NEDEN ORİJİNAL PARÇA TERCİH ETMELİYİZ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEDEN ORİJİNAL PARÇA TERCİH ETMELİYİZ?"

Transkript

1 NEDEN ORİJİNAL PARÇA TERCİH ETMELİYİZ? Aracınızı gerçekten en iyi biz tanıyoruz, çünkü onu biz icat ettik, biz tasarladık ve biz ürettik. Arazınızı en ince ayrıntısına kadar en iyi biz tanıyoruz. Fiat Yetkili Servisleri'nde bizim tarafımızdan yetiştirilmiş teknisyenleri, tüm servis işlemleri için kalite ve profesyonellik sunarken bulabilirsiniz. Fiat Atölyeleri, düzenli bakım işlemleriniz, sezonluk kontrolleriniz ve uzmanlarımız tarafından verilecek pratik tavsiyeler için her zaman yakınınızdadır. Orijinal Parçalarla yeni aracınızın zaman içerisinde güvenilirlik, konfor ve performans özelliklerini korursunuz: Zaten onu satın alma sebebiniz de bu değil mi? Her zaman otomobillerimizde kullanılan aksamlar için Orijinal Parçaları sorunuz; Orijinal parçaları tavsiye ediyoruz çünkü son derece yenilikçi teknolojilerin araştırma ve geliştirmesindeki kalıcı taahhütlerimizin bir sonucu olarak üretiliyorlar. Bütün bu sebeplerden dolayı: Orijinal Parçalara güvenin, çünkü bunlar sadece sizin otomobiliniz için tasarlandılar. : FREN SİSTEMİ ÇEVRE: PARTİKÜL FİLTRELERİ, KLİMA KONTROL SİSTEMİ KONFOR: SÜSPANSİYON VE ÖN CAM SİLECEKLERİ PERFORMANS: BUJİLER, ENJEKTÖRLER VE AKÜLER AKSESUAR SERİSİ: TAVAN BARLARI, JANTLAR

2 ORİJİNAL PARÇALARI SEÇMEK, EN DOĞAL SEÇİMDİR P E R F O R M A N S K O N F O R G Ü V E N L İ K A M B İ A N S A K S E S U A R L A R D E Ğ E R L E R ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

3 ORİJİNAL PARÇALAR NASIL TANIRIZ? Bütün Orijinal Yedek Parçalar, hem tasarım hem de üretim safhalarında ileri materyaller kullanan uzmanların, aksam güvenilirliğini test etmeleri suretiyle sıkı kontrollere tabidir. Bu, performans ve sizin ve yol arkadaşlarınızın güvenliğini uzun bir süre garanti altına almak içindir. Her zaman Orijinal bir Parça kullanılmasını isteyin ve Orijinal Parçalar kullanıldığından emin olun.

4 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Doblo yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Doblo nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize yardýmcý olmak için hazýrladýk. Arac n z kullanmadan önce, kitabý tamamen okumalýsýnýz. Bu kitapta, Fiat Doblo nuzun teknolojik özelliklerinden en iyi þekilde yararlanmanýza yardýmcý olacak; arac n kullanýmý ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyarýlar bulacaksýnýz. Bu sayfalarda yer alan aşağ daki semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar dikkatle okuman z tavsiye ederiz: þahsi güvenlik; arac n korunmasý; çevrenin korunmasý. Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. Arac n z keyifle kullanman z dileriz. Bu kitapta bütün Fiat Doblo tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bu sebeple lütfen sat n ald ğ n z arac n tip, motor ve donan m özellikleri hakk ndaki bilgileri dikkate al n z.

5 ÇOK ÖNEMLÝ! YAKIT K Benzin motorlu tipler: Avrupa normu EN 228 e uygun ve sadece minimum 98 oktanl (RON) kurşunsuz benzin kullan n z. Dizel motorlu tipler: Sadece Avrupa Standart EN 590 a uygun dizel yak t kullan n z. Diğer ürünlerin veya kar ş mlar n kullan lmas, tamiri mümkün olmayan hasarlara ve bu nedenle garantinin geçersiz olmas na sebep olabilir. MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI Benzin motorlu tipler: el freninin çekilmiş olduğundan emin olunuz; vites boşa al n z, gaz pedal na basmadan, debriyaj pedal na sonuna kadar bas n z; daha sonra kontak anahtar n AVV konumuna getirerek motor çal şt ğ anda b rak n z. Dizel motorlu tipler: kontak anahtar n MAR konumuna çeviriniz ve Y (veya ekrandaki sembol) muyarý lambasýnýn sönmesini bekleyiniz; kontak anahtarýný AVV konumuna çeviriniz ve motor çalýþýr çalýþmaz anahtarý býrakýnýz. YANICI MADDELER ÜZERÝNE PARK EDÝLMESÝ Katalitik konvertör çalýþýrken çok yüksek sýcaklýklara ulaþýr. Arac n z ; otlarýn, kuru yapraklarýn, çam yapraklarýnýn veya diðer yanýcý maddelerin üzerine park etmeyiniz; yangýn tehlikesi. ELEKTRÝKLÝ AKSESUARLAR Eðer arac n z satýn aldýktan sonra, elektrik çeken (akünün yavaþça boþalmasý riski ile birlikte) aksesuarlarý araca monte ettirmek isterseniz, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Serviste, toplam elektrik tüketiminin ne kadar olacaðý tespit edilerek, arac n elektrik sisteminin bu yükü taþýyýp taþýmayacaðý kontrol edilecektir. ÞÝFRE kartý Bu kartý güvenli bir yerde saklayýnýz. ÞÝFRE kartý üzerinde yer alan elektronik þifreyi, yazýlý olarak daima yanýnýzda bulundurmanýz arac n içinde býrakmamak þartý ile tavsiye edilir. PERÝYODÝK BAKIM Doðru bakým; arac n performans ve güvenlik seviyelerinin korunmasýný, çevrenin korunmasýný ve düþük kullaným giderlerinin zaman içinde deðiþmemesini saðlar. KULLANICI EL KÝTABI arac n doðru kullanýmý, sürüþ güvenliði ve zaman içinde arac n bakýmý ile ilgili önemli bilgiler, tavsiyeler ve uyarýlar bulacaksýnýz. " (þahsi güvenlik) # (çevrenin korunmasý)! (arac n korunmasý) sembollerine özellikle dikkat ediniz. ÇEVRENÝN KORUNMASI Arac n z, çevre korunmasýna daha çok dikkat edilmesini saðlamak için emisyonlara baðlý parçalarýn sürekli takibini mümkün kýlan bir sistemle donatýlmýþtýr.

6 ÖN PANEL Donanýmlar ve uyarý lambalarýnýn varlýðý ve bunlarýn yerleri arac n tipine baðlý olarak deðiþebilir. şekil 1 1. Sabit yan hava difizörleri - 2. Ayarlanabilir ve döndürülebilir yan hava difizörleri - 3. Kumanda kolu: dýþ lambalar - 4. Gösterge paneli ve uyarý lambalarý - 5. Ön cam sileceği/arka cam sileceği/yol bilgisayar kumanda kolu - 6. Ayarlanabilir ve döndürülebilir orta hava difizörleri - 7. Ses sistemi (baz pazarlarda/versiyonlarda) - 8. Kumanda paneli - 9. Ön yolcu hava yastýðý (baz pazarlarda/versiyonlarda) Torpido gözü Isýtma, havalandýrma ve klima kumandalarý Vites kolu Kontak Sürücü hava yastýðý Kaput açma kolu. F0V0185m 3

7 4 SEMBOLLER Fiat Doblò nuzun bazý parçalarýnýn üzerine ve yanýna, renkli özel etiketler konulmuþtur. Bu etiketler üzerinde size, belirli bir parça ile ilgili olarak alýnmasý gereken önlemleri hatýrlatan semboller yer alýr. Bu sembollerin bir listesi, motor kaputunun altýnda görülebilir. FIAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ Arac n zda, hýrsýzlýða karþý ekstra koruma saðlayan elektronik bir motor bloke etme sistemi mevcuttur. Bu sistem kontak anahtarý yerinden çýkarýldýðýnda otomatik olarak devreye girer. Kontak anahtarlarýnýn her birinin tutamaðýnda, motor çalýþtýrýlýrken, kontak ünitesi içinde yer alan özel bir anten tarafýndan gönderilen radyo frekansýndaki sinyalleri modüle eden elektronik bir tertibat mevcuttur. Modülasyonlu bu sinyal, kontrol ünitesinin, anahtarý tanýmasýný saðlayan þifre dir ve motorun çalýþtýrýlabilmesi, ancak anahtarýn tanýnmasý halinde mümkün olur. ÇALIÞMA ÞEKLÝ Kontak anahtarý MAR konumuna çevrilerek araç her çalýþtýrýldýðýnda, Fiat ÞÝFRE kontrol ünitesi, blokajýn kaldýrýlmasý için motor kontrol ünitesine bir tanýtým þifresi gönderir. Bu þifre ancak elektronik vericiyi içeren kontak anahtarýndan gönderilen þifrenin sistem tarafýndan tanýnmasý halinde gönderilir. Kontak anahtarý STOP konumuna her çevrildiðinde, Fiat ÞÝFRE sistemi, motor elektronik kontrol ünitesinin fonksiyonlarýný devre dýþý býrakýr. Eðer þifre doğru olarak tanýnmazsa gösterge panelindeki Y uyarý lambasý yanar. Bu durumda kontak anahtarýnýn önce STOP, sonra da MAR konumuna çevrilmesi gerekir. Eğer kilit hala aç lmaz ise diğer anahtar ile denenmelidir. Araç hala çalýþmýyor ise yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

8 Araç hareket halinde iken Y uyarý lambasýnýn yanmasý Ekrandaki Y uyarý lambasýnýn yanmasý, sistemin kendi kendini test ettiðini gösterir (örneðin voltaj düþüklüðü sebebi ile). Eðer Y uyarý lambasý yanmaya devam ederse yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Anahtarýn içindeki elektronik parçalar sert darbelere maruz kalýrsa zarar görebilir. ANAHTARLAR ÞÝFRE KARTI (þekil 2) (baz pazarlarda/versiyonlarda) Araç ile birlikte iki adet anahtar ve aþaðýdakileri içeren ÞÝFRE kartý verilir: A elektronik kod; B ilave anahtar istenmesi durumunda Fiat servisine verilecek mekanik anahtar kodu. DÝKKAT Anahtar tutamaklarýnda yer alan elektronik tertibatlarýn mükemmel bir þekilde çalýþmalarýnýn saðlanmasý için direkt olarak güneþ ýþýnlarýna maruz býrakýlmamalarý gerekir. Araç el deðiþtirdiðinde, bütün anahtarlarýn ve ÞÝFRE kartýnýn yeni sahibine verilmesi gerekir. şekil 2 F0V0104m 5

9 MEKANİK ANAHTAR (şekil 3) Anahtar n metal ucu A aşağdakileri çal şt r r: kontak anahtar yuvas ; kap kilitleri; yak t depo kapağ açma/kilitleme. UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR (þekil 4) (baz pazarlarda/versiyonlarda) Anahtarýn metal ucu A aþaðýdakileri çalýþtýrýr: kontak anahtar yuvas ; kapý kilitleri; yakýt depo kapaðý kilitleme/açma. Metal ucu açmak/kapatmak için B butonuna basýnýz. Metal ucu kapatmak için: B butonuna bas n ve metal ucu (A) hareket ettiriniz; B butonunu b rak n ve metal ucun (A) kapanma sesini duyana kadar içe doğru bast r n z. B butonuna, sadece anahtar vücudunuzdan, özellikle gözlerinizden ve zarar görebilecek diðer objelerden (örneğin giysiler) uzaktayken basýlmalýdýr. Düðmeye yanlýþlýkla basabilecek kimselerin, özellikle çocuklarýn, anahtara ulaþamayacaklarýndan emin olunuz. 6 şekil 3 F0V0003m şekil 4 F0V0004m

10 butonu tüm kap kilitlerini (bagaj kapağ, arkadaki kanatl kap lar ve eğer varsa yan kayar kap lar ) açmak için kullan l r. Á butonu tüm kap lar kilitlemek için kullan l r. butonu bagaj kapağ n n, arka çiftli kap lar n ve yan kayar kap lar n (baz tiplerde) kilitlerinin aç lmas için kullan l r. Bagaj bölümü kilidinin arac n içinden aç lmas (Cargo tipleri) Bagaj bölümünün kilidini (arka kanatl kap lar/bagaj kapağ ve yan kayar kap lar) arac n içinden açmak için A butonuna (şekil 5) bas n z. LED ş ğ n n yanmas bagaj bölümünün kilitli konumda olduğunu gösterir. Uzaktan kumanda kontrollü anahtarýn pillerinin deðiþtirilmesi (þekil 6) Pil deðiþimi: A butonuna basýnýz ve metal ucu (B) açýnýz; C vidasýný tornavida kullanarak Ë, yönüne döndürünüz; pil muhafazasýný (D) çýkarýnýz ve kutuplarý doðru gelecek biçimde pili deðiþtiriniz (E); anahtarýn içindeki pil muhafazasýný (D) yeniden yerleþtirip C vidasýný Á yönüne döndürerek kilitleyiniz. Kullanýlmýþ piller çevre için zararlýdýr. Mevcut kanunlarla belirlenen þekilde özel kaplar içinde imha edilmeli ya da yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçilmelidir. şekil 5 F0V0022m şekil 6 F0V0005m 7

11 Uzaktan kumandayý içeren ilave anahtarlarýn istenmesi Sistem, uzaktan kumandayý içeren en çok 8 anahtarý tanýyabilir. Arac n kullaným ömrü boyunca, herhangi bir sebeple uzaktan kumanda içeren yeni bir anahtara ihtiyaç duyduðunuzda; ÞÝFRE kartýný, kimliðinizi ve ruhsatýnýzý alarak, yetkili bir Fiat servisine müracaat ediniz. DEAD LOCK FONKSÝYONU (baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu sistem, camýn kýrýlarak içeri girilmesi gibi bir durumda, kapýnýn içeriden açýlmasýný engelleyen güvenlik teçhizatýdýr. Bu teçhizat muhtemel bir hýrsýzlýða karþý en iyi korumadýr. Bu nedenle, araç her park edildiðinde ve boþ bir þekilde býrakýldýðýnda, fonksiyonun daima devreye alýnmasýný tavsiye ediyoruz. Fonksiyon devreye alýnýnca, kapýlar içeriden hiçbir þekilde açýlamaz. Fonksiyonu devreye alýrken aracýn içinde kimsenin kalmadýðýndan emin olunuz. Eðer uzaktan kumandaya sahip anahtarýn pili yetersizse, dead lock fonksiyonu devreden yalnýzca anahtarýn metal ucu her iki ön kapýnýn kilit yuvasýna takýlmasý ile çýkarýlabilir. Bu durumda dead lock yalnýzca arka kapýlarda devrede kalacaktýr. Sistemin devreye alýnmasý Sistem, uzaktan kumanda üzerindeki Á butonuna iki kez basýlarak otomatik olarak tüm kapýlar üzerinde devreye alýnýr. Devreye alma iþlemi sinyal lambalarýnýn iki kez yanýp sönmesi ile bildirilir. Kapýlardan birisinin doðru olarak kapanmamasý durumunda, sistem devreye alýnamaz. Böylece bir kimsenin açýk kapýdan araca giriþinin önlenmesi, bu açýk kapýdan içeri giren kiþinin kapýyý kapattýðýnda kilitli kalmasý saðlanýr. Sistemin devreden çýkartýlmasý Sistem her kapý üzerinde aþaðýdaki durumlarda otomatik olarak devreden çýkar: kapýlarýn kilidi açýldýðýnda; kontak anahtarý MAR konumuna getirildiğinde. 8

12 KONTAK ANAHTAR YUVASI Anahtar, þekil 7 de görüldüðü gibi 3 farklý konuma çevrilebilir: STOP: motor çalýþmýyor, anahtar çýkartýlabilir, direksiyon kilitli. Bazý elektrikli sistemler (örneğin ses sistemi, merkezi kilit sistemi...) çalýþabilir. MAR: Sürüş konumu, bütün elektrikli sistemler kullanýlabilir. AVV: motorun çalýþtýrýlmasý (sabit olmayan konum). Kontak, motorun çalýþmamasý durumunda çalýþtýrma iþleminin tekrarýndan önce kontak anahtarýnýn STOP konumuna dönmesini saðlayan bir güvenlik tertibatý ile donatýlmýþtýr. DÝREKSÝYON KÝLÝDÝ Devreye alma Anahtar STOP konumunda iken çýkartýnýz ve kilitlenene kadar direksiyonu çeviriniz. Devreden çýkarma Kontak anahtarýný MAR konumuna çevirirken direksiyonu da hafifçe saða sola çeviriniz. Eðer kontak herhangi bir þekilde kurcalanmýþ ise (örneðin h rs zl k girişimi), en k sa zamanda yetkili bir Fiat servisinde kontrol ettiriniz. şekil 7 F0V0006m 9

13 Araçtan indiðinizde, araçta bulunan birinin yanlýþlýkla kumandalarý çalýþtýrmasýný önlemek için, kontak anahtarýný daima yanýnýza alýnýz. El frenini çekmeyi ve araç yukarýya meyilli bir yerde park edilmiþse aracý birinci vitese geçirmeyi unutmayýnýz. Aþaðý doðru duruyorsa geri vitese takýnýz. Çocuklarý araçta kesinlikle tek baþlar na býrakmayýnýz. Arac n z hareket halinde iken, kontak anahtarýný kesinlikle çýkartmayýnýz. Aksi taktirde, direksiyonu ilk çeviriþinizde direksiyon kilitlenecektir. Araç çekilirken de bu durum geçerlidir. Direksiyon sistemini veya direksiyon milini modifikasyonlarýný kapsayan herhangi bir satýþ sonrasý iþlemi gerçekleþtirmek kesinlikle yasaktýr (örneğin hýrsýzlýða karþý koruma sistemlerinin kurulumu) bu durumda arac n performansý ve emniyeti düþebilir, garantinin geçersiz olmasýna sebep olabilir. 10

14 GÖSTERGE PANELİ Dijital ekrana sahip tipler A Kilometre saati (hýz göstergesi) B Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý lambasý C Motor soğutma s v s sýcaklýk göstergesi ve maksimum sýcaklýk uyarý lambasý D Devir saati E Dijital ekran şekil 9 F0V0001m Çok fonksiyonlu göstergeye sahip tipler A Kilometre saati (hýz göstergesi) B Yak t seviye göstergesi ve rezerv uyarý lambasý C Motor soğutma s v s sýcaklýk göstergesi ve maksimum sýcaklýk uyarý lambasý D Devir saati E Çok fonksiyonlu gösterge şekil 10 F0V0002m 11

15 GÖSTERGELER Göstergenin arka plan rengi ile tipi arac n modeline göre deðiþiklik gösterebilir. KÝLOMETRE SAATÝ (HIZ GÖSTERGESÝ) (þekil 11) Arac n hýzýný gösterir. MOTOR DEVÝR SAATÝ (þekil 12) Motor devir saati motorun devrini gösterir. DİKKAT Motor yüksek devirde çalýþýyorken, elektronik enjeksiyon kontrol sistemi yakýt akýþýný kesecek ve sonuç olarak motor gücü düþecektir. Motor rölantideyken, motor devir saati duruma göre yavaþ veya ani bir hýz artýþý gösterebilir. Bu normal bir iþlemdir; örneðin klima kompresörü veya fan devrede iken. Bu tip durumlarda yavaþ bir hýz deðiþimi aküyü korur. 12 şekil 11 F0V0007m şekil 12 F0V0008m

16 YAKIT GÖSTERGESÝ (þekil 13) Ýbre, yakýt deposunda kalan yakýt miktarýný gösterir. E depo boþ. F depo dolu ( Yak t dolumu paragraf na bak n z). Rezerv uyarý lambasý (A) yandýðýnda depoda yaklaþýk 8-10 litre yakýt kalmýþ demektir. Arac yakýt deposunda çok az yakýt var iken kullanmayýnýz: katalitik konvertöre zarar verebilirsiniz. DÝKKAT Eðer ibre (A) uyarý lambasýnýn devamlý yanýp sönmesi ile birlikte (E) üzerinde ise, bir arýza mevcut demektir. Bu durumda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. MOTOR SOĞUTMA SIVISI SICAKLIK GÖSTERGESÝ (þekil 13) Bu gösterge, motor soðutma s v s n n sýcaklýðýný gösterir ve sýcaklýk 50 C nin üzerine çýktýktan sonra çalýþmaya baþlar. Normal þartlarda, ibre çalýþma þartlarýna baðlý olarak skalanýn orta deðerlerini göstermelidir. C motor soğutma s v s s cakl k seviyesi düşük. H motor soğutma s v s s cakl k seviyesi yüksek. Bu uyarý lambasýnýn yanmasý (bazý tiplerde çok fonksiyonlu göstergede mesajla birlikte) sýcaklýðýn çok yükseldiðini gösterir. Bu gibi bir durumda motoru durdurunuz ve yetkili bir Fiat servisiyle temasa geçiniz. Ýbre kýrmýzý bölge üzerinde ise motoru durdurunuz ve yetkili bir Fiat servisiyle temasa geçiniz. şekil 13 F0V0009m 13

17 DÝJÝTAL EKRAN STANDART EKRAN (þekil 14) Standart ekran aþaðýdakileri gösterir: A Far ayar pozisyonu (sadece kýsa farlar devrede iken). B Kilometre sayac (kat edilen km veya mil) ve Yol bilgisayar bilgisi. C Saat (kontak anahtar ç kar ld ğ nda ve ön kap lar kapal yken dahil her zaman gösterilir); D Start&Stop göstergesi (baz pazarlarda/versiyonlarda) E Vites değişim göstergesi (baz pazarlarda/versiyonlarda). NOT Anahtar çýkarýldýðýnda (kapýlardan bir tanesi açýldýðýnda) ekran devreye girer ve birkaç saniyeliðine saat ve kat edilen km veya mil mesafesi gösterilir. KUMANDA BUTONLARI (þekil 15) Ekranda ve ilgili seçenekler üzerinde yukar doğru hareket edilmesini veya görüntülenen değerin art r lmas n sağlar. SET ESC Menünün görüntülenmesini ve/veya bir sonraki ESC ekrana gidilmesini veya seçimin onaylanmas n sağlar. Butona uzun süreli bas lmas standart ekrana geri dönülmesini sağlar. Ekranda ve ilgili seçenekler üzerinde aşağ doğru hareket edilmesini veya görüntülenen değerin azalt lmas n sağlar. 14 şekil 14 F0V0011m şekil 15 F0V0012m

18 NOT ve butonlarý aþaðýdaki durumlarda farklý fonksiyonlarý devreye alýr: menü opsiyonlarýnda yukarý ve aþaðý yönde hareket etmek için; ayarlama sýrasýnda deðerleri artýrmak veya azaltmak için. AYAR MENÜSÜ Menü, çevrimler halinde ard arda s ralanm ş bir dizi fonksiyonu içerir ve bu fonksiyonlar aşağ daki paragraflarda verilen farkl seçimlerin veya ayarlar n (setup) yap lmas için kullan lan ve butonlar ile seçilebilir. Baz seçenekler için (Saat ve Birim) bir alt menü bulunmaktad r. Ayar menüsü SET ESC butonuna kýsaca basýlarak devreye alýnabilir. ve butonlarýna tek tek basýlarak ayar menüsü opsiyonlarýnda gezinilebilir. Kullaným modlarý, seçilen opsiyonun özelliklerine baðlý olarak birbirlerinden ayrýlýrlar. ILLU SPEED (H z) HOUR (Saat) UNIT (Mesafe birimi) BUZZ (Sesli uyar ) BAG P (Ön yolcu ön ve yan hava yast klar n n devreden ç kar lmas /devreye al nmas ) DRL (Gündüz sürüş farlar ) Bir menü opsiyonunun seçilmesi ayarlanacak menü opsiyonunu seçmek için kýsaca SET ESC butonuna basýnýz; yeni ayarlarý seçmek için (tek tek) ve butonlarýna basýnýz; yeni ayarlarý kaydetmek ve önceki menü opsiyonuna geri dönmek için kýsaca SET ESC butonuna basýnýz. Set Clock (Saat Ayarý) fonksiyonunun seçilmesi deðiþtirilecek ilk deðeri (saatleri) seçmek için kýsaca SET ESC butonuna basýnýz; yeni ayarlarý seçmek için (tek tek) ve butonlarýna basýnýz; yeni ayarlarý kaydetmek ve bir sonraki ayar menüsü opsiyonuna (dakikalar) ilerlemek için kýsaca SET ESC butonuna basýnýz; ayný prosedürü kullanarak deðerleri ayarladýktan sonra önceki menü opsiyonuna geri döneceksiniz. 15

19 Aþaðýdakileri yapmak için uzunca SET ESC butonuna basýnýz: menü içerisindeyseniz ayar menüsünden çýkmak için; bir opsiyonu ayarlýyorsanýz gösterilen ekrandan çýkmak için; o ana kadar yapýlan ayarlarý saklamak için (SET ESC butonuna basýlarak onaylanýr). Ayar menüsü görüntüsü zaman ayarl d r; zaman aş m nedeni ile menüden ç k lmas durumunda, sadece kaydedilen ayarlar saklanacakt r (SET ESC butonuna k saca bas larak onaylan r). Araç iç ayd nlatmas n n ayarlanmas (ILLU) Bu fonksiyon k sa farlar aç kken ve akşam olduğunda gösterge panelinin, tuşlar n, radyo ekran n n ve otomatik klima ekran n n parlakl ğ n ayarlamak için kullan l r. Gündüz zamanlar nda ve uzun farlar aç kken gösterge paneli, tuşlar, radyo ve otomatik klima ekran n n parlakl ğ en yüksek seviyeye ayarlan r. Ayd nlatma seviyesini ayarlamak için aşağ daki işlemleri yap n z: SET ESC butonuna bas n z: ekranda ILLU yaz s görünecektir; ayar değiştirmek için veya butonlar n kullan n z; menü ekran na dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. H z limiti ayar (SPEEd) Bu fonksiyon ile, araç için bir sürat limiti (km/saat veya mph) belirlemek ve bu limit aþýldýðýnda sürücüyü hemen uyarmak mümkündür ( Uyarý lambalarý ve mesajlar bölümüne bakýnýz). H z limitini ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca SET ESC basýnýz, ekranda (SPEEd) kelimesi ve önceden ayarlanmýþ birim (km/s) veya (mph) görünecektir; hýz limitinin devreye alýnmasýný (ON) veya devreden çýkarýlmasýný (OFF) seçmek için veya butonlarýna basýnýz; fonksiyon devreye alýndýðýnda, gerekli hýz limitini belirlemek için veya butonlarýna basýnýz ve ardýndan onaylamak üzere SET ESC butonuna basýnýz; 16

20 NOT Mümkün olan ayar aralýðý seçilen birime baðlý olarak 30 ila 200 km/s veya 20 ila 125 mph arasýndadýr (daha sonra açýklanan Mesafe birimi ayarý bölümüne bakýnýz). / butonlarýna her bastýðýnýzda deðer 5 birim artar/azalýr. / butonlarýna sürekli bastýðýnýzda otomatik olarak hýzlý arttýrma veya azaltmaya geçilir. Ýstenilen deðere yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi serbest býrakýnýz ve ayar iþlemini tek tek basarak tamamlayýnýz. menü ekranýna geri dönmek için SET ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz. Ayar iptal etmek için, aşağ daki işlemleri uygulay n z: ESC butonuna k saca bas n z: Ekranda (On) yaz s yan p sönecektir; butonuna bas n z: ekranda (Off) yaz s yan p sönecektir; menü ekran na dönmek için SET ESC butonuna k saca veya ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butona uzunca bas n z. Saat ayarý (Hour) Bu fonksiyon saat ayarýnýn yapýlmasýný saðlar. Saati ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca SET ESC butonuna basýnýz, saat bilgisi ekranda yanýp sönecektir; ayar için veya butonuna basýnýz; kýsaca SET ESC butonuna basýnýz, dakika bilgisi ekranda yanýp sönecektir; ayar için veya butonuna basýnýz; menü ekranýna geri dönmek için SET ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz. Mesafe birimi ayarý (Unit) Bu fonksiyon ile mesafe biriminin ayarlanmasý mümkündür. Ýstenen birimi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca SET ESC butonuna basýnýz, ekranda (Unit) kelimesi ile önceden ayarlanmýþ birim (km) veya (mil) gösterilir; istenilen mesafe birimini ayarlamak için veya butonuna basýnýz. menü ekranýna geri dönmek için SET ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz. 17

21 Sesli uyar ses seviyesi ayar (BUZZ) Bu fonksiyon ile SET ESC, ve butonlar na bas ld ğ nda bir arýza/uyarý durumunda devreye alýnan sesli uyarýnýn ses seviyesini ayarlamak mümkündür. Ses seviyesini ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca SET ESC butonuna basýnýz, ekranda (buzz) simgesi gösterilecektir; istenilen ses seviyesini seçmek için veya butonlarýna basýnýz (ses seviyesi 8 seviyede ayarlanabilir). menü ekranýna geri dönmek için SET ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz. Ön yolcu ön ve yan hava yastýðýnýn devreye alýnmasý/devre dýþý býrakýlmasý (Bag P) (baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon, ön yolcu hava yastýðýnýn devreye alýnmasý/ devreden çýkarýlmasý için kullanýlýr. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: SET ESC butonuna basýnýz ve veya butonlarýna basarak (BAG P OFF) mesajý (devre dýþý býrakmak için) veya (BAG P On) mesajý (devreye almak için) ekrana geldikten sonra yeniden SET ESC butonuna basýnýz; onay talebi mesajý ekrana gelecektir; YES (EVET) (devreye alýnmayý/devreden çýkarýlmayý onaylamak) veya NO (HAYIR) (çýkýþ yapmak) seçeneklerini seçmek için veya butonlarýna basýnýz; menü ekranýna geri dönmek için SET ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz. Gündüz sürüş farlar n n devreye al nmas / devreden ç kar lmas ) (DRL) (baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon gündüz sürüş farlar n n devreye al nmas n /devreden ç kart lmas n sağlar. Bu fonksiyonu devreye almak veya devreden ç kartmak için aşağ daki işlemleri yap n z: SET ESC butonuna k saca bas n z: ekran bir alt menü gösterecektir; gündüz sürüş farlar n devreye almak (On) ya da devreden ç karmak (Off) için veya butonuna bas n z; alt menü ekran na dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya kaydetmeden ana ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. 18

22 ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGE (baz pazarlarda/versiyonlarda) Araç, yapýlan ayarlara baðlý olarak sürüþ esnasýnda yararlý bilgiler sunacak olan çok fonksiyonlu gösterge ile donat lm ş olabilir. STANDART EKRAN BÝLGÝLERÝ (þekil 16) Standart ekran aþaðýdakileri gösterir: A Tarih. B Kilometre sayacý (kat edilen km veya mil). C Saat (kontak anahtarý çýkarýldýðýnda ve ön kapýlar kapalýyken dahil her zaman gösterilir). D Dýþ hava s cakl ğ. E Far yükseklik ayarý (sadece kýsa farlar açýkken). F Start&Stop göstergesi (baz pazarlarda/versiyonlarda) G Vites değişim göstergesi (baz pazarlarda/versiyonlarda). NOT Ön kapýlardan bir tanesi açýldýðýnda ekran devreye girer ve birkaç saniyeliðine saat ve katedilen km veya mil mesafesi gösterilir. KUMANDA BUTONLARI (şekil 17) Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda yukarý gitmek veya ekrana gelen deðerleri arttýrmak için kullanýlýr. SET ESC Menünün görüntülenmesini ve/veya bir sonraki ekrana gidilmesini veya seçimin onaylanmas n sağlar. Butona uzun süreli bas lmas standart ekrana geri dönülmesini sağlar. Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda aþaðý gitmek veya ekrana gelen deðerleri azaltmak için kullanýlýr. şekil 16 F0V0038m şekil 17 F0V0012m 19

23 20 NOT ve butonlar aşağ daki durumlarda farkl fonksiyonlar devreye al r: Arac n iç ayd nlatmas n n ayarlanmas standart ekranda, gösterge paneli, ses sistemi ve otomatik klima kontrol sistemi parlakl ğ n kontrol eder. Ayar menüsü menü opsiyonlarýnda yukarý ve aþaðý gezinmek için; ayarlama sýrasýnda deðerleri arttýrmak ve azaltmak için. AYAR MENÜSÜ Menü, çevrimler halinde ard arda s ralanmş bir dizi fonksiyonu içerir ve bu fonksiyonlar aşağ daki paragraflarda verilen farkl seçimlerin veya ayarlar n (setup) yap lmas için kullan lan ve butonlar ile seçilebilir. Baz seçenekler için (Saat ve Birim) bir alt menü bulunmaktad r. Ayar (Setup) menüsü SET ESC butonuna k saca bas larak devreye al nabilir. Ayar menüsü seçeneklerinde hareket etmek için veya butonlar na k saca bas n z. Kullaným modlarý, seçilen opsiyonun özelliklerine baðlý olarak birbirlerinden ayrýlýrlar. AYDINLATMA (LIGHTING) HIZ LÝMÝTÝ (SPEED BEEP) TRIP B BİLGİSİ (TRIP B DATA) SAAT AYARI (SET TIME) TARÝH AYARI (SET DATE) SES SİSTEMİ (RADIO INFO) (mevcutsa) KAPILARIN OTOMATİK KİLİTLENMESİ (AUTOCLOSE) BÝRÝMLERİN AYARLANMASI (UNIT OF MEASUREMENT) LİSAN SEÇİMİ (LANGUAGE) SESLİ SİSTEMİ SES SEVİYESİ AYARI (WARNING VOLUME) DÜĞME SES SEVİYESİ AYARI (BUTTON VOLUME) EMNİYET KEMERİ SESLİ SI (SEAT BELT BUZZER) PERİYODİK BAKIM (SERVICE)

24 YOLCU HAVA YASTIÐI (PASSENGER AIRBAG) GÜNDÜZ SÜRÜŞ FARLARI (DAYTIME RUNNING LIGHTS) ÇIKIŞ (EXIT MENU) Alt menü olmadan ana menü opsiyonu seçimi: ayarlamak istediğiniz menü opsiyonunu seçmek için k saca SET ESC butonuna bas n z; yeni ayar seçmek için k saca (tek bas ş) veya butonuna bas n z; seçilen ayar kaydetmek ve daha önce seçilen ana menü opsiyonuna dönmek için SET ESC butonuna k saca bas n z. Alt menü ile bir ana menü opsiyonu seçmek: ilk alt menü opsiyonunu görüntülemek için k saca SET ESC butonuna bas n z; tüm alt menü opsiyonlar nda gezinmek için veya butonuna k saca (tek bas ş) bas n z; görüntülenen alt menü opsiyonunu seçmek ve ilgili ayar menüsünü açmak için SET ESC butonuna k saca bas n z; bu alt menüde yeni ayar seçmek için k saca (tek bas ş) veya butonuna bas n z; yeni ayarlar kaydetmek ve önceki alt menü opsiyonuna geri dönmek için k saca SET ESC butonuna bas n z. MENÜ FONKSİYONLARI Araç iç ayd nlatmas n n ayarlanmas Bu fonksiyon k sa farlar aç kken ve akşam olduğunda gösterge panelinin, tuşlar n, radyo ekran n n ve otomatik klima ekran n n parlakl ğ n ayarlamak için kullan l r. Gündüz zamanlar nda ve uzun farlar aç kken gösterge paneli, tuşlar, radyo ve otomatik klima ekran n n parlakl ğ en yüksek seviyeye ayarlan r. Ayd nlatma seviyesini ayarlamak için aşağ daki işlemleri yap n z: SET ESC butonuna bas n z: bir önceki ayd nlatma seviyesi ekranda yan p sönecektir; ayar değiştirmek için veya butonlar n kullan n z; menü ekran na dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. H z limiti (Speed limit) Bu fonksiyon ile, araç için bir sürat limiti (km/saat veya mph) belirlemek ve bu limit aþýldýðýnda sürücüyü hemen uyarmak mümkündür ( Uyarý lambalarý ve mesajlarý bölümüne bakýnýz). Hýz limitini ayarlamak için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca SET ESC basýnýz, ekranda (Speed Beep) yazýsý görünecektir; fonksiyonu açmak (On) ya da kapatmak (Off) için veya butonlarýna basýnýz. 21

25 22 eðer fonksiyon aktifse (On) istenen hýzý seçmek için veya kullanýnýz ve daha sonra SET ESC butonuna basýnýz. NOT Mümkün olan ayar aralýðý daha önce ayarlanan üniteye baðlý olmak üzere 30 ila 200 km/s veya 20 ila 125 mph arasýndadýr (bkz. sonra açýklanan Mesafe birimi ayar paragrafý). / butonlara her basýldýðýnda deðer 5 birim artar veya azalýr. / butonlarýna sürekli bastýðýnýzda otomatik olarak hýzlý artýrma veya azaltmaya geçilir. İstenilen deðere yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi serbest býrakýnýz ve ayar iþlemini tek tek basarak tamamlayýnýz. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca SET ESC butonuna basýnýz. Ayarý iptal etmek için, aþaðýdakileri uygulayýnýz: SET ESC butonuna kýsaca basýnýz: ekranda (On) yazýsý görünecektir. butonuna basýnýz: ekranda (Off) yazýsý görünecektir; menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya standart ekrana dönmek için uzunca SET ESC butonuna basýnýz. Trip B bilgisi (Trip B data) Bu fonksiyon ile Trip B (kýsmi yol) fonksiyonunu devreye almak (On) veya devreden çýkarmak (Off) mümkündür. Daha fazla bilgi için Yol bilgisayarý bölümüne bakýnýz. Devreye alýnmasý/devreden çýkarýlmasý için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca SET ESC butonuna basýnýz: (On) veya (Off) ekranda yanýp söner (önceki ayarlara baðlý olarak); ayar için veya butonuna basýnýz; menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca SET ESC butonuna basýnýz. Saat ayar (Set Time) Bu fonksiyon iki alt menü ile saatin ayarlanmasýný mümkün kýlar: Time (Saat) ve Mode (Saat format ). Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca SET ESC butonuna basýnýz, ekranda iki alt menü görünecektir: Time (Saat) ve Mode (Saat format ); iki alt menüde gezinmek için veya butonuna basýnýz; istenen opsiyonu seçin ve ardýndan kýsaca SET ESC butonuna basýnýz;

26 Time (Saat) seçtiðinizde, kýsaca SET ESC butonuna basýnýz, saat bilgisi ekranýnýzda yanýp sönecektir; ayar için veya butonuna basýnýz; kýsaca SET ESC butonuna basýnýz, dakika bilgisi ekranda yanýp sönecektir; ayarlamak için veya butonlarýna basýnýz; NOT Mümkün olan ayar aralýðý daha önce ayarlanan üniteye baðlý olmak üzere 30 ila 200 km/s veya 20 ila 125 mph arasýndadýr (bkz. sonra açýklanan Mesafe birimi ayar paragrafý). veya butonlara her basýldýðýnda deðer 5 birim artar veya azalýr. Butonlara sürekli bastýðýnýzda otomatik olarak hýzlý artýrma veya azaltmaya geçilir. İstenilen deðere yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi serbest býrakýnýz ve ayar iþlemini tek tek basarak tamamlayýnýz. Mode (Saat format) seçtiðinizde, kýsaca SET ESC butonuna basýnýz, saat format ekranda yanýp sönecektir; 24h veya 12h saat format aras nda seçim yapmak için veya butonuna basýnýz. Ayarlama iþleminden sonra, menü ekranýna geri dönmek için SET ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz. Standart ekrana veya ana menüye dönmek için SET ESC butonuna uzunca basýnýz. Tarih ayar (Set date) Bu fonksiyon tarihin güncellenmesini saðlar (gün - ay - yýl). Tarihi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: SET ESC butonuna kýsaca basýnýz: ekranda day (gün) (dd) yazýsý görünecektir. ayarlamak için veya butonlarýna basýnýz; SET ESC butonuna kýsaca basýnýz: ekranda month (ay) (mm) yazýsý görünecektir. ayarlamak için veya butonlarýna basýnýz; SET ESC butonuna kýsaca basýnýz: ekranda year (yýl) (yyyy) yazýsý görünecektir. ayarlamak için veya butonlarýna basýnýz; NOT or butonuna her basýldýðýnda deðer bir birim artar veya azalýr. Butona sürekli basýldýðýnda; otomatik hýzlý arttýrma veya azaltma saðlanýr. Ýstenilen deðere yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi serbest býrakýnýz ve ayar iþlemini tek tek basarak tamamlayýnýz. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya standart ekrana dönmek için uzunca SET ESC butonuna basýnýz. 23

27 Ses sistemi (Radio Info) Bu fonksiyon ses sistemi bilgilerinin ekranda görüntülenmesini saðlar. Radyo: seçilmiþ radyo istasyonu frekansý veya RDS mesajý, otomatik gezinme aktivasyonu veya AutoStore; CD, MP3: parça numarasý; Bilgi akýþýný devreye almak/devreden çýkarmak için (ON/OFF) aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: SET ESC butonuna kýsaca basýnýz: ekranda ON veya OFF yazacaktýr (önceden yapýlan ayarlara göre); ayarlamak için veya butonlarýna basýnýz; menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya standart ekrana dönmek için uzunca SET ESC butonuna basýnýz. Kap lar n otomatik kilitlenmesi (Autoclose) (baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon devredeyken (ON), arac n hýzý 20 km/s deðerini aþtýðýnda otomatik olarak kapýlarý kilitler. Bu fonksiyonu devreye almak/devreden çýkarmak için (ON/OFF) aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: SET ESC k saca bas n z: ekranda bir alt menü görüntülenecektir; SET ESC butonuna kýsaca basýnýz: On veya Off (önceden yapýlmýþ ayarlara göre) ekranda yanýp sönecektir; ayarlamak için veya butonlarýna basýnýz; alt menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden ana menü ekranna dönmek için uzunca SET ESC butonuna basýnýz. standart ekrana veya menüde bulunduğunuz noktaya göre ana menü ekranna dönmek için uzunca SET ESC butonuna basýnýz. Birimlerin ayarlanmas (Unit of measurement) Bu fonksiyon ile üç alt menüde ölçüm birimleri ayarlanabilir: Distances (Mesafe), Consumption (Yakýt tüketimi) ve Temperature (Sýcaklýk). Ýstenen birimi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: üç alt menü opsiyonunu ekrana getirmek için kýsaca SET ESC butonuna basýnýz; üç alt menüde gezinmek için veya butonuna basýnýz; istenen alt menüyü seçiniz ve ardýndan kýsaca SET ESC butonuna basýnýz; Distance (Mesafe) seçerseniz: kýsaca SET ESC butonuna basýnýz, ekranda km veya mil görünecektir (önceden yapýlan ayarlara göre); 24

28 ayarlamak için veya butonlarýna basýnýz; Consumption (Yakýt Tüketimi) seçerseniz: kýsaca SET ESC butonuna basýnýz, ekranda km/i, I/100km veya mpg görünecektir (önceden yapýlan ayarlara göre); Mesafe birimi ayarý km ise, yakýt tüketimi birimi km/i veya I/100km olarak görünecektir. Mesafe birimi ayarý mil ise, yakýt tüketimi birimi mpg olarak görünecektir. ayarlamak için veya butonlarýna basýnýz; Temperature (Sýcaklýk) seçerseniz: kýsaca SET ESC butonuna basýnýz, ekranda C veya F görünecektir (önceden yapýlan ayarlara göre); ayarlamak için veya butonlarýna basýnýz; Alt menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden ana menü ekran na dönmek için uzunca SET ESC butonuna basýnýz. standart ekrana veya menüde bulunduğunuz noktaya göre ana menü ekran na dönmek için uzunca SET ESC butonuna basýnýz. Lisan seçimi (Language) Ekrana gelen mesajlar aþaðýdaki dillerde görüntülenebilir: Ýtalyanca, Ýngilizce, Almanca, Portekizce, Ýspanyolca, Fransýzca, Türkçe, Flemenkçe ve Lehçe. Ýstenen dili ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: SET ESC butonuna kýsaca basýnýz: önceden ayarlanmýþ language (lisan) ekranda görünecektir; ayarlamak için veya butonlarýna basýnýz; menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca SET ESC butonuna basýnýz. Sesli uyar sistemi ses seviyesi ayar (Warning volume) Herhangi bir arýza/uyarý belirtisine eþlik eden ikaz sesi 8 seviyeli olarak ayarlanabilir. Ses seviyesini ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: SET ESC butonuna kýsaca basýnýz: önceden ayarlanan seviye ekranda görünecektir; ayarlamak için veya butonlarýna basýnýz; menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca SET ESC butonuna basýnýz. 25

29 Düğme ses seviyesi ayar (Button volume) Bu fonksiyon ile SET ESC, ve butonlarýn n ses seviyesi 8 seviyeye kadar ayarlanabilir. Ses seviyesini ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: SET ESC butonuna kýsaca basýnýz: önceden ayarlanan seviye ekranda görünecektir; ayarlamak için veya butonlarýna basýnýz; menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca SET ESC butonuna basýnýz. Emniyet kemeri sesli uyar s (Seat belt buzzer) Bu fonksiyon yetkili bir Fiat servisi tarafýndan devreden çýkarýldýðýnda ekrana gelecektir ( Güvenlik Sistemleri bölümünde S.B.R. sistemi ile ilgili paragrafa bakýnýz). Periyodik Bak m (Service) Bu fonksiyon ile düzenli periyodik bak m aral ğ bilgilerinin görüntülenmesi mümkündür. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: SET ESC butonuna kýsaca basýnýz: daha önceki ayarlara baðlý olarak km veya mil biriminde servis aral ğ görüntüye gelecektir (bkz. Mesafe birimleri ayar paragrafý); menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca SET ESC butonuna basýnýz. NOT Periyodik Bakým Programý na göre bakým yapýlmasý gereken kilometreden (20,000 km) 2,000 km (veya 1,240 mil) önce kontak anahtarý MAR konumundayken, otomatik olarak uyarý görüntüye gelir ve bu uyarý 200 km de (veya 124 mil) bir tekrarlanýr. 200 km nin altýnda servis bilgileri daha sýk görüntüye gelir. Servis bilgileri önceden belirlenmiþ birim ayarýna göre km veya mil olarak belirtilir. Periyodik bir bakým aralýðý yaklaþmaktayken kontak anahtarýný MAR konumuna çevirmenizle birlikte araç bakýmýna kadar gidilebilecek km/mil mesafesini belirten Service (Bakým) mesajý ekrana gelecektir. Periyodik bakým programý ile belirlenmiþ her türlü bakým iþleminin gerçekleþtirilmesi ve göstergenin sýfýrlanmasý için yetkili bir Fiat servisine baþvurunuz. 26

30 Ön yolcu ön ve yan hava yastýðýnýn devreye alýnmasý/devre dýþý býrakýlmasý (baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon, ön yolcu hava yastýðýnýn devreye alýnmasý/ devreden çýkarýlmasý için kullanýlýr (baz pazarlarda/versiyonlarda). Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: SET ESC butonuna basýnýz ve veya butonlarýna basarak (Bag pass: Off) mesajý (devre dýþý býrakmak için) veya (Bag pass: On) mesajý (devreye almak için) ekrana geldikten sonra yeniden SET ESC butonuna basýnýz; onay talebi mesajý ekrana gelecektir; Yes (evet) (devreye alýnmayý/devreden çýkarýlmayý onaylamak) veya No (hay r) (çýkýþ yapmak) seçeneklerini seçmek için veya butonlarýna basýnýz; onay mesajýný ekrana getirip menü ekranýna geri dönmek için SET ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz. Gündüz sürüş farlar n devreye alma/devre d ş b rakma) (DRL) Bu fonksiyon gündüz farlar n n devreye al nmas n /devreden ç kart lmas n sağlar. Bu fonksiyonu devreye almak veya devreden ç kartmak için aşağ daki işlemleri yap n z: SET ESC butonuna k saca bas n z: ekran bir alt menü gösterecektir; k saca SET ESC butonuna bas n z, önceki ayara bağl olarak On veya Off ekranda yan p sönecektir; ayar değiştirmek için veya butonuna bas n z; alt menü ekranna dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya kaydetmeden ana ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. menüde bulunduğunuz noktaya göre, standart ekrana veya ana menüye tekrar dönmek için SET ESC butonuna bas n z. Menüden ç k ş (Exit menu) Bu fonksiyon, fonksiyonlarýn art arda sýralandýðý ilk menü ekranýndaki çevrimi kapatan son fonksiyondur. Standart ekrana ayarlarý kaydetmeden geri dönmek için kýsaca SET ESC butonuna basýnýz. Ýlk menü opsiyonuna (Hýz Limiti Ayar ) geri dönmek için butonuna basýnýz. 27

31 YOL BÝLGÝSAYARI Genel özellikler Trip computer (Yol Bilgisayarý) arac n kullaným durumuna göre bilgi verir (kontak anahtarý MAR konumundayken). Bu fonksiyon arac n iki ayrý ve baðýmsýz Trip A ve Trip B yolculuğundan oluþmaktadýr; her iki fonksiyon da sýfýrlanabilirdir (sýfýrlama - yeni yolculuk baþlangýcý). Trip A fonksiyonu aþaðýdakileri gösterir: Yakýt almadan gidilebilecek mesafe (Range) Katedilen mesafe (Distance travelled) Ortalama yakýt tüketimi (Average consumption) Anlýk yakýt tüketimi (Current consumption) Ortalama hýz (Average speed) Seyahat süresi (driving time). Çok fonksiyonlu göstergede mevcut olan Trip B fonksiyonu aþaðýdaki bilgileri gösterir: Katedilen mesafe B (Distance travelled B) Ortalama yakýt tüketimi B (Average consumption B) Ortalama hýz B (Average speed B) Seyahat süresi B (driving time). NOT Trip B fonksiyonu devre dýþý býrakýlabilir (bkz. bölüm Trip B ). Yakýt almadan gidilebilecek mesafe (Range) ile Anl k yak t tüketimi (Instant consumption) fonksiyonu sýfýrlanamaz. Ekrana gelen deðerler Yakýt almadan gidilebilecek mesafe Bu deðer, arac n deposunda bulunan mevcut yak t ile gidebileceði mesafeyi (km veya mil), sürüþ þartlarýnýn deðiþmediði varsayýmý altýnda belirtir. Gösterge aþaðýdaki durumlarda ---- gösterir: 50 km den (veya 30 mil) daha küçük deðerler; araç uzun bir süre için motor çalýþýr halde park edilmiþse. DÝKKAT Yakýt almadan gidilecek mesafe deðeri birçok nedenler ile deðiþebilir: sürüþ þekli ( Aracýn kullanýlýþý bölümündeki Sürüþ þekli paragrafýna bakýnýz), yol tipi (otoyol, þehir içi, daðlýk yollar gibi), aracýn durumu (yükleme, lastik basýnçlarý gibi). Seyahat planý yukarýdaki þartlara göre yapýlmalýdýr. Katedilen mesafe Bu deðer, yeni bir yolculuk baþlangýcýndan itibaren katedilen mesafeyi gösterir. Ortalama yakýt tüketimi Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren ortalama yakýt tüketimini gösterir. Anlýk yakýt tüketimi Bu deðer, anlýk yakýt tüketimini gösterir (her saniye güncellenir). Araç motor çalýþýyorken park edilmiþse, ekranda simgesi görünür. Ortalama hýz Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren ortalama hýzý toplam zamanýn bir fonksiyonu olarak gösterir. 28

32 Seyahat süresi Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren geçen zamaný gösterir. DÝKKAT Herhangi bir veri eksik olduðunda, Yol Bilgisayarý ---- simgesini gösterir. Normal çalýþma koþullarý sýfýrlandýðýnda, deðiþik birimlerin hesaplanmasýna düzenli olarak yeniden baþlanacaktýr. Arýzadan önce gösterilen deðerler sýfýrlanmayacaktýr. TRIP butonu (þekil 18) Sað kumanda kolunda bulunan TRIP butonu, (kontak anahtarý MAR konumundayken) aþaðýdaki açýklanan fonksiyonlarý girmek için kullanýlýr. farklý deðerlerin görüntüye gelmesi için kýsaca basma; s f rlamak ve yeni bir yolculuða baþlamak için uzun basma. Yeni yolculuk Sýfýrlama ve yeni yolculuk başlatma: TRIP butonuna basýlarak sürücü tarafýndan manuel olarak yapýlabilir; Trip Distance deðeri km ya da km deðerine ulaþtýðýnda veya Travel time deðeri (99 saat ve 59 dakika) ya da (999 saat ve 59 dakika) deðerine ulaþtýðýnda otomatik olarak sýfýrlanabilir. Akü baðlantýsýný kestikten/yeniden baðladýktan sonra sýfýrlanabilir. DÝKKAT Trip A fonksiyonuyla ilgili ekranlar görüntülenirken yapýlan sýfýrlama iþlemi, yalnýzca bu fonksiyonun bilgilerini sýfýrlar. DÝKKAT Trip B fonksiyonuyla ilgili ekranlar görüntülenirken yapýlan sýfýrlama iþlemi ise, yalnýzca bu fonksiyonun bilgilerini sýfýrlar. Trip prosedürü başlatma Kontak anahtarý MAR konumundayken fonksiyonu sýfýrlamak için TRIP butonunu 2 saniyeden daha fazla basýlý tutunuz. Trip fonksiyonundan çýkýþ Trip fonksiyonundan çýkmak için: SET ESC butonunu 2 saniyeden fazla basýlý tutunuz. şekil 18 F0V0010m 29

33 KOLTUKLAR SÜRÜCÜ KOLTUĞU (baz Cargo tiplerinde) Koltuk ayarlarýný yalnýz araç hareketsiz konumdayken yapýnýz. Koltuðun ileri-geri hareket ettirilmesi A (şekil 19) kolunu kaldýrýp, koltuðu ileri veya geri itiniz. Sürüþ pozisyonunda iken, kollarýnýz hafifçe bükülmüþ ve elleriniz direksiyon simidi üzerinde bulunmalýdýr. Ayar kolunu býraktýktan sonra, koltuðu ilerigeri hareket ettirmeye çalýþarak, kýzaklar üzerindeki kilitlerine oturduðundan emin olunuz. Koltuðun yerine oturmamasý, kýzaklar üzerinde hareket etmesine ve arac n kontrolünü kaybetmenize sebep olabilir. Koltuk s rtl ğ n yat rma ayar B kolunu (şekil 19) kald r n, s rt n z koltuk s rtl ğ ndan hafifçe kald r n, s rtl k istenilen konuma gelene kadar s rt n z ile s rtl ğ yönlendiriniz. 30 şekil 19 F0V0210m

34 SÜRÜCÜ KOLTUĞU (şekil 20) (baz Doblò/Doblò Combi/Cargo tiplerinde) Koltuk ayarlarýný yalnýz araç hareketsiz konumdayken yapýnýz. DİKKAT Ayar işlemi sürücü koltukta oturuyor iken yaplmal d r. Sürücü koltuğu bel desteği ayar (baz pazarlarda/versiyonlarda) Koltuk bel desteğini ayarlamak için ayar çark D yi (şekil 20) çevirin. Koltuðun ileri-geri hareket ettirilmesi A kolunu kaldýrýp, koltuðu ileri veya geri itiniz. Sürüþ pozisyonunda iken, kollarýnýz hafifçe bükülmüþ ve elleriniz direksiyon simidi üzerinde bulunmalýdýr. Ayar kolunu býraktýktan sonra, koltuðu ileri-geri hareket ettirmeye çalýþarak, kýzaklar üzerindeki kilitlerine oturduðundan emin olunuz. Koltuðun yerine oturmamasý, kýzaklar üzerinde hareket etmesine ve arac n kontrolünü kaybetmenize sebep olabilir. Koltuk s rtl ğ eðiminin ayarý B ayar çark n çeviriniz. Sürücü koltuğunun yükseklik ayar (baz pazarlarda/versiyonlarda) Koltuk yüksekliğini ayarlayarak ve arka k sm alçaltarak en rahat pozisyonu sağlamak için C kolunu kullan n z. şekil 20 F0V0013m 31

35 Koltuk s tma (baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyonu devreye almak/devreden ç karmak için kontak anahtar n MAR konumuna getirerek A (şekil 21) butonuna bas n z. Fonksiyon devreye al nd ğ nda, buton üzerinde bulunan led yanar. KATLANABİLİR YOLCU KOLTUĞU (baz pazarlarda/versiyonlarda) Baz Cargo tiplerinde, s rtl ğ öne doğru yat r labilen koltuk mevcuttur. Ön yolcu koltuğunu katlamadan önce hasar önlemek için ön paneli kapat n z. Ön panel ile çak şmaya neden olmadan aşağ ya doğru bütün bir katlama için koltuğu tamam yla kapat n z. Koltuk s rtl ğ n n katlanmas Koltuk s rtl ğ n öne doğru yat rmak için aşağ daki işlemleri yap n z: yolcu taraf ndaki kap y aç n z; koltuğun yanlar nda bulunan her iki kolu da (A-şekil 22) çekiniz ve ok yönünde öne doğru katlay n z; 32 şekil 21 F0V0208m şekil 22 F0V0142m

36 daha sonra koltuk s rtl ğ n (B-şekil 23) aşağ ya doğru itiniz: koltuk s rtl ğ şimdi masa konumunda tam olarak aşağ dad r; tutamağ (C-şekil 24) çekiniz ve koltuk s rtl ğ n mümkün olduğunda aşağ ya doğru itiniz. Koltuk şimdi tamam yla katlanm şt r. Koltuk s rtl ğ n n kald r lmas Koltuk s rtl ğ n normal konumuna getirmek için aşağ daki işlemleri yap n z: Kolu (A-şekil 25) tutunuz ve koltuk s rtl ğ n kald r n z. Kollardan (B-şekil 26) tutun ve koltuk s rtl ğ n daha fazla kald r n z. şekil 24 F0V0144m şekil 23 F0V0143m şekil 25 F0V0145m 33

37 Yolcu koltuğu katlanm ş durumda iken, üzerindeki boşluğu yükleme alan olarak kullanabilirsiniz. Seyahat esnas nda, herhangi bir risk oluşturmas n engellemek için nesneleri ç kart n z veya sabitleyiniz. Yükleme alan ve yolcu kabini aras nda bir bölme yok ise, büyük yükler veya paketler yolcu kabinine girebilir. Yüklerin ve paketlerin araç içindeki teçhizatlar ile sabitleyerek seyahat esnas nda engel teşkil etmesini engelleyiniz. ARKA KOLTUKLARA GEÇİŞ (Doblò ve Doblò Combi tiplerinde) Arka koltuklara yan kayar kap lar açarak geçiş yap labilir ( Kap lar bölümündeki aç klamalara bak n z). KATLANABÝLÝR YOLCU KOLTUÐU (Doblò ve Doblò Combi tiplerinde) Bazý tiplerde, s rtl ğ öne doðru yatýrýlabilen koltuk mevcuttur. Herhangi bir hasar önlemek için ön yolcu koltuğunu masa konumunda katlamadan önce ön paneli kapat n z. Ön panel ile çak şmaya neden olmadan aşağ ya doğru bütün bir katlama için koltuğu tamam yla kapat n z. DİKKAT Koltuğu sadece arka koltuklarda yolcu oturmuyorsa hareket ettiriniz. Koltuk s rtl ğ n n katlanmasý: Yolcu tarafýndaki kapýyý açýnýz; Kolu (A) çekiniz ve ok yönünde öne doðru katlayýnýz. Daha sonra koltuk s rtl ğ n (B) aþaðýya doðru itiniz: koltuk s rtl ğ þimdi masa konumunda tam olarak aþaðýdadýr. Koltuk s rtl ğ n n kaldýrýlmasý: Kolu (A) tutunuz ve koltuk s rtl ğ n kaldýrýnýz. 34 şekil 26 F0V0146m şekil 26b F0V0201m

38 3. KOLTUK SIRASININ HAREKET ETTİRİLMESİ Aşağ daki işlemleri yap n z: Arka koltuk başl klar n tamamen indiriniz; Koltuk kemerlerini yana hareket ettirip döndürmeden düzgün olarak uzat n z. Koltuk s rtl ğ n n sabit durmas n sağlayan A kolunu (şekil 26c) kald r n ve öne doğru yat r n. Kolu kald rd ğ nzda k rm z bir bant göreceksiniz. Koltuk s rtl ğ n n arkas ndaki B kemerini (şekil 26c) çekin ve koltuklar ve s rtl klar öne doğru yat r n; NOT Ayr lm ş (tek parça olmayan) koltuklarda koltuk minderinin alt köşesinde plastik kemerler bulunur, katlanm ş konumdaki koltuğu bu kemerler ile ikinci koltuk s ras n n koltuk başl ğ çubuklar na bağlayabilirsiniz. 3. KOLTUK SIRASININ ÇIKARILMASI Aşağ daki işlemleri yap n z: arka koltuk başl klar n ç kart n z; perdeyi yuvas ndan ay r n z; A Emniyet kemerlerini yan k s mlara koyun, sarma mekanizmas taraf ndan tamamen ç kar ld klar ndan ve bükülmediklerinden emin olunuz; Koltuk s rtl ğ n n sabit durmas n sağlayan A kolunu (şekil 26c) kald r n ve öne doğru yat r n. Kolu kald rd ğ n zda k rm z bir şerit göreceksiniz. Koltuk s rtl ğ n n arkas ndaki B tutamağ n (şekil 26c) çekin ve koltuğu ve koltuk s rtl ğ n öne doğru katlay n z. Koltuk başl klar n minderin alt ndaki delikleri (başl k çubuklar n takarak) kullanarak sabit konuma getiriniz; Şekilde gösterildiği gibi (şekil 26d) kola bast r n z; Koltuğu zemindeki bağlant noktalar ndan ay r n z. 3. KOLTUK SIRASININ YENİDEN TAKILMASI Aşağ daki işlemleri yap n z: Bağlant halkalar n zemindeki ilgili noktalara tak n z (şekil 26e); Şekilde gösterildiği gibi (şekil 26d) kola bast r n ve koltuğun emniyetli konuma gelip gelmediğinden emin B şekil 26c F0V0205m şekil 26d F0V0206m 35

39 olmak için kolu çekiniz; Koltuk başl ğ n minderin alt ndan ç kar n z; Minderi ve koltuk s rtl ğ n geri katlay n z; Koltuk başl ğ n tekrar ilgili yerine tak n z. Perdeyi tekrar yuvas na yerleştiriniz. DİKKAT Koltuğun zemindeki bağlant noktalar na emniyetli bir şekilde sabitlendiğinden ve A kolunun (şekil 26c) s k şt r lm ş olduğundan (k rm z şerit görülmeyecek şekilde) emin olunuz. BÖLMELER (baz pazarlarda/versiyonlarda) CARGO TİPLERİ Sabit bölme (şekil 27) Yolcu kabinini ve yükleme bölümünü ay rmak için kullan l r., şekil 26e F0V0207m 36 şekil 27 F0V0102m şekil 28 F0V0103m şekil 29 F0V0219m

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 PUNTO FL TR 1ed 7 24.11.2009 15:18 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Punto nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-033 Punto Nuova TR_R.qxd 03.02.2006 11:02 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Grande Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Grande Punto nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-034 Fiorino Euro 5 LUM TR 2e 7 1.12.2010 11:28 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Fiorino nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR P E R F O R M A N S K O N F O R G Ü V E N L İ K A M B İ A N S A K S E S U A R L A R D E Ğ E R L E R OR İ J İNA L P A R Ç A L A R OR İ J İNA L P A R Ç A L

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR P E R F O R M A N S K O N F O R G Ü V E N L İ K A M B İ A N S A K S E S U A R L A R D E Ğ E R L E R OR İ J İNA L P A R Ç A L A R OR İ J İNA L P A R Ç A L

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Fiorino nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Punto Nuova TR_R:001-033 Punto Nuova TR_R.qxd 07.08.2008 10:43 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Grande Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Grande Punto

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-034 Qubo Euro 5 LUM TR 2e 7 2.12.2010 12:02 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat QUBO yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat QUBO nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR AMBİANS AKSESUARLAR DEĞERLER ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it:001-031 LINEA 1ed it 24.11.2010 13:51 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR AMBİANS AKSESUARLAR DEĞERLER ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-034 Fiorino LUM TR 2e 7 14.08.2010 10:01 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Fiorino nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032_LINEA_1ed_IT 22.09.2014 11:46 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Ducato TR.qxd 18.10.2006 10:29 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz.. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-031 LINEA 1ed TR_pp 31.01.2012 16:15 Sayfa I ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-028 500 LUM TR 2e 7 30.06.2011 14:33 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat ü seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat ünüzün tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-031 LINEA 1ed TR_28.05.2013 30.05.2013 15:04 Sayfa I ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-022 FIAT 500 GBdx:001-022 FIAT 500 GB 19.09.2008 15:48 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat ü seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat ünüzün tüm özelliklerini

Detaylı

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz:

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz: 001-024 Fiat Croma TR_duzen.qxd 31.05.2006 20:09 Page 1 Deðerlili Müþterimiz,, FIAT ý tercih edip, Fiat Croma yý seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Croma nýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino TR 1ed:001-035 Fiorino GB 1ed 04.03.2010 13:55 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 04.12.2006 17:15 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 21.07.2006 16:45 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR P E R F O R M A N S K O N F O R G Ü V E N L İ K A M B İ A N S A K S E S U A R L A R D E Ğ E R L E R OR İ J İNA L P A R Ç A L A R OR İ J İNA L P A R Ç A L

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR P E R F O R M A N S K O N F O R G Ü V E N L İ K A M B İ A N S A K S E S U A R L A R D E Ğ E R L E R OR İ J İNA L P A R Ç A L A R OR İ J İNA L P A R Ç A L

Detaylı

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model BRAVO LUM GB:BRAVO UM GB 24-05-2012 14:30 Pagina 1 F I A B T R A V Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Fiat Panda TR 1ed 14.02.2011 10:09 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Panda y seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Panda n z n tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Ducato TR.qxd 18.10.2006 10:29 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz.. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-028 500 LUM TR 2e 7 30.06.2011 14:33 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat ü seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat ünüzün tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-022 BRAVO GB:001-022 BRAVO GB 24.01.2012 11:15 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun

Detaylı

kişisel güvenlik; aracın korunması; çevrenin korunması.

kişisel güvenlik; aracın korunması; çevrenin korunması. 001-126 Alfa MiTo GB 11-06-2008 10:08 Pagina 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitabı, otomobilinizin özelliklerini tanımanıza yardımcı olmak

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ

Detaylı

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz.

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz. Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bu el kitabý, aracýnýzýn

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

VOLVO S80 Quick Guide

VOLVO S80 Quick Guide VOLVO S80 Quick Guide yeni volvo'nuza hoşgeldiniz! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvo'nuzu çok daha fazla beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO V50 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO C70 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO C70 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO C70 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

25-1$/ 3$5 $/$5 1$6,/ 7$1,1,5" 2ULMLQDO 3DU DODU

25-1$/ 3$5 $/$5 1$6,/ 7$1,1,5 2ULMLQDO 3DU DODU Tüm Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1

530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1 530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1 F I A 5 T T R E K K I 0 N G 0 L 530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 26 TR Bu ilave kılavuz beraberinde verildiği kullanım kılavuzuna

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Sahip Olduðunuzla Gurur Duyacaks n z... Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Farmall U ve Farmall U Pro Güç ve Konfor Bir Arada 2 ayrı beygir seçeneði bulunan Farmall U ve Farmall U Pro serisi gücün,

Detaylı

4 SUNUM İLETİŞİM PEUGEOT HİZMETİNİZE BİR İNTERNET SİTESİNİ SUNAR. Başlıkların içerisinde işaretler, dikkatinizi sınıflandırılmış bir içeriğe çeker:

4 SUNUM İLETİŞİM PEUGEOT HİZMETİNİZE BİR İNTERNET SİTESİNİ SUNAR. Başlıkların içerisinde işaretler, dikkatinizi sınıflandırılmış bir içeriğe çeker: 4 SUNUM Bu kullanım kılavuzu, daha ilk kullanımından itibaren aracı tanıdık kılmak ve sık kullanılan işlevlerini öğretmek için tasarlanmıştır. Her biri kendine özel rengi sayesinde tanımlanan 10 başlıktan

Detaylı

1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6

1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6 İÇİNDEKİLER 1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK... 5 2.1.Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6 3.TARİH ve ZAMAN AYARI...6 4.SICAKLIĞIN DÜŞÜRÜLME DÖNEMLERİ...8

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1

001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1 001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1 S ayýn müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Strada yý seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Strada nýzýn tüm özelliklerini

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO XC90 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO XC90 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO XC90 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. u Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

VOLVO C30 quick Guide

VOLVO C30 quick Guide VOLVO C30 quick Guide Yenİ volvo'nuza hoşgeldiniz! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvonuzu çok daha fazla beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı

Detaylı

YAKIT TÜKETİMİ. Aşağıdaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri Avrupa Birliği Direktiflerince belirlenmiştir.

YAKIT TÜKETİMİ. Aşağıdaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri Avrupa Birliği Direktiflerince belirlenmiştir. 603.95.789 Doblo NO START&STOP ESA F I 2-09-2011 A S t a r t & S t o p T 9:24 Pagina 1 D s i s t e m i n e O s a h i p B o l m a y a n L t i p l e r Ó 603.95.789 Doblo NO START&STOP ESA 2-09-2011 9:24

Detaylı

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1398 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 70 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160 / 2000 Uzunluk - Genişlik (mm) 3941-1728 Yükseklik

Detaylı

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn.

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. ALBEA_001-021_TR: ALBEA_001-021_TR 08.08.2008 16:05 Sayfa 1 Sayýn müþterimiz, Bir Fiat Albea otomobili seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz kart basma saatinin kullanımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn.

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. ALBEA_001-021_TR: ALBEA_001-021_TR 08.08.2008 16:05 Sayfa 1 Sayýn müþterimiz, Bir Fiat Albea otomobili seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

QUICK GUIDE WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ!

QUICK GUIDE WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ! QUICK GUIDE WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ! UZAKTAN KUMANDA TUŞU, PCC -KİŞİSEL ARAÇ İLETİŞİMİ*, ANAHTARSIZ SÜRÜŞ 3 1 2 Yalnızca PCC için geçerlidir 1 Yeşil ışık: Araç kilitlidir. 2 Sarı ışık:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı