ffi. lda SIDAS MEDYA Ekserii Analizi Y6nteminin Grda Kurutmasrndaki Onemi ve Uygulamalan 6zet Akademik Grda 6(6) (2008) 18-27

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ffi. lda SIDAS MEDYA Ekserii Analizi Y6nteminin Grda Kurutmasrndaki Onemi ve Uygulamalan 6zet Akademik Grda 6(6) (2008) 18-27"

Transkript

1 SIDAS MEDYA ffi. lda Grda Bilimi v6 Toknolojisi Dergisi Akademik Grda 6(6) (2008) Derleme Makale / Review Paper Ekserii Analizi Y6nteminin Grda Kurutmasrndaki Onemi ve Uygulamalan 6zet Zafer Erbay', Filiz lgiel 'Ege Universitesi, Fen Bilimleri Enstitrlsti, Grda MiihendisligiAnabilim Dalt, Bornova, lzmir 'Ege Universitesi, Miihendislik Fakiiltesi, Grda Mtihendisligi Bol0mri, Bornova, lzmir E-posta: Son yrllarda, aragtrrmacrlarrn ve politikacrlarrn onem verdi$i konulartn bagtnda enerji gelmektedir. Hem dtinyamtztn geleceginde muhtemel olan "enerji krtlrgr" tehlikesi, hem de yery0ziinde yaganan gegitli gevre sorunlart agtstndan kritik $nemde olan enerjiverimlili$i rilkemiz agrsrndan da giinceldir. Grda sektorii ve ozellikle gtda kurutmast enerjinin yo$un triketildigi alanlar olmasrndan dolayr enerji verimlili$i agrsrndan dikkatle de$erlendirilmelidir. Enerji verimlili$inin artttrtlmast igin oncelikle verimsizliklerin belirlenmesi gerekmektedir ki ekserji analizi bu agtdan gok etkin bir aragttr. Bu galtgmada oncelikle, enerjinin Oretim-donrigrim-triketiminin drinyadaki ve T0rkiye'deki durumuna ktsaca de$inilmektedir. Ekserji kavramr ve ekserji analizi ile kurutma igleminin ekserjetik modellemesi agrklanarak, gtda iglemlerinin ekserji analizi konusunda yaprlmrgalrgmalar de$erlendirilmigtir. Grdalarrn kurutulmasrnda ekserji analizinin uygulanmast konusunda bazl onerilere yer verilmigtir. Yaprlmrg qahgmalarda genellikle konvektif tst aktartmtntn etkili oldu$u "C stcakltk ve 0,5-2,0 m/s hava hrzr arahklarrnda kurutma iglemlerinin uygulanabildi$i sistemlerin yer aldt$t dikkati gekmigtir. Ekserjetik degerlendirme terimlerinin standartlagtrrrlmamrg oldulu ve farklt galrgmalarda farklt ekserjetik verimlilik kavramlarrnrn tanrmlanmrg olmasr nedeniyle galrgmalar arasr verilerin kargtlagtrrmastntn yaptlamayaca$t ortaya koyulmugtur. Genel olarak ekserjiverimliligi delerlerinin Yo genig bir aralrkta saptanmtg oldu$u belirlenmigtir. Anahtar Kelimeler: Kurutma, Ekserji analizi, Enerji verimlili$i Exergy Analysis and Applications in Food Drying for the Concept of Solutions to Energy Problems ABSTRACT ln recent years, one of the most importantopics for investigators and politicians is energy issues. Energy efficiency is criticaldue to the riskfor energy poverty and environmental problems, both and it's a currenttopicforturkey. Food industry, especially food drying should be carefully evaluated because of its energy-intensive structure. The inefficiencies should be determined to improve the energy efficiency and exergy analysis is an effective tool for this. In this study, the state of energy issues in Turkey and the whole world was briefly given. The exergy concept and exergetic modeling of food drying were explained, and studies conducted on exergy analysis of food drying were reviewed. Future tendencies in exergy analysis of food drying have been suggested. In these studies it was attracted since the researchers have generally studied on the convective dryers (40-100"C; m/s), lt has been concluded that there wasn't any standard about exergetic efficiency term and different exergetic efficiency terms were used in the different studies. Although it was not possible to compare the resuftsof these studies, itwas determined thatthe exergeticefficiencyvalues varied betweenlt-99o/o in thewide range Key Words : Drying, Exergy analysis, Energy efficiency

2 clrlg Son yrllarda, aragtrrmacrlarrn ve politikacrlarrn onem verdigi konularrn bagrnda enerji gelmektedir. Giintimrlzde enerjinin tiretiminde kullanrlan baghca kaynak fosil yakrtlardrr. Dtinyada t0ketilen birincil enerjinin dagrhmrna bakrldrgrnda bu durum gok agrk gekilde gorrilmektedir (Tabto 1). Toptam enerji tiretiminin o/osf ini iig fosil yakrt kargrlamaktadrr [1]. Enerji tiretiminde fosil yakrflara bagrmhhk bu derece yri ksekken, fosil yakrt rezervlerinin sr n r rk I r g r, gelecekte d0nyamrz igin enerji krilr$r sorununun habercisi ofmaktadrr. D0nyada bilinen toplam petrol rezervi milyarvarilin altrndadrrve bu rezervin bug0niin verilerile 50 yrla kalmadan ttikenecegi tahmin edilmektedir. Benzer bir durum do$al gaz rezervleri igin de gegerlidir ve do$al gaz rezewlerinin de insanhga 70 yrl kadar yetecegi drigrintilmektedir. Bu veriler dunyamlzrn gefecelinde enerji klilrgrnrn uzak olmadrgrnr gcistermektedir[2]. Z. Erbay, F. lgier Akademik Grda 6(6) (2OOg) 1g-27 Tiirkiye'de ttiketilen birincil enerjinin dagrlrmrna bakrldrgrnda ise fosil yakrflarrn ttiketimdeki agrrhgr d0nya genelindeki oranlann da oldukga 0zerindedir ve toplam tiiketimin %88,93'finti tig temel fosil yakrt olugturmaktadrr ($ekil2)[3]. Ttirkiye'delektrik enerjisi tiretiminde tiiketilen birincir enerji da$rhmrnda ise dikkat gekici olan dogalgazrn agrrhgrdrr. Son 3 yrf igerisindelektrik riretiminde dogalgaz triketimi 0/o60,a yakrn bir artrgla o/o44,08 olmugtur (Tabto 2) [3]. T0rkiye'nin enerji riretim-tfi ketim-donrigrim stireglerinde gok dnemli sorunlarr vardrr. Bunlardan sadece birisi, fosil yakrt ttiketiminin fazlahgrdrr. Diger onemli bir sorun da, enerji agtslndan Trirkiye'nin drga ba$rmh olmasrve bu bagrmlllr$ln her gegen yrl daha da artmasrdrr arasr donemde Ttirkiye'nin yerli riretiminin toplam triketimine orantnt veren grafik, durumu agrk gekitde gostermektedir (gekit 3) [4]. Ttiketilen birincil enerjinin o/o2g,67'si tllkemizin yer"t kaynaklarryla tiretilmektedir. Biyokiitle; Diger**; Tablo 1. Dr.inyada ttlketilen birincilenerjinin dagrhmr Kiimi.ir*; [1] %5,56 Vo1,45 o/o25,66 -E!incil Enerji Kaynaklan TiiketimdekiPavr (%l Petrol 35.0 Komtir 25.3 Dogal Gaz 20.7 Nrikleer 6.3 Hidrolik 2.2 Biyokritle 10.0 Jeotermal, Rtjzqar, Grines 0.5 Drinyamrzda yaganmakta olan ve insanhgrn gelecelini Hidrolik; Dogal Gaz; tehdit eden bir diger problem ise, enerji politikalarryla oh27,60 birebir %4,06 baglantrlr olan, enerjinin riretimi-dcin0gtimti_ ttiketim i kaynakl r gevresel sorunlard r r. Ozon tabakasr n r n delinmesi, asit yagmurlarr, fotokimyasal bulut olugumu gibi $ekil 2. Trikiye'de triketilen birincil enerjinin hava dagrlrmr kirliliginden kaynaklanan temel sorunlar [3](. ve Tag komrirri ve Linyit aynr Asfaltit, zamanda drinya grindemini ** Jeotermal, Rtzgar son yrllarda ve ciddi gekilde Grineg) meggul eden kriresel tstnma sorunlannrn tamamrntn temelinde aynr neden yatmaktadrr; fosil yakrtlann Tablo yanmast 2. Ttirkiye'de elektrik sonucu rjretiminde olugan kirletici gazlar ttiketilen birincil ve enerjinin ugucu dagrhmr kril emisyonu. Dtinyadaki enerji kaynakh [3]. CO, emisyonu olugum verileri bu durumu olanca agrkh$ryla Birincil Enerji Elektrik Uretimindeki payr ortaya koymaktadrr (gekit 1). Kaynaklarr (%l Do$al Gaz Hidrolik Linyit Asfaltit Tas Komrir Petrol 4.4 Di[er 0.19 Dogal $ekil 1. Drinyadaki enerji temelli CO, emisyonunun olugum kaynaklarr[1].

3 Z. Erbay, F. lgier Akademik Grda 6(6) (2008\ Elo o #35 F Fro tl^ 45 9s zs l-- E 'E o :15 o Yrllar $ekil 3. T0rkiye'de t0ketilen enerji igerisinde yerel rlretimin payrnrn yrllara gore degigimi [4]. Bu veriler uzun yrllardan beri 0lkenin ihtiyaglartnt gozeten tutarlr bir enerji politikastna Ttirkiye'nin sahip olmadrgrnr gostermektedir. 2005'te kabul edilen 5346 sayrlr "Yenilenebilir Enerji Kaynaklanntn Elektrik Enerjisi Uretimi Amaglr Kullanrmrna lligkin Kanun" ile 2007'de kabul edilen 5627 saytlt "EnerjiVerimlili$i Kanunu", var olan sosyo-ekonomik formasyon igerisinde durumun iyilegtirilmesi agrsrndan onemlidir. Ancak sorunun g6zrimti igin sadece kanunlartn yeterli olaca$tnt drigtinmek do$ru olmayacakttr. Bunun yanr srra Tiirkiye'nin temel sorununun enerjinin triketilmesi de$il, verimsiz tiiketilmesi oldu$u belirtilmektedir (Tablo 3) [ ]. Tablo 3. Enerji triketimi, kigi bagrna ttlketim ve enerji yogunlu$u [4]. Ulke 51 I 0l t99s Tiiketim (MTEP.) - MTEP: Milyon ton egde$erpetrol **TEP: Ton egde!er petrol *** GDP: Gayrr safi milli hastla KigiBagrna Enerji Tiiketimi ffep*/niifus) Enerji Yogunlu!u (TEP/GDP"**) Japonya OECD Yunanistan ABD Ttirkive D[inva Tiirkiye'de aragttrmactlara drigen onemli gorevlerden birisi enerji sorununa dair yerel gozttmler 0retmektir. Ozetle, tilkemizde fosil yakrt tiiketimi oldukga fazladtr ve hem bu yakrtlarrn yakrn gelecekte t0kenecek olmasl hem de gevreye verdikleri zarardan ottirti yeni afternatiflere yonelmek gerekmektedir. Aynt zamanda yerli enerji kaynaklartntn de$erlendirilmesine galtgtlmalt ve ozellikle tilkemizde gok ciddi bir sorun olan enerji verimlili$ini arttrrmaya dontik gal tgmalar yaptlmaltdtr. Bu sorunlara dair kokl0 g6zum, alternatif yani yenilenebilir enerji kaynaklanntn kullantmtdtr. Rilzgar, gtineg, hidrolik ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarr agrsrndan oldukga zengin olan tilkemizde bu kaynaklarrn kullanrmr yriksek kurulum masrafla nedeni ile oldukgazdrr [5]. DUnyadaragtrrmalartn odaklandt$t bir di$er eksen ise, var olan sistemlerin verimlili$inin yukseltilmesi ve bu yolla enerji ttiketiminin dtigtirtilmesidir. Bu gekilde hem enerji kaynaklannrn tiikenmesi gecikmekte, hem de gevreye ve rd ikleri zar ar aza ltt I ma ktad t r. Bu gal t gmalar i le enerji masraflarr azalttlabildi$i gibi, geligtirilen sistemlerin kurulum masraflart da dtig0k oldu$undan uygulanabilirli$i yriksektir. Tiim bu ozelliklerile sistem verimliliklerinin arttrrrlmasrna dontlk gallgmalar sadece aragtrrmacrlarrn de$il aynr zamanda yattrtmctlartn da yo!un ilgisini gekmektedir [6]. Bu gergevede yaprlan galtgmalardaki en etkin araglardan birisi olarak son ytllarda ekserji analizi one grkmrgtrr. Var olan iglemlerin, ekipmanlartn ve sistemlerin verimsizliklerinin belirlenmesinde ve duzeltilme olanaklartntn ortaya gtkartlmastnda onemli avantajlar sa$layan ekserji analizi, aynt zamanda tasarrm ve optimizasyonda da bagartlt gekilde kullanrlabilmektedir [7]. Bu galrgmada onceliklekserji kavramtv ekserjianalizi ile kurutma igleminin ekserjetik modellemesi agrklanmrgtrr. Ardrndan gtda iglemlerinin ekserji analizi ile ilgili yaprlmrgalrgmalar de!erlendirilmig ve yaptlmast gerekenler konusunda onerilere yer verilmigtir. EKSERJI ANALIZI VE OICMI Termodinami$in birinci yasasr "Enerjinin korunumu"nu ifade ederken, ikinci yasasr enerjini niteli$ile ilgilidir. Enerjinin etkin kullanrmr konusunda bilimsel anlamda yaprlan galrgmalar, ikinci kanunun sistemlere uygulanabilirli$i rizerine yo$unla9mt9ttr. Ozellikle 1970'li yrllardardr ardtna gelen enerji krizleri, enerjinin daha bilingli kullantmlna doni.ik galtgmalart arttrrmrgtrr. Birinci ve ikinci kanun analizleri sistemlerin verimlili$inin tespit edilmesi konusunda bagvuru kayna$t olmugtur. Termodinamik bakrgr agrstndan ekserji; bir referans gevreyle denge haline gelirken, bir sistem, madde veya enerji akr gryla tiretilebilecek maksimum m iktardakigtir. Yani ekserji, referans gevreye g6re tamamen kararlt dengede olmamanrn sonucu olarak, de$isime neden olan akrg yada sistemin potansiyelinin olgilstidirr. Prosesle ilgili tersinmezlikler nedeniyle ortaya gtkan entropiye orantrlt olarak ekserji ttiketilir [8]. Bu ozellikleriyle termodinami$in 2. yasastnt da kullanarak yaprlan ekserji analizleri, enerji analizlerinden gok daha somut ve pratile uygulanabilir sonuglar vermektedir

4 Ekserji analizinin onemigu gekilde ozeflenebitir [9]; a. Enerji kaynaklan kullanrmtnrn gevreye olan etkileri nin belirlenmesinde ana bir aragtlr. b. Enerji sistemlerinin tasarrmr ve analizinde termodinamigin ikinci yasast ile birlikte k0fle ve enerjinin korunumu prensiplerini kullanan etkin bir yontemdir. c. Daha fazla verimli kaynak kullanma amactnl destekleyen bir tekniktir. Ekserji analiziyle, atrk vekayrplarrn yerlerini, tiplerini ve gergek briyti kltiklerini ortaya gr karmak mri m kri nd tj r. d. Mevcut sistemlerdeki verimsizlikleri azaltarak, daha verimli enerji sistemlerini tasarlamantn olanak ve olasrl rklarr n r gostermedetkindir. e. Stirdriruilebilir geligmenin saglanmasrnda kritik onem tagrmaktadrr. f. Enerji politikalarrnrn olugturulmasrnda faydalanrl masr gereken bir aragtrr. Bu ozellikleriyle gok farkll alanlarda bagarr ile kullanrlan ekserji analizinin grda iglemlerindeki uygulamalarr slnrrlr kalm r gtr. Ulkemizdeki toplam enerji ttiketiminin sektorel da$rlrmlna baktrgrmrzda hem sanayidiliminden, hem de tarrm diliminden pay alan grda sektorrjnde, yogun enerji ttiketilen pek gok iglem bulunmaktadrr (gekita) [2]. Hem enerji triketiminin, hem de verimsizliklerin yogun oldugu bir sektor olarak grda sektor0nde ekserji analizi 6zel olarak onemlidir. Enerjitriketim yogunlugu agrsrndan, enerjinin en yogun ttiketildigi iglemler, bagta evsel trlketim olmak r.izere su ve hava rsrtmasr/so$utmasr ile iklimlendirmedir. Endristriyel uygulamalara baktrgrmrzda ise ozellikle iklimlendirmeye benzer bir iglem olan kurutma, enerjinin yo$un ttiketildigi temel bir iglem olarak kargrmrza grkmaktadrr. Qo!u sanayilegmig tjlkede, kurutmada kullanrlan enerjinin payr, rilkenin sanayide ttikettigi enerjinin Yo7-15'i arasrnda olup, gogunlukla rsll verimi o/o25 ile %50 arasrnda degigmektedir. Tahminlere gore, tarr msal tirtinlerdeki toplam enerji ihtiyacr n I n yo60'r ndan fazlasr kurutma iglemlerinde kullanrlmaktadrr [10-13]. Bundan dolayr ozellikle kurutma iglemlerindekserji analizi uygulamalarr ile srkllkla kargrlagrlmaktad I r. Z. Erbay, F. lgier Akademik Grda 6(6) (2OOg) KURUTMA lglemlnln EKSERJETIT nrooenemesl Kurutma igleminin ekserjetik modellemesi ile ilgili yaprlmrg olan gahgmalartablo 5'de gosterilmigtir. Kurutma igleminde kullanrlabilecek metotlar gegitlidir ve kurutmantn amactna gore belirlenmektedir. Bu durumun en agrk gostergesi, grinrimrizde 200'rin iizerinde farkh tipinin varlrgtdrr t111. Tablo 5. Kurutma igleminin ekserjetik modellemesi kapsa mrnda yaprlm r g gal rgmalar. Yrl Aragtrrmacr(lar) Modelleme 2003 Syahrul ve ark. Akrgkan yatak kurutman rn I't6l ekserietik modellemesi 2004 Dincer ve Sahin Srcak hava ile kurutmanln t71 ekserietik modellemesi 2008 Liu ve ark [17] Dondurarak kurutmanrn ekserietik moddlemesi Her kurutma yontemi, sistemi ve ekipmanr igin yaprlacak ekserji analizinde modellemenin yenilenmesi ve modifikasyonu gereklidir. Grdalarrn kurutulmasrnda en yaygrn kullanrlan yontemlerden biri de slcak havada kurutmadrr. Bu amagla tepsili, aktgkan yatak ve rsr pompalr vb. tipleri kullanrlmaktadrr. $ekil S'de rsr pompall bantlr bir sisteminin gematik gosterimi verilmigtir. Her tipine ozgri olarak farklr kabuller igermesine ra$men, aga$rdagrklanan modelleme kullanrm agrsrndan uygun ve genel bir nitelik tagrmaktadlr. Ancak srcak hava larrnda ortak ozellik, sisteme giren ve grkan havanrn grdadan uzaklaganemi gekmesidir. Konut ve Hizmetler; %32 Tarrm;%5 rdi6er;%3 Ulagtlrma; Yo20 Sanayi; %40 $ekil 4. Nihai enerji triketimininsektoreldagrhmr. $ekil 5. lsr pompah bir banflr sisteminin gematik gdsterimi 114,151.

5 Z.Erbay, F. lgier Akademik crda 6(6 2008) Ekserji analizi termodinamigin hem 1. hem de 2. Ex*op=1t-rt' (ec) lq*,p yasasf nf kullanmaktadrr. Dolayrsryla oncelikle V p.v*"v ) sistemdeki genel kfitle ve enerji denkliklerinin her bir ( _ \ bifegen igin olugturulmasr gerekmektedir. Kullanrlan E*,=ll!! ;6, (ed) denkfemler igin, $ekil 6'da gosterilmig olan blok t To )-^ diyagram ve kodlama esas alrnmrgtrr. Egitlik 1O'da belirtilen ozgil ekserji veya akrg ekserjisi (ex) terimi ve bu terimin her bir bilegen igin denklikleri agagrda Q* belirtilmigtir [7, 16]: Rutubetli hava (hava+su(g)) e Ex = rh.ex (10) Taze 0riin (iir0n+su(s)) Kuru iiriin (iiriin+su(s)) $ekil 6. Kuruma igleminin giren ve grkan terimlerle gematik gosterimi. Kiitle denklikleri Kurutma iglemindeki genel k0tle dengesi ve her bir madde igin ayrr ayn kritle dengesidenklikleri grkarrlrr [7]: Z*,=\tu, urtin: Su: a(ho +Qir,\ =aztuo *(rir.)o Hava: Qh,), = (rir"), =,ir, rit,4 + nt pq p) = (1) (2a) (2b) (2c) fit,t4 + n oq o) Qo 4 = (h,\+ = (h"\* ) t\ = (h"\*r,(r") (4b) 0,6220Prrl = z--f (5) (P-0P.., Q"rop = h*hf, (6) Q* = hoqr F) Ekserjidenklikleri Ekserji denklikleri igin oncelikle ekserji dengesi denklikleri olugturulur: ZE*, :ZE, +lex, +l44 -ZE*-,' (8) Egitlik 8'de belirtilen terimlerin agrlrmr ise 9u gekildedir: Ex,=inoexr*n rq*r)+qn,\("r,\ (9a) Ex, = rhoex, * rrrrq*r\+qn*)oqx.\ (9b) ex, = (Cp " + arcp,'p, - ro) Ir - r,l(cr"*,,o" ;rn[l) - r^".' ^"r"(+)] (11 a) i(n.**n.)'"t-"#ffi.)l *r.l t; ","'*" 1 l+r,oozaro&,"[frj j ex, = (Cp " + arcp,)(r, - ro) [ (r,\ +r,r,cr, (11b) )tr[; /] [(n-*r,n,r[r * r,oozs', ]l l" tt+1,6078o1r,/l *%l ';rl l+l,6078ar,r"ml 9l I 1 \ool -l u o =fi, r)- p,)f- r,b, (r, p)- ro )]{ r r c) ", * l" (4)]+"r[r - q (r)] (11d) I ( c"., * crsl"',f1] sp-so=[ (12), J^"'[4J Sistem ve gevre arasrnda mekanik, rsrl ve kimyasal denge olan "6lti hal" veya "referans hal" olarak tanrmlanan durum, uygulanan iglem ve sisteme gore degigiklik gosterebilmektedir [18]. Uriiniin <izg[il rsrsrntn belirlenmesi Grdalarrn ozg0l rsrsrnrn belirlenmesi igin Choive Okos [19] tarafrndan onerilmig yontemden yararlan r labilir: C, =1C".,x, (13) C",o = C",o,X o, * Cr,*EX roe I Cr,*,X *, (4) t C r.orx o, * C r,*,x *, + C r,.x.

6 Ekserjetik verimlilisin hesaplanmasr Sistem, ekipman veya iglemlerin ekserjetik performanslnrn belirlenmesinde gok gegifli kavramlar ortaya atrlmrgtrr [20-23j. Bu kavramlardan en onemlilerinden biri de ekserjetik verimlilik kavramrdrr. Ekserjetik verimlilige dair genet yaktagrm Egiflik 1S'de gosterilmigtir: Ex e =---1x100 F- 5 Z. Erbay, F.lgier Akademik Grda 6(6) (2OOB) (15) Ancak kurutma igleminin ekserjetik verimliligi hesaplanrrken tirtinden uzaklagtrrrlan suyun evaporasyonu igin kullanrlan ekserjinin, kurutma Tablo 6. Grda kurutmasrnda ekserji analizinin uygulandrgr gahgmalar. Yrl Aragtrrmacr(lar) Uriin Syahrul ve ark. t16l Midilli ve Kucuk Akpinar [25] Akpinar ve ark. [26] Akpinar ve ark Akpinar ve ark. L28l uzgener ve Ozoener [291 tsugday ve mtstr Frstrk Krrmrz biber Patates Elma Balkabagr Makarna Kurutma sistemi Akrgkan yatak Giineg enerjili kurutma kabini hnclustriyel sistem (OBA) 2007 Akpinar [30] Qilek Kuzgunkaya ve Hepbasli [31] Kuzgunkaya ve Hepbasli [32] Colak ve Hepbasli [33] Colak ve ark. t34l Corzo ve ark. t35i Cozo ve ark. t36l 2008 Erbay [ Baskrda, 2009 Baskrda, 2009 Aghbashlo ve ark. I37l Erbay ve lcier t38l Erbay ve lcier 139l Erbay ve lcier t40i Defne yapragl Defne yapraol Yegil zeytin Nane Hurma Hurma Zeytin yapragr Havug Zeylin yapragl Zeytin vapradl Zeytin yapra$r loprak kaynakll rsr pompatl Topra kaynakh rsr pompalr Topra kaynakh rsr pompalr lsr pompah bantlr konveyor Bantlt konveyor lsr pompalr bant[ konveydr havasrnrn ekserjisine orantntn iglem verimlili$inin hesaplanmasrnda dikkate ahndrgr dikkati gekmektedir, [7, 161: b- t ="i"'op xloo ung D- (16) GIDA KURUTMASINDA EKSERJI IT.III.IZI uycu LAMALART ILE llclil ynptlmtg galtgmalar Kurutma iglemlerinin ekserjianalizi uygulamalarr ile pek gok gahgma yaprlmrg olmasrna kargrn, ozgrin bir alan olarak grda kurutmasrndaki gallgmalar srnrrh kalmtgtrr. Grda kurutmasrnda ekserji analizinin uygulandr$r gahgmalar ise Tablo 6'da toplu olarak gosterilmigtir. Qalryma kogullan 9alrsmada ekserji analizinin kullanlm amacr I= "C Kurutma kogullarr n rn ekserjetik V= 1,63-1,95 m/s verimliligetkisinin belirlenmesi I= 40-60'C Kurutma kabininin ekserjetik V= 1,23 mls verimliliginin zaman bagh de$igiminin belirlenmesi I= 5$70 "C Kurutma kabininin ekserjetik V= 1,5 m/s verimlili!inin zaman bagh de$igiminin belirlenmesi I= 'C Kurutma kabininin ekserjetik V= 1,0-1,5 m/s verimliliginin zaman bagh de$igiminin belirlenmesi I= 60-80'C Kurutma kabininin ekserjetik V= 1,0-1,5 m/s verimliliginin zaman bagll dedisiminin belirlenmesi I= 6G80'C Kurutma kabininin ekserjetik V= 1,0-1,5 verimliliginin m/s zaman bagh deqisiminin belirlenmesi T= 52"C Kurutma kogullarrnrn ekserjetik verimliligetkisinin belirlenmesi I= 'C Kurutma kabininin ekserjetik V= 0,5-1,5 m/s verimliliginin zaman ballr degisiminin belirlenmesi I= "C Kurutma kogullarrnrn ekserjetik V= 0,5 m/s verimliligetkisinin belirlenmesi I= 45'C V= 0,5 m/s T= 4U7O"C V= 0,01-0,015 ko/s I= 4G50 "C V= 0,01-0,05 kg/s I= 66,7-97,3 'C v= 0,7-1,3 m/s l= dak I= "C V= 0,82-1,'18 mls I= 4$55'C v= 0,5-1,5 m/s /= -C CU-//U V= 0,61-'1,83 m/s I= "C tr 0,5-1,5 m/s t= 24G480 ijak I= 4G60'C v= 0,5-1,5 m/s I= 4$55'C v= 0,5-1,5 m/s t= 27G390 dak Kurutma slstemanin ekserjetik performans analizinin tiim sistem elemanlan icin vaqlmasr Kurutma kogullarrnrn ekserjetik verimliligetkisinin belirlenmesi Kurutma kogullarrnr n ekserjetik verimliligetkisinin belirlenmesr EKserJetik verimliligin kurutma optimizasyonunda yanrilar ieerisinde kullanllmasr Kurutma kabininin ekserjetik verimliliginin zaman ba!lr degigiminin belirlenmesi Kurutma igleminin ve kurutma sisteminin ekserjetik performans analizinin t0m sistem elemanlarr iqin yaprlmasr Kurutma kogullarrnrn ekserjetik verimlilige etkisinin belirlenmesi EKseqetik verimlilioin kurutma optimizasyonunda yanrtlar icerisinde krrllanrlmasr Kurutma kogullarr nr n ekserjetik verimlilidetkisinin belidenmesr EKserJettK vefl mlili0in kurutma optimizasyonunda yanlflar igerisinde kullanrlmasr

7 Z. Erbay, F. lgier Akademik Grda 6(6) (2008) Syahrul ve ark. [16] aktgkan yatak sistemde gergeklegtirilen kurutma iglemlerinin termodinamik analizini ve modellemesini yapmtglardtr. Modellemenin deneysel verilerle uyumu amactyla bu$day ve mtstr kurutma verilerincelenmigtir. Qaltgmantn sonucunda, kurumanrn ilk evresinde enerji ve ekserji verimlilikleri daha yriksek olmasrna ralmen, ilerleyen evrelerde verimlili$in ristel olarak azaldt!t ve ekserji verimlili$inin enerji verimlili$ine gore daha dugiik oldu$u belirlenmigtir. Genel olarak bu$day kurutmastnda verimlifi$in mlsfra gore biraz daha fazla oldu$u belirtilmigtir. Bu$dayda hava htztntn dtigtirtilmesi verimlili$i az da olsa artttrmtgken, mtstrda ciddifarkltltk do$urmamrgttr. Bu$dayda stcaklt$t artttrmak verimliliklerde onemli artrglar do!ururken, mtstrda sadece srcakltlt artttrmantn kurumantn ilk evrelerinde olumlu etki yarattr$r sonraki evrelerde dnemli farkltltk yaratmadrgr belirlenmigtir. Aynt zamanda mtslrda nem igeri$inin artrgrnrn baglangtgta olmasa da sonraki evrelerde olumlu etkiye neden olmast, aragttrmactlar tarafrndan mrsrnn diftizivitesinin sadece stcakltktan etkilenmemesine aynt zamanda nem igeri$ine de ba$lt olmasr ile agrklanmtgttr. Midilli ve Kucuk [24] gtineg enerjisinin kullantldt$t tepsili bir kurutma kabininde. kabuklu ve kabuksuz ftsttklartn, ince tabaka prensibiyle kurutulmastntn enerji ve ekserji analizini yapmrglardrr. Sistemde kabin igerisindeki degigik tepsilerdeki verimliliklerin farklt oldu$unu ekserji analizi ile belirlemislerdir. Akpinar ve ark [25, 30] tepsili sistemde dilimlenmig krrmrzr biberlerin veya gilek orneklerinin ince tabaka prensibine gore kurutulmastntn enerji ve ekserji analizini yapmrglardrr. Analizle kurutma kabininde zamana baglr ekserjinin de$igimini gozlemlenmig, kurutma kabininin ekserjetik verimlilikleri ve kabinde gergeklegen kayrplar hesaplanmtgtrr. Siklonlu bir tepsili sistemle ile de ince tabaka prensibine gore dilimlenmig patates t261, dilimlenmig elma 1271, dilimlenmig balkaba$r kurutmast [28]ve enerjive ekserji analizlerinin yaprldr$r gallgmalarda kurutma kabininin girigindeki ve gtktgtndaki tepsilerin ayrt ayrt zamana ba$lr ekserji analizleri yaptlarak verimlilikleri kryaslanmrgtrr. Qalrgma sonuglartna gore kurutma havasryla ilk kargrlagan tepside gergeklegen ekserji drigtigtinrin sonraki tepsiye gore daha fazla oldu$u belirlenmigtir. Kurutma kabininin btittin0 igin ise srcaklr$rn ve hava hlztntn arttgtntn ekserjetik verimlili$i olumlu etkiledi$i gortilmtigttir. Endiistriyel makarna 0retimindeki kurutma igleminin ekserji analizinin yaprldt$t bir galtgmada, tiretim sirrecindeki ekserji kaytplart ve verimlilikleri hesaplanmrgtrr [29]. Qaltgmantn sonucunda en btiytik ekserji kayrplartntn kurutma kabinindeki hava srzdrrmazltk sorunlartndan ileri geldi$i belirlenmig, kurutma havasrnrn yeniden kullantlarak de$erlendirilmesi onerilmigtir. da yaprlan kurutma iglemlerinin ekserji analizlerinin yaprldr!t galtgmalarda, stcakltk ve hava htztntn artrgrnrn ekserji verimlili$i tizerine etkileri konusunda farklt sonuglar elde edilmigtir. Colak ve Hepbasli [33] tepsili da ince tabaka prensibiyle yegil zeytin kurutulmast srrasrnda kurutma havast slcaklt!tntn ve/veya hava htztntn arttrrrlmasrnrn ekserjetik verimlili$i artttrdt$t, stcakltktaki ytikselmenin ise geligtirme potansiyelini dtigtird0$tinii belirlemiglerdir. Kurutucu kabin ytizey stcaklt$tntn y0kselmesinin ise ekserji kaybtnt artttrarak verimlili$in drigmesine sebep oldu$u tespit edilmigtir. Bir di$er aragtrrmada, Corzo ve ark. [35] 66,7-97,3 "C stcakltk aralr$rnda, 0,7-1,3 m/s hava htzt aralt$tnda, dk stire arah$rnda yaprlan hurma kurutmastntn yanlt yi.izey metodu (YYM) ile optimizasyonunu gergeklegtirmigler, yanttlar igerisinde ise son tirtin nem igeri$ive kuruma htzt dtgtnda kurutma kabininin enerji ve ekserji verimlili$ini de de$erlendirmiglerdir. Kurutma stcaklt$tntn arttgt ile stirenin azalmasrnrn ekserjetik verimi artttrdt$t belirlenmigtir. Aynt aragtrrmacrlar "C stcakltk aralt$tnda, 0,82-1,18 m/s hava hrzr aralrgrnda hurma dilimlerini kurutmantn enerji yararlrlr!r ve enerji yararltltk orant temelli enerji analizini yaptrklarr di$er bir galtgmalarrnda [36], ekserji verimlili$inin hava hrzr ve stcaklt$tn arttgtyla beraber arttt$tnt rapor etmiglerdir. Bu bulgularrn yanr stra, Aghbashlo ve ark. [37] 'C srcakhk arah$rnda, 0,61-1,83 kg/s hava htzt aralt$tnda, 0, , kg/s besleme debisi araltgtnda havug dilimlerinin kurutulmast strastnda ekserji verimlili$inin srcaklrk artrgt ile azaldt$tnt, hava htzt arttgt ile arttt$tnt belirtmiglerdir. Ekserji kaybtntn ise, stcakltk ve hava htztnln artrgryla arttr$r belirtilmigtir. Erbay ve lcier [38,39] tepsili sistemde zeytin yapra!tntn kurutulmastntn "C srcaklrk, 0,5-1,5 m/s hava h2, dak iglem stiresi aralrgrnda ve rsr pompalr bantlt bir sistemde 'C srcakf rk, 0,5-1,5 m/s hava htzt, dak iglem stiresi arah$rnda YYM ile optimizasyonunu gergeklegtirmigler ve yanrtlar igerisinde toplam fenolik madde ve antioksidan kapasite kaybt ile son tirtin nem igeri$i gibi kalite ozelliklerinin yanrnda iglemin ekserjetik verimlili$ini de dikkate almrglardrr. Qaltgma sonuglartna gore ekserjetik verimlilik agrsrndan stcakltk ve hava htztntn one gtktt$t, diigtik srcakhk ile yriksek hava hrztnda ekserjetik verimliligin en yriksek de$erlere ulagtt$tnt tespit etmiglerdir. lsr pompah da yaptlan galtgmalarda da benzer sonuglar yer almaktadrr. Hancioglu ve Hepbasli [31] defne yapra$rnrn toprak kaynaklt bir tst pompasr ile tepsili bir kabinde, ince tabaka prensibiyle kurutulmaslnt gergeklegtirmigtir. Kurutma stcakltklarr 40, 45 ve 50 "C aral r$ rnda de$igtirilmig, stcakl tg tn arttt rtlmastn tn ekserjetik verimlili$i, kayrplan ve geligtirme potansiyelini artttrdrgt belirlenmigtir. Aynr kurutma sisteminde, her bir ekipman

8 Z. Erbay, F. lgier Akademik Grda 6(6) (2008) pargasrnrn ve t0m sistemin verimliligi ise ayrr bir SoNUgLAR galrgmada belirlenmigtir [32]. Buna gore kurutma igleminde kullanrlan tst pompast DUnyada pek gok gtincel-politik rinitesinin ekserjetik stirecin kaynagrndaki gergeklerden birisi verimf durumundaki ili$i %21,1, toprak kaynaklr tst pompast enerji meselesi, Ttrkiye rinitesinin verimlili$i o/o20,5 igin oldukga kritik durumdadrr. Bu gahgmanrn sonucu olarak ve ttim kurutma sistemi verimliligi vurgulanmasr gerekenler o/o15,5 ise gunlardrr: olarak bulunmugtur. Yine bu gahgmada rsr pompasr COP degeri ekserjetik olarak da a) G0n0miizde rilke grkarlannr gozeten ve yerel kaynaklarrna yaslanan enerji politikalannrn olugturulmasr hesaplanmrgtrr. Bir bagka gahgmada Colak ve ark. [34], nane yapra$rnrn toprak kaynaklr bir tst pompast ile tepsili ve geligtirilmesi gerekmektedir. Bu konuda bir kabinde ince tabaka prensibiyle akademisyenlere gorevler drigmektedir. Konu ile ilgili kurutulmasrnt kargrlagtrrmrglardrr. aragtrrmalar srnrrlr kalmakta, yaprlan Hava hrzr ve/veya aragtrrmalann ise esas bagarr kriterinin "enerji politikalarrnrn srcaklr!rn arftrnlmasr ekserji kayrplarrnl ve verimliligini olugturulmasr-geligtirilmesi" oldu$u gogu zaman goz arttrrmrgtrr. Srcakh$rn artrgt ise geligtirme potasiyelini ardr edilmekte ve yapllan galrgmalar kamuoyu diigtirmrigttir. Aynr zamanda 6lr.i hal srcaklrgrnrn olugturmakta kullan r lamamaktadrr. de$igtirilmesinin ekserji verimliligi rizerine ciddi b) Ulkemizdeki grda sanayinde ise ucuz emek merkezli etkilerinin oldugu belirlenmigtir ve ol0 hal srcakhgrnrn riretimin ve teknoloji-mtihendislik kullanrm r nrn azl rg r n rn segiminin analizin etkinligi agrsrndan tagrdrgr onem sonucu olarak enerji verimliliginin drigtiklrigrinrin kabul gosterilmigtir. Benzer sonuglar tepsili sistemde edilebilir yanr olmamalrdrr. Verimsizliklerin etkin gekilde zeytin yapra$r belirlenmesi ile kurutmasrnda dtigiik kurulum elde masraflr pek gok goztim edilmigtir [40]. 6nerisi geligtirilebilmektedir. c) Bu agldan ekserji analizi, genel olarak Trirkiye'de, ozel Erbay [14] ise zeytin yapragrnrn pilot boyuttaki bir rsr olarak ise grda sanayinde yeterince kullanrlmayan bir pompah bantlr mrihendislik yaklagrmrdrr. sistemde kurutulmasrnrn ekserji Sanayideki enerji verimsizlikleri ile analizini yapmtg mricadele, gelecegimizi ve sistem pargalarrnrn tehdit eden tek tek ve ttim enerji krtlrgr tehlikesi ve gevre sorunlarr/a miicadele sistemin toplu verimliliklerini belirlemigtir (gekil 5). Buna agrsrndan rinemli olmasrnln otesinde, krsa vadede gore rsr pompast rinitesinin ekserjetik verimliligi o/o57,16 yaratabilece$i ekonomik katkryla hem sanayicileri ve trim kurutma sisteminin ekserjetik verimliligise teknoloji-miihendislik uygulamalarryla daha barrgrk hale %59,95 olarak belirlenmigtir. Analizde geligtirme getirebilecek, hem de mtihendislik mesleginin grda potansiyeli (lp), goreli tersinmezlikler, yakrtriketim hrzr, sanayindeki uygulamalarrnrn yaygrnl rgr n r-sayg r nl r$ ln r riretkenlikaybr ve ekserjetik faktorti gibi termodinamik arttrracaktrr. yaklagrmlardan d) Bugrine kadar da faydalanrlmrg, ekserji analizinin grda sistem igerisindeki uygulamalarrna bakrldrgtnda ise kurutma drgrnda diger temel iglemlere verimlili$in arttrrrlabilmesi agrsrndan pargalarrn onem uygulamalann rn krsrtlt oldugu belirlenmigtir. Kurutmada srrasrnrn kompresor (lp= 1,555 kw), kondenser (lp= ise uygulamalar ve modellemeler farkh sistem ve 0,801 kw), evaporator (lp= 0,487 kw), genlegme valfi ekipmanlar igin geligtirilmeyi beklemektedir. (lp= 0263 kw), kurutma kanallarr (lp= 0,109 kw), kurutma kabini (lp= 0,066 kw) ve fan (lp= 0,063 kw) Ozetle, enerji verimliligi ile ilgiti gatrgmalar grda geklinde oldu$u belirlenmigtir. Sistem verimliliginin mrihendislerinin ilgisini beklemektedir. arttrrrlmasr igin her bir pargaya dair gegitli onerilere de yerverilmigtir. TE$EKKUR Bu gahgma Ege Universitesi Bilimsel Aragtrrma projeleri Literatrirdeki grda kurutma iglemlerine uygulanan ekserji Mr.idr.irlrigr.i tarafrndan desteklenmig olup (proje No: analizi gahgmalannda, degigkenlerin ekserji verimliligine 2007lMUHl30), Ege Universitesi Fen Bilimteri Enstitrjsi.i etkileri konusundaki farklt sonuglarrn nedeni olarak; "Zeytin yapra$rnrn srcak hava ile kurutulmasrnrn kullanrlan sistemlerdeki, iglem parametresi modeflenmesi, optimizasyonu ve ekserji analizi" bagllklr aralrklarrndaki, kontrol ve olgrim sistemlerindeki ve Yiiksek Lisans tezi galrgmasrnrn bir boltim0nii igermektedir. ozellikle analizde verimlilik hesaplamalarrndaki farklrlrklar oldu$u drigrinrilmektedir. Kimi galrgrnalarda KISALTMALAR kurutma kabininin verimlili$i temel alrnrrken, kimi gal r gmalarda C = ozgril rsr (kj/kg"c) ise kurutma verimliligi dikkate ahnmrgtrr. E =energyhtzt(kw) Ex = exergy htzt (kw) Grda kurutmasr drgrnda, ekserji analizinin gegifli grda ex = ozg0l (akrg)ekserjisi (kj/kg) h =ozg0lentalpi(kj/kg) iglemlerinde uygulandrgr gahgmalar da olmakla birlikte m = ki.ifle (kg) I4145l, gok farkh iglemleri ve i.ir0nleri barrndrran grda P. = basrng(kpa) Uretimi alanrndaki ekserji analizi uygulamalarr oldukga O =rsrtransferhrzr(kw) azdr. R = idealgaz kanunu sabiti(kj/kgk) s = dzgiilentropi (kj/kgk) T = srcakhk ("C veya K) f = siire (dak)

9 x v Yunan harfleri = kritle fraksiyonu (boyutsuz) = hava hrzr(m/s) o = havanrn bagrlnemi(%) e =ekserjetikveimlilik(%) <o = havanrn mutlak rutubeti (kg su/kg kuru hava) Altsimgeler a =hava b =srnrveyaylizey g = gtktg evap =evaporasyon g = giris; gaz (egitlik 4a-b, 5, 6, 11 d) hl =hamlif k = kaytp kar = karbonhidrat P = iirhn pr - protein s = izentropik v =buhar y =ytkm (yokolug) w =su 0 =olti (referans) hal = htz KAYNAKLAR [1] lea, International EnergyAgency, IEA Key World Energy Statistics, [2] Ttirkyrlmaz, O.,2007. Dtinyada ve Ttirkiye'de Enerji Sektortin0n Durumu. Mtihendis ve Makina 45(569): [3] Anon, 2008a, tulf, trirfiye lstatistik Kurumu, hft p://tuik. gov.tr, (eri gim tarihi : ). [4] $evik, S., Enerjiverimlili$ive T0rkiye'denerji verimlif i$i srireci. Ttirk Tesisat Milhendislei DerneQi (TTMD) Dergisi 51: [5] Hepbagh, A., Erbay, 2., igier, F., Qolak, N., Hancroplu, E.,2007. Gtineg enerjisi destekli gaz motoru tahrikli bir rsr pompast sistemi uygulamast, IKLIM 2007, tt. Ulusallklimlendirme Kongresi, Kasm, Antalya Tiirkiye, Bildiriler Kitabt [6] Hepbagh, A., Erbay, 2., igier, F., Qolak, N., Hancro$lu, E., Gaz motoru tahrikli tst pompasl (GMIP) sistemi uygulamalart. Tiirk leslsaf M ii h e n d i st e ri D e rn e Q i (TT M D) Dergisl 53 : [7] Dincer, 1., Sahin, A.2., A new model for thermodynamic analysis of a drying process. lntemational Journal of Heat and Mass Transfer 47' [8] Hepbasli, A., Ozalp, N., Development of energy efficiency and management implementation in Turkish industrial sector. Energy Conversion and M an age me nt 44(2): 23'l [9] Dincer, 1.,2002. The role of exergy in energy policy making. Energy Policy 30: 'l [10]Keey, R.B., Introduction, 1-18, Drying Z.Erbay, F. lgier Akademik Grda 6(6) (2008)'18-27 Principles and Practice, Keey, R.B. (Eds.), Pergamon Pres, Oxford. [11]Mujumdar, A.S., Drying Fundamentals, 7-30, Industrial Drying of Foods, Baker, C.G.J. (Eds.), Chapman & Hall, London. [12]HepbaSh, A., Erbay, Z.,lgier, F., Qolak, N., Hanoo$lu, E.,2007.lsr pompalannrn genel tantttmt ile gaz motoru tahrikli rsr pompalarr ve su, IESKON 2007, Vlll. Ulusallesisat Miihendisli$i Kongresi, Ekim 2007, lzmir-thrkiye, ls Pompalanntn Konutsal ve Endilstriyel Uygulamalan Kurs Kitafu, [13]Erbay Z,lcier F., A review of thin layer drying of foods: Theory modeling and experimental results. Critical Revlews in Food Science and Nutrition, (in press). [14]Erbay, 2., Zet/rin yapra$tntn stcak hava ile kurutulmasrnrn modellenmesi, optimizasyonu ve ekserj i analizi. Y ti kse k tisan s tezi, Ege A n ive rsitesi, F e n B i t i m t e ri E n stit(i s ii, I zm i r, T 0 rkiy e, 214 sayf a. [15]Colak, N., Balta, M.T., lciet F., Kuzgunkaya, E., Hepbasl i, A., Erbay, 2., Exergy analyses of d ryi ng of broccoli florets in a heat pump conveyor dryer, Proceedings of the Global Conference on Global Warming-2005 (GCGW-\8), 6-10 July, tstanbut-turkey, Paper No. 803, [16]Syahrul, S., Dincer, 1., Hamdullahpur, F.,2003. Thermodynamic modeling of fluidized bed drying of moist particles. lnternational Journal of Thermal Sciences42: [17]Liu, Y.,Zhao, Y., Feng, X., Exergy analysis for a freeze-drying process. Applied Thermal Engineering 28: [18] Hepbaglr, A., Utlu, 2., 2007.Temel kavramlar ve ekserji analizinin gerekliligi, TESKON 2007, VIIL U usa Iesisat Mi)hendisli$i Kongresi, Ekim 2007, Izmir-Ttirkiye, Basit uygulamalarla yeni baglayanlar igin ekserji kurs notlan,l-15. [19]Choi, Y., Okos, M.R., Effects of temperature and composition on the thermal properties of foods, , Food Engineering and Process Applications. Transport Phenomenon, Vol. 1, Maguer, L. and Jelen, P. (Eds.), Elsevier, NewYork. [20]Kotas, T.J., The exergy method of thermal plant analysis, Malabar, F.L. (Eds.), Krieger Publishing Company. [21]Wark, K., Advanced thermodynamics for engineers, McGraw-Hill, New York. l22lvan Gool, W., Energy policy: fairy tales and factualities, , Innovation and Technology Strategies and Policies, Soares, O.D.D., Martins da Cruz, A., Costa Pereira, G., Soares,.M.R.T., Reis, A.J.P.S. (Eds.), Dordrecht, Kluwer Academic Publishers. [23]Xiang, J.Y., Cali, M., Santarelli, M., Calculation for physical and chemical exergy of flows in systems eleborating mixed-phase flows and a case study in an IRSOFC plant. lnternational Journal of Energy Research23: [24]Midilli, A., Kucuk, H., Energy and exergy analysis of solar drying process of pistachio. Energy 28: 539-

10 556. [25]Akpinar, E.K.,2004. Energy and exergy anatyses of drying of red pepperslices in a convective type dryer. lnternational Communications in Heat and Mass Transfer 31 (8): [26]Akpinar, E.K., Midiili, A., Bicet y., Energy and exergy of potato drying process via cyclone type dryer. Energy Conversion and Management 46(15_ 16): [27]Akpinar, E.K., Midilti, A., Bicer, y., Thermodynamic analysis of the apple drying process. Proc. lmeche paft E: J. process Mech an ical Engi neering 21 g: [28]Akpinar, E.K., Midiili, A., Bicer, y., The first and second law analyses of thermodynamic of pumpkin drying process. Journat of Food Engineering 72(4): [29]Ozgener, L., Ozgener, O., Exergy analysis of industrial pasta drying process. lnternational Journal of Energy Research 30: S. [3O]Akpinar, E.K., Thermodynamic analysis of strawberry drying process in a cyclone type dryer. Journal of Scientific and tndustrial Research 66t(2): [31]Kuzgunkaya, E.H., Hepbasli, A., Exergetic evaluation of drying of laurel leaves in a vertical ground-source heat pump drying cabinet. lnternational Journal of Energy Research 31:24g_ 258. [32]Kuzgunkaya, E.H., Hepbasti, A., Exergetic performance assessment of a ground_source heat pu m p dryin g system. I nte m atio n al J ou rn a I of E n e rgy Research3l:760-TTT. [33]Colak, N., Hepbasti, A,2}}7. performance anatysis of drying of green olive in a tray dryer. Journat of Food Engineeri ng 20: [34]Colak, N., Kuzgunkaya, E., Hepbasti, A., 200g. Exergetic assessment of drying of mint leaves in a heat pump dryer. Journal of Food process E n g i nee ri ng 31 : [35]Corzo, O., Bracho, N., Vasquez, A., pereira, A., Z. Erbay, F. lgier Akademik Grda 6(6) (2OOB) Optimization of a thin layer drying process for coroba slices. Journal of Food Engineering gs: 372_ 380. [36]Corzo, O., Bracho, N., Vasquez, A., pereira, A., 200g. Energy and exergy analyses of thin layer drying of coroba slices. Journal of Food Engineeing go: ist [37] Aghbashlo, M., Kianmeht M. H., Arabhosseini, A., Performance analysis of drying carrot slices in a semi_ industrial continuous band dryer. Journal of Food Engineering 9l (1): [38] Erbay, 2., lcier, F., Optimization of hot air drying of olive leaves using response surface methodology. Journal of Food Engineering 91 (4): S33_S41. [39]Erbay, 2' lcier, F., Energy and exergy analyses on drying of olive leaves (OIea europaea L.) in tray drier. J ou rn a I of Food P roce ss En g i n ee ri ng (inpress). [40]Erbay, 2.,lcier, F., Optimization of drying of otive leaves in a pilot scale heat pump dryer. Drying Technology(in press). [41]Tekin, T., Bayramogtu, M., Exergy loss minimization analysis of sugar production process from sugar beet. Food and Bioproducts processlng.. Transactions of the tnstitution of Chemicat Engineers Part C, 76(3): l42lbayrak, M., Midiili, A., Nurveren, K., Energy and exergy analyses of sugar production stages. I nternational Jou rnal of Energy Research 27 : 9gg_1001. [43]Balkan, F., Cotak, N., Hepbasti, A., performance evaluation of a triple-effect evaporatorwith forward feed using exergy analysis. lnternational Journal of Energy Research 29: [44]Apaiah, R.K., Linnemann, A.R., van der Kooi, H.J., Exergy analysis:atool study the sustainability of food supply chains. Food Research tntemationatjg: [45]$ahin, H.M., Acrr, A., Baysat, E., Kogyigit, E.,2007. Enerji ve ekserji analiz metoduyla Kayseri geker fabrikasrnda enerji verimliligin degertendirilmesi. Gazt U n iversitesi M ti hendisl ik ve M i mart k Faktjltesi Dergisi 22(1):

Buharh ve Buhar Destekli Hibrit Frnnlarda Pigirme

Buharh ve Buhar Destekli Hibrit Frnnlarda Pigirme Akademik Grda 7(5) (2009) 37-43 Derleme Makale / Review Paper Buharh ve Buhar Destekli Hibrit Frnnlarda Pigirme Hilal lglero$lu, Melike Sakin, Figen Kaymak-Ertekin Ege Universitesi, M0hendislik Fakr.iltesi,

Detaylı

Lisans Programına Öğrenci Alımı (Gıda Mühendisliği) EK-4 ÖZGEÇMİŞ

Lisans Programına Öğrenci Alımı (Gıda Mühendisliği) EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Erbay EK-4 ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi : 11 / 02 / 1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gıda Mühendisliği Ege Üniversitesi 2006

Detaylı

,,"ffi, OAKA. "\WUs. "t\lak

,,ffi, OAKA. \WUs. t\lak OAKA Cilt:2, Sayr: 4, ss.29-64,2007,,"ffi, "t\lak "\WUs KALKINMA YARDIMINDA ONCCI-IrcI-EN VE TURKIYE.TUNT CUMHURIYETLERI ORNEGI Gtiner OZKAN- Ozrr Kalhnma yardtmlan sajlamanrn temel amaq yoksulluktan kaynaklanan

Detaylı

Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi

Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi SIDAS MEDYA Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi 6zet Akademik Grda 6(1) (2008) 23-27 Derleme Makale / Review Article Grda Endiistrisinde Kullanrlan Tatlandrncrlar Saime xu)axxouurler, Osman TAg Gazi

Detaylı

Kiiresel Krrzde. Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL. Qeviren: Burcu Hitit

Kiiresel Krrzde. Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL. Qeviren: Burcu Hitit Kiiresel Krrzde Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL Qeviren: Burcu Hitit KURESEL KRizDE Dr$ TIcARET ve IST HDAM Genel Yoyrn Nu.: l5l ISBN: 978-605- 457 9-1 9-8 l. Bosrm, Aoustos 20]2

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ GIDA ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KULLANIMI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ GIDA ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KULLANIMI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ GIDA ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KLLANIMI Neslihan Çolak 1, Arif Hepbaşlı 2 1 Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü 35100 Bornova, İzmir colakn@bornova.ege.edu.tr 2 Ege

Detaylı

Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli ısı

Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli ısı GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKİ GAZ MOTORU TAHRİKİ BİR ISI POMPASI SİSTEMİ UYGUAMASI Arif HEPBAŞI, Zafer ERBAY, Filiz İÇİER, Neslihan ÇOAK, Ebru HANCIOĞU GİRİŞ Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli

Detaylı

Bir Endüstriyel Tesiste Enerji Kullan m

Bir Endüstriyel Tesiste Enerji Kullan m Bir Endüstriyel Tesiste Enerji Kullan m Prof. Dr. Hasan Heperkan; Mak.Yük.Müh. Mustafa Kemal Sevindir; Mak.Yük.Müh. ÖZET Bu makale, bir endüstriyel tesiste tüm bir y l boyunca (hem yaz hem k fl aylar dahil)

Detaylı

Uluslararasl Hukuk ve internet

Uluslararasl Hukuk ve internet Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:1, No: I ss 19-42.2005 A Uluslararasl Hukuk ve internet Kemal BA LAR- Ozet internetin sln 0n ytl igensinde ahademik Aa4ama girrnesi birgok disiplini derinden etkilemistir.

Detaylı

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Polis Bilimleri Dergisi Cilt:3 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 3 (3-4) OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Ozcan KARAMAN * Kaam SEYHAN** N.l sr \'ys,$ N is article

Detaylı

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ _ 1929 BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Zafer UTLU Arif HEPBAŞLI Muharrem TURAN ÖZET Kurutma endüstrisinde, istenilen özelliklere sahip kuru ürün elde etmek için maksimum düzeydeki

Detaylı

ARIF HEPBASLI WITH SOME ESSENTIAL SCIENTIFIC INDICATORS (As of January 21, 2013) http://scholar.google.com.tr/citations?user=abimzamaaaaj&hl=en&oi=ao

ARIF HEPBASLI WITH SOME ESSENTIAL SCIENTIFIC INDICATORS (As of January 21, 2013) http://scholar.google.com.tr/citations?user=abimzamaaaaj&hl=en&oi=ao ARIF HEPBASLI ARIF HEPBASLI WITH SOME ESSENTIAL SCIENTIFIC INDICATORS (As of January 21, 2013) http://scholar.google.com.tr/citations?user=abimzamaaaaj&hl=en&oi=ao URL: http://www.researcherid.com/rid/i-5733-2012

Detaylı

Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel

Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:I, No: I ss I - 18, 2005 O Devletlerin Yabancl Yattrtmctlartn Mtilkiyet Hakkrna Miidahalesine iliqkin Olarak ICSID Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel Prensipler

Detaylı

KISA ÖZGEÇMĠġ Arif HepbaĢlı

KISA ÖZGEÇMĠġ Arif HepbaĢlı ARĠF HEPBAġLI Arif Hepbasli, Prof. Dr. (Sertifikalı Enerji Yöneticisi) Bölüm BaĢkanı Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, YaĢar Üniversitesi 35100 Bornova, Ġzmir E-postalar: arif.hepbasli@yasar.edu.tr

Detaylı

SEMBOLLER. Özgül entalpi [kj/kg] Kütle [kg] Isı akımı [kj] Özgül entropi [kj/kgk] Sıcaklık [K] ĠĢ [kw] Özgül ısı kapasitesi [kj/kgk] C p.

SEMBOLLER. Özgül entalpi [kj/kg] Kütle [kg] Isı akımı [kj] Özgül entropi [kj/kgk] Sıcaklık [K] ĠĢ [kw] Özgül ısı kapasitesi [kj/kgk] C p. Isı Bilimi ve Tekniği Derisi, 30, 1, 59-72, 2010 J. of Thermal Science and Technoloy 2010 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 KURU TĠP ÇĠMENTO ÜRETĠMĠNDE FARĠN DEĞĠRMENĠNĠN TERMOEKONOMĠK ANALĠZĠ Ziya

Detaylı

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

;i"ui. iir iiii Y ',,,;:,,:::""' -s '4s', I L ill

;iui. iir iiii Y ',,,;:,,:::' -s '4s', I L ill ;i"ui -s '4s', iir iiii Y ',,,;:,,:::""' I L ill jl ULUSLARA,RASI HAKEMLi AKADEMiK SOSYAL BiLiMLER DERGiSi F.kmt-Kusm-Arultk //)//.\arlsrsal'r 2 ('tlt ltsuc0lkuju ll'l l\l t4ulunttto(tohu'l\'rttenther-l)eccmhcr20lllolunrt02

Detaylı

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-2 Ekim 214 Balıkesir TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

Detaylı

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora

Detaylı

BİR JEOTERMAL KURUTUCU TASARIMI SAHA TESTLERİ VE KURUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ ANALİZİ

BİR JEOTERMAL KURUTUCU TASARIMI SAHA TESTLERİ VE KURUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ ANALİZİ 345 BİR JEOTERMAL KURUTUCU TASARIMI SAHA TESTLERİ VE KURUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ ANALİZİ Hüseyin Utku HELVACI Gülden GÖKÇEN Figen KOREL Levent Yurdaer AYDEMİR ÖZET Kurutma, meyve ve sebzelerin saklanmasında

Detaylı

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 25, 2, 49-61, 2006 J. of Thermal Science and Technology 2006 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA

Detaylı

Evsel Fotovoltaik Sistemlerin Ömür Boyu Maliyet Analizi Life Cycle Cost Analysis of Domestic Photovoltaic System

Evsel Fotovoltaik Sistemlerin Ömür Boyu Maliyet Analizi Life Cycle Cost Analysis of Domestic Photovoltaic System Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 1, 2012, Sayfa 1-11 Evsel Fotovoltaik Sistemlerin Ömür Boyu Maliyet Analizi Life Cycle Cost Analysis of Domestic Photovoltaic System Murat

Detaylı

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 4, 1, 23-35 3-9 Nisan 2013 Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal

Detaylı

ffiffirffim$y r RDffi

ffiffirffim$y r RDffi MAK,ALE ffiffirffim$y r RDffi AR$frVreRfrN mroem,, Yrd" E,r:q.Dr. lial

Detaylı

Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme

Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme KSU Mühendislik Dergisi, 14(1), 2011 8 KSU. Journal of Engineering Sciences, 14(1), 2011 Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı

Detaylı

VAN İLİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

VAN İLİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 16 (1):22-33, 2011 Derleme/Review VAN İLİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNİN

Detaylı

SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI (NEDEN VE KUSURLARTN GOKLUGUI

SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI (NEDEN VE KUSURLARTN GOKLUGUI I r. DISHErivriGi HUKUKU sempozyumu Prof. Dr. Onur KARAHANOGULLARI Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Faktiltesi - Miilkiye, idare Hukuku SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi COMBINING TREND OF RENEWABLE ENERGY SOURCES Sigma 27 60-82, 2009 Olcay KINCAY

Detaylı

niriu nunynsinin YENI UYBSI: Polis Bilimleri

niriu nunynsinin YENI UYBSI: Polis Bilimleri Polis Bilimleri Dergisi Cilt:4 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vot 4 (3-4) niriu nunynsinin YENI UYBSI: Polis Bilimleri The New Member of The World of Sciences: Police Sciences Murat YILDIZ*.,\hrir'trngt

Detaylı

ri,1! &r ijtt: ,r "liliji' :lj' i.

ri,1! &r ijtt: ,r liliji' :lj' i. LI ri,1! &r,r "liliji' ijtt: :lj' i. ULUSLARARASIH AKADEMiK sosyal BiILiMLER DERGisi IAKEMLi 2 l: ktil -L' dtnt-.4 ttl tk -'lli / \;rl /\/ \i/l i MAL VE fliztuer ALIn{LARIND AYIP Murat KOR 2Canakkale I

Detaylı