Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator"

Transkript

1 Tekca A. T., Kahramaoğlu G., Yatır M. N., Kirişke B., Güdüzalp M., Saha Geri Döüş Oraıı AR-GE Aşamasıda İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 67-74, Aralık 2011 Saha Geri Döüş Ora AR-GE Aşamas da İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi Field Retur Rate Estimatio i R&D Phase with a Idicator Ali Tarka Tekca 1, Gürme Kahramaoğlu 1, Mustafa Nevzat Yat r 1, Barbaros Kirişke 1, Dr. Mustafa Güdüzalp 2 1 Vestel AR-GE Güveilirlik Bölümü Vestel Elektroik Sa ve Tic AŞ 2 Elektrik Elektroik Mühedisliği Bölümü, Mühedislik Fakültesi, Yaşar Üiversitesi Özet Güümüz tüketici elektroiği şirketleri servis maliyetlerii azaltmak ve iyi bir marka sayg l ğ kazamak içi daha güveilir ürüler üretmeye çal şmaktad rlar. Buula birlikte, daha güveilir ürüler üretmek, üretim maliyetleride art ş alam a gelmektedir. Güveilirlik ve servis maliyetleri aras daki dege acak AR-GE aşamas da, üretim öceside, yap lacak doğru bir saha geri döüş ora tahmii ile ayarlaabilir. Saha geri döüş ora tahmii içi birçok uluslararas stadard ve h zlad r lm ş ömür testleri kulla lmas a rağme, çoğu zama tahmi edile geri döüş ora, gerçekleşe geri döüş ora da farkl olmaktad r. Buu sebebi, ürüü, sadece stadlarda belirtile veya h zlad r lm ş ömür testleride kulla la stres faktörleride ar zalamamas d r. Bu da, saha geri döüş ora hesaplama yötemide yei bir parametrei daha oluşturulmas gerekliliğii ortaya ç karm şt r. Bu makalede, saha geri döüş ora, AR-GE aşamas da, bir idikatör yard m ile tahmi etme yötemi alat lm şt r. İdikatör foksiyou, malzeme seviyesideki testlerde, ürü seviyesideki testlerde ve yei bir parametre ola olguluk seviyeside elde edile 3 hata ora da oluşmaktad r. Bu tahmile birlikte, şirketler ürülerii güveilirliğii iyileştirebilir ve muhtemel servis maliyetlerii azaltabilirler. 1 Aahtar kelimeler: Saha Geri Döüş Ora Tahmii, Parça Say m Güveilirlik Tahmii, H zlad r lm ş Ömür, Expoesiyel Dağ l m Hata Ora, Weibull Dağ l m Hata Ora, Hata Yapma Zama, Olguluk Seviyesi 1 Bu proje VESTEL Elektroik Sa. ve Tic. A.Ş. taraf da desteklemektedir. Bu makalei bir k sm RAMS2010 da suulmuştur. Abstract Today s cosumer electroics compaies try to produce more reliable products to reduce service costs ad obtai a good brad reputatio. However, producig more reliable products meas a icrease i maufacturig costs. The balace betwee reliability costs ad service costs ca oly be adjusted with a accurate estimatio of field retur rate, i R&D phase, before mass productio. Although usig lots of iteratioal stadards ad accelerated life tests to estimate field retur rate, usually, estimated field retur rate differs from real field retur rate. The reaso for this is, the product does ot fail oly because of the stress factors metioed i stadards ad used i accelerated life tests. This meas, a additioal parameter should be created for field retur rate estimatio. I this paper, field retur rate estimatio i R&D stage with a idicator is itroduced. Idicator fuctio cosists of three failure rates which are calculated by compoet level testig, product level testig, ad a ew parameter called maturity level. With this estimatio, compaies ca improve the reliability of their products to decrease possible service costs. 2 Keywords: Field Retur Rate Estimatio, Parts Cout Reliability Predictio, Accelerated Life Test, Failure Rate i Expoetial Distributio, Failure Rate i Weibull Distributio, Mea Time to Failure, Maturity Level 2 This project is supported by VESTEL Elektroik Sa. ve Tic. A.Ş. A Part of this paper is preseted i RAMS Giriş Tüketici elektroiği ürülerii fiyatlar daki düşüş, tüketici elektroiği şirketleri içi biricil kayg ürettikleri ürüleri güveilirliği olmas a sebep olmuştur. Garati süresi içeriside oluşacak bir ar za şirketlere maliyeti, elde ettikleri kar büyük bir bölümüü oluşturmaktad r. Öreği; Avrupa da 1 LCD TV i servise dömesii şirkete maliyeti, taş ma maliyetleri ile birlikte, yaklaş k 1 dolard r [1]. Bir çok şirket, ürülerii güveilirliğii hesaplamak içi uluslararas stadardlarda yararlamaktad r. Fakat, bu stadardlar çoğu, ürüü oluştura malzemeler üzerideki 67

2 EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Aralık 2011 TMMOB Elektrik Mühedisleri Odası stres (s cakl k, gerilim, harcaa güç vb. tabal hesaplama modelleriyle güveilirlik ve hata ora tahmii yapmaktad r [2]. Buula beraber, Loughborough Üiversitesi i yapt ğ bir araşt rmaya göre, stres tabal stadardlara göre yap la güveilirlik tahmilerii, gerçek saha verileride çok farkl olduğu ortaya ç km şt r [3]. Hatta, stres tabal stadardlar güveilirlik tahmilerii kedi içleride de farkl l k gösterdikleri belirlemiştir [3]. Stadardlar, gerçek saha verisiyle uyuşmaya güveilirlik tahmileri yapmas, stadardlar da sürekli gücellemesii gerektirmektedir [4]. Ek olarak, h zlad r lm ş ömür testleri yayg bir şekilde kulla lmakta ve elde edile test verileride ürü güveilirliği ve hata ora tahmi edilmektedir [5]. H zlad r lm ş ömür testleride, ürü, ormal kulla m koşuluda daha yüksek stres seviyeside test edilerek [6], hata yapma davra ş h zlad r lmakta ve ormal kulla m koşulu ile test koşulu aras daki ilişki belirleerek, ürüü ömür dağ l m hakk da bilgi ediilmektedir [7]. Fakat, bu testlerde de aa stres faktörleri s cakl k, em, gerilim, s cakl k çevrimleri ve titreşimdir [5]. Ayr ca, bu testlerde çoğu zama yüksek say da örek test edilememekte ve/veya test süresi içeriside örekler ar za yapmayarak tam veri elde edilememektedir. Bu da, az say da örekle test plalama ve/veya ar za yapmaya öreklerde de yola ç karak güveilirlik tahmileri yapmay gerektirmektedir [8]. Buula beraber, yap la tahmiler çoğu zama gerçeği yas tmamakta ve şirketleri yal ş tahmilere ve kararlara yöledirmektedir. Çükü, sahada ürüleri ar zalamas a sebep ola faktörler, yal zca yukar da bahsedile stres faktörleri değildir. Bu durumda, Elektrostatik Boşalmas Gerilim Varyasyolar Gerilim Kesilmeleri Gerilim Çukurlar Y ld r m Düşmesi Gevşek Priz Kayakl Ar za Ürüü İlk Aç l ş da Oluşa Yüksek Ak m Soğuk Ortamda Çal şma S cak Ortamda Çal şma vb. değişik ar za sebepleri içi yei bir parametre tasarlamas gerekliliği ortaya ç kmaktad r. Bu parametre Olguluk Seviyesi [9] olarak adlad r lm şt r. Doğru güveilirlik aalizlerii yap lmas ve saha geri döüş oralar doğru tahmi edilebilmesi acak bu yei parametrei de kulla m yla mümküdür. Bu makalede, AR-GE aşamas daki bir elektroik ürüü, aşağ daki 3 parametrede oluşa, saha geri döüş ora tahmi etme yötemi alat lm şt r. Parça Say m Güveilirlik Tahmii [10] tabal, malzeme hata ora tahmileride elde edile hata ora H zlad r lm ş ömür testleride elde edile verileri Weibull Dağ l m [11] ile aaliz edilmesiyle elde edile hata ora Olguluk Seviyesi [9] çal şmalar da elde edile hata ora 2. Parça Say m Güveilirlik Tahmii Parça say m güveilirlik tahmii [10] metodua göre, elektroik sistemi oluştura parçalar hata oralar toplam, elektroik sistemi hata ora a eşittir. l sistem = lparçai (1 i= 1 λ : Birim zamadaki hata ora, İlk olarak, ürüdeki elektroik kart üzerideki tüm elektroik malzemeleri türü, pi say s, s cakl ğ, çal şma gerilimi, harcaa güç değeri, varsa koektör bağlat tipi, malzemei çal şma çevre koşullar, kalite s f vb. belirleir. Belirlee bu değerler ile MIL-HDBK-217F [10] stadard da belirtile hesaplama yötemleri kulla larak her bir malzeme içi birim zamadaki hata ora (λ parça hesapla r. (1 o lu deklem yard m ile elektroik kart birim zamadaki hata ora hesapla r. Eğer, ürüde birde fazla elektroik kart varsa, öcelikle yukar da alat la şekilde her bir kart birim zamadaki hata ora hesapla r, soras da Seri Bağl Sistem Güveilirliği [11] yötemi ile sistemi hata ora hesapla r. Güveilirlik foksiyou; -lt R( t = e (2 R : Güveilirlik, λ : Birim zamadaki hata ora, t : Zama şeklide ifade edilir. Seri bağl sistem güveilirliği [11] ise; R ( t sistem = R( t parça (3 i i = 1 şeklide belirtilmiştir. Bu durumda; R ( t sistem -( l i = 1 = e parça i ve sistemi birim zamadaki hata ora (λ sistem yie (1 o lu deklem yard m yla, kartlar birim zama hata oralar toplam olarak elde edilir. Birim zamadaki hata ora, isteile zama aral ğ ile çarp lmas durumuda, isteile zama aral ğ içi kümülatif hata ora (F(t elde edilmiş olur. F ( t 1- R( t sistem sistem t (4 = (5 F (t : Kümülatif Hata Ora R(t sistem : Sistemi Güveilirliği, t : Zama 68

3 Tekca A. T., Kahramaoğlu G., Yatır M. N., Kirişke B., Güdüzalp M., Saha Geri Döüş Oraıı AR-GE Aşamasıda İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 67-74, Aralık 2011 (5 o lu deklem soucuda elde edile hata ora, saha geri döüş ora tahmiide kulla lacak ola idikatörü ilk parametresidir. 3. H zlad r lm ş Ömür Testleri İdikatörü 2. parametresi h zlad r lm ş ömür testleri soucuda elde edile verileri Weibull Dağ l m [11] ile aaliz edilmesiyle hesaplaa hata ora d r H zlad r lm ş Ömür Plalama H zlad r lm ş ömür testlerii amac, ürüü ormal kulla m koşullar da maruz kald ğ stres faktörü seviyesii artt rarak hata yapma zama h zlad rmakt r. H zlad r lm ş ömür testleride kulla la başl ca stres faktörleri; S cakl k Bağ l Nem Gerilim S cakl k Çevrimi Tireşim dir. Bu stres faktörleri kulla larak h zlad r la hata yapma süresi içi H zlad rma Faktörleri [12] belirlemiştir Arrheius Modeli S cakl k stres faktörüü h zlad rma faktörü hesab da Arrheius Modeli [12] kulla l r. AF -( Ea / K (1/ T 1-1/ T2 = e (6 AF : H zlad rma Faktörü, Ea : Aktivasyo Eerjisi, K : Boltzma Sabiti = x 10-5 ev/k, T 1 : Test S cakl ğ (ºK, T 2 : Kulla m S cakl ğ (ºK Korozyo Modeli S cakl k ile birlikte bağ l em de stres faktörü olarak kulla l rsa h zlad rma faktörü Korozyo Modeli [12] ile hesapla r. -( Ea / K (1/ T1-1/ T2 AF = e ( RH1 / RH 2 (7 AF : H zlad rma Faktörü, Ea : Aktivasyo Eerjisi, K : Boltzma Sabiti = x 10-5 ev/k, T 1 : Test S cakl ğ (ºK, T 2 : Kulla m S cakl ğ (ºK, RH 1 : Test S ras da Bağ l Nem, RH 2 : Kulla m S ras da Bağ l Nem, : Hata Mekaizmas a Bağl Katsay, geellikle 2-4 aras kabul edilir Gerilim Uygulamal Korozyo Modeli S cakl k ve bağ l em ile birlikte gerilim de stres faktörü olarak kulla l rsa h zlad rma faktörü Gerilim Uygulamal Korozyo Modeli [12] ile hesapla r. -( Ea/ K(1/ T1-1/ T2 N AF = e ( RH1 / RH2 ( V1 / V2 (8 AF : H zlad rma Faktörü, Ea : Aktivasyo Eerjisi, K : Boltzma Sabiti = x 10-5 ev/k, T 1 : Test S cakl ğ (ºK, T 2 : Kulla m S cakl ğ (ºK, RH 1 : Test S ras da Bağ l Nem, RH 2 : Kulla m S ras da Bağ l Nem, : Hata Mekaizmas a Bağl Katsay, geellikle 2-4 aras kabul edilir. V 1 : Test Gerilimi, V 2 : Kulla m Gerilimi, N : Tekolojiye Bağl Katsay, geellikle 2-4 aras kabul edilir Değiştirilmiş Coffi-Maso Modeli S cakl k çevrimi stres faktörü olarak kulla l rsa, h zlad rma faktörü İyileştirilmiş Coffi-Maso Modeli [12] ile hesapla r. AF= e -(0.123/ K(1/ Tu -1/ Ts ( fu / fs ( DT s / DT u AF : H zlad rma Faktörü, K : Boltzma Sabiti = x 10-5 ev/k, T u : Maksimum Kulla m Lehim Noktas S cakl ğ (ºK, T s : Maksimum Test Lehim Noktas S cakl ğ (ºK, ƒ u : Kulla m S cakl k Çevrim Frekas, ƒ s : Test S cakl k Çevrim Frekas, T u : Kulla m A da S cakl k Değişimi ( C, T s : Test A da S cakl k Değişimi ( C, Basqui s Modeli (9 Stres faktörü olarak titreşim daya m kulla l rsa, h zlad rma faktörü Basqui s Modeli [12] ile hesapla r. AF m = ( Grms 1 / Grms 2 (10 AF : H zlad rma Faktörü, Grms 1 : Test Titreşim Seviyesi, Grms 2 : Kulla m Titreşim Seviyesi, m : Materyal Türüe Bağl Katsay 3.2. H zlad r lm ş Ömür Veri Aalizi H zlad r lm ş ömür testlerie tabi tutala örekleri hata yapma süreleri ve test souda hata yapmad klar test süreleri kay t edilir. H zlad r lm ş ömür testleri souda iki tip veri elde edilir: Tam Veri Sasürlü Veri Tam veri : Test öreğii ar za yapt ğ süre Sasürlü veri : Ar zalamaya örekler içi test süresi Bu süreler, test s ras da kulla la stres faktörlerie bağl olarak hesaplam ş h zlad rma faktörleri ile çarp larak ormal kulla m koşullar da simüle edile sürelere 69

4 EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Aralık 2011 TMMOB Elektrik Mühedisleri Odası döüştürülür. Elde edile veri seti Weibull Dağ l m [11] kulla larak aaliz edilir ve belirlee süre içi hata ora hesapla r. Weibull Dağ l m [11] olas l k yoğuluk foksiyou; g h T - b b T -g -( b-1 f ( T = ( ( e (11 h h β : Şekil Parametresi η : Skala Parametresi γ : Lokasyo Parametresi şeklide ifade edilir. Dağ l m parametrelerii belirlemesi içi Maximum Likelihood yötemide yararla l r. Hata yapa örek say s az olduğu durumlarda parametre tahmi metodlar da bua uygu olarak seçilmelidir [13]. Güveilirlik foksiyou ise; T -g - ( h b R ( T = e (12 şeklide, zamaa bağl hata yapma foksiyou ise; l( b T -g ( ( h h b-1 T = (13 biçimide ta mlam şt r. Kümülatif hata ora ; F( T 1- R( T = (14 yard m yla hesapla r. Hesaplaa parametreler ile elde edile foksiyolar souda, isteile zama aral ğ içi kümülatif hata ora (14 o lu deklem yard m yla hesapla r. Hesaplaa kümülatif hata ora, saha geri döüş ora tahmiide kulla lacak idikatörü ikici parametresidir. 4. Olguluk Seviyesi Uluslararas stres tabal stadardlarda ve h zlad r lm ş ömür testleride kulla la aa stres faktörleri s cakl k, em, gerilim, harcaa güç, titreşimdir. Buula beraber, daha öcede belirtildiği gibi, ürü, sahada birçok farkl sebepte ar zalaabilir. Bu ar za sebepleri de say sal ifadelere döüştürülmeli ve ürüü sahada ar zalama riski say sal olarak belirlemelidir. Bu da, olguluk seviyesi [9] testleriyle mümküdür. Olguluk seviyesi [9] testleri 3 aa grup alt da toplaabilir. Bular, güveilirlik oay testleri, erke ömür testleri ve tasar m doğrulama testleridir. Olguluk seviyesii [9] hesaplaabilmesi içi her bir test içi test pua belirleir ve toplam test pua ortaya ç kart l r. Bu pualamalar, şirket tecrübesie ve testlerde elde edile verilere daya larak yap l r. Ek olarak, testlerde tespit edile hata durumlar s flad r l r ve her hata s f içi kay p pua katsay s belirleir. Olguluk seviyesii [9] daha doğru hesaplayabilmek içi, zama içide gerek test listeside gerekse pualama sistemide değişiklikler yap labilir. Nitekim, tablo 1,2, 3 ve 4 te verile test listesi ve test pualar [9] o lu referas çal şmas da sora, tahmileri daha doğru souç vermesi içi, yap la değişiklikler soras oluşturulmuştur Güveilirlik Oay Testleri Güveilirlik oay testleri, AR-GE aşamas daki bir ürüü öemli tasar m problemlerii belirlemek amac yla gerçekleştirile, elektriksel, çevresel ve mekaiksel testleri bütüüdür. Bu testleri 5 adet örekle gerçekleştirilmesi yeterlidir. Güveilirlik oay testleride geçmeye bir ürü/proje üretime aktar lamaz. Örek olarak, bir LCD TV güveilirlik oay testleri ve test pualar listesi tablo 1 de verilmiştir. Test Türü Elektriksel Çevresel Mekaiksel Tablo 1: Güveilirlik Oay Testleri (LCD TV 4.2. Erke Ömür Testleri Test Ad Test Pua Ak m Gerilim Stres Test 100 S cakl k Stres Test 100 Aç k/k sa Devre 100 Elektrostatik Boşal m Test 100 Ai Yüksekmelere Karş Bağ ş kl k 25 Y ld r m Gerilim Çukurlar, K sa Kesitiler ve Gerilim Değişmeleri Açma/Kapama Ama Ak m 75 S cakta Çal şma 100 Yüksek S cakl k Düşük S cakl k Yüksek Nem Ömür Titreşim Daya m 25 Duvara Asma Daya m 25 Düşme Toplam 1000 Erke ömür testleri, kart baz da yap la, malzeme ve lehimleme/üretim süreci kayakl problemleri tespit etmeye yaraya testlerdir. Bu testleri, e az 20 adet kartla gerçekleştirilmesi gereklidir. Testler souda, ürü ömrüü ilk safhalar da ortaya ç kacak problemleri tespit edilmesi amaçlamaktad r. Örek olarak, bir LCD TV erke ömür testleri ve test pualar listesi tablo 2 de verilmiştir. 70

5 Tekca A. T., Kahramaoğlu G., Yatır M. N., Kirişke B., Güdüzalp M., Saha Geri Döüş Oraıı AR-GE Aşamasıda İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 67-74, Aralık 2011 Test Türü Çevresel Mekaiksel Tablo 2: Erke Ömür Testleri (LCD TV Test Ad Test Pua S cakl k Çevrim 75 Yüksek S cakl k Yüksek Nem S cakl k Şok Rastgele Titreşim Daya m Toplam Tasar m Doğrulama Testleri Tasar m doğrulama testleri, yakalamas zor, tasar m problemlerii belirlemek amac yla gerçekleştirile daha uzu süreli testlerdir. Birleştirilmiş stres testleri, tasar m doğrulama testleri kapsam da gerçekleştirilir. Testleri mümkü ola e fazla örekle yap lmas hata yakalama olas l ğ artt racakt r. Örek olarak, bir LCD TV tasar m doğrulama testleri ve test pualar listesi tablo 3 te verilmiştir. Tablo 3: Tasar m Doğrulama Testleri (LCD TV Test Türü Test Ad Test Pua Elektriksel Eerjili/Eerjisiz S cakl k Çevrim 100 Kademeli Elektrostatik Boşal m Birleştirilmiş Yüksek S cakl k ve Yüksek Nem S cakl k Şok 75 Çevresel Kademeli S cakl k Eerjili/Eerjisiz Yüksek/Düşük S cakl k ve Nem Yük Nem Depo 25 S cakl k Devrim Yap sal İceleme Mekaiksel Paketsiz Şok Test Kademeli Rastgele Titreşim Daya m 25 Toplam Olguluk Seviyesi Hesaplama Yötemi Testlere verile test pualar toplam, toplam test pua (TTP olarak adlad r l r. Testlerde tespit edile hatalar ise hata öem derecesie göre s flad r l r. Öem derecesie göre s flad r lm ş hatalara hata s flad rma katsay s (HSK verilir. Bu katsay tecrübelere daya larak tasarla r. Testlerde tespit edilmiş hatalar tasar m gruplar ca çözülüp çözülmemesie daya larak durum katsay s (DK belirleir. Bu katsay, yie şirket tecrübesie daya larak oluşturulur. Hata s flad rma katsay s, s flad r lm ş hata say s ve durum katsay s yla çarp larak s flad r lm ş kay p pua (SKP elde edilir. S flad r lm ş kay p pualar toplamas yla toplam kay p pua (TKP hesapla r. Olguluk seviyesi ise toplam test pua da toplam kay p pua ç kar lmas yla elde edile pua, toplam test pua a oralamas yla hesapla r. Örek olarak, bir LCD TV toplam test pua, hata s flad rma ve s flad rma katsay s ve durum katsay s aşağ daki tablo 4, tablo 5 ve tablo 6 da verilmiştir. Hata s flad rma ve öemi belirleirke saha verileri iyi aaliz edilmelidir [14]. Tablo 4: Toplam Test Pua (LCD TV Test Grubu Test Pua Güveilirlik Oay Testleri 1000 Erke Ömür Testleri 225 Tasar m Doğrulama Testleri 575 Toplam Test Pua (TTP 1800 Tablo 5: Hata S flad rma ve Hata S flad rma Katsay s (LCD TV Hata S f Hata S flad rma Katsay s (HSK Üretim Durdura Hata 40 Yüksek Öemli Hata 8 Orta Öemli Hata 5 Düşük Öemli Hata 3 Tablo 6: Durum Katsay s (LCD TV Hata Durumu Durum Katsay s (DK Aç k/çözümlememiş Hata 3 Kapal /Çözümlemiş Hata 0 Tekrar Ede Hata 0 Hesaplama yötemi aşağ daki formüllerle modellemiştir. SKP = HS HSK DK (15 SKP : S flad r lm ş Kay p Pua, HS : Hata Say s, HSK : Hata S flad rma Katsay s, DK: Durum Katsay s TKP = SKP (16 TKP : Toplam Kay p Pua, SKP : S flad r lm ş Kay p Pua OS = ( TTP -TKP / TTP (17 OS : Olguluk Seviyesi, TTP : Toplam Test Pua, TKP : Toplam Kay p Pua 71

6 EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Aralık 2011 TMMOB Elektrik Mühedisleri Odası Olguluk seviyesi 0-1 aras bir değerdir. Bu değeri 1 de ç kart lmas yla elde edile değer, saha geri döüş ora tahmi metoduda kulla la idikatörü 3. parametresidir. Bu değer, ürüü, yap la testlerde karş laş la hatalar a ait, sabit kümülatif hata ora (F olarak değerledirilmektedir. F =1 -OS (18 F : Sabit Kümülatif Hata Ora OS : Olguluk Seviyesi 5. Saha Geri Döüş Ora Hesaplama Yötemi Saha geri döüş ora tahmiide kulla lacak ola saha geri döüş ora idikatörü (SGDOI [15], yukar da bahsedile 3 hata ora çarp lmas yla elde edilir. SGDOI ( T = F( T F( T F ( SGDOI : Saha Geri Döüş Ora İdikatörü F(T 1 : Parça Say m Güveillirlik Tahmii [10] metoduyla elde edile kümülatif hata ora F(T 2 : H zlad r lm ş ömür testi verilerii Weibull Dağ l m [11] ile aaliz edilmesiyle elde edile kümülatif hata ora F 3 : Olguluk Seviyesi de [9] elde edile sabit kümülatif hata ora T : Belirlee Zama Aral ğ Aaliz ve testler soras da hesaplaa her bir teorik kümülatif hata ora, gerçek saha geri döüş ora yla 1. derecede bir ilişki içidedir. Bu sebeple, SDGOI gerçek saha geri döüş ora yla 3. derecede ilişki içerisidedir [15]. 3 SGDOI ( T A1 RR( T SGDOI(T : Saha Geri Döüş Ora İdikatörü, RR(T : Gerçek Saha Geri Döüş Ora, T : Belirlee Zama Aral ğ A 1 : İlişki Katsay s» (20 Bu durumda, bezer ürüleri/projeleri saha geri döüş ora idikatörlerii birbirie ora ile gerçek saha geri döüş oralar birbirie ora kübü aras da 1. derecede ilişki mevcuttur [15]. 3 SGDOI ( T 1 RR( T 1» A2 ( 2 ( (21 SGDOI T RR T 2 SGDOI (T 1 : 1. Projei Saha Geri Döüş Ora İdikatörü, SGDOI (T 2 : 2. Projei Saha Geri Döüş Ora İdikatörü, RR (T 1 : 1. Projei Gerçek Saha Geri Döüş Ora, RR (T 2 : 2. Projei Gerçek Saha Geri Döüş Ora, T : Belirlee Zama Aral ğ A 2 : İlişki Katsay s hesaplamal ve belirlee zama aral ğ daki gerçek saha geri döüş ora bilimelidir. Şekil 1 de verile doğruu çizilebilmesi ve doğru deklemii belirleebilmesi içi e az 2 oktaya ihtiyaç vard r. E az 2 okta bir doğru belirler. Nokta say s ise, eski projeleri ikili kombiasyolar say s kadard r. Çükü, X ve Y oktalar eski projeleri idikatör ve geri döüş oralar ikili kombiasyolar oralar şeklide hesaplamaktad r. İkili kombiasyo say s, doğru oluşturmak içi gerekli asgari okta say s ola, 2 ye eşit veya büyük ola e küçük say 3 tür. Dolay s yla, e az 3 eski projeye ihtiyaç vard r. A 2 ilişki katsay s bir projei hesaplaa tüm saha geri döüş ora tahmileri içi farkl değerler alabilir. Bu durumu oluşmamas içi, daha sora verilecek ola, şekil 1 deki doğru ve doğru deklemi oluşturulur. Bu doğru üzerideki oktalarda yola ç k larak kurula ilişkilerdeki A 2 ilişki katsay lar ay değerleri al rlar. Bu değer, oluşturula doğruu eğimidir. İdikatörler ve gerçek geri döüş oralar belirlemeside sora, (21 o lu ilişki yard m yla X-Y koordiat sistemi üzeride örek uzay oluşturulur. Örek uzay X ekseide geri döüş ora idikatörüü ikili kombiasyolar birbirie ora, Y ekseide ise gerçek saha geri döüş oralar ikili kombiasyolar birbirie ora kübü yer almaktad r. (X,Y oktalar e yak da geçe doğru deklemi ise; yei projei idikatörüü eski projeleri idikatörlerie ora da elde edile X oktalar a karş, yei projei tahmii saha geri döüş ora ile eski projeleri gerçek saha geri döüş ora aras daki ora kübüü (Y oktalar vermektedir. Elde edile bu Y oktalar küp kökü al d ğ da ise yei projei tahmii saha geri döüş ora eski projeleri gerçek saha geri döüş ora a ora bulumuş oluur. Eski projeleri gerçek saha geri döüş ora bilidiği içi, yei projei tahmii saha geri döüş ora kolayca hesaplaabilir. Örek olarak, 3 adet eski proje verileri kulla larak 1 adet yei projei, belirlee zama aral ğ içi, saha geri döüş ora tahmi yötemi tablo 7 ve tablo 8 de verilmiştir. Proje Tablo 7: Proje İdikatörleri ve Geri Döüş Oralar F(T 1 F(T 2 Olguluk Seviyesi (1- F 3 SGDOI Geri Döüş Ora RR 4 Yei bir projei, AR-GE aşamas da, belli bir zama aral ğ kapsam da, gerçek saha geri döüş ora tahmi edebilmek içi, e az 3 eski projei, saha geri döüş ora idikatörleri 72

7 Tekca A. T., Kahramaoğlu G., Yatır M. N., Kirişke B., Güdüzalp M., Saha Geri Döüş Oraıı AR-GE Aşamasıda İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 67-74, Aralık 2011 Tablo 8: Eski Proje İdikatörleri İkili Kombiasyolar Oralar ve Eski Proje Geri Döüş Oralar İkili Kombiasyolar Oralar Kübü Tablo 10: Yei Proje Tahmii Geri Döüş Oralar Eski Proje Gerçek Geri Döüş Oralar a Ora ve Yei Proje Tahmii Geri Döüş Ora Eski Proje İdikatörleri İkili Kombiasyolar Oralar Eski Proje Geri Döüş Oralar İkili Kombiasyolar Oralar Kübü Idikatör Oralar Geri Döüş Ora Tahmileri RR 1 / RR RR RR 2 / RR RR RR 4 / RR RR X 1 : SGDOI 1 / SGDOI Y 1 : (RR 1 / RR 2 ^ X 2 : SGDOI 1 / SGDOI Y 2 : (RR 1 / RR 3 ^3.65 X 3 : SGDOI 2 / SGDOI Y 3 : (RR 2 / RR 3 ^ Eski projeleri idikatör ve gerçek saha geri döüş oralar da elde edile (X 1, Y 1, (X 2, Y 2 ve (X 3, Y 3 oktalar X-Y koordiat sistemide işaretleerek, bu oktalara e yak ola doğru deklemi belirleir (Bkz. Şekil 1. Souç olarak, yei proje içi eski proje say s kadar saha geri döüş ora tahmii elde edilir. Elde edile 3 geri döüş ora tahmii şu şekilde yorumlaabilir: Yei projei saha geri döüş ora %1.78 de büyük ve %2.08 de küçük gerçekleşecektir. Yei projei saha geri döüş ora 3 tahmi değerii ortalamas ola %2.00 a yak sayacakt r. 6. Gerçek Çal şma Verileri Öerile yötem ile hesaplam ş gerçek proje F(T 1, F(T 2, OS, SGDOI ve gerçek geri döüş oralar tablo 11 de verilmiştir. Proje Tablo 11: Proje İdikatörleri ve Geri Döüş Oralar F(T 1 F(T 2 Olguluk Seviyesi (1- F 3 SGDOI Gerçek Geri Döüş Ora Şekil 1: (X 1, Y 1, (X 2, Y 2 ve (X 3, Y 3 Oluşturula bu doğru sayeside, deklem (20 ve (21 de verile A 1 ve A 2 ilişki katsay s lar, bir projei her saha geri döüş ora tahmii içi farkl değer almas öüe geçilir. Aşağ daki tabloda verile X değerleri, şekil 1 de verile doğru deklemide yerie koularak, tablo 9 da belirtile Y değerlerie ulaş l r RR RR RR 6 Tablo 11 de belirtile veriler kulla larak ve 5. bölümde alat lm ş ola methodlar uygulaarak hesaplam ş geri döüş ora tahmileri ve bu projeleri gerçek saha geri döüş oralar tablo 12 de verilmiştir. Tablo 9: Yei Proje İdikatörüü Eski Proje İdikatörlerie Oralar ve Yei Proje Tahmii Geri Döüş Oralar Eski Proje Gerçek Geri Döüş Oralar a Ora Kübü Idikatör Oralar Geri Döüş Oralar Kübü X 41 : SGDOI 1 / SGDOI Y 41 : (RR 1 / RR 4 ^ X 42 : SGDOI 2 / SGDOI Y 42 : (RR 2 / RR 4 ^ X 34 : SGDOI 4 / SGDOI Y 34 : (RR 4 / RR 3 ^ Y değerlerii elde edilmeside sora, eski projeleri bilie gerçek saha geri döüş ora yard m ile yei projei saha geri döüş ora tahmileri elde edilir (Bkz. Tablo 10. Tablo 12: Yei Proje Geri Döüş Ora Tahmileri ve Gerçek Saha Geri Döüş Oralar Geri Döüş Ora Tahmileri RR RR RR RR RR RR RR RR RR Ort Ort Ort Gerçek Saha Geri Döüş Oralar RR RR RR

8 EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Aralık 2011 TMMOB Elektrik Mühedisleri Odası Tablo 12 de görülebileceği üzere, projeleri gerçek saha geri döüş ora, öerile yötemi verdiği geri döüş ora değerlerii alt ve üst limitleri içerisidedir. Ek olarak, gerçek saha geri döüş ora, öerile yötemi verdiği geri döüş oralar ortalama değerie çok yak gerçekleşmiştir. Olguluk seviyesi katsay s ekleerek oluşturula yötemi getirdiği avatajlar tablo 13 te verilmiştir. Tablo 13: Öerile Metod Souçlar ve Diğer Metod Souçlar Gerçek Saha Verisi ile Karş laşt r lmas Proje F(T 1 F(T 2 Öerile Metod Souçlar Ort. Gerçek Geri Döüş Ora F(T 1 : Parça say m güveilirlik tahmii metodu ile hesaplam ş 1 y ll k geri döüş ora F(T 2 : H zlad r lm ş ömür testleri metodu ile hesaplam ş 1 y ll k geri döüş ora Tablo 13 te de alaş lacağ üzere, geleeksel 2 metod souçlar (F(T 1 ve F(T 2 ile gerçek saha ora aras da fark oldukça fazla olmakla beraber, öerile metodu souçlar gerçek saha döüş ora a oldukça yak d r. 7. Souçlar Bilie stadardlar ve h zlad r lm ş ömür testleri tekikleri belli stres faktörleri kullaarak hata ora ve güveilirlik tahmileri yaparke, ürü, sahada, daha farkl bir çok sebepte dolay ar zalamaktad r. Bu da yap la tahmileri gerçek saha veriside farkl olmas a yol açmaktad r [3]. Saha geri döüş ora doğru tahmi edebilmek acak ve acak bu farkl sebeplerde oluşa ar zalar da hata ora olarak ifade edebilecek yei bir parametre ile mümküdür. Bu makalede, bu yei parametre olguluk seviyesi olarak verilmiş [9] ve bu yei parametre kulla larak saha geri döüş ora matematiksel olarak modellemiştir. Saha geri döüş ora AR-GE aşamas da bir idikatör ile tahmi etme yötemi sayeside, şirketler, ürülerii güveilirliklerii, üretim öceside, kotrol edebilir ve saha geri döüş oralar çok daha yüksek güveilirlikle tahmi edebilirler. Bu da, olas yüksek servis maliyetlerii öüe geçilmesii sağlar. Tahmi souçlar, proje üretime girmede elde edildiği içi, ürüde yap lacak değişiklik ve iyileştirmeleri maliyeti de asgari olacakt r. Bu yötem souda, AR-GE aşamas daki yei bir proje içi, eski proje say s kadar tahmi elde edilir. Bu veriler 2 şekilde değerledirilebilir. Yei projei geri döüş ora, e küçük tahmi değeride büyük ve e büyük tahmi değeride küçüktür. Yei projei geri döüş ora, hesaplaa tüm tahmileri aritmetrik ortalamas a yak sar. 8. Teşekkür Bu makale Dokuz Eylül Üiversitesi Fe Bilimleri Estitüsü doktora tezide üretilmiştir. 9. Kayaklar [1] Shaw, M., LCD TV Reliability g: A Effective Approach, ARS, Europe: Berli, Germay, 2010, Sayfa 4. [2] Goel,A. ve Graves, R. J., Electroic System Reliability: Collatig Predictio Models, IEEE Trasactios o Device ad Materials Reliability, Vol. 6, No. 2, Sayfa 1-5, 2006, [3] Joes, J. ve Hayes, J., A Compariso of Electroic- Reliability Predictio Models, IEEE Trasactios o Reliability, Vol 48, No 2, Sayfa 1-8, [4] Harms, J.W., Revisio of MIL-HDBK-217, Reliability Predictio of Electroic Equipmet, Reliability ad Maitaiability Symposium (RAMS, 2010, Sayfa 1-2. [5] Cha, H.A., Accelerated Stress g for Both Hardware ad Software, Reliability ad Maitaiability Symposium (RAMS, 2004, Sayfa 1-3. [6] Yag, G., Accelerated Life Tests at Higher Usage Rates, IEEE Trasactios o Reliability, Vol. 54, No. 1, Sayfa 1-2, [7] Mettas, A., Reliability Predictios based o Customer Usage Stress Profiles, Reliability ad Maitaiability Symposium (RAMS, 2005, Sayfa 1-4. [8] Ma, H. ve Meeker, W.Q., Strategy for Plaig Accelerated Life Tests With Small Sample Sizes, IEEE Trasactios o Reliability, Vol. 59, No.4, Sayfa 1, [9] Tekca, T. ve Kiriske, B., "Reliability test procedures for achievig highly robust electroic products," Reliability ad Maitaiability Symposium (RAMS, 2010 Proceedigs - Aual, vol., o., pp.1-6, Ja., 2010, Sayfa 1-6. [10] Defese, U.D.o.: MIL-HDBK-217F Reliability Predictio of Electroic Equipmet, (Defese, US Departmet of, 28 Feb 1995,. [11] Keçecioğlu, D., Reliability Egieerig Hadbook, Destech Publicatios, Pesilvaya, ABD, [12] Bayle, F. ve Mettas, A., Acceleratio Models i Reliability Predictio Stadards: Justificatio ad Improvemets, ARS, Europe: Berli, Germay, 2010, Sayfa [13] Ekhmukh, N., Kim, G.W., Hwag, K. ve Hyu, S., A Parameter Estimatio of Weibull Distributio for Reliability Assessmet with Limited Failure Data, Strategic Techology, IFOST, 2007, Sayfa 1-3. [14] De Visser, I.M., Yua, L. ve Nagappa, G., Uderstadig Failure Severity i New Product Developmet Processes of Cosumer Electroics Products, IEEE Iteratioal Coferece o Maagemet of Iovatio ad Techology, 2006, Sayfa 1-5. [15] Kahramaoğlu, G., Field Retur Rate Estimatio i R&D Stage with a Idicator, Accelerated Stres g Reliability Symposium, Dever, Colorado, ABD, 2010, Sayfa

Saha Geri Dönüş Oranını AR-GE Aşamasında İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator

Saha Geri Dönüş Oranını AR-GE Aşamasında İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator Saha Geri Döüş Oraıı AR-GE Aşamasıda İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi Field Retur Rate Estimatio i R&D Phase with a Idicator Ali Tarka Tekca 1, Gürme Kahramaoğlu 1, Mustafa Nevzat Yatır 1, Barbaros Kirişke

Detaylı

Saha Geri Dönüş Oranını AR-GE Aşamasında İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi

Saha Geri Dönüş Oranını AR-GE Aşamasında İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Saha Geri Dönüş Oranını AR-GE Aşamasında İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Tarkan TEKCAN Gürmen KAHRAMANOĞLU Mustafa Nevzat YATIR Barbaros KİRİŞKEN Vestel Elektronik A.Ş. Mustafa GÜNDÜZALP Yaşar Üniversitesi

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VII. Ulusal Temiz Eerji Sempozyumu, UTES 008 7-9 Aralı 008, İstabul WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Seyit Ahmet AKDAĞ, Öder GÜLER İstabul Tei Üiversitesi, Eerji

Detaylı

3. Ders Parametre Tahmini Tahmin Edicilerde Aranan Özellikler

3. Ders Parametre Tahmini Tahmin Edicilerde Aranan Özellikler 3. Ders Parametre Tahmii Tahmi Edicilerde Araa Özellikler Gerçek düyada rasgelelik olgusu içere bir özellik ile ilgili ölçme işlemie karş l k gele X rasgele de¼gişkeii olas l k (yo¼guluk) foksiyou, F ff(;

Detaylı

AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE GÜRÜLTÜ SÜZME

AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE GÜRÜLTÜ SÜZME AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE GÜRÜLTÜ SÜZME Fahri VATANSEVER 1 Ferudu UYSAL Adullah UZUN 3 1 Sakarya Üiversitesi, Tekik Eğitim Fakültesi, Elektroik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 54187 Esetepe Kampüsü/SAKARYA

Detaylı

Ölçme Hataları, Hata Hesapları. Ölçme Hataları, Hata Hesapları 2/22/2010. Ölçme... Ölçme... Yrd. Doç. Dr. Elif SERTEL sertele@itu.edu.

Ölçme Hataları, Hata Hesapları. Ölçme Hataları, Hata Hesapları 2/22/2010. Ölçme... Ölçme... Yrd. Doç. Dr. Elif SERTEL sertele@itu.edu. //00 Ölçme Hataları, Hata Hesapları Ölçme Hataları, Hata Hesapları Yrd. Doç. Dr. Elif SERTEL sertele@itu.edu.tr Suu, Doç. Dr. Hade Demirel i ders otlarıda ve Ölçme Bilgisi kitabıda düzelemiştir. Ölçme...

Detaylı

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE Niğde Üiersitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı, (1), 37-47 NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Uğur YILDIRIM 1,* Yauz GAZİBEY, Afşi GÜNGÖR 1 1 Makie Mühedisliği Bölümü, Mühedislik Fakültesi,

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

AÇIK ĐŞLETME BASAMAKLARI TENÖR KONTROLÜNDE JEOĐSTATĐSTĐKSEL TAHMĐN MODELĐ SEÇĐMĐ

AÇIK ĐŞLETME BASAMAKLARI TENÖR KONTROLÜNDE JEOĐSTATĐSTĐKSEL TAHMĐN MODELĐ SEÇĐMĐ Eskişehir Osmagazi Üiversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XXI, S., 2008 Eg&Arch.Fac. Eskişehir Osmagazi Uiversity, Vol..XXI, No:, 2008 Makalei Geliş Tarihi : 2.02.2007 Makalei Kabul Tarihi : 23.03.2007 AÇIK

Detaylı

Görüntü Stabilizasyonu İçin Paralel İşlev Gören İki Kalman Filtresiyle İşlem Gürültü Varyansının Adaptifleştirilmesi

Görüntü Stabilizasyonu İçin Paralel İşlev Gören İki Kalman Filtresiyle İşlem Gürültü Varyansının Adaptifleştirilmesi Görütü Stabilizasyou İçi Paralel İşlev Göre İki Kalma Filtresiyle İşlem Gürültü Varyasıı Adaptifleştirilmesi Eylem Yama, Sarp Ertürk Kocaeli Üiversitesi Elektroik ve Haberleşme Müh. Bölümü eylem@kou.edu.tr,

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

HARMONİK KAYNAĞI TESPİT METOTLARININ/ İNDİSLERİNİN ÇEŞİTLİ KAYNAK VE YÜK DURUMLARI İÇİN DOĞRULUKLARININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

HARMONİK KAYNAĞI TESPİT METOTLARININ/ İNDİSLERİNİN ÇEŞİTLİ KAYNAK VE YÜK DURUMLARI İÇİN DOĞRULUKLARININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ HARMONİK KAYNAĞI TESPİT METOTLARININ/ İNDİSLERİNİN ÇEŞİTLİ KAYNAK VE YÜK DURUMLARI İÇİN DOĞRULUKLARININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Ahmet KÖKSOY Our ÖZTÜRK Özgür KARACASU Gebze Yüksek Tekoloji Estitüsü Elektroik

Detaylı

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR?

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR? İÇİ ÖREKEME YAPIIR? Zama Kısıdı Maliyeti Azaltma Hata Oraıı Azaltma Souca Ulaşma Hızı Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRİOĞU Araş.Gör. Efe SARIBAY Örekleme Teorisi kousuu içide, Örekleme Tipleri populasyoda örek

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

Bu bölümde birkaç yak nsak dizi örne i daha görece iz.

Bu bölümde birkaç yak nsak dizi örne i daha görece iz. 19B. Yak sak Gerçel Dizi Örekleri Bu bölümde birkaç yak sak dizi öre i daha görece iz. Verdi imiz örekleri her biri hem kedi bafl a hem de kulla la yötem aç s da öemlidir. Örek 19B.1. lim 1/ = 1. Ka t:

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Güz Dönemi

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Güz Dönemi Mühedislik Fakültesi Edüstri Mühedisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM4 Tesis Plalaması 6-7 Güz Döemi 3 Sisteme ekleecek tesis sayısı birde fazladır. Yei tesisler birbirleri ile etkileşim halide olabilirler

Detaylı

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ Bu bölümdeki yötemler, bilimeye POPULASYON PARAMETRE değeri hakkıda; TAHMİN yapmaya yöelik ve, KARAR vermekle ilgili, olmak üzere iki grupta icelemektedir. Parametre

Detaylı

Normal Dağılımlı Bir Yığın a İlişkin İstatistiksel Çıkarım

Normal Dağılımlı Bir Yığın a İlişkin İstatistiksel Çıkarım Normal Dağılımlı Bir Yığı a İlişi İstatistisel Çıarım Bir üretici edi ürüleride, piyasadai 3,5 cm li vidalarda yalıca boyları 3,4 cm ile 3,7 cm aralığıda olaları ullaabilmetedir. Üretici, piyasadai bu

Detaylı

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr Fırat Üiv. Fe ve Müh. il. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 0 (), 09-5, 008 0(), 09-5, 008 Harmoikleri Reaktif Güç Kompazasyo Sistemlerie Etkilerii İcelemesi ve Simülasyou da KKİİ, Koray TUNÇP ve Mehmet

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI OLASILIK VE STATSTK SINAVI ÖRNEK SORULARI. için. 01 olaslk younluk fonksiyonu aa daki seçeneklerden hangisinde yer.

AKTÜERLK SINAVLARI OLASILIK VE STATSTK SINAVI ÖRNEK SORULARI. için. 01 olaslk younluk fonksiyonu aa daki seçeneklerden hangisinde yer. SORU : AKTÜERLK SINAVLARI OLASILIK VE STATSTK SINAVI ÖRNEK SORULARI X raslat deikeii olas l k youluk foksiyou 8x, x f(x) = 0, ö.d olarak verilmitir. Bua göre 0< y içi Y = raslat deikeii X olaslk youluk

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KM 482 Kimya Mühedisliği Laboratuarı III eey No : 2-a eeyi adı : Kesikli istilasyo eeyi amacı : a) Kolodaki basıç kaybıı belirlemek,

Detaylı

Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte onun temizliği ve bakımını nasıl. Bebek Temizliği

Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte onun temizliği ve bakımını nasıl. Bebek Temizliği Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira 2008 18:25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim 2010 13:03 Bebei düyaya gelmesiyle birlikte ou temizlii ve bakm asl yapaca za dair bir tak m tereddütleriiz ortaya ç kabilir,

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü umutokka@balikesir.edu.tr İSTATİSTİK DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Umut OKKAN idrolik Aabilim Dalı Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü Bölüm 5 Örekleme

Detaylı

Robot Navigasyonunda Potansiyel Alan Metodlarının Karşılaştırılması ve Đç Ortamlarda Uygulanması

Robot Navigasyonunda Potansiyel Alan Metodlarının Karşılaştırılması ve Đç Ortamlarda Uygulanması Robot Navigasyouda Potasiyel Ala Metodlarıı Karşılaştırılması ve Đç Ortamlarda Uygulaması Eyüp Çıar 1 Osma Parlaktua Ahmet Yazıcı 3 1, Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü, Eskişehir Osmagazi Üiversesi,

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com ISSN:34-44 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 7 () 35-4 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Polivili Klorür (Pvc) Malzemeleri Sıcaklığa Bağlı Titreşim Özelliklerii Đcelemesi

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 3 s. 1-21 Ekim 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 3 s. 1-21 Ekim 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 3 s. -2 Ekim 2005 FRAKTAL GÖRÜNTÜ SIKIŞTIRMADA HASH FONKSİYONLARINA DAYANAN YENİ BİR SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ (A NEW CLASSIFICATION METHOD

Detaylı

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Uğur SAYNAK ve Alp KUŞTEPELİ Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, 35430, Urla, İZMİR e-posta: ugursayak@iyte.edu.tr e-posta:

Detaylı

YENĐ BĐR ADAPTĐF FĐLTRELEME YÖNTEMĐ: HĐBRĐD GS-NLMS ALGORĐTMASI

YENĐ BĐR ADAPTĐF FĐLTRELEME YÖNTEMĐ: HĐBRĐD GS-NLMS ALGORĐTMASI Uludağ Üiversitesi ühedislik-imarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı, 008 YENĐ BĐR ADAPĐF FĐLRELEE YÖNEĐ: HĐBRĐD GS-NLS ALGORĐASI Sedat ĐRYAKĐ * eti HAUN ** Osma Hilmi KOÇAL ** Özet: Bu makalede, adaptif

Detaylı

LOKAL ALANLARDA JEOİT ONDÜLASYONLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LOKAL ALANLARDA JEOİT ONDÜLASYONLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Selçuk Üiversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühedisliği Öğretimide 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Koya SUNULMUŞ BİLDİRİ LOKAL ALANLARDA JEOİT ONDÜLASYONLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENTERPOLASYON

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ TALEP TAHMİNLERİ Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ Yöetm e temel foksyolarıda br ola plalama, e kaba taımıyla, şletme geleceğe yöelk alıa kararları br bleşkesdr. Geleceğe yöelk alıa kararları başarısı yöetcler yaptıkları

Detaylı

3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Erka BEŞDOK Bilal KASAP Jeodei ve Fotogrametri Mühedisliği Bölümü Mühedislik Fakültesi ve Bilgisayar Müh. ABD, Fe

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ FİER RAGG IZGARA TAANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ Lale KARAMAN 1 N. Özlem ÜNVERDİ Elektroik ve Haberleşme Mühedisliği ölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 34349, eşiktaş, İstabul 1

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferasiyel Deklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulumak veya kullaım koşulları hakkıda bilgi içi http://ocw.mit.edu/terms web sitesii ziyaret ediiz.

Detaylı

HAFİF SÖNÜMLEMELİ ESNEK SİSTEMLERİN GİRDİ KOMUTU BİÇİMLENDİRME TEKNİĞİ İLE ARTIK TİTREŞİMLERİNİN AZALTILMASI

HAFİF SÖNÜMLEMELİ ESNEK SİSTEMLERİN GİRDİ KOMUTU BİÇİMLENDİRME TEKNİĞİ İLE ARTIK TİTREŞİMLERİNİN AZALTILMASI 1. Ulusal Makie Teorisi Sempozyumu UMTS005 HAFİF SÖNÜMLEMELİ ESNEK SİSTEMLERİN GİRDİ KOMUTU BİÇİMLENDİRME TEKNİĞİ İLE ARTIK TİTREŞİMLERİNİN AZALTILMASI Sadetti KAPUCU, Mahmut KAPLAN Gaziatep Üiversitesi,

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir.

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir. HİPOTEZ TETLERİ İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adladırılır. Ortaya atıla doğru veya yalış iddialara hipotez deir. Öreği para hilesizdir deildiğide bu bir hipotezdir. Ortaya atıla iddiaya

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Br veya brde azla dağılışı karşılaştırmak ç kullaıla ve ayrıca örek verlerde hareket le rekas dağılışlarıı sayısal olarak özetleye değerlere taımlayıcı statstkler der. Aalzlerde

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

465.HUTBE: ASR SURESİ. Aziz ve Asil Müminler!

465.HUTBE: ASR SURESİ. Aziz ve Asil Müminler! Sal, 04 Austos 2015 22:20 - So Gücelleme Sal, 04 Austos 2015 22:22 465.HUTBE: ASR SURES Aziz ve Asil Mümiler! Bu cumada itibare üç Cuma hutbemizde Asr suresii kou ediece- iz.bu sure sayesie kurtuluşu ilkelerii

Detaylı

5. Ders Yeterlilik. f(x 1 ; x 2 ; :::; x n ; ) = g (T (x 1 ; x 2 ; :::; x n ); ) h(x 1 ; x 2 ; :::; x n )

5. Ders Yeterlilik. f(x 1 ; x 2 ; :::; x n ; ) = g (T (x 1 ; x 2 ; :::; x n ); ) h(x 1 ; x 2 ; :::; x n ) 5. Ders Yeterlilik Yeterlilik Ilkesi: Bir T(X ; X ; :::; X ) istatisti¼gi, hakk da yeterli bir istatistik olacaksa hakk da herhagi bir souç ç kar m T arac l ¼g ile (X ; X,...,X ) öreklemie ba¼gl olmal

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

Su Yapıları II Hidroelektrik Enerji Üretimi

Su Yapıları II Hidroelektrik Enerji Üretimi Su Yapıları II Hidroelektrik Eerji Üretimi Yrd. Doç. Dr. Burha ÜNAL Bozok Üiversitesi Mühedislik Mimarlık Fakültesi İşaat Mühedisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burha ÜNAL Bozok Üiversitesi aat Mühedislii

Detaylı

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Levent ÖZBEK Fikri ÖZTÜRK Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Sistem Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı 61 Tandoğan/Ankara

Detaylı

AKIŞKAN BORUSU ve VANTİLATÖR DENEYİ

AKIŞKAN BORUSU ve VANTİLATÖR DENEYİ AKIŞKA BORUSU ve ATİLATÖR DEEYİ. DEEYİ AMACI a) Lüle ile debi ölçmek, b) Dairesel kesitli bir borudaki türbülaslı akış şartlarıda hız profili ve eerji kayıplarıı deeysel olarak belirlemek ve literatürde

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

El Hareketini Takip Eden Vinç Sisteminin Giriş Şekillendirici Denetimi

El Hareketini Takip Eden Vinç Sisteminin Giriş Şekillendirici Denetimi Karaelmas Fe ve Mühedislik Dergisi / Karaelmas Sciece ad Egieerig Joural 3 (2), 43-47, 2013 Karaelmas Sciece ad Egieerig Joural Joural home page: http://fbd.beu.edu.tr Araştırma Makalesi El Hareketii Takip

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

SIRA-BAĞIMLI HAZIRLIK ZAMANLI İKİ ÖLÇÜTLÜ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: TOPLAM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME. Tamer EREN a,*, Ertan GÜNER b ÖZET

SIRA-BAĞIMLI HAZIRLIK ZAMANLI İKİ ÖLÇÜTLÜ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: TOPLAM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME. Tamer EREN a,*, Ertan GÜNER b ÖZET Erciyes Üiversitesi Fe Bilimleri Estitüsü Dergisi 23 (1-2) 95-105 (2007) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 SIRA-BAĞIMLI HAZIRLIK ZAMANLI İKİ ÖLÇÜTLÜ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: TOPLAM TAMAMLANMA ZAMANI

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 28 (3) 41-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Düşük Sıcak Kayaklı Isı Pompaları Eerji Maliyet Aalizi Özet Murat KAYA Hitit

Detaylı

GAUSS HÜZMESİNİN YÜKSEK FREKANSLARDA PLAZMA ORTAMLA ETKİLEŞİMİ

GAUSS HÜZMESİNİN YÜKSEK FREKANSLARDA PLAZMA ORTAMLA ETKİLEŞİMİ Gai Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gai Uiversity Cilt 3, No, 73-79, 15 Vol 3, No, 73-79, 15 GAUSS HÜZMESİNİN YÜKSEK FREKANSLARDA PLAZMA ORTAMLA ETKİLEŞİMİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

4. Ders Fisher informasyonu s f rdan büyük ve sonlu, yani 0 < I() < 1; R f(x; )dx (kesikli da¼g l mlarda R yerine P.

4. Ders Fisher informasyonu s f rdan büyük ve sonlu, yani 0 < I() < 1; R f(x; )dx (kesikli da¼g l mlarda R yerine P. 4. Ders tkilik Küçük varyasl olmak, tahmi edicileri vazgeçilmez bir özelli¼gidir. Bir tahmi edicii, yal veya yas z, küçük varyasl olmas isteir. Parametrei kedisi () veya bir foksiyou (g()) ile ilgili tahmi

Detaylı

Deomed Yay nc l k. Türkçe birinci bask Deomed, 2011.

Deomed Yay nc l k. Türkçe birinci bask Deomed, 2011. Deomed Yay c l k Holz / Spaide Medikal Retia / Patogeez, Ta ve Tedavi Gücellemeleri Türkçe Editörü / Gülipek Müftüo lu Çeviri / rem Hamamc o lu 27 Yazar Kat l m yla 16.5 x 24 cm, XII + 228 Sayfa 55 fiekil,

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı)

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı) 3 TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ 3.1. Sapmasızlık 3.. Tutarlılık 3.3. Etkilik miimum varyas 3.4. Aralık tahmii (güve aralığı) İyi bir tahmi edici dağılımı tahmi edilecek populasyo parametresie yakı civarda

Detaylı

MAK312 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME OTOMATİK KONTROL LABORATUARI 1. Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlendiriciler

MAK312 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME OTOMATİK KONTROL LABORATUARI 1. Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlendiriciler MAK32 ÖLÇME ve DEĞELENDİME OTOMATİK KONTOL LABOATUAI Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlediriciler AMAÇLA:. Multimetre ile direç, gerilim ve akım ölçümleri, 2. Direç ölçümüde belirsizlik aalizii yapılması

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Vektör bileşenleri için dikey eksende denge denklemi yazılırak, aşağıdaki eşitlik elde edilir. olarak elde edilir. 2

Vektör bileşenleri için dikey eksende denge denklemi yazılırak, aşağıdaki eşitlik elde edilir. olarak elde edilir. 2 Açıklama Sorusu : V kayışlar, ayı mekaizma büyüklükleride düz kayışlara göre daha yüksek dödürme mometlerii taşıyabildikleri bilimektedir. V kayışları düz kayışlara göre gözlee bu üstülüğü sebebi "kama

Detaylı

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir.

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir. DENEY NO: 7 MOSFET ÖLÇÜMÜ ve UYGULAMALARI DENEYĐN AMACI: Bu deeyi amacı MOS elemaları temel özelliklerii, ve p kaallı elemaları temel uygulamalarıı öğretmektir. DENEY MALZEMELERĐ Bu deeyde 4007 MOS paketi

Detaylı

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ HARMONİK DİSORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ Celal KOCAEPE Oktay ARIKAN Ömer Çağlar ONAR Mehmet UZUNOĞLU Yıldız ekik Üiversitesi Elektrik-Elektroik Fakültesi Elektrik

Detaylı

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ 1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ Yapısal kırılmanın araştırılması için CUSUM, CUSUMSquare ve CHOW testleri bize gerekli bilgileri sağlayabilmektedir. 1.1. CUSUM Testi (Cumulative Sum of the recursive residuals

Detaylı

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS Niğde Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı -, (00), 7- GPS SONUÇLARININ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Meti SOYCAN* Yıldız Tekik Üiversitesi, İşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühedisliği

Detaylı

Bir Biyoreaktör Sisteminin Gürbüz Nörokontrolü

Bir Biyoreaktör Sisteminin Gürbüz Nörokontrolü OK'7 Bildiriler Kitab stabul, 5-7 Eylül 7 Bir Biyoreaktör Sistemii Gürbüz Nörokotrolü Başak Üal ve Mehmet Öder Efe Makia Mühedisliği Bölümü OBB Ekoomi ve ekoloji Üiversitesi, Söğütözü, Akara bual@etu.edu.tr

Detaylı

REGRESYON DENKLEMİNİN HESAPLANMASI Basit Doğrusal Regresyon Basit doğrusal regresyon modeli: .. + n gözlem için matris gösterimi,. olarak verilir.

REGRESYON DENKLEMİNİN HESAPLANMASI Basit Doğrusal Regresyon Basit doğrusal regresyon modeli: .. + n gözlem için matris gösterimi,. olarak verilir. 203-204 Bahar REGRESYON DENKLEMİNİN HESAPLANMASI Basit Doğrusal Regresyo Basit doğrusal regresyo modeli: y i = β 0 + β x i + ε i Modeli matris gösterimi, y i = [ x i ] β 0 β + ε i şeklidedir. x y 2 gözlem

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK Derleye Osma EKİZ Eskişehir Fatih Fe Lisesi. GİRİŞ Poliomları idirgeebilmesi poliomları sıfırlarıı bulmada oldukça öemlidir. Şimdi poliomları idirgeebilmesi ile ilgili bazı

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

İstatistiksel Tahminleme. Güven Seviyesi. Verilerin yayılımı ( Örnek hacmi X = X / n Güven seviyesi (1 - )

İstatistiksel Tahminleme. Güven Seviyesi. Verilerin yayılımı ( Örnek hacmi X = X / n Güven seviyesi (1 - ) 04.05.0 İtatitikel Tahmileme İTATİTİKEL TAHMİNLEME VE YORUMLAMA ÜRECİ GÜVEN ARALIĞI Nokta Tahmii Populayo parametreii tek bir tahmi değerii verir μˆ σˆ p Pˆ Aralık Tahmii Populayo parametreii tahmi aralığıı

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (Ders Notu) Manyetik Özellikler Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR MANYETİK ÖZELLİK Giriş Bazı malzemelerde mevcut manyetik kutup çiftleri, elektriksel kutuplara benzer şekilde, çevredeki

Detaylı

DAYANIKLI SAYISAL RESİM DAMGALAMA

DAYANIKLI SAYISAL RESİM DAMGALAMA DAYAIKLI SAYISAL DAMGALAMA Chasa CHOUSE Sogül ALBAYRAK, Bilgisayar Mühedisliği Bölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 80750, Beşiktaş, İstabul e-posta: chasac@yahoo.com e-posta:

Detaylı

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş.

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş. UÇAK SIĞINAKLARININ DIŞ KABUĞUNU EPDM SU YALITICISI İLE KAPLARKEN KABUK ÜZERİNDE MEYDANA GELEN RÜZGAR YÜKLERİVE BU YÜKLERE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN İNCELENMESİ Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

Bu bölümde kan tlayaca m z teoremi, artan ve üstten s -

Bu bölümde kan tlayaca m z teoremi, artan ve üstten s - 18. S rl ve Arta Diziler Bu bölümde ka tlayaca m z teoremi, arta ve üstte s - rl bir gerçel say dizisii üsts ra çarpmas a ramak kal r biçimide özetleyebiliriz. (Üsts r kavram Bölüm 19 da görece iz.) flte

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİGİ BÖLÜMÜ KM 482 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III. DENEY 1b.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİGİ BÖLÜMÜ KM 482 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III. DENEY 1b. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİGİ BÖLÜMÜ KM 482 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III DENEY 1b. SICAKLIK KONTROLÜ Denevin Amacı Kontrol teorisini sıcaklık kontrol sistemine

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Termik Birimlerde Oluşa Çevresel Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması Differetial evolutio algorithm applied to evirometal ecoomic power dispatch problems cosistig

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı