Devlet üniversitelerinde teoloji neden okutulmalı?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devlet üniversitelerinde teoloji neden okutulmalı?"

Transkript

1 1 Devlet üniversitelerinde teoloji neden okutulmalı? Prof.Dr.Halis Albayrak Teoloji, dinî inançların bütünlüğü olan bir sistematik çerçevede aklî yollarla açıklanması, yorumlanması ve gerekçelendirilmesidir. Konu İslam teolojisi/kelam olunca Hz.Muhammed e vahyedilen Kur an a dayalı olarak İslam ın inanç esaslarının sistemli bir biçimde formüle edilmesi, açıklanması ve gerekçelendirilmesi akla gelir. Bu kısa tanıma göre Müslüman kelamı her tanrılı dinin teolojisi gibi Allah tan gelen bilgiye dayalıdır. Bu bilginin iletiliş biçimi, yani vahyedilişi özneldir. Bu öznel tecrübenin Hz.Muhammed tarafından yaşandığına inanılır ve o bir peygamberdir. Kur an, tarihe bir söz varlığı olarak girmekle nesnelleşmiştir. Yani Hz.Muhammed in dışındaki insanlar tarafından duyulmaya başlanmıştır. Hz.Muhammed in Allah tan aldığını söylediği bilgiler somut Arapça sözler olarak tarihe girmiştir. Kur an ın bir bilgi kaynağı olarak kabul edilmesi, onun, Allah katından Hz.Muhammed e vahyedilimiş olduğuna inanmakla gerçekleşir. Ona bu şekliyle inanılmadığında Kur an yine bir var olan olarak bilgi konusu yapılabilir. Onun ilk muhataplara söylediklerinin ne tür şeyler olduğu hakkında bilgi edinilebilir. İslam kelamının oluşum süreci incelendiğinde ekollerin miladî 8.yüzyılın ortalarından sonra ortaya çıkmaya başladıkları görülür. İzleyen asırlarda kelam ekolleri teolojik yorumlarını geliştirmiş ve billurlaştırmıştır. Müslüman teolojisi çeşitli ekollerin farklı yaklaşımlar ve yorumlar ortaya koyması bakımından çoğulcu karakterdedir. Kelamî/teolojik çözümlemelerin Hz.Muhammed in vefatından yaklaşık bir buçuk asır sonra yapılmaya başlanmış olması İslam teolojisinin tarihsel ve insanî karakterine işaret eder. Aslında bütün teolojiler tarihsel ve insanî faaliyetlerdir. Onların normatif niteliği Allah ın bilgisi üzerine yapılan yorum faaliyeti olmalarındandır ve bu normatiflik vahyin gerçekliğine inanmaktan doğar. İslam Kelamı nın bilgi kaynakları haber(vahiy), akıl ve beş duyudur. Bu yönüyle de insanî boyutu görebilmek mümkündür. Burada irdelenmesi gereken önemli nokta, akıl ve beş duyunun ötesindeki insanî bilgi kaynaklarının görünürde sayılmamış oluşudur. Akıl, verilere göre işletilen bir yeti olduğuna göre vahyin dışında verilerin kullanıldığını varsaymalıyız. Zaten kullanılan delillendirme biçimlerine bakıldığında aklın, o dönem insanının bilgi ve tecrübe ufku çerçevesinde işletildiği görülür. Demek ki tarihteki kurucu teologlar tarihin söz konusu döneminde ulaşılan bilgilere dayanarak kendi kişisel birikimleri çerçevesinde yorumlar yapmışlardır. Beş duyuya gelince onun, bilimin henüz başka araçlarla var olanları inceleme imkanının olmadığı bir döneme işaret ettiğini söylemek mümkün. Bir örnek vermek gerekirse İslam ın teolojik yorumları yapılırken teologların evren tasavvuru çok farklıydı. Örneğin dünyanın yuvarlaklığı veya kendi etrafında döndüğü bilinmiyordu. İçinde bulunduğumuz çağın beş duyunun çok ötesinde

2 2 bilgiye ulaşma araçlarını düşünerek teolojinin tarihî ve insanî boyutunu zihninizde canlandırabilirsiniz. Bu tespiti konuşmamın ileriki bölümlerinde ele alınacak konular için bir giriş olarak yapıyorum. Teolojiler söylem veya çağdaş bir ifadeyle normatif dünya görüşü niteliğindedir. Yani inanç temeline dayalı olup, ilgili dine inanan insanlar için oluşturulmuş sistematik yapılardır. Bu bakımdan günümüz akademik ölçütleriyle bakarsak teolojiler bilimsel bilgilere dayansa da özü itibariyle bilimsel değil; aksine doktriner, imansal ve düşünsel karakterli açıklamalardır. Açıklamaların ve yorumlamaların aklileştirme süreçlerinden geçerken bilimin ve felsefenin imkanlarından yararlanması teolojinin normatif kimliğini değiştirmez. Çünkü teolojide imana dayalı bir hareket noktası söz konusudur. Teolojiler özel referans çerçevelerine sahiptir ve bu çerçeveler önemli ölçüde sınırlandırıcı ve bağlayıcıdır. Her bir teolojinin kendi içsel gerçekliği vardır ve bu gerçeklik teolojinin kendi iç tutarlılığını sağlar. Teolojilerin hakikat iddiası vardır. Her bir teolojik açıklama hakikat iddiasını içinde taşır. Teolojilerin hedef kitlesi öncelikle ilgili dinin mensupları olup, tırnak içinde insandır. Yani insan türüdür. Bir başka ifadeyle zihinde kavram olarak insandır. Onların tek tek insanların ihtiyaç ve beklentilerine cevap verme amacı yoktur; aksine teorik insanı muhatap alır. Çünkü her bir teolojinin, iç tutarlılığı olan bir sistematiğe sahip olma zorunluluğu vardır. Dolayısıyla genel açıklamalar ve çözümlemeler önemlidir. Bu anlamda vahiyle/kur an la Müslüman teoloji arasında söylem farkı olduğunu söylemeliyiz. Çünkü tarihsel bir gerçekliktir ki Kur an, ilk muhatapların somut ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamış, sorunlarını çözmeyi amaçlamış, muhalif gruplarla yer yer polemiğe girmiş, dolayısıyla tarih ve toplum içindeki insan teklerini hedef almıştır. Yani Allah, ilk muhataplara, onların bilgi, kültür ve tecrübe dünyası içinden seslenirken kavramsal bir düşünce sistematiği içinde bir dil kullanmamıştır. Müslüman kelamının söylem biçimi, bu dilden uzaklaşma zorunluluğu hissetmiştir. Nitekim bu farklılaşma her dinsel gelenekte büyük bir ihtimalle benzer biçimlerde yaşanmıştır. Farabî ve İbn Sina gibi Müslüman filozoflar peygamberin dilinin kavramlar yerine sembollerle tezahür ettiğini ileri sürerler. Teolojilerin bu çabaları,yani onların bütün insanlık için hakikat olabilecek çözümlemelerde bulunmaları, açıklamaya çalıştıkları dinin hakikat iddiasına ilişkin kesin imanlarından kaynaklanıyordu kuşkusuz. Teolojiler bir bakıma dinin muhatap kitlesini tarihsel insandan teorik insana doğru değiştirmiştir. Artık her bir insan kendini teolojinin içsel gerçekliğinde bulmak zorundadır. Müslüman gelenek çerçevesinde bakıldığında bu kabulün zorunlu sonucu olarak her bir Müslüman birey, teolojik çerçeveye uygun eylemliliklerde bulunmalıdır. Müslüman geleneğin önemli bir faaliyet alanı olan Fıkıh da eylemlerin İslamî liğine karar verir. Dinin hemen hemen insanî her duruma egemen olduğu çağlarda teolojiler toplumların baş tacı idiler. Öyle ki Batı toplumlarında teoloji bilimlerin kraliçesi olarak adlandırılırdı. Yüksek öğretim kurumlarında da en önde gelen uğraş alanıydı. Batıda bilim, düşünce, sanat

3 3 vb.alanlarda yaşanan köklü değişim, teolojilerin değerden düşmesine yol açtı. Üniversitelerde yer alıp almaması tartışıldı. Bu tartışmaların ayrıntılarına girmeyeceğim. Ancak teoloji alanının üniversitelerde yer almasının doğru bulunmaması modern dönemin hakim bilim paradigmasıyla ve onun nitelik ve ölçütleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu arada modern dönem felsefî düşünüş tarzının da bu dışlayıcı tutumda payının olduğunu belirtmek gerekir. Buna bağlı olarak seküler dünya görüşleri ve söylemler de bu konuda etkin bir rol oynamıştır. Üniversiteler bilimsel bilgi üretmeyi amaçlayan yapılar/altkültürler olarak kendilerini tanımladıkları için nesnellik, analitiklik, deskriptiflik ve eleştirellik gibi ölçütler onlar için zorunluluk olarak görülmüştür. Oysa teolojilerin temel karakteri normatif ve imansal olmalarıdır. Onların bu niteliği bilimin ölçütleriyle çelişir görülmüştür. Ancak dinlerin fenomen olarak incelenmesi, beşeri bilimler, din bilimleri ve dinler tarihi gibi alanlarda üniversitelerde varlığını sürdürmüştür. Bu bakımdan din bilimleri, araştırmacıya daha nesnel yöntemlerle anlama, yorumlama, analiz ve sonuç çıkarma eylemlerine daha açık bir alan olarak görülürken teolojinin bu tür bir karakterinin olmadığı ileri sürülmüştür. Ancak zamanla teoloji bölümleri de üniversitelerde okutulmaya başlandı. Müslüman ülkelerde temel dinî bilimlerin okutulduğu fakülteler vardır ve bu fakültelerde kelam ve fıkıh da okutulmaktadır. Teolojinin üniversitelerde okutulup okutulmayacağı konusu Müslüman ülkelerin pek çoğunda tartışmaya açılabilecek bir konu değildir. Müslüman ülkeler arasında ayrı bir sosyo-politik yapıya sahip laikliği benimsemiş Türkiyede de teoloji, ilahiyat adı altında üniversitelerde yerini almıştır. Üniversitelerde teoloji öğretiminin yer alıp almaması konusundaki tartışmalardan haberdar olarak burada teoloji öğretimi ile ilgili kendi bakış açımı paylaşacağım. Bana göre üniversitelerde lisans ve lisansüstü öğretimin yapılacağı teoloji bölümlerinin olması gereklidir. Gerekçelerini kısaca ele alacağım. Teolojiyi iki ayağı olan bir olgu olarak ele almanın doğru olacağını düşünüyorum. Birincisi teolojileri çoğulcu yapıları çerçevesinde bilime konu edinerek deskriptif, analitik, nesnel ve eleştirel analizler yapmak ve öğrencilere bu çerçevede bir öğretimi gerçekleştirmektir. Bu çoğulcu yapı herhangi bir dinin teoloji okulları çerçevesinde olabilir. Söz konusu teolojiler tarihsel somut veriler olarak üniversitenin bilimsellik ölçütleri içinde incelenebilir. Burada önemli olan sadece tarihteki herhangi bir teoloji okulunun yaklaşım biçimini öğretme amacı taşımamak; aksine bütün teolojik yorumlamaları bilimsel bir yöntemle öğretime ve incelemeye konu edinmektir. Ayrıca teolojilerin dayandığı kutsal kitapların bilimsel incelemeye tabi tutulması da işin bir parçası olacaktır. Müslüman ilim ve düşünce geleneğinde üretilen bilgiler ve oluşturulan disiplinler de öğretime konu edilebilir. Örneğin hadis, fıkıh, tefsir, tasavvuf ve Müslüman filozofların görüşleri bilimsel incelemelere konu edilebilir. Öğretimde herhangi bir kelam ve fıkıh ekolünün yaklaşım biçiminin öğrencilere normatif bir nitelikte öğretilmesi üniversitenin ölçütleriyle kuşkusuz çelişecektir. Her bir

4 4 teolojik yaklaşımın tarafsız bir biçimde ele alınması gereklidir. Böylece öğrenciler bilimsel bir atmosferde her bir teolojik yaklaşıma dair bilgilerini geliştirmeye imkan bulmuş olurlar. Bu öğretim biçimi, öğrencilerin şu veya bu şekilde çeşitli yollarla elde ettikleri bilgilerin değeri hakkında yeniden düşünmelerini sağlayacaktır. Çünkü bilimsel bilginin sorgulayıcı, nesnel ve eleştirel oluşunun onlarda içten içe bir güven oluşturması kuvvetle muhtemeldir. Elverir ki öğrenci, öğrendiklerine ön kabulleriyle değil, kazanacağı bilimsel zihniyet çerçevesinde yaklaşabilsin. Teolojinin ikinci ayağına gelince bu da teoloji yapma/üretme faaliyetidir. Mahiyeti itibariyle bakıldığında teolojinin,öznel, imansal, düşünsel, ideolojik ve normatif karakterli oluşu, teoloji yapma eylemliliğinin üniversite içinde gerçekleştirilmesini üniversitenin bilimsel ölçütlerini taşımadığı için eleştiriye açık kılacaktır. Teoloji üretme ve yenileme faaliyetinin üniversiteler yerine dinî eğitim kurumlarında yer alması gerektiği yönünde güçlü bir eğilimin olması mümkündür. Bu yaklaşımın kendine özgü güçlü gerekçeleri olduğu düşünülebilir. Çünkü bilimsellikle normatif ve imansal karakterli bilgi ve fikir üretimini aynı kategoride görmek zordur, hatta imkansızdır. Bir an için teolojilerin normatif kimlikleriyle eğitiminin üniversite dışında verildiğini düşünelim. Sözünü ettiğimiz çevrelerde tarihte üretilen herhangi bir teolojik ekolün veya yaklaşımın öğrencilere yegane yorum biçimi olarak öğretilmesi mümkündür ve belki olması gerekendir. Bu yolun dışında bir yol izlenip yeni bir teolojik yaklaşım geliştirilerek bu yaklaşımın normatif bir üslupla öğrencilerle paylaşılma ihtimali de olabilir. Birinci eğitim ve öğretim biçimini değerlendirdiğimizde tarihte üretilen herhangi bir teolojik duruşu biricik belirleyici ve yönlendirici niteliğiyle öğrencilerin varoluşsal ilişkide olabilecekleri bir dünya görüşü ve söylem olarak benimsemeleri hedeflenecektir. Bu aşamada bildirimin başında değinip geçtiğim bir hususu biraz açmam yararlı olacaktır. Tarihte üretilen kelamın/teolojinin bilgi kaynaklarını tekrar hatırlayalım. Bunlar vahiy, akıl ve beş duyu idi. Şimdi bilimsel ve felsefî bir sorgulamaya başlayabiliriz. Aslında birinci kaynak olan vahye dair bilimsel ve felsefî bir değerlendirme yapabilme imkanımız varsa da onu dışarıda tutarak ilerleyebiliriz. İkinci kaynak akıldı. Hangi akıl sorusunu sorduğumuzda tarihsel bir akıl olduğu cevabına insanlığın düşünce ve bilimsel birikimi çerçevesinde ulaşabilmek mümkün. Bu akıl bugünün teolojiyle ilgilenen uzmanlarının aklıyla özdeş olamaz. Çünkü insanlık, bilgi, bilim ve düşünce alanlarında köklü paradigmatik değişimler yaşadı. Bu köklü değişimlerin beslediği ve geliştirdiği pek çok dünya görüşü oluştu. Özellikle bilimsel sonuçlar baş döndürücü teknolojik gelişmeyle insanların yaşam biçimlerini ve şartlarını o teolojilerin yapıldığı çağların yapısından çok çok uzaklaştırdı. Dolayısıyla dinî inançları ve vahyî verileri değerlendirecek çağdaş akıl farklı bir akıl konumunda. Üçüncü kaynak olan beş duyuya gelince, bugün beş duyunun dışında sayısız araçla ulaşılan bilgiler göz önüne alındığında yine teolojilerin üretildiği çağın çok çok ötesinde bilgi

5 5 birikimine sahip akıllardan söz edebiliyoruz. Şu halde vahyî verileri değerlendirecek aklın, tarihteki akıllarla özdeşliğini savunamayız. Çağdaş akıl, doğal olarak vahyî verilerle kendi dünyasından iletişim kurmayı talep edecektir. Bu konuda onun önüne konulacak engel dogmatik tutumların eseri olur. Bu dogmatik tutumun haklılaştırılmasının önünde engel vardır. Bu engel, teolojilerin tarihî ve insanî niteliğidir. İnsanî ve tarihî nitelikli olması onların bir biçimde değişime açık olmasını zorunlu kılar. Onların her birinin tarihüstü hakikatlar imişçesine öğrencilerle paylaşılmasının gerekçelendirilmesi mümkün görünmediği gibi özellikle temel inanç esaslarının dışında değişim ihtiyacının olmadığının savunulması da mümkün görünmemektedir. Şu halde dinî eğitim kurumlarında herhangi bir teolojinin din adına yegane bağlayıcı teoloji olarak okutulması, üniversitedeki akademik teoloji öğretiminin ve araştırmalarının dışında bir uygulama olacaktır. Bunun bilimsel ve felsefî açıdan eleştiriye açık bir öğretim modeli olduğu söylenmelidir. Bireyin önüne çeşitli seçeneklerin sunulmayışı, bireyin bilgilenme ve kendini geliştirme hakkını göz önüne almama demektir. Öyleyse bu tablo, devlete farklı seçenekleri sunma görevi yükleyecektir. Bu görev de gerçekçi bir bakış açısıyla söylersek- üniversitelerde gerçekleştirilebilir. Söz konusu dinî eğitim kurumunda teolojinin yenilenmesi konusunda bir iradenin olmayışı da yine bilimsel ve felsefî açıdan eleştiriye açıktır. Aynı zamanda çağın insanının karşılaştığı meydan okumalara teolojik açıdan katkı sağlama iradesi göstermemesi açısından da eleştiriyi hak eden bir tercihtir. Sonuç olarak dinî eğitim kurumlarında tek teolojik yaklaşımın tercih edilerek öğrencilere benimsetilmesi, bilimsel ve felsefî açıdan yeterli olmadığı gibi insan hakları bakımından da eleştiriye açık olup yeterli değildir. O zaman üniversitelerdeki akademik teoloji öğretimi, bireylerin bilgilenme, seçenek imkanı elde etme ve kendini geliştirme haklarına cevap verebilecek bir alternatif olmalıdır. Dinî eğitim kurumlarında teoloji üretme veya herhangi bir ekolün teolojik yaklaşımını yeni yorumlarla geliştirme misyonunun üstlenilebileceğini varsayalım. Bu görevin yerine getirilmesine ilişkin süreçleri düşünmeye çalışalım. Dinî eğitim kurumları, kuruluş amaçları gereği meslekî ve imansal bir misyonu üstlendikleri için ilgili cemaatın ve çevrenin ihtiyaçlarını öne alan ve eğitimi birincil sıraya koyan bir planlamayla yola çıkabilir. Bu öncelik, araştırmaya, geliştirmeğe yönelik enerjinin önemli bir bölümünü tüketecektir. Üniversitenin sorgulayıcı, eleştirel ortamından farklı bir atmosferin bulunduğu varsayılırsa bu kurumların, araştırma ve geliştirme açısından üniversitelerin gerisine düşme ihtimalleri oldukça yüksek olacaktır. Söz konusu kurumlarda üniversitelerde olduğu gibi teoloji bölümlerinin diğer bölümlerle yakın bir etkileşim ortamının sağlanamayacağı düşünülürse bu açıdan da teolojideki yenilenmelerin kalitesi ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılamadaki yeterliliği tartışılır olacaktır. Yeterli tartışma, araştırma ve bilgi desteğine sahip olamayacağı için yapılacak projeksiyonlar afakîlik ve kurgusallık iddialarıyla eleştirilebilecektir. Öte yandan bu eğitim kurumları özel kurum ve kişilerin mali desteğiyle faaliyetlerini sürdürüyorsa yapılan işin stratejisi ilgili kişi ve kurumların ufkuyla sınırlı olacaktır. Devlet üniversiteleriyle karşılaştırıldığında özerklik açısından da bir eksiklikten

6 6 söz edilebilir. Üstelik dinî eğitim kurumları çoğunlukla herhangi bir teolojik ekolü benimseyerek yola çıktıkları için teolojik yenilenme yine de belli bir ekolün sınırları içinde yapılabilecektir. Bu açıdan da açık bir yetersizliğin varlığı hissedilebilir. Şu halde teoloji yapmanın ve yeni teolojik yaklaşımlar geliştirmenin doğru adresi üniversiteler olmalıdır. Çünkü üniversitedeki akademisyenler, bilimsel atmosfer içinde, bilimin disiplinli ve eleştirel geliştiriciliğinde yetiştikleri için teoloji adına üreteceklerinin niteliğini yükseltme ihtimali daha yüksek olabilir. Üniversitenin içinde farklı disiplinlerle etkileşim içinde çalışıyor olmaları, onlar için olumlu bir niteliktir. Bilimsel bilgiye ulaşmada daha elverişli bir durumda olmaları da onları ayrıcalıklı bir konuma taşır. Çünkü bilimsel birikimin, onlara, dünya görüşü oluştururken, yani teoloji üretirken geleneksel tarihsel insanî yapılara karşı nasıl bir tutum alacaklarına dair somut ipuçları vermesi beklenir. İman alanı ile bilgi alanı arasındaki ayrımın gerçekliğe daha yakın bir resmini elde edebilme imkanlarının daha çok olduğu varsayılabilir. Öyleyse teoloji yapma ve geliştirme işinin akademik teoloji atmosferi ve imkanları içinde yapılmasının bilimsel açıdan, kamu ve bireyin yararı açısından, birlikte yaşama kültürüne sağlayacağı olumlu katkılar açısından ve nihayet insanlığın barışı ve huzuru açısından daha tercih edilebilir bir eylemlilik olduğunu söyleyebiliriz. Üniversitenin bilimsel ölçütlerinin dışına taşılmış olsa da teoloji üretiminin üniversitelerde bilim insanlarınca yapılmasının önemli olduğunu düşünmekteyim. Laik sosyal devletlerin, bireylerinin her türlü ihtiyacını akla, bilime, bireylerin ve kamunun yararına, birlikte yaşama kültürünün gereklerine uygun biçimde cevap vermesi gerekir. Vatandaşlarının, inançlarını, kamu düzenine ve bireyin yararına aykırı olmamak kaydıyla yaşayabilmelerini sağlamak, sosyal ve özgürlükçü bir devlet olmanın gereği ise inandıkları dinle hayat arasındaki ilişkilerini insana yakışır standartlarda kurmaları için onları bilgilendirmeleri de aynı ölçüde bir gerekliliktir. Çoğulcu dünyada modern devlet, vatandaşlarının tıp, ekonomi, güzel sanatlar, bilgisayar teknolojileri ve diğer branşlarda olduğu gibi üniversitelerde aynı üst düzey bilimsel ve düşünsel çalışmaların din hakkında da yapılmasını sağlamak durumundadır. Postmodern söylemlerin etkisinde kalarak insanların inançlarına ilişkin bilgilerini geliştirmelerini istemek toplum mühendisliği gibi algılanmamalıdır. Nasıl ki tıp konusunda titiz bir eğitim ve öğretim yapılıyorsa teoloji konusunda da aynı özenin ve titizliğin gösterilmesi gereklidir. Devlet her alanda üretilen bilgiyi toplumun yararına olacak şekilde kanalize ettiğinde nasıl özgürlükleri engellemiş olmuyorsa din ve teolojiler konusunda da üretilen bilgi ve düşünceleri, bireylerin ve kamunun yararına kanalize etmelidir. Aksi takdirde konu din ve teoloji olunca bireyler anakronizm batağından çıkamayacaktır. Çünkü teolojiler tarihte üretilmişlerdir. Onların bugünün insanına doğrudan katkı sağlama ve bireyin sorunlarını aşmada ona yardımcı olma imkanları yoktur. Din de hayatın içinde sosyal bir olgu olarak geleceğe doğru akarken onun, insanlığın diğer alanlarıyla iç içe, işbirliği içinde olması gerekir. Bunu sağlayacak olan devletin elindeki en güçlü, güvenilir ve işe yarar bilgi üniversitelerde üretildiğine göre devlet, teolojilerin kendilerini yenilemelerine imkan sağlayacak kurumlar olarak teoloji öğretim bölümlerini de açmalıdır.

7 7 Son olarak adına ister akademik teoloji, ister yapıcı teoloji, ister pragmatik teoloji deyin üniversitelerdeki teoloji üretiminin amacı birey olmalıdır. Yani tarihsel somut birey; zihinde kavram olarak insan değil. Diğer dinlerin ortaya çıkışı hakkında bir şey söyleme hakkını kendimde görmem. Ancak söz konusu İslam olduğunda vahyin, tarihte somut olarak yaşayan bireylerin iyiliğini, yararını ve insanlaşmalarını amaçladığını biliyorum. Müslümanların teolojik çalışmaları tarihte yaşayan bireyleri dolaylı olarak gözetmiş olabilir. Fakat teologlar, yöntemsel olarak vahyin her türlü duruma cevap üretme yöntemini değiştirerek kendi iç tutarlılıkları adına tek tek tarihsel insanı göz ardı ederek zihinde kavram insana yönelik açıklamalar ve çözümlemeler getirmişlerdir. Bu tür teolojik yorumlar, tarihsel açıdan kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkmış olabilir. Ancak bu vahyin ve nübüvvetin yönteminden köklü bir sapmadır. Bu sapmanın farkında olup yeniden vahyi tek tek bireylerle nasıl ilişkiye sokacağımızın yollarını aramak durumundayız. Üniversitede çalışıyor olmamın kişisel olarak bana yüklediği, ama genelde pek çok akademisyene yüklediği ödevin bu tür bir çaba olduğunu düşünüyorum ve üniversitelerdeki teoloji üretiminin adına ilişkin önerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Birey için Teoloji. Bu tarz bir teoloji üretiminin adresinin üniversiteler olduğunu düşünüyorum. Devletin de teoloji yenilenmeleri konusunda bireylerin hakkını bu şekilde gözetebileceğine inanıyorum. Saygılarımla

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI Ankara 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE DİNÎ HAYAT ARAŞTIRMASI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE DİNÎ HAYAT ARAŞTIRMASI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE DİNÎ HAYAT ARAŞTIRMASI ANKARA 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III TABLOLAR... V GRAFİKLER...XII ÖNSÖZ... XVII GİRİŞ... XIX AÇIKLAMA... XXIII ÖZET...XXIX DİNÎ AİDİYET...1

Detaylı

SOSYOLOJİYE İHTİYACIMIZ VAR: SOSYOLOJİ NEDİR? SOSYOLOG KİMDİR?

SOSYOLOJİYE İHTİYACIMIZ VAR: SOSYOLOJİ NEDİR? SOSYOLOG KİMDİR? SOSYOLOJİYE İHTİYACIMIZ VAR: SOSYOLOJİ NEDİR? SOSYOLOG KİMDİR? Giriş: Sosyolojiyi Tanımlama Gerekliliği Sosyologların en çok karşılaştıkları ve belki de cevap vermekte en çok zorlandıkları soru, sosyoloji

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU

NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU bilimname XII, 2007/1, 51-74 NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU Özet Celaleddin ÇELİK Doç. Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. celikc@erciyes.edu.tr Bu makalede

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 7-23. DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Haydar ÇORUH Özet Ülkemizde uzun yıllar Bilim Tarihi dersleri okutulmuştur. Bu dersler her bilimin kendi

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON Kamil ŞAHİN Özet Kültürel yozlaşma, genellikle ekonomik ve siyasi güç açsından diğer toplumlardan daha geride bulunan ve diğer toplumlar ve onların

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK Ahmet ŞİMŞEK* Bizim şimdiye kadar doğru bir tarih-i millîye mâlik olamayışımızın sebebi, tarihlerimizin hakikî karilerin vesâika isnat etmekten

Detaylı

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli Amacımız, Kur an ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak... KURAMER KU RAN ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

Bir İ deal Olarak Açı k Toplum George Soros

Bir İ deal Olarak Açı k Toplum George Soros Bir İ deal Olarak Açı k Toplum George Soros Eğer ortak toplumsal değerlerin yetersizliğinin sıkıntısını çektiğimiz yolundaki tezim doğruysa, o zaman dönemimizde karşımıza çıkan en büyük sınav, ekonomik

Detaylı

Tarihe Kritik ve Analitik Bakış: Tarih Felsefesi -İbn Haldun Örneğinde Tarih ve İnsan-

Tarihe Kritik ve Analitik Bakış: Tarih Felsefesi -İbn Haldun Örneğinde Tarih ve İnsan- 209 Tarihe Kritik ve Analitik Bakış: Tarih Felsefesi -İbn Haldun Örneğinde Tarih ve İnsan- 1 Nejdet DURAK ve * 2 Muhammet İRĞAT 1 Doç. Dr., İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri ABD, Isparta Süleyman

Detaylı

TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN FELSEFESİ

TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN FELSEFESİ Ergün, M. 2011. Türk eğitim tarihinin felsefesi, içinde Öztürk, C. ve Fındıkçı, İ. (Ed.). Prof.Dr.Yahya Akyüz e Armağan / Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve Kültür Yazıları. Ankara: Pegem Akademi

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012)

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) İçindekiler Yönetici Özeti... iii Giriş... 1 I. Türkiye de Sivil Toplumun Genel Görünümü... 2 A. Türkiye

Detaylı