Organize Etme: Temel Unsurlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Organize Etme: Temel Unsurlar"

Transkript

1 Örgütsel Tasarım Organize Etme: Temel Unsurlar Doç.Dr. A. Barış BARAZ adresinden indirebilirsiniz. Yönetici Adayı parasını fotokopiciye kaptırmaz

2 Organizasyon UZMANLAŞMA: İşletme içinde çok çeşitli işler bulunabilir. Bu işler daha fazla sayıda bölünebildiği gibi, bazı zamanlarda da birbirleri ile birleştirilerek sayıları azaltılabilir. İşler ne kadar çok bölünürse o derece basit hale gelir ve bunları yapacak kişiler o derecede işlerinde uzmanlaşır. burada sorun etkili ve verimli olarak işlerin yapılabilmesi için ne dereceye kadar işbölümü ve uzmanlaşmaya gidileceğidir. EMİR-KOMUTA DÜZENİ: İşletme içindeki tüm pozisyonları (üst ve ast yönetici ve çalışanları) birbirine bağlayan ve görev ile ilgili talimatları kimin nasıl vermesi gerektiğini kimin kime sorumlu olduğunu belirleyen bir emir komuta düzeni vardır. Bu düzenin doğru kurulması gereklidir.

3 Organizasyon Yetki ve Sorumluluk: Yetki, yöneticilerin görev alanlarında karar alma, emir verme ve kaynakları dağıtmaya ilişkin resmi ve meşru haklarıdır. Yetki sahibi bulunan yönetici, o işin yapılmasından da sorumlu olur. Yani, yetki ve sorumluluk birbirinden bağımsız düşünülemez. Yetkiler insanlara değil, yönetim pozisyonlarına aittir. Yönetim pozisyonunda bulunan yönetici doğal olarak bu hakkını kullanır. Yönetici yönetim pozisyonundaki yerini kaybederse yetkisi de kaybedilmiş olur. Astlar yöneticilerine ait olan bu yetkileri kabul ederler ve kendilerine verilen görevleri yerine getirmekten sorumlu olurlar. İşletmelerde yöneticilerin kullandığı 3 tür yetki vardır:

4 Yetkiler.. Emir-Komuta Yetkisi: Yönetim pozisyonunda bulunan yöneticilerin o pozisyonla ilgili görevin yapılması konusunda astları üzerinde emirkomuta yetkisi vardır. Bu yetki tam ve kazanılmış bir yetki olup, görevle ilgili karar verme, astlara emir verme ve görevle ilgili kaynakların dağıtılmasına ilişkindir. Astlar kendilerine verilen bu emirleri yerine getirirler. Kurmay Yetkisi: Yöneticiler tarafından kullanılan, bölüm, birim ve çalışanlara yalnızca kendi uzmanlık alanı ile ilgili konularda danışmanlık yapmak ve tavsiyelerde bulunmakla sınırlı bir yetkidir. Bu yetkileri kullananlar tavsiyelerde bulunur ve kendi görüşlerini beğendirmeye çalışırlar, ama konu hakkında karar ve emir verme, kaynak dağıtma hakları, yani emir-komuta yetkisi olmaz.

5 Yetkiler.. Fonksiyonel Yetki: Bazı yöneticiler kendi bölümlerinin dışında başka bölümlerdeki astlar üzerinde yalnızca uzmanı oldukları alanlarda tam ve doğrudan yetkiye (emir komuta yetkisi-karar ve emir verme, kaynak dağıtma) sahip olabilirler. Bu kendi görevli bulundukları bölümlerin dışında bulunan diğer bölüm çalışanları üzerinde kullanılabilen yetki, fonksiyonel yetkidir. Proje Yetkisi: Matriks organizasyonlarda.. Yetki Devri: Yöneticiler bu yetkilerin bir kısmını astlarına devredebilirler. Bu durum yetki devridir. Yetki devredilen ast, o görevle ilgili sorumluluğu da üzerine almış olur. Ancak yetkilerini devreden yönetici devrettiği görev ile ilgili sorumluluktan kurtulamaz (ortak sorumluluk).

6 Yetki Stayla

7 Organizasyon Denetim Alanı: Yöneticilerin etkin bir şekilde denetleyebileceği ast sayısı. Yöneticiye bağlı uygun sayıdaki çalışan sayısı. (dar: 2, geniş: 9) Biçimselleşme: İşyerinde bulunan yazılı kural ve prosedürlerin sayısı ve bunların işyerinde kullanılma etkinliği. Yüksek biçimselleşme: Herşey yazılı ve belgeye dayalıdır. Çalışanlar takdir haklarını hiç kullanamazlar ya da çok az kullanırlar. Küçük ya da yeni kurulmuş iş yerlerinde işler genellikle yazılı kural ve belgelere dayalı olarak yapılmaz. Bu durumda çalışanlar takdir haklarını kullanırlar. Merkezi/Yerinden Yönetim: Karar yetkisinin üst ya da alt yönetim düzeylerinde bulunması konusu. Üst yönetimden izin ve onay almak merkezi yönetim göstergesidir.

8 Yapıyı neler etkiler? Her zaman, bütün işletmeler için tek bir en iyi yapı yok: DİNAMİZM İşletmenin Stratejik Amaç, Hedef ve Stratejileri: Örn. Maliyet Liderliği ya da Farklılaştırma Stratejilerini benimseyen işletmeler farklı yapılar ister. İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Dış Çevre: Fırsat ve Tehdit kaynağıdır. Bazen dış çevrede herşey açık ve belirlidir. Bazen de belirsizdir. Çevre unsurları hızlı değişir. Çevre basit, değişmeyen ve istikrarlı ise (emir-komuta, biçimselleşme yüksek, merkezi yönetim, geleneksel, dikey, sabit yapı). Aksi durumda çevre belirsizlik yüksek ise: olaylar karmaşık ve değişim hızlı ise; (merkezi olmayan yatay ilişkilerle yürütülen esnek yapı) uygundur.

9 Yapıyı neler etkiler? Kullanılan Teknoloji: Kullandığı üretim teknolojisi yapıyı etkiler. Mal üretimi yapan işletmelerdeki teknolojiler: Sipariş üretimi, seri üretim vb. yapıyı etkiler. Bölümlerarası Bağımlılık Derecesi: Bölümlerin işlerini yerine getirirken girdi, kaynak kullanımı ve süreçler açısından birbirlerine bağımlı olup olmaması işletme yapısını etkiler.

10 Bölümlendirme Türleri.. Geleneksel Bölümlendirme Yaklaşımları: Günümüzde en çok rastlanan, emir-komuta dikey İşlevsel Bölümlendirme: Aynı uzmanlık alanındaki çalışanlar ve benzer iş ve görevler gruplandırılarak ortak beceri, deneyim ve benzer işlere göre oluşturulan bölümler kurulur. İşbirimlerine Göre Bölümlendirme: İşletme genellikle işlevlere göre bölümlendirmelerle işe başlar. Ama bazı durumlarda önemli olan ürün, bölge ve projelerde işletme içinde bağımsız bir birim oluşturulması gerekir. Bu bağımsız birim altında yine işlevlere göre gruplandırılmış üretim, satış, tedarik, muhasebe gibi alt bölümler olabilir. Örn. Ürün/Proje/Bölge/Müşteriye Göre Bölümlendirme:

11 Geleneksel Bölümlendirme

12 Bölümlendirme Türleri.. Modern Bölümlendirme Yaklaşımı: Emir Komuta: Dikey+Yatay Matris Bölümlendirme: Matri(k)s Organizasyon, Proje Organizasyonu. Verimlilik amacıyla bir işlevsel bölüme bağlı çalışanın bir projede görev yapmasıdır. Bu durumda astın 2 yöneticisi olacaktır.

13 Matriks Organizasyon

14 Mekanik-Organik Yapı Londra, Tavistock Ensititüsü, Endüstri işletmesi üzerine araştırma Soru: işletmelerin organizasyon yapıları ile yönetim uygulamaları (süreçler) dış çevre koşulları tarafından nasıl etkilenmektedir? Suni ipek işletmesi bir uçta-elektronik diğer uçta

15 Mekanik İşler en ufak parçalarına kadar ayrılmaktadır. Bireysel uzmanlaşma söz konusudur, yani uzmanlaşma bireye yöneliktir. Çalışanlar tek başlarına sürekli olarak işin basit ve küçük bir parçasını yapmaktadır. Sürekli olarak tekrarladığı için bu küçük ve basit iş alanında uzmanlaşırlar. Örgütteki her işin bir uzmanı olması nedeniyle (bireysel uzmanlaşmanın çok fazla olmasına bağlı olarak) tüm çalışanlar uzman bölümler şeklinde çalışır. Bir yöneticinin belirli sayıda çalışan yönetebileceği düşüncesine bağlı olarak yüksek hiyerarşi bulunmaktadır. Yetki ve sorumluluk, örgütün üst kademelerinde toplanmıştır. Karar verme yetkisi, merkezidir ve yetki, hiyerarşik olarak yukarıdan aşağıya doğru azalmaktadır. Kontrol ve karar verme yetkisi örgütün en üst düzeyindedir, dolayısıyla yetki devri yok denilecek kadar azdır. Kontrol alanı dardır ve her çalışan üstü tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. Buna bağlı olarak iletişim genellikle dikey ve formal şekilde gerçekleşmektedir. Mekanik örgüt yapısının, tamamen merkeze bağlı karar alan merkeziyetçi olduğu görülmektedir. Mekanik örgüt yapısında yüksek derecede standardizasyonlaşma çabası ve dolayısıyla formalizasyon düzeyi söz konusudur. Kural ve prosedür yazılı şekilde belirlenerek, çalışanların kontrol ve koordinasyonunda etkin birer araç olarak kullanılmaktadır. Biçimsel örgüt yapısı olarak da adlandırılabilecek bir yapılanma şeklidir. Biçimsel olmayan yapının varlığının ve etkisinin olmadığının varsayıldığı (veya bilinmediği) bir yapıdır. Mekanik örgüt yapısı çok sayıda yönetim ilkesinin katı ve değişmez özellikte olduğu bir yapıdır. İşin nasıl yapıldığının önemli olduğu bu nedenle yakından kontrolün üstler tarafından yapıldığı emir komuta zincirine, yani hiyerarşik düzene göre koordinasyonun sağladığı ve kontrol alanının (bir üstün kontrol ettiği ast sayısı) dar olduğu bir yapıdır.

16 Mekanik Yapı İşletmenin karşı karşıya olduğu problem ve işler belirli uzmanlık alanlarına bölünmüştür İşletmedeki her personel, bütün işletmeyi ilgilendiren amacı dikkate almak ve ona göre davranmak yerine, kendi departmanının faaliyet alanına giren ve bütünün çok küçük bir parçası olan amaçlara göre davranmaktadır. Her uzmanlık ve fonksiyonel kademedeki haklar ve sorumluluklar ayrıntılı olarak belirlenmiş ve buralarda hangi teknik ve metotların kullanılacağı kararlaştırılmıştır. Otorite ve emir-komuta ilişkileri açık-seçik olarak belirlenmiştir. Örgüt üyeleri arasındaki ilişkiler, esas itibariyle ast-üst ilişkisi şeklinde dikey ilişkilerdir

17 Mekanik Yapı Yapılacak işler ve gösterilecek davranış büyük ölçüde üst kademelerdekilerin verdikleri kararlar ve emirler doğrultusundadır. Emir-komuta ve kurmay personel arasındaki farklılıklar açık-seçik olarak belirlenmiştir. Kontrol alanı genellikle dardır ve yakından nezaret vardır

18 Organik Yapı Örgüt üyelerinin yapacakları işler sürekli olarak, örgüt üyelerinin birbirleri ile olan ilişkilerine göre yeniden ayarlanır Ayrıntılı ve dar görev tanımları yerine, iş genişletmesine dayanan sistem esastır. Pek çok karar alt kademelerde verilir ve ademi merkeziyet esastır. Emir-komuta zincirine sıkı sıkıya bağlanmak yerine, problemlere çözüm bulabilecek kişilerle temas ve ilişkiye önem ve ağırlık verilmektedir. Personelin belirli işlerde uzmanlaşmasından çok personelin yapacağı işin örgütün genel amaçlarına göre sürekli olarak değişmesi esastır. Yatay iletişim en az dikey iletişim kadar önemlidir. Örgüt üyeleri arasındaki iletişim emir-komuta haberleşmesinden çok danışma niteliğindedir. Organizasyon genel olarak çevre faktörlerine karşı daha açıktır.

19 Organik Organik örgüt yapısı hızla değişen çevreye uyum sağlayabilecek esneklikte olduğu için bu özelliğiyle rekabet üstünlüğü elde edebilen bir örgüt yapısı türüdür. Başka deyişle, mekanik örgüt yapısının tam tersi bakış açısındadır. Bu durumda Klasik örgüt yapısının da tam tersi bir yapıyı ifade etmektedir. Kurallar ve prosedürler genellikle yazılı değildir ve yazılı olsa bile uyulmadığı takdirde yaptırımı söz konusu değildir. Yetki hiyerarşisi çok kesin belirlenmemiştir. Görev ve sorumlulukların dağılımında biçimsel olmayan yapı ve takım çalışmaları cesaretlendirilmektedir. Yatay ve dikey kesin sınırları yoktur ve karmaşık örgüt yapısına sahiptirler. Çalışanların bilgi ve tecrübelerinin yaptıkları işe katkısının olabileceği düşüncesi doğrultusunda yapı, yaratıcılığa olanak tanıyacak şekilde değişme ve yeniliğe açıktır. Uzmanlaşma çok küçük boyutlarda gerçekleşmektedir. Oluşturulan grupların veya proje takımlarının da uzmanlaşmaları söz konusudur. Çalışanlar, genellikle görev dağılımları ve üyeleri değişebilen takımlar şeklinde bölümlenmektedirler. İletişim yatay eksende emir-komuta zincirine bağlı olmaksızın genellikle bilgi alışverişi şeklinde gerçekleşmektedir. Çalışanlar nitelikli ve konularında uzman olduklarından kendi kendini kontrol edebilme becerisine sahiptirler, bu nedenle yakından kontrol gerekmemektedir. Yetki ve kontrol hiyerarşisi azdır. Yetki ve sorumluluk örgütün tüm kademlerine dağıtılmıştır ve az sayıda kural ve prosedür bulunmaktadır. Karar verme yetkisi ademi merkezidir

20 Organik Yapı Organik yapı, mekanik yapının sahip olduğu ilişki ve görevlerdeki açıklık ve hiyerarşik yapıdan uzaklaşan bir yapıdır. Mekanik yapıda personel kendi fonksiyonel alanı içinde kendi işi üzerinde çalışır. Kendi işini teknik olarak en iyi şekilde yapması beklenir. Başkalarının ne yaptığı onu ilgilendirmez. Oysa organik yapıda personel ne iş yapacağını ve nasıl yapacağını sürekli olarak başkaları ile haberleşerek geliştirir.

21 Araştırma Sonucu Araştırma sonucunda elektronik, araştırma geliştirme gibi hızlı değişen çevrelerde işletmelerin, yatay ve dikey eksende bilgi akışını rahat sağlayabilmesi için organik örgüt yapısını kullanması gerektiği belirtilmiştir. Organik örgütlere göre daha yavaş, daha tahmin edilebilir suni ipek üreticileri gibi durağan çevrelerde faaliyet gösteren işletmeler daha formal ve bilgi akışının yukarıdan aşağıya olduğu otoriter mekanik örgüt yapısına uygundurlar. Yaratıcılık ve yenilik, kesin sınırları çizilmiş görev ve rol tanımları ve yüksek hiyerarşik kontrolün olduğu mekanik örgütlerde oldukça limitlidir. İşletme için yenilik ve yaratıcılık önemli bir kriter ise işletme içi birimler arasında yüksek düzeyde koordinasyonun sağlandığı ademi-merkeziyetçi organik örgüt yapısı daha uygun olacaktır.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

SORULARLA DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING)

SORULARLA DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) Hazırlayan Tanju Özbay Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Uzman Raportörü YAYIN NO: 2004-27 İstanbul,

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

to know -bilmek filenden türetilip enformasyon süreci sonunda elde edilen bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişlerdir.

to know -bilmek filenden türetilip enformasyon süreci sonunda elde edilen bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişlerdir. İnsanlar artık geçmişe oranla her gün daha çok bilgiye, daha farklı yöntemlerle, sesli, görüntülü, elektronik, basılı vb. dosyalara ulaşmaktadırlar. Her gün okumak durumunda kaldığımız yazışmalar, e-postalar,

Detaylı

ÖRGÜTLERDE RESMİ OLMAYAN İLETİŞİMİN YERİ VE ÖNEMİ

ÖRGÜTLERDE RESMİ OLMAYAN İLETİŞİMİN YERİ VE ÖNEMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2005 CİLT 2 SAYI 2 (59-67) ÖZET ÖRGÜTLERDE RESMİ OLMAYAN İLETİŞİMİN YERİ VE ÖNEMİ Metin Kabil Hava Alanı Komutanlığı-Kabil/Afganistan atakmetin@yahoo.com

Detaylı

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü.

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü. - 583 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK İŞLETMELER

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Cenkan SAĞIR Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. İÇ KONTROL... 2 2.1. İç Kontrolün Tanımı... 2 2.2. İç Kontrolün Çeşitleri... 3 2.3. İç Kontrol Sisteminin Amaçları... 4 2.4. Şirket İç Kontrollerine Örnekler... 5 2.5. İç Denetim

Detaylı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi KAMUDA İÇ DENETİM (I) Umut KORKMAZ Devlet Bütçe Uzmanı 1. GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği yeni anlayış çerçevesinde mali yönetim ve kontrol alanında önemli değişimlerin

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

ÖRGÜTLER: SOSYOLOJİK BİR PERSPEKTİF

ÖRGÜTLER: SOSYOLOJİK BİR PERSPEKTİF Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 1, Sayfa: 189-217, ELAZIĞ-2004 ÖRGÜTLER: SOSYOLOJİK BİR PERSPEKTİF Organizations: A sociological perspective

Detaylı

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı