Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti"

Transkript

1 Eski Romalýlar barýþ, demokrasi ve insan haklarý götürdüklerine inanýrlardý zaptettikleri ülkelere... Þimdi de ayný þeyi Amerika yapýyor. Biz kurtarýcýlarýmýzý gördük, görecek Libyalýlar da! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aðustos 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3532 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SALAKLAR SOFRASI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR Erdoðan Baybars O KADAR DA OLMAZ... Ali Osman 1960 taki Kýbrýs Cumhuriyeti ne dönüþ ile ilgili olarak güneyde çýkan haberler Türk tarafýný endiþelendirdi... Türk tarafýnda BULANIK FÝKÝRLER... Niyazi Ökten Burasý Dingo'nun Ahýrý deðil bayým Dolgun Dalgýçoðlu AKÇA'DAN KARALAMACALAR Mehmet Levent Kotak hala yoðun bakýmda Kalp iyi, beyin belirsiz n Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi nden yapýlan açýklamaya göre, kalp iyiye gidiyor, ancak beyin belirsizliðini koruyor... n Dr. Canver: Kalp ve onun damarlarý ile ilgili geldiðimiz noktadan çok memnunum. Göðüs ile ilgili destek tüplerini de geri çektik. Bu mucizevi bir geliþme... n 7. sayfada Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti ortaklýðýna dönüþ yapýlmasýný önereceðine iliþkin basýnda yer alan haberler üzerine Derviþ Eroðlu 1974 öncesine asla geri dönülemez dedi... n Eroðlu na göre, Rum tarafý 74 öncesine dönülebileceðini hesap ettiði için bugüne kadar anlaþma saðlanamamýþ... n 74 öncesine dönmenin asla mümkün olmadýðýný belirten Eroðlu, sýk sýk bunu Hristofyas a söylediðini de açýkladý... n Türk tarafý müzakerelerden bir sonuç çýkmamasý durumunda, BM nin bu sorumluluðu Rum tarafýna yüklemesini bekliyor... Rum tarafý ise sorumluluktan kurtulmanýn yollarýný arýyor... n 8. sayfada 6 aylýk savaþtan sonra... NATO Libya yý ele geçirdi n Nerde olduðu bilinmeyen Kaddafi nin 42 yýllýk iktidarý yýkýldý. Ýki oðlu esir düþtü... n 3. sayfada AFRÝKA dan mektup... KIBRIS CUMHURÝYETÝ ORTAKLIÐI VE NÝSAN BÝR ÞAKASI l 3 te UTANÇ DUVARLARI Yalçýn Okut ELÝ SOPALI KIBRISLILAR! Bülent Tekin Ýsmet Kotak Bey. l 8. sayfada l 8. sayfada Zübeyir Aðaoðlu l 15. sayfada Mehmet Çakýcý Kýbrýs'ýn çevresindeki petrol ve doðalgaz tüm Kýbrýslýlarýndýr n 3. sayfada

2 HIRSIZLIK OLAYLARI... Çeþitli bölgelerdeki hýrsýzlýklarda para ve ziynet eþyalarý çalýndý. Polis bültenine göre, Geçitkale'de Derviþ Gamar'ýn evinden 500 TL nakit para ile bir altýn yüzük çalýndý. Gazimaðusa'da da Tansev Genç'in evinden para cüzdanýyla birlikte bir miktar TL ve döviz ile iki kredi kartý, üç kimlik kartý, sürüþ ehliyeti çalýndý. Olayda zanlý olarak M.Ç (E-25) tutuklanýrken, çaldýðý eþyalar da tasarrufunda bulundu. Gazimaðusa'daki baþka bir hýrsýzlýk olayýnda ise Eski Konyalýlar Restoran'dan dizüstü bilgisayar çalan 15 yaþýndaki A.S. tutuklandý. ZIPKINLA BALIK AVLAYAN 4 RUM'A YASAL ÝÞLEM Sadrazamköy'de deniz fenerinin güney kýsmýnda Merici diye bilinen bölgede deniz içerisinde havalý zýpkýnla balýk avlayan 4 Rum hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis basýn bültenine göre, A.S.(E-28), A.T.(E-23), L.I. (E-27) ve C.S. (E-29) isimli zanlýlarla ilgili soruþturma sürüyor. EV KÝRASINI ÖDEMEYEN ARKADAÞINI YARALADI Nijerya uyruklu E.D.(E-24), ev kirasýný mal sahibine ödemediði gerekçesiyle birlikte kaldýðý Chima Nnata Aamadý'yla tartýþtý ve bira þiþesini vurup kýrarak kollarýndan yaraladý. Polis bültenine göre, önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen olay sonrasýnda Amadý Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde kontrol altýna alýnýrken, E.D. tutuklandý. TÖREN PROVASI VE TÖREN SIRASINDA YOL KAPANACAK 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK) Günü, prova ve tören programý nedeniyle, Perþembe günü ve 30 Aðustos Salý günü Dr. Fazýl Küçük Bulvarý'nýn bir kýsmý trafiðe kapalý olacak. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Gönyeli Çemberi ile Kýbrýs Gazetesi arasýnda kalan yol, Perþembe günü saat 08.00'den tören provasýnýn sona ereceði saate kadar ve 30 Aðustos Salý günü de saat 07.30'dan itibaren törenin sona ereceði saate kadar trafiðe kapalý olacak. HAFTALIK TRAFÝK BÝLANÇOSU Trafikte geride býraktýðýmýz haftada 71 kaza meydana gelirken, 12 kiþi yaralandý. Polis kontrollerinde 1159 sürücü çeþitli trafik suçlarýndan rapor edildi. Polis basýn bültenine göre, Aðustos'ta KKTC'de 71 trafik kazasý kayda geçti. Bunlardan 10'u yaralanma; 61'i hasarla sonuçlandý. 12 kiþinin yaralandýðý kazalardaki toplam hasar miktarý 253 bin 50 TL olarak hesaplandý. Kazalardan 30'u Lefkoþa, 18'i Gazimaðusa, 12'si Girne, 7'si Ýskele ve 4'ü de Güzelyurt ilçelerinde meydana geldi. Polis geçen haftaki rutin kontrollerinde 6 bin 517 sürücüyü kontrol etti ve bunlardan 1159'una ceza yazdý. Rapor edilen araç sürücülerinin baþýný yine sürat limitlerini aþanlar aldý. 285 sürücü, "süratli araç kullanmak" suçuyla para ve puan cezasýna çarptýrýldý. 145 sürücü seyir halindeyken cep telefonunla konuþtuðu için, 116 sürücü trafik levha ve iþaretlerine uymadýðý için, 101'i seyrüsefer ruhsatýný yenilemediði için; 64 sürücü emniyet kemerini takmadýðý için ceza aldý. Alkollüyken araç kullanmaktan 23, sigortasýz veya kapsamý dýþýnda araç kullanmaktan 22, dikkatsiz sürüþten ceza yazýldý. BELEDÝYEDEN KABÝRSÝZ MEZARLARA KABÝR Gönyeli Belediyesi, Gönyeli Kabristanlýðý'ndaki mezarlarý elden geçirerek, kabirsiz mezarlara kabir yaptýrdý. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli, her yýl gerçekleþtirilen kabristanlýk bakým ve onarým çalýþmalarý çerçevesinde kabirlerin içindeki kuruyan otlar ve kuruyan aðaç dallarýnýn temizlendiðini, diken ve yabani otlarýn kesildiðini MEHMET ÇAKICI: Petrol ve doðalgaz tüm Kýbrýslýlarýndýr Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Münhasýr Ekonomik Bölgelerindeki mevcut petrol ve doðalgaz yataklarýnda Kýbrýslý Türkler'in de haklarý olduðunu" söyledi. Çakýcý, "Kýbrýs'ýn münhasýr ekonomik bölge alanlarý Kýbrýs ve Kýbrýslýlarýndýr. Kýbrýslýlarýn da bu arayýþa girmeleri ve doðalgaz aramalarý da doðaldýr. Kýbrýs Cumhuriyeti'nde toplumsal haklarý bulunan Kýbrýslý Türkler'in de, týpký Kýbrýslý Rumlar gibi, Kýbrýs'ýn münhasýr ekonomik bölge üzerinde de haklarý vardýr" dedi. Mehmet Çakýcý, dün yaptýðý yazýlý açýklamada, Kýbrýs çevresindeki petrol ve doðalgaz yataklarý konusunda geliþen olaylara yönelik deðerlendirmelerde bulundu. Çakýcý, Kýbrýslý Türklerle birlikte "Kýbrýs Cumhuriyeti"nin ortaðý olan Kýbrýslý Rumlar'ýn, Kýbrýs'ýn güneyindeki petrol ve doðalgazla ilgili tek baþýna kararlar üretmesinin Kýbrýslý Türklere yapýlan bir haksýzlýk olduðunu kaydetti. Kýbrýs Türk tarafý ile Türkiye'nin de izledikleri politikalarý gözden geçirerek, ayrýntýlarda boðulmadan erken çözüm için fedakarlýk yapmasý gerektiðini savunan Çakýcý, "Aksi takdirde petrol ve doðalgaz konularýnda olduðu gibi Kýbrýslý Türkler'in 1960'tan kaynaklanan toplumsal haklarýyla ilgili sýkýntýlar sürecek" dedi. Çakýcý, þöyle devam etti: "Kýbrýs Cumhuriyeti yoktur demek, Kýbrýslý Türkler'in 1960'tan kaynaklanan haklarý da yoktur demektir. Dolayýsýyla Kýbrýs'ýn güneyindeki petrol ve doðalgazla ilgili haklarý yoktur demektir. Unutulmamalýdýr ki Türkiye de 1960 anlaþmalarýndan belirtti. Eksik kabirlerin de tamamlandýðýný kaydeden Benli, yapýlan çalýþmayla daha bakýmlý ve temiz bir kabristanlýk yaratýldýðýný söyledi. Benli, "Az sayýda yapýlmayan kabir belediyemiz tarafýndan tamamlanmýþtýr. Biz belediye olarak çeþitli imkansýzlarla merhumuna kabir yapamayan ailelerimize küçük bir katký koymuþ olduk. Gönyeli'nin geçmiþine duyduðumuz saygýyý göstermiþ olduk" dedi. dolayý burada garantör ülke olarak bulunmaktadýr." TDP Genel Baþkaný, bölgede 800 trilyon dolarlýk bir doðal gaz rezervi bulunduðundan söz edildiðine, buna petrol yataklarýnýn da eklenmesiyle Kýbrýs'ýn tam bir enerji havzasýna döndüðüne dikkat çekti. "Afrodit" ismi verilen parselde 50 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefiyle 21 Eylül'de ilk sondaja baþlanacaðýný kaydeden Çakýcý, "Kýbrýslý Rumlar'ýn, bu petrol ve doðalgazda Kýbrýslý Türkler'in de haklarý olduðunu unutmayarak, yeni bir maceraya girmemeleri gerekir" dedi. Çakýcý, "Bu gerçekler ortada iken, bugün olduðu gibi, Kýbrýs'ýn münhasýr ekonomik bölgelerindeki haklar kimindir tartýþmasý yapmak yerine, ya da, Türkiye'nin konuya iliþkin Kýbrýslý Türkler adýna müdahalesi yerine, var olan bu kaynaklarýmýzdan ortaklaþa nasýl faydalanýlacaðýnýn konuþulmasý çok daha saðlýklý olacaktýr" þeklinde devam etti. "ERKEN ÇÖZÜM MUTLAKA" Mehmet Çakýcý, Kýbrýs'ta çözümsüz geçen zamanýn hem Kýbrýslý Türkler'in, hem de Kýbrýslý Rumlar'ýn aleyhine çalýþtýðýný ve çözümsüzlüðün gelecekte her iki toplum için çeþitli tehlikeler içerdiðini belirtti. Çözümsüzlüðün bölgedeki enerji rezervlerinin paylaþýmýna büyük zarar verdiðine dikkat çeken Çakýcý, "Bu gerçekler ýþýðýnda müzakere sürecinin en erken zamanda çözümle sonuçlanmasý artýk zaruri. Hedef de yine 2 bölgeli, 2 toplumlu siyasi eþitliðe dayalý, 2 oluþturucu devletten kaynaklanan, tek egemenlik ve tek vatandaþlýk" dedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý SALAKLAR SOFRASI Tecavüze uðrayýnca direnemezsen zevk almaya bak diyenlerin çevremizi kuþattýðý bu dünyadan gelip geçerken öldürülme tehlikesi ile öldürme hakkýný da mahfuz tutuyoruz hayatýmýzda... Gördüðüm her Amerikalýya Þili'yi sormak isterim önce... Kýbrýs'ý sonra... Sonra Türkiye'yi... Yunanistan'ý... Fevkalade memnunum o plana hayýr dediðime... Mitinglerimizi alkýþlamaya gelen Yanki ile ayný yolu yürümediðim için memnunum... Hiçbir zaman inanmadým ben Yanki'nin bir ülkeye barýþ götürdüðüne... Amerikalý bir diplomatýn alkýþý yanlýþ yaptýðýmýn delilidir mutlaka... Ama benim sevgili vatandaþlarým anlamýþ deðiller bunu hala... Bugüne dek kaç tane Amerikan planý gelip gitmiþse masaya, hiçbiri bizim için deðil... Gördüðüm her Amerikalýya Bolivya'yý sormak isterim... Arjantin'i ve Panama'yý... Paraguay'ý ve Uruguay'ý... Kaç ceset var saysýnlar bana... Hitler'den sonra da çok Hitler gördü bu dünya... Hitler bile akýl edememiþti hatta, bir komünisti iki uçaðýn arasýna baðlamayý ve sonra da uçaklarý havalandýrýp vücudunu parçalamayý... Ey Kristof Kolomb... Ey seyyahlarýn seyyahý... Söyle... Þeytan kýtasý mý bulduðun bu kýta?.. Bir barýþ meleði gibi ne dönüp dolanýyorsun ey Yanki etrafýmýzda hala... Bilmez miyiz biz seni? Mahkeme salonunda "iþte bu üçü" diye parmaðýnla iþaret eden ve Deniz Gezmiþleri astýran sen deðil misin? Sen kim, barýþ ve demokrasi götürmek kim Ortadoðu'ya? Diþlerinden kan sýzan bir vampir... Barýþ meleði ha... Ölmedi Kissinger denilen cani daha 'de Türkiye 'te Þili 'te Kýbrýs... Kabarýk mý kabarýk caninin hesabý... Tanrýnýn olmadýðýný en iyi bilenlerden ama... Bir Tanrý olduðuna inansaydý cennet ve cehenneme de inanýrdý... Ve korkardý mutlaka... Cehennemde kaynar kazanlarda kaynamaktan korkardý... Tecavüze uðrayýnca direnemezsen zevk almaya bak diyenlerin çevremizi kuþattýðý bu dünyadan gelip geçerken, öldürülme tehlikesi ile öldürme hakkýný da mahfuz tutuyoruz hayatýmýzda... Conflict Resolution mu neydi o... Workshop'lar sonra... Nasýl da bir barýþ meleði kýlýðýna girerek sýzdý aramýza... Solcularýmýz bile seve seve, uçarak atladý kucaðýna... Ne Þili'yi sordular, ne Santiago stadyumunu ona... Ne 1971 Türkiye'sini, ne 1980'i... Ayhan Hikmet ve Ahmet Gürkan da öldürüldü CIA paralarýyla... Onlarý da soran olmadý... Kýbrýs'ta bunca kan akýtanlarla barýþ aradýlar workshop'larda... Yüzümüzü kýzartacak ve utancýmýzdan bizi kahredecek çok þey var tarih sayfalarýnda... Kýzlarýný Araplara satanlardan farkýmýz yok bizim de... Kýzlarýný sattý onlar, biz ise memleketin anasýný... Holbrooke ve Weston'un arkasýndan aðýtlar yaktýlar... Ve sýzlattý Srebrenitsa kurbanlarýnýn ruhunu bu da... Santiago stadyumunda gitar çalan parmaklarý ezildikten sonra katledilen Victor Jara'nýn ruhunu... Fazýl Önder ve Derviþ Kavazoðlu'nun ruhlarýný... Teslim oldular vampire, conflict resolution denilen cadý masasýnda... Ve haberler geliyor þimdi... Barýþ ve demokrasi götürmüþler Libya'ya... Eskiden darbe yaptýrýr, bir cunta koyardý herkesin baþýna... Cunta týrnaklarýný söker, organlarýna elektrik verirdi Yanki'yi sevmeyenlerin... Þimdilerde yeni bir icadý var... Demokrasi götürmek! Bunun için de tankýyla topuyla kendisi dalýyor artýk içeri... Koltuk deðneði Avrupa... Yuh olsun bunlara tapanlara... Zamane putperestleri... Diz çökmüþ, hayranlýkla bakýyor Irak ve Libya kurtarýcýlarýna... Salaklar sofrasýnda...

3 AFRÝKA dan mektup... KIBRIS CUMHURÝYETÝ ORTAKLIÐI VE NÝSAN BÝR ÞAKASI Haber resmi olarak doðrulanmýþ deðil henüz... Ve doðrusu pek de inanýlacak gibi deðil. Rum tarafý bir çözüm önerisi olarak 1960'taki ortaklýðý, yani Kýbrýs Cumhuriyeti'ni masaya getirmeye hazýrlanýyormuþ... Bir þartla ancak... Eðer halen sürdürülmekte olan müzakerelerden bir sonuç alýnmazsa 'taki þekliyle deðil tabii... Bazý yeni düzenlemelerle... Ki bunu da anlamak pek zor deðil... O zamandan bu yana çok büyük deðiþiklikler oldu adada... Kýbrýs tek bölgeydi, iki bölge oldu... Nüfus birbirinden ayrýldý... Mülkiyet allem gallem oldu... Zürih yeniden masaya konursa, elbette tüm bunlar göz önünde bulundurularak konacak... Anayasa modernize edilecek... Ve bir meclis çatýsý altýnda yeniden biraraya gelmek nasip olursa, orada karar verilecek herþeye... Federal bir sisteme gidilip gidilmeyeceðine de orada karar verilecek... * Ýnanýlýr gibi deðil dedik... Gerçekten inanýlýr gibi deðil... Rum tarafý sahiden mi böyle bir öneri yapmaya hazýrlanýyor? Bizim bugüne kadar gözlemlediðimize göre, en kötü senaryo bu senaryo Rumlar için... O kadar kötü ki, taksimi bile kabul ederler de asla bunu kabul etmezler sanýyorduk... Þakasýna bile tahammülleri yoktu doðrusu... Biz denedik de bunu... Geçtiðimiz yýllarda Nisan bir þakasý yaptýk gazetemizin manþetinde... Hristofyas Kýbrýslýtürklere Cumhuriyete dönün çaðrýsý yapýyor dedik... Ortalýk kaynadý birden... Rum tarafý allem gallem oldu... Baþlangýçta bunun Nisan bir þakasý olduðunu anlamayan Kýbrýslýrum liderler, Hristofyas delirdi mi havasýnda telefona sarýlarak bilgi talep ettiler baþkandan hemen... Haberimiz tüm Rum medyasýnda flaþ haber olarak yayýnlandý... Gerçek anlaþýlýr anlaþýlmaz, Hristofyas'ýn talimatýyla kaldýrdýlar haberi yayýndan... * Kapýlar açýldýðý sýralarda, gazete olarak ziyaretlerine gittiðimiz tüm Rum liderlerine de sorduk bunu... Kýbrýs Cumhuriyeti ortaklýðýna dönüþ isterler mi, istemezler mi? Olumlu bir yanýt alamadýk hiçbirinden... "Dönmek istemeyiz" de demediler ama "Zaten kim ister ki bunu?" diye sordular... Kendilerinin de istemediðini bize sezdirdiler en azýndan. Þimdi ne oldu, ne deðiþti de böyle bir fikre kapýldýlar?, Ve kapýldýlar mý gerçekten? * Kafasýndaki çözümü 1974'ün fetih zihniyeti üstüne inþa eden ve þekillendiren Türk tarafý, daha fazlasýný istediði için 1960'a geri dönülemeyeceðini söyleyip duruyor... Bu öneriyi Rumlar yaparsa bile, pek de gönüllü yapmýþ olmayacaklarýnýn farkýnda deðil... En iyi çözüm bu çözümdür oysa... Günün þartlarýna göre yeniden düzenlenmiþ Kýbrýs Cumhuriyeti ortaklýðý... Rumlar önerirse, bu fýrsat hiç kaçar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE 5 HIZ TESPÝT KAMERASI DAHA Girne ve Güzelyurt bölgesindeki farklý kavþak ve yýllara 5 hýz tespit kamerasý daha takýldý. 65 KM hýz sýnýrý bulunan kavþaklardaki kameralarla birlikte KKTC genelindeki kameralarýn sayýsý 76'ya yükseldi. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn açýklamasýna göre Çamlýbel, Tepebaþý Akdeniz, Girne Denizkýzý ve Zümrütköy kavþaklarý ile Dikmen yoluna takýlan kameralar 29 Aðustos'ta devreye girecek. KTÖS'ten öðretmen adaylarýna "Bilgilendirme Semineri" Kýbrýs Türk Öðretmen Sendikasý, 17 Eylül Öðretmen Sýnavlarý öncesi, sýnýf öðretmenliði, okulöncesi öðretmenliði ve özel eðitim öðretmenliði kadrolarýna müracaat edecek olan öðretmen adaylarýna yönelik bilgilendirme semineri düzenledi. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen seminer de, Sendika ve sendikacýlýk nedir, Göç yasasý ve Sosyal Güvenlik Yasasý, Eðitimde neoliberal politikalar karþý örgütlü KADDAFÝ'NÝN ÝKÝ OÐLU YAKALANDI NATO Libya'yý ele geçirdi Libyalý muhalifler, 6 ay kadar süren iç savaþýn ardýndan Libya lideri Muammer Kaddafi'ye baðlý güçlerin denetimindeki baþkent Trablus'a girerek kentin yüzde 95'inin denetimini ele geçirdi. Libyalý muhaliflerin sözcüsü, kente üç koldan baþlattýklarý saldýrýyla eþ zamanlý olarak kentte dikkatli bir þekilde organize edilen ayaklanmanýn ardýndan Trablus'un batýsýndaki bir mahalleden giren muhalif güçlerin kentin yüzde 95'inin kontrolünü ele geçirdiklerini belirtti. Sözcü, Kaddafi'nin Cumhurbaþkanlýðý Sarayý koruma görevlilerinin silahlarýný teslim ettiðini kaydetti. Libyalý muhaliflerin kurduðu Ulusal Geçiþ Konseyi'nin Koordinatörü Adil Dabbeçi Reuters haber ajansýna yaptýðý açýklamada, Libya lideri Kaddafi'nin küçük oðlu Seyfülislam'ýn ele geçirildiðini, Kaddafi'nin büyük oðlu Muhammed El Kaddafi'nin de muhalif güçlere teslim olduðunu söyledi. Dabbeçi, Lahey'deki Uluslararasý Ceza Mahkemesi'nin insanlýða karþý suç iþledikleri iddiasýyla Muammer Kaddafi ile birlikte yargýlamak istediði Seyfülislam'ýn mahkemeye teslim edilmesi mücadele, KTÖS Eðitim Politikasý, Geçmiþten Günümüze Öðretmenin ekonomik, demokratik ve özlük haklarý mücadelesi, Okul deneyimleri ve Okul Ortamlarý, Öðretmen Kooperatifi, Belça ve Radyo Mayýs, Ýlkokul Öðretmen Sýnavlarý, Münhal Yerler konu baþlýklý sunumlar yapýldý. Eðitime 64 öðretmen adayý katýldý. 22 Aðustos Pazartesi günü, saat 09:30-15:30 saatleri arasýnda gerektiðini bildirdi. Kentteki muhalif güçlere karþý direniþin büyük oranda azalmasý üzerine muhalif güçler ve kendilerini destekleyen Libyalýlar, Yeþil Meydan'da kutlamalar yaptý. Yeþil Meydan'ýn yakýnýnda, gençlerin Kaddafi hükümetine ait yeþil bayraklarý yakarak kendi bayraklarýný kaldýrdýklarý, bazý Libyalýlarýnsa ''kutsanmýþ gün'' olarak adlandýrdýklarý bugünde þükran duygularýný göstermek için topraðý öptükleri görüldü. Bu arada pek çok Trabluslunun cep telefonuna muhalif güçlerin yönetiminden gelen ''Allahu Ekber. Muammed Kaddafi'nin çöküþü üzerine Libya halkýný kutluyoruz'' yazýlý mesajlar geldiði belirtildi. Arap dünyasýnda en uzun süre iktidarda kalan Kaddafi, büyük petrol kaynaklarýna sahip 6 milyon nüfuslu çöl ülkesi Libya'yý genellikle acýmasýz ve dengesiz bir diktatör olarak yönetti. Bir Pan jumbo jetine 1988'de Ýskoçya'nýn Lockerbie kasabasýnýn üzerinde uçtuðu sýrada düzenlenen, 270 kiþinin hayatýný kaybettiði bombalý saldýrýdan yýllarca sorumlu tutulan Kaddafi, yýllar sonra sorumluluðunu kabul ederek olayda hayatýný kaybedenlerin Dome Hotel'de gerçekleþtirilen seminer de, Güven Varoðlu, Þener Elcil, Burak Maviþ, Uður Erilen, Besim Baysal, Mustafa Özhür, Mustafa Baybora, Cenk Gürçað, DAÜ-SEN Genel Sekreteri Ulaþ Gökçe, Av.Ali Fevzi Yeþilada, Mustafa Toto, Fügen Yazgýn, Halil Kara ve Yýlsay Barlasoðlu da konuþmacý olarak katýldý. Seminerde sýnavda gerekli olan dökümanlar öðretmen adaylarýna verildi. yakýnlarýna 10'ar milyona kadar varan tazminatlar ödedi. Tazminat ödemesinin ardýndan tekrar uluslararasý toplum tarafýndan benimsenmeye baþlayan Kaddafi, 22 Þubat'ta kendi yönetimine karþý baþlatýlan protesto gösterileri sýrasýnda yaptýðý bir televizyon konuþmasýnda, protestocularý ''santim santim, teker teker, oda oda, ev ev, sokak sokak avlayacaðýný'' söylemiþ ve bu konuþmasýyla bir anda halkýn öfkesini alevlendirmiþti. Kaddafi'nin yaptýðý konuþmanýn halk üzerinde yarattýðý infialden yararlanan Libyalý muhaliflerin, Kaddafi rejimini devirmek amacýyla silahlý mücadele baþlatmasý kolaylaþtý. OBAMA'NIN MESAJI Trablus'taki muhalif güçlerin saldýrýsýnýn sürdüðü sýralarda Martha's Vineyard adasýnda tatilde bulunan ABD Baþkaný Barack Obama da yayýmladýðý yazýlý açýklamada, son durum hakkýnda tam bilgi edinmeden yorumda bulunmayacaðýný duyurdu. Beyaz Saray'dan yapýlan açýklamada da Obama'nýn düzenli olarak Libya konusunda bilgilendirildiði kaydedildi. Kýbrýs Sivil Toplum Örgütleri Aðý çöplükleri ziyaret etti Kýbrýs Sivil Toplum Örgütleri Aðý, 2010 yýlýnda Avrupa Komisyonu finansörlüðünde baþlayan Atýk Yönetimi çalýþmalarýnda kaydedilen ilerlemeyi görmek için, Dikmen ve Güngör çöplüklerine ziyaret gerçekleþtirdi. Kýbrýs Sivil Toplum Örgütleri Aðý'ndan verilen bilgiye göre, ziyaretlerde, Kýbrýs Sivil Toplum Örgütleri Aðý adýna Kýbrýs Türk Diyabet Derneði, Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý, Management Center, Kýbrýs Türk Yöneticiler Birliði, Kýbrýs Türk Ýnsan Haklarý Vakfý, Biyologlar Derneði, Yeþil Barýþ Hareketi, Evrensel Hasta Haklarý Derneði ve KAYAD temsilcileri de hazýr bulundu. Ziyaretlerde, önce Dikmen Çöplüðü, sonra da Güngör Çöplüðü incelenerek, bilgiler alýndý. Dikmen Çöplüðü'nde hazýr bulunan sivil toplum örgütlerine, proje amiri Christopher Edge ve teknik ekip kýsa bir sunum yaparak, sivil toplum örgütü temsilcilerinin sorularýný yanýtladý. Dikmen Çöplüðü'nün rehabilitasyonunda önemli aþamalar kaydedildiði bilgisi edinilen ziyaretlerde, Dikmen Çöplüðü'nün sadece rehabilite edilmekle kalmayacaðý, ayný zamanda kapanacaðý teyit edildi. Güngör'de kurulmaya baþlanan çöplüðün ise %65'inin tamamlandýðý ve projeye göre çöplük inþasýnýn en erken Ekim ayýnýn baþýnda, en geç de Kasým ayýnda bitirilmiþ olacaðý kaydedildi. Kýbrýs Sivil Toplum Örgütleri Aðý, Güngör çöplüðüyle birlikte, artýk çöplerin geliþigüzel atýlmayacaðý ve sýkýþtýrýlma uygulamasýna tabii tutulacaðýna dair de bilgilendirildi ve Dikmen Çöplüðü'nde çýkan yangýnlarýn en önemli sebeplerinden olan kontrolsüz ve sýkýþtýrýlmayan çöpler, sýkýþtýrýlarak patlayýcý elementlerden arýndýrýlacaðý kaydedildi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bayramdan önce ödenecekmiþ maaþlar Bir müjde diye açýkladýlar vatandaþa Bu ne lûtuftur ne de ihsan be arkadaþlar Müjde diye sanki kim inanýr böyle traþa? Kalay KAYBEDÝLMÝÞ ÜLKE VE KAZANILMIÞ HAKLAR Kýbrýslýtürkler ve varoluþ mücadelesi verdiðini ya da vereceðini iddia eden örgütler, artýk karar versinler: Ya kaybedilmiþ bir ülke için mücadele edecekler, ya da kazanýlmýþ haklar için kavga verecekler. Buradaki yaman çeliþkiyi çözmek gerekecek bu durumda. "Kazanýlmýþ" denilen "haklar" gerçekten kazanýldý mý, yoksa verildi mi? Verildiyse kimler tarafýndan niçin verildi? Bir ülkeyi iþgal edenler tarafýndan verilen "haklar" için mücadele etmek, kaybedilmiþ bir ülkeyi iþgalciye teslim etmek deðil mi aslýnda? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik O KADAR DA OLMAZ... Maðusa'daki hastanenin yaþý, yarým asrý aþmýþ durumda... Ve bir Türk üniversitesine KKTC hükümeti tarafýndan yýkýlýp yerine baþka bir bina yapýlmasý için tahsis edildi... Ýngiliz döneminin kaymakamlýk binasý olan tarihi bir yapý daha ÝTÜ'ye verildi... Bu kadar deðil tabii... ÝTÜ'ye Lefkoþa'da daha önce de bir tarihi bina tahsis edilmiþti. Selimiye Meydaný'nýn arka kýsmýnda kapýsý kalýn zincirlerle baðlý olan sarý taþtan bina... Sadece ÝTÜ'ye deðil, Türkiye'nin birçok üniversitesine böyle bol keseden Kýbrýslýlara ait mal ve mülk daðýtýmý yapýldý... ODTÜ'ye de benzer kolaylýklar yapýlmýþ ve yüzlerce dönüm Rum arazisi üzerine Kalkanlý ODTÜ yerleþkesi kurulmuþtu... Geçmiþ yýllarda ODTÜ sýnýrýnda bulunan ormanlýk arazide çýkan yangýn üniversitenin sýnýrlarýnýn daha da geniþlemesine olanak saðlamýþtý... Çukurova Üniversitesi'nin de yakýn bir zamanda KKTC'de bir yerleþke kuracaðý söyleniyor... Eskiden Özkan Murat ile Ferdi Sabit Soyer köy köy dolaþýp gençlere arsa veriyorlardý... UBP hükümeti iktidara getirildikten sonra onlarýn býraktýðý yerden Çavuþoðlu ve Ýrsen Küçük iþe baþladý... Nasýl bir mal býrakmýþtý Kýbrýslýrumlar ki tam 37 yýldýr daðýt daðýt bitiremiyorlar... Sadece Türk üniversitelerine deðil, Türkiye'deki futbol kulüplerine de Kýbrýs'ýn kuzeyinden mal ve mülk tahsis edildi... Gelen aldý giden aldý anlayacaðýnýz... Burada herþey ganimettir... Savaþtýlar Rum mallarýný ganimetlemek de haklarýdýr yýlýndan sonra Türk ahalisinin buralara akýn etmesi kendiliðinden deðildir... Bir stratejinin, bir planýn gereði yapýldý tüm bunlar... Geçen gün Rum basýnýnda, Türkiye'nin Kýbrýs Cumhuriyeti hava sahasýnýn üçte birinine müdahalede bulunduðuna dair haber vardý... Bu alanda uçuþ yapan uçaklara müdahale ediliyormuþ... Bu müdahale tehlikelere de sebebiyet vermekteymiþ... Durup dururken neden yazdým bunlarý? Herkesin bildiði olaylar bunlar... Hatta buraya yazýlamayan o kadar benzer konu var ki... Kýbrýslýrumlara ait mallarýn mülklerin Türkiyeli futbol takýmlarýna, üniversiteleri ile orta ve lise düzeyindeki bazý okullara peþkeþ çekilmesi ve benzeri olaylarla yapýlan görüþmeler arasýnda çeliþki olduðunu söylemek için yazdým... Türk tarafý, Rumlar ya 2012'nin ikinci yarýsý baþlamadan çözüme katký koyarlar, ya da bu iþ biter diyorlar... Çözüm isteniyorsa Türk takýmlarýna, Türk okullarýna verilen Rum mal ve mülkleri neyin nesidir. Rum arazilerine yapýlan inþaatlar... Her gün bir köyde daðýtýlan Rum arazileri çözüme hizmet mi eder? Rumlarýn çözüme katký yapmalarýný istemek, Türkiye'nin adadaki durumunu kabullenmek ve onaylamak anlamý taþýmýyor mu? Rumlara için, "bizim gibi aptaldýrlar" diyoruz ama yok da bu kadar! Devlet Hastanesi'nde felçli hastalara acil omurga ameliyatý Saðlýk Bakanlýðý, omurga kýrýðý olan hastalarýn Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'nde ameliyat edildiðini, yaklaþýk 4 yýldan beri devam eden ameliyatlar nedeniyle artýk yurt dýþýna sevke gerek kalmadýðýný bildirdi. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, ilk kez 2007 yýlýndan yapýlmaya baþlanan ve baþarýlý bir þekilde devam eden omurga kýrýðý ameliyatlarý için hastalar daha önce Türkiye'ye sevk ediliyordu. Konuyla ilgili olarak, Bakanlýk Basýn Bürosu aracýlýðýyla açýklama yapan Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi hekimi Op. Dr. Cenk Soydan ve Beyin Cerrahi Servisi hekimi Op. Dr. Erol Barçýn, acil müdahale gerektiren ve nörolojik kaybý olan omurga yaralanmalarýnda zaman kavramýnýn önemine deðinerek, "Ameliyatlarýn Kýbrýs'ta yapýlýyor olmasý zaman kaybýný önler ve hastalarýn saðlýklarýna kavuþmasý anlamýnda çok önemli bir avantaj saðlar" dedi. "Belli bir süre geçtikten sonra ameliyat edilen hastalarda ameliyat sonrasý yararlaným acil ameliyata alýnana göre daha azdýr" diye konuþan her iki hekim, acil giriþimlerde felç durumunun geri dönmesinin daha büyük bir olasýlýk olduðunu söyledi. Uzman hekimler, "Hastaya 3-4 saat içerisinde acil müdahale edilmeyip de Türkiye'ye sevk edilmesi en iyi ihtimalle 2 günlük bir zamaný kapsar ve bu durum felçli Maðusa'da eski eserler temizleniyor Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'na baðlý Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Pilli, Gazimaðusa'daki St. Francis Kilisesi, Akkule, Othello Kalesi ve Salamis Antik Kenti'nde temizlik ve bakým çalýþmalarý yapýldýðýný açýkladý. Pilli yazýlý açýklamasýnda, Gazimaðusa kentinin eski eser ve ören yerleri açýsýndan ülkenin en zengin bölgesi olduðuna iþaret ederek, yaz mevsimi baþýndan beri burada bulunan eski eser ve ören yerlerinde düzenli temizlik çalýþmalarýnýn yapýlmakta olduðunu kaydetti. Pilli, þu ana kadar daire personeli ve geçici iþçi kapsamýnda alýnan elemanlar tarafýndan yürütülen eski eser ve ören yerlerinin temizlik çalýþmalarý çerçevesinde Gazimaðusa'daki St. hastanýn geri kazaným olasýlýðýný azaltýr" ifadelerini kullandý. Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde felçli omurga kýrýklý hastalarýn 3 saat içerisinde ameliyata alýndýðýný vurgulayan Barçýn ve Soydan, "Hastaya müdahalede zaman kaybý yaþanmýþsa, geri kazaným en iyi merkezde tedavi edilse bile çok azalýr. Bu yüzden acil olarak yapýlan müdahaleler gerçekten çok önemlidir. Daha önceleri Türkiye'ye sevk edilen hastalarýn Türkiye'deki hastanelere giriþ yapýp ameliyata alýnmasý, en erken 1 veya 2 gün sonra mümkün olabiliyordu. Bizde ise konu olan felçli omurga kýrýklý hastalar ortalama 3 saat gibi kýsa bir süre sonra ameliyata alýnýyor" dedi. Son bir yýlda iþ veya trafik kazasý geçirip omurga kýrýðý oluþan 8 hastanýn Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi acil servisine baþvurduðuna dikkat çeken her iki uzman hekim, bu hastalarýn 5 tanesinin omurga kýrýklarýna baðlý olarak kýsmi veya tam felç durumlarýnýn mevcut olduðunu kaydederek, Nörolojik hasarý olanlarýn acil olarak (takip eden birkaç saat içinde), diðerlerinin de en yakýn ameliyat gününde ameliyat edildiðini söylediler. Ameliyat edilen tüm hastalarýn ameliyattan fayda gördüðünü de vurgulayan Barçýn ve Soydan, özellikle felç durumu olanlarda klinik düzelmelerin gözlenmesi hem hasta ve yakýnlarýný, hem de tedaviyi sürdüren hekimleri sevindirdiðini söyledi. Francis Kilisesi, Akkule, Othello Kalesi ve Salamis Antik Kenti'nin temizliðinin tamamlandýðýný vurguladý. Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel'in bakanlýðýna baðlý dairelerinin Gazimaðusa bölgesindeki þube ve ofislerini geçtiðimiz temmuz ayýndaki ziyareti esnasýnda, Othello Kalesi'nde yapýlmakta olan temizlik çalýþmalarýný da yerinde incelediðini hatýrlatan Pilli,Othello Kalesi'nde temizliðin yaný sýra yapýsal bakým çalýþmalarýnýn da yapýldýðýný söyledi. Othello Kalesi'ndeki büyük pencere görünümündeki okçu mazgallarýnýn içine düþen kum taþlarýnýn birikmesi nedeniyle kapanma tehlikesiyle karþýlaþtýðýný ifade eden Pilli, bu mazgallarýn temizlendiðini anlattý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent AKÇA'DAN KARALAMACALAR TC Büyükelçisi Halil Ý. Akça'nýn Kýbrýslýtürklerle ilgili görüþ ve düþünceleri hiç deðiþmedi. Hep öfkeli... Önyargýlý... Ve ceza kesici!.. Sevgi... Anlayýþ... Ve hoþgörüden uzak! Daha TC Yardým Heyeti'nde üst düzey bir bürokratken, Derviþ Eroðlu'nu cumhurbaþkanlýðý makamýnda ziyaret ederek Kýbrýslýtürkleri þikâyet etmiþti. Akça bugün gelinen noktada ekonomik çýkmazýn tek sorumlusu olarak gördüðü Kýbrýslýtürklerin artýk cezalandýrýlmasý gerektiðini belirtmiþ ve bu amaçla Eroðlu'nun harekete geçmesini istemiþti! Akça'nýn attýðý bu adým, daha sonra Ankara'dan gelen baský ve dayatmalarýn ilk sinyaliydi. Göç yasasý geçirildi! Maaþlar Türkiye'nin de altýna çekildi! Eþel mobil kaldýrýldý! Kýbrýslýtürklere ait kurum ve kuruluþlar özelleþtirme adý altýnda TC sermayesine peþkeþ çekilmeye baþlandý! Akça'nýn saray ziyareti ve Kýbrýslýtürklerin cezalandýrýlmasý gerektiðine dair söyleminden rahatsýz olan Eroðlu, bu rahatsýzlýðýný Ankara'ya iletmiþ ve Halil Ý. Akça'nýn görevden alýnmasýný talep etmiþti. Dikkate bile alýnmadý Eroðlu'nun þikâyeti! Tam aksine, Kýbrýslýtürkleri cezalandýrma çalýþmalarý bütün hýzý ve pervasýzlýðýyla sürüyor! Kuzey Kýbrýs'ta tüm sendikalarýn, sivil toplum örgütlerinin ve muhalefet partilerinin istenmeyen þahýs ilân ettiði Akça, inadýna TC Lefkoþa Büyükelçiliðine atanarak ödüllendirildi! Kýbrýslýtürkleri cezalandýrmak istediði için ihya edildi! Zorunan deðil ya... Halil Ý. Akça'nýn yýldýzý hiçbir zaman barýþýk olmadý Kýbrýslýtürklerin yýldýzýyla. Hep bugünkü durumun suçlusu olarak gördü bizi. Elinizle yaptýnýz boynunuzla çekmelisiniz, dedi! Akça þimdi büyükelçi olarak TC Yardým Heyeti raporuyla yeniden sahnede. Kýbrýslýtürklere bir sürü eleþtiri, uyarý ve suçlamalarda bulundu yine. Türkiye veriyor siz yiyorsunuza getirdi iþi. Yatýrým yapmýyorsunuz, dedi! Gelecek nesilleri borç altýnda býrakýyorsunuz, dedi! Yatýrým yapmýyor ya da yapamýyorsak... Ürtetimden bilinçli ve sistemli bir þekilde koparýldýysak... Ve bugün Kuzey Kýbrýs'ta doðan her çocuk, 25 bin TL borçla dünyaya geliyorsa... Ýþgaliniz altýnda bulunan Kuzey Kýbrýs'a TC'den aktardýðýnýz nüfusla, kendi yurdumuzda azýnlýk durumuna düþürülmüþsek... Siyasi irademiz asimilasyon yoluyla gaspedilmiþse... Bir sormagir hanýna çevirdiðiniz Kuzey Kýbrýs'ta olaðanüstü bir suç patlamasý yaþanýyorsa... Baþta saðlýk ve eðitim olmak üzere tüm alanlardaki hizmetler felç durumuna gelmiþse... Ve ne ekonomimiz, ne de enerji kaynaklarýmýz 1 milyona dayadýðýnýz bu nüfusu beslemeye yetmiyorsa... Bunun sorumlusu Kýbrýslýtürkler deðil... Sizsiniz... Gelmiþ geçmiþ bütün TC hükümetleri ve bu durumun üstüne tuz biber eken AKP hükümetidir. Ve kuþkusuz, seçimlerimize müdahale ederek burada kurdurttuðunuz kukla hükümetlerin de payý vardýr bunda. Elinizle yarattýðýnýz bu felâket tablosunun bedelini de siz ödemek zorundasýnýz. Hem de þu anda ödediðinizi 10'a katlayarak! Kýbrýslýtürklerin nüfusunu, buraya yýðdýðýnýz TC'li nüfusla 10'a katladýðýnýz gibi... Türkiye'nin bilgisi ve onayý olmadan burada sinek bile uçamaz sayýn büyükelçi. Sizin, halk arasýnda sýkça söylenen, "bizimkiler Ankara'ya sormadan tuvalete bile gidemezler" sözünden hâlâ haberiniz olmadý mý yoksa?!

5 23 Aðustos 2011 Salý 5 Þaziye nin Görüþü: * Devlet dairelerinde çalýþanlar arasýnda görev sýrasýnda uyuyanlar, tavla oynayanlar, baþka iþlerlerle uðraþanlar varmýþ. - Bu da bir þey mi Mercimeði fýrýna verenler bile var. * Stefanu Kuzey'de yapýlacak nüfus sayýmýný güvenmiyormuþ. - Lokmalarý iki iki yutacaðýmýzdan kuþkulanýyor besbelli! *Kalecik ve Teknecik elektrik santrallerinin yarattýðý çevre kirliliðini önlemek için çalýþma baþlatýlmýþ. - Sakýn ola kulak vermeyin bu boþ laflara Adamý filtre takmak için bacaya týrmanýrken görmezseniz, ne derlerse inanmayýn. * Amerika Birleþik Devletleri, Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi'ne 250 enerji tasarruf albümü baðýþlamýþ. - Çok iyi oldu Aydýnlýk yarýnlar ancak enerji tasarrufu ile saðlanýr.. * Ünverdi "Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olmasý gerekir" demiþ. - Þu tesadüfen bakýn Kaç bakan o koltuða oturmuþsa hepsi aynýsýný söyledi ama ne yazýk ki hiçbiri uygulamaya geçemeden koltuktan inmek zorunda kaldý. * Maraþ'ýn açýlmasý ve sahiplerinin geri dönmesi çözüme katký saðlayacakmýþ. - Hiç sanmam Bu defa da Omorfolular ve Karpazlýlar oyun bozanlýk çýkaracak, Maraþ gittiði ile kalacak. * KKTC bütçesinin %82'si maaþlara gidiyormuþ. - Maaþlar da maaþ olsa! Erdoðan Baybars Rakamlar ne söylüyor Saat yaþýnda bir erkek, kýz arkadaþý ile geziniyor. 16 yaþýndaki erkeðin, kýz arkadaþý kaç yaþýnda olur acaba? Neyse Bu ayrý konu! Bu arada, yanlarýndan geçen 49 yaþýndaki bir adam, 16 yaþýndaki delikanlýnýn yanýndaki kýza bakýyor. Delikanlý gýcýk kapýyor bakýþtan ve babasý yaþýndaki adama "Ne bakýyon lan" diyor. Adam ne görmüþse, ÇOK AYIP YAKIÞTIRAMADIM "Ýftar yemekleri" yeni moda gibi gösterilmeye çalýþýlýyor ama deðil. Yýllardýr var. Ama nedense bu yýl göze batmaya baþladý. Aslýnda göze batan yemekler deðil. Düzenleyenler.. Bir yanda Bayan Eroðlu, bir yanda Bayan Küçük Hemen hemen her akþam bir bölgede bir yemek veriyorlar. Eh Bu kadarý da muhalifleri kýzdýrýr tabii. Ortaya attýklarý soru ilginç: uyarýya aldýrmýyor, bakmaya devam ediyor. Daha sonra da çektiði býçaðý ile delikanlýyý iki yerinden deliyor. Þimdi her ikisi de tutuklu... Delikanlý önce hastaneye, sonra karakola. Gece böyle bitiyor. Olay Adana'da, Balýkesir'de, Samsun'da, Konya'da deðil, Lefkoþa'da yaþandý ve geçti. Yer ve rakamlar sanýrým size bir þeyler söylemektedir. - Ýftar yemekleri nereden ödeniyor? Ýnanýr mýsýnýz hiç merak etmedim bu sorunun yanýtýný Daha doðrusu nerden ödenirse ödensin. Deyinki devletten ödeniyor. Eee, nolmuþ yani devletten ödeniyorsa! Bu devletin milyonlarýný yiyenler var, onlara laf yok. Ama fakir fukaranýn içtiði bir tas çorbanýn hesabý soruluyor. Çok ayýp Hiç yakýþtýramadým! BÖYLE BÝR ANDI "Dipkarpaz Belediyesi Milli Parka Giriþ Bileti. Ederi: 4 TL No: V.D. Sicil No: BL 25." Adam bu bileti verdikten sonra, "Bundan daha büyük rezalet olamaz yahu" dedi. Kýzgýndý. Öfkesini çýkaracak yer arýyordu, bana geldi. "Biliyorum yazdýnýz ama bir daha yazýn Yüz defa yazýn. Bu haraç uygulamasýna son verilene Susmak da çözüm deðil, baðýrmak da çözüm deðil. Katýlmak da çözüm deðil, katýlmamak da Aslýnda çözümün ne olduðu da belli deðil. PARKA HARAÇ ÝLE GÝRMEK kadar yazýn." Ne diyebilirdim, "tamam yazarým" dedim. Vatandaþ, verdiði paranýn amacýna uygun kullanýlmadýðýný düþünüyor. Açýkçasý güvenmiyor. Paranýn nereye gittiðini bilmek istiyor. Belediye bu tür sorulara yanýt vermedi þimdiye kadar. Vergi Dairesi, ne kadar KDV yatýrýldýðýný açýklasýn bari, ona da razýyýz!. Yatýrýlmýþsa tabi... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS "Madem izolasyon altýndasýnýz, ne varsa yükleyin getirin kapýlarým size sonuna kadar açýk" demesi gerekmez miydi Ankara'nýn?

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu Burasý Dingo'nun Ahýrý deðil bayým (Ýstanbul)- "Abi Kahramanmaraþlýyým. 11 yýl önce geldim. Güzelyurt'ta oturuyorum. Eþim ve çocuklarým da burada. Aslen boyacýyým ama inþaatla ilgili her iþi yaparým. Evet ben de sizin kadar tam Kýbrýslýyým." Ufak bir tadilat iþim vardý, "Ýyi bir usta var, getireyim, anlaþýrsanýz iþi ona verirsin" diyerek bu ustayý getirdi arkadaþým. -Yok muydu Kýbrýslý bir usta? -Hepsi de dýþarýda çalýþýyorlar -Nasýl? -Ya güneyde çalýþýyor ustalar, ya da dýþ ülkelerde.. Bir yabancý olarak. Ne kadar yanlýþ iþler yapmýþlar diye düþünüyorum önceki "yöneticiler" için Kendi insanýmýz (iþ gücümüz) hazýr kuvvet iken önce daðýtýldýlar. Sonra da Türkiye'den iþ yapsýnlar diye toplayýp yabancýlarý getirdiler iþçi, usta, çiftçi diyerek. Þimdi ya güneye gidip yapýlacak tadilat için Kýbrýslý usta bulacaðým, ya da TC kökenli iþçilere iþ vereceðim ki daha da kök salsýnlar burada.. Ve ileride bize, çadýra sýðmayan deve misali, "Usta, ikimize dar bu çadýr. Sen ufak ufak dýþarýya " diyene kadar. Kimin emri ile oldu bilmem. Uygun görenin kim olduðunu da bilmem. Eminim siz de tam bilmiyorsunuzdur ama nereden geldiðini aþaðý yukarý tahmin ediyorsunuzdur. AKP iktidarý, "uygundur" demiþ, iþbirlikçiler de "uygun" görerek onu KKTC Din Ýþleri Baþkanlýðý'na getirdiler. Talip Atalay Kýbrýs'ýn kuzeyine, Kýbrýs Cumhuriyeti yasalarýna göre yasadýþý yollardan giriþ yapmýþ TC kökenli birisi. Oysa Kýbrýs Cumhuriyeti'nin de TC, Ýngiltere, Ürdün, Fransa, Çin gibi ülkelerde olduðu gibi anayasasý var. Ülkeye nasýl giriþ yapýlacaðýna dair kurallarý da bellidir. Yasal gümrük kapýlarýndan pasaport, varsa vize gösterip mühür vurdurarak girilir, belli bir süre kalýndýktan sonra da çýkýþ yapýlýr. Aksi takdirde kaçak yollardan giriþ yaptý diye ceza alýr, izinsiz giren Atalay kendisini iki komþu ülkeden birisinin "yasal" konumda yetkili sanarak diðer tarafa geçmeye kalktý. Hem de kýrmýz halý beklercesine, elini kolunu sallayarak Ýbadet yapacakmýþ oradaki camilerde ve denetleyecekmiþ yerinde görerek. Burasý ne Dingo'nun ahýrýdýr sayýn Atalay ne de babanýzýn malý. Burasý Kýbrýs Cumhuriyeti. Siz geçici bir süre, o da ateþkes halinin bitip, anlaþma olana kadar, statükodan faydalanarak kuzeyde müftücülük oynayabilirsiniz. Ancak sizi o makama atayanlarýn uluslararasý yetkileri yok ki siz de yasal sayýlasýnýz. Siz Kýzýlay'dan Çankaya'ya gider gibi gidemezsiniz, Surlariçinden Elefteriya Meydaný'na Siz Ýzmir'den Ýstanbul'a gider gibi de gidemezsiniz Timbu'dan Larnaka'ya. Siz ille ki cumhuriyetin topraklarýna girmek ve bizim camilerimizde "namaz" kýlmak istiyorsanýz, AB vizesi alýr, yasal bir biçimde Kýbrýs'a girersiniz. O zaman olur Çünkü burasý Dingo'nun ahýrý deðil bayým. Burasý Kýbrýs Cumhuriyeti. -Nerden buldun oðlum, "Abi Kahramanmaraþlýyým.11 yýl önce geldim. Güzelyurt'ta oturuyorum " diyen yabancý iþçiyi Yerli mi yok? Ne yazýk ki "iþbirlikçiler" sayesinde yok Kýbrýs Cumhuriyeti yetkililerine buradan sesleniyorum Yasal sýnýrlardan yasadýþý geçiþlere ben de karþýyým. Ýzin verilmesin ki ciddiyetimiz olsun. Polis Genel Müdürlüðü'nden uyarý Polis Genel Müdürlüðü, vatandaþlarý, son günlerde insanlarýn telefonla aranarak, Lefkoþa ve Girne Garanti Bankasý ATM'leri aracýlýðý ile kontör yüklemesi yapýlmasýnýn saðlanmasýna çalýþýldýðý uyarýsýnda bulundu. Polis Genel Müdürlüðü, yaptýðý yazýlý açýklamada, son günlerde, kuvvetle muhtemel internet ortamýndan temin ettikleri þahsi bilgileri kullanan kimliði meçhul þahýs/larýn, vatandaþlarý Türkiye GSM operatörlerine ait numaralardan arayarak, kendilerini "Türkiye Terörle Mücadele Þubesinden" görevli olarak tanýtýp, BARAKA: Petrol tesisi bölgeyi yok eder Baraka Kültür Merkezi, Lefke bölgesine petrol dolum tesisi yapýlmasý halinde ekolojik dengenin bozulacaðýný, yýllardýr bölge halkýnýn kolaylýkla ulaþabildiði tek hastanenin kapanmak zorunda kalacaðýný, bölgedeki tarým potansiyelinin sona ereceðini, halkýn zehir soluyacaðýný ve bölgenin yok oluþa sürükleneceðini savundu. Konuyla ilgili olarak yazýlý açýklama yapan merkez, halihazýrda ekonomik olarak kalkýnmak ve istihdam yaratmak için CTP den Þehrin Kadýný na kutlama Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP - BG) Güzelyurt Ýlçe Örgütü yöneticileri, "Þehrin Kadýný" adlý eseri ile Almanya'da ödül kazanan fotoðraf sanatçýsý Lisani Otað'ý çalýþma ofisinde ziyaret ederek baþarýsýndan dolayý kutladý. Parti basýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre, CTP - BG Güzelyurt Ýlçe Baþkaný Burhan Eraslan, Güzelyurt Milletvekili Fatma Ekenoðlu, Kadýn Örgütü Güzelyurt Ýlçe Baþkaný Zühre Civa ve Kadýn Örgütü Güzelyurt Ýlçe Sekreteri Oya Ülken'den oluþan heyet, sanatçý Lisani Otað'a çiçek BKP: Üniversiteler çökebilir Birleþik Kýbrýs Partisi, üniversitelere ayrýlan 16 bin 395 kiþilik öðrenci kontenjanýnýn büyük bir bölümünün boþ kaldýðýný ve üniversitelere yalnýzca 5 bin 63 öðrencinin yerleþtirildiðini savunarak, bunun endiþe verici olduðunu kaydetti. BKP, elde edilen verilerin "Kýbrýs'ýn kuzeyindeki üniversiteleri çöküþe götüreceðini" iddia etti. BKP Eðitim Sekreteri Salih Sonüstün, yaptýðý yazýlý açýklamada, "üniversitelerdeki kontenjanlarýn boþ kalmasýnýn, Kýbrýs'ýn kuzeyindeki çarpýk düzenin, yapýsal bozukluklarýndan kaynaklandýðýný" ileri sürerek, gece kulüpleri, casinolar gibi olumsuzluklar bulunduðunu Anamur'dan KKTC'ye su taþýnmasý projesi n TÜRKÝYE KAMU ÝHALE BÜLTENÝNE GÖRE ÝSALE HATTI ÝNÞAATI ÝÇÝN 28 EKÝM'DE ÝHALEYE ÇIKILACAK "Türkiye'den KKTC'ye Ýçme ve Sulama Suyu Temini Projesi" çerçevesinde, deniz geçiþi isale hattý inþaatý için ihale Ekim'de yapýlacak. Anadolu Ajansý'nýn yayýnladýðý Kamu Ýhale Bülteni'nde yer alan bilgiye göre, Türkiye Çevre ve Orman Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Ýçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Baþkanlýðý'nýn açtýðý, "KKTC deniz geçiþi isale hattý inþaatý" ihalesi, 28 Ekim 2011'de açýk ihale usulüyle yapýlacak. bazý PKK mensubu kiþilerin, telefonla aradýklarý þahýslarýn kimlik bilgileri ile bazý iþlemler yapýldýðýný, bunlarý yakalayabilmek için maddi yardýma ihtiyaçlarý olduðunu söyleyerek kendilerinden, Lefkoþa ve Girne Garanti Bankasý ATM'leri aracýlýðý ile kontör yüklemesi yapýlmasýný saðladýðýný duyurdu. Açýklamada, vatandaþlarýn, sahtekarlýkla para temin etmeye çalýþan bu tür kiþilere itibar etmemeleri ve böyle bir durumla karþýlaþýlmasý halinde en kýsa zamanda olayý polisin bilgisine getirmeleri istendi. çok özgün ve bol potansiyelli bir turistik bölge olan Lefke'de istihdam yaratmak gerekçesiyle "doða düþmaný tesis" kurulmasýnýn büyük bir çeliþki olduðunu iddia etti. Bölgenin turistik yatýrým potansiyelinin yok olacaðýný ve vaat ettiði "istihdam" konusunda da sýnýfta kalacaðýný ileri süren merkez, bu tesisin, halkýn deðil sermayenin çýkarýna olacaðýný ve belli çevrelere ekonomik rant saðlamaktan öte bir anlam taþýmayacaðýný savundu. sunarak baþarýlarýnýn devamýný diledi. Güzelyurt'ta ikamet eden Kýbrýslý Türk fotoðraf sanatçýsý Lisani Otað, Uluslararasý Fotoðraf Sanatý Federasyonu'nun organizasyonuyla geçtiðimiz Haziran ayýnda Almanya'da yer alan yarýþmada, "Þehrin Kadýný" isimli eseriyle gümüþ madalya ve onur belgesi aldý. Yarýþmaya gönderdiði 4 eser de sergilenmeye layýk görülen Lisani Otað, Uluslararasý Fotoðraf Sanatý Federasyonu'nun düzenlediði uluslararasý fotoðraf yarýþmalarýnda, bu ödülü kazanma baþarýsý gösteren ilk Kýbrýslý Türk fotoðraf sanatçýsý oldu. savundu. Üniversitelerin bilim yuvalarýndan ziyade kâr amacý güden bir sektör haline getirildiðini, öðrencilerin müþteri olarak kabul edildiðini, hayat pahalýlýðý yanýnda, ev kiralarýnýn ve üniversite harçlarýnýn astronomik seviyelere çýktýðýný iddia eden Sonüstün, "Kýbrýslý Türklerin yönetimindeki üniversitelerin geleceðinin ne olacaðýnýn belirsiz olduðu bir ortamda, DAÜ'de yaþanan hukuk dýþý uygulamalar ve iþten durdurmalar yaþanýrken, Türkiye'deki 3 üniversiteye daha burada kampüs yapýmý için izin ve arazi verildiðini, bunun Kýbrýs'ýn kuzeyine yönelik izlenen vilayetleþtirme siyasetinin bir parçasý olduðunu" iddia etti. Türkiye'den KKTC'ye su taþýnmasý için baþlatýlan projede Alaköprü Barajý'nýn temeli, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ve Baþbakan Ýrsen Küçük'ün de katýldýðý törenle 7 Mart'ta atýlmýþtý.anamur'daki Dragon Çayý üzerine inþa edilen Alaköprü Barajý'ndan KKTC'ye yýlda 75 milyon metreküp su taþýnmasýný öngören projenin 4 yýlda tamamlanmasý hedefleniyor. GÜNLÜK BÝR YANDA ORUCUNU OPERASYONLA AÇAN BAÞBAKAN, BÝR YANDA EÞÝNÝN PARÇALARINI ARAYAN KADIN Hakkari'de PKK saldýrýsýnda þehit düþen Uzman Çavuþ Erhan Ar'ýn eþi Ayþegül Ar acý içinde feryat ediyor: "Eþimin o araçtan canlý çýkamayacaðýný biliyorum, parçalarýný istiyorum." Önce Ýçiþleri Bakaný eþine ait ceset parçalarýnýn bulunduðunu söyledi, ardýndan bulunmadý dedi. Ayþegül Ar, "Bir bulundu, bir bulunmadý, eþimin þehitliðini mahvettiler. Dertleþebileceðim bir mezartaþý istiyorum. Neden parçalarý kurda kuþa yem ediyorlar. Tüm bedenini de istemiyorum, saçýný, týrnaðýný, parmaðýný ne olursa ne getirirlerse razýyým" diyor. Ne yazýk, kapýsýný çalan yok. "Hakkari daðlarýnda benim kocam bu devlet için gitti. Kaymakam, belediye baþkaný, vali, milletvekili, baþbakan, hiçbirisi gelip de baþsaðlýðý dilemedi" diyor. Ayþegül Ar acýsýyla baþ baþa býrakýlýrken, Tayyip Erdoðan orucunu 'operasyon'la açýyordu. "Devlet bu milletin huzuru için operasyonu yapmakla mükelleftir ve bunu yapmak onun en doðal hakkýdýr." Ýþte AKP'nin ileri demokrasisinin fotoðrafý bu ÇAKICI DA AYNI HAVADA Mehmet Çakýcý nihayet petrol ve doðalgaz hakkýnda fikrini açýkladý, ama Ankara ile KKTC yetkililerinin söylediklerinden farklý bir þey söylemedi. O da mý hem KKTC'nin efendisi, hem de güneyde söz sahibi olma peþinde? MARAÞ EYLEMÝ Yeni Kýbrýs Partisi'nin kapalý Maraþ'ýn açýlmasý için Pazar günü Maðusa'da yaptýðý eylemi birinci sayfadan ve de manþetten veren tek gazete 'Afrika' oldu... Tecavüz haberi olsa, onlar da manþetten verirlerdi. LÝBYA DERSÝ TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Libya'da yaþananlarýn geriye kalan ülke yönetimlerine ders olmasý temennisinde bulundu... Ama herþeyden önce Türkiye için ders olmalý! OBAMA Guantanamo'yu kapatmayan, Afganistan ve Irak'tan çekilmeyen Obama, þimdi de Libya zaferiyle övünüyor. Siyah iktidarýn da beyaz iktidardan bir farký yok! KADDAFÝ ABD Kaddafi'nin yerini bilmiyormuþ. Zararý yok, Rumsfeld ve Chenney'nin nerede olduklarýný biliyor ya... Týrnak... "TC Büyükelçisi, baþladýðý gibi gidiyor: Diplomatik nezaketten uzak... Sanki adada bulunma gerekçesi, Kýbrýslý Türklere ders vermek. 'Kendimizin ve gelecek nesillerin ihtiyacý olan yatýrýmý yapmýyormuþuz!..' Ve 'gelecek nesilleri de borca sokuyormuþuz.' Bak sen!.." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Bir eski bakan kalkýp 'baþbakanlýðý çeteler yönetiyor' diyor. Bir diðeri de 'bakanlar sermayenin emrine girdi' diyor ama bunlarýn kim olduðunu sorduðunuzda da isim verilmiyor..." Levent ÖZADAM (Haberdar) "Hele bir de tecavüz edenler beyaz kimlik almaya aday veya beyaz kimlik sahibi çýkarlarsa devleti suçlu ilan etmekten baþka çaremiz de kalmaz galiba... Hata yýkmaz beyler, hoyratlýk yýkar. Sizin yaptýðýnýz da hoyratlýktan baþka bir þey deðil.." Çiðdem DÜRÜST (Star) "Yani Sayýn Davutoðlu sertleþecek de biz geri mi duracaðýz? Elbette ki hayýr! Biz de sertleþeceðiz. Ne diyeceðiz? 'Rum tarafý ile hesaplaþmamýz gerekebilir' diyeceðiz. Hesaplaþmanýn vurdulu kýrdýlýsý da olur, silahlý ateþlisi de olur, masa baþýnda görüþmeleri sürdürmekte olduðumuza göre, sorunu masadan alýp denizlere götürmenin alemi ne?" Erdoðan NAÝM (Vatan) Günün Kahramaný AHMET BENLÝ Bir zamanlar mezarlýklarýmýzda kabri yapýlmýþ bu kadar çok mezar yoktu. Yalnýz maddi gücü buna yetenler yakýnlarýnýn mezarlarýný yaptýrýrlardý... Ekonominin geliþmesiyle mezar yaptýranlarýn sayýsý da arttý, ancak hala yaptýrýlmamýþ yoksul mezarlar var hala... Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli çok duyarlý davranmýþ ve mezarlýktaki kabirsiz mezarlara kabir yaptýrmýþ... Bu iyiliksever tutumundan dolayý kutlarýz onu... Gönyeli Belediyesi ayrýca yaklaþan bayramý da göz önünde bulundurarak kuruyan otlarý ve aðaç dallarýný da temizlemiþ mezarlýkta...

7 23 Aðustos 2011 Salý FESLÝKAN Niyazi Ökten 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ BULANIK FÝKÝRLER... Binlerce insan sokaða döküldü, meydanlarý doldurdu. Tarihinde ilk defa, talan ve vurgun düzenini yýkmaya hazýrdý. Sýnýrsýzdý öfkeleri. Ankara ve Kuzey Kýbrýs'taki iþbirlikçiler telaþa kapýldý. Sokaða taþan ruhlardaki isyan bastýrýlmalý, kýrgýnlýk ve kýzgýnlýk yatýþtýrýlmalýydý. Topluma ihanet etmeye hazýr olanlarý araya soktular. Ýhanet çetesi görevi sadakat ve hiçbir fedakarlýktan kaçýnmayarak yerine getirmeye çoktan razýydý. Fakat tek, sadece tek bir koþullarý vardý. Ýktidar koltuklarýnýn yolu açýlmalýydý kendilerine. Kapalý kapýlar ardýnda istenilen söz verildi. Ve çalýþmaya koyuldu çete. Önce meydanlarý inleten kalabalýklar amacýndan saptýrýlacaktý. Ateþler yakýlacaktý parklarda, köy ve kasabalarda Kazanda helvalar, kuru fasulyeler, lokmalar piþecekti Karýnlar doyduktan sonra ise dans edilecekti ateþ etrafýnda. Sloganlar atýlacaktý. Engellenemezdi Kýbrýs'ta barýþ Barýþ inadýnaydý Dünya ile köprüler kurulacaktý Ambargolar kalkacaktý AB' ye girecekti Kýbrýs Türkleri ve AB'nin bahþettiði tüm nimetlerden faydalanacaktý Saftýr Kýbrýslýlar. Erken kanarlar. Hazýrlanan tuzaða kolayca düþtüler. Ve taþýdýlar iktidar koltuklarýna ihanet çetesini. Meclis baþkanlýðýný verdiler onlara. Baþbakanlýðý teslim ettiler. Saraya taþýdýlar elebaþýný, görüþmeci koltuðuna oturttular. Görüþmeci koltuðuna oturttuklarý, saraya taþýdýklarý Talat'tan ilk açýklama gelmekte gecikmedi. 'Bizi seçtiniz ' diyordu, 'evlerinize çekilme zamaný geldi, göreviniz sona erdi, evlerinize kapanýn.' Ýsyanlarý oynayan halk evine çekildi, meydanlarý bir kez daha doldurmamak üzere boþalttý. Ve seyre daldý anahtar deliðinden, pencere aralýðýndan iktidar koltuklarýna oturttuklarýnýn vizyona soktuðu tiyatroyu. Verdikleri oylarýn Ankara'nýn ayaklarýna altýn halý diye serildiðini hayretle seyrettiler. Otellerde bir partinin nasýl sermayenin kucaðýna oturtulduðunu izlediler ibretle, hayretle, þaþkýnlýkla. Barýþ'ýn nasýl dinamitlendiðine, Rum komþu ile ayrýlýkçýlýðýn nasýl pekiþtirildiðine tanýk oldular. Savaþ gemilerinde kahramanlarýn (!) göðüslerini nasýl kabarttýklarýný gördüler ve inanamadýlar gördüklerine. 'Gelsin ' diyorlardý, 'gelsin' diyorlardý 'düþman da görsün kimdir buralarda egemen!' 'Kýbrýs'ta barýþ engellenemez' çýðlýklarý atarak, barýþ yapacaklarý Kýbrýs halkýnýn diðer yarýsýný düþman ilan etmiþlerdi. Derin uykudan uyanýp gerçekleri görmesi yýllar aldý Kýbrýs Türkünün. Ancak çok geçti. Güvendikleri tarafýndan kapana sýkýþtýrýlmýþlardý bir kere. Kurtulmak kolay olmayacaktý. Ýhanete uðramýþ, arkadan býçaklanmýþtý. Yaralarýn geçmesi zaman alacak, hiç kapanmayacaktý belki. Çabayý býraktý, ölü topraðýný üzerine kendi elleriyle kendisi serpti. Küstü, kýzdý ve herkes ne hali varsa kendisi görsün diyerek köþesine çekildi. Partilere "Yoktur birbirinizden farkýnýz" diyerek inancýnýn yýkýldýðýný anlatmaya çalýþtý. Evet, yoktur birbirinden farklarý. Gerçi Serdar Denktaþ'ýn öz konularda ötekilerden nerede ayrýldýðýný pek kesin bilemeyiz ama geçenlerde þöyle demiþti, 'UBP ile CTP zýt kardeþtirler, birbirlerine güç veriyorlar.' Ne kadar doðru? Ýþte izleyin, seyreyleyin þu bulanýk fikirlerin havada uçuþtuðu vatandaþlýk yasasý tartýþmalarýný. CTP þiddetle karþý çýkýyor UBP'ye. Neden? Küçük, önemsiz ayrýntýlara inmeyelim, yeri deðil; çünkü yasayý 'yasa gücünde kararname' ile geçirmek istiyorlarmýþ da ondan! Halbuki, iktidar döneminde CTP deðil miydi yasa gücünde kararname ile üç defa af ilan ederek binlerce kaçaða vatandaþlýk yolu açan? Her on-beþ ayda af ilan ediyordu CTP takýmý! Üç defa! Unutuldu mu sanýyorlar? Hani, var mý aralarýnda fark? Tek amaç, yapay tartýþmalarla kafa karýþtýrmak ve Ankara'nýn talimatlarýný yerine getirmek deðil mi? Ýsmet Kotak hala yoðun bakýmda n YDÜ: KALP ÝYÝYE GÝDÝYOR, BEYÝN BELÝRSÝZLÝÐÝNÝ KORUYOR Aort damarý yýrtýlmasý sonucu cumartesi günü Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edilen eski bakanlardan, Gazeteci-Yazar Ýsmet Kotak'ýn yoðun bakýmda tedavisinin sürdüðü, kalpte iyileþme olmasýna karþýn beynin belirsizliðini koruduðu bildirildi. YDÜ Hastanesi'nden yapýlan açýklamaya göre Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Charles Cihangir Canver, "Kalp ve onun damarlarý ile ilgili geldiðimiz noktadan çok memnunum. Göðüs ile ilgili destek tüplerini de geri çektik. Bu, çok olumlu ve mucizevi bir geliþme. Kalp gittikçe iyiye gidiyor. Yoðun bakým þartlarýndaki tedaviyi devam ettireceðiz" dedi. Nöroloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Özmen ise, kalbe karþýn beyin açýsýndan olumsuz tablonun devam ettiðini belirterek, "Beyini destekleyici mahiyetteki tedaviyi tüm imkanlarýmýzla devam ettiriyor, elimizden gelen herþeyi yapýyoruz. Ancak, koma durumu da maalesef devam etmektedir. Net deðerlendirme noktasýndan uzaktayýz" þeklinde konuþtu. Kask kullanýmý konusunda uyarý Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý, ekim ayýnda yürürlüðe girecek zorunlu kask kullanýmýyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar ve kask modeli seçimi konusunda motosiklet kullanýcýlarýný bilgilendirip, uyaran bir açýklama yaptý. Kaskýn kazalarda yüksek oranda hayat kurtarýcý rol oynadýðýna dikkat çekilen açýklamada, kaskýn motosiklet sürücüsü için önemli oranda koruma saðlayan bir ekipman olduðu belirtildi. Açýklamada, "Sürüþün keyifli ve güvenli olmasý, ancak baþta kask olmak üzere diðer koruma donanýmlarý ile saðlanabilir" denildi. Yapýlan bir çok araþtýrmada, ölümle sonuçlanan motosiklet kazalarýnda kask kullanýlmadýðýnýn ortaya çýktýðý kaydedilen açýklamada, kaskýn sadece yasalarýn bir gereði olarak deðil, motosiklet sürüþünde Gaziantepliler derneði CTP'yi ziyaret etti Gaziantepliler Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Mesut Ayar baþkanlýðýndaki heyet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nu ziyaret etti. CTP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, nezaket ziyareti niteliðindeki görüþmede Yorgancýoðlu, demokrasinin ayrýlmaz parçasý sivil toplum örgütleri ile iliþkilere büyük önem verdiklerini söyledi. SICAK HAVA SÜRECEK Meteoroloji Dairesi, ülkenin sýcak hava kütlesinin etkisi altýnda kalmaya devam edeceðini, en yüksek hava sýcaklýðýnýn iç kesimlerde 37-39; sahillerde derece dolaylarýnda seyredeceðini bildirdi. Daire, bugün ve yarýn ültraviyole radyasyonunun çok yüksek olacaðýný da belirterek, gerekli sürücünün ayrýlmaz bir parçasý olarak görülmesi gerektiði belirtildi. EN MAKUL STANDART "ECE" Açýklamada, kask alýnýrken dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkat çekildi. Kasklarýn uluslararasý standartta olmasý gerektiðine vurgu yapýlan açýklamada, kask alýnýrken ECE22-05 (Avrupa Birliði), D.O.T.(ABD), TUV (Alman), BSI (Ýngiliz), DOT FMVSS (ABD), Snell (ABD); NZ (Yeni Zellanda), CSA CAN3 (Kanada) ve JIS (Japonya) gibi standartlardan en az birine sahip olmasýna özen göstermek gerektiði kaydedildi. Açýklamada ayrýca, bu standartlardan en makbulünün Avrupa Birliði standardý "ECE" olduðu da ifade edildi. tedbirler alýnmadan özellikle 11:00-16:00 saatleri arasýnda 10 dakikadan fazla güneþ altýnda kalýnmamasý uyarýsýnda bulundu. KKTC, bugünden itibaren alçak basýnç sistemi ile sýcak hava kütlesinin etkisinde kalacak; hava açýk olacak; Pazartesi günü öðle saatleri parçalý ve az bulutlu geçecek. EYLEMLERDE KÝTLESEL KATILIM SAÐLANMALI... YKP'nin Maraþ'ýn açýlmasýyla ilgili Pazar günkü eylemine katýldýðýný söyleyen Maðusalý bir vatandaþýmýz telefoniyen düþüncelerini þöyle dile getirdi: "Pazar günü YKP'nin öncülüðünde Maðusa'da bir eylem gerçekleþtirildi. Yurtsever insanlarýmýz eyleme katýlýp Maraþ'ýn esas sahiplerine verilmesini istediler... Ben de bir eski ve gerçek Maðusalý olarak bu eyleme katýlýp destek verdim. Gene her zamanki gibi eylem sýrasýnda gerek sivil, gerekse üniformalý polisler eþlik ettiler eylemimize... Güya da bizimle ayný düþüncedeymiþler ve bizi baþkalarýndan koruyormuþ gibiydiler. Her neyse Pazartesi günkü gazetelere baktým. Bazý gazeteler bu eylemden söz etmemeyi seçerken, bazý gazeteler de utanma pazar yer verdiler ama iç sayfalarýnda saklayarak... Bir vatandaþ olarak ben Afrika gazetesini kutlamak için aradým sizi. Memleketimizin en önemli sorunlarýndan en büyüðüdür Maraþ... Çözüm için sahiplerine iade edilmesi demek Türk tarafýnýn iyi niyetini ortaya koymasý bakýmýndan önemlidir. Ama Türk tarafýnda iyi niyet yoktur. Düþünün Maraþ'ýn açýlmasý, iþ alanlarýnýn çoðalmasý, daha fazla turistin adaya gelmesi ve bu turistlerin bir kýsmýnýn bile Türk tarafýna geçmesiyle yaþanacak olan refah mühimdir. Ancak Türkiye buna izin vermez. O bize hep cebinde yüz lirasý olmayanlarý turist olarak gönderir ki elimizdekini avucumuzdakini de çalsýnlar diye... Türkiye'ye muhtaç olalým diye. Türkiye Büyükelçisi'nin söylediklerini hem televizyonlardan duydum, hem de gazetelerden okudum. Adam bizi hakaretleyip duruyor. Biz güneydekilerle iliþkilerimizi düzenler ve Türkiye'yi aradan çýkarýrsak TC Büyükelçisi ve onun gibilerin bize hakaret etmeleri karþýsýnda aðýzlarýnýn payýný veririz. Ankara'ya ültimatom verir ve 'Elçini al' deriz. Almazsa ve hakaretlerine devam ederse biz onlarý gemiye koyar ve geldikleri yere göndeririz... Akýllarý baþlarýna gelirse ki bunlarýn gelmeye niyeti yoktur, iliþkimizi dondururuz... Bir yurtsever olarak Pazar günkü eylem sýrasýnda aklýmdan birçok þey geldi geçti. Ne ülkemiz kaldý elimizde, ne de biz kaldýk ülkemizde... Ama bana göre önemli bir eylem olan Maraþ eylemine dahi kitlesel katýlýmý saðlamak için duyarlý geçinen vatandaþlarýmýzýn gitmemesinden üzüntü duydum. Yönetenler kelle hesabý yaparlar sadece.. Yüreðe baktýklarý yok... Ben YKP'yi kutlarým. Afrika gazetesini de... Yüreklerine saðlýk... Duyarlý gerçek Kýbrýslý birkaç örgütten ikisisiniz... Yolunuz açýk olsun. Ýyi ki varsýnýz..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR "EÞEL"ÝM "MOBÝL"ÝM MEMLEKETÝM Bizim Mandra Ýrsen Küçük'ün, maaþlarýn bayramdan önce ödeneceðini bir lûtuf ve ihsanmýþ gibi müjdelemesi, mandra halký arasýnda büyük hayret ve tepki ile karþýlanýr. Maaþlarý takvimsel olarak zaten bayramdan önce ödemek yükümlülüðünde olan hükümetin bunu Türkiye'nin bir lûtuf ve ihsanýymýþ gibi gösterme gayretkeþliðini bir kez daha ibretle izleyen vatandaþlar, "Yerine getirmekle yükümlü olduklarý görevleri bile bir lûtuf ve baþarý olarak sunuyorlar" diye tepkilerini dile getirirler.

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý Ýþte bakýn, bu öneriye hükümet hayýr demez herhalde... Güneydeki mallarýný satanlarýn kuzeydeki eþdeðer koçanlarý iptal edilsin... Oldu mu ya Mamalý? Hükümete verilir mi böyle bir mamma! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn Türkiye öksürse biz sadece nezle oluruz, ama güney yanarsa biz de yanarýz... Kuzey yanarsa güney de yanar... Aslolan da iþte budur. Kader mahkumlarý gibi biz birbirimize baðlýyýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde olasý terör eylemlerine karþý çok sýký önlemler alýndý... Kuzeyde durum ne? Yoksa Türkiye IÞÝD'in yanýnda diye burada herkes kendini emniyette mi sanýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak

Detaylı

CTP CTP'ye karþý. Açý senerlevent@yahoo.com

CTP CTP'ye karþý. Açý senerlevent@yahoo.com Yapýlan açýklamalara bakýlýrsa, CTP kurultayýndaki yarýþ ölüm-kalým meselesine döndü... UBP bugüne kadar çok yavru doðurdu... Bir yavru da CTP mi doðuracak acaba kurultaydan sonra? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk Rum tarafý OHÝ gününü kutladý dün, Türk tarafý da 29 Ekim'i kutluyor bugün... Biri Yunanistan'ýn, diðeri Türkiye'nin bayramý... Zavallý Kýbrýslý... Kutlayacaðý kendi bayramý bile yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI Doðalgaz ve petrol gelirinden payýmýz ayrýlsýn ve bütünlüklü çözümden sonra bize teslim edilsin! Biz de Maraþ'ý bütünlüklü çözümden sonraya býraktýðýmýza göre, adil deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2. Eylemde izinsiz ses yükseltici cihaz kullanmýþlar diye, Maðusa Kaymakamlýðý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ýlahi Kaymakam, Mustafa Kemal sesini yükseltmek için padiþahtan izin mi almýþtý?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars. Cenevre zirvesini olumlu bulan Mehmet Ali Talat'a göre, Eroðlu'nun bunu sabote etme ihtimali varmýþ! Ýlahi Talat, týpký senin gibi Eroðlu'nun da Ankara'sýz bir þey yapmadýðýný bilmez misin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent.

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent. Türkiye'de olup biten olaylarýn özeti ne, bilir misiniz? Bir çete üyesi çete þefine haber vermeden kendi kendine iþler yapmaya kalkmýþ... Çete þefi de onu cezalandýrmýþ... Ýþte bütün mesele bu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA. New York'taki üçlü görüþmeden ne anladýnýz siz? Biz bir þey anlamadýk. Her iki taraf da memnunmuþ üstelik bu görüþmeden. BM Genel Sekreteri Nasreddin Hoca'yý da geçti anlaþýlan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kurtlar Vadisi'nde araç muayene oyunlarý

Kurtlar Vadisi'nde araç muayene oyunlarý Bazý ev ve iþyerlerinde abur cubur silah ele geçirildiyse, mafyanýn beli kýrýlýyor mu sandýnýz? Bu diyarda aslanlar deðil, sinekler ve tavþanlar avlanýr yalnýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ekim 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek Sultan Süleyman ölürken, "Elim tabutun dýþýnda açýk kalsýn, herkes görsün, öbür dünyaya hiçbir þey götürmüyorum iþte ben" demiþ. Sen bunu hala bilmiyor musun kardeþ? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA. Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9

Detaylı