İslami Finansta Para ve Sermaye Piyasası İşlemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İslami Finansta Para ve Sermaye Piyasası İşlemleri"

Transkript

1 BORSA İSTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TARİHİ, TEORİSİ VE PRATİĞİYLE İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI KONFERANSI (TÜRKİYE ÖRNEĞİ) , Raffles Hotel İstanbul, Zorlu Center İslami Finansta Para ve Sermaye Piyasası İşlemleri (Tarihsel Gelişim ve Mevcut Durum) Prof. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam İktisadı ve Finansı ABD Başkanı

2 AKIŞ İslami Finansal Ürünlere Genel Bakış Finansal Piyasalara Genel Bakış İslami Para ve Sermaye Piyasası Ürünleri DOS: DESİYAB Ortaklık Sertifikaları (1975). GOS: Gelir Ortaklığı Senetleri (1984). KOB: Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri (1984). GES: Gelire Endeksli Senetler, (2009). TEVERRUK: Commodity Murabaha SUKUK: Kira Sertifikaları (2010) BKS: Bireysel Katılım Sertifikası

3 İSLAMİ FİNANSAL ÜRÜNLERE GENEL BAKIŞ İSLAMİ FİNANSAL ÜRÜNLER Klasik Ürünler Çağdaş Ürünler

4 KLASİK FAİZSİZ FİNANSAL ÜRÜNLER ÜRÜNLER KLASİK ÜRÜNLER Murâbaha Mudârebe Müşâreke İcâre Selem İstısna vb.

5 ÇAĞDAŞ FAİZSİZ FİNANSAL ÜRÜNLER ÜRÜNLER GOS KOB Banka Murâbahası Leasing Müşâreke-i Mutenakısa Teverruk GES Sukuk BKS

6 FİNANSAL PİYASALAR Sermaye Piyasaları Para Piyasaları

7 PARA VE SERMAYE PİYASASI ÜRÜNÜ KAVRAMI Finansal Piyasa: Menkul kıymetlerin değiştirildiği ortama finansal piyasa denir. A. Para Piyasası: Vadesi bir yıl veya daha az olan finansal sözleşmelerin yapıldığı piyasalardır. Bu piyasada varlık transferi için başvurulan yöntem ve araçlara Para piyasası işlemleri/para piyasası araçları denir. B. Sermaye Piyasası: Vadesi bir yıldan uzun sözleşmelerin yapıldığı piyasalardır. başvurulan yöntem ve araçlara Sermaye piyasası işlemleri/ Sermaye piyasası araçları denir. Not: Bu ayrım kesin değildir. Her iki piyasa ve ürün arasında geçişler daima vardır.

8 İSLAMİ PARA VE FAİZSİZ SERMAYE FİNANSAL PİYASASI ÜRÜNLER ÜRÜNLERİ GOS KOB GES Teverruk Sukuk BKS Vb.

9 1) DESİYAB ORTAKLIK SERTİFİKALARI (DOS) FAİZSİZ FİNANSAL ÜRÜNLER DOS DESİYAB

10 DOS 1. DESİYAB Ortaklık Sertifikaları (DOS) 1975 te çıkarılan 13 sayılı KHK ile kurulmuştur. Görev tasarrufu teşvik edip fon sağlamak, yatırımcı ve işletmeci teşebbüslerin kurulmasına öncülük etmek ve sermayelerine iştirak etmek.. halkın kalkınma gayretlerini desteklemek suretiyle yerine getirilecektir. 10

11 DOS 1. DESİYAB Ortaklık Sertifikaları (DOS) (devam) Kaynakları biri öz diğeri yabancı olmak üzere ikiye ayrılır. Öz kaynaklar; sermaye, ihtiyatlar, provizyon ve karşılıklardan; Yabancı kaynaklar; TL ve döviz üzerinden çıkarılacak tahviller, Hazine ve Merkez Bankası nca açılabilecek krediler ve verilebilecek avanslar, yerli ve yabancı kuruluşlardan (gerektiğinde Hazine kefaleti ile) sağlanacak krediler, kanun ve Bakanlar Kurulu kararıyla Banka ya sağlanacak kaynaklar ile kâr ortaklığı esasına göre yurt içinde TL ve yurtdışında döviz olarak Banka ya yatırılanlar dahil her çeşit mevduattan oluşur. Banka 1976 yılı itibariyle 54 ü İşçi Şirketi olmak üzere, toplam 201 adet şirketle ortaklık ve finansman ilişkisine girmiştir tarih ve 329 sayılı KHK ile bankanın adı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 11

12 DOS 1. DESİYAB Ortaklık Sertifikaları (DOS) (Devam) Kanundaki sermayenin bir kısmının kâr ortaklığı esasına göre toplanacağı ve yatırımcı ve işletmeci teşebbüslerin sermayelerine iştirak edileceği ne ilişkin düzenlemeler yer alır. Bu DESİYAB ın faizsiz banka olduğu kanaatlerine yol açmıştır. Kanunda Bankanın yurt içi ve yurt ışındaki tasarrufçulara hitaben DESİYAB Ortaklık Sertifikaları (DOS) çıkaracağı yer alır. 3. madde f bendi ne göre banka ortaklık sertifikalarına anapara garantisi, Yurt dışında çalışanların hisselerine %12 kâr garantisi vermektedir. DOS larla toplanan sermayenin hem faizli kredi hem de kâr ortaklığına dayalı olarak değerlendirilmesi uygulamayı fıkhi açıdan sorunlu kılar. 12

13 2) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (GOS) 13

14 2. Gelir Ortaklığı Senetleri (GOS) GOS Gelir Ortaklığı Senetleri (GOS) 1984 yılında çıkarılmıştır. Kamu İktisadî Kuruluşlarına ait altyapı tesislerinin gelirlerine hakiki ve hükmî şahısların ortak olması için çıkarılan senetlere GOS denir. Alt yapı tesislerinden kasıt Köprü, baraj, elektrik santrali, karayolu, demiryolu, telekominükasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ve benzerleri dir. Kanuna göre GOS lardan sağlanan gelirler ilgili kuruluşların bütçeleri dışında kurulacak Kamu Ortaklığı Fonu nda toplanacak ve GOS ihraç etmiş altyapı tesislerinin işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri masrafları bu fondan karşılanacaktır. 14

15 2. Gelir Ortaklığı Senetleri (GOS) GOS Bu fondan GOS lar için her yıl gelir dağıtılacak, Gerekli hallerde piyasaya arz edilmiş bulunan GOS ların satın alınmasında yine bu fondan yararlanılacaktır. GOS lara dayanak varlıkların mülkiyeti devlete aittir (md.11). GOS lar hissede maliklik sonucu doğuracak gerçek bir satış içermez. Köprü gelirlerine dayalı GOS lar 984 te, Baraj gelirlerine dayalı GOS lar 1985 te piyasaya sürüldü. Devlet GOS un gelirinin son dilimi ile birlikte anaparayı da öder. 15

16 GOS 2. Gelir Ortaklığı Senetleri (GOS) (Devam) Devlet GOS sahiplerine belli miktardaki kârla birlikte anapara garantisi verir. GOS ları Bey' bi'l-vefâ yahut Maslahat ilkesi gereği caiz görenler olmuştur. GOS lara ilişkin düzenlemelerde hukuki olarak "gelir ortaklığı" ibaresi geçmesine rağmen, bunlar gerçekte değişken faizli tahvilden oluşmaktadır. GOS larla belli oranda anapara garantili getiri vadedilmektedir. GOS lar daha çok borç senedi olan değişken faizli tahvile benzemektedirler. Bu sebeple GOS lar faizli enstrümanlardandır. 16

17 3) KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ (KOB) 17

18 KOB 3. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri (KOB) 1984 te Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanuna dayanır. Daha sonra SPK nın yayımladığı tebliğle KOB uygulaması hayata geçmiştir. SPK nın KOB a ilişkin en son düzenlemesi 2003 te yayımladığı "Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" ile gerçekleşmiştir. Tebliğe göre, işletmeler kâr ve zarara ortak olmak üzere, tüm faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyaçlarını karşılamak için "Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi" adı altında menkul kıymet ihraç edebilirler. KOB ların üzerine, sahibinin kâra ve zarara katılacağı ve bu belgelere kâr garantisi verilemeyeceğinin açıkça yazılması zorunludur. KOB larda en kısa vade bir ay, en uzun vade yedi yıldır. Vade sonunda kârla birlikte KOB bedelleri yatırımcısına/sahibine defaten ödenir. 18

19 KOB 3. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri (KOB)(Devam) KOB lar fıkhi açıdan, ne tam bir hisse senedi ne de faizli borç senedidir. İşletmeye finansman sağlanırken şirkette ortaklık yahut yönetiminde söz hakkına sahip olunamamaktadır. Finansman belirli vade ile gerçekleşmektedir. Anapara ve sabit getiri garantisi yoktur. Sertifikanın temsil ettiği değer oranında ortaya çıkacak muhtemel kâra ortaklığı ve süre sonunda (şayet zarar etmemişse) ana para iadesini içermektedir. Bu ürün mudarabaya dayalı çağdaş mudaraba sertifikalarından ibarettir. KOB ihraç eden işletme mudarip yatırımcılar ise sermayedardır. Sözleşme sınırlı mudaraba akdine dayanır. Bu ürün Mudaraba Sertifikası olarak değerlendirilebilir. Bu yönüyle fıkha uygundur. 19

20 4) GELİRE ENDEKSLİ SENTLER (GES) T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI GELİRE ENDEKSLİ SENETLER GES TANITIM KILAVUZU

21 GES lerin Mahiyeti A. Tanımı: (GES), getirileri Kamu İktisadi Teşebbüslerinden (KİT) elde edilen ve Bütçe ye aktarılan hâsılatlara dayanan kıymetli evrak niteliğine haiz finansal araçlardır. B. İhraç Amacı: 1. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin çeşitlendirilmesi 2) Yatırımcı tabanının genişletilmesi, 3) Getirisi Devlet gelirleriyle ilişkilendirilen yeni bir yatırım aracının oluşturulması, 4) Yurtiçi tasarrufların artırılması.

22 GES lerin Gelir Kaynakları 1) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kamu adına petrol arama, sondaj, üretim, vb. işler. 2) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müd. (DMOGM) Devlet kuruluşlarının kırtasiye ve büro malzemesi, motorlu taşıtlar vb. ihtiyaçlarının temini. 3) Devlet Hava Meyd. İşl. Gen. Müd. (DHMİ ) Hava taşımacılığı, havaalanlarının işletilmesi, meydan yer hizmetlerinin sunulması, 4) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) Denizlerimizde seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak; gemi kurtarma hizmetleri yapmak.

23 GES lerin Mahiyeti Garantiler: 1) Anapara Garantisi, 2) Asgari Getiri Oranı Garantisi GES ler asgari getiri garantisine sahiptir. TL cinsi GES ler her bir kupon döneminde öngörülen azami kupon ödemesinin %90 ı garantilidir. USD cinsi GES ler her bir kupon döneminde öngörülen azami kupon ödemesinin %95 i garantilidir. 3) Azami Ödeme (Getiri) Limiti Kaynak Kuruluşlardan öngörülenin üzerinde tahsilat gerçekleşmesi durumunda, ödeme miktarının öngörülenin üzerine çıkmaması için kupon ödemelerinde azami sınır uygulanır.

24 GES E ÖRNEK Hazine Müsteşarlığı nın ilanında tarihli IV. Tertip GES ihracı ile ilgili olarak şu bilgi verilmektedir: Bu kapsamda, her bir kupon döneminde asgari gelir payı getiri garantili ve azami gelir payı getiri limitini haiz olan IV. Tertip GES lerin anapara ve kupon ödeme dönemleri ve her ödeme için belirlenen azami ve asgari getiri sınırı aşağıda yer almaktadır. Kupon Azami Kupon %90'lık Asgari Kupon Tarihi Ödeme Miktarı Ödeme Miktarı ,20 3, ,29 3, ,29 3, ,51 4,06 Dönem Getirisi 4,32% 3,89% Yıllık Basit 8,64% 7,77% Yıllık Bileşik 8,82% 7,92%

25 GES UYGULAMASI YATIRIMCI X Miktar para HAZİNE X Miktar Para ve Y Miktar Getiriyi Temsilen GES Vade Sonunda GES ler Geri Verilir X Miktar Anapara + Y Miktar Kupon Ödemesi Not: 1) İşlem Ticaret Değil; Mallar aynı ve Risk yok 2) İşlem Karz-ı Hasen Değil; Miktarlar farklı 3) İşlem Ortaklık Değil: Risk Yok 4) İşlem Faiz Sözleşmesi olup getiri Faizdir

26 GES UYGULAMASININ FIKHİ DURUMU GES lerin fıkhi durumu hakkındaki görüşler: Hayrettin Karaman 2009 yılında yazdığı iki yazı ile Osmanlı dönemindeki iltizam usulüne kıyasla GES lerin caiz olduğunu ileri sürmüştür. 19 Şubat 2012 de ise GES lerin faizli borç senedi olduğuna dair bir yazı yayımlamış ve GES lere yatım yapmanın haram olduğunu ileri sürmüştür. Bizce GES ler 2009 da da faizli idi bugün de faizlidir. Çünkü hem an para hem de asgari ve azami oranlı olsa da- getiri garantisi vardır. Bu da işlemi menfaat sağlayan Karz kapsamına sokar.

27 5) TEVERRUK

28 TEVERRUK Sözlük Anlamı: Teverruk (التورق) sözlükte hayr, mal, kum rengi ve gümüş anlamına gelen ر - ق و- kökünden türemiştir. Gümüş anlamıyla kullanıldığında ورق kelimesi ile sözlükte daha çok darbedilmiş gümüş paralar kastedilir. Terim anlamı: Nakit elde etmek için, bir malı vadeli olarak satın alıp teslim aldıktan sonra, onu satıcıdan başkasına daha ucuza peşin olarak satma işlemine denir.

29 TEVERRUK ÇEŞİTLERİ TEVERRUK Bireysel Teverruk (Fıkhi Teverruk) Kurumsal Teverruk (Banka Teverruku) Normal Teverruk Ters Teverruk

30 BİREYSEL (FIKHİ) TEVERRUK UYGULAMASI TL Vadeli TL Peşin 2 1) Nakde sıkışan kişi bir çıkış yolu olarak galeriden arabayı vadeli olarak 50 bin e satın alıyor 2) Arabayı pazarda daha ucuza (45.000) peşin satıp nakit ihtiyacını gideriyor. 3) Galericiye olan borcunu taksitler halinde ödüyor. 30

31 KURUMSAL TEVERRUK

32 KURUMSAL TEVERRUK 1) Organize Teverruk: Satıcı ile nakit talebinde bulunan kişinin anlaşmalı olarak oluşturdukları bir düzen, sistem içerisinde gerçekleştirilen teverruk işlemidir ki bunda satıcı da aktif olarak yer alır. Buna Banka teverruku adı da verilir. 2) Ters Teverruk: Mevduat sahibinin parasını belli bir vade ile faizsiz ve fakat risk ve getiri garantili olarak bankaya yatırmasını temin için uygulanan teverruk çeşidi. Amaç eldeki fazla nakdi gelir karşılığında bankaya yatırmaktır.

33 Broker A ORGANİZE TEVERRUK UYGULAMASI Banka Broker A ya TL değerinde metal sparişi verir. 2 Broker A Metali Bakaya Teslim Eder 5 3 Broker A LME den Metali talep eder 4 Broker LME den Metali alır 8 Broker B Metali LME de satar Broker B 7 6 Banka Metali Vadeli olarak müşteriye satar Müşteri Bankaya başvurur 1 LME 9 Broker B Bedeli Teslim Alır 33

34 KURUMSAL TEVERRUKUN FIKHİ DURUMU Organize teverruk hemen tüm çağdaş fakihlere göre caiz değildir. Fıkıh kurullarının hemen tümü de Organize Teverrukun caiz olmadığı noktasında kanaat bildirmişlerdir. İslam Fıkıh Akademisi, Dünya İslam Birliği (Rabıta), AAOIFI in fetva heyetleri bu görüştedir.

35 6) KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK)

36 SUKUK UN TANIMI A. Sözlük anlamı: Sukuk (صكوك) Arapça Sakk: الصك kelimesinin çoğuludur. Türkçe karşılığı Menkul kıymet, İngilizce de Securitty dir. B. Terim anlamı: Sukuk bir alacak, mal yahut proje üzerinde ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlayan ve belli bir meblağı temsil eden mislî (standart) nitelikteki belgeye denir. Mevcut alacak, mal veya proje halindeki varlığın kıymetli evrak haline getirilerek yatırımcılara arz edilmesi işlemine ise التوريق,التصكيك (Arp. Menkul kıymetleştirme Securitization) denir. İng.

37 TARİHSEL ARKA PLAN A. Batıdaki Arka Plan: Batı da bu uygulama borç satımı temeline dayanır. Borcun satımı ilk çağlardan beri bilinmektedir; M.Ö. 1400'lü yıllarda hâmiline yazılı borç senetlerinin Sümer ve Âsur pazarlarında alınıp satıldığı bildirilir. Modern menkul kıymetleştirme yönteminin ilk örneği 1970'li yıllarda ABD'de ortaya çıkmıştır. Başlangıçta ipotekli konut satışlarından daha sonra otomobil satışları, finansal kiralama, faktoring ve kredi kartı kullanımından doğan alacaklar menkulleştirilip yatırımcılara arz edilmiştir. Avrupa'da ABD'ye göre daha geç, 1990'lı yıllarda başlamıştır.

38 TARİHSEL ARKA PLAN B. İslam Dünyasındaki Arka Plan: Ürdün hükümeti 1978'de mukârada (mudâraba) senetleri çıkardı. 1981'de Pakistan, 1983'te ise Malezya'da mudâraba sistemine dayalı senetler piyasaya sürüldü. İslâm dünyasında modern anlamdaki alternatif menkul kıymetleştirme ise ilk kez 1997 yılında, murâbaha alacaklarına dayalı olarak Malezya'da uygulandı. Bahreyn hükümeti 2001 yılında icâre senetlerini piyasaya sürerek bu konuda İslâm dünyasının öncülüğünü yaptı. Günümüzde Malezya, Pakistan ve İran başta olmak üzere hemen tüm Ortadoğu ve İslam ülkelerinde faizsiz temele dayandığı ileri sürülen menkul kıymetleştirme uygulamaları yapılmaktadır.

39 TARİHSEL ARKA PLAN B. İslam Dünyasındaki Arka Plan:(Türkiye) SPK 2010 yılı Mart ayında varlığa dayalı kira sertifikalarının (SUKUK) ihracına ilişkin ilk tebliğ yayımladı. Konuya ilişkin en son tebliğ 2013 te yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III, 61.1) oldu. Eylül 2012 ye kadar Kuveyttürk tarafından yurtdışı yatırımcıya yönelik iki Kira sertifikası ihracı yapıldı. İlki 2010 yılında 100 milyon USD, İkincisi, 2011 de 350 milyon USD değerinde olmuştur.

40 TARİHSEL ARKA PLAN B. İslam Dünyasındaki Arka Plan:(Türkiye) Türkiye de Hazine tarafından ilk SUKUK ihracı 2012 Eylül ayının ilk yarısında (5-17 Eylül) dolar cinsinden gerçekleştirildi. Hazinenin 5,5 yıl vadeli (26 Mart 2018 itfa tarihli) sukuk ihracına beklentinin yaklaşık 5 katı talep oldu ve toplam 1,5 milyar USD değerinde ihraç gerçekleştirildi. Hazinenin ikinci SUKUK ihracı 1 Ekim 2012 tarihinde TL cinsinden oldu ve toplam TL değerinde Kira sertifikası satıldı. Diğer kurumlar takip etti.

41 Türkiye de SUKUK İhracı Kurum İhraç Modeli Para Birimi Vade İhraç Tarihi Miktarı Kuveyt Türk İcare-Vekalet USD 5 30.Ekim Milyon USD Hazine İcare USD Eylül Milyar USD Hazine İcare TL 2 Ekim Milyar TL Hazine İcare TL Şubat Milyar TL Bankasya Murabaha USD Mart Milyon USD Türkiye Finans Murabaha USD 5 24.Nisan Milyon USD Albaraka Türk Murabaha USD Nisan Milyon USD Hazine İcare TL 2 21.Ağustos Milyar TL Hazine İcare USD 5 10.Ekim Milyar USD Kuveyt Türk İcare TL 1 Kasım Milyon TL Hazine İcare TL 2 Şubat Milyar TL Türkiye Finans Vekale USD 5 Nisan Milyon USD Kuveyt Türk İcare- USD 5 Haziran MilyonUSD Albaraka Türk Vekale-Murabaha USD 5 Ağust Milyon USD Türkiye Finans - MYR 5 Temmuz Miyon MYR 41 Kaynak: Şensoy, Necdet, Mıd Term Revıew Of 10y Framework And Strategıes, The 6 th International Conference on Islamic Finance, Sept, 2014, İstanbul

42 DAYANAK VARLIK BAKIMINDAN MENKUL KIYMETLEŞTİRME 1. Borç Satımına Dayalı Menkul Kıymetleştirme: İpotekli konut, araba ve faktoring işlemleri ile kredi kartından doğan borçlar temel alınarak yapılan menkul kıymetleştirme işlemine denir. Bu faizli borç satımı/alacağın temlikine dayanır;batı'da yaygındır. İlke olarak caiz değildir; çünkü faiz sözleşmesine dayanır. 2. Menfaat Satımına Dayalı Menkul Kıymetleştirme: Arazi, konut, uçak, gemi ve otomobil gibi kiralanmaya müsait uzun ömürlü mallar üzerindeki menfaat hakkına dayalı yapılan menkul kıymetleştirmedir. (İcareye dayalı Sukuk) Kurallarına uygun yapıldığında ilke olarak caizdir. 3. Mal Satımına Dayalı Menkul Kıymetleştirme: Bu yöntem fıkhın temel akitlerinden mudârabe, müşâreke, selem, istısnâ' ve murâbaha gibi sözleşmelere dayanır. Mevcut veya proje halindeki herhangi bir varlı bu akitlere dayalı olarak menkul kıymete dönüştürüp yatırımcılara arz edilir. Bu tür mal veya proje üzerinden gerçekleştirilen işleme mal satımına dayalı menkul kıymetleştirme denir. Kurallarına uygun yapıldığında ilke olarak caizdir.

43 (1) Sahipliğe Dayalı Sukuk, (İcare Temelli Sukuk) (2) Yönetim sözleşmesine Dayalı Sukuk (Vekalet Temelli Sukuk) (3) Alım-satıma Dayalı Sukuk, (Teverruk Temelli Sukuk) (4) Ortaklığa Dayalı Sukuk, (Mudarebe, Müşareke Temelli Sukuk) (5) Eser sözleşmesine Dayalı Sukuk (İstisna Temelli Sukuk) SPK 2013 TEBLİĞİNE GÖRE SUKUK ÇEŞİTLERİ (6) Karma (Hibrid) Sukuk.

44 2013 Yılı Tebliğine Göre Sukukun İtfası Tebliğde sertifikaların itfa şartları açıkça beyan edilmemiştir. İtfadan tek bir maddede doğrudan bahsedilir ki oda şöyledir: Kira sertifikaları, izahnamede veya halka arz edilmeksizin satış yapılması durumunda düzenlenen sözleşmelerde belirlenen esaslar çerçevesinde itfa edilir. İzahname ve sözleşmede itfaya ilişkin ne tür hükümlerin yer alacağı konusunda bir kayıt yoktur. Bu madde faizli veya faizsiz sukuk çıkarılabileceğine işarettir. Ancak Tebliğinde tümünden itfa kavramı ile anapara ve sözleşmede yer alan getirinin kastedildiği anlaşılmaktadır. Şu madde buna işaret etmektedir: Fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin VKŞ ye karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi de dahil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik VKŞ yönetim kurulu tarafından alınacak tedbirlerin sözleşmeler vasıtasıyla düzenlenmiş olması zorunludur.

45 VKŞ 5 Yıl dolunca VKŞ Gayrimenkulü ilk bedelle KK ya geri satar KK 1 m.$ değerli Gayrimenkulü 5 yıl sonra başta satılan fiyattan geri almak şartıyla VKŞ ne nakit bedel karşılığı devreder (Satar) Ana sermaye KK ya ödenir KK VKŞ Gayrimenkulü KK ya 5 yıl vade ile kiralar KK VKŞ ye kira öder Bankayı yetkilendirir Ana sermaye Kira ödemesi Kira geliri Ana para Ana para Yatırımcı ana sermayeyi yatırır Sukuk ihraç eder yatırımcıya sunar

46 SUKUK HAKKINDA İSLAM FIKIH AKADEMİSİ VE AAOIFI KARARLARI İslam Fıkıh Akademisi nin konuya ilişkin olarak Eylül 2012 tarihi kararında şöyle denir: 1) Mülkiyetin bütün şartlarıyla, tam olarak sertifika sahiplerine aktarılmadığı Sukuk işlemi caiz değildir. 2) Satılan bedelin aynısı yahut başlangıçta belirlenen bir bedel ile geri satın alma şartını/vadini içeren Sukuk uygulaması haramdır. AAOIFI nin 2003 yılında almış olduğu kararda ise şöyle denir: 1) Satılan bedelin aynısı ile geri alım garantisi verilen yahut kar garanti edilen sukuk uygulaması caiz değildir. (Kaynak: İslam Fıkıh Akademisinin Eylül 2012 tarihleri arasında Cezayir de yaptığı 20. toplantıda alınan kararlar; Karar no: 20/3)188. AAOIFI, Meayir, 2010, s. 243,244, Karar no: 7/8/1/5, ve 2/2/5.)

47 KİRA SERTİFİKALARININ FIKHİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SUKUK uygulaması KK nın rehin gösterdiği gayrimenkul karşılığında piyasadan borç para toplamasından ibaret bir işlemdir. KK nın kira bedeli adı altında ödediği meblağ gerçekte yatırımcılara vaad edilip ödenen faizdir. Bu fıkıhta Beyu l-istiğlal diye adlandırılan ve fakihlerin büyük çoğunluğu tarafından faizli olduğu kabul edilen işlemin günümüze uyarlanmış şeklinden ibarettir. Dolaysıyla mevcut Sukuk uygulamarı fıkha aykırıdır.

48 ÇÖZÜM ÖNERİSİ SPK Yönetmeliğinde Aşağıdaki Değişiklikler Yapılmalıdır: 1- KK ile VKŞ arasındaki varlığın devri işlemi bütün yetki, sorumluluk ve sonuçlarıyla birlikte Satım veya Kiralama dan birine dayanmalı. 2- Varlık üzerindeki mülkiyetten (satım ise ayn ve menfaat; kiralama ise menfaat) doğan hak ve sorumlulukların VKŞ ye ait olacağı, 3- Kira süresince varlığın kullanıma hazır tutulma sorumluluğunun VKŞ ye ait olacağı, 4- Kira süresinin bitiminde VKŞ ve/veya KK nın talep etmesi durumunda (zorunlu olarak değil, talebe bağlı olarak) varlığın KK ya satılabileceği, 5- Gayrimenkulün fiyatının Kira süresi sonunda taraflar arasındaki pazarlık veya uzmanların belirleyeceği fiyattan geri satılacağı açıkça yer almalıdır. Ayrıca, VKŞ Sertifika sahiplerine, ellerindeki sertifikaların ikincil piyasadan ve piyasa fiyatı üzerinden geri satın alınacağı garantisi vermek suretiyle de işlemi gerçekleştirebilir.

49 7) BKS BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ

50 BKS HM 13 Şubat 2013 te BKS Hakkında Yönetmelik yayımladı. Amaç: Başlangıç ve büyüme aşamasındaki girişim şirketlerine yatırımı teşvik, BKS Üç Taraflı Bir Yapıdan Oluşur: 1) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen veya kuran gerçek veya tüzel kişiler. 2) Bireysel katılım yatırımcısı (BKY): Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübelerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişiler (melek yatırımcı olarak da adlandırılabilir), 3) Girişim şirketi: Bireysel katılım yatırımcılarının yatırım yapmak amacıyla sermaye koyarak ortak olduğu anonim şirket,

51 BKS Aşağıdaki şartlardan birini karşılayan gerçek kişiler BKY olabilir: 1.Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar: Başvurudan önceki son iki yılda yıllık gayrisafi gelirinin en az olan kişiler, Başvuru esnasında en az TL kişisel servete sahip kişiler, 2.Tecrübeli yatırımcılar: Banka, finansal kuruluşlarda veya girişim sermayesi şirketlerinde fon/portföy yöneticisi veya müdür olarak en az iki yıl iş tecrübesine sahip olan kişiler, Başvurudan önceki son beş yıl içinde yıllık cirosu en az TL olan bir şirkette en az genel müdür yardımcısı olarak çalışan kişiler, Şirketin son iki yılda; yıllık net satışının TL den fazla olmaması, Şirketin çalışan sayısının elli veya daha az sayıda olması, Şirketin hisselerinin halka arz edilmemiş olması,

52 BKS BKS Ortaklık Yöntem ve Şartları BKY ve Girişimci Arasında İki Şekilde Ortaklık Kurulur: 1.Yeni kurulan şirkete sermaye taahhüt edilmesi yoluyla, 2.Mevcut kurulu şirkete sermaye artırımı yoluyla, Önemli Şart: BKY, girişim şirketine koyduğu sermaye karşılığında girişimciden borç doğurucu nitelikte bir belgeyi imzalamasını talep edemez, ipotek, rehin gibi teminatlar alamaz, temlik ve temettü garantisi talep edemez. Değerlendirme: Bu yönüyle BKS mudaraba temelli olup fıkha uygundur.

53 GENEL FAİZSİZ DEĞERLENDİRME FİNANSAL ÜRÜNLER GOS KOB GES Teverruk Sukuk BKS Vb.

54 SON DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER Prof. Dr. Servet BAYINDIR

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

Gayrimenkullerin Finansa Kazandırılması

Gayrimenkullerin Finansa Kazandırılması Gayrimenkullerin Finansa Kazandırılması Dr. Aydın Seyman, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 28 Mayıs 2013, GYODER Sektör Buluşması Sunum Özeti 1. Türkiye de Gayrimenkul Yatırımları 2. Gayrimenkul

Detaylı

Borçlanma Araçları Piyasası ve Yeni SPKn İle Getirilen Yenilikler. Sermaye Piyasası Kurulu Dr. Vahdettin ERTAŞ Başkan

Borçlanma Araçları Piyasası ve Yeni SPKn İle Getirilen Yenilikler. Sermaye Piyasası Kurulu Dr. Vahdettin ERTAŞ Başkan Borçlanma Araçları Piyasası ve Yeni SPKn İle Getirilen Yenilikler Sermaye Piyasası Kurulu Dr. Vahdettin ERTAŞ Başkan FED Kararları 22 Mayıs tarihli FED kararları, tüm dünya finans piyasalarında bir trend

Detaylı

BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ (MELEK YATIRIM) Nisan 2013, İstanbul

BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ (MELEK YATIRIM) Nisan 2013, İstanbul BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ (MELEK YATIRIM) Nisan 2013, İstanbul Melek yatırım Ülkemizde bireysel katılım sermayesi (BKS) olarak adlandırılan melek yatırım, sermayesi ve tecrübesi olan yatırımcılar tarafından

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

4. Sahibine eşit hak sağlayan paya ne ad verilir? a) Bedelli pay b) Nama yazılı pay c) Bedelli pay d) İmtiyazlı pay e) Adi pay

4. Sahibine eşit hak sağlayan paya ne ad verilir? a) Bedelli pay b) Nama yazılı pay c) Bedelli pay d) İmtiyazlı pay e) Adi pay Sermaye Piyasası Araçları 1 1. Aşağıdakilerden hangisi payların sağladığı mali haklardan biri değildir? a) Kar payı alma hakkı, b) Hazırlık dönemi faizi alma hakkı, c) Tasfiye payı alma hakkı, d) Geri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) (İkinci Bölüm - YENİ) Prof. Dr. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ Bölüm 2 Sayfa 2 DİĞER MENKUL KIYMETLER Hisse senedi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

Çeşitli kanunlarda yapılan değişiklikler ve diğer düzenlemeler; İstanbul un uluslararası bir finans merkezi haline getirilmesi, Yurtiçi tasarrufların

Çeşitli kanunlarda yapılan değişiklikler ve diğer düzenlemeler; İstanbul un uluslararası bir finans merkezi haline getirilmesi, Yurtiçi tasarrufların Çeşitli kanunlarda yapılan değişiklikler ve diğer düzenlemeler; İstanbul un uluslararası bir finans merkezi haline getirilmesi, Yurtiçi tasarrufların artırılması, Finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MENKUL KIYMETLER

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ 15/12/2011 İstanbul Burak PİRGAİP Uzman İDEAL BİR GAYRİMENKUL FİNANSMANI MODELİ BANKA A.Ş. Tüketici Bireysel TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN DEĞİŞİM SÜRECİNDEKİ TÜRK FİNANS SEKTÖRÜ KONULU KONUŞMA METNİ

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN DEĞİŞİM SÜRECİNDEKİ TÜRK FİNANS SEKTÖRÜ KONULU KONUŞMA METNİ SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN FİNANS ZİRVESİ NDE YAPTIĞI DEĞİŞİM SÜRECİNDEKİ TÜRK FİNANS SEKTÖRÜ KONULU KONUŞMA METNİ 5 ARALIK 2006 İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR KONGRE SARAYI

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

Kasım 2014 Aylık Rapor

Kasım 2014 Aylık Rapor Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 04/05/2012 TARİH

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Haziran 2015 Aylık Rapor

Haziran 2015 Aylık Rapor Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 04/05/2012 TARİH

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Ekim 2015 Aylık Rapor

Ekim 2015 Aylık Rapor Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Örnek Firma Uygulaması Yukarıda teorisini vermeye çalıştığımız oranları, gerçekçi olması açısından BİST de işlem görmekte olan 2 firma üzerinden inceleyerek konunun uygulama kısmına da değinmekte fayda

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI 28 Mayıs 2013 Bankaların Sermaye Yeterliliği ve Konut/İnşaat Kredilerinin Gelişimi Sermaye Yeterliliği Rasyosunun Gelişimi Bankaların sermaye yeterliliği

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com 4 VARLIK HESAPLARI 1-DÖNEN VARLIKLAR 11-MENKUL KIYMETLER Yatırım Tasarrufların getiri ümidi ile ekonomik faaliyetlerde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları: Gelişen Altyapı ve Yeni Fırsatlar. Dr. Orhan Erdem Müdür Araştırma Bölümü 3 Ekim 2013

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları: Gelişen Altyapı ve Yeni Fırsatlar. Dr. Orhan Erdem Müdür Araştırma Bölümü 3 Ekim 2013 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları: Gelişen Altyapı ve Yeni Fırsatlar Dr. Orhan Erdem Müdür Araştırma Bölümü 3 Ekim 2013 Ajanda Borsa da sektörün görünümü Menkul kıymetleştirme ve alternatif finansman yöntemleri

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Gayrimenkul Finansmanında Sermaye Piyasası Çözümleri. Tevfik KINIK Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı

Gayrimenkul Finansmanında Sermaye Piyasası Çözümleri. Tevfik KINIK Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Gayrimenkul Finansmanında Sermaye Piyasası Çözümleri Tevfik KINIK Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Gayrimenkul Finansmanı İhtiyacı Finansman ihtiyacı Gelişen ve büyüyen ekonomimiz Kentsel dönüşüm

Detaylı

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar Deloitte. EK : 01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi 0 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR - T.P. 01200 YURTİÇİ HAVALELER 01201 YURTDIŞI HAVALELER

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1,

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 8.11,

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nca yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere onaylanan tahvillerinin yatırımcı

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

ARACI KURULUŞ VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NİSAN 2010 YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının standart sermaye piyasası araçlarının sunduğu olanaklar ile karşılanmadığı durumlarda

Detaylı

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 Varlıklar sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 634.309.928 550.717.185 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 499.459.722

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı