S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ"

Transkript

1 S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ENTEGRE TESİSLER MARGARİN ÜNİTESİNE KOMPRESÖRLER, YÜKSEK BASINÇ POMPALARI,SOĞUTMA-YOĞURMA,REMELT, DİNLENDİRME GRUPLARI VE MÜŞTEMİLATININ TEMİN ve TESİSİNE AİT ŞARTNAMEDİR MADDE 1 -İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ: Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü ADRES: 1.Murat Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: EDİRNE MADDE 2- KISALTILMIŞ İSİMLER: Bu şartnamede; Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü yalnız TRAKYA BİRLİK adı ile, teklif verecek özel ve tüzel kişiler yalnız FİRMA adı ile anılmıştır. MADDE 3- ŞARTNAMENİN KONUSU: Trakya Birlik in Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Yenice Beldesinde kurulu Entegre Tesisleri Margarin Ünitesinde 1. hatta mevcut 2 adet 100 ton/gün kapasiteli SIG margarin paketleme makinası ile 2.hatta mevcut 1 adet 50 ton/gün kapasiteli ECOPACK margarin paketleme makinasını ve ileride 2.hatta kurulacak olan 100 ton/gün kapasiteli sanayi tip margarin dolumu yapan akıtmalı dolum makinası ve blok dolum makinasını besleyebilecek özelliklerde soğutma kompresörleri, yüksek basınç pompaları, soğutma-yoğurma grupları, akış yönlendirme sistemi, gereklilik durumuna göre resting tüpler, remelt üniteleri, nitrojen ünitesi ve elektrik panoları için gerekli makina ve müştemilatın temini, montaj işçiliği, montajda süpervizör bulundurulması, işletmeye alma, deneme çalışması, eğitim ve kabul tecrübelerinin yapılması, kase margarin hattı dahil mevcut margarin üretim hatlarında gerekli görülen tadilat ve revizyon işlerinin yapılması ve sistemin komple çalışır halde Trakya Birlik e teslimi, bu şartnamenin konusunu teşkil eder. MADDE 4-İSTENİLEN KAPASİTE DEĞERLERİ: Tesis edilecek soğutma kompresörleri, soğutma-yoğurma grupları, besleme, remelt ve dinlendirme üniteleri, formülasyonu %90 palm yağı ve çeşitleri ile hazırlanmış ve interesterifiye katı yağlar kullanılarak içerisinde max.%0,5 trans yağ bulunan margarin üretimi için; 1.hatta min.80 ton/gün kahvaltılık margarin, 2.hatta min. 40 ton/gün kahvaltılık margarin veya 100 ton/gün sanayi tipi margarin (tip 1 sulu, tip 2 susuz) (final yağ) üretecek kapasitede olacaktır. 2.hatta kullanılacak makina ve ekipmanlar, daha sonra temin edilecek blok dolum makinasına uygun ve 1.hatta problem olması durumunda 1.hattı min.60 ton/gün kapasite ile besleyebilecek özellikte olmalıdır. MADDE 5- İHALENİN TARİHİ,YERİ VE ŞEKLİ: Bu işe ait ihale tarihinde saat de TRAKYA BİRLİK Genel Müdürlüğü Edirne de Kapalı Zarf usulü teklif almak ve gerektiğinde pazarlığa davet etmek suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için firmaların teklif mektuplarını belirtilen tarih ve saate kadar Genel Müdürlüğümüze ulaştırmış olmaları gerekir. Postada olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. -2-

2 MADDE 6- TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLME ŞEKLİ: İhaleye iştirak edecek firmalar şartnameye uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubunu imzalayıp mühürleyecek ve bir zarfa koyduktan sonra zarfın üzerine Trakya Birlik Entegre Tesisleri Margarin Ünitesine Kompresörler, Yüksek Basınç Pompaları, Soğutma-Yoğurma, Remelt, Dinlendirme Grupları ve Müştemilatının Temini ibaresi ile firma isim ve adresi yazılacaktır. TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE; a)her sayfası imzalanmış ve mühürlenmiş şartname, B)Firmaca bu veya buna benzer tesis kurduğunu gösterir referans listesi, c)genel Müdürlüğümüz Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılan Geçici Teminata ait makbuz, d)ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet belgesi (asıl veya noter onaylı) e)ihaleye katılanın yetki belgesi (noter onaylı), f)firma tüzel kişi olduğu takdirde tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin yetkili olduğunu gösterir belge ve imza sirküleri(noter onaylı), g)yabancı firmayı temsilen katılınıyorsa Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir belge( noter onaylı) dış zarfa konulacak ve dış zarfın üzerine Trakya Birlik Entegre Tesisleri Margarin Ünitesine Kompresörler,Yüksek Basınç Pompaları Soğutma-Yoğurma, Remelt, Dinlendirme Grupları ve Müştemilatının Temini İhalesine Ait Belgeler ibaresi yazılarak imza edilip, mühürlenecektir. Teklif mektubu hazırlanırken fiyat detaylandırılacak olup, 1.KISIM:Soğutma kompresörleri, yüksek basınç pompaları, soğutma-yoğurma grupları, akış yönlendirme sistemi, gereklilik durumuna göre resting tüpler, remelt üniteleri, nitrojen ünitesi ve elektrik panoları için gerekli makina ve müştemilatın temini, fabrikaya teslimi, (CIF/Tekirdağ v.b.), montajda yeterli gün ve sayıda montör bulundurulması, devreye alma, eğitim ve kabul tecrübelerinin yapılarak Trakya Birlik e noksansız olarak teslimini kapsayacak olup; fiyatlandırma aşağıdaki şekilde gruplandırılacaktır. Freon Soğutmalı Amonyak Soğutmalı Birim Fiyat Adet Toplam Birim Fiyat Adet Toplam Kompresör Soğutma Yoğurma Akış Yönlendirme Yüksek BasınçPompası Remelt Ünitesi Resting Tüpü Sanayi Tipi Hat için Yoğurma Nitrojen Ünitesi Elektrik Panosu(komple yeni) Boru,Fiting,İzolasyon,Armatür, Göstergeler v.b. Süpervizör Hizmeti(montaj, devreye alma) Diğer,Sigorta,Nakliye v.b. Genel Toplam Elektrik panosu adaptasyon yapılması durumunda fiyat 2.KISIM:Montaj işçiliği, 3.KISIM:Mevcut hatlarda yapılacak tadilat ve revizyon işleri olarak verilecektir -3-

3 Ayrıca,makina ekipmanların teslim şekli firmalarca tekliflerinde belirtilecektir. Firmalar tekliflerinin geçerlilik süresini 1 aydan az olmamak üzere tekliflerinde belirtecektir. İhaleye katılma şartlarından (Teklif Mektubu ile birlikte verilecek belgeler) herhangi birisini yerine getiremeyen teklifler bulunduğu takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacak ve bu husus tutanağa geçilecektir. MADDE 7- TEMİNAT OLARAK ALINABİLECEK DEĞERLER : 1-Tedavüldeki Yeni Türk Lirası, USD veya EURO 2-Edirne de şubesi bulunan bir bankadan alınan banka teminat mektubu, 3-Devlet Tahvili, 4-Hazine Bonosu, 5-Uluslararası 1.sınıf bankalarca veya Türkiyedeki 1.sınıf bankalarca verilmiş dövize endeksli banka teminat mektubu. MADDE 8- TEMİNATLAR 7.maddede de belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir. 8.1-Firma teklif bedelinin %5 i oranında Geçici Teminat verecektir. 8.2-İhaleyi yüklenen firma ihale bedelinin %10 u oranında kapasite ve performans garantisi olarak Trakya Birlik e Kesin Teminat verecektir. 8.3-Yurt dışından ihaleye katılacak firmaların teminat mektupları firmaca 1.sınıf bir Türk Bankasına teyid ettirilecektir. 8.4-Geçici teminat ihalenin sonuçlanmasını müteakip iade edilecektir. MADDE 9-TESLİM SÜRESİ VE ÖDEME: Firmalar teklif mektubunda teslim süresini belirtecek olup,buna ait işin her safhasının yer aldığı iş termin planını tekliflerine ekleyeceklerdir. Teklifin 1., 2.ve 3.kısımlarındaki fiyatlandırmaya ait ödeme şeklini firma teklif mektubunda belirtilecektir. MADDE 10-YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR: İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında firmaların; Hile, desise, vait, nüfus kullanma ve çıkar sağlamak suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmaları veya teşebbüs etmeleri, Açık eksiltme usülüyle yapılan ihalelerde diğer isteklileri tereddüte düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemeleri ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme, tartışma yapmaları, İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya teşebbüs etmeleri, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemeleri, taahhüdünü yerine getirirken Trakya Birlik'e zarar verecek işler yapmaları veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmaları yasaktır. Bu fiil ve davanışlarda bulundukları anlaşılanlar, fiil ve davranışları ihale safhasında baki olmuşsa Trakya Birlik'ce ihaleye iştirak ettirilemeyecekleri gibi fiil ve davranışların özelliğine göre haklarında 1 yıla kadar Trakya Birlik'in bütün ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu fiil ve davranışlar ihale yapıldıktan sonra vukuu bulmuş ise yine 1 yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu durum Trakya Birlik'ce ilgili merciilere bildirilir. Ayrıca Trakya Birlik'in sözleşmeyi fesh hakkı saklı olacaktır. MADDE 11- İHALENİN SONUÇLANMASI : İhale, Trakya Birlik Yönetim Kurulu nun onayından sonra sonuçlanır. -4-

4 MADDE 12- TEKNİK SPESİFİKASYONLAR : KOMPRESÖRLER: Soğutma sistemleri soğutma gruplarına bağlı kullanılacak olup; soğutma sistemindeki ürünü 45 C den 10 C ye soğutmada kullanılacaktır. Kompresörlerin soğutma gücü kapasiteleri buna göre hesaplanacak olup; uygun kapasiteler teklif ile birlikte verilecektir. İki adet kompresör teklif edilececek olup;kompresörlerden biri birinci hattaki soğutma ve yoğurma gruplarını, diğeri ikinci hattaki soğutma ve yoğurma gruplarını besleyecektir Elimizde mevcut olan R12 gazı ile çalışan kase üretim soğutma grubu R22 gazı ile çalışan Grasso kompresöre işi alan firma tarafından adapte edilecektir Kompresörler; motor, receiver, yağ ayırıcı, su soğutmalı kondenser ve kontrol paneli ile teklif edilecektir.trakya Birlik çe verilecek soğutma suyu sıcaklığı max. 32 C olup, kompresör buna göre seçilecek ve kullanılacak soğutma suyu miktarı teklifte verilecektir. Sistem elektrik bağlantıları ve borulaması ile birlikte komple bir kaide üzerine oturtulmuş olarak teslim edilecektir Sistemde Avrupa Birliği normlarında çevreye uygun gaz kullanılacak olup; -Soğutma sıvısı Amonyak (R717) gazı için ayrıntılı fiyat teklifi verilecek, -Soğutma sıvısı Freon gazı için gazın cinsi ile birlikte ayrıntılı fiyat teklifi verilecektir Kompresörler,yağ püskürtmeli vidalı kompresör olmalıdır. Yağlı tip kompresörlerde yağ, bir yağ ayırıcı ile gazdan ayrılmalı ve sistemde bir yağ soğutucu kondenser olmalıdır Kompresörlerin kapasitesi kademeli olup; gerektiğinde %10-%100 arası kapasitelerde verimli olarak çalışabilmelidir Kompresörler için gerekli elektrik gereksinimleri teklifte açıkça belirtilmelidir Elektrik kesintilerinde sistemin tekrar devreye girmesi için kompresör ve soğutma grubu otomatik olarak kendiliğinden üretime hazır hale gelmelidir. (Sistemde yağ donması v.s) Kompresörlere ait elektrik panosu kaide üzerine monte edilmiş paslanmaz çelik malzemeden olacak ve tüm kontroller buradan yapılacaktır. (Arıza ve ikaz sistemleri, acil stop butonları olacaktır.) Elektrik panosu üzerinde kontrol parametreleri ve arızanın türü dijital olarak görülmelidir Kompresörlerde ve panodaki tüm malzemeler Batı Avrupa, ABD veya Japon menşeili olmalıdır Kompresörler uzun ömürlü olmalı, sessiz çalışabilmelidir Kompresörlerin yerleşim planı teklifte verilecektir Kompresörlerin Türkiye de yetkili firması mevcut olmalıdır Soğutma sıvısı ve montaj dahil olmalıdır YÜKSEK BASINÇ POMPALARI: Yüksek basınç pompaları sıvı ürünü yani emülsiyonu soğutma ve yoğurma grubuna basacaktır Birinci hat için; tek makina veya iki makina kahvaltılık paket margarin çalışma durumuna göre, min. 70 bar basınca dayanıklı, Lt./h kapasitede olmalıdır İkinci hat;kahvaltılık margarin, sanayi tipi margarin(endüstriyel tip) ve puff pastry margarin üretimine uygun olacak şekilde min. 100 bar basınca dayanıklı, Lt./h kapasitede olmalıdır Yüksek basınç pompaları ürünü homojen olarak taşımalı ve basınç farklılıkları uygun sistemler ile kontrol altına alınmalıdır. Pompalar soğutma ve yoğurma grubuna sabit basınçta ürün geçişi sağlamalıdır Pompa kafalarının sızdırmazlıkları herhangi bir yağlama gerektirmemelidir Yüksek basınç pompaları frekans invertörü sayesinde kapasite değişimi yapabilmelidir. -5-

5 Yüksek basınç pompalarının kapasitesi değişken ayarlanabilir olmalı, pompa, motor ve sistemde vibrasyon önleyici ekipmanlar tesis edilmelidir Yüksek basınç pompalarının emme kısmında bir filtre ve güvenlik valfi olmalı, basma kısmında ise basınç göstergesi ve buna bağlı basınç transmitteri bulunmalıdır Motorun üzeri paslanmaz çelik kapak ile kapatılmış, güvenlik kontrol altına alınmış olmalıdır Ürün ile temas edecek bütün parçalar AISI 316 olacak ve sızdırmazlık elemanlarının temini kolay, ölçüleri bilinen ve gıda ile temasa uygun materyellerden üretildiği firma tarafından teyid edilmelidir Yüksek basınç pompaları, Avrupa Topluluğu Basınçlı Cihazlar Standartları na uygun üretilmiş olmalı ve imalat, basınç v.b işlemlerin testleri yapılmış, standartlara uygun üretildiğine dair belgeler ve sertifikalar firma tarafından pompalar ile birlikte teslim edilmelidir Yüksek basınç pompalarında basınç emniyet valfi ve basınç dalgalanmalarını önleyici sistem bulunmalıdır Yüksek basınç pompalarının altında orjinal damlama tezgahı bulunmalı, sökülüp takılabilir ve temizliği yapılabilir olmalıdır Yüksek basınç pompalarının bakımı tarafımızca yapılabilir şekilde kolay olmalı, pompalar ile ilgili bakım, çalıştırma, kullanım talimatları ve teknik özellikleri Türkçe olarak verilmelidir Yüksek basınç pompalarının çalışma ses seviyesi teklifte belirtilmelidir Pompalar ve pompalarda kullanılan tüm malzemeler Batı Avrupa, ABD veya Japon menşeili olmalıdır Yüksek basınç pompaları CIP sistemi ile temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Hatlar arası yapılan sirkülasyonlu yıkamada pompaların dezenfeksiyonu sağlanmalıdır SOĞUTMA ve YOĞURMA GRUPLARI: Soğutma ve yoğurma grupları yenilebilen bitkisel yağ karışımlarından hazırlanmış düşük yağ oranlı ve trans yağ içermeyen interesterifiye edilmiş yağ ile hazırlanmış margarin kompozisyonlarının kristalizasyonu için kullanılacaktır. Her iki hattın soğutma ve yoğurma gruplarından ürün çıkış sıcaklığı max. 10 C (kahvaltılık margarinde) olacaktır Birinci hattın soğutma ve yoğurma grupları, kod lu paketleme makinalarına bağlı kullanılacak olup; soğutma ve yoğurma grupları kapasitesi, kompozisyonda soğutulması en zor olan palm yağı çeşitlerinin % 90 oranında olması (interesterifiye yağ kullanılacak olup; trans yağ max. % 0,5) durumunda (%5 geri dönüş hariç) min.80 ton/gün olmalıdır. Soğutma ve yoğurma gruplarının ürün giriş basıncı min.70 bar basınca dayanıklı olup; çıkış basıncı paketleme makinalarına uygun olmalıdır İkinci hattın soğutma ve yoğurma grupları; 680 kod lu paketleme makinasına veya sanayi tipi akıtmalı dolum makinasına veya blok margarin dolum makinasına bağlı kullanılacaktır. Ayrıca birinci hatta problem olduğunda ikinci hattaki soğutma grubu birinci hattın yerine kullanılacak ve iki paketleme makinasını besleyecek olup; bu durumda iki paketleme makinasının toplam kapasitesi firma tarafından verilecektir. İkinci hat münavebeli kullanılacağından kapasite seçerken tüm alternatifler düşünülerek belirlenmelidir İkinci hattın soğutma ve yoğurma grupları, 680 kod lu paketleme makinasına bağlı kullanıldığında soğutma ve yoğurma grupları kapasitesi, kompozisyonda soğutulması en zor olan palm yağı çeşitlerinin % 90 oranında olması (interesterifiye yağ kullanılacak olup; trans yağ max. % 0,5) durumunda %5 geri dönüş hariç soğutma ve yoğurma grubu için min.40 ton/gün olmalıdır. Soğutma ve yoğurma gruplarının giriş basıncı min. 70 bar a dayanıklı olup; soğutma ve yoğurma gruplarının çıkış basıncı paketleme makinasına uygun olmalıdır.

6 İkinci hattın soğutma ve yoğurma grupları akıtmalı dolum makinasına bağlı kullanıldığında soğutma ve yoğurma grupları kapasitesi 100 ton/gün sanayi tipi (endüstriyel tip) margarin üretimi sağlamalıdır. Soğutma ve yoğurma gruplarının giriş ve çıkış basıncı sanayi tipi margarin üretimi yapacak olan akıtmalı dolum makinasına uygun olmalıdır. (%5 geri dönüş hariç) İkinci hattın soğutma ve yoğurma grupları üretimi planlanan blok margarin imalatına uygun olmalı ve blok dolumu besleyecek kapasiteye ve min. 100 bar basınca sahip olmalıdır. Blok dolum kapasitesi teklifte verilmelidir İkinci hattın soğutma ve yoğurma grupları gerektiğinde birinci hatta kullanılabilecek durumda monte edilecek olup, kapasite ve basıncı iki makinaya min. 60 ton/gün kahvaltılık margarin üretimi yapacak şekilde olacaktır Her iki hat için kapasite ve basınç belirlenirken %90 palm yağı çeşitlerinden (interesterifiye yağ max. % 0,5 trans) hazırlanan kompozisyondan final yağ üretimi düşünülecektir İstenilen kapasitelere bağlı olarak soğutma silindiri en az 2 adet olmalı soğutma silindiri yüzey alanı, silindir ölçüleri, silindirlerin malzemesi, soğutma silindirleri arasında bağlantı boruları ile farklı kullanım dizaynları teklifte belirtilmelidir. Bağlantı boruları ile soğutma silindirleri formülasyona göre farklı şekilde kullanılabilmelidir Teklif edilecek soğutma grupları ile farklı dizaynlarda da kullanılabilecek yoğurma grupları olmalıdır. Yoğurma gruplarının da ayrıntılı spesifikasyonları teklifte verilmelidir Soğutma yüzey kapasitesi her hat için ayrı ayrı belirtilmelidir a-Soğutma yüzey alanı birinci hat için en zor formülasyon ile min. 80 ton/gün, (ilave olarak % 5 geri dönüş düşünülecektir) ton/h başına 0,8 m² den az olmamalıdır. Birinci hat soğutma yüzey alanının min.0,8 m² nin üzerinde takribi 1 m² civarı olması tercih sebebidir b-Soğutma yüzey alanı ikinci hat için en zor formülasyon ile min. 40 ton/gün, (ilave olarak % 5 geri dönüş düşünülecektir) ton/h başına min.0,8 m² ve üzeri olacaktır. Bu hatta seçilecek yüzey alanı 100 ton/ gün sanayi tipi margarin üretimine ve aynı hatta üretimi planlanan blok dolum margarin üretimine uygun olacaktır. Ayrıca birinci hat ile münavebeli kullanılacak olup; min. 60 ton/gün kapasiteye yetecek soğutma yüzey alanı hesaplanarak teklif verilmelidir Silindir üzerinde teklif edilecek silindir çapına uygun bıçak sırası ve sayısı en uygun kristalizasyon için teklifte belirtilmelidir. Kullanılacak bıçakların malzeme bilgisi, teknik özellikleri ve bıçakların yedekleri firmaca verilecektir Birinci ve ikinci hatta bulunan soğutma tüplerinin tahrik sistemleri değişken frekans ayarlı olmalı ve soğutma tüpleri münferid soğutma kontrol sistemine sahip olmalıdır Yoğurma üniteleri bağımsız, hız ayarı değişken frekans kontrol sistemi ile yapılacaktır Toplam kaç litrelik, kaç adet yoğurma ünitesinin sisteme dahil olacağı teklifte belirtilmeli ve yoğurma ünitelerinin farklı şekillerde kullanımını sağlayan bağlantı boruları temin edilmiş olmalıdır Elektrik kesintilerinde sistemin tekrar problemsiz devreye girmesi için soğutma ve yoğurma gruplarında güvenlik önlemi alınmış olmalı, sistem otomatik olarak soğutma tüpündeki likit gazı boşaltmalı, sistemdeki margarinin donması engellenerek sistem kendiliğinden hazır hale gelmelidir Soğutma silindiri gerektiğinde değiştirilebilir olmalıdır Soğutma ve yoğurma grubu içerisindeki rotorun (shaftın) etrafında ürün yapışmasını önlemek amacıyla su sirkülasyonunu sağlayan sıcak su ünitesi teklifte verilmelidir Her silindir diğerinden bağımsız olarak kontrol edilmelidir. Sıcaklık ve basınç transmitterleri her silindir ve yoğurucu çıkışında mevcut olmalıdır İkinci hattaki akıtmalı dolum makinası öncesi paket üretiminde kullanılmayan fakat sanayi tipi margarin üretiminde kullanılması gerekli olan ilave yoğurucu verilmelidir.

7 Soğutma ve yoğurma gruplarının sıcaklık çalışma aralıkları teklifte belirtilmelidir. Soğutma için kontrol ve otomatik valflerin çalışma aralıkları, evaporasyon sıcaklığı bir ana emme valfi ile kontrol edilmiş olup; soğutma sıvısı kontrol edilebilmelidir Soğutma ve yoğurma grupları tamamiyle yalıtılmış, etrafı kapatılmış bir sistem ile herhangi bir korozyon tehlikesi ve güvenlik kontrol altına alınmış olmalıdır Soğutma ve yoğurma grupları kapasitelerine ait kullanım, bakım, çalıştırma talimatları, teknik bilgiler, üzerinde periyodik değişmesi gereken malzemelerin cinsi ve süresi verilmelidir Soğutma ve yoğurma grupları CIP ile temizlenebilir şekilde dizayn edilmiş olmalıdır Soğutma ve yoğurma gruplarında kullanılacak malzeme cinsleri teklifte verilmelidir Tüm malzemeler Batı Avrupa, ABD ve Japon menşeili olmalıdır AKIŞ YÖNLENDİRME SİSTEMİ: ve 721 kod lu paketleme makinalarına bağlı kullanılacak (birinci hat); akış yönlendirme sistemi, soğutma grubundan çıkan ürünü bölerek iki paketleme makinasına eşit miktarda ayırmak amacıyla kullanılacak olup; akış yönlendirme sistemi kullanım amacına uygun olmalıdır Akış yönlendirme sistemi eşit miktarda ürün dağıtımı yanında eşit basınçta ürün dağıtmalı, sistemde regülasyon valfleri olmalıdır Vana-valf sistemi hijyenik olmalı CIP sistemi veya sirkülasyon yöntemi ile yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır Ürün ile temas eden tüm parçalar AISI 316 paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır RESTİNG TÜPLER: Yeni kurulacak soğutma gruplarının problemsiz çalışıp istenilen kalite ve kapasitede ürün paketlenebilmesi için mevcut resting tüplerde gerekli revizyon veya ilave tüp veya komple yeni resting tüpler; ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. Her bir resting tüpün kapasitesi palm oranı yüksek kompozisyonlu yağlarda (palm oranı %90), interesterifiye yağlardan hazırlanmış kompozisyonlarda, yüksek su oranlı margarinlerde min. 40 ton/gün kapasitede ürünün kristalizasyonunu ve problemsiz paketlenerek ambalajlanmasını sağlamalıdır Tüplerde kullanılan filtreler en az 2 şer tane olmalı ve ürün çeşidine göre yerleri değiştirilebilir olmalıdır Resting tüpler dıştan sıcak su ile ısıl işlem görmesi amacıyla ceketli olmalıdır. Ceketlerdeki sıcak suyun teminini ve sirkülasyonunu sağlayan sıcak su seti firmaca verilmelidir.(pompa, sabit tutacak sistem, tank, v.s.) Soğutma ve yoğurma gruplarından gelen margarinin resting tüp içerisinden boşluk oluşturmayacak şekilde makinaya geçişi sağlanmalıdır Resting tüp malzemesi kapasitesi, teknik özellikleri ve ton başına dinlendirme süresi teklifte verilmelidir Resting tüpler CIP sistemi veya sirkülasyon yöntemi ile temizlenip dezenfekte edilebilir olmalıdır REMELT ÜNİTELER: Remelt üniteleri, paketleme makinalarından veya akıtmalı dolum makinasından herhangi bir sebeple durma veya dolum fazlası ile geri dönen ürünün kontinü olarak yeniden eritilmesi amacıyla kullanılacak olup; emülsiyonu geri basılabileceği sıcaklığa kadar erittikten sonra pastörizatör öncesi emülsiyon tankına geri basacaktır no lu remelt ünitesi birinci hat olan iki paketleme makinası dönüşüne bağlı kullanılacak olup; çalışma kapasitesine göre yağı eritip pastörizatör öncesi emülsiyon 2 tankına geri basabilecek eşanjör tip remelt ünitesi olmalıdır.

8 no lu remelt ünitesi ikinci hat olan tek paketleme makinası dönüşüne bağlı kullanılacak olup; çalışma kapasitesine göre yağı eritip kahvaltılık hat çalışıyor ise pastörizatör öncesi emülsiyon 2 tankına geri basabilecek eşanjör tip remelt ünitesi olmalıdır no lu remelt ünitesi ikinci hat olan akıtmalı dolum makinası dönüşüne bağlı kullanılacak olup, çalışma kapasitesine göre yağı eritip akıtmalı dolum hattı çalışıyor ise pastörizatör öncesi akıtmalı dolum hattındaki emülsiyon 2 tankına geri basabilecek eşanjör tip remelt ünitesi olmalıdır Remelt üniteleri 10 C deki margarini 40 C-45 C ye yükselterek emülsiyon 2 tanklarına gönderecektir Margarin üretiminde süt fazı kullanılmakta olup, kullanılan süt fazından gelen protein miktarı max. %0,3 tür. Eşanjörler buna göre düzenlenecektir Remelt ünitesi paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalı, ayrıca sistemde kullanılan tüm malzemeler gıdaya uygun malzemeden üretilmiş olmalı ve temizlik esnasında asidik-bazik dezenfektanlardan etkilenmemelidir Sızdırmazlık elemanları contalar kolay değiştirilebilir clip-on olmalıdır Remelt ünitesi CIP sistemi veya sirkülasyon yöntemi ile temizlenip dezenfekte edilebilir olmalıdır Üretim sırasında remelt üniteleri amaca uygun hizmet verecek olup; komple üretim sistemi içerisinde problemsiz, sürekliliği sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Eritilecek ürün miktarına bağlı olarak sistem kendini dengelemelidir.(ihtiyacı kadar buhar, su v.b çekmeli gibi) NİTROJEN ÜNİTESİ : İkinci hatta sanayi tipi margarin üretiminde kullanılmak üzere ayarlanabilir nitrojen (azot) besleme ünitesi teklif edilecek olup; nitrojen besleme ünitesi uygun olan gerekli prosese bağlanacaktır ELEKTRİK - KONTROL PANELİ: Akış diyagramında çalışan elemanların çalışır veya kapalı durumda olduğunu ve yağ akışını bir akım şeması üzerinde göstermelidir Hattın genel kullanımı için manuel, yarı ve tam otomatik programlar olmalıdır Kontrol göstergelerinin set değerleri ve gerçek değerleri gözlemlenmelidir Proses parametreleri ve ilgili değerler gözlemlenmelidir.(basınç, debi v.b.) Arızaların ve hatların ikazını sağlayan sistem olmalıdır. (ses ve ışıkla) Basit reçete saklaması mümkün olmalıdır Tanklardaki seviye kontrolü olmalı ve belirlenecek seviyede ikaz verecek sistem olmalıdır Sistem emülsiyon fazının hazırlanması için manuel, yarı ve tam otomatik programları içermelidir Üretimin durdurulması ve başlaması için gerekli prosedürleri içermelidir Elektrik panolarında kullanılacak motor hız kontrol cihazları ve diğer malzemeler Siemens, ABB, Omron, Telemecanique, Klöckner Moiler, Danfoss, Phoenix Contact veya Weidmuller marka olacaktır Pano ve sistemler topraktan veya fazlardan gelebilecek yüksek gerilim ve yıldırım darbelerine karşı korunmuş olacaktır Panolara ait topraklamalar eksiksiz olacak, topraklama barası/iletkeni toprakla irtibatlandırılacaktır Tüm değişken frekanslı tahrikler ve motor kontrolleri için koruma olmalıdır Kullanılacak enerji, sinyal v.s kabloları Hes, Pyrismian veya Batı Avrupa menşeili olacaktır.

9 Elektrik panoları en az IP 55, pano üzerindeki buton, şalter, lamba v.s ekipmanlar IP 65 koruma sınıflı olacaktır Prosesteki tüm ekipmanlara giden kablolar son noktaya kadar dış etkenlerden (ısı, nem, buhar, fiziki darbe v.s ) etkilenmeyecek şekilde korunacaktır. (Spiral, kablo kanalı v.s) Motor hız kontrol cihazı olan panolarda pano içi sıcaklığın 35 C yi aşmaması için gerekli tertibat olacaktır. Pano içi hava ile pano dışı havayı karşılaştırmadan soğutma yapan fan-klima sistemi kullanılmalıdır. MADDE 13-GENEL HUSUSLAR: 13.1-Firma, şartname konusu olan bu işte uzman olarak kabul edildiğinden; Teknik Şartnamede belirtilmemiş hususlar olsa dahi, tesisin sağlıklı, istenilen kalite ve kapasitede çalışabilmesi için gerekli makina ve ekipmanları özellikleri ile birlikte teklif ve temin edecek olup, işi Trakya Birlik e eksiksiz ve komple çalışır vaziyette teslim etmekle yükümlüdür Firmalar tekliflerinin orjinalini ve Türkçe tercümesini vermelidir İhaleyi yüklenen firma Türkçe işletme, bakım el kitaplarını, tesisin projelerini ve yedek parça listelerini Trakya Birlik e verecektir Sistemde kullanılacak tüm makina, teçhizat ve malzemeler Batı Avrupa, ABD veya Japon menşeili olmalıdır Proseste kullanılan ve gıda ile temas eden tüm alet ve teçhizat gıdaya uygun malzemeden imal edilmiş olmalı, CIP sistemi veya sirkülasyon yöntemi ile hat ve tank temizliğinde kullanılacak olan, asidik-bazik dezenfektan maddelerden etkilenmemelidir Firma, kurulacak tesisin toplam kurulu elektrik gücünü teklifinde belirtecektir Firma, sistem için gerekli su, soğutma suyu, buhar, hava v.b. ihtiyaçları teklifinde belirtecektir Ünite içerisinde montajda kullanılacak boru, vana, fittings v.b malzemeler firma tarafından verilecektir Garanti süresi sistemin devreye alınmasından itibaren min. 2 yıl olmalı, yedek parça temini en az 10 yıl olmalıdır Sistem için gerekli acil yedek parçalar sistemin kuruluşunda verilmeli, verilecek acil yedek parça listesi teklifte belirtilmelidir Sistem için gerekli soğutma suyu, yağ, elektrik, hava, buhar vs. hatları ünite binası dışına kadar Trakya Birlik çe sağlanacaktır Trakya Birlik çe sağlanacak enerji, su, buhar, hava özellikleri: Buhar :10 bar olarak üniteye kadar gelecek firma 8 bar ve altındaki kullanım yerlerine göre regülasyonunu yaparak kullanacaktır. Hava :6 bar da verilecektir. Özel bir şartlandırma gerekiyorsa (Ekstra kurutma, yağlama gibi) Firma tarafından yapılacak ve regüle edilecektir. Soğutma Suyu : Yumuşatılmış maksimum 32 ºC de verilecektir. Proses Suyu : Yumuşatılmış, ortam sıcaklığında verilecektir. Elektrik : 380 V, 50 Hz olarak verilecektir. MADDE 14-MONTAJ, DEVREYE ALMA VE EĞİTİM Firma montaj süresince mekanik ve elektrik konuları ile ilgili olarak yeterli gün ve sayıda montör bulunduracaktır Devreye alma Firma Süpervizörü nezaretinde olacak ve elemanların eğitimi tamamlanana kadar görev yapacaktır.

10 -10- MADDE 15-SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI VE TEMİNATLARIN İRAD KAYDEDİLECEĞİ HALLER: 15.1-İhale, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Kararı ile kesinlik kazanır. Bu karar, firmanın kanuni adresine bildirilecek olup, firmaya yapılan bildirime müteakip firma 10 gün içerisinde kesin teminatı vermeye ve bütün giderleri kendisine ait olmak üzere sözleşme imzalamaya mecburdur. Firma sözleşmeyi bu süre içerisinde imzalamadığı takdirde Geçiçi Teminat irad kaydedilir Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme şartlarından herhangi birinin firma tarafından yerine getirilmemesi halinde kesin teminat hiçbir ikaza gerek kalmaksızın irad kaydedilebilecektir. MADDE 16- İŞ YERİNİN İNCELENMESİ : Firma, teklifini vermeden önce işin mahiyetini, yerini, genel ve mahalli özelliklerini, su, elektrik temini imkanlarını inceleyerek bu hususlar hakkında tam bilgi edinecektir. Firmanın teklif vermesiyle birlikte bütün bu incelemeleri yaptığı ve bu konuda tam bilgi edindiği, projeleri hazırlarken ve işin bedelini hesaplarken bu hususları gözönünde bulundurduğu kabul edilir. Bu sebeple firma işin yürütülmesi sırasında şartların değiştiği iddiasında bulunamaz ve herhangi bir hak talep edemez. Firma,bütün bu şartları dikkate alarak temin ve tesis edeceği makina ve ekipmanın detaylı akım şemasını kapasitelerini de belirtmek üzere hazırlayacak ve teklif ile birlikte verecektir. MADDE 17- TEKNİK İCAPLARA GÖRE İŞ YAPILMASI : Sanayideki standartlara,teknik icaplara göre ve ayrıca tesisin normal çalışması için yapılması gerekli bu kabil imalatın yapılmasına, firma tüm iş ve hizmetleri fenni şart, icaplarda ve maksada uygun olarak yapıp noksansız teslim etmekle yükümlüdür. Teknik icaplara, maksada uygun iş yapılmaması halinde firma sorumlu olacaktır.trakya Birlik her türlü hukuki yola başvurarak hakkını arayacaktır. MADDE 18- GARANTİ : Firma teklif mektubunda tesisin garanti süresini belirtecek olup garanti süresi 2 yıldan az olmayacaktır. Garanti süresi; Firmanın tesisin komple çalışır halde Trakya Birlik e teslimi sonrası yapılacak geçici kabul çalışmalarına müteakip düzenlenecek geçici kabul tutanağının Trakya Birlik Yönetim Kurulu nca onaylandığı tarihten itibaren başlayacaktır. MADDE 19- FİRMANIN MONTAJ MAHALİNDE TEKNİK PERSONEL BULUNDURMA MECBURİYETİ VE MONTAJ ŞEFLİĞİ : Montaj sırasında firma yeterli sayı ve nitelikte teknik personeli bulunduracaktır.sözkonusu teknik personelin montaj sırasında montaj mahalinde bulunmamaları halinde Trakya Birlik işi durdurmaya yetkilidir.montajla ilgili olarak montaj şefine yapılacak her türlü tebligat bizzat firmanın kendisine yapılmış sayılacaktır. MADDE 20-MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI: Firmaya mücbir sebepler dışında hiçbir sebeple süre uzatımı verilmez. Mücbir sebepler ; 1-Olağanüstü tabiat halleri (deprem, sel, su baskını v.b.) 2-Sosyal sebepler (kanuni grev, bulaşıcı hastalıklar, kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi v.b.)

11 -11- Süre uzatımı gerektiren yukarıdaki haller vukuunda firma bu hadisenin tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde mücbir sebebi belirten mahalli idareden alınmış resmi belgeyi Trakya Birlik'e sunacak ve mücbir sebebin ne kadar devam edeceğini yazılı olarak bildirecektir.süresi içinde yapılmayan müracatlar dikkate alınmaz ve firmanın süre uzatımı isteme hakkı kalmaz. MADDE 21-İŞE BAŞLAMA, BİTİRME SÜRESİ VE CEZAİ ŞARTLAR: Firma, sözleşmenin imza tarihinden itibaren (ya da akreditif açılmasını müteakip) işe başlayarak teklifinde belirtmiş olduğu günde sözkonusu makina ekipmanları temin etmek, gerekli görülen tadiklat ve revizyonları yapmak ve sistemi komple çalışır halde devreye almak yükümlülüğündedir. Firma, teklifinde tesisin çalışır vaziyette teslim süresini belirtecek olup; bu sürenin içerisindeki montaja ait süre ayrıca belirtilecektir. Makina ve ekipmanların fabrikamıza geliş tarihi ile montörün gelişi firma tarafından koordine edilecektir. Teslim süresi, Madde 20 de belirtilen mücbir sebepler dışında uzatılamaz. Firma, mücbir sebepler dışında teklifinde belirttiği sürede sözkonusu makina ve ekipmanları teslim etmez ise YTL./gün gecikme cezası ödemeyi peşinen kabul eder. Gecikme 20 günü geçer ise Trakya Birlik, bu cezayı sürdürmede, beklemede veya sözleşmeyi fesh etmekte serbesttir.sözleşmenin feshi durumunda feshin onayı ile ceza başlama tarihi arasındaki süre, gecikme süresine tabi olur ve bu ceza hiçbir ihtara gerek kalmaksızın firmanın vermiş olduğu Kesin Teminatı nakde çevrilerek tahsil edilebilir.bu maddede belirtilen sebeplerle sözleşmenin feshi halinde bu şartname konusu iş ve hizmetleri Trakya Birlik bir diğer firmaya yaptırdığında Trakya Birlik in aleyhine zuhur edecek fiyat farkını Trakya Birlik in bu konuda talebini müteakip 10 gün içinde ve defaten ödemeyi firma kabul ve taahhüt eder. Firma, taahhüt konusu işi kısmen veya tamamen başkasına devredemez. Devrettiği takdirde Trakya Birlik çe sözleşmesi fesh edilerek kesin teminatı irad kaydedilebilir. MADDE 22-İŞÇİLERİN HAKLARI: Firma montaj işinde çalıştıracağı işçi ve personel ile ilgili hükümlerini eksiksiz uygulamaya ve işçi sağlığı ile ilgili tedbirleri almaya mecburdur. Firmanın bu vecibeyi yerine getirmemesi sonucu Trakya Birlik in uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanın firma tarafından karşılanacağını firma ihaleyi almakla kabul eder. İş kazalarından doğacak her türlü tazminat ve sorumluluk firmaya aittir. MADDE 23-SİGORTA: Makina teçhizatın Trakya Birlik e teslimine kadar (CIF/Tekirdağ v.b.) olan süre zarfında sigorta ihaleyi yüklenen firmaya aittir. Montaj da firma tarafından yapılacak ise montaj ve her türlü makina teçhizatın All risk sigortası ve ilaveten lüzum görülecek diğer sigorta türleri de firmaca Trakya Birlik adına yaptırılacaktır. MADDE 24-İŞYERİNİN KORUNMASI: Montaj mahallindeki her türlü tesisat ve montaj malzemelerinin Trakya Birlik çe gösterilen yerde muhafazası, tesisatın ve işin her kısmının muhafazası, firmaya aittir.firma işyeri intizamının temini ve muhafazası için Trakya Birlik tarafından verilecek talimatlara uyacaktır. MADDE 25-İMALAT-MONTAJ VE DİĞER İŞLERDEKİ HATA KUSUR VE NOKSANLIKLAR: Firma tarafından yapılacak olan imalat, montaj, tadilat vs. diğer işler bizzat firma tarafından imal edilmeyip üçüncü şahıslardan temin suretiyle Trakya Birlik'e teslim edilmiş olan malzemeye de şamil olmak üzere hata, kusur bulunduğu, malzemenin uygun vasıfta olmadığı,

12 -12- gerek işin süresince, gerek garanti süresi içinde tespit edildiği takdirde gerekli yeniden imal ve temin, takma, sökme, yeniden yapma veya herhangi bir şekilde onarım işlerinin yapılması firmadan istenir.bu işlerin şartname ve teknik icaplara uygun olarak bilabedel yapılması firmanın yükümlülüğündedir. MADDE 26-DENEME İŞLETMESİ VE GEÇİCİ KABUL: Bu şartname konusu işin tümü tamamlanıp tesisin deneme işletmesine hazır olduğunu firma,trakya Birlik e yazılı olarak bildirir. Deneme işletmesi, Tarkya Birlik çe teşkil edilecek bir komisyon ve firma teknik elemanı tarafından müştereken yapılır. Deneme işletmesi süresince firma veya vekilinin iş başında bulunması şarttır. Deneme işletmesi 30 gün olup, Trakya Birlik dilerse bu süreyi uzatabilir veya kısaltabilir.deneme işletmesi sırasında kullanılacak hammadde, yardımcı madde,elektrik,su, yakıt,buhar ve işçilik giderleri Trakya Birlik e aittir. Komisyon ve firmanın teknik elemanlarınca yapılan deneme işletmesinde tesis, şartname ve sözleşme hükümleri kapsamında kapasite ve performans testine tabi tutulacak olup bu test çalışması sırasında performans ve kapasite garanti değerleri ispatlanacak ve ayrıca komisyon tesis ile ilgili kusur ve noksanlıklar tespit ederse tüm bunları belirten müfredatlı bir liste tanzim ederek geçici kabul zaptına ekleyecek ve komisyon bunların tamamlanması için gerekli süreyi de geçici kabul tutanağında belirtecektir. Ancak, tesisin sözleşme ile tayin edilmiş süre içinde noksansız ve kusursuz tamamlanıp çalışır halde teslimi aslolup, komisyonca noksanlıkların ve kusurun giderilmesi için verilecek sürede firma bu işleri tamamlamak yükümlülüğündedir. Deneme işletmesi süresinde kapasite ve performans değerleri ile tespit edilen noksanlıklar ve kusurlar bahsekonu verilen süre içinde tamamlanmazsa Trakya Birlik işi cezalı olarak devam ettirmekte veya hiçbir merciiden izin almaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmekte serbesttir.geçici kabul zaptı, komisyon üyeleri ve firma veya vekili tarafından imzalanacaktır. Deneme işletmesi ve geçici kabul sırasında yapılan incelemelerde fenni bakımdan kabulünde mahsur bulunmayan, ancak giderilmesi mümkün görülmeyen veya fazla masraflı veya zaman kaybını gerektiren kusur ve noksanlıklar olursa firmanın ödemesinden veya teminatından Trakya Birlik çe uygun görülecek bir miktar para geçici kabul tutanağında da gösterilmek şartıyla kesilerek iş kabul edilir. Firmanın buna bir itirazı olursa her türlü masraf kendisine ait olmak üzere bu kusur ve noksanlıkları düzeltmeye veya tamamlamaya mecburdur. MADDE 27-KESİN KABUL: Geçici kabulün itibar tarihinden itibaren garanti süresi sonunda firmanın müracaatı üzerine tesisin kesin kabül işlemine başlanır. Şartname ve ilgili sözleşmeye göre yapılmış tüm bu işlerde garanti süresi içinde, normal kullanım sonucu olmaksızın meydana gelecek kusur ve arızaların düzeltilmesi firmaya; normal bakım işleri Trakya Birlik e aittir. Kesin kabulde yapılacak deneme ve test çalışmalarında kullanılacak hammadde, yardımcı madde, elektrik, su, yakıt, buhar ve işçilik giderleri Trakya Birlik e aittir. Kesin kabul işlemleri, Trakya Birlik'çe kurulacak bir komisyon ve firma veya vekilinin iştirakiyle yürütülür. Kesin Kabul Komisyonu:Garanti edilen kapasite ve performans değerlerinin gerçekleştiğinin tespiti ve geçici kabul sırasında kabule şayan görülmüş, geçici kabulle kesin kabul arasında geçen sürede kullanılması sonucu tabi olan aşınma ve eksiltmeden doğan değişiklikler hariç olmak üzere şartname ve ilgili sözleşme konusu işin, şartname, sözleşme ve fenni icaplara uygun yapılmış olmasına atfedilecek herhangi bir değişiklik veya bozukluğun veya geçici kabulden sonra meydana gelmiş bir kusurun mevcut olup olmadığını inceler. Bu süre içinde firmanın bütün vecibelerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine atfedilecek hiçbir kusur ve noksanlık görülmediği takdirde bu hususu belirterek kesin kabul zaptını tanzim eder. Geçici kabul ile Kesin kabul arasındaki sürede vukuu bulmuş bir değişiklik görüldüğü takdirde bunların düzeltilmesi ve giderilmesi için firmaya uygun bir süre verilir.

13 -13- Firma bu süre içinde bu kusur ve noksanlıkları düzeltmez veya gidermezse, teminatı nakte çevrilerek bu işler Trakya Birlik çe yaptırılır. Teminattan artan miktar olursa iade edilir. Teminat bu işler için yetmezse aradaki farkı firma, Trakya Birlik e ödemekle yükümlüdür. MADDE 28- KESİN TEMİNATIN İADESİ: Kesin Teminat; Firmanın teklifinde belirtilmiş olan garanti süresi sonunda garanti edilen kapasite ve performans değerlerinin gerçekleştiğinin tespiti, varsa kusurlu malzemelerin tamir ve yenilenmesini müteakip tutanak düzenlenerek ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu onayı ile birlikte iade edilecektir. Ancak teminatın iade edilebilmesi için firmanın Trakya Birlik e hiçbir borcu olmaması ve Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirmesi şarttır. Aksi halde teminat nakte çevrilerek firmanın bu borçlarına karşılık tutulur ve fazla kısmı kendisine iade edilir. Şayet teminatı borçlarını karşılamazsa aradaki farkı firma, Trakya Birlik e ödemekle yükümlüdür. MADDE 29- REKLAMASYON: Tesisteki makina ve teçhizata ait kusurlar Trakya Birlik tarafından firmaya bu malzemenin tesellümünü müteakip herhangi bir zamanda bildirilebileceği gibi prosese yol verilmesinden itibaren 6 ay içinde de reklamasyon yapılabilir. Firmanın performans garantileri ile ilgili reklamasyonları karşılama süresi prosese yol verme tarihinden itibaren 12 ay dır. MADDE 30-İHTİLAFLARIN HALLİ: Şartname ve sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde Edirne Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE 31-VERGİ,RESİM VE HARÇLAR: Yurt içinden katılacak firmaların bu ihale ile ilgili yapacakları her türlü resim, vergi, harç ve giderler firmaya aittir. Yurt dışından katılacak firmalar için, Türkiye de yapılacak her türlü vergi, resim harç ve giderler Trakya Birlik e, firmanın ülkesindeki masraflar ise firmaya aittir. MADDE 32- TRAKYA BİRLİK YETKİSİ : Birliğimiz 2886 sayılı Devlet ihale kanununa bağlı değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta,iptal etmekte, kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir. MADDE 33 -Bu şartname 13 sayfa, 33 maddeden ibarettir. FİRMA S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

14

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 200 TON/GÜN (FİNAL) LİKİT RAFİNE-VİNTERİZE YAĞ KAPASİTELİ RAFİNE ÜNİTESİ TESİSİ ŞARTNAMESİDİR MADDE 1 -İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ: S.S.Trakya

Detaylı

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ MOTORİN VE ÖZEL KALORİFER YAKITI SATINALMA ŞARTNAMESİ S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İşletmelerinin Mart 2007

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR TüRKKIZILAY! 1868 TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 1- Sıhhiye Semt Polikliniği, asansör bakım

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

: TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi

: TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi 02/02/2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/2757 KONU : TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi SON BAŞVURU TARİHİ : 09/Şubat/2015 Pazartesi günü saat 1500 İşbu

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ 5355 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2007 No : 2007/13058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/3/1950 No : 5659

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) TOSB

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı olan, Bağış Yönetimi Sisteminde kayıtlı altında bulunan bağışçılarımıza bilgilendirme ve bağış çağrısı yapılması

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK, NO:21 ADRESİNDEKİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu na satın alınacak olan 19 kalem Otomotiv laboratuarı cihazları ve malzemeleri alımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE KAYIT NUMARASI : 2013/14093 Madde 1- İş Sahibine İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi Toprak Mahsulleri

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi binasının Yapısal Güçlendirme inşaat

Detaylı