COM COMFORMAT K PAKET T P KL MA C HAZLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COM COMFORMAT K PAKET T P KL MA C HAZLARI"

Transkript

1 COM COMFORMAT K PAKET KL MA C HAZLARI

2 Comformatic cihazlar Kw so utma kapasitesi aral nda 10 de iflik tipte üretilmektedir. Ma azalarda, bankalarda, laboratuarlarda, bilgi ifllem merkezlerinde, otellerde v.b. yerlerde klimatizasyon ve havaland rma amac ile kullan l rlar. Paket tipi klima cihaz olmas nedeni ile kullanma, montaj ve bak m kolayl klar sa lanm flt r. Sessiz ve emniyetli çal flmas ile tercih edilen cihaz olmufltur A B Ç ÜN TE TEKN K ÖZELL KLER 1 - GÖVDE Galvaniz üzeri elektrostatik boyal sactan özel olarak form verilmifl sa lam bir iskelete sahiptir. skelet kolay aç labilir çift cidarl, cam yünü izolasyonlu kapaklar ile donat lm flt r. Elektrostatik toz boya ile boyanarak d fl tesirlere karfl korunmufl ve dekoratif bir görünüm alm flt r. 2 - KOMPRESÖR Hermetik Scroll R7 C gaz ile çok sessiz ve emniyetli olarak çal flan so utma kompresörlerine sahiptir. Kapasite de erine göre 1 veya 2 kompresör kullan lm flt r. Kompresör üzerinde emme - basma vanalar ve karter s t c s bulunmaktad r.

3 3 - EVAPORATÖR BATARYASI Direkt expansion bak r boru alüminyum kanatl, yüksek s geçirgenli ine ve gerekli kapasiteyi sa layacak yüzeye sahiptir. Deniz tipi cihazlarda bak r boru, bak r kanatl olarak imal edilebilirler. 4 - EVAPORATÖR FAN - MOTOR GRUBU Sessiz ve düflük devirde çal flan galvaniz gövde ve rotora sahip çift emiflli santrifüj kay fl-kasnak tahrikli vantilatör kullan lm flt r. Fan bas nc 800 Paskal'a kadar ç kart labilir. 5 - ISITMA BATARYASI (OPS YONAL) Bak r boru alüminyum kanatl olarak imal edilmektedir. Is t c ak flkan olarak s cak su, k zg n su, buhar kullan labilir. Ayr ca elektrikli rezistansl batarya ile Heat-Pump sistemide tercih edilebilir. 6 - HAVA F LTRES Cihaz n ön k sm nda bulunur. EU3 kalitesinde y kanabilir tiptedir, kolayca sökülüp tak labilir. Havan n temizlenerek ortama verilmesini sa lar. Temiz oda sistemleri için özel filtre uygulamalar yap lmaktad r. 7 - ELEKTR K PANOSU Elektrik panosu, gerekli kontaktörler, termikler, otomatik sigortalar, flalterler, sinyal lambalar v.b. elemanlar ile donat lm fl güç ve kumanda devresinden oluflmaktad r. Kontrol sistemi standart dijital termostatl d r. ste e ba l olarak microprocessör kumanda sistemi ve RS 485 modem ile bina otomasyonuna ba lanabilirlik seçilebilir. 8 - SO UTMA DEVRES ELEMANLARI DRIER : So utucu ak flkan devresindeki rutubeti al r. SIGHT GLASS : Likit borusundaki so utucu ak flkan n görülmesini sa lar. EXPANSION VALF : Evaporatördeki so utma kapasitesini ayarlar. SOLENOID VALF : Oda termostad n n ikaz na göre so utucu ak flkan n yolunu keserek sistemin düzenli çal flmas n sa lar. ALÇAK - YÜKSEK BASINÇ PROSESTADI : Emme ve basma devresindeki bas nçlar n belirli s n rlar içinde kalmas n sa lar. K fl çal flmas için prosestatik kontrol mevcuttur. FARK BASINÇ ANAHTARI : Filtre kirlili i ve kay fl kopmas durumunda kompresörü durdurur ve ikaz lambas n yakar. DONMA TERMOSTATI : Sistemde oluflabilecek düflük evaporasyon s cakl na karfl kompresörü korur. 4 YOLLU SOLENOID VALF : Heat-Pump uygulamalar nda kullan l r. OTOMAT K KONTROL ELEMANLARI : ste e ba l olarak konulur. S cakl k ve nem panelleri ile hassas iklimlendirme yapmak mümkündür.

4 TEKN K ÖZELL KLER T G C-%RH 20 - % % % %50 ADET T Ç C-3 C-5 C-7,5 C-10 C-12 C-15 C-20 C- C- C SO UTMA KAPAS TES (Kw) , S C R O L L H E R M E T K S 481 S 721 S 111 S 121 S 161 S 112 S 122 S 162 S 192 S GÜÇ (Kw) AKIM (I) DEB m 3 /h TOPLAM BASINÇ H T / H CD (Pa) / /0 650/ / / / / /0 650/0 650/4 GÜÇ/AKIM (Kw-Amp.) 1.1/ / / / / / / / / / /70 C /60 C ELEKTR KL ISITICI (Kw) SES SEV YES (1m) dßa Boyutlar (mm) L W L ç Ünite H A rl k (Kg) * * * * 10 29* 1390 Girifl-Ç k fl Ba. Basma Hatt Likit Hatt 5/8 1/2 5/8 1/2 7/8 5/8 7/8 3/4 7/8 3/4 2x5/8 2x3/4 2x3/4 2x3/4 2x1 1/8 T Ç : Çevre S cakl T G : Girifl Hava S cakl ve Rutubeti H CD : Cihaz d fl statik bas nç * Çift Parçal Siyah olarak dizilen kapasite de erleri su so utmal kondenserli cihaz seçiminde de kullan labilir.

5 HAVA SO UTMALI KONDENSER TEKN K ÖZELL KLER 1 - GÖVDE Galvaniz sac panellerden oluflur. stenildi i an sökülüp tekrar monte edilme özelli ine sahiptir. D fl ortama monte edilen kondenser ile cihaz aras ndaki ba lant, bak r borular ile yap l r. 2 - KONDENSER BATARYASI Alüminyum kanatl, bak r borulu olarak imal edilmifltir. R7C gaz n n yo uflmas için gerekli yüzeye sahiptir. 3 - FAN - MOTOR GRUBU Kendinden motorlu EBM v.b. aksiyal fanlar kullan l r. Sessiz ve güvenli çal fl rlar. 5 - FAN DAVLUMBAZI Galvaniz sactan s vanarak yap lm flt r. Havan n yönlendirilmesini sa lar. 6 - FAN DAVLUMBAZ KAFES Fan kanatlar n n korunmas n sa lar. L DIfi ÜN TE Hava so utmal kondenserler, mahal d fl nda (D fl havada) çal fl rlar. Kompresörün bast s cak gaz kondenserde yo uflur. ç ünite ile d fl ünite aras ndaki ba lant, bak r boru hatt sayesinde sa lan r. Maksimum mt. olmal d r. ç Ünite D fl Ünite KAPAS TE (Kw) Hava Debisi (m 3 /h) C-3 C-5 C-7.5 C-10 C-12 C-15 C-20 C- C- C- AK-3 AK-5 AK-7 AK-10 AK-12 2xAK-7 2xAK-10 2xAK-12 2xAK-15 2xAK Fan Çap (mm) ø 500 ø x ø x ø x ø x ø x ø x ø x ø x ø 500 Güç (Kw) 0,77 0,77 2x0,77 2x0,77 2x0,77 4x0,77 4x0,77 4x0,77 6x0,77 6x0,77 Çekilen Ak m (Amper) L Boyutlar (mm) W xAK7 2xAK10 2xAK H A rl k (Kg) Ses Seviyesi (dßa) NOT : stenildi i taktirde su so utmal kondenser ile çal flan cihaz da yap lmaktad r.

6 MONTAJ TAL MATI Vakum Hücresi Hava So utmal Kondenser Önden emiflli, üstten üflemeli ve arkadan d fl hava emiflli Comformatic cihaz : Cihaz birden fazla oda için emme ve basma kanallar ile teçhiz edilmifl ve hava s zd rmaz bir hücre içerisine konulmufl durumda. D fl Hava Girifli Ya Cebi Hava so utmal kondenser. Gaz borular ba lant flemas. D fl Hava Girifli Plenum hücreli, önden emiflli, sa dan d fl hava emiflli Comformatic cihaz ; Cihaz klimatize edilecek mahal içerisine yerlefltirilmifl ve kanals z durumda. D fl Hava Girifli Üstten emiflli, yükseltilmifl döflemeye üflemeli ve arkadan d fl hava emiflli Comformatic cihaz. ÖZEL KL MA UYGULAMALARI TEM Z ODA ve AMEL YATHANELER için EU9-13 Filtre uygulamalar ; Nemlendirme veya Nemalma sistemleri Laboratuar ve bilgisayar odalar n n hassas klimatizasyonu. Yükseltilmifl döflemeler için afla üfleme sistemi. 3 yollu motorlu vana ve pompa ilavesi, otomatik kontrol panel ilavesi. Korozyona ve d fl hava flartlar na dayan kl d rlar. Hücreli aspiratör ilavesi ile içerideki pis havan n d flar ya at lmas sa lan r. Süper market ve özel çat uygulamalar için; ç ve d fl ünitenin kompakt olabilme özelli i (Roof -Top) Gemilerin klimatizasyonunda; deniz suyuna dayan kl Cu-Ni borulu kondenser. Su regülasyon valf sistemi. Bak r boru-bak r lamelli evaporatör bataryas ve yuvarlak kanal plenum hücresi uygulamas. Üfleme EU9-13 Hepa Filtre EU3 Ön Filtre Dönüfl Havas RFT Paneller ile hassas klimatizasyon SET ON/OFF SET CLOCK AUTO FAN HEAT COOL Humidifier Mon Tue Wed Thu Fiil Wed Thu Dehumidifier Kompresörün d fl üniteye al narak, iç üniteyi asma tavan aras na koyabilme özelli i. TEMP ON????? AM PM PROGRAM ÖZELL KLER Temp Range F (16-31 C) Humidity set 20-95% Humidity dead band 1-6% Humidity differential 2-4% Günlük ve haftal k programlanabilme özelli i Prog Clock Mode Hum Auto Fan Reset Mon Tue Wed Thu Fiil Wed Thu PROGRAM Prog Clock Mode Hum Auto Fan Reset AM Prog Clock Mode Hum Auto Fan Reset Mon Tue Wed Thu Fiil PROGRAM 1 Her hakk mahfuzdur. Kapasite ve ölçüler haber verilmeksizin de ifltirilebilir.

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

Nem Alma Cihaz NEDEN Kullan lmal?

Nem Alma Cihaz NEDEN Kullan lmal? Nem Alma Cihaz NEDEN Kullan lmal? Yüksek ba l nem birçok probleme yol açar: Küf ve bakteri gibi mikroorganizmalar n h zl üremesine, Cam, duvar gibi so uk yüzeylerde yo uflarak, su damlac klar oluflmas

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena Do algaz ve LPG'li Kombi Serena Ku u Kadar Bir Zarif 0063 Daha küçük bir kombi. Geniflli i sadece 44 cm. Fakat verimi daha yüksek (%91). Zarif, fakat özel malzemelerden, özel proseslerle imal edilen ve

Detaylı

LG Inverter Multi Klima Sistemleri

LG Inverter Multi Klima Sistemleri climate of innovation LG Inverter Multi Klima Sistemleri & Viessmann Is Teknikleri Tic. A.fi. Sultan Orhan Mah. Kuruçeflme Mevkii No. GebzeKocaeli Tel: (02) 6 10 Fax: (02) 6 10 3 www.viessmann.com.tr Email:

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

Duvar Tipi. Tam Yo uflmal Kazan CGB 75-100 4 YILDIZ ENERJ PREST JL PROJELER Ç N PREM KS KAZANLAR VER ML L SINIFI. Kapasite aral 19-395 kw

Duvar Tipi. Tam Yo uflmal Kazan CGB 75-100 4 YILDIZ ENERJ PREST JL PROJELER Ç N PREM KS KAZANLAR VER ML L SINIFI. Kapasite aral 19-395 kw Duvar Tipi Tam Yo uflmal Kazan 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI CGB 75-100 PREST JL PROJELER Ç N PREM KS KAZANLAR Kapasite aral 19-395 Sadeli in, Yüksek Verimin ve Gücün, Üstün Teknolojiyle buluflma noktas

Detaylı

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/154 395 kw RL 44 MZ 155/235 485 kw RL 50 148/296 593 kw RL 64 MZ 200/400 820 kw RL 70 255/474 830 kw RL 100

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

A - DEĞİŞKEN GAZ DEBİLİ KLİMATİZASYON

A - DEĞİŞKEN GAZ DEBİLİ KLİMATİZASYON BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-BİLGİ İŞLEM CİHAZ ODASININ KLİMASININ YENİLENMESİ VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ YAPILMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME A - DEĞİŞKEN GAZ DEBİLİ KLİMATİZASYON SİSTEMİ VE

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

Ç NDEK LER 13 MEME SEÇ M. 14 TABLOLAR 17 ELEKTR K fiemalari 25 PROBLEM - MUHTEMEL NEDEN - ÇÖZÜMÜ

Ç NDEK LER 13 MEME SEÇ M. 14 TABLOLAR 17 ELEKTR K fiemalari 25 PROBLEM - MUHTEMEL NEDEN - ÇÖZÜMÜ Ç NDEK LER 3 G R fi 3 GARANT VE SERV S 3 UYARILAR 3 MODEL NOTASYONU 4 GENEL B LG LER 4 KAPAS TE / BASINÇ E R LER 5 TEKN K ÖZELL KLER 5 BRÜLÖR ANA PARÇALARI 7 BOYUTLAR 8 BRÜLÖRÜN KAZANA BA LANTISI 9 DAMPER

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR

ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR GPH Serisi Roof Top Paket Klima Cihazları modern binaların özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla dizayn edilmiştir. GPH serisi ozon tabakasına zarar vermeyen R407C

Detaylı

POMPA & H DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 2012. www.irka.com.tr. .com.tr. PROJE MÜH. TAAH. Nfi. SAN. T C. LTD. fit.

POMPA & H DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 2012. www.irka.com.tr. .com.tr. PROJE MÜH. TAAH. Nfi. SAN. T C. LTD. fit. POMPA & DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 1 www.irka.com.tr PROJE MÜ. TAA. Nfi. SAN. T C. LTD. fit..com.tr Bayiliklerimiz; nema KAL TE POMPA KAL TE DROFOR SUMAK Alemda Cad. No: Ümraniye / STANBUL

Detaylı

CSZ Serisi Tam Yo uflmal Boylerli Solar Kombi

CSZ Serisi Tam Yo uflmal Boylerli Solar Kombi 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI CSZ Serisi Tam Yo uflmal Boylerli Solar Kombi CSZ-20/300 - CSZ-24/300 GÜNEfi KOLEKTÖRLER NE ENTEGRE HAZIR PAKET ÇÖZÜM Enerji tasarrufunda uzman marka Günefl kolektörleriyle

Detaylı

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM . KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM.. STANDART KANALLAR VE ELEMANLARI Yuvarlak kanal sistemlerinin elemanlar standartlaflt r lm flt r. Böylece kolayca standart seri üretim yapmak, üretimi stoklamak

Detaylı

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001 S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 91 Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel tesisler Ve di

Detaylı

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

S RKÜLATÖRLER: Performans Aral

S RKÜLATÖRLER: Performans Aral POMPA ÜRÜN KATALO U S RKÜLATÖRLER: Performans Aral TEKL T P Monofaze Trifaze K Z T P Monofaze Trifaze * idrolik de erler tek pompan n maksimum h zda çal flt durum için belirtilmifltir. Teknik bilgilerde

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı