Moral gününde sertifika sevinci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Moral gününde sertifika sevinci"

Transkript

1 Moral gününde sertifika sevinci Meslek edindirme kurslarını tamamlayarak sertifikalarını alan tutuklu ve hükümlü bayanlar, artık iş atölyelerinde çalışacaklar. Ankara Aç k Cezaevinde 30 A ustos kutlamas 30 Ağus tos Za fer Bay ra mı An kara Açık Ce za evin de dü zen le nen çe şit li et kin lik ler le kut lan dı. 30 Ağus tos gü nü ya pı lan et kin lik lere Ku rum Mü dü rü Hu lû si Sa ğır, 2. Mü dür Yu suf Al tun, Öğ ret men Re cai Yıl dız, ce za evi per so ne li ve hü küm lü ler ka tıl dı lar. De va mı sayfa 8 de Amasya Kapal Cezaevinde y l sonu etkinlikleri Amasya E Tipi Kapalı Cezaevinde, tutuklu ve hükümlülerin sosyal ve kültürel yönden gelişmeleri ve topluma faydalı bireyler olarak dönmeleri için yürütülen eğitim faaliyetleri yapılan etkinliklerle sona erdi. De va mı sayfa 7 de Elaz Islahevinde e itim ve yard m seferberli i Ger çek leş ti ri len ta di lât ile çağdaş bir eği tim yu va sı hâ li ne ge len Ela zığ Ço cuk Is la he vin de eği tim fa ali yet le ri tüm hı zıy la sü rü yor. Ku rum da bu lu nan ço cuk lar için Se mi ha Şa kir Sağ lık Eği tim ve Sos yal Yar dım Vak fı, öz ba kım ve hij yen kon sun da ço cuk la rı bi linçlen di rir ken, Öz gür lü ğün den Yoksun Genç ler le Da ya nış ma Der neği (ÖZ GE DER) Hu kuk ve İle tişim ko nu lu kon fe rans ver di. De va mı sayfa 7 de A r Cezaevinde sertifika da t m Ağ rı M Ti pi Ka pa lı Ce za evin de eği tim-öğ re tim dö nemi içe ri sin de açı lan kurs la ra ka tı lan tu tuk lu ve hü küm le re serti fi ka la rı ve ril di. De va mı 7 de Takı ta sa rı mı, gi yim ve oku ma-yaz ma kur su nu ba şa rı ile ta mam la yan tu tuk lu ve hü küm lü ba yan la ra ser ti fi ka la rı Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da yanış ma Der ne ği Baş ka nı Gül ten Çi çek in ka tıl dı ğı tö ren de ve ril di. MESLEK SAHİBİ OLDULAR Paşakapısı Kadın Cezaevinde açılan takı tasarımı ve giyim kursunu başarı ile tamamlayan tutuklu ve hükümlü bayanlar meslek sahibi olmanın sevincini düzenlenen moral gününde eğlenerek yaşadılar. SERTİFİKA ALIP EĞLENDİLER Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da ya nış ma Der ne ği nin des te ğiy le ce za evin de baş la tı lan kurs la ra yo ğun il gi gös te rerek mes le ğin tüm in ce lik le ri ni öğ renen tu tuk lu ve hü küm lü ba yan la ra ser ti fi ka la rı ger çek leş ti ri len mo ral gü nün de ve ril di. De va mı say fa 8 de Bitlis Cezaevi sergisine büyük ilgi Bit lis in kur tu luş yıl dö nü mü kut la ma la rı na ka tı lan Baş bakan R. Tay yip Er do ğan, fu ar da açı lan ce za evi stan dı nı zi ya ret ede rek, ürün le ri in ce le di ve yet ki li ler den bil gi al dı. Daha ön ce İn gi liz te le viz yo nu BBC nin ha zır la dı ğı bel ge sel prog ram ile dün ya nın en iyi le rinden bi ri se çi len An ka ra Ço cuk Is la he vi, ka pı la rı nı Al Ara bi ya Tv ye aç tı. Tür ki ye nin Av ru pa Bir li ği ne üye li ği sü re cin de yü rüttü ğü ba şa rı lı ça lış ma lar la ör nek bir ku ru luş sta tü sün de bu lu nan Is la hevi, ha zır la na cak prog ram ile Or tado ğu baş ta ol mak üze re Dün ya ka mu oyu na ta nı tı la cak. De va mı say fa 2 de Bit lis E Ti pi Ka pa lı Ce za evinde bu lu nan tu tuk lu ve hü kümlü le rin yap tı ğı çe şit li ürün ler açı lan fu ar da ser gi len di. Bit lis in kur tu luş gü nü olan 8 Ağus tos ta Er zu rum, Muş, Van, Hak ka ri ve Si irt il le ri nin ka tı lımıy la ilk kez dü zen le nen fu arda açı lan stand lar da her il kendi ne ait kül tü rel zen gin lik le ri sim ge le yen ürün le ri gö rü cü ye çı kar dı. Devamı sayfa 8 de Al Arabiya Tv, Ankara Çocuk Islahevini Ortado uya tan tacak Genel Müdür ipek, program ekibini makamında kabul etti. Sivas Cezaevinde mizah dergisi yasa haberine tekzip Sivas E Ti pi Ka pa lı Ce za evin de Le man, Le man yak, Ye ni harman ve Pen gu en isim li mi zah der gi leri nin müs teh cen ol du ğu id di asıy la si ya sî tu tuk lu ve hü küm lü le re ve rilme di ği yö nün de çe şit li ba sın or gan ların da ya yım la nan ha be rin ger çe ği yansıt ma dı ğı an la şıl dı. De va mı say fa 2 de Burdur da Zafer Bayram Co kusu 30 Ağus tos Za fer Bay ra mı Bur dur E Ti pi Ce za evin de gerçek leş ti ri len prog ram ile kut lan dı. De va mı sayfa 2 de

2 Sayfa 2 Al Arabiya Tv, Ankara Çocuk Islahevini Ortado uya tan tacak Bİ RİN Cİ SAY FA DAN DE VAM Prog ra m için Al Ara bi ya Tv Mu ha bi ri Da ni el Ab dul fet tah, Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ke nan İpek ile bir söy le şi ger çek leş ti rir ken, An ka ra Ço cuk Is la he vin de de çe kim ya pıl dı. Ge nel Mü dür İpek in ma ka mın da 10 Ey lül de ger çek leş ti ri len söy le şi de Mu ha bir Ab dul fet tah a Ka me ra man Esat Ay dın ve Ya pım cı Ah met Köprü lü eş lik et ti. Böy le bir prog ra mın ha zır lan ma sın dan duy du ğu mem nuni ye ti di le ge ti ren Ge nel Mü dür İpek, ıs la he vi nin ça lış ma sis te mi hak kın da bil gi ler ve rir ken, "12-18 yaş ara sın da hür ri ye ti bağ la yı cı ce za alan ço cuk la rın bu lun du ğu ku rum da; çağ daş, in san hak la rı na say gı lı bir eği tim an la yı şı ile ha re ket edi yo ruz." de di. Da ha ön ce BBC Te le viz yo nu adına An ka ra Ço cuk Is la he vin de çe kimle r ger çek leş ti ren Ha san Şe ref li, Burdur E Tipi Cezaevinde Zafer Bayram co kusu 2 Eyül de ger çek leş ti ri len kut la ma prog ra mın da gü nün an lam ve öne mi an la tı lır ken, açık il kö ğre tim okulu ve açık öğ re tim li se sin den me zun olan tu tuk lu ve hü küm lü le re ser ti fi ka ve rildi. Say gı du ru şu ve İs tik lâl Mar şı nın okun ma sıy la baş la nan kut la ma la ra Cum hu ri yet Sav cı sı Ve dat So ğuk pı nar, Ku rum Mü dü rü Ha lil Bal ta, II. mü dürler, ce za evi per so ne li ile tu tuk lu ve hü küm lü ler ka tıl dı lar. Ya pı lan ko nuş ma la rın ar dın dan ger çek leş ti ri len şi ir din le ti si bü yük il gi gör dü. Tu tuk lu ve hü küm lü ler ta ra fından oku nan şi ir ler din le yen le ri duy gulan dır dı. Yi ne tu tuk lu ve hü küm lü ler den olu şan ba ğla ma eki bi nin ver di ği konser sı ra sın da bü yük coş ku ya şan dı. Ses len di ri len tür kü le re eş lik ede rek eğ le nen tu tuk lu ve hü küm lü ler, progra mın ger çek leş ti ril me sin den duy duk araş tır ma ve bel ge sel da lın da te le vizyon Os car'ı ka bul edi len Emmy Ödülü nü ka zan mış tı. KONSER COŞKUSU- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutluma programı çerçevesinde, tutuklu ve hükümlülerden oluşan bağlama ekibi konser verdi. la rı mem nu ni ye ti di le ge tir di ler. Kon se rin ar dın dan tu tuk lu ve hü kümlü ler den olu şan halk oyun la rı eki bi bir gös te ri sun du. Te ke yö re si oyunla rı ile iz le yen le ri bü yü le yen tu tuk lu ve hü küm lü ler, ayak ta al kış lan dı lar. Is la he vin de yü rü tü len ça lış ma larla il gi li ola rak Ge nel Mü dür İpek, Al Ara bi ya Tv mu ha bi ri ne şun la rı söyle di: "Ül ke miz de yar gı lan ma la rı so nu cu öz gür lü ğü bağ la yı cı ce za alan yaş gru bun da ki ço cuk lar, ika met et tik le ri yer le re ya kın lı ğı na gö re An ka ra, İz mir ve Ela zığ Is lahev le rin den bi ri ne gön de ril mek te dir. Kız ço cuk la rı ise İz mir Ço cuk Is lahe vin de ba rın dı rıl mak ta dır. Açık ku rum sta tü sün de bu lu nan bu ku rumla rı mız da ço cuk lar, di ğer ak ran la rı gi bi her tür lü eği tim-öğ re tim fa aliyet le rin den fay da la na bil mek te dir. Bu ço cuk lar yaş grup la rı na gö re ilk, or ta ve yük sek öğ re tim ku rum la rı na gi debil mek te; ti yat ro, kon ser, spor mü saba ka la rı vb. sos yal ve kül tü rel fa aliyet ler ile spor ak ti vi te le ri ne ka tı la bilmek te; ya ban cı dil, bil gi sa yar, üniver si te ye ha zır lık ve mes lek eği ti mi kurs la rı na de vam ede bil mek te dir." Ge nel Mü dür İpek ile ya pı lan mü la ka tın ar dın dan, An ka ra Ço cuk Is la he vin de çe kim ya pıl dı. Ku rum ida re ci le ri nin gö rüş le ri nin alın dı ğı çe kim ler de ıs la he vi nin eği tim ile il gi li tüm bi rim le ri, iş atöl ye le ri, ye mek ha ne ve ya tak ha ne, ida rî bö lüm ler gö rün tü len di. Is la he vin de yü rü tü len ça lış ma lar ye rin de gö rü lerek çe kim ya pı lır ken, uy gu la ma lar la il gi li ço cuk lar la da rö por taj ya pıl dı. Ço cuk lar, ıs la he vin de bu lun mak tan duy duk la rı mem nu ni ye ti di le ge tir diler. Ha zır la na cak prog ram, 300 milyon iz le yi ci kit le si ne sa hip Al Ara biya Tv nin ya nı sı ra bağ lı ol du ğu Midd le East News (MEN) ad lı ku ruluş bün ye sin de ki MBC (Midd le East Bro ad cas ting), Chan nel 2 ve Al Ihkba ri ye isim li ya yın or gan la rın da da ya yım la na cak. Prog ram, ya pı lan dip lo ma da ğıtım me ra si mi ile so na er di. Açık ilköğretim oku lun dan ve açık öğ retim li se sin den me zun olan 12 tu tuk lu ve hü küm lü ye dip lo ma la rı Cum hu riyet Sav cı sı Ve dat So ğuk pı nar ve Ce za evi Mü dü rü Ha lil Bal ta ta ra fından ve ril di. Sivas Cezaevinde mizah dergisi yasa haberine tekzip Ha ber ko nu su der gi le rin ba zı la rı ile bir ki ta bın mahke me ce ya sak lan dı ğın dan il gi li ki şi ye ve ril me di ği öğ reni lir ken, ko nu ile il gili olarak Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ke nan İpek, ka mu oyu nun ay dın lan ma sı amacıy la bir açık la ma yap tı. Ha be ri ya yım la yan ba sın ku ruluş la rı na da ulaş tı rı lan açık la ma da Ge nel Mü dür İpek, şun la rı söy le di: Mi zah der gi le ri nin müs teh cen bu la na rak, ce za in faz ku rum la rı ve tu tu kev le ri ne alın ma ma sı gi bi bir du rum söz ko nu su ol ma yıp, hak la rın da mah ke me ler ce ya sak lama ka ra rı ol ma yan tüm ya zı lı eser ler ce za in faz ku rumla rı ve tu tu kev le ri ne alın mak ta dır. Si vas E Ti pi Ka pa lı Ce za evin de bir hü küm lü ye pos ta yo luy la gön de ri len zarf tan 4 der gi ve bir ki ta p çık mış, ce za evi ida re si ta ra fın dan ya pı lan in ce le me de ki tap hakkın da An ka ra 2 No lu Dev let Gü ven lik Mah ke me sin ce top lat ma ka ra rı bu lun du ğun dan bu ki ta p hü küm lü ye ve ril me miş, hak la rın da her han gi bir top lat ma ka ra rı ol ma yan 4 der gi ise hü küm lü ye tes lim edil miş tir. Yi ne Si vas E Ti pi Ka pa lı Ce za evin de bir hü küm lü ye gön de ri len 5 der gi nin ya sak olup ol ma dı ğı ko nu sun da ce za evi ida re sin ce ya pı lan in ce le me so nu cu; iki der gi nin iç say fa la rı ile dış ka pa ğı nın fark lı ol du ğu, der gi nin bi rinin iç kıs mı nın 15 Ma yıs 2004 ta rih li sa yı ya ait ol du ğu ve hak kın da İs tan bul 2 No lu Dev let Gü ven lik Mah ke me since top lat ma ka ra rı bu lun du ğu, di ğer der gi nin ise Ara lık 2000 ta rih li sa yı ya ait ol du ğu ve hak kın da İs tan bul 6 No lu Dev let Gü ven lik Mah ke me sin ce top lat ma ka ra rı mev cut ol du ğun dan bu iki der gi il gi li ye ve ril me miş, di ğer der gi ler ise ve ril miş tir. 15 Eylül 2004 Basından haber Holding gibi cezaevi Edir ne Ta rım Açık Ce za evi, iş siz lik ve is tih dam prob le mi ile bo ğu şan Edir ne de ör nek bir iş let me gi bi ça lı şı yor. Ta rım, hayvan cı lık ve di ğer atöl ye ler den el de edi len ma mul le ri ce za evi, has ta ne, okul, ka mu ku rum ve ku ru luş la rı na sa tan ce za evi, bu yıl ki fa ali yet kâ rı nı 1 tril yon 150 mil yar li ra ola rak he def le di. Bu yıl dan baş la ya rak iş yur du atöl ye le rin de ça lı şan hü küm lü le ri si gor ta la yan ce za evi, on la ra ay lık 80 milyon li ra ma aş ve yıl lık ge lir den kâr pa yı ve ri yor. Ce za evin de ki fa ali yet ler le il gi li ola rak Ce za evi Mü dü rü Nec mi Acun, bu yıl bin 400 dö nüm den 730 ton buğ day ha sa dı ya pıl dı ğı nı söy le di. Acun, 300 to nu nu Trakya Ta rım sal Araş tır ma Ens ti tü Mü dür lü ğü ile im za la nan pro to kol ge re ği to hum luk buğ day ola rak üre ti ci ye, 430 to nu nun da Ti ca ret Bor sa sı Sa tış Sa lo nun da ser best pi ya sa ya sa tı la ca ğı nı be lirt ti. 800 dö nümden 200 ton ay çi çe ği, 250 dö nüm den 225 ton çel tik, 150 dö nüm den 600 ton Slaj beklen di ği ni kay de den Acun, Mey ve ci lik ekim alan la rı n da el ma, ki raz, kar puz, ka vun, ay va, ce viz; seb ze ci lik ekim alan ların da da do ma tes, bi ber, pat lı can tü rü ekim fa ali ye tleri var. 10 dö nüm üze rin de de bağcı lık ya pı lı yor. Te kir dağ Bağ cı lık Araş tır ma Ens ti tü sün den sof ra lık üzüm fi de le ri alın dı. Bu yıl 4 ton üzüm bek li yo ruz. 10 hü küm lünün il gi len di ği ba ğı mız dan el de edi len üzüm ler, ki lo su 750 bin li ra dan sa tı lı yor. Ay rı ca top lam ekim ala nı mız 3 bin 145 dö nüm, bu nun bin 300 dö nü mü hay van la rın ot la tıl ma sın da kul la nı lı yor de di. Ce za evin de ki ekim alan la rın da çel tikten son ra en iyi ge lir el de et tik le ri ürü nün şe ker pan ca rı ol du ğu nu kay de den Ku rum Mü dü rü Acun, dö nüm ba şı na 10 ton ürün al dık la rı nı, her yıl Pan car Ko ope ra ti fin den al dık la rı ko ta öl çü sün de ekim ya pıl dı ğı nı söy le di. Kâr lı fa ali yet ola rak de ğer len dir diği pan car la rı Al pul lu Şe ker Fab ri ka sı na tes lim et tik le ri ni be lir ten Acun, Bu yıl 24 mil yar li ra kâr bek li yo ruz. Ge çen yıl ki lo sunu 75 bin li ra dan al dı lar. Bu yıl da 90 bin li ra dan ala cak lar di ye ko nuş tu. Di ğer iş kol la rın da ol du ğu gi bi hay vancı lık ko nu sun da da üre tim ya pan ce za evinde, hay van cı lık iş ko lu bü yük baş, kü çük baş ve kü mes hay van cı lı ğı ola rak sür dü rü lü yor. Ve te ri ner he kim gö ze ti min de hü küm lü le rin ba kı mı nı üst len di ği hay van cı lık fa ali yet le ri ko nu sun da Ce za evi Mü dü rü Acun şun la rı söy le di: Bü yük baş hay van cı lı ğı ola rak be si cilik ve süt inek çi li ği; kü çük baş hay van cı lık ola rak Me ri nos ır kı ko yun; kü mes hay vancı lı ğı ola rak ise et lik pi liç ve yu mur ta ta vuğu üre ti mi ya pı lı yor. 900 kü çük baş, 75 inek, 30 da na, 5 bin 200 yu mur ta lık ta vuk, 3 bin 500 yu mur ta lık civ civ, 425 adet de et lik pi liç bu lu nu yor. Gün de 175 ta ze dub le yu mur ta el de edi lip, ta ne si 100 bin li ra dan sa tı lı yor. Ta vuk la ra hü küm lü ler ta ra fın dan ba kı lı yor. Bü yük baş hay van cı lık ta da 4 hü küm lü müz ça lı şı yor. Bu üni te miz de de hal kı mız ve ka mu ku rum ve ku ru luş la rı nın ke mik siz et ih ti ya cı nı kar şı lı yo ruz. Ki lo su 12 mil yon li ra dan sa tı lı yor. Hay van la rın ke si mi Be le di ye Mez ba ha sı nda ya pı lı yor. Ka mu İha le Ka nu nu na gö re tüm ka mu ku rum ve ku ru luş la rı ce za evi miz den di rekt ola rak mal ve hiz met sa tın ala bi lir ler. Hü küm lü le ri mi ze mil yon li ra ma aş öde ni yor Sa yı lı Ka nu n uya rın ca si gor ta iş lem le ri ya pıl dı. Bu gü ne ka dar 206 hü küm lü nün; ana lık, has ta lık, mes lek hasta lık la rı si gor ta la rı kap sa mın da si gor ta iş lem le ri ger çek leş ti ril di. ifa de le ri ni kullan dı. Ön ce Va tan Ga ze te si/

3 15 Eylül 2004 Sayfa 3 Yapamam ki Aşk bar bu tun da gö nül, Zar at di yor sun ata mam ki. Ha bir ma pus ha bir me zar, Yat di yor sun ya ta mam ki. Hayata Dair Ara sı ra art çı sar sın tı lar ge çi rir ha yat; kı rı lır, yı kı lır. Yü rek te dep rem, akıl trav ma lı, Şim di ha yat si met rik bir fay hat tı nın kı rık la rı dır. Do ğa nın yü zü kay mış, ze min çat lak, Şe hir kay bol muş, aşk lar yi tik şim di. Ta d Yok Gar da Vol ta sın da kes kin bı çak, Ge ri ye ka lan yan gın ye ri, Ha iç ti ha içe cek, Bi na lar vi ran, ha ra be ler toz du man. Ran zam pa zar, uy kum çi çek, Yi tik aşk la rın hü zün ve hic ra nı ara sın da, Sat di yor sun sa ta mam ki. Gö nül sa vaş çı la rı çı kar şim di. Sa bır ve me ta ne tin o mu az zam di ren ciy le Ok şa ma pus taş la rı nı, Sil gö zün den yaş la rı nı, O ka len der kaş la rı nı, Çat di yor sun ça ta mam ki. Emek le, sev giy le, ya ra tır lar ha ya tın aşk öz ne si ni. Ha yat coş kun, ha yat öl çü lü, ha yat bah ti yar şim di, İyim ser bir öz ne aşk ta kı lır son suz lu ğa, Her ölüm ye ni ya şam la ra ge be dir. Ba na ta bu kıl te ni ni, Ge ri ye ka lan lar ya şan mış la rın ha tı ra sı dır, Me zar ey le şu gam ze ni, Ki mi si dün geç ka lın mış piş man lık lar, Mut lu lu ğun ik si ri ni, Bugün far kı na va rıl mış keş ke ler dir. Sat di yor sun sa ta mam ki. Şim di yük se lir ha yat kal dı ğı yer de taş bi na gi bi, Ha yat kı rık sız, ha yat bü tün, ha yat si met rik şim di. Ne yor gan dan ne yas tık tan, Sır daş ol mu yor ya tak tan, Da ha bü yük umut la rın ha ya liy le Hoş ça kal dün, mer ha ba ya rın, mer ha ba aşk! Bir ey val lah la Ma mak tan, Ali Dü zel Git di yor sun gi de mem ki. Po zan tı M Ti pi Ce za evi Pran gam da se her ye li, Sa zım sa na Si na çö lü, Du da ğım da Ha zar gö lü, Bat di yor sun ba ta mam ki. Be hey Ser da r ın As lı sı, Yaz gı ma idam seh pa sı, Şar jö rü ne kan dam la sı, Kat di yor sun ka ta mam ki. Bed ri Er gen Ha tay E Ti pi Ka pa lı Ce za evi Şinasi Kaya Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevi Yalan Dünya Hayat olmuş derin bir kuyu, Sevda denizinin kurumuş suyu, Mutlu olmak için bir ömür boyu, İnanıp da kimseyi sevme arkadaş. Dünya dediğin boşa dönüyor, Dost bildiğin sırtından vuruyor, Sevgiler, aşklar sahte çıkıyor, Acıdıkça acınacak hâle düşersin. Dünya dediğin boşa dönüyor, Üstünde nice kullar yürüyor, Kimi ağlıyor, kimi gülüyor, Sınavdır dünya geçer arkadaş. Murat Akpınar Çankırı E Tipi Cezaevi Özgürlük Haydi koş olabildiğince özgür, Umursuz çığlık çığlığa. Özgürlük senin için nedir sevgilim, Kumsallar boyu koşabilmek mi? Yoksa sorumsuzca Susmak mı asırlar boyu, Veya sessiz ağlamak mı? Sen sen ol sevgilim, Özgürlüğü öyle hafife alma sakın. Özgürlük ne yarım ekmek, Ne de bedelsiz yarım bir sevgidir. Kimi zaman o masmavi bir deniz, Kimi zaman ak bir buluttur, Kimi zaman savaştır, kavgadır. Ölüm ve açlık kokan meydanlarda, Kimi zaman barıştır, kardeşliktir, Sevgiye susamış yürekli insanlarda. Sedat Göçmen/Karacabey Cezaevi Der dim var di ye nin der di ne koş tum, Koş tum da has ta nın ta dı yok gar daş, Bir ve fa sız ya rin ar dı na düş tüm, Düş tüm de sev da nın ta dı yok gar daş. Bir za man lar umut la rım var idi, Çi çek ler den en sev di ğim gül idi, Yı la nı de lik ten çı ka ran tat lı dil idi, Di lin de şim di ler de ta dı yok gar daş. Ya zı buy muş, ka de ri miz ka ra dır, Kal bi miz de do lu olan ya ra dır, İn san lar da ar tık her şey pa ra dır, Dost luk la rın da es ki ta dı yok gar daş. Dert le ge çer her za ma nım, her de mim, Şa şır mı şım ne re de yim, ben ki mim, Mıs ra mıs ra ya zar idi ka le mim, Ar tık ka le min de ta dı yok gar daş. Yo la çık tık yo kuş lar da yo rul duk, Sa bır et tik Ey yüp ile du rul duk, Hak sız ni ce zin cir le re vu rul duk, Şim di zin ci rin de ta dı yok gar daş. La va şın dan, pey ni rin den, ya ğın dan, De ni zin den, ova sın dan, ba ğın dan, Yi ğit le ri çı kar idi yü ce da ğın dan, Şim di yi ğit le rin de ta dı yok gar daş. Ne sip der bu ha yat ca nı ma yet ti, Za lim ler gö ze nin ba şı nı tut tu, Ar ka daş lık kal ma dı, ve fay sa git ti, Ha ya tın ma na sı, ta dı yok gar daş. Ne sip Ay kın İn faz Ko ru ma Baş me mu ru Ay dın E Ti pi Ka pa lı Ce za evi Ve Sen Ve sen yoksun artık, Benden çok uzak bir diyarda, Hissedemeyeceğim kadar uzağımdasın. O kadar ki, sesine bile hasretim, Ve şimdi hatalarıma ağlıyorum. Seninle bir ömür varken, Şimdi seni sensiz yaşamaya mahkûm edildim. Tek avuntum, Beklenen gün gelecekse, Çekilen çileler kutsaldır, kara gözlüm. Özlem Öztürk Alaşehir M Tipi Cezaevi/Manisa Geçen say daki bulmacan n çözümü V Bulmaca V Bulmaca V Bulmaca V Sol dan sa ğa: 1. Kar isim li ro manıy la da ta nı nan ün lü bir ya za rı mı zın ön adı - (Ter si) Ko ca la rı ay nı olan ka dın lar 2. Si lis yu mun sim ge si - Kürkü de ğer li bir vah şi hay van 3. As ya da 4 bir baş kent - Bir pey gam ber is mi 4. Ki mi yö re le ri miz de ge li nin eli ne sü rülür - Geç miş 5. Gö mül me ye ha zır 5 6 ce na ze - Kal si yu mun sim ge si - Bir renk 6. Ame ri ka da bir eya let 7. Başlan gıç la so na eriş ara sın da ki za man - Ba ğış la ma 8. Ge niş lik - Ni ke lin simge si - Bay ram lar da ve şen lik ler de yol 10 üs tü ne ku ru lan süs lü ke mer 9. Renksiz, uçu cu ve 56 de re ce de kay na yan eter ko ku sun da bir sı vı 10. (Ter si) 13 Kü çük süs kö pe ği - Ru bid yu mun simge si - Ada le 11. Çi le şi iri ile öz deş leşen ün lü bir şa iri miz 12. Bir ha ber ajan sı - Tur şu su da ya pı lan sa la ta lı ğa ben zer bir bit ki 13. Yar dım cı - Ak ma özel li ği olan. Yu ka rı dan aşa ğı ya: plâ ka lı ili miz - Uy gun bul ma, tas tik 2. Lâ tin Ame ri ka da bir kar na val şeh ri - Yaprak la rı hoş ko ku lu sa la ta da ya pı lan bir bit ki 3. Mer di ven, aşa ma, ba sa mak - Kı sa ip 4. Sa nat çı nın bek le di ği - Fayda, men fa at, kâr 5. Tek atom lu, ga yet güç sı vı la şan ve ba sınç lı cam tüp içinde elekt rik akı mı geç ril di ğin de kır mı zı ışık ve ren gaz - Çö zül dü ğün de bi le şimin de hid ro jen ye ri ne ma den ala rak Ca n Gö nül den Her ka ran lı ğın ar dın dan bir gü neş do ğar, Yal nız isen ka ran lık ta, yal nız lık bo ğar. Hı zır ye ti şir miş kul sı kı şın ca, At yal nız lı ğı nı için den şa fak do ğun ca. Sen de ye ni den baş la, es ki yi unut, Bir gün do ğa cak tır bir umut. Ümit dün ya sı dır iş te ne ge lir ki el den, Hay di ar ka daş sen de baş la ye ni den. Ye ni bir coş kuy la ha yat şen le nir, Ba kar sın ha ya tın ye ni den renk le nir, Sa rı lır san ha ya ta sen de dört el le Ga lip sa yı lır sın mü ca de len de. Bir gün el bet mut lu luk se ni de bu lur, Ki min inip çı ka ca ğı bel li mi olur. Ol maz sa bir he def, ol maz sa ga ye, O za man boş, o za man hi kâ ye. Yağ sa da içi ne yağ mur, ça mur ve kar, En gel ola maz lar ar ka daş sa na da ilk ba har var. Kö tü ka de ri ne dur de, ye ni den baş la, Ger çek se ven le rin le ye ni den baş la. Böy le ce ar ka daş mut luy san eğer, Çek ti ğin çi le kut sal dır inan ki de ğer. İş te be yaz say fa ya baş la dın ye ni den, Sa na mut lu luk lar ar ka daş ca nı gö nül den. Ce lal Ya sin Es ki kurt San dık lı Ka pa lı Ce za evi Bekliyorum Sa bır la bek li yo rum seni bana ge ti ren, Rüz gâ rın de li ce es me si ni, Yol la rın seni bana ge tir me si ni, Bu öz le min so na er me si ni. İp le çe ki yo rum za ma nı, Öz le mi ni içi me gö me rek, Umut la ba kı yo rum ya rı na, Ka vu şa ca ğı mız gü nü dü şü ne rek. Göz le rim bom boş yol lar da, Umut do lu ba kı şı nı, Hu zur ve ri ci gü lü şü nü düş le ye rek, Bek li yo rum seni bana ge ti ren, Rüz gâ rın de li ce es me si ni. Çe tin Ül gey Or du E Ti pi Ka pa lı Ce za evi tuz oluş tu ra bi len, ma vi tur nu so lu kırmı zı ya dö nüş tü ren hid ro jen li bi le şik 6. Ya zı - Lü tes yu mun sim ge si - (Ter si) Bir saç mo de li 7. Kon ya da bir ba raj - Tel lal ba ğırt ma, yük sek ses le gü rültü lü ko nuş ma - Ame ri kan bas ket bol li gi 8. (Ter si) Ame rik yu mun sim ge si - İba det ya pı lan yer - (Ter si) Bir kü mes hay va nı 9. İz mir in bir il çe si - El bi se as kı sı ya pıp sa tan kim se 10. Sü rün ceme de kal mak, bit me mek, bü yü mek, bo yat mak - Muş mu la ya ben zer ya ba ni bir ye miş 11. An laş ma, uyuş ma - Akıl - (Ter si) Şar kı, tür kü. Sü ley man Do ğan An ka ra Açık Ce za evi

4 Sayfa 4 15 Eylül 2004 stanbul Hasreti Gö züm de bir dam la su de niz olup ta şı yor, Çöl ler de kal mış gi bi ya nı yor ya nı yo rum, İs tan bul ar tık ha yal le rim de ya şı yor, Ba şım da ki gök le ri bir de niz sa nı yo rum. Na sıl ya şa ya ca ğım İs tan bul böy le sen den uzak, Ya nıp sö nü yor gi bi göz le rim de fe ne rin, Uyu yor mu yi ne her ge ce li man la rın da sal lan a rak, Al tın dan çi vi ler le ça kıl mış ge mi le rin. Se vi yo rum su yun da yı kan ma mış rüz gâ rı, Dal ga la rın gö züm de tü tü yor ma vi, ye şil, İçi mi gül dür mü yor sen siz ay ışık la rı, Uf kun da yük sel me yen gü neş ler gü neş de ğil. Bir gün ne hir ler gi bi çağ la ya rak de rin den, Dağ lar dan, or man lar dan sa na aka cak mı yım? El ma bah çe le rin den, fın dık bah çe le rin den, Ey İs tan bul söy le bir gün sa na ba ka cak mı yım? K z ma Na si hat Say ma d m Git ti Se lim Ce be ci Kü tah ya E Ti pi Ka pa lı Ce za evi Ku lak ver kı zım, sa na bir çift sö züm var, Se nin en ya kın dos tun ol sun ki tap lar, Ca hil in sa na dün ya ma lı ne ya rar, Mal için sa kın il mi hor gör me kı zım! Ki mi has ta lar için bir ilaç olur, Ki mi hâ kim, sav cı ya ka nu nu bu lur, Ki mi de kü tüp ha ne ra fın da ka lır, On la ra da kal bin de bir yer ver kı zım! Ön de ri miz de di ki, il me so ru nuz, İlim Çin de de ol sa onu bu lu nuz, Siz ler de bu dün ya da bir yol cu su nuz, O yo lun da ön de ri ki tap tır kı zım! Gün ge lir ki ken di ne bir dost arar sın, Bil me di ğin ko nu yu ona so rar sın, Ba ban is ter mi se nin dün yan ka rar sın, Ki tap gi bi bir dost tan ay rıl ma kı zım! Al la h ın bi le em ri oku ol muş tur, İn sa noğ lu onun la yo lu bul muş tur, Bun ca öğ ret men le re ışık ol muş tur, Sa kın ha o ışık tan ay rıl ma kı zım! Dün ya ma lı için sa kın üzül me, İlim için di ren, kim se ye ezil me, Ye ri ge lin ce ko nuş birkaç ke li me, Ba kî dün ya ya boş git me kı zım! Os man Akay İn faz Ko ru ma Me mu ru Bur dur E Ti pi Ka pa lı Ce za evi Gök yü zü ma viy di, si ya ha dön dü, Ay çok tan kay bol du, gü neş kü çül dü, Göz le rin du var lar gi bi nem len di, Kaç yıl dır bur ada yım say ma dım git ti. Sa rar mış mek tup lar hiç okun mu yor, Si ga ram o es ki ta dı ver mi yor, Zi ya ret de se ler kim sem gel mi yor. Kaç yıl dır bur da yım say ma dım git ti. Fet hi ye Ger dan Çan kı rı E Ti pi Ka pa lı Ce za evi Gardiyan Ka pı mı zı ça lar sa bah pos ta sı, Hoş olur zi ya ret çi le rin pas ta sı, Hiç ol ma sın mah kûm la rın has ta sı, Ha ram lok ma kat ma dım hiç aşı ma, Ya zı lan bu iş ler gel di ba şı ma, İn me sin sı zı lar ana di şi me, Bu iş denk ge tir di alt mış ya şı na, Gü zel söz ler duy mak gi der ho şu ma, Ye nik düş mez isek Gök sun kı şı na, Ba har da ha va da tur na lar öter, Dı şar ıdaki işler cezaevinde biter, Tek onu ru muz kı rıl ma sın ye ter, Adı mız mah kûm ol sa da ünü müz, Me de nî olur sak ge çer gü nü müz, Bir olur sa bay ra ğı mız, di ni miz, Bur a da ya tar bin ler ce ki şi, Ça re siz dert ki, Mev lâ nın işi, Gö re me sek de ayı, gü ne şi, M.Ufuk Günbattı Kahramanmaraş Kapalı Cezaevi Kur toğ lu nun bur ada ge çer kış la rı, Yap ma yın suç teş kil eden iş le ri, Öz gür lük tür ge ce-gün düz düş le ri, Ba ha ed din Kur toğ lu Gök sun Ka pa lı Ce za evi/k.maraş Ha lı cı da ça lı şı yor du Cu ma. El al tınday dı, var-gel ci di yor lar dı ona. Ka lan, dip ar tık ha lı ip le ri ni, es ki bir ma ki ne de renk le ri ne gö re bir bi ri ne ek li yor, ori ji nal bü yük bo bin ler hâ li ne ge ti ri yor ve tek rar kul la nı ma su nu yor du. Atıl ip lik le rin de ğer len di ril me si ni sağ la ya rak, us ta sı na ve ül ke eko no mi si ne des tek olu yor du. Es ki ha lı tez gâ hı nın kar şı sın da ki de lik li, toz lu bi ri ket du va ra Bir kı lın, bir ki li me fay da sı var. yaz mış tı us ta sı. Haf ta so nu, bü yük bir ke yif le al nı nın te ri, hak kı olan üc re ti ni alır, an ne si ne ve rir di. Si ga ra sı, kah ve si yok tu. Eve geç gitmez di. Da ha 16 ya şın day dı. Ba ba sı nı da ha kü çük ken kay bet miş ti. 7-8 yaş ların da bir de kız kar de şi var dı. On lar da ev de fıs tık, ba dem kı rıp, evin ge çi mi ni sağ la ma ya ça lı şı yor lar dı. Her za man ev de sı cak ye mek, gü ler yüz ve sev gi do lu göz ler bek ler di Cu ma yı. Ama o gün, iş ye ri nin ya kı nın da ki dü rüm cü de ayak üs tü ye mek yer ken ta nış tı ğı üç genç le kı sa sü re de kay naşmış lar dı. Övün dük le ri la kap la rı, kül hanbe yi ta vır la rı, ar go ağız la rı il gi si ni çekmiş ti. O ak şam üze ri iş çı kı şı be ra ber park ta otur du lar. Ha va ka ra rın ca bü fe den al dık la rı bi ra la rı çe rez eş li ğin de, yı kık es ki kul la nıl ma yan bir dük kan da iç me ye baş la dı lar. Or tak ko nu la rı iş le riy di. Ya a Ya ayabilirsen Hayat; boş bir masal değil, Oku okuyabilirsen. Nakış nakış, iplik iplik, Doku dokuyabilirsen. Ekmek aslanın ağzında, Umut dağların ardında, Hayat bıçağın ucunda, Yaşa yaşayabilirsen. Bir yangında söner gibi, Bir çemberde döner gibi, Bir meçhûlde yürür gibi, Yürü yürüyebilirsen. Ne dostluğun adı kalmış, Ne aşkların tadı kalmış, Yürekleri nefret sarmış, Sarıl sarılabilirsen. Hayat bu, treni yok, Geçip gider süreni yok, Senelerin freni yok, Yarış yarışabilirsen. Her şey sahte, her şey yalan, Nasıl isyan etmez insan. İşte hayat, işte zaman, Yaşa yaşayabilirsen. Mustafa Özkan Sandıklı KapalıCezaevi GÜ LÜM SE Y N Ey Sevgili Ey Sev gi li! Ta şı ya ma dım bu ben de ki ca nı sen siz, Gü na hım ol du üç gün lük dün ya ya do ğan nef sim, Sa na ka vu şa ma dan düş tü haz yo lu na gön lüm, Sen siz do ğa ya sığ ma dı beş gün lük öm rüm. Ey Sev gi li! Sa na doy ma dan bul dum ger çek yü zü mü, Sen siz ay ta şır tek bir ger çe ği, Te nim de ya şa rım sen siz ece li, Ya ra mı sar maz. Sen sin kal bi min der di... F kra Al ko lün et ki le di ği soh be tin ko nu su ön ce kız lar ol muş, son ra da hır sız lık yap maya, bir kaç ha lı çal ma ya ka rar ver miş lerdi. Ha lı la rı pa ra ya çe vi re cek bi ri ni de ta nı yor lar dı. İlk ön ce her şe yin ko lay ola ca ğı dü şün ce si hâ kim ol du. Son pa rala rı ile bir kaç ku tu da ha bi ra al dı lar. Cu ma bü fe den al dı ğı bi ra la rı po şet le tirken, ar ka daş la rı far ket tir me den bir kaç mey ve aşır mış lar dı. Her şey çok ko lay, zevk li olu yor du. Ni ha yet, ge ce ya rı sı al kol lü ka fa la rın ba sit leş tir di ği dü şün celer le Cu ma nın ça lış tı ğı tek tez gâh lı, tah ta ka pı lı iş ye ri ni açıp, bi rer ha lı alıp uzak laş tı lar. Da ha 200 met re git me mişler di, bek çi ler ar ka la rın dan ye tiş ti. Ar kadaş la rı, ha lı la rı atıp ar ka so kak la ra kaç tılar. Cu ma da ken di ni ce za evin de bul du. Piş man dı, pe ri şan dı. Ce za evin de ko ğuş la ra da ğı tım sı rasın da, ba ba can ta vır lı, tec rü be li ve yaş lı baş gar di yan, Cu ma nın saf lı ğı nı, ür kekli ği ni fark et miş, onu iyi bir ko ğu şa meydan cı yar dım cı sı ola rak ver miş ti. Bir kaç es na fın kont ro lün de, sağ lık lı dü şün ce le rin üre til di ği, say gı nın, müş terek ya şa mı ko lay laş tı ran di sip li nin, okuma alış kan lı ğı nın hâ kim ol du ğu ko ğuş ta; Cu ma nın ar ka daş kur ba nı ol du ğu nu, iyi Ho Gel di niz Sa yın baş sav cım, re isim, Sa ya mı yo rum isim isim, Pro to kol de ki tüm ke sim, Kah ra man ma raş tan be ri, Ak su Ce za evi nin ye ri, De ğiş mez in sa nın ka de ri, Gü ler yüz, tat lı dil ler le, Çi çek li el ler, gül ler le, Mü te va zı gö nül ler le, Seç kin Gör gün San dık lı Ka pa lı Ce za evi Bir sohbet sırasında Nasreddin Hocaya sormuşlar: Hocam, adam olmanın yolu nedir? Hoca Nasreddin, başını bir o yana, bir bu yana sallamış; Söyleyen olursa dinlemeli, dinleyen olursa söylemeli. Ba şı mı zın ta cı sı nız, Gö nül ler ila cı sı nız, Ada le tin har cı sı nız, Ce mil im der gü le gü le, Dost se vi nir, dost tan gü le, He pi niz ben zi yor gü le, Ce mil Bu cak İn faz Ko ru ma Me mu ru Kah ra man ma raş Ka pa lı Ce za evi ni ye ti ni, piş man lı ğı nı fark et miş ler di. Cu ma ya il gi ve na si hat ler le ça lış ma nın ka zan dı ra ca ğı onu ru aşı la mış lar dı. Ar tık Cu ma, an ne si ve kız kar de şi nin çek ti ği sı kın tı la rı dü şü ne bi li yor du. Us ta sı da, Cu ma nın piş man lı ğı ve pe ri şan lı ğı nı fark et miş, onu af fet miş ti. İki ay kal dı ğı ce za evin den ha ta la rı nı gör müş, ai le si nin ve işi nin kıy me ti ni an la mış ola rak çık mış tı. Us ta sı da ge lip er te si gün onu işi ne gö tür müş tü. Ba şı yer de ça lı şı yor du, çok uta nı yor du. Ce za evin de san ki eği tim prog ra mından geç miş, kay bet me di ği dü rüst lü ğü ne, ça lış kan lı ğı na dön me si tek rar sağ lan mıştı. Ben lik say gı sı ye ri ne gel miş, so nun da bir işe ya ra dı ğı nı an la mış, tek rar evi ne ek mek gö tür dü ğü nü, de ğer li ol du ğu nu his set miş ti. Bir den ba şı nı kal dır dı. Us ta ve iş çi ar ka daş la rı nın önü ne gel di, yük sek ses le: Yap tı ğım yan lı şı, hoş gö rü ile karşı la yıp, tek rar ara nı za ka bul et ti ği niz için sa ğo lun. Ba na gü lüm se yin. İşi mi tek rar da ha iyi yap tı ğı ma emin olun de di. Ka rar lı lık la ma ki ne si ne dön dü. Ciddi yet le ça lış ma ya baş la dı. Us ta: di ğer iş çi le re Bir yer de oku muş tum: Yıl dız lar ka ran lık ge ce de bel li olur muş. de di. M. Fa tih Bi len Ga zi an tep E Ti pi Ka pa lı Ce za evi

5 15 Eylül 2004 Sayfa 5 V e f a Ali Suat ERTOSUN Yargıtay Üyesi Ne dim, şeh ri ni ve ma hal le si ni ne çok öz le di ği ni şimdi da ha iyi an lı yordu. Ço cuk lu ğu nun ve genç li ği nin geçti ği, ilk aşk la rı nı ya şa dı ğı ken ti ta nımak ta zor luk çe kiyor du. Bin ler ce kez ge lip git ti ği, koş tuğu ve oy na dı ğı so kak lar ne ka dar de ğiş miş ti. Tek ve iki kat lı ev ler ile öz gür ce oyun oy na dık la rı boş alan la rın yer le ri ni beş-al tı kat lı apart man lar al mış, ta rım ken ti sa na yi ken ti ol muş tu. Oturduk la rı so ka ğın kö şe sin de ki ev de otu ran Atıf Bey am ca yı, ka pı kar şı sı kom şu la rı Ada let Ha nım tey ze yi, bi ti şik kom şu la rı Hat çe (Ha ti ce) ni ne yi gö rür gi bi ol du. Acı yı, üzün tü yü, ne şe yi, var lı ğı ve yok lu ğu pay laş tık la rı kom şu la rı nı anım sa dı. Uzun kış ge ce le rin de bü yük ler söy leşir, kü çük ler oyun lar oy nar dı. İh ti yar lar Ça nakka le ve Kur tu luş Sa vaş la rı nı an la tır lar, o gün le ri tek rar ya şar lar ve ya şa tır lar dı. Do laş tık ça öz le mi aza la ca ğı na san ki ar tıyor du. Ta nı yan la rı ve ta nı dık la rı çok azal mış tı. Bu şe hir den ay rı la lı 24 yıl ol muş tu. Tek nik üniver si te yi bi ti rip ma ki ne mü hen di si olun ca Gaze te miz Ses le niş in son iki sa yı sın da AİDS ve bu la şı cı sa rı lık lar ko nu sun da bilgi ler ak tar dık. Bu sa yı da ise çok sık rast lanan ba zı has ta lık lar la il gi li bil gi ler ve re rek bu tür ra hat sız lık du rum la rın da ne şe kil de ha re ket et me niz ge rek ti ği hu su sun da siz le ri yön len dir mek is te dik. BAŞ AĞ RI LA RI Baş ağ rı la rı ge nel lik le baş böl ge miz de de ği şik ne den ler le olu şan ba sın ca bağ lı ola rak or ta ya çı kar. Yor gun luk, si nir li lik (stres), hu zur suz luk, uy ku suz luk, göz yorgun lu ğu, so ğuk al gın lık la rı, yüz si nüs le ri, iç ve or ta ku lak il ti hap lan ma la rı baş ağ rı ları na se bep ola bi lir. TE DA Vİ-ÖN LEM LER 1. Baş ağ rı sı nın şid de ti ne gö re ilk ağız da 4-6 sa at ara ile Pa ra ce ta mol (Mi no set, Termal gi ne, Vol pan vb.) 500 mg lik tab let lerin den bol su ile alı nız. 24 sa at te 8-10 hap tan faz la al ma yı nız. 2. Baş ağ rı sı nın yer al dı ğı baş böl ge si ne so ğuk su ile ıs la tıl mış bir hav lu ile pan suman ya pı nız. Eğer baş ağ rı nı zın ne de ni si nü zit le ri niz ise yü zü nü ze sı cak hav lu ile pan su man ya pı nız. 3. Baş ağ rı nı zın en çok his se dil di ği böl İz mir e yer leş miş, fab ri ka lar da ça lış mış, tec rü be ka za nın ca ai le si nin de yar dı mıy la ken di iş let me si ni kur muş, kat ka lo ri fe ri ve gü neş ener ji si iş le ri ile uğ raş ma ya baş lamış, bü yük iha le ler al mış tı. Baş lan gıç ta çok iyi olan iş le ri, ül ke de ki eko no mik bu na lım lar ve ala cak la rı nı tah sil ede me mesi ne de niy le son ra dan bo zul muş tu. İş ye ri ni kur tar mak, özel lik le iş çi le ri nin ek mek ka pı sını ka pat ma mak için her ça re ye başvur muş, an cak ba şa rı lı ola ma mış tı. İş le ri bo zul ma ya baş la yın ca ön ce ti ca rî iliş ki de bu lun du ğu ki şi ler ona iş ver mez ol muş, dost san dık la rı terk et miş, ban ka lar dan kredi ala ma mış, te fe ci le re baş vur mak zo run da kal mış, tüm bi ri ki mi ni yi tir miş, sah te ci lik su çun dan mah kûm ol muş, uzun sü re kaçmış, so nun da ya ka la nıp ce za evi ne düş müştü. Se vin di ği tek hu sus ba zı iş çi le ri nin çek tik le ri tüm yok sun luk la ra kar şın so nu na ka dar ya nın da kal ma la rıy dı. Ma hal le den ta nı dı ğı ara ba cı Emin am ca nın oğ lu Ce mil de bu ki şi ler den bi ri siy di. An ne si çok kü çük ken ölen Ce mil i ba ba sı zor luk lar için de bü yüt müş, ken di si de her za man ona yar dım cı ol muş tu. çerdeki Vatanda n Sa l k Rehberi* Yıl:3 Sayı: Eylül 2004 Yayın Kurulu Nizamettin KALAMAN Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Yayın Kurulu Başkanı Dr. Mustafa SALDIRIM Orhan ARSLAN Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi Özlem ZAFER ŞAHİNKOL Şube Müdürü (Sos. Hiz. Uzm.) Tülay ÇELEBİ Şube Müdürü (Psikolog) Yazı İşleri Müdürü Naci BİLMEZ Aytaç DİNÇER Sosyal Hizmet Uzmanı Yayın Koordinatörü Recai YILDIZ Öğretmen Ankara Açık Cezaevi Adına Sahibi Dizgi Hasan KORKMAZ İsa KİBAROĞLU Hulûsi SAĞIR Kurum Müdürü Montaj-Baskı Zafer KARAKAYA Salim KILIÇ Baskı Ankara Açık Cezaevi Matbaası Tel: Faks: ANKARA ge le re (ör ne ğin boy na, en se ye, alı na ve te pe nok ta sı na) ma saj lar uy gu la yı nız. 4. Sırt üs tü uza nın. Ba şı nı zın al tı na bir yas tık ko yun. Göz le ri ni zi ka pa tın ve gev şeyin. Ken di ni zi şu an da ol mak is te di ğiz en hu zur lu or tam lar da ha yal edi n. Ola nak lı ise sev di ği niz bir mü zik par ça sı nı din le yi n. 5. Bu ara da da baş ağ rı nı zın ola sı ne den leri ni göz den ge çi rin ve on lar dan uzak du run. BU ÖN LEM LER DEN SON RA EĞER AŞA ĞI DA Kİ BE LİR Tİ LER VAR SA VA KİT GE ÇİR ME DEN HE Kİ ME Gİ Dİ NİZ. 1. Baş ağ rı nız de vam edi yor sa, 2. Baş dön me niz var sa, 3. En se niz de sert lik var sa, 4. Gör me niz de bu la nık lık var sa, 5. Mi de bu lan tı sı ve kus ma la rı nız var sa, 6. Kol ve ba cak la rı nız da kuv vet siz lik hisse di yor sa nız. DİŞ AĞ RI LA RI Diş ağ rı la rı, ge nel de diş le rin için de ya da çev re sin de ki ya pı la rın (do ku la rın) il ti hap lanma la rın dan, diş ler ara sı na be sin le rin gir mesin den ve ya diş çü rük le rin den kay nak la nır. TE DA Vİ: Ağ rı oluş tu ğun da ilk ya pı la cak iş lem ağ rı yı din dir mek için el de bu lu nan ağ rı ke si ci hap lar dan (As pi rin, No val gi ne ya da Pa ra ce ta mol... vb.) 4-6 sa at ara ile her de fasın da ağ rı nın şid de ti ne gö re 1-2 ta ne bol su ile alı nız. Ağ rı ke si ci hap la rı ağ rı yan diş ler ya da diş çev re sin de ki do ku lar üze ri ne koyma yı nız. UYA RI: Diş ağ rı la rı nız eğer ağ rı gi de ri cile re de ğin 3-4 sa at ten faz la hâ lâ de vam ediyor sa, ku rum he ki mi ne gi di niz. KO RUN MA 1. Her ye mek ten son ra mut la ka diş le ri ni zi fır ça la yı nız. 2. Gün de bir kez diş ipi ile diş ara lık la rı nı te miz le yi niz. KU LAK AĞ RI LA RI Ku lak ağ rı la rı ge nel de, dış, or ta ve iç ku lak ta ki il ti hap lan ma lar la olu şan ba sınç so nu cu mey da na ge lir. TE DA Vİ 1. Her 4 sa at te bir 1-2 ta ne ağ rı ke si ci (Pa ra ce ta mol, As pi rin, No val gi ne) alı nız. 2. Gün de bir kaç kez sa kız çiğ ne ye rek ku lak ta ki ağ rı yı azal ta bi lir si niz. AŞA ĞI DA Kİ HAL LER DE KU RUM HE Kİ Mİ NE Gİ Dİ NİZ. 1. Ağ rı çok şid det li ise, 2. Ku lak ta akın tı var sa, 3. İşit me de bir de ği şik lik var sa, 4. Ku lak ta kö tü bir ko ku var sa, Ya şam, in san lar dan ge len her tür lü dav ra nı şı ya dır ga ma ma yı ve şa şır ma ma yı ona öğ ret miş ti. Çok çek miş, yal nız kal mış, ça re siz li ği ya şa mış tı. As lın da ya şam, benzer kav ga lar ve bu nun so nu cu ben zer acılar, sı kın tı lar, se vinç ler, mut lu luk lar ve mut suz luk lar de ğil miy di? Ce za evin den çı kın ca eşi ve kı zı ile birlik te mem le ke ti ne, yal nız ya şa yan an ne si ni zi ya re te gel miş ler di. Ba ba sı yıl lar ön ce öl müş tü. Ara yış içe ri sin dey di. Ça lış ma sı ge re kiyor du. Yıl gın ve umut suz de ğil di, iş ve pi yasa de ne yi mi var dı; an cak ken di si ni yor gun his se di yor du. Ba şın dan ge çen ler onu çok yor muş tu. Ver dik le ri ka rar ge re ğin ce memle ket le ri ne yer le şe cek, öğ ret men olan eşi ata ma sı nı is te ye cek, ge re kir se emek li olacak ve alacağı ik ra mi ye si ile iş ku ra cak lar dı. An ne si nin evi ne gel di ği ni öğ re nin ce Ce mil he men zi ya re ti ne gel miş, kü çük sa na yi si te sin de dük kân aç tı ğı nı, kat ka lo rife ri ve gü neş ener ji si sis tem le ri üze rin de ça lış tı ğı nı, iş le ri nin iyi git ti ği ni, her za man em rin de ol du ğu nu, ar zu eder se bir lik te ça lışa bi le cek le ri ni söy le miş ti. Za ten ce za evin de iken, ai le si dı şın da ken di si ni ara yan en der ki şi ler den bi ri si de Ce mil di. An ne si de, Ce mil in de vam lı zi ya re ti ne gel di ği ni ve ken di si ne yar dım cı ol du ğu nu söy lü yor du. Ta nı dık la rı nı do laş tı. Geç miş te ken disi ne açık olan ka pı la rın ka pan dı ğı nı an la dı. Za ma nın da iş ver di ği ve ya yar dım et ti ği ki şi le rin da hi iş le rin kö tü lü ğün den dem 5. Ku lak ta ya ban cı bir ci sim ya da bir si nek var sa. KO RUN MA Ku la ğı nı za hiç bir za man kü çük par ma ğınız dan kü çük bir ci sim sok ma yı nız. BU RUN KA NA MA LA RI Bur nu mu zun için de, bur nun ucu na doğ ru olan böl ge de in ce da mar la rın ze de len me si so nu cun da bu run ka na ma la rı or ta ya çı kar. So ğuk al gın lık la rı, ku ru ha va ve yüz ya ra lanma la rı ka na ma la rın baş ta ge len ne den le ri dir. TE DA Vİ VE ÖN LEM LER 1. Bu run ka na ma sın da ilk ya pı la cak iş; bur nu mu zu baş ve işa ret par ma ğı mız ara sı na ala rak 5 da ki ka bur na ba sınç uy gu la mak ve ağız yo lu ile so lu mak tır. 2. Bu du rum da sırt üs tü uzan ma mak ve dik otur mak esas tır. 3. Is lak, so ğuk bir hav lu yu en se ni ze koymak ya rar sağ lar. 4. Bu lun du ğu nuz or ta mın ha va sı ku ru ise, bir kap için de su yu ısıt mak fay da lı olur. 5. Yu ka rı da ki ön lem le re rağ men bu run ka na ma nız din mi yor sa ya da sık tek rar la yan bu run ka na ma la rı nız var sa va kit ge çir me den ku rum he ki mi ne gi di niz. Sİ VİL CE LER Si vil ce ler de ri mi zin yağ bez le ri nin aşı rı ça lış ma la rı so nu cun da or ta ya çı kar lar. Si vilce le r en çok yü zü müz de, sır tı mız da ve göğsü müz de yer alır lar. Si vil ce le ri n or ta ya çıkma sın da ba zı be sin ler, uy ku suz luk, sı kın tı ve üzün tü, si nir yı kın tı la rı, aşı rı yor gun luk ve hor mo nal ak ti vi te le r ha zır la yı cı rol oy nar. TE DA Vİ VE ÖN LEM LER 1. Yü zü nü zü do ğal, yu mu şak sa bun lu havlu ile yı ka yı nız. 2. Gün de 8-10 su bar da ğı su iç iniz. 3. Uy ku nu zu 8 sa at ten aşa ğı in dir me yi niz. 4. He ki mi ni zin öne ri si dı şın da yü zü nü ze her han gi bir krem ya da yağ lı bir uy gu la ma yap ma yı nız. 5. Ko la, çi ko la ta, fın dık, ce viz, te re ya ğı ve tat lı lar dan uzak du ru nuz. 6. Si vil ce le ri niz ka ba rır, şi şer ve ağ rı lı bir hâl alır sa ku rum he ki mi ne gi di niz. SO ĞUK AL GIN LI ĞI So ğuk al gın lık la rı, de ği şik tip ler de ki vi rüs adı nı ver di ği miz mik rop lar la olu şan; bu run, bo ğaz ve yüz si nüs le ri mi zi et ki le yen il ti hap lı has ta lık lar dır. So ğuk al gın lık la rı sık lık la bu run akın tı ları, za man za man bu run tı ka nık lı ğı, bo ğaz ağ rı la rı, ku ru ök sü rük ler, hal siz lik, kır gın lık ve tüm vü cu du sa ran ağ rı lar la or ta ya çı kar. Bü tün bu be lir ti ler 7-10 gün sü re bi lir. TE DA Vİ VE ÖN LEM LER 1. Ağ rı ve sı zı la rı nız için her 4-6 sa at ara ile 1-2 tab let Pa ra ce ta mol (Mi no set, Vol pan, Si fe nol vb.) tab let alı nız. vur duk la rı nı gör dü. Mem le ke tin de ça lı şa ma ya ca ğı nı dü şün me ye baş la mış tı ki, Ce mil in dük kânı na git ti. Ce mil ıs rar la bir lik te ça lı şa bi lecek le ri ni, ken di si ne geç miş ten ka lan çok borç la rı nın ol du ğu nu söy le di. Te şek kür et ti. Ay rı la ca ğı sı ra da dük kâ na Ce mil in eşi nin gel di ği ni gör dü. Ya nın da iki oğ lan ço cu ğu var dı. Bü yü ğü nü ta nı yor, adı nın Emin ol du ğu nu bi li yor du. Ço cuk la rı sev di. Ve da edip ay rı la ca ğı sı ra da an ne si nin ku cağın da ki kü çük ço cuk ağ la ma ya baş la dı. An ne si Ağ la ma yav rum, ağ la ma Ne dim im di ye rek sus tur ma ya ça lış tı ğı sı ra da ken di adı nın ço cu ğa ve ril di ği ni duydu. Göz le ri ya şar dı. O an da ka ra rı nı ver di. Eşi nin emek li ik ra mi ye si ni ka ta rak Ce mil le bir lik te ça lı şa cak tı. Ka ra rı nı açıkla dı ğın da Ce mil se vinç ten ağ lı yor du. *** Gü zel Söz ler Mü ca de le be nim ha ya tım dır. Nel son Man de la Kar deş dost ol ma ya bi lir ama dost her za man kar deş tir. L. Pas te ur Dost luk lar an ti ka lar gi bi dir, za man geç tikçe de ğe ri de ar tar. Jo han Go et he Pay laş ma yı öğ ren, bu ha ya tı nı an lam lı kı lar. Sa l k kö esi Prof. Dr. Ne et Bilalo lu 2. Gün de 8-10 bar dak su yu, mey ve su la rı ve ıh la mur gi bi sı vı la rı mut la ka alınız. 3. So ğuk al gın lı ğı nız ge çin ce ye ka dar si ga ra iç me yi niz. 4. Bel li bir sü re (3-4 gün) ya tak tan çıkma yı nız. 5. Fır sat bul duk ça sı cak su ile duş alınız. 6. Bo ğaz ağ rı la rı nız için ılık tuz lu su ile (bir bar dak su ya bir çay ka şı ğı tuz ila ve si ile) 2-3 sa at ara ile gar ga ra ya pı nız. 7. Eğer üşü me, tit re me ve ate şi niz var sa, 8. Eğer bo ğaz ağ rı sı nın ya nın da, ba demcik le ri niz üze rin de be yaz nok ta lar oluş muş ve bo yun da ki lenf bez le ri niz de şiş miş, sert ve ağ rı lı ise, 9. Sık so lu yor ve göğ sü nüz de ağ rı var sa, 10. Ku lak ve yüz si nüs le ri niz de ağ rı lar var sa, 11. Ök sü rük le sa rı, ye şil ve ya kah ve renk li bal gam çı ka rı yor sa nız, va kit ge çirme den ku rum he ki mi ne gi di niz. SIRT AĞ RI LA RI Sırt ağ rı la rı, ge nel de sırt kas la rı nı zı doğ ru ko num da kul lan ma dı ğı mız için oluşur lar. Eg zer siz ye ter siz lik le ri, ha ta lı du ruş ve otur ma lar, kas ve ek lem le ri mi ze ge re ğin den çok yük bin me le ri, sırt ve bel ağ rı la rı na ne den olur. TE DA Vİ VE ÖN LEM LER 1. Han gi ne den le olur sa ol sun, sırt ağ rıla rı nız da ön ce lik le sı cak bir duş alı nız. 2. Tüm ya şa mı nız da dik ve ar ka nız da bir des te ğin bu lun du ğu bir ko num da oturma yı alış kan lık hâ li ne ge ti ri niz. 3. Kay kı la rak, ar ka nız da bir des tek ol ma dan, be li niz üze ri ne otur mak tan sa kını nız. 4. Sırt ağ rı la rı nız da sı cak bir duş tan son ra sert bir ze min ya da ya tak ta 24 sa at is ti ra ha ta çe ki li niz. 5. Den ge li bes le ni niz, aşı rı ki lo al mama ya özen gös te ri niz. 6. Ağır bir yük kal dı rır ken yü kü be li ni zi de ğil, ba cak la rı nı zı da kul la na rak ağır lı ğın da ğı lı mı nı sağ la yı nız. 7. Hiç bir za man be li niz den yu ka rı ağırlık la rı kal dır ma yı nız. 8. Gün de en az 3-4 kez ka rın ve sırt kasla rı nı zı ça lış tı ra cak me kik ha re ket le ri ni yap mak ya şa mı nı zın bir par ça sı ol sun. 9. Ağır bir yük kal dı rır ken hiç bir za man vü cu du nu zu dön dür me yi niz. * Prof. Dr. Ne şet Bi lâ loğ lu nun ay nı isim li ki ta bın dan alın mış tır

6 Sayfa 6 15 Eylül 2004 E itim kö esi Aysel Özf rat * Ö renme A k II Mer ha ba De ğer li Ses le niş Okur la rı, Bu sa yı mız da yi ne eği tim ko nu sun da söy le şe ce ğiz. Siz le re, Ses le niş in bu sa yı sın da uzak tan eği tim okul la rı (açık öğ re tim okulla rı) hak kın da ay rın tı lı bil gi ve rece ği mi ilet miş tim. Ön ce, Açık İl köğ re tim Oku lun dan baş la ya lım. Eğer, il ko kul 5. sı nıf tan me zun sanız, or ta oku la baş la yıp ya rı da bı rak mış sa nız ve ya oku ma-yaz ma kurs la rı na ka tı lıp ikin ci dö nem serti fi ka sı al mış sa nız bu okul tam si zin için. He men kay do lup okuma ya baş la ya bi lir si niz ve 3 yıl so nun da il köğ re tim 8. sı nıf tan me zun ola rak dip lo ma nı zı ala bi lirsi niz. Son ra da is ti yor sa nız li se ye de vam ede bi lir si niz. Oku ma nın ya şı, ye ri, işi yok ar tık. Her za man her yer de oku yabi lir, okul bi ti re bi lir si niz. Açık Öğ re tim Li se si tam si ze gö re. Ka yıt olun ve iki bu çuk yıl da li se dip lo ma nı zı ka za nın. Hiç zor de ğil bu ola na ğa sa hip ol mak. He def li yor sa nız, Açık Öğ re tim Li se sinden son ra üni ver si te ye gi de bi lir siniz. Pe ki ama ne yap ma lı yım derse niz, ya pı la cak şey ler çok ba sit. Ka yıt ko şul la rın da be lir ti len ev rak la rı ve re rek, oku la bu lun duğu nuz il den ka yıt yap tır mak. Sonra da ders le re ça lı şıp, sı nav la ra gir mek. Ada let Ba kan lı ğı ile Mil lî Eğitim Ba kan lı ğı ara sın da im za la nan iş bir li ği pro to ko lü ne gö re, tu tuk lu ve hü küm lü le re de çok yar dım cı olu nu yor. Ka yıt la rı nız, ka yıt üc retle ri niz, ki tap la rı nı zın ve ril me si ve sı nav la ra gi dip gel me niz ko nu sunda des tek ve ri li yor. Ye ter ki okumak is te yin ve bir adım atın. Bil diği niz gi bi baş la mak bi tir me nin ya rı sı dır. Ka yıt için ge rek li bel ge ler ise, iki fo toğ raf (Açık İl köğ re tim için bir), onay lı nü fus cüz da nı su re ti ya da fo to ko pi si, dip lo ma, çık ma belge si ya da denk lik bel ge si gi bi öğ re nim bel ge le ri ve ka yıt üc re tinin ya tı rıl dı ğı nı gös te ren ban ka de kon tu (1). Bu bel ge ler le her ilin Eği tim Hiz met le ri Mü dür lü ğü öğ ren ci bü ro la rı na baş vur mak, form la rı dol dur mak ge re ki yor. Bu okul lar ara cı lı ğıy la hem oku yor, hem de bir üst öğ re ni me ha zır la nı yor su nuz. Bu nun la kalmı yor; ül ke mi zin sos yal ve eko nomik kal kın ma sı na, top lum sal eğitim ve kül tür dü ze yi nin yük sel mesi ne kat kı sağ lı yor su nuz. Tek rar et mek te ya rar gö rü yo rum; eği tim ve öğ re tim hem ki şi sel ge li şi mi nize, hem de top lu mun ge li şi mi ne hiz met edi yor, ka li te li ya şa mı ha zır lı yor. İyi ya şa mak he pi mi zin hak kı. Ya zı yı son lan dır ma dan ön ce yi ne le ye lim. Bu okul la rı mı zın yaş, iş, me kân ve yer sı nır la ma sı yoktur. İs te yen her va tan da şa açık tır. Ka yıt tan son ra si ze ders not la rı, ki tap lar, bül ten ler ge li yor. Ay rı ca ders ler rad yo ve te leviz yon dan ya yın la nı yor. İn ter net le des tek le ni yor. Siz le re yar dım cı ol mak için ile ti şim ve reh ber lik prog ram la rı ha zır la nı yor. Sı nav lar mer ke zi sis tem le ve test tek ni ğiy le dö nem son la rın da her il de ya pı lıyor. Yo lu nuz açık ol sun Eği tim is te ği niz ve öğ ren me aş kı nız hiç bit me sin Sağ lı cak la ka lın. * Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Eği tim Tek no lo ji le ri Ge nel Mü dür lü ğü Ge nel Mü dür Yar dım cı sı (1) Tutuklu ve hükümlülerden kayıt ücreti alınmamaktadır. Genç Mah kûm la r n So run la r ve Rekreasyon Coğ raf ya mız da ya şa nan en önem li so run la rın dan bi ri, genç in san la rın ye tiş me si ve üre ti me ka tıl ma sı dır. Ta rih bo yun ca in san, ait ol duğu ai le den, di nî top lu luk tan, toplum dan ko pa rak bi rey sel li ği ni ka zan mış, öz gür lü ğü ne ve ba ğımsız lı ğı na ulaş mış, ken di gü cü nün ya ra tı cı lı ğı nı ve ye te nek le ri ni kulla na bi le cek hâ le gel miş tir. An cak ait ol du ğu, ken di si ne gü ven lik sağ la yan grup tan ve top lu luk tan kop tu ğu için, yal nız lı ğı, gü ven sizli ği ve şüp he le ri art mış tır. Şim di ye ni den gü ven li ğe ulaş mak ken di ha ya tı na ve dün ya ya an lam ka zandır mak, ye ni den dış dün ya ve di ğer in san lar la an lam lı iliş ki ler kur mak ve öz deş leş me ye doğ ru git mek te dir. Tıp kı top lum sal ge liş me de ol du ğu gi bi uy gun çevre sel ko şul lar sağ lan dı ğın da ka lıtım sal özel lik ler çev re sel et menler le et kin le şe rek, fi zik sel, zi hinsel, duy gu sal ve sos yal ola rak ge li şip bi rey ler ben lik le ri ni ka zanır, ay rı ve bü tün bir var lık ola rak ken di bi rey sel li ği ne ula şır. Bi reyle rin kim se ye ba ğım lı ol ma dan öz gür bir bi rey ola rak çe şit li grup la ra ait ol ma ge rek si nim le ri gi de ril mez se; bi rey de en di şe, gü ven siz lik ve yal nız lık duy gu la rı ar ta cak, dış dün ya ve di ğer in sanlar la iliş ki ve bir lik te lik kur ma ça ba la rın da bo ca la ma lar ola cak tır. Ço cuk luk tan iti ba ren nor mal ve sağ lık lı bir çev re de ge li şen bi reyle rin ken di le ri ne olan gü ven, sevgi ve say gı la rı da ar ta cak tır. An cak o za man gü ven, sev gi ve say gı ya da ya lı olum lu iliş ki ler ge li şe bi lir. Bi re yin ya ra tı cı lı ğı na ve ba ğım sız lı ğı na kar şı çı kan aşı rı en gel le yi ci ya da faz la ko ru yu cu bir çev re, bi rey ler de güç süz lük, nef ret ve düş man lık gi bi yı kı cı duy gu la rı or ta ya çı ka rır. Böy le bir or tam da bi rey le rin sağ lık lı ge lişme si pek de müm kün ol maz. Aşı rı en gel len me nin ya rat tı ğı düş manlık duy gu la rı ne ka dar şid det liy se; gü ven siz lik ve yal nız lık duy gu ların dan kay nak la nan en di şe de o öl çü de faz la ola cak tır. Bu du rumda nor mal ge liş me de sap ma lar ola cak; sa dizm, ma zo şizm, yı kı cılık ve uyu ma gi bi yön tem le re başvu ru la cak tır. Böy le ce bir yan dan nev roz la rın, öte yan dan kö tü lü ğün or ta ya çık tı ğı gö rü le cek tir. Bu sü reç in san lı ğın ge liş me si için de söz ko nu su olup, bi re yin ba ğımsız lı ğı nı, öz gür lü ğü nü, ya ra tı cı lığı nı en gel le yen oto ri ter sis tem lerde de ay nı sap ma gö ze çarp mak tadır. Çağ daş in sa nın için de bu lundu ğu çe liş ki ve ça tış ma la r in sa nın var olu şu ndan de ğil, ta rih sel ko şul la rın ve bu ko şul la rın ge rektir di ği top lum sal dü zen den, yan lış eği tim uy gu la ma la rın dan kay naklan mak ta dır. İn san la rın için den çı kıl maz mış gi bi gö rü nen kar maşık so run la rı, in san la rın ken di eseri dir ve bu so run la rı da çöz mek yi ne ken di elin de dir. An cak so runla rın or ta ya çı kı şı na sıl uzun za man alı yor sa çö züm le ri de uzun za man ala cak tır. Bu ra da umut suzlu ğa ka pıl ma mak ge re kir. Çün kü in san lar, ken di so run la rı na çö züm bu la cak ye te nek te dir. Uy gun, sağlık lı ko şul lar ya ra tıl ıp ve bu na pa ra lel ola rak bi rey ler de bu ko şul la rı ya rat ma ya ça ba la dı ğı sü re ce bu çev re; gü ven ve ren, an la yış lı, hoş gö rü lü, sev gi do lu bir çev re ol ma lı dır. Bi rey le rin sağ lık lı ko şul la rı ya rat ma ça ba sı; ken di ge liş miş lik dü ze yi ne bağ lı olup, her bi re yin ya ra tı cı ben li ği nin ge liş me si ne ola nak sağ la yı cı ol ma lı dır. İn san top lum sal bir var lık tır ve dün ya ile ol du ğu ka dar top lum la baş ka in san lar la da ken di ne öz gü bir ilişki ku rar. Bu iliş ki; öğ ren me, eğitim ve kül tür le ger çek le şir. İn sanın fiz yo lo jik ve gü ven lik ge rek sinim le ri de var dır. Bi rey ler de alt dü zey li ge rek si nim ler or ta ya çı kar. İn sa nın top lum sal bir var lık ol ma sı bu ge rek si nim le rin gi de rilme si ne bağ lı dır. Çev re sin den sevgi, say gı gör me miş bi rey le rin sağlık lı bi rey ler ola rak ge liş me si pek de ola sı de ğil dir. Bi rey yap tı ğı bir şey için de ğil, ken di si ol du ğu için se vil mek is ter. An cak o za man ken di si dı şın da ki bi rey ler le gü ven le sev giy le olum lu iliş ki ler ku ra bi lir ve ken di ya ra tı cı po tan siye li ni or ta ya çı ka ra bi lir. Bu bir an lam da ba ğım sız laş ma ve öz gür dav ra na bil mek tir. Şük rü Gü venç Ela zığ E Ti pi Ka pa lı Ce za evi darecilik, Toplum ve Sorunlar İn san lar top lu hâl de ya şar lar. Top lu hâl de ya şa ma, doğ ru dan doğ ru ya için de ya şa dı ğı mız mo dern ça ğın do ğur du ğu zo run lu lu ğun so nu cu de ğil dir. Bu he r şey den ön ce in sa nın ta bi atın dan gel mek te dir. İn san lar, ön ce lik le, ya ra dı lış la rı ge re ği top lu hâl de, hep bir ara da ya şa mak ta dır lar. Sos yal ha ya tın bir dü zen için de akıp git me si, ki şi le rin ge rek bir bir le riy le ge rek doğ ru dan doğru ya top lum la olan iliş ki le rin de bir ta kım so runla rın doğ ma sı na ve si le olur. Bu so run la rın çö zümü için de bir ta kım ku ral la rın mev cu di ye ti ge rek ir. Do la yı sıy la so run lar in san lı ğın ya ra dı lışıy la or ta ya çık mış, in san lık ta ri hi ka dar es ki olan ol gu lar dan bi ri si dir. Ço ğun luk la hu kuk ku ral la rı ile çö zü lür ler. Lâ kin is te ni len ce vap yi ne bu lu na maz sa, ya zı lı ol ma yan yar dım cı sosyal ku ral la r var dır. On lar dan is ti fa de edi lir. Bunlar; din ku ral la rı, ah lâk ku ral la rı ve gör gü ku ralla rı gi bi sos yal ku ral lar dır. Bu ku ral la rın en önem li te mel taş la rı, sev gi, say gı, bir lik-be raber lik, hoş gö rü ve yar dım laş ma dır. Hu kuk ku ral la rı ya zı lı dır ve yap tı rı mı var dır. Din ku ral la rı, ah lâk ku ral la rı ve gör gü ku ral la rı ya zı lı ol ma yan ku ral lar dır. Yap tı rı mı yok tur. An cak, bu ku ral lar ba zen hu kuk ku ral la rı nın yar dım cı sı du ru mun da dır. Za ten bü tün so run la rın çö zü mü için hu kuk ku ral la rı nı dü zen le mek müm kün de ğil dir. Do layı sıy la mey da na ge le bi le cek so run la rın çö zü mü nok ta sın da ya zı lı ol ma yan ku ral lar dan is ti fa de edi lir. Böy le lik le so ru nu so run yap mak ye ri ne, so ru nu çöz mek müm kün ola cak tır. Unut ma yalım ki, so ru nu en kö tü şe kil de çöz mek, so ru nu çö züm süz bı rak mak tan da ha iyi dir. Bü tün bunlar dan da an la şı lı yor ki, ku ral la rın uy gu lan ma sı için il gi li mev ki ve ma kam a in isi ya tif ve ril me lidir. Bu bağ lam da ku ral la rı uy gu la yan, ta kip eden, so nu ca ulaş ma sı nı sağ la yan mev ki ve ma kam sa hip le ri ne bü rok rat ya ni ida re ci de nir. İda re ci ler, hoş gö rü lü olur lar, so run la rı çö zer ler ya da so run la rın çö zü mü için gay ret sar fe dip, top lum sal hu zu ru sağ lar lar. Do la yı sıy la sos yal top lu mun re fah se vi ye si ni yük selt miş olur lar. İda re ci ler ini si ya tif le ri ni kul la nır lar ken, din, dil ve ırk fark lı lı ğı nı gö zet mek si zin, ki şi ya da herhan gi bir züm re ye ay rı ca lık ta nı ma dan her ke se ve her ke si me eşit dav ran ma lı dır. Kı sa ca sı Anaya sa mı zın 10. mad de si ge re ğin ce dav ra nıl ma lıdır. İn isi ya tif kul la na ma yan ida re ci den ida re ci ol maz. Her so ru nun çö zü mü nü ya zı lı ku ral lar da ara yan, mağ du ri yet le ri hi çe sa yan, ka nun da varsa hal le di lir yok sa hal le dil mez gi bi kı sır bir po li ti ka iz le yen ida re ci, ida re ci lik va sıf la rı nı ta şı mı yor de mek tir. Bu nok ta da ün lü dü şü nür Alf red Ca mus un bir sö zü ne atıf ta bu lun mak ta fay da gö rü yo rum. Ün lü dü şü nür Alf red Ca mus a gö re Her top lu mun iki düş ma nı var: Bi ri ya sala rı çiğ ne yen ler, öte ki ise ya sa la ra har fi yen uyan lar dır. Bu ra dan da an la şı lı yor ki; sos yal top lu mun ih ti yaç la rı na ce vap ve re me ye cek ka dar kı sır bir dön gü nün te mel teş kil et ti ği po litik ya pı, top lu mu is ya na sevk eder. Bu da top luma za rar ve rir. Top lum var ol duk ça so run lar hiç bir za man bit mez. İn san lar var ol duk ça so run lar da ha ya tımı zın bir par ça sı ola cak tır. Önem li olan so run ların en as gâ ri ye in dir gen me si için ida re ci le rin; hu kuk ku ral la rı nı, yar dım cı hu kuk (sos yal) ku ral la rı nı ve ini si ya tif le ri ni en ma kul şe kil de kul la nıp, so ru nun çö zü mü nok ta sın da ça ba göster me le ri dir. Ak si ni dü şün mek bir fe la ket tir. İn san lar ko nu şa ko nu şa, el bir li ğiy le so run la rın üs te sin den ge lir. So run suz, ra hat ve hu zur lu ya rın la rın bi zim, he pi mi zin ol ma sı di le ğiy le, sev gi ve say gı la rı mı su nu yo rum. Ka sım Üşen Mar din E Ti pi Ka pa lı Ce za evi

7 15 Eylül 2004 Sayfa 7 Amasya Kapal Cezaevinde y l sonu etkinlikleri co kusu Bal kesir Cezaevinde a kampanyas Balı ke sir Ka pa lı Ce za evin de tu tuklu ve hü küm lü le re te te noz aşı sı uy gu lan dı. İl Sağ lık Mü dür lü ğü ile ya pı lan iş bir li ği so nu cun da ce zaevi iş yur du atöl ye le rin de ça lı şan 80 tu tuk lu ve hü küm lü ye aşı ya pıldı. 06 Tem muz da ki aşı la ma ile tu tuk lu ve hü küm lü le rin özel lik le iş ka za sı ne de niy le ya ra la na bi lecek le ri dik ka te alı na rak te te no za ya ka lan ma la rı nın ön len me si nin amaç lan dı ğı açık lan dı. Ünye Cezaevinden muhte em sergi Her yıl ge le nek sel ola rak Ün ye de dü zen le nen Ulus la ra ra sı Kül tür Sa nat ve Tu rizm Fes ti va li ne ka tılan Ün ye M Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi bir bi rin den gü zel ürün lerin yer al dı ğı ser gi aç tı. 23, 24 ve 25 Tem muz gün le rin de ger çek leşti ri len fu ar da açı lan stant ta mo bilya, teks til, el işin den olu şan ürünler sa tı şa su nul du. Ser gi ile il gi li bir açık la ma ya pan Cum hu ri yet Baş sav cı sı Na mık Yıl maz, ce za evle rin de ya pı lan fa ali yet le rin hal ka ta nı tıl ma sı ve tu tuk lu ve hü küm lüle rin üret ken ki şi ler hâ li ne gel mele ri açı sın dan ser gi nin bü yük önem ta şı dı ğı nı be lir te rek, Pi ya sa şartla rı na gö re hal ka ka li te li ve ucuz ürün sun duk. Tu tuk lu ve hü küm lüle re ve ril mek te olan kurs lar ta mam lan dı ğın da üre ti len fark lı ürün ler le önü müz de ki yıl da ha bü yük bir ser gi aça ca ğız. de di. Baş sav cı Yıl maz, ser gi de yer alan ürün le rin ka li te li ve he sap lı ol ma sı ne de niy le bü yük il gi gör dü ğü nü kay de der ken, ge rek ürün le ri ya pan tu tuk lu ve hü küm lü le re, ge rek se de ser gi nin açıl ma sın da eme ği ge çenle re te şek kür et ti. Fu ar da açı lan ce za evi ser gi si ni zi ya ret eden va tan daş lar, ürün le re bü yük il gi gös ter di. Ser gi de mo bil ya atöl yesin de üre ti len genç oda sı ta kı mı, bil gi sa yar ma sa sı, seh pa; de mir doğ ra ma atöl ye sin de imal edi len çe lik raf, do lap, man gal; he di ye lik eş ya ola rak üre ti len ba kır ka bartma, ya pay çi çek, du var süs le ri, ma ket, ağ, pa no, na zar lık, tes bih vb. ürün le r ser gi len di. BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM Dönem içinde açılan tiyatro ve bağlama kurslarına katılan tutuklu ve hükümlüler düzenlenen etkinliklerde hünerlerini gösterdiler. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen yıl sonu etkinliklerine Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakan Soybir, İzleme Kurulu Başkan ve üyeleri, cezaevi yöneticileri ve personeli ile tutuklu ve hükümlüler katıldılar. Uygulamalı tiyatro kursuna katılan tutuklu ve hükümlüler Yazar Mehmet Baydur un Kamyon adlı oyununu sahneye koydular. Usta Öğretici Alaattin Özgen yönetiminde mükemmel bir oyunculuk başarısı ortaya koyan tutuklu ve hükümlüler izleyenlere unutulmaz anlar yaşatırken, ayakta alkışlandılar. Ti yat ro oyu nuy la baş la yan yıl so nu et kin lik le ri coş kusu Türk Halk Mü zi ği kon se ri ile sür dü. Mü zik Öğ ret me ni Meh met Şim şek ta ra fın dan eği ti len tu tuk lu ve hü küm lüler ver dik le ri kon ser ile din le yen le re do yum suz bir mü zik zi ya fe ti sun du lar. Bir bi rin den gü zel tür kü le ri kendi bağ la ma la rı eş li ğin de söy le yen tu tuk lu ve hü küm lü ler sa lon da ki le re ne şe li an lar ya şa ttılar. Ha pis ha ne le re Gü neş Doğ mu yor isim li tür kü ses len di ri ler ken duy gu lu an lar ya şan dı. Ceza evin de Kam yon Ya zar Meh met Bay dur un Kam yon isim li oyu nu için ti yat ro sa lo nu de ko ru ger çek ma na da bir kam yon gö rün tü sün de dü zen le nir ken, ilk kez bir ti yat ro oyu nu sah ne le yen tu tuk lu ve hü küm lü ler pro fes yo nel oyun cu la rı arat ma dı lar. A r da sertifika da t m töreni Halk Eği tim Mü dür lü ğü iş bir liğiy le açı lan 1. ve 2. ka de me oku mayaz ma, be si ci lik, İn gi liz ce ve ha lı cılık kurs la rın da ba şa rı gös te ren tu tuklu ve hü küm lü le re ser ti fi ka la rı ve rilmek üze re tö ren dü zen len di. 14 Te me muz da ger çek leş ti ri len tö re ne Va li Ve ki li Bi lâl Öl mez, Cumhu ri yet Baş sav cı sı Ni hat Erol, Cumhu ri yet Sav cı sı Ali Ün sat, Alay Ko mu ta nı Ha cı Ali Tu fan, Be le di ye Baş ka nı Ek rem Ak taş, Eği tim Fa külte si De kan Ve ki li ve İz le me Ku ru lu Baş ka nı Mü za hir Kı lıç, Mil lî Eği tim Mü dü rü Meh met Ali Nam su, Başkont ro lör Mi raç Ay can, ce za evi yö ne ti ci le ri, per so nel ile tu tuk lu ve hü küm lü ler ka tıl dı lar. Ser ti fi ka da ğı tım tö re nin de bir ko nuş ma ya pan Cum hu ri yet Baş savcı sı Ni hat Erol, 2000 yı lın da ya pı lan Ha ya ta Dö nüş Ope ras yo nu ile ce zaev le rin de ye ni den ya pı lan ma sü re cine gi ril di ği ni be lir te rek şun la rı söyle di: Ce za ev le ri fi rar lar ve ölüm ler ile ka mu oyu nun gün de min de yer alan ve te rör ör güt le ri ne mi la tan ye tiş ti ren yer ler ol mak tan çık mış tır Tem muz gün le ri arasında ku rum ders ha ne sin de Va kıf gö rev li le ri Hül ya Bar ba ros ve Gü lüm ser Po lat ta rafın dan ço cuk la ra te mel sağ lık bil gi le ri, öz ba kım ve hij yen ko nu la rın da uy gu la ma lı eği tim ve ril di. Ay rı ca, Va kıf ta rafın dan te min edi len çe şit li te miz lik mal ze me le ri, iç ça maşır la rı ve el-yüz hav lu la rı ço cuk la ra da ğı tıl dı. Ar tık ya zı lı ve gör sel ba sın da gerçek leş ti ri len eği tim-öğ re tim fa ali yetle ri, sos yal ak ti vi te ler ve mes lek kurs la rı ile yer al mak ta dır. Ce za ev leri sa de ce ce za la rın in faz edil di ği yerler ol mak tan çı ka rak, eği tim mer kezle ri ne dö nüş müş tür. Baş sav cı Erol, ko nuş ma sın da ya pı lan ça lış ma lar dan do la yı Cumhu ri yet Sav cı sı Ali Ün sat, ku rum mü dür le ri ile per so ne le te şek kür et ti. Ku rum Mü dü rü Meh met Gür can Etkinliklerin sonunda bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, tiyatro ve bağlama kurslarını veren Usta Öğretici Alaattin Özgen ve Müzik Öğretmeni Mehmet Şimşek e, tiyatro oyununun sahnelenmesinde ve Türk Halk Müziği konseri verilmesinde emeği geçen tutuklu ve hükümlülere teşekkür etti. Kad n lar oku ma ve yaz ma ö ren di Ce za evin de açı lan kurs la ra ka dın tu tuk lu ve hü küm lü ler bü yük il gi gös ter di ler. Özel lik le oku ma-yaz ma bil me yen ka dın lar baş la tı lan kurs lara ka tı la rak oku ma-yaz ma öğ re nirken, ser ti fi ka al ma nın he ye ca nı nı da ya şa dı lar. da yap tı ğı açı lış ko nuş ma sın da, tu tuk lu ve hü küm lü le rin top lu ma ka zan dı rıl ma la rı için ça lış tık la rı nı ha tır la tır ken, bu ça lış ma la rın Va li lik, Baş sav cı lık ve Halk Eği tim Mer ke zi Mü dür lü ğü nün des te ğiy le ger çek leşti ği ni be lirt ti ve bu yüz den kat kı ların dan do la yı her ke se te şek kür ett ti. Ce za evi Mü dü rü Gür can, açı lan kurs la ra 125 tu tuk lu ve hü küm lü nün ka tıl dı ğı nı ifa de eder ken, bu tür fa ali yet le ri sür dü re cek le ri ni söy le di. Ya pı lan ko nuş ma la rın ar dın dan, açı lan kurs la rı ba şa rı ile ta mam la yan tu tuk lu ve hü küm lü ler ser ti fi ka la rı nı al dı. Ay rı ca, per so ne le yö ne lik olarak baş la tı lan bil gi si yar kur sun da ba şa rı gös te ren le re de ser ti fi ka la rı tak dim edil di. Elaz Çocuk Islahevinde e itim ve yard m seferberli i ÖZ GE DER Pro je Yö ne ti ci si Ne vin Öktem in des teğiy le An ka ra Ba ro su Avu kat la rı Tür kay As ma ve Ha ti ce Kay nak ta ra fın dan Tu tuk lu ve Hü küm lü Ço cuk Hak ları konulu kon fe rans ger çek leş ti ri lir ken, Dic le Üni ver site si Öğ re tim Üye si Psi ko log Y. Em re Ay na ise İle ti şimin Öne mi isim li kon fe ran sı sun du. Yi ne, ÖZ GE DER ta ra fın dan BM Ulus la ra ra sı Ço cuk Hak la rı Söz leş me siyle il gi li bro şür, blok not ve ka lem ler ço cuk la ra he di ye edil di.

8 Sayfa 8 15 Eylül 2004 Moral gününde sertifika sevinci 16 Tem muz da ya pı lan mo ral gü nü ne Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da ya nış ma Der ne ği Baş ka nı Gül ten Çi çek, Üs kü dar Kay ma ka mı Sa im Saf fet Ka ra hi sar lı, Üs kü dar Cum hu riyet Baş sav cı sı Ha di Sa li hoğ lu, Üs küdar Be le di ye Baş ka nı Meh met Ça kır, çe şit li ku rum ve ku ru luş lar dan çok sa yı da da vet li, ce za evi per so ne li ile tu tuk lu ve hü küm lü ler ka tıl dı. Ta kı ta sa rı mı ve gi yim kur sun da ba şa rı lı olan tu tuk lu ve hü küm lü ba yan la ra ser ti fi ka la rı da vet li ler ta rafın dan ve ri lir ken, ay rı ca açı lan kur sa ka tı la rak oku ma-yaz ma öğ re nen ba yan lar da ser ti fi ka se vin ci ya şa dı lar. Ce za in faz ku rum la rı ve tu tu kevle rin de ba yan lar için atöl ye ler ku ran ve ih ti yaç sa hi bi tu tuk lu ve hü küm lü ba yan la ra yar dım lar da bu lu nan Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da ya nış ma Der neği Baş ka nı Gül ten Çi çek, ba yan la ra ser ti fi ka la rı nı tak dim eder ken, bu tür fa ali yet le ri ger çek leş tir mek için ça lışma la rı nı sür dü re cek le ri ni ifa de et ti KON SER COŞ KU SU Ser ti fi ka da ğı tı mı nın ar dın dan ve ri len kon ser ve halk oyun la rı gös te Açılan kurslara katılarak başarı gösteren tutuklu ve hükümlü bayanlar sertifa almanın sevincini yaşarken, Onur Şan ın verdiği Türk Halk Müziği konseri ile stres attılar. ri le ri bü yük il gi gör dü. El vis Mü zik iş bir li ğiy le ger çek leş ti ri len mü zik-eğlen ce prog ra mı halk oyun la rı gös te ri si ile baş la dı. Ya pı lan bir ya rış ma da Türki ye şam pi yo nu olan Üs kü dar Halk Oyun la rı Eki bi ger çek leş tir dik le ri gös te ri ile iz le yen le ri bü yü le di. İl giy le iz le nen gös te ri le rin ar dın dan Sa nat çı Onur Şan sah ne al dı. Sa nat çı Şan ın ver di ği Türk Halk Mü zi ği kon se ri ile eğ le nen tu tuk lu ve hü küm lü le rin bu lun du ğu sa lon da bü yük coş ku ya şan dı. Ses len di ri len tür kü le re eş lik eden iz le yi ci ler ha lay lar çe ke rek eğ len ce nin ta dı nı çı kar dı lar. Tu tuk lu ve hü küm lü le rin sü rek li ola rak bu tür prog ram la rın ger çek leş ti ril me si ni is tedi ği kon ser de, ye rel sa nat çı lar da seslen dir dik le ri par ça lar la eğ len ce ye katkı da bu lun du lar. Da vet li le rin de be ğeniy le iz le di ği prog ram da per so nel ile tu tuk lu ve hü küm lü ler sah ne ye çı karak söy le dik le ri tür kü ler le et kin li ğe renk kat tı lar. Bitlis Cezaevi sergisine büyük ilgi Bit lis E Ti pi Ka pa lı Ce za evin de, tu tuk lu ve hü küm lü ler ce üre ti len ma ket, bon cuk vb. el işi ürün le ri ile yağ lı bo ya re sim le ri zi ya ret çi le rin be ğe ni si ne sun du. İlk kez açı lan fu ar, zi ya ret çi akı nına uğ rar ken, ce za evi mü dür lü ğü ta rafın dan açı lan stant ta yer alan ürün ler bü yük il gi gör dü. Özel lik le, Halk Eğitim Mü dür lü ğü iş bir li ğiy le açı lan kurs so nu cun da üre ti len yağ lı bo ya re sim lere il gi bir hay li bü yük tü. Va tan daş la rın ya nı sı ra si ya si ler de fu ara bü yük il gi gös ter di ler. Fu arı zi yaret eden Baş ba kan Re cep Tay yip Er doğan, ce za evi ta ra fın dan açı lan stant ta bu la nan ürün le ri be ğe niy le in ce le di. Baş ba kan Er do ğan ın ya nı sı ra Mil lî Eği tim Ba ka nı Hü se yin Çe lik, Ma li ye Ba ka nı Ke mal Una kı tan, Ba yın dır lık ve İs kân Ba ka nı Ze ki Er ge zen, Bit lis Mi llet ve ki li Va hit Ki ler, Siya si le rin ve va tan daş la rın bü yük il gi gös ter dik le ri ser gi yi Sa nat çı Erol Ev gin de zi ya ret et ti. Tu tuk lu ve hü küm le rin yap tı ğı yağ lı bo ya re sim le re bü yük il gi gös te ren zi ya ret çi ler Sa nat çı Ev gin le tab lo lar önün de ha tı ra fo toğ ra fı çek tir me yi ih mal et me di ler. Bit lis Va li si M. Asım Ha cı mus ta fa oğ lu, Bit lis es ki Va li si Uğur Bo ran, Sa nat çı Erol Ev gin, çe şit li ku rum ve ku ru luş lardan çok sa yı da ki şi ve va tan daş lar açılan stan dı zi ya ret et ti ler.tu tuk lu ve hü küm lü ler ta ra fın dan ya pı lan ve va tan daş la rın yo ğun il gi gös ter di ği sergi de yer alan ürün le rin sa tı şın dan el de edi le cek ge li rin ken di le ri ne ve ri le ce ği açık lan dı. Sultanhisar Cezaevinde sertifika ve kupa heyecan Sul tan hi sar Ka pa lı Ce za evin de açı lan oku ma-yaz ma kur sun da ba şa rı lı olan lar ile dü zen le nen vo ley bol tur nu va sın da bi rin ci olanla ra ya pı lan tö ren de ser ti fi ka ve ku pa ve ril di. Geç ti ği miz ay ger çek leş ti ri len tö re ne Sul tan hi sar Kay ma ka mı Yıl maz Ay dın, Cum hu ri yet Sav cı sı Mel tem Ada şı roğ lu, İl çe Jan dar ma Bö lük Ko mu ta nı Gaf far Er doğmuş, İda re Me mu ru Ha san To run, İz le me Ku ru lu Baş ka nı ve üye leri ile tu tuk lu ve hü küm lü ler ka tıl dılar. Tö ren de oku ma-yaz ma kur sunda ba şa rı lı olan la ra ser ti fi ka la rı ve tur nu va da bi rin ci olan 5. ko ğuş hü küm lü le ri ne ku pa la rı da vet li ler ta ra fın dan ve ril di. Ankara Aç k Cezaevinde 30 A ustos kutlamas Gü nün an lam ve öne mi ile il gi li olarak bir ko nuş ma ya pan 2. Mü dür Yu suf Al tun, 30 Ağus tos Baş ko mutan lık mey dan mu ha be re si ka za nı larak, yur du mu zun düş man iş ga lin den kur tul du ğu nu ifa de et ti. Ce za evi Öğ ret me ni Re cai Yıl dız da ko nuşma sın da 30 Ağus tos Za fe ri ni ata ları mı zın çok bü yük im kân sız lık lar için de kazandıklarının al tı nı çiz di ve bu gün sa hip ol du ğu muz top rak la rın kıy me ti nin bi lin me si ni is te di. Ankara Kapal Cezaevinden E itim seminerleri An ka ra Mer kez Ka pa lı Ce za evinde 17 şu bat-25 Ma yıs 2004 ta rih leri ara sın da ba yan tu tuk lu ve hü küm lü le re yö ne lik ger çek leş ti rilen eği tim se mi ner le ri ye ni den başla dı. Tu tuk lu ve hü küm lü ba yan ların, ai le ve top lum dü ze yin de kendi le ri ni de ğer len di re rek, fark lı ba kış açı sı ka zan ma la rı ve sos yal yön den be ce ri le ri nin ge liş ti ril me si ama cıy la ha zır la nan se mi ner ler, ala nın da uz man ki şi ler ta ra fın dan ve ri li yor. 16 Ha zi ran da Per so nel Yö ne ti mi Der ne ği Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı ve Tür ki ye İş ve İş çi Bulma Ku ru mu Av ru pa Bir li ği Pro je Ko or di na tö rü Öz den As lan ta rafın dan ce za evi ida re ci le ri ne yö nelik Yö ne ti ci lik ve Li der lik ko nulu se mi ner ve ril di. Da ha son ra 29 Ha zi ran da Ha cet te pe Üni ver si te si Sos yal Hiz met ler Yük sek Oku lu Öğ re tim Üye si Doç. Dr. Ali ye Ma vi li Ak taş Ai le İçi Şid det ve İle ti şim, 06 Tem muz da Dr. Er sin Ars lan türk İlk Yar dım ve Tib bî Acil Du rum lar, 20 Tem muz da Ha cet te pe Üni ver si te si Halk Sağ lığı Ana Bi lim Da lı Öğ re tim Üye si Prof. Dr. Hik met Pek can Sağ lık Üze ri ne Soh bet, 27 Tem muz da An ka ra Ba ro su Ka dın Da nış ma Mer ke zi gö rev li si Av. Ya se min Bül bül Ay rı lık lar, Ço cuk ve Hu kuk ve 02 Ağus tos ta Psi ko log Gül nur İl han İle ti şim ve So run Çöz me Yön tem le ri nin Ge liş ti rilme si ko nu lu se mi ner le ri ver di ler. Bo azl yan Cezaevinde sertifika sevinci Bo ğaz lı yan Ka pa lı Ce za evin de açılan bil gi sa yar kur su so na erer ken, ba şa rı gös te ren tu tuk lu ve hü küm lüle re ser ti fi ka la rı dü zen le nen tö ren de ve ril di. Halk Eği tim Mer ke zi Mü dürlü ğü iş bir li ğiy le açı lan kurs la rı ba şa rı ile ta mam la yan kur si ye le rin ser ti fi ka la rı nın da ğı tıl dı ğı tö re ne Cum hu ri yet Baş sav cı sı Atil la Ceylan, Ad lî Yar gı Ada let Ko mis yo nu Baş ka nı Me sut Kun dak çı, İz le me Ku ru lu Baş kan ve üye le ri, ce za evi yö ne ti ci le ri, per so nel ile tu tuk lu ve hü küm lü ler ka tıl dılar.

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Sesleniş. 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8. Cezaevi Lojmanlarında Örnek Çalışma

Sesleniş. 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8. Cezaevi Lojmanlarında Örnek Çalışma 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8 Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. K. Atatürk Zonguldak Özel Tip Kapalı Cezaevinde Sergi Açılışı ve Belge Töreni Tekirdağ 1 Nolu

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Sesleniş. Afganistan Adalet Bakanı Sayın Abdullah Rahim Kerimi ve beraberindeki heyet. Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek ile.

Sesleniş. Afganistan Adalet Bakanı Sayın Abdullah Rahim Kerimi ve beraberindeki heyet. Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek ile. 15 Nisan 2003 Salı Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 13 Yasalarımız millî ihtiyaçlara ve hukuk ilminin ilkelerine göre yeni baştan düzeltilecek ve tamamlanacaktır. Bütün yasalarımızın düzenlenmesinde,

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri İçindekiler Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri Brüksel den Dublin e Cezayir Savaşında Yaşananlar ve Cumhuriyette Bozulmanın

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Nezihe Meriç (Gemlik, 28 Şubat 1924 İstanbul, 18 Ağustos 2009) Karayolları mühendisi olan babasının görevi nedeniyle çocukluğu, doğudan batıya Anadolu illerinde geçti.

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı