Okuluma. dokunma. ÇOCUKLARA NAfi RANTA MARfi. CHANTAL MOUFFE UN PERSPEKT F YLE AKP Yeni dostlar, yeni düflmanlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okuluma. dokunma. ÇOCUKLARA NAfi RANTA MARfi. CHANTAL MOUFFE UN PERSPEKT F YLE AKP Yeni dostlar, yeni düflmanlar"

Transkript

1 S A Y I : / May s - 15 May s TL (KDV DAH L) E N T E R N A S Y O N A L fi A L A L A 110 ÇOCUKLARA NAfi RANTA MARfi Okuluma dokunma CHANTAL MOUFFE UN PERSPEKT F YLE AKP Yeni dostlar, yeni düflmanlar KIBRIS TA HAVA DURUMU Türkiyelilerin bilmedikleri RANT AÇILIMI FUTBOLDA DA TAM GAZ Üç büyüklerden ofsayt goller ESK PONTUS VE ROMEY KA NIN TÜRKÜSÜ Kaybolan dilin peflinde

2 BASKIN ORAN BÜTÜN ESERLERİ EZBERLERDEN KURTULMAK İÇİN... BASKIN ORAN Türkiyeli Kürtler ÜZERİNE YAZILAR Yayına Hazırlayan: Ülkü Özen Bütün Eserleri, 541 sayfa Baskın Oran, Kürt sorunu üzerine 1990 ların ortasından günümüze kadar yazdığı yazılardan bir seçki yapıyor. Dönemin gazete kupürleriyle zenginleşen yazılarda Oran, sorunu çeşitli yönlerden ele alarak Türkiye nin yakın dönem panoramasını da ortaya koyuyor. 253 sayfa 191 sayfa 492 sayfa 196 sayfa 271 sayfa 271 sayfa

3 Kapak foto raf : Saner fien / NarPhotos Manzara Okul arsalar ya malan yor Üç büyüklerin kent ya mas Siirt olaylar BDP nin anayasa politikas AKP nin tarz- siyaseti K br s ta hava durumu Radyo Express K raat & Duman Üstünde Cemil Koçak n tarihçili i A r Çekim Romeyika n n Türküsü Radyo Brecht Müzik Dolab Mavi Daktilo K lavuz Ahmet Ergenç, Ahmet Gürata, Alican Tayla, Alpkan Birelma, Asena Günal, Arslan Ero lu, Ayfle Çavdar, Cemil Cahit, Çi dem Öztürk, Didem Dan fl, Doruk Yurdesin, Ender Ergün, Erdir Zat, Ertan Keskinsoy, Fevzican Abac o lu, F rat Genç, Gökçe Kaan Demirk ran, Göksun Yaz c, Hakan Lokano lu, Haziran Düzkan, rfan Aktan, Koray Löker, Merve Erol, Muhsin Akgün, Murat Arpac, Murat Meriç, Özay Selmo, Pelin Özer, Pınar Uygun, Ragıp Duran, Saner fien, Sarkis Paçac, Selçuk Oktay, Serkan Seymen, Siren demen, fiahan Nuho lu, Turgut Yüksel, U ur Biryol, Ulus Atayurt, Yücel Göktürk, Zeynep Nuho lu Bask : Ezgi Matbaac l k, Sanayi Caddesi Altay Sok. No:10 Yenibosna / stanbul Tel: bas m yeri ve tarihi stanbul, May s 2010 da t m Do an Da t m A.fi. yönetim yeri: Kulo lu Mah. Gazeteci Erol Dernek Sok. no: 11/4 Oda 3 Beyo lu - stanbul tel-faks: abonelik yurtd fl abonelik Alican Tayla y l 9 say May s -15 May s 2010 imtiyaz hakk Bilge Ceren fiekerciler sorumlu yaz iflleri müdürü Merve Erol ilan irtibat Özay Selmo ( ) YE- REL SÜREL YAYINDIR. 15 GÜNDE B R YAYIN- LANIR. ISSN X MERAM 110: JEAN BAUDRILLARD IN KULAKLARI ÇINN... Kötülü ün fleffafl Gözümüzle görmesek inanmazd k. Gördük, yine de inan l r gibi de il. Bilge köyü katliam n n san klar ndan biri mahkeme ç k fl nda aynen flöyle ba rd : Yaflas n kötülük! Hepimize hitaben söyledi, slogan att basbaya. Meydan okudu. Bu tarihî an kaydedelim: 25 Nisan 2010, Çorum. nsan n nutku tutuluyor. Jean Baudrillard görse onun da nutku tutulurdu, kötülü ün bu denli fleffafl n onun da havsalas almazd. Herhalde hepimizin haf zas nda hâlâ capcanl : 4 May s 2009 da, Mardin in Maz da ilçesine ba l Bilge özgün ad Zanq rt köyünde, yedisi çocuk 44 kifli bir dü ünevinde taranarak öldürülmüfltü. O katliam, pekâlâ PKK n n üstüne y k labilirdi, nitekim az daha öyle oluyordu. Öyle olsayd, yaflas n kötülük slogan n atan vatandafl elini kolunu sallaya sallaya aram zda dolaflacakt. Ayn köyde, 1994 te, Haber Diyarbak r daki ifadeyle, Ergenekonvari bir cinayet ifllenmifl, alt kifli öldürülmüfl ve PKK ya mâledildilmiflti. Ve akabinde Bilge köyü koruculuk sistemi ne dahil olmufltu. Y ldönümünü idrak etti imiz katliam n failleri de, 16 y l önceki cinayetin failleri gibi gündelik hayatlar na devam edecekti. Ancak, o cehennemden flans eseri sa ç kan bir tan k a r yaralanm fl, öldü san larak b rak lm flt oyunu bozdu. Katliam n sebebi ne siyaset ölenler de, öldürülenler de korucu, ne kan davas, ne namus davas, düpedüz rant paylafl m. Dolay s yla, ora lara özgü bir hadise de il. Fark, buralarda daha rafine yollar kullan lmas. Ama bu da icab nda silahlar n patlamad anlam na gelmiyor. Beyo lu nda, birkaç sene önce Kemanc Bar da ifllenen cinayeti hat rlayal m örne in. Yine Beyo lu nda, Express ekibi olarak, bir gecenin geç vaktinde oturdu umuz aç khava mekân nda, soka- n iki ucundan sayd r lan kurflunlara hedef olmam za ramak kalm flt. Can havliyle kendimizi yere atm fl, düellonun bitmesini beklemifltik. Ondan k sa bir süre önce, gencecik bir k z benzeri bir çat flmada isabet eden kaza kurflunu nedeniyle felç olmufltu. Bunlar münferit olaylar, t pk Beyo lu Emniyet Amirli- i nde Festus Okey in bafl na gelenler gibi. Trabzon da bafllay p Tayyip Erdo an milletimizin hassasiyeti ne ba lam flt dalga dalga yay lan linç giriflimleri de öyle. Polislerin kahrolsun insan haklar slogan atarak gösteri yürüyüflü yapmalar hakeza. lk elde akl m za gelen di er münferit leri bir s ralayal m ortaya kar fl k flekilde, bakal m nas l bir tablo ç k yor? Bursa da atölyenin kap lar üstlerine kilitlendi i için ç kan yang ndan kurtulamayarak can veren tekstil iflçileri... Tuzla daki seri cinayet misali ifl kazalar... TMK ma duru çocuklar ( tafl atan çocuklar diye yerleflti, ama de il tafl, slogan bile atmayanlar da tutuklan yor)... Meclis baflkan Mehmet Ali fiahin in Da l ca bask n nda PKK ya esir düflen ve sonra serbest b rak lan askerler için, Adalet Bakan s fat yla yapt sa kurtulduklar na sevinemedim aç klamas... Fatih Altayl n n Radyo D de Eren Keskin için ilk gördü üm yerde cinsel tacizde bulunmazsam namerdim demesi... Serdar Turgut un Da a kald r p seks kölem haline getirece im Rojin i... diye yazmas... Tarihin Arka Odas nda Ermeni tehciri tart fl - l rken Murat Bardakç n n soyk - r m kastederek gerekirse yine yapar z demesi... 4/C zulmü... Kentsel dönüflüm taarruzu... Neredeyse her dereye birkaç HES yaparak yöre halklar n n hayat alanlar n katletme giriflimi... GDO lar n denetime tâbi tutulmamas... TSK n n ortaya saç lan bilumum kirli çamafl rlar... Onur Öymen in Dersim katliam na alk fl tutmas... Cengiz Çandar n dört dörtlük tan mlamas yla medyan n Ogün Samast lar n n yaz p çizdikleri... Liste uzay p gider. Bu kadar yla bile ortaya ç kan tabloya bak nca, yaflas n kötülük vecizesinin Bilge köyü katliamc s na mahsus bir sapk nl k oldu u söylenebilir mi? O vecizenin ekranlara yans d gün, Türkiye Siirt facias n konufluyordu... Yaflas n kötülük kolektif bilinçalt n n dile gelmesi olabilir mi? Google a Yaflas n kötülük diye bir yaz n, bak n neler ç k - yor. kisini biz söyleyelim. Biri, 1990 lar n absürd komedi dizisindeki Kel Behzat tiplemesinin (Dursun Ali Sar o lu) repli i. Di eri, Yonca Evcimik in söyledi i flark. Sözler Sezen Aksu, beste Garo Mafyan. Buyrun tad ml k bir bölüme: Siz hiç bar fl olmas n diyen duydunuz mu? / Sevgiden söz etmeyeni buldunuz mu? / Bu kelimeler ne güzel ne tatl fleyler /.../ Yemezler, ona öyle demezler/ Daha bir fley de il, bunlar iyi günler! /.../ A z ma ac biber sürün benim! / Sürmezseniz daha söylerim /.../ Tersini söylersek belki de olur yüzü /.../ Siz kendi içinizi hiç temizlediniz mi? / Sizde sizden kaç tane var, izlediniz mi? / Korunmatik savunmatik birer makineyiz / Siz makinenin ruhuyla yüzlefltiniz mi? / S k ld k iyilikten! / Yaflas n kötülük! Birkaç dizenin alt n nakarat misali çizelim: Daha bir fley de- il, bunlar iyi günler! Tersini söylersek belki de olur yüzü. S k ld k iyilikten! Yaflas n kötülük! Söze bafllarken Jean Baudrillard n Kötülü ün fieffafl n anm flt k. O kitaptaki flu cümleler bugünlerin Türkiye si için yaz lm fl gibi: Yüz, söz, cinsiyet, beden, irade ve kamuoyu her yerde insanl k d fl bir biçimde yeniden oluflturuluyor. Yeflil alanlara, do- aya, genlere, olaylara ve tarihe yap lan estetik cerrahiyi saym yoruz... Maskeli toplumlar maskelerini ç kard. Art k ne maskemiz var, ne de yüzümüz. Haf zam z da yok... Politikan n gizli kusuru, neyin kötülük olarak adland rabilece ini bilemeyecek bir hale gelmifl olmas d r. Baudrillard o cümleleri yirmi y l önce yazm flt. Vizyonerli ine diyecek yok, 2010 Türkiye si çoktan maskesini ç kard, art k ne maskesi var, ne yüzü, ne de haf zas. Ama politika bahsinde yan l yor, daha do rusu, zamana yenik düflüyor. Gizli bir kusur u yok egemen politikan n; bal gibi biliyor neyin kötülük oldu unu, alenen ve taammüden adland rm yor. Kendisini adland rm fl olacak çünkü. As l mesele, solun kötülü ü adland rmakta ve o adland rman n icap ettirdi i politikay yapmaktaki zafiyeti. Dikkat, dikkat: Express önümüzdeki say dan itibaren sadece kitapç larda. Abone kampanyam z da bofllamayal m. 3

4 MANZARA Edirne den Ardahan a Demokrasi iflçi haklar ndan bafllar Uluslararas Af Örgütü, liberalleflen Türkiye de hiçe say lan iflçi haklar n n uluslararas standartlara göre düzenlenmesi amac yla kamuoyunda bask oluflturmak üzere bir kampanya düzenledi. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl na gönderilmek üzere haz rlanan Af Örgütü kartpostallar nda flu ifadeler yer al yor: Türkiye de mevcut yasalar n örgütlenme, toplu sözleflme ve grev haklar n adil olmayan bir flekilde k s tlamas ndan ötürü kayg duymaktay m. Sendika üyeleri ve di er iflçilerin uluslararas alanda tan nan haklar n kulland klar için hedef haline getirildiklerine dair haberlerden de ayr ca endifle duymaktay m. Türkiye, Uluslararas Çal flma Örgütü nün (ILO) temel sözleflmelerinden olan 87. ve 98. sözleflmelerini onaylam flt r ve dolay - s yla iflçilerin temel haklar ndan olan örgütlenme, dernek kurma ve toplu sözleflme haklar n güvence alt na almakla yükümlüdür. Ayr nt lar amnesty.org.tr adresinde... Türkü türkü mahkemem Statüko y k l yor diyeceksiniz, özgürlefliyoruz diyeceksiniz, ama hiç gülmeyece iz. syan, itiraz, zaten etmeyece iz. Tayyip Erdo an mizahç lar sevmiyor (karikatür dergilerine açt dava say s Özal geçmifl olabilir). fiimdi de kafay türkülere takm fl. Ankaral Kubilay Duman ve iki kardefli iflsiz kal nca, çareyi saz ellerine almakta bulmufllar, çektikleri videoyu Facebook a koymufllar. Kriz te et geçti hamdolsun türküsü, k sa zamanda 300 bin kifli taraf ndan izlenmifl. Baflbakanl k avukatlar n n flikâyeti üzerine cumhuriyet savc lar da hemen davay açm fl. Ürküyoruz derdimizi demekten diyor Duman kardefller türküde. fiu devr-i demokraside nas l ürkmesinler? ET THALATI BAfiLADI Köylüler nas l öldürülür? Piyasan n düzenleyici akl, ne ak l b rak yor ne fikir. Bu day ülkesiydik, pirinç, pamuk, f nd k, m s r ülkesiydik. fiimdi hepsini ithal ediyoruz, neoliberal iktidarlar üreticiyi, üretimi bitirmek için ellerinden geleni yap yor. Do usuyla bat s yla bir hayvanc l k ülkesi olan, ama hayvan varl Özal l y llardan bu yana gözle görülür bir düflüfle geçen Türkiye de önce süt üreticileri greve ç kt, flimdi de, et ithalat karar yla, protestolar na her gün bir yenisini ekleyen besicilere en büyük darbeyi haz rlan yorlar. Et fiyatlar ndaki fahifl art fl n ard ndan, özellefltirilmesiyle birlikte at l duruma düflen Et ve Bal k Kurumu na ithalat yetkisi veren AKP hükümetinin ilk icraat, Almanya dan helâl kesim et getirmek, hayvan varl Türkiye den çok daha az olan Estonya, Litvanya gibi ülkelerden canl hayvan getirmeye karar vermek oldu. K sa ve orta vadede bu ifl herhalde ancak birtak m spekülatör flirketlere yarayacak, nas l denetlendi i meçhul, yafl n bafl n alm fl hayvanlar Türkiye meralar n n boflalmas pahas na marketlerde yerini alacak. Ve elbette, et fiyatlar n n ucuzlad n gören besiciler hayvanlar n hemen kesime göndermeye bakacak. Yani, üretime k sa vadede büyük sekte vuruldu unu, piyasay ve hayvan sa l n düzenleyen kurumlar n yoklu unda bir daha toparlanman n ne kadar zor oldu unu görmek için müneccim olmaya gerek yok. Köylüleri neden öldürmeliyiz diye soruyordu ya smet Özel, bunun cevab n art k herhalde bizzat Tayyip Erdo an verebilir. Biliyorsunuz, adamlar n markete gönderip piyasan n durumunu ö renen ve derhal ithalat talimat veren kendisi. Belki de en iyisi vejetaryenlik, ama do ru düzgün sebze-meyve de yetiflmiyor ki memlekette.yiz diye soruyordu ya smet Özel, bunun cevab n art k herhalde bizzat Tayyip Erdo an verebilir. Biliyorsunuz, adamlar n markete gönderip piyasan n durumunu ö renen ve derhal ithalat talimat veren kendisi. Belki de en iyisi vejetaryenlik, ama do ru düzgün sebze-meyve de yetiflmiyor ki memlekette. 1 MAYIS TA DE fien KONSEPT Vermediniz, ald k Art k flaka yollu mu nedir, 1 May s KSV düzenlesin diyorlar. Hem alana girifller, gruplar n duraca- mevkiler daha iyi ayarlan rm fl, hem ses sistemi canavar gibi olurmufl. Timur Selçuk ve Dostlar Korosu nun içler ac s halini gördükten sonra, insan n hak verece i geliyor valla. Ortak bir slogan üretemeden, bir eylem havas yaratamadan geçen 1 May s ta güzel fleyler de olmad de- il. Tekel iflçilerini sat fla getiren Türk- fl Genel Baflkan Mustafa Kumlu konuflturulmad, hatta eni konu kovaland mesela. fiu lumpen cumhuriyetimizde baz taraftar gruplar - n n ve flampiyonlu unu Taksim meydan nda kutlayan bir iflçi tak m - n n bir sürü siyaset ten nas l daha etkili olabildi ini gördük. Üniversite kolektifleri yok denecek kadar azken, diploman n ard ndan bir büyük meçhule ad m atacaklar n n bilincinde olan liselilerin örgütlenmelerinin ç gibi artt n anlad k. Polis aradan çekildi i takdirde sorunsuz bir kitlesel eylemin yap labilece ini de. stanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapk n, konsept de iflti demifl. Tayyip Erdo an ise, almad n z, verdik diyor. Kendinden menkul Osmanl kibiri insana neler söyletiyor... B LG DE SEND KA Her cumartesi Vak f üniversitelerine ö retim görevlisinden temizlik görevlisine ilk sendikan n girdi i Bilgi Üniversitesi, a z tad yla bir kutlama yaflatmad. Tafleronlaflmaya karfl Sosyal- fl te örgütlenen iflçilerden dördü, iflten at ld. 8 May s cumartesiden bafllayarak her saat 19:00 da Taksim tramvay dura ndan Galatasaray lisesine kadar protesto yürüyüflü var. Kat lal m. 4 V CDAN RED GÜNÜ Silahlara veda Güzel slogan: Biz orduya ancak f nd a gideriz! Bar fl çin Vicdani Red Platformu, 15 May s Dünya Vicdani Red Günü nde bu slogan atacak, 13:00-17:00 saatleri aras nda Beyo lu Tar k Zafer Tunaya Merkezi nde bas n toplant s ve genifl kat l ml bir panel düzenleyecek. Otuz y ld r kan akan bu ülkede bu harekete destek flart. Ayr nt lar da... Foto: fiahan Nuho lu

5 EXPRESS YARGILANIYOR Haziranda dayan flmaya AKP devrim niteli inde yasalar Aç kard diyenlerin kulaklar ç nlas n: Arkadafl m z rfan Aktan için Terörle Mücadele Kanunu 7/2 den bir y ldan befl y la hapis cezas, yaz - iflleri müdürümüz Merve Erol için de 20 bin TL para cezas isteniyor. Savc n n talebi kabul edilirse, bu cezalar n ertelenmesi mümkün olmayacak, rfan Aktan hapse girecek, Merve Erol ad na Express 20 bin TL ödeyecek. snat edilen suç, 99. say m zdaki Bölgede ve Kandil de Hava Durumu / Mücadele olmazsa Çözüm Olmaz bafll kl yaz da terör örgütü propagandas yapmak. 99. say m z n tarihi Kas m O günlerde, bütün Türkiye AKP nin Kürt aç l m n konufluyordu. Hasan Cemal in PKK n n fiilî lideri Murat Karay lan la Kandil de yapt, Milliyet te dört gün tefrika edilen söyleflinin mürekkebi kurumam flt, ekranlarda her gün PKK n n nas l bir politika izledi i tart fl l yordu. Öne ç - kan yorum, PKK n n köfleye s k flt, silah b rak p sivil siyaset yapmak istedi i yolundayd. Express te, rfan Aktan imzal yaz da ise Kandil deki hava n n pek öyle olmad, PKK içinde silah b rakmak istemeyen bir kesim oldu u söyleniyordu. Bu da iflkembeden at lm - yor, iki PKK l yla yap lan görüflmeye ve PKK n n yay n organ Özgür Halk ta yaz lanlara dayand r l yordu. Ayr ca, bölgenin dinamikleri, ABD nin, Kuzey Irak yönetiminin hangi hesaplar peflinde olabilece i tahlil ediliyordu. Suç bunun neresinde? 4 Haziran da, 09:30 da Befliktafl adliyesinde karar bekleyece iz. Dayan flmaya bekliyoruz... ÜLKÜSPOR A D K Z, K fiamp YONA ALKIfi 1. Liglere hayat geldi er biri bir Materazzi Holabilir. Ya da, yerde yatan rakibinin kafas n tekmeleyen bir Totti. Mazallah, oyuncular m zdan birine üç metre yaklaflan gününü görür de diyebilirler. Tanr rakiplerini korusun. Türkiye de siyasî baflar n n yolunun biraz da futboldan geçti ini anlam fl olacaklar ki, Devlet Bahçeli nin talimat ve MHP parti program uyar nca, Ankara da Türkgücü Ülküspor kuruldu. Amblemleri, elbette bozkurt. Nihayet Hak- fl kendilerini umreye de götürecekmifl ama, olsun rahatl kla tutaca m z bir tak m var Süper Lig de: Kardemir Karabükspor. Sahibi iflçi s n f, baflkan Çelik- fl baflkan. 1. Lig flampiyonluklar n 1 May s ta kutlad lar, flampiyonluk turunu Taksim de att lar. Daha ne olsun? Almanya dan da güzel haberler var: Kuruluflunun yüzüncü y l nda devrimci tak m St. Pauli lig birincisi olmasa bile gönüllerin flampiyonu olarak yeniden Bundesliga ya ç kmay garantiledi. Kalbimiz onlar için atacak... 5

6 Çarfl PETA ya destekçi Befliktafl orta sahas n n iki dinamosu, Alman Ernst ve Michael Fink PETA Almanya için poz verdi. Transferinden önce de Fink in PETA ya destek verdi ini hat rl yoruz. K s rlaflt rma hayat kurtar r slogan yla yay nlanan afifllerde ikili flu mesaj veriyor: Bu kadar çok say da köpek sokaklarda ve bar naklarda yaflamak zorunda kal rken, hâlâ hayvanlar üretilip sat lmakta. Taraftarlar m za, hayvan almak istediklerinde bar naklardan ya da sokaktan hayvan sahiplenmelerini ve say lar ndaki kontrolsüz art fl nedeniyle hayvanlar n maruz kald zd rab önlemek için onlar mutlaka k s rlaflt rmalar n öneriyoruz. HES çinin geldi i hiza Mu la Yuvarlakçay da HES yap m n n yarg karar yla durdurulmas n n ard ndan inflaat sahibi Akfen Holding in yönetim kurulu baflkan Hamdi Ak n projeden vazgeçtiklerini aç klad. Sebep, yörede yaflayan halk n itirazlar ve çevreci tepkiler. Bu kadar karfl olunan bir fleyi yapmam za imkân yok diyen Ak n, biz de en az onlar kadar çevreciyiz diye eklemeyi de ihmal etmemifl. Gerçi 20 tane HES projeleri varm fl, 19 tane kalm fl. Olsun, yavafl yavafl onlar da gider. En az ndan baflbakan gibi almad n z, verdik demiyor, bir halk mücadelesinin hakk n adl ad nca teslim ediyor. Yine de insan k llan yor, bunun alt nda nas l bir bit yeni i var acaba? B A on yafl nda Anaak m medyan n panzehiri oldular on y l boyunca. Yerel medyay kuvvetlendirmek, teknolojiyi demokratiklefltirmek, hak gazetecili ini temel prensip haline getirmek, yurttafl gazetecili ini yaymak öncelikli hedefleriydi. Ba ms z letiflim A, on y l önce, yerel radyo ve gazetelerin, dernek ve vak flar n kat l m yla kuruldu. S rf bianet.org bile, habercilik baflar lar ve ma durun, ezilenin yan nda yer almakta srar eden tavr, fikritakipçili iyle bu on y l n büyük baflar s olarak an lmaya de er. On y l boyunca rkç, cinsiyetçi, ayr mc olmayan bir haber dili yaratmaya katk da bulunan Ba ms z letiflim A na iyi ki do dun diyoruz. Nice y llara. DEN Z GEZM fi LER N ANITI TAHR F ED LD Bursa da üç fidan ursa n n Bar fl Park nda, Nilüfer Belediyesi taraf ndan heykelt rafl Efl- Karayalç n a yapt r lan Üç Fidan an t dikildi geçen ay. Üç fidan, Bber malûm: Deniz Gezmifl, Hüseyin nan, Yusuf Arslan. 6 May s ta aç l fl yap lacak an t için MHP il baflkan sesini hemen yükseltti: Teröristlerin heykelini dikiyorlar. BBP destek atmakta gecikmedi: 12 Eylül de as lan ülkücülerin de heykelini diksinler. Ve an t aç l fl ndan bir gün önce, sald r ya u rad. Polis tehdidiyle uzaklaflan sald rganlar, belli ki geri dönecek. Üç Fidan An t n alk fll yoruz, korunmas n istiyoruz. Bursaspor flampiyon olacaksa, Diyarbak rspor u kovmaktan beter eden Bursaspor de il, bu an tlar kuran ve koruyan Bursaspor flampiyon olsun. B STANBUL DA SONA DO RU Muhafazakâr sensin, köprü de... u muhafazakâr iktidar n kadrolar, stanbul belediyesiyle palazland. Ve iktidarlar n sürdürecek ideolojik ve ekonomik flifreleri yine özellikle stanbul da, kentsel dönüflüm harekât nda buluyorlar. Bu muhafazakâr iktidar n neyi nas l muhafaza etmek istedi i, flehri neye benzetecekleri de, do rusu, anlafl lm yor. Finans merkezi mi yapacaklar, tarihî yar madaya turist mi çekecekler? Yoksa tüp-geçifl, üçüncü köprü derken, bir nakliye merkezi, devasa kamyonlar ve trenler için mal güzergâh m yapacaklar? Sonuçta, hiçbir flehir plan nda yer almamas na ra men yeni yeni fleyler uyduruyorlar. fiehrin flu hali bile yükünü çoktan alm flken, bir de üçüncü köprü srar nda direniyorlar. Daha çok konut, daha çok araç derken, az say da orman ve su havzas n da bütün bir Marmara bölgesinin ekolojik yap s yla beraber tehlikeye at yorlar. Liberalliklerini anlad k da, höt-zötten gayr bir muhafazakârl klar yok. 6

7 ÇIPLAKLAR KAMPI AÇILDI I G B KAPANDI Aç n Türkiye nin önünü emleket gençli inin en eski ge- biriydi: Ah bir ç p- Myiklerinden laklar kamp olsa!.. Sonras, upuzun bir plaja yay lan binlerce kiflilik bir orji hayali kurulurmufl gibi, derin bir sessizlik Türkiye sinde o eski etkiyi yarat r m, bilinmez ama, o hayal tam gerçek olmufltu ki... Hayaller suya düfltü, 20 santimlik bir inflaat fazlas n n projeye ayk r oldu- u gerekçesiyle iflletme ruhsat verilmeyince Mu la n n Datça Belediyesi Encümeni oteli kapatma karar ald. Bir senedir faaliyet gösteren Adaburnu Gölmar Oteli için bu karar, 1 May s taki aç l fl ndan hemen önce ç km fl. Halihaz rda sekiz ailenin kald otel, Datça merkezine 15 kilometre uzakl kta, 175 oda kapasiteli, tam teflekkül konforlu... Sonuçta ç plaklar kamp dedi iniz, bir rontgen cenneti de il, bir özgürlük mekân. Denize ç plak girebilmeyi, hava koflullar elverdi i için elbisesiz gezebilmeyi, bir elbise lmaz Özdil, 4 May s tarihli Hürriyet gazetesindeki köflesinde, Y Hitler aç l m bafll kl yaz s nda k sal k rekoruna kofltu, Uzuuuun uzun yazmayay m diyerek: Türkiye Cumhuriyeti nin ilk baflbakan Türkiye Cumhuriyeti nin son baflbakan taraf ndan Hitler ilan edildi ine göre, soyk r m iddias n n nesine itiraz edecek Türkiye Cumhuriyeti? Bu kadarc k yaz s nda, en nihayetinde hakl. smet Pafla en az ndan bir dönemi itibariyle Hitler ilan edildiyse, ttihatç lar neden soyk r m yapm fl olmas n? Tayyip Erdo an hepten mi haks z, o da tart fl - l r do rusu. Eskiden solcular n savundu u bir görüflü flimdi bize sat - yor ya, yar n öbür gün karfl s na genç bir Ecevit ç ksa kendisi nönü olgunlu unda ve demokratl nda davran r m, meçhul. O faflist nönü, Türkiye siyasal tarihinde liderli- ini kongreyle b rakm fl neredeyse tek lider hâlâ. Bekir Coflkun un üçüncü sayfa üslûbunu ve Emin Çölaflan n polemikçili ini harmanlayarak Hürriyet için hayatî bir ifllev gören Y lmaz Özdil, zaten yaz lar n k sa tutmas yla sivrilmiflti. Rahmi Turan lar filan da düflünürsek, beceremiyor diyemeyiz. Hele Akif Beki, Eyüp Can gibi her cümlelerinin sonunda boncuk bulup uzun düflünce esleri verece imizi zanneden türedi muhafazakâr kalemlerin yan nda, hayli baflar l do rusu... Bir baflar s da, lumpenli inde. Sadece kahve a z tonunu tutturmas nda de il, söylemin bütün içeri- iyle ortalama erkek vatandafl n tepkilerini yans tabilmesinde. Irkç - l nda, cinsiyetçili inde, nefret suçlar antolojisine girecek ayr mc olarak namus, haya, ar gibi kavramlardan baflka bir fley ifade etmeyen mayoyu anlams z bulmay tercih eden insanlar n kendi seçimleriyle bir araya geldi i bir yer. Ama Datça Belediyesi üyeleri böyle de- il, rontçu gözlü üyle yorumluyor belli ki. Tabii bir itiraz da otelcilere: Türkiyeliler niye giremiyormufl bakal m bu plaja? Tamam, insan n hak veresi de geliyor ama, kafadan böyle bir s n r çizdikten sonra, bir hakk ve özgürlü ü tart flmam z nas l mümkün olsun? LGBTT AÇILIMI NEREDE KALDI? Y lmaz Özdil bile tava geldi cümlelerinde... Fakat, zmir de öldürülen iki kad n n isimlerinin yan na Balçova diye parantez açarken Azra ad n kullanan Mustafa Has n ad n n karfl s - na do du u yeri yazmak yerine travesti diyen, böylece Travesti diye bir ilçe yahut Balçova diye bir cinsiyet yaratan Milliyet gibi gazetelerin oldu u bir yerde, bu ayr mc l - a dikkat çeken, Azra y kimsenin yazmamas ndan flikâyet eden yine oydu. Yaz n n yay nland gün yap lacak olan, Azra n n da üyesi oldu u Siyah Pembe Üçgen Derne- i nin kapat lma duruflmas na da dikkat çekti, derne in kapat lmamas n istedi. Fakat yaz n n sonunda asl na rücu etmeyi de ihmal etmedi: Mahkemeyi etkilemek suçsa, raz - y m; gerekirse travestilerle ayn ko- uflta yatar m... Sonuçta, Siyah Pembe Üçgen Derne i kapat lmad. Ama, baflka LGBTT dernekleri ve bizzat LGBTT bireyler üzerindeki bask lar da sürüyor. Mesela Beyo lu nda yaflayan travesti ve transseksüellere yönelik polis bask s iki ayd r yükselerek art - yor, durup dururken gözalt na al n - yorlar, evleri mühürleniyor, ev sakinleri soka a at l yor. Bu ifllemler için yasal karara da ihtiyaç duyulmuyor. Eflcinselli in tedavi edilmesi gereken bir hastal k oldu unu düflündü ünü alenen söylemekte beis görmeyen Selma Aliye Kavaf gibi birinin hâlâ bakanl k koltu unda oturabildi i bir ülkede bu uygulamalara flafl rmamak lâz m belki de. Ama, vaktiyle çok daha kötüsüne flahit olduk diye bunlara da ses ç karmayacak de iliz elbette. Y lmaz Özdil bile bu tava gelebilmiflken, mücadelenin sonunda iki g d m huzur görmemek için de sebep yok herhalde.

8 AKP KENT MERKEZLER NDEK KAMU OKULLARINA GÖZ D KT Çocuklara nafl, rant marfl Hocam buna da flükredelim demifl velilerden biri, en az ndan içindeki çocuklar m zla beraber satm yorlar. Asl nda bal gibi öyle yap yorlar, okullarla birlikte çocuklar da sat yorlar. Onlara ne dolaflacaklar sokak, ne sosyalleflecekleri mahalle, ne de çocukluklar n yaflayacak mekân ve imkân b rak yorlar. Onlar flehirden, flehri onlardan mahrum etmeye haz rlan yorlar. Merkezî semtlerdeki kamu okullar n rant u runa al flverifl merkezlerine, otellere, rezidanslara dönüfltürmeyi, ö rencileri de kent çeperlerinde kuracaklar yerleflke k l kl kodeslere t kmay planl yorlar. Neyse ki, E itim-sen 3. fiube nin önayak oldu u Okuluma Dokunma nisiyatifi bu akl evvel AKP kapkaçç l na takoz koyuyor, kamuoyunu ya ma yok demeye davet ediyor. Okuluma Dokunma nisiyatifi nin sözcülerinden Nebat Bükrek e kulak kesiliyoruz. Nebat Bükrek Hükümetin stanbul daki ilk ve orta dereceli okullarla ilgili plan tam olarak nedir? Nebat Bükrek: Özellikle flehir merkezindeki, sahillerdeki, esas olarak arsas de- erli devlet okullar n n arazi ve binalar - n satmay, okullar da flehrin çeperlerine tafl may düflünüyorlar. Ancak bu tart flma hükümet cephesinde devam ediyor. Satma konusunda netler, ancak sat fl sonras nda okullar n ö rencileri için iki farkl projeleri var. lki, okullar n ranta dönüflümünden sonra belirecek okul ihtiyac - n flehir d fl nda, gözlerden uzak dereiçi alanlarda yap lacak binalarla çözmek. kincisi ise, okullar birlefltirerek büyük kampüsler kurmak. Bu ikinci projeyi l Millî E itim Müdürlü ü bize aç kça söyledi. Hatta bu plan do rultusunda bizden yard m bile istediler. Ö rencileri flehrin tamam yla d fl ndaki kampüslere servislerle tafl yacaklar n iddia ettiler. Bu plan kapsam nda kaç okul var? Bizim saptayabildi imiz 180 civar nda. Hükümet bu konuda çok ciddi çal fl yor. Ankara da Millî E itim Bakanl n n da kat ld birçok toplant n n ard ndan okullar n sat fl için, içinde vali ve il millî e itim müdürünün de oldu u bir komisyon kuruldu. Okullar n say s n n tam belirlenmemesinde, gösterilen tepkinin de pay var. Biz bir yerde itiraz etti imizde hemen, hay r, bu okul listede yok, kapsam d fl deyiveriyorlar. Biz de peki öyleyse hangi okul? diye soruyoruz. Bir süre sonra, sat lmayaca söylenen okulla ilgili çal flmalar n devam etti i su yüzüne ç k yor. Alenen yalan söylüyorlar. Bu strateji AKP nin genel özellefltirme stratejisiyle çok uyumlu. ktidara geldikleri 2002 de bile ele ald klar bir konuydu okullar n sat fl. Hatta rant de eri çok E itime rant, okullara ticarethane diye bakan bir zihniyetle karfl karfl yay z. Okullar n sat fl bu zihniyetin devam. Sat fl sonras nda, ilk olarak okul çevresinde yaflayan dar gelirli aileler ma duriyet yaflayacak. yüksek olan Kabatafl Erkek Lisesi yle ilgili bir ad m da att lar. Kabatafl ö rencileri için stinye de, dere içinde, denizden uzakta devasa bir okul yapt lar. Ancak, Kabatafl n güçlü bir vakfa sahip olmas, onlar n örgütlenmesi ve meselenin zaman n Cumhurbaflkan Sezer e kadar ulaflt r lmas yla planlar ertelemek zorunda kald lar. Vak f okullar n n daha örgütlü ve sat fla karfl daha dirençli olmas da etkili oluyor. Kabatafl tafl yamad klar için stinye deki bina y llarca at l durdu. Sonra stinye Lisesi diye yeni bir okula dönüfltürdüler; çocuklar n içinde kaybolaca, fonksiyonsuz, laçka bir halde faaliyet gösteriyor. Okullar n sat labilmesi için kanun baz nda de ifliklikler yap ld m? Birtak m kanun de ifliklikleri yapt lar. AKP istedi i meseleyi kitab na uyduruyor. Bir yeri özellefltirece im diyorsa, önüne ç kacak hukukî engelleri eninde sonunda bertaraf ediyor. Beyo lu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi nde hem hukukî ad m att k, hem de Millî E itim Müdürlü ü ile görüfltük. Akabinde bir geri ad m att lar. Sonra, okul aile birli i baflkan n ça rarak söz veriyoruz, bu okulun çok daha güzelini yapaca z dediler. Genel taktikleri bu zaten. Biz nereye yapacaks n z? diye s k flt rd m zda, Kâ thane nin arka k s mlar ndaki Cin Deresi ne iflaret ettiler. Ö rencilerin, o kadar gözden uzakta olunca, gönülden de uzak olaca belli. Çocuk yaflam alan - n n d fl na ç k yor, ailesi hayat n takip edemiyor, e itimine müdahil olam yor. fiehir merkezinde devlet okulu kalmamas ne gibi sonuçlar do urur? E itime rant, okullara ticarethane diye bakan bir zihniyetle karfl karfl yay z. E itim ve ö retimin her safhas nda bunun yans malar n görüyoruz. Okullarda s k s k toplant lar yaparak ö retmenlere çocuklar üzerinden okula gelir sa lamalar empoze edilmeye çal fl l yor. Okullar n sat fl, bu zihniyetin devam. Sat fl sonras nda, ilk olarak okul çevresinde yaflayan dar gelirli aileler ma duriyet yaflayacak. Geri kalan çocuklar zaten özel okullara gidecek. Yol masraflar ndan dolay birçok yoksul ailenin çocuklar e itim ve ö retimden mahrum kalacak. Özellikle, Foto raf: Diha

9 2009 OECD RAPORU Türkiye e itimde nal topluyor AKP hükümeti varolan devlet okullar n sat fla ç kar rken, OECD 2009 Y l nda Kuflbak fl E itim (Education at a Glance, 2009) adl raporunda birçok ülkedeki e itim durumunu çeflitli niceliksel parametreler üzerinden karfl laflt r yordu. Bunlardan birkaç na bir göz atal m. Raporda, Gayrisafi Yurtiçi Has la'dan (GSYH) e itime yap lan kamusal harcamalar n paylar flöyle: OECD ortalamas yüzde 3.5, Slovenya'da oran yüzde 4, Macaristan'da yüzde 3.4, Almanya'da 2.8. Türkiye'de ise sadece yüzde 1.9. lkö retimde ö retmen bafl na düflen ö renci say s birden fazla çocuklu aileler tercih yapmak zorunda kalacak. Bu tercih sonucunda k z çocuklar n n büyük k sm e itimden çekilecek. AKP döneminde kad n istihdam nas l yüzde 4 e yak n azalm fl ve halen azalmaktaysa, k z çocuklar n e itim seviyesi de düflmeye devam edecek. Sat lacak okullar listesinde k z liselerinin say s n n epey kabar k olmas dikkat çekiyor. K z liselerinin ö rencileri genelde yoksul ve muhafazakâr ailelerden geliyor; yani asl nda etkilenecek olan, çevrede yaflayan ve ekonomik zorluklar çeken aileler ve en çok da onlar n k z çocuklar. Bu aç dan bakt n zda, haydi k zlar okula! diyen kampanyalar anlams z kal yor. stanbul un göbe inde e itimden mahrum kalacak binlerce k z çocu unu görmeden kampanya yap yorsun. Bütün sendikalar n, siyasî partilerin, sivil toplum kurulufllar n n aya a kalkmas gerekirken, pek bir duyarl l k görmüyoruz. Asl nda bu, orta s n flar n da tepki gösterece i, sokakta sorsan z ço- unlu un itiraz edece i bir durumken, planlar yürütülmeye devam ediliyor. AKP nin özellefltirme politikalar na, Tekel de oldu u gibi, önce yetersiz, sonra da geç tepki verdik. Okullar da satabilirlerse, insanlar her fleyi kabullenip içsellefltirecek; sofras ndaki ekme i bölüp ald klar nda sesini ç karmayan bir topluma dönüflece iz. Bu yüzden, okullar bir kilit noktas. Burada dur deyip genel özellefltirme politikalar na do ru halkay geniflletebiliriz. Sadece okullar n sat lmas na de il, hastanelerin, kent arazilerinin ve tüm özellefltirmelerin karfl s nday z. Hükümet okullar n sat lmas na insanlar ikna etmekte zorlanmayacak m? Tekel iflçileri için mahallelerde toplant - lar yapt m zda, insanlar hocam, onlar da çal flmadan para kazan yor diyebiliyordu. AKP nin güçlü bir ikna mekanizmas mevcut. Sat lacak okullar n etraf nda yaflayan velilere gidiyorlar. Bu ailelerin bir k sm yla pirinç, kömür vs. yard mlar dolay s yla zaten ba lar var. Ellerinde birtak m broflürlerle size flehir d fl nda, üniversiteler gibi çok modern, güzel okullar yapaca z diyorlar: Çocu unuz anaokulundan bafllay p liseyi bitirene kadar bu mükemmel kampüslerde okuyacak. Ard ndan velilerle görüflmeye biz gitti imizde, ço u zaman ya hocam, yaz k günah, çok de erli yerler buralar, zaten bize okul sözü de verdiler diyebiliyorlar. l Millî E itim Müdürü Muammer Y ld z bizzat bültenler ç kar p evlere gittiklerini söylüyor zaten. Bu anlamda çok örgütlüler. Oysa veliler hep bize sorarlar çocu umuzu hangi okula gönderelim, hangi okul daha iyi? diye. Biz de eve en yak n okul en iyi okul deriz. Annesi çocu u okula giderken pencereden takip edebilmeli, çocuk servise binmemeli, evden okula yürümeli. Önce evi, sonra soka, mahallesiyle yaflam kültürünü ö renmeli, çevresiyle merhaleler halinde bütünleflmeli. nsanlar ikna ederken aldat yorlar da. Veliler- Yol masraflar ndan dolay birçok yoksul ailenin çocuklar e itim ve ö retimden mahrum kalacak. Özellikle, birden fazla çocuklu aileler tercih yapmak zorunda kalacak. Bu tercih sonucunda k z çocuklar n n büyük k sm e itimden çekilecek. OECD ortalamas nda 16, Portekiz de 12, Yunanistan ve Macaristan da 10, Çek Cumhuriyeti nde 19, Türkiye'de ise 26. Ortaokul düzeyinde ise OECD ortalamas 13, Portekiz ve Yunanistan da 8, Macaristan da 11, Türkiye'de 17. Türkiye yine listenin sonunda yer al yor. lkö retimden yüksekö retimin sonuna kadar, ö renci bafl na harcanan paraya dolar aç s ndan bakt m zda da Türkiye nal topluyor. OECD ortalamas ö renci bafl na 7840 dolar. Bu rakam Portekiz'de 6.624, Slovenya'da 7.869, Macaristan'da 4.588, Türkiye'de ise sadece 1614 dolar. Raporun en vahim tespitlerinden birine göre ise, y llar aras nda ilkokul ve ortaokul düzeyinde çal flan ö retmenlerin maafllar sadece Türkiye'de azal rken, karfl - laflt rmada yer alan di er tüm ülkelerde art yor. le konufltu umuzda, tamam yla paras z, altyap s mükemmel, bilgisayarlarla donat lm fl okullar vaat ettiklerini ö reniyoruz. E itim altyap s n n halini, ö retmen aç n, tüm eksiklikleri velilere anlatmak da pek kolay de il. Düflünün, bir veli bana aç kça hocam, buna da flükredelim, en az ndan içindeki çocuklar m zla beraber satm yorlar diyebildi. Okuluma Dokunma nisiyatifi nas l örgütleniyor? Öncelikle, sesimizi duyurmak çok önemli, çünkü yapt m z her eylemden sonra geri ad m atmak zorunda kal yorlar. lk olarak, Beyo lu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi ne yeni ö renci al nmamaya bafllad nda harekete geçtik. Okul civar nda araflt rma yapmaya bafllad k. Bakt k ki, okul ve yan ndaki ö retmenevinde birtak m inflaat çal flmalar yap l yor. nflaattaki iflçiler okulun yerine büyük bir havuz yap laca n, bu havuzun ö retmen evine ba lanarak ikisinin beraber sat laca n anlatt. Biz hemen velilerle, Millî E itim Müdürü ile irtibata geçtik ve okulun önünde eylemler düzenledik. Ard ndan, inflaat durdurdular. Velileri yine size okul yapaca z diye oyalamaya devam ederken, lisenin ilk s - Foto raf: Saner fien / NarPhotos 9

10 13. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Iletişim Sponsoru

11 RANTIN BOYUTU HENÜZ HEÇHUL Kolaylaflt r c hukuk kumpaslar Birden fazla çocuklu aileler tercih yapmak zorunda kalacak. AKP döneminde kad n istihdam nas l yüzde 4 azald ysa k z çocuklar n e itim seviyesi de düflecek. Sat fl listesinde k z liselerinin say s n n kabar k olmas dikkat çekiyor. stanbul Umum Emlakç lar Odas Baflkan Sabri Atefl okullar n muhtemel sat fl yla ilgili verdi i demeçte hükümeti uyar rcas na Plan tadilat yaparak okul alan d fl na ç kartmazlarsa, ifl ve al flverifl merkezi yap lamaz. O zaman da bu paralar etmezler" diyordu. O paralardan kast n ne oldu u meçhul. DSP'nin özellefltirmeye karfl ç kmadan Baflbakan'a yaz l olarak yöneltti i soru önergesinde, okullar n de eri 10 milyar dolarken, okul sat fllar ndan mesul komisyonun neden 2 milyarl k bir fatura ç kar ld n n nedenleri soruluyor. AKP, 2003 ve 2008 y llar nda 1739 say l Milli E itim Temel Kanunu'nda yapt iki de ifliklikle okullar n sat fl n n yolunu ziyadesiyle açm fl durumda. Bu iki de ifliklik sayesinde Milli E itim Bakanl uygun gördü ü takdirde, kimi okullar Maliye Bakanl 'na, Maliye Bakanl da, hem de Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili maddesine ba l olmaks z n, Özellefltirme daresi Baflkanl 'na devredebilecek. flin ilginci, tam tersi bir istikamet geçerli de il; yani okullar n sat fl ndan gelen gelir bütçeye aktar l rken devlet okulu yap lmak üzere Milli E itim Bakanl 'na kaynak verilebilmesi ancak Maliye Bakanl 'n n bu yönde bir karar ile mümkün olabilecek. Sat fllarla ilgili tuhaf bir haber de Etiler Lisesi'ne Baflbakanl k Toplu Konut daresi'nin (TOK ) talip olmas yd. Bu sat fl gerçekleflirse, bir devlet kurumu taraf ndan Özellefltirme daresi'ne devredilmifl bir tafl nmaz baflka bir devlet kurumuna özellefltirilecek. Kuvvetle muhtemel, sonras nda Sabri Atefl'in arzu etti i plan tadilatlar n n yolu aç laca gibi TOK, denetimden muaf yap s yla arazilerin özel flirkete geçiflinde kolaylaflt r c bir rol oynayacak. Gelecek yak nda. Seyirci kalmayal m. n f na gitmesi gereken ö renciler çoktan ma dur oldular bile, zira onlar civar okullara da t ld. Ö renci almazlarsa, iki y l sonra bu okul kendili inden kapanacak. Biz ö retmenler, veliler ve ö renciler tabii ki bu iflin baflat özneleriyiz; ancak, yeterli de iliz. Okul önündeki eylemlerimizde polis çok ciddi bask uyguluyor. Bütün stanbul halk n n tepki göstermesi lâz m. Biz düzenli olarak toplant lar yap yor, siyasî partiler, sendikalar ve meslek örgütleriyle haberlefliyoruz. Ama çok az kiflinin kat l m önemli bir sorun. Çok ilginç; bu mücadele alan baz lar taraf ndan küçümseniyor. Sol partiler daha büyük, genel fleyler yapacaklar n söylüyor, ne olacak ki hocam, bunlar n satmad bir halt m kald, biz daha büyük hedeflerler koyduk diyorlar. Halbuki bizim daha büyük fleyler yapaca m z falan yok. Yan m zda yer alanlar da oldu; ancak, kendi sendikam z n tüm flubelerini rahatça mücadeleye katabiliyoruz desek, yalan söylemifl oluruz. Tamam, herkes paras z ve nitelikli e itimden yana, ama bu da bu mücadelenin temel bir halkas de il mi? Bir de, sadece protestoya dayal bir kültürümüz var. Bas n aç klamas yap ld ya, genel merkezler görevlerini ifa ettiklerini düflünüyor. Halbuki, biz bunu engelleyece iz, gerekirse tüm velileri örgütleyece iz, sonra okulun önünde etten duvar örece- iz demek gerekiyor. Bu okullar n kaybedilmesi durumunda, bir ö retmen olarak söylüyorum, çok tehlikeli bir gidiflatla karfl laflabiliriz. Gençler aras nda fliddet artacak, olumsuz davran fllar yayg nlaflacak. Pedagojik aç dan, küçük bir çocu u düflünün. Al flt okuluna gidemiyor. Neden? Çünkü sat lm fl. Burada yedi-sekiz yafl nda çocuklardan bahsediyoruz. Yetiflkin, akl bafl nda, nerede okuyaca na karar veren, karfl koyma kabiliyeti olan insanlar yok karfl m zda. lkokul ve liselerin sat fl na karfl örgütleniyorsunuz. Ancak, bu iflin bir de kamu üniversiteleri aya var. Onlar da giderek kent çeperlerine tafl nmak isteniyor. Müflterek bir örgütlenme söz konusu olacak m? Y ld z Teknik Üniversitesi ndeki ö rencilerle beraber eylem yap yoruz, toplant lara geliyorlar. Ancak, Türkiye gündeminin yo unlu u bu sorunu biraz öteliyor. 1 May s sonras nda, hükümetin has ralt etmeye çal flt bu durumu daha güncel tutmaya kararl y z. Bu sat fllar gerçekleflirse nas l bir tablo ç kacak? Mesela Etiler de hiç düz lise kalmayacak. Asl nda, biz de iflin boyutunu tam bilemiyoruz. Mesela, Emirgân daki tarihî ilkokulla ilgili sat fl planlar n biliyoruz, ama her okulda böyle bir bilgiye ulaflam yoruz. Ayn flekilde, Sar yer deki Vehbi Koç Lisesi, Kandilli K z Lisesi sat fl listesinde. Bo az boyunda bu düzeyde baflka okullar yok. Emirgân lkö retim Okulu nu satt klar nda, ö rencileri kilometrelerce yukar daki Osman Saçmac lkö retim Okulu na gönderecekler. Ancak, orada da s n f mevcudu zaten 50. Her fleyden önce, stanbul da varolan okullar e itim ihtiyac n tam anlam yla karfl layam yor. Merkezdeki sat l a ç kan okullar, OECD nin sal k verdi i s n f bafl na 24 ö renciye en yak n düzeyde ö renci bar nd r yorlar. Merkez d fl na gittikçe, say 70 lere kadar var yor. Yani kampüs kuraca z dedikleri yerlerde zaten çok say da okula ihtiyac m z var. Asl nda, merkezdeki ideale en yak n mevcutlu, nitelikli e itim veren kamu okullar n kapat p çeperlerdeki, zaten kalabal k okullara iyice yüklenecekler. Biz hükümete aç kça söylüyoruz: Bu görece nitelikli okullar elden ç kartarak e itim ve ö retimdeki sorunlar çözemezsiniz, bilâkis e itim seviyesini düflürür, sorunlar katmerlersiniz. Sadece bu okullar korumakla kalmay n, varofllardaki okullara da gereken altyap yat r m n yap n. Kurmay düflündükleri kampüsler nas l yerler olacak? Anlat lanlardan anlad m z, TOK toplu konutlar gibi, binalar t pat p ayn, isimleri farkl yan yana bir sürü okul... Ö renciler servis araçlar yla oraya tafl nacak. Otuz y ll k bir ö retmen olarak, ailelerin, daha çok, çocuklar aras nda tercih yaparak problemi çözmeye çal flacaklar - n söyleyebilirim. Örne in, üç çocuklu bir aile, çocuklardan birinin e itimi için di er ikisini ifle vererek feda ediyor. Genelde küçük erkek çocu u bari kendini kurtars n diye okula gönderiliyor, k zkardefl evde oturmak zorunda kal yor. Burada, toplumun cahil b rak lmas yla karfl karfl yay z. Zaten niteli in düfltü ü çevre okullarda, erkek çocuklar kafa tokuflturuyor. Bu çocuklar bir de büyük kampüslere t karsan z, yak n gelecekte ço u potansiyel afl r milliyetçilerdir. Çevre okullardaki çocuklar aras nda b - çak tafl ma, haraç alma, yol kesme giderek art yor. Asl nda, okullar sat l rken toplum da sat n al n yor. Hâlâ zorunlu din dersi kald r ls n diyoruz, elbette kald r ls n; ama sorun bu de il ki, matematik, fizik dahil tüm derslere yarat - l fl teorisi s zm fl durumda. Çeperde toplumun genel olarak muhafazakârlaflmas na hizmet veren bir e itim yayg nlafl rken, merkezdeki nitelikli okullar n sat lmas da, bu muhafazakârlaflmaya hizmet edecek. Söylefli: Ulus Atayurt Foto raf: Diha 11

12 RANT AÇILIMI FUTBOLDA DA TAM GAZ Üç büyüklerden ofsayt goller Üç büyükler kazan nca stanbul kaybediyor. Malî altyap lar kent ya mas na göbekten ba l olunca, stanbul da, ahalisi de gol üstüne gol yiyor. fiükrü Saraço lu, Ali Sami Yen, Aslantepe, nönü... Her biri ayr bir cinaî vaka. Güzide olduklar kadar kasac ve de eli baltal üç büyüklerin kentsel icraatlar na biraz yak ndan bakal m... Son günlerde TOK nin Ali Sami Yen Stad n satma teflebbüsleri ve y lan hikâyesine dönen Seyrantepe Stad, bize futbolun asla sadece futbol olmad n, epey de kent rant oldu unu düflündürdü. Sahnedeki futboldan daha çok, sahnenin altyap s na ait gerçekler bunlar. Türkiye nin kendine has ikliminde futbol gündeminin ayr lmaz bir parças hâline geliyorlar. En son televizyon yay n haklar n n ihalesinde de teyit edildi i üzere, yüz milyonlarca avroluk dev bir pazara dönüflen futbolun asl nda ne kadar ilkel bir fizikî altyap üzerinde gerçekleflti ini de düflündürüyorlar bir yandan. Bu nedenle, her ne kadar Bursaspor un katk s yla ligde flampiyonluk yar fl n n s nd bir dönemde bulunuyor olsak da, burada futbolun alt na ve üstüne biraz ayr nt l bakmakta yarar görüyoruz kriterleri ve Saraço lu Geçen y l n son aylar nda gazetelerde küçük bir haber vard. Son UEFA Kupas final maç n n oynand Saraço lu Stad n n çevre düzenlemesi yetersiz oldu undan, naklen yay n araçlar na yer bulunamad belirtiliyordu. Bu bilgiye de durup dururken yer verilmiyordu elbette. Türkiye 2016 y l ndaki Avrupa Futbol fiampiyonas na ev sahibi olmak için istekliydi ve fakat son UEFA Kupas finalinin oynand stat için çevre düzenlemesi uygun de il deniliyordu. UEFA kibarl k yapm fl. Saraço lu Stad n n çevre düzenlemesi yap labilecek bir çevresi bulunmuyor asl - nda. Etraf en yo un konut yap lar ve sürekli t kanan yollarla çepeçevre sar lm fl vaziyette. Bir de, son sel olaylar yla ad n dünyaya bir kez daha duyuran stanbul un riskli derelerinden biri olan Kurba al dere de stad n hemen yan bafl ndan ak p Marmara ya ulafl yor. Stat büyük, aura s kuvvetli, lâkin çevresel flartlar düzelebilecek gibi de il. Bu durumu Futbol Federasyonu da tespit etmifl olacak ki, baflbakan n da gidip bizzat kulis yapt 2016 organizasyonu için UEFA ya verilen aday statlar listesinde Saraço lu yer alm yor. Fenerbahçe Baflkan Aziz Y ld r m n bütün gürültülü itirazlar na ra men, Federasyon Baflkan gerçe i flöyle aç kl yor: Kriterleri UEFA koydu. Saraço lu, 2016 kriterlerine uymuyor. Asl nda fiükrü Saraço lu Stad sadece UEFA n n 2016 kriterlerine uymuyor de il. Ayn zamanda Türkiye deki mahkemelerin kabul etti i planlama teknikleri ve flehircilik ilkeleri ne de Saraço lu Stad n n çevre düzenlemesi yap labilecek bir çevresi bulunmuyor. Stat büyük, aura s kuvvetli, lâkin çevresel flartlar düzelebilecek gibi de il. Saraço lu, haliyle, UEFA n n 2016 kriterlerini de karfl lam yor. uymuyor. Nedenini basitlefltirerek flöyle aç klayabiliriz: 55 bin kapasiteli bir spor tesisi yap l rken hem çevresi üzerindeki olumsuz etkiler önlenecek ve hem de ulafl m n n nas l sa lanaca na kabul edilebilir cevaplar verilecekken, bunlar hiç dikkate al nmadan sadece stad n büyütülmesi hukukun ilkelerine ayk r. Bunu bilirkifli raporuna dayal olarak mahkeme tespit ediyor. O zaman bize de flu soruyu sormak düflüyor: 2016 kriterleri olmasa da olur diyelim ama, hiç de ilse hukukun ilkeleri fiükrü Saraço lu nda uygulanacak m, uygulanmayacak m? Di er statlar için hukukun ilkeleri ni hat rlatan bir mahkeme karar bulunmuyor ama, bu 2016 kriterleri aç - s ndan statlara göz at lmas gereklili ini ortadan kald rm yor. Tabii böyle bak nca hiçbir stad n geçer not alamad - n kabul etmek gerekiyor. Sözgelimi, Galatasaray n hâlihaz rda kulland Ali Sami Yen Stad n n vaziyeti de epeyce kötü. Üstelik bu stad n her an y k labilir bir enkaz pozisyonu da var. Ali Sami Yen in infla edildi i 1960 l y llarda bir milyon civar ndaki nüfusuyla stanbul un çeperinde kalan Mecidiyeköy, bugün kent merkezinin en yo un oldu u bölge hâline geldi. Her gün yüz binlerce insan n geldi i Mecidiyeköy de stad n çevresi maç günlerinde büsbütün katlan lmaz oluyor. Stada gelen futbolseverlerin flans ysa, maçlar n akflam saatlerinde bafllamas... Kent merkezindeki mahflerî kalabal k evlerine çekilirken tribün sakinleri stattaki yerlerini almaya bafll yor da, daha büyük bir kaos yaflanm yor neyse ki. Befliktafl n nönü Stad nda durum biraz farkl. Her ne kadar o da 2016 kriterleri nden s n fta kal yor olsa da, bir yandan da korunmas gerekli kültür varl statüsü tafl yan tek futbol stad... Osmanl Devleti nin son saray olan Dolmabahçe yle karfl l kl bak fl - yorlar. Yeflil alanlar n orta yerinde kurulmufl olmas nedeniyle burada olmas do ru mu diye sordurtan, ama bir yandan da herkesin kan ksad nönü, ayn zamanda en taze imar hayallerine de konu olmufl durumda. Çarfl n n yerine Mall... Befliktafl n futbol mabedi olarak bilinen bu stad n yenileme ad yla y k larak daha büyü ünün yap lmas hayal ediliyor. Haz r stat y k lm flken de biraz al flverifl merkezi eklenecek... Befliktafl n ünlü taraftar grubu Çarfl da herhalde art k Mall ad n alacak diye düflündüren bir durum... Burada Befliktafl n di er kulüplerden ayr ld bir noktay da not edelim. Di er kulüpler al flverifl merkezi projelerini do rudan kaynak yaratma gerekçesiyle aç klarken, Befliktafl n buldu u gerekçeyi yarat c l k aç s ndan ayakta alk fllamamak mümkün de il. Buyurun al flverifl merkezli stat projesi- Galatasaray Seyrantepe Telekom Arena Stad 12

13 nin kulüp taraf ndan yap lan aç klamas na: Taraftarlar aileleri ile birlikte stada çekmek ve insanlara yaflam alanlar yaratmak. Bunun anlam ne mi? stanbul Büyükflehir Belediyesi nin tamamlad söylenen imar plan ndaki ifadesine bakal m: Al flverifl merkezi, konaklama tesisleri, idarî bürolar, restoran, kafe, aç k ve kapal yüzme havuzu, sauna, fitness salonu, kültür amaçl tesisler, katl otopark. E er bunlar stad n içinde yap l rsa, Befliktafl di er kulüplerden ay ran bir özelli i böylece tarih olacak. Çarfl yla stat aras ndaki organik ba ve bunun yaratt taraftarl k kültürü silinip gidecek. Çarfl n n yerine Mall gelmesi flaka olmaktan ç kacak. Bizde al flverifl olay camilerin alt na ilk girdi inde flaflk nl k yaratm flt. Sonra statlar n alt na girip etraf n sarmaya bafllay nca nedense o kadar büyük flaflk nl a yol açmad. Sanki Milano nun San Siro Stad nda, Barcelona n n Camp Nou Stad nda ya da Münih in Olimpiyat Stad nda benzer al flverifl merkezleri varm fl gibi... Böyle bir stat-al flverifl eflleflmesi sanki vaka-i adiyeymifl gibi görüldü. Durum böyle alg lanmaya bafllan nca, stanbul un merkezî noktalar nda yerleflmifl bulunan futbol statlar n n kaderleri de yeniden belirlenmeye bafllad. Stad n ilk büyüten ve biraz da etrafa ticarî amaçlarla yay lan Fenerbahçe oldu. Bu yerinde büyüme hikâyesi, stad n yan ndaki kendi tarihî, ismi yeni Kenan Evren Lisesi nin al nmas yla zirveye ç kt denilebilir. Fenerbahçe nin burada sadece otopark yapmayaca, ayn zamanda hayli büyük bir al flverifl merkezi de yapaca biliniyor. fiükrü Saraço lu Stad n n kentin çeperindeki bofl alanlarda infla edilmedi ini, esasen etraf nda tarihî dokular n bulundu unu, dolay s yla geçmiflten bugüne meskûn alan niteli inde oldu unu not etmekte fayda var. Böyle bir yere yap lan stad n zaman içinde büyümesi ve en sonunda da konut alanlar yla ifllevsel bütünlü ü olan bir okulu yutmak suretiyle yay l yor olmas ndan söz etmek gerekiyor. Bu yay lma hâli kendine has bir imar hareketini bundan sonra da beraberinde getirecek gibi görünüyor. Statlardan çevreye do ru yay lma girifliminin bir benzeri de Galatasaray n Ali Sami Yen Stad n n yan ndaki tarihî Likör Fabrikas na el atmas yla tekrar edildi. Befliktafl n da yeni aç k tribünün arkas ndaki Belefl Tepe için benzer düflüncelere sahip oldu unu biliyoruz. Statlar n bir süre sonra yetersiz kal p çevreye do ru yay lmalar sportif nedenlerle olsayd, sözgelimi genç tak mlar n idman yapaca çim saha yapma düflüncesiyle statlara yeni alanlar eklenseydi, herhalde fazla itiraz edilecek bir fley olmazd. Ama bizim kulüplerin bu yay lmadaki murad, akar sa lamak için al flverifl merkezi, rezidans, otel vs. yapmak... nfla edildi inde stanbul un çeperinde kalan Ali Sami Yen, bugün kent merkezinin en yo un bölgesi. Daha büyük bir kaos yaflanmamas n n sebebi, maç saatlerinde mahflerî kalabal n evlerine çekiliyor olmas. Ali Sami Yen den Telekom Arena ya fiimdilik Fenerbahçe ve Befliktafl oldu u yerde büyümeye çal fl rken, Galatasaray daha farkl bir yola girdi. Taraftar - n n cehennem ve evimiz dedi i eski stad n y k p satmas için devlet müteahhidi TOK ye verdi, yeni stad için kentin çeperindeki bir tepeye flimdiden Aslantepe ad n koydu. Galatasaray Mecidiyeköy den p l s - n p rt s n toplay p hemen gitmeye haz r, ama yeni yerde ifller düflünüldü ü kadar problemsiz ilerlemiyor. Önce TOK nin bir türlü ihale aflamas na gelemeyifli, arkas ndan yapt ihaleleri seri hâlde iptal edifli, yüklenicinin türlü sebeplerle inflaat zaman nda yapamay fl ve son olarak da yeni stat maliyetini üstlenmeye TOK nin karar verifli, haf zalardaki yerini ald. Aslantepe deki gidiflat Ali Sami Yen Stad ve Mecidiyeköy ün de gelece- ini belirleyecek görünüyor. Çünkü bir yandan da cehennem en çok paray verene TOK taraf ndan sat lmak isteniyor. lk anda kula belki fazla t rmalamayan bu en çok para laf na biraz daha ayr nt l dikkat kesilince anlafl l yor ki, TOK Seyrantepe Stad için kesenin a z n biraz açm fl ve flimdi bu masraflar Ali Sami Yen den fazlas yla nas l ç - karaca n n pefline düflmüfl. TOK nin tek masraf Seyrantepe olmad ndan, Ali Sami Yen ihalesinde yap lacak has - lat n daha büyük bir yaraya merhem olabilecek hâle getirilmesi gerekti i görülüyor. Daha önce stad n yerine turizm ve ticaret merkezi yap lmas n amaçlayan imar planlar n n mahkeme taraf ndan iptal edilmesi sonras nda, TOK 10 bin metrekarelik bir park alan tavizinde bulunmufl, bu tavizli imar planlar ndaki koflullar üzerinden ihaleye ç km flt. Ne var ki, ihale sonucunda ortaya ç - kan mebla Seyrantepe deki masraflar karfl lamaya yetmedi. Üstelik TOK, bu mebla n Ali Sami Yen in ederini fazlas yla karfl lad n da kabul etti. Bu noktada TOK nin seçenekleri daralmaya bafll yor. Ya önceki mahkeme kararlar ve kamuoyundaki tepkileri dikkate alarak makûl bir projenin ederine raz olacak, ya da burada yarataca yüksek kent rant n ihaleye giren firmalar aç s ndan sa lam kaz a ba laman n yeni yollar n bulmaya çal flacak. Bunun için de has lat paylafl m yöntemiyle yeniden ihaleye ç kma düflüncesinde oldu u anlafl l yor. Yaz n n gidiflat ndan Express in emlâk eki vermeye bafllad n düflünüyor olmal s n z. Ama gerçekten neler oldu- unu anlaman n baflka yolu yok. O nedenle ayr nt lara bakmaya devam edelim... Her ne kadar Ali Sami Yen in bir an evvel turizm ve ticaret merkezi ne dönüfltürülmesi ve stad n Seyrantepe de Telekom Arena ad yla faaliyetlerini sürdürmesi için yo un çabalar harcan - yor ve baflbakandan gerekli destek sa lan yor olsa da, hikâyenin düflünüldü ü kadar çabuk sonlanmayaca ve Mecidiyeköy deki Galatasaray bayraklar n n epey bir zaman daha orada dalgalanacaklar anlafl l yor. Üstelik taraftarlar n da bu Telekom Arena laflma sürecine esas itibariyle itiraz etmedikleri, ama gene de y llar n Ali Sami Yen ine a tlar düzdükleri, cehennem deki an lar na sahip ç - kacaklar n n iflaretlerini verdikleri de bir kenara not edilmeli. Hatta bir taraftar sitesinde, stat tafl nd ktan sonra eski yerimize bir an t dikilsin önerisi bile yap lm fl. 13 Befliktafl nönü Stad

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi!

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Uzmanlar ekonomik kriz ve onun etkisiyle yükselmekte olan iflsizli in, önümüzdeki süreçte de artaca n, krizin y llara varan etkileri olaca - n belirtiyorlar. Bu öngörüye

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin!

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 3 SAYI: 13 F YATI 1 TL. fiubat 2012 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! fiç LER YAZIYOR Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler!

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! 12 Temmuz Katliam ; Suç Kan tland! Suçlular Belli! AKP nin Adalet S nav : Baflta A ar olmak üzere 12 Temmuz

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı

Emekçiler bahar erken getirdi!

Emekçiler bahar erken getirdi! ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin fis ZL E SYAN EDEL M, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEY YÜKSELTEL M KURULTAYINDA BULUfiALIM! Yer: Mecidiyeköy Kültür Merkezi Adres: Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak No:

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

Halk muhalefetine tesettür!

Halk muhalefetine tesettür! POL T KA GÜNDEM Düzen, hizmetkârlar n dinlenmeye ald! 22 Ocak günü sürpriz bir flekilde 8 ayl k bir takip ve haz rl k sürecinin ard ndan yap ld söylenen Ergenekon Operasyonu yla 50 nin üzerinde insan gözalt

Detaylı

EMPERYAL ZME VE TEKELLERE H ZMET EDEN E T ME SON! ÜLKE VE HALK Ç N E T M! ADALET Ç N ÖRGÜTLENEL M, MÜCADELE EDEL M!

EMPERYAL ZME VE TEKELLERE H ZMET EDEN E T ME SON! ÜLKE VE HALK Ç N E T M! ADALET Ç N ÖRGÜTLENEL M, MÜCADELE EDEL M! ADALET SÖMÜRÜCÜLERE VE ONLARIN fib RL KÇ LER NE BIRAKILAMAZ! www.yuruyus.com ADL YIL BAfiLADI; YARGITAY BAfiKANI NA GÖRE BU ÜLKEN N HUKUK VE ADALET SORUNU YOK, TERÖR SORUNU VAR! ADALET Ç N ÖRGÜTLENEL M,

Detaylı

Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy

Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin ÇIKTI Say : 22 www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 25 Temmuz-7 A ustos 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Halk n kendi gündemi var! 8 Sömürücü,

Detaylı

HUKUK GÜNDEM. Bahar 2007 Say : 7

HUKUK GÜNDEM. Bahar 2007 Say : 7 GH Bahar 2007 Say : 7 Bahar 2007 Say : 7 Ankara Barosu Baflkan Vedat Ahsen COfiAR Sevgili Meslektafllar m, Hukuk Gündemi Yeniden! smi de iflmedi, sahibi de iflmedi, sorumlu yaz iflleri müdürü de iflmedi,

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 CMYK CMYK Halk gençli iyle birlikte 20.y l CMYK *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Bir garip e itim sistemi Sayfa 4 YDG nin geleneksel

Detaylı

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na...

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na... flçi-köylü kapat ld SUSTURULAMAZ! Özgür gelecek. DESA patronunun gücü direnifli sat n almaya yetmiyor Özel Say : 2008/1 *Y l:1 *14-27 Kas m 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X umutyayimcilik@ttmail.com

Detaylı

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar,

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar, Merhabalar, YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU çinden geçti imiz dönemde en yo un tart fl lan konu Kürt ulusal sorununun nas l bir sürece evrilece idir. Sistem bir yandan henüz somut bir içeri i olmasa da aç l

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Ç I K T I Sayı: 62 * * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X DEĞİŞEN ANAYASA, DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET 4 Bileşik kuvvetler üzerinden it dalaşı Tekel direnişi ve balyoz operasyonunun

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

Zeytinburnu 7,2 ile salland!

Zeytinburnu 7,2 ile salland! IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu : (0212) 558 59 90 Befltelsiz : (0212) 665 01 62 Dikilitafl : (0212) 679 46 32 IRMAK GROUP Since 1974 CHP 19 May s kutlad Resmi törenleri yasaklayan

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

GÜNDEM. Tayinli Cemaat daresi ne istifa ça r s. Gümülcine flehir park na ne oldu? Çevreye duyarl vatandafllar endifleli!...

GÜNDEM. Tayinli Cemaat daresi ne istifa ça r s. Gümülcine flehir park na ne oldu? Çevreye duyarl vatandafllar endifleli!... Gündem oku, gündemi yakala... 27 fiubat 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 623 Fiyatı: 0.80 Euro TB Futbol Tak m Baflkonsolosla yemekte bulufltu SKEÇE Türk Birli i Futbol Tak m, Türkiye nin Gümülcine

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl,

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı