İLLERE GÖRE GELENEKSEL EL SANATLARIMIZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLLERE GÖRE GELENEKSEL EL SANATLARIMIZ"

Transkript

1 2012 TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İLLERE GÖRE GELENEKSEL EL SANATLARIMIZ Kaybolmuş Sanatlar Kaybolmaya Yüz Tutmuş Sanatlar Yaşatılan Sanatlar Sanatı İcra Eden Usta/Sanatkâr ve Usta Öğreticiler 2012 S O S Y A L VE K Ü L T Ü R E L E Ğ İ T İ M L E R VE F A A L İ Y E T L E R G R U P B A Ş K A N L I Ğ I

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 GİRİŞ...4 El Sanatlarının Tanıtımı ve Sınıflandırılması..5 İl ve İlçelere Göre Geleneksel El Sanatları Tabloları Açıklamalar KAYNAKÇA

3 SUNU~ (:aglmlzda insan hayatllll etkileyen en onemli faktorler arasmda; bilimsel geli~me, birikimi ve hlzla geli~en teknolojinin yer aldlgl bilinmektedir. bilgi Bilim ve teknolojide gozlenen bu hlzh geli~me, insanll1 r;evresini etkilemekte ve ya~amml hlzla degi~tirmesine neden olmakta; r;ozum bekleyen birr;ok problemi de beraberinde getirmektedir. GUnUmUzde endustri ve degi~en kuiwrun beraberinde getirdigi bu problemlerin giderilmesinde, her ya~ta ve egitim duzeyindeki bireylerin, r;agll1 ihtiyaci dogrultusllnda yaratlci glicli geli~mi~ bireyler olarak egitilmeleri ve onlann bu gliclinlin yurt genelinde kullandmasl onem kazanml~tlr. Sanat Egitiminde, bilim ve teknolojideki hlzh geli~melerin sonucunda; ileti~im imkanlanl11n artmasl, egitim ortamlannll1 r;e~itlenmesi, ogretmenlerin mesleki sorumluluklannm fazlala~masl ve ogren me ortamlanndaki rollerinin degi~mesi, "Ogrenmeyi Ogrenme, Yaratlclhk Egitimi, Etkin Ogrenme, Ya~am Boyu Ogrenme" vb. evrensel yakla~lmlann tum dlinyada kabul gormesi, ogrenme ortamlanl1ln slirekli sorglllanmasllll ve geli~tirilmesini de gerekli kdmaktadlr. Hayat Boyu Ogren me, "bilgiyi, yetenegi ve yeterligi geli~tirmek amaclyla, ki~isel, vatanda~hk ve sosyal hayatla ilgili olan perspektif ir;erisinde, hayatll1 her anll1da listlenebilen tum ogrenme aktiviteleri" olarak tal11mlanmaktadlr. Hayat Boyu Ogrenme Genel MUdUrlUgU'ne ait egitim programlannll1 temel amacl; okul oncesi donemden, emeklilik sonrasma kadar devam eden slirer;te bireylerin, bilgi, ilgi, ihtiyar; ve yeteneklerine uygun ~ekilde kendilerini yeti~tirmelerini, bilgiye dayah, geli~en topluma uyllmlu olarak katdmalanl11 saglayacak egitim programlanl11 ar;mak ve ylirlitmektir. Geleneksel el sanatlanmlzll1 ara~tmlmasl, derlenmesi, ya~attlmasl, nesillere aktardmasl yonlinde halk egitimi merkezleri, ger;mi~ten yaygmla~tmlmasl ve yeni glinlimuze r;ok onemli gorevler ustlenmi~ ve bu alandaki tum r;all~malann ya dogrudan ir;erisinde ya da etkin bir destekleyicisi olmu~tur. ii, ilye ve koy dlizeyinde kaybolmu~, kaybolmaya yliz tutmu~ ve ya~atilmaya yah~dan geleneksel el sanatlarill1lzll1 tespitine yonelik kapsall1h bir ara~tir1na yapdll1asll1a duyulan ihtiyay dogrultusunda bll r;ah~ma ortaya r;lkml~tlr. Kitap, once internet ortamll1da kurumlanmlzm ve ilgililerin yaranna sunulacak, daha sonra illerden; uzman, usta ve sanatkarlardan gelecek yeni oneri, degi~iklik dlizenlenip yazdi kaynak olarak baslm ve dagltlml saglanacaktlj'. ve ilave tekliflerinden sonra Bu r;ah~manll1 Halk Egitimi i MUdUrlUklerince geleneksel el sanatlan alanmda ylirutulecek r;ah~malara katkl saglamasl ve rehberlik etmesini temenni ederim. /f~ Dor;. Dr. ~ust;[a Kemal B~i Hayat Boyu Ogren me Genel Muduru

4 GİRİŞ Başta halk eğitimi merkezleri olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlar geleneksel el sanatları alanında eğitim, araştırma, derleme, arşiv ve dokümantasyon faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Ülkemiz, geleneksel sanatlar bakımından zengin bir mirasa sahiptir. Çeşitli nedenlerle bu önemli mirasın bir bölümü unutulmuş/kaybolmuş, bir bölümü unutulmaya yüz tutmuştur. Son yıllarda bu sanatların araştırılması, gün yüzüne çıkarılması ve yaşatılması yönündeki çabalarda önemli bir artış gözlenmektedir. Bakanlığımıza bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumları bu yönde eğitim çalışmaları yapan kurumların başında gelmektedir. Yürütülen çalışmalara kaynak teşkil edecek rehber bir materyale sürekli ihtiyaç duyulmaktadır Bu ihtiyacın karşılanması yönünde çeşitli kurumlarca farklı amaçlara yönelik olarak farklı dönemlerde bir takım çalışmalar gerçekleşmiştir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Halk eğitimi merkezleri ve diğer eğitim kurumlarının geleneksel el sanatları adı altında düzenlemiş oldukları faaliyetlerde yararlanılması ve daha çok, hangi sanatların geleneksel olduğuna dair belirleyici bir kaynak oluşturulması amacıyla illerde geniş bir çalışma yapılmıştır. Bu doğrultuda illerde komisyonlar oluşturulmuştur. Bu komisyonlarda, yörede usta ve sanatkârlıkları kabul görmüş kişiler başta olmak üzere bu konuyla ilgili tüm yönetici, uzman, akademisyen vb. görevliler yer almıştır. Çalışma sonucunda ülke düzeyinde belirlenen geleneksel el sanatlarımızın isimleri bu kitapta toplanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın, bu alanda eğitim faaliyeti düzenleyen kurumlar başta olmak üzere ilgilenen tüm kişilere katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 4

5 KULLANILAN HAMMADEYE GÖRE SINIFLAMA 5

6 2.EL SANATLARININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI El sanatları; bir veya birden fazla sanatkarın bilgi ve becerisine dayanan, çevre şartlarına göre değişim gösteren, güzelin yanı sıra yararlıyı sunan, insan yaşamını kolaylaştıran, ihtiyaçlarını karşılayan; evde veya atölyelerde, bütün gün veya boş zamanlarda ya da belli dönemlerde üretilen; geleneksel, bölgesel, fonksiyonel, estetik, artistik, sanatsal, dekoratif, dini, sosyal açıdan sembolik karakter taşıyan; el, el aleti veya mekanik araçların yardımıyla yapılan ürünler olarak tanımlanabilir. El sanatları ya da halk sanatları aynı zamanda kendi duygularımızı dile getirdiğimiz, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak istediğimiz, kendi zevklerimizi sergilediğimiz birçok dönemin günümüzde devam eden izleridir. Bu sanat dallarımız, geçmişle olan bağlarımızı perçinlediği gibi yarınlarımıza da şüphesiz köprü olacaktır. Bugün ülkemizin çeşitli yörelerinde, genellikle usta-çırak ilişkisi ve eğitim yoluyla geçmişten günümüze ulaşan, yörelere özgü el sanatlarımızın bazı alanlarının devam ettiği, bazılarının ise yok olmaya yüz tuttuğu bilinen bir gerçektir. Gerek kullanılan malzeme, gerekse uygulanan tekniğe göre çeşitlilik gösteren el sanatlarımız farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. Burada kullanılan hammaddeye göre el sanatlarını sınıflandırarak özetlemek gerekirse: 2.1. Hammaddesi Lif Olan El Sanatları Halı, kilim, kumaş vb. dokumacılık, örgü işleri, keçe, çarpanalı dokumalar (kolan), oya, işleme vb. Şekil 1. El Dokuması Halı (Balıkesir-Sındırgı Fatma Kayıhan, 2006) Şekil 2. Keçecilik (İzmir-Tire, Arif Cön, 2004) 6

7 Şekil 3. El Dokuma Örtü (Denizli, Ertan Yur, 2006) 2.2. Hammaddesi Ağaç Olan El Sanatları Oymacılık (yazma kalıpları, günlük kullanım eşyaları, mobilya vb.) Şekil 4. Ahşap Yazma Kalıbı ( Orijinal) Şekil 5. Ağaç Baskı ile Desenlendirilen Örtü (Kastamonu, Cemil KIZILKAYA 2007) 7

8 2.3. Hammaddesi Taş Olan El Sanatları Süs taşları işlemeciliği (çeşitli takılar), kullanım eşyası ve aksesuar yapımı (tesbih, ağızlık vb.) mermer işlemeciliği 2.4.Hammaddesi Toprak Olan El Sanatları Çanak çömlek işleri, çinicilik Şekil 6. Lüle Taşı Pipo (Eskişehir, Hüseyin Savun, 1988) Şekil 6. Çini Sürahi ( Mehmet Yıldırım, 2009) 8

9 Şekil 7. Çini Taş Karo (Emine PEKER, 2008) Şekil 8. Çini Top Matara (Mehmet YILDIRIM, 2009) Şekil 9. Çini Kapaklı Kutu ( Saim KOLHAN, 2009) 9

10 2.5. Hammaddesi Maden Olan El Sanatları Bakırcılık, altın-gümüş işlemeciliği vb. Şekil 10. Bakır Ustası Mehmet ÇİRKİN (Şanlıurfa, 2008) Şekil 11. Bakır Şekerlik (Akif KÜLEKÇİ, 2008 ) Şekil 12. Bakır Kapaklı Sahan ( Hüseyin ALKIŞÇI, 2008) 10

11 Şekil 13. Bakır Pilav Tavası (Hacı Mevlit TATLIYAR, 2008) 2.6. Hammaddesi Deri ve Hayvansal Artıklar Olan El Sanatları Giyim eşyaları yapımı, günlük kullanım eşyaları, ciltçilik, hayvan koşumu takımları, kürk ve post yapımı Şekil 14. Yemeni (Ahmet ÖZUSLU, 2009) 11

12 2.7.Hammaddesi İnce Dallar, Saplar ve Ağaç Şeritler Olan El Sanatları Sepet örücülüğü, hasırcılık vb. Şekil 14. Sepet örücülüğü Geleneksel el sanatları, bir ülkenin kültür seviyesinin aynasıdır ve o ülkenin kültürel kişiliğinin en canlı belgelerini temsil etmektedir. Geleneksel Türk el sanatlarının, yüzyıllardır büyük çeşitlilik içinde insanlarımızın duygularını, sanatsal beğenilerini aktarma aracı olduğu bilinmektedir. Bir kültür unsuru olan geleneksel el sanatları, toplumun yaşam seviyesini, zekâsını, üretildikleri dönemin özelliklerini diğer bir deyişle, toplumların tarihini yansıtmaktadır. Geçmişten günümüze ulaşabilen geleneksel el sanatları; toplumun yapısına göre oluşmuş, yöresel özellikler gösteren, etnografik değerler taşıyan, çoğu sanatsal boyutta ve işlevsel olan, halk tarafından üretilen, kullanılan, alınıp satılan, bugün üretimi gelir getirebilen ürünlerdir. Bir yörenin, kuşaktan kuşağa aktarılmaya değer sosyal yaşam tarzlarının ve simgelerinin yanı sıra maddi kültür unsurlarının da taşınması gerekir. İnsanlarımıza her türlü ilim, teknoloji ve diğer bilgilerin verilmesinin yanı sıra kendi kültürüne ve tarihi geçmişine karşı saygılı, bilinçli ve koruyucu bir nesil yaratılması, onlara bu yönde gereken eğitimin verilmesi ile de sağlanabilmektedir. Günümüzde Türkiye nin hemen her ilinde ve ilçesinde bulunan Halk Eğitim leri nde sürdürülen geleneksel el sanatları programlarına ışık tutması beklenen bu çalışmanın eğitim faaliyetlerinde dikkate alınması, yörelerinde var olan veya üretimi azalan geleneksel el sanatlarının yaşatılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konularına ağırlık verilerek boş iş gücünün değerlendirilmesine katkıda bulunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması önemli görülmektedir. Halk eğitimi merkezlerinde ve alandan tespit edilen bilgiler doğrultusunda; geleneksel el sanatları ustaları, Türk Süsleme Sanatları ve halk eğitim merkezleri eğitim programları ile usta öğreticilerine ilişkin bilgiler, çizelgeler halinde alfabetik sıra dikkate alınarak aşağıda verilmiştir: 12

13 İLLERE/İLÇELERE GÖRE GELENEKSEL EL SANATLARI 13

14 İL İLÇE ÜRETİMİ YAPILMAYAN (KAYBOLMUŞ) GELENEKSEL EL SANATLARI ÜRETİMİ AZALAN (KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ) GELENEKSEL EL SANATLARI ÜRETİMİ DEVAM EDEN (YAŞATILAN) GELENEKSEL EL SANATLARI SANATINI İCRA EDEN SANATKAR VE BU ALANDA ÇALIŞAN USTA ÖĞRETİCİLER TÜRK SÜSLEME SANAT LARI Topaç Ekrem Demirbaş Seyhan At arabası yapımı ve süslenmesi Bakırcılık Basri Örs İbrahim Arık, Kemal Turna, Ruhi-Gönen Arıköler, Cabbar Eysanyarışır, Ali Güzeloğlu, Mehmet Okdeşir ADANA Köşkerlik/Yemenicilik Silah Kabzası Yağ Hızmanı yapımı El Dokumacılığ (Çuval, Azık, tuz çantası) Saimbeyli Halı Sultan Cengiz, Şengül Akbulut 14

15 ADANA Saimbeyli Kozan Karaisalı Duvar Kilimi (Zilahi) Hızman(Yağ kabı) Cerecilik(Kil ve topraktan yapılan küp) El (Tırlık,çuval, heybe, kilim, çul) Halı ve Kilim Istarı/tezgahı yapımı Kilim Semer Ağaç İşleri (Döven, Kirmen, Çıkrık) Halı Kilim Yün Çorap Örücülüğü El - Karaisalı bezi (perde, çarşaf, masa örtüsü) El (Heybe, Savan ) Hakkı Cengiz,Elif Tanrıkulu, Dürdane Demirboğa, Şirin Cengiz Mustafa Kul Mustafa Gür, Enver Meşe Süleyman Kocatürk Hayri Yağbasan Hasan Yağbasan Teslime Yöntem, Fatma Turunçtan Osman Deveci, Mehmet Ünlü, Ömer Özdil Nurten Koşar Eşe Açık, Hatice-Halime 15

16 Tufanbeyli Pozantı Feke Nalbantlık Kağnı Savan Halı Kilim Tapan BıçağıYapım Kitre Bebek Semer yapımı Ağaç İşleri (Döven, Kirmen, Çıkrık) Akkaya, Fadime Duran Münevver Çelik, Meliha İlhan, Ayşe Özen Ayşe Yiğit, Elif Akın, Habibe Karakaya, Hatice Şimşek Fatma İşler Feramiz Arık Aysun Öztürk Cuma Yastı Muhammet Uçar Çukurova Kitre Bebek Yıldız Noyaner ADIYAMAN Bakır İşçiliği, Nalın yapımı, Aba, Heybe- Çuval, Çarık, Sepetçilik, Hallaççılık Halı, Çorap Örücülüğü, Savan, Yazma ve Yemeni, Mekik Oyası, Tülü Kilim, Ağaç Oymacılığı, Alçı Taşı İşçiliği, Halı, Hasır, İğne Oyası yapımı, Nazarlık ve Zeynel Ulucan, Rıfat Sucu, Hacı Tümay, Mehmet Atmaca, Mehmet Çapar 16

17 AFYON KARAHİSAR Besni Çelikhan Gerger Tut Keçecilik Küp Yemenicilik, Bakırcılık Çakı ve bıçak yapımı Keçecilik Sele ve sepet örücülüğü Bakır İşlemeciliği Çarık Gümüş İşlemeciliği Kesme Nalın Tülü Dokuma Köşkerlik /yemenicilik Sarraflık Yazma Oyaları Örücülüğü, Kilim, Kanaviçe işleme, Çorap Örücülüğü Köşkerlik/Yemenici lik Halı Heybe Çorap Örücülüğü Filkete Oyacılığı Mekik Oyacılığı Savan Yazmacılık Yemenicilik Üzerlik Yorgancılık Çanak-Çömlekçilik Çarpana Dokuma Üzerlik, Sepetçilik, Yorgancılık, Semer, Yöresel Şalvar Dikimi Halı (Kösenli) Geleneksel el ve makine nakışları Halı El Örgüleri(çorap vb.) Çulculuk Atarabacılığı Keçecilik Cicim Halı Mermer İşlemeciliği Sepetçilik Sumak Tığ Oyacılığı Zili Besni Akdurak Köyü; Haydar Deniz, Ahmet Kaynar, Mustafa Taşçı Küp yapımı ile ilgili usta bilinmiyor Nurdan Şirin Süslü, Yurdagül Avcı, Özgül Karcı Celal Yılmaz Ali Ertaş Asim Doğru Yaşar Kocataş Yörede yaşayan 65 ya üstü kadınlar Ebru Hüsnühat 17

18 Kök Boyacılığı Kilim AĞRI AKSARAY Hamur Doğubayazıt Eleşkirt / Ergözü Köyü Kilden çanak, çömlek yapımı Keçe ve kepenek yapımı Üzerlik Tohumundan Nazarlık Kar Paleti El (Yün ve Kıldan Kök Boyalı,Heybe, çuval dokumacılığı Yöresel halı ve kilim dokumacılığı (Kökboyalı) Saraçlık, At koşumu yapımı Yöresel halı ve kilim dokumacılığı (Kökboyalı) El Örgüleri (Yün Çorap,Patik, kazak vb.) Sepet Örücülüğü Çinicilik İpek Halı Geleneksel El İşlemeleri Özgül Sarı Sevda Urtekin, Nezile Orhan Halime Aslan, Felek Karakoç Mehmet Temel Şehmuz Akboğa Tezhip Ebru 18

19 Bez Bebek Halı Onarımı Halı dokumacılığı At Arabası Sultanhanı kasabasında bazı aileler Salih Yılmaz Beytur AKSARAY Aksaray yöresi geleneksel giysi dikimi Kaputtan içlik ve göynek dikimi Tepesi gümüşlü altın sıralı fes yapımı Heybe, yastık ve un çuvalı dokumacılığı Üçlü peştamal (üçgen) Namaz seccadesi yapımı (Keçi postundan) Saç örgüsü kordon dokuma (7 iple) Üzerlikten nazarlık vb.yapımı Kordon tutturma (İşleme gelin kıyafeti) Dolak (çoban ayak giysisi) Şal (kök boyalı) Palaz (keçi kılından kilim dokuma) Çarık Saraçlık Bakırcılık Taşpınar Halısı Taşpınar Kasabasında Bazı Aileler Hüseyin Çağlayan Ömer Bal İbrahim Şen 19

20 AMASYA Tahta Tabak Zili dokumacılığı (eğrice ve koç boynuzu Haral (saman çuvalı dokumacılığı) Sap palazı dokumacılığı (siyah keçi kılından ekin sapı taşıma örtüsü) Ellik (üstü tahta, altı deri eldiven) Kilim dokumacılığı Yassıçal çuha Yöresel çuha dokumacılığı Kilim dokumacılığı İğne oyası yapımı Erhan-i gümüş işlemeciliği, Gümüş işçiliği Eskil Koşumculuk Üzerlik yapımı Halı dokumacılığı Göynücek Göynücek Taşova Cicim dokumacılığı Kilim Hanife İşler Ebru Ağaç işçiliği İğne Oyası yapımı Tuğba Önder Tezhip Semer yapımı Erhan-i Gümüş İşlemeciliği, Gümüş İşçiliği Neslihan Sivri, Seher Yılmaz, Harun Celep İpek böcekçiliği İp örme işleri İbrahim Şahin Tel kırma işleme Zeynep Köseoğlu Mustafa Genç Sadık Kurt Sepetçilik Cihan Közlemeci İğne oyası yapımı Ağaç işleri (ibrik, Dibek vb.) İpek halı dokumacılığı Davul, zurna yapımı Cicim dokumacılığı Melihe Köseoğlu Aslan Karakoç Hanife İşler Zülal Gazel, Hamza Cibek, Ali Dönmez Sultan Öztürk, Nazmiye Bak, Suzan Karakaya, 20

21 ANKARA Şehriye Karakaya, Fadime Koçak, Nurcan Taşkaya, Güllü Ünlü, Türkan Koçak Suluova İğne Oyası İğne Oyası Canan Oral Hamamözü Baston Osman Nuri Kabaktan Bakırcılık İğne Oyası İğne Oyası Sabahattin Turgut Firkete Oyası Merzifon Tel Kırma İşleme Cevat Coşkun Çaput Kilim Dokuma Mekik Oyası Zili Mehmet Özdemir Çarık Tel Kırma İşleme Hesap işi Kıymet Çapkan Tezhip Hümeyra Yücel Ebru-Kat ı Halime Çepni Hat Abuzer Özkan File örücülüğü File örücülüğü Abdullah Seymen Demir İşlemeciliği Dekoratif Demir Süslemeciliği Nihat Gökçe Üfleme cam işleri Dekoratif Üfleme Cam Sanatı Nihat Gökçe Ahşap İşlemeciliği Ebru Altındağ Bakır Süsleme İşçiliği Tülü Geleneksel Yay ve Ok Kemal Cebecik Çarpana Dantel örücülüğü Halı Oya Örücülüğü Çömlekçilik Keçecilik Kanaviçe ve Etamin İşlemeciliği Kilim El İşlemeleri(Nakış) Takı yapımı ve Gümüş 21

22 işlemeciliği Bitkisel Örücülük Deri İşlemeciliği Altın işlemeciliği Değerli Taş İşlemeciliği Kanaviçe işlemeciliği ANKARA Ayaş Bala Testi ve Çömlekçilik El Nakışları (hesap işi- Maraş işi) Semer yapımı Tülü ve Bala ilçesine özgü Sarma işi Kanaviçe işlemeciliği Tiftik El ürünleri Tel Kırma İşleme Afşar Kilimi Yarı Değerli Taş İşlemeciliği Kanaviçe işlemeciliği Tel Kırma İşleme İğne Oyası Ayhan Arıkan Sedef Kakma Sim- Sırma İşleme Beypazarı Beypazarı Soft Kumaş Bakırcılık İpekli El (bürgü) El işlemeleri (Çevre vb.) Sim-Sarma İşlemeciliği Telkari Altın, Gümüş İşlemeciliği Hüseyin Erdinler Sami Çalışkan, İlyas Sarımen, Seyfi Temiz 22

23 ANKARA Çubuk Elmadağ Bez (çaput) Kilim Yün Çorap Örücülüğü (5 şişle) Kuşak Bağı Örücülüğü Tiftik Keçisi Yün İşlemeciliği Merinos Yün İşlemeciliği Cilbendi kâğıdı hazırlama İğne ve Boncuk Oyası Tel Kırma İşleme Sedef kakma Dövme bakırcılık Ihlamur baskısı Kilim Yöresel Cicim Yöresel Kilim Yorgancılık Kanaviçe İşlemeciliği Hesap İşi Ebru Tezhip Etimesgut Gölbaşı Kolan-Çarpana Bitkisel Örücülük Gelin Telleri Hazırlama Takunya Çarık ve Yemeni Keçecilik ve Üzerlik yapımı Kanaviçe Tel kırma işleme, İğne Oyası Beyaz İş Yöresel Kıyafet, Başlık ve Takı Yorgancılık (Saten) hat ve minyatür 23

24 ANKARA Güdül Haymana Kazan Keçiören Çorap ve Patik Örücülüğü (Tiftik ve Yünden 5 şişle) Güdül Giysileri İplik (Kirmanla İplik Eğirme) İşlemeciliği Suzeni işleme yapımı Peşkir Yağlık Yün Çorap Örücülüğü Değirmen Taşı Teşi ve kirman yapımı (Eğirme Araçları) Suzeni işleme yapımı Peşkir Yağlık İplik (Koyun Yününden İplik Eğirme) Maraş İşi- Sim- Sarma, Tel Kırma İşleme Kanaviçe işlemeciliği Yorgancılık Hesap İşi yapımı Tığ, Mekik, İğne ve Firkete Oyası yapımı Antep İşi Tel Kırma İşleme Maraş İşi Türk İşi yapımı Kızılcahamam Bitkisel Örücülük Altın Örme (Kafkas İşi) Alem Çarık Çini Halı ve Kilim Onarımı Firkete Oyası Yöresel Kitre Bebek Mekik Oyası Mis Sabunculuk Tezhip Hat minyatür ve kat ı yapımı 24

25 ANKARA Mamak Nallıhan Sincan Şereflikoçhisar Ağaçtan Su Kabı Yün Çorap Örücülüğü Kanaviçe işleme Kıl Şalvar Semer, Heybe, Saban, Kağnı ve At Arabası İplik (Yünden eğrilerek iplik yapımı) Bez (Çaput) Kilim Damat Tıraş Önlüğü İşlemeli Perde ve Duvar Halısı Boncuk Örücülüğü Sepetçilik Yorgancılık Damatlık Elbise Kılıfı İşlemeciliği Uçkur Örücülüğü Keçecilik Kilim Cam Altı Boyama Tespih Çakı Boynuz ve Kemik İşlemeciliği Saz Bez (kız kıvrağı) Kanaviçe ve Susma İşleme Çorap Örücülüğü Çorap Örücülüğü (Tiftik) Düğün Sancağı El Dokuma Tezgâhı 25

26 At arabası, At arabası tekerleği ve Hamut yapımı Lehimcilik ve İbrik Çarık yapımı Kalbur ve Elek yapımı Ağaç Delmek İçin Burgu yapımı Sepet El İşlemeleri ve Tığ Oyası Dantel ve Oya ANTALYA Çorap Örücülüğü Nalın Halı dokumacılığı (seccade, yastık, heybe) Ağaç Oymacılığı Altın İşlemeciliği Bakır İşlemeciliği Biçakçılık Çarık Demir İşlemeciliği Hasır İşlemeciliği Kilim Kök Boyacılığı Testicilik Tuzdan Şekil ve Desen Oluşturma Döşemealtı Halı dokumacılığı Beşik Cicim Çarpana Dokuma Firkete Oyacılığı Halk Çalgıları Yapımları Mekik Oyacılığı Saf Oyacılığı Sepetçilik Tığ Oyacılığı Yörük Çadırı 26

27 Zili Üzerlik Heybe Tel Kırma İşleme Yöresel Yün Çorap, Patik Örücülüğü Halı ARDAHAN Damal Geleneksel Giysili Bebek yapımı Fidan Atmaca ARTVİN Bıçakçılık Halk Çalgıları Cicim Ehram Halı Kilim Taş İşlemeciliği Sepetçilik Firkete Oyacılığı İğne Oyacılığı Mekik Oyacılığı Tığ Oyacılığı Sepetçilik Sıtkı Kurdoğlu AYDIN Kuşadası- Çine Çizme ve Ayakkabı Mustafa Karpuzcu, Mehmet Karpuzcu,Selami Çalım İsmail Mumcu, Memduh Ece Mehmet 27

28 AYDIN Kuşadası Karacasu Germencik Karacasu Sultanhisar Çine Söke Germencik Koçarlı Karacasu Karacasu, Kuyucak, Çine, Söke, Sultanhisar,, Germencik, Karpuzlu Karacasu Nalbantlık Mes, Terlik ve Sandalet Hasır Bakırcılık Keçecilik Gülseren Kazım Yılmaz Dursun Kuşuksız Nihat Kırdal Ergün Bakar Kamuran Yücel Yusuf Salkım Kadriye Kızıl Hediye Şen Müjgan Var Selahattin Küçükafacan Ali Yasak Şükrü Çırpan Selahaddin Demirel Şükrü Ali Korkmaz Aydın Alkış Yüksel Akkaya Salih Topaloğlu Ahmet Karabağ Hüseyin Cengiz İsmail Kelep Mustafa Akyol, Hüseyin Kunt, Durmuş Yanar, Halil Pandır, Turgut Aydın, Mehmet Kutlu, Hurşit Ülker, Mehmet Çivici, Mehmet Ali Menekşe, Mustafa Beydağ, H.Ali Perçiner Ziya Şengün Ömer Şenel 28

29 Sepetçilik Mehmet Keskin Ali Yanar Kuşadası, Buharkent, Erdinç Sünetçi, Coşkun Bilir, Bozdoğan, Mehmet Mercan, Tenekecilik Koçarlı Mehmet Çelen AYDIN Karacasu Kuşadası Deri Dabaklama (işleme) Çömlek yapımı Mustafa Kuzu, Bekir Tarus, Sedat Aydın, Tahsin Özkara, Ahmet Çağlar, Emin Çankaya, Refik Abaştaş, Alaattin Urfalıoğlu, Yüksel Kavas, Murat Arslan Yavuz Tacır, Kamuran Parla, Ahmet Özsır Muzaffer Özsır Süleyman Sertkaya Salih Tuğrul Kutucu, Hasan Fehmi Yücel Karacasu Bez Hülya Ünal, İsmail Kelep Kuşadası Etamin İşleme Yüksel Kaplan Nazilli, Nazilli İpek Boyama Mekikli İğne Oyası İğne Oyası Fatma Emirdağ, Yeliz İnan, Candan Özgen Şevki Tuncer Şerife Özdemir, 29

30 Karacasu Dokumacılık Saraçlık Zeynep Kutlu Mustafa Yapucu, Nedim Sevim Karacasu- Karpuzlu Nazilli- Germencik, Kuşadası -Söke Süpürge Ahşap Oymacılığı İngiliz Külot Pantolon Dikimi Tel Kırma İşleme Çizme Halit Özen, Mustafa Seven Nilgün Sezgin, Mualla Şaşırtan, Zeynep Kara Murat Muslu, Bülent Demirelli Mehmet Morallı/Umurlu, Ahmet Çiçek Zeki Avcıoğlu Mustafa Avcıoğlu AYDIN, Karacasu Sultanhisar, Koçarlı, Kuyucak Yorgancılık Hallaçlık İzzet Karaz, Hatice Çetinkaya, H.İbrahim Küçükkonuklar, Bülent Güngör, Ercan Sarı, İbrahim Karadayo, Erdal yağcıoğlu, Rifat Akcan, Mustafa Özsan, Ufuk Uğurlu, Ahmet Bayoğlu, Selahattin Gök, Nazmi Çetmen, Adem Kama, Mehmet Gürbüz, Mehmet Kaya 30

31 Sultanhisar,, Çine, Karacasu Germencik Davul Ayakkabı ve Çizme Çömlekçilik Testicilik Toprak İşleri (El Çömlek, Testi vb.) Muammer Demirelli, Süleyman İri,Akçaova Beldesi; Süleyman Sertkaya, Ali Bardak Hüsen Zurnacıoğlu Güler Ünlü Davut Sarı, Hayrettin Sarı AYDIN Karacasu Kanaviçe İşleme Aysel Ertaş Ney Coşkun Sezer Germencik TaşçI Müjdat Özörten, Örgü İşleri Emriye Yıldırım İbrahim Kızılkaya, Sayacılık Osman Naz, Osman Delgeç Sayım Menteş Ahmet Demiröven,, Çine, Celal Çelikel, Sıcak Demir İşleri Karacasu E.Mustafa Akduman, Ali Orta Şapkacılık İsmail İçli Vaketa ve Sahteyan Karacasu Deri İşlemeciliği Erol Tezcan, Mesut Tezcan, 31

32 BALIKESİR Bozdoğan, Nazilli Bozdoğan Köşk Köşk Keten yeri Köyü Başça yır Köyü Kızıl cayer Köyü Keçecilik Halı dokumacılığı Kıl Çadır Saraçlık Nalbantlık Keçecilik Kilim dokumacılığı Kırkyama Çinicilik Sim-Sırma İşleme Sedef Kakma Tel Kırma İşleme Mekik ve İğne Oyası Folklorik Kitre Bebek Halil Kabak Ramazan, Filizli, Olukbaşı, Kızılca, Dutağaç Köylüleri Hasan Görer, Sezgin Kahraman Osman Salık Mehmet Tuna Perihan Tuna Yüksel Yalçın Selim Çakar Mehmet Öztürk Ebru Tezhip Dursunbey Geleneksel Yassı Ören Kilim (kök boya) Haşime Şeker (Yassıören Köyü) Yatık-su kabı 32

33 BALIKESİR Balya Marmara Gönen Bigadiç Kepsut Burhaniye Öküz arabası ve saban yapımı, Eyercilik,, Toprak testi, bardak yapımı, Kuyumculuk-Beşibirlik yapımı Halı ve kilim Hasır Hasır Keçecilik Şal ve Çendil (Yöresel önlük) Nalbantlık Peşkir Dokuma, Yöresel Düğün Kıyafetleri El (alaca gömleklik), peşkir, yağlık, çul, çuval Şayak Dokuma Çulha İğne Oyası Keçecilik Aba Kilim (kök boyalı) Aba ve Dikimi Saraçlık Halı (Bozağaçlı halı) Kilim (yöresel desenli) İğne Oyalı Kese İplik (Eğirme iplik ) Keçecilik (karaçam özü ve andıç ağacından yapılan, yapımında doğal ağaç özleri kullanılmakta olup, yapıştırıcı ve kimyasal madde kullanılmamaktadır.) Sim- Sarma İşleme (Bindallı) Sepetçilik Halı dokumacılığı (Karanfilli Çember, Göbekli Yörük Halısı) Kuşak Saçağı Çarpana İğne Oyası yapımı Turan kaplan Dursunbey Nevive Baykurt Ergün Özgül (Habibler Köyü) Mustafa Öktem Hüseyin Uslu Yaşar Çulcu Bayram Kane Hasan Çekili Elif Tanrıkulu Ayşe Bulgurcu Zakire Sarı Ümmühan İkiz 33

34 Kırkyama BALIKESİR BARTIN Sındırgı Havran Bandırma Edremit El (Şal, Önlük, Kuşak) Keçecilik Keçecilik Hasır İpek Böcekçiliği Kırkyama (Kırkpare) Yorgan Heybe ve İhram İplik (Elde Eğirme) Oyma Türkmen Sazı Tel Sarma İşleme Halı dokumacılığı (Yağcıbedir El Halısı ) Körüklü Çizme Pala Kilim (artık iplik ve kumaş parçalarından yapılır) Kıl Kilim Demircilik Bakırcılık Tek Parça Çivisiz Nihale (kavak, çınar, karaağaç gibi yumuşak ağaçlardan tek parça tahtayı kesip oyarak, herhangi bir makine kullanmadan üretilmektedir. Tel Kırma İşleme Fatma Kayan Muammer Kayan Mustafa Gündüztekin Ali Kelebekli Mustafa Turan Kemal Alaca Fatma İşen Hatice Çataltaş Fatma Öz Salih Dülger Gülsüm Aslan Naciye Akdeniz Emir Ali Çelik(Çamcı Köyü) Veli Efe(çamcı Köyü) Havva Karagöz (yorgan) Hatice Karadağ Semra Yağcı 34

35 BARTIN BATMAN Amasra Ulus Kurucaşile Mısır Soymuğundan Hasır İpek Böceği Kozası İşlemesi Halı ve Kilim Örücülük Bez Çatkı (baş örtüsü /baş bağlama) Ağaç Sepet yapımı Ağaç Küfe Bez (Çaput )Kilim Ağaç Oymacılığı Kayık Küreği Bez Ahşap Oymacılığı Tel Kırma İşleme Taş Sac Demir İşlemeciliği Küfe Geleneksel Giysili Bebek Esra Yaşar Fatma Çil Şevkiye Akçaoğlu Elif Yılmaz Hilal Halulu Hatice Karadağ Ali Rıza Vatandaşlar Halil Uzunçelebi Nurşen Çalık Tural Kayık Hüseyin Bodur İbrahim Karamanlı Bekir Gündağ Cumhur Oğuzdağ Hüsamettin Bilgil Sabahattin Kural Semin Yılmaz Behiç Kılıç Hamdullah Güneş Meryem İşcan Ebru 35

36 Turik (Heybe ) Çarpana Çarpana Kumru Akdeniz Feza Keleş Minyatür BAYBURT Aydıntepe Çarık Kem örmeciliği (Ottan yapılan bir çeşit bağ) Hasır Çuval Ahşap Oymacılığı Çanak ve Çömlek Yapımcılığı Nalbant Kilim, çuval, kıl sergen dokumacılığı Deri İşleri ve Halı Heybe (Terki heybesi ) Ehram Taş İşlemeciliği Yöresel El Örgüleri (Çorap, Patik vb.) Ehram Kilim Halı Kilim Sevim Ataner, Hamiyet Korkmaz, Asiye Kayalı Zeki Akçay, Necmi Akçay Sema Odabaşı Murat Seyhan, Sema Odabaşı Murat Seyhan Tuba Çamur Cengiz Demiray Funda Aktaş Funda Aktaş 36

37 Demirözü Hasır Ehram Dantel Örücülüğü Şermin Türker İplik (Yün Telis Çuval eğirme) El Örgüleri İğne Oyası Alev Kersin Çarık Hesap işi İşleme Yöresel Nakışlar Duygu Acun Sam Bağı Kanaviçe İşleme Yöresel Örgüler Melek Ersan Kalbur Örme Sepetçilik Halı Firkete Oyası Saleha Fidan Tırmık, Yaba Kilim Mekik Oyası Mürvet Türker Ehram El Süs taşları İşlemeciliği, Seramikçilik, Halı El Örgüleri ve İşlemecilik El, Süs Taşları İşlemeciliği Ağaç Oymacılığı, Mermer eşya İşçiliği, İğne oyası yapımı, El Örgüleri Mekikli El Seramik Eyüp Ünlü İslam Karanfil Ev hanımları Ebru Tezhip BİLECİK El (çatma kadife) Çakı ve bıçak yapımı Tahsin Ünver Gölpazarı Osmaneli Palaz Kilim El (pamuklu ve yünlü el dokumaları) İğne Oyası El örgüleri (yün çorap,desenli patik) Mekik Oyası Ev hanımları Kilim dokuma ustası Fevzi Gayretli 37

38 BİLECİK Pazaryeri Ağaç Oyma İşleri (Dere köy köyü) Çömlekçilik İğne Oyası Örücülük El -iç giyim ve peşkir (pamuklu ve yünlü çeşitli dokumalar) Halil Karaca, Selami Palayık, Mehmet Karyel, Bedri Ekti, Saim Kocatürk, Mustafa Bağcan, Emin Karyell Saim Yaşar Osman Kaya, Osman Menteş, Ahmet Erkol, Tevfik Şen, Hasan Çetin, Yusuf Özkan, Saim Öztürk, Emrullah Şen, Mehmet Şentürk, Kadri Orhan, Nazif Demir Pazaryeri İpek Halı (Nazif Paşa Köyü, Bahçe Sultan Köyü) İpek Halı (Nazif Paşa Köyü Bahçe Sultan Köyü) El (pamuklu ve yünlü çeşitli dokumalar) Nazım Güneş Nurcan Can 38

39 BİLECİK Söğüt Pazaryeri Yenipazar Bozüyük İnhisar, Bez(çaput)Kilim, Sepetçilik, İpek Halı, Demir İşleri, Mermer İşleri, Yün Halı, Hasır Çuval Yöresel Don/şalvar Aba İğne Oyası El İşlemeleri El Örgüleri(çorap, eldiven vb.) Ağaç Oyma İşleri (Dereköy Köyü) Aba İğne Oyası, El İşlemeleri, El Örgüleri (çorap, eldiven vb.) İğne Oyası, El İşlemeleri El Örgüleri (Çorap, eldiven vb.) Ev hanımları Halil Karaca, Selami Palayık, Mehmet Karyel, Bedri Ekti, Saim Kocatürk, Mustafa Bağcan, Emin Karyelli Ev hanımları Ev hanımları Ev hanımları BİNGÖL Palaz Cecim Çakma/Tel Kırma İşleme Zahide Kınaş Gürcü Korkutata Asiye Özer 39

40 Semer ve Palan Zirav Gümer Hamdullah Akyol Çin İğnesi,Türk İşi, Sarma İşleme Tel Kırma İşleme Maraş Antep İşi Kanaviçe ve Etamin İşleme El İşlemeleri İğne Oyası yapımı BİNGÖL Yün Çorap Örücülüğü Halise Yiğit Kığı Kığı Karlıova Yün Çorap Örücülüğü El (Kilim, Cecim) Dantel Örücülüğü Eda Bingöl Melahat Göçer Semer Hasan Ardıç Rahime Bingöl Kanaviçe İşleme Muazzez Töreli Tuğba Çarkçı Sarayı Çerimli Besira Ay Pebe Kızılboğa Keçecilik Keçecilik Abdulhamit KOÇ Heybe Heybe Şöhret Koç Kilim ve Halı Kilim ve Halı Şöhret Koç Cicim/cacım Cicim Cicim/cacım Şöhret Koç Hediye İşin 40

41 BİNGÖL Adaklı Genç Yedisu Solhan Yün Çorap Örücülüğü Kanaviçe İşleme İğne Oyası Çanak-Çömlek Boncuklu Tığ Oyası Yorgancılık Deri Boyacılığı (Doğu Kızılağacı ile ) Yün Çorap Örücülüğü Palas ve Cecim Tel Kırma İşleme Heybe İğne Oyası Boncuk Oyası (beyaz pamuklu tülbent kenarına dikilmektedir) Kilim Halı Kilim (Seccade) Sepetçilik (Söğüt ağacının dallarından örülür) Halı Hüsniye Benzer Fatma Han Selma Yüksel Sevim Başcık Güzel Başcık Şefika Dengeşik Suzan Demirkaran Seda Tezer Müzeyyen Dopdoğru Şükran Albay Songül Acar Müzeyyen Güngör,Maile Satık, Müzeyyen Sargıç Şükran Akdeniz Fatma Bozkır, Rafia Dinler,Menice Ankay Gülten Tezer Necmettin Gezer Emine Tunç, Esmer İşeri, Nazife Soydan, Zinet Günay, Müşfike Doğu Nebahat Çiftçi 41

42 BİNGÖL Heybe Etamin İşleme Kanaviçe İşleme Gülseher Şaşar Hurma Uslu Canser Özdağ Cıl (koyun ve keçi kılından yapılan nakışlı dokuma) El Örgüleri (Keçi yününden çorap, eldiven vb.) Kepenek Deri Seccade Halı Emine Tunç Güllü Tatlı Firdevs Akdeniz Zahide Çiçek Saadet Sönmez Nuriye Soydan Safiye-Neşe Sünme Ayşe Kısak Harik (Yöresel ayakkabı) Haydar Yılmaz Sekan Kurtulgu Ebru BİTLİS Ahlat Taş İşçiliği Baston İbrahim, Refa Gökbulak Adilcevaz Baston Cumali Birol Zehra Kozik Gülzade Yalvaç Hasır Gülzade Türeyen Güroymak Hivren Kardaş Hazal Aktan Tandır Yurdagül Çetinkol Halı Azize Güleryüz Çömlekçilik Enise Özkan 42

43 Mutki Kızık Kilim BOLU Göynük Mudurnu Gerede Mengen Kıbrıscık İğne ve Çuvaldız Aynacılık Dericilik Kemik Tarakçılık Telli Pov (pamuklu dokuma üzerine telle işleme/tel kırma İşleme) Kuşak ve İşlemeleri Tokalı Örtü (pamuklu dokumadan nakışlı örtü) Yazmacılık (Kabalar Basması) Kaşıkçılık Sofra Altı Basması Bakırcılık İğne Oyası Ağaç Oymacılığı Tel Kırma İşleme Demircilik İpek Böcekçiliği Bakırcılık ve Dericilik Pov / pamuklu dokumacılık El (yünden heybe, torba vb. dokuma) İbrahim Esentepe (kaşık Ustası) Li kaya (baskıcı) Hacer Kaya Hazin Yılmaz BURDUR Üflemeli çalgı/sipsi yapımı Mehmet Bedel 43

44 Bucak Nazarlık ve Bardak Yapım (Çıtlık Ağacından) Nazarlık ve Bardak (Çıtlık Ağacından) Nazarlık Mehmet Acar Çeltikçi Güvenli Köyü Çeltikçi Çebiş Köyü Bucak Sipsi yapımı Süpürge Hüseyin Köse Kemal Yaldız Semer Ali Kurnaz Urgan Mehmet Acar İpek El BURSA ÇANAKKALE Keles Cicim Dokuma Çarık Demir İşlemeciliği Nalın Saraciye Zili Keles Bebeği Keles Kilimi Keles Elbise Dikimi Tokurdaklı Keles Oyun Kaşığı İğne Oyası Tarım Aletleri Ehram Dokuma Kilim Yorgancılık Sepetçilik Seramikçilik Ciltçilik Çanak- Çömlekçilik İğne Oyacılığı Tığ Oyacılığı Halı Dokuma Kök boyacılığı Ayşe Durak, Ömrüye Seyri Zübeyde Kalın Ümmühan Salır Ayşe Devalı Ömrüye Seyri Süleyman Cavlı Lütfü Uğur, Necati Ekşi Cevriye Duman Gülay Orhan Bekir Özdemir Kutlu Bozkurt 44

45 ÇANKIRI Ilgaz Şabanözü Kurşunlu Hasırcılık Hattatlık Keçecilik Kilimcilik Takunyacılık Çömlekçilik Nalbantlık Yemenicilik Arabacılık Dokumacılık Kilim ve Halı Testicilik Oluklu Kiremit yapımı Çotura (Çam ağacından oyularak yapılan su testisi) Nalbantçılık Testicilik Halı Sabancılık İplik (Koyun Yününden Eğirme) Kilim Celal Keten Abdullah Uysal Öznur Mantar Un Değirmenciliği Bakırcılık Çam Ağacından Yayık 45 Şaban Ustaoğlu Şadan Devrim Abdullah Yardıncı Hüseyin Göktaş

46 Kamış Yastık İsmail Uncuoğlu ÇANKIRI At Arabacılığı Yemeni (Yöresel ayakkabı) Giyim İşlemeciliği Bıçakçılık Ciltçilik Nakışçılık Saraçlık Tenekecilik Yorgancılık Türkmen Kilimi Gacan Beşiği, Saman Köşe ve Yastık Saraçlık Kunduracılık Soğuk-Sıcak Demir İşleri İsmail Kendir Mehmet Osmanoğlu İsmail Salçı Hasan Çakmak Süleyman Doğar İsmail Kış Rıza Ökten Mecit Yalçın Mustafa Karatekin Cevat Gökmen Bekir Akdaş Hamza Esen Ahmet Akbaş, Necip Yiğit, Selami Tütüncü, H.İbrahim Karataş, Hilmi Şan, Ahmet Çaycı, Ayhan Kayabaşı, Doğan Kaya, İsmail Dede, Yahya Deveci, Mahmut Harmanda, Osman Yalçın, 46

47 İbrahim Eryılmaz ÇANKIRI Ilgaz Şabanözü/Bü yük Yakalı Köyü Nalbantlık Testicilik Halı Sabancılık İplik (Koyun Yününden İplik Eğirme) Sepet (Hey) Marangozluk Demircilik Bez Saraycık Köyü, Çatak Köyü Hüseyin Kökdere, Şevket Uzgur, Ömer Çulha, İbrahim Altunbaş,Ahmet Şenyiğit Kadir Bastak Mehmet Subaşı, Hasan Özen ÇORUM Şabanözü İskilip Çarık Kaşıkçılık (Kayın Ağacından ) Bakırcılık Urgancılık(Mutaf) Bakırcılık Saraçlık Sofra Altı, Yalzaç Mahalli/Anonim Oklava, Laput El Oyası Örücülüğü Yün Çorap Örücülüğü Kilim Halil Uysal, Sedef kakmacılığı Mustafa Akçay Remzi Pabuççu Mehmet Tetik Hıdır Açıkgöz, Ömer Azak Hüseyin Kaygusuz,Recep 47

48 Sepetçilik Semerci, Ahmet Uygun Emin Söyler Yüksel Yıldırım Mürsel Kaya Ali Gülercan Mustafa Varış Süleyman Bezgin Ayakkabıcılık ve Mes İsmail Yakan Recep Zorlu Ahmet Köyü DENİZLİ Sungurlu Buldan Kıl Kilim Kaşıkçılık Sandıkçılık Saraçlık Halı Kilim Türkmen Kilimi Bakıcılık Yazmacılık (Ahşap Baskı) Nalbantlık Buldan Bezi İp Boyama Suzeni Rauf Burhan Mehmet Alkan Nurettin Saraçoğlu BELSANM İle yöredeki diğer sanatkârlar Minyatür Tezhip Hüsnühat Çarık Çameli Kayın Ağacından Kaşık Sofra Altı, Yalzaç/yufka çevirme aracı Mahalli/Anonim Tezhip Oklava, Laput Oya Örücülüğü Yün Çorap Mahalli/Anonim 48

49 Örücülüğü Kilim DENİZLİ Hasır Çardak Çivril Kıl Kilim Semer, Saraç Ve Nalbant Yün Çorap Örücülüğü Hasır Toprak Testi, Bardak Elif Daşgın, Hatice Daşgın- (İğdir Köyü) Şerife Kazan- (Gürpınar Kasabası) Tezhip Çivril Çaput Yolluk Kilim At Arabası Süslemeciliği Toprak Testi Gümüş Takı Halı, Kilim Raziye Özen Emirhisar Kasabası Fatma Maraş- Gürpınar Kasabası Vesile Koçak- Kızılcasöğüt Kasabası Emin Evci- Kızılcasöğüt Kasabası İğdir Köyü Beydilli Köyü 49

50 DENİZLİ Güney Honaz Nalbantlık Sepetçilik Elekçilik Kilim Kilim Ve Halı Tel Kırma İşleme Toprak Çömlek 50 Kilim Kilim Ve Halı Tel Kırma İşleme Toprak Çömlek Kale Taş İşlemeciliği ve Duvar Sarayköy Faytonculuk Faytonculuk Serinhisar Kemik Tarak Yapımcılığı Kırklık(kırkım) Makası Topraktan Testi Ve Bardakçılık Kendirden Urgan Nalbantlık Üç Etek Dikimi Yöresel Haba ve Kilim Ali İhsan Eğercioğlu Eziler Köyü Yaşar Öznalbant, Orhan Tozlu Kazım Şeşen Hüseyin Özcan Bekir Özdağ Havva Karaca Cemil Yılanlı İbrahim Gündaş Mustafa Kaykan Hasan Hüseyin Kaplan Ali Osman Özmen Ahmet Evkaralı İbrahim Gebeş Ethem Gebeş Şener Yatağanbaba Ahmet Ali Karakaya Süleyman Keskin Nimet Değirmenci Huriye Ekiz Cennet Çolak

51 DENİZLİ Tavas Tavas Sur Keçecilik 51 Ümmü Ekiz Ayşe Hanım Ekiz İbrahim Tokgöz Aydın Tokgöz Çan Kemik Sap Ve Kemik Sap Ve Bıçak Bıçak Süleyman Şahin Tarakçılık Şerif Yatağan Urgancılık Mehmet Keçeci Çizme Şevket Çotul Mehmet Çiyancı Tevfik Kısaoğlu, Tenekecilik Hüseyin Yumuk Ali Yetkin Sayacılık Şenol Oranca İsmail İlkin Terekota / terrakotta Çömlekçilik Hasan Hüseyin (pişmiş toprak kap) Terekota/ terrakotta Savcı Bakırcılık Ali Özalp At arabası yapımı Abdullah Taşsöz Mustafa Eyer yapımı Büyüktarakçı İsmail Ovacıklı Emin Seyis İşlemecilik Abdullah Kulalı Hatice Hanaylı El El Ömer Kartoğlan Nikfer Bezi Nikfer Bezi Tel Kırma İşleme Tel Kırma İşleme Zülahi Saraydar Hatice Hanaylı Tavas İşi Tavas İşi Keçecilik Şükrü Oruç Taş Duvar Ustası Orhan Dereli Tezhip Palas (Cicim) Cahit Satıcı Harman döveni Mehmet Can

52 DİYARBAKIR Sur, Hani Sur Bağlar, Sur, Kayapınar, Yenişehir Bağlar, Sur, Kayapınar, Yenişehir Sur, Kayapınar, Kulp Kulp Ergani (Moşene) İpek çarşaf (Mantin) Hasır Suzeni İşleme Kırk Düğme Yelek Dikimi Dibek ( Soku, Tokmak) İpek Puşi (Başlık) Tel Kırma İşleme İğne Oyası yapımı Stare (taht) Hasır Diyarbakır İşi Kişnişli Kolye Keçecilik Kilim İncili Bilezik, Küpe, Kolye Telkari İşlemeciliği Bakırcılık İpek Halı İpek Halı Mırak Filiz Bülbül Şazime Başar Ayhan Düzgün Gülsen Çiçek Oya Tutgun Mehmet Can Mızrak Zülfikar Ateşoğlu Süleyman Çölbay (gümüş ustası idi) Songül Özcan Serpil Kıratlı Serpil Kıratlı Türkan Şenyiğit Hasan Bilim Süleyman Çölbay Remzi Çakır Selahattin Şengül Zülfikar Ateşoğlu A.Celil Şengül Deniz Işın Hacı Nezir Yalçın Sidar Baran Şazime Başer Gülay Arslan 52

53 DİYARBAKIR Kaya Pınar Yenişehir Çermik, Kayapınar, Sur, Eğil Sur, Yenişehir, Kayapınar, Bağlar Yenişehir, Kayapınar, Hazro Kofi (Başlık) Sepetçilik Yün İplik (Teşi ile eğirme) Taş Oymacılığı İğne Oyası Yün Çorap Örücülüğü Tel Kırma İşleme Tel Kırma İşleme Tandır Yük Hayvanı Aksesuar, Saraçlık, Oya Tutkun Leyla Yaman Hayri Çokzan Fatih Derin DÜZCE Arzu Arslan Ebubekir Altıok İbrahim Sabri Özer Tel Kırma İşleme Reşat Opak Sedef İşçiliği Reşat Opak Ağaç Oymacılığı (Selçuklu ve Hüseyin Osmanlı Dönemi ) Yerlikaya Gümüş Telkari İşlemeciliği Murat Eren Keman-Bağlama- Kemençe Ali Keçeci Mermer Onur Uçar 53 Hat Ebru

54 EDİRNE Cumayeri Yığılca Savat Sedefkarlık El Örgüleri (çorap, eldiven vb.) Demircilik(kazma, kürek,balta vb.) Baston Dövme Çelik İşleri Dökme Bastonculuk Serpme Balık ağı Örücülüğü At Koşumu yapımı Minyatür Talika Araba yapımı(at arabası) Folklorik Bebek Oymacılığı Çinicilik Alper Tüfekçi İbrahim Sami Özen İbrahim Sami Özen Harun Agah Altay Reşat Opak Emine Kar Cemil Şahin Yusuf Taşkan Yorgancılık Musa Dikme Ayakkabıcılık Ali Akalın Sac Soba İmalatı Ali Çakmak İğne Oyası Nurgül Çelebi Demir İşçiliği Nihat Kara Köylerde kendi Çorap örücülüğü ihtiyaçları için (Beş şişle) örülmektedir Edirnekari Mehtap Cömert, Nilgün Önder Sabri Selvi Bakır İşçiliği Çini-Seramik Mis Sabunu Mehmet Yay Özcan Abacı Rıfat Çarıkçı Durmuş Kabaca Nadir Atlı Kurslarda eğitim alan kişilerce Ayşe Yavuz Gülşen Korkmaz 54

55 Havsa İpsala Meriç Keşan Yağlı Kilim (tülü ) İpek Böcekçiliği Koza İşlemeciliği Çarık Zurna Kepenek ve Aba Peşkir (pamuk ipliğinden) Keçe Sepetçilik Yorgancılık Duvar Süsleri (tarak, pirinç ve Buğday başaklarından) Çarık Hasırcılık Süpürgecilik Aynalı Süpürge Baston Yünden yorgan ve minder yüzü dokumacılığı Ağaç Oymacılığı Rüstem Kalaycı Ramazan Ören, Gürsü Birsel Hasan Basri Benbirici Erkan Posta Süleyman Genç Şakir Toptanış Ayşe Turan Nedret Özen Mustafa Tetik Şemsettin Alkan Fatma Çakır Şerif Kula Emiray Erzurumlu Ferdi Küçükkarakoş 55

56 EDİRNE ELAZIĞ Lalapaşa Süloğlu Keşan Bezi Ağaç baston yapımı Aba ve Kilim Çömlek İpek Böcekçiliği Bedi Aykut Uzunköprü Süpürgecilik Coşkun Budala İbrahim Budaklı Sepetçilik Halil Toprak Seyit Ali Toprak Uzunköprü Hasırcılık Adem Ünlü Yaşar Akıncı Nalbantlık Nail Karameşe Saraçlık İbrahim Budaklı Alacakaya Cicim dokumacılığı Sivrice Çanak-çömlek yapımı Halı dokumacılığı Mehmet-Ali İnak Karakoçan Kepenek Gülay Bal Kanaviçe (Çoban Famile Küçük Kilim keçesi ) Bozdağ Arıcak Keban Cicim Palat(yolluk) dokumacılığı Örgü işleri (eldiven, çorap, kazak vb.) Kilim Tiftik Çorap Örücülüğü, Minyatür ev yapımı Tarım aletleri yapımı, Tel Kırma(çatma) İşleme El Örgüleri (eldiven, çorap, kazak vb.) Şadiye Can Havva Türkay Gülseren Murat Hikmet Akturan Fatma keskin At arabası yapımı Tel Kırma İşleme İğne oyacılığı Hat Sanatı 56

57 Dabbahçılık İpek iplikçiliği Gem yapımı Üzerlik Bakırcılık Nalbantlık Tığ oyacılığı Firkete Kanaviçe Halı dokuma Yöresel Erkek Şapkası İmalatı Naife Çelik Meryem Kaya (usta öğreticiler) Demir işlemeciliği Yorgancılık Saraciye Tenekecilik Yün çorap örücülüğü Yemenicilik Çit Baskıcılığı Tel Kırma İşleme Kırkyama Niyazi/Mustafa Gençtoy Hat Sanatı Refahiye Düğencilik Üzengicilik Su Değirmenciliği Çarıkçılık Nuri Navruz ERZİNCAN Otlukbeli Sepetçilik Hasır Eyer ve Semer Yemenicilik Dövme Bakırcılık Bakır İşlemeciliği İhram Döven Ağızlık yapımı Kıl El (yün iplikten) Cecim Nalbantlık Aydın Gündüz Nevzat Uzun Cahit Naldan Cemal Batmaz İrfan Bakartepe Necati Kabalar Metin Nurettin Kurt Neslihan İlter 57

58 Çat (Seccade) Türk işi, Hesap İşi İşlemeleri Neslihan İlter İğne Oyası (At Kılıyla ) Neslihan İlter Sim Sırma İşleme Sepetçilik Yün Çorap Örücülüğü Ağaç İşleri Bahattin Aktekin Kilim Metal İşlemeciliği Halim Genç Hasır Süpürge Kilim Resul Akgül Keçecilik Halı ve Kilim Saçtan Soba vb. Ürün Bahattin Aktekin Ehram Tarım araçları yapımı Ağaç İşleri ERZURUM Uzundere Oltu Taş İşlemeciliği Karasaban, Gem, Yaba, Ağaç Kürek vb. çiftçilik aletlerinin maketleri Ağaç Oymacılığı Kök boyacılığı Barduz kilimi Yöresel El Hasır ve Sepet Örücülüğü Oltu Taşı-Gümüş İşlemeciliği Halis Türoğlu, Şaban Pala, Mustafa Ateş Mecit Tekin Fatma Ergün, Fatma Gürbüz, Saliha Altunkaya, Fatma Aktaş Meryem Karadağ, Fatma Çelik, Necati Alkan, Mehmet Duran Halil Demirci Metin Çelebi- Necdet Gür 58

59 ESKİŞEHİR Türk Dünyası Geleneksel Giysili Kitre Bebek Dağküplü Dokuması (Sarıcakaya) Sivrihisar Cebesi(Altın bilezik) Lületaşı İşleri Hüseyin Savun, Mehmet Başsav, Hüseyin-Fehmi Yavuz, Battal- Mustafa, Bektaş Dülger, Fevzi Akın, Rafi Işık, Mahmut Özsak, Ahmet Şen Sarıcakaya İlçesi, Dağküplü Köyü kadınları Sivrihisar Nevzat Işık Odunpazarı Savatlı Gümüş İşlemeciliği Sivrihisar Beş Bacalı Kilim Cicim ve Zili Lüle Taşı İşçiliği Alpu İlçesi(üç aile) Sivrihisar Köylerinde Kadınlar tarafından dokunmaktadır Eskişehir Seyitgazi İlçesi Kırka Beldesi Halkı Abdullh Özdamar (Beyazaltın Köyü) Abdulvahap 59

60 Seyitgazi Ferace, Peşkir/ Havlu Zili ve Ak namazlağ Sorkun Köyü Çömlekçiliği Yunar (M. Kozlubel Köyü) Sorkun Köyü Halkı (Mihallıççık) Hatice Çabuk Hatice Aslangiray Saniye Çakır Kertme Kilim Ayşe Güler Ümmühan Ünal Sarıcakaya Dağküplü El (Örme Peşkir) Münevver Pamukçu Hatice Zabun Dağküplü/Sarıca kaya Mahmudiye Saraçlık (binek hayvanların çeki takımı) Yaşayan usta yok Alpu Saraçlık Oya Örücülüğü Günyüzü Berlikova Nalbantlık, Hasırcılık Kilim Gümüş İşlemeciliği Dağküplü El Selami Nasip, Erkan Sonyürek, Bahri Demir, Tuncer-Hanifi Nasip Kemal Göze Kasaba halkı 60

61 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR Han Mihalgazi Tepebaşı El Dokuması Kadın Önlüğü (Önecek) Desenli Küçük Kilim (İteği) Çuval (Kelete) Çeyiz Taşımak,Elbise veya Tahıl Koymak İçin Kullanılır. Büyük Çuval (Harar) Tahıl Koymak için kullanılır ve taşınmaz., Heybe Düz (desensiz ) dokumalar (parmaklı dokumaları) İplik Boyacılığı Zili Torba Peşkir/havlu Gömleklik Kumaş Sepet, Küfe Örücülüğü Lüle taşı işlemeciliği Yöresel Zili Torba Pul ve Boncuk oyası örücülüğü Kanaviçe işlemeciliği Halk tarafından hala yapılmaktadır Halk tarafından hala yapılmaktadır Halk tarafından hala yapılmaktadır Ayşe Öztürk Necla Borman Hasan Gök İlçe kadınları tarafından yapılmaktadır İlçe kadınları tarafından yapılmaktadır Behçethan Aktaş 61

62 Kilim Bazı köylerde yapıldığı tespit edilmiştir GAZİANTEP Çifteler Mihalıççık Şahinbey Kilim Çorap Örücülüğü Heybe Örücülüğü Urgan yapımı Nalbantlık Bakırcılık Yorgancılık Oya örücülüğü Çorap Örücülüğü Çömlekçilik Patik Örücülüğü (Kayı Patiği) Antep işi işlemeciliği Geleneksel El Sanatları Aba Yemenicilik Yemenicilik Zurna yapımı Bakırcılık Kutnu Küp Kilim Sedef Kakmacılık Körükçülük Antep İşi İlçe halkı tarafından yapılmaktadır İlçe halkı tarafından yapılmaktadır İlçe halkı tarafından yapılmaktadır Gülşen Yılmaz Murat Kavak Murat Kavak İbrahim Ünlü Ahmet Karan Sezer Yanık Selahattin Uğur Cahit Öz Ayşe Yıldırım Gülşen Yılmaz Meral Şahan 62

63 Şehitkamil Nizip Nurdağı Oğuzeli Yavuzeli Kıl Kıl Kilim Aynalı Kilim Sedef İşlemeciliği Kutnu Kumaş Bez Kilim İşlemeciliği Gümüş İşlemeciliği Antep İşi İşlemeciliği Altın Tel İşlemeciliği Ağaç oymacılığı Sedef kakmacılığı Halı dokumacılığı Akten Köylüoğlu Hasan Aksoy Gözeme Akkız Aslan Hatice DemiR Tel Kırma İşleme Ayşenur Aksu Leyla Doğan Kilimcilik Halı Mustafa Ağır Taş Oymacılığı Köşgerlik/Yemenicilik Antep İşi İşlemeciliği Şenel Çelik Keçi Kılından Kilim İplik (Yün eğirme iplik) İpek Halı Nursel Doğan, Hatice Yılmaz, Songül Koyun Zeynep Çelik Zeynep Çelik Safiye Çepik Ebru İslahiye Hasır Sepet Örücülüğü Kilim Çuval ve Çul Hacı Mustafa Avcı Yemenicilik /Köşgerlik Yemenicilik Ertan Yüksel Hüseyin Altay 63

64 GAZİANTEP Karkamış Nalbantlık Kirmencilik (yün eğirme) Köşgerlik ve Hasırcılık Yemenicilik Kilim Sedef Kakmacılık Nalbantlık Halı Hüsna Akgün İsmail Bala Bekir Algabak Hasan Bazlama Hacı Ali Şimşek Mustafa Ağır(oğuzelinde de görünüyor tüccarmı İsmet Yıldız Mehmet Avşar Bekir Karlığa Şıh Mehmet Nacar Araban Sepetçilik Taş İşçiliği Halı Demircilik Ağaç İşleri Çorap Örücülüğü Abuzer Sungurtekin Ziya Yılmaz Mehmet Alkan Abdullah Kaygısız Ali Başal Adem Kaygısız Fadime Özkan Hasibe Kaygısız Zeliha Yılmaz Mustafa Keskin Ali Yılmaz Hatice Sevinç Fadime Özkan Ebru GİRESUN (Ülper) Kemençe Ali Kol 64

65 Kilim İğne Oyası (Boztekke) () Görele Görele Doğankent Keşap Eynesil Tahta Beşik Serenti Sepetçilik Bakırcılık Ağaç Yayık Sepetçilik Camadan (sırt Çantası) Dastar Sepet Örücülüğü Sepet Örücülüğü Kilim Sepetçilik Çöten Örücülüğü (Tahıl/mısır saklamak için yöresel yapı) Bıçakçılık Kemençe Kemençe Mehmet Genç Hakkı Şahin Mehmet Özgen Gülizar Çakır Yaşar Konar İzzet Demir Halil Aydın Cevat Topatan Enver Topal Hurşit Naldemircioğlu Mehmet Sarışen Adnan Koç Hurşit Naldemircioğlu, Remzi Kudi Ayşe Durkaya Emine Güvendi Mustafa Arslan Kadir Tosunoğlu Yusuf Özkaya Gülçin Çakır Mustafa Çakır Mahmut Aydın Mustafa Çakır Mustafa Çakır 65

66 Tirebolu Kilim Kadriye Şirin Sepet Örücülüğü Bakırcılık Ali Yılmaz Bulancak Çöten Örücülüğü (Tahıl/mısır Durmuş saklamak için Karakaya yöresel yapı) Garip Kasım Çanakçı İbrahim Ersoy Tahta Beşik İlhan Toluç Yün tarağı Heybe Taş Oymacılığı Savan Kumaş Kilim Yün Çorap Örücülüğü Yöresel Kadın Üst Giysileri Etamin İşleme Heybe,Çuval /Ter Sak Keçe Kepenek yapımı Yazma Boncuğu HAKKARİ Kıl Çadır Cincin Yün çanta Beşik Urganı Kanaviçe İşleme Süzgeç Şal Başlık (Kufi) Beşik Kolluk Gömlek At, Eşek Eğeri-semer Takün Çit(çadır etrafına sarılan çalı ve leven) Kilim Keçecilik Halk Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Ve Usta Öğreticileri Seher baba Usta 66

67 Beşik Urganı İnce Tülbentsi Torba/ Peynir yapımında kullanılan Torba Başlık (Kufi) Tokaç /Çamaşır Yıkamada kullanılan El Aracı El değirmeni Gümüş hızma, bilezik, eldiven yapımı Gümüş hızma ve bilezik öğretici Yörede çoğu evde geleneksel olarak üretilmektedir HATAY Tarakçılık Mustafa Gezer Tezhip Kündekari işlemeciliği Bakırcılık Bakırcılık Şefik Sahillioğlu Hüsnü Hat Tel Kırma İşleme Üfleme Cam Şadi Asfuroğlu Mozaik yapımı Bitkisel örücülük Niyazi Köleoğlu Sepetçilik Hasır mobilya yapımı Nuray Akdemir Arabacılık Arabacılık Abdullah Akar Taş İşçiliği Taş İşçiliği Abdullah Özalp Ağaç Oymacılığı Ağaç Oymacılığı Ahmet Çetin Yorgancılık Yorgancılık Resul Öztosun Yemenicilik Yemenicilik Muhammet Gürbüz Şefik Sahillioğlu Tandır-Çömlek 67 Koza İşleri (Gelin Başı ve Hatun Ergin Antakya Yıldız Selahattin

68 HATAY Buketi, Broş, Tablo vb.) Mıstıkoğlu Kız Teknik ve meslek Lisesi Aliye Sema Oduncu Kilim HATAY Dörtyol Erzin Hassa İskenderun Sepetçilik Ağaç Oymacılığı Ahşap Yayık Kilim Sepetçilik Boncuk Oyası Çam Bardak ve Tahta Kaşık İğne Oyası Semaver yapımı Bıçak Çini İşlemeciliği Nalbantlık El İşlemeleri Kilim Ahşap Beşik Fatma Eroğlu Armağan Kendir Selma Köse Elif Duran Cemal Seyyar Sultan Koç Mehmet Semerci Ali Çelik Mehmet Güven, Mustafa Demir, İbrahim Duran, Fatma Demir Orhan Akalın Bedia Göğtaş, Sele, Hasır Sepet Hikmet Özalp, örücülüğü Vahide Özalp, 68

69 Kırıkhan Kamıştan Sepet Örücülüğü Davul Süpürgecilik Nalbantlık Mesure Nuryüz Mevlit Gezer, Cengiz Gezer, Kemal Gezer, Dura Gezer Muzaffer Kurtça, Hasan Kurtça, Metin Kurtça, Ali Kurtça Elif Toplar, Mehmet Toplar, Mamo Toplar Antakya- Kumlu Reyhanlı Samandağ Sazdan Hasır Ağaç İşleri Kilim İpek El 69 Kozalaktan Süs Eşyası Ney İpek Sepetçilik İğne Oyası Kaşıkçılık (Şimşirden Ağacından) Niyazi Köleoğlu (Altınözü İlçesinde) H.İbrahim Sürmeli Hüseyin İşler Gönül Talipler Ahmet Polat Refik-Yılmaz Büyükaşık, Mete Eser Büyükaşık Sepetçilik (Kamış) HATAY Yayladağı İşleme Masa Melahat Yaprak

70 IĞDIR ISPARTA Karakoyunlu Aralık Tuzluca Aksu Atabey Gelendost Dibek Taşı Ayakkabı El / Geve(Koyun Yününden Dokunan Örtü) Yorgancılık Nalbantlık Halı Ağaç Oymacılığı Teşi (Ahşap iplik eğirme aracı) Tandır Bıçak ve Kama Ağaç Oymacılığı Heybe Keçecilik Çul Halı Yorgancılık (Yorgan Dikimi) Örtüsü Oyalı Masa Örtüsü Kırlent vb. İğnelik yapımı Etamin İşleme (Çanta vb.yapımı) Sepetçilik ( Civir Ağacından) Yün Çorap Örücülüğü İpek Halı Taş Oymacılığı Demircilik Ganime Türkyılmaz Perihan Akyürek Öner Acar Fahime Bayram Ahmet Doğan Eyüp Muslu Mehmet Demir Dudu Perçin Sepetçilik Gönen Oya Örücülüğü Nazire Özsu 70

71 Keçiborlu (Gül Oya) Kilim (Kök Boyalı Yöresel Kilim ) Ağaç Oymacılığı (Kozluca Bardağı ) Sultan Akkaya Mehmet Dömbek ISPARTA Hesap İşi Peşkirler Mekik Oyası Yün Çorap Örücülüğü Çarpana Kanaviçe İşleme Firkete Oyası Etamin İşleme Tığ Oyası İğne Oyası Şiş Örücülüğü Münyatür Halıcılık Yün Halıcılık Ahmet Aksakal Tezhip Minyatür Ebru Çarık Ayakkabıcılık Cengiz Büyüknohutçu Urgancılık Yorgancılık (Yorgan Dikimi) Nalbantlık Deri Dağlama Senirkent Minyatür Halı Yorgancılık Yaşar Barbaros Kamile Çerçi 71

72 Ağaç Oymacılığı ve Süsleme ile işlemeli Mezar Tahtası Ev içinde raf, kapı, duvar gibi bölümlerde işlemeler Döven Taşı (Yorgan Dikimi) Fes Ağaç oyularak pekmez yapımında kullanılan Üzüm Ahırı Deriden Gön ve Çarık yapımı Beşik ve Sibek El (Paldım, kuskun, yular süslemesi) Tahta Kaşık Tuluk - Yayık ayranı yapmak için keçi derisini kullanma Keçe ve Kıl çadır yapımı Kilim (Kök Boyalı) Hatice Demir ISPARTA Ağızlık (Ağaç kökünden ) Sandık ve Soba Tablası (Ağaç ve teneke süslemesi ile) Culfalık / Çuval Kilim Oyma kovan Çarpana (Kadınların beline kemer vb.) Oyma Yalak (Hayvanların su içmesinde kullanılan oyma yalaklar) İplik (Koyun yününü Tengerek ve Kirman ile Eğirme) 72

73 ISPARTA Şarkikaraağaç Yalvaç Yalvaç Yenişar Kıvrak Bezi Saraçlık Kilimcilik Bakırcılık Ayakkabı Dikimciliği Dokumacılık (Çapıt Haba) Dokumacılık (Kıl Haba, Çuval, Heybe), Bastonculuk, Bakırcılık İpek ve yün Halı Kilim Testicilik El İşlemeleri Yorgancılık Halı Çarıksaraylar Kasabası Halı Kooperatifi Halı Keçecilik Gencer Kondal İpek Halı Kilim Kök Boyama Çırçır Topu Sıcak Demircilik Yaylı At Araba (Minyatür Araba) Mes Saraçlık Deri İşleri (kemer, çanta, Sümen, klasör) Deri İşleri-Post Çarpana Mustafa Ellidirhem, Mehmet Çallıoğlu Hasan Hüseyin Çallıoğlu Orhan Köstüklü Osman Durutürk Ali Kurucu Yaşar Küçüker Ahmet Gültekin İrfan Sarıoğlu Ali Rıza Ulucan Ömer Kış Ramazan Özgür Yavuz Öztaş Rıdvan Yener Sabri Haseki Sümbül Çarkacı Menekşe Şahin Muharrem Ertan 73

74 İSTANBUL Bademli Ziya Yılmaz Taş İşçiliği Mehmet Alkan Abdullah Ağaç İşleri Kaygısız Ali Başal Adem Kaygısız Fadime Özkan Halı Hasibe Kaygısız Zeliha Yılmaz Sepetçilik Mustafa Keskin Ali Yılmaz Çorap Örücülüğü Hatice Sevinç Fadime Özkan Adalar Ahşap Oymacılığı Hüsn-ü Hat Aziz Tekiner Ahşap Oymacılığı Nuran Kılıç Gümüş Ataşehir İşlemeciliği, Telkari Hava Kara İşlemeciliği Ahşap Süs eşyası Nurfan Umar Usta Avcılar Ciltçilik Müzik Aletleri Funda Özer Feridun Obul Ayna İşleme Bağcılar sanatı(kumlama, asit indirme, kesme vb. Hüseyin Arda süsleme ) Başakşehir Beşiktaş İplik (Çıkrıkla Yün Eğirme) 74 Ayakkabıcılık Sabahattin Turgut Bakırcılık Halı (Hereke) Meryem Demir Keçe Kanaviçe İşleme Yorgancılık Hatice Demir Çorap Örücülüğü (Beş şiş) Mekik Oyası Sepetçilik Kilim Meryem Demir Hüsn_ü Hat

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN - LARI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KAZANAN SON IN EDEN KAZANAN SON IN EDEN KONTENJAN ADI BÖLÜM ADI TİPİ BOŞ EDEN BOŞ EDEN 8 ADANA CEYHAN 1030 Sağlık Meslek

Detaylı

2015 YILI YAYGIN KÜLTÜREL EĞİTİM FAALİYET PLANI İL ADI KURSUN ADI SÜRESİ

2015 YILI YAYGIN KÜLTÜREL EĞİTİM FAALİYET PLANI İL ADI KURSUN ADI SÜRESİ ADANA AMASYA ANKARA ARTVİN Sedef Kakma 272 Minyatür 2 392 Taş Bebek Yapma 144 Sepet Örücülüğü 128 Sepet Örücülüğü 128 Ehram Dokuma 256 Seramik Biçimlendirme 288 Sayfa No : 1 / 8 BALIKESİR Kitre Bebek Yapma

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

SÜRE (SAAT) GENEL TOPLAM S.N. ALAN (FOET KODU) / PROGRAM SEVİYE EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215)

SÜRE (SAAT) GENEL TOPLAM S.N. ALAN (FOET KODU) / PROGRAM SEVİYE EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215) 1 Dekoratif El Sanatları Elemanı 4 1800/1200 2152 2 Ağaç Baston Yapma 80/56 3 Alüminyum Kabartma 160/112 4 Balıksırtı Hasır Örme 120/96 5 Batik 200/144 6 Bebek

Detaylı

10:00 Sıra No Adı Soyadı Müdürlüğü 1 AZİZ KAYA Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 ALİ ŞANVER Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 BASRİ AYBEK Park ve Bahçeler

10:00 Sıra No Adı Soyadı Müdürlüğü 1 AZİZ KAYA Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 ALİ ŞANVER Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 BASRİ AYBEK Park ve Bahçeler 10:00 1 AZİZ KAYA Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 ALİ ŞANVER Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 BASRİ AYBEK Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4 SADİ AYDIN Park ve Bahçeler Müdürlüğü 10:30 1 HANİFE BİRGÖZ İşletme ve İştirakler

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap Trabzon Vakfıkebir. Etap NO A/Y BAŞVURU KONUT BAŞVURU NO ADI SOYADI BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO B TİPİ + BAŞVURULAR - KONUTLAR ASİL 0 9,0E+ LÜTFİYE TURAN 9 B.KAT ASİL 0 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK B.KAT ASİL 9

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

KESİN KAYIT HAKKI KAZANDI. KESİN KAYIT HAKKI KAZANDI. KESİN KAYIT HAKKI KAZANDI. KESİN KAYIT HAKKI KAZANDI. KESİN KAYIT HAKKI KAZANDI.

KESİN KAYIT HAKKI KAZANDI. KESİN KAYIT HAKKI KAZANDI. KESİN KAYIT HAKKI KAZANDI. KESİN KAYIT HAKKI KAZANDI. KESİN KAYIT HAKKI KAZANDI. Sıra No Adı Soyadı Program1 Değ.Puanı SONUÇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ŞENAY ASLAN EĞİTİM BİLİMLER Savaş DEVECİ EĞİTİM BİLİMLER NAZİFE AYGÖR EĞİTİM BİLİMLER ümit fidan EĞİTİM

Detaylı

Sıra Nu Kontenjan Başvuru Sırası Adı Soyadı TCN Bina tipi Başvuru No 1 ASİL 153 AHMET YALÇIN 3698xxxxx ASİL 356 CEMİLE ERTÜRK

Sıra Nu Kontenjan Başvuru Sırası Adı Soyadı TCN Bina tipi Başvuru No 1 ASİL 153 AHMET YALÇIN 3698xxxxx ASİL 356 CEMİLE ERTÜRK 1 ASİL 153 AHMET YALÇIN 3698xxxxx92 2+1 20160042800302 2 ASİL 356 CEMİLE ERTÜRK 3590xxxxx26 2+1 20160042800099 3 ASİL 96 TUNCAY ÇETİN 4239xxxxx66 2+1 20160042800359 4 ASİL 25 RAHMİ ÜNAL 6918xxxxx76 2+1

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı SIRA 696 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 14/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞİ YAPACAK PERSONELE AİT UYGULAMALI SINAV

Detaylı

SINAV 122*****392 ABDULLAH GÖTÜRLER 567*****488 AHMET ARSLAN 338*****314 AHMET AYDOĞAN 440*****032 AHMET ÇETİN 504*****536 AHMET KARA

SINAV 122*****392 ABDULLAH GÖTÜRLER 567*****488 AHMET ARSLAN 338*****314 AHMET AYDOĞAN 440*****032 AHMET ÇETİN 504*****536 AHMET KARA 122*****392 ABDULLAH GÖTÜRLER 1 KATILDI BAŞARILI 567*****488 AHMET ARSLAN 2 KATILDI BAŞARILI 338*****314 AHMET AYDOĞAN 3 KATILDI BAŞARILI 440*****032 AHMET ÇETİN 4 KATILDI BAŞARILI 504*****536 AHMET KARA

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 26/10/2017 PERŞEMBE SAAT:14.00

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 26/10/2017 PERŞEMBE SAAT:14.00 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 26/10/2017 PERŞEMBE SAAT:14.00 1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yetki ve sorumluluğunda bulunan ekli ilan listesinde koordinatları belirtilen

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı SIRA 696 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 22/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞİ YAPACAK PERSONELE AİT UYGULAMALI SINAV

Detaylı

EK II. TR83 Bölgesi nde Uygulanan Anket Formları ve Analizi

EK II. TR83 Bölgesi nde Uygulanan Anket Formları ve Analizi EK II TR83 Bölgesi nde Uygulanan Anket Formları ve Analizi Analiz Formu (Belediyeler, Valilikler ve Kaymakamlıklar için ) Bu form, TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması kapsamında

Detaylı

UYGUN UYGUN GELMEDİ GELMEDİ UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN GELMEDİ UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN GELMEDİ UYGUN GELMEDİ. Adı Soyadı

UYGUN UYGUN GELMEDİ GELMEDİ UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN GELMEDİ UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN GELMEDİ UYGUN GELMEDİ. Adı Soyadı İLGİ: 01.01.2018 TARİH 30288 SAYILI ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞCİLERİNDEN SINAVDA BAŞARILI OLANLARIN SORUŞTURMASI 1 12**97***92 ABDULLAH GÖTÜRLER 2 56**03***88 AHMET ARSLAN 3 33**20***14 AHMET AYDOĞAN 4 44**87***32

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET ECEVİT AHMET BİNNUR ARZU MEHTAP FATMA KÜBRA CEMİLE ZERRİN ZELİHA NURİYE ALİ FİRDES KÜBRA TUĞBA EMRE SEVİNÇ MAK BALCI ULUDAĞ KARAKAYA ARI ÖZDEMİR ŞEKER BÖLÜKBAŞI MAZACA ÇETİNER

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI ŞEF SINAVA GİRDİĞİ KADRO UNVANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI ŞEF SINAVA GİRDİĞİ KADRO UNVANI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI ŞEF 1 LEVENT ARSLAN ŞEF 93,88 2 ADEM ÇEKER ŞEF 89,80 3 KENAN YAŞAR ŞEF 89,80 4 NUMAN ÇAKIR ŞEF 89,80 5 ÖMER KOÇ ŞEF 89,80

Detaylı

AĞUSTOS 2014-1 1 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY TR150000300118 TR150000654326 ÇİFT MUHAMMET GÖK RAMAZAN CENGİZ 6.9.2014 6.9.2014

AĞUSTOS 2014-1 1 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY TR150000300118 TR150000654326 ÇİFT MUHAMMET GÖK RAMAZAN CENGİZ 6.9.2014 6.9.2014 AĞUSTOS 2014-1 1 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY TR150000300118 TR150000654326 ÇİFT MUHAMMET GÖK RAMAZAN CENGİZ 6.9.2014 6.9.2014 AĞUSTOS 2014-1 2 AĞLASUN ÇAMLIDERE TR150000008084 TR150000547510 ÇİFT ALİ KAYGILI RAMAZAN

Detaylı

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ ATANDIĞI GÖREV YERİ ve ALANI MEHMET AYTEKİN GAZİANTEP ŞAHİNBEY Gaziantep Beden Eğitimi 72 2 ERGÜN ASLANARGUN GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Bayraktar Anadolu Beden Eğitimi GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL (74909)Hacı Lütfiye

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 5 MART DERS PROGRAMI

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 5 MART DERS PROGRAMI 2+2-0 Öğr. Gör. Ali Kemal YILMAZ AD-15 15:30-19:30 2+2-0 Öğr. Gör. Murat TÜRKAN AD-15 08:30-12:30 Rehberlik 2-0-0 Yrd. Doç. Dr. Eşref NURAL AD-15 13:30-15:30 Doç. Dr. Vedat AYAN AD-15 Doç. Dr. Selami YÜKSEK

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

SÜRE (SAAT) GENEL TOPLAM S.N. ALAN (FOET KODU) / PROGRAM SEVİYE EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215)

SÜRE (SAAT) GENEL TOPLAM S.N. ALAN (FOET KODU) / PROGRAM SEVİYE EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215) 1 Dekoratif El Sanatları Elemanı 4 1800/1200 2152 2 Ağaç Baston Yapma 80/56 3 Alüminyum Kabartma 160/112 4 Balıksırtı Hasır Örme 120/96 5 Batik 200/144 6 Bebek

Detaylı

BAŞVURU ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI

BAŞVURU ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI SIRA NO PROJE BAŞVURU BAŞVURU PROJE ADI ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI TÜRÜ 1 126385152 KONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİ 126 ADET KONUT, 1 A 508147 FADİME ÇALIŞ 52978298*** Engelli 2 126385152 KONYA İLİ

Detaylı

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. HATAY ANTAKYA Hatay Fen Lisesi ,632. HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi ,743

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. HATAY ANTAKYA Hatay Fen Lisesi ,632. HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi ,743 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı İskenderun Tosçelik Fen Lisesi 150 483,796 Hatay Fen Lisesi 150 483,632 Dörtyol Fen Lisesi 150 473,743 Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi 170 473,026 Nihal-Turgut Anlar

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ T.C.BAŞBAKANLIK TOPLU İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN-TARSUS TOPLU PROJESİ VE İMZALAMA PROGRAMI (3+1 LAR) 1 ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ 2 163976 SERHAN KAYA

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

İL ADI BİRİM ADI UNVAN BRANŞ

İL ADI BİRİM ADI UNVAN BRANŞ ADANA ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EBE 1 ADANA ADANA FEKE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EBE 1 ADANA ADANA İMAMOĞLU 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ 2 ADANA ADANA

Detaylı

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş Mutlu Kozak Gökay ERTOK Hakan ALTINGÜL Sema TEKİN Şekerevleri İmam Hatip Mehmet Süheyb IŞIK Ortaokulu Halil

Detaylı

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 00:18:51 00:17:46 2 141 ARGACHEW ASSEFA TOLA 21k ÜNYE BELEDİYE SPOR M-25 01:12:54 01:12:53 00:00:00 00:18:17 00:18:53 00:18:23 3 79

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

TEMEL EĞİTİM (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ) ANABİLİM DALI GİRİŞ SINAVI LİSTESİ. Adı Soyadı Başvurduğu Program Adı

TEMEL EĞİTİM (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ) ANABİLİM DALI GİRİŞ SINAVI LİSTESİ. Adı Soyadı Başvurduğu Program Adı TEMEL EĞİTİM (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ) ANABİLİM DALI GİRİŞ SINAVI LİSTESİ Adı Soyadı Başvurduğu Program Adı abdullah ADALI Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Abdullah Şahin Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek

Detaylı

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI YER ANKARA / KIZILCAHAMAM ÇAM HOTEL TARİH 15-17 ARALIK 2015 S. NO ADI SOYADI UNVANI BİRİMİ 1 İsmail ÜZMEZ Genel Müdür Genel Müdürlük 2 M. Zeki

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI Soyadı 193 Abdulkadir DEMİR 9 Havva AKBULUT 167 Mine ÇELEBİ 479 Büşra ÇALIŞKAN 481 Hümeyra LİKOĞLU 484 Gülfem Merve ALEMDAROĞLU 383 Arzu ŞEKER 192 Mustafa GÖK 300 Berat ŞAHİN 322 Fulya ÇOLAK 164 Nuray

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

Adı Soyadı GÜVENLİK SORUŞTURMASI VEYA ARŞİV ARAŞTIRMASI DURUMU UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN GELMEDİ UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

Adı Soyadı GÜVENLİK SORUŞTURMASI VEYA ARŞİV ARAŞTIRMASI DURUMU UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN GELMEDİ UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN İLGİ: 01.01.2018 TARİH 30288 SAYILI ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞCİLERİNDEN SINAVDA BAŞARILI OLANLARIN SORUŞTURMASI VEYA ARŞİV ARAŞTIRMA 1 29**32***34 ABDULHALUK KOLDAN 2 48**95***70 ADEM BALOĞLU 3 51**14***56

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

No İlçe AdI Okul adı Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Alanı Dalı

No İlçe AdI Okul adı Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Alanı Dalı 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA RESMİ/ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDA İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM YAPACAK ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ No İlçe AdI Okul adı Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Alanı Dalı 1 YENİŞEHİR 2 YENİŞEHİR 3

Detaylı

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU 2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU S. NO ADI SOYADI GÖREV YERİ TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU 1 BİLAL ÇAKIR SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ 89 2 ABDULLAH ÖZDEMİR SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ HMK 109 ŞB 10 FİZİK

GÜZ DÖNEMİ HMK 109 ŞB 10 FİZİK 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ HMK 109 ŞB 10 FİZİK SOY 1 21351367 AKKUZU HÜSEYİN 2 21351463 ÇELİKOĞLU SÜLEYMAN 3 21351549 KOCAOĞLU DENİZ CAN 4 21451696 ASLAN BAYRAM 5 21451702 AŞIRIM YİĞİT AŞAN 6 21451716 AYDIN

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı SIRA 696 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 21/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞİ YAPACAK PERSONELE AİT UYGULAMALI SINAV

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı SIRA 696 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 15/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞİ YAPACAK PERSONELE AİT UYGULAMALI SINAV

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI 1 1001001 ERHAN ACAR İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI DERSİ PROGRAMI 2 1001002 KÜBRA HİLAL EKİN 100100 UĞUR AYGÜNEŞ 4 1001004 BÜŞRA YILMAZ 5 1001005 MELEK DİNÇER

Detaylı

SINAV 1 292*****934 ABDULHALUK KOLDAN

SINAV 1 292*****934 ABDULHALUK KOLDAN BÜNYESİNDEKİ HİZMET ALIMI ŞİRKET İŞCİLERİNDEN BAŞVURUSU KABUL EDİLİP A GİRENLERİN A KATILMA 1 292*****934 ABDULHALUK KOLDAN 2 489*****770 ADEM BALOĞLU 3 514*****956 ADEM DERE 4 540*****890 ADİL KURT 5

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Uygulamaya Çıkacak Olan Öğrencinin Öğretim DĠKAB 15386449022 Celal AYRİBAŞ DĠKAB 34702593812 Neslihan KALAY DĠKAB 12491062184 Mariya ENSARI DĠKAB 10879544222 Asiye AÇIKALAN

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ M. AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ M. AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE M. AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ÇALDAK Seher ÇAYTAŞ MERYEM AYSUN ÖNDER SÜLEYMAN ZEYNEP NACİ ESMA SÜVEYLA EDA AYDIN ŞAHİN ARSLAN TÜRKAN KURT TİMUR ANKAY ÇAĞIRDAN BARAN BİNGÖL

Detaylı

ASLANAPA İLÇESİ SIRA AD SOYAD İKAMET ADRESİ CEP TEL NO. 1 Ahmet BERBER Örenköy 0 535 276 63 74. 2 Ali KARATEKE Bezirgan 0 543 432 26 25

ASLANAPA İLÇESİ SIRA AD SOYAD İKAMET ADRESİ CEP TEL NO. 1 Ahmet BERBER Örenköy 0 535 276 63 74. 2 Ali KARATEKE Bezirgan 0 543 432 26 25 ASLANAPA İLÇESİ SIRA AD SOYAD İKAMET ADRESİ CEP TEL 1 Ahmet BERBER Örenköy 0 535 276 63 74 2 Ali KARATEKE Bezirgan 0 543 432 26 25 3 Bahattin BALON Göynükören 0 543 629 68 40 4 Cihangir ÇAKIR Çalköy 0

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS GÜZ DÖNEMİ BİLİM SINAVINA GİRECEKLER

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS GÜZ DÖNEMİ BİLİM SINAVINA GİRECEKLER Kontenjan:17 Sıra No Adı Soyadı Ana Bilim Dalı Programı Ales Puanı Ales%50 Lisans Puanı Lisans%50 Toplam Puan Sonuç 1 Büşra BÜYÜKKESKİN Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans 73,9730 36,9865 85,0600 42,5300 79,5165

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

GAMZE İPEK Yrd.Doç.Dr. Berfu İLTER BÜŞRA GÜRLER Yrd.Doç.Dr. Berfu İLTER NUR SİNEM BAKTEMUR Yrd.Doç.Dr.

GAMZE İPEK Yrd.Doç.Dr. Berfu İLTER BÜŞRA GÜRLER Yrd.Doç.Dr. Berfu İLTER NUR SİNEM BAKTEMUR Yrd.Doç.Dr. Öğrenci No Ad Soyad ÖĞR.ELEMANI 130208094 HASAN HÜSEYİN KAYA Prof.Dr.Veysel KULA 130208044 BÜNYAMİN ÇELİK Prof.Dr.Veysel KULA 140208006 BÜŞRA ÖZMEN Prof.Dr.Veysel KULA 130208007 İBRAHİM EYÜP YAMAN Prof.Dr.Veysel

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: II Sayı/Number: 2 Eylül/September 2015 Harput Araştırmaları

Detaylı

15 EMRE MERT 16 RABİA DOĞAN 17 BÜŞRA YAZICI 18 BAŞAK DÜZ 19 NİHAL DENİZ 20 NESLİHAN ZENGİN 21 ÖZLEM ÇELİK

15 EMRE MERT 16 RABİA DOĞAN 17 BÜŞRA YAZICI 18 BAŞAK DÜZ 19 NİHAL DENİZ 20 NESLİHAN ZENGİN 21 ÖZLEM ÇELİK 0.05.08 - Pazar. Kat Nolu Derslik 0006 - Tıbbi Dokümantasyon II 0007 - Hastalıklar Bilgisi II 009 - İletişim Becerileri 000 - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 5607076 AYŞEGÜL IŞIKLI 76000 DİLEK ALAN 760007

Detaylı

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) -

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) - T.C BOLU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (1) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ ADI SOYADI HATİCE ÇALIŞKAN CANTÜRK LEVENT ERKAL ALPASLAN MARANGO Z MEHTAP BULHAZ GÖREV GÖREV YERİ YERİ Almanca

Detaylı

15 NURİYE NUR DAŞCI 16 İBRAHİM SADİ ÇAKIL 17 ÖZGENUR MORKAN 18 HALİL İBRAHİM MÜJDECİ 19 HATİCE KÜNKÖR 20 CAVİDE DEMİREL 21 CANAN BOSTAN

15 NURİYE NUR DAŞCI 16 İBRAHİM SADİ ÇAKIL 17 ÖZGENUR MORKAN 18 HALİL İBRAHİM MÜJDECİ 19 HATİCE KÜNKÖR 20 CAVİDE DEMİREL 21 CANAN BOSTAN . Kat Nolu Derslik 607008 ESRA AKKAYA 66000 İCRAN ŞİMŞEK 0 dk 6600 NURİYE NUR DAŞCI 0 dk 60707 YAŞAR YÜKSEL 66000 MESUT GÖKKAYA 6600088 6 İBRAHİM SADİ ÇAKIL 0 dk 60700 UĞUR MURAT DİRİM 660060 İBRAHİM OĞUZ

Detaylı

GÜVENLİK PERSONELİ. S.No T.C Ad /Soyadı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri. 1 13*******72 Abdulbari POLAT 6 Mart Enstitüler Binası

GÜVENLİK PERSONELİ. S.No T.C Ad /Soyadı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri. 1 13*******72 Abdulbari POLAT 6 Mart Enstitüler Binası GÜVENLİK PERSONELİ S.No T.C Ad /Soyadı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri 1 13*******72 Abdulbari POLAT 6 Mart 2018 13.00 Enstitüler Binası 2 12*******40 Adem AYYILDIZ 6 Mart 2018 13.00 Enstitüler Binası

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Başarı Tablosu

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Başarı Tablosu AYŞE AKGÜNEŞ 156302001 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,55 ONUR BELGESĠ ALAN ÖĞRENCĠLER FATİH KAYMAKÇI 156302017 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,47 HAVVANUR YENİAY 156302005 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,40 FADİME

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe GİŞİ

Yrd. Doç. Dr. Gökçe GİŞİ Gökçe GİŞİ 1. F16160011101 ESRA ÇOBAN Gökçe GİŞİ 2. F16160011102 YUSUF BİNAY Gökçe GİŞİ 3. F16160011104 SEYİT ALİ ÖZCAN Gökçe GİŞİ 4. 08160011034 MURAT CAN AKTOZ Gökçe GİŞİ 5. 10160011051 AYŞE NENNİOĞLU

Detaylı

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER)

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER) MUESSESE === AMASRA IL === BELDE === 0 RAMAZAN ÖZKARA MUSTAFA YERİ 0/0/0 Kontennjan : MUESSESE === ARMUTÇUK IL === BELDE === 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0 00 BURHAN TEKİN EMRAH TAYFUN ERSAN ENGİN

Detaylı

Kaman Final. TR TURKIYE Ayhan Hacıoglu & İsmail Necipoglu Active. TR TURKIYE Huseyin Isık Active

Kaman Final. TR TURKIYE Ayhan Hacıoglu & İsmail Necipoglu Active. TR TURKIYE Huseyin Isık Active Basketti Kaman Final Basket Date: 8/18/2017 12:43:24 PM Tota l bas 174 # Pigeon Ring Pigeon Name Country Fancier Name State 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TR-17-0051035 TURKIYE Ayhan Hacıoglu

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI SONU 10. SINIFLAR EBE YARDIMCILIĞI 14 SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI DAL YERLEŞTİRE SONUÇLARI ( TASLAK LİSTESİ) HEMŞİRE YARDIMCILIĞI 28 SAĞLIK BAKIM

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 1 İlkin SARIDİLEK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB A.KUZEY KHB UYGUN 2 Emine ÇELİK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 3 MELİHA ÖZER EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 4 REYHAN ÇAVKAÇTI EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN

Detaylı

Spor Toto Salon Türkiye Yürüyüş Şampiyonası

Spor Toto Salon Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Yarışma Bilgileri Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : İSTANBUL Kategori : U14 Erkek U16 Erkek U18 Erkek U20 Erkek Büyük Erkek 7 15 21 8 8 Tarih : 13 Ocak 2018 Katılan Sporcu Sayısı : 1.SERİ Büyük Rekor:

Detaylı

4/B 2019 / Mart SENDİKA Sayfa No : 1 / 3

4/B 2019 / Mart SENDİKA Sayfa No : 1 / 3 4/B 2019 / Mart SENDİKA Sayfa No : 1 / 3 SIRAADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ABDULLAH DAŞLI TEKNİKERİ 439814 TÜRK -SEN SENDİKASI 2 ABDULLAH BURAK ASLAN TEKNİKERİ(CERRAHİ) 408494 TÜRK

Detaylı

Not: Öğretmenlik Uygulaması, uygulama okullarında haftalık 6 saat olarak uygulanır.

Not: Öğretmenlik Uygulaması, uygulama okullarında haftalık 6 saat olarak uygulanır. GÜNGÖREN T. AZAPHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Halkla İlişkiler Öğretmenliği Grubu PF29140083 MERVE MUTLU PF29140085 AYŞE EKİNCİ PF29140028 AYŞE TOPRAK PF29140032 GÜLAY GÜNGÖR PF29140064 PINAR EYCE

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

BAYAN TUŞBA İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU MÜLAKAT BAŞARI DURUMU S.N ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

BAYAN TUŞBA İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU MÜLAKAT BAŞARI DURUMU S.N ADI SOYADI BAŞARI DURUMU TUŞBA İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU MÜLAKAT BAŞARI DURUMU BAYAN S.N ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1 Hanife ÇUKUR 2 Ebrar YILDIZ 3 Şükran ALP 4 Narin GÜLER 5 Fatma YAPRAK 6 Ayten

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C0-01 1 C0-0101 CUMALİ DURU 2 C0-0103 KENAN AĞÖREN 60,75 (Borçlu) 3 C0-0105 HANDAN GÖKOVA 4 C0-0107 SERVET TULUM 307,16 (Borçlu) 5 C0-0113 MUHAMMET ALİ AYDIN 118,10 (Borçlu) 6 C0-0114 YUSUF VOLKAN YÜCEL

Detaylı

CENAZE İLANLARI VEFAT EDEN YAKINI ADRES TELEFON VEFAT TARİHİ

CENAZE İLANLARI VEFAT EDEN YAKINI ADRES TELEFON VEFAT TARİHİ CENAZE İLANLARI VEFAT EDEN YAKINI ADRES TELEFON VEFAT TARİHİ Orhan AYKANAT Gökay AYKANAT Medrese Mh.59.Sk.Medrese Taksi Üstü Can Ap 0 535 723 68 29 30.04.2014 Dursun POLAT Serkan CÖMERT Kaman 0 555 459

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: III Sayı/Number: 2 Eylül/September 2016 Harput Araştırmaları

Detaylı