TRALI Neden oluyor? Dr. Güçhan Alanoğlu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD Isparta

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRALI Neden oluyor? Dr. Güçhan Alanoğlu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD Isparta"

Transkript

1 TRALI Neden oluyor? Dr. Güçhan Alanoğlu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD Isparta

2 Olgu 57 yaşında kadın hasta Halsizlik, nefes darlığı FM: Solukluk EKG, PA AC grafi Normal Hb: 6.8 gr/dl, MCV: 70fl Transfüzyon planlandı

3 1. ünite 2 saat içinde uygulandı 2. ünite verilirken 75. dakikada Takipne, Taşikardi Hipotansiyon gelişti 38C, pulse oksimetri oda havasında %60 düştü Eritem, urtiker, bronkospazm yok Bilat. yaygın raller CVP : 6 mmh20 EKG Taşikardi İskemik değişiklik yok Troponin 1 normal EKO Normal Kan kültürleri negatif

4 Hasta entube edildi. Ventile edildi. İnotrop uygulandı Oksijenasyon sonrasında belirgin düzelme

5 Kardiyomegali yok Pulmoner infiltrat 2. Günde belirgin düzelme TRALI

6 TRALI 1951 İlk defa kardiyojenik olmayan akut akciğer ödemi olarak tarif edilmiştir Popovsky TRALI tanımlamıştır Popovsky ve Moore 36 olguluk seri Kan tranfuzyonu sırasında veya 6 saat içinde akut solunum yetmezliği İki taraflı akciğer grafisinde infiltrat Kardiak yüklenme veya kalp yetmezliği olmaması

7 Kuzey Amerika- Avrupa konsensus toplantısı TRALI tanı kriterleri 1994 Akut başlangıç Dolaşım yüklenmesi bulgusu olmaması Pulmoner arter basıncı <18 mmhg Sol arteriyal hipertansiyon bulgularının klinik olarak saptanmaması Ön arka akciğer filminde iki taraflı infiltrasyon olması Hipoksemi PaO2/FiO2 300mm Hg Oda havasında oksijen saturasyonu %90

8 Avrupa hemovijilans ağı ve Kanada Konsensus Konferansı 2004 TRALI klinik tanı kriterleri Akut solunum sıkıntısı Ön arka akciğer filminde iki taraflı infiltrasyon olması Transfüzyon sırasında veya transfüzyonun bitiminden sonra 6 saat içinde olayın gerçekleşmesi Dolaşım yüklenmesi veya transfüzyona bağlı yüklenme bulgusu olmaması Hipoksemi PaO2/FiO2 300mm Hg Yeni akut akciğer hasarı olması ve diğer akciğer hasarı yapabilecek nedenlerin olmaması * Olası TRALI Akut akciğer hasarı* Tranfüzyon öncesi mevcut akut akciğer hasarı olmaması Tranfüzyon sırasında/ bitiminin 6. saat içerisinde olması Akut akciğer hasarı ile direkt bir ilişki saptanması *Akut akciğer hasarı risk faktörleri: Direkt akciğer hasarı: aspirasyon, pnömoni, toksik inhalasyon, boğulma Akciğer zedelenmesi Indirekt akciğer hasarı: kardiyopulmoner bypass, yanık, çoğul travma, pankreatit, ilaç aşırı kullanımı, şok, ciddi sepsis

9 TRALI sıklık Gerçek sıklığı bilinmemektedir. Transfuze edilen allojeneik ürün başına 10000/14, 1000/8 Transfüze edilen hasta başına 1000/4-100/1.4 Avrupa verileri: / /1 Kuzey Amerika : / /1 Tx edilen ürün Ölüm: %5-25

10 TRALI Ürün? Tam Kan Eritrosit Trombosit Aferez trombosit Taze donmuş plazma Kriyopresipitat Granulosit Kök Hücre IVIG Üründe 50 ml den fazla plazma olması Triulzi DJ. Anesth Analg Mar;108(3):770-6.

11 89 TRALI olgu serisinin ürün cinsine göre dağılımı TRALI Önlem çalışmalarından önce

12 TRALI Klinik Transfüzyon sırasında veya hemen sonrasında Ani, Dispne, solunum sıkıntısı Pulmoner ödem AC grafisinde bilat infiltrat Takipne, Hipotansiyon Ateş, taşikardi Siyanoz Yaygın raller Trakeal eksudadif sıvı Hacim yüklenmesi yok S 3 yok CVP normal Pulmoner wedge basınç normal Nötropeni/nötrofili

13 TRALI Ayırıcı Tanı Altta yatan akciğer hastalığı Altta yatan kalp hastalığı özellikle kalp yetmezliği Ciddi allerjik /anaflaktik reaksiyon Tüm akut akciğer hasarı risk faktörleri TACO Anaflaktik TX reaksiyonları Bakteriyal kontaminasyon

14 TRALI Ayırıcı Tanı TRALI Endotrakeal tüpte proteinden zengin sıvı TACO B natriüretik peptid 100 üzerinde Diuretik ve solunum desteğine hızla yanıt

15 Tedavi Spesifik tedavi yaklaşımı yok Kendi içinde sınırlanabilen bir durum Uygun tanı Destek tedavi O2 tedavisi Vazopressorler mekanik ventilasyon Ekstrakorporal oksijenasyon Zararlı Diüretik Hipotansiyon arttırabilir. Aksine sıvı desteği Glukokortikoidler??? Antikor saptanması için çalışma yapılmalı ancak TRALI acil klinik durumdur. Sonuçların beklenmemesi gerekir

16 TRALI Risk faktörleri Direkt AC Hasarı Aspirasyon Pnomoni Toksik inhalasyon AC kontuzyonu Boğulma Indirekt AC Hasarı Ciddi sepsis Şok Çoğul travma Yanık akut pankreatit Koroner Bypass İlaç aşırı kullanımı Webert KE, Chapter 51, Blood Banking and Transfusion Medicine. Basic Principles and Practice. 2007

17 TRALI Altta yatan durum Major cerrahi Aktif enfeksiyon Masif Tx Sitokin enfuzyonu Hematolojik malignite için induksiyon tedavisi alan hastalar By pass cerrahisi gerektiren kalp hastaları Kumadin etkisi geri döndürme amaçlı TDP TTP hastaları

18 TRALI Donor plazmasında Alıcıda HLA class I/II antikorlar HNA Karşılık gelen antijen

19 HLA Class I TRALI de saptanma sıklığı %3-100 Patogenezde kritik rol Çoğul gebelik nedeni ile duyarlanmış kadın vericiler

20 LAPS I Leukocyte antibody prevalance study 7920 gönüllü tarandı HLA Class I ve II için Tx almamış erkek: %1 Tx almış erkek: %1.7 Kadınlarda %17.2 (doğum yapmamış: %1.7 Çoğul gebelik %24.4) Gebelik sayısı arttıkça duyarlanma oranı artıyor. 1. gebelik %7.8, 2. %14 3+ %26 Triulzi DJ, Transfusion Sep;49(9):

21 HLA Class II TRALI ile ilişkili En sık görülen Nötrofil ve endotelden eksprese edilmez*. Monositlere bağlanır Nötrofil aktivasyonu ikincil * Bux J. Vox Sang Jan;100(1):122-8 Sachs UJ, Jan 13;117(2):669-77

22 HNA HNA 3a : Yüksek mortalite ilişkin Toplumda HNA 3a Ag %80 pozitif HNA bb HNA 3a maruziyet antikor oluşumu

23 HNA saptanması GIFT granulosit immununofloresan test GAT Granulosit aglutinasyon test HNA-3 için gerekli Silliman CC,. Blood Rev Nov;23(6):

24 %92 HLA %61 HLA classi %19 Class II %12 HLA Class I+II %5 HNA

25

26 Patogenez

27 Patojenlerin nötralizasyonu ve nekrotik dokunun uzaklaştırılması Shaz BH, Blood Feb 3;117(5):

28 İmmun, Antikor bağımlı TRALI L selektin L selektin P selektin E selektin Β integrinler Shaz BH, Blood Feb 3;117(5):

29 Non İmmun TRALI Antikor bağımsız TRALI Shaz BH, Blood Feb 3;117(5):

30 Transfüzyon İlişkili nötrofil aktivasyonu Lipofofotidil kolin Nötrofil aktivasyonu Shaz BH, Blood Feb 3;117(5):

31 CD 40 L aktivasyonu

32 Çift Vuruş Modeli Silliman CC,. Blood Rev Nov;23(6):

33 MPO poz Pulmoner ödem ve nötrofilik agregatlar

34 Neden TRALI bazı hastalarda oluşuyor bazılarında oluşmuyor? Neden Düzeyi farklı oluyor? Karşılık gelen antikor miktar ve kuvveti Hangi tip Antikor Hastanın altta yatan hastalığı

35 Eşik Modeli Transfuzyonla ilişkili faktörler Alıcı ilişkili faktörler HLA I HNA HLA I HNA 3a Ödem nötrofil artışı

36 Risk faktörleri Alıcı ilişkili Yüksek IL 8 Son dönem KC hastalığı Acil bypass Hematolojik malignite Masif Tx Sepsis Mekanik ventilasyon gereksinimi Alkol Tx öncesi şok KC cerrahisi Halen sigara içimi Transfüzyon ilişkili Kadın donorlerden alınan plazma miktarı En az 1 gebelik öyküsü olan donorden plazma Granulosit immunofloresan ile Ab saptanması Lipofosfotidil pozitifliği

37 Eşik Modeli Düşük riskli hastalar TRALI ciddiyeti Yüksek riskli hastalar Ciddi TRALI Ventilasyon gerekir Hastada TRALI ye edinsel ve/veya genetik yatkınlık Hafif TRALI Transfüze edilen lökosit antikorları ile nötrofil aktivasyon derecesi Aktive nötrofil Hafif uyarılmış nötrofil Sachs UJ. Transfus Clin Biol Jun;19(3):109-16

38 Önlem Kan kullanımının azaltılması- Alternatif yaklaşımlar Gereksiz kan kullanımının engellenmesi Kısıtlı ürün kullanım politikası Kılavuzlara uyulması Komponent kullanımında eğitim TDP, ES Vlaar AP. Transfus Clin Biol Jun;19(3):

39 Önlem Immun TRALI ye yönelik Immun Olmayan TRALI ye yönelik Elektif major cerrahiler için TRALI reaksiyonu hücresel ürünlerin yıkanması ilişkin olabilecek Lipidler, CD40,BYD donorlerin reddi (Özellikle akciğer hasarı riski Eğer HNA 3a, HLAolan hastalar ve termal A2 mevcutsa hasar olan hastalar) temizlenebilir. Plazma ve trombosit Yıkama tartışmalı vermesi engellenmeli nötrofillerden arındırılmıyor. Eğer test negatif Taze ürün kullanımı ES: <14 yeniden kullanılabilirler gün, trombosit<2 gün Lökosit antikorlarının Kan ürünlerindeki plazma miktarının azaltılması. taranması SD Antikorların dilusyonu Eder A J Clin Apher. 2009;24(3): Vlaar AP. Transfus Clin Biol Jun;19(3):

40 Tarama: geriye bakma Donor tarama Arkana bak önünü göreceksin HLA Class I Class II HNA antikorlar Karşılık gelen antijen ile çapraz karşılaştırma TRALI ile ilişkin olan donorlerin tanımlanması

41

42 Sorun Testlerin finansı? Tüm ilgili donorler geçici olarak red mi edilmeli? Prospektif, birçok merkezin katılacağı çalışmalara ihtiyaç var.

43 Çözüm Tüm multipar kadınlar İngiltere de plazma donasyonu için kabul edilmiyorlar %20-30 luk bölümü oluşturuyor Donor havuzunda azalma

44 ISBT Öneri ISBT Working Party on Granulocyte Immunobiology,. Recommendations of the ISBT Working Party on Granulocyte Immunobiology for leucocyte antibody screening in the investigation and prevention of antibody-mediated transfusion-related acute lung injury. Vox Sang Apr;96(3): Antikor tarama: HNA 1a, 2,3a, HLA class 1 Class II Yüksek antikor oluşturma potansiyeli olan donorlerin saptanması (Çoğul doğum yapmış kadınlar, Tx TX yapılmışlar) Bu donorlerden yüksek hacimli plazma, aferez platelet, tam kan alınmamalı Anti HNA 3a olanlar kesinlikle donasyona kabul edilmemeli

45

46 Sonuç TRALI multifaktoriyel En az 2 olay birarada Tanı klinik tanı olup ileri testler tanı için şart değildir. Transfüzyon ilişkili tüm AC Hasarı olguları incelemeler yapılırken TRALI kabul G Alanoğlu KMTD 2012 edilmelidir.

47 24 saat sonra Uygun tanı uygun yaklaşım sabrınız için Teşekkürler

48

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

İntravenöz imünoglobilin (İVİG) dünyada en yaygın kullanılan

İntravenöz imünoglobilin (İVİG) dünyada en yaygın kullanılan ÖZGÜN OLMAYAN İMÜNOGLOBİLİN KULLANIMI Güçhan Alanoğlu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Isparta İntravenöz imünoglobilin (İVİG) dünyada en

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

TRANSFÜZYONUN METABOLİK KASYONLARI

TRANSFÜZYONUN METABOLİK KASYONLARI TRANSFÜZYONUN METABOLİK VE FİZİKSEL F KOMPLİKASYONLARI KASYONLARI Dr. Fatih Demirkan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KURSU XII 3-7 KASIM

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Olgu örneği eşliğinde Epidemiyoloji Zehirlenme kaynakları Zehirlenme mekanizması Belirti ve bulguları Tanı Tedavi 1 OLGU 12 yaş,

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir?

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir? Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, (120-127) Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri 120 Gerekli midir? Abit Toker*, Nermin Kelebek Girgin** Gürkan Türker**, Oya

Detaylı

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının Transfüzyon Tıbbında Yapılan Temel Hatalar Önder ARSLAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının en sık nedeni ya kan ünitesinin,

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ ABY; renal fonksiyonlarda saatler ve günler içinde kötüleşme sonucu ortaya çıkan, toksik madde birikimi ve internal homeostaz bozulmasıdır Klinikte sadece GFR azalmasının indirek azalması gösterilerek

Detaylı

İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI. Dr.HaticeTürker

İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI. Dr.HaticeTürker İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI Dr.HaticeTürker SB İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi GİRİŞ İlaçlara bağlı interstisyel akciğer

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

IV İnfüzyon için 30 mg/ml konsantre çözelti içeren flakon

IV İnfüzyon için 30 mg/ml konsantre çözelti içeren flakon MabCampath IV İnfüzyon için 30 mg/ml konsantre çözelti içeren flakon Monoklonal antikor IV İnfüzyon için 30 mg/ml konsantre çözelti içeren flakon Her flakon 30 mg alemtuzumab içerir. Formülü Alemtuzumab,

Detaylı

Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları

Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları Cebrail ŞİMŞEK Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6. Klinik Şefi Çeşitli dumanlar, gazlar, buharlar, tozlar ve

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı