69 70 Birsen ODABAġI Ziraat Mühendisi Toprak bölümü sulama bitki besleme bitki yetiģtiriciliği, gübreleme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "69 70 Birsen ODABAġI Ziraat Mühendisi Toprak bölümü sulama bitki besleme bitki yetiģtiriciliği, gübreleme"

Transkript

1 T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI HUKUK MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN 2015 YILI BİLİRKİŞİLİĞE KABUL EDİLEN VE YEMİNİ YAPTIRILANLARA İLİŞKİN KESİN LİSTEDİR. SIRA NO KAYIT NO ADI VE SOYADI UZMANLIK ALANI 1 1 Ġsmail Turhan ÖZEN Orman Yüksek Mühendisi-Genel Ormancılık -Kadastro- Tazminat 2 2 Abdülkadir Yavuz ÖZDEM SMMM- Muhasebe, Vergi Mevzuatı-Türk Ticaret Kanunu, Kooperatifler Hukuku 3 3 Nejdet SARI Ziraat Mühendisi-Tarım Ekonomisi, Bitki sağlığı, bitkisel üretim,çayır ve mera 4 4 Zekayi DUYSAK Orman Mühendisi-Orman Kadastro, Genel Ormancılık 5 5 Ġrfan SARICA Ziraat Teknikeri Tarım 6 6 ġerif ERKĠL Ziraat Mühendisi-Tarla Bitkileri,Çayır Mera yem bitkileri, Ģüpheli bitkiler, bitkisel üretim, tohumculuk 7 7 Bayram BAYAR Ziraat Teknikeri Tarım 8 8 Akset ALTUN Kadastro Teknisyeni Harita kadastro 9 9 AyĢe Hanım DÜZGÜN SMMM-Kamu Ġç denetçisi, eski vergi müfettiģi Bilal ĠPEKÇĠ Maden Mühendisi -Maden kanunu ve uygulama yönetmeliği, iģ güvenliği Ġsmail Ümit ORKUN Kadastro Teknisyeni -Harita ve Kadastro Murat ÖLMEZ Harita Teknikeri-Harita ve Kadastro, Ġmar Kemal AYVA Kadastro Teknisyeni- Harita Kadastro Hasan KARAKURT ĠnĢaat Mühendisi-Her türlü bina, fabrika, depo, arsa, tarla vs.yapım maliyet, hak ediģ,yapı denetim, kamulaģtırma, ecrimisil,depreme karģı güçlendirme, proje, hasar tespiti, kooperatif binaları, imar mevzuatı, muhakkiklik, yol,tünel,dinamit deposu,silo,lavvar, kanalizasyon,iģ ve iģçi sağlığı güvenliği konuları Ġrfan ÇETĠN Kadastro Teknikeri -Harita ve kadastro,imar Hikmet KARAGÖZ Polis Memuru-Silah, patlaycı maddeler ve ruhsat Mustafa TAġ Kadastro Teknisyeni-harita ve kadastro Süleyman KARALAR Trafik Polis Memuru-Kaza bilirkiģiliği, kaza tahkik, trafik denetlemesi Zahidi SEVĠLMĠġ Kadastro Üyesi -kadastro Yavuz ÇĠFLĠKLĠ ĠnĢaat Mühendisi-Her çeģit yapıya ait betonarme ve prefabrik inģaat, statik betonarme, keģif ve ön maliyet hazırlama, yapı denetim ve kontrollük, emlak ve bina değerlemesi, su yapıları, keģif maliyet hazırlama ve kontrollük, yol inģaatı keģif Muhammet KILIÇ Kadastro Teknisyeni-Harita Kadastro Cevdet KAYA Emekli Ziraat Yüksek Mühendisi -Bitki Sağlığı, bağ bahçe tarla bitkileri yetiģtiriciliği, sağlığı ve diğer zirai konular Muzaffer GÖKDEMĠR Kadastro Teknikeri -Harita Kadastro Ġmar Bağır TEKĠN Kadastro Kontrol Memuru-Kadastro Turgay AKYAPRAKLI SMMM-Muhasebe-Mali Konular Seçgin EROĞLU ĠnĢaat mühendisi-proje çizimlerinin incelenmesi, yapı maliyeti, hesabı,gayrimenkul değerlemesi, yapıların kontrolü, denetimi, ĠĢ güvenliği uzmanı Mustafa ÖZDEMĠR Harita Kadastro Teknikeri harita ve kadastro, tapu ve arazi ölçümleri,fen bilirkiģisi Engin ÇETĠNCAN ĠnĢaat Mühendisi-imar kanunu,gayrimenkul değerleme, mülk bilirkiģiliği Mural ATAR PC-Laptop Bilgisayarların incelenmesi Harddisk TaĢınabilir disk Flash Bellek incelemesi BiliĢim Suçları -Yazılım Lisanslarının kontrolü- silinme değiģtirme gibi teknik incelemeler ses kaydı ve güvenlik kamerası kayıtlarının bilgisayarda çözümlenmesi- cep telefonu inceleme- SMS çözümlemesi Nevzat ERDĠL Kadastro Teknikeri-Harita ve Kadastro Murat ALTUNKAYNAK Kadastro Teknikeri -Harita ve Kadastro Hüseyin SARIÇALI Kadastro Teknisyeni-Harita ve Kadastro, fen Lütfiye KUMLUTAġ Eski Vergi MüfettiĢi kamu iç denetçisi,,smmm lik alanı Tursun FIRAT Kadastro Teknisyeni-Fen BilirkiĢi Rıdvan GÜLSOY Kadastro Teknisyeni-Fen BilirkiĢi Ahmet Metin SARI Kadastro Teknikeri--Fen BilirkiĢi Mehmet KUTLUYOL Kadastro Teknisyeni Ali Ġhsan KÖKLÜ Kadastro Teknisyeni-Fen bilirkiģisi Zihni DURMUġ YMM-Ticari Davalar ve Hesap ĠĢleri AyĢe YALÇIN Ziraat Mühendisi- Tarım ekonomisi bölümü,zirai konular ve gıda kontrolörlüğü Ergül UÇAK Kadastro Teknisyeni- Fen bilirkiģisi, harita, kadastro Nebi YAMAN Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Hüseyin GÖRGÜLÜ Veteriner Sağlık Teknikeri -Hayvancılık, veterinerlik hizmetleri Mahmut ÇAKIR Ziraat Mühendisi-Tarla Bitkileri Bölümü Hüseyin TABAKÇI Ziraat Mühendisi-bitkisel üretim, tarla bitkileri, zeytin tarımı Fikret TURAN Harita ve Kadastro Teknikeri-Harita Kadastro Ahmet KILIÇ Ziraat Mühendisi-Toprak Bölümü,bitki Hastalık ve Zararları, toprak, su, bitki besleme, zirai mücadele Mehmet ZEYBEL Harita Mühendisi Fen BilirkiĢi Fethi KARAOĞLU Fen Memuru-Harita Kadastro Ġsmail TURHAN ĠnĢaat Mühendisi ĠnĢaat hukuku, metraj, proje, maliyet Engin TÜRKMEN Kontrol Mühendisi Harita, kadastro, tapu,imar Sezai YILDIZ Kadastro Teknisyeni Fen BilirkiĢi Duran KUġUÇAR Makine Mühendisi-yapı denetçisi, makine tesisat eğitimi Fahri GERENLĠ Kadastro Teknikeri Harita Kadastro Atilla DEVELĠ Harita Mühendisi Harita ve Kadastro Tuncay BAT Kadastro Teknikeri -Kadastro Kontrol Memuru- Harita ve Kadatro Sedat GÜLBĠTEN Kadastro Teknisyeni- Kadastro Yunus BEDEZ Kadastro Teknisyeni -Harita ve Kadastro Mustafa KAHYA Kadastro Teknisyeni -Harita ve Kadastro Galip KARABULUT Kadastro Teknikeri-Harita Kadastro Fen Oral KARA Kadastro Teknikeri- Fen BilirkiĢi Haydar ÖZEN Ziraat Mühendisi-Bağ, tarla, sebze, zeytinlik vb. değer hesaplaması, zarar ziyan tespiti, bahçe bitkileri Recep Onur UZUN Makine Yüksek Mühendisi iģ sağlığı ve güvenliği, makine mühendisliği, doğalgaz tesisatı Ozan ÖZDEMĠR Tekniker -Harita Kadastro Saffet ALABAY SMMM- Muhasebe, mali iģler, sigorta, bankacılık Serkan GÜZEL Makine Mühendisi-Tüm motorlu araçların durum ve değer tespitlerinin yapılması, fabrika makine ve ekipmanlarının durum ve değer tespitlerinin yapılması,ısıtma,soğutma,doğalgaz,medikal gaz projelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi Ünal ÖZ Mustafa ALACAN Tütün Teknoloji Mühendisi-tütün ziraati, yaprak tütün muayene ve ekspertizi,tütün mamulleri muayene ve degistasyonu, yaprak tütün maniplasyonu, fabrikasyon ve harmanlama, Tütün Teknoloji Mühendisi-tütün ziraati, yaprak tütün muayene ve ekspertizi,tütün mamulleri muayene ve degistasyonu, fabrikasyon ve harmanlama

2 69 70 Birsen ODABAġI Ziraat Mühendisi Toprak bölümü sulama bitki besleme bitki yetiģtiriciliği, gübreleme Gültekin AYDOĞUġ Ziarat Mühendisi Bahçe bitkileri, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, arazi değer tespiti, toprak koruma ve arazi satıģ Mehmet Ali ÜNVERDĠ Ziraat Mühendisi-Tarla bitkileri, bahçe bitkileri, zeotekni, ürün yetiģtiriciliği, bitki koruma, agronomi, moleküler biyoloji ve genetik, tarım makinaları, toprak, bitki besleme ve sulama, seracılık Osman SARI Ziraat Yüksek Mühendisi- bahçe bitkileri, tarla bitkileri Özkan YUCA ĠnĢaat Mühendisi- ĠnĢaat Ayhan ÖZTAġ Ziraat Teknikeri-Tarla Bitkileri Bağ, Bahçe,Toprak,Zirai mücadele,bitki koruma Yılmaz ġġvka Ziraat Yüksek Mühendisi-Toprak Bölümü, Toprak Etüdü, bitki besleme, tarla bitkileri yetiģtiriciliği, zeytin yetiģtiriciliği, sulama sistemleri Recep YILDIZ Kadastro Emekli Kontrol Memuru -Fen BilirkiĢi Mülk BilirkiĢi Ramiz ÇOBAN Ziraat Yüksek Mühendisi- toprak bölümü, tarımsal üretim ve destekleme konuları, projeler,toprak verimliliği ve fiziği Hüseyin ERKARA Polis Memuru-Tespit-Telif Hakları Kaçak Kitap-Kaçak Bandrol inceleme, CD inceleme-ses kaydı inceleme-6136 Silah Bıçak inceleme hızsızlık suçları,eģya tespiti Serkan GÖK Kadastro Teknisyeni -Harita ve kadastro, fen bilirkiģi Harun ÖZ Harita Kadastro Teknikeri Harita ve Kadastro Mehmet Ali AĞAR Tütün Teknolojisi Mühendisi-Tütün tarımı, yaprak tütün, bakım ve manüpilasyonu, fabrikasyon ve harmanlama,ekspertizi ve muayenesi, tütün mamülü ekspertiz ve degüstasyonu Tayfun URSAVAġ Tütün Teknoloji Mühendisi Tütün tarımı, yaprak tütün, bakım ve manüpilasyonu, fabrikasyon ve harmanlama,ekspertizi ve muayenesi, tütün mamülü ekspertiz ve degüstasyonu Kamil AĞARTICI Ziraat Mühendisi-Toprak Bilimi Bölümü Hüseyin KALAYCI Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Talip TAYLAN Ziraat Mühendisi-Tarım Ekonomisi Mehmet AKSU Ziraat Mühendisi-Bitki Koruma Ali ÖZ Trafik Polis Memuru-Trafik Kazaları Hasan ġanli Harita ve Kadastro Teknikeri Harita ve Kadastro Önder Orkun ÖZEL Harita Mühendisi-Fen BilirkiĢi Murat ÖDEN Polis Memuru- Trafik mevzuatı, kaza araģtırma, takoğraf raporu inceleme Mustafa DAĞLI Emekli Trafik Polisi Trafik Kazaları Öner DEMĠR Ziraat Mühendisi- bağ, bahçe, zeytincilik ve kıymet takdiri, zarar ziyan tespiti, genel zirai konular,bitki koruma RüĢtü YILMAZ Emlak danıģmanlığı Osman KIVRAK Öğretim Görevlisi -Almanca Okutman Kazım ÖZBEK Kadastro Birimi- Kontrol Memuru- Fen BilirkiĢi Asım KAYAR Kadastro Teknisyeni-Fen BilirkiĢi Hüseyin ÇĠFTÇĠ Kadastro teknisyeni-tasarruf kontrol memuru, teknik eleman, harita kadastro Esma AVAN Sosyal ÇalıĢmacı-Sosyal Hizmetler, boģanma davaları,velayet,nafaka,çocuk suçluluğu,cinsel istismar mağdurları Mürsel EFE SMMM, kamu gözetim kurumu bağımsız denetçisi, vergi, mali mevzuat, denetim, muhasebe ve hesap iģleri ġeref ÇAVDAR SMMM-ticari defter, sosyal güvenlik, köy defterleri ve muhasebesi,ģirketler, dernekler, birlikler, kooperatifler Bahri KÜÇÜKOĞULLARI SMMM - muhasabe, mali konular, SGK Zeliha EMĠNOĞLU Ziraat Mühendisi- Bitkisel üretim, tarım ekonomisi,bitki sağlığı,tarımsal alt yapı ve değerlendirme Murat EMĠNOĞLU Ziraat Mühendisi-Bitkisel üretim, bitki sağlığı, toprak,çayır,mera Menderes HIRÇINER Avukat iģ hukuku, tazminat hesaplama Eda ÜNAL BiliĢim Suçları istihbarat Uzmanı- silinmiģ verilerin kurtarılması, internet soruģturmaları, bilgisayar cep telefonu sim kart bellek CD DVD Kamera kayıtlarının incelenmesi, yazılım telif hakları, LĠNUX iģletim sistemi Soner GÖL Uzman Psikolojik DanıĢman Çocuk psikolojisi, aile danıģmanlığı Murat DÜNDAR Pedagog-eğitim programları ve öğretmen Mehmet Sunay YAVUZ Prof.Doktor -Adli tıp, adli belge incelemesi, adli bilimler,tedavi gideri, tıbbi hatalar Erer DURU Makine Mühendisi-Isı yalıtım, sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı, LPG, motorlu taģıtlar Tuncay DUYGUN Kontrol Mühendisi-Harita Mühendisliği ve Kadastro alanına giren konular Özgür KÜÇÜKÇAKIR Harita Mühendisi-Harita,kadastro, tapu, imar Gökhan GÜVENEN SMMM-Muhasebe ve vergi uygulamaları,iģ hukuku Ümmet ÖZTÜRK Kadastro Kontrol Memuru-Harita Kadastro Mehmet Salih TEMEL Ziraat Mühendisi-toprak bölümü, tarım arazilerini değerlendirme,toprak koruma projeleri, tarımsal araziler satıģ,ipotek,5403 sayılı toprak kanunu Halil AYDOĞAN Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri, değerleme, bilirkiģilik, eksperlik ve kamulaģtırma bilirkiģiliği Metin SÖNMEZIġIK SMMM-Genel Muhasebe-ġirketler Muhasebesi-SGK Mevzuatı-ĠĢ Kanunu-Vergi Hukuku-Gelir- Kurumlar-Vergi Usul-Katma Değer vergisi Kanunları Ahmet ÖZER Trafik Polis Memuru-Kaza araģtırması ve bilirkiģi, trafiğin denetlenmesi ve kaza tahkiki DurmuĢ YOLCU Kadastro Teknisyeni- Harita Kadastro Abdurrahman KARATAġ Elektrik Mühendisi Hüseyin YILMAZ Fen Memuru-Kadastro fen elemanı Mustafa ÇAVDAR Kadastro Teknisyeni-Kadastro Nevin ÖZKAN Kadastro Teknikeri-harita ve kadastro Bekir Faruk ARGITLI Kadastro Teknisyeni-kadastro Hüseyin YaĢar ASLAN Harita ve Kadastro Teknikeri-Harita Kadastro Mustafa ÇALIġKAN Fen Memuru-Kadastro fen bilirkiģi Mustafa ZEYBEK Emekli Telekomünikasyon Teknik Uzmanı- HaberleĢme Sistemleri- GSM Sistemleri,Mobil telefon, baz istasyonları, Türk Telekom transmisyon sistemleri, fiberoptik kablolar ve ekipmanları, elektrik sistemleri, telsizler Emine ġahġn Ziraat Müh.-Tarla Bitkileri yet. Islahı bölümü, 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu uygulamaları, tarım arazileri değerlendirme, toprak koruma projeleri, tarım arazileri satıģ ipotek iflas vb..mera kanunu ve uygulamaları Abdülkadir KIZMAZ Ziarat Mühendisi Zootekni Bölümü KamulaĢtırma Ġbrahim KURT ĠnĢaat Mühendisi- Eksperlik, kamulaģtırma, inģaat ve emlak alt yapı, yol,park, kanalizasyon vs Ġlyas KAYACI Emekli Harita Mühendisi-orman, kadastro ve her türlü haritacılık faaliyetleri Bülent ARSLANBOĞA Kadastro Teknisyeni- Harita Kadastro Ali ALP Ziraat Teknisyeni Genel Ġzzet AKÇA ĠnĢaat Mühendisi Yapı ve 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler ile 4734 sayılı ihale kanunu Nazif SERTEL Orman Yüksek Mühendisi - Genel Ormancılık Orman Kadastrosu Hüseyin GÜLBAHÇE SMMM-Bağımsız denetçi,6102 Sayılı Türk Ticaret kanunu, 1163 sayılı kooperatifler kanunu, 213 sayılı vergi usul kanunu, 193 sayılı gelir vergisi kanunu,5510 sgk Hilmi ĠNNE Avukat ĠĢ hukuku ve sosyal güvenlik, tazminat hesaplama, mahkeme ve icra dosya hesaplaması Erhan ADIGÜZEL Emlak Komisyonculuğu -Emlak gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri, emlak alım satım ve kiralanması, gayrimenkul eksperliği, tapu iģlemleri, kıymet takdiri, mülk bilirkiģisi, arazi tarla ve bahçe değer tespitleri Hüseyin MALĠZ SMMM-Vergi ve Muhasebe Uzmanlığı-Ticaret Hukuku Önder ÇOLAK Harita Teknikeri

3 Mustafa ÜNAL Kadastro Teknikeri -Harita ve Kadastro Sevgi KAYSER ġehir ve bölge plancısı- KamulaĢtırma BilirkiĢisi Ramazan DANACIOĞLU Emekli Bankacı-Tüm bankacılık iģlemleri, kambiyo, ithalat ihracat kambiyo muhasebe, sigorta, konut kredileri, bireysel krediler, kredi kartları, bankacılık ve döviz suçları, kooperatif kredileri, bakanlık gecekondu kredileri,tüketici kredileri, toki kredileri, zararlı krediler, tüm değiģik iģlemler Osman Nuri SALĠHOĞLU Emekli Trafik Polis Memuru-Kaza yeri inceleme, keģif, kroki tanzimi, bilirkiģilik Mehmet KOCABAġ Fen Memuru-Harita Kadastro Baki MENEKġE fen Memuru-Harita Kadastro Celal GENÇ Emlak DanıĢmanı-emlak fiyat değerlendirme uzmanı ve danıģmanlığı Ali Rıza YĠĞĠT Bankacı Bankacılık ve Sigortacılık Mehmet MUTLU Kadastro Teknisyeni-Harita kadastro Mehmet Zafer ÜLGEN Ziraat Mühendisi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Özlem KARAN ĠKSĠR Avukat- ĠĢ hukuku hesap bilirkiģiliği, Ġsmail Hakkı ASLAN Mimar-ĠnĢaat maliyet hesabı, teknik uygunluğu, imar kanunu, kat mülkiyeti kanunu, yapı denetimi ve yapı denetimi uzmanlığı, kamulaģtırma ve emlak değeri uzmanlığı, yapı ve endüstri ürünleri tasarımı Ali Zafer ĠKSĠR Avukat- Emlak(mülk) bilirkiģiliği Burcu ASLAN Bankacı-satıĢ sorumlusu, kredi kartları, tüketici kredileri, bireysel portföy yöneticisi, yatırım,fon, konut kredileri, araç kredileri, sigorta, KOBĠ portföy yöneticisi, ticari krediler, pos operasyon, kurum, ticaret hukuku, çek, senet,kambiyo Mehmet Zafer ÖNCEYĠZ Elektrik Mühendisi-orta gerilim ve yüksek gerilim dağıtım ve iletim Ģebeke ve hatları, alçak gerilim tesisleri, fabrika elektrik tesisleri,enerji yöneticiliği, topraklama tesisleri, fabrika trafo tesisleri Feridun GÜLEN Avukat-ĠĢ hukuku, hukuk hesaplama Rıdvan YALÇINBAġ Kimya mühendisi-petrol ürünleri(akaryakıt,lpg,lpg-otogaz, LNG, CNG vb.) temizlik ürünleri (sabun,deterjan), yağlar(zeytinyağı, çiçek yağı vb.), kimyevi maddeler, iģ güvenliği uzmanlığı,meteoroloji ölçü bilimi Funda CĠVELEK Mimar-Engelli eriģilebilirliği, yangın yönetmeliği vb. Proje değerlendirme,tespit,imar,bedel hesabı,uyuģmazlık konuları,inģaat değer tespiti, ihale mevzuatı, planlı alanlar, tıp imar yönetmeliği Hayriye HACET Makine Mühendisi Mustafa KOMAN Emekli ĠnĢaat Mühendisi-KamulaĢtırma bilirkiģi hukuk mahkemeleri MenekĢe UZTUTAN YAPICIOĞLU Avukat-Marka, patent Zeki TÜRE Tütün teknolojisi mühendisi-tütün, tütün tarımı, tütün ticareti, sigara, puro, pipo,sigarello vs..tütün mamülleri, alkol çeģitleri Cem ÖNDER Harita Mühendisi-Tapu ve kadastro,harita,imar Oktay GÜZELDERE Elektrik-Elektronik Mühendisi-Tespit davaları, kamulaģtırma(elektrik),bilgisayar elektronik aletler,tedaġ davaları,bina fabrika tespitleri,yaklaģık maaliyet,og,ag konuları,yangın durumları,proje,kontrol,4734 ihale yasası ve sözleģmeleri, elektrik iģleri fiyatlandırma,kontrollük hizmetleri,tüketici mahkemelerindeki davalar Kübra EKġĠ Gıda Mühendisi-KiĢisel tüketim ve kullanım suyu paylaģımları,gıdanın üretim satıģ ve tüketimine kadar her aģamada kontrolü,toplu gıda zehirlenmeleri,hijyenik ürün üretimi Fatih KALE Bilgisayar Ġmage Maker--Bilgisayar ve bilgisayar inceleme, bilgisayar ağları ve network, görüntü ve ses çözümleme,grafik ve resim inceleme, CD DVD çözümleme,veri inceleme ve kurtarma Muammer SĠPAHĠ ĠnĢaat Mühendisi-Proje-ĠnĢaat,taahhüt,kontrollük Onur ABAY ĠnĢaat Mühendisi- ĠnĢaat ĠĢleri,bina değer bedel tespitleri, kıymet takdiri,yapı malzemesi,inģaat projeleri, altyapı inģaatları, rayiç değeri tespitleri, hakediģ inceleme, kamu ihale mevzuatı, imar kanunu ve uygulamaları,yapı denetim kanunu,yaklaģık maaliyet,güçlendirme,metraj,keģif,betonarme hesapları Necati SERBEST SMMM- Vergi usul kanunu, TTK Gelir Vergisi Kanunları, SGK ve BAĞKUR kanunu vs Güngör ERKOL Kadastro Teknisyeni-Fen bilirkiģisi KürĢat ĠKĠZOĞLU Ziraat Mühendisi-Tarla bitkileri Uğur KABAġ ĠnĢaat Mühendisi-ĠnĢaat iģleri, bina değeri, bedel tespiti, kıymet takdiri,yapı malzemeleri,inģaat projeleri,alt yapı inģaatları,rayiç bedel tespitleri, hak ediģ,hazırlanması ve incelenmesi kamu ihale mevzuatı,imar kanunu ve uygulamaları,yapı denetimi kanunu, yaklaģık maaliyet,güçlendirme,metraj,keģif,betonarme hesapları Ahmet ERKAN ĠnĢaat Mühendisi-ĠnĢaat Halis BAġARAN Kadastro Teknisyeni-harita kadastro Necdet OKUMUġ Emekli Öğretmen-Osmanlıcadan günümüz Türkçesine her türlü tapu,ferman,berat,el yazması kitap ve belgelerin tercümesi ġahhaydar MERĠÇ SMMM-Ġcra iflas,muhasebe,finansman,kooperatif uzmanı Ali ĠNCE Makine Mühendisi-Toprak iģleme,bitki ekim dikimi,bitki besleme,sulama,hasat,harman mekanizasyonu,hububat,pamuk,sebze,bağ,zeytin tarımı Mehmet ÇOġKUN Harita Kadastro Fen Memuru-Harita Kadastro Fen bilirkiģisi Remzi KURNAZ Ziraat Mühendisi-Ziraat mühendisliği, Zootekni Oktay ġahġn Ziraat Mühendisi-Tarım ekonomisi Hasan Levent ġen Ziraat Mühendisi,zeotekni Nuri AYKUT ÖZORTAKCI Sosyal Hizmet Uzmanı-Sosyal hizmet müdahaleleri, çocuk ve ergen psikolojisi Fatih GÖRGÜLÜ Bilgisayar ĠĢletmeni-BiliĢim suçları,masaüstü,dizüstü bilgisayar,harddisk flash bellek hafıza kartlarının incelenmesi,kamera kayıtları,cep telefonu ve SMS kayıtlarının incelenmesi ile çözümlenerek dökümlerinin çıkartılması,yazılım lisanslarının kontrolü Mustafa YILMAZ Avukat, - hesap uzmanı,icra hukuku, iģ hukuku, uzlaģtırmacı Gökhan ÇAYIRLI ĠnĢaat Mühendisi-kesin hesap,yaklaģık maliyet,proje inceleme,revizyon,kıymet takdiri,yaklaģı maliyet dosyası hazırlama,uygulamaya esas malzeme seçimi,iģ güvenliği uzmanlığı (C sınıf), ve benzeri inģ.müh. Alanına giren iģler Fırat DURMUġ SMMM-Ticari davalar ve hesap iģlemleri Mustafa ÇATAL Kimyager-Elektrik teknisyeni-kimya,iģ sağlığı ve güvenliği uzmanı, deterjan,kozmetik,gıda,boya,kolonya,kimyasal atık,elektrik Hamza Sinan BAġEĞERCĠ SMMM-Muhasebe, vergi,iktisat Hüseyin DOĞAN Ziraat Mühendisi-Toprak bölümü, toprak bitkisel üretim,bitki sağlığı Sevim CERĠT YAġAR SMMM-Muhasabe ve mali müģavirlik hizmetleri Nurullah SERT Trafik Polis Memuru-Trafik bilirkiģi,güvenli sürüģ teknikleri, radar ġaziye Buket ĠNCE Avukat-ĠĢ hukuku, sosyal güvenlik hukuku Halil AYDIN Mali MüĢavir Bağımsız Denetçi-Vergi hukuku, muhasebe uygulamaları, iģ ve sosyal güvenlik hukuku, bağımsız denetim, muhasebe denetim, sermaye piyasası,bankacılık,sigortacılık ve özel emeklilik ġevket DAĞ Elektrik Elektronik Mühendisi-Alçak ve yüksek gerilim tesisleri,topraklama tesisi ölçüm ve denetimi,kamulaģtırma Erol AYDINER ĠnĢaat Mühendisi-geoteknik statik B.A. Proje üretimi,proje üretimi denetim uzmanlık belgesi,ekb uzmanlık belgesi Cihat ALSAN Ziraat Yüksek Mühendisi-Tarla bahçe bitkileri yetiģtirme,ilaçlama, hastalık,zararları,yabancı otlarla mücadele,sulama Gürgün EKĠNCĠ Fen Memuru-harita, kadastro Ġrem GÜNERCAN Endüstri Mühendisliği ĠĢ Güvenliği Uzmanı Mehmet AYDIN Ziraat Mühendisi-Bahçe bitkileri bölümü Müslim DEMĠR Öğretim Üyesi CBÜ-Sosyal güvenlik hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı,iģ hukuku,iģ kazası,meslek hastalığı,sigortalılık tespiti vb Hanifi SĠTEMOĞLU Kadastro Müdürü-Harita kadastro,tapu Ġsmail PEHLĠVAN Harita Mühendisi-Harita,kadastro Erdem ÇETĠNCAN Rehber Öğretmen-rehberlik ve psikolojik danıģmanlık, sosyal hizmetler, mağdur çocuk ifade alımı, SSÇ danıģmanlık tedbiri

4 Servet ADA Ziraat Mühendisi-Tarımsal yapılar ve sulama bölümü, sulama direnaj bitki su ihtiyacı hesapları,tarımsal altyapı projeleri, tesviye, parselasyon, toprak koruma, toprak etüdü, arazi ıslahı Birgül GÜLSERLĠLER ĠnĢaat Mühendisi- inģaat ve inģaat mühendisliği ile ilgili tüm proje uygulamaları, yapı denetimi Ziya Nur KÖSE Makine Mühendisi- Doğalgaz, merkezi kalorifer sistemleri, kat kalorifer sistemleri Orhan ADIGÜZEL Emekli Öğretmen-Eğitim,öğretim, öğrenci,öğretmen, okul ve dershanelerle ilgili hukuk davaları, dernekler,okullar,aile hukuku Mehmet KILINÇ ĠnĢaat Mühendisi-ĠnĢaat mühendisliği, yapı,betonarme,çelik yapılar, Mehmet DOĞDU Elektrik elektronik mühendisi-proje,elektronik,yangın tesisatı, konut ve fabrika elektrik tesisatı,enerji nakil hatları,malzeme,keģif ve maaliyet hesapları Aydın ÇETĠNKAYA Harita Kadastro teknikeri-harita kadastro ile ilgili tapu ve arazi ölçümleri ve değerlendirilmesi Mustafa DEMĠRTAġ ĠnĢaat Mühendisi-Üst yapı inģaatları Nazlı Funda EDREMĠT Ziraat Yüksek Mühendisi-bitki koruma ürünleri,ziraat,bitki hastalıkları,bitki zararları Adnan ġġrġnoğlu SMMM-Türk Ticaret Kanunu, ĠĢ Kanunu, Vergi Hukuku Taner TEVĠ Ziraat Mühendisi-Bitkisel üretimi, tarla bitkileri Nurcan YENEL SMMM-Mesleği ile ilgili alanlar Tayip HACET ĠnĢaat Mühendisi Ġbrahim TURAN ĠnĢaat Mühendisi Yapı Aysel TEK Avukat-ĠĢ hukuku,iģçi alacakları Evren ÇETĠNLER SMMM-Muhasebe,finansman Bilal ÖZÜKIRMIZI SMMM-Vergi mevzuatı, SGK ihtilaflı iģler, mali tablolar,ttk hükümleri,vuk hükümleri Nejdet MUSLU Ziraat Teknikeri-Tarım Halil KOCATÜRK Ziraat Mühendisi-Tarım Zekeriya DĠNÇER Ziraat Mühendisi-tarla bitkileri,bağcılık,meyvecilik,sulama,toprak,sebzecilik Ayla KELAT Sosyal güvenlik uzmanı, insan kaynakları uzmanı-kıdem tazminatı hesaplama, 4857 Sayılı iģ kanunu ile ilgili iģlemler,sgk tespit konuları, SGK emeklilik ve BAĞKUR danıģmanlığı Erdal KASAP SMMM-kooperatifler,Ģirket birleģmeleri,devir,bölünme ve tasfiye iģlemleri,ģirket sermaye artıģ ve azalıģları,iģ güvenliği,iģçi sağlığı,kıdem ve ihbar tazminatları Nevzat BARAKAZĠ ĠnĢaat Mühendisi-her türlü betonarme,bina,prefabrik fabrika ve depo inģaatları, yol ve altyapı inģaatları, resmi inģaat iģleri, inģaat yapı bilirkiģiliği Ġbrahim ÇINAR Sosyal çalıģmacı,sosyal Hizmet Uzmanlığı,madde bağımlılığı ve çocuk suçluluğu alanında çalıģmalar,çocuk ihlal ve istismarı Hasan Fehmi AKIN SMMM-Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta,bağkur mevzuatı, muhasebe hukuku, muhasebenin temel kavramları, mali tablolar Mustafa Kadir ÖZAĞ Adli tıp uzmanı-adli tıp uzmanlığı, halk sağlığı uzmanlığı, iģçi sağlığı Süleyman ACAR Polis memuru-hırsızlık,, 6136 sayılı kanun, ateģli silahlar, CD inceleme,konut dokunulmazlığı ihlali Gökhan KAġKA Polis memuru-ġletiģimin dinlenmesi, kayda alınması,sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, bilgisayar sistemleri, CD inceleme ve çözümlemeleri, HTS incelemeleri,güvenlik kamera görüntü çözümleri,adli biliģim veri kurtarma ve inceleme, olay yeri inceleme, siber suçlarla mücadele Elveda ATAY Ziraat Mühendisi-Tarla bitkileri, gıda denetçisi Ahmet BOZKURT Sağlık Memuru-Radyoloji teknikeri, Mutlu HIRÇINER Ġnsan Kaynakları Sorumlusu-Bordro tahakkuk iģlemleri,iģe giriģ çıkıģ iģlemleri, iģ mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, tazminat hesaplama Emin KABALAR SMMM-Genel Muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi,finansman,bütçe,iç denetim ve insan kaynakları Hasan EGEMEN Ziraat Mühendisi-Zeotekni bölümü Ahmet Serkan KULA Psikolog-Klinik,adli görüģme,aile danıģmanlığı Erhal ÇAKMAK Ziraat Mühendisi-Bahçe bitkileri bölümü Aydın PAġAOĞLU ĠnĢaat Mühendisi-Plan proje, inģaat,emlak alım satım, kamulaģtırma, danıģmanlık Ali DÜDEN Oto kaporta,oto alanında her konu Batuhan DEMĠRKAN Bilgisayar Mühendisi-BiliĢim uzmanı,veri ve disk incelemesi,analizi,firewall,donanım,web sitesi tasarımı ve yönetimi,programlama dilleri(c++,java,net asp, php, hesapları,bilgi güvenliği, veri tabanı yönetimi yazılım,donanım, haberleģme, resim düzeltme) ġükrü ERGEN Avukat-ĠĢ Hukuku,hesaplamalar,maddi tazminat hesaplamaları,bankacılık hukuku,gayrimenkul kira ve bedelleri tespiti Ali Koray ġen Sosyal Hizmet uzmanı-sosyal hizmetler Volkan AKSOYOĞLU Vergi müfettiģi,yeminli mali müģavir, iç denetçi,vergi hukuku, muhasebe hukuku ve denetimi, ticaret hukuku,vergi denetimi,iç denetim Akın Tanzer YILDIZ Elektrik Teknikeri-Kaçak elektrik kullanımı,elektrik kaynaklı yangın olayları,elektrik akımına kapılma çarpılma olayları,elektrik tesisat ve taahhüt iģleri Erdoğan EROĞLU Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Haluk ÜÇBAYLAR SMMM Adem ZENGĠN SMMM -Gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu, katma değer vergisi kanunu, özel öğretim kurumları kanunu(meb) Ömer DELEN SMMM-Vergi usul kanunu(213 SK.),Gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu, katma değer vergisi kanunu, Türk Ticaret Kanunu, ĠĢ Kanunu, Sosyal güvenlik kurumu kanunu Murat ERTÜRK SMMM-Muhasebe ve mali iģler Ali KURUDERE SMMM-Muhasebe uygulamaları ve mevzuatı,vergi uygulamaları ve mevzuatı, SGK uygulamalır ve mevzuatı Mustafa BULUT Orman Mühendisi-Genel ormancılık,orman kadastro Mustafa Berker ALICIOĞLU ĠnĢaat Mühendisi-Yapı,denetim,kentsel dönüģüm,yapı betonarme,çelik yığma yapıları, yapı,maaliyet Tuğçe ĠNÇ ZAVLAK Avukat-aktüerya hukuk, destekten yoksun kalma ve iģgörmezlik tazminatı hesapları,tazminat hukuku,iģ hukuku,iģçi alacakları hesabı Mehmet Nusret ÖZTÜRK ĠnĢaat Yüksek Mühendisi-Yapı Uzmanı, imar ve iskan uzmanı Kadrettin UÇLU Polis Memuru-Silah ve patlayıcı maddeler Süleyman Arda AKÇAY ĠnĢaat Mühendisi-Hukuk Mahkemeleri ĠnĢaat ve Arsa bedel tespitleri Hatice GÜNDEM Ziraat Teknikeri-Ev ekonomisi, tarım,ziraat Ali ERYĠĞĠT Kadastro Teknisyeni Fen BilirkiĢisi Ġsmail ACAR Kadastro ġefliği-tapu, kadastro Olcay EFENDĠOĞULLARI Avukat iģ hukuku ve iģçilik alacaklarına iliģkin uyuģmazlıklar,aktüerya hesaplamaları, tazminat uyuģmazlıkları Gökhan BERKĠLER Avukat-iĢ ve sosyal güvenlik hukuku, tazminat davaları,iģçilik alacakları,sosyal güvenlik mevzuatı Uğur AYDOĞAN Deri Mühendisi-deri üretim prosesleri,tabakhane sistemleri,deri kimyasalları,tabakhane kullanılan makineler,deri ticareti(bitmiģ ham yarı mamül) Sevil ġen ARSLANGĠRAY ĠnĢaat Mühendisi-inĢaat bilirkiģi Ġsmail ÇELEBĠ Emniyet Amiri-trafikte kaza inceleme,radar,alkolmetre,video kameralı radar,ileri sürüģ teknikleri Baykal BAġDEMĠR Arkeolog-arkeoloji Feramis UYGUR SMMM-Muhasebe mevzuatı, sigorta mevzuatı, iģ kanunu mevzuatı,vergi konuları mevzuatı, Ģirketler,vakıflar,dernekler iģ ve iģlemleri, milli eğitim mevzuatı, Gürsel ATKICI Avukat-icra hukuku ve banka hukuku Kamuran KESKĠN Çevre Mühendisi-çevre yönetimi ve denetimi Tuncay YILDIZ ĠnĢaat Yüksek Mühendisi-Her türlü alt yapı,üst yapı,iģyerinin değer tespiti,imar mevzuatına aykırılık,ecrimisil,statik ve dinamik analiz Ender SOM ġehir ve bölge plancısı- Ģehir bölge planlama

5 Ebru KĠLĠMCĠOĞLU Avukat-Vergi hukuku,vergi usulü kanunu,mali hukuk,iģ hukuku,sosyal güvenlik hukuku Fatih OĞUZ Ziraat Mühendisi-Bahçe bitkileri bölümü,yetiģtiricilik,besleme,kültürel uygulamalar,mücadele,kıymet takdiri,zarar ziyan tespiti Vedat BAL Öğretim Üyesi-biliĢim yönetim sorunları(mobbing teknoloji) Rıdvan KESKĠN Öğretim üyesi-sayısal ve analitik karar verme süreci,ekonomik,istatistiksel ve matematiksel alanlarda kalan verme(yöneylem araģtırma ana bilim dalı baģkanı) Fatma Özlem TURGUT BiliĢim Sistemleri Öğretmeni-Bilgisayar,bilgi ve iletiģim teknolojisi,biliģim,cd inceleme Adem TAġ Çevre Mühendisi -C Sınıfı ĠĢ Güvenliği Uzmanı,su kirliliği,toprak kirliliği,hava kirliliği,tehlikeli atıklar,çevresel etki değerlendirme,kimyasal atıklar,iģ güvenliği,iģ kazaları Mehmet ULUER Bankacılık Değerleme Uzmanı-finansman,bankacılık,gayrimenkul değerleme uzmanı Pınar PEHLĠVAN Akademisyen-bankacılık bölümü,serbest muhasebeci mali müģavirlik Cahit DELĠBOYRAZ Polis Memuru-Emniyet,asayiĢ olayları (adli mukayyit) Mustafa Ali ÇERÇĠ Gıda Mühendisi Halil ERGĠN Ziraat Mühendisi-Tarımsal yapılar ve sulama,genel ziraat Adem ÇĠMEN Makine Mühendisi Uğur UĞURLU Eski Vergi MüfettiĢi, Yeminli Mali MüĢavir, iç denetçi,vergi hukuku,maliye hukuku, ticaret hukuku,muhasebe hukuku,iç denetim,vergi denetimi Nurullah ERDEM ĠnĢaat Teknikeri-ĠnĢaat Ġbrahim ÇETĠN Ziraat Mühendisi-Tarımsal kıymet takdiri,arazi kıymet takdirleri,tarımsal etüd ve projeler Hüseyin GÜNER Elektrik Teknikeri Metin EKĠM Ziraat Mühendisi-Bahçe Bitkileri bölümü Hakan KÖSE Ziraat Mühendisi-Tarla bitkileri bölümü Mustafa ġahġnbaġ Ziraat Mühendisi-toprak bölümü Tezcan KESKĠN Ziraat Mühendisi-bahçe bitkileri bölümü Ġlker GERGER Ziraat Mühendisi-tarımsal yapılar ve sulama bölümü Neslihan ÇOLAK Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi-PLC, SCADA sistemleri, yüksek ve alçak gerilim,topraklama,sinyal ve görüntü iģleme, otomasyon,haberleģme, dağıtım panoları ve trafolar,enerji sistemleri Nazmi SEVĠNÇ SMMM Meral ALKIġ SMMM Mesut TOKDEMĠR Makine Mühendisi-Araçların LPG ye dönüģümü, araçların CNC ye dönüģümü, mekanik tespit Esra Aynur TURAN Veteriner hekim-yem ve veterinerlik hizmetleri, gıda, et,süt,yumurta EĢref ARMAĞAN Trafik Polis Memuru-Temel trafik ve kaza incelemesi,trafik denetlemesi ve kaza tahkiki,polnet kaza projesi veri giriģi,trafik cezaları polnet veri giriģi Nil BAHADIR Makine Mühendisi-otomotiv yan sanayi kalite mühendisliği, yapı denetim ve kontrol mühendisliği,çsgb A sınıfı iģ güvenliği uzmanı Yusuf GÖKÇE Ziraat Teknisyeni Sevgi DĠNÇ Ziraat Yüksek Mühendisi-Ziraat fakültesi tarla bitkileri bölümü Mustafa BABACAN Pratisyen hekim-yöneticilik konusunda deneyimli,acil ve 112 acil sağlık hizmetleri ve sağlık ocakları Meltem Çağrı GÜLÜNÇ Avukat-iĢ hukuku, hesaplama,tazminat Mehmet Erkan PETEK Ziraat Mühendisi-Toprak bitki besleme Leyla ERDOĞAN YEġĠLTEPE Ziraat Mühendisi-Bahçe bitkileri,toprak bitki koruma,tarım makineleri Cumhur DUMAN Mali MüĢavir Derya CANSOY Ziraat Yüksek Mühendisi -Zarar ziyan tespiti değerlendirme,bitkisel üretim,bitki koruma(bitki zararları ve hastalıkları)bitki koruma ürünü reçete yazma,zeytincilik,bağcılık,seracılık,sebze ve meyve yetiģtiriciliği,sulama,gübreleme Ece KÖMÜR Ziraat Mühendisi-bitki zararları tespiti,bitki hastalıkları tespiti,gübreleme,sulama,bağcılık Volkan YILDIZ Arkeolog-arkeoloji Ġbrahim YÖNETKEN Avukat-finansman hukuku,aktüerya hukuku,biliģim hukuku,ticaret hukuku,miras hukuku DurmuĢ SAĞLAM Gıda Mühendisi Halil Ġbrahim ELMALI Ziraat Mühendisi-Hayvansal üretim,zootekni bölümü Arif BAYTÜRK Orman Mühendisi-Genel ormancılık,orman kadastro Engin UZUN Emlak DanıĢmanı-mortgage uzmanı-emlak alım satım kiralama,inģaat,mülk,değerleme Serdar MERSĠNLĠ Ziraat Mühendisi-Tarımsal kıymet takdiri,zarar ziyan tespiti,genel zirai konuları, tarla bitkileri yetiģtiriciliği Serkan ÖZDEMĠR Polis Memuru-Trafik BilirkiĢi Serdar KURT Ġtfaiyeci-Yangın olayları, Gürhan ĠNAL Ġtfaiyeci-Yangın olayları, Mustafa Feridun GÜLGEÇ SGK MüfettiĢi-hizmet tespiti ve iģçi alacakları(iģ ve sosyal güvenlik hukuku) Murat ÜMAN Ziraat Mühendisi-Tarım Teknolojisi,bitkisel üretim Çağlar ERMEHAN ĠnĢaat Mühendisi-Yapı,etüd,proje ve danıģmanlık hizmetleri Tevfik YaĢar PEKELLĠ Ziraat Mühendisi Ahmet KUġ Emlak MüĢavirliği DanıĢmanlığı Önder BERKAN Avukat-sosyal güvenlik hukuku,iģ hukuku,kıdem ihbar vb hesaplama Sertaç TURGUT Avukat-iĢ hukuku,iģçilik alacaklarının hesaplanması,hizmet tespiti Muzaffer Özden BALSOY Nöroloji Uzmanı Ali Ġrfan TEKER SMM-Ticari davalar ve hesap iģlemleri Zeynep CAN BARLAZ Avukat-iĢ hukuku,özel hukuk Hasan RAHAT ĠnĢaat Mühendisi Hüseyin TAVġANOĞLU Emlak MüĢaviri -emlak danıģmanlığı Emre KIġLALI Avukat-iĢ ve sosyal güvenlik hukuku Ufuk ÇATIKKAġ Yüksek Ziraat Mühendisi-bitkisel üretim,zirai mücadele,bitki hastalıkları ve zararları,herboloji,yabancı ot bilimi, tarımsal kıymet takdiri,zarar ziyan tespiti,genel zirai konular Yakup KURT SMMM-Muhasebe,ticari defterleri,iģletme,bilanço,gelir tabloları, maliyet muhasebesi,sosyal güvenlik mevzuatı,ihale kanunu ile ilgili yasalar Musa KOCABAġ Makine Teknolojisi Öğretmeni-Makine teknolojisi,c Sınıfı ĠĢ güvenliği Özer AKDENĠZ SMMM-Muhasebe,denetim,analiz,denetim kayyumluğu,yönetim kayyumluğu Mustafa Gökhan DĠZDAR Adli tıp uzmanı-adli belge inceleme,adli tıp Onur AKTÜRK Psikolog-Klinik,adli görüģme,aile danıģmanlığı

6 Ahmet KERSĠN Ġtfaiyeci-Yangın olayları Adalet AYGÜL SMMM Emre ÇALIġIR Ziraat Mühendisi-Toprak Bölümü Esra ERDAL Ziraat Yüksek Mühendisi-Bahçe bitkileri Timuçin MUMCUOĞLU Ġnsan Kaynakları Uzmanı-insan kaynakları uzmanlığı,yönetimi,uzman eğitmeni,mülakat teknikleri,personel ücret bordrolama,insan kaynakları personel özlük iģleri,4857 sayılı iģ hukuku,beden dili,özgeçmiģ oluģturma teknikleri Mehmet ELMACI Jeoloji yüksek mühendisi-yeraltı suları,jeotermal kaynak,jeoteknik maden Özlem ÇETĠN Ziraat Mühendisi-zootekni,bitkisel hasar tespit uzmanlığı,bitkisel risk inceleme uzmanlığı Ġbrahim UKġUL Subay-Askeri konular,askeri sağlık Bilal DEMĠR Polis Trafik BilirkiĢi Esin BAHADIR Makine Mühendisi-yapı denetimde proje uygulama denetçisi Hasan ÇETĠNER Tekniker-tarımsal konular değerlendirilmesi Hakkı ġevket YAPAK Bankacı-bankacılık RaĢit ELMA Emlakçı-emlakçılık Ali Özgür ERTÜRK Avukat Mustafa Efe GENĠT Avukat-gayrimenkul hukuku,kamulaģtırmasız el atma,kamulaģtırma,tüketici,ticaret hukuku,yabancı ülke hukuku, hesap bilirkiģisi Aydın GÖÇMEN ĠnĢaat Mühendisi-her türlü alt yapı,jst yapı iģlerinin değer tespiti,imar mevzuatına aykırılık,ecrimisil,statik ve dinamik analiz Ġlyas ÖZTOK Çevre Yüksek Mühendisi-Çevre Mühendisliği ile ilgili tüm çalıģma alanları Hale ÇERÇĠ SÖNMEZ Gıda Mühendisi Erhan DOĞU ĠnĢaat Mühendisi-kamulaĢtırma,yapı iģleri,yapı malzemeleri,inģaat alt ve üst yapı iģleri,keģif metrajı,ecrimisil hesabı AyĢıl KĠREMĠTCĠ Avukat-hukuk Mehtap POLAT Tekniker-harita kadastro Ġman SĠMSAR Kadastro Tekniker Harita Kadastro Selin BAġÇAM Gıda Mühendisi ĠĢ güvenliği Uzmanı, çevre görevlisi Adem BEYAZ Trafik polis memuru Trafik kazası inceleme Gürbüzcan UYANIK BaĢpolis memuru, trafik kazası inceleme Hüseyin AKKURT SMMM- Ticaret Muhasebesi ve uygulaması, Ticaret Hukuku, Vergi Kanunları, SGK Kanunları Lütfi AKDAĞ Ziraat Mühendisi- Tarım Ekonomisi, Alican ERTOP Elektrik Mühendisi elektrik plan proje taahhüt ġerif ġen SMMM Murat BĠBEROĞLU Kontrol Mühendisi fen bilirkiģi Ali Rıza TEKĠN Kadastro teknisyeni fen bilirkiģisi Tarık Aziz AKÇELEBĠ Tekniker fen bilirkiģisi Murat ÖZDEMĠR Fen kontrol memuru fen bilirkiģisi Dilek TURHAN SMMM- Muhasebe, finansman, vergi Mehmet ERDEM SMMM- Muhasebe Yunus KARAKUġ Bilgisayar Teknikeri, Ümit ġahpaz Ziraat Mühendisi, bitki Koruma Serhat SEVĠNÇ Harita Mühendisi ( jeodezi ve fotogorometri mühendisi ) arsa ve arazi ölçümü, taģınmaz mal, değerlemesi imar uygulamaları vb Feray KESKĠN Ziraat Mühendisi, toprak bölümü Nizamettin ġahġn Bilgisayar programcısı, bilgisayar donanım, internet ve ulusal ağlar, veri analizi ve veri kurtarma ve yazılım çözümlemeleri, ses görüntü inceleme ve çözümleme, cd, dvd ve diğer kayıt ortamları inceleme ve çözümleme, dijital resim inceleme, Ramazan SEVĠNÇ SMMM Ümit NERSE Ziraat Yüksek Mühendisi Tarım Makineleri Keziban ÜNAL Ziraat Mühendisi arazi vasıf değiģiklikleri, bahçe bitkileri, su paylaģımları, arazi toplulaģtırma, arazi istimlakları Ömer Faruk NOYAN Jeoloji Mühendisliği, Nükleer Jeoloji, Enerji hammaddeleri, zemin,etüd ve iyileģtirme, taģkın ve afet yönetimi Ġbrahim GENECĠ Jandarma Trafik Astsubay Kıdemli BaĢçavuĢ-trafik inceleme ve bilirkiģiliği Yüksel FĠDAN ĠnĢaat Teknisyeni-inĢaat Meryem YILDIRIM Ziraat Mühendisi-bitki koruma bölümü Burcu GÜNDÜZ Ziraat Mühendisi -bahçe bitkileri bölümü Gülgün KARA Ziraat Mühendisi-Hayvansal üretim programı,süt teknolojisi bölümü Songül SARI Ziraat Mühendisi-Bitki Koruma Kemal ERDEġ Otomotiv teknikeri-otomotiv Murat GÜLER Öğretmen-psikolojik danıģmanlık ve rehberlik bölümü, yaģ aile rehberliği programı,uygulayıcı eğitim kursu,tütün,alkol ve madde bağımlılığı semineri Remzi ĠNCEYOL Psikolojik danıģman ve rehberlik yaģ aile rehberliği programı,uygulayıcı eğitim kursu,tütün,alkol ve madde bağımlılığı semineri Ġbrahim YAĞAN Öğretmen-psikolojik danıģmanlık ve rehberlik bölümü, yaģ aile rehberliği programı,uygulayıcı eğitim kursu,tütün,alkol ve madde bağımlılığı semineri Yüksel ÖZKAN Rehber öğretmen,psikolojik danıģman Ümit ALTUNBAġAK Polis Memuru-olay yeri inceleme,parmak izi inceleme,mukayese,teknik fotoğraf,ses ve görüntü kaydı çözümü Halit KARAGÖZLÜ ĠnĢaat Mühendisi-arsa değerleme,bina değerleme,kira tespit,arsa ve yapılarla ilgili tüm bilirkiģilik konuları Gürhan Kamuran KARAPINAR Harita ve Kadastro Mühendisliği-jeoloji mühendisliği,maden yatakları Göksan AKPINAR Makine Mühendisi-malzeme bilimi,toz metalurjisi,sinterleme Aytekin DEĞĠRMENCĠ Ziraat Mühendisi-zarar ziyan tespiti,değerlendirme,bitkisel üretim,bitki hastalık ve zararları,zeytincilik,bağcılık,seracılık,sulama,gübreleme,sebze ve meyve yetiģtiriciliği ÖkkeĢ SARI Elektrik elektronik mühendisi Özlem EROĞLU Gıda Mühendisi-gıda kontrolü,gıda hijyeni,gıda güvenliği,sanitasyon,gıda zehirlenmesi,iyi üretim uygulamaları,hazır yemek,gıda teknolojisi,iģlenmiģ gıdalar Fehmi TAġKIN HaberleĢme cihazları,bakım onarım,telefon, tablet inceleme çözümleme,veri kurtarma,ģifre kırma,döküm oluģturma ġahin KARTAL Veteriner Hekim Ümran ÖZER SMMM Tuğba URSAVAġ Kimyager-Gıda güvenliği analizi,bitki analizleri,su analizleri,toprak analizleri,kimyasal analiz Seda ġen Sosyal Hizmet uzmanı-sosyal hizmetler Tülin ÇEVĠK TURBĠL Avukat-Ticaret hukuku,borçlar hukuku,miras hukuku,tüketici hakları vb hukuki alanlar Fatma AKMAN Ziraat Yüksek Mühendisi toprak bilimi ve bitki besleme Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre Ġl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca BilirkiĢi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca Ģartları taģıyanlar arasından Komisyonumuzca baģvuruları kabul edilerek yeminleri yaptırılan (405) kiģiden ibaret 2015 Yılı bilirkiģi listesidir.12/12/2014 Taner ATALAY Durdu KAVAK Hüseyin KOVAN İnci ŞEN Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Manisa Hakimi Yazı İşleri Müdürü Adalet Komisyonu Başkanı Üye Üye (e-imza)

2014 Yılı Yemine Katılacak Bilirkişi Listesi

2014 Yılı Yemine Katılacak Bilirkişi Listesi 1 TAMER İRTEM EMLAKÇI 2 BİROL TUNALI DOKTOR 3 MEHMET DOĞAN MUHASEBECİ GAYRİMENKUL ALIM SATIMCISI GAYRİMENKUL YATIRIM KALP VE DAMAR HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ, İŞ VE İŞ YERİ HEKİMLİĞİ, GENEL TIP MUHASEBECİ

Detaylı

CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK MÜRACAATLARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.

CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK MÜRACAATLARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR. T.C. DENİZLİ ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KARAR NO : 2012/798 Sıra No Kayıt No CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK MÜRACAATLARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR. Çalıştığı

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler Yayımlandığı Tarih 15 Ocak 2007 Sayı 323-Eki İÇİNDEKİLER Denizli Adli Yargı

Detaylı

İSTANBUL İLİ HUKUK VE CEZA BİLİRKİŞİ LİSTESİ (2015)

İSTANBUL İLİ HUKUK VE CEZA BİLİRKİŞİ LİSTESİ (2015) İSTANBUL İLİ UKUK VE CEZA BİLİRKİŞİ LİSTESİ (2015) NO ADI SOYADI MESLEK / UNVANI UZMANLIK ALANI 1 YALÇIN ÇAKICI EMEKLİ 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ BELGE İNCELEME, İMZA, SATECİLİK, GRAFOLOJİ, KRİMİNALİSTİK

Detaylı

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ 2013 FĠHRĠST GENEL MÜDÜRLÜK 1 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ 1 SAYIġTAY BAġKANLIĞI DENETĠM ÜYELERĠ 1 GENEL MÜDÜRLÜK MÜġAVĠRLERĠ 2 ÖZEL BÜRO ġube MÜDÜRLÜĞÜ 2 YÖNETĠM KURULU ġube

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ

GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ SANTRAL 3000 T.C. SAYIġTAY DENETÇĠLERĠ Musa DEMĠRBAġ Grup BaĢkanı 3028 Muzaffer ATAK Uzman Denetçi 3030 Ahmet ÇALIK Uzman Denetçi 3029 Dr.Kutlu KARACA Uzman Denetçi

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ GENEL MÜDÜRLÜK SANTRAL (0372) 259 40 00 (20 HAT) (0372) 252 40 00 (8 HAT) GENEL MÜDÜRLÜK FAKS NO (0372) 251 19 00 T.T.K İNTERNET (WEB) ADRESİ

Detaylı

K A R A R BAŞKAN : Akar KARASU : İzmir Hakimi ÜYE :Hüseyin BAŞ : İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ÜYE :Mehmet ARIK : İzmir Hakimi

K A R A R BAŞKAN : Akar KARASU : İzmir Hakimi ÜYE :Hüseyin BAŞ : İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ÜYE :Mehmet ARIK : İzmir Hakimi T.C. İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI K A R A R BAŞKAN : Akar KARASU : İzmir Hakimi ÜYE :Hüseyin BAŞ : İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ÜYE :Mehmet ARIK : İzmir Hakimi 2014

Detaylı

52 Ortaklığın giderilmesi ve ecrimisil davaları Ahmet Cemal Ruhi Seçkin 2009 53 PaylaĢma(Ortaklığın giderilmesi) davaları Müslim Tunaboylu Seçkin

52 Ortaklığın giderilmesi ve ecrimisil davaları Ahmet Cemal Ruhi Seçkin 2009 53 PaylaĢma(Ortaklığın giderilmesi) davaları Müslim Tunaboylu Seçkin Kitap adı Yazarı Yayıncı Tarihi ISBN 1 Temel Kanunlarda ve Usul Kanunlarında Yer Alan Süreler YaĢar Güçlü Seçkin 2010 2 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye'deki TartıĢmalar Kemal Özden Seçkin 2010 3

Detaylı

Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR YARDIMCISI 1155 257 40 18 Sekreter 1437. Prof.Dr. Muhlis BAĞDIGEN REKTÖR YARDIMCISI 1161 257 73 97.

Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR YARDIMCISI 1155 257 40 18 Sekreter 1437. Prof.Dr. Muhlis BAĞDIGEN REKTÖR YARDIMCISI 1161 257 73 97. BİRİMİ: REKTÖRLÜK ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ HARİCİ Prof.Dr. Mahmut ÖZER REKTÖR Sekreter 1203-1500 257 73 98 REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM Esra VERİMOĞLU Şube Müdürü 1500 257 40 14 Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri Tarsus/MERSĠN Tel: 0324 616 25 12 Faks: 0324 616 33 34 Alo 7/24 Çağrı: 153 Web: www.tarsus.bel.tr e-posta: bilgi@tarsus.bel.tr

Detaylı

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 24.05.2009-01.05.2010 GÖREV DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 24.05.2009-01.05.2010 GÖREV DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU Sayın Üyeler; 24.05.2009 tarihinde genel kurulumuzca seçilen yönetim kurulu üyelerimiz çalıģma dönemi boyunca yaptıkları uygulamalarda ana sözleģmemize, kooperatifler

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 08 25 Ağustos 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Ağustos 2011 Sayı 493 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER MART-NĠSAN 2002 YIL 3 SAYI 3. MMO Samsun ġubesi Adına Sahibi Sabri SAMANGÜL. Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Kadir GÜRKAN

ĠÇĠNDEKĠLER MART-NĠSAN 2002 YIL 3 SAYI 3. MMO Samsun ġubesi Adına Sahibi Sabri SAMANGÜL. Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Kadir GÜRKAN 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER MART-NĠSAN 2002 YIL 3 SAYI 3 MMO Samsun ġubesi Adına Sahibi Sabri SAMANGÜL Aktan AKARSU Aycan TÜRKEL H.Ġbrahim ATAMER Levent AYSEVĠNÇ Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Kadir GÜRKAN Bülten Yayın

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1 ÖMER ÇELİK YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ 2 MEHMET NECATİ ÇETİNKAYA YÜKSEK VALİ 3 NECDET ÜNÜVAR YÜKSEK TIP DOKTORU 4 FATOŞ GÜRKAN YÜKSEK AVUKAT 5 ALİ KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU 200851406 MÜSLÜM ASLAN iġletme NECMETTĠN 200851407 CĠHAN ASLAN iġletme 200851408 FERHAT EMRAH ATALAY iġletme 200851409 ALĠ AYGÜN iġletme 200851419 MUSTAFA ÇALIġKAN iġletme 200851422 EMRAH DEMĠR iġletme

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı 3 Ahmet DAVUTOĞLU T.C. Başbakanı 4 Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 5 S. Kenan ŞAHİN Pendik Belediye Başkanı 6 BELEDİYE

Detaylı

VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN SONA ERMESİ SEBEBİYLE İŞİ BIRAKAN ÜYELER LİSTESİ GERÇEK KİŞİLER Ticaret Sicil No

VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN SONA ERMESİ SEBEBİYLE İŞİ BIRAKAN ÜYELER LİSTESİ GERÇEK KİŞİLER Ticaret Sicil No TSMK Oda Sicil No VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN SONA ERMESİ SEBEBİYLE İŞİ BIRAKAN ÜYELER LİSTESİ Ticaret Sicil No Ticaret Unvanı Oda Durum Ticaret Sicil Durum Oda Terk Tarihi ANTALYA 2717 1942 RAMAZAN ÖNSAY Faal

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 21. DÖNEM GENEL ÜYE TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (02 MART 2013) TMMOB Necatibey Cd. No:102/3 06570 Maltepe / Ankara Tel: (0 312) 231 44 74 Faks: (0 312) 232

Detaylı

SEYHAN BELEDİYESİ TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SOYADI DİREK HAT FAX DAHİLİ NO ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ BETÜL YAMANYILMAZ 1405

SEYHAN BELEDİYESİ TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SOYADI DİREK HAT FAX DAHİLİ NO ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ BETÜL YAMANYILMAZ 1405 SEYHAN BELEDİYESİ TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SOYADI DİREK HAT FAX DAHİLİ NO ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ BETÜL YAMANYILMAZ 1405 SEKRETERLİK ARZU ELMAS 4328940-4328939 1400-1401 SEKRETERLİK LEYLA

Detaylı

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ SIRA ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU 1 MEHMET EMİROĞLU 25.10.1999 İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersleri ve Spor Kolu Çalışmalarında Basketbol Eğitimi 2

Detaylı

ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ

ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SAYFASI ADALET BAKANLIĞI 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 6 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 7 ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 26 ANKARA

Detaylı

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER TİD(E)-BÜLTEN Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER IIA DEN HABERLER ECIIA DEN HABERLER ÇALIŞMA KOMİTELERİ NDEN HABERLER EĞİTİM VE SEMİNERLER SERTİFİKASYON ARAMIZA YENİ KATILANLAR

Detaylı

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın 4168 ve 4169 sayılı Kurul Kararları çerçevesinde Dağıtım Bölgemizde

Detaylı

YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER VİZYON

Detaylı

EK-5: KATILIMCI LİSTELERİ

EK-5: KATILIMCI LİSTELERİ EK-5: KATILIMCI LİSTELERİ Bölge planı hazırlama çalışmaları kapsamında aşağıda adı geçen paydaşlara verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederiz. TEKNİK KOMİTELER ARGE-YENİLİKÇİLİK TEKNİK KOMİTESİ İL

Detaylı

BALIKESİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ Bilgileri aşağıda yer alan şirketlerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

ERKUNT DÖKÜM VE MAKĠNA SANAYĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRÜ Ülkü GÜRLER 1979 ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLKENT ÜNĠV.

ERKUNT DÖKÜM VE MAKĠNA SANAYĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRÜ Ülkü GÜRLER 1979 ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLKENT ÜNĠV. NAME - SURNAME YEAR of GRADUATION ORGANIZATION & POSITION Levent KĠRĠġÇĠ 1979 University of Pittsburgh,School of Pharmacy Professor of Pharmaceutical Sciences and Psychiatry Meriç ÖZTÜRKCAN 1979 YENI YUZYIL

Detaylı