DOÇ. DR. F SUN AKDEN Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOÇ. DR. F SUN AKDEN Z"

Transkript

1 Antidepresanlar depresif nöbet d fl nda birçok ruhsal bozuklu un sa alt m nda kullan lmaktad r. Panik bozuklu u, yayg n anksiyete bozuklu u, obsesif kompülsif bozukluk, sosyal anksiyete bozuklu u, posttravmatik stres bozuklu u ve yeme bozukluklar n n sa alt m nda da kullan l rlar. 1

2 Antidepresanlar depresif nöbet d fl nda birçok ruhsal bozuklu un sa alt m nda kullan lmaktad r. Panik bozuklu u, yayg n anksiyete bozuklu u, obsesif kompülsif bozukluk, sosyal anksiyete bozuklu u, posttravmatik stres bozuklu u ve yeme bozukluklar n n sa alt m nda da kullan l rlar. Etki düzeneklerine göre antidepresan ilaçlar s n fland racak olursak: I II III IV V VI Trisiklik ilaçlar (seçici olmayan noradrenalin ve serotonin geri al m inhibitörleri): Tersiyer aminli trisiklikler: mipramin, klomipramin, amitriptilin Sekonder aminli trisiklikler: Desipramin, nortriptilin, protriptilin, opipramol Serotonin geri al m inhibitörleri (SSR ): Fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin, sitalopam, essitalopram Serotonin-noradrenalin geri al m inhibitörleri (SNR ): Venlafaksin, duloksetin, milnasipran Serotonin modülatörü antidepresanlar: Trazodon, tianeptin Dopamin-noradrenalin geri al m inhibitörleri: Bupropion Seçici noradrenalin geri al m inhibitörleri: Reboksetin, maprotilin VII Monoaminoksidaz inhibitörü (MAOI) antidepresanlar: Geri dönüflsüz olanlar: Türkiye'de yok. Geri dönüfllü olanlar: Moklobemid VIII Melatonin agonistleri: Agomelatin 2

3 TR S KL K ANT DEPRESANLAR Organik kimyasal yap lar üç halkadan olufltu u için trisiklik denir. 1950'lerin bafl nda kullan lmaya bafllam flt r. Yan etkilerinin çok olmas ve afl r doz al nd zaman ölüme yol açabilmeleri nedeniyle son 10 y ld r kullan mlar giderek azalm flt r. Trisiklik antidepresanlar n genel özellikleri Emilim, bedende da l m, y k m ve at m bireysel farkl l klar göstermektedir. Oral al m sonras gastrointestinal sistemden emilimi iyidir. lk geçifl metabolizmas na u rad klar için biyoyararlan mlar fazla de ildir. Plazmada pik düzeyine 2 ila 6 saatte ulafl rlar. Ortalama yar ömürleri 24 saat civar oldu undan, günde tek doz al nabilir, ama plazmada h zl pik yapt klar ndan, bölünmüfl dozlarda kullan m tercih edilir. %75 oran nda proteinlere ba lan r, ya da yüksek oranda erirler. Klirensleri ise bireysel genetik yap ya ba l olarak kata kadar farkl l k gösterebilir. Yaflla birlikte renal klirens h z düfler. Ergenlik öncesi çocuklarda, yetiflkinlere göre klirens daha yüksektir. Hidroksilasyon CYP2D6 ile, demetilasyon ise CYP1A2 ve CYP2C19, CYP3A4 izoenzimleri taraf ndan yap l r. Sitokrom P450 sistemi ile metabolize olduklar için fluoksetin, paroksetin ve bupropion gibi 2D6 enzim inhibitörleri ile beraber kullan ld nda trisiklik düzeyleri çok yükselir. Karaci erde oksidasyon sonras, glikuronik asitle konjugasyona u ray p böbrek yoluyla at l rlar. Ufak bir k sm da de iflmeden at l r (%5). Trisiklik antidepresanlar n yan etkileri Beyindeki etkileri seçici olmad ndan, yan etki ve toksisite izlenebilir. Yan etkide rolü olan reseptörleri, tedavi için gerekli olanlardan fazla etkilerler. Yan etki nedeniyle hastan n ilac kesme oran %10-50 gibi oldukça yüksektir. Yan etkilerine karfl, genellikle 7-10 gün içinde tolerans geliflir. laçlar n bölünmüfl dozlarda verilmesi ya da gece ilaç al nmas, yan etkiye tolerans art rabilir. Terapötik indeksleri yeni nesil ilaçlara oranla daha dard r. Yani etkin doz / ölümcül doz oran yeni nesil ilaçlardan daha küçük oldu undan, tedavide doz art r m nda dikkatli olunmal d r. Tedavi dozunun ortalama 5 kat dozlarda toksik belirti oluflur. Yafll lar, çocuklar, yüksek doz ilaç alanlar, ilac metabolize eden CYP 2D6 enzim eksikli i olan kifliler ya da ayn enzimle metabolize olan bir baflka ilac n da birlikte kullan ld hastalarda toksisite riski artar. Toksik tablo: Bu tabloda; bilinç bulan kl (konfüzyon), ajitasyon, derin tendon reflekslerinde art fl, konvülziyon, midriazis, arteriyel tansiyon düzensizli i, atefl, kalpte aritmi ve blok, ölüm izlenebilir. 3

4 Davran flsal yan etkiler: Sedatif etkiler: Histaminerjik reseptörleri etkiyerek yapt klar sedatif etki, sersemlik, uyuklama vb. yan etkiler günlük yaflam etkilerse de, zaman içinde ya da doz indirimiyle azal rlar. Ayr ca 5HT2A ve M1 reseptörleri bloke etmeleri de sedatif etkiyle iliflkilidir. rritabilite: Baz hastalarda, dopamin geri-al m inhibisyonuyla ba lant l olarak, heyecan, uykusuzluk, irritabilite, psikomotor aktivitede art fl olabilir. Antikolinerjik yan etkiler: Periferik antikolinerjik etkiler: Muskarinik-kolinerjik reseptörleri bloke ederek a z kurulu u, geceleri s cak basmas yla birlikte izlenen terleme, kab zl k, idrar retansiyonu, bulan k görme ve konverjans bozuklu u sonucu okuma zorlu u oluflabilir. Öte yandan prostat hipertrofisi, dar aç l glokomu, paralitik ileus olas l olan hastalarda ve özellikle yafll kiflilerde olabildi ince dikkatli olunmal d r. Merkezi antikolinerjik etkiler: unutkanl k, konsantrasyon güçlü ü, yafll ve dejeneratif hastal olanlarda daha fazla olmak üzere bilinç bozuklu u (konfüzyon, deliryum) yapabilirler. Bu ilaçlarla birlikte biperiden vb. antikolinerjik etkili ilaçlar n da al nmas, konfüzyon riskini art rmaktad r. Merkezi sinir sistemi üzerindeki yan etkiler: Özellikle dopamin D2 reseptörlerinin blokaj sonucu; tremor, dizartri, el ve dilde ince tremor, parmakta ritmik hareketler, kaslarda rijidite, akatizi, akut distoni, geç diskinezi vb. ekstrapiramidal sistem belirtileri oluflturabilirler. Çok ender de olsa bunlar, baz hastalarda beta-bloker kullan m n gerektirebilir. Konvülzif nöbetler ise özellikle daha önce epilepsi hikayesi olanda, tedavi bafllang c nda, yüksek doz ilaç al n m nda ya da lityum vb. ilaçlarla birlikte kullan mda görülebilir, bu hastalarda nöbet riski artar. En fazla risk, yüksek doz amitriptilin ve özellikle yüksek doz maprotilin kullan m ndad r. Bu nedenle, yüksek doz ilaç kullan lan hastalarda EEG kontrolleri yap lmal d r. H1 reseptör blokaj yla ilgili olarak afl r uyku (ör. amitriptilin gibi sedatif etkililer), uykusuzluk (ör. imipramin gibi disinhibitör etkililer) ya da korkulu rüyalar izlenebilir. Nistagmus, dizartri, ataksi, parestezi, kas seyirme ve çekilmesi görülebilir. Endokrin sistem ve cinsel ifllevler üzerindeki yan etkiler: Özellikle de 5-HT2 reseptör blokaj, alfa-1 adrenerjik reseptörü, dopamin D2 aktivitesi ve asetil kolinerjik reseptörlerin blokajlar sonucu cinsel isteksizlik (libido azalmas ), cinsel yetersizlik (empotans), ejakülasyon gecikmesi, a r l ejakülasyon, retrograd ejakülasyon ya da orgazm olamama (anorgazmi) ortaya ç kabilir. Priapizm; alfa-2 adrenerjik reseptör blokaj ile oluflabilir. Memede fliflme ve memeden süt gelmesi (galaktore) oluflabilir. Adet düzensizli i ve kan flekeri de ifliklikleri gözlenebilir. Histamin-1 blokaj yla kilo al m, karbonhidrat tüketiminde art fl izlenir. Ayr ca serotonin 5- HT2C ve M1 reseptör blokajlar da kilo al m nda rol oynar. 4

5 Kardiyovasküler yan etkiler: Alfa-1 ve beta adrenerjik reseptörlere etkiyerek, 5-HT2 ve H-1 reseptör antagonizmas yaparak ve muskarinik reseptörleri etkileyerek, kardiyovasküler sistemde baz de iflikliklere neden olurlar. Düflük konsantrasyonda: H zl sodyum kanallar nda inhibisyon yap p, kalbin iletim sisteminde aksiyon potansiyelinin refrakter dönemini uzat rlar ve do rudan membran stabilizasyonu yap c etkileriyle kalp iletimini yavafllat rlar. Bu etkiyle ektopik at mlara neden olan odaklar inhibe edip kinidin benzeri tip anti-aritmik etki gösterebilirler. Bu yolla sa l kl genç insanda ventriküler taflikardi gibi aritmilere iyi bile gelebilirler. Yüksek konsantrasyonda: Sodyum kanallar n n blokaj sonucu aritmilere ya da multifokal ektopik at mlara neden olabilir, repolarizasyonu ve kalp iletimini yavafllatabilirler. Bu etkileri özellikle yafll ve daha önceden kalp hastal olanlarda tehlikeli olup, kalpte bloklar, ödem, kardiyomiyopati, konjestif kalp yetmezli i vb nedenlerle ölüme dahi neden olabilir. Kalp üzerine di er etkileri: Adrenerjik beta reseptörünü bloke ederek, bradikardi oluflturabilir ya da muskarinik reseptörleri bloke ederek sinüs taflikardisi yapabilirler. EKG: T dalgas n düzlefltirir ya da tersine çevirir, ST'de çökme yapar, PR ve QTc aral n ve QRS süresini uzat rlar. Kardiyak sorunu olmayanlarda bunlar n fazla önemi olmamakla beraber, daha önceden (özellikle kalp iletimi) sorunu olanlarda tehlikeli sonuçlara yol açabilirler (ör. hasta sinüs sendromu, ikinci derecede kalp blo u ve bifasiküler kalp blo u, ventrikül içi iletim kusuru olanlar gibi). Arteriyel tansiyon: Histamin-1 ve adrenerjik beta reseptörleri bloke etmeleri nedeniyle tansiyon düflmesine, adrenerjik alfa-1 reseptör blokaj ile de periferik bas nc düflürüp postüral hipotansiyon a, bafl dönmesi ve refleks taflikardiye neden olurlar. Bunlar hastalarda özellikle ani pozisyon de iflimlerinde (ör. aniden aya a kalkma gibi) bafl dönmesine neden olurken, daha önceden hipotansiyonu, iletim bozuklu u, sol ventrikül ifllev bozuklu u, serebrosklerozu olan ya da di er nedenlerle beyin kan debisi azalm fl kiflilerde (ör. yafll kifliler gibi) çeflitli komplikasyonlara neden olabilirler. Miyokard enfarktüsü akut dönemde 2-3 ay süreyle tersiyer aminliler kullan lmamal d r. laçlar n daha sonraki dönemde de, enfarktüsü izleyen aritmi, hipotansiyon, iletim bozukluklar ve kalp yetmezli i gibi ikincil bozukluklar art rabilecekleri göz önünde tutulmal d r. Ürtiker, kafl nt, ödem, fl a duyarl l k, pigmentasyon, nontrombositopenik purpura, anjio-nörotik ödem, nadiren alerji yapabilirler. Afl r ifltah, mide asidinde azalma (histamin reseptörünün blokaj ile), baz ilaçlarla ifltahs zl k (ör. imipramin), bazen kusma, a zda kötü tat, bulant, glossit, stomatit, intrahepatik kolestatik sar l k görülür. A z kurulu u ve kab zl k (muskarinik reseptör blokaj ile) yapabilirler. Lökopeni, trombositopeni, agranülositoz, kan diskrazileri, eozinofili de görülebilir. Adrenerjik alfa-1 ve muskarinik 1 reseptör blokaj ile bellek bozuklu una neden olurlar. 5

6 AM TR PT L N Orta düzeyde serotonin geri al m blokaj, daha düflük düzeyde ise noradrenalin geri al m blokoj yapar. Belirgin düzeyde de kolinerjik reseptör blokaj yapmaktad r. Ayr ca güçlü düzeyde histamin reseptör blokaj da yapar. Orta belirgin düzeyde alfa-1 adrenerjik reseptör blokaj, ihmal edilebilir düzeyde de alfa-2 ve dopamin D2 blokaj yapar. Belirgin düzeyde do rudan membran stabilizasyonu yapar. Yaklafl k 4 saatte plazmada zirve düzeyine ulafl r. Yar ömrü 9-27 (ortalama 15) saattir. Plazmada kararl durum konantrasyonuna 4-10 günde ulafl r. CYP 1A2, 2B6, 2C8/9, 2C19, 2D6, 3A4 ün substrat olarak metabolize edilir. Temel kullan m alan major depresyondur. Di er yandan migrende endikedir. Migren olmayan bafl a r lar n n proflaksisinde, kronik ve nöropatik a r da deneme aflamas ndad r mg'l k dozlarla bafllan r. Yavafl yavafl mg/gün'e ç k l r. Maksimum doz 300 mg/gün'dür. A r bozukluklar nda daha düflük dozlarda kullan l r. Plasentay geçer. Gebelikte (D) risk kategorisindedir. Süte geçti inden emziren annelere önerilmez. Karaci er bozukluklar nda yak ndan takip edilmelidir. KLOM PRAM N Orta düzeyde serotonin geri al m blokaj, daha düflük düzeyde noradrenalin geri al m blokaj yapar. Belirgin düzeyde kolinerjik reseptör blokaj, güçlü düzeyde histamin reseptör blokaj, orta belirgin düzeyde alfa-1 reseptör blokaj yapar. hmal edilebilir düzeyde de alfa-2 adrenerjik ve dopamin D2 blokaj yapar. Belirgin düzeyde do rudan membran stabilizasyonu yapar. Oral al m sonras tam olarak emilir. Proteinlere %95 oran nda ba lan r. 3-4 saat içinde plazma pik de erine ulafl r. Yar ömrü saat civar ndad r. Plazmada kararl durum konsantrasyonuna 7-14 günde ulafl r. CYP 1A2, 2C19, 2D6'n n substrat olup N-demetilasyon yoluyla metabolize olur. Ayn zamanda CYP 2D6'y inhibe eder. lk geçifl metabolizmas na sahiptir. Depresyon, OKB, panik bozukluk ve kronik a r da ve yeme bozukluklar nda kullan l r. 25 mg/gün ile bafllan r. 2. haftada 100 mg/gün doza ç k l r. Ortalama mg dozda kullan l r. Gerekirse 250 mg/gün'e ç k l r. Gebelikte (D) risk grubundad r. Süte geçti inden emzirme önerilmez. Karaci er yetmezli i varsa doz yavafl art r lmal ve düflük tutulmal d r. M PRAM N Orta düzeyde serotonin geri al m blokaj, daha düflük düzeyde noradrenalin geri al m blokaj yapar. Belirgin düzeyde kolinerjik reseptör blokaj, güçlü düzeyde histamin reseptör blokaj yapar. Orta belirgin düzeyde alfa-1 reseptör blokaj ve ihmal edilebilir düzeyde alfa-2 ve dopamin D2 blokaj yapar. Belirgin düzeyde do rudan membran stabilizasyonu yapar. Emilimi iyidir, hepatik ilk geçis metabolizmas na sahiptir. Yar ömrü 6-18 saattir. Plazmada zirve düzeyine 2-6 saatte ulafl r. Kararl plazma konsantrasyonuna 2-5 günde ulafl r. 6

7 CYP 1A2, 2B6, 2C19, 2D6, 3A4 ün substrat d r. Depresif nöbet, kronik a r durumlar ve 5 yafl ndan büyük çocuklarda enürezis noktürna tedavisinde kullan l r. Eriflkin depresyonunda mg ile bafllan r. 1 hafta içinde uygun doza ç k labilir. Ortalama 150 mg/gün olarak kullan l r. Maksimum doz 300 mg/gündür. Çocuklarda 10 mg ile bafllan p, yasa göre mg/gün doza ç k l r. Yafll larda antikolinerjik yan etkileri nedeniyle ilk seçilecek antidepresan olmamal d r. Gebelikte risk grubu (D)'dir, tercih edilmemelidir. Karaci er bozuklu unda düflük doz bafllanmal ve düflük dozda kullan lmal d r. Böbrek yetmezli i ileri düzeyde olmad kça doz ayarlanmas gerekmez. NASSA 7 M RTAZAP N Noradrenalin ve seçici serotonin reseptör blokaj yapt ndan, NASSA olarak da an lmaktad r. Mianserine benzer bir kimyasal yap s vard r, ancak noradrenalin geri al m üzerine etkisi daha azd r. Temel olarak alfa-2 adrenerjik reseptör blokaj yla etkisini gösteren mirtazapin, mianserinden farkl olarak çok daha düflük oranda adrenerjik alfa-1 etki gösterir. Normalde iflleyiflte noradrenalin, noradrenerjik nöronlar üzerindeki alfa-2 adrenerjik otoreseptörleri etkileyip kendi sal n m n azalt rken, serotonerjik nöronlar üzerindeki presinaptik alfa-2 heteroreseptörleri etkileyerek de serotonin sal n m n durdurma özelli ine sahiptir. Salg lanan serotonin (bu nörotransmitterin 5HT2A,C ve 3 reseptörleri üzerine olan etkisi mirtazapinle bloke edildi inden) 5HT1A reseptörünü etkileyip antidepresan ve anksiyolitik etki yapar. 5HT2A blokaj anksiyolitik etkisi yan nda, uykuyu düzeltir, cinsel ifllev bozuklu u yapmaz. 5HT2C blokaj ise anksiyeteyi önlerken, kilo al m na da yol açar. Serotonin 5HT3 reseptör blokaj bulant ya engel olur. Artm fl noradrenerjik nöro-iletim ile birlikte histamin-1 reseptörünün blokaj, ilaç alanlarda 7,5 mg düflük dozda sedasyon olufltururken, daha yüksek dozlarda noradrenerjik uyar n n aktivasyonu nedeniyle izlenmez. Yine H1 blokaj kilo al m nda da rol oynar. Muskarinik reseptörleri orta derecede bloke eder, dopamin reseptörlerine düflük düzeyde afinite gösterir. Oral al nd nda h zl ve iyi düzeyde emilir. Bioyararlan m %50'dir. Plazma zirve düzeyine iki saatte ulafl r. %85 oran nda plazma proteinlerine ba lan r. 3-4 gün civar nda sabit plazma düzeyine ulafl r, daha sonra birikim olmaz. Eliminasyon yar ömrü (ortalama 21,5) saattir. Ancak daha uzun (örne in 65 saat) ya da genç erkeklerde daha k sa yar ömür süreleri bildirilmifltir. Tama yak n metabolize olup 4 gün içinde idrar ve d flk ile at l r. Her türlü depresyon ve anksiyeteyle birlikte giden depresyon ile yafll lardaki depresyonlarda kullan l r. Ayr ca uykuya dalmay kolaylaflt rd ndan, SSRI gibi antidepresanlarla birlikte kullan labilir ya da alkol b rakma dönemi sonras uyku sorunu olan hastalara verilebilir. 15 mg/gün dozla bafllan p, ortalama etkin doz mg/güne ç k l r. Yar lanma ömrü saat oldu undan, günde tek doz seklinde kullan labilir. Sedatif etkisi de oldu undan yatma öncesi al m tercih edilmelidir. Karaci er ve böbrek bozuklu u olanlarda

8 kullan m güvenli olup, karaci er enzimlerinde ilaç kesimiyle normale dönen hafif yükselme izlenebilir. Yafll larda kullan m güvenlidir; sedasyon, a z kurulu u, kilo al m vb. gibi gençlerdekine benzer önemsiz yan etkiler izlenebilir. Gebelikte (C) risk kategorisindedir. Yarar/risk oran göz önüne al nmal d r. Emzirme önerilmez. En s k karfl lafl lan yan etkileri a z kurulu u, ifltah ve kilo art fl (H1 reseptör blokaj yoluyla), sedasyon, sersemlik, ödem, akut kemik ili i depresyonu (eozinofili, aplastik anemi, trombositopeni, granülositopenidir. Mirtazapin sitokrom P450 1A2, 2D6 ve 3A4 enzimleri için substratt r. Ancak ilaç etkileflimleri yönünden güvenlidir. Alkol, benzodiazepin gibi maddelerle birlikte al nd nda, psikomotor ve biliflsel performans olumsuz etkilenebilir. ALFA-1 RESEPTÖR ANTAGON ST M ANSER N Adrenerjik alfa-1 reseptör antagonistidir. Noradrenerjik nöro-iletimi güçlendirir. Postsinaptik serotonin 5-HT2A, 2C ve 5-HT3 reseptörlerini güçlü biçimde bloke ederek antagonize eder. Ancak güçlü alfa-1 reseptör antagonizmas yapmas nedeniyle, serotonerjik iletim art fl yla ortaya ç kabilecek etkiler azalt l r. Postsinaptik 5-HT1A reseptörlerini aktive eder. Histamin H1 reseptörünü güçlü biçimde bloke eder. Oral al mdan 1.4 saat sonra plazmada zirve düzeyine ulafl r. Yar lanma ömrü 10 ile 27 saat aras ndad r. Depresyonda kullan labilir. Ayr ca antidepresanlarla birlikte yatma öncesi düflük dozlarda verilerek, uykuya dalmay kolaylaflt r c bir ajan olarak da kullan labilir. Sedatif etkisi nedeniyle gece tek doz uygulamas yap labilir ya da bölünmüfl dozlar fleklinde verilebilir. Genellikle mg/gün dozlarla bafllan p, bir hafta içinde 60 mg'a ç k labilir. A r karaci er yetmezli inde kullan lmamal d r. Gebelikte (C) risk kategorisindedir. Yarar/risk oran göz önüne al nmal d r. Emzirme önerilmez. SEÇ C NORADRENAL N GER ALIM NH B TÖRÜ MAPROT L N Tetrasiklik olarak kabul edilir. Seçici noradrenalin geri-al m inhibitörüdür. Histamin H1 reseptörleri üzerinde belirgin inhibisyon yapar, orta derecede antikolinerjik etki gösterir. A zdan al m sonras 8-24 saat sonra plazmada zirve düzeyine ulafl r. Proteinlere %88 oran nda ba lan r. ki haftada kararl kan düzeyine ulafl r. Ortalama yar ömrü 43 saat kadard r mg/gün dozlarda kullan labilir. Ancak 225 mg/gün ve üstü dozlarda konvülsif nöbet oluflma riski yönünden dikkatli olunmal d r. Gebelikte (B) kategorisindedir. Anne sütüne geçti i için emziren annelere önerilmez. Yar lanma ömrü uzun oldu undan, ilaç kesimi ve ilaç etkileflimleri yönünden yafll hastalarda dikkatli olunmal d r. 8

9 SEÇ C SEROTON N GER ALIM NH B TÖRLER (SSRI) Bu grupta ESS TALOPRAM, FLUOKSET N, FLUVOKSAM N, PAROKSET N, SERTRAL N ve S TALOPRAM yer al r. SSRI grubu ilaçlar n, buradaki serotonin geri al m pompas n etkileyerek ifl gördükleri düflünülmektedir. SSRI'lar, farmakokinetik ve farmakodinamik yönden farkl etkilere neden olabilen yap sal farkl l k gösterirler. Bu nedenle herhangi bir SSRI'a yan t vermeyen bir hasta, bir baflkas na yan t verebilmektedir. Bu ilaçlar n, serotonin sal n m n ya da postsinaptik reseptör duyarl l n art rarak, sonuçta merkezi serotonin nöro-iletimini art rd klar ileri sürülmektedir. Serotonin geri al m pompas n seçici olarak bloke ederek, serotoninin sinaptik aral ktan, presinaptik hücreye geri al nmas n inhibe ederler. SSRI'lar n baz lar, önemsiz düzeyde de olsa, di er SSRI'lardan daha fazla noradrenalin geri al m na da etkiliyken (ör. paroksetin), baz lar yine önemsiz düzeyde di erlerinden daha fazla dopamin geri al m etkisi de gösterir (ör. sertralin). Yine baz lar, di erlerinden daha güçlü muskarinik reseptör blokaj (ör. paroksetin), baz lar da sigma aksiyonu (ör. sertralin) göstermektedir. Oral al mda barsaklardan yavafl emilir ve ortalama 3-8 saat civar nda plazmada zirve düzeyine ulafl rlar. Plazmada kararl düzey ortalama 4-5 günde (fluoksetin ile günde) oluflur. Genifl bir da l m hacmi gösterirler. Genel olarak oksidatif yolla metabolize olurlar. Metabolizmalar ndaki farkl l k, CYP enzimleriyle olan iliflkilerinden gelmektedir. Sadece fluoksetinin aktif metaboliti önemlidir. Fluoksetin, paroksetin, sertralin proteine yüksek oranda ba lan rken fluvoksamin, sitalopram, essitalopram düflük oranda ba lan r. Yar lanma ömürleri birbirinden farkl d r: Fluoksetin 2-4 gün, paroksetin 24 saat, sertralin saat, fluvoksamin saat, sitalopram 33 saat ve essitalopram 30 saat. Sitalopram, essitalopram ve sertralin do rusal (lineer) iliflki gösterir. Yani ilaç dozu artt kça plazma konsantrasyonu ve tedavi etkinli i artar, ama yar lanma ömrü uzamaz. Paroksetin, fluoksetin, fluvoksamin ise do rusal olmayan (non-lineer) iliflki gösterir. Günde tek doz kullan labilir. Bafllang ç dozu ile idame tedavi ayn dozda olmal d r. Terapötik indeksleri genifltir, etkin tedavi dozu/ölümcül doz oran n n yüksek olmas emniyet ve düflük yan etki profili sa lamaktad r. Paroksetin d fl nda di er SSRI lar gebelik risk kategorisi (C)'dir; paroksetininki ise (D)'dir. Süte geçme oranlar di er antidepresanlara göre daha düflüktür. 9 En s k yan etkileri bulant, kusma, ifltahs zl k, diyare, a z kurulu u, ilk al m sonras aktivasyon art fl d r. Ayr ca sinirlilik, anksiyete art fl, huzursuzluk ya da apati görülebilir. Uykusuzluk, uykuda bölünmeler, uykuda myoklonik hareketlere neden olabilirler. Bafl a r s, tremor, bas dönmesi, nadiren EPS belirtileri (akatizi, hafif distoni, psikomotor retardasyon, hafif parkinsoniyen belirtiler) izlenebilir. Anorgazmi ve ejakülasyonda gecikmeye yol açabilirler. Alfa adrenerjik reseptör blokaj yapmad klar ndan, ortostatik hipotansiyona neden olmazlar. Esnemeye yol açabilirler. Aniden ilaç kesilirse ilaç geri çekilme belirtileri oluflabilir. Özellikle yar lanma ömrü k sa olan paroksetin ve fluvoksaminle 24 saat sonras bafl dönmesi, tremor, bulant -kusma, uyku bozuklu u, anksiyete, irritabilite, a lama nöbetleri izlenebilir. Yar ömrü

10 uzun olan fluoksetinin ani kesiminde izlenmez. Tedavi dozunun ancak 25 kat gibi yüksek dozlarda toksik belirtiler görülür. Genellikle 3-7 gün içinde yan etkilerine karfl tolerans geliflir. SEROTON N VE NORADRENAL N GER ALIM NH B TÖRLER Bu grupta venlafaksin, duloksetin ve milnasipran yer almaktad r. Farmakodinamik ilaç etkileflimleri d fl nda, SSRI'lara benzer etki gösteren ilaçlard r. Etki düzenekleri: Presinaptik düzeneklerle temel olarak serotonerjik ve noradrenerjik sistemleri etkilerler. Serotonin, noradrenalin ve baz lar da (ör. venlafaksin) k smen dopamin geri al m n inhibe ederek, bu nörotransmitterlerin art fl n sa larlar. Birden fazla nörotransmitter sistemini etkilemelerinin, bu sistemler aras nda farmakolojik yönden sinerjik bir etki oluflmas n sa layarak, daha güçlü bir ortak etki do urabilece i düflünülmektedir. Örne in, serotonin ve noradrenalinin birlikte etki göstermesinin, tek tek kullan lmalar ndan daha güçlü bir gen ekspresyonuna neden olabilece i öne sürülmektedir. Venlafaksin, en bask n olarak serotonin geri al m n inhibe etti inden 75 mg gibi düflük dozlarda, SSRI grubu antidepresan ilaçlar gibi, seçici olarak serotonin geri al m n engellerken, 150 mg dozlarda serotonin yan nda noradrenalin geri al m n da inhibe eder. En zay f inhibisyon dopaminle iliflkili oldu undan, ancak 225 mg gibi yüksek dozlarda, dopamin geri al m n inhibe edici etkileri izlenmeye bafllar. VENLAFAKS N Major depresif nöbet d fl nda anksiyolitik etki gösterdi inden, anksiyete bozukluklar nda da kullan l r. Oral al m sonras emilimi iyi düzeydedir. Karaci erde ilk geçifl metabolizmas na u rar ve aktif metaboliti olan O-desmetilvenlafaksine dönüflür. Mutlak biyoyararlan m %45 civar ndad r. Proteine düflük oranda ba lan r. SSRI'lara benzer flekilde ilaç kesilme (geri çekilme) belirtileri görülebilmektedir. Uzun süreli ilaç kullan m nda basamakl olarak ilaç kesilmesi önerilmektedir. Orta ya da ciddi düzeyde böbrek ya da karaci er yetmezli i olanlarda ilac n ve metabolitinin klirensi azald ndan, eliminasyon yar ömürleri de uzar. Bu nedenle ilaç dozlar düflük tutulmal d r. Çocuklarda kullan m : Güvenli i ve etkinli i konusunda yeterli bilgi birikimi yoktur. Gebelikte (C) risk kategorisindedir. Süte belirgin düzeyde geçti i için, emzirme tavsiye edilmemektedir. 10 Kardiyovasküler yan etki olarak, kan bas nc nda orta düzeyde yükselme izlenebilir (%3-13 hastada diyastolik kan bas nc nda, ilaç al nd sürece kal c olan yükselmeler bildirilmifltir). Özellikle 225 ve daha üstü yüksek doz alanlarda kan bas nc yükselmesi daha fazla izlendi inden, hastalar n kan bas nçlar n n kontrolu gerekmektedir.

11 DULOKSET N Major depresyon, yayg n anksiyete bozuklu u, stres inkontinans ve fibromiyaljide kullan labilir. Oral al m ndan sonra barsaklardan emilimi iyidir. Plazma proteinlerine %95 oran nda ba lan r. laç 6 saatte plazmada zirve düzeyine ulafl r. Plazma yar ömrü 13 saat civar ndad r. 3 gün içinde kararl plazma seviyesine ulafl r. Antidepresan etkisi tedavinin ilk haftas ndan itibaren izlenmeye bafllar. Doza ba l olarak do rusal (lineer) bir farmakokinetik izlenir. Etkinin h zl bafllamas, etkinlik düzeyinin yüksek oluflu ve yan etkilerinin az olmas ve hasta uyumunun yüksek olmas nedenleriyle SSRI'lara göre avantajl oldu u ileri sürülmektedir. Bafllang ç dozu 30 mg/gün olup, genellikle ortalama 2x30 mg/gün seklinde bölünmüfl dozlarda ve yemeklerden sonra kullan l r. 60 mg/gün doz genellikle yeterli olmaktad r. Çocuklarda kullan m ile ilgili yeterli bilgi yoktur. Yafll larda mg/gün kullan labilir. Karaci er ifllev bozuklu u olanlarda önerilmez. Gebelik (C) risk kategorisinde olup, yarar/risk oran de erlendirilmelidir. Emzirme önerilmez. M LNAS PRAN Major depresyon ve fibromiyaljide kullan labilir. Oral al m ndan saat sonra plazmada zirve düzeyine ulafl r. Plazmada kararl duruma ulaflmas ise 2-3 günü bulmaktad r. Emilimi iyi olup, biyoyararlan m %85 kadard r. Proteinlere düflük oranda (%13) ba lanan bir ilaçt r. N-de-alkilasyon ve glukuronid konjugasyon yoluyla metabolize olur. P450 enzimleriyle belirli bir etkileflimi olmay p, ancak zay f düzeyde etkileflimi vard r. Yar ömrü 8-10 saattir. Afl r dozlarda kullan m da güvenlidir. Bafllang ç dozu mg/gün civar nda olup, mg/gün kullan lmas önerilir. Çocuklarda kullan m ile ilgili yeterli bilgi birikimi yoktur. Yafll larda böbrek yetersizli i yoksa doz ayarlamas gerekmez. Karaci er yetersizli inde doz ayarlamas gerekmez. Gebelikte kullan m ile ilgili yeterli bilgi yoktur. SEROTON N DÜZENLEY C ANT DEPRESANLAR Bu grupta, nefazodon, trazadon ve tianeptin yer al r. Düflük düzeyde presinaptik serotonin geri al m blokaj ve güçlü düzeyde postsinaptik serotonin-2a reseptör blokaj yaparlar. Trazodon çok düflük düzeyde alfa-2 ve beta-adrenerjik reseptör blokaj yaparken, do rudan membran stabilizasyonu etkisi ise çok düflük ya da yoktur. Serotonin-2A ve C reseptör blokajlar ile yapt klar antagonizma, anksiyetenin azalmas ve yavafl dalga uykusunun artmas n sa larken, akatizi, insomni ve cinsel ifllev bozukluklar gibi yan etkilerden de korumaktad r. 11

12 TRAZADON Serotonin 2 antagonisti ve zay f geri al m inhibitörüdür. Antikolinerjik yan etkisi düflük, uyku verici etkisi yüksektir. Yar lanma ömrü 5-8 saattir. Uyku için daha düflük dozlarda kullan labilir. Uyku verici etkisi nedeniyle alkolle beraber al nmamal d r. Nadir olarak priapizme yol açar. T ANEPT N Serotonin geri al m n art r r. Yar lanma ömrü 3 saattir, günde 3 kez al nmal d r. Sitokrom P450 sistemi üzerinden metabolize olmaz. Cinsel ifllev bozuklu una yol açmaz. SEÇ C NORADRENAL N GER ALIM NH B TÖRÜ REBOKSET N Seçici noradrenalin geri al m inhibitörüdür. Psikomotor yavafllamas, halsizlik, anhedoni ve dikkat da n kl olan hastalarda ye lenebilir. lk hafta içinde günde 2 mg 2 kez ve daha sonra 6-8 mg/gün dozunda önerilmelidir. Kilo ve ifltah art fl yapmaz. Uyku verici etkisi yoktur. Cinsel ifllev bozuklu una yol açmaz. Böbrek ve karaci er yetmezli inde düflük dozlarda kullan lmal d r. Prostat hipertrofisi ve dar aç l glokomda yan etkiler yak ndan izlenmelidir. DOPAM N VE NORADRENAL N GER ALIM NH B TÖRÜ BUPROP ON Türkiye'de sigara b rakma endikasyonu olan bir antidepresand r. Yar lanma ömrü saattir. Günde 3 doz halinde mg aras nda depresif nöbet sa alt m nda kullan labilir. fltah art fl ve kilo al m yapmaz. Sersemlik yan etkisi yoktur. Epilepsi hastalar nda tercih edilmemelidir, epileptik nöbet efli ini düflürür. GER YE DÖNÜfiÜMLÜ MONOAM N OKS DAZ NH B TÖRÜ MOKLOBEM D MAO-A reseptörüne seçici olarak ba lan r, ba lanma geri dönüfllüdür. Depresif nöbet, panik bozuklu u ve sosyal fobi tedavisinde kullan l r. Günlük ortalama dozu mg/gün aras ndad r. Yan etki profili düflüktür. Özel bir diyet (tiraminden fakir) gerekmez. SSRI ile beraber kullan m önerilmez. 12 Kaynaklar Öztürk O, Uluflahin A (2008) Ruh Sa l ve Bozukluklar. Yenilenmifl 11. Bask, Ankara. Yüksel N (1998) Psikofarmakoloji. Bilimsel T p, Ankara.

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme Temel farmakoterapi ilkeleri Az sayıda ilaç Daha önce kullanılan veya ailede kullanılan ilaç Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması Psikolojik desteğin de sağlanması Hastayı

Detaylı

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet DEPRENİL 50 mg 30 Tablet Depresyon, depresyona bağlı yeme ve uyku bozuklukları, bipolar hastalığın depresyon fazı, migren FORMÜLÜ Her bir Deprenil tablet 50 mg opipramol dihidroklorür içerir. FARMAKOLOJĠK

Detaylı

Tetrasiklikler: Maprotilin ve Mianserin. Dr. Tunç ALKIN DEÜTF

Tetrasiklikler: Maprotilin ve Mianserin. Dr. Tunç ALKIN DEÜTF Tetrasiklikler: Maprotilin ve Mianserin Dr. Tunç ALKIN DEÜTF MAPROTİLİN HİDROKLORİD Bir tetrasiklik antidepresandır, ancak farmakolojik özellikleri trisikliklere benzer Noradrenalin geri alımını bloke

Detaylı

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Dr. Berker Duman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ-5 ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com DEPRESYONUN NÖROKİMYASI Dopamin Çok az olumlu afekt (mutluluk, neşe, ilgi, haz, uyanıklı,

Detaylı

Antidepresanlar. Duygu durumu dengeleyici ilaçlar. Timoleptik ilaçlar

Antidepresanlar. Duygu durumu dengeleyici ilaçlar. Timoleptik ilaçlar Antidepresanlar Duygu durumu dengeleyici ilaçlar Timoleptik ilaçlar Ebru Arıoğlu İnan, PhD Dersin hedefleri: 1. Depresyonu tanımlamak 2. Depresyona bağlı olarak sinir ucunda nörotransmitterlerdeki değişimleri

Detaylı

ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran

ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR Prof. Dr. Alaattin Duran ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR 1950 lerin başlarında klorpromazinin psikotik hastaların tedavisinde etkili olduğu anlaşıldığında, iminodibenzillerin farmakolojik özelliklerine

Detaylı

(trankilizan ilaçlar)

(trankilizan ilaçlar) Anksiyolitik ilaçlar (trankilizan ilaçlar) Anksiyete nedir? Anksiyete bozuklukları nedir? Anksiyete > Otonomik belirtiler Kalp hızında, tansiyonda, kalp kasılmasında, nefes hızında vs artış Norepinefrin

Detaylı

ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR

ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR Affektif (duygu-durum) hastalıklar ve manik-depresif (bipolar) hastalık durumunda kullanılan ilaçlardır. Etkilerini; SSS deki monoaminlerin (mediyatör görevli olanlar)

Detaylı

MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET

MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı çentikli tablet 30 mg mirtazapin içerir. Ayrıca titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172) ve kırmızı demir oksit (E172)içerir. FARMAKOLOJĐK

Detaylı

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet FORMÜLÜ Her çentikli film tablette, 50 mg sertraline eşdeğer miktarda sertralin HCI bulunur. Boyar madde: Titanyum dioksit (E 171). FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

ÜRÜN BİLGİSİ. CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metoprolol tartarat 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR Supraventriküler taşiaritmiler. Şüphelenilen

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar Doç Dr Selim Tümkaya ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Anksiyete bozukluklarının yaşam boyu prevalansı yaklaşık %29 dur. Kessler ve ark 2005 Uzunlamasına çalışmalar

Detaylı

CİTOLES 10 mg/ml ORAL DAMLA (MEVCUT PROSPEKTÜS) PROSPEKTÜS

CİTOLES 10 mg/ml ORAL DAMLA (MEVCUT PROSPEKTÜS) PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS Citoles 10 mg/ml Oral Damla FORMÜLÜ : Bir ml damla etken madde olarak 10 mg (20 damla) essitalopram a eşdeğer essitalopram oksalat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik özellikler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Tablet DEPRENİL tabletler sarı renkli ve bir yüzü çentikli tablet şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Tablet DEPRENİL tabletler sarı renkli ve bir yüzü çentikli tablet şeklindedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEPRENİL Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİFATİF BİLEŞİM Etkin madde: Opipramol dihidroklorür 50 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 50 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg SEROTOP FİLM TABLET 100 mg FORMÜLÜ Her bir tablette; 100 mg sertraline eşdeğer 111,90 mg sertralin HCl Boyar madde: Titanyum dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler Sertralin güçlü ve

Detaylı

Remeron oral solusyon FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Remeron oral solusyon FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Remeron oral solusyon FORMÜLÜ Oral solüsyonun bir ml si 15 mg mirtazapin içerir. Yardımcı maddeler: L-metionin, sodyum benzoat, sodyum sakarin, sitrik asit monohidrat, gliserol, sıvı maltitol, portakal

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur.

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Askerî Harekâtlar Sonrası Ortaya Çıkan Olguların Tedavisi Bir asker, tüfeğini

Detaylı

Depresyonda Güncel Tedaviler. Doç. Dr. Murat ERKIRAN

Depresyonda Güncel Tedaviler. Doç. Dr. Murat ERKIRAN Depresyonda Güncel Tedaviler Doç. Dr. Murat ERKIRAN Akış Major depresif bozuklukta yeni antidepresanlar Major depresif bozukluk tedavisi Psikotik özellikli depresyon tedavisi Geliştirme aşamasında olan

Detaylı

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : Contramal Retard 100 mg Tablet; 100 mg tramadol hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E 171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Contramal

Detaylı

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ XETANOR 20 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablet; 20 mg paroksetine eģdeğer paroksetin hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik Özellikleri:

Detaylı

COPSAM 20 mg FİLM TABLET

COPSAM 20 mg FİLM TABLET COPSAM 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet ; 20 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram Hidrobromür içerir. Boyar madde olarak Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik

Detaylı

Desyrel Tablet 100 mg

Desyrel Tablet 100 mg FORMÜLÜ Bir tablet, 100 mg trazodon HCl içerir. Desyrel Tablet 100 mg FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Trazodon, anksiyete ve uyku bozukluklarının eşlik ettiği depresyon gibi depresif

Detaylı

Farmakolojik Ajanların Uyku Üzerine Etkisi. Dr. Sinan Yetkin

Farmakolojik Ajanların Uyku Üzerine Etkisi. Dr. Sinan Yetkin Farmakolojik Ajanların Uyku Üzerine Etkisi Dr. Sinan Yetkin 5-HT 5-HT 1A /5-HT 1D agonizm 5-HT 1A /5-HT 1B antagonizm 5-HT 2 agonizm 5-HT 2 antagonizm 5-HT 3 agonizm α 2 agonizm α 1 antagonizm α 2 antagonizm

Detaylı

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 TOKSİDROMLAR Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 Toksidrom tanım Toksidrom (=toksik sendrom) kelimesi, zehirlenmelerde tanı ve ayırıcı

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

Eslopram 20 mg 28 Çentikli Film Tablet

Eslopram 20 mg 28 Çentikli Film Tablet Eslopram 20 mg 28 Çentikli Film Tablet FORMÜLÜ Her çentikli film tablet 20 mg Sitalopram a eģdeğer 25 mg Sitalopram hidrobromür ve boyar madde olarak Titanyum dioksid (E 171) içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLER

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PRENT Film Kaplı Tablet. Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. PRENT Film Kaplı Tablet. Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI PRENT Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Asebutolol Yardımcı maddeler: Selüloz, mısır nişastası, povidon 25, magnezyum stearat, hipromelloz, makrogol, kuru nane esansı,

Detaylı

Paxil TM CR 12.5mg Enterik Tablet

Paxil TM CR 12.5mg Enterik Tablet Paxil TM CR 12.5mg Enterik Tablet Formülü Her tablet 12.5mg paroksetin serbest baza eşdeğer paroksetin hidroklorür içermektedir. Boyar madde olarak; titanyum dioksit, D&C yellow # 10 ve FD&C Yellow # 6.

Detaylı

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin Propiverin HCL Etki Mekanizması Bedreddin Seçkin 24.10.2015 Propiverin Çift Yönlü Etki Mekanizmasına Sahiptir Propiverin nervus pelvicus un eferent nörotransmisyonunu baskılayarak antikolinerjik etki gösterir.

Detaylı

TİOPRAM 10 mg FİLM TABLET

TİOPRAM 10 mg FİLM TABLET TİOPRAM 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet; 10 mg Essitalopram a eşdeğer Essitalopram oksalat içerir. Boyar madde olarak; Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik

Detaylı

RELAXOL 40 mg FİLM TABLET

RELAXOL 40 mg FİLM TABLET RELAXOL 40 mg FİLM TABLET Her film tablet; 40 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde olarak; Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri

Detaylı

KULLANMA TALİMATI SOMATOSTATİN EUMEDICA 250 µg i.v. İnfüzyon için Liyofilize Toz içeren Flakon Damardan uygulanır. Etkin madde: Her flakonda etkin madde olarak, 250 µg somatostatine eşdeğer miktarda hidratlanmış

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

DEVA. FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder.

DEVA. FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder. DEVA CİTREX 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik Özellikler:

Detaylı

Geriyatrik Depresyon. Doç.Dr.E. Yusuf Sivrioğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Geriyatrik Depresyon. Doç.Dr.E. Yusuf Sivrioğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Geriyatrik Depresyon Doç.Dr.E. Yusuf Sivrioğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yıllara Göre Yaşlı Nüfus % 10 9 8 7 Oranları %10,2 6 5 4 Kadın Erkek Toplam 3

Detaylı

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA ANTİEPİLEPTİKLERİN KULLANIMI

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA ANTİEPİLEPTİKLERİN KULLANIMI ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA ANTİEPİLEPTİKLERİN KULLANIMI Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ANTİEPİLEPTİKLER Karbamezepin Okskarbazepin Lamotrijin Riluzol Valproik

Detaylı

Antidepresan ve antimanik ilaçlar

Antidepresan ve antimanik ilaçlar Antidepresan ve antimanik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 20.10.2010 Konuşma planı Bu konuda anlatılacak

Detaylı

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER KLİNİK TOKSİKOLOJİ ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER 02.12.2015 Doç. Dr. Sibel Özden İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı ANTİDEPRESAN İLAÇLAR Toplumda depresyon

Detaylı

FAVERİN FİLM TABLET 50 mg

FAVERİN FİLM TABLET 50 mg FAVERİN FİLM TABLET 50 mg FORMÜLÜ Her bölünebilir film tablet 50 mg fluvoksamin maleat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit ve sarı demir oksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

Psikofarmakolojiye giriş

Psikofarmakolojiye giriş Psikofarmakolojiye giriş Genel bilgiler Beyin 100 milyar nöron (sinir hücresi) içerir. Beyin hücresinin i diğer beyin hücreleri ile 1,000 ile 50,000 bağlantısı. Beynin sağ tarafı solu, sol tarafı sağı

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD Yaşlılarda Psikofarm akoloji Uygulam a Prensipleri Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD ABD > 65 yaş, nüfusun %13 ancak reçete edilen tüm ilaçların % 35 > 70 yaş, hastaneye yatış 1/6 ilaç yan etkisi

Detaylı

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8 Soruların konulara göre dağılımı: Otonom Sinir Sistemi : 5 Santral Sinir Sistemi : 5 Genel Farmakoloji: 2 Kardiyovaskuler sistem: 3 Otakoid: 2 Endokrin sistem: 2 Antiviral ilaçlar: 1 Konu dağılımı daha

Detaylı

Sertralinin yaşlılardaki farmakokinetiği daha genç yetişkinlerdekine benzer olmuştur.

Sertralinin yaşlılardaki farmakokinetiği daha genç yetişkinlerdekine benzer olmuştur. Lustral Special 100 mg Film Kaplı Tablet FORMÜLÜ Lustral Special oral uygulama için 100 mg sertraline eşdeğer sertralin hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit içeren film kaplı tabletler halinde

Detaylı

24 Antidepresanların Etki Düzenekleri ve Önemi

24 Antidepresanların Etki Düzenekleri ve Önemi 24 Antidepresanların Etki Düzenekleri ve Önemi Nurgül Özpoyraz Lut Tamam Ayşegül Özerdem Antidepresan ilaçların etki düzeneklerine yönelik çalışmalar yaklaşık 50 yıldır sürmektedir. Erken dönemlerdeki

Detaylı

DEPRESYON TEDAV S NDE HASTAYA YAKLAfiIM, FARMAKOTERAP PRENS PLER, TR S KL K VE TETRAS KL K ANT DEPRESSANLAR, SSRI LAR VE SNRI LER

DEPRESYON TEDAV S NDE HASTAYA YAKLAfiIM, FARMAKOTERAP PRENS PLER, TR S KL K VE TETRAS KL K ANT DEPRESSANLAR, SSRI LAR VE SNRI LER Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Depresyon, Somatizasyon ve Psikiyatrik Aciller Sempozyumu 2-3 Aral k 1999, stanbul, s. 93-106 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

ESRAM 10 mg FİLM TABLET

ESRAM 10 mg FİLM TABLET ESRAM 10 mg FİLM TABLET FORMÜL: Her Esram 10 mg Film Tablet, etkin madde olarak 10 mg essitalopram a eşdeğer essitalopram oksalat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

WYETH İLAÇLARI A.Ş. Büyükdere Cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,34394,Esentepe-İstanbul Tel:(212) 3559000 (6 hat) Fax:(212) 2117616

WYETH İLAÇLARI A.Ş. Büyükdere Cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,34394,Esentepe-İstanbul Tel:(212) 3559000 (6 hat) Fax:(212) 2117616 Wyeth Efexor Tablet (Venlafaksin 37.5 mg) FORMÜL Her tablet aktif madde olarak hidroklorür tuzu halinde 37.5 mg venlafaksin ile renk maddesi olarak sarı ve kahverengi demir oksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Detaylı

Antipsikotik ilaçlar

Antipsikotik ilaçlar Antipsikotik ilaçlar Etki mekanizmaları Dopamin blokajı yaparlar Mezolimbik yolda blokaj > pozitif belirtiler Mezokortikal yol > negatif belirtiler Dopamin ve serotonin blokajı yaparlar Dopamin blokajı

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. REMERON 30 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. REMERON 30 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REMERON 30 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her REMERON 30 mg film tablet 30 mg mirtazapin içerir. Yardımcı madde(ler): Her REMERON

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. SPRAMAX 1.5 M.I.U film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her kaplanmış tablet; 1.500.000 IU Spiramisin içerir. Yardımcı maddeler: Hidroksipropil selüloz, Prejelatinize Mısır Nişastası,

Detaylı

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS ESPLUS 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Her bir film tablet, 20 mg Essitalopram a eşdeğer 25,548 mg Essitalopram oksalat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit (E171) kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. VIDANT XL 8 mg uzatılmış salımlı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her tablet 8 mg ropinirol içerir (Ropinirol hidroklorür olarak). Yardımcı maddeler: Hipromelloz 2208, hidrojene hint

Detaylı

Paxil 20 mg Film Tablet

Paxil 20 mg Film Tablet Paxil 20 mg Film Tablet Formülü Her film tablet 20 mg paroksetin serbest baza eşdeğer paroksetin hidroklorür içermektedir. Yardımcı madde : Titanyum dioksit. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikler:

Detaylı

YAfiLIDA H PERTANS YON VE TEDAV S

YAfiLIDA H PERTANS YON VE TEDAV S .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Geriatrik Hasta ve Sorunlar Sempozyumu 12-13 Kas m 1998, stanbul, s. 15-19 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

CİTREX 40 mg Film Tablet Aralık 2009. Kısa Ürün Bilgisi

CİTREX 40 mg Film Tablet Aralık 2009. Kısa Ürün Bilgisi Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CİTREX 40 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir film tablet; 40 mg sitaloprama eşdeğer sitalopram hidrobromür içermektedir. Yardımcı maddeler

Detaylı

An*depresan İlaçlar. An*depresan İlaçlar ve Depresyon 27/02/15. Tarihçe. An*depresan İlaçlarla Tedavi Tanımlar

An*depresan İlaçlar. An*depresan İlaçlar ve Depresyon 27/02/15. Tarihçe. An*depresan İlaçlarla Tedavi Tanımlar An*depresan İlaçlar Tarihçe An*depresan İlaçlar İzoniazid 1 Tüberküloz tedavisi Öforik etkiler à An*depresan etkinlik (?) Potent MAO inhibitörü Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR GOÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

1. TIBB FARMASÖT K ÜRÜNÜN ADI. FLUVAMTEVA 100 mg Film Kapl Tablet. Her film kapl tablet, 100 mg Fluvoksamin maleat içerir. 3.

1. TIBB FARMASÖT K ÜRÜNÜN ADI. FLUVAMTEVA 100 mg Film Kapl Tablet. Her film kapl tablet, 100 mg Fluvoksamin maleat içerir. 3. KISA ÜRÜN B LG LER (KÜB) 1. TIBB FARMASÖT K ÜRÜNÜN ADI FLUVAMTEVA 100 mg Film Kapl Tablet 2. KAL TAT F VE KANT TAT F TERK Her film kapl tablet, 100 mg Fluvoksamin maleat içerir. 3. FARMASÖT K FORMU Film

Detaylı

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler:

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler: NÖROFREN Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler: Pimozid, kronik şizofrenik hastaların tedavisinde yarar sağlayan nöroleptik özelliklere

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ İXEL 25mg KAPSÜL FORMÜLÜ Herbir İXEL 25 mg kapsül Milnasipran hidroklorür 25 mg (21.77 mg milnasipran baza eşdeğerdir.) (Titanyum dioksit, kırmızı ve sarı demir oksit içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DEPRENİL 50 mg Tablet DEPRENİL 50 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 50 mg opipramol dihidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Amidon, laktoz, jelatin, talk, magnezyum

Detaylı

PS K YATR DE AKILCI LAÇ KULLANIMI

PS K YATR DE AKILCI LAÇ KULLANIMI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Ak lc laç Kullan m Sempozyumu 14 Ocak 1999, stanbul, s. 151-158 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

Detaylı

Antidepresan İntoksikasyonları. Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD

Antidepresan İntoksikasyonları. Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD Antidepresan İntoksikasyonları Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD NEDEN? DEPRESYON NEDEN DEPRESYON? IV. Acil Tıp Kış Sempozyumu 2 IV. Acil Tıp Kış Sempozyumu 3 IV. Acil Tıp Kış Sempozyumu 4 ÇÖZÜM?

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgileri içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgileri içermektedir. KULLANMA TALİMATI CUREXOL 2 mg tablet Ağızdan alınır Etkin madde: Her tablet 2 mg aripiprazol içerir. Yardımcı Maddeler: Mısır nişastası, hidroksipropil selüloz, laktoz monohidrat, magnezyum stearat, mikrokristalin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEPRENİL 50 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEPRENİL 50 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEPRENİL 50 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Opipramol hidroklorür... 50 mg Yardımcı madde: Laktoz 50 mg Yardımcı maddeler için 6.1'e

Detaylı

A-FERĐN PLUS PEDĐATRĐK ŞURUP. FORMÜLÜ: Her 1 ölçekte (5 ml'de);

A-FERĐN PLUS PEDĐATRĐK ŞURUP. FORMÜLÜ: Her 1 ölçekte (5 ml'de); A-FERĐN PLUS PEDĐATRĐK ŞURUP FORMÜLÜ: Her 1 ölçekte (5 ml'de); Parasetamol Klorfeniramin maleat Psödoefedrin HCl 160 mg 1 mg 15 mg (Boyar madde: Karamel; Koruyucu: Metil paraben, propil paraben; Tatlandırıcı:

Detaylı

Bir draje 25 mg imipramin HCl ve diğer yardımcı maddeler yanında Dispersed Red 15881 Anstead içermektedir, şeker kaplıdır.

Bir draje 25 mg imipramin HCl ve diğer yardımcı maddeler yanında Dispersed Red 15881 Anstead içermektedir, şeker kaplıdır. Tofranil 25 mg Draje FORMÜLÜ Bir draje 25 mg imipramin HCl ve diğer yardımcı maddeler yanında Dispersed Red 15881 Anstead içermektedir, şeker kaplıdır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LUNGES 30 mg/5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Levodropropizin...6 mg / ml Yardımcı maddeler: Sakkaroz...350,00 mg / ml Sodyum hidroksit...3,60

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. SABRİL 500 mg saşe Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Bir saşede 500 mg vigabatrin Yardımcı madde(ler): Povidon Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,

Detaylı

LOSĐRAM 10 mg FĐLM TABLET. FORMÜLÜ: Her tablet 10 mg Essitalopram a eşdeğer Essitalopram okzalat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.

LOSĐRAM 10 mg FĐLM TABLET. FORMÜLÜ: Her tablet 10 mg Essitalopram a eşdeğer Essitalopram okzalat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. LOSĐRAM 10 mg FĐLM TABLET FORMÜLÜ: Her tablet 10 mg Essitalopram a eşdeğer Essitalopram okzalat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik özellikleri: Essitalopram

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır.

KULLANMA TALĐMATI. CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır. KULLANMA TALĐMATI CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul 225 mg kalsiyum glukonat monohidrat ve 572 mg kalsiyum levülinat dihidrat içerir. Yardımcı madde (ler):

Detaylı

Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN

Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN LİTYUM LİTYUM İNTOKSİKASYONU Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN Giriş Farmakokinetik Patofizyoloji İntoksikasyon Tedavi Takip-Taburculuk GİRİŞ Lityum, bipolar bozukluk akut manide

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. ULKAPĐN 45 mg film tablet 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM. Etkin madde: Mirtazapin..

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. ULKAPĐN 45 mg film tablet 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM. Etkin madde: Mirtazapin.. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI ULKAPĐN 45 mg film tablet 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Mirtazapin..45 mg Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat.329.61 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 5 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], sarı demir oksit [E172], sarı no 6 [E110]) içerir.

FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 5 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], sarı demir oksit [E172], sarı no 6 [E110]) içerir. ELYNZA 5 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 5 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], sarı demir oksit [E172], sarı no 6 [E110]) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik

Detaylı

CİTOLİXİN 40 mg FİLM TABLET

CİTOLİXİN 40 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS FORMÜL CİTOLİXİN 40 mg FİLM TABLET Her bir film tablet 40 mg sitalopram'a eşdeğer sitalopram hidrobromür ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E 171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

KuLLANMA TALİMATI. ROVAMYCINE 3 MIU film kaplı tablet Oral yoldan kullanılır.

KuLLANMA TALİMATI. ROVAMYCINE 3 MIU film kaplı tablet Oral yoldan kullanılır. KuLLANMA TALİMATI ROVAMYCINE 3 MIU film kaplı tablet Oral yoldan kullanılır. Etkin madde: Her bir tablet 3 000 000 IU spiramisin içerir. Yardımcı maddeler: Snowflake 12019 Maizena, Hidroksipropil Selüloz,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI CASODEX 150 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 150 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, hipromelloz,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MOLREM 15 mg efervesan tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Mirtazapin.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MOLREM 15 mg efervesan tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Mirtazapin. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MOLREM 15 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Mirtazapin.15 mg Yardımcı madde(ler): Sodyum klorür.39.34 mg Sodyum hidrojen karbonat..565.58

Detaylı

PAROTEVA 20 mg Film Kaplı Tablet

PAROTEVA 20 mg Film Kaplı Tablet PAROTEVA 20 mg Film Kaplı Tablet FORMÜLÜ Her film kaplı tablet 20 mg paroksetine eşdeğer paroksetin hidroklorür hemihidrat içerir. Yardımcı madde olarak titanyum dioksit (E-171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5.

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Obsesif Kompulsif Bozukluk Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Sınıf Dersi Sunum Akışı Tanım Epidemiyoloji Klinik özellikler Tanı ölçütleri Nörobiyoloji

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ESLONG 10 mg efervesan tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ESLONG 10 mg efervesan tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ESLONG 10 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her bir efervesan tablet, 10 mg Essitalopram a eşdeğer 12,78 mg Essitalopram

Detaylı

CİTOLES 20 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS

CİTOLES 20 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS Citoles 20 mg Film Tablet FORMÜLÜ : Bir film tablet 20 mg essitaloprama eşdeğer essitalopram oksalat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik

Detaylı

Antidepresanlar. Trisiklik antidepresanlar Non-trisiklik antidepresanlar MAO inhibitörleri Lityum karbonat

Antidepresanlar. Trisiklik antidepresanlar Non-trisiklik antidepresanlar MAO inhibitörleri Lityum karbonat Antidepresanlar Trisiklik antidepresanlar Non-trisiklik antidepresanlar MAO inhibitörleri Lityum karbonat Antidepresanların Etki Mekanizması Noradrenalin ve/veya serotonin geri alınımını (re-uptake) inhibe

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. KULLANMA TALİMATI KONTİL çiğneme tableti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum siklamat, povidon K-30, sukroz,

Detaylı

TRİATÜS ŞURUP. Dekstrometorfan HBr mg Psödoefedrin HCL mg Klorfeniramin maleat... 2 mg

TRİATÜS ŞURUP. Dekstrometorfan HBr mg Psödoefedrin HCL mg Klorfeniramin maleat... 2 mg TRİATÜS ŞURUP FORMÜLÜ : Beher ölçek (5 ml); Dekstrometorfan HBr... 10 mg Psödoefedrin HCL... 20 mg Klorfeniramin maleat... 2 mg içerir. Ayrıca tatlandırıcı olarak sukroz, koruyucu olarak metilparaben,

Detaylı

Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1.

Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1. KISA ÜRÜN B LG 1. BE ER TIBB ÜRÜNÜN ADI SERTEVA50 mg Film Kapl Tablet 2. KAL TAT F VE KANT TAT F B LE M Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz.

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Oferta 7.5 mg Film Tablet

Oferta 7.5 mg Film Tablet Oferta 7.5 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her film tablet, 7.5 mg olanzapin içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit, laktoz monohidrat. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Olanzapin, çeşitli reseptör

Detaylı