Bu halde avukatın işi bırakması onun söz konusu yükümlülüğü ihlâl ettiği sonucunu doğurmaz ve bu nedenle iş sahibinin zararını tazmin etmek zorunluluğunu da gerektirmez.

35 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Vekâletten Uygun Olmayan Zamanda Çekilmekten Kaçınma Yükümlülüğü AvK. m. 174, I Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiçbir ücret istiyemez ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır. AvK. m. 41 Belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi, durumu müvekkiline tebliğinden itibaren onbeş gün süre ile devam eder. Şu kadar ki, adli müzaharet bürosu yahut baro başkanı tarafından tayin edilen avukat, kaçınılmaz bir sebep veya haklı bir özürü olmadıkça, görevi yerine getirmekten çekinemez. Kaçınılmaz sebebin veya haklı özürün takdiri avukatı tayin eden makama aittir. HMK m. 81 (1) Vekilin azli veya istifasının, mahkeme ve karşı taraf bakımından hüküm ifade edebilmesi için, bu konudaki beyanın dilekçeyle bildirilmesi veya tutanağa geçirilmesi ve gerektiğinde ilgilisine yapılacak tebligat giderinin de peşin olarak ödenmesi zorunludur. HMK m. 82 (1) İstifa eden vekilin vekâlet görevi, istifanın müvekkiline tebliğinden itibaren iki hafta süreyle devam eder. (2) Vekilin istifa etmiş olması hâlinde, vekâlet veren davayı takip etmez ve başka bir vekil de görevlendirmez ise tarafın yokluğu hâlinde uygulanacak hükümlere göre işlem yapılır. (3) Yukarıdaki fıkralarda yer alan hususlar, istifa eden vekilin istifa dilekçesi ile birlikte vekâlet verene ihtaren bildirilir. HMK m. 77, 4 Avukatın istifa etmesi, azledilmesi veya dosyayı incelememiş olması sebebiyle yargılama başka bir güne bırakılamaz. Ancak, dosyanın incelenmemiş olması geçerli bir özre dayanıyorsa, hâkim bir defaya mahsus olmak üzere, kısa bir süre verebilir. Verilen süre sonunda, dosya incelenmemiş olsa bile davaya devam olunur.

36 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Dosya Tutma ve Evrakı İade Etme Yükümlülüğü AvK. m. 52 Avukat, üzerine aldığı her iş yahut yazılı mütalaasına baş vurulan her husus hakkında düzenli dosya tutmak zorundadır. Avukat, kendisi tarafından yazılan veya taslağı yapılan her belgeyi imzalamakla yükümlüdür. AvK. m. 39 Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekaletin sona ermesinden itibaren üç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Şu kadar ki, evrakın geri alınması müvekkile yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama yükümlülüğü,bildirme tarihinden itibaren üç ayın sonunda sona erer. Avukat, ücreti ve yapmış olduğu giderleri kendisine ödenmedikçe, elinde bulunan evrakı geri vermekle yükümlü değildir.

37 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Dosya Tutma ve Evrakı İade Etme Yükümlülüğü Avukat üstlendiği işle ilgi olarak her tür dokümanı ve evrakı bir dosya içerisinde tutmakla yükümlüdür. Avukat ileride iş sahibi tarafından talep edildiğinde bu doküman ve evrakları iş sahibine iade etme yükümlülüğündedir. Ancak avukat, avukatlık ücreti ve yapmış olduğu diğer giderler iş sahibi tarafından kendisine ödenmediği takdirde, elinde bulunan evrakları geri vermekle yükümlü değildir (AvK. m. 39, son f.; ayrıca bkz. m. 166, I). Müvekkil, dosya evrakını inceleme hakkına sahiptir. Avukat iade ile yükümlü olduğu belgelerin müvekkili tarafından incelenmesine katlanmalıdır. Bu, avukatın iade yükümlülüğüne zımnen dahildir.

38 AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Avukatın gerçeğin bulunmasına katkıda bulunma yükümlülüğü Avukatın davayı gündemde bırakmaktan kaçınma yükümlülüğü(ak.m.1 2; AKM.m.22) Avukatın Reklam Yasağı kapsamındaki yükümlülükleri (AK.m.55, AKM.m.7) Avukatın tanıklarla temasa geçme ve onları etkilemekten kaçınma yükümlülüğü (AKM.m.24.) Avukatın aracı kullanarak bir menfaat karşılığı iş temin etmeme yükümlülüğü (AK.m.48, AKM.m.8) İlk Avukata yazıyla bilgi verme yükümlülüğü (AK.m.172;AKM.m.39) Avukatlık mesleğine yakışır kılık kıyafet giyme yükümlülüğü (AK.m.49, AMK.m.2) Avukatların birbirleriyle mesleki dayanışma içinde bulunması ve meslektaşına dilekçe ile her türlü belge verme yükümlülüğü (AMK.m.30/m.32) Avukatın karşı taraf avukatıyla görüşme yükümlülüğü (AK.m.35/A, AKM.m.31) Avukatın bazı hallerde baro tarafından verilecek görevi takip etme yükümlülüğü (AK.m.42;AK.m.37/son). Avukatın baroya yıllık kesenek ödeme ve Topluluk Sigortasına girme yükümlülüğü (AK.m.81, AK.m.186) Avukatın iş elde etmek için her türlü davranıştan kaçınma yükümlülüğü (AK.m.55), avukatın diğer yükümlülükleridir. Avukat ile iş sahibi ilişkisine bunun dışında BK. da düzenlenen Vekalet Sözleşmesi ne ilişkin hükümlerinde öngörülen yükümlülükleri de uygun olduğu ölçüde uygulanmalıdır.

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT *

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * 95 VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * Av. Gizem YÖNDER Özet Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması asıldır. Kişinin birden fazla vekili varsa, tebligatın bunlardan

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Bankacılar Dergisi, Sayı 65, 2008 Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25 Nisan 2008 tarihinde

Detaylı

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI SUNUŞ Türk kooperatifçiliğinin gelişimiyle yakından ilgili olan bir konu da kooperatiflerde denetim sorunudur. Etkili bir denetim kooperatif ortağının en büyük güvencesidir.

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2)

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) 1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) Hukukumuzda kimlerin uzlaştırmacı olabileceği 5271 sy.nın 253/9 ve 26/07/2007 gün ve 26594 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU

BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU Leyla Nur ODUNCU* ÖZET İnsan haklarına saygı ilkesinin öneminin gün geçtikçe artması ile temel hak ve özgürlükler

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES. Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Kasım 2011, İzmir Bu bir eğitim materyalidir ve tüm yayın hakları Prof.Dr.Muhammet

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır.

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU Kanun No: 4686 Kabul Tarihi: 21/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24453 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

6. GRUP SEMİNER RAPORU

6. GRUP SEMİNER RAPORU 6. GRUP SEMİNER RAPORU Grubumuzun çalışma konu başlıkları: 1-Kimler uzlaştırmacı olabilir? 2-Uzlaştırmacı nasıl görevlendirilir? 3-Uzlaştırmacılara verilecek eğitimin içeriği ve usulü? 4-Uzlaştırmacılara

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU** HAKEMLİ Üst ve Büro Araması, Postada Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi Gibi Çeşitli Koruma Tedbirlerinin Pasif Öznesi Olarak Kuram ve Uygulamada Avukatın Bağımsızlığı* Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Detaylı

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Dr. Adnan AĞIR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Şube Müdürü I.GİRİŞ Asıl işveren alt

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ ÇALIŞMA METNİ 2014 MAYIS Türkiye Barolar Birliği Yönetim

Detaylı

ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ

ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ 8 TÜRKİYE ÖZEL DEDEKTİFLİK YASA ÖNERİSİ TASLAK METİN 63 Özel Dedektiflik Kanunu (1994) Önerilen Metin Kanun No: 3963 Kabul Tarihi: 20.1.1994 Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, özel dedektifler ile özel araştırma

Detaylı

KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ

KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ İÇİNDEKİLER Türkiye SEİS Başkanı Metin DEMİR in Önsöz ü GİRİŞ I - İHALE İŞLEMİNE KARŞI YAPILACAK İDARİ BAŞVURU YOL VE ESASLARI 1-İdareye Karşı Şikayet

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi Doç. Dr. Murat ŞEN - Arş. Gör. Aslı NANECİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi GİRİŞ Pratik hayatta

Detaylı

ALT VEKÂLET SUB-AUTHORIZATION

ALT VEKÂLET SUB-AUTHORIZATION ALT VEKÂLET SUB-AUTHORIZATION Şafak PARLAK * Levent BÖRÜ * Özet : Vekilin iş görme borcunu bizzat yerine getirmesi kural olsa da, kanunda belirtilen istisnai durumlarda vekilin işi bir başkasına gördürmesi

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

1. Mahkemenin ve Hakiminin Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Konu Bakımından Uzmanlığı

1. Mahkemenin ve Hakiminin Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Konu Bakımından Uzmanlığı ALI/UNIDROIT- nın Uluslararası Medeni Yargılama İlkeleri Konu ve Uygulama Alanı Çeviren: Prof. Dr. M. Kamil Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul Uluslararası Medeni Yargılama İlkeleri

Detaylı