KEC. Qn = Qh / (Fh x Fm x Fr x Ft x Fa) Qh = Qc x Fk. KEC 50/63/80 Serisi Kondenserler / KEC 50/63/80 Series Condensers

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KEC. Qn = Qh / (Fh x Fm x Fr x Ft x Fa) Qh = Qc x Fk. KEC 50/63/80 Serisi Kondenserler / KEC 50/63/80 Series Condensers"

Transkript

1

2 KEC Serisi Endüstriyel Hava So utmal Kondenserler Series Industrial Air Cooled Condensers KEC 50/63/80 Serisi Kondenserler / KEC 50/63/80 Series Condensers KNK KEC serisi hava so utmal endüstriyel kondenserler, üç temel tipte ve 15K s cakl k fark aral nda, kapasite de eri 18 kw'tan 700kW kadar de iflen ürünlerden oluflur. Ürünlerdeki fanlar, korozyona dayan kl kanatlara ve emniyet standartlar na uygun fan korumas na sahiptir. Kullan lan fan say s 1'den 12'ye kadar de iflmektedir. Tüm modeller yatay ve düfley montaja uygundur. Kondenserler için belirtilen nominal kapasite de erleri, deniz seviyesinde, 25 C ortam s cakl ve 15K s cakl k fark nda, R404A so utucu gaz için geçerlidir. Bataryalarda, mm kanat aral na sahip alüminyum fin ve 3/8" ve 1/2" bak r boru kullan lmaktad r. Tüm bataryalar 35 Bar bas nç de erinde test edilir ve test sonras 3 bar azot ile sevk edilir. Kondenser kasetleri, korozyona dayan kl olacak flekilde galvanizli çelik malzemeden üretilir ve elektrostatik toz boya ile boyan r. Ürünlerimizde standart renk olarak RAL7038 kullan l r. Kondenserlerde kullan lan fanlar Ø500-Ø630-Ø800 mm çapta, ZIEHL-ABEGG veya muadili olarak seçilmifltir. Fanlar için izin verilen çal flma s cakl koflullar -40 C ve +50 C aras ndad r ve termal s n f F'dir. Fan motorlar na s k kalk fl yapt r lmamal d r (saatte en fazla 6 kalk fl yapt r lmas tavsiye edilir). Kondenserlerin uzun süre kullan lmayaca durumlarda, motorlar her ay en az 2 saat çal flt r lmal d r. Fan motorlar, h z kontrolü yapmaya uygundur, ancak standart kablo ba lant lar tek h za göre yap lmaktad r. Tüm fan motorlar IP 54 güvenlik standard na uygundur. KNK KEC series air cooling industrial condensers are configured basically in three types and with 15K temperature differences, the capacity values are changing from 18 kw to 700 kw. The fans have corrosion resistant blades and have fan protection being in compliance with the safety standards. The numbers of the fans vary from 1 to 12. All of the models are suitable for vertical and horizontal mountings. The specified nominal capacity values are valid at sea level for 25 C surrounding temperature, with temperature difference of 15 K for the cooling gas of R404A. In the batteries, aluminium fin having mm fin space and the copper tube of 3/8" and 1/2" are used. All of the batteries are tested at 35 bar pressure and they are all delivered with 3 bars nitrogen. Cases of condensers are manufactured with material of galvanized steel, being endurable against the corrosion and electrostatic powder dyed. In our production, RAL 7038 is used as standard color. The fans used in the condensers are Ø500-Ø630-Ø800 mm in diameter and chosen as ZIEHL-ABEGG or the equivalent. The permissible working temperature is between -40 C and +50 C and the fans are F thermal group. Frequent startups should not be applicable on the fan motors, (recommended maximum 6 startups in one hour). If condensers not to be used for a long time, the motors should be run at least 2 hours, in one month. Fan motors are suitable to make speed control but the standard cablings is for only one speed. All of the fan motors are in compliance with IP 54 safety standards. Ürün Kodlamas / Type Indication Örnek / Example: KEC 50 DS Konuk Is Hava So utmal Kondenser Konuk Is Air Cooled Condenser Fan Çap / Fan Diameter 50:Ø500 / 63:Ø630 / 80:Ø800 Bak r Boru Çap / Copper Pipe Diameter D:3/8" / F:1/2" Model / Module S3 / S4 / L3 / L4 Fan S ra Say s Number of Fan Rows KEC 50 D S3 1 S radaki Fan Say s Number of Fans Per Row 1 Hatve / Fin Spacing 1:2,1 / 5:2,5 1 Fan Dönüfl H z / Revolutions Per Minute 1210 / 900 / 880 / 660 / 650 / 480 / 440 / Kondenser Seçimi / Condenser Selection Qn = Qh / (Fh x Fm x Fr x Ft x Fa) Qh: Is At m / Heat Rejection Qn: Nominal Kondenser Kapasitesi / Nominal Condenser Capacity * Qh: De eri bilinmiyorsa, Qh de eri kopresör so utma kapasitesi ile buna karfl l k gelen Fk de erinin çarp m olarak kabul edilebilir. * If Qn is not available, it can be assumed by multipliying the compressor cooling capacity and corresponding Fk value. Qh = Qc x Fk Qc: Kompresörün So utma Kapasitesi / Refrigereting Capacity of Compressor * * Katalog de erlerinde haber verilmeksizin de ifliklik yapma hakkı tarafımızca saklı tutulur. All rights of changing any technical information are reserved without notice.

3 KEC Serisi Endüstriyel Hava So utmal Kondenserler Series Industrial Air Cooled Condensers Düzeltme Faktörleri / Correction Factors Fk Kompresöre göre düzeltme faktörü (fiekil I-II) Correction factor depending on compressor (Figure I-II) Hermetik ve Yar Hermetik Kompresörler için For Hermetic and Semi-Hermetic Compressors fiekil l Figure l Aç k Kompresörler için / For Open Compressors Fk faktörü / Fk factor fiekil ll Figure ll Fk faktörü / Fk factor Evaporasyon s cakl / Evaporation temperature C Evaporasyon s cakl / Evaporation temperature C Fh Deniz seviyesi yüksekli ine göre düzeltme faktörü / Correction factor depending on sea level H (m) Deniz seviyesi / Sea Level Fh Fh Fan çapı Ø 650 / Fan diameter Ø 650 Fan çapı Ø 800 / Fan diameter Ø Fm Fin malzemesine göre düzeltme faktörü / Correction factor depending on fin material Fin Malzemesi / Fin Material Alüminyum / Aluminum Kaplamal Alüminyum / Coated Aluminum Bak r / Copper Fm Fr So utucu ak flkana göre düzeltme faktörü / Correction factor depending on refrigerant Ak flkan / Refrigerant R134 A R407 A R407 A R404 A / R507 R22 Fr Ft Fa Sıcaklık Faktörü / Temparature Factor Ft= T/15 T=Tc-Ta Çevresel Faktör / Ambient Factor Ta ( C) 25 Fa Örnek / Example: Alüminyum Fin / Aluminium Fins; Yar Hermetik Kompresör / Semi Hermetic Compressor Kompresör So utma Kapasitesi / refrigeranting Capacity of compressor : W Evaporasyon S cakl / Evaporation Temperature : -10 C Kondenzasyon S cakl / Condensing Temperature : 40 C Hava Girifl S cakl / Air Inlet Temperatures : 30 C Rak m / Altitude: 500m Ak flkan / Refrigeran : R404 A Qh = Qc. Fk = 25000x1.34 = Qn = Qh / (Fh. Fm. Fr. Ft. Fa) = 33500/(0.97x1x1x(10/15)x0.98) Qn = W Fa =0.98 Fh =0.97 ( Ø650 fan) Fk =1.34 Fm =1 Fr =1 Ft =10/15 ( T =40-30=10 C ) Kondenser seçiminde bu nominal kapasite de eri kullan l r. To chose the condenser this nominal capacity value is used.

4 KEC50 SER S /SERIE

5 KEC50 SER S /SERIE

6 KEC63 SER S /SERIE

7 KEC63 SER S /SERIE

8 KEC80 SER S /SERIE

9 KEC80 SER S /SERIE

10 BOYUTLAR/DIMENSIONS

11 BOYUTLAR/DIMENSIONS

12 KEC 50/63/80 BOYUTLAR/DIMENSIONS KEC 50/63/80 BOYUTLAR / DIMENSIONS 1 SIRA FAN KONDENSER / 1 ROW FAN CONDENSER YATIK VE D KEY T P / HORIZANTAL AND VERTICAL TYPE 2 SIRA FAN KONDENSER / 2 ROW FAN CONDENSER YATIK VE D KEY T P / HORIZANTAL AND VERTICAL TYPE

13 KONUK ISI 1987 y l nda Hayri KONUK taraf ndan kurulmufltur. Spiral sar ml kanatl borular (serpantin) ile üretime bafllayan KONUK ISI, k sa zamanda üretim çeflitlerini artt rarak s de ifltiricileri konusunda say l firmalar n aras na girmeyi baflarm flt r Nisan ay ndan itibaren Bak r Boru-Alüminyum Kanatl (Kondenser-Evaporatör) üretim bölümünü de kurarak sektördeki yerini daha da sa lamlaflt rm flt r. Bu gün 5000 m 2 kapal alanda 100'ü aflk n fabrika eleman ve de iflik flantiyelerde görev alan 200 kiflilik taahhüt grubu ile faaliyet göstermektedir. Piyasa koflullar n ve müflteri isteklerini de erlendirerek hep daha iyisini yapmay ilke edinen firmam z, sa lanan hizmet standard ve üretilen ürün kalitesini de gerekli sertifikalar alarak tescil ettirmifltir. Daha iyisinin en iyi kadro ile yap laca na inanan KONUK ISI'da istihdama önem verilmifl ve teknik bir kadro kurulmufltur (10 mühendis ve 15 tekniker). Bu teknik kadronun da katk s ile yürütülen AR-GE çal flmalar sayesinde, ürünlerimiz her geçen gün kapasite ve dayan kl l k bak m ndan daha iyi hale getirilmektedir. ÜRÜN GRUPLARIMIZ: Spiral sar ml serpantin çeflitleri Oval borulu serpantinler L kanatl borular Kaynakl kanatl borular Serpantinli radyatör imalat çeflitleri Tek ve çift metalli kendinden kanatl borular Kroçil borular Paslanmaz borular Gövde-Boru tipi eflanjörler Plakal eflanjörler Kondenser-Evaporatör bataryalar Is tma Apareyleri KONUK ISI was founded in 1987 by Hayri KONUK. KONUK ISI has started its productions with Spiral covered finned pipes (serpantines) and increased its variety of products, in a short time and it has succeeded to become one of the leading companies among the heat-exchanger manufacturers. Soon after the establishing of the aluminium finned copper pipe production department (Condenser - Evaporater Devision) in April 2006, the company has strengthened its position in the sector. Today, the company has a factory with 5000 m 2 indoor area by more than 100 staffs and with a contracting group founded in different worksites by 200 staffs. Our company has been aimed always doing the better by assessing the market conditions and the needs of our customers and it has registered the standard of services and the quality of production, by its certificate. KONUK ISI believes to achieve the better with the best staff and that's why a special attention is given to employment and it's technical staff has been configured with this basic principle consisting of 10 engineers and 15 technicians. Owing to the activity of Research and Development department, the capacity and the endurances of our products are getting better and better at the quality with every passing day. OUR PRODUCT GROUPS : Types of spiral covered serpantines Oval tube serpantines L finned tubes Welded finned tubes Different types of radiator with serpantines Self-finned tubes with single and double metal Crocodile tubes Stainless steel pipes Types of shell-tube exchangers Plate heat exchangers Batteries of Condenser-Evaporator Heating Equipments

14 Simetri Organize San. Bölgesi Turgut Özal Cad. No:102 A Blok Kat:5 No:34 (34306) kitelli - K.Çekmece / STANBUL Tel: (Pbx) Fax: Web:

KTC. Qn = Qh / (Fh x Fm x Fr x Ft x Fa) Qh = Qc x Fk. KTC 1/2/3/4 Serisi Kondenserler / KTC 1/2/3/4 Series Condensers

KTC. Qn = Qh / (Fh x Fm x Fr x Ft x Fa) Qh = Qc x Fk. KTC 1/2/3/4 Serisi Kondenserler / KTC 1/2/3/4 Series Condensers KTC Serisi Ticari Hava So utmal Kondenserler Series Commercial Air Cooled Condensers KTC 1/2/3/4 Serisi Kondenserler / KTC 1/2/3/4 Series Condensers KNK KTC serisi hava so utmal ticari tip kondenserler,

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI KONDENSERLER KATALOĞU AIR COOLED CONDENSERS GENERAL CATALOG

HAVA SOĞUTMALI KONDENSERLER KATALOĞU AIR COOLED CONDENSERS GENERAL CATALOG HAVA SOĞUTMALI KONDENSERLER KATALOĞU AIR COOLED CONDENSERS GENERAL CATALOG İÇİNDEKİLER - CONTENTS ICKD Serisi Ekonomik Ticari Kondenserler - ICKD Series Economic Commercial Condensers 05 ICFK Serisi Ticari

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI KONDENSERLER Endüstriyel & Ticari Seriler. AIR COOLED CONDENSERS Industrial & Commercial Series. www.planersogutma.

HAVA SOĞUTMALI KONDENSERLER Endüstriyel & Ticari Seriler. AIR COOLED CONDENSERS Industrial & Commercial Series. www.planersogutma. HAVA SOĞUTMALI KONDENSERLER Endüstriyel & Ticari Seriler AIR COOLED CONDENSERS Industrial & Commercial Series www.planersogutma.com FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE Firmamız, Planer Mühendislik Soğutma Klima

Detaylı

pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies

pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies Thermoelektrik Soğutucu - Thermoelectric Cooler Server Kliması - Server Air Conditioner Pano Kliması - Enclosure Air Conditioner Sayfa 1 KERĠM

Detaylı

vinç kabin klimaları crane cab coolers

vinç kabin klimaları crane cab coolers vinç kabin klimaları crane cab coolers Sayfa 1 KERĠM SOĞUTMA 15 yılı aşkın süredir endüstriyel soğutma sektörüne hizmet veren yenilikçi bakış açısıyla sürekli büyümeyi hedefleyen üretici bir firmadır.

Detaylı

fi RKET PROF L M SYON MISSION V ZYON VISION

fi RKET PROF L M SYON MISSION V ZYON VISION fi RKET PROF L ELTAfi A.fi. 7 Ocak 1981 tarihinde, halen Yönetim Kurulu Baflkanl n sürdüren Ahmet Güre ve arkadafllar taraf ndan zmir de kuruldu. Günümüzde tamam Ahmet Güre ve ailesinin yönetimindeki ELTAfi

Detaylı

Y our industrial partner of

Y our industrial partner of Y our industrial partner of Dinamik Compressor is the perfect choice for maximum performance and economy... Endüstriyel partneriniz Dinamik Kompresör maksimum performans ve ekonomi için en mükemmel tercihinizdir...

Detaylı

AIR COOLED CHILLERS with Scroll Reciprocating Screw Compressors HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUPLARI. Scroll Pistonlu Vidalı Kompresörlü

AIR COOLED CHILLERS with Scroll Reciprocating Screw Compressors HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUPLARI. Scroll Pistonlu Vidalı Kompresörlü Scroll Pistonlu Vidalı Kompresörlü HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUPLARI AIR COOLED CHILLERS with Scroll Reciprocating Screw Compressors www.planersogutma.com www.planerchillers.com FİRMA PROFİLİ COMPANY

Detaylı

ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ENERGY RECOVERY UNITS

ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ENERGY RECOVERY UNITS H A V A L A N D I R M A M A K İ N A S A N A Y İ v e T İ C. A. Ş. ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ENERGY RECOVERY UNITS TSEK GENEL ÖZELL KLER GENERAL INFORMATION VENCO enerji geri kazanım cihazları (VER),

Detaylı

crane cab coolers KTG Vinç kabin soğutucuları KTG TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

crane cab coolers KTG Vinç kabin soğutucuları KTG TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ crane cab coolers KG Vinç kabin soğutucuları KG ÜRKİYE DİSRİÜÖRÜ 1 DESIGN & YPE YAPI VE KONSEP Steel works, coking plants and, in particular, aluminium production plants are subject to extreme environmental

Detaylı

SOĞUTMA SiSTEMLERi Cooling Systems

SOĞUTMA SiSTEMLERi Cooling Systems SOĞUTMA SiSTEMLERi Cooling Systems TSP Makine sahip olduğu 30 yılı aşkın sektör tecrübesi ile Türk plastik üreticisine yüksek standartlarda kaliteli makine ve yardımcı ekipman temin etmeye devam etmektedir.

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Doğal Soğutma ve Adyabatik Soğutma Entegreli Soğuk su üretici gruplar

Doğal Soğutma ve Adyabatik Soğutma Entegreli Soğuk su üretici gruplar Doğal Soğutma ve Adyabatik Soğutma Entegreli Soğuk su üretici gruplar Air cooled Water chillers with integrated Free Cooling and Adiabatic Cooling Vidalı kompresörlü Mikroişlemci kontrollü Screw compressors

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ

Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ Otomobil Radyatörlerinde Bas nç Kay plar n n Yapay Sinir A lar Yard m yla Modellenmesi Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ ÖZET Radyatörler; s v so utmal otomobil,

Detaylı

Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System

Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2009 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 3 ndeks Index Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System Sayfa/Page

Detaylı

BRUSH/SUEDING MACHINE FIRÇA MAK NASI

BRUSH/SUEDING MACHINE FIRÇA MAK NASI BRUSH/SUEDING MACHINE FIRÇA MAK NASI Company Profile fiirket Profili Trade is an Italian company which represents a group of companies not only operating in textile machinery sectorbut also others as well.

Detaylı

AQUATURAN POOL TYPE DEHUMIDIFICATION STATION

AQUATURAN POOL TYPE DEHUMIDIFICATION STATION AQUATURAN POOL TYPE DEHUMIDIFICATION STATION Havadaki nem miktarı %75 i geçtiği zaman konfor şartları bozulur nefes almak oldukça güç hale gelir. Bunu önlemek ve hava kalitesini arttırmak, nemi konfor

Detaylı

Makro Teknik. fi RKET N ÜNVANI Makro Teknik Endüstri Ürünleri ve Makine malat Sanayi Tic. Ltd. fiti

Makro Teknik. fi RKET N ÜNVANI Makro Teknik Endüstri Ürünleri ve Makine malat Sanayi Tic. Ltd. fiti Makro Teknik Makro Teknik, 1998 y l nda, 18 y ll k uygulamac gelene inin ve birikiminin, üzerine infla edilmifl, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müflteri odakl kurum

Detaylı

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers 2 www.astorpower.com VİZYONUMUZ Ürün ve hizmet kalitesinde lider,uluslar arası rekabete hazır,en yeni teknolojiyi ve üretim tekniklerini

Detaylı

KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,

KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, KAL TE POL T KAMIZ Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, sürekli müflteri memnuniyeti, tak m anlay fl ile çal flmak, çal flanlar n memnuniyeti

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICILAR DUCT TYPE ELECTRICAL HEATERS

KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICILAR DUCT TYPE ELECTRICAL HEATERS KNL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITIILR DUT TYPE ELETRIL HETERS 58 VENO kanal tipi elektrikli ısıtıcılar, klima sisteminde son ısıtıcı olarak veya taze hava sistemlerinde dış havayı ısıtmak için kullanılırlar. yrıca

Detaylı

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER INDEX Hakkımızda / About Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatör / Cast Resin Dry Type Transformer Standartlar

Detaylı

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı...

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... 50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... www.aydintrafo.com.tr Aydın Trafo nun 1960 ta kaynak makinesi imalatı ile başlayan iş hayatı 1977

Detaylı

Mimari Ürün Katalo u Architectural Guide

Mimari Ürün Katalo u Architectural Guide Mimari Ürün Katalo u Architectural Guide Tarih Ingersoll Rand, 1905 y l nda Amerika Birleflik Devletleri'nde Ingersoll-Sergeant Drill ve Rand Drill firmalar n birleflmesi ile kurulmufltur. Ancak, baz Ingersoll

Detaylı

Firmam z n Faaliyetleri Activities of Our Firm

Firmam z n Faaliyetleri Activities of Our Firm Fiam z n Faaliyetleri Activities of Our Fi Her türlü Tesisat ve Enerji Kablolar, Bak r tel çekme sektöründe 1980 y l ndan bu yana teknolojiye ayak uydurabilmek için bütün maddi ve teknik imkanlar yla ütti

Detaylı

makale - article Mak. Yük. Müh. Rüknettin Küçükçal, Mak. Yük. Müh. Fatih Öner Özet

makale - article Mak. Yük. Müh. Rüknettin Küçükçal, Mak. Yük. Müh. Fatih Öner Özet makale - article Dergisi 59 (9) 19-25 ISSN 1302-2415 Kullan m Suyu Is tmas ve Is tma Deste i Sa layan Günefl Enerjili Sistemler Solar Energy Systems for Domestic Hot Water Heating and Central Heating Backup

Detaylı

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality 1976 senesinde bir flah s flirketi olarak açt zücaciye ma azas ile ticaret hayat na bafllayan Süleyman

Detaylı

JET ve TÜNEL FANLARI JET & TUNNEL FANS

JET ve TÜNEL FANLARI JET & TUNNEL FANS JET ve TÜNEL FANLARI JET & TUNNEL FANS FM 98140 - ISO 9001:2008 FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ / FAN & PROJECT SOLUTIONS 0036 CPD RG06 03 FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ FAN & PROJECT SOLUTIONS Ofis

Detaylı