ULUSLARARASI F NANSAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI F NANSAL"

Transkript

1 25 ULUSLARARASI F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) NA GENEL BAKIfi Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü Doç. Dr. Serdar ÖZKAN Dokuz Eylül Üniversitesi flletme Fakültesi I. G R fi çinde yaflad m z bilgi ça nda; küreselleflme, teknolojik geliflmeler, internet ve elektronik ticaret, bilgi yönetimi ve bilginin en etkin flekilde kullan - m, dünyada yaflanan önemli geliflmeleri oluflturmaktad r. Bu geliflmeler sonucunda, ülke ekonomileri aras ndaki s n rlar kalkm fl, ekonomiler birbirine ba ml hale gelmifl, iflletmelerin uluslararas faaliyetlerinde art fl olmufl ve iflletmeler uluslararas sermaye piyasalar na menkul k ymet ihraç etmeye bafllam fllard r. Özellikle 1990 l y llarda uluslararas menkul k ymet ifllemleri önemli ölçüde artm fl 1 ve flirketler menkul k ymetlerini ayn anda birden çok ülkede ihraç etmeye bafllam fllard r. Di er taraftan, 100 den fazla ülkenin sermaye piyasala- 1 ABD sermaye piyasalar na bak ld nda 1990 y l ndan bu yana; yabanc menkul k ymetlere yap lan ABD yat r mlar n n 2,5 Trilyon $ a ulaflmas ve ABD menkul k ymetlerine yap lan yabanc yat r mlar n 4 Trilyon $ a yaklaflmas son y llarda piyasalarda yaflanan dinamizmin ve de iflikli in birer göstergesi olarak dikkat çekmektedir. Üstünda, S.: Global Muhasebe Standartlar na Do ru, Active Bankac l k ve Finans Dergisi, Y l:5, Say :28, Ocak-fiubat 2003, s. 7-8.

2 26 mali ÇÖZÜM r düzenleyici kurulufllar taraf ndan oluflturulan ve uluslararas fon ak mlar n n artmas na paralel olarak son y llarda uluslararas alanda önemli bir güç olarak ortaya ç kan Uluslararas Menkul K ymetler Komisyonlar Örgütü (International Organization of Securities Commissions-IOSCO) Teknik Komitesi nin 1989 y l nda Uluslararas Halka Arzlar üzerine haz rlad - raporda; ülkeler aras ndaki farkl mali raporlama yükümlülüklerinin s - n r ötesi menkul k ymet ihraçlar nda en çok problem yaratan konulardan biri oldu u belirtilmifltir 2. Konu ile ilgili baz örnekler afla da verilmifltir: Bilindi i üzere, hem stanbul Menkul K ymetler Borsas, hem de New York Borsas na hisse senetleri kote edilmifl olan Turkcell 2000 y l ilk 9 ay nda iki farkl faaliyet sonucu aç klam flt r. Türkiye de ilk 9 ayda 23.7 trilyon TL zarar aç klayan Turkcell New York Borsas nda trilyon TL kar aç klam flt r. Bu iki farkl faaliyet sonucu Amerikan Genel Kabul Görmüfl Muhasebe Standartlar (US GAAP) ile Türk Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) muhasebe standartlar - n n farkl l ndan kaynaklanmaktad r 3. Di er bir örnek ise 1993 y l nda New York Borsas nda hisse senetlerini kote ettiren ilk Alman flirketi olan Daimler-Benz ile ilgilidir. Daimler-Benz hisse senetlerini New York Borsas na kote ettirmek için düzenledi i mali tablolar nda 1993 y l nda Almanya Muhasebe Standartlar na göre 615 milyon Deutsche Mark (DM) net dönem kar aç klam flken, Amerika Birleflik Devletleri Muhasebe Standartlar na göre 1,839 milyon DM zarar aç klam flt r. Bu iki de iflik faaliyet sonucuda Almanya ve Amerikan muhasebe standartlar aras ndaki farkl l klar göstermektedir 4. Konu ile ilgili verilebilecek bir baflka örnek de Almanya n n meflhur markas BMW otomobillerine iliflkindir: Avrupa n n birçok büyük flirketi gibi BMW de Almanya muhasebe standartlar na göre haz rlanm fl finansal tablolar n Amerikan muhasebe standartlar na göre de- ifltirmeyi reddetmifltir. Böylelikle, dünyan n en karl otomobil flirketle- 2 Üstünda, S.: Muhasebe Standartlar Oluflturulmas Süreci, Muhasebe ve Denetime Bak fl, Y l:1, Say :1, Nisan 2000, s Milliyet Gazetesi, 09 Kas m Roberts, C.-Weetman, P.-Gordon, P.: International Financial Accounting A Comparative Approach, Financial Times Pitman Publishing, Great Britain, 1998, s

3 27 rinden birinin hisse senetlerinin Amerikan borsalar nda yer almas mümkün olmam flt r 5. Verilen örneklerden de anlafl laca gibi, de iflik ülkelerin muhasebe standartlar ndaki farkl l klar elde edilen mali bilgilerin karfl laflt r lmas n zorlaflt rmakta, sermaye piyasalar ndan fon toplanmas sürecinde engel teflkil etmekte bunlara ilave olarak uluslararas flirket al m-sat m ve birleflmelerinde zorluklar yaflanmas na neden olmaktad r. Bütün bu olumsuzluklar n giderilmesi ise, farkl ülkelerde uygulanan farkl muhasebe ve finansal raporlama standartlar n n birbirine uyumlu hale getirilmesi yani tüm ülkelerde ayn muhasebe ve finansal raporlama standartlar n n ayn biçimde uygulanmas zorunlulu unu karfl m za ç karmaktad r. Bu ise, uluslararas kabul gören muhasebe ve finansal raporlama standartlar ile mümkün olabilecektir. Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar, dünya çap nda bir k yaslama ve de erlendirmeye olanak sa layan kaliteli ve güvenilir bilginin üretilmesi için son derece disiplinli ve titiz bir çerçeve olarak karfl m za ç kmaktad r. Dünya çap nda kullan labilecek, kaliteli tek bir finansal raporlama standartlar setinin oluflturulmas durumunda afla daki yararlar elde edilecektir 6 ; fiirketler aç s ndan farkl muhasebe uygulamalar ndan do an ek maliyetler ortadan kalkacak, Yurtd fl ifltirakleri bulunan veya yurtd fl bir ana ortakl n ifltiraki konumundaki flirketlerin konsolide mali tablolar n düzeltme gereklili i ortadan kalkacak, Yat r mc lar ve borç verenler aç s ndan yat r mlar n tafl d riskler nedeniyle artan yüksek faiz maliyetleri azalacak, Uluslararas piyasalardan fon toplamay veya borçlanmay amaçlayan flirketlerin mali tablolar n ilgili ülke uygulamas na dönüfltürme zorunluluklar azalacak, Çokuluslu flirketlerin mali tablolar - n n konsolidasyonu, uluslararas faaliyetlerin performans n n de erlendirilmesinde fayda sa lanacak, Ekonomik iflbirlikleri oluflturma çabalar nda önemli bir engel ortadan kalkm fl olacakt r. 5 Yücel, G.: TMS-1 Muhasebe Politikalar n n Aç klanmas, I.Türkiye Muhasebe Standartlar Sempozyumu Tebli i, zmir, SPK Tebli i

4 28 mali ÇÖZÜM II. ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI KURULU (IASB) VE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI (IAS/UMS) HAKKINDA GENEL B LG Uluslararas Muhasebe Standartlar Komitesi (International Accounting Standarts Commitee-IASC) 29 Haziran 1973 tarihinde Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Meksika, Hollanda, ngiltere, rlanda ve Amerika Birleflik Devletleri muhasebe örgütlerinin anlaflmas sonucu kurulmufltur 7. Merkezi Londra da bulunan ve ba ms z bir organizasyon niteli- indeki komiteye 100 den fazla ülkeden u aflk n muhasebeciyi temsil eden 140 dan fazla muhasebe kuruluflu üyesidir 8. IASC nin amac, Kamuya aç klanan denetlenmifl mali tablolarda uygulanmas gereken muhasebe standartlar - n belirlemek ve bu standartlar n dünya çap nda benimsenmelerini sa lamakt r. IASC, ilk dönemlerinde benzer ifllem ve olaylar n kaydedilmesi için biri benchmark uygulama di eri ise alternatif uygulama olmak üzere genellikle iki muhasebe yaklafl m n öneren standartlar oluflturmufltur y l nda tamamlanan karfl laflt - r labilirlik projesi ile standartlardaki alternatiflerin say s önemli ölçüde azalt lm flt r. Bu amaçla IASC taraf ndan bugüne kadar EK 1 de sunulan 41 adet muhasebe standard yay nlanm flt r. IASC, üyelerinin IAS a uyumunu her ülkenin özel durumunu dikkate alarak zorunlu tutmam fl ve ikna yolu ile uluslararas yaklafl m sa lamay ümit etmektedir. IASC üyelerinin hükümetlere ve standart koyan kurulufllara IAS a uygun hareket etmeleri konusunda bask yapmalar üyelik anlaflmas gere i istenmifltir 9. Bunun için muhasebe mesle inin toplumda sahip oldu u önemli yer ve sayg nl k, ikna arac olarak kullan lmaktad r. IASC nin, Uluslararas Muhasebe Standartlar na iliflkin çal flmalar, bir- 7 Preface to Statements of Internat onal Accounting Standards 2002, International Accounting Standards Board, p.1 8 Akgül, B -., A.-Akay, H.: Uluslararas Muhasebe Standartlar ve Türkiye de Uygulama Etkinli ine liflkin Bir Araflt rma, Türkmen Kitabevi, s Yeflilo lu, H.: Standartlaflan Muhasebe Uygulamalar n n flletmelerde Sa lad Yararlar Ve Getirdi i Güçlükler, Türkiye 3. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, SMMMO, 30 Nisan-4 May s 1997.

5 29 çok ulusal ve uluslararas örgütler taraf ndan da desteklenmekte ve harmonizasyon çal flmalar sürdürülmektedir. Bu örgütlere örnek olarak IOS- CO, Dünya Bankas, Birleflmifl Milletler, Avrupa Birli i verilebilir. Ülkemizden, Türkiye Muhasebe Uzmanlar Derne i (TMUD) 1974 y l ndan, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler Odalar Birli i (TÜRMOB) 1994 y l ndan beri IASC üyesidirler. IASC 1977 y l nda amaçlar n gerçeklefltirmek için her ülkedeki yerel muhasebe standartlar n n daha nitelikli olan IAS a yak nlaflt r lmas ile ilgili çözüm yollar bulmas gerekti i sonucuna varm flt r. Bu nedenle IASC nin yeniden yap land r lmas gündeme gelmifl ve Uluslararas Muhasebe Standartlar Komitesi Vakf, Mart 2001 de kurulmufltur. Uluslararas Muhasebe Standartlar Komitesi Vakf, Mütevelli Heyeti ve Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu (International Accounting Standards Board -IASB) olmak üzere iki ana bölümden oluflmaktad r. Ayr - ca, Standart Yorumlama Komitesi ve Standart Dan flma Kurulu da Uluslararas Muhasebe Standartlar Komitesi Vakf n n organlar d r. Mütevelli Heyetinin görevi, Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu, Standart Yorumlama Komitesi ve Standart Dan flma Kurulu nun üyelerini atamak, kontrol etmek ve gerekti inde mali kaynak sa lamakt r. Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu nun sorumlulu u ise standartlar ve taslaklar gelifltirmek, yay nlamak ve Standart Yorumlama Komitesi nin yorumlar n onaylamakt r. Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu bu görevi 01 Nisan 2001 tarihinde devralm flt r. Kurul, Nisan 2001 tarihleri aras nda yapt toplant lar nda daha önce IASC tatarf ndan ç kar lan tüm Uluslararas Muhasebe Standartlar n ve ilgili yorumlar onaylam flt r. Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu taraf ndan ç kar lacak tüm muhasebe standartlar Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar -UFRS n oluflturacakt r Deloitte Touche Tohmatsu, Uluslararas Muhasebe Standartlar Cep Kitapç, May s 2001, s.5.

6 30 mali ÇÖZÜM III- ULUSLARARASI F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) NA GENEL BAKIfi Dünyada UFRS Çal flmalar Dünyada muhasebe uygulamalar nda kabul edilen iki muhasebe standart seti bulunmaktad r. Bunlardan biri Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu (IASB) taraf ndan oluflturulan Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar -UFRS- (IFRS; International Financial Reporting Standards), di eri ise ABD de Finansal Muhasebe Standartlar Kurulu (FASB) taraf ndan oluflturulan ABD Genel Kabul Görmüfl Muhasebe lkeleri (US GAAP ) dir. Bu iki muhasebe standart seti aras ndaki temel fark ise, IASB taraf ndan oluflturulan muhasebe standartlar n n "ilke bazl " standartlar olmas na karfl n; US GAAP standartlar n n "kural bazl " olmas d r. UFRS nin lke Bazl standartlar, konuya iliflkin ilkeleri ve standard n nihai amac n ortaya koyan bir yaklafl m do rultusunda haz rlanmaktad r. lke bazl standartlar, finansal raporlamada ifllemlerin fleklini de il, ekonomik özünü yans tmas n temel almaktad r. US GAAP in "Kural Bazl standartlar ise her türlü uygulamay kapsamaya çal flan detayl düzenlemelerdir. Kural bazl yaklafl m, finansal raporlamada uygulamalar tam fleffafl ktan al koymakta, standartlar n esas amac kapsam nda yap lacak de erlendirmeleri bir anlamda engellemekte, mali tablo haz rlayanlar ve ba ms z denetçileri daha rutin uygulamalara yönlendirmektedir 11. Amerika Birleflik Devletleri ndeki Durum Amerika Birleflik Devletleri nde (ABD) esas al nan genel kabul görmüfl muhasebe ilkeleri olan US GAAP; genifl uluslararas kabul gören, geliflen ve geliflmekte olan ülkelerce örnek al - nan standartlard r. Ancak son dönemde yaflanan muhasebe skandallar (Enron, WorldCom, Adelphia, Xerox, Tyco, Global Crossing vb.) etkinlik konusunda US GAAP standartlar - n n bir tak m kusurlar oldu unu göstermifltir. Uluslararas Menkul K ymetler Komisyonlar Örgütü (IOSCO) nün Çal flmalar Yüzden fazla ülkenin sermaye piyasalar düzenleyici kurulufllar taraf ndan oluflturulan ve uluslararas fon ak mlar n n artmas na paralel olarak son y llarda uluslararas arenada önemli bir güç olarak ortaya ç kan 11 SEC Report,

7 31 Uluslararas Menkul K ymetler Komisyonlar Örgütü (IOSCO) de menkul k ymet ihraçlar nda uluslararas kabul gören muhasebe standartlar n n oluflturulmas konusuna ilgi göstermektedir. IASB nin çal flmalar n destekleme politikas n benimsemifl olan IOSCO, bu konuda yürüttü ü bir projenin sonucu olarak; 2000 y l May s ay nda uluslararas menkul k ymet ihraçlar nda kullan lmak üzere IASB taraf ndan oluflturulan temel standartlar setini onaylam flt r. IOSCO kararlar üye ülkeler aç s ndan ba lay c olmamakla birlikte, SEC in de IOSCO üyesi oldu- u düflünüldü ünde, IOSCO ve IASB nin ortak giriflimlerinin muhasebe standartlar n n uluslararas uyumu konusunda kayda de er geliflmeler sa lam flt r. Basel Komitesi UFRS Çal flmalar Bankac l k ifllemlerini düzenleyici otoriteler taraf ndan oluflturulmufl olan Basel Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision), UFRS üzerinde yürüttü ü çal flmalar sonucunda, Nisan 2000 de UFRS i ve uluslararas muhasebe uygulamalar nda yak nsama çabalar n destekledi ini aç klam flt r. Bankac l k sektöründe Basel-II kurallar 2008 y l ndan itibaren uygulanmaya bafllanacakt r. flletmelerin bankalarla çal flabilmesi için Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar n uygulamalar gerekmektedir. Avrupa Birli i (AB) UFRS Çal flmalar Avrupa Komisyonu, Haziran 2000 de, halka aç k flirketlerin, 2005 y l ndan itibaren hisse senetleri borsalar ve teflkilatlanm fl piyasalarda ifllem gören flirketlerin (bankalar ve sigorta flirketleri dahil olmak üzere) konsolide mali tablolar n n UFRS ile uyumlu haz rlanmas yönünde karar alm flt r. Mart 2002 de Avrupa Parlamentosu söz konusu düzenlemeyi onaylam fl ve Eylül 2002 de düzenlemeyi yay nlam flt r. Böylece Avrupa Birli i üyesi yaklafl k 7000 flirket ve bunlar n ba l ortakl klar ile ifltirakleri ve ifl ortakl klar UFRS uygulamas na geçmifllerdir. Ayr ca yap lan düzenlemeye göre, üye ülkeler bu yükümlülü ü tüm flirketleri kapsayacak flekilde geniflletme konusunda serbest b rak lm flt r. UFRS ve US GAAP Yak nlaflt rma Çal flmalar Bütün bu geliflmeler sonucunda, Amerikan Finansal Muhasebe Standartlar Kurulu (Financial Accounting Standards Board FASB) ve Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu (International Accounting Standards Board IASB) 18 Eylül 2002 tarihinde, Amerikan Standartlar ile Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar yak nlaflt rma amac yla bir anlaflmay imzalam fllard r. Her iki kurulun mevcut ve gelecekte ortaya ç kabile-

8 32 mali ÇÖZÜM cek muhasebe ile ilgili konulara yüksek kaliteli ve birbirleriyle uyumlu çözümler üretme taahhüdünü temsil eden bu anlaflma global muhasebe uygulamalar aç s ndan tarihi bir dönüm noktas n oluflturmaktad r. Ancak bu standartlar n US GAAP ile karfl laflt r l p mutabakat n n yap lmas ve tutar farklar n n aç klanmas kural, SEC taraf ndan henüz kald r lm fl de ildir. Öte yandan, ABD deki flirketler UFRS den etkilenme sürecine girmifltir. Ayr ca, IASB nin standartlar n n dünyaca kabul görmeye bafllamas, FASB nin de dahil oldu u ulusal standart kurullar n n bu konuya daha fazla e ilmelerini gerektirir hale gelmifltir. Uluslararas kurulufllarca benimsenen uygulamalar ile yasal düzenlemeler aç s ndan meydana gelen geliflmeler, UFRS nin yasal yükümlülük olmasa bile ülkeler baz nda ve flirket uygulamalar nda yayg nl k kazand n göstermektedir. Bir çok finansman sa lay c banka ve benzeri kurulufllar ve di- er düzenleyici otoriteler finansal raporlama yükümlülükleri aç s ndan UFRS yi esas almaktad r. Baz ülkeler tüm UFRS leri ulusal düzenleme olarak benimserken, mevcut durumda muhasebe standartlar na iliflkin genifl düzenlemeler oluflturmufl olan ülkeler de genellikle ulusal düzenlemelerindeki boflluklar gidermek veya mevcut düzenlemeleri uluslararas gereksinimlere uygun hale getirmek konusunda UFRS yi kullanmaktad rlar. Türkiye de UFRS Çal flmalar Türkiye de flirketlerin halka aç lmas, hisse senetlerinin dünya borsalar nda ifllem görmesi ve uluslararas ticari iliflkilerin önemli boyutlara ulaflmas, IAS e uygun mali raporlar n kullan lmas n ön plana ç kartm flt r. Bu nedenle, ülkemizdeki muhasebe standartlar n n UFRS ile uyumunun sa lanmas kaç n lmaz hale gelmifltir. Türkiye de bu konuda yap lan çal flmalar afla da özetlenmifltir. Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) UFRS Çal flmalar Sermaye Piyasas Kurulu SPK Finansal Raporlama Standartlar n n Uluslararas Standartlara Tam Uyum Projesi ni hayata geçirmifltir. Bu çerçevede UFRS ile uyumlu muhasebe standartlar n haz rlam fl ve Seri XI, No:25 say l Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli ini, tarihli ve say l mükerrer Resmi Gazete de yay mlanm flt r. Bu Tebli de UFRS ile uyumlu ek 2 de yer alan 33 adet standart mevcuttur. Tebli, tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yay m tarihinde yürürlü e girmifltir.

9 33 Özel hesap dönemi olan iflletmeler için ise, Tebli tarihinden sonra sona eren y ll k hesap döneminden sonraki ilk ara mali tablolardan bafllamak üzere uygulanmaya bafllam flt r. Tebli, Hisse senetleri borsada ifllem gören flirketler, yat r m ortakl klar, hisse senetleri borsada ifllem görsün veya görmesin tüm arac kurumlar, portföy yönetim flirketleri ile yer verilen bu iflletmelerin ba l ortakl, müflterek yönetime tabi ortakl ve ifltiraki konumunda olan ve konsolidasyon kapsam d fl nda tutulmam fl olan flirketleri kapsam na al nm fl ve raporlama yapmakla yükümlü tutulmufllard r. Ancak, bankalar ve sigorta flirketleri Sermaye Piyasas Kanunu nun 50/a maddesi kapsam nda muhasebe, mali tablo ve rapor standartlar konular nda kendi özel kanunlar ndaki hükümlere tabi b rak lm flt r. Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu (TMSK) Çal flmalar SPK n n yan s ra, Türkiye de ulusal muhasebe standartlar n n oluflturulabilmesi amac yla tarih ve 4487 say l Kanun ile 2499 say l Sermaye Piyasas Kanunu na eklenen EK-1 inci madde ile Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu (TMSK) kurulmufltur. Böylece Türkiye de muhasebe standartlar ç kartma yetkisi tek bir kurulufla verilerek bu konuda önemli bir ad m at lm flt r. Kurul un kurulufl gerekçesi, Denetlenmifl finansal tablolar n sunumunda; finansal tablolar n ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karfl laflt r labilir ve anlafl labilir nitelikte olmalar için ulusal muhasebe ilkelerinin geliflmesini ve benimsenmesini sa layacak ve kamu yarar için uygulanacak ulusal muhasebe standartlar n saptamak ve yay mlamak t r. TMSK kamu tüzel kiflili ine haiz, idari ve mali özerkli e sahiptir ve Baflbakanl n ilgili kurulufludur. TMSK, tarihinde fiilen faaliyete geçmifltir. TMSK internet sitesinde 12 yay mlanan tarihli bas n aç klamas nda; Kurul un globalleflme sürecinde geliflmifl dünya ülkeleriyle ayn muhasebe standartlar n kullanma yönünde niyet belirtmifl olan Türkiye nin bu ça dafl yaklafl m do rultusunda, uluslararas muhasebe standartlar yla uyumun sa lanmas sorumlulu unu üstlenmifl oldu u belirtilmifltir. Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu taraf ndan, standartlar n çevirisi ta- 12

10 34 mali ÇÖZÜM mamlanm fl ve EK 3 de yer alan standartlar internet sitesinde yay nlanm flt r. Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Çal flmalar Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taraf ndan bankalar n; hesap ve kay t düzeninde fleffafl k ve tekdüzenin sa lanmas, gerçekleflen ifllemlerin kay t d fl nda kalmas - n n önlenmesi, faaliyetlerin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sa l kl ve güvenilir bir biçimde muhasebelefltirilmesi, konsolide ve konsolide olmayan bazda mali durumlar, mali performanslar ile yönetimin etkinli i hakk nda bilgileri içeren mali tablolar n zaman nda ve do ru bir flekilde haz rlanmas, raporlanmas ve yay mlanmas na iliflkin esas, usul ve ilkelerin belirlenmesi amac yla, Haziran 2002 de Muhasebe Uygulama Yönetmeli i yay nlanm flt r. Bu yönetmelik ile bankac l k sektörü ile ilgisi bulunan ve ek 4 te yer alan 19 adet muhasebe standard Türkiye de uygulamaya konulmufltur 13. Türk Ticaret Kanunu Tasar s nda Yer Alan Düzenlemeler TBMM alt komisyonunda ele al nan Türk Ticaret Kanunu Tasar s n n 88'inci maddesi ile tacirlerin muhasebeye iliflkin konularda do rudan Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu taraf ndan yay mlanacak olan Türkiye Muhasebe Standartlar 'na uyulmas hususu hükme ba lanm flt r. Böylece, 2007 y l nda yürürlü e girmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu Tasar s ile tüm iflletmelere UFRS ile tam uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlar na uyma zorunlulu u öngörülmüfltür. VI. SONUÇ Günümüzde, ulusal ve uluslararas alanlarda ortak muhasebe standartlar n n kullan m, finansal tablo haz rlay c lar ve kullan c lar için ortak bir muhasebe dilini oluflturacak ve gerek haz rlayanlar gerekse ayn veya farkl ülkelerde bulunan ve bu finansal tablolar karar verme sürecinde kullananlar için büyük kolayl k sa layacakt r. Ayr ca, farkl muhasebe standartlar kullanarak birden fazla finansal tablo haz rlama gere i ortadan kalkacak ve maliyetler de düflecektir. Türkiye IOSCO, IASB üyesi ve Avrupa Birli i ne aday ülkedir. Di er yandan birçok Türk flirketinin yurtd fl yat r mlar bulunmakta ve çok say da Türk flirketinin yabanc yat r mc lar ya da kredi kurumlar ile iliflkileri mevcuttur. Ayr ca, Basel II nin 2008 y l nda yü- 13

11 35 rürlü e girecek olmas ndan dolay, Türkiye de geçerli muhasebe standartlar n n, Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar ile uyumlu hale getirilmesi durumunda Türkiye nin bu konuda dünya ile entegrasyonu sa lanacakt r. Bunun sonucunda yabanc sermayenin Türkiye ye ak fl h zlanacakt r. flletmeler 2007 y l nda yürürlü e girmesi beklenen yeni Türk Ticaret Kanunu ve 2008 y l nda yürürlü e girmesi beklenen Basel II düzenlemeleri sonucunda Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar yla tam uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlar n uygulamaya bafllayacaklard r. Türkiye Muhasebe Standartlar na uygun bir biçimde düzenlenecek olan finansal tablolarda elde edilecek kar ticari kar olacakt r. flletmeler, bu ticari kârdan hareketle, vergi mevzuat nda yer alan de erleme hükümlerinin olumlu ve olumsuz etkileri ile yasal olarak kabul edilmeyen giderler ve vergiden muaf veya müstesna gelirlerini bu karara eklemek ve indirmek suretiyle haricen gelir ve kurumlar vergisi hesaplayacakt r. Böylece, iflletmelerin flu ana kadar oldu u gibi yaln zca vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için muhasebe tutma yerine fleffaf, tutarl ve karfl laflt r labilir finansal raporlama haz rlayacaklard r. Bu finansal tablolardan, baflta yat r mc lar ve kredi kurulufllar olmak üzere tüm iflletme ilgilileri yararlanacaklard r. Tüm bu süreç içerisinde çok önemli bir yer tutan küçük ve orta büyüklükteki iflletmeler (KOB ) in durumunun ayr ca de erlendirilmesi gerekmektedir. Bilindi i gibi UFRS temelde hisse senetleri borsalar ve teflkilatlanm fl piyasalarda ifllem gören flirketleri kapsamaktad r. Özellikle maliyet ve UFRS uygulamas n yapacak uzman kifliler aç s ndan ele al nd nda dünyada oldu u gibi Türkiye de de KOB ler için ayr bir standart seti haz rlanmal d r. Bu konuda henüz, Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu'nca tüm dünya ülkelerince uygulanabilir bir standart seti çal flmalar devam etmektedir. TMSK, KOB lere yönelik olarak bu konuda Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu çal flmalar n beklemeden kendisi de KOB Finansal Raporlama Standard n haz rlamaya yetkilidir. Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar na geçifl basit bir ifllem de ildir. Yo un çal flma gerektiren bir süreci kapsar. Bu geçifl etkin bir flekilde yönetilmesi gereken büyük bir projedir. Mali kaynak ve insan kayna gerektirir. Genel olarak, ulusal standartlar ile UFRS aras nda önemli farkl l klar ortaya ç kabilmekte ve bu geçifl dikkat ve e itim deste ini gerektirir. Bu konuda gerek üniversitelere ve gerekse TÜRMOB a önemli görevler düflmektedir.

12 36 mali ÇÖZÜM EK 1: ULUSLARARASI MUHASEBE VE ULUSLARARASI F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI IAS 1 IAS 2 IAS 3 IAS 4 IAS 5 IAS 6 IAS 7 Presentation of Financial Statements - Finansal Tablolar n Sunuluflu Inventories - Stoklar Bu standart yürürlükten kald r lm fl, yerini IAS 27 ve IAS 28 alm flt r. Bu standart yürürlükten kald r lm fl, yerini IAS 16 ve IAS 38 alm flt r. Bu standart yürürlükten kald r lm fl, yerini IAS 1 alm flt r. Bu standart yürürlükten kald r lm fl, yerini IAS 15 alm flt r. Cash Flow Statements Nakit Ak m Tablosu IAS 8 Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies - Dönem Kâr veya Zarar, Muhasebe Politikalar ndaki Temel Hatalar ve De ifliklikler IAS 9 Bu standart yürürlükten kald r lm fl, yerini IAS 38 alm flt r. IAS 10 Events After the Balance Sheet Date Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar IAS 11 Construction Contracts Y llara Sari nflaat Sözleflmeleri IAS 12 Income Taxes Gelir Vergileri IAS 13 Bu standart yürürlükten kald r lm fl, yerini IAS 1 alm flt r. IAS 14 Segment Reporting Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas IAS 15 Information Reflecting the Effects of Changes Prices - Fiyat De iflmelerinin Etkilerini Yans tan Bilgiler IAS 16 Property Plant and Equipment Maddi Duran Varl klar (Arazi, bina, fabrika ve araç gereçler) IAS 17 Leases Finansal Kiralama fllemlerinin Muhasebelefltirilmesi IAS 18 Revenue Gelirler IAS 19 Employee Benefits Çal flanlar n Haklar IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance Devletin Vermifl Oldu u Teflviklerin ve Yard mlar n Muhasebelefltirilmesi ve Aç klanmas

13 37 IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate Döviz Kurlar ndaki De iflikliklerin Etkileri IAS 22 Business Combinations fiirket Birleflmeleri IAS 23 Borrowing Costs Borçlanma Maliyetleri IAS 24 Related Party Disclosures lgili Kurulufllarla Yap lan fllere liflkin Aç klamalar IAS 25 Bu standart yürürlükten kald r lm fl, yerini IAS 39 ve IAS 40 alm flt r. Yürürlük tarihi IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Emeklilik Haklar n n Muhasebelefltirilmesi ve Raporlanmas IAS 27 Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries - Konsolide Finansal Tablolar ve Ba l Ortakl klar n Muhasebelefltirilmesi IAS 28 Accounting for Investments in Associates fltiraklerdeki Yat r mlar n Muhasebelefltirilmesi IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies Yüksek Enflasyon Ortam nda Finansal Raporlama IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions Banka ve Benzeri Finansal Kurulufllar n Finansal Tablolar nda Yer Almas Gereken Aç klamalar IAS 31 Financial Reporting of Interests in Joint Ventures - fl Ortakl klar ndaki Haklar n Malî Aç dan Raporlanmas IAS 32 Financial Instruments: Disclosures and Presentation Finansal Enstrümanlar: Aç klama ve Sunum IAS 33 Earnings per Share Hisse Bafl na Kâr IAS 34 Interim Financial Reporting Ara Mali Tablolar IAS 35 Discontinuing Operations Devam Etmeyen Faaliyetler IAS 36 Impairment of Assets Varl klara liflkin De er Düflüklü ü IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets Karfl l klar, fiarta Ba l Yükümlülükler ve fiarta Ba l Varl klar IAS 38 Intangible Assets Maddi Olmayan Duran Varl klar

14 38 mali ÇÖZÜM IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement Finansal Enstrümanlar: Tan ma ve Ölçüm IAS 40 Investment Property Yat r m Amaçl Gayri Menkuller IAS 41 Agriculture - Tar m IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards- Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar n n lk Uygulamas IFRS 2 Share-based Payment - Hisse Bazl Ödemeler IFRS 3 Busines Combinations- flletme Birleflmeleri IFRS 4 Insurance Contracts Sigorta Sözleflmeleri IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations- Sat fl Amaçl Elde Tutulan Duran Varl klar ve Durdurulan Faaliyetler IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Assets- Maden Kaynaklar n n Araflt rmas ve De erlendirilmesi IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures-Finansal Araçlar:Aç klamalar

15 39 EK 2: SERMAYE P YASASINDA MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBL KISIMLARI VE BU KISIMLARA KARfiILIK GELEN ULUSLARARASI F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI K s m No Tebli K s mlar nda IFRS IFRS Bafll K s m 1 Mali Tablolara liflkin Genel lkeler - Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements K s m 2 Mali Tablolar n Sunumu IFRS 1 Presentation of Financial Statements K s m 3 Ara Mali Tablolar IFRS 34 Interim Financial Reporting K s m 4 Nakit Ak m Tablosu IFRS 7 Cash Flow Statements K s m 5 Has lat IFRS 18 Revenue K s m 6 Stoklar IFRS 2 Inventories K s m 7 Maddi Varl klar IFRS 16 Property, Plant and Equipment K s m 8 Maddi Olmayan Varl klar IFRS 38 Intangible Assets K s m 9 Varl klarda De er Düflüklü ü IFRS 36 Impairment of Assets K s m 10 Borçlanma Maliyetleri IFRS 23 Borrowing Costs K s m 11 Finansal Araçlar IFRS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation IFRS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement K s m 12 flletme Birleflmeleri IFRS 22 Business Combinations K s m 13 Konsolide Mali Tablolar, Ba l IFRS 27 Consolidated Financial Statements Ortakl klar, Müflterek Yönetime Tabi and Accounting for Investments in Subsidiaries Teflebbüsler ve fltiraklerin Muhasebelefltirilmesi IFRS 28 Accounting for Investments in Associates IFRS 31 Financial Reporting of Interests in Joint Ventures K s m 14 Kur De ifliminin Etkileri IFRS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates K s m 15 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde IFRS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Mali Tablolar n Düzeltilmesi Economies K s m 16 Hisse Bafl na Kazanç IFRS 33 Earning Per Share K s m 17 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar IFRS 10 Events After the Balance Sheet Date K s m 18 Karfl l klar, fiarta Ba l Yükümlülükler IFRS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets K s m 19 Muhasebe Politikalar, Muhasebe IFRS 8 Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Tahminlerinde De ifliklik ve Hatalar Errors and Changes in Accounting Policies K s m 20 Kiralama fllemleri IFRS 17 Leases K s m 21 liflkili Taraflar IFRS 24 Related Party Disclosures K s m 22 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre IFRS 14 Segment Reporting Raporlanmas K s m 23 Banka ve Benzeri Finansal Kurulufllar n IFRS 30 Disclosures in the Financial Statements Mali Tablolar n Kamuya Aç klanmas of Banks and Similar Financial Institutions K s m 24 nflaat Sözleflmeleri IFRS 11 Construction Contracts K s m 25 Durdurulan Faaliyetler IFRS 35 Discontinuing Operations K s m 26 Devlet Teflvik ve Yard mlar IFRS 20 Accointing for Goverment Grants and Disclosure of Government Assistance K s m 27 Yat r m Amaçl Gayrimenkulller IFRS 40 Investment Property K s m 28 Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler IFRS 12 Income Taxes K s m 29 Çal flanlara Sa lanan Faydalar IFRS 19 Employee Benefits K s m 30 Emeklilik Planlar IFRS 26 Accounting and Reporting by Retirement K s m 31 Tar msal Faaliyetler IFRS 41 Agriculture K s m 32 Mali Tablo ve Raporlar n Aç klanmas, - - Kurula ve Borsaya Gönderilmesi - - K s m 33 lk Dönem Mali Tablolar - - K s m 34 Muhtelif Hükümler - -

16 40 mali ÇÖZÜM EK 3 : TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARI Konu Resmi Gazete Tarih ve Say s Kavramsal Çerçeve TMS 1 : Finansal Tablolar n Sunuluflu TMS 1 : Finansal Tablolar n Sunuluflu (De ifliklik) TMS 2 : Stoklar TMS 2 : Stoklar (De ifliklik) TMS 7 : Nakit Ak fl Tablolar TMS 8 : Muhasebe Politikalar, Muhasebe Tahminlerinde De ifliklikler ve Hatalar TMS 10 : Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar TMS 11 : nflaat Sözleflmeleri TMS 12 : Gelir Vergileri TMS 14 : Bölümlere Göre Raporlama TMS 16 : Maddi Duran Varl klar TMS 17 : Kiralama fllemleri TMS 18 : Has lat TMS 19 : Çal flanlara Sa lanan Faydalar TMS 20 : Devlet Teflviklerinin Muhasebelefltirilmesi ve Devlet Yard mlar n n Aç klanmas TMS 21 : Kur De ifliminin Etkileri TMS 23 : Borçlanma Maliyetleri TMS 24 : liflkili Taraf Aç klamalar TMS 26 : Emeklilik Fayda Planlar nda Muhasebelefltirme ve Raporlama TMS 27 : Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar TMS 28 : fltiraklerdeki Yat r mlar TMS 29 : Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama

17 41 TMS 30 : Bankalar ve Benzeri Finansal Kurulufllar n Finansal Tablolar nda Yap lacak Aç klamalar TMS 31 : fl Ortakl klar ndaki Paylar TMS 33 : Hisse Bafl na Kazanç TMS 34 : Ara Dönem Finansal Raporlama TMS 36 : Varl klarda De er Düflüklü ü TMS 37 : Karfl l klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl klar TMS 38 : Maddi Olmayan Duran Varl klar TMS 40 : Yat r m Amaçl Gayrimenkuller TMS 41 : Tar msal Faaliyetler TFRS 1 : Türkiye Finansal Raporlama Standartlar n n lk Uygulamas TFRS 2 : Hisse Bazl Ödemeler TFRS 3 : flletme Birleflmeleri TFRS 4 : Sigorta Sözleflmeleri TFRS 5 : Sat fl Amaçl Elde Tutulan Duran Varl klar ve Durdurulan Faaliyetler TFRS 6 : Maden Kaynaklar n n Araflt r lmas ve De erlendirilmesi

18 42 mali ÇÖZÜM EK 4 : BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMEL LE LG L TEBL LER 1 Say l Tebli Finansal Araçlar n Muhasebelefltirilmesi Standard 2 Say l Tebli Maddi Duran Varl klar n Muhasebelefltirilmesi Standard 3 Say l Tebli Maddi Olmayan Duran Varl klar n Muhasebelefltirilmesi Standard 4 Say l Tebli Kiralama fllemlerine liflkin Muhasebe Standard 5 Say l Tebli Bankan n Dahil Oldu u Risk Grubuyla Yapt fllemlerin Muhasebelefltirilmesi Standard 6 Say l Tebli Banka Birleflme ve Devirleri ile Bankalarca ktisap Edilen Ortakl klar n 7 Say l Tebli Varl klardaki de er Azal fl n n Muhasebelefltirilmesi Standard 8 Say l Tebli Karfl l klar, fiarta Ba l Yükümlülükler ve varl klar n Muhasebelefltirilmesi Standard 9 Say l Tebli Devlet Teflviklerinin Muhasebelefltirilmesi ve Devlet yard mlar n n Dipnotlarla Aç klanmas 10 Say l Tebli Banka Çal flanlar n n Haklar n n Muhasebelefltirilmesi Standard 11 Say l Tebli Kur De iflim etkilerinin Muhasebelefltirilmesi Standard 12 Say l Tebli Dönem Net Kar/Zarar, Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalar nda yap lan de iflikliklerin Muhasebelefltirilmesi Standard 13 Say l Tebli Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Ç kan Hususlar n Muhasebelefltirilmesi Standard 14 Say l Tebli Mali Tablolar n Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine liflkin Muhasebe Standard Ekli Tablo 15 Say l Tebli Konsolide Mali Tablolar n Düzenlenmesi, Ba l ortakl k, Birlikte Kontrol Edilen Ortakl k ve fltiraklerin Muhasebelefltirilmesi Standard 16 Say l Tebli Nakit Ak m Tablosunun Düzenlenmesine liflkin Muhasebe Standard 17 Say l Tebli Kamuya Aç klanacak Mali tablolar ile Bunlara liflkin Aç klama ve Dipnotlar Standard ve Eki Tablolar 18 Say l Tebli Vergilerin Muhasebelefltirilmesi Standard 19 Say l Tebli Özel Finans Kurumlar nca Kamuya Aç klanacak Mali Tablolar ile Bunlara liflkin Aç klama ve Dipnotlar Standard Y ll kfaaliyet Raporuna liflkin Tebli

19 43 YARARLANILAN KAYNAKLAR Akdo an, N.: Muhasebe Standartlar na Toplu Bak fl, Muhasebe Uygulamas ve Vergi liflkisi, Muhasebe Uygulamalar ve Vergi Mevzuat Sempozyumu IV Bildirileri, Ankara SMMM Odas, Yay n No:33, Ankara,2004. Akgül, B., A.-Akay, H.: Uluslararas Muhasebe Standartlar ve Türkiye de Uygulama Etkinli ine liflkin Bir Araflt rma, Türkmen Kitabevi. Ba c, H.: Ulusal Muhasebe Standartlar ve Uluslararas Muhasebe Standartlar, XVII. Türkiye Muhasebe Kongresi, stanbul,10-12 Ekim Baflaran, C.: Evrensel Muhasebe Standartlar na Do ru, / docs/malicozum. Deloitte Touche Tohmatsu, Uluslararas Muhasebe Standartlar Cep Kitapç, May s Erhan, D.U.:Türkiye de Muhasebe Standartlar n n Geliflimi, Mödav I. Uluslararas Muhasebe Konferans, stanbul, Internat onal Accounting Standards 2002, International Accounting Standards Board. Milliyet Gazetesi, 09 Kas m Roberts, C.-Weetman, P.-Gordon, P.: International Financial Accounting A Comparative Approach, Financial Times Pitman Publishing, Great Britain, Üstünda, S.: Global Muhasebe Standartlar na Do ru, Active Bankac l k ve Finans Dergisi, Y l:5, Say :28, Ocak-fiubat Üstünda, S.: Muhasebe Standartlar Oluflturulmas Süreci, Muhasebe ve Denetime Bak fl, Y l:1, Say :1, Nisan Yücel, G.: TMS-1 Muhasebe Politikalar - n n Aç klanmas, I. Türkiye Muhasebe Standartlar Sempozyumu Tebli i, zmir. Yeflilo lu, H.: Standartlaflan Muhasebe Uygulamalar n n flletmelerde Sa lad Yararlar Ve Getirdi i Güçlükler, Türkiye 3. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, SMMMO, 30 Nisan-4 May s 1997.

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

2004 YILI FAALİYET RAPORU

2004 YILI FAALİYET RAPORU 2004 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU (TMSK)... 3 1.1. TMSK nın Temel Görevi... 3 1.2. Karar Organı... 3 1.3. Personel... 4 1.4. Gelirler ve Giderler...

Detaylı

ULUSLARARASI F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE TÜRK YE DE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ GEL fi M

ULUSLARARASI F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE TÜRK YE DE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ GEL fi M Prof.Dr.Yüksel KOÇ YALKIN Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Defne DEM R ULUSLARARASI F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE TÜRK YE DE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ GEL fi M Prof. Dr. Yüksel Koç YALKIN Ankara

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ I. GİRİŞ Doç. Dr. Cemal İBİŞ M.Ü. İ.İ.B.F. Araş. Gör. Ayça AKARÇAY M.Ü. İ.İ.B.F. İçinde yaşadığımız bilgi çağında; küreselleşme,

Detaylı

MUHASEBEDE ULUSLARARASI UYUM VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE MUHASEBE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

MUHASEBEDE ULUSLARARASI UYUM VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE MUHASEBE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 119 MUHASEBEDE ULUSLARARASI UYUM VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE MUHASEBE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI Raif PARLAKKAYA * Özet Finansal piyasalarda küreselleşme,

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

ULUSLARARASI MUHASEBE - FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UMS-UFRS) İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR-GENEL BAKIŞ Doç.Dr.Sami Karacan SMMM Atilla GÜNGÖR GİRİŞ İçinde yaşadığımız bilgi toplumu sürecinde küreselleşme,

Detaylı

S ermaye piyasalar n n küreselleflmesi, uluslararas yat r m kararlar ve sermaye

S ermaye piyasalar n n küreselleflmesi, uluslararas yat r m kararlar ve sermaye II. TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARININ N TEL VE KAPSAMI Türkiye muhasebe standartlar seti; Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu taraf ndan yay nlanan muhasebe standartlar, finansal raporlama standartlar ve

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

G elir tablosu, bir iflletmenin performans n raporlayan önemli bir finansal

G elir tablosu, bir iflletmenin performans n raporlayan önemli bir finansal mali ÇÖZÜM 23 filetmelerde F NANSAL PERFORMANS RAPORLAMASI THE FINANCIAL PERFORMANCE REPORTING IN BUSINESS ENTERPRISES Doç. Dr. smail Ufuk M s rl o lu stanbul Bilgi Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES

ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES Serdar AYTEK N * Girifl Mali tablo, muhasebe sisteminde, bilgilerin toparlanmas ve sunumu aflamas nda kullan lan önemli bir araçt r. Mali tablonun tan m n yapmak

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler mali ÇÖZÜM 17 TURMOB 19.OLA AN GENEL KURULUNA G DERKEN TÜRK MUHASEBE MESLE N N DÜNYADAK VE ÜLKEM ZDEK YER I. G R fi Yahya ARIKAN* T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

G eçen hafta Fakültemiz son s n f ö rencilerinden oluflan bir grup ile

G eçen hafta Fakültemiz son s n f ö rencilerinden oluflan bir grup ile mali ÇÖZÜM 107 UFRS FURYASI MI? RANT YE KAPISI MI? Prof. Dr. Recep PEKDEM R * I - G R fi G eçen hafta Fakültemiz son s n f ö rencilerinden oluflan bir grup ile Uluslararas Finansal Raporlama Dersini gerçeklefltiriyordum.

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam fit RAKLER N MUHASEBELEfiT R LMES VE RAPORLANMASINDA ÖRNEKLERLE ÖZ KAYNAK YÖNTEM Arfl. Gör. Asl TÜREL stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Arfl. Gör. Yi it Bora fieny T stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008

Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008 Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008 PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) dünyan n en büyük profesyonel hizmet organizasyonudur. Kalite ve dürüstlük ilkeleriyle sundu umuz hizmetlerimiz

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

TÜRK YE DE CUMHUR YET DÖNEM NDE MUHASEBE E T M

TÜRK YE DE CUMHUR YET DÖNEM NDE MUHASEBE E T M Prof.Dr. Ümit GÜCENME Arfl. Gör. Dr. Aylin POROY ARSOY TÜRK YE DE CUMHUR YET DÖNEM NDE MUHASEBE E T M Öz Prof. Dr. Ümit GÜCENME Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Arfl. Gör. Dr. Aylin

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL RAPORLAMA TEBLĠĞĠ

SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL RAPORLAMA TEBLĠĞĠ SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL RAPORLAMA TEBLĠĞĠ ( ) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kamunun zamanında, yeterli ve doğru bir şekilde aydınlatılmasını teminen,

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Standardı 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE VE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NDA DE ERLEME ÖLÇÜLER VALUATION MEASURES IN TURKISH ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS

TÜRK YE MUHASEBE VE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NDA DE ERLEME ÖLÇÜLER VALUATION MEASURES IN TURKISH ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS TÜRK YE MUHASEBE VE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NDA DE ERLEME ÖLÇÜLER VALUATION MEASURES IN TURKISH ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS Prof. Dr. Semih Hüseyin TOKAY * Yrd. Doç. Dr. Ali DERAN

Detaylı

1 Ocak 31 Aral k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu

1 Ocak 31 Aral k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu 41 1 Ocak 31 Aral k Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Ortaklar 'na: Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1

ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 İçindekiler ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM: TFRS/UFRS VE FİNANSAL RAPORLAMA... 5 I. FİNANSAL RAPORLAMA İHTİYACI... 5 II. FİNANSAL RAPORLAMA ARACI OLARAK FİNANSAL TABLOLAR...10 III. TFRS/UFRS YE UYUMLU

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

U zun y llard r süregelen enflasyon gelir da l m n n bozulmas ve iflssizlik

U zun y llard r süregelen enflasyon gelir da l m n n bozulmas ve iflssizlik ENFLASYON MUHASEBES NDE H SSE SENED KONUSU Dr. Cenap LTER Yeditepe Üniversitesi..B.Fakültesi Ö retim Görevlisi 1. G R fi U zun y llard r süregelen enflasyon gelir da l m n n bozulmas ve iflssizlik gibi

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Perakende ve tüketim mallar sektörü ifl dünyas ve tüketiciler aras nda ve ayn zamanda h zla geliflen e-teknoloji dünyas nda önemli bir yer almaktad

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

UMS-21, TMS-21 KUR DE fi M ETK LER STANDARDINA GÖRE F NANSAL TABLOLARIN ÇEVR M VE KUR FARKLARININ MUHASEBELEfiT R LMES

UMS-21, TMS-21 KUR DE fi M ETK LER STANDARDINA GÖRE F NANSAL TABLOLARIN ÇEVR M VE KUR FARKLARININ MUHASEBELEfiT R LMES mali ÇÖZÜM 29 UMS-21, TMS-21 KUR DE fi M ETK LER STANDARDINA GÖRE F NANSAL TABLOLARIN ÇEVR M VE KUR FARKLARININ MUHASEBELEfiT R LMES CONVERSION OF FINANCIAL STATEMENTS AND ACCOUNTING OF EXCHANGE RATE D

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Faaliyet bölümü raporlamasının temel amacı nedir? Faaliyet bölümü açıklamaları

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

F NANSAL ARAÇLAR. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar

F NANSAL ARAÇLAR. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar 8. B Ö L Ü M F NANSAL ARAÇLAR TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir.

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir. ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı