Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz..."

Transkript

1 MART-N SAN-MAYIS 2010 SAYI 20 B ZB ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYINLANIR SAYI 20 MART-N SAN-MAYIS 2010 Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz... stikbal, Bellona ve Mondi MOB ta göz doldurdu Boydak Holding Mobilya Grubu sektörde bir ilke daha imza att ve TSE den TS ISO Müflteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi ni ald

2

3 SUNUfi Yenilikçi yaklafl mlar m z n meyvelerini üçer befler al yoruz Güçlü ve öncü imaj m z perçinleyen geliflmelerle ad m att m z 2010 y l, Ar-Ge ye ve insana yapt m z yat r mlarla, çok daha güzel ve baflar l bir y l olacak Boydak Holding olarak en önemli önceliklerimizden biri, müflterilerimizi yenilikçi ürünlerle tan flt rmak. Bu anlamda h z kesmedi imiz yat r mlar m za ve Ar-Ge çal flmalar m za, 2010 da da devam ediyoruz. Teknolojik yat r mlar kadar önem verdi imiz insana yat r m konusunda da çal flmalar m z sürüyor. Güçlü ve öncü marka olman n, insana ve çal flana verilen de erden geçti inin bilinciyle hareket eden stikbal in; önümüzdeki günlerde uygulamaya geçirece i k yafet projesi, kurumsal marka kimli imizi güçlendirmenin yan s ra çal flanlar m z n aidiyet duygusunu da art racak. Müflterilerimiz nezdinde marka imaj m za da olumlu etkisi bulunacak proje için birlikte çal flt m z moda sektörünün önemli isimlerinden Cemil pekçi nin haz rlad tasar mlar, ilk olarak 28 Mart ta Antalya da gerçeklefltirdi imiz Bayi Toplant s nda tüm bayilerimizle paylaflt k. Ald m z olumlu tepkiler, do ru bir ifl yapm fl oldu umuzu göstermesi aç s ndan bizleri sevindirdi. Her zaman üzerinde önemle durdu umuz ve bizi biz yapan de erlerimizden olan yenilikçilik konusunda bizleri sevindiren bir geliflme de stikbal, Bellona, Mondi, stikbal Regina ve Deco markal mobilya ürünlerinin sat fl sonras teknik servis hizmetlerini veren flirketimiz Boyser in, Türkiye mobilya sektöründe bir ilk olan Müflteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi ni (TS ISO10002) almas. 22 Mart ta Türk Standartlar Enstitüsü Baflkan Say n Tahir Büyükhelvac gil in bizzat Boydak Holding de yap lan törene kat larak Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Boyser A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Nazif Türko lu na takdim etti i belge, bizlere gurur verdi y l nda verilmeye bafllayan TS ISO10002 belgesini almak için, 2009 y l Kas m ay nda yap lan müracaat n k sa sürede sonuçlanm fl olmas, Türkiye de mobilya sektöründe bir ilk oldu u kadar büyük bir baflar n n da göstergesi. Yeni y l n ilk günlerinde pefl pefle ald m z sevindirici haberlerden biri de, flirketlerimizden Boytafl ve Merkez Çelik in 2009 Türk Patent Ödülleri töreninde ald klar birincilik ve ikincilik ödülleri oldu. Türk Patent Enstitüsü nün düzenledi i ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n da kat ld törende, Ar-Ge ye özel önem vererek çal flmalar n ve yat r mlar n h z kesmeden sürdüren Boytafl ve Merkez Çelik, Türkiye nin en çok patent ve tescil baflvurusunda bulunan firmalar aras nda birincilik ile ikincilik ödüllerine lay k görüldüler. fiirketlerimizi, göstermifl olduklar baflar dan dolay dergimiz arac l yla bir kez daha kutluyoruz. nan yoruz ki, bu y l da Boydak Holding olarak benzer baflar lara imza ataca z. Çal flanlar m z, Türkiye geneline yay lm fl bayi a m z ve ayn hedef do rultusunda kenetlenmifl yap m zla buna yetecek gücümüz var. Nice baflar lara hep birlikte Sayg lar mla, Bekir Boydak 3

4 Ç NDEK LER 4 SEKTÖREL GÜNDEM 6 EKONOM ÇEVRE 22 OUTDOOR 24 KAMERA ARKASI 28 ÜRÜN TASARIM 30 ROTAMIZ 32 BAY LER 36 RENKLER 40 OKTAY USTA SA LIK 46 SPOR GÜNCEL 51 BOYDAK TAN HABERLER 54 KÜLTÜR SANAT 64 BULMACA Bulmacan n çözümü mtiyaz Sahibi Boydak Holding ad na Bekir Boydak Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl Editör Kadriye Yüzerero lu Görsel Yönetmen Ahmet Akgül Katk da Bulunanlar Hülya Bal Yay n Kurulu Bilal Uyan k Halit Bayhan Aygün Baflok Muzaffer Çetinkaya Hasan Ünal Ar n Saydam Ülkü Karaosmano lu Duygu Ülgen Reklam Ebru Çal flkan Yap mc Kesiflim Yay nc l k ve Tasar m Hizmetleri A.fi. Kasap Sokak, Hilmi Hak Han, 22/ Esentepe-fiiflli/ stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Yönetim Yeri Boydak Center, O.S.B. 6. Cad. No: 35 Kayseri e-posta: Bask Elma Bas m Halkal Caddesi No: 164 B4 Blok Sefaköy/ stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n 54

5 Y l n ilk çeyre ini geride b rakt k ve hep birlikte bahara merhaba diyoruz. Do a yavafl yavafl uyan rken biz h z m zdan bir fley kaybetmeden yepyeni haberlerle, geliflmelerle ve yeniliklerle karfl n zday z Büyük bir aile olman n gururunu yafl yoruz Büyük bir aile olmak ve hep birlikte gelece e yürümek, güven veriyor, güçlü k l yor. Yeni y la yeni ürünlerimizi sergileyerek girdi imiz stanbul Mobilya Fuar (IMOB), Boydak Holding Mobilya Grubu markalar olarak sektörde takip edilirli imizi, trendleri belirledi imizi bir kez daha gözler önüne serdi ve hepimiz için gurur kayna oldu. Türkiye nin dört bir yan ndan gelen bayilerimizle adeta bir buluflma noktas olan IMOB Fuar nda sergiledi imiz yeni koleksiyonlar ve üç markam z n Pazarlama Müdürleri ile yapt m z röportajlar Sektörel Gündem sayfalar m zda genifl bir biçimde yer al yor. Ayr ca Boydak Holding Mobilya Grubu Pazarlama Koordinatörü Bilal Uyan k ve Mondi Genel Müdürü zzet Sümer ile yapt m z röportajlar da sektöre fl k tutuyor. Yeni say m zda, stikbal e yönelik önemli bir yenilikten söz ediyor olman n mutlulu unu yafl yoruz. 28 Mart ta yap lan Bayi Toplant s nda da dile getirildi i gibi stikbal ma azalar nda çal flan sat fl elemanlar ve ma aza müdürleri, ünlü modac Cemil pekçi taraf ndan haz rlanan k yafetlerle müflterilerini karfl layacak. Sektörde ilk olan bu uygulama ile ilgili haberimizi de ilerleyen sayfalarda görebileceksiniz. Yine sektörün lider markas stikbal in Fransa da hizmete açt üç yeni ma aza haberi ile Bellona n n 2010 a özel koleksiyonu Suena için gerçeklefltirilen ve geçti imiz günlerde ekranlarda görmeye bafllad m z reklam filminin perde arkas, merakla okunacak konular aras nda. Yönünü Kayseri ye çevirdi imiz Rota sayfalar m z takiben yer verdi imiz Kayserili bayilerimiz de bu say m z n önemli konuklar ndan. Ekranlar n sevilen yüzü ve hatta son zamanlar n televizyon y ld z diyebilece imiz Acun Il cal ile gerçeklefltirdi imiz s cak ve samimi sohbeti de Renkler sayfalar m zda okuyabilirsiniz. Spor sayfalar m z n da de erli bir konu u var: Aziza Makukula. Kayserisporlu Makukula n n, tak m ve Kayseri ile ilgili yorumlar n n ilginizi çekece ine inan yorum. Ve tabii ki Sa l k, vazgeçilmezimiz Oktay Usta ve Boydak tan Haberler sayfalar m zla bir say m z daha dolu dolu sunuyoruz sizlere. Hepinize keyifli okumalar Murtaza Durmufl/Yaz flleri Müdürü 5

6 SEKTÖREL Gündem 6 stikbal, Bellona ve Mondi MOB ta göz doldurdu Sektörün lider markalar stikbal, Bellona ve Mondi ile bu y l da stanbul Mobilya Fuar nda yerini alan Boydak Holding Mobilya Grubu, 2010 y l n n mobilya trendlerini yans tan yeni koleksiyonlar n ziyaretçilerle buluflturdu Dünya mobilya sektörünün küresel buluflma noktas haline gelen stanbul Mobilya Fuar ( MOB), 2-6 fiubat tarihleri aras nda CNR Expo Fuar Merkezi nde sektör temsilcilerini, uzmanlar ve tüketicileri buluflturdu. Befl gün boyunca binlerce ziyaretçi a rlayan MOB, 2010 mobilya trendlerini yans tan yeni koleksiyonlar n tan t ld adres oldu. Sergiledi i yeni koleksiyonlar kadar farkl ve modern çizgiler tafl yan stantlar yla da dikkat çeken Boydak Holding Mobilya Grubu markalar, bu y l da fuara damgas n vurdu ve ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdi i stantlar olarak öne ç kt. Fuar n aç l fl nda Boydak Holding Mobilya Grubu yöneticilerinin yan s ra stikbal, Mondi ve Bellona markalar n n üst düzey yöneticilerinin ev sahipli i yapt stantlar, Türkiye nin dört bir yan ndan gelen bayileri de buluflturdu. Dünyan n en büyük mobilya fuarlar ndan biri olarak kabul edilen stanbul Mobilya Fuar na, genifl bir alana yay lan ayr konsept stantlar ile kat lan stikbal, Bellona ve Mondi, 2010 y l mobilya trendlerini yans tan yeni ürün koleksiyonlar modern ve klasik mobilyalardan yatak ve yatak odas gruplar na, koltuk tak mlar ndan kanepelere, çocuk ve genç odalar ndan mobilya aksesuarlar na kadar yüzlerce ürünü ilk kez tüketicilerin be enisine sundu.

7 Dekorasyon modas na yön veren stikbal Mobilya sektörünün öncüsü stikbal, 2010 y l için haz rlad, dekorasyon modas na yön veren en son tasar mlar n stanbul Mobilya Fuar nda sergiledi. Fuarda genifl bir alana yay lan konsept stand yla yer alan stikbal, ziyaretçilere, 2010 y l n n moda trendlerini yans tan oturma gruplar n, yatak odalar n, dekorasyona farkl l k kazand ran aksesuarlar ve ev tekstili ürünlerini sundu. stikbal in 2010 y l nda ön plana ç kacak ürünleri aras nda yer alan yemek ve yatak odas Karizma, Diamond, Viyana, Cadorna ve Vals ürün gruplar, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Son teknoloji ile üretilen yataklar En son teknolojilerle üretilen yataklar yla Türkiye nin en büyük yatak üreticisi olarak da öne ç kan stikbal, sa l kl, keyifli ve do al uykunun formülü olan özel yatak modellerini ilk kez MOB Fuar nda be eniye sundu. stikbal Regina Mutfak ve Banyo ile talyan esteti ini ve kaliteyi bir arada sunan stikbal, mutfak ve banyolara özel fonksiyonel, estetik, kaliteli ürünlerini de fuarda sergiledi. stikbal, ayd nlatma, hal ve aksesurda ise Deco markas yla, mobilyaya estetik katan birbirinden fl k aksesuar, hal ve ayd nlatma tasar mlar ile fark yaratt. stikbal Pazarlama Müdürü Mustafa Büyükkat rc : Yeni trendlere yol açaca z MOB Fuar n n y ld z her geçen y l daha da parl yor. Bu parlayan y ld zda Türkiye nin lider markas ve en büyük fl olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz. MOB Fuar, ülkemiz ad na sevindirici bir organizasyon. Bu tür fuarlar n mobilya sektörü için önemi çok büyük. Bayilerimiz için de fuarlar çok önemli ve etkili. Türkiye nin dört bir yan ndan bayilerimiz fuar ziyaret ediyor, yeni tasar mlar, çizgileri görüyorlar. Pozitif enerji al flverifli yaflan yor ve bunun da ifle olumlu yans malar oluyor. Son y llarda mobilya sektöründe bir moda rüzgâr esiyor. Hemen her y l yeni modeller gelifliyor, pazara sunuluyor. Biz de fuara yeni kreasyonlar m z getirdik. Panel ürün gruplar nda farkl çizgide, modernli in simgesi lake ürünler ön planda. Ayr ca çocuk ve genç odas tak mlar m z da sergiliyoruz. Modern çizgimizi muhafaza ederek ve gelifltirerek yeni trendlere yol açaca m z düflünüyoruz. Stand m zda Regina ürün grubumuz da yer al yor. Markam z n her yafl ve gelir grubuna hitap eden, genifl bir ürün yelpazesi var. Baflar m z n en büyük s rr da bu. 7

8 SEKTÖREL Gündem 8 Bellona dan 2010 y l ev modas tasar mlar Bellona Pazarlama Müdürü Bülent Al c : Bafltan sona yenilenen stand m zla fuarda yerimizi ald k Bu y l stand m z tamamen yeniledik ve yeni bir yüzle fuarda yerimizi ald k. Markam z n modern çizgisine paralel olarak dinamik, sade ve ürünlerimizi ön plana ç karan bir standa sahibiz. Yeni tasar mlar m zdan Suena, Cenova ve Crea ürün gruplar ile birlikte iki genç odam zla fuarday z. Son y llarda Avrupa da bafllay p Türkiye ye uzanan bir aç k renk modas var. Suena serimiz bu renkleri yans t yor. Bunun yan s ra fl lt l, tafll, abiye modeller de ön planda. Biz koltuk ve kanepe gruplar nda Bellona olarak trend belirleyici bir markay z ve takip ediliyoruz. Ev modas n n öncüsü Bellona, 2010 y l na özel modellerini ilk kez MOB da sergiledi. Dünya moda trendlerini takip ederek tasarlad farkl ürün gruplar ve koleksiyonlar n kat l mc lar n ve tüketicilerin be enisine sunan Bellona, ürün çeflitlili i ve fonksiyonelli i ile dikkat çekti. Fuarda yer ald yepyeni stantta zevkli tasar mlar n sergileyen Bellona; renk, tarz, estetik ve birbirini bütünleyen ürünlerle fark yaratt. Bellona, yeni bir dekorasyon yaklafl m yaratarak Ev Modas konseptini gelifltirdi i ürünleri ile yüzlerce model ve renk alternatifi sundu. Bellona n n 2010 y l yeni tasar mlar aras nda yer alan Suena, Cenova ve Crea ürün gruplar, salondan yemek ve yatak odas tak m na kadar uyum içerisinde birbirini tamaml yor. Siyah rengin ve derinin fl kl n gözler önüne seren Lifos Koltuk Tak m, dekorasyon ve fonksiyonellikte en ince ayr nt lara kadar düflünülmüfl özel bir tasar m olarak sunuluyor. Üçlü, ikili ve iki adet tekli berjerden oluflan Lifos, salonlarda fl k mekânlar yaratmay mümkün k l yor. Koltuk tak m n tamamlamak üzere ayn konseptte tasarlanan Lifos Yemek Odas da zarif bütünü tamaml yor. Bellona n n gençlere özel tasarlad Joy ve Legno genç odalar da stantta sergilenen ve be enilen ürünler aras nda yer al yor.

9 Kalbinizin sevdi i tasar mlar Mondi de Mobilya sektöründe kendine sa lam bir yer edinen Mondi, her zevke ve her bütçeye hitap eden tasar mlar n MOB Fuar nda görücüye ç kard. Farkl yaflam tarzlar na özel ürünler sunan Mondi, MOB daki stand nda sergiledi i fonksiyonel, estetik ve trend renklerden oluflan oturma gruplar, salon tak mlar, yemek, yatak odas tak mlar ve genç odas modelleri ile büyük be eni kazand. Tasar m, kalite ve kullan m kolayl Mondi, 2010 y l nda Barcelona Koltuk Tak m ve Akdeniz Yatak Odas Tak m n n yan s ra birçok farkl koleksiyonla tüketiciyle buluflma heyecan yafl yor. Barcelona Koltuk Tak m ile fl kl k ve zarafeti salonlara tafl yan Mondi, parlak deri ve desenli kumafl uygulamas yla fark yarat yor. Barcelona, üçlü ve ikili koltu unun yan s ra modern ve estetik tasar ml berjerleri ile de oturma keyfine keyif kat yor. Tak m n dekoratif k rlentleri ise deri ve kumafl olmak üzere iki farkl kullan m alternatifi sunuyor. Dinlenmenin ayr bir anlam kazand Akdeniz Yatak Odas Tak m ise kendine özgü sadeli i ve fl kl ile yatak odalar n vazgeçilmez k lacak kadar iddial. Akdeniz, befl kap l gard robu, çekmeceli flifonyeri, aynal tuvalet masas ve komodini ile yatak odalar n yaflan l r özel mekânlar haline getiriyor. Tak m n genifl hacimli gard robu depolama alan yarat rken, boy aynas ve son teknoloji led ayd nlatmal karyola bafll ise ortama ayd nl k ve fl k bir hava kat yor. Fonksiyonel bazalar ise deri kaplamas ve yatak bafll ile odalara fl k bir görünüm kazand r yor. Tasar m ve kalitesi ile kullan m kolayl yaratan bazalar, genifl sand k k sm ile depolama alan yarat rken kolay aç lmas n sa layan mekanizmas ve aniden kapanmay engelleyen aparat ile güven sa l yor. Mondi nin stand nda ilgi çeken di er ürünler aras nda Talya Yatak ve Yemek Odas, Lara Yemek Odas ve Punto Genç Odas yer al yor. Mondi Pazarlama Müdürü Soner Sakall : 2010 a çok iyi haz rland k MOB Fuar na hem sektörün profesyonellerinin hem de tüketicilerin ilgisi her geçen y l art yor. Biz de günün flartlar na ve modas na uygun fonksiyonel ürün ve aksesuarlarla kendimizi yenileyerek fuarda tüketicilerin karfl s na ç k yoruz. Markalar n bu y lki fuara kat l m geçti imiz y la oranla daha fazla. Tüketiciler de daha fazla ilgi gösteriyor. Mondi olarak biz bu y l özellikle panel mobilya ürün gruplar yla öne ç kmay hedefliyoruz. Genç odas, yatak odas, yemek odas gruplar m z var. Farkl tasar mlara ve renk alternatiflerine sahibiz. Modellerimizi gelifltirirken her zamanki gibi tüketici beklentilerini ve ihtiyaçlar n göz önünde bulundurduk. 9

10 SEKTÖREL Gündem 10 MOB un Türkiye mobilya sektörü için önemi nedir? Fuara gösterilen ilgiyi de erlendirebilir misiniz? Mobilya sektörü, Türkiye ekonomisine katk s, yaratt istihdam ve yat r mlarla ülkenin en önemli sektörlerinden biri. stanbul Mobilya Fuar da mobilya sektörünün bir araya geldi i en önemli buluflma noktas ve ayn zamanda sektörümüzün d fla yönelik vitrini. MOB art k Türkiye deki üreticiler için öneminin yan nda dünya mobilya sektörü için de büyük önem tafl yan bir oluflum haline geldi ve dünyan n en büyük mobilya fuarlar ndan biri olarak kabul edilmeye baflland. Her geçen gün ülkemize ve sektörümüze katk s n n ve geri dönüflünün çok daha büyük oldu unu hissedebiliyoruz. MOB 2010 a, befl gün boyunca yo un ziyaretçi kat l m gerçekleflti. Bu y lki fuar n performans ndan çok memnunuz. Hem sektör temsilcilerinin hem de tüketicilerin geçen y la göre ilgisi daha büyüktü. Tüm markalar yeni koleksiyonlar n ilk kez MOB da tüketicilerle buluflturdu. Yurtd fl ndan da yo un ilgi vard. Birçok bayilik iflbirli i do du. MOB un gelecek dönemde çok daha iyi noktalara gelece ine inan yorum. Sektörde takip edilen holding markalar n n stantlar na fuarda gösterilen ilgi için neler söyleyeceksiniz? Fuara her y l sektörel gücüyle damgas n vuran mobilya sektörünün lider markas stikbal, ev modas n n öncüsü Bellona ve genifl ürün yelpazesine sahip Mondi markalar m zla bu sene de yerimizi ald k. Genifl alana yay lan ayr konsept stantlar ile stikbal, Bellona ve Mondi, 2010 y l mobilya trendlerini yeni ürün koleksiyonlar yla befl gün boyunca tüketicilerle buluflturdu. Tüketicilerin ve sektör uzmanlar n n en çok ilgi gösterdi i stantlar oldu umuzu söyleyebilirim. Gerek ürünlerimiz gerekse stantlar m z n kazand be eni yüksekti. Bellona n n yeni ve modern stand büyük ilgiyle karfl land. Ürün yelpazemizin genifl olmas nedeniyle gördük ki, bundan sonraki fuarlarda daha büyük alanlara ihtiyac m z olacak. Boydak Holding Mobilya Grubu Pazarlama Koordinatörü Bilal Uyan k: Bu y l sektör çok daha parlak olacak 2010 y l na yeni ve iddial koleksiyonlarla giren Boydak Holding Mobilya Grubu markalar MOB da büyük ilgi gördü. Boydak Holding Mobilya Grubu Pazarlama Koordinatörü Bilal Uyan k ile fuar, sektörü ve markalar n yeni y l hedeflerini konufltuk

11 Öteden beri dile getirdi imiz ve öngördü ümüz nokta, sektörde bundan sonraki sürecin markalar lehine geliflece idir. Kurumsallaflma yolunda mesafe alan sektörün bu gelifliminde aslan pay n n, markalar m zda olaca gerçe ini 2009 da bir kez daha teyid ettik Geçti imiz y l baflar yla tamamlayan stikbal, Bellona ve Mondi nin 2010 y l hedeflerinden bahsedebilir misiniz? Biz büyüme hedeflerimizi analitik de erlendirmelere dayand r yoruz da hedeflerimizin üzerine ç kt k, sektörün lideri stikbal yüzde 30 civar nda büyüme kaydetti. Bu çok önemli bir baflar. Bu y lki hedef, markan n yüzde 10 oran nda büyümesi. nan yoruz ki bu hedefe ulaflaca z. Bellona da 2009 y l nda son y lllar n en yüksek oranl büyümesini gerçeklefltirdi. Yüzde 22 oran nda büyüyen Bellona, bu baflar y sadece KDV indirimi ile de il, çok iyi haz rlanan kampanyalarla ve stratejilerle gerçeklefltirdi. Sektörde akla gelen ilk markalardan biri olan Bellona n n 2010 da da baflar l olaca n ve en az yüzde 10 oran nda büyüyece ini düflünüyoruz. Mondi çok yüksek oranlarda büyüme sa lam fl olsa da flu andaki pozisyonu ve hacmi itibar ile bunu yeterli görmüyoruz. Mondi 2010 da da geometrik büyümesini devam ettirecek. Mobilya sektörünü 2010 y l nda neler bekliyor? Geçti imiz y l dünyada yaflanan ekonomik koflullar nedeniyle temkinli davranan tüketicilerin bu y l daha rahat ve güvenli davranaca n düflünüyoruz. Zira biz grup olarak geçen y lki KDV indirimleri ve kampanyalar m z sayesinde çok fazla zorlanmadan y l kapatt k. Önemli büyüme oranlar ve baflar lar elde ettik. Bu y l sektörün çok daha parlak olaca n düflünüyoruz. MOB da bunun sinyallerini verdi. Bayilerimizin özverili çal flmalar yla darbo azdan güçlenerek ç km fl olmak, bize daha da güç verdi. Yeni y ldan umutluyuz. Sektörümüz için 2010 un çok daha parlak bir y l olaca n düflünüyoruz. Bu y la iyi haz rland k. Stratejilerimiz, kampanyalar m z ve iletiflim çal flmalar m zla yine zirvede olaca m za inan yoruz. Yeni y l ve hedefler konusunda bayilere iletmek istedi iniz mesaj n z var m? Bizim baflar m z n en önemli sebebi bayilerimizin özenli çal flmalar, azimleri ve bizlere olan inançlar gibi zor bir y lda gösterdikleri özverili çal flmalar ve baflar l performanslar ndan dolay tüm bayilerimize çok teflekkür ediyorum. Bununla birlikte yaflanan süreçler firmalar n, markalar n ve ma azalar n gelenekselleflmifl, kal plaflm fl bak fl aç lar ndan kurtulmas, yeni dönem anlay fl na uyum sa lamas gerekti ini ö retti. Her türlü iyimserli imize ra men bundan böyle at lan ad mlar n ihtiyatl ve bilinçli, flirket yönetimi, ma aza yönetimi ve marka yönetiminde dikkatli, aktüel gerçeklere uygun, analitik de erlendirmeleri çok iyi yorumlayabilen, k sacas yeni düzene uyum sa layabilen anlay flta olmam z gerekti ini de vurgulamak isterim. Di er taraftan bir gerçe i de yinelemek istiyorum. Öteden beri dile getirdi imiz ve öngördü ümüz nokta, sektörde bundan sonraki sürecin markalar lehine geliflece idir. Kurumsallaflma yolunda mesafe alan sektörün bu gelifliminde aslan pay n n markalar m zda olaca gerçe ini 2009 y l nda bir kez daha teyit ettik. Net veriler aç klanmam fl olsa da markalar m z n sektörden ald pay n her geçen gün artt n, 2009 da bunu çok belirgin hissetti imizi ve izledi imizi belirtmek isterim. Sahip oldu umuz sektörel tecrübe ve bilgi birikimiyle Türkiye nin her noktas na nüfuz eden lojistik a m z, ana bayi organizasyonumuz ve efline ender rastlanan müstesna bayilik örgütümüzle 2010 y l nda da bu geliflimimizin devam edece ine ve çok yak n zamanda sektörde pazar pay m z n daha da yukar lara ç kaca na içtenlikle inand m z ifade etmek isterim. 11

12 SEKTÖREL Gündem 12 Optimall da aç lan stikbal, Bellona ve Regina ma azalar na büyük ilgi stikbal, Bellona ile mutfak ve banyoda dekorasyon trendlerini belirleyen Regina n n ayn gün, Kayseri nin dekorasyon merkezi Optimall da aç lan yeni ma azalar na Kayserililer yo un ilgi gösterdi Kayseri nin yeni cazibe merkezi olan ve Eve dair her fley konseptiyle yeni y l n ilk günlerinde aç l fl gerçekleflen Optimall da; mobilya ve dekorasyonda sektörün öncüleri stikbal, Bellona ve Regina yeni ma azalar n açt. 26 fiubat ta gerçekleflen aç l fl törenine, Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa Boydak, Boydak Holding CEO su Memduh Boydak ve markalar n üst düzey yöneticileri kat ld. Kayserililerin yo un ilgi gösterdi i aç l flta, renkli görüntüler yafland. Bir günde 20 bin kiflinin ziyaret etti i ve görülmemifl aç l fl indirimine sahne olan ma azalarda, yast klar 2.90 TL den, tek kiflilik yorganlar TL den, yataklar ise TL den sat fla sunuldu. 20 bin kiflinin ma azalar ziyaret etti i aç l fl gününde 10 bin yast k, 5 bin yorgan, 2 bin yatak ve 250 koltuk tak m sat fl gerçekleflti. Ma azan n aç l fl nda bir konuflma yapan Boydak Holding CEO su Memduh Boydak, 15 ay gibi k sa bir sürede 50 milyon TL yat r mla gerçeklefltirdikleri Optimall un, sahip oldu u 50 bin metrekarelik alanla dev bir dekorasyon ve al flverifl merkezi oldu una dikkat çekti. Bugün burada Türkiye nin lider markalar ndan stikbal, Bellona ve Regina n n ayn gün içerisinde yeni ma aza aç l fllar n gerçeklefltirdik diyen Memduh Boydak, markalar n n bundan sonra ev dekorasyonu ile ilgili her türlü ürün ve hizmeti ayn çat alt nda tüketicilerle buluflturaca n belirtti. Yüzlerce ürün binlerce metrekarelik ma azalarda stikbal, 7 bin 500 metrekarelik genifl alan yla modern koltuk tak mlar ndan emniyetli ve sa lam bazalara, birbirinden fl k modern yemek ve yatak odas tak mlar ndan ev tekstiline kadar birçok ürünü tüketicisine sunuyor. Uyku teknolojisinin lideri stikbal, sa l kl, ergonomik ve ortopedik yataklar ile de Optimall da keyifli uykunun adresi oluyor. Modern tasar mlar ve kendine özgü çizgisi ile Ev Modas n n öncülü ünü üstlenen Bellona, 2 bin 500 metrekarelik alana yay lan ma azas nda farkl tasar mlar, çeflitlili i ve fonksiyonelli i ile oturma grubundan kanepeye, yataktan bazaya, yatak odas ndan yemek odas tak mlar na kadar pek çok ürünü müflterilerine sunuyor. Kullan fll ve fl k tasar mlar yla mutfaklar evin en keyifli mekân haline getiren stikbal Regina ise 500 metrekarelik ma azas nda talyan esteti i ve stikbal kalitesini bir arada sunuyor. Evin buluflma noktas anlay fl ile tasarlanan stikbal Regina, fl k ve kullan fll mutfak, banyo modelleri ile ücretsiz projelendirme ve montaj hizmeti ile müflterilerine özel hizmet sa l yor.

13

14 SEKTÖREL Gündem 14 stikbal ma azalar nda yeni bir dönem bafll yor Sektörde yeniliklerin öncüsü stikbal, bir yenili e daha imza at yor ve ma aza çal flanlar için özel bir tasar mla haz rlanm fl k yafet uygulamas bafllat yor. Proje için alan nda uzman modac Cemil pekçi ile çal flan stikbal, önemli bir yat r ma da imza at yor Yenilikçi uygulamalar yla lider ve trend belirleyen marka olan stikbal, kurumsallaflma çal flmalar n pekifltirmeye yönelik bir uygulamas ile yine ad ndan söz ettirecek. Güçlü marka olman n, insana ve çal flana verilen de erden geçti inin bilinciyle hareket eden ve bu alandaki yat r mlar na yenisini ekleyen stikbal; ma azalar nda müflterilerini, özel olarak tasarlanm fl k yafetler giyen çal flanlarla karfl layacak. Türkiye de moda denilince akla gelen ilk isimlerden olan Cemil pekçi ile anlaflan stikbal; ma aza müdürü baybayan, sat fl elemanlar bay-bayan, yazl k ve k fll k olmak üzere toplam 12 ayr k yafet haz rlat yor. Çal flana verilen de erin göstergesi Bayilere ilk olarak 28 Mart ta Antalya Rixos Premium Otel de düzenlenen Bayi Toplant s nda aç klanan proje için haz rlanan tasar mlar görmek amac yla, 12 Mart ta Cemil pekçi nin ofisini ziyaret eden Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak ve Boydak Holding Bayi Yap land rma ve Perakende fl Gelifltirme Müdürü Aygün Baflok, bu çal flman n insana ve çal flana verdikleri de erin bir göstergesi oldu unu belirtti. Daha önce Türk Hava Yollar ve TRT çal flanlar için benzer bir çal flma gerçeklefltiren ve moda dünyas n n önde gelen isimlerinden olan Cemil pekçi ile çal flmay tercih ettiklerini söyleyen Bekir Boydak, sektörde lider bir marka olduklar na ve ma azac l k yap lanmas nda belli bir noktaya geldiklerine dikkat çekti. Boydak, Bu yap lanmay personele de tafl may düflündük ve kurumsallaflma çal flmalar n pekifltirmek için yeni k yafet uygulamas na gittik. Hem sat fl elemanlar m z n bu k yafetleri sahiplenmeleri hem de markam za yak fl r bir çal flma olmas için de sektörde lider bir modac ile çal flmay tercih ettik diye konufltu. lk etapta belirli büyüklükteki yaklafl k 400 bayide k yafetlerin uygulanaca n söyleyen Aygün Baflok da 2700 ü bayan, 1300 ü erkek olmak üzere 4 bin personel üzerinde uygulanacak çal flman n, zamanla tüm stikbal bayilerine yay laca n belirtti. Baflok, k yafetlerin üretimi ve da t m için önemli bir yat r m gerçeklefltirdiklerini de dile getirdi. Sektörde kalitesiyle öne ç kan bir marka olan stikbal ile çal flmaktan memnuniyet duydu unu belirten Cemil pekçi ise tasar mlar n, markan n de erlerini ve kurumsal kimli ini göz önünde bulundurarak haz rlad n söyledi. lk olarak yazl k k yafetler haz rlad klar n belirten pekçi, Rahat hareket edilebilecek k yafetler olmas na özen gösterdik. fi kl k, rahatl k ve ince detaylar ön planda tutuldu diye konufltu.

15

16 Sektörel Gündem 16 Boydak Holding Mobilya Grubu sektörde bir ilke daha imza att Boydak Holding Mobilya Grubu, sektörde bir ilke daha imza att. stikbal, Bellona, Mondi, Deco ve stikbal Regina markalar n n sat fl sonras hizmetlerinin takip edildi i Boyser Teknik Servis Hizmetleri A.fi., TSE den TS ISO Müflteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi ni ald Sektörde ilklerin öncüsü olan Boydak Holding Mobilya Grubu, mutlak müflteri memnuniyeti anlay fl nda gösterdi i baflar l performans, sat fl sonras hizmete de tafl d. Boydak Holding Mobilya Grubu nun sat fl sonras hizmetlerinin takip edildi i Boyser A.fi., Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) taraf ndan mobilya sektöründe ilk kez verilen TS ISO Müflteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi ni almaya hak kazand. 22 Mart ta Boydak Center da düzenlenen ve Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Boyser Yönetim Kurulu Baflkan Nazif Türko lu nun ev sahipli inde gerçekleflen törene, TSE Baflkan Tahir Büyükhelvac gil ve TSE den bir heyet kat ld. Törende, Tahir Büyükhelvac gil taraf ndan Nazif Türko lu na takdim edilen TS ISO Müflteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi, gurur kayna oldu. Sat fl sonras hizmete büyük önem veriyoruz Toplant da konuya iliflkin de erlendirme yapan Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak Boydak Holding Mobilya Grubu markalar olarak 53 y ld r mobilya sektöründe birçok yenili e imza att k. stikbal, Bellona, Deco, Mondi ve stikbal Regina markalar, yüzlerce ürününü Türkiye çap ndaki yaklafl k 2 bin 500 ma azada tüketicimizle buluflturman n gururunu yafl yor. Mobilya grubu olarak en büyük farkl l klar m zdan biri, ürün kalitesi kadar sat fl sonras hizmete verdi imiz önem. Sat fl sonras hizmette müflteri memnuniyetini en üst seviyeye ç karmak ve rakiplerimize örnek olmak amac yla Boyser Teknik Hizmetleri A.fi yi kurduk. Boyser in baflar l çal flmalar sonucunda da mobilya sektöründe TSE taraf ndan ilk kez verilen TS ISO belgesini befl markam zla almaya hak kazand k. Sat fl sonras hizmette de sektörün belirleyicisi olmaktan çok büyük onur ve mutluluk duyuyoruz diye konufltu. Boyser, TS ISO Belgesi için Kas m 2009 da çal flmalara bafllad ve tek seferde denetimden geçti. 12 Mart 2010 tarihinde baflvurusu onaylanan Boyser Teknik Servis Hizmetleri; stikbal, Bellona, Mondi, Deco ve stikbal Regina markalar n n ürün, sat fl, da t m ve servis olmak üzere tüm hizmetlerini bir arada sunuyor. Boyser, Boydak Holding Mobilya Grubu markalar na gelen tüm flikâyetleri titizlikle ele al yor ve belli bir sistematikle çözüme kavuflturuyor.

17

18 EKONOM 18 Prof. Dr. Kerem Alkin hracat büyüme için umut verse de, yüzde 5 büyüme için iç talebin canlanmas na ihtiyaç var Hiç flüphesiz, Türkiye nin yeni y lla birlikte ihracat verilerindeki iyileflmenin h zland na flahit oluyoruz. Y l n bafl ndan bu yana beklentilerin üzerinde art fl gösteren ihracattaki geliflme moral veriyor. Mart ay na da h zl bafllayan ihracatta 10 günlük art fl yüzde 50'ye ulaflm fl durumda. Bu dönemde yüzde 59.6 artan otomotiv ve yan sanayi ihracat 460 milyon dolar n üstüne ç karken, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracat ndaki art fl da yüzde olarak gerçekleflti. Tar m ürünlerindeki ihracat art fl ise yüzde 50'yi aflt. Di er önde gelen sektörlerden elektrik ve elektronikte yüzde 48.9, haz r giyimde yüzde 44.1 ve tekstilde kaydedilen yüzde 50.9 oran ndaki art fllar da ihracat n gidiflat na iliflkin umutlar art rd. Sanayi sektörünün mart ay ihracat n n, flubata göre yüzde 8.8 oran nda artmas da olumlu beklentileri güçlendirdi. Türkiye statistik Kurumu nun gecikmeli verileri, ocak ay nda al nan siparifller ve ciro ile üretim ve ihracat göstergelerine bak ld nda, birkaç ayd r hissedilmekte olan krizden ç k fl ve canlanma iflaretlerinin bafllad sektör say s n n giderek artt n ortaya koyuyor. Bu durum, ekonomi yönetimini de, 2010 y l n n büyüme öngörüsünün yüzde 3,5 den, yüzde 4-4,2 ye ulaflabilece i konusunda umutland rm fl durumda. Bununla birlikte, kritik konunun halen iç talep oldu u da göz ard edilmemeli. Bu y l Avrupa Birli i ne yönelik ihracat m z n 52 milyar dolara yükselebilece i görülüyor. Bu durumda 2010 y l nda Türkiye nin, küresel kriz nedeniyle 132 milyar dolardan 102 milyar dolara gerilemifl olan ihracat hacmini 112 milyar dolar ve üstünde bir düzeye yükseltme niyeti varsa, 8 ile 10 milyar dolarl k bu art fl n birinci ve ikinci kuflak komflu ülkelere yap lan ihracat m z art rmaktan geçti ini bilmemiz gerekiyor. Otomotiv, üretim ve ciroda öncü Otomotiv, özellikle ocakta kaydetti i performansla krizden ç k flta en önde koflan sektörlerin bafl nda geldi. Türkiye statistik Kurumu na göre ocak ay nda al nan siparifllerde geçen y l n ayn ay na

19 göre yüzde 46.4, ciroda da yüzde 43.6 art flla otomotiv, tüm sektörler içinde birinci oldu. Otomotiv, üretim kaleminde ise yüzde 66.8, ihracatta da yüzde 64 art flla ikinci s rada yer ald. Siparifllerde birçok alt sektörde gözle görülür bir canlanma oldu u, bunun da üretim, ihracat ve ciro art fl n beraberinde getirdi i gözlendi. Özel sektör d fl borcunu da yavafl yavafl azalt yor Özel sektörle ilgili bir olumlu haber de 2008 y l nda zirveye ulaflan d fl borç stokunun azalmas. Özel sektörün uzun vadeli d fl borcu, 2008 y l sonunda 140 milyar dolara ç km flken, 2009 y l nda sektörün net d fl borç ödeyicisi olmas nedeniyle 12 milyar dolar azalmayla milyar dolara indi. D fl borç stokundaki azalman n 2010 y l nda da sürdü ü gözleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas 'n n aç klad veriler, özel sektörün uzun vadeli d fl borcunun bu y l n ocak ay nda 2.2 milyar dolar daha azalarak, milyar dolara geriledi ini gösteriyor. IMF'den Pekin'e Yuan uyar s ABD ve Avrupa Birli i nden sonra Çin in para birimi Yuan n de eri için bir uyar da IMF den geldi. IMF Baflkan Dominique Strauss-Kahn, Yuan n de erinin çok alt nda ifllem gördü ünü belirtti. Dominique Strauss-Kahn' n aç klamas kritik bir zamanda geldi. Zira ABD Senatosu Yuan revalüe etmemesi halinde Çin'e yapt r mlarda bulunulmas n öngören bir tasar y ele al yor. ABD, Pekin'in ihracat oranlar n art rmak için Yuan bask alt nda tuttu unu düflünüyor. Yuan n düflük olmas, Çinli ihracatç lara rekabet aç s ndan avantajl bir konum sa l yor ve böylece Çin bütçe fazlas verirken, ABD bütçe aç yla mücadele etmek durumunda kal yor. IMF, Yuan n düflük de erinin mali krize yol açan küresel dengesizliklerin bir parças oldu unu söylüyor. Türkiye nin; ABD, Avrupa Birli i ve IMF in Yuan n de eri konusunda Çin e yönelik uyar lar n iyi takip etmesi gerekiyor. Türkiye için esas ad m, IMF ofisinin kapat lmas olmal Yunanistan n IMF ile masaya oturaca dedikodular konufluladursun, ekonomi çevrelerinde hemen hemen iki y ld r takip edilmekte olan Türkiye ile Uluslararas Para Fonu (IMF) aras ndaki muhtemel yeni stand-by anlaflmas süreci, bir bak ma beklendi i gibi, her iki taraf n da flu aflamada bir anlaflmay gerekli görmemesi ile sonuçland. fl dünyas nda ve finans çevrelerinde flu an için bu geliflme olumlu ve Türkiye için sayg nl k kazand racak bir geliflme olarak alg land. Dünyan n en seçkin 20 ekonomisinin üye oldu u G-20 Grubu nda hiçbir ülkenin IMF ile bir anlaflmas olmad hat rlat larak, Türkiye nin bir anlaflma yapmas halinde prestij kayb yaflayabilece i ifade edildi. Türkiye için bir stand-by anlaflmas n n en temel eksikli i, bu y l 185 milyar TL iç borçlanma yapmas gereken Hazinemizin, bu kayna n tümünü yurtiçi piyasalardan çekecek olmas. Dolay s ile bu y l yat r m yapmay hedefleyen, iflletme sermayesini güçlendirmek isteyen reel sektör firmalar varsa, Hazine bu ölçüde yüklü bir borçlanma gerçeklefltirirken, piyasadan istedi i ölçüde kredi imkân bulamayabilir. Yani yüzde 3,5 lik büyüme hedefini daha da yukar lara tafl mak konusunda IMF kayna kullan labilirdi. Ancak IMF in belki de ard ard na gündeme getirdi i yeni flartlar, bu kayna n büyüme amaçl kullan lmas n engelliyorsa, hükümet bu süreci daha fazla sürdürmenin bir anlam olmad n düflünmüfl olabilir. Benim dile getirmek istedi im bir baflka husus ise IMF ile art k bir anlaflma yapmay gerekli görmeyen, makro-ekonomik dengeler aç s ndan önemli süreçleri geride b rakm fl bir Türkiye nin, Ankara da da bir IMF ofisinin gereksizli ini dile getirmesi. Hakikaten de IMF in hangi ülkelerde halen düzenli ofisi var, diye bakt m zda, fakir Afrika ülkeleri baflta olmak üzere Türkiye nin bugün dünya ekonomisi ve siyasetindeki konumuyla yak ndan uzaktan alakas olmayan ülkelerde IMF ofisi oldu unu görüyoruz. Bir de Rusya da var. O halde Türkiye bundan sonra IMF deste i olmadan da yola devam edebilece ine inanmaya bafllam fl ve bunu kan tlayabilen bir ülke olduysa bunun bir sonraki ad m, IMF Ankara temsilci inin veya ofisinin de kapanmas olmal. 19

20 BAKIfi Aç s 20 Mondi Genel Müdürü zzet Sümer, k sa sürede tüketici nezdinde alg s de iflen ve sektörde fark yaratan Mondi nin serüvenini anlatt. Boydak Holding Mobilya Grubu markalar aras na dahil olmas n n ard ndan yeni bir kimli e bürünen Mondi, 2010 da da pek çok yenili e imza atacak Mondi Genel Müdürü zzet Sümer: amatör ruhla profesyonelli in Baflar m z n alt nda Boydak Holding in mobilya grubu markalar ndan Mondi nin tüketici nezdindeki alg s, k sa sürede de iflti, tan n rl ve bilinirli i artt. Öncelikle bu baflar n n alt nda yatan s rlar nelerdir? Baflar n n alt nda yatan en büyük s r, Boydak Holding in sektördeki alg s. Mondi nin Boydak Holding Mobilya Grubu markalar aras na dahil olmas ile tüketici nezdindeki alg s de iflmeye bafllad. Boydak Holding Mobilya Grubu nun 50 y ll k tecrübesine sahip olan Mondi nin teknolojisi, bilgisi, iletiflimi yenilendi. Amatör ruhla profesyonelli in birleflmesi, di er markalar n tecrübelerinden faydalan lmas da baflar y getirdi. Hedef kitlemizin ihtiyaçlar na ve beklentilerine uygun tasar mlar m zla, kaliteli ürünlerimizle her geçen gün birleflmesi yat yor baflar lar m za yenilerini ekliyoruz. Ana bayi teflkilat m z n iyi bir yap ya sahip olmas, bayi yap lanmam z n h zl ca geliflmesine sebep oldu. Bugün sahip oldu umuz baflar n n alt nda bizimle birlikte ayn sinerji ile çal flan ve markaya inanarak gayretlerini esirgemeyen bayilerimizin büyük pay var. Bayi a m z ve tan t m kampanyalar m z sayesinde hedef kitlemizle sa l kl iletiflim kurabiliyoruz. Özellikle 2009 y l n n markam z ad na çok baflar l bir y l oldu unu söylemeliyim y l Mondi için nas l geçti, 2010 y l nda neler hedefliyorsunuz? Geçti imiz y l dünyada yaflanan ekonomik

21 durgunlu un zirve yapt bir y l oldu. Asl nda sinyalleri çok önceden al nm flt. Krize haz rl ks z yakalanan, rekabetçi olmayan firmalar için olumsuz etkileri oldu. Mondi olarak biz krizi f rsata çeviren firmalar aras nda yer ald k y llar aras nda yüzde 55 oran nda büyüme sa lad k. Bu çok ciddi bir oran. Mondi nin Boydak Holding Mobilya Grubu ile birleflmesi ve son üç dört y lda geliflen altyap m z, geçifl sürecinde yapt m z haz rl klar, krizde Mondi ye büyük avantajlar sa lad y l Mondi tarihinde çok baflar l bir y l oldu y l nda da Mondi nin yüzde 36 oran nda büyümesini hedefliyoruz. lk iki aya bakt m zda bu hedefi gerçeklefltirebilece imizi görüyoruz. Bir önceki y l n ayn dönemine bakt m zda büyüme oran m z yüzde 105. Mondi yi sektörde farkl laflt ran, rakiplerinden ay ran özellikler nelerdir? Mondi yi rakiplerinden farkl laflt ran en önemli özellik teknolojiye yap lan yat r m. Ayr ca insan kaynaklar na, iletiflime, Ar-Ge ye verilen önem de bizi rakiplerimizden ay r yor. Bu kadar h zl bir büyüme karfl s nda hantallaflmayan, h zl ve esnek bir yap m z var. Yüksek marka imaj na sahip kaliteli ürünlerimize uygulad m z fiyat stratejisi de bizi farkl k l yor. Yeni y lda ürün stratejilerinizi belirlerken nelere dikkat ettiniz? Müflterileriniz ve hedef kitle ile aran zda nas l bir etkileflim var? Müflterilerimizle aram zda hem ekonomik hem de duygusal bir ba var. Sat fl sonras hizmet çok önemli. Müflterilerimizle sat fl sonras nda da iletiflime devam ediyoruz. Arad klar, ihtiyaç duyduklar her türlü ürünü bayilerimizde ekonomik olarak bulabilen müflterilerimiz memnun ayr l yorlar. Bayilerimizin de hedef kitle ile olan iletiflimleri memnuniyet verici düzeyde. letiflim çal flmalar yla da Mondi, sektörde fark yaratan bir marka. Reklam stratejilerinizde bu y l de ifliklik olacak m? Neler planl yorsunuz? Bu y l da e lenceli mesajlarla tüketicinin dikkatini çekmeye devam edece iz. Geçti imiz dönemde yürüttü ümüz iletiflim kampanyalar m z büyük dikkat çekti. Güncel olaylar ve konular etraf nda gelifltirdi imiz reklam kampanyalar m z çok be eniliyor. En çok ilgi çeken reklamlar m zdan biri K z m sana Mondi alay m m? oldu. Ayr ca izdivaç programlar na at fta bulunan reklam çal flmam z da büyük ilgi çekti. Ak lda kalmak amac yla yapt m z çal flmalar yeni dönemde de sürdürece iz. Reklam kampanyalar m z n olumlu etkileri ciromuza da yans yor. Gelecek befl y l içinde Mondi markas n nas l ve nerede konumland r yorsunuz? Kalitemizden ödün vermeden, yeni trendlere uygun ürün çeflitlerimizle gelecek y llarda da hizmetlerimizi sürdürece iz. Yeni y lda yeni ürünlerle ilgili olarak Mondi bayilerine iletmek istedi iniz mesajlar n z var m? 2006 y l ndan 2009 a kadar belli ürün gruplar yla çal flmalar m z sürdürdük da de iflim bafllad. Bu y l da Mondi, yepyeni ürünlerle müflterilerimizin karfl s nda olacak. Ma aza ve bayi say m z n artmas, teflhir alanlar m z n büyümesi ile daha fazla ürün gruplar sergileme flans na sahibiz da çok ciddi bir biçimde yeni ürünlerimizle pazarda var olaca z, yeni trendlere ve müflteri ihtiyaçlar na cevap veren güncel ürünlerimizi tüm bayilerimizde sergileyece iz. Bayilerimiz, markalar n n gücüne inanmaya, güvenmeye devam etsinler. Önümüzdeki befl y l içinde Mondi nin büyüme planlar ayn flekilde devam edecek. Bayilerimizle baflar lar m z sürdürece iz ve hep beraber büyüyece iz y l nda Mondi nin yüzde 36 oran nda büyümesini hedefliyoruz. lk iki aya bakt m zda bu hedefi gerçeklefltirebilece imizi görüyoruz. Bir önceki y l n ayn dönemine bakt m zda büyüme oran m z, yüzde

22 Çevre Teknoloji 22 Ak ll evlerle konfor, güven, tasarruf Bir ev düflünün. Sizin yerinize kaloriferi yak p evin s s n ayarl yor ya da elektri in seviyesini Televizyonu, hatta sizi gözünüzden tan y p kap y bile aç yor. Evlerimiz, geliflen teknoloji sayesinde ak ll evler haline dönüflerek hayat çok daha yaflan l r k l yor Hayalleri süsleyen özellikler tafl yan, sa lad enerji tasarrufu ile hem çevreye hem de ekonomiye katk sa layan ak ll evleri Marmara Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi Mekatronik E itimi Bölümü Baflkan Prof. Dr. Nihat Akkufl ile konufltuk. Özellikle mekatronik esaslar üzerine tasarlanm fl, alg lama, kontrol etme ve problemlere optimum cevap sunma yetilerine sahip sistemlerin, evlerde giderek daha yayg n kullan ld n belirten Akkufl, büyük ve orta ölçekli iflyerlerinde de benzer uygulamalar n enerji tasarrufu sa lad na dikkat çekiyor. Ak ll ev nedir? Birkaç flekilde s n fland rabilece imiz ak ll evler, teknolojisine göre kontrol edilebilir evler, programlanabilir evler ve yapay zekâya sahip evler olarak de iflik isimler al yor. Programlanabilir evlerde, baz flartlar ortaya koyuyoruz ve sistemin o flartlara uymas n istiyoruz. Örne in evin s s n n belli bir dereceye ayarlanmas Kontrol edilebilir evlerde s, nem gibi özellikler sadece kontrol edilebiliyor. Yapay zekâya sahip evler ise verili birtak m flartlar kendi içinde optimize ederek, en iyi koflula, en kestirmeden gidebiliyor. Örne in gece ve gündüze göre s y kendisi düzenliyor. Bu tip evlerde bizi flafl rtabilecek baflka hangi uygulamalar var? Uzaktan kumanda var, televizyonu aç p kapat yor, elektri in seviyesini ve evin s s n ayarl yor. Asl nda tamamen konfora yönelik. Güvenlikte etkin evler de ak ll ev asl nda. Örne in bu evler, kameralarla girifl ç k fllar kontrol ediyor, hareket eden cisimleri alg layabiliyor. Görüntü iflleme de çok önemli bir teknoloji kap n n önündeki kamera sizi tan yor ve kap y otomatik olarak aç yor ya da açm yor. Türkiye de bu teknolojilere ulaflmak ne kadar mümkün? Belki daha çok pahal evlerde uygulan yor ama zamanla yayg nlaflacak. Bize daha çok piyasadaki flirketlerin, yurtd fl ndan getirdikleri teknolojilerle geliyor. fiu anda otomasyonun en güzel uygulamalar Ç ra an Palas gibi önemli otel ve restoranlardaki

23 havaland rma sistemleri. Bunlar havay nokta nokta kontrol edebiliyor. Nem, s cakl k, bas nç gibi sensörlerle o noktalar insan için yaflanabilir hale getiriyor. O anlamda bakt m zda programlanabilir evler statüsüne soktu umuz evleri, art k Türkiye de orta gelir grubunun biraz üzerindeki kesimin yerleflim yerlerinde kullanabiliyoruz. Dünyada ve Türkiye'de, büyük iflletmeler, üretim alanlar veya fabrikalar için ak ll evlerdeki uygulamalara benzer ne tür uygulamalar söz konusu? Dünyada ve Türkiye'de endüstriyel uygulamalarda günefl, rüzgâr, su, jeotermal ve hidrojen yak t hücreleri kullan m teflvik ediliyor. Enerji potansiyeli bak m ndan ilk s ray günefl enerjisi al yor ve bunu hidrolik enerji takip ediyor. Enerji kullan m yo un iflkollar nda, s nmahavaland rma ve üretimde kullan lan enerji olarak ayr ayr incelenir ve her iki alanda ak ll sistemlerle kontrol ve takip edilirse önemli katk lar sa lanabiliyor. Son zamanlarda günefl panelleri ile havadan ve yeralt ndan sa lanan enerjilerle özellikle s nma konusunda önemli tasarruf sa lan yor. Yine fabrikalar n, özellikle de idari bina k s mlar nda Eco-Cute ad verilen ve enerjiyi, kullan lmad saatlerde depolayarak normal kullan m zaman nda devreye veren sistemler, geliflmifl ülkelerde artan oranda kullan l yor. Bu say n n çok yak n gelecekte 5 milyon ünite (5 milyon alanda uygulama) olaca konusunda da olumlu bir görüfl bulunuyor. Gelecek 10 y l içinde "Ak ll evler ve iflyerleri" sizce Türkiye'de ne kadar yayg n hale gelecek? Ak ll ev uygulamalar, önümüzdeki 10 y l içerisinde Türkiye de önemli ölçüde artacak. Bugün yurtd fl ndan temin edilen birçok ak ll sensörün, vanan n, kontrolörün yerli imalat, artan oranda yap l yor. Bu da ekonomik anlamda fiyatlara yans yor. Bugün orta ve büyük binalarda kullan lan HVAC sistemleri ile bir evin s s ve havaland rmas çok daha iyi kontrol edilebilecek ve gerekmeyen yerler enerji aç s ndan tasarruf amaçl yönetilebilecek durumda. Nihat Akkufl Kimdir? Yüksek lisans n Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde ve doktora e itimini Tokyo Metropolitan Üniversitesi nde tamamlayan Prof. Dr. Nihat Akkufl, çok say da yüksek lisans ve doktora tezine dan flmanl k yapt. Akkufl halen Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik bölümünde ö retim üyesi olarak görev yap yor. Daha küçük iflyerlerinde, özellikle ma azalarda konfor, güvenlik ve enerji tasarrufu için hangi ak ll uygulamalar yap labilir? Özellikle küçük ve orta ölçekli iflletmelerde enerji tasarruflu sistemleri seçmek ve haz r alarak kullanmak faydal olabilir. Eco-Cute sistemlerin kullan m büyük fayda sa layabilir. Özellikle fotovoltaik cam ve piller orta ve uzun vadede önemli enerji tasarrufu sa lar. Ak ll vana sistemleri de çok önemli bir tasarruf arac d r. Termostatik radyatör vanalar n n kullan m kurallar ve fonksiyonellikleri EN215 Avrupa Standard ile belirlenmifltir. EN 215 standard na göre farkl sensör teknolojileri mümkün olmakla birlikte günümüzde s v dolgulu sensörlerin en uygun seçim oldu u konusunda sektörde ve uzmanlarda ortak bir görüfl oluflturmufltur. 23

24 OUTDOOR outdoor 24 Yurtd fl nda h zl ve emin ad mlarla büyümeye devam eden stikbal, Avrupa turuna Fransa ile devam ediyor. Ülkenin önemli flehirlerinden Reims, Marsilya ve Blois da açt üç yeni ma aza ile Fransa daki yerini sa lamlaflt ran stikbal, 2011 de ülkedeki ma aza say s n 20 ye ç karmay hedefliyor Fransa da art arda üç yeni ma aza Avrupa n n en gözde ve önemli ülkelerinden olan Fransa da açt üç yeni ma aza ile ülkedeki ma aza say s n dokuza ç karan stikbal, yurtd fl nda h zla büyüyor. Geçti imiz y l Hollanda da açt ma azan n ard ndan rotas n yeniden Fransa ya çeviren stikbal, dünyada ve Avrupa da mobilya sektöründeki yerini sa lamlaflt rmaya devam ediyor. Fransa da üç gün boyunca arka arkaya yapt aç l fllarla Avrupa daki ma aza say s n 49 a ç karan, yurtd fl ndaki toplam ma aza say s ise 229 a ulaflan stikbal, hem 2010 hem de 2011 de yurtd fl yat r mlar na devam etmeyi planl yor. Yurtd fl hedefleri do rultusunda Almanya, ngiltere, Belçika, Avusturya, Yunanistan ve Hollanda dan

25 sonra rotas n Fransa ya çeviren ve buradaki ma aza say s n dokuza ç karan stikbal, 2011 y l nda bu rakam 20 ye yükseltmeyi hedefliyor. Avrupa kültürü ile stikbal markas n buluflturmaktan gurur duyuyoruz Fransa n n en önemli flehirlerinden Reims, Marsilya ve Blois da, ortalama bin metrekarelik büyüklükteki ve içinde her türlü ürünün yer ald stikbal ma azalar n n aç l fl na Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, Marsilya Baflkonsolosu Özer Aydan, Marsilya Muavin Konsolosu Sabiha Kaçamak, Marsilya Bölge Belediye Baflkan, Boydak Holding Yönetim Kurulu üyeleri ve Tük ifladamlar dernekleri kat ld. Aç l fl töreninde konuflma yapan Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, Avrupa kültürü ile stikbal markas n buluflturman n kendileri için büyük bir gurur kayna oldu unu, Avrupa n n en önemli ülkelerinde ürün ve hizmetleriyle be eni ve baflar kazanman n mutlulu unu yaflad klar n vurgulad. Fransa da arka arkaya üç yeni ma aza daha açt k ve hedefimiz yak n dönemde bu say y 20 ye ç karmak diyen Bekir Boydak, stikbal in 2010 y l nda Avrupa da yat r mlar na ve büyümeye h zla devam edece ini sözlerine ekledi. KÜNYE Resmi ad : Fransa Cumhuriyeti Yönetim biçimi: Parlamenter Baflkanl k Tipi Cumhuriyet Baflkent: Paris Resmi dil: Frans zca (anayasal) Konum: Bat Avrupa'da, kuzeyde Lüksemburg, Belçika ve Marfl Denizi; bat da Atlas Okyanusu ve Biskay Körfezi; güneyde spanya ve Akdeniz; do uda talya, sviçre ve Almanya ile çevrili. Yüzölçümü: 547 bin 30 km 2 Para birimi: Avro 25

26 OUTDOOR outdoor 26 Haz rlayan: Hülya Bal Markam za, kalitemize ve sundu umuz konsepte büyük ra bet var Boydak D fl Ticaret Genel Müdürü Murat Bozda ile Fransa da hizmete giren üç yeni ma azan n ard ndan ülkedeki çal flmalar ve hedefleri konufltuk. Bozda, Türkiye deki ma azac l k anlay fl n Fransa da da bölgesel olarak yerlefltirmek istediklerini söylüyor stikbal'in Fransa'daki faaliyetleri ve ilk ma azan n aç l fl ndan bu yana yaflananlar anlat r m s n z? 10 y ld r Fransa da faaliyet gösteriyoruz. Son befl y ld r Türkiye deki gibi concept ma aza çal flmalar m z sürüyor. Paris ve banliyölerinden bafllayarak Lyons, Reims ve Marsilya da concept ma azalar açmay sürdürdük. Concept ma azac l a geçiflle birlikte markan n bilinirli inin ve markaya ba l l n önemini bir kez daha gördük. Fransa daki ana hedefimiz, ülkedeki yerli, etnik ve orta s n f tüketicilere hitap etmek. Türkiye deki ma azac l k anlay fl m z Fransa da da etkin flekilde bölgesel olarak yerlefltirmek istiyoruz. Türkiye deki marka tecrübelerimizi Fransa n n pazar flartlar na uyarlayarak belli bir pazar pay elde edece imize inan yoruz. Ürünlerimizin fonksiyonel ve tasar m özellikleri genel anlamda bu pazar n ihtiyaçlar ile örtüflüyor. Fransa da görünürde büyümemizin önünde bir engel yok. Bulundu umuz her ülkede oldu u gibi burada da büyümeye devam ediyoruz. Fransa pazar n n di er Avrupa ülkelerindeki pazarlardan fark ve benzerlikleri nelerdir? Bu pazardaki ikinci ve üçüncü kuflak Türkler fiyattan ziyade marka, kalite ve sundu umuz konsept bütünlü üne ra bet ediyor. Frans z tüketicisi çok seçici olmakla beraber marka alg s na önem veriyor. Genel Avrupa tüketicisi gibi marka unsurunu önemseyip, markal al flveriflin sa lad hizmet ve kolayl klardan istifade etmek istiyorlar. Türkiye de sundu umuz marka, kalite ve hizmet anlay fl n Fransa da da sundu umuz sürece belli bir yer edinece imizi gördük. Genel olarak Frans z tüketicisinin be endi i markaya sad k oldu unu gözlemledik. Fransa halk n n di er Avrupal tüketicilerden önemli bir fark ise herhangi bir ürün veya hizmeti çok zor be enmeleri. Ancak be endikten sonra da sürekli müflteri oluyorlar. Fransa da yaflayan Fas ve Cezayir kökenli tüketiciler de ürünlerimize özel ilgi gösteriyor. Peki en çok hangi ürün gruplar be eniliyor? Genel tüketici al flkanl klar ndan bahsedebilir misiniz? Ürünlerimizin ortak özelli i olan fonksiyonellik, ça dafl çizgiler ve öncü tasar mlar tüm ürün gruplar na ilgiyi beraberinde getiriyor. stikbal in tasar mlar genel olarak evrensel tasar mlar, dolay s yla ufak renk ve kumafl farkl l klar ile bölgesel tüketicinin zevkine hitap etmemizi mümkün k l yor. Çok özel taleplere girmiyoruz. Mevcut model ve desenlerimizi bölgeye özgü k labilmek için renk kombinasyonlar yap yor, farkl kumafl seçenekleri sunuyoruz. Genel olarak tüm ürün gruplar m za ilgi oldu unu gözlemledik. Concept ma azac l a a rl k verme karar m z n da yerinde oldu unu söyleyebiliriz. Orta kesime hitap etti imiz için fiyat unsurunu da önemsiyoruz.

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009. Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun

SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009. Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009 Ramazan Bayram n z Kutlu Olsun sunufl sunufl Sektörümüzdeki yenilikler hareketlili i daha da art racak Y l n ilk yar s nda KDV indirimleriyle yo un ve hareketli günler geçiren

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13

Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13 2008 say 13 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri Türkiye nin eflsiz cenneti Antalya Sunufl Boydak Holding mobilya grubu çat s alt nda bulunan

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

Mevlânâ medeniyetler ittifak

Mevlânâ medeniyetler ittifak 2007 say 3 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Mevlânâ medeniyetler ittifak Perakendenin beyin f rt nas PERAKENDE GÜNLER 06 Kemik lakapl beyefendi ERGÜN PENBE Sunufl 50. y l nda

Detaylı

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler Kurucumuz bize hayal edin demiflti. Çünkü hayal etti imizde bir gün hayallerimizi gerçeklefltirebilece imizi biliyordu. Biz, bugün Elginkan Toplulu u çal flanlar olarak hem kurucumuzun hayalleri hem de

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde İ ç i n d e k i l e r Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde Küresel Vizyon 4 ABD finans çevrelerinin sayg n dergilerinden Fortune, Küresel 500 listesini aç klad. Listeye giren tek Türk flirketi Koç Holding

Detaylı

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister 2008 say 14 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR K fl aylar n n flifal meyvesi K fl aylar n n nar Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ege nin pamuktan kenti Denizli Ceyda Düvenci:

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding 8. Bas n ve Kamuoyu Bilgilendirme Toplant s Yap ld Türkiye nin Gelece i e-yaflam ve e-dönüflüm de e-dönüflüm...18 Masan za 217 Gazeteyi Nas l S d r

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 13 EKİM 2010 Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman birlikte ve daha güçlü SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Baflar m z çal flanlar m za borçluyuz Teknolojik

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı