Saðlýk Personelinin Meslek Hastalýðý: Lateks Alerjisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saðlýk Personelinin Meslek Hastalýðý: Lateks Alerjisi"

Transkript

1 ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Saðlýk Personelinin Meslek Hastalýðý: Lateks Alerjisi Occupational Disease of Healthcare Workers: Latex Allergy Arzu Didem Yalçýn Specialist, M.D. Department of Internal Medicine, Allergy and Clinical Immunology Research and Training Hospital, Antalya Özlem Çakýn Specialist, M.D. Department of Internal Medicine Akdeniz University Hasan Hüseyin Polat Prof, M.D. Department of Healty Care Akdeniz University Ender Terzioðlu Prof., M.D. Department of Internal Medicine Akdeniz University Özet Amaç: Lateks alerjisi son yýllarda önemi gittikçe artan bir saðlýk sorunu ve hatta meslek hastalýðý haline gelmiþtir. Bu çalýþmada amacýmýz hekim ve hemþirelerde lateks duyarlýlýðý prevalansýný saptamaktýr. Gereç ve Yöntemler: Araþtýrma Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi nde çalýþan hekim ve hemþireler arasýnda yapýlmýþtýr. Hazýrlanan anket formlarý, hekim ve hemþirelerle yüz yüze görüþülerek doldurulmuþtur. Lateks alerjisi tarif edenlere Prick testi uygulanmýþtýr. Elde edilen veriler SPSS 14.0 programýna yüklenerek deðerlendirilmiþtir. Bulgular: Araþtýrmamýzda 276 kiþiye ulaþýlmýþtýr. Katýlýmcýlarýn yaþ ortalamasý 30,5±7 yýl, görev süresi ortalamasý 6,9±6,8 yýldýr. Araþtýrma grubunun %67 si kadýn, %64,5 i hekim olup bunlarýn %68 i dahili bilimler bölümünde çalýþmaktadýr. Tüm araþtýrma grubunun %18,1 inde lateks duyarlýlýðý saptanmýþ, hemþirelerde duyarlýlýðýn hekimlere göre daha yüksek olduðu gözlenmiþtir. Gýda ve ilaç alerjisi olanlarda; ailede atopi öyküsü olanlarda; sigara kullananlarda; alerjik rinokonjunktivit ve ürtiker olgularýnda lateks duyarlýlýðý görülme oraný anlamlý düzeyde bulunmuþtur. Olgularýmýz arasýnda lateks içeren eldiven ve flastere karþý duyarlýlýk görülme oraný anlamlý düzeyde tespit edilmiþtir. Sonuç: Çalýþmamýzda lateks duyarlýlýðý %18,1 olarak tespit edildi. Hekim ve hemþirelerin lateks içeren maddeler ve lateks alerjisine karþý alýnabilecek önlemler hakkýnda bilgilendirilmesi önemlidir. Anahtar Kelimeler: Saðlýk personeli; Lateks Aþýrý Duyarlýðý. Submitted : December 23, 2009 Revised : October 15, 2010 Accepted : April 20, 2011 Abstract Purpose: Allergy for latex has an increasing importance in the recent years, according to its being an occupational disease of healthcare people. Our aim in this study is to determine the prevalence of latex allergy in healthcare employees. Materials and Methods: This research is done among physicians and nurses working in Akdeniz University Hospital. Interviews were conducted face-to-face with participants in the house by pollsters that had been educated before. Data were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences - SPSS 14.0 program. Results: In this study, 276 volunteer were surveyed. The mean age and year of tenure of participants were detected as 30.5±7 and 6.9±6.8 respectively. The sixty-seven percent of the participants were female and 64.5% were medical doctor. Latex sensitivity was determined in 18.1% of all. Then the ratios were compared between the nurses and physicians. It was found that latex sensitivity was higher in nurses and also significantly higher in the people with food allergy, drug allergy and with who has a family history of being atopic, smoking, having allergic rhino-conjunctivitis and urticeria. Also, the sensitivity to gloves and flusters that are containing latex was found higher. Conclusion: Latex allergy is an important health problem since 1980s. Latex sensitivity was found as 18,1 % in our study. After the surveys physicians and nurses were informed about latex containing products and what to do as prevention to latex allergy. Key words: Health Personnel; Latex Hypersensitivity. Corresponding Author: Uz. Dr. Arzu Didem Yalçýn, Antalya Araþtýrma ve Eðitim Hastanesi, Ýç Hastalýklarý- Alerji ve Klinik Ýmmünoloji-Romatoloji Bilim Dalý, ANTALYA, Türkiye Phone : Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2011;33(2):

2 Saðlýk Personelinin Meslek Hastalýðý: Lateks Alerjisi Giriþ Lateks alerjisi son yýllarda önemi gittikçe artan bir saðlýk sorunu ve hatta meslek hastalýðý haline gelmiþtir. Lateks kauçuktan yapýlmýþ ürünlerin içinde bulunup, elastisite özelliði olan bir maddedir. Doðal lateks tropik ortamlarda yetiþen Hevea brasiliensis isimli aðaçtan elde edilmektedir. Lateks gündelik hayatta kullanýlan binlerce materyalin yapýsýnda bulunmakta ve týbbi malzeme yapýmýnda yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Ýlk kez 1920 li yýllarda lateksin alerjik reaksiyonlara neden olduðu gösterilmiþtir. Ancak lateks alerjisinin önemli bir týbbi sorun olarak ele alýnmasý, lateks spesifik IgE aracýlý anafilaktik reaksiyonlarýn gösterilmesi ile gerçekleþmiþ ve son yýllarda bu konuda çok sayýda araþtýrma yapýlmýþtýr (1 3). Lateks alerjisi çok geniþ bir spektrumda yer alan klinik semptomlarla birliktelik göstermektedir. Bu klinik tablolardan Tip I aþýrý duyarlýlýk reaksiyonu olarak meydana gelenler ürtiker, anjiyoödem, rinit, konjunktivit, bronkospazm ve anaflaksidir (1, 4 7). Bunlar içinde en önemlisi hayatý tehdit edici nitelik taþýyan bronkospazm, anjiyoödem ve anafilaktik reaksiyonlardýr (6, 8). Lateks duyarlýlýðý olan bireylerde lateks ile temas sonrasý astmatik semptom ortaya çýkma oraný deðiþik yayýnlarda %2,5 4,5 ve alerjik rinit semptomlarýnýn ortaya çýkma oraný ise % 1,8 olarak bildirilmektedir (6, 9). Lateks duyarlýlýðý non-atopik genel popülasyonda %1 veya altýnda rapor edilirken (10, 11) saðlýk çalýþanlarýnda duyarlanma oraný % 5 15 arasýnda deðiþmektedir (12, 13). Mukozal ve parenteral temas en yüksek duyarlanma nedenidir ve anafilaksi geliþiminde daha yüksek risk taþýr. Önceleri hafif kutanöz ve solunumsal semptom tanýmlayan olgularýn, mukozal veya parenteral temasla çok daha ciddi reaksiyon tanýmladýklarý rapor edilmiþtir (14, 15). Latekse olan yoðun talep nedeniyle üreticilerin daha ucuz üretim yollarýný denemesi alerjenlerden yeterince arýndýrýlmamýþ lateks üretimini arttýrmýþtýr (15). Saðlýk çalýþanlarý özellikle pudralý eldivenler yoluyla alerjene maruz kalmaktadýr. Genellikle mýsýr niþastasý içeren bu pudralar lateks proteinlerine kuvvetli bir afinite ile baðlanmakta ve ortamda saatlerce aeroallerjen olarak asýlý kalmalarýna neden olabilmektedir (16). Bu pudralar ayrýca lateksin daha konsantre hale gelmesine neden olabildiði gibi kendilerinin de alerjen olabilecekleri düþünülmektedir (17, 18). Lateks proteinine tipik alerjik reaksiyon, lateks eldiven giyimini takiben saat içinde gözlenen kaþýntý, eritem ve ödemle karakterize olan kontakt dermatittir ve imalat aþamasýnda eklenen kimyasal katký maddelerinden kaynaklanmaktadýr (17). Hava örneklerinde lateks antijen miktarý, bu ortamlarda eldiven kullanýmý ve eldiven deðiþtirilme sýklýðý ile uyumlu bulunmuþtur (18). Lateks alerjisi çeþitli gýdalara yönelik çapraz reaksiyonlara neden olabilmektedir. Bu ürünler arasýnda muz, avakado, kivi, kavun, mango, ananas, þeftali ve kestane yer almaktadýr (19, 20). Ayrýca patates, domates, buðday, arpa gibi gýda maddeleri yanýsýra ragweed ve ot polenleri ile ortak epitoplardan kaynaklanan çapraz reaksiyonlar gözlenebilir (21). Bu nedenle çalýþmamýzda gýda alerji yönünden de olgular sorgulanmýþ, gýda alerjisi olanlara gýda Prick testi uygulanmýþtýr. Sunulan çalýþmada amacýmýz hekim ve hemþirelerde lateks duyarlýlýðý prevalansýný saptamaktýr. Materyal ve Metod Araþtýrma Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi nde çalýþan toplam 742 hekim ve hemþire arasýnda yapýlmýþtýr. Örnek büyüklüðü (%15 prevalansa göre) 309 olarak belirlenmiþtir. Anket. Çalýþmada kullanýlan soru formunda toplam 13 soru vardý. Bunlardan 11 soru katýlýmcýlarýn yaþý, cinsiyeti, eðitim düzeyi, yaþanýlan yer, ailede atopik hastalýk durumu, çalýþtýklarý ünite, çalýþma yýllarý, alerjik semptomlarýn baþlangýcý, semptomlarýn süresi, semptomlarý arttýran faktörler, sigara içiciliði, gibi sosyo-demografik özellikleri belirlemeye yönelikti. Ýki soru ise SFAR ve ISAAC tarama sorularýndan oluþmakta idi. Uygulanan ankette lateks içeren maddeler anlatýlmýþ, temas sonrasý alerji semptomlarý geliþmesine neden olan maddelerin katýlýmcýlar tarafýndan iþaretlemesi istendi. Deri testi ve kan alýmý için gönüllü onam formlarý dolduruldu. Hastalarýn serumlarý ayrýlarak -20 o C de saklandý daha sonra serumlardan lateks spesifik IgE testi çalýþýldý. Alerjik rinokonjonktivit tanýmlayan katýlýmcýlara ise deri Prick testi uygulandý. Lateks Prick Testi. Hastalarýn antihistaminik ilaçlarý test öncesi 5. günde, H2 reseptör blokörleri 24 saat önce, antidepresan ilaçlarý 20 gün önce kesildi. Alerjenler, ön kol volar yüze staller point kullanýlarak uygulandý. Pozitif kontrol olarak histamin fosfat ve negatif kontrol olarak gliserin salin kullanýldý. Yirminci dakikadaki deri test yanýtlarýnda, negatif kontrolün 3 mm üzerinde endürasyon verenler pozitif olarak deðerlendirildi. Histaminin çapýnýn 2/3 ünden fazla eritem ve endürasyon saptanan olgular iki pozitif olarak sýnýflandýrýldý. 104 Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2011;33(2):

3 Arzu Didem Yalçýn, Özlem Çakýn, Hasan Hüseyin Polat, Ender Terzioðlu Lateks Spesifik Ig E. Test titresi (HY-TEC, K82, HYCOR BIOMEDÝCAL LTD. United Kingdom) 0.35 IU/ml nin altý negatif, 0,35 0,70 IU/ml (+), 0,70 3,5 IU/ml (++), 3,5 17,5 IU/ml (+++), 17,5 50 IU/ml (++++), IU/ml (+++++) olarak deðerlendirildi. Deri Prick Testleri. Deri prick testi için Alyostal ST-IR (Stallergenes S.A. - France) marka standart alerjen ekstreleri kullanýldý. Hastalarýn antihistaminik ilaçlarý test öncesi 5. günde, H2 reseptör blokörleri 24 saat önce, antidepresan ilaçlarý 20 gün önce kesildi. Ön kolun volar yüzü alkol ile temizlendikten sonra standart konsantrasyonlardaki alerjen çözeltileri damlatýldý, steril uçlu lansetler ile epidermise geçmesi saðlandý. Cilt reaksiyonu 20 dakika sonra okundu. Pozitif kontrol olarak histamin hidroklorit, negatif kontrol olarak izotonik NaCl kullanýldý. Pozitif kontrol bölgesinde eritem ve ödem var ve test bölgesinde yok ise negatif; eritem ve ödem alaný, pozitif kontrol bölgesinin yarýsýndan az ise +; yarýsýndan fazla ve tamamýndan az ise ++, pozitif kontrol bölgesine eþit ise +++; ve büyük ise ++++ olarak deðerlendirildi. Üç + ve üstünde olan sonuçlarda deri testleri pozitif kabul edildi. Alerjik rinit tanýsý öykü, fizik muayene bulgularý, periferik eozinofil, total IgE, spesifik IgE ve deri prick testi sonuçlarýna göre konuldu. Öyküde hapþýrýk nöbetleri, seröz vasýfta burun akýntýsý, burun týkanýklýðý, burunda kaþýntý, gözlerde sulanma ve kaþýntý; fizik muayenede soluk ve hipertrofik konkalar, nazal mukozalarýn soluk olmasý ve seröz sekresyonlarýn bulunmasý alerjik rinit lehine yorumlandý. Etik. Soru formlarý uygulanmadan önce anketörler kendini tanýtmýþ, katýlýmcýlara araþtýrmanýn amacý ve süresi konusunda bilgi vermiþtir. Katýlýmýn gönüllü olacaðý ve isterlerse çalýþmadan ayrýlabilecekleri söylenmiþtir. Soru formlarýna isimlerini yazma zorunluluðunun olmadýðý, bilgilerin güvenli bir þekilde saklanacaðý ve yalnýzca araþtýrma amacýyla kullanýlacaðý konusunda güvence verilmiþtir. Katýlýmcýlarýn sözlü onayý alýnmýþtýr. Soru formu katýlýmcýya verilmiþ, kendilerinin okuyarak yanýtlamalarý beklenmiþtir. Her bir soru formunun doldurulmasý yaklaþýk 25 dakika sürmüþtür. Verilerin Deðerlendirilmesi. Elde edilen verilerin deðerlendirilmesi araþtýrmacýlar tarafýndan SPSS 14.0 paket programýnda yapýlmýþtýr. Verilerin analizinde X 2 kare testi ve yüzde oranlarý kullanýlmýþtýr. p<0.05 istatistik olarak anlamlý kabul edilmiþtir. Bulgular Araþtýrmada 276 kiþiye ulaþýlmýþ olup katýlým oraný %89,3 tür. Katýlýmcýlarýn yaþ ortalamasý 30,5±7 yýl, görev süresi ortalamasý 6,9±6,8 yýldýr. Araþtýrma grubunun %67 si kadýn (185), % 64,5 i (178) hekim olup bunlarýn %68 i (188) dahili bilimler bölümünde çalýþmaktadýr (Tablo I). Tablo I. Araþtýrma Grubunu Tanýtýcý Özellikler. Cinsiyet Meslek n % Yaþ Görev süresi (X±SS; Yýl) (X±SS; Yýl) Erkek 91 33,0 29,8±5,7 7,0±6,3 Kadýn ,0 30,2±5,7 8,3±6,2 Hekim ,5 29,3±5,5 6,3±5,4 Hemþire 98 35,5 31,4±5,8 10,9±6,6 Bölüm Dahili Birimler ,1 29,8±5,7 7,3±5,9 Cerrahi Birimler 88 31,9 30,8±5,7 9,1±6,9 Toplam ,5±7,0 6,9±6,8 X: ortalama; SS: standart sapma. Çeþitli deðiþkenlere göre lateks duyarlýlýðý (Tablo II) de verilmiþtir. Dahili ve cerrahi birimler arasýnda lateks alerjisi görülme sýklýðý açýsýndan fark tespit edilmedi (p>0.05). Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2011;33(2):

4 Saðlýk Personelinin Meslek Hastalýðý: Lateks Alerjisi Tablo II. Araþtýrma Grubunda Çeþitli Deðiþkenlere Göre Lateks Duyarlýlýðý. Lateks Duyarlýðý Ýstatistik Evet (n=50) Hayýr(n=226) Toplam (n=276) Deðiþkenler n %* n %* n %** p Bölümler >0,05 Dahili Bilimler 30 15, , ,1 Cerrahi Bilimler 20 22, , ,9 Cinsiyet >0,05 Erkek 12 13, , ,0 Kadýn 38 20, , ,0 Meslek <0,05 Hekim 26 14, , ,5 Hemþire 24 24, , ,5 Gýda Alerjisi <0,05 Var 10 33, , ,9 Yok 40 16, , ,1 Ýlaç Alerjisi <0,01 Var 9 40, ,1 22 8,0 Yok 41 16, , ,0 Ailede Atopi Öyküsü <0,01 Var 14 37, , ,4 Yok 36 15, , ,6 Sigara Kullanýmý <0,01 Kullanýyor 13 34, , ,8 Kullanmýyor 37 15, , ,2 Ürtiker ve Anjiyoödem <0,01 Var 14 37, , ,4 Yok 36 15, , ,6 Flaster Alerjisi <0,01 Var 15 60, ,0 25 9,1 Yok 35 13, , ,9 Eldiven Alerjisi <0,01 Var 44 56, , ,3 Yok 6 3, , ,7 Alerjik Rinokonjunktivit <0,01 Var 19 32, , ,0 Yok 31 14, , ,0 *Satýr yüzdesi. **Sütun yüzdesi. Tüm araþtýrma grubunun % 18,1 inde (50 kiþi) lateks duyarlýlýðý saptandý. Hemþirelerde lateks duyarlýlýðý hekimlere göre daha yüksek bulunmuþken (p<0,05), cinsiyete göre herhangi bir fark bulunmadý (p>0,05). Gýda alerjisi tarif eden olgularda tarif etmeyen olgulara göre lateks duyarlýlýðý anlamlý bulundu (p<0,05). Ýki Olguda kivi, 1 olguda muz alerjisi mevcuttu. gýda prick testi ve spesifik IgE ile taný kesinleþmiþtir. Hastaya diyet önerilmiþtir. Ýlaç alerjisi olan ve ailede atopi öyküsü olanlarda; sigara kullananlarda, anjiyoödem ve ürtiker tarif eden olgularda lateks duyarlýlýðý anlamlý olarak fazla bulundu ( p<0,01). Bu kiþilerde çalýþýlan lateks Prick testi ve lateks spesifik IgE testleri, olgularýn biri hariç tümünde pozitif saptandý. Lateks içeren eldiven ve flastere karþý duyarlýðý olan olgularda, lateks alerjisi anlamlý düzeyde daha sýk tespit edilmiþtir (p<0,001). Prick pozitif bulunan olgularýn tümünde spesifik IgE pozitif bulundu (p<0,05). 106 Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2011;33(2):

5 Arzu Didem Yalçýn, Özlem Çakýn, Hasan Hüseyin Polat, Ender Terzioðlu Alerjik rinokonjunktivit tarif eden olgularda lateks duyarlýlýðý anlamlý olarak fazla bulunmuþtur (p<0,01). Semptomlarý alerjik rinit ile uyumlu olan, eozinofilisi bulunan ve Prick test pozitifliði olan olgulara alerjik rinit tanýsý konuldu. Semptomlarý alerjik riniti düþündürmesine raðmen Prick test duyarlýlýðý düþük olan hastalarda spesifik IgE düzeyleri ile doðrulama yapýlarak taný konuldu. Tartýþma Lateks alerjisi ile ilgili literatürde farklý veriler olmakla beraber yüksek risk grubunu oluþturan saðlýk çalýþanlarýnda %20 lere varan oranlarda lateks duyarlýlýðý bildirilmektedir (18). Lateks ile duyarlanmada en büyük risk faktörleri arasýnda lateks antijeni ile yoðun karþýlaþma (lateksten yapýlan eldiven, idrar sondasý ve kateter), atopik yapý (genetik olarak alerjiye yatkýn), ellerde egzema, bayan cinsiyet, öyküde geçirilmiþ cerrahi giriþim ve diþ tedavisi bulunmasý sayýlmaktadýr (3, 4, 6 9). Lateks alerjisi olanlarda en sýk görülen klinik tablo ellerde ortaya çýkan dermatit olup, görülme sýklýðý % arasýndadýr (7, 22). Lateks duyarlýlýðý olan olgular cerrahi giriþimler sýrasýnda anafilaktik reaksiyonlar için de risk taþýmaktadýrlar. Bu konuda yapýlan çalýþmalarda operasyon sýrasýnda görülen anafilaktik reaksiyonlarýn %12,1 ile 16,7 sinin lateks allerjisine baðlý olduðu bildirilmiþtir (8, 22). Daha önce latekse allerjisi olduðunu bildikleri halde bunu anestezistlerine söylemeyen iki olguda latekse baðlý anafilaktik reaksiyon bildirilmiþtir (3). Ayrýntýlý anamnez ile lateks duyarlýlýðý olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý, bu hastalarýn latekse baðlý anafilaktik reaksiyonlarýnýn önlenmesinde önemlidir. Saðlýk personeli arasýnda lateks ile duyarlanma oranýnýn literatürde % 5-18 arasýnda olduðu bildirilmektedir (4, 5). Saðlýk çalýþanlarýnýn iþ ortamýndaki, ana lateks kaynaðý lateks eldivenlerdir. Eldiven kullanan saðlýk çalýþanlarýnda lateks ile sensitizasyon insidansý, çalýþmaya baþladýklarý dönemde yaklaþýk % 1 2 oranýnda iken yapýlan epidemiyolojik çalýþmalar latekse baðlý IgE-aracýlý sensitizasyonun, Avrupa da % 12 ye ve ABD de %17 ye çýktýðýný göstermektedir (7, 23). Ülkemizde ise düzenli olarak lateks içeren ürün kullanan saðlýk personelinde lateks alerjisi sýklýðý, cilt testi ile % 9,2 oranýnda saptanmýþtýr (23). Yine cilt testi ve RAST spesifik IgE yöntemlerinin kullanýlarak cerrahi ünitelerinde çalýþanlarda lateks alerjisi oraný %7 bulunmuþtur (13). Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi Hastanesi ameliyathane ve yoðun bakým çalýþanlarýnda (%12,5) ve sunulan çalýþmadaki araþtýrma grubunda (%18) lateks duyarlýlýðý ise daha yüksek bulunmuþtur (18). Ayrýca sunulan çalýþmada hemþirelerde lateks duyarlýlýðý hekimlere göre daha yüksektir. Atopi lateks alerjisi için önemli risk faktörlerinden biridir ve lateks alerjisi riskini 4,4 25 kat kadar artýrýr (3, 19 21). Lateks alerjisi olanlarda atopi oraný %67 ye varabilir (22). Lateks temasý olmayan 100 non-atopik bireyin hiçbirinde latekse deri test reaktivitesi belirlenememiþtir (24). Çalýþmamýzda da ilaç alerjisi olan ve ailede atopi öyküsü olanlarda; sigara kullananlarda, alerjik rinokonjunktivit ve ürtikerde lateks duyarlýlýðý anlamlý oranda yüksek bulunmuþtur. Lateksin tropikal meyveler baþta olmak üzere (muz-kiviavokado-ananas) çok sayýda gýda ile çapraz reaktivite verdiði iyi bilinmektedir. Kýrk yedi lateks alerjili eriþkin hastanýn %36 sýnde (n=17) en az bir gýdaya karþý alerjik reaksiyon olduðu %53 ünde ise avokado ile pozitif deri test reaktivitesi bulunduðu saptamýþtýr (25). Havea proteinleriyle gýda proteinleri arasýndaki mevcut yapýsal homoloji, çeþitli çalýþmalarla ortaya konmuþtur. Kavunda bulunan profilin oral alerji sendromunun nedenidir ve lateksin yapýsýnda bulunan bir antijendir (26 30). Çalýþmamýzda gýda alerjisi bildiren 3 olguda lateks duyarlýlýðý bulunmuþ ve bunlarýn ikisi kivi, birin de muz alerjisi bildirilmiþtir. Gýda Prick testi uygulanarak bu hastalara diyet önerilmiþtir. Operasyon ortamlarýnda bulunan personelde, gerek sýk eldiven kullanma ve gerekse operasyon odalarýnda sýk deðiþtirilen eldivenlerden havaya daðýlan alerjen partiküllerin inhalasyonu nedeniyle, daha yüksek oranda lateks duyarlýlýðý geliþmektedir. Lateks partikülleri aerosol yolla taþýnýr (27, 31, 32). Kliniklerin hava ortamlarýnda havadaki lateks alerjen miktarý, bu ortamlardaki eldiven kullanma ve eldiven deðiþtirilme sýklýðý ile paralel bulunmuþtur (28). Baur, inhibisyon immünassay yöntemiyle, latex alerjen duyarlanmasý için gereken eþik deðerin 600 ng/m³ olduðunu saptamýþtýr ve lateks eldiven kullanýlan ortamlarda rutin olarak ölçülen alerjen düzeyi bu deðerin katý kadardýr (27). Lateks eldivenlerden yayýlan alerjen miktarýnýn deðiþken olmasý, bireylerin atopik veya non-atopik olmalarýndan baðýmsýz olarak farklý duyarlanma derecelerine sahip olmalarýný açýklayabilir (29). Çalýþmamýzda lateks içeren eldiven ve flastere karþý duyarlýlýk anlamlý tespit edilmiþtir ve Prick pozitif çýkan olgularýn tümünde spesifik IgE pozitif bulunmuþtur. Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2011;33(2):

6 Saðlýk Personelinin Meslek Hastalýðý: Lateks Alerjisi Maliyetinin düþük olmasý, saðlamlýðý ve esnekliði lateksi birçok maddenin üretiminde vazgeçilmez kýlmaktadýr. Lateks alerjisi özellikle saðlýk çalýþanlarýnda ve daha önce cerrahi giriþim geçirmiþ olan olgularda önemli bir saðlýk sorunu olarak ele alýnmalý ve bu olgular cerrahi müdahale öncesi lateks alerjisi yönünden deðerlendirilmelidir. Eðer bu mümkün olmuyorsa lateks iliþkili alerjik reaksiyonlar için önlem alýnmalýdýr. Böylelikle hayati tehdit edebilecek klinik durumlarýn engellenmesi mümkün olabilir. 108 Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2011;33(2):

7 Arzu Didem Yalçýn, Özlem Çakýn, Hasan Hüseyin Polat, Ender Terzioðlu Kaynaklar 1.junginger JW. Latex-associated anaphylaxis. Immunol Allergy Clin North Am 2001;21: Rueff F, Kienitz A, Schöpf P, et al. Frequency of natural rubber latex allergy in adults is increased after multiple operative procedures. Allergy 2001; 56(9): Fisher MM, Doig GS. Prevention of anaphylactic reactions to anaesthetic drugs. Drug Saf 2004; 27(6): Liss GM, Sussman GL. Latex sensitization: Occupational versus general population prevalence rates. Am J Ind Med 1999; 35(2): Liss GM, Tarlo SM. Natural rubber latex-related occupational asthma: Association with interventions and glove changes over time. Am J Ind Med 2001; 40(4): Novembre E, Bernardini R, Brizzi I, et al.. The prevalence of latex allergy in children seen in a university hospital allergy clinic. Allergy 1997; 52(1): Mahler V, Fischer S, Fuchs T, et al. Prevention of latex allergy by selection of low-allergen gloves. Clin Exp Allergy 2000; 30(4): Mertes PM, Laxenaire MC. Allergic reactions occuring during anaesthesia. Eur J Anaesthesiol 2002; 19(4): Archambault S, Malo JL, Infante-Rivard C, Ghezzo H, Gautrin D. Incidence of sensitization, symptoms, and probable occupational rhinoconjunctivitis and asthma in apprentices starting exposure to latex. J Allergy Clin Immunol 2001; 107(5): Turjanmaa K, Makinen-Kiljunen S, Reunala T, et al. Natural rubber latex allergy: the European experience. Immunol Allergy Clin North Am : Yalçýn AD, Öncel S, Akcan A, et al. Prevalance of allergic asthma, rhinitis and conjunctivitis in over 16 year old individuals in Antalya. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30(3): Lagier F, Vervloet D, Lhermet I, Prevalence of latex allergy in operating room nurses. J Allergy Clin Immunol 1992; 90 (1): Kaczmarek RG, Silverman BG, Gross TP, et al. Prevalence of latex-specific IgE antibodies in hospital personnel. Ann Allergy Asthma Immunol 1996; 76(1): Leynadier F, Pecquet C, Dry J. Anaphylaxis to latex during surgery. Anaesthesia 1989;44(7): Oei HD, Tjiook SB, Chang KC. Anaphylaxis due to latex allergy. Allergy Proc 1992; 13(3): Poley GE Jr, Slater JE. Latex allergy. J Allergy Clin Immunol 2000; 105(6 Pt 1): Kurup VP, Fink JN. The spectrum of immunologic sensitization in latex allergy. Allergy 2001:56(1): Swanson M, Bubak ME, Hunt LW. Quantification of occupational latex aeroalergens in a medical center. J Allergy Clin Immunol 1994;94(3 Pt 1): Brehler R, Theissen U, Mohr C, Luger T. Latex fruit syndrome frequency of cross-reacting IgE antibodies. Alergy 1997;52(4): Lavaud F, Prevost A, Cossart C. Allergy to latex, avacado, pear and banana:evidence for a 30 kd antigen in immunoblotting. J Allergy Clin Immunol 1995;95 (2): Broekaert I, Lee HI, Kush A, Chua NH, Raikhel N. Wound-induced accumulation of mrna containing a hevein sequence in laticifers of rubber tree (Hevea brasiliensis). Proc Natl Acad Sci USA 1990;87(19): Horwitz IB, Kammeyer-Mueller J, Mc Call BP. Workers compensation claims related to natural rubber latex gloves among Oregon healthcare employees from 1987 to BMC Public Health 2002; 2: Sussman GL, Liss GM, Deal K, et al. Incidence of latex sensitization among latex gloves users. J Allergy Clin Immunol 1998; 101(2 Pt 1): Sener O, Taskapan O, Ozangüc N. Latex allergy among operating room personnel in Turkey. J Investig Allergol Clin Immunol 2000;10(1): Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2011;33(2):

8 Saðlýk Personelinin Meslek Hastalýðý: Lateks Alerjisi 25.Beezhold DH, Sussman G, Liss GM, Chang NS. Latex allergy can induce clinical reactions to specific foods. Clin Exp Alergy 1996;26(4): Rodriguez-Perez R, Crespo JF, Rodríguez J, Salcedo G.et al Profilin is a relavant melon allergen susceptible to pepsin digestion in patients with oral allergy syndrome. J Allergy Clin Immun 2003;111(3): Baur X, Jager D. Airborne antigens from latex gloves. Lancet 1990;335(8694): Swanson M, Bubak ME, Hunt LW. Quantification of occupational latex aeroallergens in a medical center. J Allergy ClinImmunol 1994;94(3 Pt 1): Jones RT, Scheppmann DL, Heilman DK, Yunginger JW. Prospective study of extractable latex allergen contents of disposable medical gloves. Ann Allergy 1994;73(4): Cullinan P, Brown R, Field A et al; British Society of Allergy and Clinical Immunology. Latex allergy. A position paper of the British Society of Allergy and Clinical Immunology. Clin Exp Allergy 2003;33(11): Tesiorowski CC. Latex allergies in the health care worker. J Perianesth Nurs 2003;18(1): Chardin H, Desvaux FX, Mayer C et al. Protein and allergen analysis of latex mattresses. Int Arch Allergy Immunol 1999;119(3): Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2011;33(2):

Sağlık Personelinin Farklı Bir Meslek Hastalığı: Lateks Allerjisi

Sağlık Personelinin Farklı Bir Meslek Hastalığı: Lateks Allerjisi Sağlık Personelinin Farklı Bir Meslek Hastalığı: Lateks Allerjisi O.Ö. EREN*, B. BOZKURT**, G. KARAKAYA**, A.F. KALYONCU** * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ** Hacettepe

Detaylı

ATOP K VE NON - ATOP K HASTANE PERSONEL NDE LATEKS DUYARLILI I LATEX SENSITIVITY IN ATOPIC AND NON - ATOPIC HOSPITAL EMPLOYEES

ATOP K VE NON - ATOP K HASTANE PERSONEL NDE LATEKS DUYARLILI I LATEX SENSITIVITY IN ATOPIC AND NON - ATOPIC HOSPITAL EMPLOYEES Ege T p Dergisi 43(1) : 1 7, 2004 ATOP K VE NON - ATOP K HASTANE PERSONEL NDE LATEKS DUYARLILI I LATEX SENSITIVITY IN ATOPIC AND NON - ATOPIC HOSPITAL EMPLOYEES Ömür ARDEN Z Nihal METE Aytül S N Ali KOKULUDA

Detaylı

Sağlık çalışanlarında lateks alerjisi

Sağlık çalışanlarında lateks alerjisi 94 Orijinal Araştırma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.65002 Sağlık çalışanlarında lateks alerjisi Latex allergy in health care workers Hayriye Sarıcaoğlu, Sevil Ovalı Toka, Sema İpek Algan

Detaylı

Astýmda Atopi ve Alerjik Rinit Sýklýðý

Astýmda Atopi ve Alerjik Rinit Sýklýðý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Astýmda Atopi ve Alerjik Rinit Sýklýðý The Prevalance of Atopy and Allergic Rhinitis in Asthma Ayþe Bayram M.D. drayse3865@hotmail.com Sema Oymak Assoc. Prof., M.D. fsoymak@erciyes.edu.tr

Detaylı

AMEL YATHANE ÇALIfiANLARINDA LATEKS ALLERJ S SIKLI ININ ARAfiTIRILMASI*

AMEL YATHANE ÇALIfiANLARINDA LATEKS ALLERJ S SIKLI ININ ARAfiTIRILMASI* KL N K ÇALIfiMA AMEL YATHANE ÇALIfiANLARINDA LATEKS ALLERJ S SIKLI ININ ARAfiTIRILMASI* Ruhiye RE SL (RR), Atilla EROL (AR), Fatih KARA (FK), smail RE SL ( R), Selmin ÖKESL (SÖ) (RR, AR, SÖ) S. Ü. Meram

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Ö. ABADOĞLU* * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı, SİVAS

Ö. ABADOĞLU* * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı, SİVAS Araştırma Sağlık Alanında Olan Üniversite Öğrencilerinde Tip 1 Lateks Allerjisi Sıklığının Hemşireler ve Sağlık Alanında Olmayan Üniversite Öğrencileriyle Karşılaştırılması Ö. ABADOĞLU* * Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Lateks Allerjisi. Uzm. Dr. Önder Orhan EREN*, Doç. Dr. Gül KARAKAYA**, Prof. Dr. A. Fuat KALYONCU**

Lateks Allerjisi. Uzm. Dr. Önder Orhan EREN*, Doç. Dr. Gül KARAKAYA**, Prof. Dr. A. Fuat KALYONCU** Lateks Allerjisi Uzm. Dr. Önder Orhan EREN*, Doç. Dr. Gül KARAKAYA**, Prof. Dr. A. Fuat KALYONCU** * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, ** Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU 1. Deri prick testi (SPT: Skin Prick Test ), yakınmaları bir solunum yolu ya da besin allerjisinin varlığını düşündüren olgularda uygulanan bir

Detaylı

Malatya da Yaşayan 6-7 Yaş Grubu Çocuklarında Allerjik Hastalıkların Sıklığı ve İlişkili Risk Faktörleri

Malatya da Yaşayan 6-7 Yaş Grubu Çocuklarında Allerjik Hastalıkların Sıklığı ve İlişkili Risk Faktörleri Astım Allerjİ İmmünolojİ Asthma Allergy Immunology doi: 10.21911/aai.348 Asthma Allergy Immunol 2017;15:1-6 ARAŞTIRMA/RESEARCH ARTICLE Malatya da Yaşayan 6-7 Yaş Grubu Çocuklarında Allerjik Hastalıkların

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Gaziantep te Çocuklarda Solunum Allerjenleri Duyarlılığı

Gaziantep te Çocuklarda Solunum Allerjenleri Duyarlılığı Araştırma Gaziantep te Çocuklarda Solunum Allerjenleri Duyarlılığı E. KÜÇÜKOSMANOĞLU*, Ö. KESKİN* * Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerjisi Bilim Dalı, GAZİANTEP Atopi genellikle çocukluk

Detaylı

Lateks Allerjisi. Kauçuk ağacı Hevea brasiliensis in anavatanı güney Amerika daki Amazon bölgesidir ve kauçuğu tarihte

Lateks Allerjisi. Kauçuk ağacı Hevea brasiliensis in anavatanı güney Amerika daki Amazon bölgesidir ve kauçuğu tarihte Özcan KONUR, Sema CANBAKAN, Nermin ÇAPAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Lateks pek çok ev araç-gerecinde ve tıbbi malzemelerde kullanılan önemli

Detaylı

Sağlık öğrencilerinin lateks allerjisi yakınmaları ve farkındalıkları

Sağlık öğrencilerinin lateks allerjisi yakınmaları ve farkındalıkları ARAŞTIRMA/ORIGINAL ARTICLE Gülhane Tı Derg 215;57: 352 356 Gülhane Askeri Tı Akademisi 215 doi: 1.5455/gulhane.176812 Sağlık öğrencilerinin lateks allerjisi yakınmaları ve farkındalıkları Özgür Kartal

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

ALERJİ. Alerji neden olur:

ALERJİ. Alerji neden olur: ALERJİ Alerji normalde zararlı olmayan maddelere karşı vücudun verdiği abartılı cevaptır. Bu abartılı cevap bazen tüm vücutta bazen vücudun bir kısmında olabilir: Gözde olursa; alerjik konjoktivit, Üst

Detaylı

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi ALLERJİ AŞILARI Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi Allerji aşıları Allerjen immunoterapi Allerjik bir hastaya giderek artan miktarlarda allerjen

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDEKİ LATEKS DUYARLILIĞININ TIPTA UZMANLIK SINAVI TERCİHLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Proje

Detaylı

Sa l k Kurumlar nda Lateks Allerjisi ve Al nmas Gereken Önlemler

Sa l k Kurumlar nda Lateks Allerjisi ve Al nmas Gereken Önlemler Sa l k Kurumlar nda Lateks Allerjisi ve Al nmas Gereken Önlemler Doç. Dr. Cengiz KIRMAZ Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi, mmünoloji Bilim Dal ve Allerji Birimi, MAN SA TAR HSEL GEÇM fi Do al kauçuk

Detaylı

%5 Her iki ebeveyn atopik

%5 Her iki ebeveyn atopik ALLERJİ TESTLERİ Dr.ALEV ÖKTEM Düzen Laboratuvarlar Grubu Allerji Allerji vücudumuzun bağışıklık sisteminin çevremizde bulunan ve zararlı olmayan bazı maddelere karşı, ki bunlara allerjen denir, aşırı

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN 2. SINIF-5. SINIF LATEKS ALLERJİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN 2. SINIF-5. SINIF LATEKS ALLERJİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 3 Sayfa: 19-32, 2013 19 ARAŞTIRMA DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN 2. SINIF-5. SINIF LATEKS ALLERJİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dental Students

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri

Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri Prof. Dr. İpek Türktaş Gazi Tıp Fakültesi, Ankara 6 Yaşı şına gelene kadar ~ %50 sinde en az 1 vizing atağı olacaktır Tekrarlıyan Bronşiolitler (Hışıltılı Bebekler)

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

Investigation of Drug Susceptibility of Mycobacterium Tuberculosis Complex Strains Isolated from Mycobacteriology Laboratory by Agar Proportion

Investigation of Drug Susceptibility of Mycobacterium Tuberculosis Complex Strains Isolated from Mycobacteriology Laboratory by Agar Proportion ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Mikobakteriyoloji Laboratuvarýnda Ýzole Edilen Mycobacterium Tuberculosis Kompleks Suþlarýnýn Agar Orantýlama Yöntemi ile Duyarlýlýklarýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of

Detaylı

HÝPERTANSÝYON, DÝABET VE HÝPERKOLESTEROLEMÝ PREVALANSI

HÝPERTANSÝYON, DÝABET VE HÝPERKOLESTEROLEMÝ PREVALANSI Dr. Kayýhan PALA Doç., Uludað Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Erdinç OSMAN Dr. Alparslan TÜRKKAN Uludað Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Þeref TUZCU Nilüfer Belediyesi Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü NÝLÜFER

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Solunum Sistemi Allerjik Hastalıklarının Tanısında Mast-Cla, Deri Testleri ve Allerjik Semptomlar Arasındaki İlişki

Solunum Sistemi Allerjik Hastalıklarının Tanısında Mast-Cla, Deri Testleri ve Allerjik Semptomlar Arasındaki İlişki Solunum Sistemi Allerjik Hastalıklarının Tanısında Mast-Cla, Deri Testleri ve Allerjik Semptomlar Arasındaki İlişki Sibel ATIŞ*, Candan ÖZTÜRK**, Mukadder ÇALIKOĞLU*, Nuran DELİALİOĞLU**, Minür TÜMKAYA*

Detaylı

GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve daðýlýmý

GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve daðýlýmý Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 125-131 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve Türker Türker

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

İKİNCİ bir ETMEYEN...

İKİNCİ bir ETMEYEN... İLKİNİ İRİTE ETMEYEN... İKİNCİ bir cilt GAMMEX Non-Latex serisi tip IV alerjiler ve cilt iritasyonları risklerini minimize eder; bununla birlikte, GAMMEX Non-Latex eldivenlerinin içerdiği birtakım kimyasallar

Detaylı

4 trilyon 565 milyarý tedavi gideri olmak üzere toplam 99 trilyon 689 milyar TL (8), yaklaþýk

4 trilyon 565 milyarý tedavi gideri olmak üzere toplam 99 trilyon 689 milyar TL (8), yaklaþýk Uzm. Dr. Erol ARMAÐAN Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Acil Yardým AD. Yrd. Doç. Dr. Kayýhan PALA Arþ. Gör. Dr. Neriman AYDIN Doktora Öðr. Alpaslan TÜRKKAN Prof. Dr. Hamdi AYTEKÝN Uludað Üniversitesi

Detaylı

HAKKARİ DE PRİK TESTİ SONUÇLARIMIZ

HAKKARİ DE PRİK TESTİ SONUÇLARIMIZ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXVII Sayı 3, 2013 HAKKARİ DE PRİK TESTİ SONUÇLARIMIZ RESULTS OF PRICK TEST IN HAKKARI Şerife TORUN 1 Onur Özlem KÖSE 2 1 Hakkari Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Sağlık öğrencilerinin lateks allerjisi yakınmaları ve farkındalıkları

Sağlık öğrencilerinin lateks allerjisi yakınmaları ve farkındalıkları ARAŞTIRMA/ORIGINAL ARTICLE Gülhane Tı Derg 215;57: 352356 Sağlık öğrencilerinin lateks allerjisi yakınmaları ve farkındalıkları Gülhane Askeri Tı Akademisi 215 doi: 1.5455/gulhane. 176812 Özgür Kartal

Detaylı

Acil Servis Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik ve Ýþ Doyumu

Acil Servis Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik ve Ýþ Doyumu ARAÞTIRMA Acil Servis Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik ve Ýþ Doyumu Burnout and Job Satisfaction Among Emergency Department Staff Almýla Erol 1, Funda Akarca 2, Vermi Deðerli 3, Engin Sert 4, Hakan Delibaþ 4,

Detaylı

Ýdeal bir antibiyotik, mikroorganizmalara karþý etkin öldürücü

Ýdeal bir antibiyotik, mikroorganizmalara karþý etkin öldürücü Klinik Pediatri, 2005;4(2):47-54. Hedefteki Mucize Ýlaç Penisilin: Vermek veya Vermemek, Ýþte Mesele Bu! Yard. Doç. Dr. Müge TOYRAN* Ýdeal bir antibiyotik, mikroorganizmalara karþý etkin öldürücü özellik

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Hışıltılı Çocuk. Ne zaman astım diyelim?

Hışıltılı Çocuk. Ne zaman astım diyelim? Pediatrik Astım Hışıltılı Çocuk Ne zaman astım diyelim? Prof. Dr. Hasan YÜKSEL 2. Puader Kongresi 2013, Antalya Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi hyukselefe@hotmail.com

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

Derleme Review. Giriş

Derleme Review. Giriş 270 Derleme Review DOI: 10.4274/tpa.2029 Çocuk alerji ve astım akademisi, besin alerjisi tanı ve tedavi protokolü Guideline for diagnosis and treament of food allergy in children by academia of pediatric

Detaylı

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık olduğu bilinmektedir. Ayrıca:

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık olduğu bilinmektedir. Ayrıca: EGZAMA Atopik Dermatit; Egzema; Egzama derinin dış tabakasının kronik iltihabıdır. Hastalık bebekler ve çocuklarda sık görülür, yaşla azalır, nadiren erişkinlerde de görülür. Atopik dermatit de denir,

Detaylı

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba

Detaylı

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 21-26 ARAÞTIRMA Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi A. Çetin Tanrýkulu 1, Yýlmaz Palanci 2 1 Kafkas Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Tobacco Smoking Among the Executives of the Turkish Medical Association Dr. Özen Aþut*, Dr. Sibel Kalaça** Özet Sigara içme alýþkanlýðý; yaygýnlýðý

Detaylı

BALIKESÝR DEVLET HASTANESÝ DAHÝLÝYE KLÝNÝÐÝNDE YATAN YAÞLILARDA DÜÞME KORKUSU ve ETKÝLEYEN FAKTÖRLERÝN ÝNCELENMESÝ. Selda YÖRÜK

BALIKESÝR DEVLET HASTANESÝ DAHÝLÝYE KLÝNÝÐÝNDE YATAN YAÞLILARDA DÜÞME KORKUSU ve ETKÝLEYEN FAKTÖRLERÝN ÝNCELENMESÝ. Selda YÖRÜK ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2012; 13(2) : 25-29 Araþtýrma BALIKESÝR DEVLET HASTANESÝ DAHÝLÝYE KLÝNÝÐÝNDE YATAN YAÞLILARDA DÜÞME KORKUSU ve ETKÝLEYEN FAKTÖRLERÝN ÝNCELENMESÝ 1 Selda YÖRÜK ÖZET GÝRÝÞ: Bu çalýþmanýn

Detaylı

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik BÝR TEKSTÝL FABRÝKASI ÇALIÞANLARINDA RUHSAL BELÝRTÝLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Ayþe Berrin YÜCEL*, Zeynel SÜTOLUK **, Ferdi TANIR ***, Muhsin AKBABA **** Çalýþma hayatýnda stres ve sebep olduðu saðlýk problemleri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Aydın il merkezinde okul çocuklarında astım ve allerjik hastalıkların prevalansı

Aydın il merkezinde okul çocuklarında astım ve allerjik hastalıkların prevalansı Asthma Allergy Immunol 2012;10:84-92 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Aydın il merkezinde okul çocuklarında astım ve allerjik hastalıkların prevalansı Prevalences of asthma and allergic diseases in primary

Detaylı

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of physicians working in Kayseri on patient rights Ali Özer, Dr., MD.

Detaylı

İnek sütü, Yumurta, Fıstık, Buğday, Soya, Balık, Midye, Ceviz, Fındık, Susam alerjik reaksiyona en sık sebep olan gıdalardır.

İnek sütü, Yumurta, Fıstık, Buğday, Soya, Balık, Midye, Ceviz, Fındık, Susam alerjik reaksiyona en sık sebep olan gıdalardır. GIDA ALERJİSİ Gıda alerjisi gıda veya gıda katkı maddelerine karşı ortaya çıkan beklenmedik, aşırı alerjik reaksiyonlardır. Gıda alerjilerinin büyük kısmı en çok tüketilen gıdalara karşı oluşur. En sık

Detaylı

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 25-29 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Aygül Akyüz (*), Gülten Güvenç (*), Tülay

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi The Evaluation of a Groningen Model of Pharmacotherapy Training

Detaylı

Çiğ ve ticari yumurta ve süt deri testlerinin karşılaştırılması

Çiğ ve ticari yumurta ve süt deri testlerinin karşılaştırılması IA S T H M A A L U R f iy IM M U N O L O G Y A S T IM A LLERJİ İMMÜNOLOJİ Asthma Allergy Immunol 2014;12:35-40 A R A Ş T IR M A RESEARCH ARTICLE Çiğ ve ticari yumurta ve süt deri testlerinin karşılaştırılması

Detaylı

KISA BİLDİRİ: KOCAELİ BÖLGESİNDE ATOPİK HASTALIK SEMPTOMLARI İLE HASTANEYE BAŞVURAN HASTALARDA MANTAR ALERJİ PREVALANSI*

KISA BİLDİRİ: KOCAELİ BÖLGESİNDE ATOPİK HASTALIK SEMPTOMLARI İLE HASTANEYE BAŞVURAN HASTALARDA MANTAR ALERJİ PREVALANSI* MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 383 387 383 KISA BİLDİRİ: KOCAELİ BÖLGESİNDE ATOPİK HASTALIK SEMPTOMLARI İLE HASTANEYE BAŞVURAN HASTALARDA MANTAR ALERJİ PREVALANSI* SHORT COMMUNICATION:

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Deri Prik Testlerinin Sonuçları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Deri Prik Testlerinin Sonuçları Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Deri Prik Testlerinin Sonuçları Fahrettin TALAY 1, Nadir GÖKSÜGÜR 2, Fahrettin YILMAZ 3, Bahar KURT 1 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri Sociodemographic and diagnostic characteristics of patients treated with chemotheraphy Gamze Gököz Doðu,

Detaylı

Allerjik hastalıklarda spesifik IgE nin tanısal değeri

Allerjik hastalıklarda spesifik IgE nin tanısal değeri Asthma Allergy Immunol 2009;7:111-117 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Allerjik hastalıklarda spesifik IgE nin tanısal değeri Nuh YILMAZ 1, Demet CAN 1, Suna ASİLSOY 1, Saniye GÜLLE 1 1 Dr. Behçet Uz Çocuk

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

Kahramanmaraş ilinde allerjik yakınmalar ile başvuran hastaların deri prick testi sonuçlarının değerlendirilmesi

Kahramanmaraş ilinde allerjik yakınmalar ile başvuran hastaların deri prick testi sonuçlarının değerlendirilmesi doi:10.5222/terh.2016.109 Araştırma Kahramanmaraş ilinde allerjik yakınmalar ile başvuran hastaların deri prick testi sonuçlarının değerlendirilmesi Evaluation of skin prick test results for patients with

Detaylı

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder Havva

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý Prevalence of Gestational Diabetes among

Detaylı

Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi

Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (3): 91-99 ARAÞTIRMA Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi Tuðrul Ýnanç 1, Mehmet Güngör Kaya 1, Esma Gündüz Kaya 2, Ali Doðan 1, Ýdris

Detaylı

Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Esin Ceber Ege**, Dr. Meral Türk Soyer*, Hem. Sündüz Çýmat***

Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Esin Ceber Ege**, Dr. Meral Türk Soyer*, Hem. Sündüz Çýmat*** Birinci Basamaktaki Hemþire/Ebelerin Eðitiminde Akran Eðiticilerin Kullanýlmasý; Meme Kanseri Erken Tanýsý Eðitim Programý Geliþtirme Deneyimi Use of Peer-Educators in the Education of Nurses/Midwifes

Detaylı

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI TİP I TİP II TİPII TİPIII TİPIV TİPIV TİPIV İmmün yanıt IgE IgG IgG IgG Th1 Th2 CTL Antijen Solübl antijen Hücre/

Detaylı

DERLEME REVIEW Bilgisayar Kullananlarda Mesleki Kas Ýskelet Hastalýklarýndan Prof. Dr. Emel Özcan, Dr. Sina Esmaeilzadeh, Dr. Nalan Bölükbaþ Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Týp Fakültesi, Fiziksel Týp

Detaylı

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ ANAFLAKSİ Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ Hayatı tehdit eden birçok hastalığın ilk tanı ve tedavisi Acil Servis te yapılıyor Anafilaksi gibi, bu hastalıkları içeren kılavuzlar diğer kliniklerce

Detaylı

EL HİJYENİ EL HİJYENİ EL HİJYENİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE EL HİJYENİ VE LATEX ALERJİSİ CİLT BAKTERİLERİNİN SINIFLANDIRMASI CİLT BAKTERİLERİNİN SINIFLANDIRMASI

EL HİJYENİ EL HİJYENİ EL HİJYENİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE EL HİJYENİ VE LATEX ALERJİSİ CİLT BAKTERİLERİNİN SINIFLANDIRMASI CİLT BAKTERİLERİNİN SINIFLANDIRMASI EL HİJYENİ VE Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhemşiresi Bornova-İZMİR Dişhekimliği çalışanları ve hastalar; kan, tükürük ya da solunum salgılarındaki çeşitli patojen mikroorganizmalarla ve ağız dokuları

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Teacher Satisfaction on Delivery of Health

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article 2008 2012 Yılları Arasında Adli Toksikoloji Laboratuvarına Gelen Olguların Değerlendirilmesi Evaluation of Cases Consulted to Forensic Toxicology

Detaylı

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 164-174 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Ahmet Taþ (*), M.Zeki Bayraktar (**), Üzeyir rdem (**), Güngör

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ *

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ * Dr. Elçin BALCI Uzm., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Ýskender GÜN Yrd. Doç., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Alper KAYA Kayseri H.M. Güldüoðlu Saðlýk Ocaðý Baþ Tbb. KTO-Ýþçi Saðlýðý

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI Prevalence of surgical wound infections following

Detaylı

ALLERJİ DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

ALLERJİ DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ ALLERJİ DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası :... Başvuru tarihi :.. 200 Hastalığın

Detaylı

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi The Analysis of the General Psychological Conditions of Nurses Dr. Serpil Yýlmaz*, Rabia Hacýhasanoðlu**, Zeynep Çiçek** Öz Hemþirelik, insanlarla iliþkiye

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Antikor eksikliği olan çocuklarda allerji sıklığı

Antikor eksikliği olan çocuklarda allerji sıklığı Asthma Allergy Immunol 2009;7:174-179 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Antikor eksikliği olan çocuklarda allerji sıklığı The frequency of allergy in children with antibody deficiency Ferah GENEL 1, Demet CAN

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu Hastanesi Deneyimi

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu Hastanesi Deneyimi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 212;13(4):186-19 doi: 1.555/134.853.212.35119 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu

Detaylı

Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Jinekoloji Polikliniðine Baþvuran Kadýnlarda Üriner Ýnkontinans Sýklýðý ve Etkileyen Faktörler

Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Jinekoloji Polikliniðine Baþvuran Kadýnlarda Üriner Ýnkontinans Sýklýðý ve Etkileyen Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Jinekoloji Polikliniðine Baþvuran Kadýnlarda Üriner Ýnkontinans Sýklýðý ve Etkileyen Faktörler Prevalence of Urinary Incontinence and

Detaylı

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI *

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI * Dr. Mine SOLAKOÐLU UÇAR Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Nadi BAKIRCI Yrd. Doç., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Hande HARMANCI Prof., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. ÝSTANBUL'DAKÝ

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Acil Servisine Baþvuran Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Gürkan Genç, Dr. Avni Saraç, Dr. Ülker Ertan Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi, ANKARA

Detaylı