Servis Kïlavuzu. Vitodens 200. Yetkili uzman tesisatçï için. Vitodens 200

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Servis Kïlavuzu. Vitodens 200. Yetkili uzman tesisatçï için. Vitodens 200"

Transkript

1 Servis Kïlavuzu Yetkili uzman tesisatçï için Vitodens 200 Tip WB2, 44-66,3 kw Duvar tipi gaz yakïtlï kondensasyon kazanï Kazan devresi kontrol paneli monte edilmië olarak Geçerlilik uyarïlarï için sayfa 2 ye bakïnïz. Vitodens 200 TR 9/2000 Arëiv referansï: Servis klasörü veya ayrï saklayïnïz

2 Genel bilgiler Emniyet uyarïlarï Cihazdaki iëlemler Montaj, bakïm ve tamirat çalïëmalarï yetkili uzman elemanlar (ihtisaslaëmïë ïsïtma firmasï/sözleëmeli tesisat yüklenicisi firma) tarafïndan yapïlmalïdïr (VDE 0105, Bölüm 1: Elektrik tesisatlarïnda yapïlacak çalïëmalar). Kontrol panelinin açïlmasïnï gerektirecek çalïëmalarda, iç yapï elemanlarï üzerinde statik deëarj meydana gelmemelidir. Gaz tesisatïnda yapïlacak çalïëmalar sadece sorumlu gaz dañïtïm ëirketi tarafïndan yetkilendirilmië bir tesisatçï tarafïndan yapïlmalïdïr. TRGI 86/96 veya TRF 1996 tarafïndan istenen, gaz sistemlerinin iëletmeye alïnmasï ile ilgili çalïëmalar dikkate alïnmalïdïr! Onarïm çalïëmalarï Emniyet fonksiyonu olan yapï parçalarïnda onarïm çalïëmalarï yapïlamaz. Ïlk iëletmeye alma Ïlk iëletmeye alma, sistemi kuran veya onun tarafïndan tayin edilen bir uzman kiëi tarafïndan yapïlmalï ve ölçüm deñerleri bir protokole kaydedilmelidir. Sistem iëletmecisinin bilgilendirilmesi Sistemi kuran kiëi, kullanma kïlavuzunu iëleticiye teslim etmeli ve onu sistemin kullanïlmasï konusunda bilgilendirmelidir. Emniyet uyarïsï! Bu sinyal sözcük, kïlavuzda verilen, mal ve can emniyeti bakïmïndan dikkat edilmesi gereken bilgilere iëaret eder. Geçerlilik uyarïlarï Vitodens kw kw Aëañïdaki üretici Aëañïdaki üretici numaralarïndan itibaren: numaralarïndan itibaren: Doñalgaz uygulamasï Doñalgaz uygulamasï LPG (propan) uygulamasï LPG (propan) uygulamasï Kullanmaveserviskïlavuzlarï 1. Tüm yedek parça listelerini, kullanma ve servis kïlavuzlarïnï saklamasï için sistem iëleticisine teslim edin. 2

3 Ïçindekiler Sayfa Genel bilgiler Emniyet uyarïlarï... 2 Geçerlilik uyarïlarï... 2 Kullanmaveserviskïlavuzlarï... 2 Ïlk iëletmeye alma ve bakïm Genel bakïë... 4 Uygulama... 5 Arïza giderilmesi Genel bakïë Arïza tespiti Arïza giderilmesi Ek bilgiler Genel bakïë Teknik bilgiler Gaz bilezikleri Brülör kumanda cihazï LGM Sabit sïcaklïk kontrol paneli Dïë hava kompanzasyonlu kontrol paneli Standart kullanma ünitesi ile Kullanma ünitesi Comfortrol ile Vitodens 200 için Uygunluk Beyanï BImSchV (Ulusal Emisyon Koruma Talimatï) uyarïnca üretici belgesi Bañlantï ve kablolama ëemasï Yedek parça listesi Protokol Alfabetik endeks

4 Ïlk iëletmeye alma ve bakïm Genel bakïë Ïlk iëletmeye almada uygulanacak çalïëma adïmlarï Bakïmda uygulanacak çalïëma adïmlarï Ï 1. Isïtma sisteminin doldurulmasï... Sayfa 5 Ï 2. Elektrik bañlantïlarïnïn kontrolü... Sayfa 5 Ï 3. Kullanma dilini deñiëtirme (gerekli ise)... Sayfa 6 Ï 4. Tesisat firmasï adres giriëi... Sayfa 6 Ï 5. X.4.1 ve X4.2 klemensleri arasïndaki köprünün çïkarïlmasï kontrolü... Sayfa 7 Ï B 6. Gaz türünün kontrolü... Sayfa 7 Ï 7. Gaz türünü deñiëtirme... Sayfa 8 Ï B 8. Statik basïncïn vebañlantï basïncïnïn ölçülmesi... Sayfa 8 Ï B 9. CO 2 ayarïnïn kontrolü... Sayfa 10 Ï B 10. Maks. ïsïtma gücünün ayarlanmasï... Sayfa 11 Ï B 11. Brülör ölçümleri... Sayfa 12 Ï 12. AZ baca sisteminin sïzdïrmazlïk kontrolü (dairesel boëluñun ölçülmesi)... Sayfa 12 B 13. Brülörün sökülmesi ve brülör contasïnïn kontrolü... Sayfa 13 B 14. Alev gövdesinin kontrolü... Sayfa 13 B 15. Ateëleme ve iyonizasyon elektrotlarïnïn kontrolü ve ayarlanmasï... Sayfa 14 B 16. Yanma odasïnïn/ïsïtma yüzeylerinin temizlenmesi ve brülörün montajï... Sayfa 14 Ï B 17. Tüm ïsïtmavekullanmasuyutarafï bañlantïlarïnïnsïzdïrmazlïk kontrolü... Sayfa 15 Ï B 18. Membranlï genleëme tankïnïn vesistembasïncïnïn kontrolü... Sayfa 15 B 19. Kondens suyu tahliyesinin kontrolü... Sayfa 15 B 20. Nötralizasyon cihazïnïn kontrolü... Sayfa 16 Ï B 21. Emniyet ventillerinin fonksiyonlarïnïn kontrolü... Sayfa 16 B 22. Tüm ïsïtmavekullanmasuyutarafï bañlantïlarïnïn kontrolü... Sayfa 16 Ï B 23. Elektrik bañlantïlarïn yerlerinin kontrolü... Sayfa 16 Ï B 24. Gaz geçen parçalarïn sïzdïrmazlïk kontrolü... Sayfa 16 Ï B 25. Ïyonizasyon akïmïnïn ölçülmesi... Sayfa 17 Ï B 26. Kombine gaz regülatörü ventillerinin kapanma fonksiyonunun kontrolü... Sayfa 17 Ï 27. Dïë hava kompanzasyonlu kontrol paneli Kodlama adreslerini ayarlama... Sayfa 18 Ï 28. Dïë hava kompanzasyonlu kontrol paneli Karïëïm vanalï bir ïsïtma devresi için bañlantï setinin (ek donanïm) kontrolü... Sayfa 18 Ï 29. Dïë hava kompanzasyonlu kontrol paneli Dekamatik-HK nïn kontrolü... Sayfa 20 4

5 Ïlk iëletmeye alma ve bakïm Uygulama Ïlk iëletmeye alma 1. Isïtma sisteminin doldurulmasï 11. Mevcut olan çek valfleri açïn. 12. Membranlï genleëme tankïnïn ön basïncïnï kontrol edin. Uyarï! Isïtma sistemi doldurulmadan önce, gerekli tüm çek valflerin takïlïp takïlmadïñï kontrol edilmelidir. Membranlï genleëme tankïnïn ön basïncï sistemin statik basïncïndan daha düëük ise, genleëme tankïna, ön basïnç statik basïncïn üzerine çïkana kadar azot doldurun. 13. Isïtma sistemine doldurma/ boëaltma vanasï A üzerinden su doldurun ve sistemdeki havayï atïn. 14. Sistemin basïncïnï kontrol edin. Maksimum iëletme basïncï: 3bar Minimumsistembasïncï: > 0,8 bar. B A 15. Mevcut olan çek valfleri iëletme konumuna geri getirin. 16. Kazanïn ïsïtma suyu devresini ïsïtma sisteminden ayïrïn (kapama vanalarïnï kapatïn). 17. Boëaltma hortumunu üst taraftaki küresel vanaya B bañlayïn. 18. Küresel vanalarï A ve B açïn ve ëebeke basïncïnda, hava sesleri kesilene kadar kazanïn havasïnï atïn. 19. Küresel vanalarï A ve B kapatïn, ïsïtma suyu tarafï kapama vanalarïnï açïn. 10. Sistemin basïncïnï kontrol edin. Minimumsistembasïncï: > 0,8 bar. Ïlk iëletmeye alma 2. Elektrik bañlantïlarïnïn kontrolü Gerilim aralïñï Sistem fiëlerindeki fö (kazan) ve abh (aksesuar) iëletme gerilimi 230 V~ olmalïdïr; sistem fiëi abh ancak tesisat anahtarïna basïldïktan sonra kontrol edilebilir. Nötr hat Besleme ëebekesinde bir nötr hat bulunmalïdïr. Su borularï evin topraklamasïna bañlï olmalïdïr. Uyarï! Faz L1 ile nötr hat N birbirleriyle deñiëtirilmemelidir. Bañlantï ve kablolama ëemasï için Ïlave bilgiler bölümüne bakïnïz. 5

6 Ïlk iëletmeye alma ve bakïm Uygulama Ïlk iëletmeye alma 3. Kullanma dilini deñiëtirme (gerekli ise) sadece dïë hava kompanzasyonlu, menülü kullanma ünitesi Comfortrol lu kontrol panelinde DIL/SPRACHE >DEUTSCH:...A >TÜRKCE:...B >GERI/ZURÜCK:...D Kullanma ünitesinin kapañïnï açtïktan sonra menüde takip edilecek yol: Menü noktasï Tuë SISTEM D ANA AYAR A DIL C Kullanïm dilini seçin. Ïlk iëletmeye alma 4. Ïhtisaslaëmïë ïsïtma firmasïnïn adresini girme sadece dïë hava kompanzasyonlu, menülü kullanma ünitesi Comfortrol lu kontrol panelinde Bir arïza durumunda kullanïcï tarafïndan firmanïn adï ve telefon numarasï ekrana çañïrïlabilir (kullanma kïlavuzuna bakïnïz). TESISAT FIRMASI GIRIS ISIM/TEL.: TEL.: >DEGIS.: -/+ >POZISYON ILERI:...A >POZISYON GERI:...B >UZMAN AYARI:...C Kullanma ünitesinin kapañïnï açtïktan sonra menüde takip edilecek yol: Menü noktasï Tuë SISTEM D UZMAN AYARI C LÜTFEN KOD: B-C-C-B DIYAGNOZ A TESISAT FIRMASI C A ve B tuëlarï ile imleci istenen pozisyona getirin. Döner ayar düñmesini G saña veya sola çevirerek istenen karakteri (rakam, harf veya özel karakter) ayarlayïn. Mevcut olan karakterlerin sïrasï: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z = < >. : k?, - Ä Ö Ü i / ( ) Silmek istediñiniz karakterleri k iëareti ile silebilir veya yerine yazmak istediñiniz karakterle deñiëtirebilirsiniz. Girië menüsünden çïktïñïnïzda (UZMAN AYARI C ) isim ve telefon numarasï hafïzaya alïnïr. 6

7 Ïlk iëletmeye alma ve bakïm Uygulama Ïlk iëletmeye alma 5. X4.1 ile X4.2 klemensleri arasïndaki köprünün çïkarïldïñïnïn kontrolü Vitodens 200, sabit sïcaklïk kontrol paneli ile Bir Saat Termostatï-F bañlandïñïnda (Isïtma Sistemleri Yönetmeliñi ne göre) X4.1 ile X4.2 bañlantï klemensleri arasïndaki köprünün çïkartïlïp çïkartïlmadïñïnï kontrol edin. X4 A A Köprü Ïlk iëletmeye alma Bakïm 6. Gaz türünün kontrolü 1. Gaz dañïtïm ëirketinden gaz türünü ve Wobbe endeksi (Wo) deñerini öñrenin. 2. Gaz ailesini (gaz türü) ve gaz grubunu brülör etiketi üzerindeki deñerlerle karëïlaëtïrïn. 3. Verilen deñerler birbirine uymuyorsa, gaz dañïtïm ëirketinin verilerine uygun olarak, brülörün ayarïnï mevcut gaz türüne deñiëtirin. Doñalgazdan LPG ye veya LPG den doñalgaza dönüëümlerde Gaz türünü deñiëtirme (sayfa 8) bölümüne bakïnïz. 4. Gaz türünü sondan bir önceki sayfada bulunan protokole kaydedin. Uyarï! Vitodens 200 teslimat durumunda doñalgaza veya LPG ye (propana) göre ayarlanmïëtïr. Doñalgaz uygulamasï: Kazan, 12,0-16,1 kwh/m 3 (43,2-58,0 MJ/m 3 )arasïndaki Wobbe endeksi deñerlerinde iëletilebilir. LPG (propan) uygulamasï: Kazan, 21,4-22,5 kwh/m 3 (76,9-81,0 MJ/m 3 )arasïndaki Wobbe endeksi deñerlerinde iëletilebilir. Dönüëüm Doñalgazdan LPG ye (propana) Dönüëüm mümkün deñildir. LPG den (propandan) doñalgaza Kazan, 12,0-16,1 kwh/m 3 (43,2-58,0 MJ/ m 3 )arasïndaki Wobbe endeksi deñerlerinde iëletilebilir. 7

8 Ïlk iëletmeye alma ve bakïm Uygulama Ïlk iëletmeye alma 7. Gaz türünü deñiëtirme LPG den (propandan) doñalgaza dönüëüm E 1. Üst kapañï sökün. 2. Vidalarï A sökün vegazbileziñi kapañïnï B armatürden alïn. 3. Gaz bileziñini C bastïrarak kapaktan B dïëarï itin. 4. Yeni gaz bileziñinin C yivine o-ring E yerleëtirin. 5. Yeni gaz bileziñini oturana kadar kapaña bastïrïn vegaz armatürüne takïn. 6. Vidalarï A sïkïn. 7. Beraber verilen yeni gaz türü etiketini, gaz bileziñi tutucunun üzerindeki etiketin D üzerine yapïëtïrïn. 8. Emniyet uyarïsï! Gaz kapama vanasïnï açïn ve sïzdïrmazlïk kontrolü yapïn. Emniyet uyarïsï! Doñalgaz uygulamasï ayarï LPG ye (propana) deñiëtirilemez. Uyarï! Gaz bilezikleri hakkïnda bilgi almak için,bkz.sayfa43. Emniyet uyarïsï! O-ring in doñru yerleëtirilip yerleëtirilmediñini kontrol edin. C A B D 9. Gaz türünü protokole kaydedin. Ïlk iëletmeye alma Bakïm 8. Statik basïncïn ve bañlantï basïncïnïn ölçülmesi Emniyet uyarïsï! Gaz yakïtla çalïëan cihazlarda yapïlacak çalïëmalardan önce ve sonra CO ölçümü yapïlmalïdïr (bkz. sayfa 10). Bu ölçüm insan sañlïñïna bir zarar gelmemesi ve sistemin kusursuz bir ëekilde çalïëmasïnï sañlamak için gereklidir. Statik basïnç 1. Gaz vanasïnï kapatïn. 2. Kombine gaz regülatörünün ölçme añzïndaki PE A vidayï gevëetin (yerinden çïkarmayïn) ve manometreyi bañlayïn. PG PE 3. Gaz kapama vanasïnï açïn. 4. Statik basïncï ölçün (maks. 57,5 mbar). 5. Ölçüm deñerini protokole kaydedin. 6. Kazanï iëletmeye alïn. Uyarï! Protokol bu kïlavuzun sondan bir önceki sayfasïnda bulunmaktadïr. A Brülör otomatik olarak ateëlenir ve belirli bir emniyet süresi sonrasï devreye girer. Gaz borusunda hava olabileceñinden cihaz ilk iëletmeye almada arïza konumuna geçebilir. Yaklaëïk 5 saniye sonra EU tuëuna basarak brülörü resetleyin. Ateëleme iëlemi tekrar edilir. 8

9 Ïlk iëletmeye alma ve bakïm Uygulama Ïlk iëletmeye alma Bakïm 8. Statik basïncïn ve bañlantï basïncïnïn ölçülmesi (devam) Gaz bañlantï basïncï (akïë basïncï) 7. Bañlantï basïncïnï (akïë basïncï) ölçün, bu basïnç doñalgazda 17,4-24 mbar arasïnda olmalïdïr. Bañlantï basïncïnï ölçmek için, minimum 0,1 mbar ölçekli bir basïnç ölçüm cihazï kullanïlmalïdïr. PE Aëañïdaki tabloya göre önlem alïn. PG Bañlantï basïncï (akïë basïncï) Doñalgaz LPG (propan) Önlem 17,4 mbar ïn altïnda 42,5 mbar ïn altïnda Ayarï deñiëtirmeyin ve gaz dañïtïm ëirketine veya LPG (propan) satïcïsïna haber verin. A 17,4-24 mbar arasï 42,5-57,5 mbar arasï Kazanï iëletmeye alïn. 24 mbar ïn üzerinde 57,5 mbar ïn üzerinde Sistemin ilave gaz basïnç regülatörü üzerinden basïncï doñalgazda 20 ve LPG de (propanda) 50 mbar a ayarlayïn. Gaz dañïtïm ëirketine veya LPG (propan) satïcïsïna haber verin. 8. Ölçüm deñerini protokole kaydedin. 9. Kontrol panelinin tesisat anahtarïnï kapatïn (kazan devre dïëï kalïr), gaz kapama vanasïnï kapatïn, manometreyi çïkarïn, ölçme bañlantï añzïnï PE A vida ile kapatïn. 10. Emniyet uyarïsï! Gaz kapama vanasïnï açïn veölçme bañlantï añzïnïn PE A gaz sïzdïrmazlïñïnï kontrol edin. 9

10 Ïlk iëletmeye alma ve bakïm Uygulama Ïlk iëletmeye alma Bakïm 9. CO 2 ayarïnïn kontrolü Vitodens 200 doñalgaz veya propana ayarlï olarak teslim edilir. Ïlk iëletmeye almada/bakïmda kazan bañlantï parçasïnda bir CO 2 kontrolü yapïlmalïdïr. Dikkat! Vitodens 200 deki MatriX brülör bu gruptaki gazlarïn tümü için ayarlanmïëtïr. Brülörün tekrar ayarlanmasï gerekli deñildir. A Wobbe endeksine bañlï olan CO 2 miktarï Doñalgazda % 6,6-10,0 arasï, LPG de (propanda) yaklaëïk % 10,0. Ölçülen CO 2 deñeri, her gaz grubu için yukarïda belirtilen CO 2 deñerleri ile karëïlaëtïrïlmalïdïr (gaz grubu gaz dañïtïm ëirketinden veya LPG (propan) satïcïsïndan öñrenilebilir). 1. Baca gazï analiz cihazïnï kazan bañlantï parçasïna A bañlayïn ( baca gazï deliñi). 2. Gaz kapama vanasïnï açïn ve kazanï iëletmeye alïn. 3. Ïstenen deñer ayarïnï deñiëtirerek ïsï talep edin. Ölçülen CO 2 deñeri yukarïda belirtilen deñerlerden % 1sapma gösterirse, aëañïdaki ëekilde hareket edilmelidir: Doñru gaz bileziñi kullanïlïp kullanïlmadïñïnï kontrol edin (sayfa 43 e bakïnïz). AZ baca sisteminin sïzdïrmazlïñïnï kontrol edin (sayfa 12 ye bakïnïz). Uyarï! Kondensasyon kazanlarïnda baca gazï kaybï ölçümü yapïlmaz (1. Ulusal E misyon Koruma Talimatï, Madde 14, Fïkra 3, Añustos 1996 ). Dikkat! Isï talebi baca temizleyici kontrol anahtarï S ile yapïlmamalïdïr. Çalïëma adïmlarï Kontrol paneli tipi 4. Alt anma ïsï gücünün seçilmesi ve CO 2 miktarïnïn kontrolü 5. Üst anma ïsï gücünün seçilmesi ve CO 2 miktarïnïn kontrolü Ölçülen deñer % 1 in üzerinde bir sapma gösterdiñinde brülör deñiëtirilmelidir 6. Ayar modundan çïkïë Sabit sïcaklïk kontrol paneli S7 S6 S T1 T2 S1 S4S3S S7 T1 S6 T2 S5 S1 S4S3S2 S7 T1 S6 T2 S5 S1 S4S3S2 Ïstenen iëletme programïnï ayarlayïn. Ölçüm deñerlerini protokole kaydedin. Ölçüm deliñini kapatïn. Dïë hava kompanzasyonlu kontrol paneli Standart kullanma üniteli ,0 1,2 0,8 1,80 0,6 2,6 2,2 0, ? N N N T +5 T N Ïstenen iëletme programïnï ayarlayïn. Döner düñme s ile istenen deñeri ayarlayïn. Ölçüm deñerlerini protokole kaydedin. Ölçüm deliñini kapatïn Dïë hava kompanzasyonlu kontrol paneli Türkçe menülü kullanma ünitesi Comfortrol ile A C B D i S SISTEM D UZMAN AYARI C LÜTFEN KOD B-C-C- B DIYAGNOZ A RÖLE TESTI A Menü noktasï DEVAM A ile gelinen tanïm sayïsï 10: MODÜLASYON 10: <ST.90> OFF 10: BRÜLÖR 10: <ST.41> ON Menü noktasï DEVAM A ile gelinen tanïm sayïsï 11: MODULATION 10: <ST.90> ON 10: BRENNER 10: <ST.41> ON Kullanma ünitesinin kapañïnï kapatïn. Ölçüm deñerlerini protokole kaydedin. Ölçüm deliñini kapatïn. 10

11 Ïlk iëletmeye alma ve bakïm Uygulama Ïlk iëletmeye alma Bakïm 10. Maks. ïsïtma gücünün ayarlanmasï (Doñalgaz ve LPG (propan) uygulamalarï) Isïtma iëletmesi için maks. ïsïtma gücü sïnïrlanabilir. Bu sïnïrlama modülasyon bölgesi üzerinden ayarlanïr. Ïstenen ïsïtma gücünü ayarlamak için kumanda basïncï kïlavuz deñer olarak alïnabilir. A A 1. Gaz kapama vanasïnï açïn. Kazanï iëletmeye alïn. 2. Üst anma ïsï gücünü seçin: Sayfa 10 daki tabloya bakïnïz. PG PE 3. Kombine gaz regülatörünün ölçüm añzïndaki A vidayï çïkarïn. Uyarï! Kumanda basïncï =Farkbasïnç 0,25 ile4mbararasïndadïr. Ölçme aralïñï 0 ile 10 mbar arasïnda olan uygun bir manometre kullanïn Manometreyi her iki ölçüm añzïna A bañlayïn. Ölçüm añïzlarïnïn ne ikisinde de negatif basïnç mevcuttur. Üzerinde + iëareti olan ölçüm añzïndaki negatif basïnç, iëaretli olan ölçüm añzïndaki negatif basïnçtan daha düëüktür. Manometreyi buna göre bañlayïn. 5. Kontrol panelini B alt tarafïndaki vidalarïnï sökerek açïn ve alta katlayïn. 6. Arka gövdenin kapañïnï C sökün. 7. Tïkacï D ¼ tur sola çevirin. 8. Potansiyometreyi E bir tornavida ile, istenen kumanda basïncï alttaki tabloda verilen istenen ïsïtma gücüne eëit olana kadar sola çevirin. Uyarï! Kumanda basïncïnïn dengelenmesi için ölçüm yaparken yaklaëïk 5 dakika beklenmelidir. Anma ïsï gücü *1 kw Kumanda basïncï anma ïsï gücünde kw kw mbar mbar 0,25 0,46 0,25 0,83 0,44 1,29 0,69 1,86 1,00 *1 Anma ïsï gücü TV/TR 75/60 ÞC, Gaz G 20/G 25 ve % 8,5 CO 2 miktarïna göre verilmiëtir. 2,53 1,36 3,31 1,78 4,00 2,15 2,25 2,78 3,36 4,00 11

12 Ïlk iëletmeye alma ve bakïm Uygulama Ïlk iëletmeye alma Bakïm 10. Maks. ïsïtma gücünün ayarlanmasï (devam) 9. Ölçüm añzïndaki A manometre bañlantïlarïnï çïkarïn veyerlerine kapak takïn. 10. Tïkacï D takïn. Gerekli durumlarda tïkaç D mühürlenebilir. 11. Arka gövdenin kapañïnï C takïn. 12. Kontrol panelini B kaldïrïp yerine oturtun ve vidalayïn. 13. Ayar modundan çïkïn (sayfa 10 daki tabloya bakïnïz). 14. Maks. ïsïtma gücü ayarïnï Teknik dokümanlar ile birlikte verilen tip etiketine kaydedin. Tip etiketini ön sacdaki kapama kapañïnïn iç yüzüne yapïëtïrïn. Ïlk iëletmeye alma Bakïm 11. Brülör ölçümleri Emniyet uyarïsï! Gaz yakïtla çalïëan cihazlarda yapïlacak çalïëmalardan önce ve sonra CO miktarï ölçülmelidir (bkz. sayfa 10). Bu ölçüm insan sañlïñïna bir zarar gelmemesi ve sistemin kusursuz bir ëekilde çalïëmasïnï sañlamak için gereklidir. Ölçüm deñerlerini, bu kïlavuzun sondan bir önceki sayfasïnda bulunan protokoldeki sïralarïna göre kaydedin. Ïlk iëletmeye alma 12. AZ baca sisteminin sïzdïrmazlïk kontrolü (dairesel boëluñun ölçülmesi) A Gaz yakïtlï duvar tipi kazanla birlikte kontrol edilen baca gazï/yakma havasï sistemleri için bazï eyaletlerde baca temizleme ile ilgili yetkili kuruluë tarafïndan iëletme öncesi sïzdïrmazlïk kontrolü yaptïrma zorunluluñu yoktur. Bu durumda tesisat firmasïna, iëletmeye alïrken basitleëtirilmië bir sïzdïrmazlïk kontrolü yaptïrmanïzï öneririz. Bunun için AZ baca hattïnïn dairesel boëluñunda yakma havasïndaki CO 2 konsantrasyonunu ölçmek yeterlidir. Yakma havasïndaki CO 2 konsantrasyonu % 0,2 den fazla deñilse veya O 2 konsantrasyonu % 20,6 dan az deñilse baca gazï hattïnïn sïzdïrmazlïñï yeterli sayïlïr. Daha yüksek CO 2 veya daha düëük O 2 deñerleri ölçüldüñünde, 200 Pa statik basïnçta, baca gazï hattïnïn basïnç kontrolü yapïlmalïdïr. A Yakma havasï ölçme yeri (besleme havasï) 12

13 Ïlk iëletmeye alma ve bakïm Uygulama Bakïm 13. Brülörün sökülmesi ve brülör contasïnïn kontrolü H A H B H 1. Kontrol panelinin tesisat anahtarïnï ve ëebeke gerilimini kapatïn. 2. Gaz vanasïnï kapatïn veemniyete alïn. 3. Fan motorunun A, fark basïnç sensörünün B, gaz armatürünün C, iyonizasyon elektrodunun D, ateëleme ünitesinin E ve toprak hattïnïn F elektrik kablolarïnï çïkarïn. 4. Gaz bañlantï hortumunun rakorunu G sökün. 5. Altï alyen vidayï H sökerek brülörü çïkartïn. Dikkat! Brülörü alev gövdesinin (tel örgü) üzerine koymayïnïz! H E H F D HC G 7. Brülör contasïnda hasar kontrolü yapïn, gerekiyorsa contayï yenileyin (yedek parça listesine bakïnïz). Bakïm 14. Alev gövdesinin kontrolü BC D Tel örgü hasar görmüë ise, alev gövdesi deñiëtirilmelidir. Alev gövdesinin deñiëtirilmesi: 1. Elektrodlarï A sökün. 2. Sekiz torx vidayï B sökün vealev gövdesini C çïkarïn. 3. Eski alev gövdesinin contasïnï D çïkartïn. 4. Yeni alev gövdesini ve contasïnï takïn ve sekiz adet torx vida ile bañlayïn. Sïkma momenti: 4,5 Nm A A 13

14 Ïlk iëletmeye alma ve bakïm Uygulama Bakïm 15. Ateëleme ve iyonizasyon elektrotlarïnïn kontrolü, gerekiyorsa ayarlanmasï 1. Elektrotlarïn aëïnma ve kirlilik durumlarïnï kontrol edin. 2. Elektrotlarï küçük birfïrça veya zïmpara kañïdï ile temizleyin. Dikkat! Temizleme sïrasïnda tel örgü hasar görmemelidir! 3. Mesafeleri kontrol edin. Mesafelerde deñiëme mevcut ise veya elektrotlar hasar görmüëse, elektrotlarï ve contalarïnï deñiëtirin ve düzeltin. Elektrotlarïn sabitleme vidalarïnï 2 Nm tork ile sïkïn ,5-0 Bakïm 16. Yanma odasïnïn/ïsïtma yüzeylerinin temizlenmesi ve brülörün montajï A B Gerekirse, yanma odasïnï A ve ïsïtma yüzeylerini B bir fïrça ile temizleyin veya su ile yïkayïn. Kalan artïklarï solvent içermeyen temizlik maddeleri ile temizleyin: Ïs tortularïnï yüzey aktif madde ilaveli alkalinler kullanarak (örn. Fauch 600) temizleyin. Tortularï ve yüzeyde oluëan renk deñiëimlerini (sarï-kahverengi) hafif asitli, klorürsüz ve fosfor asidi bazïnda deterjanlarla temizleyin (örn. Antox 75 E). Su ile iyice ile yïkayïn. 2. Brülör kapïsïnï 4,5 Nm tork ile sïkïn (6 adet alyen vida) 3. Gaz bañlantï hortumunun rakorunu bañlayïn. 4. Gerekli elektrik kablolarïnï takïn. Dikkat! Baca gazï ile temas eden parçalarda çizilme veya baëka hasarlar meydana gelmemelidir. Tel fïrça yerine plastik fïrça kullanïlmalïdïr! Temizlik maddesi üreticilerinin uyarïlarï dikkate alïnmalïdïr. Temizlik maddeleri hidrokarbon bazda solvent ve potasyum içermemelidir. Uyarï! Fauch 600 ve Antox 75 E üreticisi firma: Hebro Chemie GmbH, Rostocker Str. 40, Mönchengladbach Emniyet uyarïsï! Sïzdïrmazlïk kontrolü yapïn!

15 Ïlk iëletmeye alma ve bakïm Uygulama Ïlk iëletmeye alma Bakïm 17. Tüm ïsïtma ve kullanma suyu tarafï bañlantïlarïnïn sïzdïrmazlïk kontrolü Ïlk iëletmeye alma Bakïm 18. Membranlï genleëme tankïnïn vesistembasïncïnïn kontrolü Bu kontrol sistem soñuk durumda iken yapïlïr. 1. Kazanï veya sistemi, manometre 0 gösterene kadar boëaltïn vebasïncï düëürün. 2. Membranlï genleëme tankïnïn ön basïncï sistemin statik basïncïndan daha düëük ise, genleëme tankïna, ön basïnç statik basïncïn üzerine çïkana kadar azot doldurun. Örnek Statik yükseklik (kazan ile en üstteki ïsïtma yüzeyi arasïndaki mesafe) statik basïnca eëittir m 1 bar 3. Soñumuë sisteme, doldurma basïncï membranlï genleëme tankïnïn ön basïncïnï geçene kadar su ilave edin. 4. Bu deñeri ilk iëletmeye almada manometrenin minimum doldurma basïncï olarak iëaretleyin. Doldurma basïncï, sistemsoñuk durumda iken, statik basïnçtan yaklaëïk 0,2bardahafazlaolmalïdïr. Maksimum iëletme basïncï: 3bar. Min. iëletme basïncï: 0,8bar. Korozyon korumasï için sadece piyasada bulunan, kullanma suyunun tek cidarlï eëanjörler (plakalï eëanjör veya boyler) üzerinden ïsïtïldïñï kazanlar için müsaade edilen maddeler kullanïlmalïdïr. Bakïm 19. Kondens suyu tahliyesinin kontrolü Kondens suyunun rahatça akïp akmadïñïnï kontrol edin (sifonda A). Gerekli ise, sifonu temizleyin. Dikkat! Kondens suyu, akïëï engellendiñinde, kazanïn altkïsmïnda birikir ve baca gazï hattïnï kapatïr (arïza ikazï). A 15

16 Ïlk iëletmeye alma ve bakïm Uygulama Bakïm 20. Nötralizasyon cihazïnïn kontrolü Aksesuarlar 1. Turnusol kañïdï ile kondens suyunun ph deñerini ölçün; ph deñeri < 6,5 ise granülü deñiëtirin. 2. Kirlilik durumunda: Nötralizasyon cihazïnï ëebeke suyu ile yïkayïn. 3. Ïëaretli yere kadar granül ilave edin. Uyarï! Turnusol kañïdïnïn Sip.-No.: Nötralizasyon cihazï üreticisinin uyarïlarï dikkate alïnmalïdïr. Granül kondens suyunun nötralizasyonu esnasïnda tüketilmektedir, kïrmïzï iëaret minimum dolum seviyesini göstermektedir. Ïlk iëletmeye alma Bakïm 21. Emniyet ventillerinin fonksiyonlarïnïn kontrolü Bakïm 22. Tüm ïsïtma ve kullanma suyu tarafï bañlantïlarïnïn kontrolü Kazanïn ïsïtma suyu tarafïnï doldurun ve havasïnï atïn. Bütün sutarafï sistem fiëlerinin, sïcaklïk sensörlerinin ve rakorlarïn sïzdïrmazlïñïnï kontrol edin. Ïlk iëletmeye alma Bakïm 23. Elektrik bañlantïlarïn yerlerinin kontrolü Ïlk iëletmeye alma Bakïm 24. Gaz geçen parçalarïn sïzdïrmazlïk kontrolü Gaz geçen borularïn ve armatürlerin tüm sïzdïrmazlïk yüzeylerini köpürücü bir madde ile kontrol edin (kaçak arama spreyi). 16

17 Ïlk iëletmeye alma ve bakïm Uygulama Ïlk iëletmeye alma Bakïm 25. Ïyonizasyon akïmïnïn ölçülmesi Emniyet uyarïsï! Ölçme aleti bañlanmadan önce kontrol panelinin tesisat anahtarï kapatïlmalïdïr. 1. Ïyonizasyon kablosunun soketini A iyonizasyon elektrodundan B çïkarïn veadaptör C üzerinden Testomatik in fiëine bañlayïn. 2. Ïlave iyonizasyon ölçüm kablosunu D denetleme elektroduna B ve Testomatik in soketine bañlayïn. 3. Kazanï, üst anma ïsï gücünde iëletmeye alïn: Kontrol panelindeki baca temizleyici kontrol anahtarïnï S h konumuna getirin. Uyarï! Testomatik-Gaz ile ölçüm yapmakiçin 1 numaralï ölçüm kablosu gereklidir. Bu ölçüm çok amaçlï bir ölçüm aleti ile de gerçekleëtirilebilir. Ïyonizasyon akïmïnïn minimum deñeri, daha alev oluëumu safhasïnda (kombine gaz regülatörünü açtïktan yaklaëïk 2-3 saniye sonra) min. 5 µa olmalïdïr. B D 4. Ölçümden sonra, baca temizleyici kontrol anahtarïnï a konumuna getirin. 5. Ölçüm deñerini protokole kaydedin. A C Ïlk iëletmeye alma Bakïm 26. Kombine gaz regülatöründeki ventillerinin kapanma fonksiyonunun kontrolü 1. Kontrol panelinin tesisat anahtarýný ve gaz vanasýný kapatýn. 2. Manometreyi ölçüm aðzýna PG A baðlayýn. PE 3. Gaz kapama vanasýný açýn vesistemi iþletmeye alýn. PG 4. Brülör kapatýldýðýnda meme basýncý (negatif basýnç) hýzla 0 mbar a yükselmelidir. A 5. Gaz kapama vanasýný kapatýn, manometreyi çýkartýn veölçme aðzýný A kapatýn. Emniyet uyarýsý! Gaz kapama vanasýný açýn ve ölçme baðlantý aðzýnýn A gaz sýzdýrmazlýðýný kontrol edin. 17

18 Ïlk iëletmeye alma ve bakïm Uygulama Ïlk iëletmeye alma 27. Dïë hava kompanzasyonlu iëletme için kontrol paneli Kodlama Kontrol paneli sistemin donanïmïna bañlï olarak ayarlanmalïdïr. Standart kullanma ünitesi ile sayfa 52 den Kullanma ünitesi Comfortrol ile, sayfa 67 den itibaren verilmiëtir. Kodlama çalïëmalarï ve kodlama adreslerine genel bakïë Standart kullanma ünitesi ile sayfa 53 den Kullanma ünitesi Comfortrol ile sayfa 68 den itibaren verilmiëtir. Ïlk iëletmeye alma 28. Dïë hava kompanzasyonlu kontrol panelinin Karïëïm vanalï bir ïsïtma devresi için bañlantï setinin kontrolü (ek donanïm) Aksesuar ÞC ? Standart kullanma ünitesi ile birlikte 1. u ve 1-7 tuëlarïna aynï anda basïn. 2. Ekranï deñerlendirin. (02 (12) (03 (13) (06 (16) (07 (17) Brülör kumanda cihazï ile ayrïca Vitocom 100 ile Brülör kumanda cihazï ve devir kontrollü ïsïtma devresi pompasï ile ayrïca Vitocom 100 ile Brülör kumanda cihazï ve karïëïm vanalï bir ïsïtma devresi için bañlantï seti ile ayrïca Vitocom 100 ile Brülör kumanda cihazï, karïëïm vanalï bir ïsïtma devresi için bañlantï seti ve devir kontrollü ïsïtma devresi pompasï ile ayrïca Vitocom 100 ile 3. Bañlantï seti (ek donanïm) tanïnmazsa, ïsïtma sistemi ëemasïnïn (bkz. sayfa 52) kodlamasïnï kontrol edin. Uyarï! Bañlantï seti sadece KM-BUS üzerinden bañlï ise tanïnïr. Viessmann 2-Wire-BUS üzerinden bañlandïñïnda tanïmaz. 18

19 Ïlk iëletmeye alma ve bakïm Uygulama Ïlk iëletmeye alma 28. Dïë hava kompanzasyonlu kontrol paneli Karïëïm vanalï bir ïsïtma devresi için bañlantï setinin kontrolü (ek donanïm) (devam) Aksesuar Türkçe menülü kullanma ünitesi Comfortrol ile birlikte 1. Bañlantï setinin tanïnïptanïnmadïñïnï, kullanma ünitesi Comfortrol daki Kïsa bilgi 1 üzerinden kontrol edin. Kïsa bilgi 1 i çañïrma Uyarïlar! Soldan 3. ve 4. hanedeki rakamlarïn buradaki anlamlarï: 02 =Brülör kumanda cihazï ile ( 12 ) =ayrïca Vitocom 100 ile A C B D - + i S Kullanma ünitesinin kapañïnï açtïktan sonra menüde takip edilecek yol: Menü noktasï Tuë SISTEM D ISLETME DURUMU B DEVAM A Kïsa bilgi 1 görünene kadar 03 =Brülör kumanda cihazï ve devir kontrollü ïsïtma devresi pompasï ile ( 13_ ) =ayrïca Vitocom 100 ile 06 =Brülör kumanda cihazï ve karïëïm vanalï bir ïsïtma devresi için bañlantï seti ile ( 16 )=ayrïca Vitocom 100 ile 2. Bañlantï seti (ek donanïm) tanïnmazsa, ïsïtma devresi ëemalarïnïn (bkz. sayfa 67) kodlamasïnï kontrol edin. 07 =Brülör kumanda cihazï, karïëïm vanalï bir ïsïtma devresi için bañlantï seti ve devir kontrollü ïsïtma devresi pompasï ile ( 17 ) =ayrïca Vitocom 100 ile Uyarï! Bañlantï seti sadece KM-BUS üzerinden bañlï ise tanïnïr. Viessmann 2-Wire-BUS üzerinden bañlandïñïnda tanïnmaz. Karïëïm vanasï motorunun kontrolü 1. Karïëïm vanasï motorunun dönme yönünü ayarlayïn. Ëalter konumu I: Isïtma dönüëü soldan (teslimat durumu) Ëalter konumu II: Isïtma dönüëü sañdan A Dönme yönü ëalteri B Ëebeke anahtarï 8 I II Röle testi Motorun ëebeke anahtarïnï kapatïn ve tekrar açïn. Cihaz kendiliñinden aëañïdaki testleri yapar: Karïëïm vanasï kapat (150 san.) Pompa aç ( 10 san.) Karïëïm vanasï aç ( 10 san.) Karïëïm vanasï kapat ( 10 san.) Bu testlerden sonra tekrar normal kontrol iëletmesine geçilir. 3. Bañlantï setinin otomatik röle testi devam ederken, karïëïm vanasï motorunun dönme yönünü gözetleyin. Karïëïm vanasïnïn motorunu daha sonra manüel olarak Açïk konumuna getirin. Gidië sïcaklïk sensörü artïk daha yüksek bir sïcaklïk ölçmelidir. Sïcaklïk daha düëük ise, ya karïëïm vanasï motorunun dönüë yönü yanlïëtïr, ya da motor göbek parçasï yanlïë monte edilmiëtir. 19

20 Ïlk iëletmeye alma ve bakïm Uygulama Ïlk iëletmeye alma 29. Dïë hava kompanzasyonlu kontrol paneli Dekamatik-HK nïn kontrolü Aksesuar Dekamatik-HK ya kumanda etmek için ilave modül Viessmann 2-Wire-BUS gerekmektedir. Dekamatik-HK 1 e kumanda etmek için, Dekamatik-HK 1 de ayrïca bir iletiëim modülü bulunmalïdïr. Viessmann 2-Wire-BUS ve Dekamatik-HK ya veri bañlantïsïnïn kontrolü Standart kullanma ünitesi ile 1. Ïëletme programï seçme anahtarïnï T konumuna getirin Döner düñmeyi s 6 ya ayarlayïn. 12:00 ºC ? N 3. u ve 1-7 tuëlarïna aynï anda basïn Ekranï deñerlendirin. Dekamatik-HK1 veya -HK2 ile Dekamatik-HK4 ile Ïlave modül tanïnmadï Ïlave modül tanïndï Ïlk iëletmeye alma 29. Dïë hava kompanzasyonlu kontrol paneli Dekamatik-HK nïn kontrolü (devam) Aksesuar 141 Türkçe menülü kullanma ünitesi Comfortrol ile birlikte 1. Kullanma ünitesi Comfortrol daki Kïsa bilgi 2 üzerinden ilave modülün mevcut olup olmadïñïnï sorgulayïn. 141 WH BN GN YE X Kïsa bilgi 2 yi çañïrma Kapañï açïn: Menü noktasï SISTEM ISLETME DURUMU DEVAM Tuë D B A Kïsa bilgi 2 yazïsï ekrana gelene kadar 5. Ïlave modül veya Dekamatik-HK tanïnmaz ise, montajïn doñru yapïlïp yapïlmadïñï kontrol edilmelidir. Uyarï! Son hanedeki rakamïn buradaki anlamï: 2 0 = Bir Viessmann 2-Wire- BUS ilave modülü tanïnmadï 2 1 = Bir Viessmann 2-Wire-BUS ilave modülü tanïndï Uyarï! Veri yolu sañlam ise, ilave modül üzerinde yeëil LED göstergesi yanïp söner. Bu LED yanmïyorsa, veri hattïnïn X5.3 - X5.4 bañlantïsï ters yapïlmïë olabilir. Uyarï! Bañlantï ve kablolama ëemasï için Ïlave bilgiler bölümüne bakïnïz. 20

21 Ïlk iëletmeye alma ve bakïm Uygulama Ïlk iëletmeye alma 29. Dïë hava kompanzasyonlu kontrol paneli Dekamatik-HK nïn kontrolü (devam) Aksesuar Dekamatik-HK daki döner anahtar konumlarïnïn kontrolü Dekamatik-HK1: Ïletiëim modülündeki döner anahtar 4 konumunda bulunmalïdïr. Dekamatik-HK2: Elektronik devre kartï E4 üzerindeki döner anahtar 4 konumunda bulunmalïdïr. Dekamatik-HK 4 Elektronik devre kartï E4.1 üzerindeki döner anahtar 4 ve elektronik devre kartï E4.2 üzerindeki döner anahtar 5 konumunda bulunmalïdïr. Uyarï! Lütfen Dekamatik-HK ile ilgili montaj dokümanlarïnï da dikkate alïnïz. 21

22 Arïza giderilmesi Genel bakïë Arïza tespiti 1. Arïza ikazïnï veya sistemin reaksiyonunu tespit etme 2. Arïza tespit tablosunda ilgili arïza nedeninin aranmasï Arïza tespiti Kontrol panelinde arïza gösterimi veren arïzalar (sayfa 23) Uyarï! Arïza belleñindeki arïza kodlarïnïn okunmasï, bkz. sayfa 24 ve 25. Kontrol panelinde arïza gösterimi vermeyen arïzalar (sayfa 34) 3. Gereken önlemin tablodan okunmasï Giderilmesi 4. Arïzanïn giderilmesi (sayfa 35) 22

23 Arïza giderilmesi Arïza tespiti Kontrol panelinde arïza gösterimi veren arïzalar Kullanma ünitesi Comfortrol ile Bir arïza ikazï geldiñinde kullanma ünitesinin ekranïnda kapak kapalï durumda iken aëañïdaki yazï görünür: ARIZA ARIZA ARAMA ARIZA: DHSS >TESISAT FIRMASI: >CIKMA: i A Arïza arama 1. Kapañï açïn: ARIZA ARAMA A Uyarïlar! CIKMA menü noktasï seçildiñinde, arïza ikazï ekrandan silinir. Onaylanan bir arïza o gün saat e kadar giderilmez ise, arïza ikazï yeniden ekrana gelir. Sisteme bañlï olabilecek sesli mesaj bildirimleri tekrardan devreye girmezler. Arïza kodu gösterilir. 2. Kapañï kapatïn. Arïza kodlarïnïn anlamlarï sayfa 26 dan itibaren verilen tablolarda açïklanmaktadïr. DIYAGNOZ/SENSÖRLER 01: DIS HAVA SIC. ID A 01: TEMASSIZLIK >DEVAM:...A >GERI:...B >UZMAN AYARI:...C Açïk metinde sensör arïzasï arama Kapañï açïn: Menü noktasï ANA GÖRÜNTÜ SISTEM UZMAN AYARI LÜTFEN KOD: DIYAGNOZ SENSÖR SORMA Tuë D D C B-C-C-B A B Menüdeki DEVAM A seçeneñi ile arïzalï sensörü seçin. Uyarï! Alïnacak önlemler için sayfa 26 dan itibaren verilen arïza tespit tablolarïna bakïnïz. 23

24 Arïza giderilmesi Arïza tespiti Arïza belleñindeki arïza kodlarïnïn okunmasï Brülör arïzalarï hafïzaya kaydedilir ve sorgulanabilir. Sorgulama en son arïzanïn kodu ile baëlar ve geriye doñru yapïlïr. Sabit sïcaklïk kontrol paneli S7 T1 S6 T2 S5 S1 S4S3S S7 S6 S5 S4 S3 S2 T1 T2 S1 1. Ïëletme programï seçme anahtarïnï T2 konumuna getirin. Ekrandaki gösterge kïsa bir süre için silinir Kïsa bir süre için maks. ïsïtma gücünün yüzdesi görünür Kaydedilen arïza kodlarï sïrayla yakl. 5 saniye kadar yanïp sönmeye baëlar (ilk olarak en son arïza kodu ekrana gelir). Uyarï! Sayfa 26 dan itibaren verilen tablolarda arïza kodlarïnïn anlamlarï açïklanmaktadïr. Kazansuyusïcaklïñï göstergesinden sonra, tekrar kaydedilen arïza kodlarï ekrana gelir. 2. Ïëletme programï seçme anahtarïnï tekrar istenen iëletme programïna ayarlayïn. Dïë hava kompanzasyonlu kontrol paneli ? - + 1,0 1, ,8 1, ,6 2,2 0,2 2, N N T N Standart kullanma ünitesi ile 1. Ïëletme programï seçme anahtarïnï T konumuna getirin. 2. Döner düñmeyi s 6 ya ayarlayïn. Ekranda yakl. 3 saniye süre ile 1 görünür. En son arïza kodu yakl. 3 saniye yanïp sönmeye baëlar. Ekrana 2 ve hemen arkasïndan yanïp sönen arïza kodu gelir; en son arïza kodu

25 Arïza giderilmesi Arïza tespiti Arïza belleñindeki arïza kodlarïnïn okunmasï (devam) Kullanma ünitesi Comfortrol ile A C B D - + i S Kapañï açïn: Menü noktasï SISTEM UZMAN AYARI LÜTFEN KOD: KODLAMA 2 Tuë D C B-C-C-B C 2. A (DEVAM) veya B (GERÏ) tuëuna basarak kodlama adresi B2 yi seçin. Döner ayar düñmesi G (DEÑÏËTÏR) ile kodlama adresini 001 e deñiëtirin. D tuëu ile deñiëikliñi onaylayïn. Uyarï! Bütün ayarlar Uzman Ayarï menüsünde yapïlïr. Bu menüde Kodlama 1 (en önemli kodlama adresleri açïk metin olarak) ve Kodlama 2 (tüm kodlama adresleri) bulunmaktadïr. Kodlama 1 de bir deñiëiklik yapïldïñïnda bu deñiëiklik Kodlama 2 tarafïndan, Kodlama 2 deki deñiëiklikler de Kodlama 1 tarafïndan otomatik olarak kabul edilir. 3. Kodlama adresi B3 ü seçin. Burada görülen deñer (arïza tespit tablosundaki () içindeki deñer) en son arïza kodudur adïmï tekrar edin, fakat bu defa kodlama adresini 002 ye deñiëtirin. Kodlama adresi B3 altïnda görünen deñer, bir sonraki arïza kodudur. Uyarï! Belleñe 10adetarïza kodu kaydedilebilir. 25

26 Arïza giderilmesi Arïza tespiti Ekran Ekran S7 T1 S6 T2 S5 S1 S4 S3 S2 - + Brülör arïzasï lambasï Brülör arïzasï lambasï Sabit sïcaklïk kontrol paneli Dïë hava kompanzasyonlu kontrol paneli, Standart kullanma ünitesi ile Arïza tespit tablosu: Kontrol panelinde arïza gösterimi veren arïzalar Ekrandaki arïza ikazï Sabit sïcaklïk kontrol paneli Dïë hava kompanzasyonlu kontrol paneli Standart Kullanma kullanma ünitesi ünitesi ile Comfortrol ile DBG _:_1 : 8 ARIZA: DIS HAVA SIC. SEN. DBG : 1 : 0 ARIZA: DIS HAVA SIC. SEN. DBG : 2 : 0 ARIZA: GIDIS SIC. SENSÖRÜ A DBG : 2 : 8 ARIZA: GIDIS SIC. SENSÖRÜ A ABC DBG 1 3 : 3 : 0 ARIZA: KAZAN SIC. SENSÖRÜ ABC DBG 1 3 : 3 : 8 ARIZA: KAZAN SIC. SENSÖRÜ DBG : 4 : 0 ARIZA: GIDIS SIC. SENSÖRÜ DBG : 4 : 8 ARIZA: GIDIS SIC. SENSÖRÜ ABC DBG 1 5 : 5 : 0 ARIZA: BOYLER SIC. SENSÖRÜ ABC DBG 1 5 : 5 : 8 ARIZA: BOYLER SIC. SENSÖRÜ Brülör arïzasï lambasï, kïrmïzï Kapalï Kapalï Kapalï Kapalï Kapalï Kapalï Kapalï Kapalï Kapalï Kapalï Sistemin reaksiyonu 0 ÞCdïë hava sïcaklïñïnda çalïëïr 0 ÞCdïë hava sïcaklïñïnda çalïëïr Isïtma devrelerinin gidië suyu sïcaklïklarï çok düëük Isïtma devrelerinin gidië suyu sïcaklïklarï çok düëük Kazan soñur Kazan soñur Karïëïm vanasï açïlïr Karïëïm vanasï kapanïr Boyler soñur Boyler soñur 26

27 Arïza giderilmesi Ekran Brülör arïzasï lambasï Dïë hava kompanzasyonlu kontrol paneli, kullanma ünitesi Comfortrol ile Arïza nedeni Önlem Dïë hava sïcaklïk sensöründe temassïzlïk Dïë hava sïcaklïk sensörünü kontrol edin (sayfa 36 ya bakïnïz) Dïë hava sïcaklïk sensöründe kïsa devre Dïë hava sïcaklïk sensörünü kontrol edin (sayfa 36 ya bakïnïz) Denge kabï gidië sïcaklïk sensöründe kïsa devre Gidië sïcaklïk sensörünü kontrol edin (sayfa 37 ye bakïnïz) Denge kabï gidië sïcaklïk sensöründe temassïzlïk Gidië sïcaklïk sensörünü kontrol edin (sayfa 37 ye bakïnïz) Kazan sïcaklïk sensöründe kïsa devre Kazan sïcaklïk sensörünü kontrol edin (sayfa 36 ya bakïnïz) Kazan sïcaklïk sensöründe temassïzlïk Kazan sïcaklïk sensörünü kontrol edin (sayfa 36 ya bakïnïz) Gidië sïcaklïk sensöründe kïsa devre Karïëïm vanasï motorunun montaj kïlavuzu Gidië sïcaklïk sensöründe temassïzlïk Karïëïm vanasï motorunun montaj kïlavuzu Boyler sïcaklïk sensöründe kïsa devre Boyler sïcaklïk sensörünü kontrol edin (sayfa 37 ye bakïnïz) Boyler sïcaklïk sensöründe temassïzlïk Boyler sïcaklïk sensörünü kontrol edin (sayfa 37 ye bakïnïz) 27

28 Arïza giderilmesi Arïza tespiti Arïza tespit tablosu: Kontrol panelinde arïza göstergesi veren arïzalar (devam) Ekrandaki arïza ikazï Brülör arïzasï Sistemin reaksiyonu lambasï, kïrmïzï Sabit sïcaklïk kontrol paneli Dïë hava kompanzasyonlu kontrol paneli Standart kullanma ünitesi ile Kullanma ünitesi Comfortrol ile 1 ABC 6 BAC 6 BDG : 6 : 0 BDG : 6 : 8 Kapalï Kazan soñur 1 AC 6 1 AC 6 BDG : 6 : 1 BDG : 6 : 9 Kapalï/Açïk Kazan soñur 1 ABC 7 Kapalï Isïtma iëletmesi yok 1 ABC 7 Kapalï/Açïk Isïtma iëletmesi yok : 7 : 0 ARIZA: 70 UZAKTAN KUMANDA RS/WS : 7 : 8 ARIZA: 78 UZAKTAN KUMANDA RS/WS ABC DBG a 1 : a : 1 ARIZA: A1 KM-BUS BRÜLÖR BEYNI Kapalï Kapalï Yanïp sönüyor Kapalï 20 ÞC istenen gündüz sïcaklïk deñerine, 14 ÞC istenen gece sïcaklïk deñerine göre çalïëïr. 20 ÞC istenen gündüz sïcaklïk deñerine, 14 ÞC istenen gece sïcaklïk deñerine göre çalïëïr. Kazan acil iëletmede çalïëïr (yakl. 30 dakika sonra BUS arïzasï) Kazan soñur a ABC 2 DBG : a : 2 ARIZA: A2 Kapalï a 4 : a : 4 ARIZA: A4 KM-BUS ISITMA DEVRESI POMPASI Kapalï Pompa sürekli olarak maksimum devirde çalïëïr a 5 : a : 5 ARIZA: A5 KM-BUS KARIËIM VANASI Kapalï ARIZA: B1 Kapalï Daimi ïsïtma iëletmesi b ABC 2 DBG : b : 2 ARIZA: B2 Kapalï Kazan soñur b ABC 3 DBG : b : 3 ARIZA: B3 Kapalï Servis seviyesi üzerinden ayarlamak mümkün deñil BDG DBG ABCb 6 : b : 6 ARIZA: B6 BRÜLÖR BEYNI ARIZALI Kapalï Kazan soñur *1 Arïza kodlarï arïza belleñinden okunduñunda ekrana gelen gösterge. 28

29 Arïza giderilmesi Arïza nedeni Önlem Kodlama adresi 27 yanlïë (Standart kullanma ünitesi) Kodlama adresi 31 yanlïë (Standart kullanma ünitesi) Saat Termostatï-M de kïsa devre Kodlama adresi 27 yi 0 a ayarlayïn Kodlama adresi 31 i 0 a ayarlayïn Saat Termostatï-M yi kontrol edin Saat Termostatï-M nin kullanma kïlavuzu Saat Termostatï-M de temassïzlïk Saat Termostatï-M yi kontrol edin Saat Termostatï-M nin kullanma kïlavuzu Uzaktan kumanda cihazï-ws/-rs de kïsa devre Uzaktan kumanda cihazï-ws/-rs yi kontrol edin (sayfa 41 e bakïnïz) Uzaktan kumanda cihazï-ws/-rs de temassïzlïk Uzaktan kumanda cihazï-ws/-rs yi kontrol edin (sayfa 41 e bakïnïz) BUS arïzasï Dahili BUS bañlantïsïnda temassïzlïk Vitocom a giden KM-BUS hatasï Devir kontrollü ïsïtma devresi pompasï BUS bañlantïsïnda temasïzlïk Karïëïm vanalï bir ïsïtma devresi için bañlantï setinin BUS bañlantïsïnda kïsa devre/temassïzlïk Elektronik devre kartï VR 20 yi veya brülör kumanda cihazï LGM 29 un elektronik devre kartïnï deñiëtirin Elektronik devre kartï VR 20 yi veya brülör kumanda cihazï LGM 29 un elektronik devre kartïnï deñiëtirin Bañlantïlarï veya Vitocom u kontrol edin Devir kontrollü ïsïtma devresi pompasïnïn bañlantï hatlarïnï kontrol edin veya Brülör kumanda cihazï LGM29 un elektronik devre kartïnïn montaj kïlavuzu Karïëïm vanalï bir ïsïtma devresi için bañlantï setinin bañlantïsïnï kontrol edin (sayfa 19 a bakïnïz) Kullanma ünitesi Comfortrol un BUS bañlantïsïnda temasïzlïk Duvar montaj kaidesinin bañlantï kablolarïnï kontrol edin Sensör giriëleri doñru okunmuyor Veri noktalarï belleñe kaydedilmiyor Brülör kumanda cihazïnïn AD-konvertörü arïzalï Elektronik devre kartï VR20 yi deñiëtirin Elektronik devre kartï VR20 yi deñiëtirin Brülör kumanda cihazï LGM29 u deñiëtirin Brülör kumanda cihazï LGM29 un elektronik devre kartïnïn montaj kïlavuzu 29

30 Arïza giderilmesi Arïza tespiti Arïza tespit tablosu: Kontrol panelinde arïza göstergesi veren arïzalar (devam) Ekrandaki arïza ikazï Sabit sïcaklïk kontrol paneli Dïë hava kompanzasyonlu kontrol paneli Standart Kullanma kullanma ünitesi ünitesi ile Comfortrol ile Brülör arïzasï lambasï, kïrmïzï Sistemin reaksiyonu DBG : e : 4 veya. BDG : e :... ARIZA: E4 Kapalï f ABC 2 DBG : f : 2 ARIZA: F2 Kapalï f ABC 5 DBG : f : 5 ARIZA: F5 Kapalï BDG DBG f 9 : f : 9 ARIZA: F9 (249 *1 ) Kapalï/Açïk Brülör kumanda cihazï arïza konumuna geçer BDG DBG f d : f : d ARIZA: FD (253 *1 ) Açïk Brülör kumanda cihazï arïza konumuna geçer BDG DBG f e : f : e ARIZA: FE (254 *1 ) Açïk Brülör kumanda cihazï arïza konumuna geçer BDG DBG 0 2 : 0 : 2 ARIZA: 02 (002 *1 ) BDG DBG 0 4 : 0 : 4 ARIZA: 04 (004 *1 ) Açïk Açïk Brülör kumanda cihazï arïza konumuna geçer Brülör kumanda cihazï arïza konumuna geçer BDG DBG 0 5 : 0 : 5 ARIZA: 05 (005 *1 ) Açïk Brülör kumanda cihazï arïza konumuna geçer BDG DBG 0 6 : 0 : 6 ARIZA: 06 (006 *1 ) BDG DBG 0 7 : 0 : 7 ARIZA: 07 (007 *1 ) Açïk Açïk Brülör kumanda cihazï arïza konumuna geçer Brülör kumanda cihazï arïza konumuna geçer BDG DBG 0 8 : 0 : 8 ARIZA: 08 (008 *1 ) Açïk Brülör kumanda cihazï arïza konumuna geçer *1 Arïza kodlarï arïza belleñinden okunduñunda ekrana gelen gösterge. 30

31 Arïza giderilmesi Arïza nedeni Önlem Bañlanmïë olan ïsïtma devresi kontrol paneli Dekamatik-HK de hata var Bañlanmïë olan ïsïtma devresi kontrol paneli Dekamatik-HK yï ve veri bañlantïsïnï kontrol edin Vitocom a hata mesajï Vitocom u kontrol edin Karïëïm vanalï bir ïsïtma devresi için bañlantï setinde hata mesajï Brülör kumanda cihazïnïn parametreleri hatalï Brülör kumanda cihazïnïn parametreleri hatalï Dahili brülör kumanda cihazï hatasï Emniyet zinciri atmïëtïr Bañlantï setinin kodlamasïnï ve bañlantï setini kontrol edin Brülör kumanda cihazïnïn elektronik devre kartïnï resetleyin veya brülör kumanda cihazï LGM29 u deñiëtirin Brülör kumanda cihazï LGM29 un elektronik devre kartïnïn montaj kïlavuzu Brülör kumanda cihazïnïn elektronik devre kartïnï resetleyin veya brülör kumanda cihazï LGM29 u deñiëtirin Brülör kumanda cihazï LGM29 un elektronik devre kartïnïn montaj kïlavuzu Brülör kumanda cihazïnïn elektronik devre kartïnï resetleyin veya brülör kumanda cihazï LGM29 u deñiëtirin Brülör kumanda cihazï LGM29 un elektronik devre kartïnïn montaj kïlavuzu Termik ëalteri kontrol edin (sayfa 40 a bakïnïz) Baëlangïçta fan devri çok yüksek Baëlangïçta fan devri çok düëük Ateëleme seviyesi hava basïnçëalteri devreye girmiyor Fanïn devri Fanïn devriateëleme öncesi çok yüksek Brülör kumanda cihazï LGM29 un elektronik devre kartïnï deñiëtirin Brülör kumanda cihazï LGM29 un elektronik devre kartïnïn montaj kïlavuzu Brülör kumanda cihazï LGM29 un elektronik devre kartïnï deñiëtirin Brülör kumanda cihazï LGM29 un elektronik devre kartïnïn montaj kïlavuzu Fark basïnç sensörünü kontrol edin (sayfa 37 ye bakïnïz) Hava klapesini kontrol edin Brülör kumanda cihazï LGM29 un elektronik devre kartïnï deñiëtirin Brülör kumanda cihazï LGM29 un elektronik devre kartïnïn montaj kïlavuzu Brülör kumanda cihazï LGM29 un elektronik devre kartïnï deñiëtirin Brülör kumanda cihazï LGM29 un elektronik devre kartïnïn montaj kïlavuzu 31

32 Arïza giderilmesi Arïza tespiti Arïza tespit tablosu: Kontrol panelinde arïza göstergesi veren arïzalar (devam) Ekrandaki arïza ikazï Brülör arïzasï Sistemin reaksiyonu lambasï, kïrmïzï Sabit sïcaklïk kontrol paneli Dïë hava kompanzasyonlu kontrol paneli Standart kullanma ünitesi ile Kullanma ünitesi Comfortrol ile BDG DBG 1 4 : 1 : 4 ARIZA: 14 (021 *1 ) Açïk Brülör kumanda cihazï arïza konumuna geçer BDG DBG 0 a : 0 : a ARIZA: 0A (010 *1 ) BDG DBG 0 b : 0 : b ARIZA: 0B (011 *1 ) Açïk Açïk Brülör kumanda cihazï arïza konumuna geçer Brülör kumanda cihazï arïza konumuna geçer BDG DBG 0 c : 0 : c ARIZA: 0C (012 *1 ) Açïk Brülör kumanda cihazï arïza konumuna geçer BDG DBG 0 d : 0 : d ARIZA: 0D (013 *1 ) Açïk Brülör kumanda cihazï arïza konumuna geçer BDG 2 5 DBG : 2 : 5 ARIZA: 25 Kapalï Kazan yüksek kazan suyu sïcaklïñïnda çalïëïr BDG 2 6 DBG : 2 : 6 ARIZA: 26 Kapalï Kazan daimi modülasyon ile çalïëïyor BDG 3 5 DBG : 3 : 5 ARIZA: 35 Kapalï Kazan devreye girmez BDG DBGDBG BDG DBG ABC ABC ABC ABC DBG9 5 : 9 : 5 ARIZA: 95 Kapalï Kazan devreye girmez 9 7 : 9 : 7 ARIZA: 97 Kapalï Kazan soñur ve tekrar devreye girer : 1 ARIZA: 61 Kapalï Kazan devreye girmez : 9 ARIZA: 69 Kapalï Kazan devreye girmez 1 c c : 8 ARIZA: C8 Kapalï Kazan devreye girmez 1 c c : 0 ARIZA: C0 Kapalï Kazan devreye girmez *1 Arïza kodlarï arïza belleñinden okunduñunda ekrana gelen gösterge. 32

33 Arïza giderilmesi Arïza nedeni Önlem Alev sinyali mevcut deñil Bekleme konumundaki hava basïnç ëalterinin temel seviyesi yanlïë Baëlangïç konumuna geri dönüldüñünde fan durmuyor Kapanma sonrasï halen alev sinyali mevcut Cihaz kilitli Elektrik bañlantïsïnï kontrol edin (sayfa 5 e bakïnïz) Ïyonizasyon akïmïnï ölçün (sayfa 17 ye bakïnïz) Gaz basïncïnï kontrol edin (sayfa 8 e bakïnïz) Kombine gaz regülatörünü kontrol edin (sayfa 17 ye bakïnïz) Ateëlemeyi, ateëleme yapï parçasïnï kontrol edin (bañlantï ve kablolama ëemasïna bakïnïz) Ateëleme elektrodlarïnï kontrol edin (sayfa 14 e bakïnïz) Kondens suyu tahliyesini kontrol edin (sayfa 15 e bakïnïz) Fark basïnç sensörünü kontrol edin (sayfa 37 ye bakïnïz) Brülör kumanda cihazï LGM29 un elektronik devre kartïnï deñiëtirin Brülör kumanda cihazï LGM29 un elektronik devre kartïnïn montaj kïlavuzu Kombine gaz regülatörünü kontrol edin (sayfa 17 ye bakïnïz) Elektrot bloñunu kontrol edin (sayfa 14 e bakïnïz) Brülör kumanda cihazï LGM29 u deñiëtirin Brülör kumanda cihazï LGM29 un elektronik devre kartïnïn montaj kïlavuzu Reset tuëuna EU bir defa basïn Baca temizleyici kontrol anahtarï S 0,5 saatten beri h konumunda. Üst veya alt anma ïsï gücü ayar modu 30 dakikadan beri aktif Baca temizleyici kontrol anahtarï S h konumunda ve reset tuëuna EU basïlmïë Brülör start ï önleniyor Limit termostat atmïëtïr Su basïnç sensörü /Kïsa devre Su basïnç sensörü / Temassïzlïk Hava basïnç sensörü /Temassïzlïk Hava basïnç sensörü /Kïsa devre Baca temizleyici kontrol anahtarïnï S a konumuna getirin. Ïëletme programï seçme anahtarïnï istenen iëletme türüne ayarlayïn veya kullanma ünitesi Comfortrol un kapañïnï kapatïn Baca temizleyici kontrol anahtarïnï S a konumuna getirin ve reset tuëuna EU bir defa basïn Kablolamayï kontrol edin Kazan tekrar kendiliñinden devreye girer Sensörü deñiëtirin Kablolamayï kontrol edin Kablolamayï kontrol edin Sensör arïzalï 33

34 Arïza giderilmesi Arïza tespiti Arïza tespit tablosu: Kontrol panelinde arïza gösterimi vermeyen arïzalar Sistemin reaksiyonu Arïza nedeni Önlem Gidië suyu çok soñuk veya çok sïcak Sigorta Sigortayï kontrol edin (sayfa 40 a bakïnïz) Kazan devreye girmiyor Brülör start almadan sirkülasyon pompasï çalïëïyor Devir kontrollü ïsïtma devresi pompasï (eñer mevcutsa) Isïtma sistemi ëemasïnïn kodlamasï yanlïë (sadece dïë hava kompanzasyonlu kontrol panelinde) Akïë sensörü arïzalï Isïtma devresi pompasïnïn kodlamasïnï kontrol edin Isïtma sistemi ëemasï kodlamasïnï kontrol edin (sayfa 52 ve 67 ye bakïnïz) Akïë sensörü kontrol edin veya deñiëtirin Oda çok soñuk veya çok sïcak Termostatik radyatör vanalarï Termostatik radyatör vanalarïnï kontrol edin (sayfa 38 e bakïnïz) Saat Termostatï-F veya -M (sadece sabit sïcaklïk kontrol panelinde) Saat Termostatï-F yi kontrol edin Saat Termostatï-F nin kullanma kïlavuzu Saat Termostatï-M yi kontrol edin Saat Termostatï-M nin kullanma kïlavuzu Kullanma suyu çok soñuk veya çok sïcak Sirkülasyon pompasï Sirkülasyon pompasïnï kontrol edin Kazan devamlï olarak açïlïp kapanïyor Baca sistemi sïzdïrmaz deñil Baca gazï borusunun sïzdïrmazlïñïnï kontrol edin Gaz akïë basïncï çok düëük Gaz dañïtïm ëirketine haber verin 34

35 Arïza giderilmesi Arïza giderilmesi Sayfa Sensörler Dïë hava sïcaklïk sensörünün kontrolü Kazan sïcaklïk sensörünün kontrolü Boyler sïcaklïk sensörünün kontrolü Gidië sïcaklïk sensörünün (denge kabï) kontrolü Fark basïnç sensörünün kontrolü ve deñiëtirilmesi Kontrol sistemi komponentleri Termostatik radyatör vanalarïnïn kontrolü Röle testi Emniyet zincirinin kontrolü Sigortalarïn kontrolü Aksesuar Dïë hava kompanzasyonlu iëletme için kontrol paneli Uzaktan kumanda cihazï-ws Uzaktan kumanda-rs

36 Arïza giderilmesi Arïza giderilmesi Dïë hava sïcaklïk sensörünün kontrolü (Dïë hava kompanzasyonlu kontrol paneli) X A A Dïë hava sïcaklïk sensörü Direnç (Ω) Dïë hava sïcaklïñï ( C) 1. Sistem fiëini X6 kontrol panelinden çïkarïn. 2. Çïkarïlan sistem fiëindeki X6.3 ile X6.4 arasïnda, dïë hava sïcaklïk sensörünün direncini ölçün. 3. Tanïm eñrisine göre çok fazla bir sapma varsa, sensörün kablo bañlantïlarïnï çözün veölçümü direkt olarak sensörde tekrarlayïn. 4. Ölçüm neticesine göre, kabloyu veya dïë hava sïcaklïk sensörünü deñiëtirin. Kazan sïcaklïk sensörünün kontrolü 1. Kazan sïcaklïk sensörünün kablolarïnï A çïkarïn. 2. Kazan sïcaklïk sensörünün direncini ölçün veölçülen deñeri tanïm eñrisi ile karëïlaëtïrïn. 3. Çok fazla bir sapma varsa sensörü deñiëtirin. Dikkat! Sensör doñrudan ïsïtma suyu içerisinde bulunmaktadïr. Sensörü deñiëtirmeden önce kazanï boëaltïn. A Direnç (kω) ,8 0,6 0,4 0, Sïcaklïk ( C) 36

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj ve Servis Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitopend 100-W Tip WH1D, 10,5-24 kw Gaz yakıtlı kombi Bacalı işletme için Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması Geçerlilik uyarıları için son

Detaylı

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj ve Servis Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitopend 100-W Tip WH1D, 10,5-24 kw ve 13,5-30 kw Gaz yakıtlı kombi Bacalı işletme için Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması Geçerlilik uyarıları

Detaylı

VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 15,4-105,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 1 890 kw'ye kadar

VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 15,4-105,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 1 890 kw'ye kadar VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 15,4-105,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 1 890 kw'ye kadar Planlama Kılavuzu VITODENS 200-W Tip WB2C Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan, doğalgaz

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITODENS 200-W. 15,4-60,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 720 kw ye kadar

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITODENS 200-W. 15,4-60,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 720 kw ye kadar VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi kondensasyon kazanı 15,4-60,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 720 kw ye kadar Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı:

Detaylı

climate of innovation

climate of innovation Bir aile firması olan Viessmann, üç nesil boyunca konforlu, ekonomik ve çevre dostu bir ëekilde ısı elde etmeyi ve onu ihtiyaçlar doñrultusunda kullanıma sunmayı kendisine görev bilmiëtir. Mükemmel ürün

Detaylı

Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn!

Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn! Therm 8000S WTD27 AME Montaj ve Kullanma Kılavuzu Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn! TR Montajn yaplacağ yer,

Detaylı

Montaj ve Planlama Kılavuzu

Montaj ve Planlama Kılavuzu Montaj ve Planlama Kılavuzu Doğal Gazlı Yoğuşmalı Kazanlar MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Detaylı

VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar

VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar Planlama Kılavuzu VITODENS 200-W Tip B2HA Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan

Detaylı

VIESMANN. Kullanma kılavuzu VITODENS VITOPEND. Sistem işleticisi için. Sabit sıcaklıkta işletme için Vitotronic 100'lü ısıtma sistemi

VIESMANN. Kullanma kılavuzu VITODENS VITOPEND. Sistem işleticisi için. Sabit sıcaklıkta işletme için Vitotronic 100'lü ısıtma sistemi Kullanma kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Sabit sıcaklıkta işletme için Vitotronic 100'lü ısıtma sistemi VITODENS VITOPEND 12/2004 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Yetkili Servis için Montaj ve bakım işlemlerine başlamadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 428 (10/2010) TR Içindekiler Içindekiler 1 Sembol

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITODENS 343

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITODENS 343 VIESMANN VITODENS 343 Gaz yakıtlı kompakt kondensasyon kazanı 3,8-13/16kW 3300-11200/13800kcal/h Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü,

Detaylı

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA 6 720 63 303-00.O Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Classic Condense TR Montaj ve Bakım Kılavuzu (2008/2 TTTR/ASA ZWB 28-3C.. (B RDC 28 4 H) 2 İçindekiler TR İçindekiler Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITODENS VITOPEND. Sistem işleticisi için. Sabit sıcaklıkta işletme için Vitotronic 100 kontrol panelli ısıtma sistemi

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITODENS VITOPEND. Sistem işleticisi için. Sabit sıcaklıkta işletme için Vitotronic 100 kontrol panelli ısıtma sistemi Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Sabit sıcaklıkta işletme için Vitotronic 100 kontrol panelli ısıtma sistemi VITODENS VITOPEND 4/2007 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için

Detaylı

VIESMANN. VITODENS Gaz yakıtlı kompakt yoğuşmalı kazan 5,9-35,0 kw. Planlama Kılavuzu. VITODENS 222-F Tip FS2A. VITODENS 242-F Tip FB2A

VIESMANN. VITODENS Gaz yakıtlı kompakt yoğuşmalı kazan 5,9-35,0 kw. Planlama Kılavuzu. VITODENS 222-F Tip FS2A. VITODENS 242-F Tip FB2A VIESMANN VITODENS Gaz yakıtlı kompakt yoğuşmalı kazan 5,9-35,0 kw Planlama Kılavuzu VITODENS 222-F Tip FS2A Gaz yakıtlı kompakt yoğuşmalı kazan, 5,9-35,0 kw, Doğalgaz ve LPG (Propan) için VITODENS 242-F

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Gazlı, Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi Cihazı 6 720 641 705-00.1O Logamax plus GB012-25K Yetkili tesisatçı bayi ve servis için Montaj ve bakımdan önce lütfen dikkatlice okuyun. 6 720

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2C, 80 ve 105 kw Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2C, 80 ve 105 kw Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2C, 80 ve 105 kw Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan VITODENS 200-W 6/2010 Emniyet uyarıları Cana ve mala gelebilecek zarar

Detaylı

7 747 006 239 08/2006 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Oda Termostatı RC20. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7 747 006 239 08/2006 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Oda Termostatı RC20. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 239 08/2006 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Oda Termostatı RC20 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Giriş......................................... 3 2 RC20 nin Doğru Kullanımı.........................

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Gazlı, Hermetik Kombi Logamax U062-24 K U062-28 K 6 720 649 181 (2011/07) TR İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Aç klamalar ve Emniyetle ilgili Bilgiler.............................4

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Logano plus GB402. Yoğuşmalı Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 430 (2012/10) TR

Kullanma kılavuzu. Logano plus GB402. Yoğuşmalı Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 430 (2012/10) TR Kullanma kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 430 (2012/10) TR Önsöz Önsöz Sayın Müşterimiz, Isıtma bizim işimiz ve üstelik 275 yılı aşkın

Detaylı

VIESMANN. Servis Kılavuzu VITOTRONIC 200. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitotronic 200 Tip WO1C Isı pompası kontrol paneli

VIESMANN. Servis Kılavuzu VITOTRONIC 200. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitotronic 200 Tip WO1C Isı pompası kontrol paneli Servis Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitotronic 200 Tip WO1C Isı pompası kontrol paneli VITOTRONIC 200 6/2012 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyet uyarıları Cana ve mala gelebilecek

Detaylı

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu 6303 5737 04/2003 TR Kullanıcı için Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu Oda Termostatı RC10 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları yerine

Detaylı

ADKY - Yr (YER TİPİ) VE DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL SERVİSGAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADKY - Yr (YER TİPİ) VE DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL SERVİSGAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 6, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADKY - Yr (YER TİPİ) VE ADKY - Dv (DUVAR KULLANIM, TİPİ) MONTAJ ALÜMİNYUM ve DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL SERVİSGAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOPEND. Sistem işleticisi için. Sabit sıcaklık kontrol paneli ile. 5580 514 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOPEND. Sistem işleticisi için. Sabit sıcaklık kontrol paneli ile. 5580 514 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Sabit sıcaklık kontrol paneli ile VITOPEND 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri önlemek

Detaylı

Magnus I - 285-355-430-500-575-650 Magnus II -570-710-860-1000-1150-1300

Magnus I - 285-355-430-500-575-650 Magnus II -570-710-860-1000-1150-1300 Türkiye TR Gaz Yakıtlı Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan Magnus I - 285-355-430-500-575-650 Magnus II -570-710-860-1000-1150-1300 Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu 7615484-01 EC uygunluk deklarasyonu Cihaz EC

Detaylı

KONUTLAR VE MÜSTAKİL EVLER İÇİN BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ

KONUTLAR VE MÜSTAKİL EVLER İÇİN BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ KONUTLAR VE MÜSTAKİL EVLER İÇİN BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ Hoşgeldiniz Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke KONUTLAR VE MÜSTAKİL EVLER İÇİN BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ Program içeriği: Bireysel sistemlerin

Detaylı

ATAG A Serisi Yoğuşmalı Kombi Montaj ve Kullanım Kılavuzu

ATAG A Serisi Yoğuşmalı Kombi Montaj ve Kullanım Kılavuzu ATAG A Serisi Yoğuşmalı Kombi Montaj ve Kullanım Kılavuzu 8T.51.59.00/03.09 Kod No: A.2.3.21 Kitap Baskı Tarihi: 090409 Revizyon Tarihi: 090409 İçindekiler Giriş...5 1. Kurallar...6 2 Teslimat Kapsamı...6

Detaylı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı LEOPAR BA 24 / 28 Cihaz seri numarası sağ yan panel üzerindeki kapasite etiketinde belirtilmiştir. Kumanda panosuna ön panel çıkarıldıktan sonra ulaşılabilir. Cihazınızın temel fonksiyonlarını tanımak

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITODENS 100-W. Sistem işleticisi için

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITODENS 100-W. Sistem işleticisi için Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Isıtma sistemi Sabit sıcaklıktaveyadış hava kompanzasyonlu işletme için kontrol paneli ile VITODENS 100-W 3/2008 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz

Detaylı

LYNX KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU

LYNX KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LYNX KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LYNX 24 LYNX 28 LYNX 24 / 28 Cihaz seri numarası kumanda panelinin arkasında bulunan cihaz etiketinde belirtilmiştir. Kontrol panele ön kapak çıkarıldıktan sonra ulaşılabilir.

Detaylı