Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi"

Transkript

1 Çorum'da 108 bin çalýþan var Ýþsizlikle mücadeleye 10 milyon lira ödenek 40 KURUÞ 5 TE Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu 2014 yýlýnýn ilk toplantýsýný dün yaptý. Anitta Otel'de gerçekleþtirilen toplantýya Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, kurum çalýþanlarý ile kurul üyeleri katýldý.toplantý da ilk olarak ÝÞ- KUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz genel deðerlendirme yaparak kurumun faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. 5 TE "Çorum'da üretilen sütler kendi markasýyla satýlacak" Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyesi adaylarý ile birlikte Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nü ziyaret etti. CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut ile Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyesi adaylarý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i makamýnda ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getiren Erkan Elfaz Ermiþ, son yýllarda tarýmda ilerleme olduðunu kaydetti. 9 DA Ercan Daþdan'dan esnaf turu ÇÖZDEBÝR STS'ye ilgi yüksek Çorum Özel Dershaneler Birliði (ÇÖZDEBÝR) seviye tespit sýnavý yapacak.çözdebýr yönetimi düzenlediði basýn toplantýsýyla sýnav hakkýnda bilgi verdi. ÇÖZDEBÝR Baþkaný Hüseyin Çetin toplantýda yaptýðý açýklamada "Dershaneciliðin bayramýný yaþýyoruz. Eðitimin bir parçasý olan dershanede bugünlerde bir bayram telaþý var. Burada toplanmamýzýn nedeni, Çorum halkýnýn sabýrsýzlýkla beklediði Çorum'un en geniþ kapsamlý en geniþ katýlýmý olan ÇÖZDEBÝR'in çatýsý altýnda üye dershanelerinde (Ahifem,Anafen,Bil,Demer-Birey,Final,Seviye) katýlýmýyla gerçekleþecek olan ÇÖZ- DEBÝR STS 2014 sýnavýdýr" diyerek sözlerine baþladý. 7 DE Türkiye'de Aralýk ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 939 bin 447 adet taþýtýn %51,8'ini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %15,2'sini motosiklet, %8,7'sini traktör, %4,2'sini kamyon, %2,4'ünü minibüs, %1,2'sini otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Çorum'da ise trafiðe kayýtlý araç sayýsý Aralýk ayý sonu itibarýyla 143 bin 580 oldu. TÜÝK Türkiye'nin taþýt istatistiklerini açýkladý. Hattuþa nýn farkýndalýðý tartýþýlacak Marc Bergeretti'den 2 DE Karataþ Peugeot'ya tam not 9 DA Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, dün Ayakkabýcýlar Arastasý, Ulu Camii, Osmancýk Caddesi ile Yazý Çarþý'da esnaflarý ziyaret ederek sorunlarýný dinledi ve projelerini anlattý DA Peugeot Türkiye Genel Müdürü Marc Bergeretti Karataþ Peugeot Bayii'ni ziyaret etti.ziyarete Satýþ Sonrasý Hizmetler Genel Müdürü Michael Furt, Satýþ Müdürü Uður Ercan, Servis ve Yedek Parça Müdürü Emre Göker, Satýþ Direktörü Merih Tüzün Kalite ve Bayi Geliþtirme Direktörü Altay Türker'de katýldý.ziyarette konuþan Genel Müdür Marc Bergeretti Çorum'a üçüncü kez geldiðini her geliþinde havanýn güzel olduðunu ifade etti. 9 DA Engelli Eðitim Merkezi hizmete baþladý Bir süre önce inþaasý tamamlanan Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi faaliyete geçti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Engelli Eðitim Merkezinde incelemeler de bulundu ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. 9 DA AK Parti aday tanýtýmý bugün AK Parti Ýl Teþkilatýnýn aday tanýtým toplantýsý bugün yapýlacak. AK Parti 30 Mart'ta gerçekleþtirilecek olan Mahalli Ýdareler seçimlerine katýlacak olan adaylarýný bugün düzenlenecek toplantýyla tanýtacak. 2 DE TKDK'da 31 projenin daha imzasý atýldý 7 DE CHP Alaca adaylarýný tanýttý 10 DA

2 AK Parti aday tanýtýmý bugün AK Parti Ýl Teþkilatýnýn aday tanýtým toplantýsý bugün yapýlacak. AK Parti 30 Mart'ta gerçekleþtirilecek olan Mahalli Ýdareler seçimlerine katýlacak olan adaylarýný bugün düzenlenecek toplantýyla tanýtacak. Atatürk Spor Salonunda saat 18.00'da baþlayacak olan tanýtým programýna AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu'da katýlacak. Haber Servisi 2 Ýmsâk : 04:55 Güneþ : 06:21 Öðle : 12:01 Ýkindi : 14:58 Akþam : 17:29 Yatsý : 18:48 2 AJANDA Ay, 28 Gün, 8. Hafta Cehennemi bildiði halde, günâh iþleyen kimseye hayret ederim. Hazret-i Osman Radýyallahü anh Günün Þiiri ELEMAN ARANIYOR Ön Muhasebede Çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman aranýyor Ön Muhasebede istihdam edilmek üzere Askerliðini yapmýþ GO-PLUS ve LKS programlarýný bilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte Akþemsettin Caddesi No:20 adresimize yapýlmasýrica olunur. Tel: Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi Türkiye'de Aralýk ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 939 bin 447 adet taþýtýn %51,8'ini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %15,2'sini motosiklet, %8,7'sini traktör, %4,2'sini kamyon, %2,4'ünü minibüs, %1,2'sini otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Çorum'da ise trafiðe kayýtlý araç sayýsý Aralýk ayý sonu itibarýyla 143 bin 580 oldu. TÜÝK Türkiye'nin taþýt istatistiklerini açýkladý. Aralýk ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 81 bin 911 taþýt içinde otomobil %63,8 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla %12 ile kamyonet, %9,4 ile motosiklet, %8,6 ile traktör takip etti. Taþýtlarýn %6,2'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. -TRAFÝÐE KAYDI YAPILAN TAÞIT SAYISI BÝR ÖNCEKÝ AYA GÖRE %13,8 AZALDI- Yine ayný dönemde trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý Kasým ayýna göre %13,8 azaldý. Bu azalýþ otomobilde %13,7, minibüste %7,8, otobüste %27,3, kamyonette %14,3, kamyonda %11,5, motosiklette %32,3 olarak gerçekleþti. Özel Nilgün Ayþecik Çevik sergi açacak Ressam Nilgün Ayþecik Çevik, Gaziantep'de resim sergisi açacak. Çorum sanatçý Nilgün Ayþecik Çevik'in amaçlý taþýtlarda %52,3, traktörde ise %19,3 artýþ oldu. -TRAFÝÐE KAYDI YAPILAN TAÞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %13,5 ARTTI- Aralýk ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsýnda %13,5 artýþ gerçekleþti. Bu artýþ otomobilde %23, minibüste %43,3, kamyonda %26,2, özel amaçlý taþýtlarda %14,5, traktörde %44,4 oldu. Otobüste %39,7, kamyonette %21,4, motosiklette %0,7 azalýþ oldu. Çorum'da da trafiðe kayýtlý araç sayýsý Aralýk ayý sonunda 143 bin 580 oldu. Bu 143 bin 580 adet taþýtýn 65 bin 768'ini otomobil, 2 bin 718'ini minibüs, 1205'ini otobüs, 16 bin 627'sini kamyonet, 5 bin 184'ünü kamyon 16 bin 364'ünü motosiklet, 246'sýný özel amaçlý, 35 bin 468'ini ise traktör oluþturdu. Yine Aralýk ayýnda toplam 3 bin 783 taþýtýn devri yapýlýrken ilk sýrada 2 bin 420 ile otomobiller ilk sýrada 52 adet ile motosiklet ise son sýrada yer aldý. Fatih AKBAÞ sergisi, Sanko Sanat Galerisinde 21 Þubat Cuma günü saat 17.00'da açýklacak. Sergi 7 Mart'a kadar açýk kalacak. Haber Servisi Oto Tamirciler Odasý yönetiminden Vali Sabri Baþköy'e ziyaret Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun ve yeni yönetim kurulu üyeleri Valisi Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler. Seçimlerin ardýndan Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkanlýðýna seçilen Necmettin Uzun ile Halil Yiðitoðlu, Kadir Akdað, Mustafa Fýndýkçý, Alaattin Yaðcý, Adem Kabadayý, Murat Ýlter ve Doðan Yurdakul'dan oluþan yeni yönetim kurulu üyeleri, Vali Baþköy'ü makamýnda ziyaret ederek çalýþmalarý ve projeleri hakkýnda bilgi verdi.ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy, Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkanlýðýna seçilen Necmettin Uzun ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi HÝKÂYE Senin dudaklarýn pembe Ellerin beyaz, Al tut ellerimi bebek Tut biraz! Benim doðduðum köylerde Ceviz aðaçlarý yoktu, Ben bu yüzden serinliðe hasretim Okþa biraz! Benim doðduðum köylerde Buðday tarlalarý yoktu, Daðýt saçlarýný bebek Savur biraz! Benim doðduðum köyleri Akþamlarý eþkýyalar basardý. Ben bu yüzden yalnýzlýðý hiç sevmem Konuþ biraz! Benim doðduðum köylerde Kuzey rüzgârlarý eserdi, Ve bu yüzden dudaklarým çatlaktýr Öp biraz! Sen Türkiye gibi aydýnlýk ve güzelsin! Benim doðduðum köyler de güzeldi, Sen de anlat doðduðun yerleri, Anlat biraz! Cahit KÜLEBÝ HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,214 0,215 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER HABOÐLU ECZANESÝ TEL: DUMLUPINAR CD.M.GAZÝ 3. SOK. NO:2 DUYGU ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. NO : 36/E Müracaat: Önemli Telefonlar- Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 9 Sayý: 2711 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3

4 4 "Þehit Aileleri Derneði siyasete alet edilecek kadar ucuz deðil" "Bilinçli bir imam afetlerde bir köyü kurtarabilir" Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerine yönelik "Deprem ve Kazalardan Korunma Yollarý" konulu konferans düzenledi. Konferansa konuþmacý olarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý katýldý. "Depremlerin, yangýnlarýn, kazalarýn nerede ne zaman olacaðý belli deðildir ama her zaman az çok ip ucu verebilir" diyerek sözlerine baþlayan Mahir Odabaþý, "Bunun için Ýmam Hatip Lisesi olmasý hasebiyle gelecekte en ücra orman köylerimizde imam olarak görev alacak arkadaþlarýnýz olacak. Siz bugünden bu noktalarda bilinçli olursanýz ihtiyaç Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkan Yardýmcýsý Zeki Dilmen, bazý basýn yayýn organlarýnda "Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'nden Nuhut'a açýk destek" baþlýðý ile yer alan haberin dernek yönetimi ve üyeleri olarak kendilerini çok üzdüðünü dile getirdi. Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'ne Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut'un ziyarette bulunduðunu, bu ziyaretten dolayý dernek olarak son derece memnun kaldýklarýný, ancak ziyaret sýrasýnda Dernek Baþkaný Cafer Eker aðzýndan dernek adýna "Sayýn Kenan Nuhut'a açýk destek vereceðimizi kamuoyuna bildiriyorum" þeklinde sözlerin haberlerde yer aldýðýný hatýrlatan Zeki Dilmen, böyle bir açýklamanýn söz konusu olmadýðýný ileri sürdü. Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'nin yönetim kurulunda veya üyeleri arasýnda tüm siyasi partilere üye olan, sempati duyanlarýn bulunduðunu, dernek olarak sadece bir partiye veya adaya destek vermelerinin söz konusu olamayacaðýný kaydeden zeki Dilmen, Dernek Baþkaný Cafer Eker'in ya da derneðin baþka bir yöneticisi ve üyesinin kendi düþüncelerini, tüm derneðe mal edemeyeceðini belirterek, açýklamasýný þöyle sürdürdü:"çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði, sadece bir siyasi partiye veya adaya deðil, halinde koca bir köyü yanmaktan kurtarabilirsiniz. Þöyle ki; camide faal olarak bulunan yangýn söndürme cihazýyla en yakýn komþunuzun baþlangýç yangýný söndürebilirsiniz. 70'lik teyzemin tutuþan piknik tüpünü battaniye ile kolayca söndürebilirsiniz. Tandýr ekmeði yapan teyzeme aman dikkat et, telefon gelince tandýr ateþini býrakýp eve konuþmaya gitme diyebilirsiniz. Patoza sap veren teyzeme aman ha, yazmana dikkat et patoza kaptýrma baþýn parçalanýr diyebilirsiniz. Ýçtiðiniz kola þiþesini ormana býrakma yangýn çýkar diyebilirsiniz. Bacaðýna baltayý saplayan amcamýn kanamasýný bilinçli durdurabilirsiniz. Soba kenarýna çamaþýr asýp gece uyumayýn diye ramazanda camiye gelen bayanlarý uyarabilirsiniz. Bu tür örnekleri saymakla tüketemeyiz. Onun için özellikle imamlarýn ve öðretmenlerin afetlere karþý bilinçli, duyarlý olmasý elzemdir" dedi. Konferasý çok sayýda öðrenci ile birlikte okul müdürü Hüseyin Kýr, müdür yardýmcýsý Namýk Akdal ile öðretmenlerde izledi. Haber Servisi Denizyolu Taþýmacýlýðý'ný anlattýlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlýðýna, bölünmez bütünlüðüne, Türk Milletinin manevi deðerlerine sahip çýkan, saygý duyan tüm partilere ve adaylara açýk bir dernektir. Bizim Derneðimiz ve mensuplarý siyaset üstüdür. Bizlere verilen þehitlik ve gazilik ünvaný bir seçim malzemesi olarak kullanýlacak kadar basit ve ucuz deðildir. Bizim aldýðýmýz þehitlik, þehit yakýnlýðý ve gazilik ünvaný çok kutsaldýr. Bunun bilinciyle hareket etmek, buna göre davranmak zorundayýz. Dolayýsýyla da basýn yayýn organlarýnda çýktýðý gibi, dernek olarak bir partiye veya adaya þartsýz destek vermemiz gibi bir durum söz konusu deðildir. Bunun bir yanlýþ anlaþýlmadan kaynaklanan ve bilgi eksikliðinden dolayý basýn kuruluþlarýna servis edildiðini düþünüyoruz. Bu ve benzeri durumlarda siyasilerimizin ve basýn kuruluþlarýnýn da derneðimizin hassasiyetini dikkate alarak davranmasýný rica ediyoruz. Seçimin de huzurlu, sükûnet içerisinde, memleketimiz için hayýrlý olmasýný temenni ediyoruz." Haber Servisi Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn, üyelerine yönelik dýþ ticaret eðitimleri devam ediyor. Çorum'un ithalat-ihracat potansiyelini geliþtirmek amacýyla yürütülen dýþ ticaret eðitim programý kapsamýnda 2014 yýlýnýn ilk eðitim programý dün yapýldý. TSO Meclis salonunda gerçekleþtirilen konferansta "Akreditifli Yüklemeler ve Denizyolu Taþýmacýlýðý" konusu anlatýldý. Alanýnda uluslararasý hizmet veren MSC Gemi Acenteliði A.Þ. ile ortaklaþa organize edilen programda katýlýmcýlara dýþ ticaret için gerekli belgeler, dýþ ticarette dikkat edilmesi gereken hususlar, güvenli dýþ ticaret yollarý gibi konularda bilgiler verildi saatleri arasýnda gerçekleþtirilen toplantýya konuþmacý olarak MSC Gemi Acenteliði A.Þ.'den Volkan Tek ve Ahmet Aytoðan katýldý. Bahadýr YÜCEL Mahir ODABAÞI TRAFÝKTE MEYDANA GELEBÝLECEK TEHLÝKELER Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný 1. Alkollü araç kullananlarýn sebep olabileceði kazalar. 2. Iþýk ihlali yapanlarýn sebep olabileceði kazalar. Maalesef ülkemizde en sýk yaþanan kazalardan bir tanesi de ýþýk ihlalinin sebep olduðu kazalardýr. Bunun için, bilhassa þehir merkezinden geçen anayollarda her ne kadar bizim için 'YEÞÝL' ýþýk yansa da, araçlarýn geliþ yönüne göre çok dikkat etmek gerekmektedir. Dikkatsizlik veya fren boþalmasý nedeniyle telafisi mümkün olmayan acýlar yaþanmaktadýr. 3. Traktörlerin römork veya ön kabininden düþmeler. Bilhassa tedbirsiz davranan sürücüler, kabinsiz olan traktörün ön tarafýnda oturan çocuklar, gençler ani frene basma veya kasisli yollardan geçerken düþme yaþayabiliyorlar. Geçmiþ yýllarda Osmancýk ilçemizde bir arkadaþýn hanýmý traktörden düþerek hayatýný kaybetmiþti. Yýllar önce köyden ilçeye traktörle giderken, tabiri caizse traktörün ön tarafýna üst üstte otururduk. Ne kadar büyük bir tehlike yaþadýðýmýzý þimdi daha iyi anlýyoruz. 4. Benzin, gaz alýnýrken cep telefonuyla konuþulmasý ve sýðara içilmesi veya depoda benzin bitince, ne kadar var diye çakmakla kontrol edilmesi. Geçenlerde televizyon haberlerinde izlemiþtim, aracýyla yolda kalan vatandaþ pet þiþe ile aldýðý benzini depoya koyup sonra da çakmakla kontrol etmeye çalýþýnca kendini alevler içerisinde bulmuþtu. 5. Oyun amaçlý olarak traktör gibi araçlarýn arkasýndan çocuklarýn tutunmasý. Bilhassa köy yerlerinde yaþanmakta olup, tehlikeli bir davranýþtýr. 6. Otomobillerde çocuklarýn üzerinden kapýlarýn kilitlenmesi neticesinde havasýz kalma 7. Çocuklarýn ailesinden habersiz kontaðý alýp arabayý sürmeye çalýþmasý. Arabasý olan vatandaþlarýn 'Çocuk çocuktur, belki düþünemez' sýrrýnca bu þekilde yapýlabilecek yanlýþ bir davranýþýn nelere sebep olabileceði hakkýnda çocuklarýmýzý bilinçlendirmemiz gerekmektedir. 8. Eðimli yerlerde, baraj kenarlarýnda ve özellikle piknik yaparken aracýn kapýlarýnýn açýk býrakýlmasý neticesinde çocuklarýn vitesle oynamasý ve vitesin boþalmasý. Baraj ve göletlerin bulunduðu ilimizde bu hususta da zaman zaman üzücü olaylar yaþanmaktadýr. 9. Aracýn vitesinin boþta unutularak park edilmesi. Geçmiþ yýllarda bir yakýným böyle bir hata yapmýþ ve aracý metre yol istikametine gitmiþ, ancak bahçe duvarýna vurarak durmuþtu. Özellikle meþguliyetin ve stresin kol gezdiði günümüzde bu husus önem arz etmektedir. 10. Düðün konvoylarýnda para alabilmek için gelin arabasýnýn önüne çocuklarýn atýlmasý. Tabiri caizse bu yanlýþ adet ülkemizde kanayan bir yaradýr. Çoðumuz düðün konvoylarýna katýlmaktan korkar hale geldik. Bu noktada baþta aileler olmak üzere çocuklarýn bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 11. Bilhassa yazýn, toplu ulaþým araçlarýnýn kapýsýnýn açýk olarak yola devam etmesi. Ýstanbul'da hareket halinde iken, kapýsý açýk olan dolmuþtan düþen bir bayan hayatýný kaybetmiþti. 12. Düzenli kapatýlmayan pikap, traktör römorku veya kamyon kasa kapaklarýnýn açýlmasý. Geçenlerde Pazar yerinde yolda giderken öndeki pikabýn kapaðý açýldý. Allah'tan vatandaþlara denk gelmedi. 13. Kamyon, pikap gibi kasalý araçlarýn kasasýndan malzeme düþmesi.özellikle ana yollarda tehlikeli 14. Yükseklik uyarý levhasýna riayet edilmemesi nedeniyle meydana gelen kazalar. Yükseklik 4,5 m yazýyor ama sonradan asfalt 20 cm yükseltilmiþ fakat levha deðiþtirilmemiþ. Geçmiþ yýllarda bir ilimizde otobüs üst geçide vurmuþ, iki vatandaþ hayatýný kaybetmiþti. 15. Seçim veya diðer etkinliklerde görüntü alabilmek için otobüs üzerinde çekim yapan basýn mensuplarýnýn üst geçide çarpmasý. Geçmiþ yýllarda Adana'da iki basýn mensubu hayatýný kaybetmiþti. 16. Ýlgili Kurumlarýn uyarýlmasýna raðmen geciken önlemlerin sebebiyet verdiði zararlar. Yýllar önce bir okulun önündeki yolun trafik açýsýndan tehlike arz ettiðini beyanla, gelecekte üzücü olaylarýn yaþanmamasý için dilekçe vermiþtim. Ancak dilekçem 3-4 ay iþlem görmedi. Akýbet ayný yerde çocuðuma araç çarptý ama Allahtan hafif atlattý. Bende bunlarý da beyan ederek ikinci bir dilekçe daha verince, hemen gerekli önlemler alýndý. O günden beri kendi kendime soruyorum, Allah korusun çocuðuma bir þey olsaydý, sorumlusu kim olacaktý? DAVET: tarih Cuma günü saat te Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu velilerine yönelik okulda tarafýmdan ''Ev Kazalarý ve Korunma'' konferansý verilecek olup, ilgili okulun tüm velileri davetlidir. Unutmayalým ki, bir cümle hayat kurtarabilir Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri Bayat'ta toplandý Büyük Keþlik'te Hýzýr Cemi Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri deðerlendirme toplantýsý, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük baþkanlýðýnda Bayat'ta yapýldý. Toplanyýya Eðitim Denetmenleri Baþkaný, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý, Milli Eðitim Þube Müdürleri, Eðitim Denetmenleri Baþkan Yardýmcýsý, Milli Eðitim Sivil Savunma Uzmaný ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri katýldý. Toplantýda eðitim-öðretim yýlý 1. dönem deðerlendirilmesi ve Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ Ortak Sýnavý deðerlendirilmesi yapýldý. Uður ÇINAR Alaca Ýlçesine baðlý Büyük Keþlik (Nesimi Keþlik) Köyü'nde Hýzýr Lokmasý ve Hýzýr Cemi yapýlacak. Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan düzenlenen Hýzýr Cemi, 22 Þubat Cumartesi günü Büyük Keþlik Köyü Cemevi'nde gerçekleþtirilecek. Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Garip Aygün, tüm canlarý 22 Þubat'ta düzenleyecekleri Hýzýr Lokmasý ve Hýzýr Cemine davet ederken, cem törenine katýlmak isteyenler için ayný gün saat 16.30'da Bahabey Caddesi üzerinde bulunan Düdüklü-Bekaroðlu Köyü Dernek Binasý önünden araç kaldýrýlacaðýný bildirdi.garip Aygün 'Hýzýr Cemi ve Hýzýr Lokmasýna' tüm canlarý davet ettiklerini belirterek, çörek yapanlarýn çörekleriyle birlikte ceme katýlmalarýný istedi. Haber Servisi

5 5 Ýþsizlikle mücadeleye 10 milyon lira ödenek Türkiye' de iþgücü piyasasýnýn yapýsal bir dönüþüm içerisinde olduðunu kaydeden Vali Sabri Baþköy, bir yandan küresel rekabet koþullarý içerisinde ihtiyaç duyulan iþgücünün yetiþtirilmesi, öte yandan nitelikli bir istihdam için gereken düzeyde yeterli iþgücüne ulaþýlmasýnýn Türkiye' nin ve Çorum'un önceliklerinden olduðunu söyledi. Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu'nun 2014 yýlý ilk toplantýsýnda konuþan Vali Sabri Baþköy, güçlü bir Türkiye'nin ve Çorum'un ancak nitelikli, ufku açýk, yetiþmiþ iþgücü ile kurulabileceðini kaydederek, "2023'de Türkiye'nin hedefi Dünyanýn en büyük 10 ekonomisinden birisi olmaktýr. Bu hedefe ancak çok çalýþarak; insanlarýmýzýn nitelikli, eðitimli, birikimli ve üreten insanlar olmasýyla ulaþabiliriz. Bildiðiniz gibi geçtiðimiz yýllarda Dünyada yaþanan küresel ekonomik ve mali krizin Türkiye'de etkilerini en fazla hissettirdiði alanlardan biri iþgücü piyasasýdýr. Yaþanan kriz sonrasýnda, tüm dünya ülkelerinde olduðu gibi Türkiye'de de iþsiz sayýsýnda bir miktar artýþ yaþanmýþtýr. Buna baðlý olarak ÝÞKUR' a kayýtlý iþsiz sayýsý da artmýþtýr. Bu artýþ karþýsýnda, aktif ve pasif istihdam politikalarýný uygulamakta olan ÝÞKUR' un iþsizliði önleme, azaltma ve iþgücünün niteliklerini geliþtirme yönündeki stratejik önemi artarken, Hükümetimizce yapýlan yasal düzenlemeler ile alýnan idari tedbir ve uygulamalar neticesinde krizin sistematik bir þekilde iþgücü piyasasýnda derinleþmesi ve bütün sektörlere sirayet etmesi engellenmiþtir. Bu süreçte kýsa çalýþma ödeneði, mesleki kurslar, iþgücü yetiþtirme kurslarý ve toplum yararýna çalýþma programlarý ile yüz binlerce kiþinin iþini korumasý ve iþ sahibi olmasý saðlanmýþ oldu. Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurullarý ile ÝÞKUR bu çabalarýyla ön plana çýkmýþtýr" dedi. -27 ÝÞ VE MESLEK DANIÞMANI ÝÞE BAÞLADI- 61. Hükümet Programýnda yer alan ÝÞKUR' a kayýtlý her iþsizin bir "iþ ve meslek danýþmaný" olmasý ve iþsizlere birebir hizmet vermesine yönelik çalýþmalarýn sürdüðünü ve 27 danýþmanýn yýllarý içerisinde içerisin de iþe baþladýklarýný ifade eden Vali Baþköy, "Bu kapsamda, 2013 yýlý içerisinde ÝÞKUR danýþmanlarýnca SYDV aracýlýðý ile ya da bireysel baþvurusu ile ÝÞKUR' a müracaat eden 8 bin 145 vatandaþýmýzýn hepsine iþ ve meslek danýþmanlýðý bilgilendirme hizmeti sunulmuþ olup, 847 kiþi kurslara, 1247 kiþi de iþe yerleþtirilmiþtir. Ýþsizlik oraný Türkiye' de % 9.7, Ýlimizde %5.1'dir. Rakamlara bakarak, þu anda istihdamýn lokomotif sektörlerinin makine, yapý, hizmet ve tekstil olduðunu söyleyebiliriz. Türkiye' de son yýllarda mesleki eðitim konusunda çok ciddi bir farkýndalýk süreci geliþmiþtir. Bugün baþta Hükümet Programýmýz olmak üzere, orta vadeli program, AB Müktesebatýnýn Üstlenilmesine Ýliþkin Türkiye Ulusal Programýmýz da dahil Temel Ulusal Belgelerimizde mesleki eðitim önemli bir yer kapsamaktadýr. Ýþgücü piyasasý konusunda yapýlacak reformlarla baðlantýlý olarak mesleki eðitimin ve istihdamý daha esnek bir yapýya kavuþturarak artýracak þekilde yaþam boyu öðrenme stratejisinin uygulanmasý artýk bir zorunluluk haline gelmiþtir. Bu nedenle esnek iþ gücü piyasasý koþullarýna rahatça uyum saðlayabilen ve firmalarýn aradýðý becerilerle donanmýþ kalifiye iþ gücünün yaratýlmasý için aktif iþ gücü programlarýna destek verilmesi büyük önem arz etmektedir.bu deðiþim doðrultusunda, Ýlimizde istihdamýn artýrýlmasýnda, iþ gücü piyasasýnýn dengeli bir yapýya kavuþturulmasýnda, piyasanýn ihtiyaç duyduðu nitelikli iþ gücünün yetiþtirilmesinde, iþsizlikle mücadele etmede, istihdam politikalarýna yön verilmesine katkýda bulunulmasýna yönelik çalýþmalarýný yürüten Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulumuz; Kamu-Özel Sektör, üniversite, sendikalar, dernekler ve diðer sivil toplum kuruluþlarýyla iþbirliði yaparak Ýþsizlik Sigortasý Fonundan ayrýlan kaynaklarla iþgücü yetiþtirme kurs projeleri, TYÇP projeleri, giriþimcilik projeleri, iþ baþý eðitim programlarý üreterek iþyerlerimizin nitelikli eleman ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda önemli mesafeler kat etmiþtir yýlý Kurul çalýþmalarýmýz için tahsis edilen 8 milyon 669 bin 745 TL kullanýlmýþtýr yýlý çalýþmalarýmýz 10 milyon 086 bin 243 TL'dir. Kamu-özel, STK'larý tüm taraflarýn katýlýmýyla çalýþmalarýmýz artýrýlarak sürdürülmektedir. Ýþverenlerimizi, vatandaþlarýmýzý ÝÞKUR ile iþbirliði yapmaya ÝÞKUR' un saðladýðý iþgücü temini, iþbaþý eðitimleri, giriþimcilik eðitimleri ve iþgücü yetiþtirme kurslarý gibiimkanlarý tanýmaya davet ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Kurul çalýþmalarýna katkýda bulunanlara teþekkür Çorum'da 108 bin çalýþan var Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu 2014 yýlýnýn ilk toplantýsýný dün yaptý. Anitta Otel'de gerçekleþtirilen toplantýya Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, kurum çalýþanlarý ile kurul üyeleri katýldý.toplantý da ilk olarak ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz genel deðerlendirme yaparak kurumun faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. ÝÞKUR olarak tüm ilçe belediyeleriyle ve ilçelerde bulunan SYDV ile ÝÞKUR Hizmet Noktalarý protokolü yapýlarak vatandaþlara yerinde hizmet verilmesini saðladýklarýný kaydeden Zafer Eyvaz, "2013 yýlýnda Genel Müdürlüðümüz tarafýndan hazýrlanan ve Ýl Müdürlüðümüzce her yýl düzenlenen anket çalýþmasýnda 1017 iþyeri tespit edilmiþ, 926 iþyerine anket uygulanmýþtýr. Çalýþanlarýn %52.3' u imalat sektörü, bunu toptan-perakende ticaret ve inþaat sektörü takip etmektedir. Çalýþanlarýn % 74'ü erkek, % 26'sý kadýndýr. Ýl Genelinde tekstil ve tekstil ürünleri ile makine sanayinin aðýrlýðý görülmektedir. Açýk iþ pozisyonlarýnda yine imalat sanayinin aðýrlýðý görülmektedir % 35. Mevcut açýk iþlerin büyük çoðunluðunun nitelik gerektiren meslekler olmasý dikkat çekmektedir. Öðrenim seviyesi orta öðretim aðýrlýklýdýr. Temininde güçlük çekilen mesleklerin baþýnda yine tekstil ( dikiþ mkn opr ) gelmektedir. Bunu torna tezgahý opr. Ýþ makinalarý opr. Mobilyacý, LKS2 bilen ön muhasebe elemaný, oksijen ve elektirik kaynakçýsý, ütücü gelmektedir. Belirtmiþ olduðum sonuçlardan da anlaþýlacaðý üzere Ýlimiz iþ gücü piyasasýnda tekstil, makine ve hizmet sektörünün payý büyüktür. Bu kapsamda aktif iþ gücü politikalarýnda iþ gücü ihtiyacý olan ve temininde güçlük çekilen mesleklere yönelik mesleki eðitim kurslarý düzenleme çalýþmalarý yapýlmýþtýr" dedi. Ýþgücünün istihdam edilebilirliðini artýrmak amacýyla, meslek ya da alan seçme aþamasýndaki öðrencilere mesleki rehberlik sunmak, yetiþkinlere ise iþ ve meslek danýþmanlýðý hizmetleri vermek, iþsiz, mesleksiz ya da meslek deðiþtirmek isteyenlere yaþam boyu eðitim anlayýþý içerisinde kurum ve kuruluþlarla iþbirliði yaparak meslek edindirme, geliþtirme, deðiþtirme, kurslarý düzenlemek, iþ baþý eðitim ve giriþimcilik eðitimleri düzenlemek gibi projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Eyvaz, bunlarýn yanýnda Toplum Yararýna Programlar (TYP)'ýnýn da uygulandýðýný söyledi. Bu projeler için 2013 yýlýnda 8 milyon 669 bin 745 TL harcandýðýný dile getiren Eyvaz, "Bu kapsamda Ýlimizde ve ilçelerimizde 2013yýlý içerisinde 1474 erkek, 1159 kadýn toplam 2633 kiþinin katýldýðý 847 program halinde; konfeksiyon iþçiliði, dýþ ticaret meslek elemanlýðý, bilgisayarlý muhasebe, büro sekreterliði, hukuk sekreterliði, autocad, kadýn kuaförlüðü, saya dikiciliði, çocuk bakýcýlýðý, bilgisayar programcýlýðý, grafiker, seracýlýk, kaynakçý, CNC torna ve freze operatörlüðü, dökümcü, PVC doðrama, mobilya iþçiliði gibi mesleklerde iþgücü yetiþtirme kurslarý, Toplum Yararýna Programlar, Ýþ Baþý Eðitim Programlarý açýlmýþtýr. -GÝRÝÞÝMCÝLÝK PROJELERÝ- Kendi iþini kurmak isteyen ancak, çeþitli nedenlerle bu isteðini gerçekleþtiremeyen vatandaþlarýmýzýn, bu isteðini gerçekleþtirebilmelerine, iþ planlarýný geliþtirmelerine imkan saðlayan kurumsal ve uygulamalý projedir. Bu eðitime katýlan ve kendi iþni kurmak için proje hazýrlayan vatandaþlarýmýza KOSGEB tarafýndan 30 bin TL hibe, 70 bin TL faizsiz kredi olmak üzere 100 bin TL kadar destek saðlanmaktadýr. Ýlimizde bu amaçla düzenlemiþ olduðumuz programlara 2013 yýlýnda 187 erkek 209 kadýn olmak üzere toplam 396 kiþi katýlmýþtýr. -ÝÞ BAÞI EÐÝTÝM PROGRAMLARI- Aldýðý eðitim ya da öðrenmek istediði meslekle ile ilgili alanda mesleki tecrübe edinmek isteyen vatandaþlarýmýza iþbaþýnda eðitim verilmesi sürecidir yýlý itibarý ile faklý iþ yerlerinde 1020 kiþi bu hizmetlerimizden yararlanmýþ ve büyük çoðunluðu iþe yerleþtirilmiþtir. -TYP VE AÐAÇLANDIRMA PROJELERÝ- TYP da Ýl Özel Ýdaresi, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve baðlý birimleri, Ýl ve il çe belediyeleri, Ýl Müftülüðümüz, Alaca Müftülüðümüz, 2013 yýlýnda 894 kiþi verilerek 6-9 ay süreyle aðaçlandýrma, altyapý yenilemesi, park bahçe düzenlemesi, bakým onarým, temizlik vb. iþlerin yapýlabilmesi amacýyla çalýþtýrýlmasý için sözleþme imzalanmýþtýr. Projelerle birçok beldenin çevre düzenlemelerine katkýda bulunulmuþ, 100' ün üzerinde okulumuzun temizliði saðlanmýþ, 100 binin üzerinde aðaç dikimi, 228 bin aðaç bakýmý yapýlmýþtýr. 40 adet park yapýmý, 40 bin m2 park bakýmý, 5 bin metre yol yapýmý, 5 bin metre kaldýrým yapýmý, 1500 metre dikenli tel çekimi, 200 bin m2 kilit taþý döþenmiþ, 500 dönüm alanýn çevre düzenlemesi, 200 metre istinat duvarý yapýlmýþtýr. -UZMANLAÞMIÞ MESLEK EDÝNDÝRME MERKEZLERÝ PROJESÝ- Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri Projesi'nin amacý ÝÞKUR tarafýndan yürütülen meslek edindirme faaliyetlerinin, özellikle sanayiye yönelik alanlardaki mesleki eðitimin etkinlik ve verimliliðinin artýrýlmasý, disipline edilmesi ve iþgücü piyasasýnýn ihtiyaçlarý ile uyumlu, iþverenlerin katýlýmýna imkan veren bir hale getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya konulmasý ile bu sistemde eðitilen iþsizlerin tümüne staj, büyük çoðunluðuna istihdam imkanlarýnýn saðlanmasýdýr. Proje taraflarý ÝÞKUR, TSO, TEML dir. Bu proje kapsamýnda belirlenen ihtiyaçlar doðrultusunda Ýlimize 955 bin 918 TL tahsis edilmiþ, 819 bin 498 TL makine-teçhizat alýmý yapýlmýþ, eðitimlerde görev alacak olan 37 eðiticinin eðitimi tamamlanmýþtýr. TEML günün þartlarýna uygun donanýma kavuþturulmuþtur yýlý Ocak ayýnda UMEM kapsamýnda eðitimlere baþlanýlmýþ ve TSO aracýlýðý ile iþyerlerimizden 1000 kiþilik talep alýnmýþ ve 66 programda 732 erkek 662 kadýn olmak üzere 1394 kiþiye eðitim verilmiþ staj ve iþe yerleþtirme çalýþmalarý devam etmektedir. -ÝÞ VE ÝÞÇÝ BULMA HÝZMETLERÝ- Çorum SGK verilerine göre 8 bin 084 özel, 304 kamu iþyerimizde, toplam 108 bin çalýþanýmýz mevcuttur. Ýlimizde iþsizlik Ülkemiz ortalamasýna göre hayli düþüktür döneminde özel sektör iþyerlerimizden 7 bin 956 iþçi talebi (açýk iþ) alýnmýþ toplam 5 bin 059 kiþi ÝÞKUR tarafýndan iþe yerleþtirilmiþtir. 2 bin 154 iþyeri ziyareti personelimizce gerçekleþtirilmiþtir. -PASÝF ÝÞGÜCÜ PÝYASASI HÝZMETLERÝ- Pasif Ýþgücü Piyasasý Hizmetlerimiz, bu kapsama iþsizlik sigortasý ödemeleri, iþ kaybý tazminatý ödemeleri, kýsa çalýþma ödeneði ödemeleri, ücret garanti fonu ödemeleri girmektedir.ýþsizlik sigortasý için 2013 yýlýnda 2 bin 255 kiþiye Ýþsizlik Sigortasý Fonundan toplam 4 milyon 640 bin 090 TL ödeme yapýlmýþtýr. Kýsa Çalýþma Ödeneði için baþvuru olmamýþtýr" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu'nun dün yapýlan 2014 yýlý ilk toplantýsýnda kurul çalýþmalarýna katkýda bulunan kurum ve kuruluþlara teþekkür belgesi verildi. Programda Hitit Üniversitesi adýna Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a Vali Sabri Baþköy,Mintay Tekstil adýna Ali Karakuþ'a Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, ÇESOB adýna Baþkan Yalçýn Kýlýç'a Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Kavsan adýna Abidin Çatma'ya TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Erkan Makine adýna Halil Erkan'a Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Elit Saðlýk Hizmetlerine Ticaret Ýl Müdürü Fikret Yýldýrým, Erdemli Makine adýna Ahmet Keser'e Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, Metropol Gýda adýna Sefa Yalçýn'aÝþverenler Sendikasý Temsilcisi Yusuf Yenigün, Cazgýr Makine Sanayi adýna Murat Bolat'a Türk-Ýþ Çorum Baþkaný Sefer Karaman, Olmuksan San.Tic.A.Þ.- adýna Özay Ýleri Özdemir'e ise ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz teþekkür belgelerini takdim ettiler. Fatih AKBAÞ

6 6 Cansuyu Gülsün Mert Ýnönü Anadolu Lisesi'nde terör konferansý NAMAZ HAKKINDA HADÝS-Ý ÞERÝFLER Çorum Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesi tarafýndan hayata geçirilen "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamýnda konferanslar devam ediyor. Konferanslarýn bu seferki duraðý Ýnönü Anadolu Lisesi oldu. Konferensa konuþmacý olarak Çorum Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesi Müdürü Cengiz Gümüþay katýldý. Konferansta özellikle Türkiye neden terör örgütlerinin hedefinde olan bir ülke olduðu, hangi eylemlerin terör eylemi olarak kabul edildiði ve bu eylemlerin cezai yaptýrýmlarýnýn neler olduðu hakkýnda öðrencilere bilgi verildi. Gümüþay ayrýca terör örgütleri ve bu terör örgütlerinin nasýl insan kaynaðý elde ettikleri hakkýnda da detaylý bilgiler vererek, özelliklede yaþ arasý aile yapýsý bozuk olan bazý zaaflarý bulunan ve aile içinde "Alevilerin sorunlarýna laik ve demokratik anlayýþla çözüm yollarý bulunmalý" CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, "Cem Evlerine ve Cem Evlerine Yapýlan Yardýmlar" hakkýnda TBMM'de konuþma yaptý. "Geçtiðimiz hafta, ondan önceki hafta, bir ay önce, üç ay önce, altý ay önce, geçen yýl gerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Kurulunda ve gerekse komisyonlarda hakareti gördük, þiddeti gördük, uçan tekmeli, yumruklu saldýrýlarý gördük ama maalesef, Baþbakan Erdoðan'dan bir tek kýnama görmedik" diyerek sözlerine baþlayan Tufan Köse, "Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, þiddet uygulayanlarý inkâr ederek, överek, ödüllendirerek, söz söyleyerek demokratik haklarýný kullananlarý, parlamentolarýn geleneðinde olan engelleme hakkýný kullananlarý da tahrik etmekle itham ederek âdeta þiddeti meþrulaþtýrmýþtýr; akýl tutulmuþtur, mantýk tutulmuþtur, vicdanlar susmuþtur. Fikir ve düþünce özgürlüðünü aðzýndan düþürmeyen Baþbakan, eline fýrsat geçtiði zaman kimsenin düþüncesine, özgürlüðüne hak tanýmamakta, kafasýndakini herkese gerekirse þiddet de uygulayarak dayatmayý içine sindirebilmektedir; ne kadar acý maalesef. Bugün 546 sayýlý Kanun'un 30'uncu maddesinde bir deðiþiklik yapýlmak isteniyor. Yapýlacak deðiþiklikle Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna baðlý yaygýn din eðitimi veren kurumlara tanýnan kurumlar vergisi muafiyetinden Gençlik ve Spor Bakanlýðýna baðlý gençlik merkezlerine ve izcilik kamplarýna da ayný muafiyetin saðlanmasý yönünde bir deðiþiklik var. Az önce Komisyonun ve Bakanýn katýlmadýðý önergemizde ise, buralara tanýnan ve baðýþlarda tanýnacak kurumlar vergisi muafiyetinin, bizler cemevlerine de tanýnmasýný istiyoruz. Maalesef, Komisyon ve Bakanlýk reddetti, biraz sonra da sizlerin oylarýyla da bu önergemizin reddedileceðini düþünüyoruz. Bir süredir ve uzun mücadeleler sonucu, Alevilik inancý gizli yaþanýlan bir inanç olmaktan çýkmýþtýr ama bunun KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ huzursuzluk yaþayan gençlerin daha çabuk kandýrýldýklarýna da dikkat çekti. Gümüþay, militan kimlik ve kiþilik kazanma süreçleri hakkýnda da öðrencilere bilgiler verirken özellikle bu yaþ grubundaki gençlerin daha bilinçli olmalarý noktasdýnda uyarýlarda bulundu. Konferans sonunda Okul Müdürü Ahmet Güngör, TEM Þube Müdürü Cengiz Gümüþay'a teþekkür etti. Yasin YÜCEL için çok büyük bedeller ödenmiþ ve çok büyük acýlar yaþanmýþtýr. Bizler, Alevi de olsak, Sünni de olsak, Hristiyan da olsak, Yahudi de olsak, hatta ve hatta inançsýz da olsak inançlarýmýzý yaþadýðýmýz yerlerin eþit saygý görmesini istiyoruz, baþka da bir þey istemiyoruz. Türkiye'de herkesin ibadetini özgürce yapmasýný istiyoruz. Alevilerin sorunlarýna laik demokratik anlayýþla ve Alevilerin taleplerine uygun çözüm üretilmesini, uygun çözüm yollarýný aranmasýný istiyoruz. Alevi yurttaþlarýmýz inançlarýný ve kültürlerini kimseye onaylatmak zorunda deðildir. Cemevlerinin kaderi asla ve asla Diyanet kurumuna baðlý kýlýnamaz. Aleviler bir baþkasýnýn kendilerini tarif etmesine, hele de iktidarýn ve iktidara baðlý Diyanetin, belli bir mezhebin güdümündeki Diyanetin kendilerini tarif etmesine asla ve asla izin vermeyeceklerdir. Alevi vatandaþlarýmýz el ele ve kardeþçe yaþamak istiyorlar. Eðer onlar "Cemevleri bizim ibadethanemiz" diyorsa, bize düþen "Al sana cemevi." diyebilmektir, demektir. Kýrk dereden kýrk su getirmemeliyiz, iki yüzlü olmamalýyýz, samimi olmalýyýz, Emevi siyaseti yapmamalýyýz. Onlarýn sorunlarýný, onlarýn taleplerine uygun olarak çözmeliyiz, yok sayarak, dýþlayarak, ezerek, susturarak ve hatta geçtiðimiz yýllarda çok gördüðümüz gibi onlarý yakarak deðil saygý duyarak, anlamaya çalýþarak, kucaklayarak ve kardeþlik elini uzatarak çözmeliyiz, çözebilmeliyiz. Alevi inancýnýn hiç kimsenin inayetine ihtiyacý olmadýðýný bilmeliyiz. Hepinizi saygýyla selamlýyorum" dedi. Yasin YÜCEL Ýmam Hatip Lisesine atanan öðretmene veda yemeði Gazipaþa Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmeni Çetin Akbulut'a veda yemeði verildi. Yemeðe Okul Müdürü Musa Ediz ve okulda görevli öðretmenler katýldý.yemekte kýsa bir konuþma yapan Okul Müdürü Musa Ediz Ýmam Hatip Lisesine tayini çýkan Çetin Akbulut'a verdiði hizmetlerden dolayý teþekkür etti ve yeni görev yerinde baþarýlar diledi. Çetin Akbulut ise Gazipaþa Ortaokulundan ayrýldýðý için üzüldüðünü fakat asýl düþüncesinin Ýmam Hatip Lisesinde görev yapmak olduðunu ifade ederek, herkese teþekkür etti. Þimdi, gönüllerin sultaný olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in namaz hakkýndaki bir kýsým hadis-i þeriflerini nakledeceðiz. Bu hadis-i þeriflerde, namaz kýlmamanýn dünyevi ve uhrevi cezalarýndan bahsedilmektedir. Ancak ilk önce þunu belirtelim ki, amacýmýz korkutmak deðil, sevdirmektir; uzaklaþtýrmak deðil, yakýnlaþtýrmaktýr; zorlaþtýrmak deðil, kolaylaþtýrmaktýr. Ama Müslüman bir toplumda yaþamasýna, her vakit ezanlarýn sesini iþitmesine ve namazýn kýymeti hakkýnda onlarca sözü duymasýna raðmen kiþi hala namazýný terk edebiliyorsa, herhalde bu kiþiye iþlediði günahýn büyüklüðü anlatýlmalýdýr; anlatýlmalýdýr ki, belki bu korkutma onun hidayetine bir vesile olur. Hem bizim yaptýðýmýz þey, sadece hakikatleri nakletmektir. Hakikatleri teblið eden ise Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'dir. Söz O'na aittir, kelam O'nundur, haber veren O'dur; biz sadece tebliðcileriz. Bu sebeple, bu makamda nakledeceðimiz hadis-i þeriflere bu göz ile bakmalý; hakikatleri naklettiðimiz için bizlere kýzýlmamalýdýr. Ýnþallah bu hadis-i þerifler gafil kafaya bir tokmak olur ve kiþinin namaza baþlamasýna bir vesile olur. Ýbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem þöyle buyurdu; "Namazýn dindeki yeri, baþýn vücuttaki yeri gibidir." (Mecmâü'l-Evsat, 3:154, (2313.) Ýmam Taberâni, Mu'cemu's-Saðir) Ebu'd-Derda (r.a) þöyle dedi: "Dostum Muhammed (s.a.v) bana þöyle tavsiyede bulundu. Parça parça kesilsende, yakýlsanda Allah 'a ortak koþma ve farz olan namazý bilerek terk etme. Kim ki farz olan namazý bilerek terk ederse Allah 'ýn korumasý ondan uzaklaþmýþtýr." (Müsned:5/238, El-Bani Sahihi ibn Mace:3529, Beyhaki) Abdullah bin Kurt radýyallahu anh'dan rivayet edilmiþtir: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem þöyle buyurdu; "Kýyamet günü kul, ilk önce namazdan hesaba çekilecektir. Namaz düzgün ise diðer ameller de düzgün olacaktýr. Eðer namaz bozuk ise diðer ameller de bozuk olacaktýr." Taberâni, Terðib Hz. Nevfel bin Muaviye radýyallahu anh'dan rivayet edilmiþtir: Peygamber sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki; "Kim, bir namazý kazaya býrakýrsa, sanki onun çoluk çocuðu ve malý mülkü elinden alýnmýþ gibidir." Ýbni Hibban Evet dünyada kaybettiði en ufak þeylere üzülen insan namazý terk etmekle neleri kaybettiðini bir bilsen. Abdullah b. Ömer (r.a.)'dan nakledilen bir hadis-i þerifte Efendimiz (s.a.v.) þöyle buyurdular: "Ýkindi namazýný kaçýran kimse sanki ailesi ve malý helak edilmiþ kimse gibidir." (Camiu'l Ehadis) Ey namaz kýlmayan kiþi! Sadece ikindi namazýný kýlmamakla nasýl bir zarar ettiðini anladýn mý? Ailen ve malýn helak edilmiþ kadar!.. Hz. Ebû Ûmâme radýyallahu anh'dan rivayet edilen baþka bir hadis-i þerifte Peygamber sallallahu aleyhi vesellem þöyle buyurdu; "Allahu Teâlâ'nýn bir kula iki rek'at namaz kýlmasý için tevfik vermesinden daha üstün bir þey yoktur. Kul namazla meþgul olduðu sürece baþý üzerine iyilikler ve hayýrlar saçýlýr." (Müsned) Cabir ibni Abdullah (r.a)dan rivayet edilmiþtir Efendimiz (s.a.v.) þöyle buyurdular: "Kiþiyle küfür arasýnda namazýn terki vardýr." (müslim,ebu davud, tirmizi,ibni mace,müsned) Sevban radýyallahu anh dan rivayet edilmiþtir Resulullah s.a.v. den þöyle buyurdular: "Müslüman kul ile kâfirlik ve iman arasýnda sadece namaz vardýr, Müslüman bir kiþi namazý terk ettiði zaman kesinlikle Allaha þirk koþmuþ olur." Bu hadisi hibetullah taberi sahih bir isnatla rivayet etmiþtir. Cabir Ýbn-i Abdullah (r.a.)'dan nakledilmiþtir, Efendimiz (s.a.v.) þöyle buyurdular: "Cennetin anahtarý namazdýr, namazýn anahtarý da abdesttir." (Müsned) O halde kim cennetin anahtarýný almak isterse namazýný kýlsýn ve o anahtar ile cennetin kapýsýný açsýn. Ve namaz kýlmayan kiþi de namazý terk ederek neyi kaybettiðine dikkat etsin!.. Abdullah ibn-i Amr ibn As (ra)'den rivayet edilmiþtir: Bir gün Rasulullah (sav) 'namaz'dan konuþtu. Buyurdu ki: "Her kim þu beþ vakit namazý eksiksiz kýlarsa namazý, kýyamet gününde ona bir aydýnlýk, hakkýnda delil ve kurtuluþ olur. Her kim de bu beþ vakit namazý gereði gibi kýlmazsa kýyamet gününde Karun'la, Haman'la, Firavun'la ve Ubeyy ibn-i Halefle birliktedir." (Müsned: 2/169, Darimi: 2/301, Ýbn-i Hibban: 1448) Bu hadis-i þerifin þerhinde þöyle denilmiþtir: Namaz kýlmayanýn bu dört kiþiden biriyle bulunmasýnýn sebebi þudur: Kiþi malý ile oyalanýrken namazýný kýlmamýþsa, servet sahibi Kârun'a benzemiþtir, onunla haþredilir. Eðer saltanatý onu alý koymuþsa Firavun'a benzemiþtir, onunla haþredilir. Eðer vezirliði veya idareciliði namaz kýlmasýna engel olmuþsa, vezir Hâman'a benzemiþtir, onunla haþrolunur. Eðer namaza ticareti mani olduysa, Mekkeli tacir Übey b. Halef'e benzemiþtir, onunla bir arada bulunur. Ey namazýn kýymetini anlamayan nefsim! Acaba öðlenin sýcaðýna dayanamayan sen, yakýtý insanlarla taþlar olan ateþe nasýl sabredeceksin!? Kârun, Firavun, Hâman ve Übey b. Haleflerin de içinde bulunduðu kat kat artan azaba nasýl tahammül edeceksin!?

7 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM TKDK'da 31 projenin daha imzasý atýldý Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörlüðüne 11. Çaðrý döneminde teslim edilen 31 projenin daha hibe sözleþmeleri imzalandý. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü toplantý salonunda düzenlenen hibe sözleþmesi imza törenine Ýl Koordinatör Vekili Ýsmail Daðdelen, birim amirleri, baþvuru sahipleri, danýþmanlar ve makine ekipman tedarikçileri katýldý. 11. Baþvuru Çaðrý Döneminde Çorum Ýl Koordinatörlüðüne teslim edilen 317 projeden ilk etapta 35 adedi ile sözleþme imzalanmýþ ve Aralýk 2013 itibarý ile ödemeleri gerçekleþmiþti. Kalan 282 adet projenin inceleme süreci devam ederken incelenmesi tamamlanan projelerden "302-1 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi Tedbiri" kapsamýndaki 31 adeti ile daha hibe sözleþmeleri imzalandý. 31 projenin yatýrým tutarý 3 milyon 531 bin 118 TL olup bu projelere saðlanacak olan toplam hibe destek miktarý da 1 milyon 765 bin 559 TL olacak. Türk Saðlýk Sen kongresine Çorum'dan katýlým TKDK Ýl Koordinatör Vekili Ýsmail Daðdelen imza töreninde yaptýðý konuþmada sözleþmelerle Çorum tarýmýna önemli miktarda yatýrým yapýlacaðýný ve önümüzdeki süreçte bu yatýrýmlarýn üretimde artýþ olarak Ýlimiz ekonomisine katkýsýnýn büyüyeceðini belirtti. Daðdelen, "Proje hazýrlýðýndan sözleþme imza aþamasýna kadar geçen süreçte emeði geçen en baþta tüm yatýrýmcýlarýmýza olmak üzere danýþmanlarýmýza, paydaþ resmi kurumlarýmýza, sivil toplum örgütlerimize ve Ýl Koordinatörlüðümüz uzmanlarýna sunduklarý hizmetler ve gayretleri için teþekkür ediyorum" dedi. Toplantýda baþvuru sahiplerinin, danýþmanlarýn ve makine ekipman tedarikçilerinin sorularý Proje Baþvuru Yönetim Birim Amiri Ahmet Kuyulu, Yerinde Kontrol Birim Amiri Vekili Bülent Albayrak ve Ödeme Talep Birim Amiri Aytekin Deniz tarafýndan cevaplandýrýldý. Haber Servisi ÇÖZDEBÝR STS'ye ilgi yüksek Çorum Özel Dershaneler Birliði (ÇÖZDEBÝR) seviye tespit sýnavý yapacak.çözdebýr yönetimi düzenlediði basýn toplantýsýyla sýnav hakkýnda bilgi verdi. ÇÖZDEBÝR Baþkaný Hüseyin Çetin toplantýda yaptýðý açýklamada "Dershaneciliðin bayramýný yaþýyoruz. Eðitimin bir parçasý olan dershanede bugünlerde bir bayram telaþý var. Burada toplanmamýzýn nedeni, Çorum halkýnýn sabýrsýzlýkla beklediði Çorum'un en geniþ kapsamlý en geniþ katýlýmý olan ÇÖZDEBÝR'in çatýsý altýnda üye dershanelerinde (Ahifem,Anafen,Bil,Demer-Birey,Final,Seviye) katýlýmýyla gerçekleþecek olan ÇÖZDEBÝR STS 2014 sýnavýdýr" diyerek sözlerine baþladý. Geleneksel olarak yapýlan bu sýnava her geçen sene artan bir talep olduðunu ve bu yýl 15 bin civarýnda öðrenci katýlýmý beklediklerini söyleyen Çetin, "Öðrenci ve veliler sýnavlara büyük ilgi gösteriyor. Sýnava geçen yýl 10 bin öðrenci katýldý. Bu yýlda katýlýmýn üst düzeyde olmasýný bekliyoruz" dedi. Çetin konuþmasýný þu þekilde sürdürdü: "STS'ye katýlýmýnýn her yýl olduðu gibi bu yýlda oldukça yoðun olacaðýný tahmin ediyoruz. STS kayýtlarýnýn 15 Þubatta baþlamýþ olmasýna raðmen sýnav kaydý için ilgi yoðun. Her yýl artarak devam eden katýlýmýn ÇÖZ- DEBÝR Dershanelerine olan ilgi ve güveni yansýtýyor.sýnav Mart tarihinde yapýlacaktýr. 1 Mart Cumartesi günü sýnýf öðrencileri için, 2 Mart Pazar günü ve 11. sýnýf öðrencileri için yapýlacaktýr. Çorum genelinde sýnava giren ve baþarý gösteren öðrencilere burs imkanlarý saðlanacaktýr." Sýnava giriþ için öðrencilerin ÇÖZDEBÝR'e üye dershanelerden herhangi birine sýnav kaydýný yaptýrýp Sýnav Giriþ Belgesini almasýnýn gerektiðini kaydeden Çetin, "Sýnav kaydý yapýlan öðrencilere sýnav giriþ belgesi,sýnavda çýkacak sorularla ilgili konu baþlýklarý ve örnek deneme kitapçýðý verilmektedir. Ýlköðretim 3.sýnýftan baþlayýp lise 12. sýnýfa kadar sýnava giren tüm öðrencilerimizin ÇÖZDE- BÝR baþarý burslarýndan yararlanacaðý, üye dershanelerimizin tamamýnda geçerli olan bu indirimlerden yararlanýlmasý için öncelikle 1-2 Mart tarihindeki sýnava katýlmak gerekmektedir. Çorum'a hizmet felsefesi ile hareket ediyoruz. Yapýlan sýnavla öðrenciler Çorum geneli durumlarýný görebilecekler. Ayrýca bu sýnavla dereceye girecek öðrencilere burs vereceðiz" ifadelerini kullandý.çetin, sýnav sonuçlarýnýn ve cevap anahtarlarýnýn Mart tarihinden itibaren internet adresinden açýklanacaðýný da bildirildi. Kubilay Kaan YÜCEL Fatma Baþköy'den Çocuk Evlerine ziyaret Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy Çocuk Evlerini ziyaret etti. Aldýðý yaþ pastalarý çocuklara ikram eden Baþköy, birinci okul döneminin ikinci döneme örnek olmasý gerektiðini ve düzenli ders çalýþma sistemini ayný azimle sürdürdükleri sürece ikinci dönemde de baþarýlarýnýn devam edeceði ve istedikleri yerlere gelebileceklerini söyledi. Baþköy, çocuklarýn isteklerini dinledi ve gelecekleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Baþköy'ün ziyaretlerine Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs'de eþlik etti. Bahadýr YÜCEL Türk Saðlýk Sen'in 5. Olaðan Kongresi Ankara Büyük Anadolu Otelde yapýldý. Kongreye milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, Türkiye Kamu-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk ve baðlý sendikalarýn genel baþkanlarý, yönetim kurulu üyeleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katýldý. Kongreye Çorum'dan ise Türk Saðlýk Sen Ýl Baþkaný Fatih Gök ile genel merkez delegeleri katýldý. Divan Baþkanlýðýna Þube Baþkaný Reþit Kýlýç seçilirken divan baþkan vekilliklerine Veli Küçük ve Gülnur Kaptanoðlu üyeliklere ise Ahmet Kýlýkoðlu ve Yusuf Aydýn seçildi Þubat 2014 tarihlerinde Ankara'da gerçekleþtirilen 5. Olaðan Genel Kurulumuzun 16 Þubat Pazar akþamý seçim sonuçlarýnýn açýklanmasýyla sona erdi. Önder Kahveci yeniden Genel Baþkanlýða seçilerek güven tazeledi. Yasin YÜCEL

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Firmalar öðrencilerle buluþacak

Firmalar öðrencilerle buluþacak Kapanan beldeler masaya yatýrýldý Hikmet Durgun'un acý günü 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinden önce belde belediyesi iken seçimlerin ardýndan tüzel kiþiliði kaldýrýlýp köye dönüþtürülen 22 belde ile

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Belediye Su Zammýndan sonra,

Belediye Su Zammýndan sonra, 150 milyon liralýk sulama projesi ihale edilecek Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yaptýklarý ortak açýklamada, Koçhisar Barajý Sulama Projesi'nin ihale tarihinin belli

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor

Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor Fatih Baþak, Kocaeli Milli Eðitim Müdürü oldu Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürü olan hemþehrimiz Fatih Baþak, Kocaeli Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atandý. Baþak, 2 yýldýr Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor Anadolu Ýmam Hatip, baþarýyý ödüllendirdi Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi çeþitli yarýþmalarda derece yapan öðrencilerini ödüllendirdi.arapça bilgi yarýþmalarýnda bölge birincisi olan öðrenciler tabletle

Detaylı

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da ÝÞKUR 946 engelliye iþ buldu Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü'nde 1439 engellinin iþ arayan kaydýnýn bulunduðu, bunlarýn 946'sýnýn çalýþtýðý, geriye kalan 493 kiþinin ise halen iþsiz olduðu belirtildi.

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı