HİZMET ve MAL ALIMI İHALE MEVZUATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİZMET ve MAL ALIMI İHALE MEVZUATI"

Transkript

1 HİZMET ve MAL ALIMI İHALE MEVZUATI

2 İhale ilanı öncesi işlemler HİZMET ALIMI İHALE SÜRECİ Yaklaşık maliyetin hesaplanması Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve İhale dokümanının hazırlanması ihale onayının alınması İhalenin ilana çıkarılması 3

3 İhale ilanı sonrası işlemler HİZMET ALIMI İHALE SÜRECİ İhale komisyonun kurulması Tekliflerin alınması/değerlendirilmesi İhalenin sonuçlandırılması sözleşmenin imzalanması 4

4 Eşik EŞİK değerler DEĞERLER 4734 (4734 KİK. Mad. 8) : 8 Alım Konusu Bütçe tertibi Eşik değer 1) *Mal *Hizmet a) Genel Bütçeli İdareler TL b) Diğer İdareler TL 2) *Yapım İşleri c) 4734 kapsamındaki idareler TL 5

5 UYGULANACAK İHALE USULLERİ Açık ihale usulü Belli istekliler arasında ihale usulü Pazarlık usulü ile ihale 6

6 /a / b EŞİK DEĞERLER ve İlan Koşulları ( ) İhale İlanı ( ) Mal ve Hizmet alımları (13/b-1,2,3) ( Yak.Mal.Eşik değerin altı ) YM < TL < YM < < YM. YM < TL. İlan Koşulları (İlan/Ön yeterlik ilan tarihi) Madde: : 7 Gün Madde: :14 Gün Madde: 20 : 7 Gün Madde: :21 Gün Madde: 20 : 7 Gün Madde: : 7 Gün İlan Yeri ve sayısı En az 2 yerel gazete (YG)+KİB Kamu ihale Bülteni (KİB) + 1YG KİB+1 YG En az 2 YG+KİB Yapım İşleri (13/b-1,2,3) ( Yak.Mal.Eşik değerin altı ) Yaklaşık Maliyet ED Mal ve Hizmet Alımları Genel Bütçe: 868,486 TL Diğer Bütçe: TL Yapım işleri : TL < YM < 1.579, TL < YM İlana Elektr. Erişim (40-7=33 Gün) Dokümana Elektr. Erişim (33-5=28 Gün) 40 günlük Davet Süresi 5 gün kıslaır. Madde: Madde: 20 Madde: Madde: 20 Madde: 19 Madde: 20 Madde : 21 :14 Gün : 7 Gün :21 Gün : 7 Gün : 40 Gün : 14 Gün : 25 Gün KİB+ 1 YG KİB+1 YG KİB 7

7 Sözleşme/Teklif Türleri BİRİM FİYAT SÖZLEŞME Uygulama projesi yapılamayan ön veya kesin proje üzerinden yapılan yapım ihalelerinde; Mal hizmet alımı ihalelerinde Her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle yapılan ihalelerde ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL SÖLEŞME Uygulama projesi bulunan anahtar teslimi götürü bedel ile teklif alınan yapım işleri ihalelerinde KARMA SÖZLEŞME Uygulama projesi bulunan işin kısımları için anahtar teslimi götürü bedel, Ön ve kesin proje bulunan kısımlar için ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle yapılan yapım ihalelerinde GÖTÜRÜ BEDEL SÖZLEŞME Götürü bedel teklif alınan Mal ve Hizmet alımı ihalelerinde

8 Uygulama İlkeleri Kanun 5. md Yapım 4.md; Hizmet 4.md; Mal 4.md Güvenirlik Gizlilik Eşitlik Kamuoyu denetimi Rekabet İhtiyaçlar uygun şartlar ve zamanda karşılanmalı Saydamlık İhalelerde Temel İlkeler Kaynaklar verimli kullanılmalı 9

9 Uygulama İlkeleri (K: Md:5. H: md:4) Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri Bir arada ihale edilebilmesi için Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantının olması şarttır. Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak, Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla, Mal ve Hizmet alımları ile Yapım işleri; kısımlara bölünerek ihale edilemezler 10

10 Uygulama İlkeleri (Yapım 4 ve 5.md; Hizmet 4.md; Mal 4.md) Temel İhale Usulleri; * Açık ihale usulü * Belli İstekliler Arasında İhale Usulü *Pazarlık usulü ihale veya *Doğrudan temine Kanunda belirtilen özel hallerde gidilebilir. İhale dokümanı hazırlanmadan ihale ilanı ya da davet yapılamaz. (EKAP) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Yıllara sari işlerin ihaleleri yılın ilk 9 ayında sonuçlandırılması esastır. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. (T: md:20)

11 Yerli istekli Belgesi (Yapım 6 Hizmet 5.md; Mal 5.md) Yerli istekli a) Türk vatandaşları gerçek kişiler; Yerli istekli oldukları TC Kimlik No ile anlaşılacaktır b)tc kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler; Yerli istekli oldukları başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler Ticaret odası Sanayi odası Esnaf ve sanatkâr odası Ticaret sicil gazetesi üzerinden değerlendirilir. Gerçek ve tüzel kişilerden yerli istekli olduklarına ilişkin ayrıca bir belge istenilmeyecektir.

12 Aday veya istekliler tarafından Doküman satın alınan formda, Başvuru teklif mektubunda tebligatın nasıl yapılması gerektiği belirtilir. elektronik posta Bildirim ve Tebligatlar (K :65 md; Y:7. md; H 6.md; Mal 6.md;) faks yoluyla tebligat İadeli taahhütlü mektupla İmza karşılığı elden yapılabilir. Tebligat İadeli taahhütlü mektupla yapılırsa; * Mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır. Not: * 4734/65 Kanun hükmü; Anayasa M.'nin tarih ve sayılı RG de yayımlanan 2012/179 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine, tebligatlar; iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleştirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir. şeklinde değiştirilmiştir. ( RG: /28775 : 2013/DK.D-154)

13 Bildirim ve Tebligatlar (K :65 md; Y:7. md; H 6.md; Mal 6.md;) Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde; bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. (Teyit işlemi: tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olmasını ifade eder.) E- posta ve faksla yapılan bildirimler bildirim tarihini ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. E-posta ile yapılacak bildirimler ; İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılacaktır. Ortak girişimlerde bildirim ;pilot veya koordinatör ortağa yapılacaktır. İstekli olabilecekler ile aday ve istekliler tarafından idareyle yapılacak yazışmalarda (sadece dokümanın posta yoluyla talebi faksla yapılabilir) elektronik posta ve faks kullanılamaz.

14 Yaklaşık Maliyetin Tespiti (Yön. m. 7-9) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde; a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmiş fiyatlar, b) Daha önce idarelerce gerçekleştirilmiş benzer işlerdeki fiyatlar, c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar, d) Piyasadan yapılacak araştırmadan alınan fiyatların ortalaması d)uzman bilirkişi ve ekspertizlerden alınan fiyatlar, e) İhale konusu işe ilişkin olarak; Bütçe Uygulama Talimatı Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar, esas alınır. Fiyat farkı ödenmeyecek durumlarda ; Muhtemel fiyat değişiklikleri de hesaplamada dikkate alınır. 16

15 YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ (Yön. m. 7-9) a) Hizmet konusu iş kalemleri tutarı b) Sözleşme ve genel giderler c) Kar oranı ( maksimum %20) Olmak üzere hesaplanır ve Yaklaşık maliyet cetvelinde gösterilir. Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde: Herbir iş kaleminin miktarı İşin gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren birim fiyatlar birim fiyata dahil olan maliyetlerin tamamı dikkate alınarak birim fiyat cetveli hazırlanır Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde: İşin gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde işçilik ile varsa malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dahil olan maliyetler gösterilir. 17

16 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET TANIMI (K.İ.Genel Tebliği m. 78) Ağırlıklı olarak; personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma hizmetlerdir. saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı Bir hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmaması; Yaklaşık maliyet hesabı ihale dokümanının hazırlanması, Tekliflerin değerlendirilmesi, açısından farklı sonuçlar doğurur. 18

17 Hizmet Alımı İhalelerinde YM (Yön. m. 7-9) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerde yaklaşık maliyet hesaplanması a) Çalıştırılacak personel gideri A b) Giyim bedeli B c) %3 sözleşme ve genel gideler (a+b)*0.03 C d) Temizlik malzemesi D e) Firma karı %20 [ (a+b+d)*0.20] E Toplam yaklaşık maliyet (TL) YM=(A+B+C+D+E) YM= a+b+d+[(a+b)*%3]+[(a+b+d)*%20)] Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur. 19

18 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET İHALELERİNDE YM (Y:md:10) Brüt asgari ücret tutarı İşveren payı (brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır) Yemek, yol ve giyim gideri, (Giyim gideri: İşin süresi 3 aydan fazla ise) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, (SGK İl Müdürlüğünden ) Brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası (asgari ücretin üzerinden ödeme ) Ulusal bayram ve resmi tatil gün sayısı ve çalıştırılacak işçi sayısı Fazla çalışma ücreti ( ek mesai ücreti) İdari şartnamenin 25. maddesinde gösterilecektir. 20

19 Teklif fiyata dahil edilecek giderler (İd. Şart.) Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler İşçilik Ücreti: İşin süresi/personel sayısı dikkate alınarak hesaplanacak Çalıştırılacak 15 adet personel için asgari ücretin %30 fazlası ödeme yapılacaktır. Ulusal Bayram ve resmi tatil günlerinde çalışılacak gün sayısı :13,5 gün Çalıştırılacak personel sayısı her gün için : 8 (sekiz) kişi olacaktır SK nun 47. maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, teklif fiyata dahil edilecektir Yemek, yol ve giyecek giderleri: Yol Gideri: Yüklenici sözleşme süresince çalıştırılacak personele aylık 26 gün üzerinden her gün için brüt 8,00 TL nakit olarak, Yemek Gideri: Yüklenici sözleşme süresince çalıştırılacak personele aylık 26 gün üzerinden her gün için brüt 6,50-TL nakit olarak ödeyecektir. Giyim Bedeli : Teknik Şart.de belirtilen kıyafetler yüklenici tarafından karşılanacaktır Kısa vadeli sigorta prim oranı :2 (iki) 21

20 Teklif fiyata dahil edilecek giderler (Birim Fiyat Tek Cetveli ) Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 3 A 1 B 2 Miktarı Birimi İşçi sayısı Ay/gün/sa at Teklif Edilen 4 Birim Fiyat Tutarı 1 2 Asgari ücretin %30 fazlası dahil İşçilik, yemek, yol bedeli dahil toplam işçilik gideri Asgari ücretin %30 fazlası dahil işçilik, yemek, yol bedeli dahil toplam işçilik gideri Ay , ,00 Gün , ,40 3 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalıştırılacak Personele ödenecek ücret 4 Giyim Bedeli Gün 8 13,5 53, ,64 İşçi sayısı , ,00 Toplam ,04 5 Yüklenici Karı ,00 TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) ,04 22

21 Hizmet Alımı İhalelerinde YM (Yön. m. 7-9) DÖNEMİ Bilişim HİZMET ALIMI İH ALESİ YAKLAŞIK MALİYET HESAP TABLOSU Yaklaşık maliyet bileşenleri Çalışan Sayısı (Kişi) Çalışılacak Süre (ay) Asgari Ücret Fazlası Asgari Ücret Gideri TL (ay) Toplam (A) (B) ( C) D:(A*B*C) Operasyon yöneticisi % 2.899, ,28 Ekip yöneticisi % 2.577, ,08 Destek Personeli % 2.255, ,64 Temsilci personel % 1.933, ,48 a) Personel gideri toplamı ,48 b) Teknik Altyapı Bileşenleri ,99 Toplam (a+b) ,47 Firma Karı (%20) [ (a/1,03)+b]*% ,15 Yaklaşık Maliyet Toplamı (TL) ,62 EKLER: Yaklaşık Maliyet Hazırlama Komisyonu 1- Yaklaşık maliyet hazırlama Başka komisyonu görevlendirme yazıları (3 sayfa) 2- KİK İşçilik Hesaplama n Sonuçları Üye (4 sayfa) Üye 3- Üretici fiyatları endeks sayıları (2 sayfa) 4- TCMB Enflasyon Raporu 2013-II ilgili kısmı (1 sayfa) 23

22 YAKLAŞIK MALİYETİN GÜNCELLENEMESİ (H Yön:md:9) Yaklaşık Maliyet: ilk ilan veya davet tarihinde güncelliğini kaybetmesi halinde idarece güncellenir. Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinin ihale tarihinde güncelliğini kaybetmesi halinde YM ihale komisyonu tarafından güncellenir. İstekler tekliflerini ihale tarihinde geçerli olan asgari işçilik fiyatlarını dikkate alarak hazırlamaları gerekir. 24

23 Teknik Şartname (Hiz:16.md) İhalelerde teknik şartname hazırlanması zorunludur. İhale yetkilisinin onayı ile T.Ş Danışmanlık hizmeti alınarak ta hazırlatılabilir. Teknik şartnamede ihale konusu işin teknik kriterleri ve özellikleri gösterilir. Teknik kriterler ve özellikler; Verimliliği fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, Rekabeti engelleyici hususlar içermemesi Fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur. TŞ de marka, model, patent, vb tanımlara yer verilemez Ancak, ulusal veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde veya dengi ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

24 İhale Dokümanı/Hazırlaması ve Temini Satın alınması 40 MB İdareden bedelsiz görülür e-imza /m- imza Satın alınması M-İmza ile İndirilir. İhale Dokümanı Temini İdareden Satın Alınır. E-İmza ile İndirilir.

25 İhaleye Davet Edilecekler Yeniden Davet Edilecekler Yeterliğe İlişkin İlkeler (BİAİU) (Y: 29.md; Hiz. 28.md; Mal 26.md ) Sıra No Firma Adı Puanı Davet İhale Davet <5 Teklif <3 Dok. Değ. 1 Firma A 95 (+) 1 (-) 2 Firma B 94 (+) 2 (-) 3 Firma C 93 (+) 3 (+) 4 Firma D 93 (+) 4 (-) 5 Firma E 92 (+) İPTAL (-) 6 Firma F 92 (+) (+) 7 Firma G 91 (+) (-) 8 Firma H 91 (+) (-) 9 Firma I 91 (+) (-) 10 Firma J 88 (-) İPTAL DAVET 11 Firma K 87 (-) 12 Firma L 85 (-) (İhale; davet edilenler < 5 veya, teklif < 3 ise İPTAL. * )

26 Yeterliğe İlişkin İlkeler (BİAİU) (Y: 29.md; Hiz. 28.md; Mal 26.md ) İhaleye davet edilecek aday sayısı < 5 (beş) teklif veren istekli sayısı < 3 (üç) olması durumunda ihale iptal edilir. Teklif veren istekli sayısı 3 ten az ise İhale dokümanı gözden geçirilir, Varsa hatalar ve eksiklikler giderilir, ön yeterliği tespit edilenlerin tamamı tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir. Davet edilecek aday sayısı < 5 (beş) ten az olması nedeniyle ; ihale iptal edilir. BİAİU ile yeniden ihaleye çıkılması durumunda, Ön yeterlik dokümanında yeterlikleri tespit edilenler arasından davet edilecek aday sayısı, iptal edilen ihalede öngörülen sayıdan az olamaz. Örnek; «İlk ihalede davet edilecek aday sayısı 7 kişi «ikinci ihalede bu sayı yine en az 7 olacaktır.

27 Hizmet alımı ihalelerinde istenen belgeler Zorunlu olarak istenen belgeler Yaklaşık maliyet ve eşik değer oranına göre istenen belgeler Mesleki faaliyet belgesi İş deneyim belgesi Teklif vermeye yetki belgeleri Ekonomik ve mali yeterlik belgeleri Mesleki ve teknik yeterlik belgeleri 34

28 Hizmet alımı ihalelerinde istenen belgeler YM bakılmaksızın her ihalede aday ve istekliden zorunlu olarak istenilen belgeler ; Mesleki faaliyet belgesi (kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi) Ticaret odası Sanayi odası Esnaf ve sanatkâr odası Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi Vekaletname, imza beyannamesi Mesleki faaliyet belgesi ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, olması gerekir. 35

29 İş deneyim belgesi (Yön.md:29) YM, 13/b/2 maddesinde öngörülen üst limit tutarı üzerinde olan ihalelerde ; İş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur (YM > TL ) YM bu tutarın altında olan ihalelerde ise iş deneyim belgesinin istenmesi idarenin takdirindedir (YM < TL)

30 İstenen belgeler (Y: Md. 29) Danışmanlık hizmeti: YM; 13/b/2 bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının 4 katının altında kalan hizmet alım ihalelerinde (YM< (4* = TL)) Teklif vermeye yetki belgeleri Mesleki faaliyet belgesi İş deneyim belgelerinin istenilmesi zorunludur. YM ED ise Muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanatlar gibi hizmet ihalelerinde: Ekonomik ve mali yeterlik belgeleri YM bakılmaksızın, sigortacılık hizmeti alımlarında iş deneyim belgesi idarece gerekli görülmesi halinde istenir. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, istenecek belgeler, Kısımlar toplamının yaklaşık maliyetine göre belirlenir. 37

31 İstenmeyecek belgeler (Y: Md. 29) 1- YM; 13/b/2 bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan ihalelerde; ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenemez (YM< TL) İhalenin konusu taşımalı ilköğretim kapsamında yapılan «öğrenci taşıma işleri ve «sigortacılık hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenemez. 3- İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda, iş deneyimi aranmayabilir. 38

32 Ekonomik ve mali yeterlik belgeleri Bankalardan temin edilecek belgeler (Banka referans mektubu) Bilanço veya eşdeğer belgeler İş hacmini gösteren belgeler 39

33 Banka Referans Mektubu Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belge; Sadece banka referans mektubudur.(brm) BRM İlk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. BRM de; İsteklinin kullanılmamış nakdi kredisi gayri nakdi kredisi veya mevduatı (üzerinde kısıtlama bulunmayan) esas alınır 40

34 Banka Referans Mektubu BRM yer alan kredi + mevduat toplamı 1) Açık ihale usulü veya 21/ (b) ve (c) kapsamında yapılan ihalelerde teklif edilen bedelin %10 undan az olamaz. 2) BİAİU (Belli İstekliler Arasında İhale Usulü) veya 21 /(a) (d) ve (e) bendi kapsamındaki ihalelerde ise YM in %5 -%15 i aralığında idarece belirlenen parasal tutardan az olamaz. Kriter; mevduat ve kredi tutarları toplanabilir, ya da bir veya birkaç BRM sunulması yoluyla karşılanabilecektir. 41

35 Bilanço veya Eşdeğer Belgeler (Y:md:35) a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri b) Bu belgelere eşdeğer onaylı belgelerin her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. 42

36 Bilanço veya Eşdeğer Belgeler (Y:md:35) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması gerekir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla kadar belgelerini sunabilirler. 1. YIL 2. YIL Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. 43

37 Bilanço veya Eşdeğer Belgeler (Y:md:35) Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş YMM, SMMM ya da Vergi Dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, (eşdeğer belgeler) Yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını YMM veya SMMM ce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. 44

38 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ilişkin düzenlenen a) Toplam ciroları gösteren gelir tabloları b) Taahhüt edilen hizmet işlerine ilişkin düzenlenen belge tutarları (satışların parasal tutarları) Her iki belgenin idarelerce istenilmesi zorunludur. Ancak, aday veya isteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir. 45

39 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md Açık ihale usulü ve 21/(b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, toplam ciro, teklif edilen bedelin % 25,inden Taahhüt altında devam eden hizmetin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen kısmın parasal tutarının teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

40 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md BİAİU yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması Kanunun 21 inci maddesinin (a) (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında, Toplam ciro için yaklaşık maliyetin % 25 i ile %35 i aralığında, Taahhüt altında devam eden satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen satışlarının parasal tutarı için ise ; yaklaşık maliyetin % 15 i ile % 25 i aralığında idarece belirlenecek parasal tutar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

41 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md İş hacmini gösteren belgelerde yer alan kriterler, İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla kadarki belgelerini sunabilirler. (faturalar son geçici vergi beyanname döneminde olması zorunludur.) 1. YIL 2. YIL Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 48

42 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterler; Ortakların hissesi oranında sağlanması zorunludur. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; İş hacmine ilişkin kriterler; Her bir ortağın teklif sunduğu kendi kısmı için sağlanması zorunludur. 49

43 Yıllara yaygın hizmet alımlarında yeterlik Yeterlik konuları İşin Süresi(İS) İS > 3 YIL 3>İS>2 YIL 2 YIL >İS> 1 YIL 1 YIL İş deneyim Belgesi (*) İş hacim belgeleri Madde :19 ve 21 (b)(c)(f) YILLARA YAYGIN HİZMET ALIMLARI %10- %20 %15-%30 %20-%40 %25-%50 Top. Ciro : % 10 Hiz. İşleri:%6 Top. Ciro : % 15 Hiz. İşleri:%9 Top. Ciro : % 20 Hiz. İşleri:%12 Top. Ciro : % 25 Hiz. İşleri:%15 Yaklaşık maliyet (parasal tutarı) Madde :20 ve 21 (a)(d)(e) Top. Ciro : % Hiz. İşleri:%6-10 Top.Ciro :% Hiz. İşleri:%9-15 Top. Ciro : % Hiz. İşleri:%12-20 Top. Ciro : % Hiz. İşleri:%15-25 (*) Madde 20, 21(a,d,e ) İş deneyim belgeleri YM göre bu oranlarda parasal tutar olarak idarece belirlenir.

44 Hizmet Alımı İhalelerinde istenilecek belgeler 4734 SK. 13/b 1)YM < )94.751<YM< ) < YM ED : TL Gen Bütçeli idareler ED: TL Diğer İdareler YM<13/b/2 üst limit hizmet alımı ihaleleri YM. bakılmaksızın ilköğretimde öğrenci taşıma ve Sigortacılık hizmet alımı ihalelerinde 13/b/2 üst limit <YM<ED Hizmet alımlarında YM ED Hizmet alımlarında YM< 4(13/b/2) (Değişik:15/7/2012) Danışmanlık Hizmeti (Hizmet alımı ile gerçekleştirilen) YM ED Muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanatlara ilişkin hizmet alımı ihalelerinde Mesleki faaliyet Teklif verme yetki belgesi İstenilmesi zorunludur İstenilmesi zorunludur İş deneyim Belgesi İstenebilir İstenilmesi zorunludur Makine, teçhizat İşin niteliği dikkate ekipman Kapasite alınarak istenebilir raporu istenebilir Kalite ve standarda ilişkin belgeler Ekonomik ve mali yeterlik belgeleri İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir İstenemez İşin niteliği dikkate alınarak İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir İstenebilir İstenilmesi zorunludur İstenilmesi zorunludur İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir İstenilmesi zorunludur İstenilmesi zorunludur İstenilmesi zorunludur İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir Sadece kalite yönetim sistem belgesi istenebilir İstenemez İstenilmesi zorunludur İstenilmesi zorunludur İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir İstenebilir 51

45 İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER(Yön. md.39) İş deneyimini gösteren belgeleri; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen işlere ilişkin düzenlenir. a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler, b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80 inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgeler, c)yapımla ilgili hizmet işlerinde, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. 52

46 İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER(Yön. md.39) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde: Teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50 sinden fazla b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde: YM in % 25 inden az ve % 50 sinden fazla olmamak koşulu ile ; idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere, benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması istenir. 53

47 İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLEME KOŞULLARI (Alt yüklenici) Alt yüklenicilere iş bitirme belgesinin düzenlenmesi 1)Yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan; bedel içeren sözleşme 2) Sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin aslı 3)Veya Noter, YMM, SMMM veya Vergi Dairesi onaylı suretleri 4)Veya serbest meslek makbuzu nüshalarının aslı ya da bu nüshaların noter, YMM, SMMM veya vergi dairesi onaylı suretleri personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak alt yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştırılan personelin; SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması zorunludur. 56

48 İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLEME KOŞULLARI (Alt yüklenici) İhale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde: Belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yüklenicinin gerçekleştirdiği iş kısımları için alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir. Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri için: Sözleşme kapsamında işin tamamının bitirilmesi İdarece sözleşmeye konu işin kabul edilmesi Sözleşme tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi zorunludur. 57

49 Makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler (Yön. m. 41) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak, işin niteliğine göre gerekli görülen makine teçhizatın kendi malı olması istenebilir. Makine ve ekipmanın kendi malı olması öngörülmeyen ihalelerde, makine ve ekipman için, herhangi bir kira sözleşmesi yada kendi malı olduğunu gösterir belge istenilmeyecek, makine ekipmana ilişkin hususlar teknik şartnamede belirlenir. 62

50 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (Y:md:60-63) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Sadece fiyat esasına göre belirlenebilir. (fiyat eşitliğinde iş eneyim belgesi değerlendirilir.) Fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlarla belirlenebilir. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı (%15) uygulanbilir. EAEAT fiyat dışındaki unsurlara göre belirleneceğinde; önce fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli bulunur Sonra yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

51 Fiyat Dışı Unsur Hesabı Sıra No 1 2 (*) 3 4 Fiyat dışı unsurların puan hesaplaması (Puan 1 ) En düşük teklif bedeli / Teklif bedeli * %85 (Puan 2 ) Sunulan belge EN :1*%5 (Puan 3 ) Sunulan belge ISO :1*%5 (Puan 4 ) Sunulan belge ISO :1*%5 Toplam puan: (Puan 1 )+(Puan 2 )+(Puan 3 )+(Puan 4 ) (*) En yüksek puana sahip teklif EAEA tekliftir İstekliler Verilen teklif tutarı (TL) Fiyat Dışı Unsur Fiyat Dışı Unsur(1) Fiyat Dışı Unsur (2) Fiyat Dışı Unsur (3) (4) Fiyat Teklifi %85 %5, EN %5: ISO %5: ISO (Puan1) En.Düş. Geç. Tek/Teklif bed.*%85 Toplam Puan (Puan2) 1*%5 (Puan 3) 1*%5 (Puan4) 1*%5 100 Müşteri Hizmetleri A. Ş , ,94 Danışma ve Çağrı Ser. Hizmetleri A.Ş , ,00..İletişim Hizmetleri A.Ş , ,07..İletişim Hizmetleri A.Ş , ,31 EN Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Sağlama Gereklilikleri Standardı ISO Müşteri Memnuniyeti Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı ISO İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı

52 Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Yapım 63.md; Hizmet 62.md; Mal 61.md Yapım ve hizmet alımlarında yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı öngörülerek EAEA Teklif belirlenebilir. Yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajı, Yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanır. Konular Yerli istekli Örnek :1 Örnek :2 Örnek :3 Yabancı Yerli Yerli istekli istekli Yabancı istekli istekli Yabancı istekli Teklif bedeli 100 TL 100 TL 100 TL 90 TL 98 TL 90 TL Fiyat avantajı 10% Değerlendirme 100 TL 110 TL 100 TL 99 TL 98 TL 99 TL EAEAT(*) *(1) (2) (2) *(1) *(1) (2)

53 Aritmetik hata ve yuvarlama (Y: 57.md; H:56.md; M:55.md Teb: 16 md) Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Yuvarlama: Birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, (Hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç) birim fiyat (4,125) ile miktarın (3)çarpımı sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebilirler. (3*4,125=12,375) Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

54 Aritmetik hata ve yuvarlama (Y: 57.md; H:56.md; M:55.md Teb: 16 md) Maliyet Bileşenleri Birimi Miktarı Birim Fiyat ( A)Tutar TL Düz işçi kişi , ,94 Maliyet Bileşenleri Birimi Miktarı Birim Fiyat ( A)Tutar TL İş kalemi 1 ad ,00 İş kalemi 2 kg , ,636 İş kalemi 3 ad ,00 İş kalemi 4 ad , ,384 İş kalemi 5 ton ,00 Toplam A ,02 Maliyet Bileşenleri Birim Miktar Birim Fiyat Hesaplanan Tutar Yuvarlama Kısım I Ad , , ,53 Kısım 2 Ad , , ,32 Kısım 3 Ad , , ,80 Toplam (KDV Hariç) , ,65

55 Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi Aşırı düşük tekliflerin tespiti Aşırı düşük teklif sorgulaması Aşırı düşük teklif açıklaması ADTA nın değerlendirilmesi 72

56 Aşırı Düşük Teklifler ve Değerlendirilmesi İhale komisyonu fiyatı aşırı düşük olan teklifleri tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde (en az 5 gün) teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Komisyon, istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır. Açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. 73

57 Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Belge a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar, b. Fiyat teklifleri, c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri, ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen asgari ücretler/fiyatlar, d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar, e. Ticaret borsalarında borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler, f. Yaş sebze ve meyve için, Sebze Halleri Kanunu uyarınca Hal idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler, g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları Yukarıdakilerden uygun olanlar istekli tarafından belgelendirme amacıyla verilecektir. 74

58 Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Belge Tedarikçi ve üreticilerden alınan faturalar için Belgelendirilme (EK-05) Maliyete dayalı açıklama: Teklif edilen fiyatın, Dönemi: Son geçici vergi beyanname dönemi Gerçekleşme: ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması, Satışlar üzerinden açıklama: Teklif edilen fiyatın, Dönemi: Son geçici vergi beyanname dönemi Gerçekleşme: Ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80 inin altında olmaması gerekir 75

59 Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Belge 3 üncü şahıslardan alınan fiyatlar/fiyat teklifleri için; (EK-O6) Maliyete dayalı açıklama: Teklif edilen fiyatın, maliyet /satış tespit tutanağında yer alan birim maliyet tutarının altında olmaması Satışlar üzerinden açıklama: Teklif edilen fiyatın, maliyet /satış tespit tutanağında yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80 inin altında olmaması gerekir. 76

60 Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Belge YMM, SMMM veya SM tarafından düzenlenmiş maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellefe verilmeyecek YMM veya SMMM nin kendisinde kalacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu veya KİK istediğinde bunlara verilecektir. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir. 77

61 Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Belge EK-O7 İsteklinin kendisinde mevcut bulunanların fiyatları için; İsteklinin kendisinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda, ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış olması ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunmasına gerek yoktur. Sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir. 78

62 Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Belge Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen fiyatların kullanılması 1- İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir. 2- İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. 3- İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir 79

63 Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Belge Zincir mağaza ve marketlerdeki fiyatların kullanılması; ilgili mala ait ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir fiyatı gösteren mağaza veya market yönetimince onaylanmış kataloğu sunması yeterlidir. Ticaret borsalarında oluşan fiyatların kullanılması; ilgili malın ihale tarihinden önceki son işlem tarihinde gerçekleşen asgari fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılması yeterlidir. Toptancı halinde oluşan fiyatların kullanılması Hal Kanunu gereğince toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın, ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait asgari fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılması yeterlidir. 80

64 Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Belge İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiden çektiği malların fiyatları için Söz konusu malın emsal bedeli ile değerlendirilmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanunu hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Komisyon, istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır. Açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. 81

65 Ek Kesin Teminatlar ( Teb mad:18) Ek kesin teminat Hukuksal bir zorunluluk ya da gereklilik bulunmamasına rağmen, 4734 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde öngörülen % 6 oranının üzerinde kesin teminat veren istekliye, 4735 sayılı Kanun kapsamında yüklenici sıfatıyla fiyat farkı veya iş artışı şeklinde ödeme yapılacak olması halinde, sözleşme imzalanmadan önce idareye verilen kesin teminat tutarının % 6 sını aşan kısmının, gerekli olan ek kesin teminat tutarını karşılaması halinde yükleniciden ayrıca bir ek kesin teminat istenmemesi gerekir Sözleşme Tutarı (TL) Kesin teminat Teminat Tutarı (TL) ,00 6% ,20 Getirilen Teminat (TL) Teminat Tutarı (TL) Artan Teminat (TL) , ,80

66 Mal Alım İhaleleri Mevzuatı 85

67 Uygulama İlkeleri (Yapım 4 ve 5.md; Hizmet 4.md; Mal 4.md) Temel İhale Usulleri; * Açık ihale usulü * Belli İstekliler Arasında İhale Usulü *Pazarlık usulü ihale veya *Doğrudan temine Kanunda belirtilen özel hallerde gidilebilir. İhale dokümanı hazırlanmadan ihale ilanı ya da davet yapılamaz. (EKAP) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Yıllara sari işlerin ihaleleri yılın ilk 9 ayında sonuçlandırılması esastır. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. (T: md:20)

68 Teknik Şartname (Mal 14.md) İhalelerde teknik şartname hazırlanması zorunludur. İhale yetkilisinin onayı ile T.Ş Danışmanlık hizmeti alınarak ta hazırlatılabilir. Teknik şartnamede ihale konusu işin teknik kriterleri ve özellikleri gösterilir. Teknik kriterler ve özellikler; Verimliliği fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, Rekabeti engelleyici hususlar içermemesi Fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur. TŞ de marka, model, patent, vb tanımlara yer verilemez Ancak, ulusal veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde veya dengi ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

69 Teknik Şartname (Mal 14.md Tem Md:55)) Yedek parça alınması durumunda; TŞ de yedek parça alınacak ana malın markası veya modelinin belirtilmesi mümkündür. ( Teb: 55) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, Yüklenici tarafından üretilecek malın, prototipinin idareye teslimi idarece kabulü üretimi için düzenleme yapılabilir. TŞ de; Alınacak malın ambalajlanması etiketlenmesi ile kullanım kılavuzu Montajı, satış sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir. TŞ. İhale Kom. ile muayene ve kabul Kom.ca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde düzenlenmelidir.

70 Marka veya Model Belirtme (Mal 14.md Teb Md:22) İdarelerce işletilen; eğitim ve dinlenme tesisleri, orduevi, askeri gazino, misafirhaneler, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi, kantin ve benzeri sosyal tesisler Bu tesislerden yararlananların tercihine göre satılmak üzere, 4734 sayılı Kanunun 22/(d) bendi kapsamında yapılacak mamul mal alımlarında; marka belirtilmeden yararlananların tercihinin karşılanamayacağı hallerde marka belirtilmek suretiyle alım yapılabilir. (T: md:22)

71 Ödeneklerin Kullanımı (21/f ve 22/d kapsam limiti) 4734 sayılı Kanunun 62. maddesinin (ı) bendinde «Bu Kanunun 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10 unu Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.» Orduevleri, askeri gazinolar ve sosyal tesislere bütçeden ödenek aktarılmadığı sürece, Bu tesislerin Kanunun 21/(f) ile 22/(d) maddeleri kapsamında yapacakları alımlar için % 10 luk sınırlamaya tabi tutulmayacaklardır. Ancak işletmelerin bütçelerine, bütçeden ödenek aktarılması halinde, aktarılan ödeneklerin harcanması sırasında Kanunun 21/(f) ile 22/(d) maddeleri Kapsamında yapacakları alımlar için % 10 luk sınırlamaya tabi olacaklardır.

72 Mal Alımı ihalelerinde istenen belgeler Zorunlu olarak istenen belgeler Yaklaşık maliyet ve eşik değer oranına göre istenen belgeler Mesleki faaliyet belgesi İş deneyim belgesi Teklif vermeye yetki belgeleri Ekonomik ve mali yeterlik belgeleri Mesleki ve teknik yeterlik belgeleri Ruhsat, üretim ve satış izin vb belgeler 106

73 İş deneyim belgesi(t mad:54) 1- BİAİU yapılan ihaleler hariç, YM, 13/b/2 maddesindeki üst limit tutarına eşit veya altındaki mal alım ihalelerinde; (YM TL) İş deneyim belgesi istenilemez 2- YM, 13/b/2 maddesindeki üst limit tutarının (YM> TL) üzerinde olan: Açık ihale usulü Pazarlık usulü ile ihale YM ine bakılmaksızın BİAİU ile yapılan mal alımı ihalelerinde istenilmesi idarenin takdirindedir. 108

74 Ekonomik ve mali yeterlik belgeleri (Y mad:27 T mad:54) 1-BİAİU yapılan ihaleler hariç YM, eşik değerin altında olan ihalelerde (YM< ED) Ekonomik ve mali yeterlik belgeler istenilemez 2- YM, eşik değerin üzerinde olan ihalelerde (YM >ED) Açık ihale usulü yapılan ihalelerde, Pazarlık usulü ile ihalelerde, YM ine bakılmaksızın yapılan BİAİU ile yapılan ihalelerde, Ekonomik ve mali yeterlik belgelerinden istenilmesi idarenin takdirindedir. 109

75 Özel İmalat süreci belgeleri (Y mad:37:40) Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde İş deneyim belgesinin istenilmesi durumunda Kapasite raporunun da istenilmesi zorunludur. Aday ve isteklilerce bu iki belgeden birinin sunulması yerelidir. İş ortaklıklarında ortakların tamamının bu belgelerden birini sunması yeterlidir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde; Makine teçhizat ve ekipman belgeleri (*) Kapasite raporu Kalite yönetim sistem belgesi Çevre yönetim sistem belgesi İmalat yeterlik belgesi Hizmet yeri yeterlik belgesi Sadece özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında istenebilir. (T:54/2/e) 110

76 İstenecek belgeler Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında Deney-analiz-kalibrasyon laboratuarları veya muayene kuruluşları tarafından üretimin veya malın kontrolünün yapılmasına ilişkin sözleşme tasarısına hüküm konulabilir. Ancak, laboratuar veya muayene kuruluşunun, aday veya isteklinin bünyesinde bulunması hususu, yeterlik kriteri olarak öngörülemez. Alımın konusuna göre satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine yönelik düzenleme yapılabilir. İhaleye katılımda yeterlik belgesi olarak taahhütname istenemez. İsteklilerden personel çalıştırdığına ilişkin belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenemez. 111

77 İstenecek belgeler Üretilen malların piyasaya arz edilmesi 1-Piyasa arz edilen mallara ilişkin İzin ve satış belgeleri İhaleye katılımda Yeterlik kriteri olarak istenebilir. Bu belgeler yeterlik kriteri olarak istenilmediği durumlarda Muayene ve kabul aşamasında isteneceğine ilişkin TŞ ve İŞ de düzenleme yapılması zorunludur. Birden çok mal kaleminin birlikte alındığı bir ihalede; Bu mallardan bir kısmının piyasaya arzı için özel bir izin, ruhsat veya faaliyet belgesi alınması zorunlu ve; Diğer mal kalemleri için ise bu belgelerin alınması zorunlu değil ise Alımların birlikte yapılabilmesi için; Alımlar arasında bağlantı olmalı İhalenin kısmi teklife açılması zorunludur 112

78 Numune, Katalog Fotoğrafların İstenilmesi (M: m.43, T:m.57) Teklif edilen malın TŞ de yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla ; Teklif edilen ürünün numuneleri, Teknik bilgilerin yer aldığı katalog, Teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar İle fotoğraflar ayrı ayrı veya birlikte istenebilir. Numuneye ilişkin düzenleme, ön yeterlik veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir. 113

79 Ekonomik ve mali yeterlik belgeleri Bankalardan temin edilecek belgeler (Banka referans mektubu) Bilanço veya eşdeğer belgeler İş hacmini gösteren belgeler 114

80 Banka Referans Mektubu Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belge; sadece banka referans mektubudur. Banka referans mektubu (BRM); İlk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. BRM de; İsteklinin kullanılmamış nakdi yada gayri nakdi kredisi veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı esas alınır 115

81 Banka Referans Mektubu BRM yer alan kredi + mevduat toplamı 1) Açık ihale usulü ve 21/ (b) ve (c) kapsamında yapılan ihalelerde teklif edilen bedelin %10 undan az olamaz. 2) BİAİU veya 21 inci maddenin (a) (d) ve (e) bendi kapsamındaki ihalelerde ise yaklaşık maliyetin % 5 ila % 15 i aralığında idarece belirlenen parasal tutardan az olamaz. Kriterler; mevduat ve kredi tutarları toplanabilir. Ya da bir veya birkaç banka referans mektubu sunulması yoluyla karşılanabilir. 116

82 Bilanço veya Eşdeğer Belgeler a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun ve gerekli bölümleri ile, b) Bu belgelere eşdeğer onaylı belgelerin (YMM veya SMMM onaylı belgeler) her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. 117

83 Bilanço veya Eşdeğer Belgeler Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması gerekir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla kadar belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. 1. YIL 2. YIL 118

84 İş Hacmini Gösteren Belgeler ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ilişkin düzenlenen a) Toplam ciroları gösteren gelir tabloları b) Taahhüt edilen mal satışlarına ilişkin düzenlenen faturalardır. Her iki belgenin idarelerce istenilmesi zorunludur. Aday veya isteklilerce bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 119

85 İş Hacmini Gösteren Belgeler Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, toplam cironun teklif edilen bedelin % 25 inden, Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

86 İş Hacmini Gösteren Belgeler BİAİU yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması Kanunun 21 inci maddesinin (a) (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında, Toplam ciro için yaklaşık maliyetin % 25 i ile %35 i aralığında, Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarı için ise ; yaklaşık maliyetin % 15 i ile % 25 i aralığında idarece belirlenecek parasal tutar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

87 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md İş hacmini gösteren belgelerde yer alan kriterler, İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 1. YIL 2. YIL 122

88 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterler Her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; İş hacmine ilişkin kriterler Her bir ortak tarafından kendi kısmı için sağlanması zorunludur. 123

89 İş Deneyimini Gösteren Belgeler İş deneyim belgesi: Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde; bedel içeren, tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ve kesin kabulü yapılan işlere ilişkin olarak düzenlenir. Kamu kurumu niteliğindeki Meslek kuruluşları, Vakıf yükseköğretim kurumları, Özel sektöre gerçekleştirilen işler ile Alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerde İŞ DENEYİM BELGESİ düzenlenmez. Bu durumda iş deneyimi, yapılan sözleşme ve fatura örnekleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları birlikte sunularak belgelenir. Sözleşme eki belgeler ya asıl belge olarak veya örnekleri/nüshaları NOTER, YMM, SMMM veya VERGİ DAİRESİ onaylı suretleri sunulabilir. Bu tür işler için iş bitirme belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmaz. 124

90 İş Deneyimini Gösteren Belgeler Açık ihale usulü (md:19) Kanunun 21/(b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 10 undan az ve % 40 ından fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, B.İ.A.İ.U. (MD:20) Kanunun 21/(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde, YM in %10 u ile % 40 ı aralığında, idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere, iş deneyimini gösteren belgeler istenebilir 125

91 İş Deneyimini Gösteren Belgeler İş ortaklığında; Pilot ortak, iş deneyim tutarının en az % 20 sini sağlaması ve pilot ortağın iş deneyiminin diğer ortakların iş deneyimden fazla olması gerekir. Kalan miktar diğer ortaklarca karşılanır. Pilot ortak iş deneyim tutarının tamamını sağlarsa diğer ortaklar iş deneyim belgesi sunmayabilir Konsorsiyumlarda; Her konsorsiyum ortağının, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması zorunludur 126

92 İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi İş bitime belgesi; bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ve kesin kabulü yapılan işler için, işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yükleniciye iş bitirme belgesi düzenlenir. Devredilen işlerde; İşin kesin kabulünün yapılması koşulu ile devir öncesinde veya sonrasında İlk sözleşme bedelinin en az % 80 lik kısmını gerçekleştiren yükleniciye, iş bitirme belgesi verilir İş ortaklıklarında sözleşmenin devredilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80 lik kısmında bulunan ortak iş bitirme belgesi alabilir. Kısmi kabul yapılan alımlarda, İşin bütünü tamamlanmadan iş bitirme belgesi düzenlenmez. Ancak kısmi teklife açık ve Kısımlar farklı yükleniciler tarafından yerine getiriliyor veya her bir kısım için ayrı bir sözleşme düzenlenmiş ise; yüklenicilerin kendi kısımlarını tamamlaması halinde o kısmın kesin kabulünün yapılmasıyla halinde iş bitirme belgesi düzenlenir. 127

HİZMET ALIMI İHALE MEVZUATI. Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı

HİZMET ALIMI İHALE MEVZUATI. Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı HİZMET ALIMI İHALE MEVZUATI Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı İhale ilanı öncesi işlemler HİZMET ALIMI İHALE SÜRECİ Yaklaşık maliyetin hesaplanması Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve İhale dokümanının

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre MAL ALIMI İHALELERİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre MAL ALIMI İHALELERİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre MAL ALIMI İHALELERİ 1 Mal Alımı Nedir? (4734 sk. M.4.) Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları ifade eder. Kit alımı ile birlikte

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU MAL ALIMLARI İHALE MEVZUATI

KAMU İHALE KURUMU MAL ALIMLARI İHALE MEVZUATI KAMU İHALE KURUMU MAL ALIMLARI İHALE MEVZUATI Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı Teknik Şartname (Mal 14.md) İhalelerde teknik şartname hazırlanması zorunludur. İhale yetkilisinin onayı ile T.Ş Danışmanlık

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI

İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI Ömer KÖSE * I. GİRİŞ Kamu ihalelerine giren firmalar, ihaleyi kazanmak için teklif vermektedirler. Firmaların verdikleri teklifler, yapılan çeşitli ölçümlemeler

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

44- MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER. (Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ) KAMU ĠHALE MEVZUATI

44- MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER. (Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ) KAMU ĠHALE MEVZUATI 44- MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER (Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ) KAMU ĠHALE MEVZUATI HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ ĠĢ deneyimini gösteren belgeler (DeğiĢik 3/7/2009 27277 R.G. / 2. md.)

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06530 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası : Telefon:

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK

İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK EKONOMİK VE MALİ YETERLİK İhaleye girecek firmaların mali olarak, üstlendiği işi gerçekleştirecek mali yeterliğe

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesi

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Çevre Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmetleri danışmanlık

Detaylı

AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMASI

AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMASI AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMASI İhale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük

Detaylı

İSTEKLİNİN İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELER

İSTEKLİNİN İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELER İSTEKLİNİN İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELER Aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından,

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOL YAPIM VE BÜYÜK ONARIM ÇALIġMALARINDA ARAġTIRMA, KALĠTE KONTROL, YAPIM PROJE KONTROL ĠZLEME VE ETÜT PROJE KONTROLLÜK DANIġMANLIK HĠZMETĠ ALINACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bölge Müdürlüğü-3.Bölge

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre YAPIM İŞİ İHALELERİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre YAPIM İŞİ İHALELERİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre YAPIM İŞİ İHALELERİ 1 Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması 8.md Ön ilan yapılması durumunda işin tahmini fiziki miktarı esas alınarak hesaplanır. İhale ilanı öncesinde gerekiyorsa

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

45- AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER TESPİT EDİLİR.

45- AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER TESPİT EDİLİR. 45- AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER TESPİT EDİLİR. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında (temizlik, bakım, kaloriferci, aşçılık, özel güvenlik, ziyaretçi danışma yönlendirme, berber, teknisyen yardımcısı

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

İdari şartnamesinin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25.maddesinde belirtilen;

İdari şartnamesinin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25.maddesinde belirtilen; 47- İSTEKLİ FİRMALARIN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI İdarenin aşırı düşük teklif sorgulama yazısı gereğince tebliğ tarihinden 3 işgünü içinde istekli firmaların belgelere dayanarak yazılı açıklama yapması

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMA REHBERİ İÇİNDEKİLER

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMA REHBERİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 20 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER... 21 1. GENEL OLARAK AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN TESPİTİ VE SORGULANMASI... 21 1.1.Aşırı düşük teklif sorgulamasında Kamu İhale Kanununun getirdiği

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre HİZMET ALIMI İHALELERİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre HİZMET ALIMI İHALELERİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre HİZMET ALIMI İHALELERİ HİZMET TANIMI (4734 s.k. m. 4) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket,

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Biosidal Ürün Alım Süreci

Biosidal Ürün Alım Süreci Biosidal Ürün Alım Süreci 21.03.2014 Yavuz ATEŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Türk İhale Sisteminin Gelişimi 2886 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan problemler, Türkiye deki Kamu ihaleleri alanındaki

Detaylı

Hizmet alımı ihalelerinde Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ne anlama gelmektedir?

Hizmet alımı ihalelerinde Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ne anlama gelmektedir? Hizmet alımı ihalelerinde Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ne anlama gelmektedir? Bahattin IŞIK- Sayıştay Uzman Denetçisi (E.Kamu İhale Kurulu Üyesi ve Hizmet Grup

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Mart 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27876 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Mart 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27876 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TRAMVAY SATIN ALINACAKTIR ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Tramvay Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17

İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17 İçindekiler KISALTMALAR 15 BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17 I. YAPIM İŞLERİ İHALELERİ VE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 17 1. Anahtar teslimi götürü bedel

Detaylı

YÖNETMELİK. a) İşin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından sırasıyla;

YÖNETMELİK. a) İşin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından sırasıyla; 21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29243 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 10/9/2008 tarihli ve

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler YAYIMLANDIĞI GÜN Yürürlüğe Girecektir. MAL

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29090 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Sıra No Yapılan Düzenleme Eski Düzenleme

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletm e Müdürlüğü II Ünite kazan binasında

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı