Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti"

Transkript

1 Eski Romalýlar barýþ, demokrasi ve insan haklarý götürdüklerine inanýrlardý zaptettikleri ülkelere... Þimdi de ayný þeyi Amerika yapýyor. Biz kurtarýcýlarýmýzý gördük, görecek Libyalýlar da! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aðustos 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3532 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SALAKLAR SOFRASI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR Erdoðan Baybars O KADAR DA OLMAZ... Ali Osman 1960 taki Kýbrýs Cumhuriyeti ne dönüþ ile ilgili olarak güneyde çýkan haberler Türk tarafýný endiþelendirdi... Türk tarafýnda BULANIK FÝKÝRLER... Niyazi Ökten Burasý Dingo'nun Ahýrý deðil bayým Dolgun Dalgýçoðlu AKÇA'DAN KARALAMACALAR Mehmet Levent Kotak hala yoðun bakýmda Kalp iyi, beyin belirsiz n Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi nden yapýlan açýklamaya göre, kalp iyiye gidiyor, ancak beyin belirsizliðini koruyor... n Dr. Canver: Kalp ve onun damarlarý ile ilgili geldiðimiz noktadan çok memnunum. Göðüs ile ilgili destek tüplerini de geri çektik. Bu mucizevi bir geliþme... n 7. sayfada Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti ortaklýðýna dönüþ yapýlmasýný önereceðine iliþkin basýnda yer alan haberler üzerine Derviþ Eroðlu 1974 öncesine asla geri dönülemez dedi... n Eroðlu na göre, Rum tarafý 74 öncesine dönülebileceðini hesap ettiði için bugüne kadar anlaþma saðlanamamýþ... n 74 öncesine dönmenin asla mümkün olmadýðýný belirten Eroðlu, sýk sýk bunu Hristofyas a söylediðini de açýkladý... n Türk tarafý müzakerelerden bir sonuç çýkmamasý durumunda, BM nin bu sorumluluðu Rum tarafýna yüklemesini bekliyor... Rum tarafý ise sorumluluktan kurtulmanýn yollarýný arýyor... n 8. sayfada 6 aylýk savaþtan sonra... NATO Libya yý ele geçirdi n Nerde olduðu bilinmeyen Kaddafi nin 42 yýllýk iktidarý yýkýldý. Ýki oðlu esir düþtü... n 3. sayfada AFRÝKA dan mektup... KIBRIS CUMHURÝYETÝ ORTAKLIÐI VE NÝSAN BÝR ÞAKASI l 3 te UTANÇ DUVARLARI Yalçýn Okut ELÝ SOPALI KIBRISLILAR! Bülent Tekin Ýsmet Kotak Bey. l 8. sayfada l 8. sayfada Zübeyir Aðaoðlu l 15. sayfada Mehmet Çakýcý Kýbrýs'ýn çevresindeki petrol ve doðalgaz tüm Kýbrýslýlarýndýr n 3. sayfada

2 HIRSIZLIK OLAYLARI... Çeþitli bölgelerdeki hýrsýzlýklarda para ve ziynet eþyalarý çalýndý. Polis bültenine göre, Geçitkale'de Derviþ Gamar'ýn evinden 500 TL nakit para ile bir altýn yüzük çalýndý. Gazimaðusa'da da Tansev Genç'in evinden para cüzdanýyla birlikte bir miktar TL ve döviz ile iki kredi kartý, üç kimlik kartý, sürüþ ehliyeti çalýndý. Olayda zanlý olarak M.Ç (E-25) tutuklanýrken, çaldýðý eþyalar da tasarrufunda bulundu. Gazimaðusa'daki baþka bir hýrsýzlýk olayýnda ise Eski Konyalýlar Restoran'dan dizüstü bilgisayar çalan 15 yaþýndaki A.S. tutuklandý. ZIPKINLA BALIK AVLAYAN 4 RUM'A YASAL ÝÞLEM Sadrazamköy'de deniz fenerinin güney kýsmýnda Merici diye bilinen bölgede deniz içerisinde havalý zýpkýnla balýk avlayan 4 Rum hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis basýn bültenine göre, A.S.(E-28), A.T.(E-23), L.I. (E-27) ve C.S. (E-29) isimli zanlýlarla ilgili soruþturma sürüyor. EV KÝRASINI ÖDEMEYEN ARKADAÞINI YARALADI Nijerya uyruklu E.D.(E-24), ev kirasýný mal sahibine ödemediði gerekçesiyle birlikte kaldýðý Chima Nnata Aamadý'yla tartýþtý ve bira þiþesini vurup kýrarak kollarýndan yaraladý. Polis bültenine göre, önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen olay sonrasýnda Amadý Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde kontrol altýna alýnýrken, E.D. tutuklandý. TÖREN PROVASI VE TÖREN SIRASINDA YOL KAPANACAK 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK) Günü, prova ve tören programý nedeniyle, Perþembe günü ve 30 Aðustos Salý günü Dr. Fazýl Küçük Bulvarý'nýn bir kýsmý trafiðe kapalý olacak. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Gönyeli Çemberi ile Kýbrýs Gazetesi arasýnda kalan yol, Perþembe günü saat 08.00'den tören provasýnýn sona ereceði saate kadar ve 30 Aðustos Salý günü de saat 07.30'dan itibaren törenin sona ereceði saate kadar trafiðe kapalý olacak. HAFTALIK TRAFÝK BÝLANÇOSU Trafikte geride býraktýðýmýz haftada 71 kaza meydana gelirken, 12 kiþi yaralandý. Polis kontrollerinde 1159 sürücü çeþitli trafik suçlarýndan rapor edildi. Polis basýn bültenine göre, Aðustos'ta KKTC'de 71 trafik kazasý kayda geçti. Bunlardan 10'u yaralanma; 61'i hasarla sonuçlandý. 12 kiþinin yaralandýðý kazalardaki toplam hasar miktarý 253 bin 50 TL olarak hesaplandý. Kazalardan 30'u Lefkoþa, 18'i Gazimaðusa, 12'si Girne, 7'si Ýskele ve 4'ü de Güzelyurt ilçelerinde meydana geldi. Polis geçen haftaki rutin kontrollerinde 6 bin 517 sürücüyü kontrol etti ve bunlardan 1159'una ceza yazdý. Rapor edilen araç sürücülerinin baþýný yine sürat limitlerini aþanlar aldý. 285 sürücü, "süratli araç kullanmak" suçuyla para ve puan cezasýna çarptýrýldý. 145 sürücü seyir halindeyken cep telefonunla konuþtuðu için, 116 sürücü trafik levha ve iþaretlerine uymadýðý için, 101'i seyrüsefer ruhsatýný yenilemediði için; 64 sürücü emniyet kemerini takmadýðý için ceza aldý. Alkollüyken araç kullanmaktan 23, sigortasýz veya kapsamý dýþýnda araç kullanmaktan 22, dikkatsiz sürüþten ceza yazýldý. BELEDÝYEDEN KABÝRSÝZ MEZARLARA KABÝR Gönyeli Belediyesi, Gönyeli Kabristanlýðý'ndaki mezarlarý elden geçirerek, kabirsiz mezarlara kabir yaptýrdý. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli, her yýl gerçekleþtirilen kabristanlýk bakým ve onarým çalýþmalarý çerçevesinde kabirlerin içindeki kuruyan otlar ve kuruyan aðaç dallarýnýn temizlendiðini, diken ve yabani otlarýn kesildiðini MEHMET ÇAKICI: Petrol ve doðalgaz tüm Kýbrýslýlarýndýr Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Münhasýr Ekonomik Bölgelerindeki mevcut petrol ve doðalgaz yataklarýnda Kýbrýslý Türkler'in de haklarý olduðunu" söyledi. Çakýcý, "Kýbrýs'ýn münhasýr ekonomik bölge alanlarý Kýbrýs ve Kýbrýslýlarýndýr. Kýbrýslýlarýn da bu arayýþa girmeleri ve doðalgaz aramalarý da doðaldýr. Kýbrýs Cumhuriyeti'nde toplumsal haklarý bulunan Kýbrýslý Türkler'in de, týpký Kýbrýslý Rumlar gibi, Kýbrýs'ýn münhasýr ekonomik bölge üzerinde de haklarý vardýr" dedi. Mehmet Çakýcý, dün yaptýðý yazýlý açýklamada, Kýbrýs çevresindeki petrol ve doðalgaz yataklarý konusunda geliþen olaylara yönelik deðerlendirmelerde bulundu. Çakýcý, Kýbrýslý Türklerle birlikte "Kýbrýs Cumhuriyeti"nin ortaðý olan Kýbrýslý Rumlar'ýn, Kýbrýs'ýn güneyindeki petrol ve doðalgazla ilgili tek baþýna kararlar üretmesinin Kýbrýslý Türklere yapýlan bir haksýzlýk olduðunu kaydetti. Kýbrýs Türk tarafý ile Türkiye'nin de izledikleri politikalarý gözden geçirerek, ayrýntýlarda boðulmadan erken çözüm için fedakarlýk yapmasý gerektiðini savunan Çakýcý, "Aksi takdirde petrol ve doðalgaz konularýnda olduðu gibi Kýbrýslý Türkler'in 1960'tan kaynaklanan toplumsal haklarýyla ilgili sýkýntýlar sürecek" dedi. Çakýcý, þöyle devam etti: "Kýbrýs Cumhuriyeti yoktur demek, Kýbrýslý Türkler'in 1960'tan kaynaklanan haklarý da yoktur demektir. Dolayýsýyla Kýbrýs'ýn güneyindeki petrol ve doðalgazla ilgili haklarý yoktur demektir. Unutulmamalýdýr ki Türkiye de 1960 anlaþmalarýndan belirtti. Eksik kabirlerin de tamamlandýðýný kaydeden Benli, yapýlan çalýþmayla daha bakýmlý ve temiz bir kabristanlýk yaratýldýðýný söyledi. Benli, "Az sayýda yapýlmayan kabir belediyemiz tarafýndan tamamlanmýþtýr. Biz belediye olarak çeþitli imkansýzlarla merhumuna kabir yapamayan ailelerimize küçük bir katký koymuþ olduk. Gönyeli'nin geçmiþine duyduðumuz saygýyý göstermiþ olduk" dedi. dolayý burada garantör ülke olarak bulunmaktadýr." TDP Genel Baþkaný, bölgede 800 trilyon dolarlýk bir doðal gaz rezervi bulunduðundan söz edildiðine, buna petrol yataklarýnýn da eklenmesiyle Kýbrýs'ýn tam bir enerji havzasýna döndüðüne dikkat çekti. "Afrodit" ismi verilen parselde 50 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefiyle 21 Eylül'de ilk sondaja baþlanacaðýný kaydeden Çakýcý, "Kýbrýslý Rumlar'ýn, bu petrol ve doðalgazda Kýbrýslý Türkler'in de haklarý olduðunu unutmayarak, yeni bir maceraya girmemeleri gerekir" dedi. Çakýcý, "Bu gerçekler ortada iken, bugün olduðu gibi, Kýbrýs'ýn münhasýr ekonomik bölgelerindeki haklar kimindir tartýþmasý yapmak yerine, ya da, Türkiye'nin konuya iliþkin Kýbrýslý Türkler adýna müdahalesi yerine, var olan bu kaynaklarýmýzdan ortaklaþa nasýl faydalanýlacaðýnýn konuþulmasý çok daha saðlýklý olacaktýr" þeklinde devam etti. "ERKEN ÇÖZÜM MUTLAKA" Mehmet Çakýcý, Kýbrýs'ta çözümsüz geçen zamanýn hem Kýbrýslý Türkler'in, hem de Kýbrýslý Rumlar'ýn aleyhine çalýþtýðýný ve çözümsüzlüðün gelecekte her iki toplum için çeþitli tehlikeler içerdiðini belirtti. Çözümsüzlüðün bölgedeki enerji rezervlerinin paylaþýmýna büyük zarar verdiðine dikkat çeken Çakýcý, "Bu gerçekler ýþýðýnda müzakere sürecinin en erken zamanda çözümle sonuçlanmasý artýk zaruri. Hedef de yine 2 bölgeli, 2 toplumlu siyasi eþitliðe dayalý, 2 oluþturucu devletten kaynaklanan, tek egemenlik ve tek vatandaþlýk" dedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý SALAKLAR SOFRASI Tecavüze uðrayýnca direnemezsen zevk almaya bak diyenlerin çevremizi kuþattýðý bu dünyadan gelip geçerken öldürülme tehlikesi ile öldürme hakkýný da mahfuz tutuyoruz hayatýmýzda... Gördüðüm her Amerikalýya Þili'yi sormak isterim önce... Kýbrýs'ý sonra... Sonra Türkiye'yi... Yunanistan'ý... Fevkalade memnunum o plana hayýr dediðime... Mitinglerimizi alkýþlamaya gelen Yanki ile ayný yolu yürümediðim için memnunum... Hiçbir zaman inanmadým ben Yanki'nin bir ülkeye barýþ götürdüðüne... Amerikalý bir diplomatýn alkýþý yanlýþ yaptýðýmýn delilidir mutlaka... Ama benim sevgili vatandaþlarým anlamýþ deðiller bunu hala... Bugüne dek kaç tane Amerikan planý gelip gitmiþse masaya, hiçbiri bizim için deðil... Gördüðüm her Amerikalýya Bolivya'yý sormak isterim... Arjantin'i ve Panama'yý... Paraguay'ý ve Uruguay'ý... Kaç ceset var saysýnlar bana... Hitler'den sonra da çok Hitler gördü bu dünya... Hitler bile akýl edememiþti hatta, bir komünisti iki uçaðýn arasýna baðlamayý ve sonra da uçaklarý havalandýrýp vücudunu parçalamayý... Ey Kristof Kolomb... Ey seyyahlarýn seyyahý... Söyle... Þeytan kýtasý mý bulduðun bu kýta?.. Bir barýþ meleði gibi ne dönüp dolanýyorsun ey Yanki etrafýmýzda hala... Bilmez miyiz biz seni? Mahkeme salonunda "iþte bu üçü" diye parmaðýnla iþaret eden ve Deniz Gezmiþleri astýran sen deðil misin? Sen kim, barýþ ve demokrasi götürmek kim Ortadoðu'ya? Diþlerinden kan sýzan bir vampir... Barýþ meleði ha... Ölmedi Kissinger denilen cani daha 'de Türkiye 'te Þili 'te Kýbrýs... Kabarýk mý kabarýk caninin hesabý... Tanrýnýn olmadýðýný en iyi bilenlerden ama... Bir Tanrý olduðuna inansaydý cennet ve cehenneme de inanýrdý... Ve korkardý mutlaka... Cehennemde kaynar kazanlarda kaynamaktan korkardý... Tecavüze uðrayýnca direnemezsen zevk almaya bak diyenlerin çevremizi kuþattýðý bu dünyadan gelip geçerken, öldürülme tehlikesi ile öldürme hakkýný da mahfuz tutuyoruz hayatýmýzda... Conflict Resolution mu neydi o... Workshop'lar sonra... Nasýl da bir barýþ meleði kýlýðýna girerek sýzdý aramýza... Solcularýmýz bile seve seve, uçarak atladý kucaðýna... Ne Þili'yi sordular, ne Santiago stadyumunu ona... Ne 1971 Türkiye'sini, ne 1980'i... Ayhan Hikmet ve Ahmet Gürkan da öldürüldü CIA paralarýyla... Onlarý da soran olmadý... Kýbrýs'ta bunca kan akýtanlarla barýþ aradýlar workshop'larda... Yüzümüzü kýzartacak ve utancýmýzdan bizi kahredecek çok þey var tarih sayfalarýnda... Kýzlarýný Araplara satanlardan farkýmýz yok bizim de... Kýzlarýný sattý onlar, biz ise memleketin anasýný... Holbrooke ve Weston'un arkasýndan aðýtlar yaktýlar... Ve sýzlattý Srebrenitsa kurbanlarýnýn ruhunu bu da... Santiago stadyumunda gitar çalan parmaklarý ezildikten sonra katledilen Victor Jara'nýn ruhunu... Fazýl Önder ve Derviþ Kavazoðlu'nun ruhlarýný... Teslim oldular vampire, conflict resolution denilen cadý masasýnda... Ve haberler geliyor þimdi... Barýþ ve demokrasi götürmüþler Libya'ya... Eskiden darbe yaptýrýr, bir cunta koyardý herkesin baþýna... Cunta týrnaklarýný söker, organlarýna elektrik verirdi Yanki'yi sevmeyenlerin... Þimdilerde yeni bir icadý var... Demokrasi götürmek! Bunun için de tankýyla topuyla kendisi dalýyor artýk içeri... Koltuk deðneði Avrupa... Yuh olsun bunlara tapanlara... Zamane putperestleri... Diz çökmüþ, hayranlýkla bakýyor Irak ve Libya kurtarýcýlarýna... Salaklar sofrasýnda...

3 AFRÝKA dan mektup... KIBRIS CUMHURÝYETÝ ORTAKLIÐI VE NÝSAN BÝR ÞAKASI Haber resmi olarak doðrulanmýþ deðil henüz... Ve doðrusu pek de inanýlacak gibi deðil. Rum tarafý bir çözüm önerisi olarak 1960'taki ortaklýðý, yani Kýbrýs Cumhuriyeti'ni masaya getirmeye hazýrlanýyormuþ... Bir þartla ancak... Eðer halen sürdürülmekte olan müzakerelerden bir sonuç alýnmazsa 'taki þekliyle deðil tabii... Bazý yeni düzenlemelerle... Ki bunu da anlamak pek zor deðil... O zamandan bu yana çok büyük deðiþiklikler oldu adada... Kýbrýs tek bölgeydi, iki bölge oldu... Nüfus birbirinden ayrýldý... Mülkiyet allem gallem oldu... Zürih yeniden masaya konursa, elbette tüm bunlar göz önünde bulundurularak konacak... Anayasa modernize edilecek... Ve bir meclis çatýsý altýnda yeniden biraraya gelmek nasip olursa, orada karar verilecek herþeye... Federal bir sisteme gidilip gidilmeyeceðine de orada karar verilecek... * Ýnanýlýr gibi deðil dedik... Gerçekten inanýlýr gibi deðil... Rum tarafý sahiden mi böyle bir öneri yapmaya hazýrlanýyor? Bizim bugüne kadar gözlemlediðimize göre, en kötü senaryo bu senaryo Rumlar için... O kadar kötü ki, taksimi bile kabul ederler de asla bunu kabul etmezler sanýyorduk... Þakasýna bile tahammülleri yoktu doðrusu... Biz denedik de bunu... Geçtiðimiz yýllarda Nisan bir þakasý yaptýk gazetemizin manþetinde... Hristofyas Kýbrýslýtürklere Cumhuriyete dönün çaðrýsý yapýyor dedik... Ortalýk kaynadý birden... Rum tarafý allem gallem oldu... Baþlangýçta bunun Nisan bir þakasý olduðunu anlamayan Kýbrýslýrum liderler, Hristofyas delirdi mi havasýnda telefona sarýlarak bilgi talep ettiler baþkandan hemen... Haberimiz tüm Rum medyasýnda flaþ haber olarak yayýnlandý... Gerçek anlaþýlýr anlaþýlmaz, Hristofyas'ýn talimatýyla kaldýrdýlar haberi yayýndan... * Kapýlar açýldýðý sýralarda, gazete olarak ziyaretlerine gittiðimiz tüm Rum liderlerine de sorduk bunu... Kýbrýs Cumhuriyeti ortaklýðýna dönüþ isterler mi, istemezler mi? Olumlu bir yanýt alamadýk hiçbirinden... "Dönmek istemeyiz" de demediler ama "Zaten kim ister ki bunu?" diye sordular... Kendilerinin de istemediðini bize sezdirdiler en azýndan. Þimdi ne oldu, ne deðiþti de böyle bir fikre kapýldýlar?, Ve kapýldýlar mý gerçekten? * Kafasýndaki çözümü 1974'ün fetih zihniyeti üstüne inþa eden ve þekillendiren Türk tarafý, daha fazlasýný istediði için 1960'a geri dönülemeyeceðini söyleyip duruyor... Bu öneriyi Rumlar yaparsa bile, pek de gönüllü yapmýþ olmayacaklarýnýn farkýnda deðil... En iyi çözüm bu çözümdür oysa... Günün þartlarýna göre yeniden düzenlenmiþ Kýbrýs Cumhuriyeti ortaklýðý... Rumlar önerirse, bu fýrsat hiç kaçar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE 5 HIZ TESPÝT KAMERASI DAHA Girne ve Güzelyurt bölgesindeki farklý kavþak ve yýllara 5 hýz tespit kamerasý daha takýldý. 65 KM hýz sýnýrý bulunan kavþaklardaki kameralarla birlikte KKTC genelindeki kameralarýn sayýsý 76'ya yükseldi. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn açýklamasýna göre Çamlýbel, Tepebaþý Akdeniz, Girne Denizkýzý ve Zümrütköy kavþaklarý ile Dikmen yoluna takýlan kameralar 29 Aðustos'ta devreye girecek. KTÖS'ten öðretmen adaylarýna "Bilgilendirme Semineri" Kýbrýs Türk Öðretmen Sendikasý, 17 Eylül Öðretmen Sýnavlarý öncesi, sýnýf öðretmenliði, okulöncesi öðretmenliði ve özel eðitim öðretmenliði kadrolarýna müracaat edecek olan öðretmen adaylarýna yönelik bilgilendirme semineri düzenledi. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen seminer de, Sendika ve sendikacýlýk nedir, Göç yasasý ve Sosyal Güvenlik Yasasý, Eðitimde neoliberal politikalar karþý örgütlü KADDAFÝ'NÝN ÝKÝ OÐLU YAKALANDI NATO Libya'yý ele geçirdi Libyalý muhalifler, 6 ay kadar süren iç savaþýn ardýndan Libya lideri Muammer Kaddafi'ye baðlý güçlerin denetimindeki baþkent Trablus'a girerek kentin yüzde 95'inin denetimini ele geçirdi. Libyalý muhaliflerin sözcüsü, kente üç koldan baþlattýklarý saldýrýyla eþ zamanlý olarak kentte dikkatli bir þekilde organize edilen ayaklanmanýn ardýndan Trablus'un batýsýndaki bir mahalleden giren muhalif güçlerin kentin yüzde 95'inin kontrolünü ele geçirdiklerini belirtti. Sözcü, Kaddafi'nin Cumhurbaþkanlýðý Sarayý koruma görevlilerinin silahlarýný teslim ettiðini kaydetti. Libyalý muhaliflerin kurduðu Ulusal Geçiþ Konseyi'nin Koordinatörü Adil Dabbeçi Reuters haber ajansýna yaptýðý açýklamada, Libya lideri Kaddafi'nin küçük oðlu Seyfülislam'ýn ele geçirildiðini, Kaddafi'nin büyük oðlu Muhammed El Kaddafi'nin de muhalif güçlere teslim olduðunu söyledi. Dabbeçi, Lahey'deki Uluslararasý Ceza Mahkemesi'nin insanlýða karþý suç iþledikleri iddiasýyla Muammer Kaddafi ile birlikte yargýlamak istediði Seyfülislam'ýn mahkemeye teslim edilmesi mücadele, KTÖS Eðitim Politikasý, Geçmiþten Günümüze Öðretmenin ekonomik, demokratik ve özlük haklarý mücadelesi, Okul deneyimleri ve Okul Ortamlarý, Öðretmen Kooperatifi, Belça ve Radyo Mayýs, Ýlkokul Öðretmen Sýnavlarý, Münhal Yerler konu baþlýklý sunumlar yapýldý. Eðitime 64 öðretmen adayý katýldý. 22 Aðustos Pazartesi günü, saat 09:30-15:30 saatleri arasýnda gerektiðini bildirdi. Kentteki muhalif güçlere karþý direniþin büyük oranda azalmasý üzerine muhalif güçler ve kendilerini destekleyen Libyalýlar, Yeþil Meydan'da kutlamalar yaptý. Yeþil Meydan'ýn yakýnýnda, gençlerin Kaddafi hükümetine ait yeþil bayraklarý yakarak kendi bayraklarýný kaldýrdýklarý, bazý Libyalýlarýnsa ''kutsanmýþ gün'' olarak adlandýrdýklarý bugünde þükran duygularýný göstermek için topraðý öptükleri görüldü. Bu arada pek çok Trabluslunun cep telefonuna muhalif güçlerin yönetiminden gelen ''Allahu Ekber. Muammed Kaddafi'nin çöküþü üzerine Libya halkýný kutluyoruz'' yazýlý mesajlar geldiði belirtildi. Arap dünyasýnda en uzun süre iktidarda kalan Kaddafi, büyük petrol kaynaklarýna sahip 6 milyon nüfuslu çöl ülkesi Libya'yý genellikle acýmasýz ve dengesiz bir diktatör olarak yönetti. Bir Pan jumbo jetine 1988'de Ýskoçya'nýn Lockerbie kasabasýnýn üzerinde uçtuðu sýrada düzenlenen, 270 kiþinin hayatýný kaybettiði bombalý saldýrýdan yýllarca sorumlu tutulan Kaddafi, yýllar sonra sorumluluðunu kabul ederek olayda hayatýný kaybedenlerin Dome Hotel'de gerçekleþtirilen seminer de, Güven Varoðlu, Þener Elcil, Burak Maviþ, Uður Erilen, Besim Baysal, Mustafa Özhür, Mustafa Baybora, Cenk Gürçað, DAÜ-SEN Genel Sekreteri Ulaþ Gökçe, Av.Ali Fevzi Yeþilada, Mustafa Toto, Fügen Yazgýn, Halil Kara ve Yýlsay Barlasoðlu da konuþmacý olarak katýldý. Seminerde sýnavda gerekli olan dökümanlar öðretmen adaylarýna verildi. yakýnlarýna 10'ar milyona kadar varan tazminatlar ödedi. Tazminat ödemesinin ardýndan tekrar uluslararasý toplum tarafýndan benimsenmeye baþlayan Kaddafi, 22 Þubat'ta kendi yönetimine karþý baþlatýlan protesto gösterileri sýrasýnda yaptýðý bir televizyon konuþmasýnda, protestocularý ''santim santim, teker teker, oda oda, ev ev, sokak sokak avlayacaðýný'' söylemiþ ve bu konuþmasýyla bir anda halkýn öfkesini alevlendirmiþti. Kaddafi'nin yaptýðý konuþmanýn halk üzerinde yarattýðý infialden yararlanan Libyalý muhaliflerin, Kaddafi rejimini devirmek amacýyla silahlý mücadele baþlatmasý kolaylaþtý. OBAMA'NIN MESAJI Trablus'taki muhalif güçlerin saldýrýsýnýn sürdüðü sýralarda Martha's Vineyard adasýnda tatilde bulunan ABD Baþkaný Barack Obama da yayýmladýðý yazýlý açýklamada, son durum hakkýnda tam bilgi edinmeden yorumda bulunmayacaðýný duyurdu. Beyaz Saray'dan yapýlan açýklamada da Obama'nýn düzenli olarak Libya konusunda bilgilendirildiði kaydedildi. Kýbrýs Sivil Toplum Örgütleri Aðý çöplükleri ziyaret etti Kýbrýs Sivil Toplum Örgütleri Aðý, 2010 yýlýnda Avrupa Komisyonu finansörlüðünde baþlayan Atýk Yönetimi çalýþmalarýnda kaydedilen ilerlemeyi görmek için, Dikmen ve Güngör çöplüklerine ziyaret gerçekleþtirdi. Kýbrýs Sivil Toplum Örgütleri Aðý'ndan verilen bilgiye göre, ziyaretlerde, Kýbrýs Sivil Toplum Örgütleri Aðý adýna Kýbrýs Türk Diyabet Derneði, Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý, Management Center, Kýbrýs Türk Yöneticiler Birliði, Kýbrýs Türk Ýnsan Haklarý Vakfý, Biyologlar Derneði, Yeþil Barýþ Hareketi, Evrensel Hasta Haklarý Derneði ve KAYAD temsilcileri de hazýr bulundu. Ziyaretlerde, önce Dikmen Çöplüðü, sonra da Güngör Çöplüðü incelenerek, bilgiler alýndý. Dikmen Çöplüðü'nde hazýr bulunan sivil toplum örgütlerine, proje amiri Christopher Edge ve teknik ekip kýsa bir sunum yaparak, sivil toplum örgütü temsilcilerinin sorularýný yanýtladý. Dikmen Çöplüðü'nün rehabilitasyonunda önemli aþamalar kaydedildiði bilgisi edinilen ziyaretlerde, Dikmen Çöplüðü'nün sadece rehabilite edilmekle kalmayacaðý, ayný zamanda kapanacaðý teyit edildi. Güngör'de kurulmaya baþlanan çöplüðün ise %65'inin tamamlandýðý ve projeye göre çöplük inþasýnýn en erken Ekim ayýnýn baþýnda, en geç de Kasým ayýnda bitirilmiþ olacaðý kaydedildi. Kýbrýs Sivil Toplum Örgütleri Aðý, Güngör çöplüðüyle birlikte, artýk çöplerin geliþigüzel atýlmayacaðý ve sýkýþtýrýlma uygulamasýna tabii tutulacaðýna dair de bilgilendirildi ve Dikmen Çöplüðü'nde çýkan yangýnlarýn en önemli sebeplerinden olan kontrolsüz ve sýkýþtýrýlmayan çöpler, sýkýþtýrýlarak patlayýcý elementlerden arýndýrýlacaðý kaydedildi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bayramdan önce ödenecekmiþ maaþlar Bir müjde diye açýkladýlar vatandaþa Bu ne lûtuftur ne de ihsan be arkadaþlar Müjde diye sanki kim inanýr böyle traþa? Kalay KAYBEDÝLMÝÞ ÜLKE VE KAZANILMIÞ HAKLAR Kýbrýslýtürkler ve varoluþ mücadelesi verdiðini ya da vereceðini iddia eden örgütler, artýk karar versinler: Ya kaybedilmiþ bir ülke için mücadele edecekler, ya da kazanýlmýþ haklar için kavga verecekler. Buradaki yaman çeliþkiyi çözmek gerekecek bu durumda. "Kazanýlmýþ" denilen "haklar" gerçekten kazanýldý mý, yoksa verildi mi? Verildiyse kimler tarafýndan niçin verildi? Bir ülkeyi iþgal edenler tarafýndan verilen "haklar" için mücadele etmek, kaybedilmiþ bir ülkeyi iþgalciye teslim etmek deðil mi aslýnda? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik O KADAR DA OLMAZ... Maðusa'daki hastanenin yaþý, yarým asrý aþmýþ durumda... Ve bir Türk üniversitesine KKTC hükümeti tarafýndan yýkýlýp yerine baþka bir bina yapýlmasý için tahsis edildi... Ýngiliz döneminin kaymakamlýk binasý olan tarihi bir yapý daha ÝTÜ'ye verildi... Bu kadar deðil tabii... ÝTÜ'ye Lefkoþa'da daha önce de bir tarihi bina tahsis edilmiþti. Selimiye Meydaný'nýn arka kýsmýnda kapýsý kalýn zincirlerle baðlý olan sarý taþtan bina... Sadece ÝTÜ'ye deðil, Türkiye'nin birçok üniversitesine böyle bol keseden Kýbrýslýlara ait mal ve mülk daðýtýmý yapýldý... ODTÜ'ye de benzer kolaylýklar yapýlmýþ ve yüzlerce dönüm Rum arazisi üzerine Kalkanlý ODTÜ yerleþkesi kurulmuþtu... Geçmiþ yýllarda ODTÜ sýnýrýnda bulunan ormanlýk arazide çýkan yangýn üniversitenin sýnýrlarýnýn daha da geniþlemesine olanak saðlamýþtý... Çukurova Üniversitesi'nin de yakýn bir zamanda KKTC'de bir yerleþke kuracaðý söyleniyor... Eskiden Özkan Murat ile Ferdi Sabit Soyer köy köy dolaþýp gençlere arsa veriyorlardý... UBP hükümeti iktidara getirildikten sonra onlarýn býraktýðý yerden Çavuþoðlu ve Ýrsen Küçük iþe baþladý... Nasýl bir mal býrakmýþtý Kýbrýslýrumlar ki tam 37 yýldýr daðýt daðýt bitiremiyorlar... Sadece Türk üniversitelerine deðil, Türkiye'deki futbol kulüplerine de Kýbrýs'ýn kuzeyinden mal ve mülk tahsis edildi... Gelen aldý giden aldý anlayacaðýnýz... Burada herþey ganimettir... Savaþtýlar Rum mallarýný ganimetlemek de haklarýdýr yýlýndan sonra Türk ahalisinin buralara akýn etmesi kendiliðinden deðildir... Bir stratejinin, bir planýn gereði yapýldý tüm bunlar... Geçen gün Rum basýnýnda, Türkiye'nin Kýbrýs Cumhuriyeti hava sahasýnýn üçte birinine müdahalede bulunduðuna dair haber vardý... Bu alanda uçuþ yapan uçaklara müdahale ediliyormuþ... Bu müdahale tehlikelere de sebebiyet vermekteymiþ... Durup dururken neden yazdým bunlarý? Herkesin bildiði olaylar bunlar... Hatta buraya yazýlamayan o kadar benzer konu var ki... Kýbrýslýrumlara ait mallarýn mülklerin Türkiyeli futbol takýmlarýna, üniversiteleri ile orta ve lise düzeyindeki bazý okullara peþkeþ çekilmesi ve benzeri olaylarla yapýlan görüþmeler arasýnda çeliþki olduðunu söylemek için yazdým... Türk tarafý, Rumlar ya 2012'nin ikinci yarýsý baþlamadan çözüme katký koyarlar, ya da bu iþ biter diyorlar... Çözüm isteniyorsa Türk takýmlarýna, Türk okullarýna verilen Rum mal ve mülkleri neyin nesidir. Rum arazilerine yapýlan inþaatlar... Her gün bir köyde daðýtýlan Rum arazileri çözüme hizmet mi eder? Rumlarýn çözüme katký yapmalarýný istemek, Türkiye'nin adadaki durumunu kabullenmek ve onaylamak anlamý taþýmýyor mu? Rumlara için, "bizim gibi aptaldýrlar" diyoruz ama yok da bu kadar! Devlet Hastanesi'nde felçli hastalara acil omurga ameliyatý Saðlýk Bakanlýðý, omurga kýrýðý olan hastalarýn Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'nde ameliyat edildiðini, yaklaþýk 4 yýldan beri devam eden ameliyatlar nedeniyle artýk yurt dýþýna sevke gerek kalmadýðýný bildirdi. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, ilk kez 2007 yýlýndan yapýlmaya baþlanan ve baþarýlý bir þekilde devam eden omurga kýrýðý ameliyatlarý için hastalar daha önce Türkiye'ye sevk ediliyordu. Konuyla ilgili olarak, Bakanlýk Basýn Bürosu aracýlýðýyla açýklama yapan Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi hekimi Op. Dr. Cenk Soydan ve Beyin Cerrahi Servisi hekimi Op. Dr. Erol Barçýn, acil müdahale gerektiren ve nörolojik kaybý olan omurga yaralanmalarýnda zaman kavramýnýn önemine deðinerek, "Ameliyatlarýn Kýbrýs'ta yapýlýyor olmasý zaman kaybýný önler ve hastalarýn saðlýklarýna kavuþmasý anlamýnda çok önemli bir avantaj saðlar" dedi. "Belli bir süre geçtikten sonra ameliyat edilen hastalarda ameliyat sonrasý yararlaným acil ameliyata alýnana göre daha azdýr" diye konuþan her iki hekim, acil giriþimlerde felç durumunun geri dönmesinin daha büyük bir olasýlýk olduðunu söyledi. Uzman hekimler, "Hastaya 3-4 saat içerisinde acil müdahale edilmeyip de Türkiye'ye sevk edilmesi en iyi ihtimalle 2 günlük bir zamaný kapsar ve bu durum felçli Maðusa'da eski eserler temizleniyor Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'na baðlý Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Pilli, Gazimaðusa'daki St. Francis Kilisesi, Akkule, Othello Kalesi ve Salamis Antik Kenti'nde temizlik ve bakým çalýþmalarý yapýldýðýný açýkladý. Pilli yazýlý açýklamasýnda, Gazimaðusa kentinin eski eser ve ören yerleri açýsýndan ülkenin en zengin bölgesi olduðuna iþaret ederek, yaz mevsimi baþýndan beri burada bulunan eski eser ve ören yerlerinde düzenli temizlik çalýþmalarýnýn yapýlmakta olduðunu kaydetti. Pilli, þu ana kadar daire personeli ve geçici iþçi kapsamýnda alýnan elemanlar tarafýndan yürütülen eski eser ve ören yerlerinin temizlik çalýþmalarý çerçevesinde Gazimaðusa'daki St. hastanýn geri kazaným olasýlýðýný azaltýr" ifadelerini kullandý. Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde felçli omurga kýrýklý hastalarýn 3 saat içerisinde ameliyata alýndýðýný vurgulayan Barçýn ve Soydan, "Hastaya müdahalede zaman kaybý yaþanmýþsa, geri kazaným en iyi merkezde tedavi edilse bile çok azalýr. Bu yüzden acil olarak yapýlan müdahaleler gerçekten çok önemlidir. Daha önceleri Türkiye'ye sevk edilen hastalarýn Türkiye'deki hastanelere giriþ yapýp ameliyata alýnmasý, en erken 1 veya 2 gün sonra mümkün olabiliyordu. Bizde ise konu olan felçli omurga kýrýklý hastalar ortalama 3 saat gibi kýsa bir süre sonra ameliyata alýnýyor" dedi. Son bir yýlda iþ veya trafik kazasý geçirip omurga kýrýðý oluþan 8 hastanýn Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi acil servisine baþvurduðuna dikkat çeken her iki uzman hekim, bu hastalarýn 5 tanesinin omurga kýrýklarýna baðlý olarak kýsmi veya tam felç durumlarýnýn mevcut olduðunu kaydederek, Nörolojik hasarý olanlarýn acil olarak (takip eden birkaç saat içinde), diðerlerinin de en yakýn ameliyat gününde ameliyat edildiðini söylediler. Ameliyat edilen tüm hastalarýn ameliyattan fayda gördüðünü de vurgulayan Barçýn ve Soydan, özellikle felç durumu olanlarda klinik düzelmelerin gözlenmesi hem hasta ve yakýnlarýný, hem de tedaviyi sürdüren hekimleri sevindirdiðini söyledi. Francis Kilisesi, Akkule, Othello Kalesi ve Salamis Antik Kenti'nin temizliðinin tamamlandýðýný vurguladý. Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel'in bakanlýðýna baðlý dairelerinin Gazimaðusa bölgesindeki þube ve ofislerini geçtiðimiz temmuz ayýndaki ziyareti esnasýnda, Othello Kalesi'nde yapýlmakta olan temizlik çalýþmalarýný da yerinde incelediðini hatýrlatan Pilli,Othello Kalesi'nde temizliðin yaný sýra yapýsal bakým çalýþmalarýnýn da yapýldýðýný söyledi. Othello Kalesi'ndeki büyük pencere görünümündeki okçu mazgallarýnýn içine düþen kum taþlarýnýn birikmesi nedeniyle kapanma tehlikesiyle karþýlaþtýðýný ifade eden Pilli, bu mazgallarýn temizlendiðini anlattý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent AKÇA'DAN KARALAMACALAR TC Büyükelçisi Halil Ý. Akça'nýn Kýbrýslýtürklerle ilgili görüþ ve düþünceleri hiç deðiþmedi. Hep öfkeli... Önyargýlý... Ve ceza kesici!.. Sevgi... Anlayýþ... Ve hoþgörüden uzak! Daha TC Yardým Heyeti'nde üst düzey bir bürokratken, Derviþ Eroðlu'nu cumhurbaþkanlýðý makamýnda ziyaret ederek Kýbrýslýtürkleri þikâyet etmiþti. Akça bugün gelinen noktada ekonomik çýkmazýn tek sorumlusu olarak gördüðü Kýbrýslýtürklerin artýk cezalandýrýlmasý gerektiðini belirtmiþ ve bu amaçla Eroðlu'nun harekete geçmesini istemiþti! Akça'nýn attýðý bu adým, daha sonra Ankara'dan gelen baský ve dayatmalarýn ilk sinyaliydi. Göç yasasý geçirildi! Maaþlar Türkiye'nin de altýna çekildi! Eþel mobil kaldýrýldý! Kýbrýslýtürklere ait kurum ve kuruluþlar özelleþtirme adý altýnda TC sermayesine peþkeþ çekilmeye baþlandý! Akça'nýn saray ziyareti ve Kýbrýslýtürklerin cezalandýrýlmasý gerektiðine dair söyleminden rahatsýz olan Eroðlu, bu rahatsýzlýðýný Ankara'ya iletmiþ ve Halil Ý. Akça'nýn görevden alýnmasýný talep etmiþti. Dikkate bile alýnmadý Eroðlu'nun þikâyeti! Tam aksine, Kýbrýslýtürkleri cezalandýrma çalýþmalarý bütün hýzý ve pervasýzlýðýyla sürüyor! Kuzey Kýbrýs'ta tüm sendikalarýn, sivil toplum örgütlerinin ve muhalefet partilerinin istenmeyen þahýs ilân ettiði Akça, inadýna TC Lefkoþa Büyükelçiliðine atanarak ödüllendirildi! Kýbrýslýtürkleri cezalandýrmak istediði için ihya edildi! Zorunan deðil ya... Halil Ý. Akça'nýn yýldýzý hiçbir zaman barýþýk olmadý Kýbrýslýtürklerin yýldýzýyla. Hep bugünkü durumun suçlusu olarak gördü bizi. Elinizle yaptýnýz boynunuzla çekmelisiniz, dedi! Akça þimdi büyükelçi olarak TC Yardým Heyeti raporuyla yeniden sahnede. Kýbrýslýtürklere bir sürü eleþtiri, uyarý ve suçlamalarda bulundu yine. Türkiye veriyor siz yiyorsunuza getirdi iþi. Yatýrým yapmýyorsunuz, dedi! Gelecek nesilleri borç altýnda býrakýyorsunuz, dedi! Yatýrým yapmýyor ya da yapamýyorsak... Ürtetimden bilinçli ve sistemli bir þekilde koparýldýysak... Ve bugün Kuzey Kýbrýs'ta doðan her çocuk, 25 bin TL borçla dünyaya geliyorsa... Ýþgaliniz altýnda bulunan Kuzey Kýbrýs'a TC'den aktardýðýnýz nüfusla, kendi yurdumuzda azýnlýk durumuna düþürülmüþsek... Siyasi irademiz asimilasyon yoluyla gaspedilmiþse... Bir sormagir hanýna çevirdiðiniz Kuzey Kýbrýs'ta olaðanüstü bir suç patlamasý yaþanýyorsa... Baþta saðlýk ve eðitim olmak üzere tüm alanlardaki hizmetler felç durumuna gelmiþse... Ve ne ekonomimiz, ne de enerji kaynaklarýmýz 1 milyona dayadýðýnýz bu nüfusu beslemeye yetmiyorsa... Bunun sorumlusu Kýbrýslýtürkler deðil... Sizsiniz... Gelmiþ geçmiþ bütün TC hükümetleri ve bu durumun üstüne tuz biber eken AKP hükümetidir. Ve kuþkusuz, seçimlerimize müdahale ederek burada kurdurttuðunuz kukla hükümetlerin de payý vardýr bunda. Elinizle yarattýðýnýz bu felâket tablosunun bedelini de siz ödemek zorundasýnýz. Hem de þu anda ödediðinizi 10'a katlayarak! Kýbrýslýtürklerin nüfusunu, buraya yýðdýðýnýz TC'li nüfusla 10'a katladýðýnýz gibi... Türkiye'nin bilgisi ve onayý olmadan burada sinek bile uçamaz sayýn büyükelçi. Sizin, halk arasýnda sýkça söylenen, "bizimkiler Ankara'ya sormadan tuvalete bile gidemezler" sözünden hâlâ haberiniz olmadý mý yoksa?!

5 23 Aðustos 2011 Salý 5 Þaziye nin Görüþü: * Devlet dairelerinde çalýþanlar arasýnda görev sýrasýnda uyuyanlar, tavla oynayanlar, baþka iþlerlerle uðraþanlar varmýþ. - Bu da bir þey mi Mercimeði fýrýna verenler bile var. * Stefanu Kuzey'de yapýlacak nüfus sayýmýný güvenmiyormuþ. - Lokmalarý iki iki yutacaðýmýzdan kuþkulanýyor besbelli! *Kalecik ve Teknecik elektrik santrallerinin yarattýðý çevre kirliliðini önlemek için çalýþma baþlatýlmýþ. - Sakýn ola kulak vermeyin bu boþ laflara Adamý filtre takmak için bacaya týrmanýrken görmezseniz, ne derlerse inanmayýn. * Amerika Birleþik Devletleri, Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi'ne 250 enerji tasarruf albümü baðýþlamýþ. - Çok iyi oldu Aydýnlýk yarýnlar ancak enerji tasarrufu ile saðlanýr.. * Ünverdi "Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olmasý gerekir" demiþ. - Þu tesadüfen bakýn Kaç bakan o koltuða oturmuþsa hepsi aynýsýný söyledi ama ne yazýk ki hiçbiri uygulamaya geçemeden koltuktan inmek zorunda kaldý. * Maraþ'ýn açýlmasý ve sahiplerinin geri dönmesi çözüme katký saðlayacakmýþ. - Hiç sanmam Bu defa da Omorfolular ve Karpazlýlar oyun bozanlýk çýkaracak, Maraþ gittiði ile kalacak. * KKTC bütçesinin %82'si maaþlara gidiyormuþ. - Maaþlar da maaþ olsa! Erdoðan Baybars Rakamlar ne söylüyor Saat yaþýnda bir erkek, kýz arkadaþý ile geziniyor. 16 yaþýndaki erkeðin, kýz arkadaþý kaç yaþýnda olur acaba? Neyse Bu ayrý konu! Bu arada, yanlarýndan geçen 49 yaþýndaki bir adam, 16 yaþýndaki delikanlýnýn yanýndaki kýza bakýyor. Delikanlý gýcýk kapýyor bakýþtan ve babasý yaþýndaki adama "Ne bakýyon lan" diyor. Adam ne görmüþse, ÇOK AYIP YAKIÞTIRAMADIM "Ýftar yemekleri" yeni moda gibi gösterilmeye çalýþýlýyor ama deðil. Yýllardýr var. Ama nedense bu yýl göze batmaya baþladý. Aslýnda göze batan yemekler deðil. Düzenleyenler.. Bir yanda Bayan Eroðlu, bir yanda Bayan Küçük Hemen hemen her akþam bir bölgede bir yemek veriyorlar. Eh Bu kadarý da muhalifleri kýzdýrýr tabii. Ortaya attýklarý soru ilginç: uyarýya aldýrmýyor, bakmaya devam ediyor. Daha sonra da çektiði býçaðý ile delikanlýyý iki yerinden deliyor. Þimdi her ikisi de tutuklu... Delikanlý önce hastaneye, sonra karakola. Gece böyle bitiyor. Olay Adana'da, Balýkesir'de, Samsun'da, Konya'da deðil, Lefkoþa'da yaþandý ve geçti. Yer ve rakamlar sanýrým size bir þeyler söylemektedir. - Ýftar yemekleri nereden ödeniyor? Ýnanýr mýsýnýz hiç merak etmedim bu sorunun yanýtýný Daha doðrusu nerden ödenirse ödensin. Deyinki devletten ödeniyor. Eee, nolmuþ yani devletten ödeniyorsa! Bu devletin milyonlarýný yiyenler var, onlara laf yok. Ama fakir fukaranýn içtiði bir tas çorbanýn hesabý soruluyor. Çok ayýp Hiç yakýþtýramadým! BÖYLE BÝR ANDI "Dipkarpaz Belediyesi Milli Parka Giriþ Bileti. Ederi: 4 TL No: V.D. Sicil No: BL 25." Adam bu bileti verdikten sonra, "Bundan daha büyük rezalet olamaz yahu" dedi. Kýzgýndý. Öfkesini çýkaracak yer arýyordu, bana geldi. "Biliyorum yazdýnýz ama bir daha yazýn Yüz defa yazýn. Bu haraç uygulamasýna son verilene Susmak da çözüm deðil, baðýrmak da çözüm deðil. Katýlmak da çözüm deðil, katýlmamak da Aslýnda çözümün ne olduðu da belli deðil. PARKA HARAÇ ÝLE GÝRMEK kadar yazýn." Ne diyebilirdim, "tamam yazarým" dedim. Vatandaþ, verdiði paranýn amacýna uygun kullanýlmadýðýný düþünüyor. Açýkçasý güvenmiyor. Paranýn nereye gittiðini bilmek istiyor. Belediye bu tür sorulara yanýt vermedi þimdiye kadar. Vergi Dairesi, ne kadar KDV yatýrýldýðýný açýklasýn bari, ona da razýyýz!. Yatýrýlmýþsa tabi... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS "Madem izolasyon altýndasýnýz, ne varsa yükleyin getirin kapýlarým size sonuna kadar açýk" demesi gerekmez miydi Ankara'nýn?

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu Burasý Dingo'nun Ahýrý deðil bayým (Ýstanbul)- "Abi Kahramanmaraþlýyým. 11 yýl önce geldim. Güzelyurt'ta oturuyorum. Eþim ve çocuklarým da burada. Aslen boyacýyým ama inþaatla ilgili her iþi yaparým. Evet ben de sizin kadar tam Kýbrýslýyým." Ufak bir tadilat iþim vardý, "Ýyi bir usta var, getireyim, anlaþýrsanýz iþi ona verirsin" diyerek bu ustayý getirdi arkadaþým. -Yok muydu Kýbrýslý bir usta? -Hepsi de dýþarýda çalýþýyorlar -Nasýl? -Ya güneyde çalýþýyor ustalar, ya da dýþ ülkelerde.. Bir yabancý olarak. Ne kadar yanlýþ iþler yapmýþlar diye düþünüyorum önceki "yöneticiler" için Kendi insanýmýz (iþ gücümüz) hazýr kuvvet iken önce daðýtýldýlar. Sonra da Türkiye'den iþ yapsýnlar diye toplayýp yabancýlarý getirdiler iþçi, usta, çiftçi diyerek. Þimdi ya güneye gidip yapýlacak tadilat için Kýbrýslý usta bulacaðým, ya da TC kökenli iþçilere iþ vereceðim ki daha da kök salsýnlar burada.. Ve ileride bize, çadýra sýðmayan deve misali, "Usta, ikimize dar bu çadýr. Sen ufak ufak dýþarýya " diyene kadar. Kimin emri ile oldu bilmem. Uygun görenin kim olduðunu da bilmem. Eminim siz de tam bilmiyorsunuzdur ama nereden geldiðini aþaðý yukarý tahmin ediyorsunuzdur. AKP iktidarý, "uygundur" demiþ, iþbirlikçiler de "uygun" görerek onu KKTC Din Ýþleri Baþkanlýðý'na getirdiler. Talip Atalay Kýbrýs'ýn kuzeyine, Kýbrýs Cumhuriyeti yasalarýna göre yasadýþý yollardan giriþ yapmýþ TC kökenli birisi. Oysa Kýbrýs Cumhuriyeti'nin de TC, Ýngiltere, Ürdün, Fransa, Çin gibi ülkelerde olduðu gibi anayasasý var. Ülkeye nasýl giriþ yapýlacaðýna dair kurallarý da bellidir. Yasal gümrük kapýlarýndan pasaport, varsa vize gösterip mühür vurdurarak girilir, belli bir süre kalýndýktan sonra da çýkýþ yapýlýr. Aksi takdirde kaçak yollardan giriþ yaptý diye ceza alýr, izinsiz giren Atalay kendisini iki komþu ülkeden birisinin "yasal" konumda yetkili sanarak diðer tarafa geçmeye kalktý. Hem de kýrmýz halý beklercesine, elini kolunu sallayarak Ýbadet yapacakmýþ oradaki camilerde ve denetleyecekmiþ yerinde görerek. Burasý ne Dingo'nun ahýrýdýr sayýn Atalay ne de babanýzýn malý. Burasý Kýbrýs Cumhuriyeti. Siz geçici bir süre, o da ateþkes halinin bitip, anlaþma olana kadar, statükodan faydalanarak kuzeyde müftücülük oynayabilirsiniz. Ancak sizi o makama atayanlarýn uluslararasý yetkileri yok ki siz de yasal sayýlasýnýz. Siz Kýzýlay'dan Çankaya'ya gider gibi gidemezsiniz, Surlariçinden Elefteriya Meydaný'na Siz Ýzmir'den Ýstanbul'a gider gibi de gidemezsiniz Timbu'dan Larnaka'ya. Siz ille ki cumhuriyetin topraklarýna girmek ve bizim camilerimizde "namaz" kýlmak istiyorsanýz, AB vizesi alýr, yasal bir biçimde Kýbrýs'a girersiniz. O zaman olur Çünkü burasý Dingo'nun ahýrý deðil bayým. Burasý Kýbrýs Cumhuriyeti. -Nerden buldun oðlum, "Abi Kahramanmaraþlýyým.11 yýl önce geldim. Güzelyurt'ta oturuyorum " diyen yabancý iþçiyi Yerli mi yok? Ne yazýk ki "iþbirlikçiler" sayesinde yok Kýbrýs Cumhuriyeti yetkililerine buradan sesleniyorum Yasal sýnýrlardan yasadýþý geçiþlere ben de karþýyým. Ýzin verilmesin ki ciddiyetimiz olsun. Polis Genel Müdürlüðü'nden uyarý Polis Genel Müdürlüðü, vatandaþlarý, son günlerde insanlarýn telefonla aranarak, Lefkoþa ve Girne Garanti Bankasý ATM'leri aracýlýðý ile kontör yüklemesi yapýlmasýnýn saðlanmasýna çalýþýldýðý uyarýsýnda bulundu. Polis Genel Müdürlüðü, yaptýðý yazýlý açýklamada, son günlerde, kuvvetle muhtemel internet ortamýndan temin ettikleri þahsi bilgileri kullanan kimliði meçhul þahýs/larýn, vatandaþlarý Türkiye GSM operatörlerine ait numaralardan arayarak, kendilerini "Türkiye Terörle Mücadele Þubesinden" görevli olarak tanýtýp, BARAKA: Petrol tesisi bölgeyi yok eder Baraka Kültür Merkezi, Lefke bölgesine petrol dolum tesisi yapýlmasý halinde ekolojik dengenin bozulacaðýný, yýllardýr bölge halkýnýn kolaylýkla ulaþabildiði tek hastanenin kapanmak zorunda kalacaðýný, bölgedeki tarým potansiyelinin sona ereceðini, halkýn zehir soluyacaðýný ve bölgenin yok oluþa sürükleneceðini savundu. Konuyla ilgili olarak yazýlý açýklama yapan merkez, halihazýrda ekonomik olarak kalkýnmak ve istihdam yaratmak için CTP den Þehrin Kadýný na kutlama Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP - BG) Güzelyurt Ýlçe Örgütü yöneticileri, "Þehrin Kadýný" adlý eseri ile Almanya'da ödül kazanan fotoðraf sanatçýsý Lisani Otað'ý çalýþma ofisinde ziyaret ederek baþarýsýndan dolayý kutladý. Parti basýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre, CTP - BG Güzelyurt Ýlçe Baþkaný Burhan Eraslan, Güzelyurt Milletvekili Fatma Ekenoðlu, Kadýn Örgütü Güzelyurt Ýlçe Baþkaný Zühre Civa ve Kadýn Örgütü Güzelyurt Ýlçe Sekreteri Oya Ülken'den oluþan heyet, sanatçý Lisani Otað'a çiçek BKP: Üniversiteler çökebilir Birleþik Kýbrýs Partisi, üniversitelere ayrýlan 16 bin 395 kiþilik öðrenci kontenjanýnýn büyük bir bölümünün boþ kaldýðýný ve üniversitelere yalnýzca 5 bin 63 öðrencinin yerleþtirildiðini savunarak, bunun endiþe verici olduðunu kaydetti. BKP, elde edilen verilerin "Kýbrýs'ýn kuzeyindeki üniversiteleri çöküþe götüreceðini" iddia etti. BKP Eðitim Sekreteri Salih Sonüstün, yaptýðý yazýlý açýklamada, "üniversitelerdeki kontenjanlarýn boþ kalmasýnýn, Kýbrýs'ýn kuzeyindeki çarpýk düzenin, yapýsal bozukluklarýndan kaynaklandýðýný" ileri sürerek, gece kulüpleri, casinolar gibi olumsuzluklar bulunduðunu Anamur'dan KKTC'ye su taþýnmasý projesi n TÜRKÝYE KAMU ÝHALE BÜLTENÝNE GÖRE ÝSALE HATTI ÝNÞAATI ÝÇÝN 28 EKÝM'DE ÝHALEYE ÇIKILACAK "Türkiye'den KKTC'ye Ýçme ve Sulama Suyu Temini Projesi" çerçevesinde, deniz geçiþi isale hattý inþaatý için ihale Ekim'de yapýlacak. Anadolu Ajansý'nýn yayýnladýðý Kamu Ýhale Bülteni'nde yer alan bilgiye göre, Türkiye Çevre ve Orman Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Ýçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Baþkanlýðý'nýn açtýðý, "KKTC deniz geçiþi isale hattý inþaatý" ihalesi, 28 Ekim 2011'de açýk ihale usulüyle yapýlacak. bazý PKK mensubu kiþilerin, telefonla aradýklarý þahýslarýn kimlik bilgileri ile bazý iþlemler yapýldýðýný, bunlarý yakalayabilmek için maddi yardýma ihtiyaçlarý olduðunu söyleyerek kendilerinden, Lefkoþa ve Girne Garanti Bankasý ATM'leri aracýlýðý ile kontör yüklemesi yapýlmasýný saðladýðýný duyurdu. Açýklamada, vatandaþlarýn, sahtekarlýkla para temin etmeye çalýþan bu tür kiþilere itibar etmemeleri ve böyle bir durumla karþýlaþýlmasý halinde en kýsa zamanda olayý polisin bilgisine getirmeleri istendi. çok özgün ve bol potansiyelli bir turistik bölge olan Lefke'de istihdam yaratmak gerekçesiyle "doða düþmaný tesis" kurulmasýnýn büyük bir çeliþki olduðunu iddia etti. Bölgenin turistik yatýrým potansiyelinin yok olacaðýný ve vaat ettiði "istihdam" konusunda da sýnýfta kalacaðýný ileri süren merkez, bu tesisin, halkýn deðil sermayenin çýkarýna olacaðýný ve belli çevrelere ekonomik rant saðlamaktan öte bir anlam taþýmayacaðýný savundu. sunarak baþarýlarýnýn devamýný diledi. Güzelyurt'ta ikamet eden Kýbrýslý Türk fotoðraf sanatçýsý Lisani Otað, Uluslararasý Fotoðraf Sanatý Federasyonu'nun organizasyonuyla geçtiðimiz Haziran ayýnda Almanya'da yer alan yarýþmada, "Þehrin Kadýný" isimli eseriyle gümüþ madalya ve onur belgesi aldý. Yarýþmaya gönderdiði 4 eser de sergilenmeye layýk görülen Lisani Otað, Uluslararasý Fotoðraf Sanatý Federasyonu'nun düzenlediði uluslararasý fotoðraf yarýþmalarýnda, bu ödülü kazanma baþarýsý gösteren ilk Kýbrýslý Türk fotoðraf sanatçýsý oldu. savundu. Üniversitelerin bilim yuvalarýndan ziyade kâr amacý güden bir sektör haline getirildiðini, öðrencilerin müþteri olarak kabul edildiðini, hayat pahalýlýðý yanýnda, ev kiralarýnýn ve üniversite harçlarýnýn astronomik seviyelere çýktýðýný iddia eden Sonüstün, "Kýbrýslý Türklerin yönetimindeki üniversitelerin geleceðinin ne olacaðýnýn belirsiz olduðu bir ortamda, DAÜ'de yaþanan hukuk dýþý uygulamalar ve iþten durdurmalar yaþanýrken, Türkiye'deki 3 üniversiteye daha burada kampüs yapýmý için izin ve arazi verildiðini, bunun Kýbrýs'ýn kuzeyine yönelik izlenen vilayetleþtirme siyasetinin bir parçasý olduðunu" iddia etti. Türkiye'den KKTC'ye su taþýnmasý için baþlatýlan projede Alaköprü Barajý'nýn temeli, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ve Baþbakan Ýrsen Küçük'ün de katýldýðý törenle 7 Mart'ta atýlmýþtý.anamur'daki Dragon Çayý üzerine inþa edilen Alaköprü Barajý'ndan KKTC'ye yýlda 75 milyon metreküp su taþýnmasýný öngören projenin 4 yýlda tamamlanmasý hedefleniyor. GÜNLÜK BÝR YANDA ORUCUNU OPERASYONLA AÇAN BAÞBAKAN, BÝR YANDA EÞÝNÝN PARÇALARINI ARAYAN KADIN Hakkari'de PKK saldýrýsýnda þehit düþen Uzman Çavuþ Erhan Ar'ýn eþi Ayþegül Ar acý içinde feryat ediyor: "Eþimin o araçtan canlý çýkamayacaðýný biliyorum, parçalarýný istiyorum." Önce Ýçiþleri Bakaný eþine ait ceset parçalarýnýn bulunduðunu söyledi, ardýndan bulunmadý dedi. Ayþegül Ar, "Bir bulundu, bir bulunmadý, eþimin þehitliðini mahvettiler. Dertleþebileceðim bir mezartaþý istiyorum. Neden parçalarý kurda kuþa yem ediyorlar. Tüm bedenini de istemiyorum, saçýný, týrnaðýný, parmaðýný ne olursa ne getirirlerse razýyým" diyor. Ne yazýk, kapýsýný çalan yok. "Hakkari daðlarýnda benim kocam bu devlet için gitti. Kaymakam, belediye baþkaný, vali, milletvekili, baþbakan, hiçbirisi gelip de baþsaðlýðý dilemedi" diyor. Ayþegül Ar acýsýyla baþ baþa býrakýlýrken, Tayyip Erdoðan orucunu 'operasyon'la açýyordu. "Devlet bu milletin huzuru için operasyonu yapmakla mükelleftir ve bunu yapmak onun en doðal hakkýdýr." Ýþte AKP'nin ileri demokrasisinin fotoðrafý bu ÇAKICI DA AYNI HAVADA Mehmet Çakýcý nihayet petrol ve doðalgaz hakkýnda fikrini açýkladý, ama Ankara ile KKTC yetkililerinin söylediklerinden farklý bir þey söylemedi. O da mý hem KKTC'nin efendisi, hem de güneyde söz sahibi olma peþinde? MARAÞ EYLEMÝ Yeni Kýbrýs Partisi'nin kapalý Maraþ'ýn açýlmasý için Pazar günü Maðusa'da yaptýðý eylemi birinci sayfadan ve de manþetten veren tek gazete 'Afrika' oldu... Tecavüz haberi olsa, onlar da manþetten verirlerdi. LÝBYA DERSÝ TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Libya'da yaþananlarýn geriye kalan ülke yönetimlerine ders olmasý temennisinde bulundu... Ama herþeyden önce Türkiye için ders olmalý! OBAMA Guantanamo'yu kapatmayan, Afganistan ve Irak'tan çekilmeyen Obama, þimdi de Libya zaferiyle övünüyor. Siyah iktidarýn da beyaz iktidardan bir farký yok! KADDAFÝ ABD Kaddafi'nin yerini bilmiyormuþ. Zararý yok, Rumsfeld ve Chenney'nin nerede olduklarýný biliyor ya... Týrnak... "TC Büyükelçisi, baþladýðý gibi gidiyor: Diplomatik nezaketten uzak... Sanki adada bulunma gerekçesi, Kýbrýslý Türklere ders vermek. 'Kendimizin ve gelecek nesillerin ihtiyacý olan yatýrýmý yapmýyormuþuz!..' Ve 'gelecek nesilleri de borca sokuyormuþuz.' Bak sen!.." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Bir eski bakan kalkýp 'baþbakanlýðý çeteler yönetiyor' diyor. Bir diðeri de 'bakanlar sermayenin emrine girdi' diyor ama bunlarýn kim olduðunu sorduðunuzda da isim verilmiyor..." Levent ÖZADAM (Haberdar) "Hele bir de tecavüz edenler beyaz kimlik almaya aday veya beyaz kimlik sahibi çýkarlarsa devleti suçlu ilan etmekten baþka çaremiz de kalmaz galiba... Hata yýkmaz beyler, hoyratlýk yýkar. Sizin yaptýðýnýz da hoyratlýktan baþka bir þey deðil.." Çiðdem DÜRÜST (Star) "Yani Sayýn Davutoðlu sertleþecek de biz geri mi duracaðýz? Elbette ki hayýr! Biz de sertleþeceðiz. Ne diyeceðiz? 'Rum tarafý ile hesaplaþmamýz gerekebilir' diyeceðiz. Hesaplaþmanýn vurdulu kýrdýlýsý da olur, silahlý ateþlisi de olur, masa baþýnda görüþmeleri sürdürmekte olduðumuza göre, sorunu masadan alýp denizlere götürmenin alemi ne?" Erdoðan NAÝM (Vatan) Günün Kahramaný AHMET BENLÝ Bir zamanlar mezarlýklarýmýzda kabri yapýlmýþ bu kadar çok mezar yoktu. Yalnýz maddi gücü buna yetenler yakýnlarýnýn mezarlarýný yaptýrýrlardý... Ekonominin geliþmesiyle mezar yaptýranlarýn sayýsý da arttý, ancak hala yaptýrýlmamýþ yoksul mezarlar var hala... Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli çok duyarlý davranmýþ ve mezarlýktaki kabirsiz mezarlara kabir yaptýrmýþ... Bu iyiliksever tutumundan dolayý kutlarýz onu... Gönyeli Belediyesi ayrýca yaklaþan bayramý da göz önünde bulundurarak kuruyan otlarý ve aðaç dallarýný da temizlemiþ mezarlýkta...

7 23 Aðustos 2011 Salý FESLÝKAN Niyazi Ökten 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ BULANIK FÝKÝRLER... Binlerce insan sokaða döküldü, meydanlarý doldurdu. Tarihinde ilk defa, talan ve vurgun düzenini yýkmaya hazýrdý. Sýnýrsýzdý öfkeleri. Ankara ve Kuzey Kýbrýs'taki iþbirlikçiler telaþa kapýldý. Sokaða taþan ruhlardaki isyan bastýrýlmalý, kýrgýnlýk ve kýzgýnlýk yatýþtýrýlmalýydý. Topluma ihanet etmeye hazýr olanlarý araya soktular. Ýhanet çetesi görevi sadakat ve hiçbir fedakarlýktan kaçýnmayarak yerine getirmeye çoktan razýydý. Fakat tek, sadece tek bir koþullarý vardý. Ýktidar koltuklarýnýn yolu açýlmalýydý kendilerine. Kapalý kapýlar ardýnda istenilen söz verildi. Ve çalýþmaya koyuldu çete. Önce meydanlarý inleten kalabalýklar amacýndan saptýrýlacaktý. Ateþler yakýlacaktý parklarda, köy ve kasabalarda Kazanda helvalar, kuru fasulyeler, lokmalar piþecekti Karýnlar doyduktan sonra ise dans edilecekti ateþ etrafýnda. Sloganlar atýlacaktý. Engellenemezdi Kýbrýs'ta barýþ Barýþ inadýnaydý Dünya ile köprüler kurulacaktý Ambargolar kalkacaktý AB' ye girecekti Kýbrýs Türkleri ve AB'nin bahþettiði tüm nimetlerden faydalanacaktý Saftýr Kýbrýslýlar. Erken kanarlar. Hazýrlanan tuzaða kolayca düþtüler. Ve taþýdýlar iktidar koltuklarýna ihanet çetesini. Meclis baþkanlýðýný verdiler onlara. Baþbakanlýðý teslim ettiler. Saraya taþýdýlar elebaþýný, görüþmeci koltuðuna oturttular. Görüþmeci koltuðuna oturttuklarý, saraya taþýdýklarý Talat'tan ilk açýklama gelmekte gecikmedi. 'Bizi seçtiniz ' diyordu, 'evlerinize çekilme zamaný geldi, göreviniz sona erdi, evlerinize kapanýn.' Ýsyanlarý oynayan halk evine çekildi, meydanlarý bir kez daha doldurmamak üzere boþalttý. Ve seyre daldý anahtar deliðinden, pencere aralýðýndan iktidar koltuklarýna oturttuklarýnýn vizyona soktuðu tiyatroyu. Verdikleri oylarýn Ankara'nýn ayaklarýna altýn halý diye serildiðini hayretle seyrettiler. Otellerde bir partinin nasýl sermayenin kucaðýna oturtulduðunu izlediler ibretle, hayretle, þaþkýnlýkla. Barýþ'ýn nasýl dinamitlendiðine, Rum komþu ile ayrýlýkçýlýðýn nasýl pekiþtirildiðine tanýk oldular. Savaþ gemilerinde kahramanlarýn (!) göðüslerini nasýl kabarttýklarýný gördüler ve inanamadýlar gördüklerine. 'Gelsin ' diyorlardý, 'gelsin' diyorlardý 'düþman da görsün kimdir buralarda egemen!' 'Kýbrýs'ta barýþ engellenemez' çýðlýklarý atarak, barýþ yapacaklarý Kýbrýs halkýnýn diðer yarýsýný düþman ilan etmiþlerdi. Derin uykudan uyanýp gerçekleri görmesi yýllar aldý Kýbrýs Türkünün. Ancak çok geçti. Güvendikleri tarafýndan kapana sýkýþtýrýlmýþlardý bir kere. Kurtulmak kolay olmayacaktý. Ýhanete uðramýþ, arkadan býçaklanmýþtý. Yaralarýn geçmesi zaman alacak, hiç kapanmayacaktý belki. Çabayý býraktý, ölü topraðýný üzerine kendi elleriyle kendisi serpti. Küstü, kýzdý ve herkes ne hali varsa kendisi görsün diyerek köþesine çekildi. Partilere "Yoktur birbirinizden farkýnýz" diyerek inancýnýn yýkýldýðýný anlatmaya çalýþtý. Evet, yoktur birbirinden farklarý. Gerçi Serdar Denktaþ'ýn öz konularda ötekilerden nerede ayrýldýðýný pek kesin bilemeyiz ama geçenlerde þöyle demiþti, 'UBP ile CTP zýt kardeþtirler, birbirlerine güç veriyorlar.' Ne kadar doðru? Ýþte izleyin, seyreyleyin þu bulanýk fikirlerin havada uçuþtuðu vatandaþlýk yasasý tartýþmalarýný. CTP þiddetle karþý çýkýyor UBP'ye. Neden? Küçük, önemsiz ayrýntýlara inmeyelim, yeri deðil; çünkü yasayý 'yasa gücünde kararname' ile geçirmek istiyorlarmýþ da ondan! Halbuki, iktidar döneminde CTP deðil miydi yasa gücünde kararname ile üç defa af ilan ederek binlerce kaçaða vatandaþlýk yolu açan? Her on-beþ ayda af ilan ediyordu CTP takýmý! Üç defa! Unutuldu mu sanýyorlar? Hani, var mý aralarýnda fark? Tek amaç, yapay tartýþmalarla kafa karýþtýrmak ve Ankara'nýn talimatlarýný yerine getirmek deðil mi? Ýsmet Kotak hala yoðun bakýmda n YDÜ: KALP ÝYÝYE GÝDÝYOR, BEYÝN BELÝRSÝZLÝÐÝNÝ KORUYOR Aort damarý yýrtýlmasý sonucu cumartesi günü Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edilen eski bakanlardan, Gazeteci-Yazar Ýsmet Kotak'ýn yoðun bakýmda tedavisinin sürdüðü, kalpte iyileþme olmasýna karþýn beynin belirsizliðini koruduðu bildirildi. YDÜ Hastanesi'nden yapýlan açýklamaya göre Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Charles Cihangir Canver, "Kalp ve onun damarlarý ile ilgili geldiðimiz noktadan çok memnunum. Göðüs ile ilgili destek tüplerini de geri çektik. Bu, çok olumlu ve mucizevi bir geliþme. Kalp gittikçe iyiye gidiyor. Yoðun bakým þartlarýndaki tedaviyi devam ettireceðiz" dedi. Nöroloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Özmen ise, kalbe karþýn beyin açýsýndan olumsuz tablonun devam ettiðini belirterek, "Beyini destekleyici mahiyetteki tedaviyi tüm imkanlarýmýzla devam ettiriyor, elimizden gelen herþeyi yapýyoruz. Ancak, koma durumu da maalesef devam etmektedir. Net deðerlendirme noktasýndan uzaktayýz" þeklinde konuþtu. Kask kullanýmý konusunda uyarý Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý, ekim ayýnda yürürlüðe girecek zorunlu kask kullanýmýyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar ve kask modeli seçimi konusunda motosiklet kullanýcýlarýný bilgilendirip, uyaran bir açýklama yaptý. Kaskýn kazalarda yüksek oranda hayat kurtarýcý rol oynadýðýna dikkat çekilen açýklamada, kaskýn motosiklet sürücüsü için önemli oranda koruma saðlayan bir ekipman olduðu belirtildi. Açýklamada, "Sürüþün keyifli ve güvenli olmasý, ancak baþta kask olmak üzere diðer koruma donanýmlarý ile saðlanabilir" denildi. Yapýlan bir çok araþtýrmada, ölümle sonuçlanan motosiklet kazalarýnda kask kullanýlmadýðýnýn ortaya çýktýðý kaydedilen açýklamada, kaskýn sadece yasalarýn bir gereði olarak deðil, motosiklet sürüþünde Gaziantepliler derneði CTP'yi ziyaret etti Gaziantepliler Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Mesut Ayar baþkanlýðýndaki heyet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nu ziyaret etti. CTP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, nezaket ziyareti niteliðindeki görüþmede Yorgancýoðlu, demokrasinin ayrýlmaz parçasý sivil toplum örgütleri ile iliþkilere büyük önem verdiklerini söyledi. SICAK HAVA SÜRECEK Meteoroloji Dairesi, ülkenin sýcak hava kütlesinin etkisi altýnda kalmaya devam edeceðini, en yüksek hava sýcaklýðýnýn iç kesimlerde 37-39; sahillerde derece dolaylarýnda seyredeceðini bildirdi. Daire, bugün ve yarýn ültraviyole radyasyonunun çok yüksek olacaðýný da belirterek, gerekli sürücünün ayrýlmaz bir parçasý olarak görülmesi gerektiði belirtildi. EN MAKUL STANDART "ECE" Açýklamada, kask alýnýrken dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkat çekildi. Kasklarýn uluslararasý standartta olmasý gerektiðine vurgu yapýlan açýklamada, kask alýnýrken ECE22-05 (Avrupa Birliði), D.O.T.(ABD), TUV (Alman), BSI (Ýngiliz), DOT FMVSS (ABD), Snell (ABD); NZ (Yeni Zellanda), CSA CAN3 (Kanada) ve JIS (Japonya) gibi standartlardan en az birine sahip olmasýna özen göstermek gerektiði kaydedildi. Açýklamada ayrýca, bu standartlardan en makbulünün Avrupa Birliði standardý "ECE" olduðu da ifade edildi. tedbirler alýnmadan özellikle 11:00-16:00 saatleri arasýnda 10 dakikadan fazla güneþ altýnda kalýnmamasý uyarýsýnda bulundu. KKTC, bugünden itibaren alçak basýnç sistemi ile sýcak hava kütlesinin etkisinde kalacak; hava açýk olacak; Pazartesi günü öðle saatleri parçalý ve az bulutlu geçecek. EYLEMLERDE KÝTLESEL KATILIM SAÐLANMALI... YKP'nin Maraþ'ýn açýlmasýyla ilgili Pazar günkü eylemine katýldýðýný söyleyen Maðusalý bir vatandaþýmýz telefoniyen düþüncelerini þöyle dile getirdi: "Pazar günü YKP'nin öncülüðünde Maðusa'da bir eylem gerçekleþtirildi. Yurtsever insanlarýmýz eyleme katýlýp Maraþ'ýn esas sahiplerine verilmesini istediler... Ben de bir eski ve gerçek Maðusalý olarak bu eyleme katýlýp destek verdim. Gene her zamanki gibi eylem sýrasýnda gerek sivil, gerekse üniformalý polisler eþlik ettiler eylemimize... Güya da bizimle ayný düþüncedeymiþler ve bizi baþkalarýndan koruyormuþ gibiydiler. Her neyse Pazartesi günkü gazetelere baktým. Bazý gazeteler bu eylemden söz etmemeyi seçerken, bazý gazeteler de utanma pazar yer verdiler ama iç sayfalarýnda saklayarak... Bir vatandaþ olarak ben Afrika gazetesini kutlamak için aradým sizi. Memleketimizin en önemli sorunlarýndan en büyüðüdür Maraþ... Çözüm için sahiplerine iade edilmesi demek Türk tarafýnýn iyi niyetini ortaya koymasý bakýmýndan önemlidir. Ama Türk tarafýnda iyi niyet yoktur. Düþünün Maraþ'ýn açýlmasý, iþ alanlarýnýn çoðalmasý, daha fazla turistin adaya gelmesi ve bu turistlerin bir kýsmýnýn bile Türk tarafýna geçmesiyle yaþanacak olan refah mühimdir. Ancak Türkiye buna izin vermez. O bize hep cebinde yüz lirasý olmayanlarý turist olarak gönderir ki elimizdekini avucumuzdakini de çalsýnlar diye... Türkiye'ye muhtaç olalým diye. Türkiye Büyükelçisi'nin söylediklerini hem televizyonlardan duydum, hem de gazetelerden okudum. Adam bizi hakaretleyip duruyor. Biz güneydekilerle iliþkilerimizi düzenler ve Türkiye'yi aradan çýkarýrsak TC Büyükelçisi ve onun gibilerin bize hakaret etmeleri karþýsýnda aðýzlarýnýn payýný veririz. Ankara'ya ültimatom verir ve 'Elçini al' deriz. Almazsa ve hakaretlerine devam ederse biz onlarý gemiye koyar ve geldikleri yere göndeririz... Akýllarý baþlarýna gelirse ki bunlarýn gelmeye niyeti yoktur, iliþkimizi dondururuz... Bir yurtsever olarak Pazar günkü eylem sýrasýnda aklýmdan birçok þey geldi geçti. Ne ülkemiz kaldý elimizde, ne de biz kaldýk ülkemizde... Ama bana göre önemli bir eylem olan Maraþ eylemine dahi kitlesel katýlýmý saðlamak için duyarlý geçinen vatandaþlarýmýzýn gitmemesinden üzüntü duydum. Yönetenler kelle hesabý yaparlar sadece.. Yüreðe baktýklarý yok... Ben YKP'yi kutlarým. Afrika gazetesini de... Yüreklerine saðlýk... Duyarlý gerçek Kýbrýslý birkaç örgütten ikisisiniz... Yolunuz açýk olsun. Ýyi ki varsýnýz..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR "EÞEL"ÝM "MOBÝL"ÝM MEMLEKETÝM Bizim Mandra Ýrsen Küçük'ün, maaþlarýn bayramdan önce ödeneceðini bir lûtuf ve ihsanmýþ gibi müjdelemesi, mandra halký arasýnda büyük hayret ve tepki ile karþýlanýr. Maaþlarý takvimsel olarak zaten bayramdan önce ödemek yükümlülüðünde olan hükümetin bunu Türkiye'nin bir lûtuf ve ihsanýymýþ gibi gösterme gayretkeþliðini bir kez daha ibretle izleyen vatandaþlar, "Yerine getirmekle yükümlü olduklarý görevleri bile bir lûtuf ve baþarý olarak sunuyorlar" diye tepkilerini dile getirirler.

8 8 23 Aðustos 2011 Salý SÖZÜN GELÝÞÝ Bülent TEKÝN ELÝ SOPALI KIBRISLILAR! Afrika insan hak ve özgürlüklerini, basýn özgürlüðünü [KKTC Anayasasý'nda olsa da olmasa da(!)] kendine þiar edinmiþ bir gazetedir. Pek magazinsel baþlýklar, ya da grasocu'luk (yaðcýlýk) kokan ýsmarlama yazýlar bulamazsýnýz. Kötüler (suçlular) istemeden de olsa bu gazeteye bakmak zorunda(dýr)lar. Hiç kimse tarafýndan bilinmeyen(!) suçumu acaba Afrika yazmýþ mýdýr? Bu nedenledir ki Afrika'ya kötüler sýcak bak(a)maz! Çünkü Afrika vatan, millet, Sakarya, Lefkoþa, Maðusa, bayrak, din, iman edebiyatýnýn arkasýna gizlenip iþ çevirenleri gözlüyor. Afrika bu sloganýn bir kamuflaj olduðunu biliyor. O eli sopalý Kýbrýslý istemiyor. Demokratik bir Cumhuriyet'in evrensel hukuk ve insan haklarýna saygý ile inþa edileceðine inanýyor. Bu yüzden de Polis'in, Savcý'nýn, Bakan'ýn, Baþbakan'ýn, Cumhurbaþkaný'nýn duy(a)madýklarýný yazýyor. 16 Aðustos (2011) tarihli gazetemizde bir (Avustralya'da Limuzin Keyfi) baþlýk atýlmýþtý. Krallara layýk bir limuzinin içinde iki yakýþýklý erkek ve iki güzel bayan resmi! [Resim müteahhit Erdim Kofalý'nýn kayýnbiraderinin düðününde (Avustralya'da) çekilmiþ.] Gönyelide þirket binasýný býrakýp Avustralya'ya kaçan bir müteahhidin haberiydi. "Hayallerimiz gerçek olacak" kampanyasýyla Gönyeli'de konut projesini uygulamak istemiþ olsa da, þu anda-maðdur ettiði insanlarýn hayallerini kýrarak- Avustralya'da keyif çatan birini hayal ettim o anda. Basýn ahlaký (etiði) gereði Erdim Kofalý'nýn (Avustralya'dan) arayýp bilgi vermesiyle Gazete 17 Aðustos'ta baþlýðýný bu konuya ayýrýyor: "Kaçmasam Kurþunlanýrdým" [Bizde (Türkiye'de) genelde gazeteler adama bir yalan atarlar, mahkeme kararýyla gönderdiði tekzibi de okunmayacak puntolarla okunmaz bir yere sýkýþtýrýrlar.] Erdim Kofalý'yý dinleyelim: "Tefecilerden kaçmasam beni vururlardý.(eþi þu an çocuk bekliyor.)onun için kaçtým. Bir yýla kadar dönmeyi planlýyorum. Maðdur ettiðim iki ailenin parasýný ödedim. Kalan üç ailenin de parasýný üç dört aya kadar ödeyeceðim. Kimseyi maðdur etmeyeceðim. Þimdiye kadar hayýrsever bir iþadamý olarak bilindim. Beþ yüz bin sterlinlik projemin engellenmesiyle yenildim!" Bu sözleri Kofalý'dan anladýðým kadarýyla ben düzenledim. Kendisine inanmak istiyorum! Sözünü tuttuðunda, maðdur olanlarý mutlu ettiðinde belki inanacaðým. Ama benim gözlerimde kaçan biri var, hem de dünyanýn taa öbür ucuna uçmuþ biri! Tefeciler, çeteler, haydutlar, tetikçiler KKTC'de ne zaman türedi? Rumlarýn yaþadýðý Kýbrýs'ýn güneyinde de böyle olaylar oluyor mu? Orasý da dað baþý mý? Orman kanunlarý orada da mý iþliyor? Orada da çeteler, katiller (tetikçiler) var mýdýr? Orada basýn özgürlüðü var mýdýr? Afrika'nýn ifade verdiði kadar orada da Türklerin hak ve özgürlüklerini savunan bir Rum gazetesi durmadan ifade veriyor mu? Yani Rumlarýn gözünde bütün Türkler düþman mý? Yani Ýngilizler Kýbrýs'ý bir "suç adasý" olsun diye mi terk etti? Siyahî genç Mark Duggan'ýn Ýngiliz polisince öldürülmesiyle Tottenham'da baþlayan olaylarda asayiþi berkemal etmek Türk Mahallesi olarak bilinen Haringey'e düþmüþtü. Elinde sopayla göstericileri bekleyen mahallede Türkler, Kürtler, Kýbrýslýlar (Kýbrýslý Türkler) daha çok yaþýyordu. Þu Ýngilizlere hayran(!) olmamak elde deðil: Kýbrýs Ýngiltere'nin kontrolündeyken iþsiz Kýbrýslý Türkleri polis kadrosuna almýþlardý. Çünkü Kýbrýslý Rum aydýnlarýn örgütlediði anti sömürgeci harekete karþý onlarý kullanacaklardý. Ayný þeyi Ýþsiz Kýbrýslý Rumlar için de yapmýþlardý. Onlarý da sömürgeciliðe karþý örgütlenen Kýbrýslý Türklere karþý kullanacaklardý. Her þey deðiþti. Artýk þimdilerde Kýbrýs'ta Kýbrýslý Türkler, Kýbrýslý Rumlar, Türkler, Yunanlýlar ve hatta Kürtler var! Üstelik Ýngiliz üsleri yine var! Hatta vatan, millet, Sakarya, Girne nutuklarýyla "Kýbrýs'ýn Kumarhaneleri" ile de övünebiliriz(!) Zürih'e dönüþ Türk tarafýný endiþelendirdi n EROÐLU: "RUM TARAFI 74 ÖNCESÝNE DÖNÜLEBÝLECEÐÝNÝ HESAP ETTÝÐÝ ÝÇÝN BUGÜNE KADAR ANLAÞMA SAÐLANAMADI" Derviþ Eroðlu, Rum tarafý 1974 öncesine dönülebileceðini hesap ettiði için bugüne kadar bir anlaþma saðlanamadýðýný vurguladý öncesini konu eden "Kýbrýs'ta Özgürlüðün Bedeli" belgeselinde konuþan Eroðlu, 1974 öncesine asla geri dönülemeyeceðini; bunu Rum Lider Hristofyas'a da sýk sýk ifade ettiðini söyledi. Müzakerelere de deðinen Eroðlu, belirlenecek bir zaman dilimi içinde, Kýbrýs konusunda ne olacaðýnýn bilinmesi gerektiðinin altýný çizdi. Eroðlu, "Ya bu müzakerelerden bir anlaþma çýkar, ya bu müzakerelerden bir anlaþma çýkmayacaðýný Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri de görür ve iyi niyet misyonuyla bu iþin yürümeyeceðini anlar ve anlatýr" dedi. Derviþ Eroðlu, BRT'de yayýnlanan "Kýbrýs'ta Özgürlüðün Bedeli Belgeseli"nde MEMDUH ÇETO: Kamu Hizmeti Komisyonu baypas ediliyor n "GÜMRÜK DAÝRESÝ'NE GEÇÝCÝ MEMUR ALIMI SUÇTUR" DÝYEN GÜÇ - SEN, DP'YÝ ZÝYARET EDEREK DESTEK ÝSTEDÝ "Gümrük ve Rüsumat Dairesi'ne yasada belirtilmeyen ve geçici memur tanýmlamasý dýþýnda çalýþtýrýlacak geçici memur istihdam edilmesi yönünde çalýþmalar bulunduðunu" savunarak, bunun durdurulmasý çaðrýsý yapan Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (GÜÇ -SEN), Demokrat Parti'den (DP) destek istedi. GÜÇ - SEN Baþkaný Memduh Çeto ve bazý sendika yöneticileri, dün sabah DP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek genel baþkan Serdar Denktaþ'la görüþtü. DP Genel Baþkaný Denktaþ, "hükümetin gitmesi için top yekun mücadele" çaðrýsýný yineleyerek, meclisin açýlacaðý Eylül ayýndan itibaren hükümetten "kurtulmak" için mücadelenin artarak süreceðini söyledi. ÇETO GÜÇ - SEN Baþkaný Memduh Çeto, Serdar Denktaþ'la görüþmelerinde yaptýðý konuþmada, hükümetin icraatlarýndan duyduklarý rahatsýzlýklarý ifade etmek için geldiklerini söyledi. Çeto, Sosyal Sigortalar, Gümrük Dairesi'ne geçici memur alýmý çalýþmalarý ve TAÞEL grevi konularýndaki görüþlerini iletmek istediklerini kaydederek, "hükümetin TAÞEL grevini doðru bulduðu halde müdahalesinin sözde kalmasýný" eleþtirdi. "Geçici memur" konusunun tamamen ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini, çünkü yasadaki tanýmýn dýþýna çýkýldýðýný ve Kamu Hizmeti Komisyonu'nu (KHK) "baypas Ünverdi, KTAMS'ý ziyaret etti n "SOSYAL GÜVENLÝK YASA TASARISI ÜZERÝNDE ÇALIÞMAYA DEVAM EDÝYORUZ KISA SÜREDE SON NOKTAYI KOYMAYI AMAÇLIYORUZ" Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarýsý'na kýsa sürede sonuçlandýrmayý amaçladýklarýný söyledi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ünverdi dün Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý'ný (KTAMS) ziyaret etti. Ünverdi, KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan ile gerçekleþtirdiði görüþmeden önce basýna yaptýðý açýklamada, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarýsý üzerinde çalýþmaya devam ettiklerini belirtti. KTAMS'ýn yasa ile ilgili görüþlerinin kendilerine ulaþtýðýný kaydeden Ünverdi, sendikanýn görüþüne, önümüzdeki günlerde gerçekleþecek komite aþamasýnda da baþvuracaklarýný belirtti. Ünverdi, "En güzeli yakalamaya çalýþacaðýz" dedi. Ünverdi, Ahmet Kaptan'ýn Taþel'deki geliþmelerle ilgili eleþtirel sözleriyle ilgili olarak da, "Taþel konusunda üzerimize düþeni fazlasýyla yaptýðýmýza inanýyoruz. Ýþçilerin yaný sýra iþvereni de dinleyerek, arabulucu olmaya çalýþýyoruz. Dengeyi korumaya çalýþýyoruz" dedi. Müdürün herhangi bir saygýsýzlýðýný da görmediklerini kaydeden Ünverdi, "Önemli olan iþçilerin iþsiz kalmamasý. Bunun için mücadele ediyoruz. Ancak iþvereni de maðdur etmemek lazým" þeklinde devam etti. Ünverdi, Baþbakan'ýn maaþ ödemeleriyle ilgili sözlerinin de yanlýþ yorumlandýðýný belirterek, sözkonusu açýklamanýn maaþlarýn açýklamalarda bulundu. Özgürlük mücadelesi sýrasýnda, bir genç bir doktor olan ve Mücahit saflarýnda görevler yapan Eroðlu, o dönemi anlattý. Lise yýllarýnda EOKA devrine tanýklýk ettiðini anýmsata Eroðlu, üniversiteden mezun olup Kýbrýs'a döndüðünde ise Kýbrýs Cumhuriyeti'nin daðýldýðýný, kendisinin de Mücahitler arasýndaki yerini aldýðýný söyledi. Eroðlu, Anavatan Türkiye'nin de desteðiyle uzun yýllar büyük bir varoluþ mücadelesi verildiðini vurguladý. Eroðlu, 1974'ten sonra da göçmenlerin rehabilitasyonu ve ekonomik faaliyetlerin baþlatýlmasý konusunda seferberliðe giriþildiðini ifade etti. Eroðlu, 1974'te fert baþýna düþen milli geliri 570 dolar olan Kýbrýs Türkünün Barýþ Harekatý'ndan sonra çok büyük geliþmeler kaydettiðini vurguladý. eden" bir uygulama bulunduðunu öne süren Çeto, hazýrladýklarý bir yazýyý Denktaþ'a takdim etti. Çeto, Gümrük Dairesi'nin yasal bir daire olduðunu, ancak son günlerde yasada belirtilmeyen tanýmla çalýþtýrýlmak üzere geçici memur alýmý giriþimleri bulunduðunu, bunu Maliye Bakaný ile Gümrük Müdürü'nden de teyit ettiklerini bildirdi. DENKTAÞ DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, KHK'nýn "baypas edilerek" 03, 07, geçici memur, sözleþmeli gibi statülerde istihdam yapýlmasýnýn yýllardýr süren bir uygulama olduðunu belirterek, "Öyle bir hale gelindi ki, devletin münhalleri boþ ama yeterliliði olmayan, sýnavý geçmemiþ ama tanýdýk birçok kiþi devlette memur olarak görev yapýyor. Bu yanlýþ bir uygulamadýr" dedi. Denktaþ, devletin baþka kademesinde çalýþan kadrolu memurlarýn bile Gümrük Dairesi'nde görev yapmasýnýn mümkün olmadýðýný ifade ederek, buna raðmen geçici memur alma giriþiminde bulunulmasýnýn nedeninin "seçim vaatleriyle kýrdýklarý bir kýsým insaný yeniden barýþtýrmak olduðu" görüþünü dile getirdi. Cari bütçenin yüzde 82'sinin memurlara harcandýðý yönündeki TC Yardým Heyeti raporuna iþaret eden Serdar Denktaþ, "bu oraný yüzde 85'e çýkarmak marifetse, þu anda bunun yapýldýðýný" kaydetti. normal ödenmesi gereken günden önce ödenebileceðini söylemek için yapýldýðýný belirtti. KAPTAN KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan da konuþmasýnda, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn çalýþanlarlar ilgisinden dolayý kendileri için tüm bakanlarýn üstünde bir deðere sahip olduðunu söyledi. Kaptan, "Çalýþma hayatýnýn çok daha güzel olmasý bizim hep önceliðimiz olmuþtur" dedi. Ahmet Kaptan, bakanlýk ile sendika arasýndaki iþbirliðin çok önemli olduðunu ancak bu iþbirliðinin tek taraflý olmamasý gerektiðini söyledi. KTAMS'ýn çalýþma hayatýndaki sorunlarý gerek yazýlý, gerekse sözlü olarak çeþitli defalar ilettiðine dikkat çeken Kaptan, diyalogda zaman zaman kopmalar yaþansa da çalýþma hayatýyla ilgili olarak daha sýk bir araya gelmek gerektiðini belirtti. Kaptan, mevcut Sosyal Sigortalar Yasasý'na onay vermelerinin, tartýþmalarýnýn dahi mümkün olmadýðýný savunarak, öncelikle sorunlarýn ve onlarýn nedenlerini ortadan kaldýrmak gerektiðini söyledi. Kaptan, "O zaman mükemmel bir sosyal sigorta ya da güvenlik yasasý hazýrlayabiliriz. Aksi takdirde ben yaparým olurla bir yere varýlamaz. KTAMS, neye niçin karþý olduðunu tartýþmaya hazýrdýr" dedi. Kalem Yalçýn Okut UTANÇ DUVARLARI Duvar deyince, ilk akla gelen 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda inþa edilen Berlin Duvarý'dýr. Bizim ikiye bölünen yaralý yurdumuzda, Berlin Duvarý kadar yüksek duvarlar dikilmediyse de Lefkoþa'yý Ermu Caddesi'nde boydan-boya bölen dikenli teller, mayýnlý bölgeler ve kum torbalarý ile variller: fiili bölünmenin, böldürtülmenin göstergeleridirler. Neyse ki, þimdilerde mayýnlardan temizlenmeye ve yeniden hayata kazandýrýlmaya çalýþýlýyormuþ, yarým yüzyýldýr ölü býrakýlan o ara bölge. Hiç unutmuyorum; Ýstanbul'a gittikten birkaç yýl sonra 'lerde, Ata arkadaþýmla (Av. Ata Dayanç) tatil için Kýbrýs'a geldiðimiz bir seferinde, Ata: "Gel sana bizim evi göstereyim" deyip beni Tahtakala Mahallesi'ne götürmüþ, evini göstermiþti. Ata'nýn evini göreceðiz diye dolaþýrken, mevzide genç bir askerin bize bakýp gülmekte olduðunu gördümdü. Bizim köylüydü; komþumuzdu Benden küçüktü, ama çocukluk yýllarýmýzda bizim evin arkasýndaki harmanýmýzda beraber pirilli oynardýk; bazan da kavga ederdik. Asker üniformalarý içinde, elinde silah nöbetteydi ve bize bakýp gülüyordu. Yanýna gittim ve: "Nasýlsýn be komþu?" dedimdi. Yine gülerek: "Nasýl olacaðým, iþte askerliðin bitmesini bekliyorum; sen nasýlsýn?" demiþti. Elinde silah vardý ve mevzide nöbetteydi. Ýstese ateþ açýp ikimizi de vurabilirdi. Yapmadý. Zaten, nasýlsýn be diye sorduðumda "Ýþte askerliðin bitmesini bekliyorum" demesinden onun da bu Kýbrýs Sorunu belâsýndan çok sýkýldýðý belli olmuþtu. Güney Kýbrýs'ta, kuzeydekinden farklý olarak, liseyi bitirir bitirmez askere alýyorlar gençleri. Üniversiteye gitmek isteyenler "vatani görevleri"ni bitirdikten sonra gidebilirler!.. Halen de öyledir. Aramýzdaki Utanç Duvarý biraz erozyona uðradýysa da, asýl 'duvarlar' kafalardadýr. Kafalardaki 'duvarlar' silinmedikçe, sökülüp atýlmadýkça ara bölgedeki mayýnlar temizlenmiþ; ne yazar Bu gönül iþleri sipariþle olmaz ama, örneðin ben genç olsaydým, Murat Kanatlý arkadaþ gibi, ya da bizim Zihni'nin oðlu Kemal arkadaþýmýz gibi, bir Greokofon kadýnla evlenmeyi yeðlerdim Bizim Akaça'da, daha 1950'lerde, akrabalarýmýzdan bir genç kýz yine bizim köyden Grekofon bir delikanlý ile seviþmiþ, ona kaçmýþ ve evlenmiþlerdi. Evlilikleri de hâlâ kazasýz belasýz sürüyor Milliyetçilik virüsü Grekofon ve Türkofon Kýbrýslýlarý zehirlemeye baþlamadan önce bu tür evliliklerin oldukça yaygýn olduðunu biliyoruz. Milliyetçilik virüsü yayýldýkça bu tür evlilikler de minimize oldu, maalesef Oysa, týp bilimi ve DNA'larla uðraþan diðer mühendislik bilimleri çok somut olarak ortaya koydular ki, farklý dil, din ve kültürden eþlerin evliliklerden doðan çocuklar çok daha zeki ve yetenekli oluyorlar. Ayrýca da multi-lingual Geçen yýl Girne'de ikamet eden bir Alman kadýna Türkçe dersleri veriyordum. Kocasý musevi asýllý bir Güney Afrikalý. Gözlerinden zekâ pýrýltýlarý fýþkýran ilkokul öðrencisi bir kýzcýklarý vardý. Anneden Almanca, babadan Ýngilizce, okuldan ve arkadaþlarýndan Türkçe öðrenmiþti. Annesi ona ayrýca Fransýzca dersleri aldýrtýyor ve piyano ile bale kurslarýna gönderiyordu. Daha o yaþlarýnda dört dil bilen, bale ve piyano da öðrenen böyle çocuklar vardýr. Bir de, anne babasý halis-muhlis Türk kaný taþýyan, hiçbir dil öðrenemeyen ve yaþýna gelince de anne babalarýna araba ya da motorsiklet aldýrtan çocuklar Mukayese bile edilemez Utanç Duvarlarý, sadece Berlin ve Lefkoþa'da deðildi(r). Dünyanýn birçok yerinde Berlin Duvarý'ndan da daha vahim duvarlar yükselmektedir. En yakýnýmýzdaki, Ýsrail'in Gaza bölgesinde Filistinlilere karþý son yýllarda diktiði duvardýr. Ýsrail Siyonizmi o duvarý dikerken yalnýz deðildi. Aðababasý (ya da öðrencisi) ABD'de de, Meksika- ABD sýnýrýna ayný yükseklikte bir duvar dikmiþti; Meksika'lý yoksullarýn ekmek parasý kazanabilmek umuduyla kaçak yollardan ABD'ye geçmelerini engellemek için Ayný þekilde, Bir duvar da Fas ile Ýspanya arasýnda vardýr. Ve o da yoksul Fas'lýlarýn -bir umut- ekmek parasý için Ýspanya'ya geçiþlerini engellemek için dikilmiþtir. Kuzey Kore ile Güney Kore arasýna da bir duvar vardýr. Ve en büyük duvar da: tuðlalarla, taþlarla, betonla deðil ama, 'yasalar'la Avrupa Birliði'nin kendi çevresine çektiði duvarlardýr. Avrupa Birliði sýnýrlarý içi cennet; o sýnýrlar dýþýndakilerinse caný cehenneme Gür sakallý dedelerimiz boþuna: 'Bütün ülkelerin iþçilerin birleþin!' dememiþlerdi. Yýkýlsýn bütün Utanç Duvarlarý!..

9 23 Aðustos 2011 Salý Tünel ALINTI HÜKÜMETÝN BU DÝLÝ BIRAKMASI GEREKÝR Bugün ben ülkeme döndüm ama bir çok siyasetçinin siyasi sebeplerden dolayý halen yurt dýþýnda vatan hasreti ile yaþadýðýný biliyorum. Türk ve Kürt çocuklarýnýn kaný dökülüyor. Bunlarýn hepsi bizim çocuklarýmýzdýr. Ýki tarafýn da sorunun çözümü için artýk diyalog baþlatmasý gerekir. Eðer barýþ olursa bu ülkenin önünü açýktýr. Kürtlerin birliði çok önemlidir. Ancak, Kürtlerin birbirine tahammül etmesi ve saygý göstermesi lazýmdýr. Öncelikle bu savaþýn durmasý gerekir. Yeni bir anayasa yapýlýyor. Bu yeni anayasanýn Kürt sorununun çözümü için yol açan bir anayasa olmasý gerekir. Diyaloga baþlanmasý gerekir. Hükümet son günlerde çok sert bir dil kullanýyor. Ýnþallah bu uzun sürmez. Hükümetin bu dili býrakýp barýþ dilini kullanmasý gerekir. KEMAL BURKAY (Radikal) DÝPNOT Ýngiltere Cezaevi Müdürleri Derneði, geçen hafta hapse atýlan 677 kiþi ile birlikte cezaevlerinde toplam 86 bin 608 kiþinin bulunduðunu açýkladý. ÝMSAKÝYE ARÞÝV TARÝH 20 TEMMUZ 2010 TC-KKTC iliþkilerini eleþtirenlere ve bu iliþkilerden memnun olmayanlara Cemil Çiçek verip veriþtirdi. Açtý aðzýný yumdu gözünü ve diline ne geldiyse söyledi... Ýþte bir hakaret daha... Akýl hastasý... Gözden kaçmayanlar... MERSÝN KAPISI AÇIKTIR AMA KAPALIDIR Serdar Denktaþ, Türkiye'ye hiçbir ürün satýlamadýðýný, Mersin Kapýsý'ndaki sýkýntýlarýn aþýlamadýðýný söylüyor. "Kapýyý açýn dediðimizde, açýktýr diyorlar. Ama durum böyle deðil" diyor. Kapý elbette açýktýr sayýn Denktaþ. Ama o kapý açýksa Kýbrýslýtürklerin ürettikleri Türkiye pazarýna girsin diye deðil, Türkiye'den ipini koparan KKTC'ye gelsin, yatýrým yapsýn diyedir. Denktaþ, "Bu pazarý kullanamayacaðýz sonra da ambargo var diye þikayet edeceðiz" diyor. Aynen öyle Ambargoyu dillerinden düþürmeyenler Mersin Kapýsý'na bakmýyor ki ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Rumlar doðalgaz ve petrol arama olayýnýn muhatabýnýn Anavatan Türkiye deðil KKTC yetkilileri olduðunu bilmelidir. Hüseyin ÖZGÜRGÜN VÝRGÜL... ÝFTAR DALKAVUKLARI Ýslamcý AKP Türkiye'de iktidarýný derinleþtirdikçe, bu KKTC'nin sýð sularýna da yansýyor. KKTC'nin hükümet koltuklarýnda oturanlarda bir iftar dalkavukluðu baþladý ki, her Ramazan mide bulandýrmaya devam ediyor. Her akþam bir yerde iftar yemeði veriliyor. Nereden geliyor bu iftar dalkavukluðunun parasý, soran yok, söyleyen yok. Bu iftar yemeklerini verenlerin oruç tutmadýðý aþikarken, "Müslümanlýk satmak" demeyip de, ne diyeceðiz bu kepazeliðe? Bugünkü Ýftar Yarýnki Ýmsak NAMAZ Sabah Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Savaþ ve barýþ: Birbirini iten iki zýt kutup; birinin bir diðerine yakýnlýðý, öbürünü yerinden eden, onu uzaklara yerleþtiren kaçýnýlmaz sonuç demek. Týpký AKP iktidarýnýn zýrhlarýný kuþanýp, barýþýn üzerine yürümesiyle onu gözden ýraklaþtýrmasý gibi. Ancak bu iktidar, bunu yaparken, savaþ ve barýþýn uzlaþamaz doðasýna aykýrý bir þekilde, ikisini de birleþtirecek, bütünleþtirecek ve doðal gösterecek eylemlere yöneliyor. Gündemin iki ana maddesi: Erdoðan'ýn Somali ziyareti ve PKK'ye yönelik 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... operasyonlar bu çift yönlü stratejiyi açýkça gösteriyor. Biri savaþý, diðeri insan olmanýn gereðini hatýrlatýr. Gerçekten de insana dair tüm deðerler yýkýlýrken, insanlýðý inþa ediyormuþ gibi yapmak mümkün müdür? AKP'nin kendine yakýþtýrdýðý "muhafazakâr demokrasi" söylemiyle temellenen 'din' eksenli politikasý, savaþ ve barýþýn uzlaþamaz imkânsýzlýðýný, mümkün hale getirmeye çalýþýyor. Din, nasýl AKP'nin politik manevralarýnýn her birine yerleþtiriliyorsa, savaþ diline de Memleketimden manzaralar PKK operasyonlarý, Somali yardýmlarý ve AKP nin dini vecizeleri KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu öyle oturtuluyor. Zaten Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn PKK'ye yönelik operasyonlarý dini vecizelerle açýklama çabasý ve Somali'ye yapýlan yardýmlarý din temelli düþündürtme isteði de, iki ayrý uçta verilen çýkarcý politikanýn temsili niteliðindedir. Erdoðan'ýn, "Ramazan'a hürmetten" bahsetmesi, savaþçý sabrýný buna dayandýrmasý, Osmanlý dönemine ve geçmiþ Ýslami deðerlere atýfta bulunmasý, gene, "zaten bunlarýn dinle de alakasý yok," deyip, Kürtlerin geçmiþ inanýþlarýndan olan Zerdüþti inancýna atýfta bulunarak, savaþacaðý düþmana 'din' odaklý bakmasý, onun savaþ dilindeki 'din' endeksli bakýþýna örnektir. Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý toplantýsýnda ise, Baþbakanýn, "Ýslam âlemi için mana dolu bir ayda, mana dolu bir amaç için toplanmýþ bulunuyoruz" diyerek konuþmasýna baþlamasý, Somali'yle Osmanlý Devleti dönemine dayanan köklü bir ortak geçmiþin olduðuna dikkati çekmesi de 'din' odaklý politikanýn ürünüdür. Bu konuþmada, Somali'deki mimari yapýlara deðinerek, "ebedi kardeþliðin büyük sembolünden" bahsedilmiþ ve Osmanlý'yla o nostaljik iliþki temellendirilebilinmiþtir. Dini merkeze alan bu politik tavýr, merkez odaklý medyadan da destek alýnca, AKP'nin savaþçý özelliði, dinsel bir göreve büründürülerek, onu kurtarýcý gibi resmedebilmektedir.( ) Neredeyse tüm gazetelerin, Somali'ye yapýlan yardýmý výcýk výcýk bir dille sürmanþetten, PKK'ye yönelik operasyonlarý ise savaþçý bir dille vermesi, Erdoðan'ýn savaþçý yönünü silikleþtirmeyi amaçlamaktadýr. Taraf gazetesinin Somali ziyaretini "Hayýrlý resmi ziyaret" baþlýðýyla sürmanþetten verip, Sabah gazetesinin operasyonlarý "Kandil'in en ucuna girelim" manþetiyle vermesi gibi. "Dünyanýn umursamadýðý Somali'ye, bu mübarek ayda yardým elini uzatan Erdoðan, savaþçý, oyunbozan biri olamaz ya!" Düþünmemiz istenilen þey kýsmen budur; Erdoðan'ýn savaþý baþlatan, barýþý bozan deðil, 'barýþ için savaþan' olduðudur. ( Bu yazý BEKÝR AVCI'nýn bianet.org'da yayýmlanan "Erdoðan'ýn Savaþ Dilinde: Din" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 23 Aðustos 2011 Salý GÜNEYDEN... EKONOMÝ ÝÇÝN "KRÝTÝK" HAFTA Güney Kýbrýs'taki kamu ekonomisinin toparlanmasý amacýyla hazýrlanan ve Rum Meclisi Maliye Komitesi'ne "ekonomik tedbirler paketi" olarak sunulan altý yasa tasarýsýnýn bugün görüþülmeye baþlanacaðý belirtildi. Politis ve diðer gazeteler, söz konusu yasa tasarýlarýnýn bugün görüþülmeye baþlanmasýyla birlikte önümüzdeki dört günün ekonomi için "kritik" olacaðýný belirttiler. Habere göre, yasa tasarýlarý Çarþamba gününe kadar Rum Meclisi Maliye Komitesi'nde ele alýnacak, Perþembe günü ise Rum Meclisi'nde oylamaya sunulacak. Gazete, Rum Maliye Bakaný Kikis Kazamias'ýn, Meclis Maliye Komitesi toplantýlarýna katýlarak yasa tasarýlarýnýn onaylanmasý için partileri ikna etmeye çalýþacaðýný yazdý. Meral Eroðlu çocuklarla birlikte alýþ-veriþ yaptý Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu, yaklaþan Ramazan Bayramý dolayýsýyla Çaðlayan bölgesindeki Sosyal Hizmetler Dairesi'ne baðlý Çocuk Yuvasý'ný ziyaret ederek, çocuklarýn sorunlarýný dinledi, ardýndan da Taþkýnköy bölgesinde çocuklarýn ihtiyaçlarýna göre onlarla birlikte alýþ veriþ yaptý. Eroðlu, alýþveriþin ardýndan çocuklarla yemek yedi. Eroðlu'na Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Cansel Hýdýroðlu, Lefkoþa Sosyal Hizmetler Dairesi Sorumlusu Yeþim Gürçýnar, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüðü Sosyal Hizmet Uzmaný Gençlik Aile Destek Eðitim Merkezi Sorumlusu Barýþ Baþel, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ndan bazý üst düzey yetkililer ve Cumhurbaþkanlýðý'ndan gönüllüler eþlik etti. Çocuklarýn sorun ve eksikliklerinin dile getirildiði ziyarette Meral Eroðlu, Çocuk Yuvasý'nda 12 çocuk bulunmasýna karþýn gerekli randýmanýn alýnamadýðýna iþaret ederek, yuvanýn çok fazla eksikliði bulunduðunu, bunun kendilerini çok üzdüðünü söyledi. En önemli eksikliklerden birinin gece yuvada bulunacak eðitmen psikologun bulunmamasý olduðunu ifade eden Eroðlu, "Yuvanýn sorunlarý tartýþýlýrken Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi'nin de burada olmasýný dilerdik" Feminist Atölye: kadýna yönelik þiddete, tecavüze ve tacize dur denilmeli Feminist Atölye, kadýna yönelik þiddete, tecavüze ve tacize bir an önce "dur" denilmesi gerektiðini vurguladý. Feminist Atölye'den yapýlan açýklamada, bugüne dek oluþturulan genel kanaatlerin aksine, Kýbrýs'ta kadýnlarýn cinsel ve fiziksel þiddete maruz kaldýðý gerçeðinin her geçen gün daha çok ortaya çýktýðýna iþaret edilerek, 19 Aðustos'ta Maðusa'da gerçekleþen tecavüz vakasýnýn bu þiddetin dedi. Çocuklara sadece haftada bir ve tek kiþiyle telefonda görüþme hakký verildiðini anlatan Eroðlu, bu konuda çocuklara biraz daha rahatlýk ve özgürlük verilmesi gerektiðini söyledi. dozajýnýn her geçen gün artarak korkunç boyutlara ulaþtýðýnýn kanýtý olduðu kaydedildi. Cinselliðin bir baský, tahakküm ve güç aracýna dönüþtürülerek kadýnlara yönelik þiddetin silahý olarak kullanýlmasý anlamýna gelen tecavüzün kadýnlarýn bedenlerinde ve ruhlarýnda ömür boyu taþýyacaklarý kapanmaz yaralar açtýðýna dikkat çekilen açýklamada, "Kadýna Yuvada özel eðitim öðretmeni açýðý bulunduðuna da dikkat çeken Meral Eroðlu, yuvanýn sorunlarýnýn bir an önce giderilmesi için herkesin elini taþýn altýna koymasý gerektiðini kaydetti. yönelik þiddetin bir sorun olarak kabul edilmediði ülkemizde, tecavüze maruz kalan kadýnlar, yaþadýklarý travmanýn aðýrlýðý ve karþýlaþtýklarý ahlaki yargýlamalarýn vahameti yetmezmiþ gibi yasal, kurumsal ve týbbi destek yetersizliðinden dolayý büyük bir yalnýzlýða itiliyor" ifadelerine yer verildi. Hükümet ve devlet yetkililerinin bu konuda gerekli çalýþmalarý yapmadýðý vurgulanan açýklamada, gerekli tedbirlerin bir an önce alýnmasý istendi. HASPOLAT'TAKÝ ARITMA TESÝSÝ 2012 SONBAHARINDA HAZIR Haspolat'taki iki toplumlu arýtma tesisinin inþa çalýþmalarýnýn 2012 sonbaharýnda tamamlanmasýnýn beklendiði belirtildi. Alithia gazetesi, artýma tesisinin yapýmýna Mart 2010'da baþlandýðýný anýmsatarak, iki topluma hizmet verecek olan tesisin; atýklarýn iþlenmesine iliþkin günlük kapasitesinin, 45 bin metreküpe yayýlmasý perspektifiyle, 30 bin metreküp olacaðýný yazdý. Habere göre tesis, 30 milyon Euro'ya mal olacak ve bunun 21 milyon Euro'luk kýsmý Rum tarafýnca, geriye kalan kýsmý ise AB tarafýndan karþýlanacak. HRÝSOSTOMOS'UN ÜRDÜN ZÝYARETÝ ERTELENDÝ Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu Ýkinci Hrisostomos'un Ürdün'e yapacaðý ziyaretin ertelendiði bildirildi. Alithia gazetesine göre Hrisostomos'un, Ürdün Haþimi Kralý II. Abdullah ile görüþmesinin de yer aldýðý ziyaret daha sonra gerçekleþtirilecek. HAFTA SONU ÇIKAN YANGINLAR PANÝK YARATTI Anoyiras ve Ay. Thoma arasýndaki bölge ile Palehori bölgesi civarýnda hafta sonu çýkan yangýnlarýn panik yarattýðý, yangýnýn zaman zaman bölgedeki yerleþim yerlerini tehdit ettiði bildirildi. Simerini gazetesi, Anoyiras ve Ay. Thoma arasýndaki yangýnýn Cumartesi gecesi baþladýðýný ve dün sabaha yakýn saat 04.40'ta kontrol altýna alýndýðýný yazdý. Habere göre, yangýnýn Ay. Thoma'daki evleri tehdit etmesi üzerine, bölgeye giden Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis evlerin boþaltýlmasý çaðrýsýnda bulundu, ancak yangýnýn kontrol altýna alýnmasý üzerine buna gerek kalmadý. Politis gazetesine göre ise, Anoyiras ve Ay. Thoma arasýnda çýkan yangýn yaklaþýk 20 saat sürdü. Yangýnýn söndürülmesi için 24 itfaiye aracýnýn çalýþtýðýný, hava araçlarýndan da destek alýndýðýný yazan gazete, yangýnýn çöplükteki çöplerin yasadýþý olarak yakýlmasýndan kaynaklandýðýný yazdý. Fileleftheros gazetesi de, Palehori bölgesi yakýnlarýndaki Ay. Koroni'de dün çýkan yangýnda iki kilometrelik alanýn yandýðýný yazdý. BÝR ZÝYARETTE ÜNVERDÝ'DEN- Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, Sosyal Hizmetler Dairesine baðlý Lefkoþa Çocuk Yuvasý'ný ziyaret etti. Ünverdi'ye, ziyaret sýrasýnda, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Cansel Hýdýroðlu, Lefkoþa kaza sorumlusu Yeþim Gürçýnar ve Yuva sorumlusu Ýlge Pekcan eþlik etti. Yuvadaki çocuklarla sohbet eden Ünverdi, çocuklarýn okul durumlarý hakkýnda bilgi alarak ihtiyaçlarýný öðrendi. Ünverdi ziyaret sýrasýnda basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada, her ziyaretinde yuvayý daha iyi durumda bulduðunu belirterek, çocuklarýn gördükleri ilgi ve alakadan duyduklarý memnuniyetin yüzlerinden okunduðunu söyledi. Bakanlýk olarak yuvanýn her türlü ihtiyacýný karþýlamaya çalýþtýklarýný ifade eden Ünverdi, çocuklarýn ayný zamanda ilgi ve þefkat ihtiyacý olduðunu da hatýrlattý. Ünverdi, sevgi ve ilgiyle büyüyen çocuklarýn hayata daha güvenle tutunduðunu belirterek, kuruma katký koyanlara teþekkür etti. KATAR YATIRIMLARI KONUSUNDA BELÝRSÝZLÝK Katar'ýn Lefkoþa'nýn Rum kesiminde yapacaðý yatýrýmlar konusunda hiçbir geliþmenin olmadýðý, kimsenin bu konuya ilgi göstermediði belirtildi. Alithia gazetesi "Burada Katar, Orda Katar, Sonuç Olarak Katar Yatýrýmý Nerde?" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, Mari'deki deniz üssünde meydana gelen patlama ve Hükümet boþluðunun ardýndan Hükümetten hiç kimsenin Katar yatýrýmlarýyla ilgilenmediðini yazdý. Gazete yeni Maliye Bakaný Kikis Kazamias'ýn konuyla ilgili herhangi bir bilgisinin olmadýðýný, zaten atandýðý günden itibaren öncelikleri arasýnda ekonominin kurtarýlmasýna yönelik önlemlerin olduðunu belirtti.

11 23 Aðustos 2011 Salý 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Hamburg'dan sonra Berlin de karýþtý 3 gecede 50 araç yakýldý Hamburg'da göstericilerle polis arasýnda þiddetli çatýþmalar çýktý. Polis 30 kiþiyi gözaltýna aldý. Hamburg'daki her yýl Sternschanze semtinde düzenlenen gösterilere bu yýl þiddetin gölgesi düþtü. Hamburg polisinin verdiði bilgiye göre solcu göstericilerle polis arasýnda þiddetli çatýþmalar çýktý. Solcu göstericiler, polise taþ ve molotof kokteyli fýrlattý. Ardýndan çöp konteynerlerini ateþe verdiler. Bazý göstericiler, çekiç ve delici aletlerle bir banka þubesinin camlarýný kýrdýlar. Göstericiler 4 polis aracýný da ateþe verdiler. Polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etti. Çýkan çatýþmada iki polis memuru yaralandý. Hamburg Emniyet Müdürlüðü, olaylarýn bastýrýlmasýnda toplam 2 bin polisin görev yaptýðý açýkladý. PROTESTO EDÝLEN KAPÝTALÝZMÝN KENDÝSÝ Berlin polisi dün gece üç otomobilin ateþe verildiði, bu yýlýn baþýndan beri kundaklanan otomobil sayýsýnýn 140'a ulaþtýðýný açýkladý. Berlin'de protestocular, son üç gecede toplam 50 aracý ateþe verdi, Berlin polisi, "ayaklanmanýn siyasi sebeplerle çýktýðýný" ifade ediyor. Berlin güvenlik güçleri, "Yüksek kiralarýn protesto edildiðini" açýkladý ve Mercedes ve BMW gibi lüks araçlarýn hedef alýnmasýna dikkat çekti. Berlin'deki Özgür Üniversite'den siyaset bilimci Carsten Koschmieder de güvenlik güçlerinin tespitini doðruladý ve "Ekonomik kriz bu olaylarý ateþlese de aslýnda protesto edilen kapitalizmin kendisi" dedi. ALMAN POLÝSÝ FACEBOOK'U ÝZLÝYOR Almanya Polis Sendikasý Baþkaný Rainer Wendt, Bild isimli tabloide yaptýðý açýklamada, ülkede ekonomik durumun hýzla kötüleþtiðini, sosyal problemlerin Ýngiltere'deki gibi büyük çapta protestolara dönüþebileceðini ifade etmiþti. Wendt, Twitter ve Facebook'u yakýndan izlediklerini de açýkladý. Bu arada Protestocularýn baþýna beþ bin avro ödül kondu. MERKEL ENDÝÞELÝ Baþbakan Angela Merkel, "endiþeli olduðunu" ifade etti ve "Olaylarýn Londra ve diðer kentlerdeki gibi yayýlmasýndan korkuyoruz" dedi. Almanya, Ýkinci Dünya Savaþý'ndan bu yana en kötü ekonomik durgunluðu yaþýyor. ( Press TV, NPR News, Bild) "Türkiye Medyasý Abarttý" Londra'da serbest gazeteci olarak çalýþan Dilek Bozbalak, Dalston ve Stoke Newington'un Türkiyeli esnafýnýn eylemci ve yaðmacýlarý kovaladýðý olay görüntülerin sahibi. Baþka bir haber çalýþmasý için olay anýnda bölgede bulunan Dilek Bozbalak'ýn çektiði görüntüler, BBC'de yayýnlandýktan sonra internet ortamýna düþmüþ ve Türkiye'de de yanký bulmuþtu. Görüntüleri kaynak olarak alan Türkiye basýný, olaylarý "Türkler Londra'yý koruyor", "kahraman Türkler" gibi baþlýklar ile haberleþtirmiþti. Çektiði görüntülerin bu içerikte haberleþtirilmesinden rahatsýz olan Bozbalak þöyle konuþtu: "Türkiye medyasýnda yer alan haberlerin dili ve içeriðinden rahatsýz oldum. BBC ayný görüntüleri haberleþtirirken uyarýda bulunmuþ, kovalayanlarýn suçlu duruma düþeceklerini kaydetmiþti. Oysa özellikle Hürriyet gazetesi, sosyal medyadan cýmbýzladýðý birkaç ileti ile birleþtirerek 'kahramanlýk' edebiyatýna soyundu." "BU TÜR HABERLER OLAYLARIN BOYUTUNU DEÐÝÞTÝREBÝLÝR" Türkiye medyasýnda milliyetçi refleksin belirgin olduðu görüþünü dile getiren Dilek Bozbalak, "Bu tür haberler toplumlararasý barýþý bozabilir, yeni ve anlamsýz gerilimlere neden olabilir. Olaylarýn boyutunu deðiþtirici, büyütücü etkiler yapabilir. Nitekim, bazý ýrkçýlar görüntülerdeki Türkiyelileri hedef alan açýklamalar yaptýlar internet ortamýnda. Bence yaþananlarýn etnik köken ile alakasý yok. Olaylara karýþanlar sadece siyahiler deðildi. Hatta aralarýnda Türkiyeli gençlerin de olduðu söyleniyor" þeklinde konuþtu. (bianet.org) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. ABD jeneratörleri güney Kýbrýs'a ulaþtý Mari'deki patlama dolayýsýyla Vasiliko Elektrik Santralinin çalýþmaz duruma gelmesiyle Güney Kýbrýs'ta ortaya çýkan elektrik eksikliðinin giderilmesi için ABD þirketinden tedarik edilecek jeneratörlerin ilk partisinin dün Güney Kýbrýs'a vardýðý bildirildi. Simerini gazetesi "AÝK Aðýna USA (ABD) Güçlendirici Kaný... Ýlk Amerikan Jeneratörleri Dünden Ýtibaren Kýbrýs'ta... Bir Altý Ay Ýçin Daha Görüþmeler" baþlýklarý altýnda aktardýðý haberinde, Rum Elektrik Ýdaresinin (AÝK) Energy International adlý þirketle imzalandýðý anlaþma çerçevesinde Güney Kýbrýs'taki elektrik enerjisi eksikliðinin giderilmesi amacýyla ilk parti ABD jeneratörlerinin dün sabah Güney Kýbrýs'a ulaþtýðýný yazdý. AÝK Basýn Sözcüsü Vekili Yoannis Çuloftas jeneratörlerin 60 megavat gücünde olduðunu ve Dikelya'daki birime yerleþtirileceðini ifade etti. Ýlk geminin yükünün 81 konteynýrdan oluþtuðunu söyleyen Çuloftas, jeneratörler aday gelir gelmez Limasol Limanýndan Dikelya'ya MARKULLÝ: Araþtýrmalarda bizi engelleyecek bir þey yok Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli, Güney Kýbrýs'ýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölgesi"nde (MEB) bulunan 12. Parsel'de doðalgaz araþtýrmalarýnýn baþlamasýnda kendilerini engelleyecek herhangi bir þey bulunmadýðýný söyledi. Simerini gazetesine özel açýklamada bulunan Markulli, dün Rum basýnýnda çýkan "BM'nin; Rum Yönetimi'ne; 12. Parsel'deki araþtýrmalarý ertelemesi yönünde öneride bulunacaðý" þeklindeki bilgileri yorumlamasýnýn istenmesi üzerine, "böyle bir konunun bulunmadýðýný" ifade etti. "Kýbrýs Rum tarafýnýn süreci (doðalgaz) tek baþýna baþlatmasýna izin verilmesi durumunda, müzakereler sürecinin sabote edileceðine" iliþkin yeni Kýbrýs Türk tezlerinin sorulmasý üzerine Markulli, bunun; birçok kez dile getirdikleri gibi kendilerinin benimsemediði Türkiye'nin görüþünü teþkil ettiðini savundu. Markulli; bu görüþü Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn da benimsemediðini, yaptýðý açýklamayla Ankara'nýn ifade ettiði görüþün geçerli olmadýðýný dile getirdiðini kaydetti. Markulli, kendilerinin; müzakerelerde ve görüþme masasýnda bulunmaya devam edeceklerini yinelerken, "temennilerinin; diðer tarafýn, müzakerelerde bazý engellere neden olacak bir þeyler yaratmamasý olduðunu" ifade etti. "Türk tutumundan dolayý Akdeniz'de sýcak bir çatýþma ihtimaline" yönelik olarak ise Markulli, "Þu anda öngörülerde bulunamayýz, zira böyle bir þeyin zamaný deðil" þeklinde konuþtu. taþýnmasýna baþlandýðýný belirtti. Çuloftas, ünitenin gelmesi ve bölgeye yerleþtirilmesiyle ilgili tüm ön hazýrlýklarýn tamamlandýðýný ifade ederek, jeneratörlerin bir hafta içerisinde faaliyet göstereceðinden bahsetti. Çuloftas, Moni'ye yerleþtirilecek olan 35 megavatlýk ikinci parti jeneratörlerin ABD'den yola çýktýðýný ve hafta içerisinde Güney Kýbrýs'a ulaþmasýnýn beklendiðini söyledi. Çuloftas ayrýca jeneratörlerin kiralanmasýna iliþkin sözleþmenin devlet birimleriyle iþbirliði içerisinde AÝK tarafýndan yapýldýðýný da belirtti. Öte yandan Haravgi gazetesi de Vasiliko'daki zarar görmüþ elektrik santraline ilk yakýt boþaltýmýnýn olaðanüstü güvenlik önlemleri altýna yapýldýðýný yazdý. Gazete, Vasiliko Elektrik Santraline ilk yakýt teslim alýmýna Cumartesi günü 12.00'da baþlandýðýný ve dün 7.30'da sona tamamlandýðýný kaydetti. Haberde gerek Vasiliko Elektrik Santralinde, gerekse Moni ve Dikelya'daki ünitelerde kullanýlacak 20 bin ton dizel yakýtýn alýndýðý aktarýldý. Kendi istekleriyle siyasi sýðýnma baþvurularýný geri çeken yabancýlar Rum Ýçiþleri Bakanlýðý'na baðlý Siyasi Sýðýnma Dairesi, (2011'in ilk altý ayý) döneminde, 600'ü aþkýn yabancýnýn kendi isteðiyle siyasi sýðýnma baþvurularýný geri çektiðini belirtti. Politis gazetesi, Siyasi Sýðýnma Dairesi'nin verilerine dayanarak yýllarý arasýnda, ilk kez birçok yabancýnýn baþvurularýný geri çektiðine, geçmiþ yýllarda böyle bir durumun yaþanmadýðýna dikkati çekti. Habere göre 2009 yýlýnda, 285 kiþi, 2010'da 203 kiþi, 2011'de ise 142 kiþi baþvurusunu geri çekti. Öte yandan Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli, Ýsrail Dýþiþleri Bakaný Avigdor Lieberman'ýn davetlisi olarak Çarþamba günü bu ülkeye gidecek. Simerini gazetesine ziyareti konusunda açýklama yapan Markulli, burada, aralarýnda 12. Parsel'de doðalgaz araþtýrmalarý yapýlmasýnýn da bulunduðu çeþitli konularý ele alacaðýný söyledi. Ziyareti esnasýnda doðalgaz ve Türk "tehditlerini" ele alýp almayacaðý sorusuna ise Markulli, "olumlu" yanýt verdi. "Türkiye'nin Akdeniz'de sýcak çatýþma tehdidinin ardýndan konu hakkýnda herhangi bir geliþme olmasýný bekliyor musunuz?" sorusu üzerine ise Markulli, "Ciddi bir görüþme yapýlacak ve (bunun)resmi sonuçlarýný beklememiz gerekecek" dedi. Markulli, þu anda, temaslarýndan önemli herhangi bir þeyin çýkacaðýný söyleme konumunda olmadýðýný da ifade etti. Politis gazetesi ise; "Sýcak Çatýþmaya Hazýrlanýyorlar" baþlýklý haberinde Türkiye'nin, Güney Kýbrýs'ýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölgesi"nde doðalgaz çýkarýlmasýna iliþkin baþlatýlacak çalýþmalar ýþýðýnda sýcak çatýþmaya hazýrlandýðýný ileri sürdü. Gazete, Türkiye'nin; 15 Eylül'de, bir diðer deyiþle, 12. Parsel'deki araþtýrma çalýþmalarýnýn baþlamasýndan 24 saat öncesinde, hava - deniz tatbikatý yapmayý planladýðýnýn bilinmekte olduðunu yazdý. Gazete Türkiye'nin; Noble Energy þirketi tarafýndan baþlatýlacak çalýþmalara, "savaþ gemileri ve uçaklarla yakýn olmak istediðini" savundu. Gazete, Siyasi Sýðýnma Dairesi'nin ayrýca bu yýlýn ilk altý ayýnda bin 489 baþvurudan bin 272'sini, 2010'da 2 bin 32 baþvurudan bin 847'sini, 2009'da ise 3 bin 325 baþvurudan 3 bin 34'ünü reddettiðini yazdý. Bu yýlýn ilk altý ayýnda ise, siyasi sýðýnma baþvurusunda bulunanlarýn sayýsýnýn 831 olduðunu ve bu rakamýn 2004'ten bu yana yapýlan en az baþvuru sayýsý olduðunu yazan gazete, bunlardan 29'nun göçmen olarak tanýndýðýný belirtti. Gazete, geçmiþ yýllarda yapýlan baþvuru sayýlarýna da geniþ þekilde yer verdi. Kanadalýlarýn askeri malzemelerinin güneyde bakýmý ve temizliði Afganistan'da görev yapan Kanada ordusuna ait askeri malzeme ve makinelerin, Güney Kýbrýs üzerinden Kanada'ya nakledilmesinde Rum tarafýnýn Kanada'ya saðlamakta olduðu kolaylýklar ve özellikle Kanadalýlara ait askeri malzemenin Güney Kýbrýs'ta bakýmý ve temizliði esnasýnda "baþýboþ kalan malzemeler" ve bunlarla ne yapýldýðýna dair endiþeler; Rum basýnýný meþgul etmeye devam ediyor. Rum gazetelerinden Alithia; "Hükümet Deðil, Baþkalarý Endiþeleniyor" baþlýklý haberinde, DÝSÝ milletvekillerinden Sofoklis Hacýyannis ile Rum Ekologlar ve Çevreciler milletvekillerinden Yorgos Perdikis'in yakýn zamanlarda Rum meclisine soru yönelterek, Rum hükümetinden konuyla ilgili bilgi istediklerini anýmsattý. Rum hükümetinin ise, Ulaþtýrma ve Bayýndýrlýk Bakaný Efthimiyu Flurencos aracýlýðýyla 8 Aðustos tarihinde Hacýyannis'e "Bakanýn yanýtý gizlidir" þeklinde bir cevap verdiðini kaydeden gazete, Perdikis'in ilgili sorusuna ise yanýt verilmediðini ifade etti. Elde ettiði bilgilere dayanarak, Güney Kýbrýs'taki Avrupa ülkeleri büyükelçiliklerinin konuyla ilgili bilgilendirme isteyerek Rum hükümetine baþvurduklarýný yazan gazete, büyükelçiliklerin sadece Kanadalýlar tarafýndan nakledilmekte olan askeri malzemeyle ilgili deðil, Kanadalýlarýn askeri malzemelerinin bakýmý ve temizliði esnasýnda "baþýboþ kalan malzemelerle" ilgili yapýlan iþlemler ve bu malzemelerle ne yapýldýðýyla ilgili bilgi almak istediklerini ifade etti.

12 12 23 Aðustos 2011 Salý KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Sabahýnan seherden Bir gýz sevdim þeherden Kabdýrmam baþgasýna Alacaðým tez elden Karargah Mehmet Baransu KARAKUTU YAYINLARI "Ýnsaný büyük ya da küçük yapan iradesidir." Schiller Nasýl aradým seni Göðüslerinin tepelerinden Dudaklarýnýn kýyýlarýna Kaldým soluk soluða Sonunda buldum bende Necati Cumalý "Lirikler" adlý þiirinden ARMAÐAN Dünyayý ister bazýlarý aldýklarýnda yitip giderler. Bu küçük havuzu verdin bana içtikçe taþar üstüme sonsuz ýþýklarla. R.S. THOMAS (1913-) 1945 LERDEN GÜNÜMÜZE ÝNGÝLÝZ VE ÝRLANDA ÞÝÝRLERÝ Penguin Yayýný-1998 Çeviri: M. KANSU ÖLMEYE ÝLÝÞKÝN Doðrudur, herhangi biri aþýk olabilir herhangi birine. Sonra, olamazlar. Of, of. Ne kadar rimel akar gider her gün ve dünyada, maviyi bir siyah yaparak. Gelsin herkes. Özellikle kýzlar. Ölmeye iliþkin bir þeyler düþünürüm her gün. Düþünür mü baþkasý da? Yani düþünür mü onlar da demek isterim. Arkadaþlar! Yanýtlar bazýlarý. Yavaþça çözerim saatimin kayýþýný býrakýrým yüzüstü. Denise RILEY (1948-) 1945 LERDEN GÜNÜMÜZE ÝNGÝLÝZ VE ÝRLANDA ÞÝÝRLERÝ Penguin Yayýný-1998 Çeviri: M. KANSU Unutulmayanlara ''memleket'' vefasý n YILMAZ GÜNEY VE ÞENER ÞEN GÝBÝ TÜRK SÝNEMA TARÝHÝNE ÝSÝMLERÝ ALTIN HARFLERLE YAZILAN ONLARCA SANATÇININ MEMLEKETÝ ADANA'DA SÝNEMA MÜZESÝ KURULUYOR Yýlmaz Güney ve Þener Þen gibi Türk sinema tarihine isimleri altýn harflerle yazýlan onlarca sanatçýnýn memleketi Adana'da sinema müzesi kuruluyor. Sinema oyuncusundan edebiyatçýya, müzisyenden ses sanatçýsýna kadar sanatýn her alanýnda yetiþtirdiði isimlerle en az bereketli topraklarý kadar adýndan söz ettiren Adana, hemþehrilerine vefasýný gösteriyor. ''Bastonu diksen yeþerir'' denilerek bereketli topraklarýna vurgu yapýlan, bir döneme damgasýný vuran pamuk aðalarýyla film senaryosu yazarlarýna ilham kaynaðý olan Adana, Türk sinema ve edebiyatýna kazandýrdýðý, isimlerini bu alanda altýn harflerle yazdýran sanatçýlarýný unutmadý. Ünlü sanatçýlarýn gelecek nesillere de unutturulmamasý için kollarýn sývandýðý kentte,yýllardýr gündemde olan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen sinema müzesi için son aþamaya gelindi. Sinema müzesi, Büyükþehir Belediyesince 18. Altýn Koza Film Festivali'nin yapýlacaðý 17 ile 25 Eylül 2011 arasýnda sanatçýlarýn katýlýmýyla Seyhan Caddesi'nde restorasyonu biten tarihi konakta açýlacak. Adana Büyükþehir Belediyesi Koza AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Bekir Sýtký Özer, Adana'nýn Türk sinema tarihinde önemli bir yeri olduðuna dikkati çekerek, ''Yýlmaz Güney, Ali Þen, Bilal Ýnci, Mümtaz Sevinç, Ýrfan Atasoy, Þener Þen, Aytaç Arman, Menderes Samancýlar, Yüksel Arýcý, Demir Karahan, Abdurrahman Keskiner, Ali Özgentürk, Meral Zeren, Salih Güney gibi sinemaya gönül veren birçok sanatçý bu topraklarda yetiþti. Bu insanlar sinemanýn geliþimine önemli katký saðladý'' dedi. TUFAN ERHURMAN'IN SON KÝTABI KHORA KÝTAP CAFE'DE TANITILACAK Yrd. Doç. Dr. Tufan Erhürman'nýn "Ýdari Yargýda Meþru Menfaat: Danýþtay ve Yüksek Ýdare Mahkemesi Kararlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Ýnceleme" isimli kitabý, Çarþamba akþamý Khora Kitap Cafe'de tanýtýlacak. Khora Kitap Cafe'den yapýlan açýklamaya göre, saat 19.00'da baþlayacak olan etkinlikte, kitap ve hukuk sistemi hakkýnda yazarýn yapacaðý sunumun ardýndan katýlýmcýlarýn sorularý yanýtlanacak. Kitap satýþýnýn da yapýlacaðý etkinlikte elde edilecek gelir Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'na hibe edilecek. Mavi Basým tarafýndan yayýnlanan kitap, merhum baþsavcý yardýmcýsý Mehmet Þefik'i anma töreninde Tufan Erhürman'ýn yaptýðý konuþmanýn geniþletilmesiyle oluþturuldu. LEFKOÞA HALK DANSLARI FESTÝVALÝ BAÞLIYOR Uluslararasý Lefkoþa Halk Danslarý Festivali, bugün gerçekleþtirilecek kortej yürüyüþü ile baþlýyor. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) ve sivil toplum örgütlerinin iþbirliðiyle organize edilen ve 5 gün sürecek festivale, KKTC yanýnda Türkiye, Ýtalya, Polonya, Ýspanya ve Estonya'dan ekipler katýlacak Aðustos tarihinde gerçekleþtirilecek festival boyunca, Belediye ile birlikte festivalin organizatörlüðünü yapan, FOGEM, FOLK-DER, HASDER ve Gençlik Merkezi'nden ekipler diðer ülke ekipleriyle birlikte gösteriler sunacak. Bugün saat 19.00'da Metropol yolunda kortej yürüyüþüyle baþlayacak 8. Uluslararasý Lefkoþa Halk Danslarý Festivali'nde, yürüyüþün ardýndan Dr. Fazýl Küçük Parký'nda gösteri düzenlenecek. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Larry Crowne ( ) 1. salon 40 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria KAPALI Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Barýþ Parký Çocuk Þenliði - Girne Belediyesi tarafýndan bu yýl ilki düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Barýþ Parký Çocuk Þenliði düzenlendi. Girne Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, þenlikte çocuklar için renkli etkinlikler ve gösteriler büyük ilgi gördü. Girne Belediyesi'ne baðlý çocuk grubu da festival kapsamýnda önceki akþam Girne Barýþ Parký'nda konser verdi. Festival çerçevesinde düzenlenen sokak konserleri de çarþamba gününe kadar devam edecek. Girne'de bugüne kadar Golden Horn Brass Quintet Jazz konseri, Polonyalý Sokak Çalgýcýlarý ve Kuzey Kýbrýs'ýn Latin Müziði'nde en baþarýlý temsilcileri olan Latino Turco grubu sokaklarda performans sergiledi. Maðusa Galeria The Hangover 2 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Harry Potter ve Ölüm Yadigarý 2 ( ) 2. salon

13 23 Aðustos 2011 Salý 13 Lefke akaryakýt depolama tesisine karþý n ÝNÝSÝYATÝF DÜN KTMMOB'DE DÜZENLEDÝÐÝ BASIN TOPLANTISINDA TESÝSE KARÞI ÇIKIÞ DEKLARASYONUNU AÇIKLADI n DEKLARASYONDA LEFKE YÖRESÝNE TURÝZM, EÐÝTÝM, SAÐLIK, TARIM VE BENZERÝ BACASIZ YATIRIMLAR TALEP EDÝLDÝ Aralarýnda Lefke yöresinde faaliyet gösteren dernek, spor kulübü, muhtarlýklar bulunan 32 örgüt, Lefke bölgesine "Akaryakýt Depolama Tesisi" kurulmasýna karþý olduðunu açýkladý. Leke yöresi sivil inisiyatifi, dün, Lefkoþa'da Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (KTMMOB)'da düzenlediði basýn toplantýsýnda, Gemikonaðý koyuna yapýlmasý düþünülen "Akaryakýt Depolama Tesisi"ne karþý olduklarýný ve yapýmýnýn engellenmesi amacýyla "her þeyin yapýlacaðýný" bildirdi. Ýnisiyatif adýný açýlýþ konuþmasýný yapan Özgün Öykün, Lefke yöresinin CMC maden atýklarýnýn yarattýðý çevre kirliliðinden sonra ikinci kez böyle bir tehlikeyi istemediðini ifade ederek, "böyle bir tesisin yapýlmamasý amacýyla her türlü engellemenin yapýlacaðýný" söyledi. Lefke Vakfý adýna konuþa Vehit Nekibzade ise konuþmasýnda, bölgeye yapýlacak tesisle ilgili olarak ýsmarlama ÇED raporunda bile tesis için 500 metrelik emniyet þeridinden bahsedildiðini anlatarak, böyle bir þeyin mümkün olmadýðýný, 100 metre yakýnda Cengiz Topel Hastanesi ve yerleþim birimi olduðunu hatýrlattý. Nekibzade, Lefke yöresi sivil inisiyatifi olarak "Akaryakýt Depolama Tesisi" yapýmýný engellemek amacýyla bir dizi eylem planladýklarýný, bunlarýn ilkinin basýn toplantýsý, ikincinin hazýrlanan broþürle bu tür tesislerin tehlikelerinin ortaya çýkarýlmasý, bunlarýn bölge halkýna anlatýlmasý olduðunu belirtti. Nekibzade, Lefke yöresinin birinci derece turistik yatýrým bölgesi olduðunu, böyle bir bölgeye bu tür bir yatýrýmýn mantýk dýþý olarak deðerlendirildiðini anlatarak, böyle bir tesiste meydana gelecek kazanýn yöreyi, adayý bir bütün olarak kötü etkileyeceðini anlattý. Çevre ve ülke için tehlike olacak böyle bir yatýrýmý sýrf bölge yatýrým istiyor, 295 istihdam yapýlacak diye hoþ karþýlamalarýnýn mümkün olmadýðýný ifade eden Nakibzade, temiz yatýrýmýn bölgede geliþtirilmesinden yana olduklarýný kaydetti. DEKLARASYON Basýn toplantýsýnda daha sonra Lefke yöresi sivil inisiyatifinin "Lefke Yöresinde Akaryakýt Dolum Tesisi ve Çevre Kirliliði Yaratacak Yatýrým Ýstemiyoruz" baþlýklý deklarasyonu Atilla Karaderi tarafýndan okundu. "Lefke yöresinin, yalnýz Kuzey Kýbrýs'ýn deðil tüm adanýn en güzel koyu olan" Gemikonaðý koyuna akaryakýt dolum tesisi kurulmasýnýn gündemde olduðu ifade edilen deklarasyonda, "Lefke yöresi ve onun incisi Gemikonaðý koyu eþsiz doðasý, baðrýnda taþýdýðý yeþilin her tonundan bitki örtüsü, bol su kaynaklarý, tarýmýn birçok türüne imkan veren verimli toplarlarý; Vuni ve Soli Harabeleri, tarihi camileri, Osmanlý ve Venedik Su Kemerleri, Acendu Kilise ve Çeþmesi, tarihi Osmanlý Konaklarý, halen restorasyonu sürmekte olan Lefke Çarþý Merkezi, Lefke Gardans ve Soli Inn otelleri, Afrodit Tesisleri, golf sahasý, tenis kortlarý adanýn en zengin endemik bitki örtüsü, yürüyüþ parkurlarý; baþta Lefke Avrupa Üniversitesi olmak üzere eðitim kurumlarý; Cengiz Topel Hastanesi ve Lefke Saðlýk Merkezi; her türlü su sporlarý ve balýkçýlýða elveriþli denizi ile turizm, eðitim, saðlýk ve tarým yatýrýmlarýyla kalkýnýp refahý yaratmaya hazýr ve aday bir bölgedir" denildi. Baðlýköy ve Yeþilýrmak'ta baþlayan Eko ve Agro turizm çalýþmalarýnýn devam ettiði, Gaziveren bölgesinde Wonderland ve Polatkan turizm tesislerinin bulunduðu, Lefke Merkez'de Alçýdað'da yapýlmasý düþünülen Saðlýk Turizmi yatýrýmýnýn bulunduðuna dikkat çekilen deklarasyonda, þöyle denildi: "Yukarýda belirtilenler ýþýðýnda Lefke yöresi; turizm, eðitim, saðlýk, tarým ve benzeri bacasýz yatýrýmlarla kalkýnmaya, insanýna refah iþ ve aþ saðlamaya hazýrdýr. Bütün bunlara ek olarak zaten yöre turizm yatýrým bölgesi olarak da ilan edilmiþtir." Deklarasyonda, akaryakýt depolama tesislerinin dünyada pek çok örneði olduðu; bunlarýn bir çoðunda patlama, yakýt kaçaðý, yangýn gibi nedenlerle çevre felaketi yarattýðýnýn herkesçe bilindiði ifade edilerek, geliþmiþ ülkelerde bile yaþanan kazalarda yaþamlarýn kaybedildiði, izlerinin silinmesinin uzun yýllar aldýðý, hatýrý sayýlý miktarda harcamaya neden olduðu vurgulandý. CMC'nin bölgeye býraktýðý çevre kirliliðinin aradan geçen bunca yýla karþý hala temizlenmediði, temizlenmesine yönelik çabalarýn yavaþ yürüdüðü bir ortamda ikinci bir felaket tehlikesi olan böyle bir tesisin yapýmýna karþý çýkýlan deklarasyonda, "Bizler Lefke yöresi sivil toplum örgütleri olarak yöremizde yeni çevre felaketleri yaratmaya aday akaryakýt dolum tesisi ve benzeri yatýrýmlara kesinlikle karþý olduðumuzu, bu uðurda gereken yasal her türlü karþý mücadeleyi vereceðimizi hatýrlatýrýz" denildi. "Akaryakýt dolum tesisi kurulmasý düþünülen sahil kesimimize marina inþasý için yatýrýmcýlarýn özendirilmeleri çok daha akýlcý bir davranýþ olacaktýr" ifadesi kullanýlan deklarasyonda, yörenin çevreyle barýþýk yatýrýmlar beklediði vurulandý. ÝMZALAYAN ÖRGÜTLER "Lefke Yöresinde Akaryakýt Dolum Tesisi ve Çevre Kirliliði Yaratacak Yatýrým Ýstemiyoruz" deklarasyonunda imzasý olanlar þunlar: "Lefke Çevre ve Tanýtma Derneði, Lefke Vakfý, Leke Muhtarlýðý, Lefke Turizm Derneði, Lefke Su Sporlarý Kulübü, Cengiz Topel Hastanesi Kalkýndýrma Derneði, Denizli - Gemikonaðý Kalkýndýrma Derneði, Lefke Kafizes Sulama Kooperatifi, Lefke Bölgesi Üreticiler Birliði, Kýbrýs Türk Rehberler Birliði, Lefke Kadýnlar Konseyi, Lefke ve Köyleri Kalkýndýrma Derneði, TEMA KKTC Temsilcisi, Yeþilyurt Muhtarlýðý, Emekliler Cemiyeti Lefke Þubesi, Lefkoþa Maratasa Ýskaiye Cemiyeti, Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý, Lefke Bölge Temsilcisi, Lefke Türk Kulübü, CMC Golf Kulübü, Lefke Merkez Lions Kulübü, Denizli Spor Kulübü, Baðlýköy Muhtarlýðý, Çaðdaþ Gaziverenliler Derneði, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Lefke Þubesi, Gemikonaðý Muhtarlýðý, Çamlýköy Muhtarlýðý, Yeþil Barýþ Hareketi". GAÜ Ýç Mimarlýk ve Grafik bölümlerine öðrenci kabul edecek Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlýk Tasarým ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde eðitim veren Ýç Mimarlýk ve Grafik bölümlerine özel yetenek sýnavý ile öðrenci alýnacaðýný açýkladý. Özel yetenek sýnavýna katýlacak öðrenci adaylarýnýn baþvurularýnýn da baþladýðýnýn belirtildiði açýklamada YÖK kanalý ile yükseköðretime baþlayacak öðrenci adaylarý için ise sýnavlarýn Türkiye'nin çeþitli illerinde yapýlacaðý belirtildi.. Ýç Mimarlýk ve Grafik bölümlerine özel yetenek sýnavlarý ile öðrenci alýnacaðýnýn ifade edildiði açýklamada özel yetenek sýnavlarý ile ilgili detaylý bilgiye web adresi veya elektronik posta adresi ile / no'lu telefonlardan Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðýndan ulaþýlabileceðinin altý çizildi. "Eðitimlerine EK Eðitim Ücreti Ödemeden Ýngiltere ve Singapur Kampüslerinde Devam Edebilecekler" Konuyla ilgili Girne Amerikan Üniversitesinden yapýlan açýklamada özel yetenek sýnavý ile YÖK ve YÖDAK kanalý ile yükseköðretime baþlayacak öðrencilerin dönemsel dersler ile yabancý dil derslerini GAÜ'nün Uluslararasý Kampüsleri Ýngiltere, Singapur ve ABD'de alabilecekleri belirtildi. Ayrýca GAÜ Kýbrýs Yerleþkesi Karmi Kampüs'te özel yetenek sýnavlarý sonunda sýnýrlý sayýdaki kontenjanlara yerleþtirilecek öðrencilere çeþitli oranlarda burslarýn da verileceði açýklandý. "Ýç Mimari ve Grafik Alanýnda Küresel Tartýþmalarý Ýngiltere ve Singapur'da Yakýndan Ýzleme Hakký Kazanacaklar" LÝMASOL'DAKÝ YANGIN ÝKÝNCÝ KEZ KONTROL ALTINDA... Limasol'un Anoyiras ve Agios Thomas bölgelerinde cumartesi günü baþlayan, kontrol altýna alýndýðýnýn açýklanmasýnýn ardýndan dün öðle saatlerinde yeniden canlanan yangýn dün sabah saat sularýnda yeniden kontrol altýna alýnabildi. Rum radyosu Rum itfaiye ekiplerinin yangýný tamamen kontrol altýna alma çabalarýný sürdürdüðünü duyurdu. Ýtfaiye Teþkilatý Basýn Sözcüsü Liza Gemici, yangýnýn tamamen kontrol altýna alýnabilmesi için kara ve hava ekiplerinin bölgedeki çalýþmalarýný sürdürdüðünü söyledi. Çöp alanýnda baþlayan ve yaklaþýk 8 kilometrekarelik alanda etkili olan yangýnýn çýkýþ nedeninin yapýlacak araþtýrma sonrasýnda belli olmasý bekleniyor. LÝMASOL'DA ÝKÝ YANGIN DAHA Limasol'un Karmiotissa ve Mutluyaka yörelerinde de yangýn çýktý. Kontrol altýna alýnmalarýna raðmen yangýnlar devam ediyor. Rum Ýtfaiye Teþkilatý Basýn Sözcüsü Liza Gemici, Karmiotissa'daki yangýnýn saat 11.54'te, Mutluyaka'daki yangýnýn ise saat 15.10'da çýktýðýný açýkladý. Ýtfaiye ekiplerinin Ýngiliz Üsleri ve Güney Kýbrýs'ýn çeþitli birimlerinin kara ve hava imkanlarýndan da yararlanarak her iki yangýna da müdahale ettiðini açýklayan Gemici, yangýnlarýn kontrol altýna alýnarak yayýlmasýnýn engellendiðini kaydetti. RUM YÖNETÝMÝ SURÝYE'YE SEYAHAT EDÝLMEMESÝNÝ TAVSÝYE ETTÝ Rum Dýþiþleri Bakanlýðý, Rum vatandaþlarýna yönelik Suriye'yle ilgili seyahat talimatý yayýnladý. Rum radyosunun haberine göre Dýþiþleri Bakanlýðý, Suriye'ye seyahat edecek veya etmek niyetinde olan Rum vatandaþlarýna, zaruri olmayan durumlarda bu ülkeye seyahat etmemelerini, çok dikkatli davranmalarýný, basýnda yer alacak bilgilendirmeleri takip ederek geliþmeler hakkýnda sürekli bilgi almalarýný tavsiye etti. BOZER KASTAMONU'YA GÝDECEK Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, Belediye Baþkaný Turhan Topçuoðlu'nun resmi davetlisi olarak Kastamonu'ya gidecek. Bozer, 15. Türk Dünyasý Günleri Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleþtirilecek ve bu yýl ana konusu "Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti" olarak belirlenen törenin açýlýþ konuþmasýný yapacak. Cumhuriyet Meclisi'nden yapýlan açýklamaya göre, Aðustos tarihleri arasýnda Kastamonu'da bulunacak Bozer'e Meclis Protokol Amiri Aygün Sakallý eþlik edecek. BERBERLER DENETÝMSÝZLÝKTEN ÞÝKAYETÇÝ Berberler Birliði Baþkaný Nihat Ramazanoðlu, denetimsizlikte dolayý kaçak iþ gücü ve kayýt dýþýlýðýn berberleri periþan ettiðini belirtti. Ramazanoðlu, "Berberler kaçak iþgücü ve kayýt dýþýlýk nedeniyle vergilerini ve sosyal sigortalarýný ödeyemeyecek, yatýramayacak kadar zor durumdadýr. Haklarýmýzý sokakta arayacaðýz, ilgili tüm mercilere baþvurduk ancak yanýt alamadýk, bu nedenle berberler olarak eylem hazýrlýðý yapýyoruz" dedi. Nihat Ramazanoðlu dün yayýnladýðý açýklamada, kayýt dýþý çalýþanlarla ilgili olarak Çalýþma Dairesi'nin gerekli denetimleri yapmadýðýný söyledi. Berberlerin yüzde 70'inin kaçak olarak çalýþtýðýný ve isteyen herkesin rahatlýkla berber dükkaný açabildiðini kaydeden Ramazanoðlu, denetimsizliðe gerekçe olarak gösterilen, "Çalýþma Dairesi'ne eleman yok" açýklamasýný kabul etmelerinin mümkün olmadýðýný belirtti. Ramazanoðlu, "Ayrýca, sivil vatandaþlarýn askerin bünyesinde bulunan berberlerde gidip týraþ olmalarýndan ve iþyeri vergisi ödemeyen bir yerde sivil halkýn týraþ olmasýna izin veren makamlardan þikayetçiyiz, o zaman biz ne yapalým, dükkanýmýzý kapatalým mý?" dedi. Bazý belediyelerin de bu tip kaçak hayata göz yumduðunu iddia eden Ramazanoðlu, iþyeri açmak isteyen kiþilerin Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý ile K.T.Berberler Birliði'ne üyelikleri koþuluna uymalarý konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

14 14 23 Aðustos 2011 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-Okuyup üfleyerek hastalýklarý savdýðýný ileri süren ve böylece bilgisiz kimseleri dolandýran düzenbaz kimse. Bir nota. 2-Bir duygunun, tasarýnýn veya güzelliðin anlatýmýnda kullanýlan yöntemlerin tamamý. Rumcada "Bir". 3-Titan'ýn kýsaltmasý. Saygýlý. 4-Salkýmlar halinde olan bir yaz meyvesi. Bir kimsenin kendinden büyük olan kýzkardeþi. 5-Boyalý karton, kumaþ, plâstikten yapýlmýþ olan ve baþkalarýnca tanýnmamýþ olmak için yüze geçirilerek kullanýlan yapma yüz. Fiilden isim türeten ek. 6-Eski dilde "Bulunan, olan". Donanma. 7-Bir emir. Amerikyum'un kýsaltmasý. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk. 8-Radyum'un kýsaltmasý. Ýlaç, merhem. Bir nota. 9-Mercek. 10-Hak ve hukuka uygunluk, hakký gözetme. Bir iþi yapma, yerine getirme. 11-Vurulmak, yaralanmak (iki kelime). Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Serpin Onay Eczanesi: Þht. Mustafa Ruso Cad. No:84 K. Kaymaklý (Reis Süpermarket Karþýsý) Tel: Önal Aktolga Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:91/F Dereboyu Tel: Maðusa Bahar Eczanesi: Salamis Yolu No:45 Haklýgil Benzin Ýstasyonu Yaný Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/C Astsubay Orduevi ve Bandabuliya Karþýsý Tel: Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ýnceliklerine inmeden, özen göstermeden yapýlan, geliþigüzel. 2-Ýþletmek için bir yere ödünç verilen paraya karþýlýk alýnan kâr, getiri. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Ýskambil oyununda "Birli". 3-Þan, þöhret. Ummaktan doðan güven duygusu. Etrafý su ile çevrili kara parçasý. 4-"Herkese, her canlýya merhamet eden Tanrý" anlamýnda kullanýlýr. Ters okunuþu "Eski dilde, þarap, içki". 5-Giysilerin kýrýþýklýklarýný gidermeye yarayan alet. Ýþçi. 6-Sayý. Topraðýn kayýp akmasýný veya suyun yayýlmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar. 7-Merkez denilen sabit bir noktadan ayný uzaklýk ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluþturduðu kapalý eðri. Ticaret malý, sermaye. 8-Bir erkek adý. Eski dilde "Mavi". 9-Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. Genellikle iþlemelerde kullanýlan, gümüþ görünümünde ve parlaklýðýnda olan iplik. 10-Bir dileðin gerçekleþmesi amacýyla kurban kesip yoksullara daðýtma veya kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunma iþi. Bir nota. 11-Bir iþteki engelleri yenme kararýnda direnen, kararlý. KKTC'nin resmi haber ajansý. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Kadýn Tuzaðý TV 8 / Saat: 21:00 Orijinal Adý : Immortel Yönetmen : Enki Bilal Oyuncular : Lindy Hardy, Thomas Kretschmann, Charlotte Rampling, Thomas Pollard, Frederic Pierrot Yapým : Fantastik - Macera 2004 Fransa Þimdiye kadar yapýlmýþ en pahalý Avrupa prodüksiyonlarýndan biri olan 'Kadýn Tuzaðý', Fransýz çizgi roman ustasý Enki Bilal'in kendi Nikopol Üçlemesi'nin 'La Femme Piege' (Kadýn Tuzaðý) ve La Foire Aux Immortels 'Ölümsüzler Panayýrý kitaplarýndan serbestçe uyarladýðý muhteþem bir fantastik sinema filmi. Filmde bilgisayarda yaratýlmýþ dijital karakterler ve Charlotte Rampling, Thomas Kretschmann gibi gerçek oyuncular yan yana sahne paylaþýyorlar. Günümüzden 90 yýl sonra New York. Þehir otuz yýl kadar önce çeþitli bölgelere ayrýlmýþtýr. Artýk mutantlarýn ve uzaylýlarýn kol gezdiði þehirde ne Özgürlük Abidesi ne de Empire State binasý vardýr. Þanslý Bir Gün CNBC-E / Saat: 23:00 Orjinal adý: DU JOUR AU LANDEMAIN Yönetmen: PHILIPPE LE GUAY Oyuncular: BENOIT POELVOORDE, BERNARD BLOCH, ANNE CONSIGNY Yapým Yýlý: 2006 Bu Fransýz komedisi, þansýn yüzüne güldüðü bir adamýn þaþkýn macerasýný anlatýyor. Du jour au lendemain'in kahramaný François Berthier tam bir cehennem hayatý yaþýyor. Günlük yaþamýnda düzgün giden tek bir þey yok. Penceresiz bir odada uzun saatler boyu çalýþýyor, karýsý ondan boþanmak istiyor, patronu gün boyu onu taciz ediyor, hatta kahve makinesi bile ona kin duyuyor sanki. Ancak bir gün biri ona þans deðneði deðdirmiþçesine her þeyin yolunda gittiði bir hayata kavuþuyor. Peki bu deðiþikliði kaldýrabilecek mi? Evrenin Askerleri 3: Son Görev FOX TV / Saat: 23:59 YÖNETMEN : John Hyams OYUNCULAR : Jean Claude Van Damme,Dolph Ludgren, Anderi Arlovski, YAPIM YILI : 2009 Teröristler çaldýklarý çok gizli teknoloji ile istendiði zaman bir ölüm makinesine dönüþebilen yeni model bir Evrensel Asker yaratmýþlardýr. Teröristler öldürücü radyoaktif bulutlarý salmakla tehdit ederek arýzalý olan Çernobil nükleer reaktörünü almýþlardýr. Onlarý durdurabilecek tek bir kiþi vardýr: Yýllar önce görevden alýnan Evrensel Asker Luc Deveraux. Yeniden aktifleþtirilip eðitilir. Ancak Deveraux'un bilmediði bir þey vardýr. Eski düþmaný Andrew Scoott da gizli bir þekilde eðitilerek onunla savaþmaya hazýrlanmaktadýr. Milyonlarýn kaderi birbiri ile savaþmaya can atan bu 3 ölüm makinesinin elindedir. Cenaze ve Aþk TNT / Saat: 23:59 Yönetmen: Matt Reeves Oyuncular: David Schwimmer, Gwyneth Paltrow, Michael Rapaport, Toni Collette. Yapým Yýlý: 1996 / 98 dk. Matt Reeves'in yönettiði film, aþký, ölümü arkadaþlar arasýndaki çýkara dayalý iliþkiyi ironik bir dille anlatýyor. "Cenaze ve Aþk" çoðu romantik komedi filminden aþina olduðumuz kliþe aþk öykülerinden farklý bir senaryoya sahip. Zira aþk ölümle baþlýyor. Tom (David Schwimmer) 25 yaþýnda olmasýna raðmen annesi ile yaþayan, bir iþte diþik tutturamamýþ, hayatýnýn aþkýný arayan, çocuk ruhlu bir genç adamdýr. Bir gün hiç tanýmadýðý bir kadýndan gelen telefon Tom'un hayatýnda dönüm noktasý olur. Arayan liseden arkadaþý Bill'in annesidir ve oðlununu intihar ettiðini bildirir. Tom'dan istediðiyse cenazede Bill'in tabutunu taþýyanlardan biri olmasýdýr. Tom her ne kadar Bill'i hatýrlamasa da bu aralarýnda geliþecek olan yakýnlaþma için ilk adýmdýr... DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ POLONYA'DA 2 AYRI UÇAK KAZASI: 6 ÖLÜ Polonya'nýn güney kesiminde yarým saat içinde 2 ayrý uçaðýn düþmesi sonucu 6 kiþinin öldüðü bildirildi. Polis sözcüsü Dariusz Nowak, kazalardan ilkinde 4 kiþiyi taþýyan küçük uçaðýn Krakow'da bir evin üzerine düþtüðünü, uçakta bulunan pilot ve 3 çocuðun öldüðünü söyledi. Ýtfaiye sözcüsü Jaroslaw Piatek de bir televizyon kanalýna yaptýðý açýklamada, alevler içinde kalan evde kimsenin bulunmamasý nedeniyle can kaybý olmadýðýný belirtti. ÇÝN'DE SÝRKEDEN ZEHÝRLENEN 11 KÝÞÝ HAYATINI KAYBETTÝ Çin'in kuzeybatýsýnda tarým ilacý bulaþmýþ sirkeden zehirlenen 11 kiþi hayatýný kaybetti. Þinhua ajansýnýn haberine göre, sirkeden zehirlenen Sincan Uygur Özerk bölgesinin Sangzu köyü sakinlerinden 140'ý da hastaneye kaldýrýldý. Ölen ve hastalananlarýn yediði sirkenin, daha önce içinde tarým ilacý bulunan bir fýçýdan alýndýðý kaydedildi. YUNANÝSTAN'DA "ÖDEMEYECEÐÝM" GRUBU YENÝDEN EYLEMDE Yunanistan'da hükümetin, mali krizle mücadele çerçevesinde kamu hizmeti ücretlerine getirdiði zamlarý protesto ederek "ödemeyeceðim" (I won't pay) adý altýnda sivil itaatsizlik eylemi baþlatan grup, eylemlerine ara verdiði yaz tatilinin ardýndan yeniden ortaya çýktý. Tatil dönüþü nedeniyle yoðun trafiðin yaþandýðý Lamiya-Atina otoyolunda bazý giþelerdeki bariyerleri kaldýran grup üyeleri, otomobilleri ücret ödemeden geçmeye teþvik etti. HÝNDÝSTAN'DA TRAFÝK KAZASINDA 41 ÖLÜ Hindistan'ýn Uttar Pradeþ eyaletinde meydana gelen trafik kazasýnda 41 kiþi hayatýný kaybetti. Polis sözcüsü R.K. Singh, römorkunda, yakýnda bir tapýnaða giden Hindu hacýlarý taþýyan traktörün yoldan çýkarak göle düþtüðünü söyledi. Sözcü, 15 kiþinin yaralandýðý kazanýn kurbanlarý arasýnda çocuklarýn da bulunduðunu belirtti. Resmi verilere göre, Hindistan'da yýlda 100 binin üzerinde insan trafik kazalarýnda yaþamýný yitiriyor. EL CEZÝRE TV: "LÝBYA BAÞBAKANI TUNUS'TA" El Cezire televizyonu, Libya Baþbakaný El Baðdadi Ali El Mahmudi'nin Tunus'ta olduðunu duyurdu. El Cezire bölgedeki muhabirine dayandýrdýðý haberinde, Libya televizyonunun üst düzey yetkilisi Abdullah Mansur'un da Tunus'ta olduðu belirtildi. Mahmudi ve Mansur'un Tunus'un Cerba adasýnda olduklarý kaydedildi

15 23 Aðustos 2011 Salý Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: Ýsmat Kotak Bey. Ben, tanýmayanlar için yazýyorum, Güney Kýbrýs'ýn þirin bir köyündenim.. Civisilliyim.. Larnaka kazasý köylerinden olan Civisil'in köylülerinden birisiyim.. Neden biz Baflýlar gibi kazanýn neresinden olursak olalým "Ýskeleliyiz" demiyoruz, bunu anlayamadým.. Köyümüz küçüktü.. Tüm talebeler bir odadan meydana gelen ilkokulda, hep beraber okumaya çalýþýrdý.. Okulda Ýngilizce öðretilmiyordu.. Babam(rahmetli) lisan meraklýsý olduðu için beni Sinde'ye göndermiþti,.. Annemin birinci yeðenlerinden Naziyet Halamlarda (rahmetli) kalýrdým.. Okulun tam karþýsýnda Ýsmail Sadýkoðlu'nun (rahmetli) terzihanesi vardý.. Ýsmail abi beni çok severdi.. O yýl Maðusa Namýk Kemal Lisesi'nden bir tiyatro grubu geldi Sinde'ye.. "Asbi Geç" isimli bir piyes oynadýlar.. Baþrolde de Ýsmet Kotak isimli bir lise son sýnf talebesi vardý.. Piyesin oynanacaðý geceden önceki akþam üzeri Ýsmail Sadýkoðlu beni çaðýrdý.. Ýsmet Kotak da orada idi.. "Ýsmet " dedi Ýsmail abi, "seneye size buradan çok akýllý bu çocuðu göndereceðiz".. Ýsmet Kotak yanaklarýmý okþadý ve gülümserek "Hakikaten akýllý bir hali var bunun" dedi yýlý Ocak ayýnda ikinci sömestrde baþladým Sinde'de okumaya yýlý sonu ODTÜ'den mezun olup Kýbrýs'a döndük.. Döndüðümüzde iþ almak için mücadele etmeliydik.. Gerçi o zamanki adýyla "Geçici Türk Yönetimi"nin bize ihtiyacý vardý.. Amma ve lakin "eski memurlar" yenileri pek istemiyordu.. Bunu ben Memurin Bankasý'na üye olmak istediðimizde anlamýþtým.. Ne Memurin Sendikasý ne de Memurin Bankasý bizi benimseyemedi sonrasý iþe alýnan memurlarýn kýsm-ý azamý Erenköy mücahidi idiler.. Hepsi de üniversite mezunu olan bu zümre göze batýyordu doðal olarak.. Ben Erenköy Mücahitleri Cemiyeti'ne 1970 veya 1971 yýlýnda girdim.. O zaman Kamil Nuri ile Ýrsen Küçük Cemiyet Baþkanlýðý için mücadele ediyordu.. Her ikisi de beni yönetim kurullarýnda istiyorlardý Hafýzam beni yanýltmazsa, Ýlk seçimi Ýrsen Küçük kazanmýþtý.. Ben de Ýrsen'in Baþkan olduðu idare heyetinde idim.. Bu müddet zarfýnda iki adet belge yayýnlamýþtýk.. Ýlk olarak "Akritas Planý" Cemiyetimizce yayýnlanýp Ada'nýn muhtelif bölgelerine daðýtýldý.. Bilahare 1972 yýlýnda meþhur UYARI doðdu.. Bu yayýnla biz gurur duyuyoruz yýlýnda olaylarýn geliþimini ele almýþtýk.. Yayýnýn sonlarýnda ise þunlarý yazdýk.. Makarios bir darbe ile düþürülebilir.. Rumlar, Enosis'e giden bu yolda ilerlerlerse.. Bu Türkiye'ye "barýþçý bir müdahale" hakký doðurur.. Kelimesi kelimesine 1974 müdahelesini hem de ismen 1972'de yazmýþtýk.. Zamanýn TC Hükümetinin Baþbakaný Bülent Ecevit (rahmetli) yapýlan müdahaleyi isimlendirmiþ müdahalesine "Mutlu Barýþ Harekatý" demiþtir.. Bu müdahalenin toplumumuza ne kadar mutluluk getirdiðini okuyucularýn takdirine býrakýrým.. Benim yönümden toplum bu müdahaleden mutluluða eriþememiþtir.. Ýþte biz Erenköy Mücahitleri Cemiyeti'nin yönetiminde iken Ýsmet Kotak Bey'le tanýþtým ben.. Genç enerjik bir kooperatifçi.. Siyasaldan mezun olup geldikten sonra Maðusa'ya yerleþmiþ.. Zamanýn liderlerinden Rauf R. Denktaþ'ý tenkitle siyaset hayatýna atýlmak istemiþ.. Bunlar benim sonradan öðrendiklerim.. Yanlýþ isem sevgili eþleri ve yakýnlarý beni düzeltsin lütfen Ben 1970'de Kýbrýs'ta iþe baþladýktan sonra ve Cemiyet'çiliðe soyununca tekrar tanýþtýk Ýsmet Bey'le.. Memurin Bankasý bizi üye yapmýyordu.. Ne yapalým derken bir gün Ýsmet Bey beni çaðýrdý ve durumu sordu.. Ben de derdimizi anlattým.. "Ben size beþ bin KL vereyim siz de bir kooperatif kurun" dedi.. Bekir arkadaþýmýzýn kýz kardeþi ve Olgun Paþa'larýn eþi Elif Haným'ýn sekreter olduðu.. Sonradan, Erdal Camgöz (rahmetli) tarafýndan "Zübeyir'in Bankasý" diye adlandýrýlan kooperatif böylelikle kurulmuþ oldu.. (devamý yarýn) Markulli doðalgaz gündemiyle Çarþamba Ýsrail'de Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli, Ýsrail Dýþiþleri Bakaný Avigdor Lieberman'ýn davetlisi olarak Çarþamba günü bu ülkeye gidecek. Simerini gazetesine ziyareti konusunda açýklama yapan Markulli, burada, aralarýnda 12. Parsel'de doðalgaz araþtýrmalarý yapýlmasýnýn da bulunduðu çeþitli konularý ele alacaðýný söyledi. Ziyareti esnasýnda doðalgaz ve Türk "tehditlerini" ele alýp almayacaðý sorusuna ise Markulli, "olumlu" yanýt verdi. "Türkiye'nin Akdeniz'de sýcak çatýþma tehdidinin ardýndan konu hakkýnda herhangi bir geliþme olmasýný bekliyor musunuz?" sorusu üzerine ise Markulli, "Ciddi bir görüþme yapýlacak ve (bunun)resmi sonuçlarýný beklememiz gerekecek" dedi. Hristofyas Eylül'de New York'a gidiyor Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Kurul toplantýsý çalýþmalarýna katýlmak amacýyla Eylül ayýnda New York'a gideceði haber verildi. Rum gazetelerinden Fileleftheros, "Genel Kurul'da Konuþma Yapacak ve BM Genel Sekreteri'yle Görüþecek" baþlýklý haberinde, Hristofyas'ýn 19 Eylül'de New York'a gideceðini bildirdi. BM Genel Kurulu 66'ncý dönem çalýþmalarýnýn 13 Eylül'de baþlayacaðýný yazan gazete, Hristofyas'ýn 19 Eylül'de baþlayan hafta New York'ta bulunacaðýný, ancak Hristofyas'ýn Genel Kurul'da konuþma yapacaðý tarihin henüz ilan edilmediðini DAÜ Rektörlüðünden emek verenlere vefa DAÜ Bahar Þenliklerinde Görev Yapanlara Teþekkür Belgesi Verildi Yazýlý basýnda Ýsmet Ezel görüntülü basýnda Metin Ziya'ya "Teþekkür Belgesi" verildi. Aktivite Merkezi lobisinde yapýlan törene rektör yardýmcýlarý Halil Nadiri ile Ülker Vancý Osam da katýldýlar. Teþekkür Belgesi Alanlarýn Görevleri ve Ýsimleri: 1) Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürlüðü Derviþ Ekþici, Burcu Betin, Nursal Uysal, Çaðlar Soydemir, Ülgen Ýnanç, Düriye Yiðittürk, Müge Depreli 2) Mali Ýþler Müdürlüðü Ahmet Tahsiner, Mete Ünlücan, Betül Karagil Efe, Ýnanç Genç 3) Turizm ve Döner Sermaye Birimi Mehmet Çelebi, Ýclal Sor 4) DAÜ TV Ozan Konrot 5) Teknik Ýþler Müdürlüðü ve tüm ekip 6) Güvenlik Ýþleri Þube Amirliði Mehmet Arifoðlu, Tayfun Babayiðit, Rifat Tekgöz, Bilge Gülersoy, Ýrfan Sarýca, Setraç Çavuþoðlu, Ethem Ercen, Süleyman Canatan, Ýbrahim Onaç, Osman Oður, Veli Tez, Macit Çaka, Arif Fedai, Süleyman Aktaþ, Murat Çoban, Durmuþ Özçoban 7) Spor Ýþleri Müdürlüðü Cemak Konnolu, Osman Konnolu, Bahadýr Markulli, þu anda, temaslarýndan önemli herhangi bir þeyin çýkacaðýný söyleme konumunda olmadýðýný da ifade etti. Politis gazetesi ise; "Sýcak Çatýþmaya Hazýrlanýyorlar" baþlýklý haberinde Türkiye'nin, Güney Kýbrýs'ýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölgesi"nde doðalgaz çýkarýlmasýna iliþkin baþlatýlacak çalýþmalar ýþýðýnda sýcak çatýþmaya hazýrlandýðýný ileri sürdü. Gazete, Türkiye'nin; 15 Eylül'de, bir diðer deyiþle, 12. Parsel'deki araþtýrma çalýþmalarýnýn baþlamasýndan 24 saat öncesinde, hava - deniz tatbikatý yapmayý planladýðýnýn bilinmekte olduðunu yazdý. Gazete Türkiye'nin; Noble Energy þirketi tarafýndan baþlatýlacak çalýþmalara, "savaþ gemileri ve uçaklarla yakýn olmak istediðini" savundu. kaydetti. Hristofyas'ýn, New York ziyareti çerçevesinde, BM Genel Sekreteri Ban'la olaðan bir görüþme yapacaðýný belirten gazete, Hristofyas'ýn BM Genel Kurulu toplantýsý çerçevesinde bir dizi baþka temaslarda daha bulunacaðýný ifade etti. "O zamana kadar, Kýbrýs sorunuyla ilgili yoðunlaþtýrýlmýþ görüþmelerin nereye gideceði belli olacaðýndan", Rum tarafýnýn; Hristofyas'ýn Ban'la yapacaðý görüþmeyi "oldukça önemli" olarak addettiði yorumunda bulunan gazete, Ban'ýn niyetlerini kayda geçirmesi bakýmýndan bu görüþmenin Hristofyas için çok iyi bir fýrsat olacaðýný ekledi. 15 BM UYARDI: "SUYU TASARRUFLU KULLANIN" Birleþmiþ Milletler (BM), tüm dünyayý suyu "tasarruflu" kullanmaya çaðýrdý. Uluslararasý Su Haftasý vesilesiyle Stockholm'de açýklanan BM raporunda, artan dünya nüfusunun yarattýðý problemlerinin ancak daha etkin tarým teknolojileri ve ekosistemin daha hassas kullanýlmasýyla çözülebileceði belirtildi. Yaklaþýk 1,6 milyar insanýn suyun kýt olduðu bölgelerde yaþadýðýna iþaret edilen raporda, bu soruna eðilinmemesi halinde kýsa zamanda bu sayýnýn 2 milyara çýkabileceði uyarýsýnda bulunuldu. 2050'de dünya nüfusunun 9 milyara ulaþmasýnýn beklendiði ifade edilen raporda, bu döneme kadar durumun giderek kötüleþeceði kaydedildi. SOMALÝLÝ ÇOCUKLAR TÜRK DOKTORA EMANET Her gün yüzlerce çocuðun öldüðü Somali'de görev yapan Türk doktorlar, açlýk ve susuzluktan dolayý ölümün pençesinde kývranan çocuklarý kurtarmak için yoðun çaba sarf ediyor. Uluslararasý Saðlýk ve Eðitim Derneði (USEDER) Baþkan Yardýmcýsý Dr. Serdar Ertuðrul, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, diþ hekimi, acil ve çocuk doktoru ile saðlýk personelinden oluþan yaklaþýk 20 kiþilik ekiple Somali'nin baþkenti Mogadiþu'ya geldiklerini söyledi. DAÜ Rektörlüðünden emek verenlere vefa Ayhan, Hasan Maydon, Makbule Nurtunç, Ömer Yalçýner, Mehmet Doðan, Altan Çobanoðlu 8) Temizlik Ýþleri Þube Amirliði Sertaç Eyüboðlu, Hüseyin Okur, Nuri Daþ, Mehmet Dede, Müsteyde Yiðittürk 9) Çevre Ýþleri ve Taþýma Müdürlüðü Sami Sunalp, Süleyman Soðancýlar, Ayhan Þenyer, Vural Tilki, Azmi Karakýlýç, Yýlmaz Çakýral, Niyazi Aygan, Nevzat Höbez, Mustafa Þanlýol, Necmi Oðuz, Ibrahim Dolu, Mehmet Öðüt, Bayram Bülden, Murat Aytekin, Turgut Gülerler 10) Uluslararasý Merkez Ahmed Kasim, Derya Sabriler, Tanya Serenli 11) Basin Ýsmet Ezel Metin Ziya 12)Kitap Satýþ Birimi Fýrat Çýrak 13) DAÜ KOOP Emine Yemiþçioðlu, Hüseyin Tabur 14) DAÜ BASIMEVÝ Hasan Kavaz, Hasan Sözalp, Selda Adaöz 15) ORGANIZASYON KOMÝTESÝ Damla Sayman, Evþim Erel Mustafa Ýpekcioðlu, Afet Þeytan, Halil Güresun, Erdaþ Kuruç, Temray Ergeç, Erda Can, Mustafa Çakýcý, Serkan Þen, Direnç Türkoðlu 16) Aktivite Personeli Pembe Külah, Remziye Barut 17)Ve Diðer Görevli Asistan Öðrenciler.

16 16 23 Aðustos 2011 Salý

17 23 Aðustos 2011 Salý 17

18 18 23 Aðustos 2011 Salý

19 23 Aðustos 2011 Salý DAVUTOÐLU LÝBYA'YA GÝDÝYOR DAVUTOÐLU: BUGÜN LÝBYA ÝÇÝN TARÝHÝ BÝR GÜN Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, bugünün Libya için "tarihi bir gün" olduðunu belirterek, "Diðer ülkelerdeki liderler de halkýn talepleri konusunda duyarlý olduklarý ölçüde, halký tatmin ettikleri ölçüde iktidarda kalabileceklerinin bilincinde olmalýdýr" dedi. Davutoðlu, Etiyopya'nýn baþkenti Addis Ababa'da Baþbakan Yardýmcýsý ve Dýþiþleri Bakaný Hailemariam Desalegn ile düzenledikleri basýn toplantýsýnda Libya'daki geliþmelere iliþkin açýklama yaptý. Ahmet Davutoðlu, bugün Eriyopya'dan Libya'ya gidecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoðlu ve beraberindeki heyetin Etiyopya'daki temaslarýný tamamlayarak yarýn Addis Ababa'dan Bingazi'ye geçeceði belirtildi. Davutoðlu'nun Bingazi'de Ulusal Geçiþ Konseyi yetkilileriyle görüþmesi bekleniyor. "YENÝ LÝBYA" Libya'da hayatýn en kýsa sürede normale dönmesini umduklarýný kaydeden Davutoðlu, "Bugün Libya için tarihi bir gün. Yeni bir Libya inþa edilmesinin önündeki en önemli aþamalardan biri gerçekleþiyor. Bu yeni Libya, Libya halkýnýn haklý talepleri doðrultusunda demokratik, özgür ve birleþik bir Libya olmalýdýr. Bunun gerçekleþeceðine inancýmýz sonsuz. Herþeyden önce ikili yapýnýn ortadan kalkmasý çok önemli bir baþarýdýr. Biz ümit ediyoruz ki en kýsa zamanda Trablus'ta günlük hayat normale döner ve tek bir otorite etrafýnda Libya geleceðini hazýrlar" dedi. Ulusal Geçiþ Konseyi'ni desteklediklerini ve Bingazi'ye bir ziyaret gerçekleþtirdiðini hatýrlatan Davutoðlu, Ulusal Geçiþ Konseyi'nin ve Baþkan Mustafa Abdülcelil'in öncülüðünde Libya'nýn birleþik bir þekilde geleceðe yürüyeceðine inandýðýný ifade etti. Davutoðlu, þunlarý söyledi: "Önemli olan þu anda herkesin bir karþýlýklý çatýþma ya da intikam duygusu olmaksýzýn Libya'nýn bütünleþmesidir. Libya'nýn Trablus'ta yerleþik bütün yetkililerine de seslenmek istiyoruz. Artýk yeni bir Libya'ya kendilerini hazýrlamalýlar ve inþallah önümüzdeki günlerde uluslararasý toplumun gayreti ile Libya, Geçici Ulusal Konseyi öncülüðünde baþarýlý bir þekilde inþa edilir. Þu andan itibaren çatýþmalarýn durmasý ve yeni siyasal sürecin baþlamasý büyük önem taþýyor. Bu siyasal süreçte herkes yerini almalý ve herkesi kuþatan bir siyasal süreç olmalýdýr. Zaten bizim teklif ettiðimiz Türk yol haritasý da bu ana unsurlarý barýndýrýyordu." Ýstanbul'da 15 Temmuz'da yapýlan Libya Temas Grubu toplantýsýnda bu yol haritasýnýn ana unsurlarýný güçlü bir þekilde vurguladýklarýný ifade eden Davutoðlu, þöyle konuþtu: "Ayrýca Libya Geçici Ulusal Konseyi'ne 300 milyon dolarlýk bir katký paketi açýkladýk. Libya temas grubu dönem baþkaný olarak temaslara baþladým. Dün Norveç Dýþiþlerý Bakaný ile görüþtüm. Fransa, Ýngiltere ve Amerikalý muhataplarýmla görüþmeler gerçekleþtireceðim. Ayrýca Birleþik Arap Emirlikleri ve Katar ile ve diðer ilgililerle de görüþeceðim. Artýk uluslararasý toplumun arasýndaki görüþ ayrýlýklarýný gidermesi Libya Temas Grubu, Afrika Birliði, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý, Arap Ligi ve en önemlisi BM'nin devreye girerek süratle Libya'da düzenin saðlanmasý ve normal hayata geçiþ için gerekli adýmlarýn atýlmasý konusunda ortak bir perspektifte buluþmak lazým. Türkiye bu konuda katký vermeye devam edecek. Herþeyden önce demokratik bir Libya'nýn önünün açýlmasý sadece Libya halký için deðil bölge için de örnek teþkil edecektir." KKTC Telsim-AIESEC iþ ortaklýðý büyüyor KKTC Telsim, geçtiðimiz gün, KKTC'nin yurtdýþýndaki en büyük temsilcilerinden biri olan AIESEC Doðu Akdeniz ile iþ ortaklýðýný geniþletti. KKTC Telsim'in Ortaköy'deki yeni binasýnda bir araya gelen KKTC Telsim Kýdemli Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Ayça Kut, Gençlik Segmenti Proje Lideri Mert Kuyumcu, AIESEC Doðu Akdeniz Yönetim Kurulu Baþkaný Bahar Cansu Kara ve AIESEC üyeleri yeni projeler hakkýnda görüþtüler. Konu ile ilgili açýklama yapan Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Ayça Kut, " AIESEC ile baþta Doðu Akdeniz Üniversitesi olmak üzere, ülkemizdeki tüm üniversite öðrencilerinin iþ tecrübesi ve sorumluluk bilincini artýracak bir iþbirliði içerisine girdik. Bugüne kadar kendine belli hedefler koymuþ ve bu anlayýþ ile çabalayan gençlerin yanýnda olduk. Bu gibi projeler ile yanlarýnda olmaya, üniversite öðrencilerinin hedef ve beklentilerine uygun çözümler üretmeye devam edeceðiz. dedi. 19 DIÞTAN BÝTÝRME SINAVLARI 3-21 EKÝM'DE Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn ortaokul ve liselerle ilgili düzenlediði Öðretim Yýlý Güz Dönemi Dýþtan Bitirme Sýnavlarý, 3-21 Ekim tarihleri arasýnda yapýlacak. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðýndan yapýlan açýklamaya göre, ilkokullarýn dýþtan bitirme sýnavlarý da 3 Ekim Pazartesi sabah saat 10.00'da yapýlacak. Ýlgililerin Eylül tarihleri arasýnda kayýt yaptýrmak ve sýnav programlarýný öðrenmek üzere sýnav merkezlerine baþvurmalarý gerekiyor. GEMÝ ACENTELERÝ EK TATÝLDEN ÞÝKAYETÇÝ Kýbrýs Türk Gemi Acenteleri Birliði, Ramazan Bayramý'nda hükümetin bir gün idari tatil kararýný eleþtirdi ve bunun, sosyal ve ekonomik hayatý olumsuz etkileyen bir karar olduðunu savundu. Birlik baþkaný Akil Aðaoðlu yazýlý açýklamasýnda, dünyanýn hiçbir yerinde limanlar ve gümrüklerin bu denli uzun süreli kapatýlmadýðýný öne sürdü. Aðaoðlu, dünyada ve ülkede yaþanan ekonomik durgunluðun, yeni krizlerin habercisi olduðunu kaydederek, AB ülkelerini "kasýp kavuran" ekonomik sorunlarýn halli için bu ülkelerin aldýðý önlemlerin çok ciddi þekilde incelenmesi gerektiðini ifade etti. Akil Aðaoðlu bunlarýn baþýnda çalýþma saatlerinin artýrýlmasýnýn geldiðini; hükümetin ise aldýðý yeni tatil günleri kararýyla zamana oynayan ekonomiyi çok büyük zararlarla karþý karþýya býraktýðýný savundu. OTOBÜS TURU Hala Sultan ziyareti ve kuþ cenneti gezisi Tarih: 27 Aðustos Cumartesi Hareket: Müracaat: SOSYAL YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA DERNEÐÝ NDEN DUYURU Derneðimizin piyango biletlerinin satýþýný yapýp komisyon üzerinden gelir elde etmek isteyenlerin bize ulaþmasý rica olunur. Tel: SATILIK ARSA Kermiya da satýlýk þehit çocuðu arsasý SATILIK EV Minareliköy Hebo Yapý karþýsý 3+1 ev Tel: YAT TURU Þirketlere, ailelere ve arkadaþ gruplarýna özel yat turlarý... Tel: ARANIYOR Küçük Kaymaklý da bulunan minimax köpeðin sahibi aranýyor. Müracaat: KÝRALIK DAÝRE Gönyeli Yenikent'te 2+1 kiralýk daire Tel: SATILIK TARLA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: ARTI GELÝR SAÐLAMAK ÝSTÝYOR MUSUNUZ? ARANAN NÝTELÝKLER: K.K.T.C. VATANDAÞI OLMAK MÜRACAAT TEL: KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEÐÝ MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa Stg Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg SATILIK EV Göçmenköy'de 2+1 göçmen evi satýlýktýr Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel:

20 UEFA Disiplin Baþmüfettiþi Türkiye'de UEFA Disiplin Baþmüfettiþi Pierre Cornu, futbolda þike iddialarýna iliþkin bilgi almak üzere Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesi'ne geldi. Savcý ve hakimlerin kullandýðý kapýdan Türkiye Futbol Federasyonu Baþkanvekili Lütfi Arýboðan ile giriþ yapan UEFA Disiplin Baþmüfettiþi Pierre Cornu, daha sonra savcýlýk katýna çýktý. Cornu a Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Berk ile görüþecek. Tahkim noktayý koyacak n Lefke'nin alacaðý cezalar bugün netlik kazanacak. Disiplin Kurulu'nun vermiþ olduðu cezalarý Ceza Kurulu artýrmýþtý. Þimdi Tahkim Kurulu bu cezalarý ya onaylayacak ya da düþürecek... (Necati Özsoy) Futbol kamoyunu aylardýr meþgül eden Lefke olayýna Tahkim Kurulu bugün noktayý koyacak. Lefke, Yüksek Ýdare Mahkemesi'nde Futbol Federasyonu'na açýlan davalarýn geri çekilmesi ile Kulüpler Birliði'nden aldýðý onay ile yeniden Tahkim Kurulu'na gitme hakký elde etmiþti. Geçtiðimiz hafta toplanan Tahkim Kurulu yaptýðý görüþmede herhangibir karar açýklamamýþtý. Tahkim kararýný bugün açýklayacaðýný belirtmiþti. Lefke'nin aldýðý ilk cezalar Disiplin Kurulu 21 Nisan tarihinde Yönetim Kurulu'nun toplantýsýndan sonra bir araya gelip Lefke'ye þu cezalarý verdi. Lefke seyircisinin sahaya girerek hakemi ve Çetinkaya futbolcularýný darp etmesi, maçýn yarýda kalmasýna neden olmasý ve Çetinkaya tribünlerine toplu saldýrýlarý nedeniyle Lefke'nin sahasýnýn 10 maç kapatýlmasýna karar verdi. Ayrýca Lefke Kulübü'ne 10 Asgari ücret ( TL) ve Çetinkaya Kulübü'ne de 2 asgari ücret ceza verdi. Disiplin Kurulu ayrýca Lefke Teknik Direktörü Mehmet Solkanat'a tribünleri tahrik etmesi nedeniyle 5 maç ceza, kavgaya karýþan Lefke futbolcularý Aziz ve kaptan Fýrat'a 2 maç, Çetinkaya futbolcusu Hüseyin Þevki'ye 2 maç ceza verdi. Cezalar daha sonra artýrýldý Mayýs ayýnda ise herkesi þok eden bir olay yaþandý. Lefke Kulübü'nün Disiplin Kurulu'nun verdiði cezalara yaptýðý itirazý görüþen Ceza Kurulu 3 ayrý ceza dosyasýnda da artýrýmda bulundu. Ceza Kurulu, Lefke Kulübü ile Futbol Federasyonu avukatlarýnýn savunmasýný alarak kararý vermek üzere toplantýyý ertelemiþti. Mustafa Ýnan baþkanlýðýndaki Ceza Kurulu yaptýðý açýklamada Lefke'ye Disiplin Kurulu tarafýndan verilen 10 maçlýk saha kapatma cezasýnýn 13 maça çýkarýldýðýný, Teknik Direktör Mehmet Solkanat'ýn 5 maçlýk hak mahrumiyeti cezasýnýn 7 maça yükseldiðini duyurdu. Ayrýca 10 asgari ücret olarak verilen cezanýn da 20 asgari ücrete (26 bin TL) çýkarýldýðý belirtildi. Cezalar deðiþecek mi? Lefke almýþ olduðu bu cezalarý adaletsiz bularak büyük bir mücadele içine girmiþti. Liglerimizden çekilip Güney Kýbrýs'a gitme yolunu bile tercih eden Lefke, Tahkim'den bir umut bekleyerek geri adým atmýþtý. Tahkim Kurulu bugün açýklayacaðý kararýnda Lefke'nin cezalarýný uygun mu bulacak, yoksa cezalarý düþürecek mi? Çetinkaya'da tempo yükseliyor AlkanBaykent (KTSYD - Kýzýlcahamam) Kampýn ikinci gününde adaptasyon sürecini tamamlayan sarý-kýrmýzýlý takým futbolcularý, teknik direktör Mehmet Bolkan ve antrenör Celal Keleþ nezaretinde sabahýn erken saatlerinde iki saat süren bir çalýþma yaptýlar. Futbolcular ýsýnma hareketlerinin ardýndan sürate dayalý istasyon çalýþmasýnda bulunduktan sonra, iki takým oluþturup çift kale maç yaptýlar. Ýlk bölümünde bir stop bir pas zorunluðu ile devam eden maçýn, ikinci bölümünde serbest oyuna dönülerek futbolcular arasýndaki hýrsýn artýrýlmasý hedeflendi. Yaklaþýk bir saat devam eden çift kale maçýný 3-2'lik skorla kazanan kaptan Ceran'ýn takýmý, Serkan Önet'in takýmýna ikinci yenilgiyi tattýrmýþ oldu. Antrenman süresince futbolcularýn arzulu ve istekli hareketleri teknik ekibi mutlu ederken, öðle saatlerinde kýsa süren salon çalýþmasýnda futbolculara güç kazanma çalýþmasý yaptýrýldý. Öðle yemeði için dinlenmeye çekilen sporcular, üçüncü idmanlarýný saat 16:30'da yapmak üzere sahanýn yolunu tuttu. Günün son idmanýnda teknik direktör Mehmet Bolkan, futbolcularýna sürate dayalý istasyon çalýþmasý yaptýrdý. Çalýþma temposunun artarak devam edeceðini söyleyen Bolkan, takýmýn bu güzel olanaklar içerisinde hedefledikleri düzeye kýsa sürede ulaþacaklarýna olan inancýný belirtti. Ahmet ÖZYAÞAR(KTSYD-Düzce) Kamp çalýþmalarýný Düzce Topuk Yaylasý'nda sürdüren Küçük Kaymaklý dün kamptaki sekizinci gününü tamamladý. Dün sabah idmaný'nda önce bir kros çalýþmasý yapan futbolcular, daha sonra teknik heyet nezaretinde sahada çabukluk ve güce dayanýklýlýk idmaný yaptýlar. Ýdman sýrasýnda antrenör Uður Çorba bir gruba güce dayanýklýlýk idmaný yaptýrýrken, teknik direktör Mehmetali Özgürgün ise diðer gruba çabukluk idmaný yaptýrdý. Kaleci antrenörü Ýbrahim Reis ise kaleciler Ali Duvarcý ve Emre'ye yan top çalýþmasý Yabancý oyuncu transferi için acele etmeyeceklerini belirten teknik direktör Mehmet Bolkan, bu konuda sabýrlý davranacaðýz dedi. Bolkan, "Gelen oyuncularýn takýma katkýsý olup olmayacaðý konusunda antrenmanlarda ortaya koyacaklarý performanslarý dikkate alýndýktan sonra, bir karara varacaklarýný" sözlerine ekledi. Dünden itibaren idman sayýsýnýn üçe çýktýðýný söyleyen teknik direktör Mehmet Bolkan, sabah ve öðleden sonraki idmanlarýn arasýna salon çalýþmalarýný da dahil ettiklerini belirtti. Kaymaklý'nýn son hazýrlýk maçý Bolu A2 takýmý ile yaptýrdý.yaklaþýk iki saat süren idmanýn sonunda futbolcular, dar alanda pas çalýþmasý yapýp sabah idmanýný tamamladýlar. Sabah idmanýna TAÇ Spor maçýnda sakatlanan Coþun dýþýnda tüm futbolcular katýldý.coþkun ise dinlendirildi. Futbolculara mangal keyfi Sabah antremanýndan sonra basýn sözcüsü Savaþ Atakan futbolculara mangal keyfi yaptýrdý. Tesislerin bahçesinde hazýrlanan mangalda piþirilen etler futbolculara ikram edilirken,yemek boyunca baþta baþkan Ali Baþman olmak üzere kampta bulunan tüm yöneticiler futbolcular ile birebir ilgilenip, sohbet ettiler.futbolcular ise güneþli havada yapýlan mangal keyfinde oldukça neþeli olduklarý gözlenirken, kampýn yorgunluðunu da atma þansý yakaladýlar. Boluspor A2 Takýmý ile hazýrlýk maçý yapýlýyor Küçük Kaymaklý bugün kamptaki son hazýrlýk maçýný Boluspor A2 takýmý ile yapacak. Saat 17:00'de baþlayacak olan maçta, teknik direktör Mehmetali Özgürgün takýmý kampta son bir kez izleyecek. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok!

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Aðustos 2011 Cumartesi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı