ffi. lda SIDAS MEDYA Ekserii Analizi Y6nteminin Grda Kurutmasrndaki Onemi ve Uygulamalan 6zet Akademik Grda 6(6) (2008) 18-27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ffi. lda SIDAS MEDYA Ekserii Analizi Y6nteminin Grda Kurutmasrndaki Onemi ve Uygulamalan 6zet Akademik Grda 6(6) (2008) 18-27"

Transkript

1 SIDAS MEDYA ffi. lda Grda Bilimi v6 Toknolojisi Dergisi Akademik Grda 6(6) (2008) Derleme Makale / Review Paper Ekserii Analizi Y6nteminin Grda Kurutmasrndaki Onemi ve Uygulamalan 6zet Zafer Erbay', Filiz lgiel 'Ege Universitesi, Fen Bilimleri Enstitrlsti, Grda MiihendisligiAnabilim Dalt, Bornova, lzmir 'Ege Universitesi, Miihendislik Fakiiltesi, Grda Mtihendisligi Bol0mri, Bornova, lzmir E-posta: Son yrllarda, aragtrrmacrlarrn ve politikacrlarrn onem verdi$i konulartn bagtnda enerji gelmektedir. Hem dtinyamtztn geleceginde muhtemel olan "enerji krtlrgr" tehlikesi, hem de yery0ziinde yaganan gegitli gevre sorunlart agtstndan kritik $nemde olan enerjiverimlili$i rilkemiz agrsrndan da giinceldir. Grda sektorii ve ozellikle gtda kurutmast enerjinin yo$un triketildigi alanlar olmasrndan dolayr enerji verimlili$i agrsrndan dikkatle de$erlendirilmelidir. Enerji verimlili$inin artttrtlmast igin oncelikle verimsizliklerin belirlenmesi gerekmektedir ki ekserji analizi bu agtdan gok etkin bir aragttr. Bu galtgmada oncelikle, enerjinin Oretim-donrigrim-triketiminin drinyadaki ve T0rkiye'deki durumuna ktsaca de$inilmektedir. Ekserji kavramr ve ekserji analizi ile kurutma igleminin ekserjetik modellemesi agrklanarak, gtda iglemlerinin ekserji analizi konusunda yaprlmrgalrgmalar de$erlendirilmigtir. Grdalarrn kurutulmasrnda ekserji analizinin uygulanmast konusunda bazl onerilere yer verilmigtir. Yaprlmrg qahgmalarda genellikle konvektif tst aktartmtntn etkili oldu$u "C stcakltk ve 0,5-2,0 m/s hava hrzr arahklarrnda kurutma iglemlerinin uygulanabildi$i sistemlerin yer aldt$t dikkati gekmigtir. Ekserjetik degerlendirme terimlerinin standartlagtrrrlmamrg oldulu ve farklt galrgmalarda farklt ekserjetik verimlilik kavramlarrnrn tanrmlanmrg olmasr nedeniyle galrgmalar arasr verilerin kargtlagtrrmastntn yaptlamayaca$t ortaya koyulmugtur. Genel olarak ekserjiverimliligi delerlerinin Yo genig bir aralrkta saptanmtg oldu$u belirlenmigtir. Anahtar Kelimeler: Kurutma, Ekserji analizi, Enerji verimlili$i Exergy Analysis and Applications in Food Drying for the Concept of Solutions to Energy Problems ABSTRACT ln recent years, one of the most importantopics for investigators and politicians is energy issues. Energy efficiency is criticaldue to the riskfor energy poverty and environmental problems, both and it's a currenttopicforturkey. Food industry, especially food drying should be carefully evaluated because of its energy-intensive structure. The inefficiencies should be determined to improve the energy efficiency and exergy analysis is an effective tool for this. In this study, the state of energy issues in Turkey and the whole world was briefly given. The exergy concept and exergetic modeling of food drying were explained, and studies conducted on exergy analysis of food drying were reviewed. Future tendencies in exergy analysis of food drying have been suggested. In these studies it was attracted since the researchers have generally studied on the convective dryers (40-100"C; m/s), lt has been concluded that there wasn't any standard about exergetic efficiency term and different exergetic efficiency terms were used in the different studies. Although it was not possible to compare the resuftsof these studies, itwas determined thatthe exergeticefficiencyvalues varied betweenlt-99o/o in thewide range Key Words : Drying, Exergy analysis, Energy efficiency

2 clrlg Son yrllarda, aragtrrmacrlarrn ve politikacrlarrn onem verdigi konularrn bagrnda enerji gelmektedir. Giintimrlzde enerjinin tiretiminde kullanrlan baghca kaynak fosil yakrtlardrr. Dtinyada t0ketilen birincil enerjinin dagrhmrna bakrldrgrnda bu durum gok agrk gekilde gorrilmektedir (Tabto 1). Toptam enerji tiretiminin o/osf ini iig fosil yakrt kargrlamaktadrr [1]. Enerji tiretiminde fosil yakrflara bagrmhhk bu derece yri ksekken, fosil yakrt rezervlerinin sr n r rk I r g r, gelecekte d0nyamrz igin enerji krilr$r sorununun habercisi ofmaktadrr. D0nyada bilinen toplam petrol rezervi milyarvarilin altrndadrrve bu rezervin bug0niin verilerile 50 yrla kalmadan ttikenecegi tahmin edilmektedir. Benzer bir durum do$al gaz rezervleri igin de gegerlidir ve do$al gaz rezewlerinin de insanhga 70 yrl kadar yetecegi drigrintilmektedir. Bu veriler dunyamlzrn gefecelinde enerji klilrgrnrn uzak olmadrgrnr gcistermektedir[2]. Z. Erbay, F. lgier Akademik Grda 6(6) (2OOg) 1g-27 Tiirkiye'de ttiketilen birincil enerjinin dagrlrmrna bakrldrgrnda ise fosil yakrflarrn ttiketimdeki agrrhgr d0nya genelindeki oranlann da oldukga 0zerindedir ve toplam tiiketimin %88,93'finti tig temel fosil yakrt olugturmaktadrr ($ekil2)[3]. Ttirkiye'delektrik enerjisi tiretiminde tiiketilen birincir enerji da$rhmrnda ise dikkat gekici olan dogalgazrn agrrhgrdrr. Son 3 yrf igerisindelektrik riretiminde dogalgaz triketimi 0/o60,a yakrn bir artrgla o/o44,08 olmugtur (Tabto 2) [3]. T0rkiye'nin enerji riretim-tfi ketim-donrigrim stireglerinde gok dnemli sorunlarr vardrr. Bunlardan sadece birisi, fosil yakrt ttiketiminin fazlahgrdrr. Diger onemli bir sorun da, enerji agtslndan Trirkiye'nin drga ba$rmh olmasrve bu bagrmlllr$ln her gegen yrl daha da artmasrdrr arasr donemde Ttirkiye'nin yerli riretiminin toplam triketimine orantnt veren grafik, durumu agrk gekitde gostermektedir (gekit 3) [4]. Ttiketilen birincil enerjinin o/o2g,67'si tllkemizin yer"t kaynaklarryla tiretilmektedir. Biyokiitle; Diger**; Tablo 1. Dr.inyada ttlketilen birincilenerjinin dagrhmr Kiimi.ir*; [1] %5,56 Vo1,45 o/o25,66 -E!incil Enerji Kaynaklan TiiketimdekiPavr (%l Petrol 35.0 Komtir 25.3 Dogal Gaz 20.7 Nrikleer 6.3 Hidrolik 2.2 Biyokritle 10.0 Jeotermal, Rtjzqar, Grines 0.5 Drinyamrzda yaganmakta olan ve insanhgrn gelecelini Hidrolik; Dogal Gaz; tehdit eden bir diger problem ise, enerji politikalarryla oh27,60 birebir %4,06 baglantrlr olan, enerjinin riretimi-dcin0gtimti_ ttiketim i kaynakl r gevresel sorunlard r r. Ozon tabakasr n r n delinmesi, asit yagmurlarr, fotokimyasal bulut olugumu gibi $ekil 2. Trikiye'de triketilen birincil enerjinin hava dagrlrmr kirliliginden kaynaklanan temel sorunlar [3](. ve Tag komrirri ve Linyit aynr Asfaltit, zamanda drinya grindemini ** Jeotermal, Rtzgar son yrllarda ve ciddi gekilde Grineg) meggul eden kriresel tstnma sorunlannrn tamamrntn temelinde aynr neden yatmaktadrr; fosil yakrtlann Tablo yanmast 2. Ttirkiye'de elektrik sonucu rjretiminde olugan kirletici gazlar ttiketilen birincil ve enerjinin ugucu dagrhmr kril emisyonu. Dtinyadaki enerji kaynakh [3]. CO, emisyonu olugum verileri bu durumu olanca agrkh$ryla Birincil Enerji Elektrik Uretimindeki payr ortaya koymaktadrr (gekit 1). Kaynaklarr (%l Do$al Gaz Hidrolik Linyit Asfaltit Tas Komrir Petrol 4.4 Di[er 0.19 Dogal $ekil 1. Drinyadaki enerji temelli CO, emisyonunun olugum kaynaklarr[1].

3 Z. Erbay, F. lgier Akademik Grda 6(6) (2008\ Elo o #35 F Fro tl^ 45 9s zs l-- E 'E o :15 o Yrllar $ekil 3. T0rkiye'de t0ketilen enerji igerisinde yerel rlretimin payrnrn yrllara gore degigimi [4]. Bu veriler uzun yrllardan beri 0lkenin ihtiyaglartnt gozeten tutarlr bir enerji politikastna Ttirkiye'nin sahip olmadrgrnr gostermektedir. 2005'te kabul edilen 5346 sayrlr "Yenilenebilir Enerji Kaynaklanntn Elektrik Enerjisi Uretimi Amaglr Kullanrmrna lligkin Kanun" ile 2007'de kabul edilen 5627 saytlt "EnerjiVerimlili$i Kanunu", var olan sosyo-ekonomik formasyon igerisinde durumun iyilegtirilmesi agrsrndan onemlidir. Ancak sorunun g6zrimti igin sadece kanunlartn yeterli olaca$tnt drigtinmek do$ru olmayacakttr. Bunun yanr srra Tiirkiye'nin temel sorununun enerjinin triketilmesi de$il, verimsiz tiiketilmesi oldu$u belirtilmektedir (Tablo 3) [ ]. Tablo 3. Enerji triketimi, kigi bagrna ttlketim ve enerji yogunlu$u [4]. Ulke 51 I 0l t99s Tiiketim (MTEP.) - MTEP: Milyon ton egde$erpetrol **TEP: Ton egde!er petrol *** GDP: Gayrr safi milli hastla KigiBagrna Enerji Tiiketimi ffep*/niifus) Enerji Yogunlu!u (TEP/GDP"**) Japonya OECD Yunanistan ABD Ttirkive D[inva Tiirkiye'de aragttrmactlara drigen onemli gorevlerden birisi enerji sorununa dair yerel gozttmler 0retmektir. Ozetle, tilkemizde fosil yakrt tiiketimi oldukga fazladtr ve hem bu yakrtlarrn yakrn gelecekte t0kenecek olmasl hem de gevreye verdikleri zarardan ottirti yeni afternatiflere yonelmek gerekmektedir. Aynt zamanda yerli enerji kaynaklartntn de$erlendirilmesine galtgtlmalt ve ozellikle tilkemizde gok ciddi bir sorun olan enerji verimlili$ini arttrrmaya dontik gal tgmalar yaptlmaltdtr. Bu sorunlara dair kokl0 g6zum, alternatif yani yenilenebilir enerji kaynaklanntn kullantmtdtr. Rilzgar, gtineg, hidrolik ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarr agrsrndan oldukga zengin olan tilkemizde bu kaynaklarrn kullanrmr yriksek kurulum masrafla nedeni ile oldukgazdrr [5]. DUnyadaragtrrmalartn odaklandt$t bir di$er eksen ise, var olan sistemlerin verimlili$inin yukseltilmesi ve bu yolla enerji ttiketiminin dtigtirtilmesidir. Bu gekilde hem enerji kaynaklannrn tiikenmesi gecikmekte, hem de gevreye ve rd ikleri zar ar aza ltt I ma ktad t r. Bu gal t gmalar i le enerji masraflarr azalttlabildi$i gibi, geligtirilen sistemlerin kurulum masraflart da dtig0k oldu$undan uygulanabilirli$i yriksektir. Tiim bu ozelliklerile sistem verimliliklerinin arttrrrlmasrna dontlk gallgmalar sadece aragtrrmacrlarrn de$il aynr zamanda yattrtmctlartn da yo!un ilgisini gekmektedir [6]. Bu gergevede yaprlan galtgmalardaki en etkin araglardan birisi olarak son ytllarda ekserji analizi one grkmrgtrr. Var olan iglemlerin, ekipmanlartn ve sistemlerin verimsizliklerinin belirlenmesinde ve duzeltilme olanaklartntn ortaya gtkartlmastnda onemli avantajlar sa$layan ekserji analizi, aynt zamanda tasarrm ve optimizasyonda da bagartlt gekilde kullanrlabilmektedir [7]. Bu galrgmada onceliklekserji kavramtv ekserjianalizi ile kurutma igleminin ekserjetik modellemesi agrklanmrgtrr. Ardrndan gtda iglemlerinin ekserji analizi ile ilgili yaprlmrgalrgmalar de!erlendirilmig ve yaptlmast gerekenler konusunda onerilere yer verilmigtir. EKSERJI ANALIZI VE OICMI Termodinami$in birinci yasasr "Enerjinin korunumu"nu ifade ederken, ikinci yasasr enerjini niteli$ile ilgilidir. Enerjinin etkin kullanrmr konusunda bilimsel anlamda yaprlan galrgmalar, ikinci kanunun sistemlere uygulanabilirli$i rizerine yo$unla9mt9ttr. Ozellikle 1970'li yrllardardr ardtna gelen enerji krizleri, enerjinin daha bilingli kullantmlna doni.ik galtgmalart arttrrmrgtrr. Birinci ve ikinci kanun analizleri sistemlerin verimlili$inin tespit edilmesi konusunda bagvuru kayna$t olmugtur. Termodinamik bakrgr agrstndan ekserji; bir referans gevreyle denge haline gelirken, bir sistem, madde veya enerji akr gryla tiretilebilecek maksimum m iktardakigtir. Yani ekserji, referans gevreye g6re tamamen kararlt dengede olmamanrn sonucu olarak, de$isime neden olan akrg yada sistemin potansiyelinin olgilstidirr. Prosesle ilgili tersinmezlikler nedeniyle ortaya gtkan entropiye orantrlt olarak ekserji ttiketilir [8]. Bu ozellikleriyle termodinami$in 2. yasastnt da kullanarak yaprlan ekserji analizleri, enerji analizlerinden gok daha somut ve pratile uygulanabilir sonuglar vermektedir

4 Ekserji analizinin onemigu gekilde ozeflenebitir [9]; a. Enerji kaynaklan kullanrmtnrn gevreye olan etkileri nin belirlenmesinde ana bir aragtlr. b. Enerji sistemlerinin tasarrmr ve analizinde termodinamigin ikinci yasast ile birlikte k0fle ve enerjinin korunumu prensiplerini kullanan etkin bir yontemdir. c. Daha fazla verimli kaynak kullanma amactnl destekleyen bir tekniktir. Ekserji analiziyle, atrk vekayrplarrn yerlerini, tiplerini ve gergek briyti kltiklerini ortaya gr karmak mri m kri nd tj r. d. Mevcut sistemlerdeki verimsizlikleri azaltarak, daha verimli enerji sistemlerini tasarlamantn olanak ve olasrl rklarr n r gostermedetkindir. e. Stirdriruilebilir geligmenin saglanmasrnda kritik onem tagrmaktadrr. f. Enerji politikalarrnrn olugturulmasrnda faydalanrl masr gereken bir aragtrr. Bu ozellikleriyle gok farkll alanlarda bagarr ile kullanrlan ekserji analizinin grda iglemlerindeki uygulamalarr slnrrlr kalm r gtr. Ulkemizdeki toplam enerji ttiketiminin sektorel da$rlrmlna baktrgrmrzda hem sanayidiliminden, hem de tarrm diliminden pay alan grda sektorrjnde, yogun enerji ttiketilen pek gok iglem bulunmaktadrr (gekita) [2]. Hem enerji triketiminin, hem de verimsizliklerin yogun oldugu bir sektor olarak grda sektor0nde ekserji analizi 6zel olarak onemlidir. Enerjitriketim yogunlugu agrsrndan, enerjinin en yogun ttiketildigi iglemler, bagta evsel trlketim olmak r.izere su ve hava rsrtmasr/so$utmasr ile iklimlendirmedir. Endristriyel uygulamalara baktrgrmrzda ise ozellikle iklimlendirmeye benzer bir iglem olan kurutma, enerjinin yo$un ttiketildigi temel bir iglem olarak kargrmrza grkmaktadrr. Qo!u sanayilegmig tjlkede, kurutmada kullanrlan enerjinin payr, rilkenin sanayide ttikettigi enerjinin Yo7-15'i arasrnda olup, gogunlukla rsll verimi o/o25 ile %50 arasrnda degigmektedir. Tahminlere gore, tarr msal tirtinlerdeki toplam enerji ihtiyacr n I n yo60'r ndan fazlasr kurutma iglemlerinde kullanrlmaktadrr [10-13]. Bundan dolayr ozellikle kurutma iglemlerindekserji analizi uygulamalarr ile srkllkla kargrlagrlmaktad I r. Z. Erbay, F. lgier Akademik Grda 6(6) (2OOg) KURUTMA lglemlnln EKSERJETIT nrooenemesl Kurutma igleminin ekserjetik modellemesi ile ilgili yaprlmrg olan gahgmalartablo 5'de gosterilmigtir. Kurutma igleminde kullanrlabilecek metotlar gegitlidir ve kurutmantn amactna gore belirlenmektedir. Bu durumun en agrk gostergesi, grinrimrizde 200'rin iizerinde farkh tipinin varlrgtdrr t111. Tablo 5. Kurutma igleminin ekserjetik modellemesi kapsa mrnda yaprlm r g gal rgmalar. Yrl Aragtrrmacr(lar) Modelleme 2003 Syahrul ve ark. Akrgkan yatak kurutman rn I't6l ekserietik modellemesi 2004 Dincer ve Sahin Srcak hava ile kurutmanln t71 ekserietik modellemesi 2008 Liu ve ark [17] Dondurarak kurutmanrn ekserietik moddlemesi Her kurutma yontemi, sistemi ve ekipmanr igin yaprlacak ekserji analizinde modellemenin yenilenmesi ve modifikasyonu gereklidir. Grdalarrn kurutulmasrnda en yaygrn kullanrlan yontemlerden biri de slcak havada kurutmadrr. Bu amagla tepsili, aktgkan yatak ve rsr pompalr vb. tipleri kullanrlmaktadrr. $ekil S'de rsr pompall bantlr bir sisteminin gematik gosterimi verilmigtir. Her tipine ozgri olarak farklr kabuller igermesine ra$men, aga$rdagrklanan modelleme kullanrm agrsrndan uygun ve genel bir nitelik tagrmaktadlr. Ancak srcak hava larrnda ortak ozellik, sisteme giren ve grkan havanrn grdadan uzaklaganemi gekmesidir. Konut ve Hizmetler; %32 Tarrm;%5 rdi6er;%3 Ulagtlrma; Yo20 Sanayi; %40 $ekil 4. Nihai enerji triketimininsektoreldagrhmr. $ekil 5. lsr pompah bir banflr sisteminin gematik gdsterimi 114,151.

5 Z.Erbay, F. lgier Akademik crda 6(6 2008) Ekserji analizi termodinamigin hem 1. hem de 2. Ex*op=1t-rt' (ec) lq*,p yasasf nf kullanmaktadrr. Dolayrsryla oncelikle V p.v*"v ) sistemdeki genel kfitle ve enerji denkliklerinin her bir ( _ \ bifegen igin olugturulmasr gerekmektedir. Kullanrlan E*,=ll!! ;6, (ed) denkfemler igin, $ekil 6'da gosterilmig olan blok t To )-^ diyagram ve kodlama esas alrnmrgtrr. Egitlik 1O'da belirtilen ozgil ekserji veya akrg ekserjisi (ex) terimi ve bu terimin her bir bilegen igin denklikleri agagrda Q* belirtilmigtir [7, 16]: Rutubetli hava (hava+su(g)) e Ex = rh.ex (10) Taze 0riin (iir0n+su(s)) Kuru iiriin (iiriin+su(s)) $ekil 6. Kuruma igleminin giren ve grkan terimlerle gematik gosterimi. Kiitle denklikleri Kurutma iglemindeki genel k0tle dengesi ve her bir madde igin ayrr ayn kritle dengesidenklikleri grkarrlrr [7]: Z*,=\tu, urtin: Su: a(ho +Qir,\ =aztuo *(rir.)o Hava: Qh,), = (rir"), =,ir, rit,4 + nt pq p) = (1) (2a) (2b) (2c) fit,t4 + n oq o) Qo 4 = (h,\+ = (h"\* ) t\ = (h"\*r,(r") (4b) 0,6220Prrl = z--f (5) (P-0P.., Q"rop = h*hf, (6) Q* = hoqr F) Ekserjidenklikleri Ekserji denklikleri igin oncelikle ekserji dengesi denklikleri olugturulur: ZE*, :ZE, +lex, +l44 -ZE*-,' (8) Egitlik 8'de belirtilen terimlerin agrlrmr ise 9u gekildedir: Ex,=inoexr*n rq*r)+qn,\("r,\ (9a) Ex, = rhoex, * rrrrq*r\+qn*)oqx.\ (9b) ex, = (Cp " + arcp,'p, - ro) Ir - r,l(cr"*,,o" ;rn[l) - r^".' ^"r"(+)] (11 a) i(n.**n.)'"t-"#ffi.)l *r.l t; ","'*" 1 l+r,oozaro&,"[frj j ex, = (Cp " + arcp,)(r, - ro) [ (r,\ +r,r,cr, (11b) )tr[; /] [(n-*r,n,r[r * r,oozs', ]l l" tt+1,6078o1r,/l *%l ';rl l+l,6078ar,r"ml 9l I 1 \ool -l u o =fi, r)- p,)f- r,b, (r, p)- ro )]{ r r c) ", * l" (4)]+"r[r - q (r)] (11d) I ( c"., * crsl"',f1] sp-so=[ (12), J^"'[4J Sistem ve gevre arasrnda mekanik, rsrl ve kimyasal denge olan "6lti hal" veya "referans hal" olarak tanrmlanan durum, uygulanan iglem ve sisteme gore degigiklik gosterebilmektedir [18]. Uriiniin <izg[il rsrsrntn belirlenmesi Grdalarrn ozg0l rsrsrnrn belirlenmesi igin Choive Okos [19] tarafrndan onerilmig yontemden yararlan r labilir: C, =1C".,x, (13) C",o = C",o,X o, * Cr,*EX roe I Cr,*,X *, (4) t C r.orx o, * C r,*,x *, + C r,.x.

6 Ekserjetik verimlilisin hesaplanmasr Sistem, ekipman veya iglemlerin ekserjetik performanslnrn belirlenmesinde gok gegifli kavramlar ortaya atrlmrgtrr [20-23j. Bu kavramlardan en onemlilerinden biri de ekserjetik verimlilik kavramrdrr. Ekserjetik verimlilige dair genet yaktagrm Egiflik 1S'de gosterilmigtir: Ex e =---1x100 F- 5 Z. Erbay, F.lgier Akademik Grda 6(6) (2OOB) (15) Ancak kurutma igleminin ekserjetik verimliligi hesaplanrrken tirtinden uzaklagtrrrlan suyun evaporasyonu igin kullanrlan ekserjinin, kurutma Tablo 6. Grda kurutmasrnda ekserji analizinin uygulandrgr gahgmalar. Yrl Aragtrrmacr(lar) Uriin Syahrul ve ark. t16l Midilli ve Kucuk Akpinar [25] Akpinar ve ark. [26] Akpinar ve ark Akpinar ve ark. L28l uzgener ve Ozoener [291 tsugday ve mtstr Frstrk Krrmrz biber Patates Elma Balkabagr Makarna Kurutma sistemi Akrgkan yatak Giineg enerjili kurutma kabini hnclustriyel sistem (OBA) 2007 Akpinar [30] Qilek Kuzgunkaya ve Hepbasli [31] Kuzgunkaya ve Hepbasli [32] Colak ve Hepbasli [33] Colak ve ark. t34l Corzo ve ark. t35i Cozo ve ark. t36l 2008 Erbay [ Baskrda, 2009 Baskrda, 2009 Aghbashlo ve ark. I37l Erbay ve lcier t38l Erbay ve lcier 139l Erbay ve lcier t40i Defne yapragl Defne yapraol Yegil zeytin Nane Hurma Hurma Zeytin yapragr Havug Zeylin yapragl Zeytin vapradl Zeytin yapra$r loprak kaynakll rsr pompatl Topra kaynakh rsr pompalr Topra kaynakh rsr pompalr lsr pompah bantlr konveyor Bantlt konveyor lsr pompalr bant[ konveydr havasrnrn ekserjisine orantntn iglem verimlili$inin hesaplanmasrnda dikkate ahndrgr dikkati gekmektedir, [7, 161: b- t ="i"'op xloo ung D- (16) GIDA KURUTMASINDA EKSERJI IT.III.IZI uycu LAMALART ILE llclil ynptlmtg galtgmalar Kurutma iglemlerinin ekserjianalizi uygulamalarr ile pek gok gahgma yaprlmrg olmasrna kargrn, ozgrin bir alan olarak grda kurutmasrndaki gallgmalar srnrrh kalmtgtrr. Grda kurutmasrnda ekserji analizinin uygulandr$r gahgmalar ise Tablo 6'da toplu olarak gosterilmigtir. Qalryma kogullan 9alrsmada ekserji analizinin kullanlm amacr I= "C Kurutma kogullarr n rn ekserjetik V= 1,63-1,95 m/s verimliligetkisinin belirlenmesi I= 40-60'C Kurutma kabininin ekserjetik V= 1,23 mls verimliliginin zaman bagh de$igiminin belirlenmesi I= 5$70 "C Kurutma kabininin ekserjetik V= 1,5 m/s verimlili!inin zaman bagh de$igiminin belirlenmesi I= 'C Kurutma kabininin ekserjetik V= 1,0-1,5 m/s verimliliginin zaman bagh de$igiminin belirlenmesi I= 60-80'C Kurutma kabininin ekserjetik V= 1,0-1,5 m/s verimliliginin zaman bagll dedisiminin belirlenmesi I= 6G80'C Kurutma kabininin ekserjetik V= 1,0-1,5 verimliliginin m/s zaman bagh deqisiminin belirlenmesi T= 52"C Kurutma kogullarrnrn ekserjetik verimliligetkisinin belirlenmesi I= 'C Kurutma kabininin ekserjetik V= 0,5-1,5 m/s verimliliginin zaman ballr degisiminin belirlenmesi I= "C Kurutma kogullarrnrn ekserjetik V= 0,5 m/s verimliligetkisinin belirlenmesi I= 45'C V= 0,5 m/s T= 4U7O"C V= 0,01-0,015 ko/s I= 4G50 "C V= 0,01-0,05 kg/s I= 66,7-97,3 'C v= 0,7-1,3 m/s l= dak I= "C V= 0,82-1,'18 mls I= 4$55'C v= 0,5-1,5 m/s /= -C CU-//U V= 0,61-'1,83 m/s I= "C tr 0,5-1,5 m/s t= 24G480 ijak I= 4G60'C v= 0,5-1,5 m/s I= 4$55'C v= 0,5-1,5 m/s t= 27G390 dak Kurutma slstemanin ekserjetik performans analizinin tiim sistem elemanlan icin vaqlmasr Kurutma kogullarrnrn ekserjetik verimliligetkisinin belirlenmesi Kurutma kogullarrnr n ekserjetik verimliligetkisinin belirlenmesr EKserJetik verimliligin kurutma optimizasyonunda yanrilar ieerisinde kullanllmasr Kurutma kabininin ekserjetik verimliliginin zaman ba!lr degigiminin belirlenmesi Kurutma igleminin ve kurutma sisteminin ekserjetik performans analizinin t0m sistem elemanlarr iqin yaprlmasr Kurutma kogullarrnrn ekserjetik verimlilige etkisinin belirlenmesi EKseqetik verimlilioin kurutma optimizasyonunda yanrtlar icerisinde krrllanrlmasr Kurutma kogullarr nr n ekserjetik verimlilidetkisinin belidenmesr EKserJettK vefl mlili0in kurutma optimizasyonunda yanlflar igerisinde kullanrlmasr

7 Z. Erbay, F. lgier Akademik Grda 6(6) (2008) Syahrul ve ark. [16] aktgkan yatak sistemde gergeklegtirilen kurutma iglemlerinin termodinamik analizini ve modellemesini yapmtglardtr. Modellemenin deneysel verilerle uyumu amactyla bu$day ve mtstr kurutma verilerincelenmigtir. Qaltgmantn sonucunda, kurumanrn ilk evresinde enerji ve ekserji verimlilikleri daha yriksek olmasrna ralmen, ilerleyen evrelerde verimlili$in ristel olarak azaldt!t ve ekserji verimlili$inin enerji verimlili$ine gore daha dugiik oldu$u belirlenmigtir. Genel olarak bu$day kurutmastnda verimlifi$in mlsfra gore biraz daha fazla oldu$u belirtilmigtir. Bu$dayda hava htztntn dtigtirtilmesi verimlili$i az da olsa artttrmtgken, mtstrda ciddifarkltltk do$urmamrgttr. Bu$dayda stcaklt$t artttrmak verimliliklerde onemli artrglar do!ururken, mtstrda sadece srcakltlt artttrmantn kurumantn ilk evrelerinde olumlu etki yarattr$r sonraki evrelerde dnemli farkltltk yaratmadrgr belirlenmigtir. Aynt zamanda mtslrda nem igeri$inin artrgrnrn baglangtgta olmasa da sonraki evrelerde olumlu etkiye neden olmast, aragttrmactlar tarafrndan mrsrnn diftizivitesinin sadece stcakltktan etkilenmemesine aynt zamanda nem igeri$ine de ba$lt olmasr ile agrklanmtgttr. Midilli ve Kucuk [24] gtineg enerjisinin kullantldt$t tepsili bir kurutma kabininde. kabuklu ve kabuksuz ftsttklartn, ince tabaka prensibiyle kurutulmastntn enerji ve ekserji analizini yapmrglardrr. Sistemde kabin igerisindeki degigik tepsilerdeki verimliliklerin farklt oldu$unu ekserji analizi ile belirlemislerdir. Akpinar ve ark [25, 30] tepsili sistemde dilimlenmig krrmrzr biberlerin veya gilek orneklerinin ince tabaka prensibine gore kurutulmastntn enerji ve ekserji analizini yapmrglardrr. Analizle kurutma kabininde zamana baglr ekserjinin de$igimini gozlemlenmig, kurutma kabininin ekserjetik verimlilikleri ve kabinde gergeklegen kayrplar hesaplanmtgtrr. Siklonlu bir tepsili sistemle ile de ince tabaka prensibine gore dilimlenmig patates t261, dilimlenmig elma 1271, dilimlenmig balkaba$r kurutmast [28]ve enerjive ekserji analizlerinin yaprldr$r gallgmalarda kurutma kabininin girigindeki ve gtktgtndaki tepsilerin ayrt ayrt zamana ba$lr ekserji analizleri yaptlarak verimlilikleri kryaslanmrgtrr. Qalrgma sonuglartna gore kurutma havasryla ilk kargrlagan tepside gergeklegen ekserji drigtigtinrin sonraki tepsiye gore daha fazla oldu$u belirlenmigtir. Kurutma kabininin btittin0 igin ise srcaklr$rn ve hava hlztntn arttgtntn ekserjetik verimlili$i olumlu etkiledi$i gortilmtigttir. Endiistriyel makarna 0retimindeki kurutma igleminin ekserji analizinin yaprldt$t bir galtgmada, tiretim sirrecindeki ekserji kaytplart ve verimlilikleri hesaplanmrgtrr [29]. Qaltgmantn sonucunda en btiytik ekserji kayrplartntn kurutma kabinindeki hava srzdrrmazltk sorunlartndan ileri geldi$i belirlenmig, kurutma havasrnrn yeniden kullantlarak de$erlendirilmesi onerilmigtir. da yaprlan kurutma iglemlerinin ekserji analizlerinin yaprldr!t galtgmalarda, stcakltk ve hava htztntn artrgrnrn ekserji verimlili$i tizerine etkileri konusunda farklt sonuglar elde edilmigtir. Colak ve Hepbasli [33] tepsili da ince tabaka prensibiyle yegil zeytin kurutulmast srrasrnda kurutma havast slcaklt!tntn ve/veya hava htztntn arttrrrlmasrnrn ekserjetik verimlili$i artttrdt$t, stcakltktaki ytikselmenin ise geligtirme potansiyelini dtigtird0$tinii belirlemiglerdir. Kurutucu kabin ytizey stcaklt$tntn y0kselmesinin ise ekserji kaybtnt artttrarak verimlili$in drigmesine sebep oldu$u tespit edilmigtir. Bir di$er aragtrrmada, Corzo ve ark. [35] 66,7-97,3 "C stcakltk aralr$rnda, 0,7-1,3 m/s hava htzt aralt$tnda, dk stire arah$rnda yaprlan hurma kurutmastntn yanlt yi.izey metodu (YYM) ile optimizasyonunu gergeklegtirmigler, yanttlar igerisinde ise son tirtin nem igeri$ive kuruma htzt dtgtnda kurutma kabininin enerji ve ekserji verimlili$ini de de$erlendirmiglerdir. Kurutma stcaklt$tntn arttgt ile stirenin azalmasrnrn ekserjetik verimi artttrdt$t belirlenmigtir. Aynt aragtrrmacrlar "C stcakltk aralt$tnda, 0,82-1,18 m/s hava hrzr aralrgrnda hurma dilimlerini kurutmantn enerji yararlrlr!r ve enerji yararltltk orant temelli enerji analizini yaptrklarr di$er bir galtgmalarrnda [36], ekserji verimlili$inin hava hrzr ve stcaklt$tn arttgtyla beraber arttt$tnt rapor etmiglerdir. Bu bulgularrn yanr stra, Aghbashlo ve ark. [37] 'C srcakhk arah$rnda, 0,61-1,83 kg/s hava htzt aralt$tnda, 0, , kg/s besleme debisi araltgtnda havug dilimlerinin kurutulmast strastnda ekserji verimlili$inin srcaklrk artrgt ile azaldt$tnt, hava htzt arttgt ile arttt$tnt belirtmiglerdir. Ekserji kaybtntn ise, stcakltk ve hava htztnln artrgryla arttr$r belirtilmigtir. Erbay ve lcier [38,39] tepsili sistemde zeytin yapra!tntn kurutulmastntn "C srcaklrk, 0,5-1,5 m/s hava h2, dak iglem stiresi aralrgrnda ve rsr pompalr bantlt bir sistemde 'C srcakf rk, 0,5-1,5 m/s hava htzt, dak iglem stiresi arah$rnda YYM ile optimizasyonunu gergeklegtirmigler ve yanrtlar igerisinde toplam fenolik madde ve antioksidan kapasite kaybt ile son tirtin nem igeri$i gibi kalite ozelliklerinin yanrnda iglemin ekserjetik verimlili$ini de dikkate almrglardrr. Qaltgma sonuglartna gore ekserjetik verimlilik agrsrndan stcakltk ve hava htztntn one gtktt$t, diigtik srcakhk ile yriksek hava hrztnda ekserjetik verimliligin en yriksek de$erlere ulagtt$tnt tespit etmiglerdir. lsr pompah da yaptlan galtgmalarda da benzer sonuglar yer almaktadrr. Hancioglu ve Hepbasli [31] defne yapra$rnrn toprak kaynaklt bir tst pompasr ile tepsili bir kabinde, ince tabaka prensibiyle kurutulmaslnt gergeklegtirmigtir. Kurutma stcakltklarr 40, 45 ve 50 "C aral r$ rnda de$igtirilmig, stcakl tg tn arttt rtlmastn tn ekserjetik verimlili$i, kayrplan ve geligtirme potansiyelini artttrdrgt belirlenmigtir. Aynr kurutma sisteminde, her bir ekipman

8 Z. Erbay, F. lgier Akademik Grda 6(6) (2008) pargasrnrn ve t0m sistemin verimliligi ise ayrr bir SoNUgLAR galrgmada belirlenmigtir [32]. Buna gore kurutma igleminde kullanrlan tst pompast DUnyada pek gok gtincel-politik rinitesinin ekserjetik stirecin kaynagrndaki gergeklerden birisi verimf durumundaki ili$i %21,1, toprak kaynaklr tst pompast enerji meselesi, Ttrkiye rinitesinin verimlili$i o/o20,5 igin oldukga kritik durumdadrr. Bu gahgmanrn sonucu olarak ve ttim kurutma sistemi verimliligi vurgulanmasr gerekenler o/o15,5 ise gunlardrr: olarak bulunmugtur. Yine bu gahgmada rsr pompasr COP degeri ekserjetik olarak da a) G0n0miizde rilke grkarlannr gozeten ve yerel kaynaklarrna yaslanan enerji politikalannrn olugturulmasr hesaplanmrgtrr. Bir bagka gahgmada Colak ve ark. [34], nane yapra$rnrn toprak kaynaklr bir tst pompast ile tepsili ve geligtirilmesi gerekmektedir. Bu konuda bir kabinde ince tabaka prensibiyle akademisyenlere gorevler drigmektedir. Konu ile ilgili kurutulmasrnt kargrlagtrrmrglardrr. aragtrrmalar srnrrlr kalmakta, yaprlan Hava hrzr ve/veya aragtrrmalann ise esas bagarr kriterinin "enerji politikalarrnrn srcaklr!rn arftrnlmasr ekserji kayrplarrnl ve verimliligini olugturulmasr-geligtirilmesi" oldu$u gogu zaman goz arttrrmrgtrr. Srcakh$rn artrgt ise geligtirme potasiyelini ardr edilmekte ve yapllan galrgmalar kamuoyu diigtirmrigttir. Aynr zamanda 6lr.i hal srcaklrgrnrn olugturmakta kullan r lamamaktadrr. de$igtirilmesinin ekserji verimliligi rizerine ciddi b) Ulkemizdeki grda sanayinde ise ucuz emek merkezli etkilerinin oldugu belirlenmigtir ve ol0 hal srcakhgrnrn riretimin ve teknoloji-mtihendislik kullanrm r nrn azl rg r n rn segiminin analizin etkinligi agrsrndan tagrdrgr onem sonucu olarak enerji verimliliginin drigtiklrigrinrin kabul gosterilmigtir. Benzer sonuglar tepsili sistemde edilebilir yanr olmamalrdrr. Verimsizliklerin etkin gekilde zeytin yapra$r belirlenmesi ile kurutmasrnda dtigiik kurulum elde masraflr pek gok goztim edilmigtir [40]. 6nerisi geligtirilebilmektedir. c) Bu agldan ekserji analizi, genel olarak Trirkiye'de, ozel Erbay [14] ise zeytin yapragrnrn pilot boyuttaki bir rsr olarak ise grda sanayinde yeterince kullanrlmayan bir pompah bantlr mrihendislik yaklagrmrdrr. sistemde kurutulmasrnrn ekserji Sanayideki enerji verimsizlikleri ile analizini yapmtg mricadele, gelecegimizi ve sistem pargalarrnrn tehdit eden tek tek ve ttim enerji krtlrgr tehlikesi ve gevre sorunlarr/a miicadele sistemin toplu verimliliklerini belirlemigtir (gekil 5). Buna agrsrndan rinemli olmasrnln otesinde, krsa vadede gore rsr pompast rinitesinin ekserjetik verimliligi o/o57,16 yaratabilece$i ekonomik katkryla hem sanayicileri ve trim kurutma sisteminin ekserjetik verimliligise teknoloji-miihendislik uygulamalarryla daha barrgrk hale %59,95 olarak belirlenmigtir. Analizde geligtirme getirebilecek, hem de mtihendislik mesleginin grda potansiyeli (lp), goreli tersinmezlikler, yakrtriketim hrzr, sanayindeki uygulamalarrnrn yaygrnl rgr n r-sayg r nl r$ ln r riretkenlikaybr ve ekserjetik faktorti gibi termodinamik arttrracaktrr. yaklagrmlardan d) Bugrine kadar da faydalanrlmrg, ekserji analizinin grda sistem igerisindeki uygulamalarrna bakrldrgtnda ise kurutma drgrnda diger temel iglemlere verimlili$in arttrrrlabilmesi agrsrndan pargalarrn onem uygulamalann rn krsrtlt oldugu belirlenmigtir. Kurutmada srrasrnrn kompresor (lp= 1,555 kw), kondenser (lp= ise uygulamalar ve modellemeler farkh sistem ve 0,801 kw), evaporator (lp= 0,487 kw), genlegme valfi ekipmanlar igin geligtirilmeyi beklemektedir. (lp= 0263 kw), kurutma kanallarr (lp= 0,109 kw), kurutma kabini (lp= 0,066 kw) ve fan (lp= 0,063 kw) Ozetle, enerji verimliligi ile ilgiti gatrgmalar grda geklinde oldu$u belirlenmigtir. Sistem verimliliginin mrihendislerinin ilgisini beklemektedir. arttrrrlmasr igin her bir pargaya dair gegitli onerilere de yerverilmigtir. TE$EKKUR Bu gahgma Ege Universitesi Bilimsel Aragtrrma projeleri Literatrirdeki grda kurutma iglemlerine uygulanan ekserji Mr.idr.irlrigr.i tarafrndan desteklenmig olup (proje No: analizi gahgmalannda, degigkenlerin ekserji verimliligine 2007lMUHl30), Ege Universitesi Fen Bilimteri Enstitrjsi.i etkileri konusundaki farklt sonuglarrn nedeni olarak; "Zeytin yapra$rnrn srcak hava ile kurutulmasrnrn kullanrlan sistemlerdeki, iglem parametresi modeflenmesi, optimizasyonu ve ekserji analizi" bagllklr aralrklarrndaki, kontrol ve olgrim sistemlerindeki ve Yiiksek Lisans tezi galrgmasrnrn bir boltim0nii igermektedir. ozellikle analizde verimlilik hesaplamalarrndaki farklrlrklar oldu$u drigrinrilmektedir. Kimi galrgrnalarda KISALTMALAR kurutma kabininin verimlili$i temel alrnrrken, kimi gal r gmalarda C = ozgril rsr (kj/kg"c) ise kurutma verimliligi dikkate ahnmrgtrr. E =energyhtzt(kw) Ex = exergy htzt (kw) Grda kurutmasr drgrnda, ekserji analizinin gegifli grda ex = ozg0l (akrg)ekserjisi (kj/kg) h =ozg0lentalpi(kj/kg) iglemlerinde uygulandrgr gahgmalar da olmakla birlikte m = ki.ifle (kg) I4145l, gok farkh iglemleri ve i.ir0nleri barrndrran grda P. = basrng(kpa) Uretimi alanrndaki ekserji analizi uygulamalarr oldukga O =rsrtransferhrzr(kw) azdr. R = idealgaz kanunu sabiti(kj/kgk) s = dzgiilentropi (kj/kgk) T = srcakhk ("C veya K) f = siire (dak)

9 x v Yunan harfleri = kritle fraksiyonu (boyutsuz) = hava hrzr(m/s) o = havanrn bagrlnemi(%) e =ekserjetikveimlilik(%) <o = havanrn mutlak rutubeti (kg su/kg kuru hava) Altsimgeler a =hava b =srnrveyaylizey g = gtktg evap =evaporasyon g = giris; gaz (egitlik 4a-b, 5, 6, 11 d) hl =hamlif k = kaytp kar = karbonhidrat P = iirhn pr - protein s = izentropik v =buhar y =ytkm (yokolug) w =su 0 =olti (referans) hal = htz KAYNAKLAR [1] lea, International EnergyAgency, IEA Key World Energy Statistics, [2] Ttirkyrlmaz, O.,2007. Dtinyada ve Ttirkiye'de Enerji Sektortin0n Durumu. Mtihendis ve Makina 45(569): [3] Anon, 2008a, tulf, trirfiye lstatistik Kurumu, hft p://tuik. gov.tr, (eri gim tarihi : ). [4] $evik, S., Enerjiverimlili$ive T0rkiye'denerji verimlif i$i srireci. Ttirk Tesisat Milhendislei DerneQi (TTMD) Dergisi 51: [5] Hepbagh, A., Erbay, 2., igier, F., Qolak, N., Hancroplu, E.,2007. Gtineg enerjisi destekli gaz motoru tahrikli bir rsr pompast sistemi uygulamast, IKLIM 2007, tt. Ulusallklimlendirme Kongresi, Kasm, Antalya Tiirkiye, Bildiriler Kitabt [6] Hepbagh, A., Erbay, 2., igier, F., Qolak, N., Hancro$lu, E., Gaz motoru tahrikli tst pompasl (GMIP) sistemi uygulamalart. Tiirk leslsaf M ii h e n d i st e ri D e rn e Q i (TT M D) Dergisl 53 : [7] Dincer, 1., Sahin, A.2., A new model for thermodynamic analysis of a drying process. lntemational Journal of Heat and Mass Transfer 47' [8] Hepbasli, A., Ozalp, N., Development of energy efficiency and management implementation in Turkish industrial sector. Energy Conversion and M an age me nt 44(2): 23'l [9] Dincer, 1.,2002. The role of exergy in energy policy making. Energy Policy 30: 'l [10]Keey, R.B., Introduction, 1-18, Drying Z.Erbay, F. lgier Akademik Grda 6(6) (2008)'18-27 Principles and Practice, Keey, R.B. (Eds.), Pergamon Pres, Oxford. [11]Mujumdar, A.S., Drying Fundamentals, 7-30, Industrial Drying of Foods, Baker, C.G.J. (Eds.), Chapman & Hall, London. [12]HepbaSh, A., Erbay, Z.,lgier, F., Qolak, N., Hanoo$lu, E.,2007.lsr pompalannrn genel tantttmt ile gaz motoru tahrikli rsr pompalarr ve su, IESKON 2007, Vlll. Ulusallesisat Miihendisli$i Kongresi, Ekim 2007, lzmir-thrkiye, ls Pompalanntn Konutsal ve Endilstriyel Uygulamalan Kurs Kitafu, [13]Erbay Z,lcier F., A review of thin layer drying of foods: Theory modeling and experimental results. Critical Revlews in Food Science and Nutrition, (in press). [14]Erbay, 2., Zet/rin yapra$tntn stcak hava ile kurutulmasrnrn modellenmesi, optimizasyonu ve ekserj i analizi. Y ti kse k tisan s tezi, Ege A n ive rsitesi, F e n B i t i m t e ri E n stit(i s ii, I zm i r, T 0 rkiy e, 214 sayf a. [15]Colak, N., Balta, M.T., lciet F., Kuzgunkaya, E., Hepbasl i, A., Erbay, 2., Exergy analyses of d ryi ng of broccoli florets in a heat pump conveyor dryer, Proceedings of the Global Conference on Global Warming-2005 (GCGW-\8), 6-10 July, tstanbut-turkey, Paper No. 803, [16]Syahrul, S., Dincer, 1., Hamdullahpur, F.,2003. Thermodynamic modeling of fluidized bed drying of moist particles. lnternational Journal of Thermal Sciences42: [17]Liu, Y.,Zhao, Y., Feng, X., Exergy analysis for a freeze-drying process. Applied Thermal Engineering 28: [18] Hepbaglr, A., Utlu, 2., 2007.Temel kavramlar ve ekserji analizinin gerekliligi, TESKON 2007, VIIL U usa Iesisat Mi)hendisli$i Kongresi, Ekim 2007, Izmir-Ttirkiye, Basit uygulamalarla yeni baglayanlar igin ekserji kurs notlan,l-15. [19]Choi, Y., Okos, M.R., Effects of temperature and composition on the thermal properties of foods, , Food Engineering and Process Applications. Transport Phenomenon, Vol. 1, Maguer, L. and Jelen, P. (Eds.), Elsevier, NewYork. [20]Kotas, T.J., The exergy method of thermal plant analysis, Malabar, F.L. (Eds.), Krieger Publishing Company. [21]Wark, K., Advanced thermodynamics for engineers, McGraw-Hill, New York. l22lvan Gool, W., Energy policy: fairy tales and factualities, , Innovation and Technology Strategies and Policies, Soares, O.D.D., Martins da Cruz, A., Costa Pereira, G., Soares,.M.R.T., Reis, A.J.P.S. (Eds.), Dordrecht, Kluwer Academic Publishers. [23]Xiang, J.Y., Cali, M., Santarelli, M., Calculation for physical and chemical exergy of flows in systems eleborating mixed-phase flows and a case study in an IRSOFC plant. lnternational Journal of Energy Research23: [24]Midilli, A., Kucuk, H., Energy and exergy analysis of solar drying process of pistachio. Energy 28: 539-

10 556. [25]Akpinar, E.K.,2004. Energy and exergy anatyses of drying of red pepperslices in a convective type dryer. lnternational Communications in Heat and Mass Transfer 31 (8): [26]Akpinar, E.K., Midiili, A., Bicet y., Energy and exergy of potato drying process via cyclone type dryer. Energy Conversion and Management 46(15_ 16): [27]Akpinar, E.K., Midilti, A., Bicer, y., Thermodynamic analysis of the apple drying process. Proc. lmeche paft E: J. process Mech an ical Engi neering 21 g: [28]Akpinar, E.K., Midiili, A., Bicer, y., The first and second law analyses of thermodynamic of pumpkin drying process. Journat of Food Engineering 72(4): [29]Ozgener, L., Ozgener, O., Exergy analysis of industrial pasta drying process. lnternational Journal of Energy Research 30: S. [3O]Akpinar, E.K., Thermodynamic analysis of strawberry drying process in a cyclone type dryer. Journal of Scientific and tndustrial Research 66t(2): [31]Kuzgunkaya, E.H., Hepbasli, A., Exergetic evaluation of drying of laurel leaves in a vertical ground-source heat pump drying cabinet. lnternational Journal of Energy Research 31:24g_ 258. [32]Kuzgunkaya, E.H., Hepbasti, A., Exergetic performance assessment of a ground_source heat pu m p dryin g system. I nte m atio n al J ou rn a I of E n e rgy Research3l:760-TTT. [33]Colak, N., Hepbasti, A,2}}7. performance anatysis of drying of green olive in a tray dryer. Journat of Food Engineeri ng 20: [34]Colak, N., Kuzgunkaya, E., Hepbasti, A., 200g. Exergetic assessment of drying of mint leaves in a heat pump dryer. Journal of Food process E n g i nee ri ng 31 : [35]Corzo, O., Bracho, N., Vasquez, A., pereira, A., Z. Erbay, F. lgier Akademik Grda 6(6) (2OOB) Optimization of a thin layer drying process for coroba slices. Journal of Food Engineering gs: 372_ 380. [36]Corzo, O., Bracho, N., Vasquez, A., pereira, A., 200g. Energy and exergy analyses of thin layer drying of coroba slices. Journal of Food Engineeing go: ist [37] Aghbashlo, M., Kianmeht M. H., Arabhosseini, A., Performance analysis of drying carrot slices in a semi_ industrial continuous band dryer. Journal of Food Engineering 9l (1): [38] Erbay, 2., lcier, F., Optimization of hot air drying of olive leaves using response surface methodology. Journal of Food Engineering 91 (4): S33_S41. [39]Erbay, 2' lcier, F., Energy and exergy analyses on drying of olive leaves (OIea europaea L.) in tray drier. J ou rn a I of Food P roce ss En g i n ee ri ng (inpress). [40]Erbay, 2.,lcier, F., Optimization of drying of otive leaves in a pilot scale heat pump dryer. Drying Technology(in press). [41]Tekin, T., Bayramogtu, M., Exergy loss minimization analysis of sugar production process from sugar beet. Food and Bioproducts processlng.. Transactions of the tnstitution of Chemicat Engineers Part C, 76(3): l42lbayrak, M., Midiili, A., Nurveren, K., Energy and exergy analyses of sugar production stages. I nternational Jou rnal of Energy Research 27 : 9gg_1001. [43]Balkan, F., Cotak, N., Hepbasti, A., performance evaluation of a triple-effect evaporatorwith forward feed using exergy analysis. lnternational Journal of Energy Research 29: [44]Apaiah, R.K., Linnemann, A.R., van der Kooi, H.J., Exergy analysis:atool study the sustainability of food supply chains. Food Research tntemationatjg: [45]$ahin, H.M., Acrr, A., Baysat, E., Kogyigit, E.,2007. Enerji ve ekserji analiz metoduyla Kayseri geker fabrikasrnda enerji verimliligin degertendirilmesi. Gazt U n iversitesi M ti hendisl ik ve M i mart k Faktjltesi Dergisi 22(1):

Lisans Programına Öğrenci Alımı (Gıda Mühendisliği) EK-4 ÖZGEÇMİŞ

Lisans Programına Öğrenci Alımı (Gıda Mühendisliği) EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Erbay EK-4 ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi : 11 / 02 / 1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gıda Mühendisliği Ege Üniversitesi 2006

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Abs tract: Key Words: Ebru Mançuhan

Abs tract: Key Words: Ebru Mançuhan ebru mancuhan:sablon 12012011 18:10 Page 35 Yaş Tuğla Kurutulan Bir Tünel Kurutucuda Enerji ve Ekserji Analizi Ebru Mançuhan ÖZET Bu çalışmada, yaş tuğla kurutulan bir tünel kurutucudan alınan ölçüm değerleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Mustafa Tolga BALTA

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Mustafa Tolga BALTA ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Mustafa Tolga BALTA Doğum Tarihi (gg/aa/yy) :12/08/1979 Adres : Aksaray University Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, 68100

Detaylı

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN 1Fatih Unal:Sablon 24.11.2014 14:46 Page 5 Tunçbilek Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada Türkiye de çalışmakta olan Tunçbilek Termik Santrali,

Detaylı

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Tel: 0506 3162201, 0272 228 14 46 Faks: 0272 228 14 49 Email: ceyhunyilmaz16@gmail.com Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hacımurat DEMİR Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 29/07/1987 Adres : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY Telefon : 0382-288-2355 E-posta : hmdemir@aksaray.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli)

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir (A. Midilli) SUMMER COURSE ON EXERGY AND

Detaylı

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli)

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir (A. Midilli) SUMMER COURSE ON EXERGY AND

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

Gaz Türbinli Uçak Motorlarının Termodinamik Modellenmesi

Gaz Türbinli Uçak Motorlarının Termodinamik Modellenmesi Araştırma Makalesi/Research Article Gaz Türbinli Uçak Motorlarının Termodinamik Modellenmesi Thermodynamic Modeling of Gas Turbine Aero-Engines Yasin ġöhret 1 *, T. Hikmet KARAKOÇ 2 Özet- Bu çalışmada,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ GIDA ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KULLANIMI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ GIDA ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KULLANIMI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ GIDA ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KLLANIMI Neslihan Çolak 1, Arif Hepbaşlı 2 1 Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü 35100 Bornova, İzmir colakn@bornova.ege.edu.tr 2 Ege

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir. (A. Midilli)

Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir. (A. Midilli) Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir (A. Midilli) SUMMER COURSE ON EXERGY AND ITS APPLICATIONS June 20-22, 2013, Karabük-Turkey Exergy Analysis of Hydrogen

Detaylı

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI Duygu ÖZTAN a, Y. Mert SÖNMEZ a, Duygu UYSAL a, Özkan Murat DOĞAN a, Ufuk GÜNDÜZ ZAFER a, Mustafa ÖZDİNGİŞ b, Selahaddin ANAÇ b, Bekir Zühtü UYSAL a,* a Gazi Üniversitesi,

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

LERİ SELAHATTİN ÇİMEN MÜSTEŞAR Y. T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. Türkiye 11. Enerji Kongresi 21 EKİM 2009 İZMİR

LERİ SELAHATTİN ÇİMEN MÜSTEŞAR Y. T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. Türkiye 11. Enerji Kongresi 21 EKİM 2009 İZMİR KÜRESEL EKONOMİK K KRİZİN N ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLER LERİ SELAHATTİN ÇİMEN MÜSTEŞAR Y. T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Türkiye 11. Enerji Kongresi 21 EKİM 2009 İZMİR 1 DÜNYA ENERJİ SEKTÖRÜNE

Detaylı

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI Süha Orçun MERT, Zehra ÖZÇELİK Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir e-posta: orcunmert@mynet.com,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1. Adı Soyadı: Alper YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 12 Eylül 1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine

Detaylı

Isı Transferi, Kütle Transferi, Termodinamik, Kurutma Tekniği, İklimlendirme ve Soğutma Tekniği

Isı Transferi, Kütle Transferi, Termodinamik, Kurutma Tekniği, İklimlendirme ve Soğutma Tekniği ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Prof.Dr. Ahmet CİHAN Adres : - Doğum Tarihi : 31 Mart 1951 Doğum Yeri : Artvin Yabancı Dil : Fransızca, İngilizce Telefon : - Fax : - e-mail : acihan@trakya.edu.tr EĞİTİM: Derece

Detaylı

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER Çağrı KUTLU 1, Mehmet Tahir ERDİNÇ 1 ve Şaban

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 34, 1, 27-34, 2014 J. of Thermal Science and Technology 2014 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

Araç Klimalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanlara Bağlı Ekserji Verimliliklerinin ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi

Araç Klimalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanlara Bağlı Ekserji Verimliliklerinin ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 3, No: 2, 211 (15-25) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 3, No: 2, 211 (15-25) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN e-posta 2: tolgademircan@gmail.com Uzmanlık Alanları: Akışkanlar Mekaniği Sayısal Akışkanlar Dinamiği Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Isı ve Kütle Transferi Termodinamik

Detaylı

Üniversitesi. {g.karatas, Library, Science Direct ve Wiley veri içerisinde

Üniversitesi. {g.karatas, Library, Science Direct ve Wiley veri içerisinde :, Üniversitesi 34156, stanbul, {g.karatas, c.catal}@iku.edu.tr Özet. sistematik ebilmek üzere, yöntemlerini in n veri belirlemek, ortaya konulan. IEEE Explorer, ACM Digital Library, Science Direct ve

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ (DR) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ (DR) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. AHMET CİHAN PROFESÖR EPosta Adresi Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres ahmetcihan@beykent.edu.tr Beykent Üniversitesi Mak.Müh.Bölümü Ayazağaİstanbul Öğrenim Durumu Doktora 98699 Lisans 969975 YILDIZ

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ

KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ PÜSKÜRTMELĠ KURUTMA (Spray Drying) 1. Deneyin amacı ve temel prensipler 2. Deney sisteminin fotoğrafları ve teknik resmi 3. Deney yöntemi 4. Deney sisteminin

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

ARİF HEPBAŞLI KISA ÖZGEÇMİŞ Arif Hepbaşlı

ARİF HEPBAŞLI KISA ÖZGEÇMİŞ Arif Hepbaşlı ARİF HEPBAŞLI KISA ÖZGEÇMİŞ Arif Hepbaşlı 1958 yılı İzmir doğumlu olup, Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesidir. İzmir Motor Teknik Lisesi ve

Detaylı

Akademik Grda 6(2) (2008)7-12. Nar Suyu Uretiminde Kabuklu ve Kabuksuz Presleme ile Mikrodalga Uygulamasrnrn Bazr Kalite Ozellikleri Uzerine Etkileri

Akademik Grda 6(2) (2008)7-12. Nar Suyu Uretiminde Kabuklu ve Kabuksuz Presleme ile Mikrodalga Uygulamasrnrn Bazr Kalite Ozellikleri Uzerine Etkileri SDAS MEDYA Akademik Grda 6(2) (2008)7-12 Aragtrrma Makalesi / Research Paper xry l Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Nar Suyu Uretiminde Kabuklu ve Kabuksuz Presleme ile Uygulamasrnrn Bazr Kalite Ozellikleri

Detaylı

Abs tract: Key Words: Ayşegül GÜNGÖR Arif HEPBAŞLI Hüseyin GÜNERHAN

Abs tract: Key Words: Ayşegül GÜNGÖR Arif HEPBAŞLI Hüseyin GÜNERHAN 5Aysegul Gungor:Sablon 12.08.2014 10:45 Page 32 Ayşegül GÜNGÖR Arif HEPBAŞLI Hüseyin GÜNERHAN Gaz Tahrikli Isı Pompalarının Kurutmada Kullanımının Deneysel İncelenmesi Abs tract: In recent years, one of

Detaylı

Lojistik Yönetimi Bölümü

Lojistik Yönetimi Bölümü Lojistik Yönetimi Bölümü 2014-2015 Dönemi Akademik Kadro: Yrd.Doç.Dr. Fatih ACAR Prof. Dr. Funda YERCAN Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Dinçer YARKIN Yrd.Doç.Dr. Aziz BAKAY Araş.Gör. Gökhan KIRBAÇ Akademik Çalışmalar

Detaylı

HİDROJEN ÜRETİMİNDE SÜLFÜR İYOT (S-I) TERMOKİMYASAL/HİBRİT ÇEVRİMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ

HİDROJEN ÜRETİMİNDE SÜLFÜR İYOT (S-I) TERMOKİMYASAL/HİBRİT ÇEVRİMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ TESKON 217 / TERMODİNAMİK SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. HİDROJEN ÜRETİMİNDE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Yeri/Tarihi : KİLİS Merkez / Unvanı : Doktor Araştırma Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Yeri/Tarihi : KİLİS Merkez / Unvanı : Doktor Araştırma Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İPEK ATİK İletişim Bilgileri Adres : Kilis 7 Aralık Ünv. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Böl. Ofis No: B 114 Telefon İş: :0348 814 26 66 /1839 Mail

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL)/ENERJİ BİLİM DALI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL)/ENERJİ BİLİM DALI CÜNEYT EZGİ DOÇENT E-Posta Adresi : cuneytezgi@beykent.edu.tr Telefon (İş) : 4441997-5195 Telefon (Cep) : Faks : 4441997 Adres : Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Ayazağa- Sarıyer-İstanbul

Detaylı

Bir Hastanede Ameliyathane Klima Santrali Isıtma Hattının Ekserji Analizi

Bir Hastanede Ameliyathane Klima Santrali Isıtma Hattının Ekserji Analizi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 4, 2015 (103-114) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 12, No: 4, 2015 (103-114) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

ryfilna SIDAS MEDYA Obez Hastalann Grda Gi.ivenli$i Konusundaki Bilgi Di,izeyleri ve Giiriigleri ile llgili Bir Qahgma 6zet

ryfilna SIDAS MEDYA Obez Hastalann Grda Gi.ivenli$i Konusundaki Bilgi Di,izeyleri ve Giiriigleri ile llgili Bir Qahgma 6zet SDAS MEDYA ryfilna Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik Grda 7(1) (2009) 13-20 Aragtrrma Makalesi / Research Paper g Obez Hastalann Grda Gi.ivenli$i Konusundaki Bilgi Di,izeyleri ve Giiriigleri

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet S. Okaygün 2. Doğum Tarihi : 27 Ağustos 1963 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği University of

Detaylı

r- r- f-. l- rl l- fa-ll H U L_ r-- l_- r,--. !) Mevcut tescilli ve tescilsiz yaprlann bakrm ve onanmlannrn ytirtirltikteki ilke kararlan

r- r- f-. l- rl l- fa-ll H U L_ r-- l_- r,--. !) Mevcut tescilli ve tescilsiz yaprlann bakrm ve onanmlannrn ytirtirltikteki ilke kararlan E L_ r-- l_- -LfI-^ l* E r,- f-. l- rl l- I-lf E fl-ll r,--. H U r- r- I -, fl-r. -ri fji fa-ll l- uluong MiLLi PARK il. GEL $im B0LGESi '115000 KORUMAAMAQLT NAZ M MAR PLANr ve 1/1000 olqekl KORUMAAVIAQLT

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL ERGÜN DEMİREL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 Adres : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL Telefon : 2165810021- E-posta Doğum Tarihi : 11.11.1951

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel İşlemler Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan

Detaylı

1. Adı Soyadı : Arif Hepbaşlı 2. Doğum Tarihi : 27.6.1958 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı : Arif Hepbaşlı 2. Doğum Tarihi : 27.6.1958 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Açıklama: Özgeçmişim, Türkçe ve İngilizce olarak burada kapsanmıştır. Please note that my CV has been included here in both Turkish and English languages (Please see page 39 for its English version). Güncelleme

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

ARIF HEPBASLI WITH SOME ESSENTIAL SCIENTIFIC INDICATORS (As of December 20, 2012) http://scholar.google.com.tr/citations?user=abimzamaaaaj&hl=en&oi=ao

ARIF HEPBASLI WITH SOME ESSENTIAL SCIENTIFIC INDICATORS (As of December 20, 2012) http://scholar.google.com.tr/citations?user=abimzamaaaaj&hl=en&oi=ao ARIF HEPBASLI ARIF HEPBASLI WITH SOME ESSENTIAL SCIENTIFIC INDICATORS (As of December 20, 2012) http://scholar.google.com.tr/citations?user=abimzamaaaaj&hl=en&oi=ao URL: http://www.researcherid.com/rid/i-5733-2012

Detaylı

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ _ 1929 BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Zafer UTLU Arif HEPBAŞLI Muharrem TURAN ÖZET Kurutma endüstrisinde, istenilen özelliklere sahip kuru ürün elde etmek için maksimum düzeydeki

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/2 PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Ahmet DAĞDAŞ* Yıldız Teknik Üniversitesi,Makina

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

AİLE TİPİ BİR GÜNEŞLİ KURUTUCUNUN GELİŞTİRİLMESİ

AİLE TİPİ BİR GÜNEŞLİ KURUTUCUNUN GELİŞTİRİLMESİ İLE TİPİ İR GÜNEŞLİ KURUTUCUNUN GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Necdet ÖZLT, nozbalta@bornova.ege.edu.tr Prof. Dr. li GÜNGÖR, agungor@bornova.ege.edu.tr rş. Gör. Gökhan GÜRLEK, gokgurlek@yahoo.com Mak. Müh. Koray

Detaylı

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları 3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları Soru 5-26 Buharlı bir güç santralinin kazanında aracı akışkana 280 GJ/saat ısı geçişi olmaktadır. Borularda ve diğer elemanlarda buhardan

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (1) 2006, 59-71 OPTIMAL PERFORMANCE ANALYSIS OF GAS TURBINES

Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (1) 2006, 59-71 OPTIMAL PERFORMANCE ANALYSIS OF GAS TURBINES Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (1) 26, 59-71 GAZ TÜRBİNLERİNİN OPTİMAL PERFORMANS ANALİZİ OPTIMAL PERFORMANCE ANALYSIS OF GAS TURBINES Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Detaylı

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa KISA ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Hüsamettin BULUT EĞİTİM

Detaylı

EJEKTÖRLÜ TRANSKRĠTĠK CO 2 SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN ENERJĠ VE EKSERJĠ ANALĠZĠ

EJEKTÖRLÜ TRANSKRĠTĠK CO 2 SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN ENERJĠ VE EKSERJĠ ANALĠZĠ EJEKTÖRLÜ TRANSKRĠTĠK CO 2 SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN ENERJĠ VE EKSERJĠ ANALĠZĠ Çağrı KUTLU*, ġaban ÜNAL**, Ertuğrul CĠHAN***, M. Tahir ERDĠNÇ**** *Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-1234ze akışkanın termodinamik analizi

Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-1234ze akışkanın termodinamik analizi 38 Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-123ze akışkanın termodinamik analizi Fatih YILMAZ 1, Cemal TOSUN 2 1 Aksaray Üniversitesi teknik bilimler MYO 2 Yüzüncü yıl Üniversitesi Erciş MYO Anahtar

Detaylı

Nem Almalı Bir Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi

Nem Almalı Bir Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss 119-128, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp 119-128, December 2011

Detaylı

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi 1.Adı Soyadı: GÖZDE YANGINLAR 2. Doğum Tarihi: 19.08.1985.Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora 5. Çalıştığı Kurum: Beykent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek lisans Ulaştırma ve Lojistik

Detaylı

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON 27 MAYIS 2015 - İZMİR Yavuz Aydın Başkan TÜRKOTED KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA GELİŞMELER VE BEKLENTİLER 2 02.06.2015 The future

Detaylı

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara UĞUR BAÇ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : ugur.bac@atilim.edu.tr Telefon (İş) : 3125868759- Telefon (Cep) : Faks : 3125868091 Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Doç.Dr. Suha Orçun Mert

Doç.Dr. Suha Orçun Mert Doç.Dr. Suha Orçun Mert ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1982 T: 432444506528104 444506521211 F: orcunmert@yyu.edu.tr

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

ffi'-ffifnffi SIDAS MEDYA Kefir ve Aktcl Yo$urdun Reolojik Davranrglannrn Karakterizasyonu Ozer

ffi'-ffifnffi SIDAS MEDYA Kefir ve Aktcl Yo$urdun Reolojik Davranrglannrn Karakterizasyonu Ozer SIDAS MEDYA ffi'ffifnffi Grda Bilimive T knolojisi D rgisi Akademik Grda 6(5) (28) 6 11 Aragtrrma Makalesi / Research Paper Kefir ve Aktcl Yo$urdun Reolojik Davranrglannrn Karakterizasyonu Filiz igier',

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN peinr negxenugr AerK Enigil,r ve KURUMSAL engiv poririxesl tsilgi palaqrldrk ga artar. lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis Bitlis Ercn Universilesi Kiit

Detaylı

Endüstriyel Pekmez Üretim Sürecinde Enerji Analizi

Endüstriyel Pekmez Üretim Sürecinde Enerji Analizi Akademik Gıda ISSN Online: 2148-015X http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 15(1) (2017) 51-59, DOI: 10.24323/akademik-gida.306062 Araştırma Makalesi / Research Paper Endüstriyel Pekmez Üretim

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

www.tubiad.org ISSN:2148-3736 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 3, No: 1, 2016 (9-26)

www.tubiad.org ISSN:2148-3736 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 3, No: 1, 2016 (9-26) www.tubiad.org ISSN:2148-3736 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 3, No: 1, 2016 (9-26) El-Cezerî Journal of Science and Engineering Vol: 3, No: 1, 2016 (9-26) ECJSE Makale / Research Paper Yunus

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 ENG101 FZK101 MAT101 MECH101 MECH103 TUD101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I English I Fizik

Detaylı

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr.

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. Genel Toplam(KDV Harig): @esi Meteoroloji Cad. $ANLIURFA lrtibattetefon:tel.: 0(414) 318

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı