BİLGİ SİSTEMLERİNDE OLUMSUZ SENARYOLAR VE ÇAYKUR UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ SİSTEMLERİNDE OLUMSUZ SENARYOLAR VE ÇAYKUR UYGULAMASI"

Transkript

1 Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7(2) 2007: BİLGİ SİSTEMLERİNDE OLUMSUZ SENARYOLAR VE ÇAYKUR UYGULAMASI NEGATIVE SCENARIOS IN INFORMATION SYSTEMS AND IT S APPLICATION OF ÇAYKUR Yrd. Doç. Dr. Abdullah NARALAN, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, ÖZET Bilgi sistemlerinde birtakım olumsuzlukların ortaya çıkması durumunda meydana gelecek zarar ve kayıpların asgari düzeyde olmasını sağlamak için muhtemel olumsuzlukların tespit edilmesi gerekir. Önem seviyelerine göre belirlenen olumsuzlukların belirli bir periyotta gerçekleģme ihtimali ve sebep olacakları zararlarına göre sıralanarak çeģitli senaryolar üretilir. Herhangi bir senaryonun iģlemeye baģlaması durumunda öngörülen adımların uygulanması ile en az zarar veya zararsız bir Ģekilde olumsuzluktan çıkılıp normale dönülmesi için karar vericilerin bunları önceden planlamıģ olması gerekmektedir. Bu çalıģmada Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı yaģ çay iģleme fabrikalarında bilgi sistemindeki olumsuzluklar ile ilgili durum tespiti amacıyla anket çalıģması Ģeklinde inceleme yapılmıģtır. Sonuçlar değerlendirilmiģ ve önerilerde bulunulmuģtur. Anahtar Kelimeler: Senaryo, Senaryo Planlama, Bilgi Sistemleri ABSTRACT It is necessary to determine the probably negativenesses to keep the occurred damages and losses in minimum in case of some negativenesses occurred in information systems. Different scenarios are produced by arranging the negativenesses determined in according to the level of significance in according to probable of realization in certain period and damages to which it causes. The decision makers must plain the suitable behaviour to get out from negativenesses with less harm or harmless before any scenario occurs. In this study, the examination as the public survey was performed in order to determine the case related to negativeness in information systems at fresh tea factories in Çaykur Company. The results were evaluated and suggestions were made. Key Words: Scenario, Scenario Planning, Information Systems 595

2 Abdullah Naralan 1. GİRİŞ Geleneksel iģletme yapısında yöneticilerin bilgi toplaması iģlemesi ve yararlanılabilir Ģekle dönüģtürmesine ihtiyaçları bugünkü kadar değildi. ĠĢletme içi ve dıģı ile bilgi alıģ veriģi genellikle biçimsel ve çoğu kez yazılı olan, yapısal süreçleri birinci planda tutan geleneksel iģletme ve yönetim anlayıģının etkisindeydi (ġimģek, 1998; 189). Teknolojik geliģmelerin hız kazanması, ekonomik ve siyasal globalleģme çabalarının yoğunlaģması, küresel rekabet, iģletmelerin pazar paylarının arttırılması, yeni ürünler üretmek, kısalan ürün hayat eğrilerinin takip edilmesi, hızla değiģen siyasal ve ekonomik ortamlara uyum sağlamak gibi konular geleneksel iģletme düģünce yapısını değiģtiren faktörler olmuģlardır. Karar verme, yönetim, kalite, istihdam, üretim gibi iģletme faaliyetlerinde bilgi sistemlerinden yararlanma günümüzde bir gereklilik haline gelmiģtir. Emek yoğun iģletmelerden, bilgi ve teknoloji yoğun iģletmelere geçiģin hız kazandığı 21. yüzyılda, bilgi sistemleri hayati öneme sahiptir. Her iģletmenin kendine özgü kuralları, stratejileri çevresel faktörleri vardır. Buna bağlı olarak kullanılan bilgi teknolojilerinin seçiminde, sistem yazılımları, saklama üniteleri, iletiģim teknolojileri konularında titiz araģtırmalar yapılmalıdır. BiliĢim sistemleri, iģletme fonksiyonlarını yerine getirebilmek için gerekli olan bilgiyi üretecek verilerin toplanması, düzenlenmesi, iģlenmesi ve saklanması gibi iģlevleri yerine getiren sistemler bütünü olarak adlandırılır. ĠĢletmelerin faaliyet alanları ve büyüklükleri ile doğrudan iliģkili olarak kullanılan bilgi sistemleri farklılık gösterdiği gibi iģletme içerisinde farklı seviyelerde kullanılan sistemler de aynı değildir. Tepe yöneticileri sistemden sadece çıktı alma yönü ile yararlanırken, alt düzey yönetici ve kullanıcıların sistemden yararlanma Ģekilleri daha çok bilgi giriģi Ģeklinde olmaktadır. ĠĢletmelerin hiyerarģik durumunu gösteren klasik piramit yapısı aslında bir açıdan da bilgi sistemlerinin bilgi niteliği açısından hangi düzeyde kullanıldığını da göstermektedir. Bu durum ġekil 1. deki gibi gösterilebilir (Laudon 1998; 37). 596

3 Bilgi Sistemlerinde Olumsuz Senaryolar ve Çaykur Uygulaması ġekil 1: HiyerarĢik Düzende Bilgi Sistemi Kullanım Düzeyleri 2. SENARYO PLANLAMA Stratejik planlama ve karar verme sürecinde bir takım hataların olması kaçınılmazdır. Bu hatalar iki kategori altında açıklanır. Birincisi, karar vericinin basitçe açıklanabilecek hata ve yanlıģlıkları (hasta olması ve bazı Ģeyleri yapmayı unutması veya karar verememesi gibi). Ġkincisi ise; alıģılmamıģ bir takım olayların aniden ortaya çıkması ve bir takım açıklanamayan sebeplerden dolayı olağan davranıģ biçimlerinin kaybolmasıdır. Birinci kategorideki hatalar, en azından bir süre çalıģılarak düzeltilebilen, istatistiksel bakımdan rasgele geliģen hatalar kabul edildiğinden üzerlerinde fazlaca durulmaya gerek yoktur. Ġkinci kategorideki hatalar ise mantıksal olarak açıklanamayan ve beklenmeyen hatalar olduğundan karar teorisyenlerinin, psikologların, iģletme yöneticilerinin, devlet politikası analizcilerinin oldukça ilgilerini çekmektedir (Chermack, 2004; 296). Bu ikinci tür hataların asgari düzeye indirilmesi için karģılaģılması olası durumlara karģı uygun davranıģ biçimlerinin ortaya konulması gerekmektedir. Bunun için de gelecekte olması muhtemel olayların daha Ģimdiden öngörülmesine ihtiyaç vardır. Mantıksal olarak yapılan bu yaklaģım aslında senaryo kelimesinin neredeyse tam bir tanımıdır. Senaryo, gelecekteki alternatif ve belirsiz çevre ile ilgili öngörülen düzenlemeler, Senaryo Planlama ise, performansı arttırmak, iģletmenin geliģmesini sağlamak, karar vermeyi kolaylaģtırmak amacıyla gelecekteki olası alternatif çevreyi ve durumları bugünden düģünüp hazırlanma süreci Ģeklinde tanımlanabilir. Senaryo ve senaryo planlamasının geçmiģi, II. Dünya savaģından sonra bilgisayar simülasyonu yardımıyla atom bombasının patlama etkisinin tahminlerinin yapıldığı 597

4 Abdullah Naralan Manhattan Projesine kadar uzanır (Miller ve Waller, 2003: 94). Ġlk olarak kapsamlı bir Ģekilde ortaya konulan senaryo, 1950 li yıllarda, nükleer savaģ olması durumunda BirleĢik Devletler ordusunun neler yapması gerektiğinin planlamasını yapan Herman Kahn tarafından oluģturulmuģtur. Herman Kahn ın 1960 yılında On Thermonuclear War isimli kitabını yayınlamasına kadar senaryo planlamasının içeriği ve metodolojisi ile ilgili yayın bulmak çok güçtü. Rand Corporation adına çalıģan Kahn buradan ayrılarak Hudson Institute yü kurdu ve senaryo metodolojisini kamusal politikalar ve sosyal tahminlere uygulamaya baģladı. Ardından yalnız olarak ve baģka yazarlarla birlikte gelecek senaryoları üzerine makale, magazin ve bazı gazete yazıları kaleme aldı. Bunlar içinde en tartıģmalı olanı 1967 yılında yayınlanan A. J. Wiener ile birlikte yazdığı TheYear 2000: A Framework for Speculation on the Next Thirty-Three Years isimli kitabıdır. Herman Kahn literatürde senaryo planlamasının babası olarak bilinir (Bradfield, George, v.d., 2005; 798-9). En çok bilinen senaryo 1970 li yılların baģlarında Royal Dutch/Shell ortaklığı tarafından, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve doğal gaz fiyatlarındaki Sovyet Rusya nın olumsuz etkilerini dikkate alarak geliģtirilenidir yıllarında fazla gündeme gelmeyen senaryo planlama, değiģen Ģartlar ve stratejik anlamda belirsizliklerin artması, globalleģme çabaları ve rekabetin artması ile 1990 lı yıllarda yönetsel anlamda yeniden ön plana çıkmıģtır (Miller ve Waller, 2003: 94) Senaryo Planlama Aşamaları Yönetsel anlamda karar vericilerin etkili olmaları için senaryo planlamanın birbiriyle iliģkili 8 aģamasını ayrıntılı bir Ģekilde ortaya koymaları gerekir. Bu aģamalar; 1. SenaryolaĢacak konunun belirlenmesi, 2. Senaryoların üretilmesi, 3. Senaryoların önem sırasına konulması, 4. Senaryolara karģı geliģtirilecek davranıģ Ģekillerinin belirlenmesi, 5. Senaryolarda kayıpların belirlenmesi, 6. Senaryonun iģletilmesi, 7. Senaryolara tepkilerin ölçülmesi, 8. Değerlendirme ve geliģtirme, Ģeklinde sıralanır (O Brien, 2004; 716). Bunların kısaca açıklanmasında yarar vardır. 1- Konunun Belirlenmesi; gelecekte olmasından endiģe duyulan durumlardan hangileri için senaryolar oluģturulacağının belirlendiği aģamadır. Belirlenecek konular, gerçekleģmesi halinde en çok kayba ve olumsuzluğa neden olacağı beklenen durumlar olacaktır. 598

5 Bilgi Sistemlerinde Olumsuz Senaryolar ve Çaykur Uygulaması 2- Senaryoların Üretilmesi; belirlenen konuyu doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecek olması az veya çok olası tüm alternatif durumların ortaya konulduğu aģamadır. Gelecekle ilgili olumlu düģünceler genellikle, geliģme, büyüme, hedef gibi kelimelerle ifade edilirken bu günkü olumlu gidiģin ileriye yönelik olarak devam edeceği varsayımından hareket edilir. Bu ilerlemeyi beklenmedik ve istenmeyen bir Ģekilde yavaģlatacak, duraklatacak ve en kötü olasılıkla sona erdirecek durumların ortaya konulması Senaryo Üretme iģlemidir. Herkes bulunduğu konumla ilgili olarak senaryolar üretebileceği gibi ilgili alanların dıģında da senaryolar üretebilmesi mümkündür. Senaryo üretmek için baģ vurulacak yöntemler; KiĢisel senaryolar Beyin fırtınası Uzman görüģleri Ģeklinde sıralanır. KiĢisel senaryolar; kiģinin öncelikle yakın ilgi alanından baģlayarak düģünebildiği her türlü olumsuzluklar için senaryolar üretmesi iken, beyin fırtınası; aynı alanda çalıģan kiģilerin grup halinde, öncelikle ilgili alanından baģlamak üzere karģılıklı konuģma ve tartıģma Ģeklinde olumsuzlukları ortaya koymalarıdır. Uzman görüģleri ise, genelde kurum dıģından, alanında yeterli deneyime sahip kimselere danıģılmasıdır. Ortaya konulan olumsuzlukların gerçekleģme olasılıkları çok düģük olabilir. Ancak düģük olasılıklı da olsa hiçbir senaryo atlanmamalıdır. 3- Senaryoların Önem Sırasına Konulması; üretilen senaryoların meydana gelme olasılıkları hemen hemen aynı değildir. Ġç faktörlerden kaynaklanan olumsuzlukların gerçekleģme olasılıkları dıģ faktörlere göre daha yüksektir. Ancak dıģ faktörlerden kaynaklanan problemlerde kayıplar daha yüksek olabilir. Anlamlı bir senaryo planlaması yapmak için, gerçekleģme olasılıkları ile önem seviyeleri birlikte dikkate alınmalıdır. 4- Senaryolara KarĢı GeliĢtirilecek DavranıĢ ġekillerinin Belirlenmesi; senaryonun gerçekleģmesi halinde meydana gelen olumsuz durumdan en çabuk ve en az kayıpla çıkılacak hareket tarzlarının ve iģleyiģ Ģeklinin ne olacağının belirlendiği, bireyler veya kurum olarak sorumluluk ve yetki prosedürlerinin açıkça belirtildiği aģamadır. 5- Senaryolarda Kayıpların Belirlenmesi; olumsuz durumdan çıkıncaya kadar meydana gelecek kayıplar ve sisteme olan etkilerinin nasıl olacağının hesaplandığı aģamadır. 599

6 Abdullah Naralan 6- Senaryonun ĠĢletilmesi; zaman içerisinde gerçekleģmesi beklenen senaryoların kontrollü bir Ģekilde oluģturularak veya çıktığı varsayılarak senaryoda olması beklenen durumların gerçeğe en yakın Ģekilde benzetilmesi diğer bir ifade ile simülasyon aģamasıdır. 7- Senaryolara Tepkilerin Ölçülmesi; simüle edilen senaryoda 4. aģamada belirlenen davranıģ Ģekilleri ve önlemlere uyulup uyulmadığının, duruma tepki sürelerinin ve aksayan yönlerin ve nedenlerinin çıkarıldığı aģamadır. 8- Değerlendirme ve GeliĢtirme; senaryonun sonunda elde edilen sonuçların değerlendirildiği, yetersiz görülen ve aksayan durumların sebeplerinin ve daha doğru davranıģ Ģekillerinin ortaya konulduğu gerekirse senaryoya karģı geliģtirilecek davranıģ Ģekillerinin yeniden düzenlendiği aģamadır. GeliĢen Ģartlara bağlı olarak önceden belirlenen çözümlerin yetersiz kalması veya yeni tekniklerin ortaya konulmasıyla problemin giderilmesi daha kısa sürede ve kolaylıkla yapılabilir. Bunun yanında meydana gelecek yapısal değiģlik veya Ģartların değiģmesiyle ortaya çıkacak yeni senaryolar olumsuzluk önem sıralamasında değiģikliğe neden olabileceği gibi çözüm yollarını da değiģtirebilecektir Olumsuzlukların Tetiklemesi ve Çöküş Senaryoları Senaryo planlaması yapılırken bazı olayların olumsuzlukları tetiklemesi sonucu oluģacak ardıģık senaryo sıralamasının ortaya çıkması diğer bir ifade ile çöküģ senaryoları ayrıca yapılmalıdır. Genelde önem sıralamasında ilk sırada bulunan olayların iki veya daha fazlasının bir anda gerçekleģmesi çöküģün baģlangıcı kabul edilebilirken, her zaman böyle olmayabilir. GerçekleĢme olasılığı düģük olan bir senaryonun iģlemeye baģlamasıyla, ortaya çıkacak diğer senaryolar iģletmenin faaliyetinin durmasına neden olabilir. Karar vericilerin çöküģ senaryoları yapması ve uygun planlar geliģtirmesi iģletmenin muhtemel kayıplarının en aza indirilebilmesi için gereklidir. ÇöküĢ senaryoları, standart senaryo planlamasında belirtilebileceği gibi, baģlı baģına bir çalıģma ile de detaylandırılabilir. 3. BİLGİ SİSTEMLERİNDE OLUMSUZ SENARYOLAR Bilgi sistemi kullanıcılarının karģılaģmak istemedikleri durumlar, iģletme için bilgisayarın önem seviyesi ile yakından ilgilidir. ĠĢletme için hayati öneme sahip olmayan bir bilgi sistemindeki olumsuzluk baģka iģletme için ciddi kayıplara neden olacak bir durum olabilir. Bu nedenle bilgi sistemlerinde olumsuzluklar, iģletmeye özgü bir yapıdadır. Örneğin, hizmet üreten bir iģletme için virüsler ciddi bir problem sayılırken, sanayi girdisi üreten baģka bir iģletme için elektrik kesintisi çok daha büyük bir problem olabilir. 600

7 Bilgi Sistemlerinde Olumsuz Senaryolar ve Çaykur Uygulaması Problemlerin temelinde aslında önlem alınmamıģ olması yatmaktadır. Her olası durum için önlem almak bir iģletme için maliyet demektir. Olasılıkların önlemini almak ise senaryo planlaması ile mümkündür. Aniden gerçekleģmesi halinde ortaya çıkacak kayıplar senaryo planlama ile asgari düzeye indirilebilir. Bilgi sistemlerinde ortaya çıkması muhtemel olumsuzluklara, doğrudan veya dolaylı Ģekilde neden olacak çok sayıda faktör vardır. Diğer bir deyiģle olumsuzluklar iç ve dıģ faktörlerden kaynaklanmaktadır. Sistemin kendisinden kaynaklanan olumsuzluklar iç, sistem dıģından kaynaklanan olumsuzluklar ise dıģ faktörler olarak adlandırılır. Bu faktörlerden bazıları sistemin bütününü belki iģletmenin çalıģmasını aksatacak düzeyde gerçekleģebilir. Bu nedenle tüm faktörlerin senaryo planlaması kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Ġç Faktörler: Bilgi sistemlerinde, donanım arızaları, bilgisayar yetersizliği, program hataları ve kiģisel hatalar gibi olumsuzluk durumlar iç faktörlerden kaynaklanan olumsuzluklardır. Ġç faktörlerin tespiti ve senaryolarının planlanması dıģ faktörlere göre daha kolay olduğundan genelde, iç faktörlerden kaynaklanan olumsuzlukların senaryo planlaması yapılması yönüne gidilmektedir. Ancak bu yeterli olmayacaktır. DıĢ Faktörler: Bilgi sisteminden kaynaklanmayan ancak sistemin çalıģmasını etkileyen olumsuzluklardır. Elektrik kesintileri, sabotaj, yangın, virüs bulaģması, iletiģim ağındaki sorunlar, doğal afetler gibi problemler bilgi sistemi için dıģ kaynaklı olumsuzluklardır. 4. ÇAY İŞLETMELERİ FABRİKALARI BİLGİ SİSTEMİNDE OLUMSUZ SENARYO ARAŞTIRMASI AraĢtırma, 1971 yılında Çay Kurumu adı ile kurulup 1973 yılında Çay Kurumu Genel Müdürlüğü 1983 yılında da Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (çaykur) adını alan faaliyetlerinde özerk ve sermayesi ile sınırlı bir Kamu Ġktisadi KuruluĢu na bağlı yaģ çay iģleme ile aynı kuruma bağlı bir çay paketleme fabrikasında gerçekleģtirilmiģtir. Kurum her yılın Mayıs ve Ekim ayları arasında yaģ çay iģleme sezonunda toplam ton/gün iģleme kapasiteli 46 yaģ çay iģleme ve 3 paketleme fabrikası ile sektörde üretim yapmaktadır yılı sonu itibariyle kurumda 395 memur, 590 sözleģmeli personel, sürekli, geçici iģçi istihdam edilmiģtir. Sezonluk iģçilerle bu rakam yıl içinde kiģi/ay olmuģtur (http://www.caykur.gov.tr/faaliyet2005/faaliyet2005.htm ). 4.1 Amaç ve Yöntem ÇalıĢma, senaryo planlaması aģamalarından ilk dördünün kurumsal bazda incelenmesi Ģeklinde yapılmıģtır. Son dört aģama ise uzun dönem planlaması ve 601

8 Abdullah Naralan uygulaması sonucu elde edilecek verilerin değerlendirilmesine bağlı bulunduğundan bu çalıģmada değinilmemiģtir. AraĢtırmada, Çaykur fabrikalarının bilgi sistemlerinde meydana gelmesi muhtemel olumsuzlukların neler olduğu ve önem seviyelerinin kullanıcılar tarafından ne Ģekilde sıralandığının görülmesi amaçlanmıģtır. Durum tespiti bağlamında bir çalıģma olmasından, iģletmelerde çalıģan tüm bilgisayar kullanıcılarına ulaģılmaya çalıģılmıģ, çalıģır durumdaki toplam 45 yaģ çay iģleme fabrikasından 41 inde ve 1 paketleme fabrikasında anket uygulaması Ģeklinde gerçekleģtirilen çalıģmada bilgisayar kullanan toplam 313 kiģi ile görüģülmüģ ve değerlendirmeleri alınmıģtır. ÇalıĢmaya katılan kiģilerin sürekli veya geçici çalıģıyor olmaları dikkate alınmayıp kurum içinde bilgisayar kullanıcısı olmaları Ģartı aranmıģtır. Ankette sorulan sorularla; 1. Kullanıcıların demografik özellikleri, 2. Bilgisayar eğitim seviyeleri, 3. Bilgisayarı kullanma alanları, 4. Kurum için bilgisayarın gerekliliği, 5. Alternatif bilgi iģleme yöntemleri, 6. Bilgi sisteminde istenmeyen durumların önem sıralaması, 7. Bilgi sistemi ve iģleyiģi konusunda görüģ ve düģünceleri, ile ilgili bilgi toplanması ve analiz edilmesi amaçlanmıģtır Senaryolaştırılacak Konunun Belirlenmesi Çaykur iģletmelerinde üretim, pazarlama, personel, stok ve muhasebe gibi çeģitli alanlarda etkin bir Ģekilde kullanıldığı ve birtakım nedenlerden dolayı kullanılamaması durumunda ise iģletmede ciddi kayıplara ve aksaklıklara neden olacağı düģünülen bilgi sistemleri, üzerinde senaryolar üretilecek konu olarak belirlenmiģtir Senaryoların Üretilmesi Bir bilgi sisteminin çalıģmasını etkileyebilecek meydana gelmesi olası durumlar iç ve dıģ faktör ayrımı yapılmadan Tablo 1 de gösterildiği gibi sıralanmıģtır. Belirtilen olumsuz senaryolar, herhangi bir bilgisayar kullanıcılarının sıklıkla karģılaģtığı olumsuz durumlar ile anket çalıģmasından önce bir fabrikada yapılan pilot çalıģmada kurum içi kullanıcıların belirttiği olumsuzluklardan oluģmaktadır. 602

9 Bilgi Sistemlerinde Olumsuz Senaryolar ve Çaykur Uygulaması Tablo 1: Bilgi Sisteminde Olumsuz Senaryolar Olumsuz Senaryolar Elektrik Kesintisi Program Hatası Yangın Donanım Arızası Hırsızlık Yetkisiz KiĢilerin Müdahalesi Olumsuz Senaryolar Ağ ĠletiĢimi Problemi Virüs Tehlikesi Güç Kaynağı Arızası Program Yetersizliği Bilgisayar Yetersizliği Doğal Afetler Senaryoların Önem Sırasına Konulması Ankete katılan kullanıcılara bilgi sistemleri ile ilgili Tablo 1 de belirtilen on iki farklı olumsuzluk sayılarak önem seviyesine göre sıraya koymaları ve gerçekleģme sıklıklarını belirtmeleri istenmiģtir. Belirtilen olumsuz durumlar, iç veya dıģ faktör ayrımı yapılmadan karıģık olarak verilmiģtir. Kullanıcıların listede bulunmayan durumlar için de seçim yapabilmesi için diğer seçeneği de oluģturulmuģ ancak bu seçeneği kullanan olmamıģtır. Belirtilen olumsuz durumların yapılan sıralamasında virüs tehlikesinin ilk sıraya konulduğu görülmüģtür. Ardından elektrik kesintileri ikinci sırada gelmektedir. Olumsuz durumların sıralaması Tablo 2 de verildiği gibidir. Tablo 2: Olumsuzlukların Önem Sıralaması Önem Sırası Olumsuzluk 1 Virüs Saldırısı 2 Elektrik Kesintisi 3 Güç Kaynağı Arızası 4 Bilgisayar Yetersizliği 5 Program Hatası 6 Donanım Arızası 7 Program Yetersizliği 8 Yetkisiz KiĢilerin Müdahalesi 9 Ağ ĠletiĢimi Problemi 10 Yangın 11 Hırsızlık 12 Doğal Afetler Ankete katılan kullanıcıların olumsuz durumları önem sırasına koymalarının yanı sıra olumsuzlukların gerçekleģme sıklıklarını da belirtmeleri istenmiģtir. Belirtilen gerçekleģme sıklıkları aylık ortalama olarak Tablo 3 de verilmiģtir. 603

10 Abdullah Naralan Olumsuzlukların gerçekleģme sıkılıklarına göre yapılan sıralama, önem sıralamasıyla aynı olması verilen cevapların tutarlı olduğunu göstermektedir. Tablo 3: Olumsuzlukların GerçekleĢme Sıklığı Sıra Olumsuzluk Aylık Ortalama GerçekleĢme 1 Virüs Saldırısı 6,4 2 Elektrik Kesintisi 6,1 3 Güç Kaynağı Arızası 5,4 4 Bilgisayar Yetersizliği 5,3 5 Program Hatası 5,2 6 Donanım Arızası 3,7 7 Program Yetersizliği 2,9 8 Yetkisiz KiĢilerin Müdahalesi 2,6 9 Ağ ĠletiĢimi Problemi 1,3 10 Yangın - 11 Hırsızlık - 12 Doğal Afetler - Çaykur bilgi sistemindeki olumsuz senaryoların oluģturulması ve sıralaması anketine katılan kullanıcıların sosyal ve eğitim profili ile ilgili cevapların değerlendirilmesinde elde edilen göstergeler de aģağıda belirtildiği Ģekilde olmuģtur Kullanıcıların Demografik Özellikleri Ankete katılan kullanıcıların eğitim durumu sorusuna cevap verenlerin sayısı 305 tir. Bu cevaplara göre kullanıcıların %73,1 gibi büyük bir çoğunluğu üniversite mezunu eğitimli kiģilerdir. Cevap verenlerin %23,9 u lise, %2,3 ü ise ilkokul mezunudur. Lisansüstü öğrenime sahip olanların oranının ise %0,7 olduğu görülmüģtür (Tablo 4). Tablo 4: Kullanıcıların Öğrenim Durumu Öğrenim Durumu Frekans Yüzde Ġlköğretim 7 2,3 Lise 73 23,9 Üniversite ,1 Lisansüstü 2 0,7 Toplam ,0 604

11 Bilgi Sistemlerinde Olumsuz Senaryolar ve Çaykur Uygulaması Kullanıcıların yaģlara göre dağılımı Tablo 5 de görülmektedir. Cevap verenlerin %13,5 i yaģ arasında, %51,3 ü yaģ arasında, %28,9 u yaģ arasındadır. 51 yaģ üstü olanların oranı ise %6,3 olarak bulunmuģtur (Tablo 5). Tablo 5: YaĢlara Göre Dağılım YaĢ Frekans Yüzde arası 41 13, arası , arası 88 28,9 51 ve üstü 19 6,3 Toplam ,0 Kullanıcıların cinsiyetlerine göre dağılımı ise %67,7 bay, %32,3 bayan Ģeklindedir (Tablo 6). Tablo 6: Cinsiyetlerine Göre Kullanıcılar 4.3. Bilgisayar Eğitim Seviyeleri Cinsiyet Frekans Yüzde Bay ,7 Bayan ,3 Toplam ,0 Ankete katılanlardan 304 ünün cevap verdiği bu soruya göre %46,4 ünün kurum dıģında bilgisayar eğitimlerinin olmadığı, %43,8 inin özel kurslarda eğitim aldığı, %9,8 inin ise bilgisayar eğitimini mezun oldukları okullarda almıģ oldukları görülmüģtür (Tablo 7). Tablo 7: Kullanıcıların Bilgisayar Eğitim Seviyeleri Bilgisayar Eğitimi Frekans Yüzde Okul 30 9,8 Özel Kurs ,8 Yok ,4 Toplam ,0 Kullanıcıların %47,9 unun kurum içi bilgisayar eğitimi aldıklarını, ancak bunlardan %31,3 ü aldıkları eğitimlerin yeterli olmadığını belirtirken, %52,1 i ise kurum içi bilgisayar eğitimi almadıklarını belirtmiģlerdir (Tablo 8). 605

12 Abdullah Naralan Tablo 8: Kurum Ġçi Bilgisayar Eğitimi Kurum Ġçi Bilgisayar Eğitimi Alma Frekans Yüzde Evet Yeterli 51 16,6 Evet Yetersiz 96 31,3 Hayır ,1 Toplam , Bilgisayar Deneyimleri ve Çalışma Süreleri 303 kullanıcının cevap verdiği bilgisayar deneyimi süresi sorusuna göre, yıl gibi uzun süreli deneyime sahip kullanıcıların oranı %4,6, yeni sayılabilecek 1-3 yıllık deneyime sahip kullanıcıların oranı %9,9, 4-6 yıllık deneyime sahip kullanıcıların oranı %31, 7-9 yıllık deneyimli kullanıcıların oranı %23,8 ve yıllık deneyime sahip kullanıcıların oranı ise %30,7 olarak belirlenmiģtir (Tablo 9). Tablo 9: Bilgisayar Deneyimleri Deneyim Frekans Yüzde 1-3 yıl 30 9,9 4-6 yıl 94 31,0 7-9 yıl 72 23, yıl 93 30, yıl 14 4,6 Toplam ,0 Günlük bilgisayar baģında geçen çalıģma saatlerinin ne kadar olduğu sorusuna 299 kiģiden cevap alınmıģtır. Bu cevaplara göre kullanıcıların %46,2 oranında 1-3 saat, %43,8 oranında 4-6 saat, %8 oranında 7-9 saat, %1,3 oranında saat ve %0,7 oranında ise saat bilgisayar baģında çalıģma yaptıkları görülmüģtür (Tablo 10). Tablo 10: Günlük ÇalıĢma Süreleri Günlük ÇalıĢma Süresi Frekans Yüzde 1-3 saat ,2 4-6 saat ,8 7-9 saat 24 8, saat 4 1, saat 2 0,7 Toplam ,0 606

13 Bilgi Sistemlerinde Olumsuz Senaryolar ve Çaykur Uygulaması 4.5. Bilgisayarı Kullanım Alanları Farklı kullanım alanlarından hangileri için bilgisayardan yararlanıldığı sorusuna kullanıcılar birden fazla alan belirterek cevap vermiģlerdir. Tablo 11 de kullanım alanlarının iģaretlenme yoğunluklarına göre frekans ve yüzdeleri verilmiģtir (Tablo 11). Tablo 11: Bilgisayar Kullanım Alanları Kullanım Alanı Frekans Yüzde Veri GiriĢi ,4 Bilgi ÇıkıĢı ,8 Üretim Kontrol ,3 Stok Kontrol 94 30,0 Personel Takip 89 28,4 Muhasebe ve YazıĢma 80 25,6 ĠletiĢim 71 22,7 Kalite Kontrol 38 12,1 Halkla ĠliĢkiler 23 7,3 Pazarlama 8 2, Kurum İçin Bilgisayarın Gerekliliği Kullanılan bilgi sisteminin kurum içindeki önemini ortaya koymak için sorulan bu soruya 305 kiģi cevap vermiģtir. Cevap verenlerin %82 i bilgisayar olmasının gerekliliğini %18 i ise bilgisayarın kurum için bir gerekliliği olmadığını belirtmiģtir (Tablo 12). Tablo 12: Kurum Ġçin Bilgisayarın Gerekliliği Kurum Ġçin Bilgisayar Gerekli mi? Frekans Yüzde Evet ,0 Hayır 55 18,0 Toplam ,0 Bilgisayar sistemini kullanmadan kurum içi iģlemlerin yerine getirilmesini sağlayacak alternatif bir bilgi iģleme yönteminin olup olmadığı sorusuna ise verilen cevaplar ve yüzdeleri, bilgisayarın kurum için olmazsa olmaz veya olabilir diyenlerin Tablo 12 de verilen oranlarıyla oldukça tutarlıdır. Bu durum Tablo13 de belirtilmiģtir. 607

14 Abdullah Naralan Tablo 13: Bilgi Sisteminin Alternatifi Bilgi Sisteminin Alternatifi Var mı? Frekans Yüzde Evet 53 17,8 Var ama yetersiz 74 24,7 Hayır ,5 Toplam ,0 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Gelecekteki belirsizliklerin ve olumsuzlukların önceden tespit edilerek önlem alınması noktasından hareketle, senaryo planlamanın kurumsal düzeyde ele alınması araģtırmanın temelini oluģturmuģtur. AraĢtırma için Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı fabrikaların seçilmiģ olması, üretim tesislerinin birbirine yakın olmaları avantajını kullanarak çok sayıda anket uygulamak ve oldukça eski sayılabilecek bir geçmiģe sahip olan kurumdaki bilgi sistemlerinin olumsuz durum senaryolarının sıralamasını görmektir. ÇalıĢma, faaliyetine devam eden 45 fabrikanın 41 inde ve aynı bölgede bulunan bir 1 paketleme fabrikasında gerçekleģtirilmiģ, aynı istikametteki 4 fabrikaya ise toprak kayması ve yolun kapalı olması nedeniyle gidilememiģtir. ÇalıĢma yapılan tüm fabrikalarda bilgisayar kullananların tamamına ulaģılmaya çalıģılmıģ ve toplam 313 anket uygulanmıģtır. Kullanıcıların bilgi sistemlerini kurumun olmazsa olmaz bir parçası olarak görmeleri ve aynı zamanda büyük çoğunluğunun üniversite eğitimli olmaları sisteme verilen önemi göstermektedir. Sistemin yoğun olarak veri giriģi ve bilgi çıkıģı için kullanılması üretim yapılan iģletmeler olması nedeniyle normaldir. Kullanıcıların yarıdan fazlasının dört yıldan daha fazla deneyime sahip olması ve büyük çoğunluğunun günde altı saate yakın bilgisayar baģında çalıģıyor olması iģlerin yoğunluğunun bir göstergesidir. ÇalıĢmaya katılan kullanıcıların yaptıkları olumsuzluklar sıralamasında ilk sırasında virüs tehdidi bulunmaktadır. Günümüz bilgisayar kullanıcılarının en çok yakındıkları durumun da aynı olması virüs tehdidinin ilk sırada olmasını açıklamaktadır. Bu durum bilgisayarlarda anti virüs programlarının bulunmadığı veya gerekli güncellemelerin yapılmadığı Ģeklinde yorumlanabilir. Vereceği zararlar dikkate alındığında bilgilerin ve sistemin belirli periyotlarla yedeklerinin alınması karģılaģılacak kayıpları azaltacaktır. Önlem olarak, lisanslı, güncel ve düzenli olarak güncellenen anti virüs yazılımları kullanılması gerekmektedir. Önem sıralamasında elektrik kesintisi ikinci sırada yer almıģtır. Fabrikaların bir kısmının iç kesimlerde olması, altyapı eksikliği ve bölgenin tabiat Ģartları çok sık elektrik kesintisinin baģlıca nedenidir. Kurum içinden kaynaklanmayan bu durumun önlemlerinin alınması çok zor değildir. Kısa süreli elektrik kesintilerine 608

15 Bilgi Sistemlerinde Olumsuz Senaryolar ve Çaykur Uygulaması güç kaynakları çözüm olabilirken, uzun süreli kesintiler için yeterli güçte jeneratör en iyi seçenektir. Üçüncü önem sırasında güç kaynağı arızası bulunmaktadır. Bir önceki olumsuzlukla doğrudan bağlantılı olan bir durumdur. Elektrik kesintisi durumunda güç kaynakları devreye girmektedir. Ancak kesintilerin uzaması durumunda güç kaynakları da iģ görmemektedir. Ayrıca bu durum artan bilgisayar sayısına karģın güç besleme ünitelerinin arttırılmadığı ve gerekli bakımlarının yapılmadığı Ģeklinde de yorumlanabilir. Dördüncü sırada öneme sahip olduğu düģünülen bilgisayar yetersizliği için bir önlem yerine, makinelerin ihtiyacı karģılayacak Ģekilde donanımların güncelleģtirilmesi veya tümüyle yenilenmesi önerilir. Önem sıralamasında altıncı sırada da donanım arızasının bulunması, eski olan makinelerin zaman zaman arızalandıklarını ve yenilenmeleri gerektiğini doğrulamaktadır. Program hatası beģinci önem sırasında bulunmaktadır. Kullanılan programın Genel Müdürlük bilgisayar programcıları tarafından geliģtirildiği ve profesyonelce hazırlanmadığı için zaman zaman hata verdiği, kullanıcıların yazmıģ oldukları görüģlerden de anlaģılmaktadır. Diğer bir açıdan değerlendirildiğinde program ile ilgili hizmet içi eğitimlerin yetersiz olduğu bu nedenle kullanımdan kaynaklanan hataların program hatası olarak algılanabileceği sonucuna da ulaģılabilir. Donanım arızası, önem sıralamasında altıncı olmasına karģın dördüncü sıradaki bilgisayar yetersizliği ile birlikte değerlendirildiğinde önemli bir sorun olarak görülmektedir. Demode olmuģ ve fiziksel ömrünü neredeyse tamamlamıģ bilgisayarlar yerine, yeni teknoloji modern makineler alınması ile bu sorun, bilgisayar yetersizliği sorunu ile birlikte çözülmüģ olacaktır. Yedinci önem sırasında bulunan program yetersizliği sorunu, beģinci sıradaki program hatası ile birlikte düģünüldüğünde ciddi bir olumsuzluk olarak ön plana çıkmaktadır. Kullanıcı görüģleri ve fabrika gereksinimleri doğrultusunda kullanılan programın yeniden revize edilmesini veya profesyonel destek alınması gerektiğini söylemek yanlıģ olmayacaktır. Yetkisiz kiģilerin sisteme müdahalesi alt sıralarda öneme sahip bir sorun olarak görülmektedir. Ancak yapılacak yanlıģ bir müdahalenin sistemin tamamının devre dıģı kalmasına neden olacağı göz ardı edilmemelidir. Sisteme yetkisiz kiģilerin müdahalesinin önlenmesi, fiziksel güvenlik tedbirleriyle olabileceği gibi Ģifreleme, parola kullanma ve manyetik kart gibi elektronik önlemler ile de yapılabilir. Doğu Karadeniz in dağlık yapısından ve altyapı yetersizliğinden telekomünikasyon hatlarında meydana gelen kesintiler dokuzuncu önem sırasında belirtilen ağ iletiģim probleminin temelini oluģturmaktadır. Bu sorun fabrikanın içindeki iletiģim ağı problemi olmayıp Genel Müdürlük sistemlerine bilgi aktarımı sırasında kullanılan ağdaki iletiģim sorunudur. Önemli bir sorun 609

16 Abdullah Naralan olmasına karģın gün içinde sınırlı olarak kullanıldığından önem sıralamasında sonlarda yer almıģtır. Kurumun böyle bir sorun için geliģtireceği çözüm, fabrikalar ile Genel Müdürlük arasında karasal veya kablosuz özel ağ kurması olabilir. Ancak çok yüksek bir maliyet söz konusu olduğundan kısa sürede çözüme kavuģturulması beklenmemektedir. Önem sıralamasında son sıralarda yer alan bir diğer olumsuzluk da yangın tehlikesidir. GerçekleĢme sıklığı belirtilmemiģtir, diğer bir ifadeyle Ģimdiye kadar bu tehlike ile karģılaģılmamıģtır. Ancak sebep olacağı kayıplar düģünüldüğünde önlem alınması gereken önemli bir durumdur. Son sıralarda yer alması gerekli önlemlerin alındığının bir göstergesi kabul edilebilir. Olumsuzluk önem sıralamasında en olumlu sayılabilecek bulgu hırsızlık beklentisinin sondan ikinci sırada yer almasıdır. Fabrika giriģlerinin kontrollü ve güvenlikli olması ile kurum çalıģanlarının kötü niyetli olmadıkları Ģeklinde değerlendirme yapılmakla birlikte, hırsızlık olaylarının bundan sonra olmayacağı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle gerekli fiziksel ve elektronik güvenlik önlemlerinin alınmasını önermek doğru bir yaklaģım olacaktır. Doğal afetlerin, zamanını ve boyutunu tahmin etmek güçtür. Sık karģılaģılan bir durum olmadığından önem sıralamasında en son sırada yer almıģtır. Öngörülemeyen zaman ve boyutta olması önlem alınması önündeki engel olmakla birlikte, sorun kuruluģ yeri seçimi ile yakından ilgilidir. Çaykur iģletmelerine, belirtilen olumsuzluklar için yapılan öneriler ve değerlendirmeler tam bir senaryo planlaması olmayıp daha çok yol gösterici ve planlamanın yapılması yürütülmesi için temel oluģturmaktır. Planlamayı yapacak olan üst ve stratejik yönetim kademesidir. Bu çalıģmada ortaya konulmaya çalıģılan nokta muhtemel olumsuzlukların belirlenmesi ve uygun çözümlerin neler olabileceğini tartıģmaya açmaktır. Göz önünde bulundurulması gereken diğer bir nokta da olumsuzlukların önem sırlamalarının ve planlamaların iģletmeye özgü bir yapıda olacağıdır. GerçekleĢmesi olası senaryoların planlamasını yapmak iģletmeye bir maliyet getirebilir. Ancak planlanmamıģ bir senaryonun ortaya çıkması halinde iģletmenin kaybının daha fazla olabileceği unutulmamalıdır. KAYNAKÇA BRADFIELD Ron, WRITH George, v.d. (2005): The Origins And Evolution of Scenario Techniques in Long Range Business Planning, Futures, 37: CHERMACK Thomas J. (2005): Studying scenario planning: Theory, Research Suggestions, and Hypotheses, Technological Forecasting and Social Change,

17 Bilgi Sistemlerinde Olumsuz Senaryolar ve Çaykur Uygulaması (2004): Improving Decision Making With Scenario Planning, Futures, 36: 296. COATES Joseph F. (2000): Scenario Planning, Technological Forecasting and Social Change, 65: LAUDON Kenneth, L., Jane P. (1998): Management Information Systems New Approaches to Organization and Technology, New Jersey, Prentice Hall Inc. LESSARD Gene (1998): An adaptive Approach to Planning and Decision- Making, Landscape and Urban Planning, 40: MILLER D. Kent, WALLER H. Gregory (2003): Scenarios, Real Options and Integrated Risk Management, Long Range Planning, 36: 94. O BRIEN F. A. (2004): Scenario Planning-Lessons for Proactice From Teaching and Learning, European Journal of Operational Research,152: 716 (2000): Scenario Planning as a Networking Process, Technological Forecasting and Social Change, 65: ROUBELAT Fabrice (2006): Scenarios to Challenge Strategic Paradigms: Lessons from 2025, Futures, 38: 267 ġġmġek ġerif (1998): Yönetim ve Organizasyon, Konya, s: 189. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2006), ( ) 611

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA AyĢe Demet KARAMAN¹, Renan TUNALIOĞLU², Ferit ÇOBANOĞLU², Gülden OVA³, Ferhat AYDOĞDU 4 ¹Yrd. Doç.Dr. Adnan

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi Ziya Gökalp Göktolga Sibel Gülse Bal Kemal Esengün GaziosmanpaĢa Üniversitesi,

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

NĠTEL ARAġTIRMA: AVUKATLARIN ULUSAL YARGI AĞI PROJESĠ (UYAP) UYGULAMA YAZILIMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

NĠTEL ARAġTIRMA: AVUKATLARIN ULUSAL YARGI AĞI PROJESĠ (UYAP) UYGULAMA YAZILIMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ NĠTEL ARAġTIRMA: AVUKATLARIN ULUSAL YARGI AĞI PROJESĠ (UYAP) UYGULAMA YAZILIMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Doç. Dr. Abdurrahim KARSLI * Yrd. Doç. Dr. Fatih GÜRSUL ** Arş. Gör. Elif KARTAL *** ABSTRACT QUALITATIVE

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ OPINIONS OF ACCOUNTANTS ABOUT TURKISH TRADE LAW, TURKISH ACCOUNTING STANDARDS-TURKISH FINANCIAL REPORTING

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır Buraya Staj Yaptığı Yer yazılacaktır Buraya Ay, Yıl yazılacaktır

Detaylı

ĠTÜ ĠNġAAT FAKÜLTESĠ GEOMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ (Lisans Öğretimi) ÖDEV-PROJE-ÇALIġMA RAPORU YAZMA DÜZENĠ

ĠTÜ ĠNġAAT FAKÜLTESĠ GEOMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ (Lisans Öğretimi) ÖDEV-PROJE-ÇALIġMA RAPORU YAZMA DÜZENĠ ĠTÜ ĠNġAAT FAKÜLTESĠ GEOMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ (Lisans Öğretimi) ÖDEV-PROJE-ÇALIġMA RAPORU YAZMA DÜZENĠ HAZIRLAYAN: JFM EĞĠTĠM GELĠġTĠRME KOMĠSYONU Kasım 2003 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu çalıģma ĠTÜ Jeodezi

Detaylı

SWOT ANALİZİ SWOT ANALİZİ 09.04.2010. Yrd.Doç.Dr. Ceyda ŞEN- Bilişim Sistemleri 1 PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ

SWOT ANALİZİ SWOT ANALİZİ 09.04.2010. Yrd.Doç.Dr. Ceyda ŞEN- Bilişim Sistemleri 1 PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN ENDÜSTRİYEL SİSTEMLERE KURULMA PROJESİ PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ SWOT ANALİZİ REORGANİZASYON DEĞİŞİM YÖNETİMİ KURUM KÜLTÜRÜ DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ-REENGINNERING SWOT ANALİZİ SWOT

Detaylı

ANKET ÇALIġMA ve SONUÇ RAPORU - 2013 ĠÇĠNDEKĠLER :

ANKET ÇALIġMA ve SONUÇ RAPORU - 2013 ĠÇĠNDEKĠLER : BALMED Ġ Z M Ġ R K O L E J Ġ V E B O R N O V A A N A D O L U L Ġ S E S Ġ M E Z U N L A R D E R N E Ğ Ġ ANKET ÇALIġMA VE SONUÇ RAPORU - 2013 YAYIMLANMA TARİHİ : 08.05.2013 1 ANKET ÇALIġMA ve SONUÇ RAPORU

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

BÖLÜM I. 1.1.GİRİŞ. ĠĢitileni almak ve saklamak ya da iģitileni anlamak amacıyla dikkat harcamak (Sever, 2000:11).

BÖLÜM I. 1.1.GİRİŞ. ĠĢitileni almak ve saklamak ya da iģitileni anlamak amacıyla dikkat harcamak (Sever, 2000:11). BÖLÜM I. 1.1.GİRİŞ Ġnsanlar sosyal varlıklardır. Birbirleriyle ve diğer canlılarla sürekli etkileģim içerisinde bulunurlar ve kendilerini buna mecbur hissederler. EtkileĢim kurmak için insanlar çeģitli

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak-31 Mart 2008 ĠÇĠNDEKĠLER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu

Detaylı

T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ, ZĠRAAT VE DOĞA BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUMUNU SAĞLAMAK

Detaylı

Lisansüstü düzeyinde vizyon, analitik düģünce ve etik değerlere sahip bilim insanları yetiģtirmektir.

Lisansüstü düzeyinde vizyon, analitik düģünce ve etik değerlere sahip bilim insanları yetiģtirmektir. Genel Bilgi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı doktora programının açılması teklifi 2016 2017 Eğitim-Öğretim yılında kabul edilmiģtir. Bu doktora

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK Problem durumu Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet

Detaylı

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Ek 1. Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Ek 1. Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar KARAYOLU TASARIMI RAPORU Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar Haziran 2000 İçindekiler Sayfa 1 Giriş 2 1.1 Amaç 2 1.2 Hemzemin kavģakların sınıflandırılması 2 1.3 Ġçerik 2 2 Önerilen seçim

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633 ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013 Sayısı: 28633 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalıģanları sağlık ve güvenlik yönünden

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

ÜRETİCİ GRUBU NEDİR? KY/QM 1. 1 Üretici grubun yapısı tüm grup içerisinde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlıyor mu?

ÜRETİCİ GRUBU NEDİR? KY/QM 1. 1 Üretici grubun yapısı tüm grup içerisinde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlıyor mu? İYİ TARIM UYGULAMALARI FAALİYETİNDE BULUNAN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÜRÜTÜMESİ GEREKEN TÜM ÜRETİCİ/ÜRETİCİ GRUBU VE MÜTEŞEBBİSLERİN UYMASI GEREKEN KONTROL NOKTALARI Madde No KY/QM 1 Kontrol Noktası ÜRETİCİ

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 YTL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 23.400.000 YTL DÖNEM : 01.01.2008 31.03.2008 FAALĠYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan,

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

Girişimcilikte Simülasyon: Eğitimcinin Eğitimi

Girişimcilikte Simülasyon: Eğitimcinin Eğitimi Girişimcilikte Simülasyon: Eğitimcinin Eğitimi Giriş Modeller Uygulamalar Risk analizi Olası Analiz Simülasyon Yöntemi Envanter Simülasyonu Bekleme Hatları Avantajlar ve dezavantajlar Referanslar SUNUM

Detaylı

Deprem Tehlike Yönetimi ( )

Deprem Tehlike Yönetimi ( ) Deprem Tehlike Yönetimi ( ) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 3.4.2016 Murat UTKUCU 1 (Adjustment to Hazard) A. Kayıpların kabulü ve paylaģılması 1. Kayıpların kabulü:

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER Kayıtlara göre, Doğu Kara Denizde heyelan sorunun varlığı 1929 dan beri bilinmektedir. Bu coğrafyada, özellikle can kaybına neden olan heyelanlardan

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE AÇIKÖĞRETİM UYGULAMALARI 12-13 Temmuz 2011 Erzurum SONUÇ RAPORU Hazırlayanlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ADI SOYADI BÖLÜMÜ OKUL NUMARASI STAJ DOSYASI 2017 1 E-Posta sbmyo@siirt.edu.tr SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ BAŞVURU

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ YÜZME HAVUZLARI VE ĠġLETMECĠLERĠ Ülkemizde hizmet veren havuzların %90 ı kamu %10 u özel sektör tarafından iģletilmektedir.

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ

Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ 5. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (USMOS

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Mart 2012 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Ekonomi Dersinin Önemi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Ekonomi Dersinin Önemi 258 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Ekonomi Dersinin Önemi Ethem Tarhan 1 Özet Günümüzde öğretim üyeleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde branģ dersleri olmayan ĠĢletme Yönetimi, Ekonomi, Pazarlama

Detaylı

Ekonomik Performans Ġçin Olmazsa Olmaz KoĢul: Finansal GeliĢme

Ekonomik Performans Ġçin Olmazsa Olmaz KoĢul: Finansal GeliĢme Ekonomik Performans Ġçin Olmazsa Olmaz KoĢul: Finansal GeliĢme Erdem ALPTEKĠN Finansal geliģme ile ekonomik geliģme arasında güçlü bir bağ olduğu, ülke ekonomilerinin geliģim süreci izlendiğinde açık bir

Detaylı

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. 2014 FAALĠYET RAPORU I- GENEL BĠLGĠLER : a) Faaliyet Raporu 01 Ocak 2014 31 Aralık 2014 dönemini kapsamaktadır. b) Ticaret Unvanı : Meram Elektrik Dağıtım A.ġ. Ticaret Sicil

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

ĠĢ Yönetim ve Denetimi Ġçin Web Tabanlı Örnek Bir ÇalıĢma

ĠĢ Yönetim ve Denetimi Ġçin Web Tabanlı Örnek Bir ÇalıĢma 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, 25-26-27 Kasım 2011, Bursa 245 ĠĢ Yönetim ve Denetimi Ġçin Web Tabanlı Örnek Bir ÇalıĢma Mikail Yurt 1, ġenay Atabay 2 Özet ġantiyeler, birçok inģaî faaliyetin bir arada bulunduğu

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

ÖN SÖZ. Bilmek değil, uygulamak gerekli, İstemek değil, yapmak gerekli. GOETHE

ÖN SÖZ. Bilmek değil, uygulamak gerekli, İstemek değil, yapmak gerekli. GOETHE Bilmek değil, uygulamak gerekli, İstemek değil, yapmak gerekli. GOETHE ÖN SÖZ Bu kitap konu ile ilgili değiģik kitapların fikirlerinden yararlanılarak, i Ģ- letme ve endüstri mühendisliği lisans ve lisansüstü

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ Hande ERKAYMAZ, Ömer YAŞAR Karabük Üniversitesi / TÜRKĠYE herkaymaz@karabuk.edu.tr ÖZET : Bu çalıģmada Yapay Sinir Ağları (YSA) ile hava sıcaklığının tahmini

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı