Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz..."

Transkript

1 MART-N SAN-MAYIS 2010 SAYI 20 B ZB ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYINLANIR SAYI 20 MART-N SAN-MAYIS 2010 Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz... stikbal, Bellona ve Mondi MOB ta göz doldurdu Boydak Holding Mobilya Grubu sektörde bir ilke daha imza att ve TSE den TS ISO Müflteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi ni ald

2

3 SUNUfi Yenilikçi yaklafl mlar m z n meyvelerini üçer befler al yoruz Güçlü ve öncü imaj m z perçinleyen geliflmelerle ad m att m z 2010 y l, Ar-Ge ye ve insana yapt m z yat r mlarla, çok daha güzel ve baflar l bir y l olacak Boydak Holding olarak en önemli önceliklerimizden biri, müflterilerimizi yenilikçi ürünlerle tan flt rmak. Bu anlamda h z kesmedi imiz yat r mlar m za ve Ar-Ge çal flmalar m za, 2010 da da devam ediyoruz. Teknolojik yat r mlar kadar önem verdi imiz insana yat r m konusunda da çal flmalar m z sürüyor. Güçlü ve öncü marka olman n, insana ve çal flana verilen de erden geçti inin bilinciyle hareket eden stikbal in; önümüzdeki günlerde uygulamaya geçirece i k yafet projesi, kurumsal marka kimli imizi güçlendirmenin yan s ra çal flanlar m z n aidiyet duygusunu da art racak. Müflterilerimiz nezdinde marka imaj m za da olumlu etkisi bulunacak proje için birlikte çal flt m z moda sektörünün önemli isimlerinden Cemil pekçi nin haz rlad tasar mlar, ilk olarak 28 Mart ta Antalya da gerçeklefltirdi imiz Bayi Toplant s nda tüm bayilerimizle paylaflt k. Ald m z olumlu tepkiler, do ru bir ifl yapm fl oldu umuzu göstermesi aç s ndan bizleri sevindirdi. Her zaman üzerinde önemle durdu umuz ve bizi biz yapan de erlerimizden olan yenilikçilik konusunda bizleri sevindiren bir geliflme de stikbal, Bellona, Mondi, stikbal Regina ve Deco markal mobilya ürünlerinin sat fl sonras teknik servis hizmetlerini veren flirketimiz Boyser in, Türkiye mobilya sektöründe bir ilk olan Müflteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi ni (TS ISO10002) almas. 22 Mart ta Türk Standartlar Enstitüsü Baflkan Say n Tahir Büyükhelvac gil in bizzat Boydak Holding de yap lan törene kat larak Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Boyser A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Nazif Türko lu na takdim etti i belge, bizlere gurur verdi y l nda verilmeye bafllayan TS ISO10002 belgesini almak için, 2009 y l Kas m ay nda yap lan müracaat n k sa sürede sonuçlanm fl olmas, Türkiye de mobilya sektöründe bir ilk oldu u kadar büyük bir baflar n n da göstergesi. Yeni y l n ilk günlerinde pefl pefle ald m z sevindirici haberlerden biri de, flirketlerimizden Boytafl ve Merkez Çelik in 2009 Türk Patent Ödülleri töreninde ald klar birincilik ve ikincilik ödülleri oldu. Türk Patent Enstitüsü nün düzenledi i ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n da kat ld törende, Ar-Ge ye özel önem vererek çal flmalar n ve yat r mlar n h z kesmeden sürdüren Boytafl ve Merkez Çelik, Türkiye nin en çok patent ve tescil baflvurusunda bulunan firmalar aras nda birincilik ile ikincilik ödüllerine lay k görüldüler. fiirketlerimizi, göstermifl olduklar baflar dan dolay dergimiz arac l yla bir kez daha kutluyoruz. nan yoruz ki, bu y l da Boydak Holding olarak benzer baflar lara imza ataca z. Çal flanlar m z, Türkiye geneline yay lm fl bayi a m z ve ayn hedef do rultusunda kenetlenmifl yap m zla buna yetecek gücümüz var. Nice baflar lara hep birlikte Sayg lar mla, Bekir Boydak 3

4 Ç NDEK LER 4 SEKTÖREL GÜNDEM 6 EKONOM ÇEVRE 22 OUTDOOR 24 KAMERA ARKASI 28 ÜRÜN TASARIM 30 ROTAMIZ 32 BAY LER 36 RENKLER 40 OKTAY USTA SA LIK 46 SPOR GÜNCEL 51 BOYDAK TAN HABERLER 54 KÜLTÜR SANAT 64 BULMACA Bulmacan n çözümü mtiyaz Sahibi Boydak Holding ad na Bekir Boydak Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl Editör Kadriye Yüzerero lu Görsel Yönetmen Ahmet Akgül Katk da Bulunanlar Hülya Bal Yay n Kurulu Bilal Uyan k Halit Bayhan Aygün Baflok Muzaffer Çetinkaya Hasan Ünal Ar n Saydam Ülkü Karaosmano lu Duygu Ülgen Reklam Ebru Çal flkan Yap mc Kesiflim Yay nc l k ve Tasar m Hizmetleri A.fi. Kasap Sokak, Hilmi Hak Han, 22/ Esentepe-fiiflli/ stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Yönetim Yeri Boydak Center, O.S.B. 6. Cad. No: 35 Kayseri e-posta: Bask Elma Bas m Halkal Caddesi No: 164 B4 Blok Sefaköy/ stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n 54

5 Y l n ilk çeyre ini geride b rakt k ve hep birlikte bahara merhaba diyoruz. Do a yavafl yavafl uyan rken biz h z m zdan bir fley kaybetmeden yepyeni haberlerle, geliflmelerle ve yeniliklerle karfl n zday z Büyük bir aile olman n gururunu yafl yoruz Büyük bir aile olmak ve hep birlikte gelece e yürümek, güven veriyor, güçlü k l yor. Yeni y la yeni ürünlerimizi sergileyerek girdi imiz stanbul Mobilya Fuar (IMOB), Boydak Holding Mobilya Grubu markalar olarak sektörde takip edilirli imizi, trendleri belirledi imizi bir kez daha gözler önüne serdi ve hepimiz için gurur kayna oldu. Türkiye nin dört bir yan ndan gelen bayilerimizle adeta bir buluflma noktas olan IMOB Fuar nda sergiledi imiz yeni koleksiyonlar ve üç markam z n Pazarlama Müdürleri ile yapt m z röportajlar Sektörel Gündem sayfalar m zda genifl bir biçimde yer al yor. Ayr ca Boydak Holding Mobilya Grubu Pazarlama Koordinatörü Bilal Uyan k ve Mondi Genel Müdürü zzet Sümer ile yapt m z röportajlar da sektöre fl k tutuyor. Yeni say m zda, stikbal e yönelik önemli bir yenilikten söz ediyor olman n mutlulu unu yafl yoruz. 28 Mart ta yap lan Bayi Toplant s nda da dile getirildi i gibi stikbal ma azalar nda çal flan sat fl elemanlar ve ma aza müdürleri, ünlü modac Cemil pekçi taraf ndan haz rlanan k yafetlerle müflterilerini karfl layacak. Sektörde ilk olan bu uygulama ile ilgili haberimizi de ilerleyen sayfalarda görebileceksiniz. Yine sektörün lider markas stikbal in Fransa da hizmete açt üç yeni ma aza haberi ile Bellona n n 2010 a özel koleksiyonu Suena için gerçeklefltirilen ve geçti imiz günlerde ekranlarda görmeye bafllad m z reklam filminin perde arkas, merakla okunacak konular aras nda. Yönünü Kayseri ye çevirdi imiz Rota sayfalar m z takiben yer verdi imiz Kayserili bayilerimiz de bu say m z n önemli konuklar ndan. Ekranlar n sevilen yüzü ve hatta son zamanlar n televizyon y ld z diyebilece imiz Acun Il cal ile gerçeklefltirdi imiz s cak ve samimi sohbeti de Renkler sayfalar m zda okuyabilirsiniz. Spor sayfalar m z n da de erli bir konu u var: Aziza Makukula. Kayserisporlu Makukula n n, tak m ve Kayseri ile ilgili yorumlar n n ilginizi çekece ine inan yorum. Ve tabii ki Sa l k, vazgeçilmezimiz Oktay Usta ve Boydak tan Haberler sayfalar m zla bir say m z daha dolu dolu sunuyoruz sizlere. Hepinize keyifli okumalar Murtaza Durmufl/Yaz flleri Müdürü 5

6 SEKTÖREL Gündem 6 stikbal, Bellona ve Mondi MOB ta göz doldurdu Sektörün lider markalar stikbal, Bellona ve Mondi ile bu y l da stanbul Mobilya Fuar nda yerini alan Boydak Holding Mobilya Grubu, 2010 y l n n mobilya trendlerini yans tan yeni koleksiyonlar n ziyaretçilerle buluflturdu Dünya mobilya sektörünün küresel buluflma noktas haline gelen stanbul Mobilya Fuar ( MOB), 2-6 fiubat tarihleri aras nda CNR Expo Fuar Merkezi nde sektör temsilcilerini, uzmanlar ve tüketicileri buluflturdu. Befl gün boyunca binlerce ziyaretçi a rlayan MOB, 2010 mobilya trendlerini yans tan yeni koleksiyonlar n tan t ld adres oldu. Sergiledi i yeni koleksiyonlar kadar farkl ve modern çizgiler tafl yan stantlar yla da dikkat çeken Boydak Holding Mobilya Grubu markalar, bu y l da fuara damgas n vurdu ve ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdi i stantlar olarak öne ç kt. Fuar n aç l fl nda Boydak Holding Mobilya Grubu yöneticilerinin yan s ra stikbal, Mondi ve Bellona markalar n n üst düzey yöneticilerinin ev sahipli i yapt stantlar, Türkiye nin dört bir yan ndan gelen bayileri de buluflturdu. Dünyan n en büyük mobilya fuarlar ndan biri olarak kabul edilen stanbul Mobilya Fuar na, genifl bir alana yay lan ayr konsept stantlar ile kat lan stikbal, Bellona ve Mondi, 2010 y l mobilya trendlerini yans tan yeni ürün koleksiyonlar modern ve klasik mobilyalardan yatak ve yatak odas gruplar na, koltuk tak mlar ndan kanepelere, çocuk ve genç odalar ndan mobilya aksesuarlar na kadar yüzlerce ürünü ilk kez tüketicilerin be enisine sundu.

7 Dekorasyon modas na yön veren stikbal Mobilya sektörünün öncüsü stikbal, 2010 y l için haz rlad, dekorasyon modas na yön veren en son tasar mlar n stanbul Mobilya Fuar nda sergiledi. Fuarda genifl bir alana yay lan konsept stand yla yer alan stikbal, ziyaretçilere, 2010 y l n n moda trendlerini yans tan oturma gruplar n, yatak odalar n, dekorasyona farkl l k kazand ran aksesuarlar ve ev tekstili ürünlerini sundu. stikbal in 2010 y l nda ön plana ç kacak ürünleri aras nda yer alan yemek ve yatak odas Karizma, Diamond, Viyana, Cadorna ve Vals ürün gruplar, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Son teknoloji ile üretilen yataklar En son teknolojilerle üretilen yataklar yla Türkiye nin en büyük yatak üreticisi olarak da öne ç kan stikbal, sa l kl, keyifli ve do al uykunun formülü olan özel yatak modellerini ilk kez MOB Fuar nda be eniye sundu. stikbal Regina Mutfak ve Banyo ile talyan esteti ini ve kaliteyi bir arada sunan stikbal, mutfak ve banyolara özel fonksiyonel, estetik, kaliteli ürünlerini de fuarda sergiledi. stikbal, ayd nlatma, hal ve aksesurda ise Deco markas yla, mobilyaya estetik katan birbirinden fl k aksesuar, hal ve ayd nlatma tasar mlar ile fark yaratt. stikbal Pazarlama Müdürü Mustafa Büyükkat rc : Yeni trendlere yol açaca z MOB Fuar n n y ld z her geçen y l daha da parl yor. Bu parlayan y ld zda Türkiye nin lider markas ve en büyük fl olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz. MOB Fuar, ülkemiz ad na sevindirici bir organizasyon. Bu tür fuarlar n mobilya sektörü için önemi çok büyük. Bayilerimiz için de fuarlar çok önemli ve etkili. Türkiye nin dört bir yan ndan bayilerimiz fuar ziyaret ediyor, yeni tasar mlar, çizgileri görüyorlar. Pozitif enerji al flverifli yaflan yor ve bunun da ifle olumlu yans malar oluyor. Son y llarda mobilya sektöründe bir moda rüzgâr esiyor. Hemen her y l yeni modeller gelifliyor, pazara sunuluyor. Biz de fuara yeni kreasyonlar m z getirdik. Panel ürün gruplar nda farkl çizgide, modernli in simgesi lake ürünler ön planda. Ayr ca çocuk ve genç odas tak mlar m z da sergiliyoruz. Modern çizgimizi muhafaza ederek ve gelifltirerek yeni trendlere yol açaca m z düflünüyoruz. Stand m zda Regina ürün grubumuz da yer al yor. Markam z n her yafl ve gelir grubuna hitap eden, genifl bir ürün yelpazesi var. Baflar m z n en büyük s rr da bu. 7

8 SEKTÖREL Gündem 8 Bellona dan 2010 y l ev modas tasar mlar Bellona Pazarlama Müdürü Bülent Al c : Bafltan sona yenilenen stand m zla fuarda yerimizi ald k Bu y l stand m z tamamen yeniledik ve yeni bir yüzle fuarda yerimizi ald k. Markam z n modern çizgisine paralel olarak dinamik, sade ve ürünlerimizi ön plana ç karan bir standa sahibiz. Yeni tasar mlar m zdan Suena, Cenova ve Crea ürün gruplar ile birlikte iki genç odam zla fuarday z. Son y llarda Avrupa da bafllay p Türkiye ye uzanan bir aç k renk modas var. Suena serimiz bu renkleri yans t yor. Bunun yan s ra fl lt l, tafll, abiye modeller de ön planda. Biz koltuk ve kanepe gruplar nda Bellona olarak trend belirleyici bir markay z ve takip ediliyoruz. Ev modas n n öncüsü Bellona, 2010 y l na özel modellerini ilk kez MOB da sergiledi. Dünya moda trendlerini takip ederek tasarlad farkl ürün gruplar ve koleksiyonlar n kat l mc lar n ve tüketicilerin be enisine sunan Bellona, ürün çeflitlili i ve fonksiyonelli i ile dikkat çekti. Fuarda yer ald yepyeni stantta zevkli tasar mlar n sergileyen Bellona; renk, tarz, estetik ve birbirini bütünleyen ürünlerle fark yaratt. Bellona, yeni bir dekorasyon yaklafl m yaratarak Ev Modas konseptini gelifltirdi i ürünleri ile yüzlerce model ve renk alternatifi sundu. Bellona n n 2010 y l yeni tasar mlar aras nda yer alan Suena, Cenova ve Crea ürün gruplar, salondan yemek ve yatak odas tak m na kadar uyum içerisinde birbirini tamaml yor. Siyah rengin ve derinin fl kl n gözler önüne seren Lifos Koltuk Tak m, dekorasyon ve fonksiyonellikte en ince ayr nt lara kadar düflünülmüfl özel bir tasar m olarak sunuluyor. Üçlü, ikili ve iki adet tekli berjerden oluflan Lifos, salonlarda fl k mekânlar yaratmay mümkün k l yor. Koltuk tak m n tamamlamak üzere ayn konseptte tasarlanan Lifos Yemek Odas da zarif bütünü tamaml yor. Bellona n n gençlere özel tasarlad Joy ve Legno genç odalar da stantta sergilenen ve be enilen ürünler aras nda yer al yor.

9 Kalbinizin sevdi i tasar mlar Mondi de Mobilya sektöründe kendine sa lam bir yer edinen Mondi, her zevke ve her bütçeye hitap eden tasar mlar n MOB Fuar nda görücüye ç kard. Farkl yaflam tarzlar na özel ürünler sunan Mondi, MOB daki stand nda sergiledi i fonksiyonel, estetik ve trend renklerden oluflan oturma gruplar, salon tak mlar, yemek, yatak odas tak mlar ve genç odas modelleri ile büyük be eni kazand. Tasar m, kalite ve kullan m kolayl Mondi, 2010 y l nda Barcelona Koltuk Tak m ve Akdeniz Yatak Odas Tak m n n yan s ra birçok farkl koleksiyonla tüketiciyle buluflma heyecan yafl yor. Barcelona Koltuk Tak m ile fl kl k ve zarafeti salonlara tafl yan Mondi, parlak deri ve desenli kumafl uygulamas yla fark yarat yor. Barcelona, üçlü ve ikili koltu unun yan s ra modern ve estetik tasar ml berjerleri ile de oturma keyfine keyif kat yor. Tak m n dekoratif k rlentleri ise deri ve kumafl olmak üzere iki farkl kullan m alternatifi sunuyor. Dinlenmenin ayr bir anlam kazand Akdeniz Yatak Odas Tak m ise kendine özgü sadeli i ve fl kl ile yatak odalar n vazgeçilmez k lacak kadar iddial. Akdeniz, befl kap l gard robu, çekmeceli flifonyeri, aynal tuvalet masas ve komodini ile yatak odalar n yaflan l r özel mekânlar haline getiriyor. Tak m n genifl hacimli gard robu depolama alan yarat rken, boy aynas ve son teknoloji led ayd nlatmal karyola bafll ise ortama ayd nl k ve fl k bir hava kat yor. Fonksiyonel bazalar ise deri kaplamas ve yatak bafll ile odalara fl k bir görünüm kazand r yor. Tasar m ve kalitesi ile kullan m kolayl yaratan bazalar, genifl sand k k sm ile depolama alan yarat rken kolay aç lmas n sa layan mekanizmas ve aniden kapanmay engelleyen aparat ile güven sa l yor. Mondi nin stand nda ilgi çeken di er ürünler aras nda Talya Yatak ve Yemek Odas, Lara Yemek Odas ve Punto Genç Odas yer al yor. Mondi Pazarlama Müdürü Soner Sakall : 2010 a çok iyi haz rland k MOB Fuar na hem sektörün profesyonellerinin hem de tüketicilerin ilgisi her geçen y l art yor. Biz de günün flartlar na ve modas na uygun fonksiyonel ürün ve aksesuarlarla kendimizi yenileyerek fuarda tüketicilerin karfl s na ç k yoruz. Markalar n bu y lki fuara kat l m geçti imiz y la oranla daha fazla. Tüketiciler de daha fazla ilgi gösteriyor. Mondi olarak biz bu y l özellikle panel mobilya ürün gruplar yla öne ç kmay hedefliyoruz. Genç odas, yatak odas, yemek odas gruplar m z var. Farkl tasar mlara ve renk alternatiflerine sahibiz. Modellerimizi gelifltirirken her zamanki gibi tüketici beklentilerini ve ihtiyaçlar n göz önünde bulundurduk. 9

10 SEKTÖREL Gündem 10 MOB un Türkiye mobilya sektörü için önemi nedir? Fuara gösterilen ilgiyi de erlendirebilir misiniz? Mobilya sektörü, Türkiye ekonomisine katk s, yaratt istihdam ve yat r mlarla ülkenin en önemli sektörlerinden biri. stanbul Mobilya Fuar da mobilya sektörünün bir araya geldi i en önemli buluflma noktas ve ayn zamanda sektörümüzün d fla yönelik vitrini. MOB art k Türkiye deki üreticiler için öneminin yan nda dünya mobilya sektörü için de büyük önem tafl yan bir oluflum haline geldi ve dünyan n en büyük mobilya fuarlar ndan biri olarak kabul edilmeye baflland. Her geçen gün ülkemize ve sektörümüze katk s n n ve geri dönüflünün çok daha büyük oldu unu hissedebiliyoruz. MOB 2010 a, befl gün boyunca yo un ziyaretçi kat l m gerçekleflti. Bu y lki fuar n performans ndan çok memnunuz. Hem sektör temsilcilerinin hem de tüketicilerin geçen y la göre ilgisi daha büyüktü. Tüm markalar yeni koleksiyonlar n ilk kez MOB da tüketicilerle buluflturdu. Yurtd fl ndan da yo un ilgi vard. Birçok bayilik iflbirli i do du. MOB un gelecek dönemde çok daha iyi noktalara gelece ine inan yorum. Sektörde takip edilen holding markalar n n stantlar na fuarda gösterilen ilgi için neler söyleyeceksiniz? Fuara her y l sektörel gücüyle damgas n vuran mobilya sektörünün lider markas stikbal, ev modas n n öncüsü Bellona ve genifl ürün yelpazesine sahip Mondi markalar m zla bu sene de yerimizi ald k. Genifl alana yay lan ayr konsept stantlar ile stikbal, Bellona ve Mondi, 2010 y l mobilya trendlerini yeni ürün koleksiyonlar yla befl gün boyunca tüketicilerle buluflturdu. Tüketicilerin ve sektör uzmanlar n n en çok ilgi gösterdi i stantlar oldu umuzu söyleyebilirim. Gerek ürünlerimiz gerekse stantlar m z n kazand be eni yüksekti. Bellona n n yeni ve modern stand büyük ilgiyle karfl land. Ürün yelpazemizin genifl olmas nedeniyle gördük ki, bundan sonraki fuarlarda daha büyük alanlara ihtiyac m z olacak. Boydak Holding Mobilya Grubu Pazarlama Koordinatörü Bilal Uyan k: Bu y l sektör çok daha parlak olacak 2010 y l na yeni ve iddial koleksiyonlarla giren Boydak Holding Mobilya Grubu markalar MOB da büyük ilgi gördü. Boydak Holding Mobilya Grubu Pazarlama Koordinatörü Bilal Uyan k ile fuar, sektörü ve markalar n yeni y l hedeflerini konufltuk

11 Öteden beri dile getirdi imiz ve öngördü ümüz nokta, sektörde bundan sonraki sürecin markalar lehine geliflece idir. Kurumsallaflma yolunda mesafe alan sektörün bu gelifliminde aslan pay n n, markalar m zda olaca gerçe ini 2009 da bir kez daha teyid ettik Geçti imiz y l baflar yla tamamlayan stikbal, Bellona ve Mondi nin 2010 y l hedeflerinden bahsedebilir misiniz? Biz büyüme hedeflerimizi analitik de erlendirmelere dayand r yoruz da hedeflerimizin üzerine ç kt k, sektörün lideri stikbal yüzde 30 civar nda büyüme kaydetti. Bu çok önemli bir baflar. Bu y lki hedef, markan n yüzde 10 oran nda büyümesi. nan yoruz ki bu hedefe ulaflaca z. Bellona da 2009 y l nda son y lllar n en yüksek oranl büyümesini gerçeklefltirdi. Yüzde 22 oran nda büyüyen Bellona, bu baflar y sadece KDV indirimi ile de il, çok iyi haz rlanan kampanyalarla ve stratejilerle gerçeklefltirdi. Sektörde akla gelen ilk markalardan biri olan Bellona n n 2010 da da baflar l olaca n ve en az yüzde 10 oran nda büyüyece ini düflünüyoruz. Mondi çok yüksek oranlarda büyüme sa lam fl olsa da flu andaki pozisyonu ve hacmi itibar ile bunu yeterli görmüyoruz. Mondi 2010 da da geometrik büyümesini devam ettirecek. Mobilya sektörünü 2010 y l nda neler bekliyor? Geçti imiz y l dünyada yaflanan ekonomik koflullar nedeniyle temkinli davranan tüketicilerin bu y l daha rahat ve güvenli davranaca n düflünüyoruz. Zira biz grup olarak geçen y lki KDV indirimleri ve kampanyalar m z sayesinde çok fazla zorlanmadan y l kapatt k. Önemli büyüme oranlar ve baflar lar elde ettik. Bu y l sektörün çok daha parlak olaca n düflünüyoruz. MOB da bunun sinyallerini verdi. Bayilerimizin özverili çal flmalar yla darbo azdan güçlenerek ç km fl olmak, bize daha da güç verdi. Yeni y ldan umutluyuz. Sektörümüz için 2010 un çok daha parlak bir y l olaca n düflünüyoruz. Bu y la iyi haz rland k. Stratejilerimiz, kampanyalar m z ve iletiflim çal flmalar m zla yine zirvede olaca m za inan yoruz. Yeni y l ve hedefler konusunda bayilere iletmek istedi iniz mesaj n z var m? Bizim baflar m z n en önemli sebebi bayilerimizin özenli çal flmalar, azimleri ve bizlere olan inançlar gibi zor bir y lda gösterdikleri özverili çal flmalar ve baflar l performanslar ndan dolay tüm bayilerimize çok teflekkür ediyorum. Bununla birlikte yaflanan süreçler firmalar n, markalar n ve ma azalar n gelenekselleflmifl, kal plaflm fl bak fl aç lar ndan kurtulmas, yeni dönem anlay fl na uyum sa lamas gerekti ini ö retti. Her türlü iyimserli imize ra men bundan böyle at lan ad mlar n ihtiyatl ve bilinçli, flirket yönetimi, ma aza yönetimi ve marka yönetiminde dikkatli, aktüel gerçeklere uygun, analitik de erlendirmeleri çok iyi yorumlayabilen, k sacas yeni düzene uyum sa layabilen anlay flta olmam z gerekti ini de vurgulamak isterim. Di er taraftan bir gerçe i de yinelemek istiyorum. Öteden beri dile getirdi imiz ve öngördü ümüz nokta, sektörde bundan sonraki sürecin markalar lehine geliflece idir. Kurumsallaflma yolunda mesafe alan sektörün bu gelifliminde aslan pay n n markalar m zda olaca gerçe ini 2009 y l nda bir kez daha teyit ettik. Net veriler aç klanmam fl olsa da markalar m z n sektörden ald pay n her geçen gün artt n, 2009 da bunu çok belirgin hissetti imizi ve izledi imizi belirtmek isterim. Sahip oldu umuz sektörel tecrübe ve bilgi birikimiyle Türkiye nin her noktas na nüfuz eden lojistik a m z, ana bayi organizasyonumuz ve efline ender rastlanan müstesna bayilik örgütümüzle 2010 y l nda da bu geliflimimizin devam edece ine ve çok yak n zamanda sektörde pazar pay m z n daha da yukar lara ç kaca na içtenlikle inand m z ifade etmek isterim. 11

12 SEKTÖREL Gündem 12 Optimall da aç lan stikbal, Bellona ve Regina ma azalar na büyük ilgi stikbal, Bellona ile mutfak ve banyoda dekorasyon trendlerini belirleyen Regina n n ayn gün, Kayseri nin dekorasyon merkezi Optimall da aç lan yeni ma azalar na Kayserililer yo un ilgi gösterdi Kayseri nin yeni cazibe merkezi olan ve Eve dair her fley konseptiyle yeni y l n ilk günlerinde aç l fl gerçekleflen Optimall da; mobilya ve dekorasyonda sektörün öncüleri stikbal, Bellona ve Regina yeni ma azalar n açt. 26 fiubat ta gerçekleflen aç l fl törenine, Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa Boydak, Boydak Holding CEO su Memduh Boydak ve markalar n üst düzey yöneticileri kat ld. Kayserililerin yo un ilgi gösterdi i aç l flta, renkli görüntüler yafland. Bir günde 20 bin kiflinin ziyaret etti i ve görülmemifl aç l fl indirimine sahne olan ma azalarda, yast klar 2.90 TL den, tek kiflilik yorganlar TL den, yataklar ise TL den sat fla sunuldu. 20 bin kiflinin ma azalar ziyaret etti i aç l fl gününde 10 bin yast k, 5 bin yorgan, 2 bin yatak ve 250 koltuk tak m sat fl gerçekleflti. Ma azan n aç l fl nda bir konuflma yapan Boydak Holding CEO su Memduh Boydak, 15 ay gibi k sa bir sürede 50 milyon TL yat r mla gerçeklefltirdikleri Optimall un, sahip oldu u 50 bin metrekarelik alanla dev bir dekorasyon ve al flverifl merkezi oldu una dikkat çekti. Bugün burada Türkiye nin lider markalar ndan stikbal, Bellona ve Regina n n ayn gün içerisinde yeni ma aza aç l fllar n gerçeklefltirdik diyen Memduh Boydak, markalar n n bundan sonra ev dekorasyonu ile ilgili her türlü ürün ve hizmeti ayn çat alt nda tüketicilerle buluflturaca n belirtti. Yüzlerce ürün binlerce metrekarelik ma azalarda stikbal, 7 bin 500 metrekarelik genifl alan yla modern koltuk tak mlar ndan emniyetli ve sa lam bazalara, birbirinden fl k modern yemek ve yatak odas tak mlar ndan ev tekstiline kadar birçok ürünü tüketicisine sunuyor. Uyku teknolojisinin lideri stikbal, sa l kl, ergonomik ve ortopedik yataklar ile de Optimall da keyifli uykunun adresi oluyor. Modern tasar mlar ve kendine özgü çizgisi ile Ev Modas n n öncülü ünü üstlenen Bellona, 2 bin 500 metrekarelik alana yay lan ma azas nda farkl tasar mlar, çeflitlili i ve fonksiyonelli i ile oturma grubundan kanepeye, yataktan bazaya, yatak odas ndan yemek odas tak mlar na kadar pek çok ürünü müflterilerine sunuyor. Kullan fll ve fl k tasar mlar yla mutfaklar evin en keyifli mekân haline getiren stikbal Regina ise 500 metrekarelik ma azas nda talyan esteti i ve stikbal kalitesini bir arada sunuyor. Evin buluflma noktas anlay fl ile tasarlanan stikbal Regina, fl k ve kullan fll mutfak, banyo modelleri ile ücretsiz projelendirme ve montaj hizmeti ile müflterilerine özel hizmet sa l yor.

13

14 SEKTÖREL Gündem 14 stikbal ma azalar nda yeni bir dönem bafll yor Sektörde yeniliklerin öncüsü stikbal, bir yenili e daha imza at yor ve ma aza çal flanlar için özel bir tasar mla haz rlanm fl k yafet uygulamas bafllat yor. Proje için alan nda uzman modac Cemil pekçi ile çal flan stikbal, önemli bir yat r ma da imza at yor Yenilikçi uygulamalar yla lider ve trend belirleyen marka olan stikbal, kurumsallaflma çal flmalar n pekifltirmeye yönelik bir uygulamas ile yine ad ndan söz ettirecek. Güçlü marka olman n, insana ve çal flana verilen de erden geçti inin bilinciyle hareket eden ve bu alandaki yat r mlar na yenisini ekleyen stikbal; ma azalar nda müflterilerini, özel olarak tasarlanm fl k yafetler giyen çal flanlarla karfl layacak. Türkiye de moda denilince akla gelen ilk isimlerden olan Cemil pekçi ile anlaflan stikbal; ma aza müdürü baybayan, sat fl elemanlar bay-bayan, yazl k ve k fll k olmak üzere toplam 12 ayr k yafet haz rlat yor. Çal flana verilen de erin göstergesi Bayilere ilk olarak 28 Mart ta Antalya Rixos Premium Otel de düzenlenen Bayi Toplant s nda aç klanan proje için haz rlanan tasar mlar görmek amac yla, 12 Mart ta Cemil pekçi nin ofisini ziyaret eden Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak ve Boydak Holding Bayi Yap land rma ve Perakende fl Gelifltirme Müdürü Aygün Baflok, bu çal flman n insana ve çal flana verdikleri de erin bir göstergesi oldu unu belirtti. Daha önce Türk Hava Yollar ve TRT çal flanlar için benzer bir çal flma gerçeklefltiren ve moda dünyas n n önde gelen isimlerinden olan Cemil pekçi ile çal flmay tercih ettiklerini söyleyen Bekir Boydak, sektörde lider bir marka olduklar na ve ma azac l k yap lanmas nda belli bir noktaya geldiklerine dikkat çekti. Boydak, Bu yap lanmay personele de tafl may düflündük ve kurumsallaflma çal flmalar n pekifltirmek için yeni k yafet uygulamas na gittik. Hem sat fl elemanlar m z n bu k yafetleri sahiplenmeleri hem de markam za yak fl r bir çal flma olmas için de sektörde lider bir modac ile çal flmay tercih ettik diye konufltu. lk etapta belirli büyüklükteki yaklafl k 400 bayide k yafetlerin uygulanaca n söyleyen Aygün Baflok da 2700 ü bayan, 1300 ü erkek olmak üzere 4 bin personel üzerinde uygulanacak çal flman n, zamanla tüm stikbal bayilerine yay laca n belirtti. Baflok, k yafetlerin üretimi ve da t m için önemli bir yat r m gerçeklefltirdiklerini de dile getirdi. Sektörde kalitesiyle öne ç kan bir marka olan stikbal ile çal flmaktan memnuniyet duydu unu belirten Cemil pekçi ise tasar mlar n, markan n de erlerini ve kurumsal kimli ini göz önünde bulundurarak haz rlad n söyledi. lk olarak yazl k k yafetler haz rlad klar n belirten pekçi, Rahat hareket edilebilecek k yafetler olmas na özen gösterdik. fi kl k, rahatl k ve ince detaylar ön planda tutuldu diye konufltu.

15

16 Sektörel Gündem 16 Boydak Holding Mobilya Grubu sektörde bir ilke daha imza att Boydak Holding Mobilya Grubu, sektörde bir ilke daha imza att. stikbal, Bellona, Mondi, Deco ve stikbal Regina markalar n n sat fl sonras hizmetlerinin takip edildi i Boyser Teknik Servis Hizmetleri A.fi., TSE den TS ISO Müflteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi ni ald Sektörde ilklerin öncüsü olan Boydak Holding Mobilya Grubu, mutlak müflteri memnuniyeti anlay fl nda gösterdi i baflar l performans, sat fl sonras hizmete de tafl d. Boydak Holding Mobilya Grubu nun sat fl sonras hizmetlerinin takip edildi i Boyser A.fi., Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) taraf ndan mobilya sektöründe ilk kez verilen TS ISO Müflteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi ni almaya hak kazand. 22 Mart ta Boydak Center da düzenlenen ve Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Boyser Yönetim Kurulu Baflkan Nazif Türko lu nun ev sahipli inde gerçekleflen törene, TSE Baflkan Tahir Büyükhelvac gil ve TSE den bir heyet kat ld. Törende, Tahir Büyükhelvac gil taraf ndan Nazif Türko lu na takdim edilen TS ISO Müflteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi, gurur kayna oldu. Sat fl sonras hizmete büyük önem veriyoruz Toplant da konuya iliflkin de erlendirme yapan Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak Boydak Holding Mobilya Grubu markalar olarak 53 y ld r mobilya sektöründe birçok yenili e imza att k. stikbal, Bellona, Deco, Mondi ve stikbal Regina markalar, yüzlerce ürününü Türkiye çap ndaki yaklafl k 2 bin 500 ma azada tüketicimizle buluflturman n gururunu yafl yor. Mobilya grubu olarak en büyük farkl l klar m zdan biri, ürün kalitesi kadar sat fl sonras hizmete verdi imiz önem. Sat fl sonras hizmette müflteri memnuniyetini en üst seviyeye ç karmak ve rakiplerimize örnek olmak amac yla Boyser Teknik Hizmetleri A.fi yi kurduk. Boyser in baflar l çal flmalar sonucunda da mobilya sektöründe TSE taraf ndan ilk kez verilen TS ISO belgesini befl markam zla almaya hak kazand k. Sat fl sonras hizmette de sektörün belirleyicisi olmaktan çok büyük onur ve mutluluk duyuyoruz diye konufltu. Boyser, TS ISO Belgesi için Kas m 2009 da çal flmalara bafllad ve tek seferde denetimden geçti. 12 Mart 2010 tarihinde baflvurusu onaylanan Boyser Teknik Servis Hizmetleri; stikbal, Bellona, Mondi, Deco ve stikbal Regina markalar n n ürün, sat fl, da t m ve servis olmak üzere tüm hizmetlerini bir arada sunuyor. Boyser, Boydak Holding Mobilya Grubu markalar na gelen tüm flikâyetleri titizlikle ele al yor ve belli bir sistematikle çözüme kavuflturuyor.

17

18 EKONOM 18 Prof. Dr. Kerem Alkin hracat büyüme için umut verse de, yüzde 5 büyüme için iç talebin canlanmas na ihtiyaç var Hiç flüphesiz, Türkiye nin yeni y lla birlikte ihracat verilerindeki iyileflmenin h zland na flahit oluyoruz. Y l n bafl ndan bu yana beklentilerin üzerinde art fl gösteren ihracattaki geliflme moral veriyor. Mart ay na da h zl bafllayan ihracatta 10 günlük art fl yüzde 50'ye ulaflm fl durumda. Bu dönemde yüzde 59.6 artan otomotiv ve yan sanayi ihracat 460 milyon dolar n üstüne ç karken, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracat ndaki art fl da yüzde olarak gerçekleflti. Tar m ürünlerindeki ihracat art fl ise yüzde 50'yi aflt. Di er önde gelen sektörlerden elektrik ve elektronikte yüzde 48.9, haz r giyimde yüzde 44.1 ve tekstilde kaydedilen yüzde 50.9 oran ndaki art fllar da ihracat n gidiflat na iliflkin umutlar art rd. Sanayi sektörünün mart ay ihracat n n, flubata göre yüzde 8.8 oran nda artmas da olumlu beklentileri güçlendirdi. Türkiye statistik Kurumu nun gecikmeli verileri, ocak ay nda al nan siparifller ve ciro ile üretim ve ihracat göstergelerine bak ld nda, birkaç ayd r hissedilmekte olan krizden ç k fl ve canlanma iflaretlerinin bafllad sektör say s n n giderek artt n ortaya koyuyor. Bu durum, ekonomi yönetimini de, 2010 y l n n büyüme öngörüsünün yüzde 3,5 den, yüzde 4-4,2 ye ulaflabilece i konusunda umutland rm fl durumda. Bununla birlikte, kritik konunun halen iç talep oldu u da göz ard edilmemeli. Bu y l Avrupa Birli i ne yönelik ihracat m z n 52 milyar dolara yükselebilece i görülüyor. Bu durumda 2010 y l nda Türkiye nin, küresel kriz nedeniyle 132 milyar dolardan 102 milyar dolara gerilemifl olan ihracat hacmini 112 milyar dolar ve üstünde bir düzeye yükseltme niyeti varsa, 8 ile 10 milyar dolarl k bu art fl n birinci ve ikinci kuflak komflu ülkelere yap lan ihracat m z art rmaktan geçti ini bilmemiz gerekiyor. Otomotiv, üretim ve ciroda öncü Otomotiv, özellikle ocakta kaydetti i performansla krizden ç k flta en önde koflan sektörlerin bafl nda geldi. Türkiye statistik Kurumu na göre ocak ay nda al nan siparifllerde geçen y l n ayn ay na

19 göre yüzde 46.4, ciroda da yüzde 43.6 art flla otomotiv, tüm sektörler içinde birinci oldu. Otomotiv, üretim kaleminde ise yüzde 66.8, ihracatta da yüzde 64 art flla ikinci s rada yer ald. Siparifllerde birçok alt sektörde gözle görülür bir canlanma oldu u, bunun da üretim, ihracat ve ciro art fl n beraberinde getirdi i gözlendi. Özel sektör d fl borcunu da yavafl yavafl azalt yor Özel sektörle ilgili bir olumlu haber de 2008 y l nda zirveye ulaflan d fl borç stokunun azalmas. Özel sektörün uzun vadeli d fl borcu, 2008 y l sonunda 140 milyar dolara ç km flken, 2009 y l nda sektörün net d fl borç ödeyicisi olmas nedeniyle 12 milyar dolar azalmayla milyar dolara indi. D fl borç stokundaki azalman n 2010 y l nda da sürdü ü gözleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas 'n n aç klad veriler, özel sektörün uzun vadeli d fl borcunun bu y l n ocak ay nda 2.2 milyar dolar daha azalarak, milyar dolara geriledi ini gösteriyor. IMF'den Pekin'e Yuan uyar s ABD ve Avrupa Birli i nden sonra Çin in para birimi Yuan n de eri için bir uyar da IMF den geldi. IMF Baflkan Dominique Strauss-Kahn, Yuan n de erinin çok alt nda ifllem gördü ünü belirtti. Dominique Strauss-Kahn' n aç klamas kritik bir zamanda geldi. Zira ABD Senatosu Yuan revalüe etmemesi halinde Çin'e yapt r mlarda bulunulmas n öngören bir tasar y ele al yor. ABD, Pekin'in ihracat oranlar n art rmak için Yuan bask alt nda tuttu unu düflünüyor. Yuan n düflük olmas, Çinli ihracatç lara rekabet aç s ndan avantajl bir konum sa l yor ve böylece Çin bütçe fazlas verirken, ABD bütçe aç yla mücadele etmek durumunda kal yor. IMF, Yuan n düflük de erinin mali krize yol açan küresel dengesizliklerin bir parças oldu unu söylüyor. Türkiye nin; ABD, Avrupa Birli i ve IMF in Yuan n de eri konusunda Çin e yönelik uyar lar n iyi takip etmesi gerekiyor. Türkiye için esas ad m, IMF ofisinin kapat lmas olmal Yunanistan n IMF ile masaya oturaca dedikodular konufluladursun, ekonomi çevrelerinde hemen hemen iki y ld r takip edilmekte olan Türkiye ile Uluslararas Para Fonu (IMF) aras ndaki muhtemel yeni stand-by anlaflmas süreci, bir bak ma beklendi i gibi, her iki taraf n da flu aflamada bir anlaflmay gerekli görmemesi ile sonuçland. fl dünyas nda ve finans çevrelerinde flu an için bu geliflme olumlu ve Türkiye için sayg nl k kazand racak bir geliflme olarak alg land. Dünyan n en seçkin 20 ekonomisinin üye oldu u G-20 Grubu nda hiçbir ülkenin IMF ile bir anlaflmas olmad hat rlat larak, Türkiye nin bir anlaflma yapmas halinde prestij kayb yaflayabilece i ifade edildi. Türkiye için bir stand-by anlaflmas n n en temel eksikli i, bu y l 185 milyar TL iç borçlanma yapmas gereken Hazinemizin, bu kayna n tümünü yurtiçi piyasalardan çekecek olmas. Dolay s ile bu y l yat r m yapmay hedefleyen, iflletme sermayesini güçlendirmek isteyen reel sektör firmalar varsa, Hazine bu ölçüde yüklü bir borçlanma gerçeklefltirirken, piyasadan istedi i ölçüde kredi imkân bulamayabilir. Yani yüzde 3,5 lik büyüme hedefini daha da yukar lara tafl mak konusunda IMF kayna kullan labilirdi. Ancak IMF in belki de ard ard na gündeme getirdi i yeni flartlar, bu kayna n büyüme amaçl kullan lmas n engelliyorsa, hükümet bu süreci daha fazla sürdürmenin bir anlam olmad n düflünmüfl olabilir. Benim dile getirmek istedi im bir baflka husus ise IMF ile art k bir anlaflma yapmay gerekli görmeyen, makro-ekonomik dengeler aç s ndan önemli süreçleri geride b rakm fl bir Türkiye nin, Ankara da da bir IMF ofisinin gereksizli ini dile getirmesi. Hakikaten de IMF in hangi ülkelerde halen düzenli ofisi var, diye bakt m zda, fakir Afrika ülkeleri baflta olmak üzere Türkiye nin bugün dünya ekonomisi ve siyasetindeki konumuyla yak ndan uzaktan alakas olmayan ülkelerde IMF ofisi oldu unu görüyoruz. Bir de Rusya da var. O halde Türkiye bundan sonra IMF deste i olmadan da yola devam edebilece ine inanmaya bafllam fl ve bunu kan tlayabilen bir ülke olduysa bunun bir sonraki ad m, IMF Ankara temsilci inin veya ofisinin de kapanmas olmal. 19

20 BAKIfi Aç s 20 Mondi Genel Müdürü zzet Sümer, k sa sürede tüketici nezdinde alg s de iflen ve sektörde fark yaratan Mondi nin serüvenini anlatt. Boydak Holding Mobilya Grubu markalar aras na dahil olmas n n ard ndan yeni bir kimli e bürünen Mondi, 2010 da da pek çok yenili e imza atacak Mondi Genel Müdürü zzet Sümer: amatör ruhla profesyonelli in Baflar m z n alt nda Boydak Holding in mobilya grubu markalar ndan Mondi nin tüketici nezdindeki alg s, k sa sürede de iflti, tan n rl ve bilinirli i artt. Öncelikle bu baflar n n alt nda yatan s rlar nelerdir? Baflar n n alt nda yatan en büyük s r, Boydak Holding in sektördeki alg s. Mondi nin Boydak Holding Mobilya Grubu markalar aras na dahil olmas ile tüketici nezdindeki alg s de iflmeye bafllad. Boydak Holding Mobilya Grubu nun 50 y ll k tecrübesine sahip olan Mondi nin teknolojisi, bilgisi, iletiflimi yenilendi. Amatör ruhla profesyonelli in birleflmesi, di er markalar n tecrübelerinden faydalan lmas da baflar y getirdi. Hedef kitlemizin ihtiyaçlar na ve beklentilerine uygun tasar mlar m zla, kaliteli ürünlerimizle her geçen gün birleflmesi yat yor baflar lar m za yenilerini ekliyoruz. Ana bayi teflkilat m z n iyi bir yap ya sahip olmas, bayi yap lanmam z n h zl ca geliflmesine sebep oldu. Bugün sahip oldu umuz baflar n n alt nda bizimle birlikte ayn sinerji ile çal flan ve markaya inanarak gayretlerini esirgemeyen bayilerimizin büyük pay var. Bayi a m z ve tan t m kampanyalar m z sayesinde hedef kitlemizle sa l kl iletiflim kurabiliyoruz. Özellikle 2009 y l n n markam z ad na çok baflar l bir y l oldu unu söylemeliyim y l Mondi için nas l geçti, 2010 y l nda neler hedefliyorsunuz? Geçti imiz y l dünyada yaflanan ekonomik

21 durgunlu un zirve yapt bir y l oldu. Asl nda sinyalleri çok önceden al nm flt. Krize haz rl ks z yakalanan, rekabetçi olmayan firmalar için olumsuz etkileri oldu. Mondi olarak biz krizi f rsata çeviren firmalar aras nda yer ald k y llar aras nda yüzde 55 oran nda büyüme sa lad k. Bu çok ciddi bir oran. Mondi nin Boydak Holding Mobilya Grubu ile birleflmesi ve son üç dört y lda geliflen altyap m z, geçifl sürecinde yapt m z haz rl klar, krizde Mondi ye büyük avantajlar sa lad y l Mondi tarihinde çok baflar l bir y l oldu y l nda da Mondi nin yüzde 36 oran nda büyümesini hedefliyoruz. lk iki aya bakt m zda bu hedefi gerçeklefltirebilece imizi görüyoruz. Bir önceki y l n ayn dönemine bakt m zda büyüme oran m z yüzde 105. Mondi yi sektörde farkl laflt ran, rakiplerinden ay ran özellikler nelerdir? Mondi yi rakiplerinden farkl laflt ran en önemli özellik teknolojiye yap lan yat r m. Ayr ca insan kaynaklar na, iletiflime, Ar-Ge ye verilen önem de bizi rakiplerimizden ay r yor. Bu kadar h zl bir büyüme karfl s nda hantallaflmayan, h zl ve esnek bir yap m z var. Yüksek marka imaj na sahip kaliteli ürünlerimize uygulad m z fiyat stratejisi de bizi farkl k l yor. Yeni y lda ürün stratejilerinizi belirlerken nelere dikkat ettiniz? Müflterileriniz ve hedef kitle ile aran zda nas l bir etkileflim var? Müflterilerimizle aram zda hem ekonomik hem de duygusal bir ba var. Sat fl sonras hizmet çok önemli. Müflterilerimizle sat fl sonras nda da iletiflime devam ediyoruz. Arad klar, ihtiyaç duyduklar her türlü ürünü bayilerimizde ekonomik olarak bulabilen müflterilerimiz memnun ayr l yorlar. Bayilerimizin de hedef kitle ile olan iletiflimleri memnuniyet verici düzeyde. letiflim çal flmalar yla da Mondi, sektörde fark yaratan bir marka. Reklam stratejilerinizde bu y l de ifliklik olacak m? Neler planl yorsunuz? Bu y l da e lenceli mesajlarla tüketicinin dikkatini çekmeye devam edece iz. Geçti imiz dönemde yürüttü ümüz iletiflim kampanyalar m z büyük dikkat çekti. Güncel olaylar ve konular etraf nda gelifltirdi imiz reklam kampanyalar m z çok be eniliyor. En çok ilgi çeken reklamlar m zdan biri K z m sana Mondi alay m m? oldu. Ayr ca izdivaç programlar na at fta bulunan reklam çal flmam z da büyük ilgi çekti. Ak lda kalmak amac yla yapt m z çal flmalar yeni dönemde de sürdürece iz. Reklam kampanyalar m z n olumlu etkileri ciromuza da yans yor. Gelecek befl y l içinde Mondi markas n nas l ve nerede konumland r yorsunuz? Kalitemizden ödün vermeden, yeni trendlere uygun ürün çeflitlerimizle gelecek y llarda da hizmetlerimizi sürdürece iz. Yeni y lda yeni ürünlerle ilgili olarak Mondi bayilerine iletmek istedi iniz mesajlar n z var m? 2006 y l ndan 2009 a kadar belli ürün gruplar yla çal flmalar m z sürdürdük da de iflim bafllad. Bu y l da Mondi, yepyeni ürünlerle müflterilerimizin karfl s nda olacak. Ma aza ve bayi say m z n artmas, teflhir alanlar m z n büyümesi ile daha fazla ürün gruplar sergileme flans na sahibiz da çok ciddi bir biçimde yeni ürünlerimizle pazarda var olaca z, yeni trendlere ve müflteri ihtiyaçlar na cevap veren güncel ürünlerimizi tüm bayilerimizde sergileyece iz. Bayilerimiz, markalar n n gücüne inanmaya, güvenmeye devam etsinler. Önümüzdeki befl y l içinde Mondi nin büyüme planlar ayn flekilde devam edecek. Bayilerimizle baflar lar m z sürdürece iz ve hep beraber büyüyece iz y l nda Mondi nin yüzde 36 oran nda büyümesini hedefliyoruz. lk iki aya bakt m zda bu hedefi gerçeklefltirebilece imizi görüyoruz. Bir önceki y l n ayn dönemine bakt m zda büyüme oran m z, yüzde

22 Çevre Teknoloji 22 Ak ll evlerle konfor, güven, tasarruf Bir ev düflünün. Sizin yerinize kaloriferi yak p evin s s n ayarl yor ya da elektri in seviyesini Televizyonu, hatta sizi gözünüzden tan y p kap y bile aç yor. Evlerimiz, geliflen teknoloji sayesinde ak ll evler haline dönüflerek hayat çok daha yaflan l r k l yor Hayalleri süsleyen özellikler tafl yan, sa lad enerji tasarrufu ile hem çevreye hem de ekonomiye katk sa layan ak ll evleri Marmara Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi Mekatronik E itimi Bölümü Baflkan Prof. Dr. Nihat Akkufl ile konufltuk. Özellikle mekatronik esaslar üzerine tasarlanm fl, alg lama, kontrol etme ve problemlere optimum cevap sunma yetilerine sahip sistemlerin, evlerde giderek daha yayg n kullan ld n belirten Akkufl, büyük ve orta ölçekli iflyerlerinde de benzer uygulamalar n enerji tasarrufu sa lad na dikkat çekiyor. Ak ll ev nedir? Birkaç flekilde s n fland rabilece imiz ak ll evler, teknolojisine göre kontrol edilebilir evler, programlanabilir evler ve yapay zekâya sahip evler olarak de iflik isimler al yor. Programlanabilir evlerde, baz flartlar ortaya koyuyoruz ve sistemin o flartlara uymas n istiyoruz. Örne in evin s s n n belli bir dereceye ayarlanmas Kontrol edilebilir evlerde s, nem gibi özellikler sadece kontrol edilebiliyor. Yapay zekâya sahip evler ise verili birtak m flartlar kendi içinde optimize ederek, en iyi koflula, en kestirmeden gidebiliyor. Örne in gece ve gündüze göre s y kendisi düzenliyor. Bu tip evlerde bizi flafl rtabilecek baflka hangi uygulamalar var? Uzaktan kumanda var, televizyonu aç p kapat yor, elektri in seviyesini ve evin s s n ayarl yor. Asl nda tamamen konfora yönelik. Güvenlikte etkin evler de ak ll ev asl nda. Örne in bu evler, kameralarla girifl ç k fllar kontrol ediyor, hareket eden cisimleri alg layabiliyor. Görüntü iflleme de çok önemli bir teknoloji kap n n önündeki kamera sizi tan yor ve kap y otomatik olarak aç yor ya da açm yor. Türkiye de bu teknolojilere ulaflmak ne kadar mümkün? Belki daha çok pahal evlerde uygulan yor ama zamanla yayg nlaflacak. Bize daha çok piyasadaki flirketlerin, yurtd fl ndan getirdikleri teknolojilerle geliyor. fiu anda otomasyonun en güzel uygulamalar Ç ra an Palas gibi önemli otel ve restoranlardaki

23 havaland rma sistemleri. Bunlar havay nokta nokta kontrol edebiliyor. Nem, s cakl k, bas nç gibi sensörlerle o noktalar insan için yaflanabilir hale getiriyor. O anlamda bakt m zda programlanabilir evler statüsüne soktu umuz evleri, art k Türkiye de orta gelir grubunun biraz üzerindeki kesimin yerleflim yerlerinde kullanabiliyoruz. Dünyada ve Türkiye'de, büyük iflletmeler, üretim alanlar veya fabrikalar için ak ll evlerdeki uygulamalara benzer ne tür uygulamalar söz konusu? Dünyada ve Türkiye'de endüstriyel uygulamalarda günefl, rüzgâr, su, jeotermal ve hidrojen yak t hücreleri kullan m teflvik ediliyor. Enerji potansiyeli bak m ndan ilk s ray günefl enerjisi al yor ve bunu hidrolik enerji takip ediyor. Enerji kullan m yo un iflkollar nda, s nmahavaland rma ve üretimde kullan lan enerji olarak ayr ayr incelenir ve her iki alanda ak ll sistemlerle kontrol ve takip edilirse önemli katk lar sa lanabiliyor. Son zamanlarda günefl panelleri ile havadan ve yeralt ndan sa lanan enerjilerle özellikle s nma konusunda önemli tasarruf sa lan yor. Yine fabrikalar n, özellikle de idari bina k s mlar nda Eco-Cute ad verilen ve enerjiyi, kullan lmad saatlerde depolayarak normal kullan m zaman nda devreye veren sistemler, geliflmifl ülkelerde artan oranda kullan l yor. Bu say n n çok yak n gelecekte 5 milyon ünite (5 milyon alanda uygulama) olaca konusunda da olumlu bir görüfl bulunuyor. Gelecek 10 y l içinde "Ak ll evler ve iflyerleri" sizce Türkiye'de ne kadar yayg n hale gelecek? Ak ll ev uygulamalar, önümüzdeki 10 y l içerisinde Türkiye de önemli ölçüde artacak. Bugün yurtd fl ndan temin edilen birçok ak ll sensörün, vanan n, kontrolörün yerli imalat, artan oranda yap l yor. Bu da ekonomik anlamda fiyatlara yans yor. Bugün orta ve büyük binalarda kullan lan HVAC sistemleri ile bir evin s s ve havaland rmas çok daha iyi kontrol edilebilecek ve gerekmeyen yerler enerji aç s ndan tasarruf amaçl yönetilebilecek durumda. Nihat Akkufl Kimdir? Yüksek lisans n Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde ve doktora e itimini Tokyo Metropolitan Üniversitesi nde tamamlayan Prof. Dr. Nihat Akkufl, çok say da yüksek lisans ve doktora tezine dan flmanl k yapt. Akkufl halen Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik bölümünde ö retim üyesi olarak görev yap yor. Daha küçük iflyerlerinde, özellikle ma azalarda konfor, güvenlik ve enerji tasarrufu için hangi ak ll uygulamalar yap labilir? Özellikle küçük ve orta ölçekli iflletmelerde enerji tasarruflu sistemleri seçmek ve haz r alarak kullanmak faydal olabilir. Eco-Cute sistemlerin kullan m büyük fayda sa layabilir. Özellikle fotovoltaik cam ve piller orta ve uzun vadede önemli enerji tasarrufu sa lar. Ak ll vana sistemleri de çok önemli bir tasarruf arac d r. Termostatik radyatör vanalar n n kullan m kurallar ve fonksiyonellikleri EN215 Avrupa Standard ile belirlenmifltir. EN 215 standard na göre farkl sensör teknolojileri mümkün olmakla birlikte günümüzde s v dolgulu sensörlerin en uygun seçim oldu u konusunda sektörde ve uzmanlarda ortak bir görüfl oluflturmufltur. 23

24 OUTDOOR outdoor 24 Yurtd fl nda h zl ve emin ad mlarla büyümeye devam eden stikbal, Avrupa turuna Fransa ile devam ediyor. Ülkenin önemli flehirlerinden Reims, Marsilya ve Blois da açt üç yeni ma aza ile Fransa daki yerini sa lamlaflt ran stikbal, 2011 de ülkedeki ma aza say s n 20 ye ç karmay hedefliyor Fransa da art arda üç yeni ma aza Avrupa n n en gözde ve önemli ülkelerinden olan Fransa da açt üç yeni ma aza ile ülkedeki ma aza say s n dokuza ç karan stikbal, yurtd fl nda h zla büyüyor. Geçti imiz y l Hollanda da açt ma azan n ard ndan rotas n yeniden Fransa ya çeviren stikbal, dünyada ve Avrupa da mobilya sektöründeki yerini sa lamlaflt rmaya devam ediyor. Fransa da üç gün boyunca arka arkaya yapt aç l fllarla Avrupa daki ma aza say s n 49 a ç karan, yurtd fl ndaki toplam ma aza say s ise 229 a ulaflan stikbal, hem 2010 hem de 2011 de yurtd fl yat r mlar na devam etmeyi planl yor. Yurtd fl hedefleri do rultusunda Almanya, ngiltere, Belçika, Avusturya, Yunanistan ve Hollanda dan

25 sonra rotas n Fransa ya çeviren ve buradaki ma aza say s n dokuza ç karan stikbal, 2011 y l nda bu rakam 20 ye yükseltmeyi hedefliyor. Avrupa kültürü ile stikbal markas n buluflturmaktan gurur duyuyoruz Fransa n n en önemli flehirlerinden Reims, Marsilya ve Blois da, ortalama bin metrekarelik büyüklükteki ve içinde her türlü ürünün yer ald stikbal ma azalar n n aç l fl na Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, Marsilya Baflkonsolosu Özer Aydan, Marsilya Muavin Konsolosu Sabiha Kaçamak, Marsilya Bölge Belediye Baflkan, Boydak Holding Yönetim Kurulu üyeleri ve Tük ifladamlar dernekleri kat ld. Aç l fl töreninde konuflma yapan Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, Avrupa kültürü ile stikbal markas n buluflturman n kendileri için büyük bir gurur kayna oldu unu, Avrupa n n en önemli ülkelerinde ürün ve hizmetleriyle be eni ve baflar kazanman n mutlulu unu yaflad klar n vurgulad. Fransa da arka arkaya üç yeni ma aza daha açt k ve hedefimiz yak n dönemde bu say y 20 ye ç karmak diyen Bekir Boydak, stikbal in 2010 y l nda Avrupa da yat r mlar na ve büyümeye h zla devam edece ini sözlerine ekledi. KÜNYE Resmi ad : Fransa Cumhuriyeti Yönetim biçimi: Parlamenter Baflkanl k Tipi Cumhuriyet Baflkent: Paris Resmi dil: Frans zca (anayasal) Konum: Bat Avrupa'da, kuzeyde Lüksemburg, Belçika ve Marfl Denizi; bat da Atlas Okyanusu ve Biskay Körfezi; güneyde spanya ve Akdeniz; do uda talya, sviçre ve Almanya ile çevrili. Yüzölçümü: 547 bin 30 km 2 Para birimi: Avro 25

26 OUTDOOR outdoor 26 Haz rlayan: Hülya Bal Markam za, kalitemize ve sundu umuz konsepte büyük ra bet var Boydak D fl Ticaret Genel Müdürü Murat Bozda ile Fransa da hizmete giren üç yeni ma azan n ard ndan ülkedeki çal flmalar ve hedefleri konufltuk. Bozda, Türkiye deki ma azac l k anlay fl n Fransa da da bölgesel olarak yerlefltirmek istediklerini söylüyor stikbal'in Fransa'daki faaliyetleri ve ilk ma azan n aç l fl ndan bu yana yaflananlar anlat r m s n z? 10 y ld r Fransa da faaliyet gösteriyoruz. Son befl y ld r Türkiye deki gibi concept ma aza çal flmalar m z sürüyor. Paris ve banliyölerinden bafllayarak Lyons, Reims ve Marsilya da concept ma azalar açmay sürdürdük. Concept ma azac l a geçiflle birlikte markan n bilinirli inin ve markaya ba l l n önemini bir kez daha gördük. Fransa daki ana hedefimiz, ülkedeki yerli, etnik ve orta s n f tüketicilere hitap etmek. Türkiye deki ma azac l k anlay fl m z Fransa da da etkin flekilde bölgesel olarak yerlefltirmek istiyoruz. Türkiye deki marka tecrübelerimizi Fransa n n pazar flartlar na uyarlayarak belli bir pazar pay elde edece imize inan yoruz. Ürünlerimizin fonksiyonel ve tasar m özellikleri genel anlamda bu pazar n ihtiyaçlar ile örtüflüyor. Fransa da görünürde büyümemizin önünde bir engel yok. Bulundu umuz her ülkede oldu u gibi burada da büyümeye devam ediyoruz. Fransa pazar n n di er Avrupa ülkelerindeki pazarlardan fark ve benzerlikleri nelerdir? Bu pazardaki ikinci ve üçüncü kuflak Türkler fiyattan ziyade marka, kalite ve sundu umuz konsept bütünlü üne ra bet ediyor. Frans z tüketicisi çok seçici olmakla beraber marka alg s na önem veriyor. Genel Avrupa tüketicisi gibi marka unsurunu önemseyip, markal al flveriflin sa lad hizmet ve kolayl klardan istifade etmek istiyorlar. Türkiye de sundu umuz marka, kalite ve hizmet anlay fl n Fransa da da sundu umuz sürece belli bir yer edinece imizi gördük. Genel olarak Frans z tüketicisinin be endi i markaya sad k oldu unu gözlemledik. Fransa halk n n di er Avrupal tüketicilerden önemli bir fark ise herhangi bir ürün veya hizmeti çok zor be enmeleri. Ancak be endikten sonra da sürekli müflteri oluyorlar. Fransa da yaflayan Fas ve Cezayir kökenli tüketiciler de ürünlerimize özel ilgi gösteriyor. Peki en çok hangi ürün gruplar be eniliyor? Genel tüketici al flkanl klar ndan bahsedebilir misiniz? Ürünlerimizin ortak özelli i olan fonksiyonellik, ça dafl çizgiler ve öncü tasar mlar tüm ürün gruplar na ilgiyi beraberinde getiriyor. stikbal in tasar mlar genel olarak evrensel tasar mlar, dolay s yla ufak renk ve kumafl farkl l klar ile bölgesel tüketicinin zevkine hitap etmemizi mümkün k l yor. Çok özel taleplere girmiyoruz. Mevcut model ve desenlerimizi bölgeye özgü k labilmek için renk kombinasyonlar yap yor, farkl kumafl seçenekleri sunuyoruz. Genel olarak tüm ürün gruplar m za ilgi oldu unu gözlemledik. Concept ma azac l a a rl k verme karar m z n da yerinde oldu unu söyleyebiliriz. Orta kesime hitap etti imiz için fiyat unsurunu da önemsiyoruz.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

Ankara nın liderler zirvesi...

Ankara nın liderler zirvesi... Ankara nın liderler zirvesi... 1 2 Başkent e yeni bir yıldız doğuyor 3 4 İvedik OSB de yıldızlar geçidi! Ankara nın ilk modern organize sanayi bölgesi İvedik OSB de yer alan Commerce Center la, İvedik

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 www.ekonomi.gov.tr İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 T. C. EKONOMĐ BAKANLIĞI 1 WEB PORTAL Ekonomi Bakanlığı hizmet ve faaliyetleri ile ilgili çok sayıdaki web sitesinin içeriği birleştirilerek

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı