ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU"

Transkript

1 ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU

2 GELECEK İÇİN GENÇLİK Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın donanımlı bir şekilde yetişmesi ancak eğitimle olur. Bu için bir velinin çocuğuna bırakacağı en büyük miras ona sağladığı eğitim öğretim imkânıdır. Günümüz eğitim anlayışı klasik eğitim anlayışın çok ötesine geçmiş farklı metot ve anlayışlar uygulanmaya başlanmıştır. Yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ile öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesi hedeflenmiş ve eğitim öğretim bu anlayışa göre planlanmıştır. Tüm bu gelişmeleri yakından takip eden Özel Gençlik İlköğretim Okulu, eğitimdebir kalite standardı oluşturma düşüncesiyle çalışmalarını devam ettirmiş ve MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ile Türkiye 2.liği elde ederek Kalite Beratını almaya hak kazanmıştır. Kalitenin bir yaşam tarzı olarak kabul edildiği okulumuzda İSO 9001 ve İSO 1002 KALİTE BELGESİ alınarak kalite çalışmaları sistematize edilmiştir. Özel Gençlik İlköğretim Okulu olarak 15 yıllık eğitim öğretim tecrübesi, sürekli iyileştirme anlayışıyla çağın gerektirdiği donanıma sahip olmak için her türlü çalışmayı yapmış, yaptığı çalışmalarla da hep bir adım önde olmayı başarmıştır. Öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen sistem vardır. anlayışıyla eğitim öğretim faaliyetlerini düzenleyen Özel Gençlik İlköğretim Okulu, Çoklu Zekâ Kuramı ve Tam Öğrenme Modeliyle Eğitimde model alınacak çalışmalarını devam ettirmiştir. Uyguladığı Modelle MEB Toplam Kalite Yönetimi Yılın Kaliteli Ekibi kategorisinde Türkiye 1.liği alarak Yılın Kaliteli Ekibi olmuştur. Özel Gençlik İlköğretim Okulu, ana sınıfından liseye kadar bütün çalışmalarını birbirini destekler nitelikte yapılandırmış ve öğrencilerinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak birimler oluşturmuştur. Öğrenci farlılıklarını dikkate alarak oluşturulan GNC KEP (Kişiselleştirilmiş Eğitim Programı), öğrenme sürecinin sağlıklı bir şekilde izlenmesi için Türkiye'de örnek bir çalışma olan Elektronik Portfolyo, dünyamızın değerini artıracak Değerler Eğitimi, nitelikli İngilizce Öğretimi, sosyal ve sportif etkinlikleriyle öğrencilerimizin geleceğe güvenle yürümesini sağlıyoruz Özel Gençlik İlköğretim Okulu olarak gençliğin kıymetini biliyor veonlara hak ettiği eğitim öğretimi sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Barış Çağlayan Çakır Okul Müdürü

3 O k u l u m u zda ö re t i m h i z m e t i b i r m o d e l k a p s a m n d a gerçekle mektedir. Bu uygulad m z model, Ö renme Stili Destekli Tam Ö renme Modelidir. Bu model ile ö rencilerin ö renme düzeylerini üst düzeyde gerçekle tirmeyi amaçlanmaktad r. Ö retim sürecine ili kin temel varsay m m z: Ö rencilerin okul ba ar s n etkileyen faktörler de i tirilebilir ve kontrol edilebilirdir. Tam ö renme ö rencilerin s n f içindeki ders ba ar s n yükseltmeyi amaç edinmi tir. Olumlu ö renme ko ullar sa land nda ve bu ko ullar ö retme ö renme süreci boyunca devam etti inde herhangi bir ki inin ö renebilece i her eyi herkes ö renebilir. Temel slogan m z: Ö RENEMEYEN Ö RENC YOKTUR, Ö RETEMEYEN S STEM VARDIR. Bizim için öğrenci başarısını açıklayan temel özellikler: Ö rencinin bir konuyu ö renebilmesi için gerek duyabilece i, ön ko ul bilgi ve becerileri, Ö rencinin ö renme ortam ndaki bütün varl klara (ö retmenine, okul, kendine, arkada lar na, ö renilecek konuya, ö renme sürecine gibi) yönelik duydu u dü ünceler, Ö renim sürecinin ö rencinin ki ili i ve ihtiyaçlar na uygunlu u ile ilgili olan ö retimin kalitesidir Ö rencilerimizin ö renme stilleri Ö rencilerimizin zeka alanlar 3

4 4 Öğrenme Stili Destekli Tam Öğrenme Modeli nasıl işlemektedir? 1. Ö rencilerimizin ö renme sürecini etkileyecek ö renme stili ve çoklu zeka alanlar ilk önce belirlemektedir. 2. Her bir ünite ve tema için ö rencilerin bili sel giri davran lar n inceleme 3. Her bir ünite ve tema için önko ul ö renmelerin ö renciler taraf ndan sahip olunma düzeyini belirleme 4. Eksik ko ul ö renmeleri bireysel farkl l klara dayal (çoklu zeka ve ö renme stili) ö renme etkinlikleriyle tamamlama 5. Derste bireysel farkl l klara dayal ö retme - ö renme etkinliklerini uygulama 6. Derslerin i leni sürecinde eksik olan ve ö renilmesinde zorluk çekilen konularda ö rencilerin bireysel farkl l klara dayal (çoklu zeka ve ö renme stili) ek ö retim etkinleri yapma 7. Ünite ve ö renme alanlar n n sonunda bunlarla ilgili ö renme düzeylerini belirleme 8. Eksik ö renmeleri bireysel farkl l klara dayal (çoklu zeka ve ö renme stili) ek ö retim etkinleri yapma Modelimizin tasar s ndan da anla laca gibi ö rencilerimizin ö renmesi gereken tüm kazan mlar ayr nt s yla belirlenmi ve her bir kazan m n gerçekle mesi ad m ad m takip edilmektedir.

5 ÖĞRENME SİTİLİ 5 Öğrenme stili, bireylerin bilgiyi alma, tutma ve işleme sürecindeki izlediği yoldur. Biz okul olarak öğrencilerimiz öğrenirken izlediği yollar farklılaştığını kabul etmekteyiz. Öğrencilerimizin izledikleri yolları öğrenme süreçlerinde işe koşmaktayız. Öğrencilerimizin öğrenirken izledikleri dört temel yol vardır. Bunlar, Yerleştiren, Özümseyen, Ayrıştıran, Değiştiren olarak adlandırılmıştır. Değiştiren Ayrıştıran Yerleştiren Özümseyen

6 6 Ayrıştıran Öğrenciler Ayrıştıran öğrenciler, yaparak öğrenmeyi severler problem çözme konusunda oldukça başarılıdırlar. Hayal gücü kuvvetli kişiler olarak bilinirler. Bu öğrenciler, bilgiyi tümdengelim yoluyla organize ederler. Uygulamalar ve denemeler yaparak doğru bilgiye ulaşmayı tercih eden ayrıştıran stilindeki öğrenciler, öğretmenin rehberliğine ve sık sık geri bildirimlere gereksinim duyarlar. Yerleştiren Öğrenciler Yerleştiren öğrenme stiline sahip öğrenciler, verilen bir plan ya da görev doğrultusunda işleri iyi biçimde yapabilirler. Bu öğrenciler, insanlarla kolay ilişki kurabilirler, fakat bazen sabırsız gibi görünürler. Bu öğrenme stiline sahip öğrenciler, planlama yapma, kararları yürütme ve yeni deneyimler içinde yer alma gibi özelliklere sahiptirler. Öğrenme durumunda bu öğrenciler, açık fikirli ve değişmelere karşı kolaylıkla uyum sağlarlar.

7 Değiştiren Öğrenciler Değiştiren öğrenme stiline sahip öğrenciler, olaylar arasındaki ilişkileri anlamlı bir biçimde organize edebilirler. Gözlem yapar hissederek ve izleyerek öğrenirler. Yargılarda bulunur fakat bir eylemde bulunmazlar. Düşünceleri biçimlendirirken kendi duygu ve düşüncelerini göz önüne alırlar. Bu öğrenciler, öğrenme durumunda sabırlı ve dikkatlidirler. Öğrenme konularını yapılandırırken kendi duygu ve düşüncelerini dikkate alan bu öğrenciler yaratıcı yönleri de gelişmiştir. 7 Özümseyen Öğrenciler Özümseyen öğrenme stiline sahip öğrenciler, geniş ve kapsamlı bilgileri mantıksal bir bütün haline getirmede oldukça başarılıdırlar. Bu öğrenciler, izleyerek, dinleyerek ve kavramlar yoluyla düşünerek öğrenirler. Bu nedenle eğitim-öğretimde geleneksel yöntemlerden hoşlanırlar ve bu yöntemde başarı gösterirler. Öğretmeni en önemli bilgi kaynağı olarak görürler. Bir şeyler öğrenirken soyut kavramlar ve fikirler üzerinde yoğunlaşırlar.

8 8 ÇOKLU ZEKA Biz ö rencileriminiz zekalar n tek boyutlu bir ekilde de erlendiren bir e itim anlay na sahip de iliz. Zekây bütüncül yakla mlardan farkl olarak sekiz ayr zekâ türü ile ele almaya çal yoruz. Bize göre zeka, de i en dünyada ya amak ve de i imlere uyum sa lamak amac yla her insanda kendine özgü bulunan yeteneklerin ve becerilerin bütünüdür. Bu anlay m zla; Ö renciler, çok farkl zeka türlerine sahiptir. Her ö rencinin kendine özgü bir zeka profili vard r. Bu özellikler ö rencinin ö renme sürecini etkileyebilir. Biz bunun fark nday z. Ö rencileriniz zay f oldu u derslerde ve ö renmede güçlük çektikleri konularda kuvvetli zeka alanlar n i e ko makta, iyi oldu u derslerde zay f zeka alanlar n geli tirmeye çal maktay z. Her zeka alan n n problemlere ve kar la lan süreçlere yakla m tarz farkl d r. Biz bunlar dikkate alan bir ö renme ortam olu turmaya çal yoruz.

9 Çoklu Zekâ Alanları ve tanımları şu şekilde sıralanabilir. Müziksel / Ritimsel Zekâ: Ritim ve ses örüntülerini tan ma ve kullanma, çevredeki seslere, insan seslerine ve enstrüman s e s l e r i n e d u y a r l o l m a y e t e n e i o l a r a k tan mlanabilir. Bu zekâ alan, ritmik, tonal kavramlara ve müzik aletlerine kar duyarl l k gibi yetenekleri içerir. Bedensel / Kinestetik Zekâ: Duygular n ifade etmek için bedenini kullanma yetene i, spor kar la malar, yeni bir ürün yaratma ile ili kili olan zekâd r. 9 Ki ileraras / Sosyal Zekâ: Bireyin di er bireylerle küme olarak, i birli i içinde çal ma, sözlü ya da sözsüz ileti im kurma, arac l k etme, birilerinin duygular n anlama yetene i olarak tan mlayabiliriz. Ki isel/ çsel Zekâ: Bireyin benli ine yönelik bilgileri k apsar. K i inin kendiyle ilgili bilgisi olmas ya da ya am ö renmesi ile ilgili sorumluluk almas na i aret eden zekâd r. Görsel / Uzamsal Zekâ: Zihinsel imgelemeler yapma, biçimler olu turma ve görme alan n tüm ayr nt lar yla sorumlu olan zekâd r. Mant ksal / Matematiksel Zekâ: Bilimsel dü ünme ya da tümevar m v e t ü m d e n g e l i m o l a r a k adland rd m z dü ünme biçimleri, problem çözme, sorgulama, hesap yapma, deney yapma, bu zekân n kapsam içindedir. Bu zekâ alan, bilimsel hipotezi s n fland rma, öngörü, öncelik verme ve olu turma, neden sonuç ili kilerini anlama becerilerini içerir. Do ac /Varolu çu Zekâ: Do adaki nesneleri tan ma, anlama, do an n dengesini fark etme ve do an n i leyi inin fark nda olma yeteneklerini kapsar. Sözel / Dilsel Zekâ: Dilin kullan lmas ve üretilmesinden sorumlu olan zekâd r. Sözel-Dilsel Zekâ alan n n temelini, dinleme, okuma, konu ma ve yazma gibi temel beceriler olu turur.

10 10 KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Okuldaki bir diğer uygulamamız kişiselleştirilmiş eğitim programlarıdır. Kişiselleştirilmiş eğitim programı, öğrencilerin farklılıklarına dayalı bir şekilde tasarlanan programdır. Kişiselleştirilmiş Eğitim Programı (KEP), öğrencilerin mevcut resmi programdaki kazanımları desteklemek, farklılıklarından kaynaklanan eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanan programdır. KEP ile öğrencinin öğrenmesi gereken becerileri daha çabuk ve etkili bir şekilde öğrenmesi sağlamaktayız. Öğrencilerimizin mevcut derslerinin dışında şu alanda eğitim ihtiyaçları olduğunu kabul ediyoruz. Üst düzey düşünme becerisi, Resmi program kapsamındaki eksik kazanımlar, Tutumlar (derslere, kendine vb.), İnsani Değerler, Kabul edilebilir veli beklentileri (müzik, resim ve sportif faaliyetler, kültürel etkinlikler vb.), Öğrenmeyi öğrenme, Psikolojik yardımlar, Disiplin eksikliği konuları, Okuma becerisi ve alışkanlığı. KEP departmanı ile birlikte, bu öğrenme alanla ile ilgili her bir öğrenciye göre geliştirdiğimiz programlarla, Türkiye ilk defa planlı bir şekilde öğrencilerimizin bire bir eğitim olanaklarını sağlamaktayız.

11 11 Kişiselleştirilmiş Eğitim Programının Yararları Kişiselleştirilmiş eğitim programının sağlayacağı birçok fayda vardır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür. Öğrencilerin derslerinde eksik olan kazanımlarını gerçekleştirmesi sağlanır, Programının kazanımlarının üst düzeyde gerçekleştirilmesi sağlanır, Öğrenciye uygun eğitim hizmetleri sunulur, Öğrencilerin çok yönlü bir şekilde eğitim ihtiyaçları karşılanır, Öğrencinin eğitiminde becerilerin geliştirilmesi ve öğretimde farklı düzenlemelerin yapılması sağlanır, Ebeveynlerle okul arasındaki görüş farklılıkları telafi edilir. DEĞER BİLİŞSEL ÖZELLİK OKUMA DUYUŞSAL ÖZELLİK EKSİK KAZANIM KOD NO KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI İMZA F-İ-76 REV. NO 00 REV. TARİHİ SAYFA NO HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1/1 ONAYLAYAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI İMZA ÖĞRENCİNİN KİMLİK BİLGİLERİ ADI VE SOYADI NO SINIFI KEP SINIF ÖĞRETMENİ İÇERİK ALANLARI SPOR HEDEFLER KAZANIMLAR PROGRAM SORUMLUSU HEDEFLERİN GERÇEKLEŞME TARİHİ MÜZİK DEĞERLER EĞİTİMİ KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI SOSYAL SPORTİF ETKİNLİK TUTUM BİLİŞSEL DÜZEY

12 12 DEĞERLENDİRMEDE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM Okulda değerlendirme anlayışımız, öğrencilerin sadece testlerden (yazılı yoklama, çoktan seçmeli testler, kısa cevap gerektiren testler vb ) aldıkları puanlara dayalı değildir. Temel anlayışımız öğrencilerimizin çok yönlü değerlendirilmesidir. Bunun için Türkiye'de ilk uygulama olan elektronik portfolyo sistemine geçtik. Elektronik portfolyo ile öğrencilerin öğrenmelerini daha somut, daha kalıcı, gerçek kanıtlara dayalı şekilde değerlendirmeye çalışmaktayız. Elektronik portfolyo, öğrencilerin gayretini, başarısını ve gelişmesini yansıtan dokümanların, bilgisayar görüntüleme ve internet ortamı unsurlarından yararlanılarak çeşitli formatların kullanımıyla (resimler, grafikler, sesler, filmler, animasyonlar ve metinler) muhafaza edilerek d eva m l ı gelişimini ve değişimini yansıtabildiği sistemdir.

13 Elektronik portfolyo ile Çocuklarımızın Ne öğrendi ve öğrenirken nasıl bir yol izledi? Nasıl düşündü? Nasıl soru sordu? Nasıl analiz etti? Bilgiyi nasıl yapılandırdı? Diğer insanlarla nasıl iletişim kurdu? Öğrenirken karşılaştığı güçlükler nelerdi? vb gibi soruların cevaplarına daha iyi görmekteyiz. 13 Elektronik portfolyoda çocuğunuzun öğrenmesinin ve performansının kanıt ve belgeleri olan şunları görebilirsiniz: Gezi ve gözlem raporları, Çalışmalarınıza ilişkin video kayıtları, Öğretmen tarafından tutulan kontrol listeleri, Dereceleme ölçekleri, puanlama yönergeleri, Eğitim sürecine ilişkin karşılaştığı problemler, Günlük, haftalık veya aylık yaptığı iş, aktivite veya faaliyetlere ilişkin çıktılar, Sizin tarafınızdan portfolyoyu değerlendiren kişilere yazılmış raporlar ( ne amaçla hazırlandığı, portfolyoya seçilen parçaların neden seçildiği vb sorular),

14 14 Yanlış öğrenmelerin ya da yanlışlarının düzeltildiğini gösteren belgeler, Çalışmalarınıza ilişkin fotoğraf, taslak ve çizimler, Günlük işlerden örnekler, örnek olaylar, Açık uçlu sorular ve öğrenci cevapları, Grup proje raporları, Öğrencilerin kendi kendini değerlendirme ve akran gruplarını değerlendirme formları, Eğitim sürecinde yer alan test sonuçları: standart başarı testleri, tanılayıcı testler, öğretmen yapımı testler, ünite testleri vb., Kompleks problemlere ait taslak, gözden geçirilmiş ve son şeklini almış çalışmalar, Öğrenci ve öğretmen görüşmelerinin kayıtları / bant kayıtları / notları, Otobiyografiler (öğrencilerin geçmiş ders süreçlerine ilişkin), vb...

15 GENÇLİK'TE İNGİLİZCE Yabancı dil öğreniminin önemli bir yere sahip olduğu okulumuz Özel Gençlik İlköğretim Okulu'nda, İngilizce yabancı bir dil olmaktan öte, öğrencilerimizin yaşantılarını renklendiren, farklı ufuklar açan bir iletişim aracıdır. Dinleme, okuma, yazma ve konuşma (Listening, Reading, Writing, Speaking) merkezli dil yeteneklerini geliştiren aktivite ve etkinliklerle, öğrencilerimiz İngilizceyi eğlenerek öğrenme fırsatı bulmaktadırlar. Yabancı kaynaklı kitap kullanımı ile öğrencilerimizin uluslararası düzeyde ve ileri derecede İngilizce öğrenmeleri hedeflenmektedir. Bu hedef çerçevesinde, ders saatlerinin arttırılmış ve etütler yoğunlaştırılmıştır. Öğrencilerimiz bu çalışmalarla hem nitelikli bir öğrenme gerçekleştirmekte Cambridge sınavlarına hazırlanmaktadırlar. Okulumuz içinde her kademeye yönelik İngilizce yarışmalar ve eğlenceli etkinlikler düzenlenerek İngilizce eğitiminde öğrencilerin motivasyonu üst düzeyde tutulmaktadır. Ders içi proje, performans ve sunum ödevleri ile öğrenci merkezli s i s t e m i n ö n e m i v u r g u l a n m a k t a, teknolojinin sunduğu imkânlarla yabancı dil eğitimindeki yeni metot ve teknikler yakından takip edilmektedir. Kısacası Gençlik, uzman kadrosu ve özgün yöntemleriyle İngilizce öğretimini en iyi şekilde yapmaktadır. 15

16 16 OKULUMUZDA DEĞERLER EĞİTİMİ Değerler eğitimi, en iyi yaşantıyla verilebilir düşüncesini kabul etmekteyiz. Okulumuzda değerler eğitimi çalışmalarının içeriği, Ana sınıfından 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin yaş gruplarına uygun olarak hazırlanır. Yaş guruplarına göre tüm sınıflarımızda farklı öğretim yöntemleri kullanılarak işlenmektedir. Ailelere gönderilen anketle velilerden öğrencilerin kazanmalarını istedikleri değerlerin öncelik sırası ve yoğunluğu belirlenmektedir. Değerleri eğitimi okul yöneticilerinin liderliğinde bir komisyonca yürütülür. Her ay bir değerin işlenmesini temel alan bir yıllık planla değerler eğitimi sürdürülür. Her bir değer için o ay okul genelinde; Afiş çalışması Pano hazırlama Eğitici slaytlar Resim Ayet ve hadisler Güzel sözler Sinema gösterileri Söyleşiler Sosyal etkinlikler vb...

17 Değerler eğitiminin başlangıç noktasının aile olduğu bilinciyle, velilerimiz ile işbirliği yapmaktayız. Bu kapsamda velilerimize her değer için Veli Değer Kılavuzu göndermekteyiz. Öğretim yılı başında ve sonunda yapılan ölçümlerle öğrencilerimizin değerleri ne kadar özümseyip içselleştirdikleri tespit edilmektedir. 17 OCAK ADALET DEĞERLER EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT SABIR ARALIK TEMİZLİK KASIM DOSTLUK ARKADAŞLIK Yaşayan Değerler Eğitimi Değerlerimiz içimizdeki 'biz'in aynasıdır. MART SAYGI NİSAN DOĞRULUK DÜRÜSTLÜK GÜVENİLİRLİK EKİM SORUMLULUK MAYIS BAŞARI

18 18 K - Q TSE-ISO-EN 9000 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi nedir? M - C TSE-ISO Günümüz dünyasında sanayi, hizmet sektörü, teknoloji gibi alanlarda yaşanan gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Bu baş döndürücü gelişmeler ve rekabet ortamında ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, işletmelerde, satın alma aşamasından başlayarak pazarlama, tasarım, üretim, kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla mümkün olabilecektir. ISO 9000: Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür. ISO 9000 Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler. ISO 9000, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9000 belgesini alabilir. ISO 9000, okulumuza sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

19 ISO Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı nedir? «Müşteri şikayetleri değerlidir" cümlesini eminiz bir çok defa duymuş veya okumuşsunuzdur. Bunu hepimiz biliriz de, müşteri şikayetlerinden nasıl yarar sağlayacağımızı bilemeyiz. ISO Müşteri Şikayetlerini Ele Alma Standardı kurumumuzda Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi olarak ifade edilmiştir. ISO tarafından 2004 yılında yayınlanan ISO standardı, dilek ve önerilerin ele alınmasına yönelik bir kılavuz olarak bize rehberlik ediyor. ISO uygulamak okulumuza, velilerimize ve öğrencilerimize ne kazandırır? Faydaları nelerdir? ISO standardıyla, elde edilebilecek kazanımlar: Dilek ve önerilerin ele alınması yoluyla elde edilen bilgi, ürünler ve süreçlerde iyileştirmeyi sağlayabilir ve dilek ve öneriler uygun bir şekilde ele alındığında, kuruluşun büyüklüğüne, mahalline ve sektörüne bakılmaksızın bunların itibarını arttırabilir. Dünya piyasasında dilek ve önerilerin tutarlı bir şekilde ele alındığı güvenini verdiğinden dolayı bu standardın değeri daha fazla açığa çıkar. Etkili ve verimli bir dilek ve önerileri ele alma süreci, hizmeti sağlayan kuruluşların ve bu hizmetten yararlananların ihtiyaçlarını yansıtır. Paydaşlar memnun olmadığında bunların dilek ve önerileri de dahil olmak üzere paydaş geri bildiriminin, teşvik edilmesi, müşteri sadakatini ve onayını sürdürmek veya arttırmak için fırsatlar sunabilir ve yerel ve uluslar arası rekabet gücünü arttırır. 19

20 20 Servislerimiz Lavabolarımız Sınıflarımız

21 21 Oyun Alanımız Oyun Alanımız Spor Alanlarımız

22 22 Kütüphanemiz Seminer Salonumuz Yemekhanemiz

23 Performans Görevi Proje Değerlendirmesi Çalışma Yaprakları Grup Değerlendirmesi Akran Değerlendirmesi Portfolyo Öz Değerlendirme Süreç Değerlendirmesi

24 MEB Yılın Kaliteli Okulu TÜRKİYE 2.si MEB Yılın Kaliteli Ekibi TÜRKİYE 1.si Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi ISO Adres: Durunday Mah. Büyükçiçek Sok. No:11 Meram KONYA Tel: Fax: Web:

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU.

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 2015-2016 OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU 1 velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 3 OKYANUS KOLEJLERİ VELi VE ÖĞRENCi KILAVUZUNDA NELER VAR? Akademik Çalışma

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YENĠLĠKÇĠ LĠDER ÖĞRETMENLER

T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YENĠLĠKÇĠ LĠDER ÖĞRETMENLER T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YENĠLĠKÇĠ LĠDER ÖĞRETMENLER ADANA 2013 1 2 Proje Adı GiriĢ Yenilikçi Lider Öğretmenler Lider öğretmen, bireylerin çeşitli rollerini vurgulayan genel

Detaylı

engeli Bilgili Cesur Duyarlı İletişim kuran Açık fikirli İlkeli Dünya insanı Düşünen yetiştiriyoruz! Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan

engeli Bilgili Cesur Duyarlı İletişim kuran Açık fikirli İlkeli Dünya insanı Düşünen yetiştiriyoruz! Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan engeli İletişim kuran Duyarlı Bilgili Açık fikirli İlkeli Cesur Düşünen Dünya insanı yetiştiriyoruz! AREL Anaokulu AREL İlkokulu AREL Ortaokulu AREL Anadolu Lisesi AREL Fen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU ANKARA - 2002 1 ÖNSÖZ Bakanlığımız merkez teşkilatında Toplam

Detaylı

DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ

DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ *1998* DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ KOORDİNASYON Şerife DEMİRCİOĞLU HAZIRLAYANLAR Şerife

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 347 TARİH: 28.08.2006 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 180 TARİH: 26.08.1998 KONU: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (1 8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı

Detaylı

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10.SINIF 2006 SPOR TESİSLERİ ve MALZEME BİLGİSİ DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

Detaylı

Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir. hatemokullari.k12.tr

Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir. hatemokullari.k12.tr Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir Türkiye nin en hızlı büyüyen eğitim kurumu. 3 Yılda 99 Okul... Türkiye nin yeni eğitim markası Özel Hatem Okulları, geleceğin liderlerini yetiştiren okul kimliğiyle

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır.

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır. GİRİŞ Bu kitap, siz velilerimiz için, okulumuz hakkında gereksinim duyacağınız tüm bilgileri bulabileceğiniz bir başvuru kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi

Detaylı

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU Ö Z E L P E V O K U L L A R I Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Tarihçe 3. Vizyonumuz-Misyonumuz 4. Felsefe ve Temel İlkeler 5. Hak ve Sorumluluklar a. Okulun Hakları b.

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar)

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) DEVLET KİTAPLARI..., 2013 Yolunda yürüyen bir yolcunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 B. ORGANİZASYON YAPISI a. Yönetim Kurulu... 6 b. Okul Yönetim Kadrosu... 6 c. Bölüm Başkanları... 6 7 d. Bölüm

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM YAYINLARI 2013 1 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM

Detaylı

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez Yönder Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kalitesi Kabul

Detaylı