S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ"

Transkript

1 S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ENTEGRE TESİSLER MARGARİN ÜNİTESİNE KOMPRESÖRLER, YÜKSEK BASINÇ POMPALARI,SOĞUTMA-YOĞURMA,REMELT, DİNLENDİRME GRUPLARI VE MÜŞTEMİLATININ TEMİN ve TESİSİNE AİT ŞARTNAMEDİR MADDE 1 -İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ: Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü ADRES: 1.Murat Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: EDİRNE MADDE 2- KISALTILMIŞ İSİMLER: Bu şartnamede; Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü yalnız TRAKYA BİRLİK adı ile, teklif verecek özel ve tüzel kişiler yalnız FİRMA adı ile anılmıştır. MADDE 3- ŞARTNAMENİN KONUSU: Trakya Birlik in Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Yenice Beldesinde kurulu Entegre Tesisleri Margarin Ünitesinde 1. hatta mevcut 2 adet 100 ton/gün kapasiteli SIG margarin paketleme makinası ile 2.hatta mevcut 1 adet 50 ton/gün kapasiteli ECOPACK margarin paketleme makinasını ve ileride 2.hatta kurulacak olan 100 ton/gün kapasiteli sanayi tip margarin dolumu yapan akıtmalı dolum makinası ve blok dolum makinasını besleyebilecek özelliklerde soğutma kompresörleri, yüksek basınç pompaları, soğutma-yoğurma grupları, akış yönlendirme sistemi, gereklilik durumuna göre resting tüpler, remelt üniteleri, nitrojen ünitesi ve elektrik panoları için gerekli makina ve müştemilatın temini, montaj işçiliği, montajda süpervizör bulundurulması, işletmeye alma, deneme çalışması, eğitim ve kabul tecrübelerinin yapılması, kase margarin hattı dahil mevcut margarin üretim hatlarında gerekli görülen tadilat ve revizyon işlerinin yapılması ve sistemin komple çalışır halde Trakya Birlik e teslimi, bu şartnamenin konusunu teşkil eder. MADDE 4-İSTENİLEN KAPASİTE DEĞERLERİ: Tesis edilecek soğutma kompresörleri, soğutma-yoğurma grupları, besleme, remelt ve dinlendirme üniteleri, formülasyonu %90 palm yağı ve çeşitleri ile hazırlanmış ve interesterifiye katı yağlar kullanılarak içerisinde max.%0,5 trans yağ bulunan margarin üretimi için; 1.hatta min.80 ton/gün kahvaltılık margarin, 2.hatta min. 40 ton/gün kahvaltılık margarin veya 100 ton/gün sanayi tipi margarin (tip 1 sulu, tip 2 susuz) (final yağ) üretecek kapasitede olacaktır. 2.hatta kullanılacak makina ve ekipmanlar, daha sonra temin edilecek blok dolum makinasına uygun ve 1.hatta problem olması durumunda 1.hattı min.60 ton/gün kapasite ile besleyebilecek özellikte olmalıdır. MADDE 5- İHALENİN TARİHİ,YERİ VE ŞEKLİ: Bu işe ait ihale tarihinde saat de TRAKYA BİRLİK Genel Müdürlüğü Edirne de Kapalı Zarf usulü teklif almak ve gerektiğinde pazarlığa davet etmek suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için firmaların teklif mektuplarını belirtilen tarih ve saate kadar Genel Müdürlüğümüze ulaştırmış olmaları gerekir. Postada olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. -2-

2 MADDE 6- TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLME ŞEKLİ: İhaleye iştirak edecek firmalar şartnameye uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubunu imzalayıp mühürleyecek ve bir zarfa koyduktan sonra zarfın üzerine Trakya Birlik Entegre Tesisleri Margarin Ünitesine Kompresörler, Yüksek Basınç Pompaları, Soğutma-Yoğurma, Remelt, Dinlendirme Grupları ve Müştemilatının Temini ibaresi ile firma isim ve adresi yazılacaktır. TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE; a)her sayfası imzalanmış ve mühürlenmiş şartname, B)Firmaca bu veya buna benzer tesis kurduğunu gösterir referans listesi, c)genel Müdürlüğümüz Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılan Geçici Teminata ait makbuz, d)ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet belgesi (asıl veya noter onaylı) e)ihaleye katılanın yetki belgesi (noter onaylı), f)firma tüzel kişi olduğu takdirde tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin yetkili olduğunu gösterir belge ve imza sirküleri(noter onaylı), g)yabancı firmayı temsilen katılınıyorsa Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir belge( noter onaylı) dış zarfa konulacak ve dış zarfın üzerine Trakya Birlik Entegre Tesisleri Margarin Ünitesine Kompresörler,Yüksek Basınç Pompaları Soğutma-Yoğurma, Remelt, Dinlendirme Grupları ve Müştemilatının Temini İhalesine Ait Belgeler ibaresi yazılarak imza edilip, mühürlenecektir. Teklif mektubu hazırlanırken fiyat detaylandırılacak olup, 1.KISIM:Soğutma kompresörleri, yüksek basınç pompaları, soğutma-yoğurma grupları, akış yönlendirme sistemi, gereklilik durumuna göre resting tüpler, remelt üniteleri, nitrojen ünitesi ve elektrik panoları için gerekli makina ve müştemilatın temini, fabrikaya teslimi, (CIF/Tekirdağ v.b.), montajda yeterli gün ve sayıda montör bulundurulması, devreye alma, eğitim ve kabul tecrübelerinin yapılarak Trakya Birlik e noksansız olarak teslimini kapsayacak olup; fiyatlandırma aşağıdaki şekilde gruplandırılacaktır. Freon Soğutmalı Amonyak Soğutmalı Birim Fiyat Adet Toplam Birim Fiyat Adet Toplam Kompresör Soğutma Yoğurma Akış Yönlendirme Yüksek BasınçPompası Remelt Ünitesi Resting Tüpü Sanayi Tipi Hat için Yoğurma Nitrojen Ünitesi Elektrik Panosu(komple yeni) Boru,Fiting,İzolasyon,Armatür, Göstergeler v.b. Süpervizör Hizmeti(montaj, devreye alma) Diğer,Sigorta,Nakliye v.b. Genel Toplam Elektrik panosu adaptasyon yapılması durumunda fiyat 2.KISIM:Montaj işçiliği, 3.KISIM:Mevcut hatlarda yapılacak tadilat ve revizyon işleri olarak verilecektir -3-

3 Ayrıca,makina ekipmanların teslim şekli firmalarca tekliflerinde belirtilecektir. Firmalar tekliflerinin geçerlilik süresini 1 aydan az olmamak üzere tekliflerinde belirtecektir. İhaleye katılma şartlarından (Teklif Mektubu ile birlikte verilecek belgeler) herhangi birisini yerine getiremeyen teklifler bulunduğu takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacak ve bu husus tutanağa geçilecektir. MADDE 7- TEMİNAT OLARAK ALINABİLECEK DEĞERLER : 1-Tedavüldeki Yeni Türk Lirası, USD veya EURO 2-Edirne de şubesi bulunan bir bankadan alınan banka teminat mektubu, 3-Devlet Tahvili, 4-Hazine Bonosu, 5-Uluslararası 1.sınıf bankalarca veya Türkiyedeki 1.sınıf bankalarca verilmiş dövize endeksli banka teminat mektubu. MADDE 8- TEMİNATLAR 7.maddede de belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir. 8.1-Firma teklif bedelinin %5 i oranında Geçici Teminat verecektir. 8.2-İhaleyi yüklenen firma ihale bedelinin %10 u oranında kapasite ve performans garantisi olarak Trakya Birlik e Kesin Teminat verecektir. 8.3-Yurt dışından ihaleye katılacak firmaların teminat mektupları firmaca 1.sınıf bir Türk Bankasına teyid ettirilecektir. 8.4-Geçici teminat ihalenin sonuçlanmasını müteakip iade edilecektir. MADDE 9-TESLİM SÜRESİ VE ÖDEME: Firmalar teklif mektubunda teslim süresini belirtecek olup,buna ait işin her safhasının yer aldığı iş termin planını tekliflerine ekleyeceklerdir. Teklifin 1., 2.ve 3.kısımlarındaki fiyatlandırmaya ait ödeme şeklini firma teklif mektubunda belirtilecektir. MADDE 10-YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR: İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında firmaların; Hile, desise, vait, nüfus kullanma ve çıkar sağlamak suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmaları veya teşebbüs etmeleri, Açık eksiltme usülüyle yapılan ihalelerde diğer isteklileri tereddüte düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemeleri ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme, tartışma yapmaları, İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya teşebbüs etmeleri, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemeleri, taahhüdünü yerine getirirken Trakya Birlik'e zarar verecek işler yapmaları veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmaları yasaktır. Bu fiil ve davanışlarda bulundukları anlaşılanlar, fiil ve davranışları ihale safhasında baki olmuşsa Trakya Birlik'ce ihaleye iştirak ettirilemeyecekleri gibi fiil ve davranışların özelliğine göre haklarında 1 yıla kadar Trakya Birlik'in bütün ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu fiil ve davranışlar ihale yapıldıktan sonra vukuu bulmuş ise yine 1 yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu durum Trakya Birlik'ce ilgili merciilere bildirilir. Ayrıca Trakya Birlik'in sözleşmeyi fesh hakkı saklı olacaktır. MADDE 11- İHALENİN SONUÇLANMASI : İhale, Trakya Birlik Yönetim Kurulu nun onayından sonra sonuçlanır. -4-

4 MADDE 12- TEKNİK SPESİFİKASYONLAR : KOMPRESÖRLER: Soğutma sistemleri soğutma gruplarına bağlı kullanılacak olup; soğutma sistemindeki ürünü 45 C den 10 C ye soğutmada kullanılacaktır. Kompresörlerin soğutma gücü kapasiteleri buna göre hesaplanacak olup; uygun kapasiteler teklif ile birlikte verilecektir. İki adet kompresör teklif edilececek olup;kompresörlerden biri birinci hattaki soğutma ve yoğurma gruplarını, diğeri ikinci hattaki soğutma ve yoğurma gruplarını besleyecektir Elimizde mevcut olan R12 gazı ile çalışan kase üretim soğutma grubu R22 gazı ile çalışan Grasso kompresöre işi alan firma tarafından adapte edilecektir Kompresörler; motor, receiver, yağ ayırıcı, su soğutmalı kondenser ve kontrol paneli ile teklif edilecektir.trakya Birlik çe verilecek soğutma suyu sıcaklığı max. 32 C olup, kompresör buna göre seçilecek ve kullanılacak soğutma suyu miktarı teklifte verilecektir. Sistem elektrik bağlantıları ve borulaması ile birlikte komple bir kaide üzerine oturtulmuş olarak teslim edilecektir Sistemde Avrupa Birliği normlarında çevreye uygun gaz kullanılacak olup; -Soğutma sıvısı Amonyak (R717) gazı için ayrıntılı fiyat teklifi verilecek, -Soğutma sıvısı Freon gazı için gazın cinsi ile birlikte ayrıntılı fiyat teklifi verilecektir Kompresörler,yağ püskürtmeli vidalı kompresör olmalıdır. Yağlı tip kompresörlerde yağ, bir yağ ayırıcı ile gazdan ayrılmalı ve sistemde bir yağ soğutucu kondenser olmalıdır Kompresörlerin kapasitesi kademeli olup; gerektiğinde %10-%100 arası kapasitelerde verimli olarak çalışabilmelidir Kompresörler için gerekli elektrik gereksinimleri teklifte açıkça belirtilmelidir Elektrik kesintilerinde sistemin tekrar devreye girmesi için kompresör ve soğutma grubu otomatik olarak kendiliğinden üretime hazır hale gelmelidir. (Sistemde yağ donması v.s) Kompresörlere ait elektrik panosu kaide üzerine monte edilmiş paslanmaz çelik malzemeden olacak ve tüm kontroller buradan yapılacaktır. (Arıza ve ikaz sistemleri, acil stop butonları olacaktır.) Elektrik panosu üzerinde kontrol parametreleri ve arızanın türü dijital olarak görülmelidir Kompresörlerde ve panodaki tüm malzemeler Batı Avrupa, ABD veya Japon menşeili olmalıdır Kompresörler uzun ömürlü olmalı, sessiz çalışabilmelidir Kompresörlerin yerleşim planı teklifte verilecektir Kompresörlerin Türkiye de yetkili firması mevcut olmalıdır Soğutma sıvısı ve montaj dahil olmalıdır YÜKSEK BASINÇ POMPALARI: Yüksek basınç pompaları sıvı ürünü yani emülsiyonu soğutma ve yoğurma grubuna basacaktır Birinci hat için; tek makina veya iki makina kahvaltılık paket margarin çalışma durumuna göre, min. 70 bar basınca dayanıklı, Lt./h kapasitede olmalıdır İkinci hat;kahvaltılık margarin, sanayi tipi margarin(endüstriyel tip) ve puff pastry margarin üretimine uygun olacak şekilde min. 100 bar basınca dayanıklı, Lt./h kapasitede olmalıdır Yüksek basınç pompaları ürünü homojen olarak taşımalı ve basınç farklılıkları uygun sistemler ile kontrol altına alınmalıdır. Pompalar soğutma ve yoğurma grubuna sabit basınçta ürün geçişi sağlamalıdır Pompa kafalarının sızdırmazlıkları herhangi bir yağlama gerektirmemelidir Yüksek basınç pompaları frekans invertörü sayesinde kapasite değişimi yapabilmelidir. -5-

5 Yüksek basınç pompalarının kapasitesi değişken ayarlanabilir olmalı, pompa, motor ve sistemde vibrasyon önleyici ekipmanlar tesis edilmelidir Yüksek basınç pompalarının emme kısmında bir filtre ve güvenlik valfi olmalı, basma kısmında ise basınç göstergesi ve buna bağlı basınç transmitteri bulunmalıdır Motorun üzeri paslanmaz çelik kapak ile kapatılmış, güvenlik kontrol altına alınmış olmalıdır Ürün ile temas edecek bütün parçalar AISI 316 olacak ve sızdırmazlık elemanlarının temini kolay, ölçüleri bilinen ve gıda ile temasa uygun materyellerden üretildiği firma tarafından teyid edilmelidir Yüksek basınç pompaları, Avrupa Topluluğu Basınçlı Cihazlar Standartları na uygun üretilmiş olmalı ve imalat, basınç v.b işlemlerin testleri yapılmış, standartlara uygun üretildiğine dair belgeler ve sertifikalar firma tarafından pompalar ile birlikte teslim edilmelidir Yüksek basınç pompalarında basınç emniyet valfi ve basınç dalgalanmalarını önleyici sistem bulunmalıdır Yüksek basınç pompalarının altında orjinal damlama tezgahı bulunmalı, sökülüp takılabilir ve temizliği yapılabilir olmalıdır Yüksek basınç pompalarının bakımı tarafımızca yapılabilir şekilde kolay olmalı, pompalar ile ilgili bakım, çalıştırma, kullanım talimatları ve teknik özellikleri Türkçe olarak verilmelidir Yüksek basınç pompalarının çalışma ses seviyesi teklifte belirtilmelidir Pompalar ve pompalarda kullanılan tüm malzemeler Batı Avrupa, ABD veya Japon menşeili olmalıdır Yüksek basınç pompaları CIP sistemi ile temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Hatlar arası yapılan sirkülasyonlu yıkamada pompaların dezenfeksiyonu sağlanmalıdır SOĞUTMA ve YOĞURMA GRUPLARI: Soğutma ve yoğurma grupları yenilebilen bitkisel yağ karışımlarından hazırlanmış düşük yağ oranlı ve trans yağ içermeyen interesterifiye edilmiş yağ ile hazırlanmış margarin kompozisyonlarının kristalizasyonu için kullanılacaktır. Her iki hattın soğutma ve yoğurma gruplarından ürün çıkış sıcaklığı max. 10 C (kahvaltılık margarinde) olacaktır Birinci hattın soğutma ve yoğurma grupları, kod lu paketleme makinalarına bağlı kullanılacak olup; soğutma ve yoğurma grupları kapasitesi, kompozisyonda soğutulması en zor olan palm yağı çeşitlerinin % 90 oranında olması (interesterifiye yağ kullanılacak olup; trans yağ max. % 0,5) durumunda (%5 geri dönüş hariç) min.80 ton/gün olmalıdır. Soğutma ve yoğurma gruplarının ürün giriş basıncı min.70 bar basınca dayanıklı olup; çıkış basıncı paketleme makinalarına uygun olmalıdır İkinci hattın soğutma ve yoğurma grupları; 680 kod lu paketleme makinasına veya sanayi tipi akıtmalı dolum makinasına veya blok margarin dolum makinasına bağlı kullanılacaktır. Ayrıca birinci hatta problem olduğunda ikinci hattaki soğutma grubu birinci hattın yerine kullanılacak ve iki paketleme makinasını besleyecek olup; bu durumda iki paketleme makinasının toplam kapasitesi firma tarafından verilecektir. İkinci hat münavebeli kullanılacağından kapasite seçerken tüm alternatifler düşünülerek belirlenmelidir İkinci hattın soğutma ve yoğurma grupları, 680 kod lu paketleme makinasına bağlı kullanıldığında soğutma ve yoğurma grupları kapasitesi, kompozisyonda soğutulması en zor olan palm yağı çeşitlerinin % 90 oranında olması (interesterifiye yağ kullanılacak olup; trans yağ max. % 0,5) durumunda %5 geri dönüş hariç soğutma ve yoğurma grubu için min.40 ton/gün olmalıdır. Soğutma ve yoğurma gruplarının giriş basıncı min. 70 bar a dayanıklı olup; soğutma ve yoğurma gruplarının çıkış basıncı paketleme makinasına uygun olmalıdır.

6 İkinci hattın soğutma ve yoğurma grupları akıtmalı dolum makinasına bağlı kullanıldığında soğutma ve yoğurma grupları kapasitesi 100 ton/gün sanayi tipi (endüstriyel tip) margarin üretimi sağlamalıdır. Soğutma ve yoğurma gruplarının giriş ve çıkış basıncı sanayi tipi margarin üretimi yapacak olan akıtmalı dolum makinasına uygun olmalıdır. (%5 geri dönüş hariç) İkinci hattın soğutma ve yoğurma grupları üretimi planlanan blok margarin imalatına uygun olmalı ve blok dolumu besleyecek kapasiteye ve min. 100 bar basınca sahip olmalıdır. Blok dolum kapasitesi teklifte verilmelidir İkinci hattın soğutma ve yoğurma grupları gerektiğinde birinci hatta kullanılabilecek durumda monte edilecek olup, kapasite ve basıncı iki makinaya min. 60 ton/gün kahvaltılık margarin üretimi yapacak şekilde olacaktır Her iki hat için kapasite ve basınç belirlenirken %90 palm yağı çeşitlerinden (interesterifiye yağ max. % 0,5 trans) hazırlanan kompozisyondan final yağ üretimi düşünülecektir İstenilen kapasitelere bağlı olarak soğutma silindiri en az 2 adet olmalı soğutma silindiri yüzey alanı, silindir ölçüleri, silindirlerin malzemesi, soğutma silindirleri arasında bağlantı boruları ile farklı kullanım dizaynları teklifte belirtilmelidir. Bağlantı boruları ile soğutma silindirleri formülasyona göre farklı şekilde kullanılabilmelidir Teklif edilecek soğutma grupları ile farklı dizaynlarda da kullanılabilecek yoğurma grupları olmalıdır. Yoğurma gruplarının da ayrıntılı spesifikasyonları teklifte verilmelidir Soğutma yüzey kapasitesi her hat için ayrı ayrı belirtilmelidir a-Soğutma yüzey alanı birinci hat için en zor formülasyon ile min. 80 ton/gün, (ilave olarak % 5 geri dönüş düşünülecektir) ton/h başına 0,8 m² den az olmamalıdır. Birinci hat soğutma yüzey alanının min.0,8 m² nin üzerinde takribi 1 m² civarı olması tercih sebebidir b-Soğutma yüzey alanı ikinci hat için en zor formülasyon ile min. 40 ton/gün, (ilave olarak % 5 geri dönüş düşünülecektir) ton/h başına min.0,8 m² ve üzeri olacaktır. Bu hatta seçilecek yüzey alanı 100 ton/ gün sanayi tipi margarin üretimine ve aynı hatta üretimi planlanan blok dolum margarin üretimine uygun olacaktır. Ayrıca birinci hat ile münavebeli kullanılacak olup; min. 60 ton/gün kapasiteye yetecek soğutma yüzey alanı hesaplanarak teklif verilmelidir Silindir üzerinde teklif edilecek silindir çapına uygun bıçak sırası ve sayısı en uygun kristalizasyon için teklifte belirtilmelidir. Kullanılacak bıçakların malzeme bilgisi, teknik özellikleri ve bıçakların yedekleri firmaca verilecektir Birinci ve ikinci hatta bulunan soğutma tüplerinin tahrik sistemleri değişken frekans ayarlı olmalı ve soğutma tüpleri münferid soğutma kontrol sistemine sahip olmalıdır Yoğurma üniteleri bağımsız, hız ayarı değişken frekans kontrol sistemi ile yapılacaktır Toplam kaç litrelik, kaç adet yoğurma ünitesinin sisteme dahil olacağı teklifte belirtilmeli ve yoğurma ünitelerinin farklı şekillerde kullanımını sağlayan bağlantı boruları temin edilmiş olmalıdır Elektrik kesintilerinde sistemin tekrar problemsiz devreye girmesi için soğutma ve yoğurma gruplarında güvenlik önlemi alınmış olmalı, sistem otomatik olarak soğutma tüpündeki likit gazı boşaltmalı, sistemdeki margarinin donması engellenerek sistem kendiliğinden hazır hale gelmelidir Soğutma silindiri gerektiğinde değiştirilebilir olmalıdır Soğutma ve yoğurma grubu içerisindeki rotorun (shaftın) etrafında ürün yapışmasını önlemek amacıyla su sirkülasyonunu sağlayan sıcak su ünitesi teklifte verilmelidir Her silindir diğerinden bağımsız olarak kontrol edilmelidir. Sıcaklık ve basınç transmitterleri her silindir ve yoğurucu çıkışında mevcut olmalıdır İkinci hattaki akıtmalı dolum makinası öncesi paket üretiminde kullanılmayan fakat sanayi tipi margarin üretiminde kullanılması gerekli olan ilave yoğurucu verilmelidir.

7 Soğutma ve yoğurma gruplarının sıcaklık çalışma aralıkları teklifte belirtilmelidir. Soğutma için kontrol ve otomatik valflerin çalışma aralıkları, evaporasyon sıcaklığı bir ana emme valfi ile kontrol edilmiş olup; soğutma sıvısı kontrol edilebilmelidir Soğutma ve yoğurma grupları tamamiyle yalıtılmış, etrafı kapatılmış bir sistem ile herhangi bir korozyon tehlikesi ve güvenlik kontrol altına alınmış olmalıdır Soğutma ve yoğurma grupları kapasitelerine ait kullanım, bakım, çalıştırma talimatları, teknik bilgiler, üzerinde periyodik değişmesi gereken malzemelerin cinsi ve süresi verilmelidir Soğutma ve yoğurma grupları CIP ile temizlenebilir şekilde dizayn edilmiş olmalıdır Soğutma ve yoğurma gruplarında kullanılacak malzeme cinsleri teklifte verilmelidir Tüm malzemeler Batı Avrupa, ABD ve Japon menşeili olmalıdır AKIŞ YÖNLENDİRME SİSTEMİ: ve 721 kod lu paketleme makinalarına bağlı kullanılacak (birinci hat); akış yönlendirme sistemi, soğutma grubundan çıkan ürünü bölerek iki paketleme makinasına eşit miktarda ayırmak amacıyla kullanılacak olup; akış yönlendirme sistemi kullanım amacına uygun olmalıdır Akış yönlendirme sistemi eşit miktarda ürün dağıtımı yanında eşit basınçta ürün dağıtmalı, sistemde regülasyon valfleri olmalıdır Vana-valf sistemi hijyenik olmalı CIP sistemi veya sirkülasyon yöntemi ile yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır Ürün ile temas eden tüm parçalar AISI 316 paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır RESTİNG TÜPLER: Yeni kurulacak soğutma gruplarının problemsiz çalışıp istenilen kalite ve kapasitede ürün paketlenebilmesi için mevcut resting tüplerde gerekli revizyon veya ilave tüp veya komple yeni resting tüpler; ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. Her bir resting tüpün kapasitesi palm oranı yüksek kompozisyonlu yağlarda (palm oranı %90), interesterifiye yağlardan hazırlanmış kompozisyonlarda, yüksek su oranlı margarinlerde min. 40 ton/gün kapasitede ürünün kristalizasyonunu ve problemsiz paketlenerek ambalajlanmasını sağlamalıdır Tüplerde kullanılan filtreler en az 2 şer tane olmalı ve ürün çeşidine göre yerleri değiştirilebilir olmalıdır Resting tüpler dıştan sıcak su ile ısıl işlem görmesi amacıyla ceketli olmalıdır. Ceketlerdeki sıcak suyun teminini ve sirkülasyonunu sağlayan sıcak su seti firmaca verilmelidir.(pompa, sabit tutacak sistem, tank, v.s.) Soğutma ve yoğurma gruplarından gelen margarinin resting tüp içerisinden boşluk oluşturmayacak şekilde makinaya geçişi sağlanmalıdır Resting tüp malzemesi kapasitesi, teknik özellikleri ve ton başına dinlendirme süresi teklifte verilmelidir Resting tüpler CIP sistemi veya sirkülasyon yöntemi ile temizlenip dezenfekte edilebilir olmalıdır REMELT ÜNİTELER: Remelt üniteleri, paketleme makinalarından veya akıtmalı dolum makinasından herhangi bir sebeple durma veya dolum fazlası ile geri dönen ürünün kontinü olarak yeniden eritilmesi amacıyla kullanılacak olup; emülsiyonu geri basılabileceği sıcaklığa kadar erittikten sonra pastörizatör öncesi emülsiyon tankına geri basacaktır no lu remelt ünitesi birinci hat olan iki paketleme makinası dönüşüne bağlı kullanılacak olup; çalışma kapasitesine göre yağı eritip pastörizatör öncesi emülsiyon 2 tankına geri basabilecek eşanjör tip remelt ünitesi olmalıdır.

8 no lu remelt ünitesi ikinci hat olan tek paketleme makinası dönüşüne bağlı kullanılacak olup; çalışma kapasitesine göre yağı eritip kahvaltılık hat çalışıyor ise pastörizatör öncesi emülsiyon 2 tankına geri basabilecek eşanjör tip remelt ünitesi olmalıdır no lu remelt ünitesi ikinci hat olan akıtmalı dolum makinası dönüşüne bağlı kullanılacak olup, çalışma kapasitesine göre yağı eritip akıtmalı dolum hattı çalışıyor ise pastörizatör öncesi akıtmalı dolum hattındaki emülsiyon 2 tankına geri basabilecek eşanjör tip remelt ünitesi olmalıdır Remelt üniteleri 10 C deki margarini 40 C-45 C ye yükselterek emülsiyon 2 tanklarına gönderecektir Margarin üretiminde süt fazı kullanılmakta olup, kullanılan süt fazından gelen protein miktarı max. %0,3 tür. Eşanjörler buna göre düzenlenecektir Remelt ünitesi paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalı, ayrıca sistemde kullanılan tüm malzemeler gıdaya uygun malzemeden üretilmiş olmalı ve temizlik esnasında asidik-bazik dezenfektanlardan etkilenmemelidir Sızdırmazlık elemanları contalar kolay değiştirilebilir clip-on olmalıdır Remelt ünitesi CIP sistemi veya sirkülasyon yöntemi ile temizlenip dezenfekte edilebilir olmalıdır Üretim sırasında remelt üniteleri amaca uygun hizmet verecek olup; komple üretim sistemi içerisinde problemsiz, sürekliliği sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Eritilecek ürün miktarına bağlı olarak sistem kendini dengelemelidir.(ihtiyacı kadar buhar, su v.b çekmeli gibi) NİTROJEN ÜNİTESİ : İkinci hatta sanayi tipi margarin üretiminde kullanılmak üzere ayarlanabilir nitrojen (azot) besleme ünitesi teklif edilecek olup; nitrojen besleme ünitesi uygun olan gerekli prosese bağlanacaktır ELEKTRİK - KONTROL PANELİ: Akış diyagramında çalışan elemanların çalışır veya kapalı durumda olduğunu ve yağ akışını bir akım şeması üzerinde göstermelidir Hattın genel kullanımı için manuel, yarı ve tam otomatik programlar olmalıdır Kontrol göstergelerinin set değerleri ve gerçek değerleri gözlemlenmelidir Proses parametreleri ve ilgili değerler gözlemlenmelidir.(basınç, debi v.b.) Arızaların ve hatların ikazını sağlayan sistem olmalıdır. (ses ve ışıkla) Basit reçete saklaması mümkün olmalıdır Tanklardaki seviye kontrolü olmalı ve belirlenecek seviyede ikaz verecek sistem olmalıdır Sistem emülsiyon fazının hazırlanması için manuel, yarı ve tam otomatik programları içermelidir Üretimin durdurulması ve başlaması için gerekli prosedürleri içermelidir Elektrik panolarında kullanılacak motor hız kontrol cihazları ve diğer malzemeler Siemens, ABB, Omron, Telemecanique, Klöckner Moiler, Danfoss, Phoenix Contact veya Weidmuller marka olacaktır Pano ve sistemler topraktan veya fazlardan gelebilecek yüksek gerilim ve yıldırım darbelerine karşı korunmuş olacaktır Panolara ait topraklamalar eksiksiz olacak, topraklama barası/iletkeni toprakla irtibatlandırılacaktır Tüm değişken frekanslı tahrikler ve motor kontrolleri için koruma olmalıdır Kullanılacak enerji, sinyal v.s kabloları Hes, Pyrismian veya Batı Avrupa menşeili olacaktır.

9 Elektrik panoları en az IP 55, pano üzerindeki buton, şalter, lamba v.s ekipmanlar IP 65 koruma sınıflı olacaktır Prosesteki tüm ekipmanlara giden kablolar son noktaya kadar dış etkenlerden (ısı, nem, buhar, fiziki darbe v.s ) etkilenmeyecek şekilde korunacaktır. (Spiral, kablo kanalı v.s) Motor hız kontrol cihazı olan panolarda pano içi sıcaklığın 35 C yi aşmaması için gerekli tertibat olacaktır. Pano içi hava ile pano dışı havayı karşılaştırmadan soğutma yapan fan-klima sistemi kullanılmalıdır. MADDE 13-GENEL HUSUSLAR: 13.1-Firma, şartname konusu olan bu işte uzman olarak kabul edildiğinden; Teknik Şartnamede belirtilmemiş hususlar olsa dahi, tesisin sağlıklı, istenilen kalite ve kapasitede çalışabilmesi için gerekli makina ve ekipmanları özellikleri ile birlikte teklif ve temin edecek olup, işi Trakya Birlik e eksiksiz ve komple çalışır vaziyette teslim etmekle yükümlüdür Firmalar tekliflerinin orjinalini ve Türkçe tercümesini vermelidir İhaleyi yüklenen firma Türkçe işletme, bakım el kitaplarını, tesisin projelerini ve yedek parça listelerini Trakya Birlik e verecektir Sistemde kullanılacak tüm makina, teçhizat ve malzemeler Batı Avrupa, ABD veya Japon menşeili olmalıdır Proseste kullanılan ve gıda ile temas eden tüm alet ve teçhizat gıdaya uygun malzemeden imal edilmiş olmalı, CIP sistemi veya sirkülasyon yöntemi ile hat ve tank temizliğinde kullanılacak olan, asidik-bazik dezenfektan maddelerden etkilenmemelidir Firma, kurulacak tesisin toplam kurulu elektrik gücünü teklifinde belirtecektir Firma, sistem için gerekli su, soğutma suyu, buhar, hava v.b. ihtiyaçları teklifinde belirtecektir Ünite içerisinde montajda kullanılacak boru, vana, fittings v.b malzemeler firma tarafından verilecektir Garanti süresi sistemin devreye alınmasından itibaren min. 2 yıl olmalı, yedek parça temini en az 10 yıl olmalıdır Sistem için gerekli acil yedek parçalar sistemin kuruluşunda verilmeli, verilecek acil yedek parça listesi teklifte belirtilmelidir Sistem için gerekli soğutma suyu, yağ, elektrik, hava, buhar vs. hatları ünite binası dışına kadar Trakya Birlik çe sağlanacaktır Trakya Birlik çe sağlanacak enerji, su, buhar, hava özellikleri: Buhar :10 bar olarak üniteye kadar gelecek firma 8 bar ve altındaki kullanım yerlerine göre regülasyonunu yaparak kullanacaktır. Hava :6 bar da verilecektir. Özel bir şartlandırma gerekiyorsa (Ekstra kurutma, yağlama gibi) Firma tarafından yapılacak ve regüle edilecektir. Soğutma Suyu : Yumuşatılmış maksimum 32 ºC de verilecektir. Proses Suyu : Yumuşatılmış, ortam sıcaklığında verilecektir. Elektrik : 380 V, 50 Hz olarak verilecektir. MADDE 14-MONTAJ, DEVREYE ALMA VE EĞİTİM Firma montaj süresince mekanik ve elektrik konuları ile ilgili olarak yeterli gün ve sayıda montör bulunduracaktır Devreye alma Firma Süpervizörü nezaretinde olacak ve elemanların eğitimi tamamlanana kadar görev yapacaktır.

10 -10- MADDE 15-SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI VE TEMİNATLARIN İRAD KAYDEDİLECEĞİ HALLER: 15.1-İhale, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Kararı ile kesinlik kazanır. Bu karar, firmanın kanuni adresine bildirilecek olup, firmaya yapılan bildirime müteakip firma 10 gün içerisinde kesin teminatı vermeye ve bütün giderleri kendisine ait olmak üzere sözleşme imzalamaya mecburdur. Firma sözleşmeyi bu süre içerisinde imzalamadığı takdirde Geçiçi Teminat irad kaydedilir Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme şartlarından herhangi birinin firma tarafından yerine getirilmemesi halinde kesin teminat hiçbir ikaza gerek kalmaksızın irad kaydedilebilecektir. MADDE 16- İŞ YERİNİN İNCELENMESİ : Firma, teklifini vermeden önce işin mahiyetini, yerini, genel ve mahalli özelliklerini, su, elektrik temini imkanlarını inceleyerek bu hususlar hakkında tam bilgi edinecektir. Firmanın teklif vermesiyle birlikte bütün bu incelemeleri yaptığı ve bu konuda tam bilgi edindiği, projeleri hazırlarken ve işin bedelini hesaplarken bu hususları gözönünde bulundurduğu kabul edilir. Bu sebeple firma işin yürütülmesi sırasında şartların değiştiği iddiasında bulunamaz ve herhangi bir hak talep edemez. Firma,bütün bu şartları dikkate alarak temin ve tesis edeceği makina ve ekipmanın detaylı akım şemasını kapasitelerini de belirtmek üzere hazırlayacak ve teklif ile birlikte verecektir. MADDE 17- TEKNİK İCAPLARA GÖRE İŞ YAPILMASI : Sanayideki standartlara,teknik icaplara göre ve ayrıca tesisin normal çalışması için yapılması gerekli bu kabil imalatın yapılmasına, firma tüm iş ve hizmetleri fenni şart, icaplarda ve maksada uygun olarak yapıp noksansız teslim etmekle yükümlüdür. Teknik icaplara, maksada uygun iş yapılmaması halinde firma sorumlu olacaktır.trakya Birlik her türlü hukuki yola başvurarak hakkını arayacaktır. MADDE 18- GARANTİ : Firma teklif mektubunda tesisin garanti süresini belirtecek olup garanti süresi 2 yıldan az olmayacaktır. Garanti süresi; Firmanın tesisin komple çalışır halde Trakya Birlik e teslimi sonrası yapılacak geçici kabul çalışmalarına müteakip düzenlenecek geçici kabul tutanağının Trakya Birlik Yönetim Kurulu nca onaylandığı tarihten itibaren başlayacaktır. MADDE 19- FİRMANIN MONTAJ MAHALİNDE TEKNİK PERSONEL BULUNDURMA MECBURİYETİ VE MONTAJ ŞEFLİĞİ : Montaj sırasında firma yeterli sayı ve nitelikte teknik personeli bulunduracaktır.sözkonusu teknik personelin montaj sırasında montaj mahalinde bulunmamaları halinde Trakya Birlik işi durdurmaya yetkilidir.montajla ilgili olarak montaj şefine yapılacak her türlü tebligat bizzat firmanın kendisine yapılmış sayılacaktır. MADDE 20-MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI: Firmaya mücbir sebepler dışında hiçbir sebeple süre uzatımı verilmez. Mücbir sebepler ; 1-Olağanüstü tabiat halleri (deprem, sel, su baskını v.b.) 2-Sosyal sebepler (kanuni grev, bulaşıcı hastalıklar, kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi v.b.)

11 -11- Süre uzatımı gerektiren yukarıdaki haller vukuunda firma bu hadisenin tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde mücbir sebebi belirten mahalli idareden alınmış resmi belgeyi Trakya Birlik'e sunacak ve mücbir sebebin ne kadar devam edeceğini yazılı olarak bildirecektir.süresi içinde yapılmayan müracatlar dikkate alınmaz ve firmanın süre uzatımı isteme hakkı kalmaz. MADDE 21-İŞE BAŞLAMA, BİTİRME SÜRESİ VE CEZAİ ŞARTLAR: Firma, sözleşmenin imza tarihinden itibaren (ya da akreditif açılmasını müteakip) işe başlayarak teklifinde belirtmiş olduğu günde sözkonusu makina ekipmanları temin etmek, gerekli görülen tadiklat ve revizyonları yapmak ve sistemi komple çalışır halde devreye almak yükümlülüğündedir. Firma, teklifinde tesisin çalışır vaziyette teslim süresini belirtecek olup; bu sürenin içerisindeki montaja ait süre ayrıca belirtilecektir. Makina ve ekipmanların fabrikamıza geliş tarihi ile montörün gelişi firma tarafından koordine edilecektir. Teslim süresi, Madde 20 de belirtilen mücbir sebepler dışında uzatılamaz. Firma, mücbir sebepler dışında teklifinde belirttiği sürede sözkonusu makina ve ekipmanları teslim etmez ise YTL./gün gecikme cezası ödemeyi peşinen kabul eder. Gecikme 20 günü geçer ise Trakya Birlik, bu cezayı sürdürmede, beklemede veya sözleşmeyi fesh etmekte serbesttir.sözleşmenin feshi durumunda feshin onayı ile ceza başlama tarihi arasındaki süre, gecikme süresine tabi olur ve bu ceza hiçbir ihtara gerek kalmaksızın firmanın vermiş olduğu Kesin Teminatı nakde çevrilerek tahsil edilebilir.bu maddede belirtilen sebeplerle sözleşmenin feshi halinde bu şartname konusu iş ve hizmetleri Trakya Birlik bir diğer firmaya yaptırdığında Trakya Birlik in aleyhine zuhur edecek fiyat farkını Trakya Birlik in bu konuda talebini müteakip 10 gün içinde ve defaten ödemeyi firma kabul ve taahhüt eder. Firma, taahhüt konusu işi kısmen veya tamamen başkasına devredemez. Devrettiği takdirde Trakya Birlik çe sözleşmesi fesh edilerek kesin teminatı irad kaydedilebilir. MADDE 22-İŞÇİLERİN HAKLARI: Firma montaj işinde çalıştıracağı işçi ve personel ile ilgili hükümlerini eksiksiz uygulamaya ve işçi sağlığı ile ilgili tedbirleri almaya mecburdur. Firmanın bu vecibeyi yerine getirmemesi sonucu Trakya Birlik in uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanın firma tarafından karşılanacağını firma ihaleyi almakla kabul eder. İş kazalarından doğacak her türlü tazminat ve sorumluluk firmaya aittir. MADDE 23-SİGORTA: Makina teçhizatın Trakya Birlik e teslimine kadar (CIF/Tekirdağ v.b.) olan süre zarfında sigorta ihaleyi yüklenen firmaya aittir. Montaj da firma tarafından yapılacak ise montaj ve her türlü makina teçhizatın All risk sigortası ve ilaveten lüzum görülecek diğer sigorta türleri de firmaca Trakya Birlik adına yaptırılacaktır. MADDE 24-İŞYERİNİN KORUNMASI: Montaj mahallindeki her türlü tesisat ve montaj malzemelerinin Trakya Birlik çe gösterilen yerde muhafazası, tesisatın ve işin her kısmının muhafazası, firmaya aittir.firma işyeri intizamının temini ve muhafazası için Trakya Birlik tarafından verilecek talimatlara uyacaktır. MADDE 25-İMALAT-MONTAJ VE DİĞER İŞLERDEKİ HATA KUSUR VE NOKSANLIKLAR: Firma tarafından yapılacak olan imalat, montaj, tadilat vs. diğer işler bizzat firma tarafından imal edilmeyip üçüncü şahıslardan temin suretiyle Trakya Birlik'e teslim edilmiş olan malzemeye de şamil olmak üzere hata, kusur bulunduğu, malzemenin uygun vasıfta olmadığı,

12 -12- gerek işin süresince, gerek garanti süresi içinde tespit edildiği takdirde gerekli yeniden imal ve temin, takma, sökme, yeniden yapma veya herhangi bir şekilde onarım işlerinin yapılması firmadan istenir.bu işlerin şartname ve teknik icaplara uygun olarak bilabedel yapılması firmanın yükümlülüğündedir. MADDE 26-DENEME İŞLETMESİ VE GEÇİCİ KABUL: Bu şartname konusu işin tümü tamamlanıp tesisin deneme işletmesine hazır olduğunu firma,trakya Birlik e yazılı olarak bildirir. Deneme işletmesi, Tarkya Birlik çe teşkil edilecek bir komisyon ve firma teknik elemanı tarafından müştereken yapılır. Deneme işletmesi süresince firma veya vekilinin iş başında bulunması şarttır. Deneme işletmesi 30 gün olup, Trakya Birlik dilerse bu süreyi uzatabilir veya kısaltabilir.deneme işletmesi sırasında kullanılacak hammadde, yardımcı madde,elektrik,su, yakıt,buhar ve işçilik giderleri Trakya Birlik e aittir. Komisyon ve firmanın teknik elemanlarınca yapılan deneme işletmesinde tesis, şartname ve sözleşme hükümleri kapsamında kapasite ve performans testine tabi tutulacak olup bu test çalışması sırasında performans ve kapasite garanti değerleri ispatlanacak ve ayrıca komisyon tesis ile ilgili kusur ve noksanlıklar tespit ederse tüm bunları belirten müfredatlı bir liste tanzim ederek geçici kabul zaptına ekleyecek ve komisyon bunların tamamlanması için gerekli süreyi de geçici kabul tutanağında belirtecektir. Ancak, tesisin sözleşme ile tayin edilmiş süre içinde noksansız ve kusursuz tamamlanıp çalışır halde teslimi aslolup, komisyonca noksanlıkların ve kusurun giderilmesi için verilecek sürede firma bu işleri tamamlamak yükümlülüğündedir. Deneme işletmesi süresinde kapasite ve performans değerleri ile tespit edilen noksanlıklar ve kusurlar bahsekonu verilen süre içinde tamamlanmazsa Trakya Birlik işi cezalı olarak devam ettirmekte veya hiçbir merciiden izin almaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmekte serbesttir.geçici kabul zaptı, komisyon üyeleri ve firma veya vekili tarafından imzalanacaktır. Deneme işletmesi ve geçici kabul sırasında yapılan incelemelerde fenni bakımdan kabulünde mahsur bulunmayan, ancak giderilmesi mümkün görülmeyen veya fazla masraflı veya zaman kaybını gerektiren kusur ve noksanlıklar olursa firmanın ödemesinden veya teminatından Trakya Birlik çe uygun görülecek bir miktar para geçici kabul tutanağında da gösterilmek şartıyla kesilerek iş kabul edilir. Firmanın buna bir itirazı olursa her türlü masraf kendisine ait olmak üzere bu kusur ve noksanlıkları düzeltmeye veya tamamlamaya mecburdur. MADDE 27-KESİN KABUL: Geçici kabulün itibar tarihinden itibaren garanti süresi sonunda firmanın müracaatı üzerine tesisin kesin kabül işlemine başlanır. Şartname ve ilgili sözleşmeye göre yapılmış tüm bu işlerde garanti süresi içinde, normal kullanım sonucu olmaksızın meydana gelecek kusur ve arızaların düzeltilmesi firmaya; normal bakım işleri Trakya Birlik e aittir. Kesin kabulde yapılacak deneme ve test çalışmalarında kullanılacak hammadde, yardımcı madde, elektrik, su, yakıt, buhar ve işçilik giderleri Trakya Birlik e aittir. Kesin kabul işlemleri, Trakya Birlik'çe kurulacak bir komisyon ve firma veya vekilinin iştirakiyle yürütülür. Kesin Kabul Komisyonu:Garanti edilen kapasite ve performans değerlerinin gerçekleştiğinin tespiti ve geçici kabul sırasında kabule şayan görülmüş, geçici kabulle kesin kabul arasında geçen sürede kullanılması sonucu tabi olan aşınma ve eksiltmeden doğan değişiklikler hariç olmak üzere şartname ve ilgili sözleşme konusu işin, şartname, sözleşme ve fenni icaplara uygun yapılmış olmasına atfedilecek herhangi bir değişiklik veya bozukluğun veya geçici kabulden sonra meydana gelmiş bir kusurun mevcut olup olmadığını inceler. Bu süre içinde firmanın bütün vecibelerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine atfedilecek hiçbir kusur ve noksanlık görülmediği takdirde bu hususu belirterek kesin kabul zaptını tanzim eder. Geçici kabul ile Kesin kabul arasındaki sürede vukuu bulmuş bir değişiklik görüldüğü takdirde bunların düzeltilmesi ve giderilmesi için firmaya uygun bir süre verilir.

13 -13- Firma bu süre içinde bu kusur ve noksanlıkları düzeltmez veya gidermezse, teminatı nakte çevrilerek bu işler Trakya Birlik çe yaptırılır. Teminattan artan miktar olursa iade edilir. Teminat bu işler için yetmezse aradaki farkı firma, Trakya Birlik e ödemekle yükümlüdür. MADDE 28- KESİN TEMİNATIN İADESİ: Kesin Teminat; Firmanın teklifinde belirtilmiş olan garanti süresi sonunda garanti edilen kapasite ve performans değerlerinin gerçekleştiğinin tespiti, varsa kusurlu malzemelerin tamir ve yenilenmesini müteakip tutanak düzenlenerek ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu onayı ile birlikte iade edilecektir. Ancak teminatın iade edilebilmesi için firmanın Trakya Birlik e hiçbir borcu olmaması ve Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirmesi şarttır. Aksi halde teminat nakte çevrilerek firmanın bu borçlarına karşılık tutulur ve fazla kısmı kendisine iade edilir. Şayet teminatı borçlarını karşılamazsa aradaki farkı firma, Trakya Birlik e ödemekle yükümlüdür. MADDE 29- REKLAMASYON: Tesisteki makina ve teçhizata ait kusurlar Trakya Birlik tarafından firmaya bu malzemenin tesellümünü müteakip herhangi bir zamanda bildirilebileceği gibi prosese yol verilmesinden itibaren 6 ay içinde de reklamasyon yapılabilir. Firmanın performans garantileri ile ilgili reklamasyonları karşılama süresi prosese yol verme tarihinden itibaren 12 ay dır. MADDE 30-İHTİLAFLARIN HALLİ: Şartname ve sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde Edirne Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE 31-VERGİ,RESİM VE HARÇLAR: Yurt içinden katılacak firmaların bu ihale ile ilgili yapacakları her türlü resim, vergi, harç ve giderler firmaya aittir. Yurt dışından katılacak firmalar için, Türkiye de yapılacak her türlü vergi, resim harç ve giderler Trakya Birlik e, firmanın ülkesindeki masraflar ise firmaya aittir. MADDE 32- TRAKYA BİRLİK YETKİSİ : Birliğimiz 2886 sayılı Devlet ihale kanununa bağlı değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta,iptal etmekte, kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir. MADDE 33 -Bu şartname 13 sayfa, 33 maddeden ibarettir. FİRMA S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

14

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ TUZ SATINALMA ŞARTNAMESİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ TUZ SATINALMA ŞARTNAMESİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ TUZ SATINALMA ŞARTNAMESİ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, İşletmelerinde kullanılmak üzere 720 ton Ham Tuz ve 681 ton

Detaylı

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ MOTORİN VE ÖZEL KALORİFER YAKITI SATINALMA ŞARTNAMESİ S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İşletmelerinin Mart 2007

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

TRAKYA BİRLİK ÇORLU SU KUYULARI - ENTEGRE TESİSLERİ SU İSALE HATTINA AİT ŞARTNAMEDİR

TRAKYA BİRLİK ÇORLU SU KUYULARI - ENTEGRE TESİSLERİ SU İSALE HATTINA AİT ŞARTNAMEDİR S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ TRAKYA BİRLİK ÇORLU SU KUYULARI - ENTEGRE TESİSLERİ SU İSALE HATTINA AİT ŞARTNAMEDİR MADDE 1 - İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ: Trakya Yağlı

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR Birliğimiz Karacabey Yağ Fabrikası / KARACABEY - BURSA da bulunan takribi 1.110 ton tank dibi tortu satış ihalesi 16.11.2015 günü, saat 14:00

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR Birliğimiz Entegre Tesisleri / TEKİRDAĞ da takribi 500 ton asitli yağ satış ihalesi 09.11.2016 günü, saat 14:00 da Kapalı Zarf Açık Artırma Usulü

Detaylı

1 ADET OTOMATİK PALET DİZİCİ ROBOT, 1 ADET OTOMATİK STREÇLEME MAKİNASI VE MÜŞTEMİLATININ TEMİNİ ŞARTNAMESİ MADDE 1 -İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ:

1 ADET OTOMATİK PALET DİZİCİ ROBOT, 1 ADET OTOMATİK STREÇLEME MAKİNASI VE MÜŞTEMİLATININ TEMİNİ ŞARTNAMESİ MADDE 1 -İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ: S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 1 ADET OTOMATİK PALET DİZİCİ ROBOT, 1 ADET OTOMATİK STREÇLEME MAKİNASI VE MÜŞTEMİLATININ TEMİNİ ŞARTNAMESİ MADDE 1 -İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ 2015 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ

BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ 2015 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ Birliğimizce 2015 yılı için yaptırılacak ajandalara ait şartnamedir. 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYA

Detaylı

AJANDA ŞARTNAMESİ ../..

AJANDA ŞARTNAMESİ ../.. AJANDA ŞARTNAMESİ Birliğimizce 2012 yılı için yaptırılacak ajandalara ait şartnamedir. 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYA BİRLİK) Genel

Detaylı

YAZLIK VE KIŞLIK İŞ TULUMU ŞARTNAMESİ

YAZLIK VE KIŞLIK İŞ TULUMU ŞARTNAMESİ YAZLIK VE KIŞLIK İŞ TULUMU ŞARTNAMESİ Birliğimiz reklamını içeren aşağıdaki beden, miktar ve özellikleri belirtilen Yazlık ve Kışlık iş Tulumu yaptırılacaktır. 1- İHALE TARİHİ VE YERİ Bu satınalma işine

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Birliğimiz Entegre Tesisleri / TEKİRDAĞ da 500 ton, Karacabey Yağ Fabrikası / KARACABEY - BURSA da 150 ton olmak üzere Şubat 2016 - Temmuz 2016 ( 6 aylık ) döneminde

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR Birliğimiz Entegre Tesisleri / TEKİRDAĞ da takribi 500 ton, Karacabey Yağ Fabrikası / KARACABEY - BURSA da takribi 200 ton ( toplam 700 ton )

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trakya Birlik Entegre Tesisleri Buhar Santraline 1 adet 15 t/h Kapasiteli, Kömür Yakıtlı Buhar Kazanı ve Müştemilatının Temini

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ENTEGRE TESİSLER BUHAR SANTRALI ÜNİTESİNE 1 ADET BUHAR KAZANI

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ENTEGRE TESİSLER BUHAR SANTRALI ÜNİTESİNE 1 ADET BUHAR KAZANI S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ENTEGRE TESİSLER BUHAR SANTRALI ÜNİTESİNE 1 ADET BUHAR KAZANI ve MÜŞTEMİLATININ İMALAT VE MONTAJINA AİT ŞARTNAMEDİR. MADDE 1-İŞİ YAPTIRACAK

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI:

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trakya Birlik Entegre Tesisleri Likit Dolum Ünitesine dolum hatları için Otomatik Paletleme ve Streç Sarma Makinalarının Temin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ KEPEK VE RAZMOL SATINALMA ŞARTNAMESİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ KEPEK VE RAZMOL SATINALMA ŞARTNAMESİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ KEPEK VE RAZMOL SATINALMA ŞARTNAMESİ Birliğimiz Tekirdağ Entegre Tesisleri ve Bursa Karacabey Karma Yem Fabrikalarımızın ihtiyacı için 8.200

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 150 TON/GÜN KAPASİTELİ SOĞUK NÖTRALİZASYON PROSESİ ŞARTNAMESİDİR

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 150 TON/GÜN KAPASİTELİ SOĞUK NÖTRALİZASYON PROSESİ ŞARTNAMESİDİR S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 150 TON/GÜN KAPASİTELİ SOĞUK NÖTRALİZASYON PROSESİ ŞARTNAMESİDİR MADDE 1 -İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ: S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ JENERATÖRLERİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ JENERATÖRLERİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ JENERATÖRLERİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR.

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nce (TRAKYA BİRLİK) Ağustos 2012-Temmuz 2013 devresinde S.S. 285 Sayılı Keşan Yağlı Tohumlar Tarım Satış

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ TRAKYA BİRLİK İŞLETMELERİNE ELEKTRİK PİYASASINDAN AKTİF ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ ŞARTNAMESİ MADDE 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ: S.S.

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM: Bakımı yapılacak Yangın Pompaları 1 adet Elektrikli Joker Pompa, 1 Adet Dizel Yangın Pompasıdır. Söz konusu iş, 6 ayda 1 defa

Detaylı

KSB Yangın Setleri VdS

KSB Yangın Setleri VdS KSB Yangın Setleri VdS Alman VdS Onayı Almanya da yaklaşık 50 yıldır kullanılan yangın standardıdır VdS Kurumu; Alman Sigortacılar Birliği olup; yangın standartlarını belirler, malzeme onaylarını ve testlerini

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ PARÇA HARİÇ : SÖZLEŞME NO : 1. TARAFLAR : 2. SİSTEM : 1.1 Bir tarafta ticari ikametgahı AKŞEMŞETTİN MAH. ÇAĞLAYAN CAD. NO: 21/A Sincan / ANKARA olan YEDİEL ISITMA SOĞUTMA

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 Soğutma gücü 260-1800 kw Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 COPYRIGHT Tüm hakları saklıdır. Bu dokümantasyonun hiçbir bölümü, GEA Refrigeration Germany GmbH (bundan böyle Üretici olarak anılacak)

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALON SES VE IŞIK SİSTEMİ MAL ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI:

ÇOK AMAÇLI SALON SES VE IŞIK SİSTEMİ MAL ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI: ÇOK AMAÇLI SALON SES VE IŞIK SİSTEMİ MAL ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALE KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI: Çok Amaçlı Salon Ses ve Işık Sistemleri İhalesi; Mal Alımı Genel Şartname

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır.

Detaylı

İDARİ ŞARTNAME m2 KİMYASAL VE MEKANİK DAYANIMI YÜKSEK POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMA işi kapalı zarf teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.

İDARİ ŞARTNAME m2 KİMYASAL VE MEKANİK DAYANIMI YÜKSEK POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMA işi kapalı zarf teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. İDARİ ŞARTNAME 1-KONU: 1500 m2 KİMYASAL VE MEKANİK DAYANIMI YÜKSEK POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMA işi kapalı zarf teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 2-TEKNİK ÖZELLİKLER: Satın alınacak malzeme ve hizmete

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Özel İdare

Detaylı

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/11 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR...

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER 1. TARAFLAR 2. SÖZLEŞME KONUSU 3. SÖZLEŞME KAPSAMI 4. SÖZLEŞMENĐN AMACI 5. SÖZLEŞMENĐN SÜRESĐ 6. BAKIM KOŞULLARI 7. SERVĐS ALICININ SORUMLULUKLARI 8. SÖZLEŞME

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6404 17.03.2015 Konu : Alarm ve İzleme Sistemi Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Alarm ve İzleme Sistemi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 8268 29.03.2016 Konu : Ticaret ve Sanayi Müzesi Kompanzasyon Panosu Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Ticaret ve Sanayi Müzesi Kompanzasyon Panosu

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında kitap ve test alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1/6 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve hizmet kalitesini etkileyen ekipmanlarının bakım faaliyetlerinin

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

İDARİ ŞARTNAME. İhalede yetkilisi hazır bulunmayan firmanın kapalı zarf teklifindeki fiyat, son fiyat kabul edilir.

İDARİ ŞARTNAME. İhalede yetkilisi hazır bulunmayan firmanın kapalı zarf teklifindeki fiyat, son fiyat kabul edilir. İDARİ ŞARTNAME 1-KONU: S.S. TARİŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ne bağlı ALAŞEHİR SİRKE- PEKMEZ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ ne 1 adet ETİKETLEME MAKİNESİ kapalı zarf teklif almak suretiyle satın alınacaktır.

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21634 13.10.2015 Konu : Fotokopi Makinesi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Fotokopi Makinesi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 20.10.2015

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6332 17.03.2015 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı yapılacaktır.

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

24 İL E MARGARİN-RAFİNE YAĞ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR.

24 İL E MARGARİN-RAFİNE YAĞ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. 24 İL E MARGARİN-RAFİNE YAĞ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nce (TRAKYA BİRLİK) üretilen rafine ayçiçek yağı, rafine mısır yağı, zeytinyağı ve margarin

Detaylı

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY BAKIM SÖZLEŞMESİ (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları Sadettin TOLAY VD ASLANBEY 471 941 757 94 İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. Nar İş Hanı 1 / 8

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19 010 SİSTEMİ 1 VOLUMETRİK DAĞITICILAR US ve USM Serisi volumetrik yağlama blokları endirek yağlama için tasarlanmıştır. Pompa basıncının düşmesinden sonra yağlama bloklarına gönderilen yağ yaylar vasıtasıyla

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL, 2015 1. TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB olarak anılacaktır)

Detaylı

49 İL E RAFİNE YAĞ-MARGARİN NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR.

49 İL E RAFİNE YAĞ-MARGARİN NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. 49 İL E RAFİNE YAĞ-MARGARİN NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nce (TRAKYA BİRLİK) üretilen rafine ayçiçek yağı, rafine mısır yağı, zeytinyağı ve margarin

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 26/07/2017-2318 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.01.11- Konu : Piyasa Araştırması / Fiyat Teklifi İLGİLİ FİRMALARA

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK BASINÇLI SU POMPASI NOZULLARI SATIN ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AĞUSTOS/2016 İÇİNDEKİLER MADDE 1. İŞİN KONUSU... 1 MADDE 2. İSTENEN

Detaylı