AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu partisinin seçim bürosunu Soylu, Uzunkaya için tekrar vize istedi * HABERÝ 8 DE (Ç.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu partisinin seçim bürosunu Soylu, Uzunkaya için tekrar vize istedi * HABERÝ 8 DE (Ç."

Transkript

1 Mustafa Kamalak konvoyla karþýlandý Külcü'ye hodri meydan MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan Türk Telekom ile Cemilbey Caddesi esnafýný ziyaret ederek "Esnafýn kapýsýný çalmayanlara oy vermeyin" dedi. Ercan Daþdan a MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarý eþlik etti. * HABERÝ 3 DE AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu partisinin seçim bürosunu Soylu, Uzunkaya için tekrar vize istedi * HABERÝ 8 DE Saadet Partisi Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak, aday tanýtým toplantýsý için geldiði Çorum'da partilileri tarafýndan coþkulu bir konvoyla karþýlandý. * HABERÝ 16 DA Mustafa Kamalak, aracýndan inerek partililerle tokalaþtý. ÝKRAM PETROL MÝLANGAZ OTOGAZ 2.59 MOTORÝN 4.39 Adres: Ankara Yolu 3. Km. (Oto Galericiler Karþýsý) ÇORUM Tel: ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:462) TL TL 34 ülkeye ihracat yapýyorlar Vali Sabri Baþköy, faaliyetine Ankara yolu 6.. kilometrede devam eden Kavukçu Dost Gýda San. ve Tic. A.Þ.'yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sýcaklýk nedeniyle keneler erken aktifleþti Bazýlarý ölümcül Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi hastalýðý virüsü taþýyan keneler, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sýcaklýklarý nedeniyle önceki yýllara göre birkaç ay erken aktif hale geldi. * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 2 DE Erol Olçak Su diye tiner içti * HABERÝ 5 DE Ambulansla Ankara ya giden anne yolda bebeðini kaybetti * HABERÝ 5 DE Cenaze törenine binlerce Sivaslý katýldý. Kunduzlu için imzalar atýldý Sivas, Kemelek i uðurladý DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü tarafýndan 6 Ocak 2014 tarihinde ihalesi yapýlan Çorum-Bayat Kunduzlu Barajý inþaatý iþi, TL ihale bedeli ile imzalandý. * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 5 DE Zübeyir Kemelek AK Parti'nin yeni seçim þarkýsýnýn sahibi Uður Iþýlak, þarkýyý hazýrlayýþ süreci ve sonrasýný anlattý. Iþýlak'ýn sözleri arasýnda þarkýyla ilgili tereddütleri bulunan Baþbakan Erdoðan'ý ünlü reklamcý hemþehrimiz Arter Ajans'ýn sahibi Erol Olçak'ýn ikna ettiði ortaya çýktý. Alkollü þahýs biber gazýyla durdurulabildi Anne ve 2 çocuðu zehirlendi * HABERÝ 4 DE Baþbakan ý Erol Olçak ikna etti * HABERÝ 7 DE Eski eþi affedince hapisten çýktý Sivas Valisi hemþehrimiz Zübeyir Kemelek, Malatya da tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti. Vali Baþköy, Kavukçu Dost Gýda San. ve Tic. A.Þ. yi ziyaret ederek bilgi aldý. * HABERÝ 6 DA Çorumlu Vali Zübeyir Kemelek vefat etti DSÝ 5. Bölge Müdürü Murat Acu ile Best Tasarým firmasý yetkilileri sözleþmeye imza attý. Malatya Ýnönü Üniversitesi Turgut Özal Týp Merkezi'nde karaciðer uyuþmazlýðý nedeniyle vefat eden Vali Zübeyir Kemelek için Sivas ta tören düzenlendi. * HABERÝ 4 DE * HABERÝ 7 DE Deðerler Eðitimi ödülleri verildi Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) nde dün ödül töreni düzenlendi. Törende, Deðerler Eðitimi projesi kapsamýnda düzenlenen yarýþmalarda dereceye giren öðrencilere ödülleri verildi. * HABERÝ 11 DE BÝK Genel Kurulu na Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri de katýldý. Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) genel kurulu toplandý BÝK te yoðun gündem Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) 27. Dönem 5. Toplantýsý 1921 Þubat 2014 tarihlerinde Ýstanbul'da yapýldý. Yoðun bir gündemle toplanan genel kurula gazetemiz imtiyaz sahibi ve Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Þevket Erzen de katýldý. Deðerler Eðitimi projesi yarýþmalarýnda dereceye giren öðrenciler ödüllendirildi. * HABERÝ 10 DA

2 2 CUMARTESÝ 22 ÞUBAT 2014 Çölyak hastalarýnýn maðduriyeti alk arasýnda pek eczacýnýn Hbilinmeyen yardýmlarýyla Çölyak diye bir hastalýk var. Týp literatüründe sindirim sistemi hastalýðý olarak tanýmlanýyor. Çölyak rahatsýzlýðý olanlar çok ciddi beslenme sorunlarý yaþýyorlar. Çölyak hastalarý buðday, arpa, besinlerle beslenmek. Gluten buðday, arpa, çavdar ve yulafta bulunduðu göre, Çorum'da çeþitli yaþ gruplarýnda 100 kadar Çölyak hastasý Ankara'dan glutensiz ekmek getiriyorlar. Ancak her Çölyak hastasý ekmeðin lezzetini beðenmeyebiliyor. Ýzmir ve Ýstanbul'dan da ekmek temin edebilecek bir imkân arýyorlar. Gelelim sadede; çavdarda bulunan ve için bu gýdalardan var. Bu rakam il Çölyak hastalarýnýn gluten olarak ömür boyu uzak genelini talebi, Çorum'da adlandýrýlan bir durmak gerekiyor. kapsamadýðýndan Hitit Üniversitesi proteine tahammül Çölyaklý kiþiler kesin rakam veya Çorum edemiyorlar Gluten normal ekmek, bilinmiyor. Hastalar içeren yiyecekler makarna, pasta, ciddi þekilde Belediyesi'nin yediklerinde, börek, bisküvi ve glutensiz ekmek katkýlarýyla baðýþýklýk sistemleri benzeri çok sayýda bulma sorunu Glutensiz ekmek ince baðýrsaklara gýdayý yiyemiyor. yaþadýklarýndan üretilmesi. Eðer zarar vererek cevap Mýsýr unu, pirinç Ýstanbul, Ýzmir ve teknik olarak bu veriyor. unu, soya unu, Ankara'dan sipariþ mümkün deðilse, Taný patates unu gibi usulü getirtilen sadece Ankara'dan konulduktan sonraki maddeler gluten ekmekleri alýyorlar. deðil, Ýstanbul ve aþamada uyulmasý gereken tek tedavi yöntemi ise, hekim içermediði için rahatça tüketilebiliyor. Çorum'da halihazýrda böyle bir ekmek üretimi yok Ýzmir'de üretilen ekmeðin Çorum'da da satýþýnýn tarafýndan önerilen Öðrendiðime malum. Çölyak yapýlacaðý bir nokta gluten içermeyen hastalarý saðolsun bir Çorum'da çeþitli yaþ gruplarýnda 100 kadar Çölyak hastasý olduðu belirtiliyor. Çölyak hastalarý ciddi þekilde glutensiz ekmek bulma sorunu yaþýyorlar. Meteoroloji verilerine göre bu pazar günü yurdun hemen hemen yarýsýnda yaðmur var. Müjde! Yaðmur geliyor ürkiye, son günlerde mevsim normallerinin Tüzerinde seyreden hava sýcaklýðý ve yaðmur yaðýþýnýn görülmemesi nedeniyle 'kuraklýk olacak mý?' endiþesi yaþýyor. Ancak Meteoroloji'den iyi haber geldi. Meteoroloji verilerine göre bu pazar günü yurdun hemen hemen yarýsýnda, pazartesi günü 3'te 2'sinde, salý günü ise hemen hemen tamamýnda yaðmur yaðýþý görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, sýcak havanýn etkisinde olan yurdumuzda hava sýcaklýklarýný mevsim normallerinin 5 ila 12 derece üzerinde seyrettiði ancak hava þartlarýnýn bu hafta sonundan itibaren etkisini kaybedeceði bildirildi. eclis'ten geçen Mtorba yasa ile AFAD için 6 bin 511, Ýçiþleri Bakanlýðý için ise bin 967 yeni kadro ihdas edildi. Meclis Genel Kurulu, engelli çocuðu bulunan memur ve askerlere yýlda 10 gün mazeret izni verilmesi, sahipleri tarafýndan alýnmayan KEY alacaklarýnýn 5 yýl sonra Hazine'ye kalmasý gibi düzenlemeleri içeren torba yasayý kabul etti. Yasa, kamuya 11 bin 712 personel alýmýnýn da yolunu açýyor. En büyük alým ise Afet ve Acil Durum Yönetim Baþkanlýðý'na (AFAD) yapýlacak. AFAD için 6 bin 511 kadro ihdas edildi. Ýþte yeni yasa ile gerçekleþtirilen düzenlemeler: Yeni kadrolar açýldý Afet Ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý'na 6 bin 511, Ýçiþleri Bakanlýðý'na bin 967, Yüksek Öðrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü'ne 160, Gençlik Ve Spor Bakanlýðý'na 53, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'na 11, Spor Genel Müdürlüðü'ne de 10 kadro ihdas edildi. Memura 10 Açýklamada, "Yurdumuzun, Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek olan yaðýþlý ve serin hava kütlelerinin etkisinde kalacaðý tahmin ediliyor. Bu sistemin yurdumuzu Pazar günü batý bölgelerden baþlayarak hafta baþýnda iç ve doðu bölgelerimizde de yaðýþlara neden olduktan sonra Perþembe günü yurdumuzu terk edeceði tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sýcaklýðýnýn hafta sonunda batý kesimlerde, hafta baþýndan itibaren ülke genelinde hissedilir derecede azalacaðý tahmin ediliyor" denildi. Çorum da da pazar günü yaðýþ bekleniyor. gün mazeret ismi Memur, subay, astsubay ve uzman erbaþlara, evli olmayan ve en az yüzde 70 oranýnda engelli ya da süreðen hastalýðý olan çocuðunun hastalanmasý halinde hastalýk raporuna dayalý olarak ana veya babadan sadece biri tarafýndan kullanýlmasý kaydýyla bir yýl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar mazeret izni verilecek. Tüm acil çaðrýlarý karþýlamak, sevk ve koordinasyonunu saðlamak üzere büyükþehir belediyesi bulunan illerde, yatýrým izleme ve koordinasyon baþkanlýðý bünyesinde, diðer illerde ise valilikler bünyesinde 112 Acil Çaðrý Merkezleri kurulacak. 112 Acil Çaðrý Merkezi'ni asýlsýz ihbarda bulunmak suretiyle meþgul ettikleri tespit edilen kiþilere Kabahatler Kanunu'na göre il valileri tarafýndan 250 lira idari para cezasý verilecek. Tekerrür halinde bu ceza iki katý olarak uygulanacak. 3 bin uzman erbaþ alýnacak Yeni torba yasa ile silahlý kuvvetler için de kadro açýldý. Buna göre Jandarma Genel Komutanlýðý'na ayrýlan uzman erbaþ kadrosu 3 bin kiþi daha artýrýlacak. Yaþlýlara her ay harçlýk Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre, yaþlýlara her ay harçlýk ödenecek. Harçlýk öde- Gülesin Aðbal Demirer AK Parti'nin yeni seçim þarkýsýnýn sahibi Uður Iþýlak, þarkýyý hazýrlayýþ süreci ve sonrasýný anlattý. Iþýlak'ýn sözleri arasýnda þarkýyla ilgili tereddütleri bulunan Baþbakan Erdoðan'ý ünlü reklamcý hemþehrimiz Arter Ajans'ýn sahibi Erol Olçak'ýn ikna ettiði ortaya çýktý. Yaygýn basýnda yer alan habere göre, Iþýlak, "AK Parti Seçim Beyannamesi" ile belediye baþkan adaylarýnýn açýklanmasý dolayýsýyla Ankara Arena'da düzenlenen toplantýda okuduðu þarkýya iliþkin yaptýðý açýklamada, söz konusu parçanýn bir ekip çalýþmasýyla ortaya 11 bin kamu personeli alýnacak Baþbakan ý Erol Olçak ikna etti nenler muhtaç olarak kabul edilemeyecek ve kendilerine, '65 Yaþýný Doldurmuþ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaþlarýna Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanun'a göre aylýk KEY alacaðýna 5 yýl süre Konut Edindirme Yardýmý (KEY) Hak Sahiplerine Ödeme Yapýlmasýna Dair Kanun'da yapýlan deðiþiklikle, ilamlar sonucunda talep edilmeyen alacaklar, Resmi Gazete'de yayýmlanan son listenin ilan tarihinden 5 yýl sonra, Hazine'ye irad olarak kaydedilecek. Alacaklýlar için böylece 5 yýllýk süre verilecek.(yaygýn basýn) çýktýðýný söyledi. Þarkýnýn ezgisinin Nogay Türklerine ait olduðunu, tarihinin kimilerine göre 500 yýla kadar dayandýðýný aktaran Iþýlak, daha sonra üzerine söz yazýlan ezginin "Dombra" olarak ortaya çýktýðýný kaydetti. Baþbakan Erdoðan'ý 1994'ten beri 20 yýldýr takip ettiðini kaydeden Iþýlak, "Biz, O'nu Türkiye'nin lideri olarak kabul ettik. Yaptýðý çalýþmalarý, bu millete vermiþ olduðu hizmetleri hep takdir ettik. Bunu tescilleyelim dedik, ölümsüzleþtirelim istedik. Yani O'nun yaptýklarýný, O'na olan teveccühü, sevgiyi ancak bir müzik eseriyle ölümsüzleþtirmek mümkündü" dedi. "Þarkýnýn sözlerini sadece 1,5 saatte yazdým ve yazdýðým gibi orijinaliyle kaldý" diyen Iþýlak, daha sonra ekibin ve çevresindekilerin parçayý dinlediðini Baþbakan Erdoðan'ý ünlü reklamcý hemþehrimiz Arter Ajans'ýn sahibi Erol Olçak'ýn ikna ettiði ortaya çýktý. ve herkesin çok beðendiðini, þarkýyla ilgili 5-6 farklý versiyon hazýrladýklarýný anlattý. Baþbakan endiþe etmiþ Baþbakan Erdoðan'ýn daha önce sadece þarkýnýn demo halini dinlediðini bildiren Iþýlak, þöyle devam etti: "Baþbakan çok mütevazý bir insan. Demo halini dinlediðinde 'Ya acaba fazla benli olur mu?' diye endiþe etmiþ. Bu endiþesini duyunca ben Baþbakan'ý bir kez daha sevdim, takdir ettim. Ayrýca da duygulandým. Çünkü her ne kadar birileri diktatör olarak ifade etse de, tek adam yönetimi olarak bir þekilde karalama kampanyalarý gerçekleþtirmiþ olsa da biz Baþbakan'ýn ruh dünyasýný 20 yýldan beri biliyoruz. Bu karalama kampanyalarýna da Türk halký itibar etmiyor. Baþbakan'ýn bu sözüne karþýlýk Erol (Olçak) Bey, 'Bu, sizi sevenlerin eseri' diyor. Biz, halkýn duygusunu derledik, toparladýk, 4 kýtada ifade etmeye çalýþtýk."

3 CUMARTESÝ 22 ÞUBAT 2014 Külcü'ye hodri meydan 3 Emre Kut M MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, esnaf ziyaretlerini dün de sürdürdü. Daþdan, Türk Telekom ile Cemilbey Caddesi esnafýndan destek istendi. HP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, Türk Telekom ile Cemilbey Caddesi esnafýný ziyaret ederek "Esnafýn kapýsýný çalmayanlara oy vermeyin" dedi. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarý'nýn da eþlik ettiði ziyaretlerde, Türk Telekom ile Cemilbey Caddesi esnafýndan destek istendi. Esnafla beraber Çorum'a sahip çýkmak istediðini belirten Daþdan, "Sizlerin kapýsýný açmayanlara oy vermeyin. Kapýnýzý çalanlarý da düþünüp öyle karar verin. Esnaf Çorum'un bel kemiði ve bizler esnafýmýzý geziyoruz. Seçilir de belediye baþkaný olursam esnafýn her zaman yanýnda olacaðým." Dedi. Daþdan'dan Külcü'ye "Çýk vatandaþýn arasýnda konuþ" Önceki akþam Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti aday tanýtým tanýtým toplantýsýnda konuþan Muzaffer Külcü'yü eleþtiren Daþdan, "Partisinin toplantýsýnda külhanbeyliði yapmakla bu iþ olmaz. Gelsin vatandaþýn, esnafýn içinde konuþsun. Hatta gelsin beraber gezelim. Milletin içinde konuþsun. Hodri meydan." Diye konuþtu. Milliyetçi Hareket Partisi Cemilbey Caddesi Rüstem Eren Parký karþýsýnda seçim iletiþim merkezi açtý. MHP seçim iletiþim merkezi açtý Emre Kut M illiyetçi Hareket Partisi Cemilbey Caddesi Rüstem Eren Parký karþýsýnda seçim iletiþim merkezi açtý. Açýlýþa MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, meclis üyesi adaylarý ile partililer katýldý. Seçim merkezinin açýlýsýnda konuþan MHP Belediye Baþkan Adayý hayýrlar getirmesi temennisinde bulundu. Daþdan, yoðun bir þekilde esnaf ziyaretleri yaptýðýný belirterek, "Baþkalarý gibi oturduðumuz yerden seçim kazanmaya çalýþmýyoruz. Gece-gündüz çalýþýyoruz. Bazýlarýnýn milletin içine çýkmaya yüzü yok." Diye konuþtu. MHP Seçim Ýletiþim Merkezi toplu halde yapýlan duanýn ardýndan açýldý. Açýlýþ sonrasý davetlilere ikramda bulunuldu. Açýlýþ öncesi toplu halde dua edildi. Ercan Daþdan, Baþkalarý gibi oturduðumuz yerden seçim kazanmaya çalýþmýyoruz. dedi. Ercan Daþdan a MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarý eþlik etti. 35 yýllýk sorun çözüldü Belediye Taþ Ocaðý altýnda bulunan 450 ortaklý Kandilli Arsa ve Yapý Kooperatifi nin, yaklaþýk 35 yýllýk imar probleminin çözüldüðü belirtildi. Yapýlan açýklamaya göre, 450 ortaklý Kandilli Arsa ve Yapý Kooperatifi, yaklaþýk 35 yýl önce kuruldu. Taþ Ocaðý altýndaki kooperatife ait 276 dönümlük alanda 30 yýldýr mülk sahipleri imar bekliyordu. Aralarýnda Çorum'un tanýnmýþ simalarýnýn da bulunduðu 450 hissedar tarafýndan oluþturulan kooperatif, aradan geçen süre zarfýnda söz konusu yerin imara açýlamamasý üzerine 'fesih' oldu. Ancak, hissedarlar, iþin peþini yinede býrakmadý. Ýmarda iþaretli Ýmar planýnda 'Taþ Ocaðý ve Belediye Hizmet Alaný' olarak iþaretli bölgede 35 yýllýk soruna artýk bir neþter vurulmasýný isteyen mülk sahipleri, söz konusu yerin istimlâk edilerek yâda kendilerine baþka bir Atilla Bozdoðan gibi yüzlerce tanýdýk isim bulunuyor. Baþkanlare eskii, sorun çözülemedi Çorum Belediyesi eski Baþkaný Necdet Diken döneminden itibaren günümüze kadar gelen sorun, sýrasýyla Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu, Prof. Dr. Arif Ersoy, Ömer Abuhanoðlu ve Turan Atlamaz dönemlerini de geride býraktý. Sadece, yasal bir hakkýn hukuk kurallarý içerisinde yerine getirilmesini beklediklerini vurgulayan mülk sahipleri, "Belediyenin sorunu çözmesini istiyoruz" diyor. Belediye Taþ Ocaðý altýnda bulunan 450 ortaklý Kandilli Arsa ve Yapý Kooperatifi nin imar sorunu çözüldü. yer gösterilerek sorunun çözüme kavuþturulabileceðini ifade ediyor. Ayrýca, söz konusu yerde, 7 dönümlük bir arazi, Rehabilitasyon Merkezi yapýlmak üzere Sakatlar Derneði'ne baðýþlanmýþ. öldü Sahiplerinin çoðu Kandilli Arsa ve Yapý Kooperatifi'nin ilk kurulduðu yýl hissedarý olan ortaklarýnýn birçoðu bugün hayatta deðil. Yaklaþýk 35 yýldýr sürüncemede kalan mülkler, artýk yeni kuþak temsilcilere geçmiþ durumda. Sahiplerinin neredeyse dörtte üçünün öldüðü kooperatifin bugünkü hissedarlarý arasýnda Keçi Kemal olarak bilinen eski Çorum Belediye Baþkaný Kemal Demirer'in eþi Necla Demirer, Devlet eski Bakaný Ahmet Samsunlu, TSE eski Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Malatyalý ve Doktor Açýlýþa MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, meclis üyesi adaylarý ile partililer katýldý. 23. KURULUÞ YILIMIZA ÖZEL NÝSAN AYI UMRESÝ Kredi kartýna 6 taksit imkaný Dua, Dostluk ve Hizmetinize Talibiz 775 EURO Sorun Belediye Meclisi ne geldi Bu arada, 35 yýllýk sorunun çzümüne yönelik geçtiðimiz aylarda Çorum Belediye Meclisinde önemli bir karar alýndý. Meclis, söz konusu alanda istimlak yapýlmasýna karar verdi. Kooperatif üyeleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. A GRUBU SEYAHAT ACENTESÝ Umre ye gitmeyen kalmasýn Osmancýk Cad. Ulucami karþýsý No: 17/1 ÇORUM Tel: Faks: Cep: Selahattin-Yasir KÜÇÜK

4 4 CUMARTESÝ 22 ÞUBAT 2014 Çorumlu Vali vefat etti S Vali Zübeyir Kemelek için Sivas ta tören düzenlendi. Sivas, Kemelek i uðurladý M alatya Ýnönü Üniversitesi Turgut Özal Týp Merkezi'nde karaciðer uyuþmazlýðý nedeniyle vefat eden Vali Zübeyir Kemelek için Sivas ta tören düzenlendi. Türk bayraðýna sarýlý tabutu Malatya dan ambulansla Sivas a getirilen Vali Zübeyir Kemelek'in cenazesi, polislerin omuzlarý üzerinde Ulu Cami ye getirildi. Cuma namazýnýn ardýndan kýlýnan cenaze namazý sonrasý, Vali Kemelek in cenazesi konvoy eþliðinde Sivas Valiliði önüne getirildi. Burada düzenlenen tören, Vali Kemelek in öz geçmiþinin okunmasý ve saygý duruþu ile baþladý. Tören sýrasýnda bazý vatandaþlarýn gözyaþlarýný tutamadýðý görüldü. Törende konuþan Sivas Vali Vekili Ömer Kalaylý, Çok büyük bir kayýp vesilesi ile bir arada bulunuyoruz. Kýymetli Valimizi ebedi istirahatýna uðurluyoruz dedi. Kuran ý Kerim okunmasýnýn ardýndan Vali Kemelek'in cenazesi dualar eþliðinde memleketi Çorum un Ýskilip ilçesine gönderildi. Vali Kemelek, bugün öðle namazýný müteakip kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan memleketi Çorum un Ýskilip ilçesinde topraða verilecek. Törene Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Malatya Valisi Vasip Þahin, Vali Kemelek in oðlu Barýþ Kemelek, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Baþkaný Doðan Ürgüp, il protokolü ve çok sayýda vatandaþ katýldý. (ÝHA) ivas Valisi hemþehrimiz Zübeyir Kemelek, Malatya da tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti. Çorum Valiliði nden yapýlan açýklamada, hemþehrimiz Sivas Valisi Zübeyir Kemelek in vefatý duyuruldu. Açýklamada, Malatya da karaciðer nakli operasyonu yapýlmýþ olup, operasyonun ardýndan hakkýn rahmetine kavuþmuþtur. Cenazesi Malatya ve Sivas ta yapýlacak olan cenaze törenlerini müteakiben Çorum-Ýskilip e getirilecektir. Merhuma Allahtan rahmet dileriz. Denildi. ZÜBEYR KEMELEK KÝMDÝR? Zübeyir Kemelek 1954 yýlýnda Çorum un Ýskilip ilçesinde doðdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirdi. Espiye Kaymakam Vekilliði Þabanözü, Nazýmiye, Iðdýr ve Ümraniye Kaymakamlýklarý, Sivas Valisi hemþehrimiz Zübeyir Kemelek Ýçiþleri Bakanlýðý Þube Müdürlüðü, Ýller Ýdaresi Daire Baþkanlýðý ve Genel Müdür Yardýmcýlýðý, Kayseri Vali Yardýmcýlýðý yaptý. Ýstanbul Ümraniye Kaymakamlýðýndan sonra 2006 tarihinde Osmaniye Valiliðine atandý. Ýçiþleri Bakanlýðýnýn 10 Haziran 2009 tarihli kararýyla Tekirdað Valiliði görevine atandý. 3 Aðustos 2012 de yayýmlanan valiler kararnamesi ile de Sivas Valiliðine atandý. Kemelek, evli ve 3 çocuk babasýydý. ozgat ýn SorY gun Ýlçe Kaymakamý Levent Ký- Sivas ta yoðun bir katýlýmla tören düzenlendi. lýç yaptýðý açýklamada Sorgun da en çok Çorumlular ve Kýrþehirlilerin yaþadýðýný söyledi. Sorgun ilçesinin her geçen gün biraz daha büyüdüðünü, Yozgat ýn diðer ilçelerine göre fazla bir göç vermeyip aksine aldýðýný belirten Kaymakam Kýlýç, Ýlçemizde son yýllarda Çorumlu ve Kýrþehirli bir çok vatandaþýmýz yerleþmiþtir. Son yapýlan istatistiklere göre, Çorum'dan 367, Kýrþehir'den 313, Tokat'tan 287, Kayseri'den 240, Yozgat ýn Sorgun Ýlçe Kaymakamý Levent Kýlýç Ankara'dan 214, Sivas'tan 210, Samsun'dan 162, Kahramanmaraþ'tan 145, Kýrýkkale'den 117, Nevþehir'den 108, Zonguldak'tan 107, Konya'dan 106 kiþi, diðer illerden de toplam bin 540 kiþi ilçemizde yaþamak- tadýr" dedi. Kaymakam Kýlýç, Yozgatlýlarýn ise Türkiye genelinde 332 bin 198 kiþiyle en çok Ankara'da yaþadýðýný, bunu 139 bin 628 kiþiyle Ýstanbul'un takip ettiðini sözlerine ekledi. (ÝHA) Rahim aðzý kanseri korkutuyor Cenaze törenine binlerce Sivaslý katýldý. D ünyada meme kanserinden sonra ikinci sýrada rahim aðzý kanserinin görüldüðünü söyleyen Özel Dünyam Hastanesi Op. Dr. Zemine Þengül Üçok, ''Serviks (rahim aðzý), kanseri önlenebilecek kanserlerden biridir'' dedi. ahim aðzý kanserinin (serviks kanseri) tanýsý ve tedavisiyle ilgili bilgi veren Dr. Zemine Þengül Üçok, ''Rahim aðzýndan alýnan pap smear testi ile erken teþhis edilebilir. Erken evrede ortaya çýktýðý ve tanýsý konduðu zaman tedavisi kolaydýr. Yüzde yüz iyileþme þansý vardýr. Serviks kanseri, önlenebilecek kanserlerden biridir. Rahim aðzý kanserinin belirtileri, akýntý ve iliþki sýrasýnda kanama, bel aðrýlarýdýr. Bunlar baþlangýç belirtileri olabilir fakat bu belirtilerin olmasý kesin rahim aðzý kanseri olduðu anlamýna gelmez. Sadece en azýndan düzenli ve yýlda bir defa da olsa muayeneye gitmek önemlidir. Tanýsý konulduðu zaman sadece rahim aðzý ameliyatý yeterli olabilir. Ýlerlemiþ evrelerde tabii lenf bezlerinin ayrýca alýnmýþ olmasý kemoterapi ve ameliyatla birlikte yeterli olur þeklinde konuþtu. Yýlda bir muayene þart Vali Kemelek, bugün öðle namazýný müteakip kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan memleketi Çorum un Ýskilip ilçesinde topraða verilecek. Ahirette hesaplaþma Mustafa Demirer Sorgun da en çok Çorumlu var Merhum valinin cenazesi cenazesi Malatya dan ambulansla Sivas a getirildi. Hayrettin Karaman Rahim aðzý kanseri tanýsýnýn çok çabuk konulan kanser türlerden biri ol- duðunu belirten Op. Dr. Zemine Þengül Üçok, ''Rahim aðzý kanserinde kadýnlarýn hassas davranmasý çok önemli. Yýlda en azýndan bir defa muayeneye gitmeleri gerekir. Rahim aðzý kanseri dünyada ikinci sýrada gelmektedir. Her yýl 500 bin kadýn rahim aðzý kanserine yakalanmaktadýr. Erken evrede tanýsý konulduðu zaman tedavi olarak en azýndan yüzde yüz iyileþme þansý yükselmektedir. Serviks kanserinin tanýsý, çok basit olan pap smear testinin yapýlmasýyla konulabilir. Rahim aðzý kanserinde yaþ büyük rol oynamakta, hiç çocuk olmamasý veya çok çocuk olmasý, çok eþlilik bir de ayrýca AIDS virüsü taþýyan kiþilerde rahim aðzý kanseri artmaktadýr. Rahim aðzý kanseri, dünyada meme kanserinden sonra ikinci sýrada gelmektedir. Almanya'da yýlda 8 bin kadýn rahim aðzý kanserine yakalanmakta. Dünyada yýlda 500 bin kadýn rahim aðzý kanserine yakalanmakta. Yüzde 50'sini maalesef kaybetmekteyiz. Kadýnlarýn çoðu mecbur kalmadýðý müddetçe kadýn doðum uzmanýna gidip genel bir muayene yaptýrmýyor ama son yýllarda yine de zaman zaman genel muayene için gelenlerin sayýsý artýyor ifadelerini kullandý.(ýha) Konumuzla ilgili âyetler ve hadisler var: Âyetler 'Allah Teâlâ'nýn kendisine ortak koþanlardan (müþriklerden) baþka bütün kullarýnýn günahlarýný isterse baðýþlayacaðýný' (Nisâ: 4/48-116) ve 'Kimseye bir baþkasýný suçunun ve günahýnýn yüklenmeyeceðini' (En'âm: 6/164, Nahil: 16/25 ) ifade ediyor. Buhârî ve Müslim gibi muteber kaynaklarda bulunan bir hadis ise 'kul hakkýnýn baðýþlanmayacaðýný, dünyada helalleþme olmamýþ ise ahirette, önce zalimin sevaplarýndan alýnýp mazluma verileceðini, eðer sevaplar yetmez ise mazlumun günahlarýndan alýnýp zalimin suç hanesine yazýlacaðýný' ifade ediyor. Bu âyetleri ve hadisleri birlikte ele alýp yorumlayan alimlere göre çýkan sonuç þudur: Ýyi ve/veya kötü amelleri ile ahrete göçen müminler dört gruptur: 1. Hak dinin inkârýnda ýsrar ederek ölen kâfirler; bunlar ebedî olarak cehennemde kalacaklardýr. 2. Günahý olmayan müminler; bunlar Allah'ýn vaadine göre kesin olarak doðrudan cennete gireceklerdir. 3. Günah iþledikten sonra tövbe eden ve tövbesinde sebat ederek ölen müminler; bunlar da bir önceki müminler gibidir. 4. Günah iþleyip tövbe etmeden ölen müminler. Bu dördüncü grubun affedilip edilmeyeceði konusunda Ýslam mezhepleri farklý yorumlar yapmýþlardýr. Ehl-i sünnet'e göre mutluluk ve esenlik müjdesi veren vaad âyetlerinin zâhiri (teker teker lafzî yorumdan çýkan hüküm) genel olmakla beraber maksat özeldir, bunlarla günahsýz müminlerle günahkârlar içinden Allah'ýn ceza vermeyeceði grup kastedilmiþtir. Ceza tehdidi içeren vaîd âyetlerinin de zâhiri genel olmakla beraber kastedilenler özeldir, belli bir gruptur; yani kâfirlerle Allah Teâlâ'nýn cezalandýracaðý günahkâr müminler kastedilmiþtir. 'Allah, þirkten baþkasýný dilediði kimseler için baðýþlar' mealindeki âyet, diðer ilgili âyetler ve hadislerle birlikte yorumlandýðýnda þu sonuç çýkar: Buna göre tövbe eden kimse daha önce müþrik, Ehl-i kitap, günahkâr Müslüman olsa da Allah Teâlâ tarafýndan baðýþlanacak ve tövbesi kabul edilecektir; çünkü O böyle vaad etmiþtir. Tövbe etmeden ölen günahkâr müminler ise günahlarýný karþýlayan ve aþan sevaplarý, hayýrlarý, iyi iþleri, eserleri bulunmadýðý takdirde ebedî olarak deðil günahlarýnýn cezasýný çekecek kadar cehennemde kalacaklardýr. Allah bunun böyle olmasýný istemiþ ve iradesini kitabýnda bildirmiþtir. Þimdi sorularý teker teker cevaplayalým: Allah kul hakkýný affeder de haksýzý cennete koyar mý? Kul hakkýna tecavüz edenler için dünyada ve/veya ahirette bir telafi yolu var mýdýr? -Haksýzlýða uðrayan kimseye hakký, zalimin (kiþinin malýna, canýna, namusuna, þerefine haksýz olarak zarar veren kimsenin) sevabýndan alýnýr, bu yetmezse mazlumun günahlarýndan zulmü karþýlayan miktarý zalime aktarýlýr; yani Allah mazlumun hakkýný zalimden almadýkça onu baðýþlamaz. Mazlumun günahýndan alýnýp zalime yüklenecekse bu çözüm 'Kimse kimsenin suçunu ve günahýný yüklenmez, suç ve ceza þahsidir' ilkesi ile çeliþmez mi? -Yukarýda açýklanan çözümde zalime yüklenen mazlumun günahý, zalim ona karþý kötülük ettiði ve suç iþlediði için yüklenmekte; yani sonuç itibariyle zalim kendi günahýnýn karþýlýðý olan cezayý çekmektedir. Hz. Âdem'in, biri zalim diðeri mazlum iki oðlu ile ilgili þu ilâhî beyan da yukarýda açýklanan adalet kuralýný teyit etmektedir: 'Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldýracak deðilim! Zira ben âlemlerin rabbi olan Allah'tan korkarým./ Ben diliyorum ki sen hem benim günahýmý hem de kendi günahýný yüklenesin, cehennemliklerden olasýn! Zalimlerin cezasý iþte budur.'(maide: 5/ 2829). Diyanet-Sen Ýl Divan Toplantýsý bugün iyanet-sen Çorum Þubesi Ýl Divan TopDlantýsý bugün saat te Belediye Konferans Salonu nda baþlayacak. Ýl Divan Toplantýsýna Diyanet-Sen Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar ve Baþkan Yardýmcýlarý katýlacak. Diyanet çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn konuþulacaðý bir istiþare toplantýsý yapacaklarýný belirten Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Toplantýya diyanet camiasýnda çalýþan bütün din görevlisi kardeþlerimiz davetlidir. dedi.

5 Eski eþi affedince hapisten çýktý Ç orum'da eski eþi 21 yaþýndaki Aynur A.'yý 3 yerinden býçaklayýp aðýr yaralayan 23 yaþýndaki Kadir A., 11 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Mahkeme heyeti, genç kadýnýn þikayetinden vazgeçmiþ olmasý ve dosyanýn Yargýtay'a gidiþ- dönüþ süresini dikkate alarak, 1.5 yýldýr cezaevinde bulunan Kadir A.'yý tahliye etti. Olay, Çorum'da 2012 yýlý Eylül ayýnda Gazi Caddesi üzerinde bulunan Kültür Sitesi önünde meydana geldi. Kadir A., Ankara'da vatani görevini yaparken, firar edip Çorum'a gelerek, boþandýðý eþi Aynur A. ile konuþup barýþmak için ikna etmeye çalýþtý. Kadir A., uzatan akrabasý da olan genç kadýna yeniden evlenme teklifinde bulundu ancak orum'dan Anka- sevk edilen Çra'ya hamile kadýn, Elmadað yakýnlarýnda erken doðum yaparak bebeðini kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Hitit Üniversitesi Mahkeme 1.5 yýldýr cezaevinde bulunan Kadir A.'yý tahliye etti. olumsuz yanýt aldý. Bunun üzerine sinirlenip üzerindeki býçakla Aynur A.'yý 3 yerinden býçaklayarak aðýr yaraladý. Olayýn ardýndan yakalanan ve çýkarýldýðý nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuklanan Kadir A., bugün Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karþýsýna çýktý. 'Adam öldürmeye teþebbüs' suçundan 24 yýla kadar hapis cezasý istemiyle yargýlanan sanýk ifadesinde, "Askere gitmeden bir süre önce eþimden boþanmýþtým. Ancak, askerde eþim sürekli aklýma geldi ve firar edip Çorum'a geldim. Ýlk iþim ona mesaj atýp, buluþmak oldu. O da kýrmadý, geldi. Yeniden evlenme teklifinde bulundum. Kabul etmedi. O gün alkollüydüm. Ben o gün onunla gerçekten sadece konuþmak, barýþmak için buluþmuþtum. Tartýþýnca býçakladým, piþmaným. Ben onu seviyorum. Onu öldürmek için býçaklamadým" diyerek piþman olduðunu söyledi. Daha önce kendisini duruþmalara katýlan ve eski eþinden þikayetçi olduðunu dile getiren Aynur A. ifade deðiþtirerek, "Ben kendisini affediyorum ve ondan þikayetçi deðilim" diye konuþtu. Mahkeme heyeti, Kadir A.'ya boþandýðý eþini öldürmeye teþebbüs suçundan 11 yýl hapis cezasý verdi. Ardýndan da sanýðýn kaçma þüphesinin olmamasý, genç kadýnýn þikayetten vazgeçmiþ olmasý, dosyanýn Yargýtay'a gidiþdönüþ süresi, yaklaþýk 1.5 yýldýr cezaevinde bulunmasý nedeniyle Kadir A.'yý tahliye etti. (DHA) Ambulansla Ankara ya giden anne yolda bebeðini kaybetti Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden Ankara'daki Zekai Tahir Burak Hastanesine sevk edilen altý aylýk hamile Ülkü T., ambulansla getirilirken Elmadað ilçesi yakýnlarýnda yolda fenalaþarak erken doðum yaptý. Ambulans müdahale için hastayý en yakýnda konumdaki Elmadað Devlet Hastanesi acil servisine getirdi. Acil serviste yapýlan kontrolde Ülkü Hastanesi kadýn do- gerekçesiyle Ankara T.ün doðum sýrasýnda ðum bölümüne sevk çocuðunun öldüðü tespit edildi. da ölen altý aylý Bebek edildi. Doðum sýrasýn- Acil müdahale ise Elmadað Devlet yapýlan anne, hayati Hastanesi morguna tehlikesi bulunduðu konuldu. (AA) Bu hastalýk uykuda yakalýyor U zmanlar uyku testinin yapýlmasý tarafýndan, nedeni gerekiyor." tespit edilemeyen Kalbe vuruyor uykuda gerçekleþen ani ölümlerin en büyük Hastalýðýn, sebebinin, uyku apnesi beraberinde daha riskli olduðu belirtildi. rahatsýzlýklarý getirdiðini belirten Apne olarak da Çoban, bunlarýn içinde bilinen uyku apnesi, en önemlisi ve uyku sýrasýndaki risklisinin, yüksek solunum tansiyon olduðunu duraklamalarýndan söyledi. Bunlarýn kaynaklanan ve uyku yanýnda; kalpte ritim düzeninin bozulmasýna bozukluklarý ve ileri sebep olan önemli bir dönemde kalp hastalýk türüdür. Bu yetmezliði, uyku hastalýðýn görüldüðü bozukluklarý, sinirlilik, kiþilerde, uyku depresyon, cildin iþlev esnasýnda yaklaþýk 10 bozukluklarý gibi saniye solunum hastalýklarýn geldiðini durmasý yaþanýr. açýkladý. Kulak Burun Horlamanýn da Boðaz Uzmaný Op. Dr. Uykuda gerçekleþen ani ölümlerin en büyük sebebinin, uyku apnesi olduðu belirtildi. uyku apnesi Levent Çoban, uykuda nefessiz kalýnan 10 sabah çok uykulu ve Uykuda sonra çözüme yönelik döneminde önemli saniyelik sürede birçok dinlenmemiþ kalkar. öldürebiliyor tespitler yapýyoruz. olduðunu ifade eden ölümün meydana Gün içinde halsizlik, Uykudaki ani Örneðin; burun Çoban, horlama, geldiðini belirtti. yorgunluk özellikle, ölümlerin büyük nefessiz kalma kemiðinden Çoban, "uyku öðleden sonra uyku çoðunluðunda, uyku dönemiyle kesiliyorsa kaynaklanýyorsa ya da apnesi"yle ilgili önemli hali, gün içerisinde apnesi saptandýðýný onun adý uyku burun etlerinin açýklamalarda bulundu. aþýrý sinir, stres yapar. ifade eden Çoban, bu apnesidir. Horlamanýn büyüklüðünden Hastalýðýn yol açtýðý Hafife almayýn denli riskli bir hastalýk en aðýr, en týkayýcý, en solunum durmasý kaynaklanýyorsa, radyo olmasý sebebiyle þiddetli halidir, dedi. Uyku apnesi nedeniyle kalbe bir frekans yöntemiyle mutlaka, uyku Hastalýkla ilgili sýrasýnda, solunum süre oksijen gitmediði küçültüyoruz. Küçük testlerinin yapýlmasý öncelikle, kilo tamamen durmuþ için uyku apnesi olan gerektiðini belirtti. dilde yumuþak damak verilmesi gerektiðini oluyor ve dolayýsýyla, kiþilerde, ritim Çoban þöyle devam sarkýklýðýna baðlý uyku vurgulayan Çoban, kalbe ve beyne giden bozukluklarý, sýkýþma etti: apnesi varsa, son düzenli sporun, yarým oksijen kesilmiþ ve yüksek tansiyon oluyor. Bu nedenle, Uyku testi yaptýrýn yýllarda bizim de saat yürüyüþün, rahatsýzlýklarý uyguladýðýmýz, tedavide çok önemli ölümlerin kaçýnýlmaz görülebilir. "Hastaya mutlaka poliklinik þartlarýnda olduðunu ekledi. Daha olduðunu ifade eden Hastalýðýn, 30 yaþ uyku testi yapmak 10 dakikada sonraki tedavi Çoban, birçok kiþinin ve üzerinde gerekiyor. Bu testte, bu hastalýðý hafife uygulanabilen basit, yönteminin testle görüldüðünü ifade uyku týkanýklýðýnýn aldýðýný belirtti. aðrýsýz, titanyumdan baþladýðýný belirten eden Çoban, uyku sebebi belli oluyor. yapýlan 3 adet Çoban, hastalýðýn Stres ve sinir apnesine, obezite Týkanmanýn yapýyor yumuþak implantý hafife alýnmamasý sýnýrýndaki yani vücut kaynaðýnýn; burun ya Gece boyunca, kitle endeksi 25'in damaða yerleþtiriyoruz. gerektiðini ve belirtiler da geniz seviyesi, varsa mutlaka doktora beyne yeterli oksijen üzerindeki þiþman Bu yöntem, bir ay yumuþak damak ya da danýþýlmasýnýn önemini gitmediðinden ve erkeklerde, çok daha içerisinde uyku küçük dilden mi dile getirdi.(yaygýn solunum tamamen sýklýkla karþýlaþýldýðýný apnesini tamamen olduðunu basýn) durduðundan, hasta belirtti. sonlandýrabiliyor. Ama bulabiliyoruz. Daha öncesinde mutlaka (Ç.HAK:461) ülabibey Ma- Karanfil Ghallesi 4'üncü Sokak'ta, önceki akþam meydana gelen olayda, anne 30 yaþýndaki Nurten Açýkalýn, çocuklarý 2 yaþýndaki Atakan Açýkalýn ile 7 yaþýndaki Kaan Açýkalýn, sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlendi. Kendine gelen anne zehirlendikle- orum'un Mecitözü Ýlçesi'nde su zan- þiþedeki tineri içen 3 yaþýn- Çnederek daki Esma Nur Bozkurt, zehirlendi. Olay önceki akþam Çorum'un Mecitözü Ýlçesi Çitli Köyü'nde meydana geldi. Evde oyun oynayan Esma Nur Bozkurt, þiþe içindeki tineri içince fenalaþtý. Mutfakta bulunan annesi Emine Bozkurt odaya girdiðinde kýzýnýn tiner içtiðini fark ederek, Mecitözü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapýlan ilk müdahale sonrasý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edilen Esma Nur Bozkurt tedavi altýna alýndý. Küçük kýzýn saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi.(dha) Çatak Yolu Üzeri 12. Km / Çorum Tel: CUMARTESÝ 22 ÞUBAT Alkollü þahýs biber gazýyla durdurulabildi itit Üniversitesi Çorum Eðitim ve HAraþtýrma Hastanesi acil servisine gelen H.K. isimli alkollü þahýs hastaneyi bir birbirine kattý. Hastaneye gelen polis þahsa biber gazý ile müdahale etti. Bahse konu þahýs, arkadaþlarý ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi acil servis bölümüne geldi. Nedeni henüz öðrenilemeyen bir sebeple hastane görevlileri ile tartýþan þahýs, hastane görevlileri ile birlikte 3 kiþiyi darp etti. Hastane polisi ve güvenlik görevlilerine de saldýran H.K., hýzýný alamayarak kendisini sakinleþtirmeye çalýþan arkadaþýný da darp etti. Görevliler tarafýndan olay polise bildirildi. Hastaneye gelen polislere küfürler eden þahsa polis sert müdahale ederek, biber gazýyla gözaltýna alabildi. Polis aracý ile götürülen þahsýn alkollü olduðu öðrenildi. (DHA) Anne ve 2 çocuðu zehirlendi Su diye tiner içti Hastaneye gelen polis þahsa biber gazý ile müdahale etti. rini farkedince komþularýna haber verdi. Evini havalandýrdý. Olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastane- Gülabibey Mahallesi Karanfil 4'üncü Sokak'ta sobadan zehirlenme yaþandý. si'ne kaldýrýlan anne ve iki çocuðu, buradaki mune Eðitim ve Araþtýrma Hastane- ilk tedavileri si'ne sevk edilmune sonrasý Ankara Nudi.(DHA) Komþu kavgasý ülabibey Mahallesi Beytepe 2. Cadde de oturan komþu- kavga etti. Glar G.Y. ile L.Ç. isimli komþu kadýnlar aralarýndaki sorun nedeniyle önce tartýþtýlar sonra da birbirlerine saldýrdýlar. Kavga sonrasý her iki kadýn birbirlerinden þikâyetçi oldu. Motosiklet arkadan çarptý smancýk ta meydana gelen kazada motosiklet ile araç Oçarpýþtý. A.C. aracýyla Yaþar Okuyan Caddesi nde giderken dönüþ yaptýðý sýrada M.A. motosiklet ile arkadan araca çarptý. Yaralanan motosiklet sürücüsü ileri tetkik ve tedavi için Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. HAMAMLIÇAYKÖY SEZONU AÇILMIÞTIR "Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam" Çorumlu hemþehrilerimizin hizmetindeyiz Bay ve Bayanlara Ayrý Kapalý Yüzme Havuzlarý Aile Kabinleri, Piknik Alanlarý

6 6 CUMARTESÝ 22 ÞUBAT ülkeye ihracat yapýyorlar Kavukçu Dost Gýda, makarna ve un üretimi yapýyor. Fabrika 1985 yýlýnda un üretiminin yaný sýra makarna üretimine de baþladý. Firma yetkilileri 34 farklý ülkeye ihracat yaptýklarýný belirtti. Vali Baþköy, Çorum a yapmýþ olduklarý yatýrýmlarýndan dolayý teþekkür etti. ali Sabri Baþköy, Vfaaliyetine Ankara yolu 6.. kilometrede devam eden Kavukçu Dost Gýda San. ve Tic. A.Þ.'yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ýlk olarak Kavukçu Dost Gýda San. ve Tic. A.Þ.Yönetim Kurulu Baþkaný Cansýn Ýnan ý ziyaret ederek fabrikanýn makarna ve un üretim bölümlerinde incelemelerde bulunan Vali Baþköy, Baþkan Ýnan ve fabrika mühendisi Ahmet Kaþýkçý dan üretim aþamalarý ile makarna ve un üretimi hakkýnda bilgi aldý. Kavukçu Dost Gýda San. ve Tic. A.Þ. nin 1975 yýlýnda 100 ton kapasiteli un fabrikasý olarak faaliyete baþladýðýný ifade eden Baþkan Ýnan; 1980 yýlýnda þirkete baðlý ikinci fabrika kurularak, kapasite 350 tona çýkarýldý yýlýnda un üretiminin yaný sýra makarna üretimine de baþladýk. Þuanda un ve unun yan ürünleri ile birlikte 26 çeþit makarna üretiyoruz ve dünyada 34 farklý ülkeye ihracat yapýyoruz. dedi. Çorum un un ve un ürünleri baþta olmak üzere tarýmsal üretim ve paketleme alanýnda önemli mesafeler aldýðýna dikkat çeken Vali Baþköy ise, Ýlimiz ihracatýndaki gýda ve tarýmsal ürün çeþitliliðinin yanýnda ihraç yapýlan ülke sayýsýnýn da artmasý, ilimiz gýda sektörünün iyi bir ivme yakaladýðýný gösteriyor. Bu kapsamda Çorum da tarýmsal ürünlerin imal edilmesi ve paketlenmesi ile ilgili yatýrýmlarýn daha da artarak devam etmesi gerekir. Bu tür yatýrýmlar, gerek katma deðer, gerekse istihdam olarak þehirlere katký saðlýyor. dedi. Çorum a yapmýþ olduklarý yatýrýmlarýndan dolayý Dost Gýda San. ve Tic. A.Þ. yönetimine teþekkür eden Vali Baþköy, baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. Valilik Basýn O rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Yönetim Kurulu Þubat ayý olan toplantýsý, Vali Sabri Baþköy'ün ev sahipliðinde Anitta Otel'de yapýldý. Tokat Valisi Mustafa Taþkesen'in Baþkanlýðý nda düzenlenen toplantýya; Vali Sabri Baþköy, Amasya Valisi Ý.Halil Çomaktekin, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ve diðer yönetim kurulu üyeleri katýldý. OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Tokat Valisi Mustafa Taþkesen, OKA Yönetim Kurulu toplantýsýnýn açýlýþýnda yapmýþ olduðu konuþmada þöyle dedi; Bölgemizde baþta kamu kurumlarýmýz, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluþlarý, özel sektör ve diðer sosyal aktörlerin birbirleriyle iþbirliðini geliþtirilerek bölgemizin geliþmesini saðlamak ve bu geliþimi sürdürmek amacýyla çalýþmalar yürütmekte olan Kalkýnma Ajansýnýn 2014 yýlý Þubat ayý Yönetim Kurulu toplantýsýný gerçekleþtirmek ve kurulun gündemindeki konularý görüþmek üzere toplanmýþ bulunuyoruz. Bölgemizin sosyoekonomik geliþmesine katkýda bulunmak, her gün deðiþen ulusal ve uluslararasý rekabet koþullarýna bölgemizin daha iyi uyum saðlama yeteneðinin geliþtirilmesi için Kalkýnma Ajansýmýz ve ilgili kurumlarýmýz tarafýndan birçok faaliyet Vali Baþköy, Kavukçu Dost Gýda San. ve Tic. A.Þ. yi ziyaret ederek bilgi aldý. OKA dan proje hatýrlatmasý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) toplantýsý Çorum da yapýldý. yürütülmektedir. Kurulduðundan bu yana ajansýmýz aracýlýðýyla veya onun mali destekleriyle örnek olarak özel sektörün KOBÝ projeleri ile desteklenmesi, Belediyelerin ve il özel idareleri turizm ve çevre altyapýsýnýn geliþtirilmesi için desteklenmesi, diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn da çeþitli altyapý projeleri, küme- Toplantýya bölge illerin valileri katýldý. lenme, lojistik, insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve dezavantajlýlara yönelik altyapý geliþtirme projeleri gibi konulardaki faaliyet ve projelerin desteklenmesi uygulamalarý artarak devam etmektedir. Bugün bu toplantýmýzda her ay olduðu üzere ajansýn bölgemizin ve yönetim kurulumuzun gündeminde bulunan konulara iliþkin deðerlendirmeler yapýlacaktýr. Bu kapsamda, uygulanmakta olan mali destek programlarý ile doðrudan faaliyet desteði, teknik destek programý ve devam eden güdümlü projelerimizin uygulama süreçleri gözden geçirilecek ve elbette varsa yaþanan aksaklýklara iliþkin alýnmasý gereken tedbirler görüþülecektir. Ayrýca, dört ilimizde bulunan Yatýrým Destek Ofislerimizin teþvik ve destek uygulamalarý ile yatýrýmtanýtým konusunda yürüttükleri çalýþmalar da gözden geçirilecektir. Bilindiði üzere OKAtarafýndan Yenilenebilir Enerji, AR-GE ve Ýmalat Sanayiindeki KO- BÝ lerin projeleri ile Kamunun Yenilenebilir Enerji projelerini desteklemek üzere 26 Milyonluk teklif çaðrýsýnýn son baþvuru tarihi 28 Þubat 2014 tür. Bu nedenle burada ilgili kurum ve kuruluþlarýmýz bu son bir haftayý iyi deðerlendirmeleri ve baþvurularýný zamanýnda yapmalarý konusunda uyarmak ve onlarý baþvuruya davet etmek istiyorum. En baþarýlý projelerin seçileceði bu yarýþmada ilgili baþvuru sahiplerine baþarý dileklerimi sunuyorum. Son olarak, bu toplantý vesilesiyle Yönetim Kurulu toplantýmýza katýlan Sayýn Valilerimize, Belediye Baþkanlarýmýza, Ýl Genel Meclisi Baþkanlarýmýza ve Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlarýmýza bir kez daha hoþ geldiniz diyorum. Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu toplantýmýzýn bölgemiz için hayýrlý olmasýný ve baþarýlý çalýþmalara vesile olmasýný diliyoruz. OKA Yönetim Kurulu toplantýsý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesi ve karþýlýklý yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi. Valilik Basýn Yozgat, Çorum un ekonomik sultasýnda Ahmet Büyüksoy aadet Partisi (SP) Yozgat Belediye Baþ- Adayý Ahmet Büyüksoy, Yozgat ýn Skan bir adým daha ileri gitmesi için uzman ekiplerle bir dizi proje hazýrladýklarýný ve uygun bir zamanda açýklayacaklarýný söyledi. Yozgat ýn sorunlarýndan kurtulmasýnýn Saadetli bir gelecekle gerçek olacaðýný Kayseri nin, Ankara nýn, Sivas ýn, Çorum un, hatta Kýrþehir in ekonomik sultasý altýnda kalan Yozgat ta, Parti Genel Baþkanlarýnýn görev üstlenmeyeceklerini belirten SP Yozgat Belediye Baþkaný Adayý Büyüksoy, 30 Mart mahalli idareler seçimlerinde Yozgat a milletvekili, bakan, baþbakan seçmiyoruz. Yozgat a þehr-i emin bir belediye baþkaný seçiyoruz. 30 Mart ta Yozgat a Adalet ve Kalkýnma Partisi nden, Sayýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ý Belediye Baþkaný seçmeyeceðiz. Seçimi kazanýrsa Sayýn Kazým Arslan Belediye Baþkaný olacak. Cumhuriyet Halk Partisi nden Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu Belediye Baþkaný seçilmeyecek. Seçimi kazanýrsa Sayýn Selahattin Koþtan Belediye Baþkaný olacak. Milliyetçi Hareket Partisi nden Sayýn Devlet Bahçeli Belediye Baþkaný seçilmeyecek. Seçimi kazanýrsa Sayýn Uður Bektaþ Belediye Baþkaný olacak. Saadet Partisi nden Sayýn Mustafa Kamalak Belediye Baþkaný seçilmeyecek. Seçimi kazanýrsa Ahmet Büyüksoy Belediye Baþkaný olacak dedi. Yozgat ýn sürekli göç verdiðine deðinen Büyüksoy, Sürekli göç veren, 800 bin nüfustan 400 binlere düþen, geri kalmýþlýk zincirini kýramayan, geliþip büyüyemeyen, Kayseri nin, Ankara nýn, Sivas ýn, Çorum un, hatta Kýrþehir in ekonomik sultasý altýnda kalan Yozgat ta parti genel baþkanlarý görev üstlenmeyecek. Seçilen belediye baþkanlarý görev yapacak. Halkýmýz adaylarýn geçmiþlerine bakarak kimin daha iyi baþkanlýk yapacaðýna karar vermesi lazým. Karar iyen milletimizin, karar Yozgatlýnýndýr diye konuþtu. (ÝHA)

7 CUMARTESÝ 22 ÞUBAT Kunduzlu için imzalar atýldý SÝ 5. Bölge Mü- tarafýndan Ddürlüðü 6 Ocak 2014 tarihinde ihalesi yapýlan Çorum- Bayat Kunduzlu Barajý inþaatý iþi, TL ihale bedeli ile imzalandý. DSÝ 5. Bölge Müdürü Murat Acu ile Best Tasarým firmasý yetkilileri tarafýndan 19 Þubat 2014 tarihinde Ankara Bölge Müdürlüðü nde sözleþmesi imzalanan Kunduzlu Barajý, Ön DSÝ 5. Bölge Müdürü Murat Acu ile Best Tasarým firmasý yetkilileri sözleþmeye imza attý. Yüzü Beton Kaplamalý Kaya Dolgu tipinde olup temelden m yüksekliðinde olacak. Bayat ilçesinin Kunduzlu beldesi sýnýrlarýnda kalan Kuzguncuk Deresi üzerine inþaa edilecek baraj ile Bayat, Kunduzlu ve Eskialibey Beldeleri ile yine ilçeye baðlý 31 adet köyün yýllýk m³ içme ve kullanma suyu ihtiyacý karþýlanacak. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, görevine yeni baþlayan Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ü ziyaret etti. Rektör den hayýrlý olsun ziyareti Mustafa Demirer itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha HMetin Alkan, görevine yeni baþlayan Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ü makamýnda ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerinde bulundu. Üniversitelerin öðrenci potansiyelinde en önemli kaynaklarýnýn Milli Eðitim Müdürlüðü ne baðlý okullarda eðitim gören öðrenciler olduðunu belirten Rektör Alkan, bu anlamda kurumlaar arasýnda birlikte yapýlacak pek çok çalýþmal olduðunu ifade etti. Çorum un en baþarýlý liselerinden Çorum Fen Lisesi ile 2011 yýlýnda imzalanan protokol ile Bilim Danýþma Gurubu oluþturulduðunu ve devam eden bu protokol çerçevesinde iþbirlikleri yapýldýðýný hatýrlatan Rektör,, bunun dýþýnda Küçük Hititologlar Yetiþiyor, Çorum dan 2020 ye Çalýþtayý, Kursiyer Destekleri projeleri ortak sergi, konferans vb. etkinlikler yaptýklarýný kaydetti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, bu çalýþmalarýn sistematik ve düzenli bir þekilde bir protokol ile daha iþlevsel hale getirilip, kurumsal yapýda aktivitelerin yapýlmasýnýn daha da verimli olacaðýný belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayý Rektör Alkan a teþekkür etti. Sýcaklýk nedeniyle keneler erken aktifleþti azýlarý ölümcül Kýrým BKongo Kanamalý Ateþi hastalýðý virüsü taþýyan keneler, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sýcaklýklarý nedeniyle önceki yýllara göre birkaç ay erken aktif hale geldi. Erzurum, Tokat, Samsun, Yozgat ve Çorum gibi illerde, meralarda yayýlan hayvanlar ve kemirgenlerin bulunduðu bölgelerde KKKAhastalýðýnýn taþýyýcýsý ve bulaþtýrýcýsý kenelerin de aktif hale gelmiþ olabileceðini belirten uzmanlar, özellikle kýrsal kesimde yaþayan vatandaþlarý daha dikkatli olmalarý konusunda uyardý. Uludað Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydýn, yaptýðý açýklamada, yaz ve kýþ aktiviteli keneler olduðunu ve bunlarýn genellikle ahýr, mesken ya da meralarda bulunduðunu söyledi. Yaz aktiviteli kenelerin, hastalýk bulaþtýrma kapasitesinin daha fazla olduðunu vurgulayan Aydýn, son günlerde hava sýcaklýklarýnýn mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu hayvanlarýn aktivitesinde ciddi deðiþiklikler yaþandýðýný anlattý. Sýcaklar etken oldu Kenelerle ilgili sorunlarýn bu yýl daha erken yaþanabileceði uyarýsýnda bulunan Aydýn, "Þubat ayýnda ilkbaharý yaþadýðýmýzdan, nisan, mayýs gibi aktif olmasý gereken keneler, bu günlerde aktif olmaya baþladý. Bu, aslýnda iklimin getirdiði normal bir olaydýr. Ýklimin anormal seyretmesi, birkaç ay erken gelmelerine yol açtý" dedi. Yaðmur ve nem gibi birtakým doða olaylarýnýn da normal seyretmeye baþlamasýyla kene popülasyonunun artacaðýný dile getiren Aydýn, halkýn yanlýþ bildiði bazý noktalar olduðuna dikkati çekti. Þehir merkezlerinde böyle bir sýkýntý yok Aydýn, KKKA hastalýðýna, Kent merkezlerinde rastlanmadýðý bilgisini verdi. Yabani hayvan ve sýðýr aktiviteli kenelerin genellikle mera hayvancýlýðýnýn yapýldýðý bölgelerde yayýldýðýný anlatan Aydýn, þöyle devam etti: "Kent merkezlerinde tabii ki bir risk var ama özellikle Tokat, Çorum'a göre risklerimiz daha küçük. Özellikle insanlarýmýz þunu yapýyor; þehir merkezlerinde kene tutunma vakalarýnda inanýlmaz bir panik, yani kenenin önüne geçen bir panik var. Evet, baþka hastalýklarýn geçme riski var ama KKKAyok, þehir merkezlerinde böyle bir Sözleþme geçtiðimiz gün Ankara Bölge Müdürlüðü nde imzalandý. Keneler önceki yýllara göre birkaç ay erken aktif hale geldi. baðlantýmýz yok. Mesela Bursa'nýn dað ilçelerinde bu keneye rastlýyoruz ama ovada rastlamýyoruz. Ülke genelinde özellikle Erzurum, Tokat'tan baþlayan ve Samsun'a giden bir Yozgat, Çorum hattýmýz var. Yani bu kenenin özellikle meþelik alan, parçalý arazi yapýsý, mevsim geçiþ noktalarýnda olmasý normaldir. Yaz böyle erken gelince tabii ki bu kenelere karþý kýrsal kesimdeki insanlarýmýzýn biraz daha dikkatli olmasý gerekiyor." Kent merkezlerinde, sahipsiz hayvanlarýn kenelere konaklýk yapmasý nedeniyle popülasyonlarýnýn yükseldiði bilgisini veren Aydýn, sahipsiz hayvanlarýn barýnaklara alýnmasý durumunda buralardaki popülasyonun azalacaðýný ancak KKKA hastalýðý riski bulunmadýðýný belirtti. Aydýn, KKKA hastalýðý riskinin özellikle kýrsal alanda, mera hayvanlarý ve kemirgenlerin yoðun olduðu bölgelerde bulunduðunu bildirerek, þehirlerin varoþlarý ve belediye sýnýrlarý içinde büyükbaþ ya da çiftlik hayvaný yetiþtiriciliði yapýlmamasý gerektiðini söyledi. Ýlaçlama dengeyi bozuyor Türkiye'nin KKKAhastalýðý tedavisinde çok baþarýlý olduðunu, böyle bir durumda en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurulmasý gerektiðini dile getiren Aydýn, þunlarý kaydetti: "Çevreyi ilaçlamaya kesinlikle karþýyýz. Çünkü doðanýn bütün dengesi bozuluyor. Birçok yararlý böcek de öldürülüyor. Ýlaçlamalarla insanlara insektisit (böcek ilacý) yüklüyoruz. Böyle bir ilaçlamaya gerek yok. Ýnsanlarýn keneyle ilgili bölgelere, piknik alanlarýna gittiðinde en güzel yapacaklarý bir þey var. Bu, dünyada da böyle yapýlýr. Ýnsanlarýn 4-5 saatte bir kendilerini, çocuklarýný, pet hayvanlarýný aramasý gerekiyor. Çünkü belli bir süreden önce birçok hastalýk geçemez. Geçemeyeceði için o kene bu hastalýðý taþýsa bile 4-5 saatte bir insanlarýn özellikle piknik alanýndan geldikten sonra kendileri, çocuklarý, özellikle evcil hayvanlarýn üzerinde gelir. Bunlarý aramalarý yeterli." Kene popülasyonunun artýþý gerekçe gösterilerek belediyelere ilaçlama yönünde baský yapýlmasýnýn son derece hatalý bir davranýþ olduðunu vurgulayan Aydýn, "tabancayla havaya ateþ etme"ye benzeyen bu uygulamanýn, gereksiz ilaç maliyetinin yaný sýra kanser dahil birçok saðlýk sorununa yol açacak riskler doðurabileceðini sözlerine ekledi.(aa) Ýstanbul merkezli Genç Barýþ Ýnisiyatifi Derneði'nin (GBÝ) Çorum Koordinatörü Faruk Ardoðan, rektör Alkan ý ziyaret etti. Barýþ için çalýþýyorlar Mustafa Demirer stanbul merkezli Genç Barýþ Ýnisiyatifi Derne- (GBÝ) Çorum Koordinatörü Faruk Ardo- Ýði'nin ðan, tanýtým ve söyleþi ziyaretlerinin ikincisini Hitit Üniversitesi Rektörü Sayýn Reha Metin Alkan'a gerçekleþtirildi. Rektörlük makamýnda gerçekleþtirilen görüþmede, GBÝ Çorum Koordinatörü Faruk Ardoðan derneðin kurulduðu günden bugüne gerçekleþtirdiði faaliyetler hakkýnda bilgi verdi. Ardoðan, derneðin kâr amacý gütmeyen sivil toplum kuruluþu olduðunu, ulusal ve uluslararasý barýþ kavramýnýn önemi hakkýnda geniþ kitlelerin farkýndalýðýný artýrarak, dünya tarihinde yaþanan savaþlarýn tekrarlanmasýnýn önüne geçmek, ulusal ve uluslararasý barýþý tehlike altýna sokabilme potansiyeli taþýyan mevcut problemlerin, uzlaþý yoluyla çözüme kavuþturulmasýný hedeflediðini belirtti. Hitit Üniversitesi ayat Anadolu Lisesi tarafýndan Bdüzenlenen etkinlik çerçevesinde lise öðrencileri her hafta Bayat Halk Kütüphanesi nde ders iþliyor. Konuya iliþkin yapýlan açýklamaya göre, her hafta bir edebi kitap tanýtýmý yapýlarak öðrencilerin yeni dünyalar keþfetmesi ve yeni yazarlar tanýmasý amaçlanýyor. Bayat Anadolu Lisesi Müdürü Tarýk Nakcý, Müdür Yardýmcýsý Muhammed Pilgir, Edebiyat Öðretmeni Nevzat Karakuþ un giriþimleriyle öðrencilerher hafta bir dersi halk kütüphanesinde iþliyor. Düzenlenen kitap tanýtým günleri ile öðrencileri kitaplarla tanýþtýrma ve onlara kitap Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, Hitit Üniversitesi olarak, öðrenci kulüplerine sürekli destek verdiklerini, üniversite gençliðinin böyle faaliyetlerde bulunmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, faydalý projelere desteklerinin artarak devam edeceðini kaydetti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör, gençlerin böyle faaliyetlerde bulunmasýnýn kendisini memnun ettiðini ifade etti. Rektör Alkan'a içten cevaplarý için teþekkür eden Ardoðan ise, GBÝ olarak Çorum'da tanýtým faaliyetlerinin devam edeceðini, üniversite ile iþbirliði içerisinde faaliyetler gerçekleþtirmek istediklerini ve ilerleyen zamanlarda Çorum'da çeþitli etkinliklerde bulunacaklarýný söyledi. Ardoðan, Rektör Alkan'a GBÝ tarafýndan çýkartýlan Genç barýþ isimli dergiyi armaðan etti. Bayat Anadolu Lisesi nden kitap tanýtým günleri okuma alýþkanlýðý kazandýrmak hedefleniyor. Öðrenciler her hafta Bayat Halk Kütüphanesi nde ders iþliyor.

8 8 CUMARTESÝ 22 ÞUBAT 2014 Genel Müdür yýllarýn problemini çözmek için adým attý Ortaköylü nün sit alaný konusundaki çilesi bitiyor Erol Taþkan O rtaköy, Aþdavul ve Karahacip in arazisini kapsayan ve pek çok çiftçiyi maðdur eden sit alaný uygulamasýnda umutlar yeþerdi. 65 yaþýndaki emekli icra memuru Macit Erkan ýn verdiði mücadele sonucu, Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü tarafýndan sit irdeleme çalýþmasý yapýlacak. 26 dönümlük arazisine aðaç dikmek için niyetlenen Macit Erkan, sit alaný olduðu gerekçesiyle kendisine izin verilmediðini be- lirterek, mücadelesinin baþlangýç hikayesini anlattý. Yýllardýr pek çok çiftçinin çektiði sýkýntýya tercüman olan Macit Erkan, Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürü Abdullah Kocapýnar ý makamýnda ziyaret ederek, yaþanan sýkýntýyý aktardýðýný, Kocapýnar ýn çok olumlu yaklaþarak, vatandaþýn sýkýntýsýný çözmek için adým atacaklarýný bildirdiðini ifade etti. Genel Müdürlük ten Çorum Valiliði ne gönderiler resmi yazýda, Þubat tarihleri arasýnda, bir komisyonun sit irdeleme çalýþmasý yapacaðý belirtilerek, konudan Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Ortaköy Kaymakamlýðý, Ortaköy Belediyesi, Ankara 2 Nolu Kültür Varlýklarýný Koruma Belge Kurulu Müdürlüðü ne ilgili yazýnýn daðýtýmýnýn saðlanmasý istendi yýlýnda belirlenen sit alanýnýn çok geniþ tutulduðunu ve vatandaþýn tarlasýnda sýnýrlý ziraat yapabildiðini hatýrlatan Macit Erkan, konuya duyarlý yaklaþtýðýný söylediði Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürü Abdullah Kocapýnar a teþekkür ederken, bölge sakinlerini de kurulun inceleme yapacaðý günlerde, yapýlan çalýþmaya davet ettiðini bildirdi. Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü tarafýndan sit irdeleme çalýþmasý yapýlacak. Kentsel dönüþüme 1 milyar Ç evre ve Þehircilik Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre kentsel dönüþüm hedefleri belirlendi. Þimdiye kadar 20 bin 889 binada 76 bin 608 konut ve 12 bin 261 iþ yeri riskli ilan edilirken, bu çerçevede toplam 55 bin 734 baðýmsýz birimde yýkým çalýþmasý baþlatýldý. Bunlardan, 14 bin 886 iþ yeri ve konutun bulunduðu 3 bin 73 yapý yýkýldý. Risk tespiti yapýlan binalarýn yýkým çalýþlmasý bu yýl da devam edecek. Bu yýl 50 bin binanýn daha risk tespiti yapýlacak. 650 bin ev ve dükkan yýkýlacak Geçen yýl Bakan- Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre kentsel dönüþüm hedefleri belirlendi. lar Kurulu kararýyla, 6 bin 931 hektarlýk 106 alan riskli ilan edilmiþti. 377 bin 167 ev ve dükkanýn bulunduðu bu bölgelerde yaþayanlarýn sayýsý ise 1 milyon 69 bin 832 kiþi olarak belirlenmiþti. Bakanlýk, bu yýl 100 alaný daha riskli ilan etmeyi planlýyor. 650 bin dükkan ve konutun da riskli ilan edileceði hesaplanýrken, bu kapsamdaki yapýla- rýn yýkýmýna da baþlanacak. Kentsel dönüþüm kapsamýnda evi yýkýlan vatandaþlara, yeni ev almalarý ya da tutmalarý için kredi ve kira desteði verme uygulamasý devam edecek. Bakanlýk, bu yýl 1 milyar liralýk kredi saðlayacak. Bankalarla iþbirliði halinde verilecek kredi desteðiyle, evi yýkýlan vatandaþlara yeni ev almalarý için destek olunacak. Riskli yapýlardaki hak sahiplerine kira yardýmý için de 550 milyon liralýk bütçe ayrýldý. Bakanlýk, bölgelere göre vatandaþlara 425 ile bin 360 lira arasýnda deðiþen oranlarda kira ödemesi yapacak. Kira tutarý, Ankara, Ýzmir ve Ýstanbul gibi büyük þehirlerde malikler için aylýk 680, kiracýlar için de defaten bin 360 lira olacak. (Yaygýn AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu partisinin seçim bürosunu açtý. Soylu, Uzunkaya için tekrar vize istedi AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu partisinin seçim bürosunu açmak üzere Çorum un Sungurlu ilçesine geldi. Soylu, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya için 30 Mart ta tekrar vize istedi. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, Sungurlu ya gelerek partisinin seçim bürosunun açýlýþýna katýldý. Ýlk olarak Sungurlu Belediyesini ziyaret eden Soylu, burada Selahaddin Uzunkaya dan kýsa bir brifing aldý. Daha sonra esnaflarý gezen Soylu esnafýn sorunlarýný dinledi. Daha sonra seçim bürosunun açýlýþ törenine katýlan Soylu ya, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý ve Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse de eþlik etti. 30 Mart ta Selahaddin Uzunkaya için tekrar vize istiyoruz diyen Soylu, Hayallerimiz, projelerimizi, güçlü Türkiye mizi, güzel Sungurlumuzu, bir daha ama bir daha önümüzde ki 5 yýl için vize istiyoruz. Sizden destek istiyoruz, sizden kuvvet istiyoruz ifadelerini kullandý. (ÝHA) Süleyman Soylu, vatandaþlara hitap etti. Soylu, esnaf turunda Baþkan Uzunkaya ya destek istedi. Soylu ya, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý ve Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse de eþlik etti. Basýn) Okullara güvenlik standardý geliyor "Okullarda Fiziksel Güvenlik Projesi" baþlatýlacak. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Gündem Çocuk Derneðin ile yürüteceði çalýþmada, Türkiye genelinde tüm anasýnýfý ve ilköðretim okullarý incelenecek. Türkiye genelinde 3 bin 287 anaokulu, 29 bin 169 ilkokul, 16 bin 987 ortaokulda proje uygulanacak. Toplam 614 bin 735 öðretmen, 12 milyon 238 bin 829 öðrenci ve bunlarýn ailelerine ulaþýlacak. Gündem Çocuk Derneði, Milli Eðitim Bakanlýðý iþbirliðiyle imzalanan "Okullarda Fiziksel Güvenlik Projesi" kapsamýndaki çalýþmalarýný baþlattý. Dernek, projenin hayata geçirilmesi için bakanlýk ile imzalanan protokolün ardýndan, çalýþmalarýn saðlýklý ve hýzlý yürütülmesi için sponsor arayýþlarýný sürdürüyor. Projeyle, okullarda fiziksel güvenlik nedeniyle oluþan risklerin görünür hale gelmesi, önlenmesi ve çocuklarýn güvenli þekilde okullaþabilmeleri için gerekenlerin ortaya konmasý amaçlanýyor. Proje Koordinatörü Mehmet Onur Yýlmaz, Ýstanbul Maltepe'de anaokulu öðrencisi olan Efe Boz'un okul tuvaletindeki lavabonun boðazýný kesmesi soncu hayatýný kaybettiði olayý hatýrlatarak, her yýl en az 20 çocuðun bu þekilde hayatýný kaybettiðini söyledi. TBMM Milli Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Baþkaný Nabi Avcý ile görüþerek bu projeyi anlattýklarýný söyleyen Yýlmaz, görüþmelerin ardýndan protokolün imzalandýðýný belirtti.(aa) Sungurlu da mini bir miting düzenlendi.

9 Ýsraf etme, deðerlendir orum Halk Saðlýðý ÇMüdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þubesi Obezite Birimi personellerinden Hemþire Serap Bülbül ve Nurhan Yurtel, Aile Eðitim Merkezi ndeki hoca ve kursiyerlere Ekmek Ýsraf Etme konulu eðitim semineri verdiler. Velipaþa Konaðý'nda düzenlenen seminerde konunun önemine dikkat çekilerek ve gerekli hassasiyeti oluþturmayý amaçlayan Obezite Birimi personelleri, Türkiye genelinde geçtiðimiz yýl baþlatýlan Ekmek Ýsrafýný Önleme Kampanyasý nýn olumlu sonuç verdiðini kaydederek, ekmek israfýnýn kötü niyetten ziyade ihmâl ve bilgisizlikten kaynaklandýðýný ve israfýn engellenmesi hususunda toplumun bilgilendirilmeye ve bilinçlendirilmeye ihtiyacý olduðunu ifade ettiler. Kiþi baþý ekmek israfýnýn günlük 20 gram olduðu belirtilen seminerde, dinleyicilere þu bilgiler verildi: Bu miktar az gibi gözükse de ülke nüfusu göz önünde bulundurulduðunda israfýn yýllýk ekonomik boyutu, ekmeðin 2,80 TL olan kg birim fiyatýndan hareketle 1,5 milyar TL'dir. Nitekim 1,5 milyar TL ile; ülkemizin 23 günlük ekmek ihtiyacý karþýlanabilmekte, 460 bin üniversite öðrencisine her ay 280 TL burs verilebilmekte, 100 yataklý 80 hastane veya 16 derslikli 500 okul inþa edilebilmekte ve 500 km bölünmüþ yol yapýlabilmektedir. Kampanyanýn hedefi Ekmek Ýsrafýný Önleme Kampanyasý ile; israf konusunda sosyal duyarlýlýk oluþturmak; israfý, üretim ve tüketim aþamalarýnda önlemek; ekmeðin ihtiyaç duyulduðu kadar alýnmasýný ve doðru bir þekilde muhafaza edilmesini saðlamak; bayatlayan ekmekleri deðerlendirme yöntemleri konusunda Ekmek Ýsraf Etme konulu eðitim seminer düzenlendi. Ekmek israfýnýn önüne geçilmesinin önemine dikkat çekildi. Program Velipaþa Konaðý'nda gerçekleþtirildi. toplumu bilgilendirmek; israfý önleyerek ülke ekonomisine katký saðlamak ve hayvan beslenmesinde kullanýlan ekmeðin de israf olduðuna dikkat çekmek istenmektedir. Ýsrafa neden olmamak için Ýsrafa neden olmamak için ekmeði planlayarak üretmeli, ihtiyaç kadar almalý, dilimleyerek servis yapmalý, buzdolabýnda ya da derin dondurucuda muhafaza etmeli, bayatlamýþsa yemek ve tatlý yapýmýnda kullanmalýyýz. Türkiye'de ekmek israfý Günde 6 milyon, yýlda 2,1 milyar olarak belirlendi. Bayat ekmeklerin nasýl deðerlendirileceði konusunda farklý yöntemler de gösteren emþire Serap Bülbül ve Nurhan Yurtel, bayanlara bayat ekmekten yapýlabilecek kek tarifi de verdiler. Ýþte ev hanýmlarýnýn rahatlýkla uygulayabileceði o bayat ekmek tarifi: Çikolatalý bayat ekmek keki Malzemeler: 3 su bardaðý robotta çekilmiþ bayat ekmek, 2 su bardaðý süt, 2 adet yumurta, 1 su bardaðý toz þeker, 2 çorba kaþýðý kakao, ½ su bardaðý damla çikolata, 1 su bardaðý fýndýk ya da badem, 1 tatlý kaþýðý tereyaðý, pudra þekeri. Hazýrlanýþý: Robotta çekilen ekmek süt ile ýslatýlýp mikserde çýrpýlýr. Ayrý bir kapta, yumurta ve toz þeker kabarana kadar mikserde çýrpýlýr. Kakao, damla çikolata, kýyýlmýþ fýndýk veya badem, þeker ile kabartýlmýþ yumurtalý karýþýma ilave edilir ve spatula ile karýþtýrýlýr. Son olarak sütle çýrpýlan ekmek bu karýþýma ilave edilir. Yaðlý kaðýt ile kaplanan kek kalýbýna tereyaðý sürülür. Karýþým kek kalýbýna boþaltýlýr. Önceden ýsýtýlmýþ 180 derecelik fýrýnda 50 dakika piþirilir. Fýrýndan çýkarýlan kek tel ýzgara üzerinde soðumaya býrakýlýr. Soðuyan kek, pudra þekeri ile servis edilir. Posalý beslenme kanser önlüyor Posa oraný yüksek olan beslenme þeklinin kanseri önlediði belirtildi. iyetisyen Canan Aksoy, po- oraný yüksek olan bes- Dsa lenme þeklinin özellikle kolon ve rektum kanserlerini önlemede etkili olduðunu pek çok araþtýrmanýn ortaya koyduðunu belirtti.vücudumuzun sindiremediði, kan dolaþýmýmýzda emiliminin yapýlmadýðý karmaþýk karbonhidratlarýn 'posa' olarak tanýmlandýðýný belirten Herbalife Türkiye Danýþman Diyetisyeni Canan Aksoy, "Posa aslýnda bir karbonhidrattýr ancak vücut tarafýndan sindirilemediði için kalorisi veya enerjisi yoktur" dedi. Posalarýn suda çözünen ve suda çözünmeyen olarak ayrýldýðýný belirten Aksoy, ikisinin de saðlýðýmýz üzerinde önemli faydalarý olduðunu belirtti. Buðday, yulaf kepeði, kuru baklagiller, meyve ve sebzelerde bulunan posalar suda çözünmez ve baðýrsaklarý harekete geçirir. Posanýn dýþký hacmini artýrdýðý için kabýzlýk ve kabýzlýðýn getirdiði hemoroid, divertikül gibi rahatsýzlýklarýn önüne geçilmesini saðladýðýna vurgu yapan Aksoy, posa oraný yüksek olan diyetlerin özellikle kolon ve rektum kanserlerini önlemede oldukça etkili olduðunu belirtti. Aksoy, "Posa, baðýrsaklardan geçerken zararlý maddelerin baðýrsakla temasýný engelleyip atýlmasýný saðlayarak kanserden bizi korur. Posa açýsýndan zengin besinler, yað ve enerji açýsýndan düþük besinler olduklarý için kilo verme ve koruma konusunda etkilidir. Posalý besinleri daha uzun süre çiðnediðimiz için tokluk hissimiz daha kolay oluþur, midede hacim kaplayýp mideyi geç terk ettikleri için de acýkma süremizi uzatýr" dedi. Kan þekerinin kontrolünü saðlar Suda çözünen posalarýn da kan þekerini kontrol etmeye yardýmcý olduðunun altýný çizen Canan Aksoy, posanýn mide boþalmasýný geciktirdiði için þekerin emilimini yavaþlattýðýný, bunun da kan þekerinin kontrolünü saðladýðýný söyledi. Aksoy, "Suda çözünen posalar kötü kolesterol seviyemizi düþürürler. Posa, kolesterolün vücut tarafýndan sindirimini engelleyerek kolesterol seviyesini aþaðý çeker" dedi. Posa, temel olarak bitkisel kaynaklarda bulunuyor. Saðlýðýmýz için günde gram civarýnda posa almamýz gerekiyor. Posalý gýdalar hangileri? Günde 5-7 porsiyon sebzemeyve veya salata tüketmenin posa alýmýnýzý artýracaðýný söyleyen Canan Aksoy, üç ana öðünde salata bulundurmanýn, ara öðünlerde meyve tüketmenin, öðlen veya akþam yemeklerinden birinde sebze veya kuru baklagil tüketmenin bunu saðlamanýn en kolay yolu olduðunu ifade etti. Canan Aksoy, posalý ve saðlýklý beslenme ile ilgili þu tavsiyelerde bulundu: Beyaz ekmek yerine tam tane veya kepekli ekmekleri tercih edin: Ekmek öðünlerimizin vazgeçilmezidir, beyaz ekmek yerine posasý daha yüksek olan tam tane veya kepekli ekmekleri tercih etmek posa alýmýnýzý artýrmanýzý saðlayacaktýr. Kabuðuyla tüketebildiðiniz meyve ve sebzeleri kabuklarýyla tüketmeye gayret edin. Meyve ve sebze kabuklarý posa açýsýndan zengindir. Ayný sebepten ötürü meyve sularý yerine meyve yemeyi tercih etmenizi öneririm. Kuru meyveler hem saðlýklý atýþtýrmalýklardýr hem de posa oranlarý yüksektir. Günde birkaç tane kuru kayýsý-erik-incir tüketmek de posa ihtiyacýnýzý karþýlanmasýna yardýmcý olacaktýr. Kuru baklagiller çözünmeyen posalarý içerirler, haftada 2 kere kuru baklagil tüketmeye gayret edin: Her sabah kahvaltýnýzý peynir -ekmekle yapmak yerine çeþitlendirin ve yulafý deneyin. Yulaf, özellikle de yulaf kepeði suda çözünmeyen posayý bol miktarda içerir. Yemeklerinizde pirinç yerine bulgur kullanýn: Bulgurun posasý pirinçten daha yüksektir. Bunun dýþýnda son dönemlerde hayatýmýza giren kinoa, karabuðday, kepekli pirinç de posa açýsýndan zengindir. Aldýðýnýz posanýn daha fazla iþe yaramasý için de su içmeyi ihmal etmeyin: Unutmayýn vücut sistemimizin düzgün ve saðlýklý çalýþmasý için gereken her þeyi ona vermemiz gerekir. Posa olmadan sistemimiz düzgün iþle- CUMARTESÝ 22 ÞUBAT TBMM de hemþehri buluþmasý Uslu ve Baðcý dan baþsaðlýðý mesajý Parti Çorum AKMilletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Zübeyir Kemelek için baþsaðlýðý mesajý yayýmladý. Bir süre önce karaciðer nakli yapýlan Sivas Valisi, hemþehrimiz Zübeyir Kemelek in vefatýndan büyük üzüntü duyduklarýný belirten Uslu ve Y üksek tansiyon'un orta ve düþük gelirli ülkelerde de yaygýn bir saðlýk sorunu haline geldiði ortaya çýktý. Yüksek tansiyon kalp krizine, beyin kanamasýna ve böbrek yetmezliðine yol açýyor. Uzmanlar, geçen yýl kalp hastalýðýna baðlý ölümlerin yüzde 45'inin ve beyin kanamasýna baðlý ölümlerin de yüzde 51'inin yüksek tansiyondan kaynaklandýðýný söylüyor. 35 bin vaka incelendi Dünya Saðlýk Örgütü'nün Yaþlý ve Yetiþkin Saðlýðý Araþtýrmasý, Güney Afrika, Çin, Gana, Hindistan, Meksika ve Rusya olmak üzere toplam altý orta ve düþük gelirli ülkede, 35,000'den fazla kiþinin tansiyon bilgilerini inceledi. Güney Afrika yüksek tansiyonun en fazla görüldüðü ülke oldu. 50 yaþ ve üstü Güney Afrikalý yetiþkinlerin yüzde 78'i yüksek tansiyon sorunu yaþýyor. Ancak sadece her on kiþiden biri tedavi görüyor. Araþtýrmada görev alan uzmanlar, Rusya'da ankete katýlan yetiþkinlerin neredeyse yüzde 72'sinde Valiler Kararnamesi ile Bitlis Valiliði ne atanan hemþehrimiz Orhan Öztürk, TBMM de AK Parti Çorum Milletvekilleri ile bir araya geldi. Salim Uslu Baðcý, Kemelek'in ailesine, Çorum ve Sivaslýlar a baþsaðlýðý dilediler. yüksek tansiyon sorunu olduðu bulgusuna ulaþtý. Diðer ülkelerde yüksek tansiyon sorunu olan yetiþkinlerin oraný daha düþük ama yine de dikkat çekici seviyelerde: Meksika'da yüzde 58, Gana'da yüzde 57, Çin'de yüzde 53 ve Hindistan'da yüzde 32. Ankete göre, yüksek tansiyon sahibi kadýnlarýn sayýsý erkeklerden fazla. Tuzlu yemek, obezite ve alkol Londra Hijyen ve Tropikal Týp Okulu'ndan Þah Ýbrahim, geliþmiþ ülkelerin sorunu olarak bilinen yüksek tansiyonun artýk geliþmekte olan ülkelerde de yaygýn bir hastalýk haline aliler Kararnamesi ile Bitlis Valiliði ne atanan Vhemþehrimiz Orhan Öztürk, TBMM de AK Parti Çorum Milletvekilleri ile bir araya geldi. Son Valiler Kararnamesi ile Küçükçekmece Kaymakamlýðý ndan Bitlis Valiliði ne atanan hemþehrimiz Orhan Öztürk, Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz'ü TBMM de ziyaret etti. Çorum Milletvekilleri, ziyaretten duyduklarý memnuniyetlerini dile getirerek, Öztürk'e yeni görev yerinde baþarýlar dilediler. Bitlis Valisi hemþehrimiz Orhan Öztürk, yýllarý arasýnda Ýskilip Belediye Baþkanlýðý görevinde bulunmuþtu. Cahit Baðcý Uslu ve Baðcý mesajlarýnda, Sivas Valisi hemþehrimiz Zübeyir Kemelek'in geldiðini söylüyor: "Bu durum son yýldýr biliniyor. Ancak bugüne kadar bu konuyu deðerlendirmek için inceleyebileceðimiz veri çok sýnýrlýydý." Ýbrahim, yüksek tansiyonun geliþmekte olan ülkelerde yaygýnlaþmasýný tuzlu yemekler, obezite ve erkeklerin aþýrý alkol tüketimine baðlýyor. Uzman, ankete katýlanlarýn büyük bölümünün hastalýðýndan haberdar olmadýðýný ve tedavi görmediðini söylüyor. Yüksek tansiyon hastalarýna týbbi müdahalenin gerekli olduðunu vurgulayan Ýbrahim, aksi halde bu hastalýðýn aileler vefat ettiðini teessürle öðrenmiþ bulunuyoruz. Sivas ve Çorumlu hemþehrilerimizin baþýsaðolsun. Görev yaptýðý bölgelerde, çevresinde sevilip sayýlan, kýymetli bir insaný ve devlet adamýný kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Vali merhum Zübeyir Kemelek'e Allahtan rahmet, ailesine, çocuklarýna ve tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyoruz." Dünyada en çok bu hastalýk öldürüyor Yüksek tansiyon'un orta ve düþük gelirli ülkelerde de yaygýn bir saðlýk sorunu haline geldiði ortaya çýktý. için çok üzücü sonuçlar doðurabileceði uyarýsýnda bulunuyor. Yüksek tansiyon ilaçlarýnýn hepsinin çok pahalý olmadýðýný belirten Ýbrahim "En pahalý ilaçlar yoksul ülkelerde bol miktarda bulunuyor. Özel doktorlarla çalýþan saðlýk sistemleri de genellikle pahalý ilaçlarý pazarlýyor. Oysa ayný tedaviyi saðlayacak daha ucuz ilaçlar kullanmak mümkün" diyor. Amerikan Ulusal Yaþlýlýk Enstitüsü tarafýndan finanse edilen çalýþma Uluslararasý Epidemiyoloji Dergisi'nde yayýnlandý.(yaygýn basýn)

10 10 CUMARTESÝ 22 ÞUBAT 2014 BÝK Genel Kurulu toplandý Genel kurulda yoðun gündem Hasan Özdilli ve Ýsmail Karaoðlu nun sahibi olduðu Özkar Otomotiv KSS de hizmet veriyor. B BÝK Genel Müdürü Mehmet Atalay, BYEGM Genel Müdürü hemþehrimiz Murat Karakaya ile görüþtü. Recep Mebet asýn Ýlan Kurumu (BÝK) 27. Dönem 5. Toplantýsý Þubat 2014 tarihlerinde Ýstanbul'da yapýldý. Cevizlibað'daki Genel Müdürlük binasýnda gerçekleþen toplantýya Basýn Grubu ndan gazetemiz imtiyaz sahibi ve Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Þevket Erzen, Konya Yenigün Gazetesi sahibi, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, Ekohaber Gazetesi sahibi, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi M. Nuri Kolaylý, Milli Gazete sahibi Ömer Yüksel Özek, Belde Gazetesi sahibi Alaeddin Kaya, Son Söz Gazetesi sahibi Abdi Pehlivan, Basýn Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Yakup Akkaya, Basýn Ýþ Sendikasý Genel Sekreteri Savaþ Nigar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özdemir, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Nazmi Bilgin, Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Atilla Sertel katýldý. KARAKAYA ve EVKURAN DA KATILDI Divan heyeti, gündem maddeleri hakkýnda katýlýmcýlarý bilgilendirdi. Toplantýda Basýn Ýlan Kurumu faaliyetleri ile ilgili sunumlar yapýldý. Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürü hemþehrimiz Murat Karakaya ile Kültür ve Turizm Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkan Vekili hemþehrimiz Mahmut Evkuran ýn da üyesi olduðu BÝK Genel Kurulu na Hükûmet Grubu ndan; Vakýflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, Baþbakanlýk Devlet Arþivleri Genel Müdür Yardýmcýsý Doç. Dr. Mustafa Budak, Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Hasan Dudaklý, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Murat Zorluoðlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Müþaviri Ýlhan Deneri, Ýçiþleri Bakanlýðý Mülkiye Teftiþ Kurulu Baþkaný Sadýk Altýnkaynak, Maliye Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Dr. Genç Osman Yaraþlý, Milli Savunma Bakanlýðý Müsteþar Adli Ýþler Yardýmcýsý Hak. Tuðg. A. Akif Vurucu nun iþtirak ettiði toplantýya Tarafsýzlar Grubu ndan; Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Adem Sözüer, Ankara Üniversitesu Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Arzu Oðuz, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Yusuf Karakoç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Yalçýn Karatepe, Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ergün Yolcu, Ankara Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. S. Ruken Öztürk, Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. A. Oðuzhan Kavaklý, Ýlan Prodüktörleri Temsilcisi, Þimþek Reklam sabihi Bülent Þimþek, TOBB Konsey Baþkaný Nejat Ekrem Basmacý, Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Av. Prof. Dr. Metin Feyzioðlu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Baþkaný, Genel Müdürü Ýbrahim Þahin, Anadolu Ajansý Yönetim Kurulu Baþkaný, Genel Müdürü Kemal Öztürk de katýldý. Özkar Otomotiv KSS de hizmette H Recep Mebet asan Özdilli ve Ýsmail Karaoðlu nun sahibi olduðu Özkar Oto Özel Servis, Küçük Sanayi Sitesi (KSS) 2. Sokak numara 15 te hizmete girdi. Peugeot ve Citroen özel servisi olarak faaliyet gösteren Özkar Otomotiv, mekanik ve elektriðin yaný sýra yedek parça hizmeti de veriyor. Sunduklarý hizmetler hakkýnda bilgiler veren Özkar Otomotiv kurucularýndan Hasan Özdilli, Sektördeki 15 yýlý aþan tecrübemizi kendi iþyerimizde hizmete dönüþtürmenin mutluluðunu yaþýyoruz dedi. Bakým ve onarým hizmetlerinin yaný sýra ekspertiz raporu da hazýrladýklarýný anlatan Hasan Özdilli, Deneyimli kadromuz ve son teknoloji ürünü ekipmanlarýmýzla etkin servis hizmeti veriyoruz diye konuþtu. Garantili iþçilik ve kaliteli yedek parça anlayýþýyla çalýþtýklarýný vurgulayan Özdilli, acil yol yardýmý hizmeti de verdiklerini kaydetti. Özdilli, hizmetleri hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi KSS giriþi Tuzcular Benzinliði arkasýnda faaliyet gösteren Özkar Otomotiv e davet etti. Firma, Peugeot ve Citroen özel servisi olarak faaliyet gösteriyor. Garantili iþçilik ve kaliteli yedek parça anlayýþýyla hizmet verildiði belirtildi. GENEL KURULDA YOÐUN GÜNDEM BÝK Genel Kurulu na Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri de katýldý. Genel kurul toplantýsý Cevizlibað'daki Genel Müdürlük binasýnda gerçekleþti. BÝK Genel Müdürü Mehmet Atalay ýn da hazýr bulunduðu toplantýda açýlýþ, yoklama ve Baþkanlýk Divaný seçiminin ardýndan Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Adnan Ertem tarafýndan 2013 yýlý Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Denetçi Mahmut Evkuran tarafýndan Denetçiler Raporu'nun okunmasýnýn ardýndan Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Adnan Ertem Yönetim Kurulu Teklifi hakkýnda bilgi verdi. Genel Kurul çalýþmalarýna Genel Kurul Üyeleri arasýndan Hukuk, Ýlan ve Mali Ýþler Komisyonlarý nýn seçimi ile devam edildi. Komisyonlar, Genel Kurul gündeminde yer alan; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu Raporu, Kurumun 2013 Yýlý Tahsis Bilançosu, Gazetelere Verilecek Kredilere Uygulanacak Faiz Oraný, Harcama Limitlerinin Belirlenmesi, Gazetelerin Ýsim Deðiþikliði Talebi, Çanakkale ve Tokat Ýllerinde Kurum Þubesi Açýlmasýnýn Görüþülmesi ve Karara Baðlanmasý, 67 Sayýlý Genel Kurul Kararýnýn 17, 26, 48, 50, 52, 61 ve 73 üncü Maddelerinin Tadili konularý üzerinde görüþmelerde bulundu. Genel Kurul Komisyon çalýþmalarýnýn sonuçlarý deðerlendirilerek söz konusu gündem, konu ve maddeler üzerinde nihai karar verildi. BÝK 27. Dönem 5. Toplantýsý dün yapýlan kapanýþ oturumuyla sona erdi. Özkar Oto Özel Servis, Küçük Sanayi Sitesi (KSS) 2. Sokak numara 15 te hizmete girdi. Metin Haboðlu Irmak TV de H Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) 27. Dönem 5. Toplantýsý Þubat 2014 tarihlerinde Ýstanbul'da yapýldý. Recep Mebet emþehrimiz Metin Haboðlu nun sunduðu Terennüm adlý program dün Irmak TV de baþladý. Her ses O ndan bir naðme sloganýyla tanýtýmý yapýlan programla ilgili yapýlan duyuruda Terennüm, hem gönüllerin hem de kulaklarýn pasýný silecek mesajýna yer verildi. Programýn her cuma saat te Irmak TV de ekrana geleceði bildirildi. Metin Haboðlu nun sunduðu Terennüm Irmak TV de baþladý.

11 Taþeron firma maðduru Çorumlu tedarikçiler: CUMARTESÝ 22 ÞUBAT YEDAÞ tan sözünü tutmasýný bekliyoruz Recep Mebet eþilýrmak Elektrik Daðýtým YAnonim Þirketi (YEDAÞ) ne taþeronluk yapan bir firmanýn Çorumlu tedarikçileri maðdur ettiði bildirildi yýlýnda baþgösteren problem hakkýnda bilgi veren Çorumlu tedarikçiler, söz konusu firmadan binlerce TL alacaklarýnýn olduðunu hatýrlattýlar. Yaþadýklarý maðduriyetten haberdar olan Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu nun geçen yýl Nisan ayýnda devreye girerek çözüm ortaðýmýz dediði firmaya sahip çýktýðýný anlatan maðdurlar, aradan geçen sürede herhangi bir geliþme yaþanmadýðýný ifade ettiler. Tedarikçilerin beyanlarýný alan YEDAÞ yetkililerinin kayýt altýna aldýklarý borçlarýn ödenmesi konusunda taahhütte bulunduðunu anlatan maðdurlar, gelinen noktada muhatap bulamamaktan yakýndýlar. Çalýþanlarýný da maðdur eten taþeron firmanýn iþçilere olan borcunu YEDAÞ ýn ödemek zorunda kaldýðýný hatýrlatan maðdur tedarikçiler, yaptýklarý açýklamada þu ifadelere yer verdiler: YEDAÞ ýn hizmet alýmý yaptýðý taþeron firma alacaklarýmýzý ödeyemeyince Çalýk YEDAÞ yetkilileri devreye girdi. Bize karþý yasal olarak herhangi bir yükümlülüðü bulunmayan Çalýk YEDAÞ ýn Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu Nisan 2013 te yaptýðý açýklamada çözüm ortaðýmýz diyerek mali sýkýntý yaþayan taþeron firmaya sahip çýktý. YEDAÞ, iþçi ücretleri ve tedarikçi alacaklarýnýn ödeneceðini açýkladý. Ýþlerini durdurma kararý alan taþeron firmanýn çalýþanlarýna olan borcu gerçekten de YEDAÞ tarafýndan ödendi ancak taþeron firmalarýn alacaklarý aradan geçen zamana karþýn ödenmedi. O dönemde tedarikçilerin beyanlarýný alarak ödeme taahhüdünde bulunan yetkililer daha sonra muhatabýnýz biz deðiliz diye cevap verdiler. YEDAÞ ýn ilk açýklamasý üzerine alacaklarýmýz noktasýnda yasal yollara baþvurma giriþiminde bulunmamýþtýk. Ancak aradan geçen sürede YEDAÞ ýn sahip çýktýðý firma zaman kazandý ve tedarikçilerin maðduriyetine göz yumulmuþ oldu. Taþeron firmanýn maðdur ettiði tedarikçilere kamuoyu önünde söz veren YEDAÞ yetkililerinden verdikleri sözü tutmalarýný bekliyor, yaþadýðýmýz problemin bir an önce çözülmesini istiyoruz. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi ne taþeronluk yapan bir firmanýn Çorumlu tedarikçileri maðdur ettiði bildirildi. Hüseyin Kýr, Deðerler eðitimi çerçevesinde her ay farklý bir konuyu gündeme taþýyoruz dedi. ÝHL de ödül töreni Deðerler Eðitimi ödülleri verildi Recep Mebet da yapýldýðýný anlatan nun namaz olduðunu katýlan öðrencilere baþarýlar diledi. Ç orum Anadolu Kýr, Þubat ayý konusu- belirterek yarýþmaya Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) nde dün ödül töreni düzenlendi. Çeþitli branþlarda baþarýlý olan öðrencilerin ödüllendirildiði törende kompozisyon ve þiir yarýþmalarý kategorisinde de ödüller verildi. Deðerler Eðitimi projesi kapsamýnda düzenlenen yarýþmalarda kompozisyon dalýnda Ebru Özeþme ve Furkan Kolbaþý, þiir dalýnda ise Münire Sultan Taþkan isimli öðrencilere birincilik ödülleri verildi. Namaz, Kuran ve Sünnet gibi baþlýklarda Baþarýlý öðrenciler ödüllerini düzenlenen törenle aldý. düzenlenen yarýþmalarda dereceye giren öðrencilerin ödüllerini Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve Müdür Baþyardýmcýsý Bekir Tokgöz verdi. Proje hakkýnda açýklamalarda bulunan Hüseyin Kýr, Deðerler eðitimi çerçevesinde her ay farklý bir konuyu gündeme taþýyoruz dedi. Ýslâmi düþünce anlayýþý ve dini deðerlere vurgu amacýyla düzenlenen proje çerçevesinde çeþitli sunumlarýn Deðerler Eðitimi projesi yarýþmalarýnda dereceye giren öðrenciler ödüllendirildi. Ali Mandacý vefat etti orum Belediyesi nden emek- Ali Mandacý (53) hayatýný Çli kaybetti. Eskikaradona (Karadonayþe) Köyü nden gelme Sedat ve Vedat Mandacý nýn babasý, Arif Mandacý nýn oðlu, Seydi ve Hüseyin Mandacý nýn yeðeni Ali Mandacý geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Eskikaradona Köyü Muhtarý Nurettin Mandacý nýn da yeðeni olan Ali Mandacý, kanser hastalýðý nedeniyle Göðüs Hastalýklarý Hastanesi nde tedavi görüyordu. Merhumun cenazesi dün Cuma namazýný müteakiben Eskikaradona Camii nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýðýnda topraða verildi. HAKÝMÝYET, Ali Mandacý ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. KÝTAP REHBERÝ EN ÇOK SATANLAR YENÝ ÇIKANLAR KÝTAP YAZARI YAYINEVÝ KÝTAP YAZARI YAYINEVÝ Alamut Efsaneleri Farhad Daftary Yurt Bana Allah Yeter Uður Koþar Destek Ve Daðlar Yankýlandý Khaled Hosseini Everest Uluslarasý Ýliþkiler Mehmet Þahin - Osman Þen Kripto Allah De Ötesini Býrak Uður Koþar Destek Davam Necmettin Erbakan MGV Mihmandar Ýskender Pala Kapý Ustam ve Ben Elif Þafak Doðan Her þey Seninle Baþlar Mümin Sekman Alfa Sýcak Ayaz Serkan Özel Destek Meleklerle Yaþamak Beki Ýkela Erikli Goa Ýhsan Oktay Anar Galiz Kahraman Ýletiþim Þevkat Güneþi Reþit Haylamaz Iþýk Rabbin Nefesi Mehmet Çobanoðlu Destek Serenad Zülfü Livaneli Doðan Kitap El-Cevap Sinan Meydan Ýnkýlap Dünya Aðrýsý Ayfer Tunç Can The Magic Rhonda Byrne The Secret Ruhi Mücerret Murat Menteþ April Esma Zikri Dr. Arif Arslan Sena Aþkýn Gözyaþlarý Sinan Yaðmur Karatay Terzi Aþkým Kapýþmak Sayfa 6 Yüzyýllýk Yalnýzlýk Gabriel Garcia Marouez Can Mutlu Evlilik Okulu Sema Maraþlý Hayat HAZIRLAYANLAR: Ýpek Özüyaðlý - Ceren Kartan * Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfý Yayýnevi, NT Kitap ve Kýrtasiye Market.

12 12 CUMARTESÝ 22 ÞUBAT 2014 Suriye yardýmlarýný AFAD daðýtacak Mustafa Demirer orum Ticaret ve ÇSanayi Odasý'nýn öncülüðünde, Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü ve Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi'nin destekleriyle düzenlenen Suriyeli mültecilere yardým kampanyasý devam ediyor. Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, kampanya dahilinde toplanan yardým malzemelerinin, Ýl Özel Ýdaresi'nin araçlarý ile ihtiyaç bölgesine sevk edileceðini ve burada Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD) marifeti ile daðýtýlacaðýný söyledi. B ebeðin baðýþýklýk sisteminin güçlenmesi sadece anne sütüyle karþýlanabilir. Hayata karþý savunmasýz doðan bebeðin savunma mekanizmasýnýn anne sütü olduðunu söyleyen Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coþkun, anne sütü alan bebeklerin almayanlara göre þizofreni hastalýðýna yakalanma riskinin çok daha az olduðunu söyledi. Coþkun yaptýðý açýklamada, sütün her memeli canlýnýn yavrusu için salgýladýðý sývý ve dünyaya gelen yavrularýn ilk tanýþtýðý gýda maddesi olduðunu anlattý. Her doðan bebek en az 1 yýl anne sütü almalý Coþkun, "Bu, mecburiyet. Bebek en az bir yýl, mümkünse daha fazla anne sütüyle beslenmeli. Bebek doðar doðmaz doðadan gelen birtakým risklere karþý zayýf durumdadýr. Özellikle hastalýklara karþý çok savunmasýzdýr. Bu savunma mekanizmasý anne sütü ile desteklenir. Anne sütü daha çok baðýþýklýk sistemini güçlendiren maddelere sahiptir. Bu, sadece anne sütüyle saðlanabilir, baþka sütlerle saðlanmasý mümkün deðil" þeklinde konuþtu. Bebeðe sütten baþka gýda maddesi verildiði takdirde sindiriminin mümkün olmadýðýna dikkati çeken Coþkun, "Bebekte sindirmek için Baþaranhýncal ayrýca, yardým kampanyasýna katkýda bulunan kiþilere de Kýzýlay tarafýndan makbuz verildiðini belirterek, bu makbuzla iþ adamlarýnýn Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal vergi muafiyeti hakký kazandýklarýný ifade etti. Baþaranhýncal, bölgede un, maya, kuru gýda, konserve yiyecekler, bebek mamasý, bebek bezi, bebek bakým ürünleri, þampuan, sývý sabun, deterjan gibi temizlik ve hijyen malzemeleri, yetiþkin bezi, kadýn pedi, kullanýlmamýþ giyim eþyalarý, karpet, uyku tulumu, battaniye gibi gereçlere ihtiyaç duyulduðunu hatýrlatarak, "Yardým kampanyasýna katkýda bulunmak isteyen kiþi ve kurumlar, 24 saat süreyle numaralý telefonla Odamýza ulaþarak, Genel Sekreter Yardýmcýmýz Þule Akkese'den detaylý bilgi alabilirler. Kampanyaya destek olmak isteyenler ayný telefon numarasý ile Odamýza ulaþarak, yardým malzemelerinin bulunduðu noktadan Odamýz imkanlarý ile taþýnmasýný talep edebilirler" dedi. Anne sütü zorunlu D öviz kurlarýndaki anlýk deðiþimler ithal ilaçlarý da vurdu. Yurt dýþýndan ithal edilen bazý ilaçlar, döviz artýþlarýndan dolayý tedarikçiler tarafýndan alýnamayýnca kanser ilaçlarý baþta olmak üzere bazý ilaçlar piyasada zor bulunur hale geldi. 39.Bölge Edirne Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Cenk Kes, ithal ilaç tedarik eden bazý firmalarýn, döviz kurlarýnýn deðiþmesine baðlý olarak Türkiye'ye ilaç sokmadýklarýný söyledi. Türkiye'de 2005 yýlýnda yapýlan kararname kapsamýnda ithal ilaçlarýn dolar bazýnda 1 lira 95 kuruþ olarak sabitlendiðini fakat dönemsel artýþlarýn deðerlendirildiðini belirten gerekli mekanizmalar geliþmemiþtir. Bu anlamda da bebeðin anne sütüne mutlak manada ihtiyacý vardýr. Özellikle bebeðin geliþimini saðlayan protein esaslý maddelerin alýnmasýnda anne sütü büyük önem taþýr. Ayrýca anne sütü, bebeðin enerji ihtiyacýný karþýlayacak 'laktoz' dediðimiz süt þekeri, sadece sütte bulunan þeker anne sütünde vardýr. Bebek sadece anne sütü ile bunu saðlayabilir. Bebeðin beyin geliþimine anne sütünün büyük katkýsý bulunmaktadýr" diye konuþtu. Anne sütüyle ilgili geniþ araþtýrmalar yapýlýyor Coþkun, "Anne sütü alan bebeklerin almayanlara göre þizofreni hastalýðýna yakalanma riski çok daha az olur. Bu açýdan da anne sütü çocuðun saðlýklý geliþmesi açýsýndan çok daha önem taþýr. Anne sütünün faydasý sadece bununla bitmez, çok daha faydasý var. Anne sütü, kemik, diþ geliþiminde kalsiyum minareli doðrudan sütle saðlanabilir. Süt, gerekli ihtiyacý karþýlayabilecek formdadýr. Gerek protein ihtiyacý açýsýndan, gerek vücudun bazý fonksiyonel durumlarýný ayakta tutmasý bakýmýndan, gerekse baðýþýklýk sistemini güçlendirme açýsýndan bebek daha baþtan mutlaka anne sütüyle beslenmeli" deðerlendirmesinde bu- Bebeðin baðýþýklýk sisteminin güçlenmesi sadece anne sütüyle karþýlanabilir. lundu. Süt yemeklerle beraber alýndýðýnda kansýzlýk yapabilir "Her yaþta süt alýnmalý, her gün alýnmalý" diyen Coþkun, þöyle devam etti: vücudun ihtiyacý kadar tüketilmeli." Yoðurdun sindirilme oraný sütten daha yüksek Coþkun, sütteki yararlý maddelerin yoðurtta da bulunduðuna dikkati likle taþýnmaz. Süte göre yoðurdun sindirilme oraný daha yüksektir" ifadesini kullandý. Yoðurdun sürekli tüketilmesi halinde baðýrsak sistemindeki laktik asit bakterilerinin etkisinin "Süt, mümkünse çekerek, ülkede üretilen daha fazla olaca- yemeklerden ya bir-iki saat önce ya da sonra sütün yüzde 90'ýnýn inek sütünden oluþtuðunu aktardýminin ðýna iþaret eden Coþkun, böylelikle patojen geliþi- önlenmiþ olacaðýðýna alýnmalý. Süt, yemeklerle beraber alýndýðýnda bazý "Yoðurtta bulunan ný vurguladý. aðýr metalleri baðlayabileceði iki bakteri sütteki þekeri Coþkun, yoðurt tü- için demiri de parçalar ve laktik aside ketiminin kalsiyum ve baðlar. Bu süreçte kansýzlýk belirtisi çýkabilir. kun, "Daha sonra 'yoðurt dönüþtürür" diyen Coþ- kemik geliþimi açýsýndan önemli faydalarý olduðunu kaydederek, "Dünyanýn farklý bölgelerinde O açýdan yemeklerden taþmasý' dediðimiz hadise ortaya çýkar. Bununla önce ya da sonra alýnmasý tavsiye olunur büyük beraber yoðurtta laktoz ðurdu sürekli tüketen in- yapýlan çalýþmalarda yo- yaþlardakilere. Bireylerin tüketmiþ olduðu her gýdanýn vücut için ayrý yeri ve önemi var. Süt sütle ya da baþka bir gýda bulunmaz. Laktozu parçalayan enzim sitemi olmayan insanlar, tüketimde herhangi sýkýntý yaþamaz. Bazý insanlarda sanlarýn ömürlerinin çok daha uzun olduðuna iliþkin bulgular var. Bunun yoðurtla iliþkilendirilmesi, son yüz yýlda insanoðlunun çok önemli bir maddesi, ayný gýda maddeleri ile yan yana tükezim sistemi baðýrsakla- bulgusu. Her gün tüketi- laktozu parçalayan entilmemeli. Bunlarýn her rýnda yoksa 'laktoz intolerans' gibi rahatsýzlýða len bir kase yoðurt insan ömrünü uzatýr" dedi.(yaygýn basýn) birinin önemi farklýdýr. Bunun için gerekli tüm yol açabilir. Yoðurt tüketimiyle gýdalar aþýrýya kaçmadan böyle risk kesin- Ýlaçta domino etkisi Döviz kurlarýndaki anlýk deðiþimler ithal ilaçlarý da vurdu. Kes, dolar fiyatlarýnýn deðiþmesinin piyasanýn beklentisine neden olduðunu söyledi. Beklentileri karþýlamayan ilaçlarýn, bazý firmalar tarafýndan Türkiye'ye sokulmadýðý aktaran Kes, "Ýthalatçýlarýn ilaçlarýný Türkiye'de kendi kafalarýnda fiyatlandýramadýklarý için firmalar bu ilaçlarý Türkiye'ye getirmiyorlar" dedi. Odalar olarak, ilaç fiyatlarýný Avrupa ülkelerinde 5 ülkenin fiyatlarýný baz alarak en uygun fiyatlý ilaçlarý aldýklarýný aktaran Kes, "Örneðin 100 Euro'ya aldýðýmýz bir ilacý, ülkemizde 60 Euro'ya satýyoruz" ifadelerini kaydetti. Kes, ithal ilaç yapan firmalarýn bu fiyat farkýný riske etmediklerini belirtti. Kes, ilaç fiyatlarýnda ülkelerin birbirlerini baz alarak hareket ettiðini, ilaç fiyat artýþlarýnýn yanýnda fiyat düþüþlerinin de etkili olduðunu dile getirdi. Kes, "Bizdeki fiyatlar da diðer ülkeleri etkiliyor. Bizim ilaç fiyatlarýmýzý baz alarak kendilerine uyguluyorlar. Buna da domino etkisi diyebiliriz" diye konuþtu. Kes, döviz kurlarýnýn deðiþmesinden en çok etkilenenin kanser ilaçlarý olduðunu dile getirdi. Kanser ilaçlarýnýn çok pahalý olduðunu dile getiren Kes, kanser ilaçlarýnýn döviz deðiþimleri ile birlikte bulunmasýnýn zorlaþtýðýný söyledi.(ýha) ÝHH nýn yetim projesinde destek laca Þehit Nedim Tuðaltay Anadolu Lisesi öð- ve öðrencileri, ÝHH Ýnsani Yardým Aretmenleri Vakfý'nýn organize ettiði Her Sýnýfýn Bir Yetim Kardeþi Var projesine, üç yetimin bir yýllýk masraflarýný karþýlamayý taahhüt ederek destek verdiler. Okul idaresi, kampanyaya 1 yýl boyunca destek olacaklarýný ifade ettiler. Savaþ, doðal afet, yoksulluk ve hastalýk gibi sebeplerle Türkiye genelinde veya dünyanýn baþka bir ülkesinde anne babasýný kaybetmiþ çocuklara yardým eden Ýnsani Yardým Vakfý (ÝHH), baþlattýðý Her Sýnýfýn Bir Yetim Kardeþi Var projesi ile yetimlerin hayata tutunmasýný saðlýyor. Proje kapsamýnda 8 ülkede yetimhane açan ve 6 ülkede yetimhane inþaatlarýný sürdüren ÝHH, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý iþbirliðinde projeyi devam ettiriyor. Yener e hayýrlý olsun ziyareti emur-sen Alaca MÝlçe Baþkaný Kadir Þimþek, geçtiðimiz ay Dumlupýnar Ýlkokulu na Müdür olarak atamasý yapýlan Mustafa Yener'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Þimþek, ziyarette yaptýðý konuþmada Yener e yeni görevinde baþarý dileklerinde bulunurken, Yener de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. r. Fevzi Özgönül, Dgece yemek yemenin insanlarý zayýflattýðýný ifade ederek, "Gece çok acýktýðýnýzda yemek yerseniz çok daha az yediðiniz halde doyarsýnýz, gereðinden çok yemezsiniz" dedi. Yemeklerin piþirme süreleri her yemekte deðiþiklik gösterdiði gibi, yemeklerin sindirim sisteminde sindirilmeleri ve vücudun kullanabileceði hale gelmeleri de deðiþiklik gösterdiðini belirten Dr. Özgönül, "Bazý besin guruplarý 2-3 saatte bazý besin guruplarý saatte sindirilebilir ve vücudumuzun kullanabileceði hale gelir. Bedenimiz yaþamý boyunca deðiþik besinlere ihtiyaç duyar. Bedenimiz de arabamýzýn, en çok ihtiyaç duyduðu benzin gibi, þekere ihtiyacý vardýr. Tüm hayati fonksiyonlarýný sürdürmesi, hareket etmesi, koþmasý kýsaca çalýþmasý için hatta düþünebilmesi için gerekli olan enerjiyi þekerden yani karbonhidrat benzeri yiyeceklerden elde eder. Fakat ayný arabanýn bakýmý için gerekli olan yað ve yedek paçalarý gibi, bedenimizin de yaða, proteine, vitaminlere minerallere ve bazý metallere ihtiyacý vardýr. Bu ihtiyaçlarýný da yediði besinlerden sindirim sistemi yolu ile almak zorundadýr" diye konuþtu. 1 saat öncesine ka- Alaca Þehit Nedim Tuðaltay Anadolu Lisesi öðretmenleri ve öðrencileri, ÝHH nýn Yetim Projesi ne destek verdi. dar yenebilir Yaþamýmýz boyunca saðlýklý olabilmemiz için þekere olan ihtiyacýmýz yanýnda protein, yað ve vitaminler minerallere olan ihtiyacýmýzý da göz ardý etmemiz gerektiðini söyleyen Dr.Fevzi Özgönül, "Yiyeceklerin þeker içeren bölümleri sindirimi en kolay olanlardýr. Sonrasýnda vitamin, mineraller, yaðlar ve proteinler gelir. Sindirim sistemi tam görevini tamamlamadan yeni bir yiyecek maddesi yersek, otomatik olarak sindirim sistemi resetlenir ve yeni gelen yiyeceðe odaklanýr. Bu nedenle yemek aralarýnda en azýnda 5-6 saat aralýk vermemiz yediðimiz yiyeceklerden tam olarak faydalanabilmemizi saðlar. Özellikle zayýflamak isteyen kiþilere önerilen akþam saat 18:00 den sonra yemeyin öðüdü, onlarýn öðlen saatinde yedikleri besinleri tam olarak sin- Memur-Sen Alaca Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek, Mustafa Yener'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Gece yemeði þiþmanlatýyor diremeden yeni bir þeyler yemek zorunda býrakabilir. Aslýnda eðer saðlýklý kilo vermek istiyorsanýz. Proteinli ve yaðlý besinleri öðlen yemeðinde tercih edin. Sonrasýnda iyice acýkmayý bekleyin, bu sýrada bol su için ve hareket ederek sindirim sistemini uyarýn. Bu hareketler koþmak veya tempolu yürümek deðil, normal adýmlarla en ez 10 dakika ritmik þekilde olmalýdýr. Ýyice acýktýðýnýzda piþmiþ bir sebze yemeði, çorba tercih edebilirsiniz. Piþmiþ sebze yemeði ve çorbanýn midede kalýþ süresi çok az olduðu için bu yemekleri yatmadan bir saat öncesine kadar yemenizde bir sakýnca yoktur. Yatana kadar mideden baðýrsaða geçeceði için reflü gibi bir rahatsýzlýk yapmaz. Akþam yememeniz gereken yiyecekler; Salata, meyve, kuruyemiþ gibi yiyeceklerdir. Bu tür piþmemiþ yiyeceklerin midede alýþ süresi uzun olduðu için akþam hem rahat uyumanýzý engeller. Hem de reflü gibi rahatsýzlýklar yapar. Akþam 18:00 den 20:00 den sonra yemek yemeyin öðütlerini dinlerseniz; öðlen yediðiniz yemeklerin en deðerli kýsýmlarý sindirilmemiþ olur, tüm gece boyunca aç kalacaðým endiþesi ile gereðinden çok yemek yersiniz ve sindirim sistemi resetlendiði için gece geç saatte tekrar acýkýrsýnýz. Gece çok acýktýðýnýzda yemek yerseniz çok daha az yediðiniz halde doyarsýnýz, gereðinden çok yemezsiniz. Öðlen yediðiniz yemekler tem olarak sindirildiði için gece uykunuzu bölecek bir açlýk hissetmezsiniz. Üstelik öðlen yediðiniz yemekte bulunan protein, yað, vitamin, mineraller ile gece uykunuzda bedeniniz kendisini yenileyeceði için kilo alma gibi bir probleminiz de olmaz" þeklinde konuþtu.(ýha)

13 CUMARTESÝ 22 ÞUBAT Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:22 Rebi ûl-âhýr: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:9 Þubat 1429 Kasým: ÞUBAT Ananýza ve babanýza ihsan ederseniz, çocuklarýnýz da size ihsan eder. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK VEFAT EDENLER 1-Eskikaradona Köyü' nden gelme, Sedat ve Vedat MANDACI' nýn babasý, Nurettin, Seydi ve Hüseyin MANDACI' nýn yeðeni, Çorum Belediyesi' nden emekli; Ali MANDACI. 2-Kuyumcu Esnafýndan Merhum Nihat CERÝT' in eþi, Mehmet, Fatma ve Ahmet CE- RÝT' in annesi; Seyhan CERÝT. 3-Mazýbaþý Köyü' nden gelme, Muhtar Rýza CENÝK' in eþi; Güllü CENÝK 4-Seydimçakallý Köyü' nden, Yusuf KA- RAAÐAÇ' ýn oðlu, Eyüp, Yaþar, Arap ve Adem KARAAÐAÇ' ýn kardeþi; Hüseyin KARA- AÐAÇ. 5-Osman KAYIÞ' ýn babasý, Mustafa ÖZ- KÝREMÝTÇÝ' nin kayýnpederi, Merhum Turan PEZEK' in bacanaðý, Çimento Fabrikasýndan emekli; Hikmet KAYIÞ Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Hepimizin bildiði gibi, namazýn dýþýndan ve içinden olan þartlarý vardýr. Dýþýndan olan þartlar tam olarak yerine getirilmedikçe, içinden olan þartlarý bir anlam ifade etmez. Teþbihte hata olmasýn, kazalarda bir yönüyle buna benziyor. dik bakýmý düzenli yapýlmayan salýncaklar veya diðer oyun makinelerinden gelebilecek zararlar (Buralarda meydana gelen kazalardan her yýl birçok çocuk, genç hayatýný kaybetmektedir) Kapalý alanlarda güvende, afiyette kalabilmemiz için, 5. Çatýda baca kenarlarýnda duran fazla kiredik öncelikle açýk alanlardan sapa saðlam evlerimize, ofislerimize ulaþmamýz lazýmdýr. Bu baðlamda, kazalarý öncelikle lamda Çorum milli eðitim müdürlüðüne baðlý okul ve kurumitlerin, saçaklardaki buz sarkýntýlarýnýn düþmesi (bu bað- dýþ (çevre) ve iç (ev-ofis) kazalarý olarak iki þekilde deðerlendirebiliriz. Bende içeride afiyette kalabilmemiz için, ön- 'SAÇAK ALTINDA DURMAYINIZ' uyarý levhasý astýrýlluþlarýn binalarýna öðrenci ve velilerin dikkatini çekmesi için celikle dýþarýda bizleri tehdit eden tehlikelerden bahsetmek mýþtýr. Üzülerek ifade edeyim ki, burasý sanki Erzurum, iþgüzarlýk yapýlýyor deyip eleþtirenler çýkmaktadýr.) istiyorum. Umulur ki bir kiþide olsa faydamýz dokunur. Mahir ODABAÞI Kaza: Beklenmeyen, ani geliþen ve zarar veren bir dýþ Milli Eðitim Müdürlüðü 6. Balkonlarda güvenlik tedbiri almadan bulundurulan eþyalarýn aþaðý düþmesi (piknik tüpü, LPG tüpü, kuvvetin karþýsýnda bireyin dikkat azlýðý, stresi veya ihmaliyle oluþur. çiçek saksýlarý, halýlarý düþmesin diye tutturulan sandalyeler, Sivil Savunma Uzmaný Ýstatistiksel bilgi: semaver vs.) * Çocukluk çaðý kazalarýnýn % 70-75'i ev ve evin yakýn çevrelerinde 7. Periyodik bakýmý düzenli yapýlmayan anten, çanak anten, klima, ortaya çýkar. reklam tabelalarýn fýrtýna nedeniyle düþmesi (Bu þekilde her yýl birçok va- * Beþ yaþ altý çocuklarda ciddi yaralanmalarýn çoðu evde olmaktadýr. tandaþ zarar görmektedir) 8. Ýnþaat aþamasýndaki eksiklik veya sonradan periyodik kontrolletandaþ rinin düzenli yapýlmamasý nedeniyle üst geçitlerden meydana gelebilecek * Saðlýk Bakanlýðý kayýtlarýna göre; her yýl da ortalama 2500 çocuk ev kazalarýndan ya hayatýný kaybetmekte yada aðýr þekilde yaralan- zararlar maktadýr. 9. Meyve aðaçlarý ve özellikle ceviz dökerken meydana gelebilecek aðaçtan düþmeler * Depremlerde insanlarýn hayatýný kaybetme riski yýlda % 60 iken, 10. Bayrak direklerinin, kale direklerinin, basket potalarýnýn devrilmesi bu oran trafik kazalarýnda günde % 45 'dir. Bu da demek oluyor ki, trafik kazalarý veya diðer kazalar depremlerden daha çok tehdit ediyor. * Evde kaza sonucu ölen çocuklarýn % 70'i 4 yaþ ve altýndadýr. 11. Ýnþaat dýþ cepheleri çalýþmalarýnda kurulan iskelelerden kalas, demir düþmesi * Her yýl lösemi ve menenjit gibi hastalýklardan olan ölümlerden 12. Ýnþaatlarda aþaðýdan yukarýya makara ile çekilen malzeme kovasýnýn düþmesi daha fazla sayýda çocuk ev kazalarýnda ölmektedir. * Ölen çocuklarýn aileleri hayatlarýnýn kalan kýsmýnda bir ömür 13. Pazar yerlerinde, fuar alanlarýnda rüzgârlý havalarda esnafýn boyu acý çekmekte olup, hele birde bu kazlarda kendi ihmalleri söz konusuysa sürekli suçluluk hissetmektedirler. Baþka bir ifade ile tabiri caizse þemsiyelerin uçmasý 'Evlat acýsý bu ki yüreðine iþledi, koþup katil arabanýn tekerleðini diþledi' hesabý kendilerini yerden yere vurmaktadýr. ÜSTTEN GELEBÝLECEK TEHLÝKELER: 1. Fýrtýnalý havalarda, aðaçlarýn ve minarelerin devrilmesi 2. Harabe binalar, yetersiz uyarýlar veya vatandaþlarýn uyarýlarý önemsememesi.(bazen çevremizde görürüz, yýkýlamayan eski binalarýn önüne tedbir amaçlý büyük beton kalýplarý konmuþtur ama vatandaþ hiç yer yokmuþ gibi gelip onun üzerine oturur çay içer veya aracý dibine park eder) 14. Balkonda veya açýk olan pencereden çocuklarýn elinde olan bilgisayar CD'lerinin düþmesi(abd'de açýk bulunan bir ofisin camýndan rüzgârýn etkisiyle bir CD düþer ve yolda yürüyen bir vatandaþýn boynunu kesmesi nedeniyle ölümüne sebebiyet verir. Açýlan davada CD üzerinde uyarýcý yazý olmadýðý için, firma yüklü bir tazminat öder) 15. Özellikle kýrsal kesimlerde ahþap evlerde yapýlan düðünlerde, mevlitlerde koridorlara veya çardaklara (balkon) çok yük binmesi nedeniyle göçme meydana gelmesi. * Sevmediðim sözler: '' BU KADAR YAZIYORSUNDAKÝM OKU- 3. Fýrtýnalý havalarda, çatý, (Bursa'da 4 öðrenci hayatýný kaybetmiþti) baca, saç veya açýk býrakýlan çatý kapaklarýnýn uçmasý YOR?'' 4. Eðlence merkezlerindeki veya geçici fuar alanlarýndaki periyo- Verdiðim cevap: '' YAZDIÐIMI BEN TEKRAR OKUYORUM YETMEZ MÝ?'' Allah ýn sonsuz rahmet okyanusundan Mevlana denizine inen hikmet damlalarý 21 Sizin namýnýzý, þan ve þöhretinizi bin kilometreden duyduk, yüreðimiz oynadý, diyen elçiye, Allah tan ümidini kesme, biz de Allah tan ancak kafirler ümit keser diyerek elçinin korkudan yaralanan yüreðini tamir ve teskin etti. Sonra elçiye (Hz. Ömer in 6 lisan bildiði ve bunlardan birisinin de Rumca olduðu bilinir) derin ilahi hikmetlerden bilgiler sunmaya baþladý. R.SAV.in nuru Muhammed in tecellilerinden söz etti. Allah ýn yüceliði, birliði, peygamberleri ve velilerinin makamlarýný anlattý. Sofilikte hal, makam nedir izah etti. Yahudilerin ve Hýristiyanlarýn hatta bütün insanlarýn meraklarý hemen hemen aynýdýr. Ruh, rýzýk, ecel, kader, ahiret alemi gibi konulardýr ki, Yahudi alimleri tarafýndan R.SAV.e sorulan sorulardýr. Bu suallere Tevrat ta, Ýncil de ne cevap verilmiþse, Kur an daki cevap ta aynýdýr. Elçi, Hz. Ömer R.A.na ruhla ilgili sorular sormuþ olmalý ki, Hz. Ömer elçiye ruhla ilgili bilgiler sunuyor. Ruhun mahiyeti ile ilgili bize fazla bir bilgi verilmemiþtir. R.SAV. e hitaben, Ey resulüm, sana ruhtan soruyorlar, ruhun mahiyeti aslý Allah ýn emrindedir. Size ruhla ilgili çok az bilgi verildi buyuruyor. Buna raðmen nereden geldiði, nereye gideceði, ölümsüzlüðü, bedenden ayrýldýktan (ölümden sonra) tekrar bedene döneceði, azabýn ve hazzýn cesetle beraber ruhun da duyduðu gibi konular bilinmekte, yani bildirilmektedir. Ýþte Hz. Ömer, Rum elçisine ruhun menzilleri ve ruhun seferleri, berzan-ruhlar aleminden nasýl insanlara geldiðini, saf olduðunu, insanýn bedeninde kirlendiðini, Ýslam ýn yüceliðini ve özellikle tasavvufla temizlendiðini uzun uzun anlatmýþtýr. Ruhun ýþýk cisminden latif bir yaratýk olduðu, madde gibi yer tutmadýðý, akýcýlýðý, mesela ýþýðýn saniyede 300 bin km. hýz aldýðý düþünülürse, ruhun hareket hýzýnýn da bu oranda belki daha fazla olduðunu Ledün ilmi-fizik ötesi, derüni iç dünya bilgilerini elçiye anlattý. Ruhla ilgili Ýslam itikadý þudur ki, Ruh latif, yer kaplamayan, canlýlara can kabiliyeti veren yaratýktýr. Bütün ruhlar ezeli ervanda yaratýlmýþ, arþý alada -berzan alemi- ruhlar aleminde bulunmaktadýr. Ruhun kendini gösterebilmesi için bedene, bedenin hareket kabiliyeti canlýlar suretini alabilmesi için de Fikrettin ÇIPLAK Emekli Din Görevlisi ruha ihtiyaç vardýr. Her canlýnýn bir ruhu vardýr. Bazýlarýnýn düþündüðü gibi canlý öldükten sonra o bedenin ruhu yeniden baþka bir bedene, insan veya hayvan olarak tekrar dünyaya gelmez. Böyle olsaydý, yaratýlýþýndan kýyamete kadar yüzlerce bedene girmiþ olmasý gerekirdi ki, bu Ýslam itikadý ile baðdaþmaz. Buna reankarnasyon denmektedir. Ýslam da yeri yoktur. Ýnsanlar öldükten sonra, müminin ruhu serbest kalýr. Asýl makamý olan berzan alemi ile dünya arasýnda dolaþýr. Ruhlar da birbiri ile tanýþýr. Hadisi þeriflerde bildirildiðine göre, ölüm anýnda bedeni terk eden ruh, sual-cevap için tekrar bedene geri döner, sonra kafirlerin ruhlarý tevkif edilir, müminlerin ruhlarý serbest kalýr. Kur an da firavunla ilgili bir ayette: Ennarü yuðrazüne aleyha ðuduvven ve aþiyya sabah ve akþam firavuna cehennemdeki gösterilecek kýyamete kadar azap edilecektir buyuruluyor. Hz. Ömer R.A. Rum elçisine ruhla ilgili ve diðer suallerini hikmet dolu bilgilerle açýkladý ve gördü ki, elçi aðyar-yabancý suretinde yar dost imiþ. Yani elçinin ruhunu okuyor ve onun kalbini görüyordu ki, elçi için o yabancý deðil, yarimiþ diyor. Fakat, elçi kalbindeki þüpheleri tamamen silip atmak pek bir kalbe iman doldurmak için ruhla ilgili suallerinde ýsrar ediyordu. Ve diyordu ki, Ey emirel mü minin nasýl oldu da görünmeyen ele avuca sýðmayan latif bir cisim olan ruh kuþun kafese girdiði gibi bedene girdi. Hz. Ömer dedi ki: Allah ruha emretti. Çünkü, ruhu da Allah yarattý. Ýzaerade þeyen en yegüle lehü kim feyekün Ulu Allah birþeyin olmasýný murat ederse, ona -küh ol- der o da feyekün- oluverir. Mevlidin müellifi Süleyman Çelebi ne diyor: Ol dedi bir kerre var oldu cihan olma derse mahvolur ol dem heman O kadar. Ey elçi bak örneklere de, düþün ve ibret al: Akik yani hakik dediðimizde ondan kýymetli olan mücevherat-taþ olmak itibariyle kaldýrým taþýndan farký yoktur. Fakat Allah ýn iradesi yerin altýnda onlarý ilahi imalat ile kýymetlendirir. Ýnsanlara baksana, hepsi ayný suretti ama akýllarý fikirleri, iþlevleri, bilgileri vs. eþit mi? Bunu yapan kim? (Sürecek) Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi (Son) Ýade-i Ýtibar 1 Yýl þubat TBMMM Ýnsan Haklarý Komisyonu Said Nursi Hazretlerinin itibarýnýn iade edilmesini karalaþtýrmýþtý. Bediüzzama'nýn itibarýnýn bir yere gittiði yoktu zaten. Fakat bazý kafalarda tabu olarak görülüyordu. Milletin nezdinde itibarý o zamanda yüksekti, Þimdide, Kýyamete kadarda. Yýlarca devletin emniyet ve mitini meþgul edip, onu seven ve sayanlara Dünyayý zindana çevirenlerin elbette bir özür borçlarý vardýr. Fakat bazý perde altýndaki kuvvetler, bunu bilinçli ve kasýtlý yapmýþlardýr. Gram Devleti alet etmiþler, Hükümeti alet etmiþler, Mahkemeleri lüzumsuz meþgul etmiþler, Yazýlý ve sözlü basýný kullanmýþlar, Bütün kuvvetleri ile menfi propagandalar la halký iðfal etmiþlerdir. (Sürecek) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 92, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER YASEMÝN G.BEY MH.CEMÝLBEY 1.SK.3/A Y.GÖÐÜS H.H.POL.KARÞISI ÖZHABOÐLU SANCAKTAR CAMÝSÝ KARÞISI - ZAFER ÇARÞISI AÞAÐISI KÖÞKER BAHÇELÝEVLER MAH. MELÝKGAZÝ CAD. ( ÖZDEN ORTEPEDÝ YANI ) CUMARTESÝ DAMLA GÜMÜÞAÐA ÖZEL ELÝTPARK HASTANESÝ KARÞISI BUHARA DR SADIK AHMET CAD 17/A A-101 MARKET ve BÝM MARKET ARASI PAZAR ÜNALDI BUHARA EVLER MAH. BUHARA EVLER CAD , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 22 ÞUBAT 2014 O nu okuyarak anlayacaðýz T Ýlahiyatçý Hüseyin Çelik ürkiye Teknik Elemanlarý Vakfý (TÜTEV) Çorum Þubesi, Herkes O nu Okuyor konulu seminer düzenledi. Programa, kamu kurumu ile özel sektör çalýþanlarý, farklý branþlardan uzman, mühendis ve teknik elemanlar ile TÜTEV gönüllüleri katýldý. Herkes O nu Okuyor konulu seminerin bu haftaki konuðu Ýlahiyatçý Hüseyin Çelik oldu. Çelik, seminerde Türkiye Teknik Elemanlarý Vakfý (TÜTEV) Çorum Þubesi etkinlik düzenledi. Programa uzman, mühendis ve teknik elemanlar ile TÜTEV gönüllüleri katýldý. Peygamber Efendimiz in hayatýný, ahlâkýný ve dünya görüþünü anlattý. Çelik, konuþmasýnda þunlara yer verdi: Herkes son Peygamber Hz. Muhammed'i (s.a.v) tanýmak için yarýþýyor. Elbette herkes O nu okuyacak ve O nu tanýyacaktýr. Çünkü O, bir kudsi hadiste belirtildiði üzere kainatýn yaratýlma sebebi dir. Nitekim Hz. Adem yasak meyveyi yedikten sonra hatasýný anlayýp Allah a tövbe ettiðinde Cennette La ilahe illahlah Muhammeden Resulullah ifadesini gördü ve Resulullah ýn Allah ýn hemen yanýnda yer aldýðýný görünce Resullah hürmetine tövbesinin kabul olacaðýný düþündü ve Allah a Resulullah ýn hürmetine tövbe etti. Allah da O nun tövbesini kabul etti. Rehberimiz ve örneðimiz Hz. Muhammed (s.a.v ) olduðu için her yönüyle O nu tanýmamýz ve örnek almamýz gerekir. Çocukluðundan itibaren aile hayatý, yemesi-içmesi, uyumasý, sosyal hayatý, beþeri münasebetleri, askeri ve idari hayatý gibi herþeyi ile Müslümanlar ýn O nu bilmesi ve tanýmasý gerekir. Bunun için O nu çok okumalýyýz. Peygamberimizi hayatýmýzda bir model olarak benimsemeliyiz. O nu model almak de- mek O nun hayatýný okumak, O nu yeni nesillere aktararak uygulamak ve ihya etmek demektir. Hz. Ebubekir'in, Hz. Muhammed'e olan baðlýlýðýnda olmak ve O ne söylüyorsa doðrudur demek ve Sýdýk ünvanýna nail olmak ancak ve ancak O nu tanýmak ve onu okuyarak yaþamakla mümkün olur. Ýnsanlýðýn iftihar tablosu Peygamber Efendimiz her þeyden önce insanlara deðer verirdi. Efendimiz insanlarý, dini, ýrký, rengi, cinsiyetinden dolayý hiçbir ayrým yapmamýþtýr. Ýnsanlara insan olduklarý için deðer vermiþtir. Efendimiz bir devlet baþkanýydý, O bir komutandý, öðretmendi, evinde aile reisiydi, bir eþti, babaydý, dedeydi ama her görevini layýkýyla yerine getiriyordu. Efendimizin yaþantýsýný, ahlâkýný günlerce anlatsak bitiremeyiz, onun için O nu çok okuyacaðýz, anlayacaðýz, anlatacaðýz ve kaybedeni olmayan bu yarýþmada O nun ahlaki özelliklerini iyice öðrenip benimseyerek gelecek nesillere en güzel þekilde aktararak çok þey kazanacaðýz. Çözüm Efendimizin hayatýnda. Seminer sonunda TÜTEV Çorum Þube Baþkaný Atak Gevher, verdiði deðerli bilgiler nedeniyle Hüseyin Çelik e teþekkür etti. Aile eðitimine yoðun ilgi Mustafa Demirer Aile ve Sosyal Politikalar Ýl MüdürlüÇorum ðü Kevser Camii Kýz Kuran Kursunda 'Aile Ýçi Ýletiþim' eðitimi düzenledi. Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Kevser Camii Kýz Kuran Kursunda 'Aile Ýçi Ýletiþim' eðitimi düzenledi. Eðitime kursiyerlerin ilgi ve katýlým oranlarý yüksek oldu. Bir diðer program DTS de gerçekleþtirildi. Eðitime kursiyerlerin ilgi ve katýlým oranlarý, eðitim salonun doluluk oraný, bakanlýk ve il müdürlüðünün çalýþmalarýnýn hedef kitleye ulaþtýðýný bir kere daha gösterdi. Program Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs'ün açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Daha sonra Aile Eðitim Programý Ýl Formatörü Ahmet Yakut söz aldý. Yakut, seminer boyunca sözlü sunum eþliðinde katýlýmcýlarý 'Aile Ýçi Ýletiþim' konusunda bilgilendirdi. Eðitime 56 bayan katýlmýþtýr. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, toplantýnýn sonunda Gönül Elçileri Projesi'nden de bahsederek, tüm kursiyerleri 'Gönül Elçisi' olmaya davet etti. Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen bir diðer seminere Çorum merkezde görev yapan 60 din görevlisi ve aile katýldý. Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, yapýlan eðitimlerden son derece memnun olduðunu ve katýlýmcýlara da büyük katkýlar saðlayacaðýný söyledi. Eðitimci Kenan Þanlýer aile Eðitimi ve iletiþim alanýnda, Ahu Barlýk ise iktisat alanýnda sunum yaptý. Yaklaþýk iki saat süren seminer katýlýmcýlarýn beðenisini topladý. Akdað Gayrimenkul düzenlenen törenle hizmete açýldý. Akdað Gayrimenkul dualarla açýldý A Mustafa Demirer kdað Gayrimenkul düzenlenen törenle hizmete açýldý. Servet Erden, Oðuz Akdað ve Levent Ecevit'in ortak olduklarý Akdað Gayrimenkul, dün saat 13.00'de Üçtutlar Mahallesi Alaybey Sokak'ta hizmete girdi. Açýlýþa Akdað Gayrimenkul sahiplerinin yaný sýra çok sayýda esnaf ve davetli katýldý. Akdað Gayrimenkul Zakir Kümbül Hoca nýn dualarý ile açýldý. Servet Erden, Oðuz Akdað ve Levent Ecevit'in ortak olduklarý firma dualarla açýldý. Akdað Gayrimenkul Zakir Kümbül Hoca nýn dualarý ile açýldý. Açýlýþa Akdað Gayrimenkul sahiplerinin yaný sýra çok sayýda esnaf ve davetli katýldý. Yerel seçimde baþörtülülerle ilgili bir ilk nceki yýllarda ilçe seçim kuö rulu ve sandýk kurullarýnda baþörtülü hanýmlarýn yapamayaca- ðý þeklinde YSK kararý olduðunu hatýrlatan YSK Baþkaný Sadi Güven, önemli bir deðiþikliðe imza attýklarýný duyurdu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baþkaný Sadi Güven, 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimlere iliþkin hazýrlýklarý deðerlendirdi. "Baþörtülü hanýmlarýn görev yapabileceðine karar verdik" Açýklamalarýnda kýlýk kýyafet konusuna da deðinen Güven, "Önceki yýllarda ilçe seçim kurulu ve sandýk kurullarýnda baþörtülü hanýmlarýn yapamayacaðý þeklinde YSK kararý vardý. Ancak bu sene oy birliðiyle bir karar aldýk. Mevzuat açýsýndan herhangi bir yasaklama olmadýðýndan ilçe seçim ku- rullarýnda ve sandýk kurullarýnda baþörtülü hanýmlarýn görev yapabileceðine karar verdik" dedi. YSK Baþkaný Sadi Güven, önemli bir deðiþikliðe imza attýklarýný duyurdu. Hükümlüler için de bir ilk Güven, seçimde oy kullanacak hükümlüler ilgili de þu bilgiyi verdi: "Bu sene ilk kez cezaevinde taksirli suçtan yatanlarýn dýþýnda sadece cezaevinde hükümlü olarak yatanlarýn oy kullanmasýný engelledik. Bihakkýn tahliye tarihi dediðimiz sürede veya hükmün kesinleþmesinden cezaevine girinceye kadar geçen sürede dýþarýda bulunanlarýn oy kulanma hakkýný verdik. Bu da bir farklýlýk yaratýr tabii. Ýlk defa bu sene anayasal oy kullanma hakký olduðu için insanlarýmýzýn Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi gereðince böyle bir karar aldýk." (Yaygýn basýn)

15 CUMARTESÝ 22 ÞUBAT Kazalar depremden tehlikeli Ý Ýnkýlap Ortaokulu 5, 6 ve 7. sýnýf öðrencilerine yönelik seminer düzenlendi. Okul konferans salonunda düzenlenen seminer ilgi gördü. nkýlap Ortaokulu 5, 6 ve 7. sýnýf öðrencilerine deprem ve kazalardan korunma konulu bir seminer veren Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, kazalarýn depremden daha tehlikeli olduðunu söyledi. Okul konferans salonunda düzenlenen semineri Okul Müdürü Osman Þenoðlu, Müdür Yardýmcýsý Mustafa Karaca ve öðretmenler de dinledi. Þenoðlu, seminer sonunda Odabaþý na öðrencilere verdiði önemli bilgiler nedeniyle teþekkür etti. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, Elektrikli battaniyelerin yatarken mutlaka kapatýl- masý gerekir. Özellikle küçük çocuklar altýna kaçýrýrsa elektrik akýmýna kapýlabilir. Evlerinizdeki katlanýr masalara dikkat edin, küçük çocuklar altýndan geçerken, oynarken boynuna sýkýþabilir. Telefonlar þarjda iken konuþmayýn, oyun oynamayýn. Yatarken kulaklýðý takýp müzik dinlemeyin. Uykuya daldýðýnýzda kablo boynunuza dolaþabilir. Eski binalara, metruk binalara kesinlikle girmeyin. Bilgisayarlar pencere önünde ise dikkat edin. CD leri kasa üstüne koymayýn. Camdan düþerse ölüme sebep olabilir. diyerek öðrencileri uyardý. Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, kazalarýn depremden daha tehlikeli olduðunu söyledi. Emekliler den haberler T ürkiye Emekliler Derneði Çorum Þube yönetimi, bypass ameliyatý geçiren dernek üyesi Satýlmýþ Gülenoðlu na geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Dernek Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Baþkan Yardýmcýsý Refet Kaymazlý, Mali Sekreter Ýrfan Delibaþ ve Eðitim ve Teþkilatlandýrma Sekreteri Ýsmet Özüdoðru katýldý. Ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getiren Satýlmýþ Gülenoðlu da, Emekliler Derneði yönetimine teþekkür etti. re ye gidecek olan dernek üyelerinden Elvan Demir i evinde ziyaret ettiler. Dernek Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Baþkan Yardýmcýsý Refet Kaymazlý, Mali Sekreter Ýrfan Delibaþ ve Eðitim ve Teþkilatlandýrma Sekreteri Ýsmet Özüdoðru, Demir e hayýrlý yolculuklar dilediler. Osmancýk yurduna kavuþuyor O Mustafa Demirer smancýk'ta 300 kiþilik öðrenci yurdu kompleksinin inþaatý devam ediyor. RG Ýnþaat Þirketi'nin 10 milyon lira teklif bedelle yapýmýna baþladýðý yurt kompleksi; çevre düzenlemesi yapýlarak bir sosyal tesis, iki yatak bloðu, bir danýþma binasý, bir su sarnýcý ve bir trafodan oluþacak. Yatak bloklarýnýn 1'i erkek diðeri kýz bloðundan olarak yapýlacaktýr. Her blokta 55 adet üç kiþilik oda, 2 adet 2 kiþilik engelli odasý, 2 adet tek kiþilik oda olmak üzere 342 yatak kapasitesi bulunan kompleksin sosyal tesis ve yurt bloklarýnýn kaba inþaatlarý tamamlandý. Toplam inþaat alaný ,23 m² olan iþin süresi, iþe baþlama tarihinden itibaren 450 takvim günü olarak öngörüldü. Yurt kompleksi Cumhuriyet'in 91. kuruluþ yýldönümü olan 29 Ekim 2014 tarihinde tamamlanarak hizmete açýlacak. Yurnt kompleksinin kaba inþaatý tamamlandý. Yurt toplam ,23 m² inþaat alaný üzerine oturuyor. Ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getiren Satýlmýþ Gülenoðlu da, Emekliler Derneði yönetimine teþekkür etti. RG Ýnþaat Þirketi, 10 milyon lira teklif bedelle inþaata baþladý. Umre ye uðurladýlar Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube yönetimi, Um- Osmancýk'ta 300 kiþilik öðrenci yurdu kompleksinin inþaatý devam ediyor. Emekliler Derneði Çorum Þube yönetimi, bypass ameliyatý geçiren dernek üyesi Satýlmýþ Gülenoðlu na geçmiþolsun ziyaretinde bulundu. Dershane tasarýsýnda önemli geliþme D Dershane tasarýsý bugün Eðitim Komisyonu'nda görüþülecek. ershane tasarýsý bugün Eðitim Komisyonu'nda görüþülecek. AK Parti yönetimi, seçim tatilinden önce Meclis'ten öncelikle çýkarýlacak düzenlemelerle ilgili listesini yeniledi. Buna göre istihbarat sistemini deðiþtiren teklif ile dershaneleri kapatan tasarýnýn görüþmeleri tamamlanmadan Meclis kapanmayacak. Dershanelerle ilgili eðitim kanunlarý tasarýsý yarýn Milli Eðitim Komisyonu'nda görüþülecek. Her iki tasarýnýn gelecek hafta Genel Kurul'a getirilerek yasalaþtýrýlmasý Yurt kompleksi Cumhuriyet'in 91. kuruluþ yýldönümü olan 29 Ekim 2014 tarihinde tamamlanarak hizmete açýlacak.

16 16 CUMARTESÝ 22 ÞUBAT 2014 Kutlu Doðum istiþaresi Ý l Müftülüðü, Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþecek Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle istiþare toplantýsý yaptý. Önceki gün Müftülük kütüphane salonunda Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk baþkanlýðýnda gerçekleþen toplantýya Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Din Hizmetleri ve Din Eðitimi Þube Müdürü Abdullah Salman, Müftülük Saymaný Abdullah Sanar ve 38 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öðretmeni (Zümre Baþkanlarý) katýldý. Ýl Müftülüðü, Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþecek Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle istiþare toplantýsý yaptý. Kutlu Doðum Hafboyu gerçekleþtirilecek le ihlâs ve samimiyete tasý nýn bu yýlki ana teetkinliklerle Peygambeverdiði deðer ve önemi masýnýn Hz. Peygamrimizi daha iyi tanýbütün boyutlarýyla günber, Din ve Samimiyet mak/tanýtmak, anlademe taþýmak için Müfolarak belirlendiðini bemak/anlatmak, sevgisitülük ve Din görevlilelirten Müftü Aþýk, hafta ni canlý tutmak, özellikrinin düzenleyecekleri etkinliklerin yaný sýra geçen yýllarda olduðu gibi bu yýl da okullarda görevli Zümre Baþkaný öðretmenlerle istiþare etmek için bu toplantýnýn yapýldýðýný söyledi. Toplantýya katýlan öðretmenlerle Kutlu Doðum Haftasý nda yapýlmasýný düþündükleri etkinliklerle ilgili görüþ alýþ veriþinde bulunan Aþýk, toplantý sonunda çok güzel fikirlerin ortaya çýktýðýný, bunlardan istifade ederek Çorum da herkesin katýlýmýnýn saðlanacaðý bir Kutlu Doðum Haftasý geçirmeyi temenni ettiklerini söyledi. Yeni dönem Mart ta baþlayacak Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Çorum Öðrenim Birimi, kýsa bir aradan sonra yeni etkinlik döneminin açýlýþýný Mart ayýnda yapacak. Yeni dönem kayýtlarýna devam eden TEGV Çorum Öðrenim Birimi, Çorum'da ulaþabildiði çocuk sayýsýný her yýl bir üst seviyeye çýkarmayý hedefliyor. Bu dönemki çocuk sayýsýný 2 bin 200'ün üzerine çýkarmayý baþaran Çorum Öðrenim Birimi, 2014 bahar dönemi içerisinde güncel faaliyetleri ile birlikte ulaþabildiði çocuk sayýsýný yeni kayýtlar ile arttýrýyor. Geleceðin sahibi bu günün ortaklarý çocuklarýmýz için kýsýtlý imkânlar dahilinde elinden gelen bütün faaliyetleri gerçekleþtirmeyi amaçlayan Çorum Öðrenim Birimi, projelerini hýz kesmeden gerçekleþtirmeye devam ediyor. diyen Çorum Öðrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin, Siz de bu ailenin bir parçasý olmak istiyorsanýz kapýmýz size her daim açýk olacaktýr. Unutmayalým ki bir çocuk deðiþir, Türkiye deðiþir. dedi. Kanaat eðitimi Kýsa adý EKADER olan Eðitim, Kültür ve Ýlmi Araþtýrmalar Derneði tarafýndan Kanaat Eðitimi konulu konferans düzenlendi. Doç. Dr. Adem Korukcu nun konuþmacý olarak katýlacaðý program bugün saat da Turgut Özal konferans salonunda gerçekleþtirilecek. Konferansa tüm Çorumlular davet edildi. Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý etkinlik dönemini açýyor. Yeni etkinlik döneminin açýlýþý Mart ayýnda yapýlacak. TEGV Çorum'da ulaþabildiði çocuk sayýsýný her yýl bir üst seviyeye çýkarmayý hedefliyor. Genetik bozukluklar kanser oranýný artýrýyor U zmanlar, Tümör hücrelerindeki genetik bozukluklarýn normal hücrelerin kanserleþmesine neden olduðunu görüyoruz dedi. Trakya Üniversitesi (TÜ) Týp Fakültesi Hastanesi Týbbi Genetik Anabilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Hakan Gürkan, týp fakültesinde düzenlenen toplantýda, günümüzde kanser oraný görülme sýklýðýnýn giderek artýðýný söyledi. Kanserin çeþitli nedenlerle ortaya çýktýðýný belirten Gürkan, þöyle konuþtu: "Tümör hücrelerindeki genetik bozukluklarýn normal hücreleri kanserleþmesine neden olduðunu görüyoruz. Artýk günümüzde kanserde kiþiye özgü tedavi baþladý. Bu durum giderek normal gündelik yaþamýmýza da girecek. Þöyle ki, kiþinin genetik profiline bakýlýp o kiþinin yaþam süresince hangi hastalýklara yakalanma riskinin olduðu ya da o kiþi, o hastalýða yakalandýðýnda kiþiyi hangi ilacýn iyileþtirebileceði, kiþinin genetik profiline bakýlarak tedavisi söylenebilecek. ABD'de ve bazý Avrupa Birliði ülkelerindeki ilaçlarýn kutularýnda gerekli genetik test yapýlmalýdýr ibaresi yer alýyor. Kiþi genetik test yaptýrmadan o ilacý kullanamýyor." Gürkan, genetik bozukluklarýn kanser oranýný artýrdýðýný, buna karþýn kiþinin kanserden veya diðer hastalýklardan korunmak için genetik test yaptýrmasý gerektiðini vurguladý. Özellikle kanser hastalarýna genetik test yaptýklarýný anlatan Gürkan, genetik testin kanser hastalýðýndaki tedavide önemli bir yol gösterici olduðunu ve hastanýn yaþam süresini uzattýðýný dile getirdi. kisi Mustafa Kamalak konvoyla karþýlandý S Enerji kesintisi Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Harmanlar 3, 4, 5 ve 6. sokaklar ve Ýbik 2. sokaklarda enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgide, kesintisinin 25 Þubat Salý günü saatleri arasýnda gerçekleþeceði kaydedildi. Saadet Partisi Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak, Çorum programý öncesinde konvoyla karþýlandý. Akraba evliliklerinin hastalýklara et- Gürkan, Türkiye'deki akraba evli- likleri oranýnýn, 2013 rakamlarýna göre yüzde 24 olduðunu söyledi. Akraba evliliklerinin genetik hastalýklarýn sýk görülmesine neden olduðunu ifade eden Gürkan, þöyle devam etti: "Mesela kadýn ve erkek taþýyýcý oluyor. Ýki taþýyýcý bir araya geldiðinde hastalýk ortaya çýkýyor. Dolayýsýyla genetikçiler için aslýnda Türkiye, bu anlamda derya deniz. Çünkü bizde akraba evliliði oraný yüksek olduðu için genetik hastalýk taþýyýcýlýðý da yüksektir. Avrupa popülasyonlarýna göre, daha güneydeki topluluklara göre, bazý genetik hastalýklarý daha sýk görüyoruz." Kiþinin genlerini anne ve babasýndan iki kopya þeklinde aldýðýný aktaran Gürkan, genetik hastalýklarýn "gen susturulmasý" yöntemi ya da doðumdan itibaren gen testi ve sonrasýndaki uygulamalarla tedavi edilebileceðini dile getirdi.(aa) Emre Kut aadet Partisi Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak, aday tanýtým toplantýsý için geldiði Çorum'da partilileri tarafýndan coþkulu bir konvoyla karþýlandý. Uzun bir araç konvoyu ile Genel Baþkanlarý'ný karþýlamak için OSB kavþaðýnda toplanan partililer, kendilerini selamlamak için aracýndan inen SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'a sevgi gösterilerinde bulundu. Karþýlamada SP Belediye Baþkan adayý Adnan Cýdýk, SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, SP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz, ilçe belediye baþkan adaylarý ve il baþkanlarý ile partililer katýldý. SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak, organize kavþaðýndaki partilileriyle bir araya geldikten sonra þehir turu yaparak Çorum halkýný selamladý. KSS, Kafkasevler, Bahabey, Gazi ve Ýnönü Caddeleri, Fatih Caddesi ve Yazýçarsý istikametinde þehir turu atan Kamalak, Anitta Otel'de düzenlenecek aday tanýtým toplantýsýna katýldý. Mustafa Kamalak, aracýndan inerek partililerle tokalaþtý. OSB önünde konvoy düzenlendi. SP Genel Baþkaný þehir turu yaparak Çorum halkýný selamladý. Partililer SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'a sevgi gösterilerinde bulundu.

17 Aklýnýz baþýnýza geç geldi ÝÞKUR un baþarýsý konuþuluyor ankacýlýk Düzenle- ve Denetleme Bme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartýna taksit sýnýrlamasý getirmesinin ardýndan taksitli harcamalardaki düþüþ sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB) verilerinden derlenen bilgilere göre kredi kartýna taksit sýnýrlamasý getirilmesinin uygulanmaya baþladýðý 1 Þubat'tan itibaren iki haftalýk süreçte taksitli kredi kartý harcamalarý 1,5 milyar lira azaldý. Buna göre, 31 Ocak-14 Þubat haftasýný kapsayan iki haftalýk dönemde taksitli kredi kartý harcama tutarý 1 milyar 510 milyon lira azalarak 52 milyar 895 milyon liradan 51 milyar 385 milyon liraya geriledi. Son bir haftalýk dönemde ise taksitli kredi kartý harcama tutarý 817 milyon lira azaldý. Öte yandan taksitli kredi kartý harcama tutarýnda azalýþa raðmen taksitsiz kredi kartý harcamasý son bir haftalýk dönemde 997 milyon lira artarak 39 milyar 189 HP Çorum Milletvekili CTufan Köse, TBMM Genel Kurulu nda Terörle Mücadele Kanunu nun 10. Maddesi uyarýnca kurulan Aðýr Ceza Mahkemelerinin kaldýrýlmasýna iliþkin konuþma yaptý. Aðýr Ceza Mahkemeleri nin iktidar ve yanlýsý hiç kimseyi yargýlamadýðýný iddia eden Köse, Ýþin ucu size dokunmadan aklýnýz baþýnýza gelmedi dedi. Ýþte Köse nin konuþmasý: Bugün eski adýyla özel yetkili mahkemeler; yeni adýyla terör mahkemelerini kaldýracaðýz ama çok geç kaldýk, hepimiz bunun farkýndayýz. Ýþin ucu sizlere dokunmadan, bakanlara dokunmadan, bakan çocuklarýna dokunmadan aklýnýz baþýnýza gelmedi. Ýktidar ya da cemaate yakýn tek bir sanýðý yargýlamadý bu mahkemeler; en bü- CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM Genel Kurulu nda konuþtu. yük özelliði buydu. Sanýklar arasýnda iktidara yakýn tek bir isim yoktu, þüpheliler iktidar partisinin yakýný ya da cemaate benzer bir zihniyette ise onlarýn soruþturma ve davalarýnda ne polis, ne savcý, ne mahkemeler ortaya saçýlan bütün pisliklere raðmen en küçük bir þekilde kýllarýný dahi kýpýrdatmadýlar. Yine bu mahkemelerin ortak özelliklerinden birisi belli hâkimlerden oluþmasýydý. Eðer hâkimler çatlak ses çýkartýrsa, tahliye yönünde karar verir yahut da tutuklama yönünde karar vermez ise hemen görev yerleri deðiþtiriliyordu, savcýlar yine belli savcýlardan oluþuyordu yani özel yetkili deðil, özel görevlendirilmiþ hâkim ve savcýlardan oluþuyordu. Yine bu mahkemelerde maalesef polis fezlekeleri hükümlere esas oluyordu, polis fezlekesi tutuklamak için yetiyordu. Yine bir kýsým terör örgütü mensuplarý ÝÞKUR, þgücü yetiþtirme kurslarý düzenliyor. milyon liradan 40 milyar 186 milyon liraya yükseldi. Taksitli kredi kartý harcamalarýnda artýþ nedeniyle toplam kredi kartý harcama tutarý ise bir haftalýk dönemde 180 milyon lira artarak 91 milyar 391 milyon liradan 91 milyar 572 milyon liraya çýktý. Ýþ Yatýrým Bankacýlýk Analisti Kutluð Doðanay, AA muhabirine yaptýðý deðerlendirmede, kredi kartlarý konusunu iþlerken sadece BDDK'nýn yeni düzenlemeleri olarak bakýlmamasý gerektiðini belirterek, tüketici güven endekslerinin de 2009'dan bu yana en düþük düzeye gerilediðini söyledi. Bunun ardýnda Türk Lirasý'ndaki hýzlý deðer kaybý, faizlerdeki artýþ ve siyasi geliþmelerin de ayrý ayrý birer etken olduðunu ifade eden Doðanay, her ne kadar mülayim bir kýþ sezonu geçirilse de mevsimsel olarak yapýlan harcamalarda düþüþ olduðunu kaydetti. Doðanay, þunlarý aktardý: "Örneðin yazýn evlilik sezonu nedeniyle yeni ev açanlarýn alýþveriþini görürüz. Çoðu insan yaz tatilini kredi ydýn Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü 2014 yý- Ocak ayýnda açmýþ olduðu kurslarla Türkiye sý- Alý ralamasýnda ilk 3 e girdi. ÝÞKUR Genel Müdürlüðünce 2014-Ocak ayý verileri kullanýlarak hazýrlanan listede tüm illerin düzenlemiþ olduðu eðitim programlarý yer aldý. Aydýn Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ocak ayýnda açtýðý 77 adet kurs ile iller sýralamasýnda 3. Oldu. Ýstanbul Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü 85 kurs ile birinci, Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü 79 kurs ile ikinci sýrada yer aldý. Gerçekleþtirilen kurslarla bireyleri eðitmeyi, kalifiye eleman yetiþtirmeyi ve uygun mesleðe, uygun eleman bulma sýkýntýsýný yok etmeyi hedeflediklerini belirten Aydýn ÝÞKUR Müdürü Rahmi Terzi, Ýþgücü yetiþtirme kurslarý konusunda ne kadar yoðun çalýþtýðýmýzý ve ne denli etkili olduðumuzu bir kez daha gösterdik. 81 il arasýnda Aydýn Çalýþma ve Ýþ Kurumunun iþsizlerin istihdamýna katký saðlayacak meslek edindirme faaliyetlerinin 3. Sýrada yer almasý tüm kurum personeli ve ilimiz adýna övünç kaynaðý olmuþtur dedi. (ÝHA) Aydýn Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü açtýðý kurs sayýsý açýsýndan Çorum dan sonra üçüncü oldu. Sýnýrlama taksitli harcamalarý düþürdü Taksitli harcamalardaki düþüþ sürüyor. kartýna taksitle öder. Eylül, ekim dönemi okul alýþveriþi yapýlýr. Ocak, þubat döneminde zaten zayýflama normal. Ancak tüketicinin kredi kartlarýyla yaptýðý büyük montanlý alýþveriþleri düþünürseniz bunlarýn çoðu dövizle fiyatlanýyor. Tabii sarrafiye tarafýnda kart kullanýmýnýn kýsýtlanmasý da önemli bir etken zira tefecilik kýsmý bir yana taksitli alýþveriþlerde altýn alýmý önemli paya sahipti. Elektronik alýþveriþinde tüccarlar BDDK kararlarýnýn etrafýndan dolaþacak yolu buldular. Bazý bankalarýn gizli tanýk olabiliyordu ama bu memleketin Genelkurmay Baþkaný, mahkemenin kapýsýnda beklemesine raðmen ordu komutanlarý tanýk olamýyorlardý. Yine bu mahkemede el ürünü olmayan, imzasý olmayan, parmak izi olmayan sadece dijital veride ismi geçti diye, ismi geçen dijital kayýtlar delil oluyordu, bu delillere dayanarak yýllar boyu süren tutuklanmalar yaþanýyordu. Yani uzun tutukluluklar bu mahkemelerin olaðan bir yargýlama sistemiydi. Ucu açýk yargýlamalar vardý, ucu açýk soruþturmalar vardý, imkânsýz davalar vardý imkânsýz ama ne zaman ki, bu yargýlamalardan beklenen marjinal fayda elde edildi, asýl amaca ulaþýldý ve tasfiyesi gerekenler tasfiye edildi. Þimdi güç odaklarý, ortaklar yani iktidar ile cemaat arasýnda anlaþmazlýk çýktý ve ucu size dokundu, bu mahkemeleri kaldýrmak aklýnýza geldi; maalesef böyle oldu. uzun vadeli tüketici kredisini POS cihazlarýnda geçerli harcama kartlarýna yükleyerek yeni ürün geliþtirdiðini görüyoruz. Benzer uygulamalar ve yeni ürünler görmeye devam edeceðiz. Ancak tüketiciler bu yeni düzene alýþana kadar kartlardaki minimum ödeme tutarlarýnýn yükseldiðini de hesaba katarsanýz kredi kartý stokunda erime devam edecektir." Azalma devam edecek Garanti Yatýrým Bankacýlýk Analisti Recep Demir ise konuya iliþkin deðerlendirmesinde, taksitli kredi kartý harcamalarýnda yaþanan düþüþle birlikte ihtiyaç kredilerine doðru bir hareketlenmenin görüleceðini belirtti. Kredi kartlarýna getirilen taksit sýnýrlandýrmasýnýn ardýndan bankalarýn son dönemde taksit kart gibi çeþitli uygulamalar yaptýðýný ifade eden Demir, taksitli kredi kartý harcamalarýnda ne kadarlýk daha azalýþýn olacaðýnýn ölçülmesinin güç olduðunu ve azalýþ trendinin devam edeceðini söyledi.(aa) orum Orman Ýþlet- Müdürlüðü Çme mühendislerinden Volkan Aksoy, Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu (YBO) nda Erozyon ve Etkileri konulu bir konferans verdi. Konfaransa Milli Eðitim Þube Müdürü Þule Toksoy, Merkez YBO Okul Müdür V. Vahap Sönmez, Müdür Yardýmcýlarý, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Okullar Hayat Olsun projesi kapsamýnda düzenlenen seminer, öðrenciler açýsýndan oldukça faydalý geçti. CUMARTESÝ 22 ÞUBAT Halkýn yöneteceði belediye için mücadele edeceðiz alklarýn Demok- Partisi Eþ Hratik Belediye Baþkan Adaylarý Erdoðan Bolat ve Meryem Karataþ ýn mahalle muhtarlarýna yönelik ziyaretleri devam ediyor. Bolat ve Karataþ dün de Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý ný ziyaret ederek mahalle muhtarý Mahmut Ahýskalý ile görüþtüler. HDP Eþ Baþkan Adaylarýnýn Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý ziyaretinde HDP Ýl Baþkaný Abdulkadir Yýldýz ve Ýl Genel Meclisi Adasý Meliha Üþüdür de hazýr bulundu. Mahallelerin sorunlarýný yerinde öðrenebilmek amacýyla muhtarlýklarý ziyaret ettiklerini ifade eden HDP Ýl Baþkaný Yýldýz, partilerinin yerel yönetimlere bakýþ Halklarýn Demokratik Partisi Eþ Belediye Baþkan Adaylarý Erdoðan Bolat ve Meryem Karataþ, muhtar ziyaretlerini sürdürdü. açýsý ile ilgili Mahmut Ahýskalý ya bilgi verdi. HDP Eþ Belediye Baþkan Adayý Erdoðan Bolat ise seçimlere birçok partinin girdiðini belirterek, Aslýnda seçimlerde iki anlayýþ yarýþýyor. Birisi rantçý belediyecilik anlayýþý diðeri ise HDP nin halkçý belediyecilik anlayýþý. Halkýmýz bu iki anlayýþtan birisini Bolat ve Karataþ dün de Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý ný ziyaret etti. tercih edecek dedi. Mevcut belediye yönetiminin halka danýþmadan plan ve proje hazýrladýðýný, bunun da halk nezdinde bir öneminin bulunmadýðýný belirten Bolat, Alýnan tüm kararlarda halkýmýz söz sahibi olmalý. Bizzat halkýn yönettiði bir belediye için mücadele edeceðiz þeklinde konuþtu. Ulukavak Mahallesi Muhtarý Mahmut Ahýska ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Bizler için önemli olan hizmettir. Hangi parti gelirse gelsin insanlara iyi bir þekilde hizmet veriyorsa bizim için o önemlidir dedi. HDP Basýn YBO öðrencilerine erozyon bilgisi Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü mühendislerinden Volkan Aksoy, Erozyon ve Etkileri konulu konferans verdi. Okullar Hayat Olsun projesi kapsamýnda düzenlenen seminer, öðrenciler açýsýndan oldukça faydalý geçti.

18 18 CUMARTESÝ 22 ÞUBAT 2014 Atatürk galibiyetle baþladý Çorum da dün baþlayan Liseli Gençler Basketbol grup birinciliðinde erkeklerdeki temsilcimiz Atatürk Anadolu Lisesi Tokat þampiyonu önünde ikinci yarýdaki oyunu ile rakibini yenerek galibiyetle baþladý. Atatürk Anadolu Lisesi bugün Bursa TED Koleji yarýnda Samsun Namýk Kemal Anadolu Lisesi ile karþýlaþacak. Ýki maçý kazanmasý halinde grup birincisi olarak yarý final grubuna yükselecek. Kýzlardaki temsilcimiz Spor Lisesi ise dünü bay geçti bugün Giresun Lisesi yarýnda Kýrýkkale Yýldýrým Beyazýt Lisesi ile karþýlaþacak. SALON: Atatürk HAKEMLER : Reha Demir, Ýbrahim Coþgun ÇORUM ATATÜRK ANADO- LU LÝSESÝ : A. Gökberk, Elvan, Emrehan, Ataberk Orbay, Ýsmail, T.Berk, Ataberk Kortak, Gökhan, A. Sami, Y. AL 6. gruptaki tem- Ýski- Gençlikspor u farklý ye- sahasýnda Nevþehir Bsilcilerimizden lip Belediyespor 19. hafta maçýnda yarýn sahadunerek büyük moral bulsýnda Gölbaþý Belediyespor u konuk edecek. Ýskilip Belediyespor ise bu zorlu maç ön- Ligde kalma mücadelesi veren Çorumspor ile zorlu bir mücadeleye giren cesi kadro derinliði olmamasý nedeniyle cezalý Ýskilip Belediyespor sahasýnda oynayacaðý maçtan puanla ayrýlarak avantaj yakalamak istiyor. Ligde ikinci yarýda iyi mücadele eden ancak arýn sahasýnda Göl- Belediyespor u gol yollarýnda sýkýntýyý Ybaþý çözemeyen Ýskilip Belediyespor grupta ilk iki lip Belediyespor Teknik konuk edecek olan Ýski- mücadelesi veren Gölbaþý Belediyespor ile zorlu çu, maçýn zor geçeceðini Direktörü Nihat Armut- bir puan mücadelesine bildiklerini ve puan için girecek. Ýkinci yarýdaki savaþacaklarýný söyledi. çýkýþý ile ilk iki iddiasýný Ligin ikinci yarýsýnda mücadele olarak artýran Gölbaþý Belediyespor geçtiðimiz hafta istedikleri düzeye gel- Onur, Abdüllatif, Burak. TOKAT ATATÜRK ANADO- LU LÝSESÝ : Furkan Balcý,Enes, Furkan Yýldýrým, Furkan genç, Alptuð, Samet, Sefa, Ahmet Çiðdem, Ahmet Ölmez, Muhammed, Halil, Samed PERÝYOTLAR: 12-12, 12-9, 17-7, 12-8 Tüm maçlar Atatürk Spor Salonu na alýndý ve sakat futbolcularýn sýkýntýsýný yaþýyor. Ýskilip Belediyespor da kart cezalýsý Burak ile sakatlýklarý bulunan Enes ve Engin forma giyemeyecek. Turgay ýn ise giyip giyemeyeceði maç saatinde diklerini ancak kadro yetersizliði nedeniyle sakatlýklar dolayýsýyla sahaya ideal onbirle çýkamadýklarýný belirten Armutçu Geçen hafta Bartýnspor deplasmanýnda iyi mücadele ettik. Yediðimiz gole kadar gösterdiðimiz performans biçi umutlandýrýyor. Gölbaþý Belediyespor grupta ilk iki mücadelesi veriyor ve özellikle ikinci yarýdaki performansý çok yüksek. Bizde sahamýzda oynayacaðýmýz bu maçta güçlü rakibimiz önünde puanla ayrýlmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceðiz. Kart cezalýsý Burak dýþýnda sakatlýklarý bulunan Enes ve Engin in oynamasý mümkün deðil. Hafta içinde sakatlanan Turgay ýn durumu ise maç günü belli olacak. Sonuçta sahaya 11 orum da dün baþla- Liseli Gençler Çyan Basketbol Grup birinciliðinde temsilcimiz Çorum Atatürk Lisesi erkek takýmý ilk maçýnda adaþý Tokat temsilcisini ikinci yarýdaki etkili oyunu ile yenerek iyi bir baþlangýç yaptý. Atatürk Spor Salonu nda oynanan erkek maçlarýnda dün Atatürk Anadolu Lisesi ilk maçýnda Tokat þampiyonu ile yaptý rakibi önünde maçýn ilk periyotunda özellikle savunmada baþarýlý olamayan temsilcimiz bu periyotu beraberlikle tamamladý. Ýkinci periyotta ta çekiþme devam etti. Çorum þampiyonu bu periyodu 12-9 ik devreyide önde tamamladý. Üçüncü periyotta hücumda daha etkili olan ve savunmada baþarýlý bir görüntü veren Çorum þampiyonu bu üstün oyununu son periyotta ta sürdürdü ve maçý kazanarak gruba galibiyetle baþladý. Ýskilip Belediyespor yarýn sahasýnda Gölbaþýspor önünde puan almak için mücadele edecek Ýskilip in konuðu Gölbaþý Kýrýkkale-Çorumspor maçýnýn hakemi Maraþ tan Doðan Savðý belli olacak. Ýskilip Þehit Mikail Kaya sahasýnda yarýn saat da baþlayacak maça Ýskilip halkýnýn havanýnda güzel olmasý nedeniyle ilgi göstermesi bekleniyor. Armutçu: Puan için savaþacaðýz AL 6. grupta yarýn BMKE Kýrýkkalespor ile Çorumspor arasýndaki maçý Osmaniye bölgesi hakemlerinden Doðan Saðgý yönetecek. Maçta yardýmcý hakemler ise Kahmaramanmaraþ tan Faruk Barýþ Öztürk ve Karaman dan Ali Tez yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Osmaniye den Mehmet Akalýn. orum da dün baþlayan Liseli Genç- Basketbol grup birinciliði tüm Çler maçlarý Atatürk Spor Salonu na alýndý. Önceki gün yapýlan teknik toplantýda grup birincliðinde erkek maçlarý Atatürk Spor Salonu kýz maçlarý ise BESYO Spor Salonu nda yapýlacaðý açýklanmýþ ve bu doðrultuda fikstür hazýrlandý. Toplantýnýn ardýndan BESYO Spor Salonu nda yapýlan kontrolde salonun 24 saniyelerinin arýzalý olduðu ve maçlarýn oynanamacaðýnýn belirlenmesi üzerine tertip komitesi gece olaðanüstü toplandý ve tüm maçlarý Atatürk Spor Salonu na aldý. Bu deðiþikliðin ardýndan hafta sonu oynanacak maçlarýn programý þu þekilde oluþtu. Bugün: KIZLAR: Saat Ordu Cumhuriyet Anadolu Lisesi - Samsun Canik Türk Telekom Ticaret Lisesi. Saat Sinop Anadolu Öðretmen Lisesi - Amasya Spor Lisesi. Saat Çorum Spor Lisesi - Giresun Lisesi. Saat Ankara TED Koleji - Kastamonu Prof. Dr. Simavi Anadolu Lisesi. ERKEKLER: Ordu Fen Lisesi - Çankýrý Anadolu Lisesi. Saat Giresun HB Anadolu Lisesi - Sarýyer Ö. Darüþþafaka Lisesi. Saat Tokat Atatürk Anadolu Lisesi - Samsun Namýk Kemal Anadolu Lisesi Çorum Atatürk Anadolu Lisesi- Bursa TED Koleji. Saat Sinop Anadolu Lisesi - Ýzmir Kemalpaþa Baðyurdu Anadolu Lisesi. Harun AKKAYA kiþi çýkacaðýz ve eksiklerin yerine doldurarak rakibimiz önünde puan mücadelesi vereceðiz. Taraftarlarýmýzýn bu maçta takýmlarýna vereceði destek büyük önem taþýyor. Onlarý yanýmýzda görmek istiyoruz dedi. Nihat Armutçu Atatürk Anadolu Lisesi grubundaki ikinci maçýnda bugün saat da Bursa TED Koleji ile karþýlaþacak. Üçüncü ve son maçýnda pazar günü ise ise yine ayný saatte Samsun Namýk Kemal Anadolu Lisesi ile mücadele edecek. Spor Lisesi bugün sahne alýyor Kýzlardaki temsilcimiz Spor Lisesi ise ilk günü bay geçti ve bugün ilk maçýna çýkacak. Spor Lisesi bugün saat de Atatürk Spor Salonu nda Giresun Lisesi ile karþýlaþacak. Spor Lisesi pazar günü ise ayný saatte Kýrýkkale Yýldýrým Beyazýt Anadolu Lisesi ile yarý final grubuna yükselmek için mücadele edecek. Çorumspor Kýrýkkale de puan arýyor Ç orumspor yarýn MKE Kýrýkkalespor deplasmanýnda puan arayacak. Ligin ikinci yarýsýnda henüz galibiyet alamayan iki beraberlik alabilen Çorumspor ligde rahat bir nefes almak için Kýrýkkalespor deplasmanýnda alacaðý puanlarla çýkýþa geçmek istiyor. Atatürk Anadolu Lisesi dün grubundaki ilk maçý kazanarak iddiasýný hafta sonuna taþýdý Kurumlar Voleybol pazartesi baþlýyor Dört grupta 16 takýmýn mücadele edeceði turnuvada grup maçlarý Geleneksel 10 Nisan Polis Günü Ku- 5. rumlararasý voleybol turnuvasýnda bu yýl 16 takým mücadele edecek. Hafta içinde yapýlan teknik toplantý sonunda gruplar için kura çekimi yapýldý ve fikstür belirlendi. Basar ve Þahinkara ya Malayta da görev ölgesel Yardýmcý hakemleri Yüksel Basar ve BBurak Þahinkara ya Malatya da görev. MHK den yapýlan açýklamaya göre yarýn saat da BAL3. grupta oynanacak 44 Malatyaspor ile Elazýð Yolspor arasýndaki maçý Ordu bölgesi hakemi Kahraman Minnet yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise ilimizden Yüksel Basar ve Burak Þahinkara yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Ordu dan Samed Telci. Maçýn gözlemcisi ise Ahmet Cengiz Duman. Grupta 43 puanla üçüncü sýrada bulunan 44 Malatyaspor ile 30 puanla altýncý sýradaki Elazýð Yolspor arasýndaki maç büyük çekiþmeye sahne olacak. orum Amatör futbolunda bugün ve Çyarýn oynanacak maçlarý yönetecek hakemler açýklandý. Ýl Hakem Komitesi nden yapýlan açýklamaya göre 1. Küme U 19, U 16 Ligi ve 1. Küme Büyükler final grubunda oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler þöyle: 1. KÜME U 19 LÝGÝ: Eti Lisesi Gençlikspor - Çorumspor: Özcan Genel, Emre Alagöz, Okan Baykara. Gençlerbirliði - HE Kültürspor: Mehmet Ali Cýrýl, Mehmet Zeki Sevim, Baran Avcý. Çimentospor - Çorum Belediyespor: Yunus Dursun, Doðan Metin, Mevlüt Burak Çelik. U 16 LÝGÝ: HE Kültürspor- Mimar Sinan Gençlikspor: Fatih Derviþoðlu, Grubun rahat takýmlarýndan birisi olan MKE Kýrýkkalespor takýmý topladýðý 23 puanla tehlikeli bölgeden uzaklaþmýþ durumdu. Çorumspor grubun rahat takýmlarýndan Kýrýkkalespor karþýsýnda alacaðý galibiyetle ligde kalma yolunda avantaj yakalalamak istiyor. Ýskilip-Gölbaþý maçý Selami Adýgüzel in Selami Adýgüzel Ý skilip Belediyespor un yarýn sahasýnda oynayacaðý Gölbaþý Belediyespor maçýný Kahramanmaraþ dan Selami Adýgüzel yönetecek. MHK den yapýlan açýklamaya göre Ýskilip Belediyespor ile Gölbaþý Belediyespor arasýndaki maçýn yardýmcý hakemleri ise Adana dan Mehmet Fatih Deliçay ve Kahramanmaraþ tan N. Murat Emre yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Adana dan Zorbay Küçük. Çekilen kura sonucunda A grubunda Osmancýk MEM, Sungurlu MEM, Eðitim Sevenler Derneði ve Kafkas Derneði, B grubunda Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Ýl Acil Afed Müdürlüðü, Ýtfaiye Müdürlüðü ve Hitit Dersanesi, C Yüksel Basar Geçtiðimiz hafta sahasýnda Sincan Belediyespor a maðlup olarak haftayý puansýz kapatan Çorumspor Kýrýkkalespor maçýnda alacaðý puanlarla çýkýþa Atalay: Kazanma vaktimiz geldi Hakemler açýklandý Tahsin Samet Avcý, Erkan Akyol. Gençlerbirliði - Çimentospor: Emrah Okan, Arslan Iðnak, Müjde Akça. Çorumspor - Ýl Özel Ýdarespor: Ömür Soytemiz, Tarýk Bozkurt, Ýbrahim Çaðýl. Ýskilip Belediyespor - Alaca Belediyespor: Erdoðan Yandým, Berkant Arman, Harun Tecimer. 1. KÜME FÝNAL GRUBU: Eti Lisesi Gençlikspor - Osmancýkspor: Mahmut Selçok, Ahmet Ecevit, Barýþ Karakuþ. Osmancýk Belediyespor - Ulukavakspor: Gökhan Yumlu, Mehmet Ali Cýrýl, Serhat Sarkandý. Alaca Belediyespor - Çimentospor: Celal Bayraklý, Doðan Metin, Yunus Dursun. 1. KÜME PLAY-OUT: Hitit Gençlikspor - Bayat Belediyespor: Özkan Kaya, Mehmet Tuðluk, Ercan Davarcýoðlu. grubunda Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Zabýta Müdürlüðü, Valilik Yazý Ýþleri Müdürlüðü, Mecitözü Belediyesi, D grubunda ise Ýl Emniyet Müdürlüðü, Uður Grup, Oðuzlar MEM ve Ýl Özel Ýdaresi takýmlarý yer aldýlar. Burak Þahinkara geçmek ve ardýndan iki hafta üst üste evinde oynayacaðý maçlardan çýkaracaðý puanlarla ligde kalma yolunda avantaj yakalamak amacýnda. Ç orumspor Teknik Direktörü Hasan Atalay, ligde bulunduklarý konumdan kurtulmak için artýk kazanmak zorunda olduklarýný söyledi. Ligde ikinci yarýda henüz galibiyet alamadýklarýný belirten Atalay, evlerinde oynadýklarý Sincanspor maçýnda bireysel hatalar sonucunda yedikleri gollerle Hasan Atalay 24 Þubat pazartesi günü oynanacak maçlarla baþlayacak turnuvada mücadele 21 Mart ta sona erecek. Grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan sekiz takým ikinci tur gruplarýna yükselecekler. Ýkinci turda sekiz takýmýn iki grupta yapacaðý maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar çapraz olarak yarý finalde mücadele edecekler. Bu maçlarý kazanan takýmlar þampiyonluk kaybedenler üçüncülük dördüncülük maçý oynayacaklar. Grup maçlarý Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanacak. 24 Mart ta baþlayacak ikinci tur grup maçlarý ile 8 Nisan da oynanacak final maçýna kadar ile müsabakalar Atatürk Spor MKE Kýrýkkalespor ile Çorumspor takýmlarý yarýn saat da Fikret Karabudak Stadý nda karþý karþýya gelecekler. maðlup olduklarýný belirterek Takým olarak mücadelemizin karþýlýðýný alamýyoruz. Ligin ikinci yarýsýnda henüz galibiyetimiz yok ve buna son vermek istiyoruz. Rakibimiz Kýrýkkalespor grubun rahat takýmlarýndan ve biz bu deplasmanda þanssýzlýðýmýzý kýrarak üç puan hasretine son vermek istiyoruz. Bu maçta alacaðýmýz galibiyetle moral bulmak ve sonraki iki haftada evimizde oynayacaðýmýz maçlarda alacaðýmýz puanlarla ligde kalmayý garantilemek istiyoruz. Bize güvenenleri mahcup etmemek için bu üç haftada alacaðýmýz puanlarla ligde kalmayý garantilemek amacýndayýz dedi.

19 CUMARTESÝ 22 ÞUBAT ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 24 ÞUBAT Çorum Belediye Baþkanlýðý Mayi Klor alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi litre motorin satýþý iþi. Muhammen bedel: Satýþ günü itibariyle EPDK nýn belirlemiþ olduðu birim fiyat. Yer: Ankara Yolu 6. km Tuzcu Otomotiv / Çorum Saat: ÞUBAT Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Boðazkale Ýlçe Müftülüðü Hizmet Binasý onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: ÞUBAT Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Ýl Emniyet Müdürlüðü Lojistik Þube Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, Mecitözü ilçe, Sökelek mevkii, Hisarkavak köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 2 arazinin satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 37 ER 647 plakalý, 1993 model Renault marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kültür Yedieminli Otoparký Çorum Saat: Kamu Hastaneleri Birliði 2014 yýlý temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mah. Kaçak mevkii, 603 ada, 14 parsel arsa vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: MART Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 83 kalem ilaç alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 DK 263 plakalý, 2004 model, Ford marka, Transit tipli, beyaz renkli dizel kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 EY568 plakalý, 1992 model Renault marka, L423 tipli, bordo renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Mimar Sinan Mah. Galericiler Sitesi 8. Sokak No: 10 Çorum Saat: MART T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2366 Ada no, 316 Parsel no, Ulukavak Mah. Mahalle/Mevkii, 3. katta dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Uðurludað ilçesi, Yüzgeç Mahallesi, Baþkýþla mevkii, 237 ada, 8 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,03 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ile merkez ilçe, Ýlice Mahallesi, Yukarý Ýlice mevkii, 95 ada, 8 parsel nolu meyveli bað niteliðinde 4.286,00 m2 yüzölçümlü YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Asiye UGÜROL Ahmet kýzý 1/12/1995 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:459) taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu (Ç.HAK:457) Çorum il, Ýskilip ilçe, 64 ada no, 17 parsel no, Bahabey Mahallesi nde m2 yüzölçüme sahip bahçe vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi (Satýþ Memurluðu nun þerhi) Saat: MART T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mahallesi 574 ada, 253 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,10 Yer: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi (Satýþ Memurluðu) Saat: MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesinde 3231 ada, 5 parselde 714,43 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi, 2945 ada, 81 parselde 368,31 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,16 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesinde 721 ada, 5 parselde 425,70 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki bahçeli iki katlý kavgir ev vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi No: 6 adresinde bulunan 3 katlý binanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliye Sarayý Saat: T.C. Bayat Ýcra Dairesi Çorum Bayat ilçesi 56 ada, 100 parsel, üzerinde 82 m2 kargir kümes ve 75 m2 tek katlý kargir ev bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.186,00 Yer: Bayat Hükümet Konaðý Saat: NÝSAN T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çomar Mahallesi Çomar mevkiinde bulunan tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Gülabibey Mah. ada 2926, parsel 1 de kayýtlý arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Karadonlu Mah. Karadonlu mevkii, 407 ada, 34 parsel de 3 katlý betonarme karkas olarak inþa edilmiþ binanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saatg: AÞÇI ARANIYOR Izgara ve tabldot ustasý aranmaktadýr. Not: Dolgun ücret+sigorta Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:464) Zümre Sofrasý Ev Yemekleri Mür. Tel: (Ç.HAK:266) (Ç.HAK:463) (Ç.HAK:456) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Ýnþaat Mühendisi veya Mimar Aranýyor Þirketimiz ve þantiyelerimizde görevlendirilmek üzere en az 3 yýl deneyimli Ýnþaat Mühendisi veya Mimar aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. AL-KA ÝNÞ. ve ÝNÞ. MALZ. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Karakeçili Mah. 14. Sok. Kültür Apt. 2/3 ÇORUM SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Ýzmir Lokantasý nda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli komi ve garson alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: Adres: Ulucamii Karþýsý Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli oto yýkama ve kuaför elemaný alýnacaktýr. Maaþ+Sigorta+Yemek Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Trend Oto Yýkama Çepni Mah. Demirciler Sok. No: 11 (Ç.HAK:465) (Çorum Garanti Bankasý 2. arka sokaðý) (Ç.HAK:450) (Ç.HAK:426) (Ç.HAK:383) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Acil Satýlýk Daire Ulukavak Mahallesi Hürriyet Ýlköðretim Karþýsý 5. kat güney batý cepheli, yalýtýmla, içi full yapýlý 140 m2, 1. sýnýf daire acilen satýlýktýr. Dairenin fotoðraflarýna adresinden bakýlabilir. Ýlan no: Mür. Tel: (Ç.HAK:432) (Ç.HAK:435) ELEMANLAR ARANIYOR Lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý tercihen sigara içmeyen dönerci kalfasý, kasap kalfasý ve vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Ýsteklilerin þahsen aþaðýdaki numaraya baþvurmalarý gerekmektedir ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde sürekli çalýþtýrýlmak üzere 30 yaþýný aþmamýþ kaynakçý eleman aranýyor. Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 100 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ÇORUM Tel:

20 CUMARTESÝ 22 ÞUBAT 2014 Sakarya seferi baþlýyor orum Belediyespor da yarýn oynanacak Sakar- maçý kadrosu açýklandý. Teknik Direktör Çyaspor Sedat Özbað dün yapýlan taktik çalýþmanýn ardýndan açýklanacaðý 18 kiþilik maç kadrosunda Utku, Çaðrýcan, Okan, Yakup, Kývanç, Ender, Murat Akgül, Murathan, Gökhan, Emir, Mehmet Akif, Vedat, Furkan, A. Buðra, Oðuzhan Yalçýn ve Ýmam yer alýyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmda maç kadrosu dün akþam lojmanda kampa girdi. Bu sabah saat da yola çýkacak olan Çorum Belediyespor kafilesi öðleden sonra Sakarya Baltürk Otel e yerleþecek. Bugün yapacaðý ter idmaný ile Sakaryaspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak olan Belediyespor maç saatini bekleyecek. Öte yandan Oðuzhan Saraçoðlu dün rahatsýzlýðý nedeniyle antrenmana çýkmadý. Aðrýsý olan Saraçoðlu nun tedavisi hafta sonu devam edecek. Artýk kazanma zamaný... Bir tarafta þampiyonluk ümidini devam ettirmek isteyen Çorum Belediyespor diðer tarafta ise ligde kalmak için kazanmak zorunda olan Sakaryaspor. Ýki farklý hedefli takýmlarýn yarýn Sakarya Atatürk Stadý nda saat da oynayacaðý maçta daha çok isteyen takým kazanacak. Çorum Belediyespor kötü gidiþe son vermek ve kendisine güvenenleri mahcup etmemek için bu maçtan üç puanla ayrýlarak yeni bir çýkýþa geçmek amacýnda. igde son iki haftayý puansýz kapatarak þampiyonluk yolunda büyük yara alan Çorum Belediyespor yarýn L Çorum Belediyespor muhtemel onbiri Çaðrýcan Eray Ýmam Nedim Yakup Ender Furkan M. Akif Murathan Emir Murat 3. Lig 2. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Yarýn Sakaryaspor-Çorum Belediye: Seser Tuna (Balýkesir) Batman Petrol-Elibol Sandýklý: Sezer Yalçýn (Ýstanbul) Erzurum BÞ- Elazýð Belediye: Yakup Bakýr (Sivas). Sancaktepe Bel-Maltepe: Adnan Güngördü (Ýstanbul) Hacettepe-Bursa Nilüfer: Enez Kaplan (Van). Balçova B.- Ünyespor: Mehmet Emre Atasoy (Ankara) Çýksalýn- M. Evrenseki: Veli Karakaya (Uþak). Darýca Gençler-Düzyurt: Zafer Koçbay (Çanakkale). Orhangazi -Yeni Aksaray: Ahmet Eþref Sarý (Antalya) Sakaryaspor deplasmanýnda kötü gidiþe son vermek ve yeni bir çýkýþ yakalamak amacýnda. Yarýn saat da Sakarya Atatürk Stadý nda oynanacak maçta ev sahibi takýmda ligde kalmak için sahasýnda kazanmaktan baþka düþüncesi bulunmuyor. Ýkinci yarýda oynadýðý son dört maçta gol atamayan ve galip gelemeyen hýzla düþme hattýna yaklayan Sakaryaspor ekonomik olarak yaþadýðý sýkýntýlar nedeniyle kötü gidiþe son vermek için evinde kazanmak istiyor. Çorum Belediyespor ise ikinci yarýda istediði çýkýþý bür türlü yakalayamadý. Özellikle son iki maçýndan puansýz ayrýlan kýrmýzý siyahlý takým zirveyle arasýndaki puan farkýnýn açýlmasýna daha fazla izin vermemek yeni bir çýkýþa geçmek için üç puandan baþka düþüncesi yok. Belediyespor da kolu çýkan Osman Bodur dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor. Sakaryaspor ile Çorum Belediyespor arasýndaki maçý Balýkesir bölgesi genç hakemlerinden Seser Tuna yönetecek. Maçýn yardýmcý hakemleride ayný ilden Mutlu Çiðdem ve Emre Akova. Maçýn dördüncü hakemi ise Bursa dan Aziz Sonat. Maçýn gözlemcisi Haþim Pazar temsilcisi ise Ahmet Hamde Usta. Halil ÖZTÜRK Dalgalanmadan durulma olmaz Ligde son haftalarda kötü gidiþ içindeki iki farklý hedefli takýmýn m maçýnýn büyük bir çekiþmeye sahne olacaðýný belirten Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað, kötü gidiþe son vermek ve bir yýlýn emeðinin karþýlýðýnýn boþa çýkmamasý için kazanmaktan baþka düþüncelerinin olmadýðýný söyledi. orum Belediyespor Teknik ÇDirektörü Sedat Özbað sularýn dalgalanmadan durulmayacaðýný iki haftadýr yaþanan kötü gidiþe Sakaryaspor maçýnda son vererek çýkýþa geçmek istediklerini söyledi. Her takýmda iniþ ve çýkýþlarýn olabileceðini önemli olanýn bu süreci en kýsa sürede yukarý çevirmek olduðunu belirten Özbað Grupta farklý iki hedefi olan takýmýn mücadelesine sahne olacak. Bir yanda ligde kalmak için kazanmak zorunda olan Sakaryaspor var. Ligde son dört maçýnda gol atamamýþ ve kazanamamýþ bir takým. Bizde ligde son iki maçýmýzda gol atamadýk ve puan alamadýk. Biz yukarý ile puan farkýnýn açýlmamasý ve bir yýlýn emeðinin boþa gitmemesi için kazanmak zorunda olduðumuz bir maça çýkacaðýz. Vali Sabri Baþköy, 15 yaþ altý Badminton Avrupa Þampiyonasý'nda 3. olan Osmancýk Burak D e r i n d e r e Gençlikspor dan Yaren Dölcü yü Hitit Altýný ile ödüllendirdi. Yaren Dölcü, 35 ülkeden 200 ü aþkýn sporcunun katýlýmýyla Ýsviçre nin Basel kentinde düzenlenen 15 yaþ altý Badminton Avrupa Þampiyonasý çift bayanlar kategorisinde, yarý final müsabakalarý sonucunda 3. olarak Çorum u baþarýyla temsil etti. Bu kapsamda Vali Sabri Baþköy, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Badminton Çorum Ýl Temsilcisi Mehmet Ali Kurt, antrenör Barýþ Boyar ile Avrupa 3. sü Ligde son iki maçtaki performans nedeniyle haklý olarak çok eleþtiriler aldýk. Bu eleþtirilerden gerekli dersleri çýkartýp eksiklerimizi gidermek ve mücadelemizi yukarý çýkardýðýmýz zaman kazanacaðýmýza inanýyorum. Hafta boyunca hem fiziksel hemde beyin olarak çok iyi bir dönem geçirdik. Kadro olarak aldýðýmýz sorumluluðun bilincindeyiz ve düþüþe son vermek için bu maçý bir dönüm olarak görüyoruz. Çorum un bizden beklentisini biliyoruz. Bugüne kadar verilen emeklerin boþa gitmemesi için puan kaybýna tahammülümüz kalmadý. Bu bilinç içinde son çalýþmamýzý yaparak Sakarya ya gideceðiz. Ýki takým açýsýndan da büyük önem taþýyan maçýn çok zorlu geçeceðini biliyoruz ve bu bilinç içinde sahaya çýkacaðýz dedi. Vali Sabri Baþköy baþarýyý ödüllendirdi 15 Yaþ Avrupa Badminton Þampiyonasý nda üçüncü olan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor lu sporcu Yaren Dölcü yü ilk ödüllendiren Vali Sabri Baþköy oldu. Baþköy baþarýlý sporcuya Hitit altýný hediye etti ve baþarýlarýnýn devamýný diledi. Mehmet Çeker Türkiye Þampiyonu Þanlý Urfa da yapýlan Türkiye Gençler grekoromen güreþ þampiyonasýnda 55 Kg da mindere çýkan Çorum Belediyespor dan Mehmet Çeker final maçýnda Ýstanbul lu rakibini 2-0 yenerek þampiyon oldu ve altýn madalyasýný Belediyespor Baþkaný Zeki Gül den aldý. anlýurfa da dün sona Þeren Türkiye Gençler Grekoromen Güreþ Þampiyonasý nda 55 Kg da Mehmet Çeker altýn madalya kazandý. Ýki gündür GAP Arena Spor Salonu nda devam eden Türkiye Þampiyonasý nda Çorum dan dokuz sporcu mücadele etti. Yýldýz kategorilerinde olmalarýna karþýn gençlerde mücadele eden sporcularýn performansý beðeni topladý. Dün 55 Kg da mindere çýkan Çorum Belediyespor güreþçisi Mehmet Çeker grup ve ardýndan eleme maçlarýný kazanarak finale yükseldi. Final maçýnda Ýstanbul Haydarpaþa kulübünden Ferdi Yörük ile altýn madalya için karþýlaþtý. Oldukça zorlu bir mücadeleye sahne olan final maçýný 2-0 kazanan Mehmet Çeker altýn madalyanýn sahibi oldu. Final maçýndan sonra Mehmet Çeker in madalyasýný Çorum Belediyespor Baþkaný ve Güreþ Federasyonu Denetleme Kurulu üyesi Zeki Gül verdi. Vali Sabri Baþköy Yaren Dölcü yü Hitit altýný ile ödüllendirdi (üstte), ziyarete katýlanlarla birlikte topla halde (yanda) Yaren Dölcü yü makamýnda kabul etti. Badminton sporunda ilimize Avrupa üçüncülüðü ile bronz madalya kazandýran Yaren Dölcü'yü baþarýsýndan dolayý tebrik eden Vali Sabri Baþköy, kendisine Hitit Altýný hediye ederek, bundan sonraki þampiyonalarda baþarýlar diledi. Serbest stil bugün baþlýyor Þanlý Urfa da bugün serbest stil müsabakalarý baþlýyor. GAP Arena Stadý nda yapýlacak serbest stil müsabakalarýnda Çorum Belediyespor ve GEM kulüplerinden 11 sporcu madalya mücadelesi verecek. Antrenör Ruþen Çetin yönetimindeki orum Belediyespor Çmaçýnýn hazýrlýklarýný sürdüren Sakaryaspor taraftarý, futbolculardan sorumluluk üstlenmelerini istiyorlar. Son iki sezondur sürekli takýma destek veren, yenilgide ve galibiyette sürekli futbolcularý tribünlere çaðýrýp onlara moral ve güven verdiklerini ifade eden taraftarlar, bundan böyle hiçbir þeyin böyle olmayacaðýný söylediler. Futbolcularýn kendilerine verilen krediyi tükettiklerini ifade eden taraftarlar, Biz üzerimize düþeni yapýyoruz, ancak karþýlýðýný alamýyoruz. Futbolcularýmýz her maç öncesinde galibiyet sözü veriyorlar, ama henüz son dört maçta bize galibiyet hediye edebilmiþ deðiller. Bu nedenle Çorum maçýnda futbolculardan bize verdikleri sözü yerine getirmelerini kendilerinden bekliyoruz dediler. Sakaryaspor Yönetimi, sezon baþýndan itibaren uygulamaya koyduðu bilet fiyatlarýnda her türlü tepkiye raðmen deðiþiklik yapmadý. Sakaryaspor un maddiyata ihtiyacý olduðunu ve herkesin zor durumda olan Sakaryaspor a fedakarlýk yapmasý gerektiðini söyleyen yöneticiler, kale arkalarý 5, maraton 10 ve numaralý tribün biletlerini ise 20 TL den satýþa çýkaracak. Sakaryaspor Baþkaný Selahattin Aydýn, ne pahasýna olursa olsun pazar günü yapýlacak Çorum Belediyespor maçýný kazanmak istediklerini söyledi. Hafta baþýnda Rüstemler Tesisleri ne giderek futbolcularýn dikkatini çeken ve ligdeki tehlikeli durumu gözler önüne Çorum takýmýnda Deniz Akkaya, Bünyamin Çeker, Hamza Çaylan, Mimar Sinan Ýþler, Bünyamin Coþkun, Abdulkadir Ateþ, Ramazan Tanrýkol, Burak Ünal ve Bekir Eryücel ile birlikte geçtiðimiz yýl Dünya Þampiyonu olan Selim Kozan ve Avrupa Þampiyonu Fatih Erdin madalya mücadelesi verecekler. Mehmet Çeker in madalya töreni sonunda Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke ve Antrenör Hüseyin Karakuþ diðer dereceye giren güreþçilerle birlikte görülüyor Taraftardan sert uyarý seren Aydýn ve arkadaþlarý, pazar günü yapýlacak Çorum Belediyespor maçýndan umutlu olduklarýný söylediler. Futbolcularýn kendilerini tamamen maça vermeleri gerektiðini söyleyen Aydýn ve arkadaþlarý, taraftarlarýn da maça ilgi göstermelerini istediler. (Bülten) Sakaryaspor taraftarlarý yarýnki Çorum Belediyespor maçýna büyük önem veriyor

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Öðrenciler kuþlar için seferber

Öðrenciler kuþlar için seferber Hastaneye yeni baþhekim atandý Sinan Zehir Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi resmen atandý. * HABERÝ 3 DE Dutludere Sulama Projesinde herhangi bir aksama bulunmuyor. Dutludere

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde (Ç.HAK:516) Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde Teknokent te sýra yer tesliminde 6 MART 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ihalesi geçen

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı