METĐLPREDNĐZOLON SOPHARMA 40mg Enjeksiyonluk Solüsyon Hazırlamak Đçin Liyofilize Toz Đçeren Ampul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "METĐLPREDNĐZOLON SOPHARMA 40mg Enjeksiyonluk Solüsyon Hazırlamak Đçin Liyofilize Toz Đçeren Ampul"

Transkript

1 METĐLPREDNĐZOLON SOPHARMA 40mg Enjeksiyonluk Solüsyon Hazırlamak Đçin Liyofilize Toz Đçeren Ampul Steril, apirojen FORMÜLÜ Beher liyofilize tozu içeren ampul; etkin madde olarak 40 mg metilprednizolona eşdeğer mg metilprednisolon sodyum süksinat ve yardımcı madde olarak monosodyum fosfat monohidrat ve disodyum fosfat dihidrat içerir.. Çözücü içeren ampul; 1 ml enjeksiyonluk su içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLER Farmakodinamik özellikler Metilprednisolon sentetik ve flor içermeyen bir kortikosteroiddir, tüm kortikosteroidler gibi belirli dokulardaki hücrelerin protein sentezini kontrol altında tutar antienflamatuar ve antialerjik etki gösterir. Aynı zamanda enflamasyon bölgesindeki nötrofil ve monosit makrofajların gelişmesini inhibe eder. Bağ dokusundaki fibroblast sayısını ve proliferasyonunu azaltır; immün sistemi baskı altında tutar. Metilprednizolon hücre organel membranlarını stabilize eder; kinin, bradikinin oluşumunu yavaşlatır, aynı zamanda histamin ve histamin benzeri maddeleri hücre içinde bloke eder. Metilprednizolon sodyum süksinat içeren bu ürün; özellikle çok kısa zamanda yüksek kan seviyelerinin istendiği durumlarda, intravenöz olarak küçük hacimlerde uygulanabilen yüksek derecede eriyebilme kabiliyeti olan bir preparattır. Prednizolondan daha az sodyum ve tuz retansiyonu sağlar, bundan dolayı acil durumlarda yüksek sodyum retansiyonu olan hastalarda emniyetle kullanılabilir. Yarılanma süresi hidrokortizondan uzun, prednizolon ile aynı düzeydedir. Son senelerdeki çeşitli klinik çalışmalar şok gibi akut durumlarda yüksek dozda kortikosteroid uygulamasının yararını kanıtlamaktadır. Arzu edilen kısa sürede ani etki ancak yüksek dozda steroid tedavisiyle sağlanmaktadır. Hatta bu durumlarda saptanan dozlar günde mg a kadar çıkabilmektedir. Uygulamadan 2 ile 5 dakika sonra; periferik vasküler direncin düştüğü, venöz dönüşün arttığı 1

2 kardiyak output un yükseldiği ve mikrosirkülasyonun arttığı görülmüştür. Ayrıca, vazopresörlerin aktivasyonu, lizozomların stabilizasyonu, adrenerjik blokaj ve periferik yataklarda biriken laktik asidin metabolize olması da sağlanmış olur. Farmakokinetik Özellikler Absorbsiyon: Metilprednizolon sodyum süksinat uygulandıktan sonra süratle absorbe olur ve uzun süre etkisini gösterir. Dağılım: %95 i plazma proteinlerine bağlanır. Plazma yarı ömrü 3.5 saat veya daha fazladır. Metabolizma: Karaciğerde metabolize olur. Ana metaboliti; 20- beta- hydroxy-6- alfametilprednisolondur. Atılım: Eliminasyon yarı ömrü saattir. Obezlerde bu süre artar. Aktif olmayan metabolitleri halinde idrarla atılır. Başlıca atılım yolu böbreklerdir. Uygulanan dozun 24 saat içinde %85 i idrarla ve %10 u dışkı ile atılır. ENDĐKASYONLARI Hematolojik, alerjik, enflamatuvar, neoplastik ve otoimmün orijinli olan çeşitli hastalıkların tedavisinde öncelikle antienflamatuvar veya immünosupresan ajan olarak endikedir. Allojenik kemik iliği transplantasyonunu takip eden graft versus host hastalığının önlenmesi ve tedavisinde kullanılır. Đ.V. veya Đ.M.yolla kullanıldığında aşağıdaki durumlarda endikedir. Endokrin hastalıkları: Primer veya sekonder adrenokortikal yetmezlik, akut adrenokortikal yetmezlik, konjenital adrenal hiperplazi, kanserle ilişkili hiperkalsemi, nonsüpüratif triodit. Romatizmal hastalıklar: Romatoid artrit (düşük doz uygulamaları ile jüvenil romatizmal artrit dahil), post- travmatik osteoartrit, sinovit osteoartrit, akut ve sub akut bursit, epikondil iltihabı, akut nonspesifik tendosinovit, akut gut hastalığına bağlı artrit, psöriatrik artrit, ankiloz spondilit. Kollajen doku hastalıkları: Sistemik lupus eritematosus, sistemik dermatomiyosit, akut romatizmal karditis. Deri hastalıkları: Pemfigus, eritema multiform (Stevens-Johnson sendromu), eksfolyatif dermatid, büllü dermatitis herpetiformis, ağır seyreden seboreik dermatit, ağır seyreden psoriasis, mikoz fungoid. 2

3 Alerjik reaksiyonlar: Bronşiyal astım, kontakt dermatit, atopik dermatit, serum hastalığı, mevsimsel ya da uzun süreli alerjik rinit, aşırı duyarlılık reaksiyonları, ürtikeriyel tranvüzyon reaksiyonları, akut nonenfeksiyöz larenks ödemi (epinefrin ilk seçilecek ilaçtır). Göz hastalıkları: Şiddetli akut ve kronik alerjik ve iltihaplı göz rahatsızlıkları (herpes zoster oftalmikus, iritis, iridosiklitis, korioretinitis, yaygın posterior uveitis ve koroiditis, optik nevrit, sempatetik oftalmi, ön segment enflamasyonu, alerjik konjoktivit, alerjik korneal marjinal ülser, keratit). Sindirim sistemi hastalıkları: Ülseratif kolit(sistemik tedavi), rejyonel enterit (sistamik tedavi) Solunum Sistemi Hastalıkları: Semptomatik sarkoidoz, berilliosis, uygun antitüberküloz kemoterapi ile beraber kullanıldığında ani veya yaygın plumonar tüberküloz, tedavi edilemeyen Löffler sendromu, aspirasyon pnömonisi. Hematolojik Hastalıklar: Kazanılmış (otoimmun) hemolitik anemi, yetişkinlerde idyopatik trombositopenik purpura (sadece IV uygulama, ĐM uygulama kontrendikedir), erişkinlerdeki sekonder trombositopeni, eritroblastopeni (RPC anemi), konjenitel hipoplastik anemi, Neoplastik hastalıklar (Tümörle ilgili): Palyatif tedaviler için: yetişkinlerde lösemi ve lemfom, çocukluk çağında akut lösemi. Ödemli reaksiyonlar: Diürez veya nefrotik sendromda proteinürinin azaltılması. Sinir sistemi hastalıkları: Multipl sklerozun akut kötüleşmesi. Standart akut şok tedavisine cevap vermeyen şoklar: Kardiyojenik şok, septik şok, anaflaktik şok, hipovalemik şok, karışık şok durumları (travma, yanıklar, çeşitli etyolojik nedenli geç şoklar). Diğerleri: Uygun antitüberküloz kemoterapi ile beraber kullanıldığında, subaraknoid blok yada impending bloklu tuberküloz menenjiti. Nörolojik veya miyokardiyal semptomlar. KONTRENDĐKASYONLARI Metil prednizolona veya formülasyonunda bulunan herhangi bir bileşene aşırı duyarlı olanlarda, viral, fungal veya tüberkülar deri lezyonları olanlarda, canlı virus aşıları uygulananlarda, septik şok veya tuberküloz menenjiti haricinde ciddi enfeksiyonu olanlarda kontrendikedir. 3

4 UYARILAR / ÖNLEMLER Kortikosteroidler kullanım sırasında enfeksiyon belirtilerini maskeleyebileceğinden bu ilacın uygulandığı hastalar enfeksiyon oluşması yönünden yakından izlenmeli ve gerektiğinde uygun antibiyotik tedavisi yapılmalıdır. Septik artritte uygun antibiyotik ile birlikte kullanılmalıdır. Daha önce enfekte olmuş eklem içine direkt uygulama yapılmamalıdır. Akut enfeksiyonlu hastalarda intraartiküler, intrabursal ve innratendonal uygulamalar yapılmamalıdır. Uzun süreli kortikosteroid kullanımı posterior subkapsüler katarakt ve glakom oluşturabilir. Optik sinir zedelenmesi yada fungal veya viral enfeksiyon oluşumu kolaylaşabilir. Tedavi sırasında su çiçeği aşısı ve diğer bağışıklık yöntemleri uygulanmamalıdır. Aktif tüberkülozda ancak akut ve yaygın vakalarda uygun tüberkülostatik ajanlarla birlikte kullanılmalıdır. Uzun süreli tedavilerde bebek ve küçük çocukların büyüme ve gelişmeleri dikkatle izlenmelidir. Hipertrombinemide aspirin ve diğer non steroid anti inflamatuvarlar ile birlikte çok dikkatli kullanılmalıdır. Yüksek doz kortikosteroid uygulanması kan basıncı yükselmesine, su ve tuz tutulmasına ve potasyum itrahına neden olabilir. Bu gibi durumlarda hastalar yakından izlenmeli ve/veya gerekli diyet uygulaması yapılmalıdır. Oküler simpleksli hastalarda korneal perferasyon olasılığı göz önünde bulundurularak uygulama çok dikkatli yapılmalıdır. Siroz ve hipotiroid durumlarında kortikosteroid uygulaması hastalığın seyrini hızlandırabilir. Spesifik olmayan ülseratif kolit bulunanlarda kullanıldığında perferasyon, abse ve piyojenik enfeksiyon yönünden hasta dikkatle izlenmelidir. Diyabet, oküler herpes simpleks, glakom, epilepsi, kronik psişik reaksiyon, divertikülit, bağırsakta yeni oluşmuş anastomoz, aktif ya da gizli peptik ülser, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği, osteoporoz, miyastenia gravisli hastalarda mutlaka gerekli önlemler alınmalı ve sürekli kontrol altında kullanılmalıdır. Adrenal yetmezlik tablosu göz önünde bulundurularak tedavinin sonlandırılması dozun kademeli olarak azaltılmasıyla yapılmalıdır. Genç hastalar baskılanmaya daha duyarlıdırlar. 4

5 Tekrarlanan yüksek doz da Đ.V olarak ilacın uygulanmasını (10 dakikadan daha az sürede 0.5g dan fazla) takiben, kardiyak aritmi dolaşım kolapsı, bradikardi görülebilme olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Yaşlılarda küçük dozlarda ve mümkün olan en kısa süre ile kullanılmalıdır. GEBELER VE EMZĐREN ANNELERDE KULLANIMI Gebelik kategorisi C Gebelikte kullanımı: Kortikosteroidlerin insan üreme sistemindeki etkileri üzerine yeterli çalışmalar yapılmadığı için gebelikte, emziren annelerde veya doğuranlarda ilacı kullanmadan önce ilacın anneye ve fötüsa olan yararları ve potansiyel zararlarını tartmaya gerek vardır. Annesi gebelik sırasında aşırı dozda kortikosteroid almış yenidoğanlar hipoadrenalizm bulguları için dikkatlice izlenmelidir. YAN ETKĐLER / ADVERS ETKĐLER Kardiyovasküler: Ödem, hipertansiyon (veya hipotansiyon), aritmi. Santral sinir sistemi: Uykusuzluk, sinirlilik, başdönmesi, tutarık, psikoz, psödotümör serebri, başağrısı, mizaç değişikliği, aşırı huzursuzluk (deliryum), hallüsinasyon, öfori. Dermatolojik: Hirsutizm, akne, deride atrofi, morarma, hiperpigmentasyon veya hipopigmentasyon, aşırı terleme, ürtiker. Endokrin ve metabolik: Diabetes mellitus, adrenal süpresyon, hiperlipidemi, Cushing sendromu, hipofiz adrenal eksen supresyonu, çocuklarda büyüme yavaşlaması, hiperglisemi, glukoza duyarsızlık, diyabetli hastalarda insulin ya da oral hipoglisemik ilaçlara gereksinimin artması, hipokalemi, alkaloz, amenore, sodyum ve su retansiyonu. Sindirim sistemi: Đştah artışı, hazımsızlık, peptik ülser, bulantı, kusma, abdominal distansiyon, ülseratif özefajit, pankreatit. Hematolojik: Geçici lökositoz Đskelet ve kas sistemi: Miyopati, artralji, osteoporoz, patolojik kırıklar. Oftalmolojik: Posterior subkapsüler katarakt, intra- oküler basınçta artma, eksoftalmi. Çeşitli: Enfeksiyon, aşırı duyarlılık reaksiyonları, ikincil malignansi, kontrol edilemeyen hıçkırık. 5

6 Su ve elektrolit dengesi: Sodyum ve su retansiyonu, potasyum kaybı, hipokalemik alkaloz, hipertansiyon ve duyarlı kişilerde konjestif kalp yetmezliği. Ayrıca protein katabolizması nedeniyle azot dengesinde negatifleşme, alerjik reaksiyonlar çok ender de olsa anaflaktoid reaksiyonlar, steril apse. BEKLENMĐYEN BĐR ETKĐ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. ĐLAÇ ETKĐLEŞĐMLERĐ VE DĐĞER ETKĐLEŞĐMLER Cytochrome P450 üzerine etkisi: CYP3A3/4 enzimini indükler Etki arttıranlar /toksisite: Metilprednizolon, glukoz düzeyini yükseltebilir. Đnsülinin veya oral hipoglisemiklerin (oral antidiyabetikler) dozlarında ayarlanma yapılması gerekebilir. Metilprednizolon siklosporin ve takrolimusun kan düzeylerini yükseltebilir. Đtrakonazol kortikosteroid düzeylerini arttırır. Etki azaltanlar: Fenitoin, fenobarbital, rifampin gibi karaciğerde CYP3A3/4 enzimini indükleyen ilaçlarla birlikte kullanıldığında metil prednizolün klirensi artar ve aktif metil prednizolon düzeyleri düşer. Potasyum tüketici diüretikler potasyum kaybını arttırırlar. Cilt testi antijenleri, immünizasyonlar antikor cevabını azaltırlar ve olası enfeksiyon riskini arttırırlar. Alkol/Beslenme/Bitki etkileşimleri: Alkol: Alkol ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır (gastrik mukozal irritasyonu arttırabilir). Besin: Metil prednizolon kalsiyum absorbsiyonunu engeller. Kafein kısıtlanmalıdır. Bitkisel ürünler: St John s wort metilprednizolon düzeylerini düşürebilir. Cat s claw ve echinacea ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır (immünostimulan etkileri vardır). Kan basıncı, kan glukozu, elektrolitler tedavi sırasında takip edilmelidir. KULLANIM ŞEKLĐ VE DOZU Dozaj: Gerçek vücüt ağırlığı veya ideal vücut ağırlığının daha azı üzerinden hesaplanmalıdır. Liyofilize tozu içeren ampul kendi çözücüsü ile çözülerek hazırlanan solüsyon ĐM enjeksiyonla veya ĐV infüzyon yolu ile uygulanabilir. Acil durumlarda tercih edilen yol ĐV enjeksiyon olmalıdır. Đstenilen doz ĐV yolla yavaş bir şekilde (bir kaç dakikalık süreler halinde) verilmelidir. Kas içi enjeksiyonları derin olmalıdır. Hazırlanan solüsyon ĐV enfüzyon şeklinde kullanılacaksa; belirlenmiş miktarda aşağıdaki solüsyonlar içine ilave edilir. 6

7 Sulu %5 dekstroz solüsyonu, Đzotonik sodyum klorür solusyonu, Đzotonik sodyum klorür içindeki %5 dekstroz solusyonu içine ilave edilir. Đntra venöz uygulama: Düşük doz: 1.8mg/kg veya 125 mg/doz, ĐV: 3-15 dakika, Orta doz: 2mg/kg veya 250 mg/doz, ĐV:15-30 dakika, Yüksek doz: 15mg/kg veya 500 mg/doz ĐV: 30 dakikadan fazla bir sürede ve >15mg/kg veya 1 g kadar olan dozlar 1 saate kadar bir sürede uygulanmalıdır. Yüksek doz direkt ĐV olarak uygulanmaz. 20 dakikadan az bir sürede direk ĐV yüksek doz uygulanan hastalarda hipotansiyon kardiyak aritmi ve ani ölüm rapor edilmiştir. Aralıklı infüzyon dakika, masksimum konsantrasyon direkt ĐV de 125 mg/ml dir. Çocuklarda: Antienflamatuvar ve immünosüpresif: Đ.M, ĐV: 0,5 1,7 mg/kg/gün veya 5-25mg/m 2 /gün her 6 12 saatte bir bölünmüş dozlarda, genel tedavi mg/kg/doz 30 dakika veya daha fazla sürede günde bir defa 3 gün boyunca uygulanır. Status astmatikus: ĐV yükleme dozu: 2mg/kg/doz, daha sonra 5 güne kadar 6 saatte bir 0,5-1,0 mg /kg/doz. Akut omurilik zedelenmesinde: ĐV: 30 mg/kg en az 15 dakika uygulanır. Takip eden 45 dakika içinde 5.4mg/kg/saat dozuda 23 saat infüzyonla uygulamaya devam edilir. Lupus nefritinde: ĐV: 30 mg/kg 30 dakikadan fazla bir sürede her gün için 6 doz uygulanır. Yetişkinlerde: Akut omurilik zedelenmesinde: ĐV, 30 mg/kg en az 15 dakika uygulanır. Takip eden 45 dakika içinde 5.4mg/kg/saat dozuda 23 saat infüzyonla uygulamaya devam edilir. Antienflamatuvar ve immünosüpresif : ĐM olarak mg/gün günde 1 defa ĐV olarak birkaç dakikada mg uygulanır. Klinik cevaba bağlı olarak doz ĐM veya ĐV olarak tekrarlanır. Daha yüksek doza ihtiyaç duyulduğunda, 30 dakikanın üzerindeki bir sürede 30mg/kg verilir ve 48 saat boyunca her 4 6 saatte tekrar edilebilir. 7

8 Status astmatikus ĐV yükleme dozu: 2mg/kg/doz, daha sonra 5 güne kadar 6 saatte bir 0,5-1,0 mg /kg/doz. Akut omurilik zedelenmesinde yüksek doz tedavisi: ĐV bolus: 30 mg/kg en az 15 dakika takip devam eden 45 dakika içinde 5.4mg/kg/saat dozuda 23 saat infüzyonla uygulamaya devam edilir. Lupus nefritinde: ĐV, yüksek doz genel tedavi için: 3 gün boyunca günde 1g verilir. Aplastik anemi: ĐV 1mg/kg/gün veya 40 mg/gün (hangi doz daha yüksek ise) 4 gün verilir. 4 günden sonra oral doza çevrilir ve 10 güne kadar veya serum hastalığı belirtileri ortadan kalkıncaya kadar devam edilir, daha sonra yaklaşık 2 hafta içinde doz süratle düşürülür. AĐDS li hastaların pnömosistis pnömonisinde: ĐV, 7 10 gün boyunca her 6 saate bir mg. Metilprednisolon sodyum süksinatın kendi çözücüsü ile hazırlanmış solüsyonları oda ısısında (25-30 ºC) saklanmalıdır ve 48 saat içinde kullanılmalıdır. Ancak hemen kullanılması tavsiye edilir DOZ AŞIMI HALĐNDE ALINACAK TEDBĐRLER - ÖZEL ANTĐDOT Metilprednizolonun yüksek doz ĐV infüzyonu sonucu aritmiler ve kardiyovasküler kollaps meydana gelebilir. Cushingoid görünüm, kas zayıflığı ve osteoporoz gibi advers etkiler yalnızca uzun süre kullanımda ortaya çıkar. Uzun süre aşırı miktarda kullanıldığında sistemik hiperkortizolizm ve adrenal supresyon meydana gelebilir, böyle durumlarda, kortikosteroidin bırakılması uygun bir şekilde yapılmalıdır. Kronik doz aşımında adrenal supresyon ihtimali düşünülmelidir. Tedavi semptometik ve destekleyici olmalıdır. Metilprednizolon diyalize edilebilir. SAKLAMA KOŞULLARI 25 C nin altında oda sıcaklığında ışıktan korunarak saklanmalıdır. Dondurmayınız. ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞĐ YERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ. TĐCARĐ TAKDĐM ŞEKLĐ VE AMBALAJ ĐÇERĐĞĐ Karton kutuda 10 adet liyofilize tozu içeren ampul ve 10 adet çözücü içeren ampul. PĐYASADA MEVCUT DĐĞER FARMASÖTĐK ŞEKĐLLERĐ 8

9 METĐLPREDNĐZOLON SOPHARMA 250mg Enjeksiyonluk Solüsyon Hazırlamak Đçin Liyofilize Toz Đçeren Ampul RUHSAT SAHĐBĐNĐN ADI, ADRESĐ Vem ilaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Cinnah cad. Yeşilyurt Sok. no:3/2 Çankaya ANKARA RUHSAT TARĐH VE NUMARASI /27 ÜRETĐM YERĐ ADI, ADRESĐ SOPHARMA PLC, 16, Iliensko Shosse, Str., 1220 Sofya Bulgaristan REÇETE ĐLE SATILIR. 9

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Diklofenak sodyum 75 mg (her bir ampul: 3 ml) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARTROCOL 100 mg/2 ml İ.M. Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. Yardımcı maddeler: Her bir

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 8 mg lornoksikam içerir. Çözücü ampul: Her bir çözücü

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde :

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : Siklosporin Yardımcı maddeler: Etanol % 94 lük (a/a) Polioksietillenmiş

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5). KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI BUSTESĐN %0.5 Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Bupivakain Hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı madde(ler): Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol içerir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol içerir. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI ELEKTRA 50 mg/2 ml enjektabl çözelti içeren ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol

Detaylı

HEPARİNE SODİUM PANPHARMA 25 000 IU / 5 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇEREN FLAKON (ROTEXMEDICA GmbH ALMANYA) VEM

HEPARİNE SODİUM PANPHARMA 25 000 IU / 5 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇEREN FLAKON (ROTEXMEDICA GmbH ALMANYA) VEM HEPARİNE SODİUM PANPHARMA 25 000 IU / 5 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇEREN FLAKON (ROTEXMEDICA GmbH ALMANYA) VEM Antikoagülan FORMÜLÜ Beher 5 ml lik flakon; Etkin madde:25 000 I.U. Heparin Sodyum, Yardımcı

Detaylı

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Bolum ANALJEZİKLER. se «t. Doz: A- NONSTEROİD ANTİFLAMATUAR AJANLAR

Bolum ANALJEZİKLER. se «t. Doz: A- NONSTEROİD ANTİFLAMATUAR AJANLAR se «t Bolum ANALJEZİKLER A- NONSTEROİD ANTİFLAMATUAR AJANLAR i- ASPİRİN spirin asetik asidin salisilat esteridir. Aspirin siklooksijenazı (prostoglandin sentetaz) geri dönüşsüz bir şekilde asetiller ve

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml'lik ampul 50 mg deksketoprofen'e

Detaylı

AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET

AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET FORMÜLÜ Her bir tablet 50 mg azatioprin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Azatioprin, 6-merkaptopürinin (6-MP) bir imidazol türevidir. Azatioprin,

Detaylı

ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET

ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET FORMÜLÜ: Her tablet 15 mg Meloksikam içermektedir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik Özellikleri: Meloksikam, antiinflamatuar, analjezik ve antipiretik etkilere sahip olduğu

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 20 ml lik her flakonda; Etkin madde: Prilokain hidroklorür 400 mg (20 mg/ml)

Detaylı

Trentilin Retard 400 mg Film Tablet

Trentilin Retard 400 mg Film Tablet Trentilin Retard 400 mg Film Tablet FORMÜLÜ 1 film tablette etkin madde olarak 400 mg pentoksifilin, yardımcı madde olarak laktoz, boyar madde olarak titandioksit bulunur. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REPAFİX 0.5 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REPAFİX 0.5 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REPAFİX 0.5 mg efervesan tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir efervesan tablet 0.5 mg repaglinid içermektedir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ BELOC ZOK 25 mg KONTROLLÜ SALIMLI FİLM TABLET 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti içeren Ampul Steril, Apirojen FORMÜLÜ Beher polipropilen ampul 25 mg (2.5 mg/ml) levobupivakaine eşdeğer levobupivakain hidroklorür;

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MARCAİNE % 0.5 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı maddeler: Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Her bir 5 ml lik flakon, 4mg zoledronik

Detaylı

FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir.

FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir. MEPİRİKS 2 mg TABLET FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Glimepirid, sülfonilüre grubuna dahil kan şekeri düşürücü etkiye sahip ağızdan alınan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARMANAKS 275 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Naproksen sodyum 275 mg Yardımcı maddeler Laktoz, Alkol (Etanol) Yardımcı maddeler için,

Detaylı

Berrak(bulanık olmayan), tortusuz, renksiz veya saman rengi sıvı içeren kullanıma hazır enjektör

Berrak(bulanık olmayan), tortusuz, renksiz veya saman rengi sıvı içeren kullanıma hazır enjektör 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNNOHEP 20.000 IU/ml kullanıma hazır enjektör 0.7 ml 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 0.7 ml enjektör içinde 14.000 IU tinzaparin sodyum içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PREDNİSOLON Ampul Toplar damar içine, kas içine, eklem içine veya lezyon içine zerk edilerek kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. PREDNİSOLON Ampul Toplar damar içine, kas içine, eklem içine veya lezyon içine zerk edilerek kullanılır. KULLANMA TALİMATI PREDNİSOLON Ampul Toplar damar içine, kas içine, eklem içine veya lezyon içine zerk edilerek kullanılır. Etkin maddeler: Her bir ampulde 25 mg prednisolon içerir. Yardımcı maddeler: Gliserol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Tavşanlardan elde edilen anti insan T- lenfosit immünoglobulini 20 mg/ ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Tavşanlardan elde edilen anti insan T- lenfosit immünoglobulini 20 mg/ ml KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ATG FRESENIUS S 5 ml I.V. infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tavşanlardan elde edilen anti insan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda NUROFARM kullanımından kaçınılmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda NUROFARM kullanımından kaçınılmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NUROFARM 200 mg/30 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: İbuprofen Psödoefedrin hidroklorür Yardımcı maddeler: Kroskarmelloz sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Paklitaksel Yardımcı maddeler: 6 mg/ml Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpilimumab 5 mg/ml 40

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpilimumab 5 mg/ml 10 ml

Detaylı