Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri"

Transkript

1 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme akla gele adaylar aras da yer alm şt. Hatta öreklem stadart sapmas p ile çarp m da tahmi edici olarak düşüülmüştü. T = X () T = X _ T 3 = Öreklem Ortacas T 4 = + X () T 5 = X () + X () T 6 = p S istatistikleri içi tahmi edici olarak öerilebilir. Başkalar da öerilebilir. Bular aras da T 4 yas z tahmi edicisi düzgu e küçük varyasl yas z tahmi edicidir, çükü, yeterli ve tam ola X () istatisti¼gii bir foksiyoudur (Lehma-Sche e Teoremi). Baz durumlarda tahmi edici öermek o kadar kolay olmamaktad r. Öre¼gi, kitle da¼g l m Gamma ( (; )) oldu¼guda, parametreleri kedileri içi tahmi edici öermek sezgisel olarak kolay olmamaktad r. Kitle ortlamas içi tahmi edici olarak X () öreklem ortalamas öerilebilir. Kitle varyas içi tahmi edici olarak S öreklem varyas öerilebilir. Acak ; parametrelerii kedileri içi tahmi ediciler öermek kolay de¼gildir.

2 Mometler Yötemi Mometler yötemi, 800 lü y llar solar da Karl Pearso a dayaa e eski yötemlerde birisidir. = ( ; ; :::; r ) 0 R r olmak üzere, r (r ) bileşeli parametre vektörüü tahmi etmek isteyelim. X ; X ; :::; X olas l k yo¼guluk foksiyou f(; ); ola da¼g l mda bir öreklem olmak üzere, var olmas halide, kitle da¼g l m mometleri, ve öreklem mometleri, k = E (X k ) ; k = ; ; 3; ::: k = X Xi k ; k = ; ; 3; ::: olsu. Kitle mometleri ile öreklem mometleride ilk r taesii eşitlemesiyle elde edile ve ; ; :::; r bilimeyelerie göre r tae deklemde oluşa deklem sistemii çözümü ola, (X ; X ; :::; X ) ; (X ; X ; :::; X ) ; :::; istatistiklerie mometler yötemi tahmi edicileri deir. Örek: X ; X ; :::; X olas l k yo¼guluk foksiyou, r (X ; X ; :::; X ) f(x; ; ) = ( ) x e x ; x > 0; ; (0; ) ola da¼g l mda bir öreklem olsu. Kitle ve öreklem mometleride ilk iki taesii eşitlemesiyle, X : = : + : = X X i X i

3 deklem sistemi elde edilir. Burada, ve i mometler yötemi tahmi edicileri, 3 olarak buluur. = X P _ (X i X) ; = P _ (X i X) X Örek: X ; X ; :::; X ler U( ; ) ; ; R; < da¼g l m da bir öreklem olsu. U( ; ) düzgü da¼g l m olas l k yo¼guluk foksiyou, f(x; ; ) = ; x 0 ; d:y: olup, birici mometi, ikici mometi, = + = + + olmak üzere, kitle ile öreklem mometlerii eşitlemesiyle, = = deklem sistemi elde edilir. Burada ve i mometler yötemi tahmi edicileri, v u P _ t (X i X) e = X 3 olarak buluur. X X X i X i v u P _ t (X i X) ; e = X + 3

4 4 E Çok Olabilirlik Yötemi Ta m: X = (X ; X ; :::; X ) öreklemii olas l k (yo¼guluk) foksiyou, f(x;) = f( ; ) olmak Q üzere, L(; x) = f(x; ) ; foksiyoua, gözlee x =(x ; x ; :::; x ) içi olabilirlik foksiyou veya k saca olabilirlik foksiyou deir. Geelde, L(; x) olabilirlik foksiyou bir olas l k yo¼guluk foksiyou de¼gildir, çükü bir foksiyou ola L(; x) foksiyou içi R L(; x)d de¼geri bire eşit olmayabilir. Olabilirlik Ilkesi: Bir deeyde (gözlemde) hakk da elde edilebilecek tüm bilgi, verile x = (x ; x ; :::; x ) gözlem vektörü içi olabilirlik foksiyouda içerilmektedir. x; y X olmak üzere her içi, L(; x) = c(x; y)l(; y) oldu¼guda, hakk da x; y gözlemleride ç kar lacak souçlar ay olmal d r. c(x; y) = durumuda Olabilirlik Ilkesi, ay olabilirlik de¼gerlerie sahip gözlemleri hakk da ay bilgiyi içerdiklerii söylemektedir. Acak Olabilirlik Ilkesi daha ileriye gitmektedir. Farkl iki gözlemi olabilirlikleri orat l ise hakk da ay bilgiyi içerdiklerii de ifade etmektedir. Öre¼gi, X gözlem vektörü içi L( ; x) = L( ; x) ise ; e göre iki kat daha caziptir deir. L(; x) = c(x; y)l(; y) de sa¼gla yorsa L( ; y) = L( ; y) olur. Böylece le y de hagisi gözleirse gözlesi, e göre iki kat daha caziptir soucua var l r. E çok olabilirlik yötemi, tahmi edicileri elde etme yötemleri aras da e popüler ola d r. Ta m: X = (X ; X ; :::; X ) öreklemii olas l k (yo¼guluk) foksiyou, f(x;) = f( ; ) olmak üzere X = x olarak gözledi¼gide Q bir foksiyou ola, L(; x) = f(x; ) ;

5 olabilirlik foksiyouu parametre kümesi üzeride maksimum yapa (x) de¼gerie, var olmas halide e çok olabilirlik tahmii ve ( X) istatisti¼gie de e çok olabilirlik tahmi edicisi deir. Kar ş kl ¼ga yol açmad ¼g takdirde e çok olabilirlik tahmii ile e çok olabilirlik tahmi edicisii ay sembolü ile gösterece¼giz. Bua göre, L( ; x) = max Y f( ; ) d r. Logaritma foksiyouu mootolu¼gu gözöüe al d ¼g da, l L( ; x) = max X l f( ; ) P yaz labilir. Baz durumlarda max l f( ; ) optimizasyo problemii çözmek daha kolay olmaktad r. Bu sebepte dolay geellikle, olabilirlik foksiyou yerie ou do¼gal logaritmas ola ve log-olabilirlik foksiyou da dee foksiyo maksimize edilmektedir. Baz durumlarda (x ; x ; :::; x ) çözümüü x ; x ; :::; x ler ciside ifade etmek, başka bir deyişle aalitik çözüm elde etmek mümkü olmakta, baz durumlarda da mümkü olmamaktad r. Aalitik çözüm elde edilemedi¼gide e çok olabilirlik tahmi edicisi biçimsel olarak bilimemekte, yai öreklemi bir foksiyou olarak aç k bir biçimde yaz lamamaktad r. Böyle durumlarda, optimizasyo problemi belli bir say sal algoritma ile çözülüp parametrei tahmii elde edilmektedir. Örek: X ; X ; :::; X ler N(; ) ; R ormal da¼g l m da bir öreklem olsu. 5 L(; x) = ( ) e l L(; x) = P ( ) l() X ( ) olmak üzere, max l L(; x) optimizasyo problemii çözümü, R

6 6 (x ; x ; :::; x ) = ve e çok olabilirlik tahmi edicisi, ( X ; X ; :::; X ) = d r. K saca = X olarak gösterebiliriz. P P X i Örek: X ; X ; :::; X ler N( ; ) ; R; (0; ) ormal da¼g l m da bir öreklem olsu. olmak üzere L( ; ; x) = ( ) e l L( ; ; x) = l( ) P ( ) X ( ) max l L( ; ; x) optimizasyo problemii çözümü, R; (0;) (x ; x ; :::; x ) = x P (x i x) (x ; x ; :::; x ) = ve ile parametrelerii e çok olabilirlik tahmi edicileri, d r. ( X ; X ; :::; X ) = X P (X i X) ( X ; X ; :::; X ) =

7 Örek: X ; X ; :::; X ler U( ; ) ; ; R; < düzgü da¼g l m da bir öreklem olsu. 8 < ( ) ; ; i = ; ; :::; L( ; ; x) = : 0 ; d.y. olmak üzere max l L( ; ; x) optimizasyo problemi aşa¼g daki ; R; < miimizasyo problemie eşde¼gerdir. 7 problemii çözümü, Amaç : mi ; ( ) K s t : x () < x () < ::: < x () = x () = x () olmak üzere ile parametrelerii e çok olabilirlik tahmi edicileri, d r. ( X ; X ; :::; X ) = X () ( X ; X ; :::; X ) = X () X ; X ; :::; X ler olas l k yo¼guluk foksiyou f(x; ) ; ola da¼g l mda bir öreklem ve T istatisti¼gi içi yeterli bir istatistik olmak üzere, e çok olabilirlik tahmi edicisi mevcut ve tek oldu¼guda T i bir foksiyoudur. Bu durumda L(; x ; x ; :::; x ) = k(t (x ; x ; :::; x ); ):h(x ; x ; :::; x ) biçimide olup, max l L(; x ; x ; :::; x ) problemi max k(t (x ; x ; :::; x ); ) problemie döüşüp e çok olabilirlik tahmi edicisi T i bir foksiyou olmaktad r.

8 8 E çok olabilirlik tahmi edicileri geellikle yal tahmi edicilerdir. Olabilirlik fosiyou ile ilgili baz düzgülük şartlar alt da e çok olabilirlik tahmi edicileri tutarl d rlar. Bir parametresii e çok olabilirlik tahmi edicisi ola ( X ; X ; :::; X ) asimptotik ormal da¼g l ma sahiptir. ( X ; X ; :::; X ) AN(; I() ) d r. E çok olabilirlik tahmi edicileri, parametre üzeride yap la döüşümlere göre de¼gişmez kalmaktad rlar, yai e çok olabilirlik tahmi edicisi ola parametresii g() gibi bir döüşümüü e çok olabilirlik tahmi edicisi g( ) d r. Örek: Belli bir tür elektroik parça içi dayama süresii üstel da¼g l ma sahip oldu¼gu bilisi. Dayama süresii varyas tahmi edilmek istesi. Kitle da¼g l m olas l k yo¼guluk foksiyou, f X (x; ) = e x ; x > 0 beklee de¼geri ve varyas d r. X ; X ; :::; X ler bir öreklem olsu. olmak üzere, max (0;) L(; x) = ( ) e P P l L(; x) = l l L(; x) optimizasyo problemii l L(; P + = = 0 P (x ; x ; :::; x ) = + P

9 9 ve e çok olabilirlik tahmi edicisi, ( X ; X ; :::; X ) = P X i d r. = X olmak üzere, i e çok olabilirlik tahmi edicisi, b = b = X d r. X ( =, = ) olmak üzere, E(X ) = V ar(x ) + = + = + d r. X ; e çok olabilirlik tahmi edicisi yas z de¼gildir. T = + X tahmi edicisi, i yas zl ¼g düzeltilmiş e çok olabilirlik tahmi edicisidir.

BEKLENEN DEĞER. 6. Ders. Tanım: X, bir rasgele değişken ve g : R R, B B R için x : g x B B R özelliğine sahip bir fonksiyon olmak üzere:

BEKLENEN DEĞER. 6. Ders. Tanım: X, bir rasgele değişken ve g : R R, B B R için x : g x B B R özelliğine sahip bir fonksiyon olmak üzere: 6. Ders BEKLENEN DEĞER Taım: X, bir rasgele değişke ve g : R R, B BR içi x : gx B BR özelliğie sahip bir foksiyo olmak üzere: i) X kesikli ve ii) X sürekli ve gx fx olduğuda, x EgX gxfx gx fxdx olduğuda,

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Treçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF III İKTİSAT - HUKUK VE TİCARET MESLEĞİ TİCARET VE PAZARLAMA TEKNİSYENİ Deetleyeler:

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Venn Şeması ile Alt Kümeleri Saymak

Venn Şeması ile Alt Kümeleri Saymak Ve Şeması ile lt Kümeleri Saymak Osma Ekiz Bu çalışmada verile bir kümei çeşitli özellikleri sağlaya alt küme veya alt kümlerii ve şeması yardımıyla saymaya çalışacağız. Temel presibimiz aradığımız alt

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Atilla YARDIMCI Ankara, 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin önceden yazılı

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI 1/9 Hazırlaya Oaylaya Yürürlük Tarihi Revizyo Tarihi Mehmet ÜVEY Mehmet ÜVEY 06.04.2011 05.06.2014 Gözde Geçire Gözde

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE MUHASEBE E T M NDE BENCHMARK NG Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv.

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları 4.Ders Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları Tanım:,U, P bir olasılık uzayı ve X, X,,X n : R n X, X,,X n X, X,,X n olmak üzere, her a, a,,a n R n için : X i a i, i,, 3,,n U özelliği sağlanıyor

Detaylı

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir:

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir: Yap Fizi i 1. Genel Günümüzün ve gelece in inflaatlar, enerji tasarrufu ile gürültü ve çevre bilincinin getirdi i gereklilikler do rultusunda flekilleniyor. Bu bilinçten kaynaklanan ve büyük ölçüde yeni

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Portföy Optimizasyonunda Alt K smi Moment ve Yar -Varyans Ölçütlerinin Kullan lmas

Portföy Optimizasyonunda Alt K smi Moment ve Yar -Varyans Ölçütlerinin Kullan lmas Özet Portföy Optimizasyonunda Alt K smi Moment ve Yar -Varyans Ölçütlerinin Kullan lmas Güven SAYILGAN* Arma De er MUT** Portföy optimizasyonu, esas olarak getirinin maksimize edilmesi ve riskin minimize

Detaylı

Hemen Hemen Her Sonlu Çizge Asimetriktir

Hemen Hemen Her Sonlu Çizge Asimetriktir Çizgeler Kuram Hemen Hemen Her Sonlu Çizge Asimetriktir Kayhan Zemin E er bir çizgenin özdefllik, yani Id fonksiyonundan baflka otomorfizmas yoksa, bu çizgeye denir. flte en küçük asimetrik çizge: Asimetrik

Detaylı

5. Ders. Dağılımlardan Rasgele Sayı Üretilmesi Ters Dönüşüm Yöntemi

5. Ders. Dağılımlardan Rasgele Sayı Üretilmesi Ters Dönüşüm Yöntemi 5. Drs Dağılımlarda Rasgl Sayı Ürtilmsi Trs Döüşüm Yötmi sürkli bir rasgl dğişk v bu rasgl dğişki dağılım foksiyou olsu. Dağılımı dstk kümsi üzrid dağılım foksiyou arta v bir-bir bir foksiyo olmaktadır.

Detaylı

Üst Üçgensel Matrisler

Üst Üçgensel Matrisler Ders Notlar Üst Üçgensel Matrisler Ali Nesin / anesin@bilgi.edu.tr 1. Lineer Cebir Tekrar V, bir K cismi üzerine n > 0 boyutlu bir vektör uzay olsun. V nin K-vektör uzay olarak andomorfizmalar, V nin lineer

Detaylı

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Bu yaz ile sizi meme kanserlerinin mamografi tarama (meme filmi) usulü ile erken te hisi için ayd nlatmay ve özel bir programa davet etmeyi amaçlamaktay

Detaylı

İSTATİSTİK İSTATİSTİK. Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM

İSTATİSTİK İSTATİSTİK. Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM İSTATİSTİK Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM Araştırma yapılarak verilerin toplanması, toplanan verilerin analiz edilmesi ile ilgili yöntem ve teknikleri inceleyen bilim dalına

Detaylı

Bu durumu, konum bazında bileşenlerini, yani dalga fonksiyonunu, vererek tanımlıyoruz : ) 1. (ikx x2. (d)

Bu durumu, konum bazında bileşenlerini, yani dalga fonksiyonunu, vererek tanımlıyoruz : ) 1. (ikx x2. (d) Ders 10 Metindeki ilgili bölümler 1.7 Gaussiyen durum Burada, 1-d de hareket eden bir parçacığın önemli Gaussiyen durumu örneğini düşünüyoruz. Ele alış biçimimiz kitaptaki ile neredeyse aynı ama bu örnek

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı