20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir"

Transkript

1 20. ULUSL PZRLM KONGRESİ nadolu Ünverstes - Eskşehr Sgorta Ürün Planlarına İlşkn Ürün Cazplklernn Değerlendrlmes Evaluaton of Product ttractveness of Insurance Product Plans Habbe Yelda Şener 1 - Merve Bşgn 2 Özet Bu çalışmanın amacı, uluslararası br sgorta şrketnn Türkye de sunduğu breysel ürünlern, ürün cazplğ değerlendrme krterlerne göre sıralayarak şrket yönetcsnn ürün planlarına lşkn kararlarına destek olablmektr. Çalışmanın analz, TOPSIS Yöntem le yapılmıştır. Öncelkle lteratürden sağlanan ürün cazplğ değerlendrme krterler, şrket yönetcsyle ncelenmş ve çalışmada kullanılacak krterler tespt edlmştr. Bu krterler; talebn büyümes, güçlü rakbn olmaması, rakp sayısının azlığı, ekonomk gelşmelern teşvğ, syas gelşmelern olumlu katkısı, gerçekleşen talebn cazplğ ve potansyel talebn cazplğ olarak sıralanmıştır. Bu krterlere göre, ürünler değerlendrlerek sıralamaya tab tutulmuştur. Bu analz sonucunda cazplkler açısından ürünler, hayatınıza özel, sorumluluk sgortaları, breysel emekllk, tarım sgortaları, aracınıza, sağlığınıza ve evnze özel olarak sıralanmıştır. nahtar Kelmeler: Ürün, Ürün Cazplğ Değerlendrme Krterler, Sgorta, TOPSIS bstract The am of ths study s to sequence the ndvdual products of an nternatonal nsurance company n Turkey accordng to product attractveness evaluaton crtera to support the company manager s decsons about product plans. The analyses n the study were conducted usng TOPSIS Method. The product attractveness evaluaton crtera acqured from the lterature were revewed wth the company manager and those that would be used n the study were determned. These crtera were sequenced as growth n the demand, lack of strong rvals, scarcty of the rvals, ncentve of economc developments, postve contrbutons of poltcal devlopments, attractveness of the realzed demand and attractveness of the potantal demand. The products were sequenced through evaluaton accordng to these crtera. s a result of ths analyss, the products were sequenced accordng to ther attractveness as for your lfe, lablty nsurances, ndvdual retrement, agrcultural nsurances, for your car, for your health and for your house. Keywords: Product, Product ttractvess Evaluaton Crtera, İnsurance, TOPSIS Grş Yasal düzenlemelerden yoksun br geçmşnn ardından (Özkan, 2005, s.434), 2007 de Sgorta Kanunu nun kabulüyle sgorta sektörünün gelşmnde daha fazla esneklk ve güvenlk kazanılmıştır (TSRSB, 2007, s.1). Sektörün gelşm çn gerekl yasal düzenlemelern ardından sgorta şrketlernn müşter taleplern karşılayan rekabetç ürünler sunmaları önemldr (www.swssre.com, 2007b, 18). Bu kapsamda, sürekl değşen müşter özellkler ve beklentlernn yanı sıra rekabet, yasal düzenlemeler gb çevre faktörler de dkkate alarak ürün planlarının yapılması, sektörün gelşm açısından gerekldr. 1 Dumlupınar Ünverstes, 2 Dumlupınar Ünverstes, 707

2 Sgorta Ürün Planlarına İlşkn Ürün Cazplklernn Değerlendrlmes Şrketlern ürün planları, fyat ve kalte açısından farklılaştırılmış ürünler sunmak, ürün hattında eksk olan ürünler ürün hattına eklemek, var olan ürünlern özellklern gelştrmek ve talep değşmlern dkkate alarak bazı ürünler, ürün hattından çıkarmak şeklnde sıralanmaktadır (ltunışık vd., 2004, s.182). Hzmet sunan şletmeler de gerektğnde mevcut ürünlere ek olarak yen ürünler sunmak, mevcut ürünler gelştrmek, kar getrmeyen hzmetlern sunumundan vazgeçmek gb kararlarla ürün planlamasını yapmalı (Tek ve Özgül, 2007, s.380) ve pazar taleplern karşılamalıdır. Ülkemzde faalyet gösteren brçok sgorta şrket de bu faktörlere bağlı olarak ürün planlarını yapmaktadır. Bu çalışmanın amacı, uluslararası br sgorta şrketnn Türkye de sunduğu breysel ürün hattı çernde yer alan ürünlern, ürün cazplğ değerlendrme krterlerne göre analz etmek, rekabet avantajı sağlayan ve odaklanılması gereken ürünlern sıralamasını belrlemektr. Çalışmanın knc bölümünde, sgorta ürün ve özellkler le ürün planlaması teork olarak ncelenmekte; üçüncü bölümde çalışmanın yöntemne; dördüncü bölümünde çalışmanın bulgularına değnlmekte; son bölümde se çalışmanın sonuçlarına yer verlmektedr. Lteratür nalz Sgorta Ürünü ve Özellkler Sgorta şrketlernn sundukları ürünlern, müşter htyaç ve beklentlern tatmn edeblecek ntelkte olması gerekmektedr. Bu kapsamda; sgorta şrketlernn müşterlern sgortalanma htyaçlarını karşılayacak ürün çeştllğn sunulablmes önemldr (Çpl, 2003, s.8-10). Sgorta şrketler, müşterlere sunacakları ürünler farklı rsk kategorlernde olmaları ve getrler açısından değerlendrerek tespt etmektedr (Kahane, 1977, s.1060). Sgorta ürünler özellkler açısından dğer ürünlerden farklıdır. Bu farklılıkların sebepler se şöyle sıralanmaktadır (Medan, 1982, s ): Dayanıksızlık: Sgorta ürünlernn stoklanamama özellğdr. yrılmazlık: Sgortacı le sgortalının etkleşm çnde olması ve sgortalıya uygun sunumların yapılmasıyla lgldr. Sgorta ürünlernn bu özellğ, müşterlere sunulan hzmet kaltes, müşter htyaçlarına odaklanma ve dağıtım sürecn oluşturma üzernde öneml br etkye sahptr. Heterojenlk: Sgorta ürünler heterojen yapıdadır. Farklı müşter özellkler ve talepler, farklı sgorta ürünlernn sunulmasını gerektrmektedr. Talepte Dalgalanma: Belrl sgorta ürünler çn talep esnektr. Kşsel gelrdek öneml artış ya da azalışlar talepte zlenen esneklğn en öneml nedenlernden brdr. yrıca, teknolojk farklılıklar yanı sıra sosyal ve rekabetç yapı değşmler sgorta pazarını yenden şekllendrmektedr. Yoğun Çalışma: Sgorta sektörünün yoğun çabayı gerektrmes, dğer sektörlerden daha zor kontrol edlmesne neden olmaktadır. Satış gücünün performansını ve ekonomkllğn ölçmek zordur. Yasaların Etks: Yasalar, sözleşmelern hazırlanması ve poltkaların belrlenmes açısından sgorta sektörü üzernde etkldr. Nüfus, Mll Gelrn Boyutu ve Dağılımı: Mll gelrn artışı, nüfusun büyümes, nüfus yoğunluğu ve sosyo-kültürel özellkler, sgorta sektörünün gelşmnde etkldr. Mll gelrn artışı breysel tüketmn artmasına ve tasarruflara gdlmesne yol açmaktadır. Bankalar ve sgorta şrketlerne tasarruf brkm amacıyla başvurmayı artırmaktadır. Nüfusun büyüklüğü özellkle hayat sgortası çn önemldr. Rekabet: Rekabet, hzmet malyetlern arttırmaktadır. Bu yüzden sgortacılar küçük karsız sgorta brmlern terk ederken güç kazanmak çn ölçek ekonomsnden yararlanmaya, teknolojk donanımları şletmelerne dahl etmeye çalışmaktadır. Bu süreç, malyetler düşürmek ve hzmet kapastesn arttırmak çn önemldr. Enflasyon: Enflasyon sgortalanma oranını üzernde olumsuz br etkye sahptr, dolayısıyla enflasyonun düşürülmesne yönelk tedbrler alınmalıdır. Ürün Planlaması Ürün, pazarlama karmasının elemanlarından brdr ve dğer elemanlar, ürünün fyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurulmasına yönelk kararları temsl et- 708

3 20. Ulusal Pazarlama Kongres, Hazran, 2015 mektedr (Sreenvas ve Rao, 2013, s.54). Pazara sunulan ürünlern artması ve yaşam sürelernn azalması; şletmeler, ürün planlarını belrlemede daha ttz davranmaya zorlamaktadır (Rossett vd., 2014, s.5). Kotler (2000, s.88-94), şletme yönetclernn ürün planlaması yaparken belrl aşamaları takp etmeler gerektğn belrtmştr: Öncelkle, planın üst yönetmn şbrlğ le yapılması gerekllğn vurgulamıştır. İknc aşamada, mevcut pazarın durum analznn öneml olduğunu fade etmştr. Hedef pazarın değerlendrlmes sürecnde, ürüne lşkn satışların, fyatların, kar marjlarının ve net karların ncelenmes; rakplern büyüklüklernn, pazar paylarının, ürün sunumlarının, pazarlama stratejlernn takp edlmes; dağıtım kanalının büyüklüğü ve önem hakkında blg ednlmes gerekmektedr. yrıca ürün hattının başarısına etk edeblecek demografk, ekonomk, teknolojk, poltk, hukuk, sosyal kültürel değşkenlern etks zlenmeldr. Üçüncü aşamada, yönetclern ürünün güçlü ve zayıf yönler le karşılaşableceğ fırsat ve tehdtler analz etmes gerektğn belrtmektedr. Sonrak aşama, yönetclern ürüne lşkn mal ve pazarlama hedeflernn tesptne dayanmaktadır. Bu hedefler kapsamında br sonrak aşama, yönetclern ürüne lşkn pazarlama stratejlernn belrlenmesne odaklanmaktadır. Bu süreçte; hedef pazara, konumlandırmaya, ürün hattına, fyata, dağıtım noktalarına, satış gücüne, hzmete, satış promosyona, reklama, ar-ge ye ve pazarlama araştırmasına yönelk kararlar alınmalıdır. Ürün planlamasına lşkn son aşamanın se, yönetclern hareket planlarını belrlemes ve takb olduğunu vurgulamıştır. İşletmeler, ürünleryle belrl hedef pazarlara odaklanmakta ve müşterlerne değer sunumu yaparak amaçlarına ulaşmaktadır (Varadarajan, 2010, s.130). Bu kapsamda, şletmelern Pazar koşullarını doğru analz etmes gerekmektedr. İşletmeler, mevcut ürünlerde değşklk yaparak, yen ürünler gelştrerek, ürünlere lşkn değer sunumlarını artırarak pazara uygun hareket etmeldr (Mucuk, 2002, s.21). yrıca, şletmelern hedefler, sundukları ürün hattı uzunluğunu etklemektedr. Yüksek pazar payı elde etmek ve büyümek steyen şletmeler, ürün hatlarını uzatacaklardır (Kotler, 2000, s.403). Müşterler açısından değerlendrldğnde de müşterler, htyaç ve beklentlern karşılayan ve lave değer sunan ürünler terch ettklernden şletme ürünlernn gelştrlmes önemldr. Bu ntelktek ürünler, şletmelere rekabet avantajı kazandırmaktadır (Sngh, 2012, s.43). Rakplerne kıyasla müşterlerne daha uygun ürün sunumu yapablen şletmeler pazarda güçlenecektr (Gautam ve Sngh, 2011, s.196). Rekabet üstünlüğü kazanablmek açısından hzmet şletmelernn var olan kaynaklarını daha rasyonel kullanması ve müşterlern değşen taleplern daha y karşılayablmek çn ürün hattına yönelk kararları daha ttz belrlemes gerekmektedr. Hzmet şletmeler, mevcut müşterlere var olan hzmetler daha fazla satma ve/veya yen hzmetler sunmanın yanı sıra var olan hzmetler yen müşterlere satma ve yen pazarlarda yen hzmetler satma gb kararlar benmseyerek karlılıklarını artırmayı amaçlamaktadır (Öztürk, 2006, s.50-51). Dğer taraftan, satış olanağı bulunmayan hzmetlern sunumundan vazgeçlmes ürün planlamasına yönelk verleblecek en öneml kararlardan brdr (Tokol, 2010, s.109). Br hzmet, şletmenn ürün karmasını daraltıp, genşleteblmekte, mevcut hzmetlerde değşklk yapablmekte, hzmetlern kaltesn ve fyatını artırıp azaltablmektedr. Bu açıdan, yangın, kaza, otomobl sgortası polçelernde uzmanlaşan br sgorta şletmes, getrs daha fazla olablecek hayat sgortasını ürün karmasına ekleyeblmektedr. yrıca, hzmetlerde markalama konusu da oldukça büyük önem arz etmektedr (Tek ve Özgül, 2007, s ). Dolayısıyla, sgorta ürünlernn rsk düzey, hayat safhası ve fnansal kaynakları tanımlanarak müşter özellklerne adaptasyonu gerekldr (Kamakura vd., 1991, s ). İşletmelern en rekabetç ürünlernn analz, dğer ürünlernn nasıl gelştrlmes ve değştrlmes gerektğ konusunda yol göstercdr. İşletmeler, güçlü rekabet avantajı sağlayan ürünler aracılığıyla pazar paylarını ve satış gelrlern artırma mkanı bulacaktır (lter, 2000, s.122). Bu sebeple şletmeler, organzasyonel kaynakları aracılığıyla rekabet avantajı yaratan ve müşterye değer sağlayan ürünler belrlemel ve sunmalıdır. Müşterlern bu ürünlere daha fazla ödemeye gönüllü olması, şletmenn karlılığını arttırmaktadır (Hooley vd. 2004, s.385). Cannon and Cannon (2008, s ) da, müşter karlılığının artırılması amacıyla şletmelern müşterlere daha fazla ve uygun ürün sunması gerektğn vurgulamaktadır. Bu kapsamda, müşterlern ürüne lşkn değer algılamalarını artırablmek çn müşterye, htyaç ve beklentlernden daha fazlasını sunablmek, ürüne erşm kolaylaştırmak ve uygun fyat belrleyeblmek gerekmektedr (Rust vd., 2000, s.72-74). 709

4 Sgorta Ürün Planlarına İlşkn Ürün Cazplklernn Değerlendrlmes İşletmelern karlılıklarını artırmak amacıyla doğru müşterlere doğru ürün sunumları yapması zorunludur. Bu süreçte, şletmelern sunduğu ürünlern cazplğn değerlendrmes ve bu analz sonrasında ürün veya ürünlere lşkn kararları vermes doğru olacaktır. Ürün cazplğnn değerlendrlmesnde; talebn büyümes, güçlü rakbn olmaması, rakp sayısının azlığı, ekonomk gelşmelern teşvğ, syas gelşmelern olumlu katkısı, gerçekleşen talebn cazplğ ve potansyel talebn cazplğ öneml krterlerdr (Torlak ve ltunışık, 2009, s ). Saleh ve Tavakkol-Moghaddam (2008, s.74-78), yatırım kararlarına yön vereblmek amacıyla endüstryel ürünlern seçm ve değerlendrlmesnde ürünler, net bugünkü değerler, getr oranı, fayda-malyet analz ve amortsman sürelerne göre kıyaslanmış, yatırım yapılması gereken ürünler öncelk sırasına göre belrlemştr. Şekl 1 de X Sgorta Şrket ne at ürün karması genşlğ, ürün hattı uzunluğu ve ürün karması dernlğ gösterlmektedr. X Sgorta Şrket Ürünler Breysel Ürünler Kurumsal Ürünler racınıza Özel Kasko Sgortası Trafk Sgortası Dğer Tcar Hayatınıza Özel Kasko Sgortası Trafk Sgortası Dğer Evnze Özel Sağlığınıza Özel Breysel Emekllk Sstem Hayatınıza Özel Süper Konut Kolay Konut Zorunlu Deprem Sg. Özel Sağlık Sg. lternatf Sağlık Sg. Yabancı Uyruklular Sağlık Sg. İlk Yardım Sağlık Sg. Seyahat Sağlık Grup Sağlık Süper Emekllk Planı Grup Emekllk Planı Brkml Hayat Rsk Hayat Grup Hayat Grup Kaza İşyernze Özel Sgortaları Naklyat Paket İşyer Sektörlere Özel Endüstryel Yangın Kar Kaybı Mühendslk Zorunlu İsteğe Bağlı Yat Tekne/Tekne İnşaat Emtea ve Kıymet Nakl Taşıyıcı Groupamarne Yat Sgortası Sgortaları Tarım Sgortaları Şekl 1. X Sgorta Şrket ne t Ürün Karması Genşlğ, Ürün Hattı Uzunluğu ve Ürün Karması Dernlğ 710

5 20. Ulusal Pazarlama Kongres, Hazran, 2015 Ürün karması genşlğ, şletmenn sahp olduğu ürün dzs sayısına karşılık gelmekteyken; ürün karması uzunluğu (ürün hattı uzunluğu), ürün dzler çndek ürün sayısını göstermekte; ürün karması dernlğ se her br ürün dzsnde yer alan ürünün çeştlerne lşkn sayıyı belrtmektedr (Erdoğan, 2014, s.297). Bu sgorta şrketnn k hat genşlğnde ürün karması varken ürün karması uzunluğu (ürün hattı uzunluğu) 11 dr. Dğer taraftan ürün karması dernlkler farklılık göstermektedr. Örneğn; ürün karması dernlğ, evnze özel ürünlerde 3 ken hayatınıza özel ürünlerde 4 tür. Çalışmanın Yöntem Çalışmanın Türü Bu çalışmada uluslararası br sgorta şrketnn Türkye de sunduğu breysel ürünler, ürün cazplğ değerlendrme krterlerne göre TOPSIS Yöntem le uygulamalı olarak analz edlmştr. Çalışmanın Tasarımı Çalışma, uluslararası sgorta şrketnn ürün planları çn ürün cazplğ değerlendrme krterlerne göre ürünlernn öncelk sıralamasını yaptığından br nedensellk araştırması olarak değerlendrlmektedr. Çalışmanın Problemler İşletmelern müşter odaklı br anlayışla rekabet avantajı sağlayan ürün sunumları yapması gerekmektedr. Bu süreçte, şletmelern sundukları ürünler, ürün cazplğ değerlendrme krterlerne göre analz ederek ürün planlarını şekllendrlmes önemldr. Bu çalışmada yanıt aranacak sorular şunlardır: X Sgorta Şrket çn ürün cazplğ değerlendrme krterler nelerdr? X Sgorta Şrket çn ürün cazplğ değerlendrme krterler arasındak öncelk nedr? gorta şrketnn yönetcsyle lteratürden ednlen ürün cazplğ değerlendrme krterler üzernde görüşülmüş ve çalışmada kullanılacak krterler belrlenmştr. Bu süreçte, ürün cazplğ krterler; talebn büyümes, güçlü rakbn olmaması, rakp sayısının azlığı, ekonomk gelşmelern teşvğ, syas gelşmelern olumlu katkısı, gerçekleşen talebn cazplğ ve potansyel talebn cazplğ olarak tespt edlmştr. Daha sonra ürün cazplğ değerlendrme krterler önem derecesne göre sıralanmıştır. rdından her br ürün, bu krterlere göre değerlendrlmş ve ürünler, cazplkler açısından sıralanmıştır. Çalışmanın Bulguları Çalışmanın analznde kullanılan ve çok krterl karar verme teknklernden brs olan TOPSİS yöntem lk kez Hwang ve Yoon (1981) tarafından gelştrlmştr. Yöntemn temel, poztf deal çözüme en yakın ve negatf deal çözüme uzak olan uygun çözümün belrlenmes, başka br fadeyle poztf-deal çözüme en kısa mesafe ve negatf-deal çözüme en uzak alternatf seçmeye dayanmaktadır (Bentez vd., 2007, s ; Şener ve Behdoğlu, 2014, s.82-96). Saleh ve Tavakkol-Moghaddam (2008, s.74-78), yatırım kararlarına yön vereblmek amacıyla endüstryel ürünlern seçm ve değerlendrlmesnde TOPSİS yöntemn kullanmıştır. Sgorta şletmesnn breysel ürün grubunda yer alan ürünlernn TOPSİS yöntemyle sıralanması şu adımlar takp edlerek yapılmıştır: İlk olarak, sgorta şletmesnn breysel ürün grubunda yer alan ürünler le bu ürünler sıralamak çn kullandığımız ürün cazplğ değerlendrme krterler belrlenmştr. İknc adımda, satırlarında alternatflern sütunlarında se değerlendrme krterlernn bulunduğu karar matrs tanımlanmış ve (1) numaralı matrste gösterlmştr. X Sgorta Şrket nn ürün planları açısından ürün cazplğ değerlendrme krterlerne göre ürünler nasıl sıralanmaktadır? Bu çalışmanın amacı, uluslararası br sgorta şrketnn Türkye de, müşterlerne sunduğu breysel ürünler kapsamında yer alan 7 ürünü cazplğ açısından TOPSİS yöntemyle değerlendrerek, şrketn ürün planlarına lşkn kararlarına yol göstereblmektr. Çalışmanın amacı doğrultusunda öncelkle, bu s- D= m K K K K2... K3K... j... K j K... K 1 n n (1) 711

6 Sgorta Ürün Planlarına İlşkn Ürün Cazplklernn Değerlendrlmes D matrsnde alternatfler; 1 = racınıza özel, 2 = Evnze özel, 3 = Sağlığınıza özel, 4 = Breysel emekllk, 5 = Hayatınıza özel, 6 = sgortası, = Tarım sgortaları olarak tanımlanmıştır. Krterler R= se; K 1 = Gerçekleşen talebn cazplğ, K 2 = Hedef pazarın özellkler, K = Potansyel talebn cazplğ, K 4 = Devlet desteğ, K 5 = Rakp sayısının azlığı, K 6 = Güçlü rakbn olmaması, K 7 = Ekonomk gelşmelern teşvk, K = Syas gelşmelern olumlu katkısı (Torlak ve ltunışık, 2009, s ) olarak belrlenmştr. Dördüncü adımda ağırlıklı normalleştrlmş karar matrsnn oluşturulmuştur. Öncelkle amaca Üçüncü adımda, normalleştrlmş karar matrs uygun krterlern ağırlık değerler w j ; j=1, (R = [ r j ] mxn ) oluşturulmuştur. Bu adımda, br n öncek adımda oluşturulan karar matrsnn (2), n; =1 w = 1 j j belrlenmştr. Krterlern ağırlıklarının belrlenmesnde, lteratürden ednlen numaralı formül kullanılarak normalleştrlmş karar matrsne dönüşmes sağlanmıştır. ürün cazplğ değerlendrme krterler, sgorta şletmesnn yönetcs le brlkte ncelenmş ve xj r = karara bağlanmıştır (Fan vd. 2011, s ). j =1, 2,, m; j=1, 2,, n. (2) ( 2 ) n 2 = x nalzde kullanılacak ürün cazplğ değerlendrme krterler Tablo 1 dek gb j 1 j ağırlıklandırılmıştır. Tablo 1. Ürün Cazplğ Değerlendrme Krterlerne İlşkn ğırlıklar Ürün cazplğ Değerlendrme Krterler Gerçekleşen talebn cazplğ-gtc Hedef pazarın özellkler-hpö Potansyel talebn cazplğ-ptc Devlet desteğ-dd Rakp sayısının azlığı-rs Güçlü rakbn olmaması-gro Ekonomk gelşmelern teşvk-egt Syas gelşmelern olumlu katkısı-sgok Öncelk Sırası ğırlık Vektörü Toplam: R matrsnn her br sütunundak elemanlar lgl w j= 1,., n ağırlık değer le çarpılarak V matrs j elde edlmştr. ğırlıklı normalleştrlmş karar matrs formül (3) kullanılarak oluşturulmuştur. v j V = = w r =1, 2,, m ve j=1,, n (3) j j Beşnc adımda, poztf deal ( ) ve negatf deal ( - ) çözümler oluşturulmuştur. Poztf deal çözüm; ağırlıklı normalleştrlmş karar matrsnn maksmum değerlernden oluşurken negatf deal çözüm; mnmum değerlernden oluşmaktadır. Tablo 2 de verlen deal çözümler ve -, (4) ve (5) numaralı formüller kullanılarak hesaplanmıştır. {..., = v1, vn } = {( max vj I ), ( mn vj J )} (4) { v..., v } = {( mn v I ), ( max v )} = 1, n j j J (5) 712

7 20. Ulusal Pazarlama Kongres, Hazran, 2015 Tablo 2. Poztf İdeal ve Negatf İdeal Çözümler Ürün cazplğ değerlendrme krterler GTC HPÖ PTC DD RS GRO EGT SGOK Poztf deal ( ) Negatf deal ( - ) ltıncı adımda, ayırım ölçüler hesaplanmıştır. Her br alternatfn poztf deal ve negatf deal çözüm setnden sapmalarının bulunablmes çn Eucldan uzaklık yaklaşımından yararlanılarak poztf deal ayırım ( D ) ve negatf deal ayırım ( D ) sırasıyla (6) ve (7) numaralı formüller kullanılarak hesaplanmış ve Tablo 3 de gösterlmştr. ( vj v j ) _ ( v v ) n D = j = 1 n D = j = 1 j j 2, =1,.., m. 2, =1,.., m. (6) (7) Yednc adımda, deal çözüme görel yakınlık hesaplanmıştır. (8) numaralı formülden yararlanarak deal çözüme görel yakınlık katsayıları belrlenmştr. Tablo 3. D ve D Değerler Ürün cazplğ değerlendrme krterler racınıza özel Evnze özel Sağlığınıza özel Breysel emekllk Hayatınıza özel sgortaları Tarım sgortaları (D ) (D - ) D =, =1,.., m. D D D 0 ve D 0; [ 0,1 ]. (8) Tablo 3 dek D ve D değerler kullanılarak (8) numaralı formül yardımıyla her alternatfn yakınlık katsayıları bulunmuş ve bu katsayılar Tablo 4 te gösterlmştr. Tablo 4. İdeal Çözüme Görel Yakınlık Katsayıları ( ) Breysel Ürün Grubundak Ürünler racınıza Özel ( 1 ) Evnze Özel ( 2 ) Sağlığınıza Özel ( 3 ) Breysel Emekllk ( 4 ) Hayatınıza Özel ( 5 ) ) Sgortaları ( 6 ) Tarım Sgortaları ( Sıralama

8 Sgorta Ürün Planlarına İlşkn Ürün Cazplklernn Değerlendrlmes Tablo 4 ncelendğnde, yakınlık katsayıları büyükten küçüğe doğru sıralandığında sgorta şletmesnn breysel ürünlernn ürün cazplğ değerlendrme krterlerne göre ürünler; 5 > 6 > 4 > 7 > 1 > 3 > 2 şeklnde sıralanmıştır. Br başka fadeyle sgorta şletmesnn ürün cazplğ değerlendrme krterlerne göre breysel ürün sıralaması; hayatınıza özel ( 5 ), sorumluluk sgortaları ( 6 ), breysel emekllk ( 4 ), tarım sgortaları ( 7 ), aracınıza özel ( 1 ), sağlığınıza özel ( 3 ) ve evnze özel ( 2 ) olarak sıralanmaktadır. Bu sonuçlar, hayatınıza özel ürününün ve bu ürünün kapsamında yer alan brkml hayat, rsk hayat, grup hayat ve grup kaza sgorta çeştlernn şletme hedeflerne ulaşmada en cazp ürünler olduğunu göstermektedr. X Sgorta Şrket nn ülkemzde sunduğu breysel ürünlernn ürün cazplğ değerlendrme krterlerne göre sıralanışı Şekl 2 de gösterlmektedr. Hayatınıza özel Sgortaları Ürün Cazplğ Değerlendrme Krterlerne Göre Breysel Ürünlern Sıralanması Breysel Emekllk Tarım Sgortaları racınıza Özel Sağlığınıza Özel Evnze Özel Şekl 1. X Sgorta İşletmesnn Ürün Cazplğ Değerlendrme Krterletrne Göre Breysel Ürünlernn Sıralanışı Çalışmanın Sonucu Sgorta sektörü, ülkelern gelşmşlk göstergelernden brdr. Gelşmş ülkelere kıyasla ülkemz fnans sektörü çersnde düşük paya sahp olan sgorta sektörünün arzu edlen konuma ulaşmasında sgorta şletmelerne büyük görev düşmektedr de Sgorta Kanunu nun kabulüyle sektörün yasal dayanağı sağlamlaştırılmış ve şrketlern faalyet süreçler daha esnek ve daha güvenlr br hale getrlmştr. Bu gelşmenn ardından sgorta şrketlernn sgorta sektörünün gelşm çn müşter odaklılık temelnde daha rekabetç ve yenlkç stratejlerle faalyette bulunması br zorunluluk olmuştur. Sgorta şrketler, güçlü rekabet avantajı sağlayan ürünler aracılığıyla hem pazar paylarını, satış gelrlern artırma mkanı bulacaktır hem de bütüncül br yaklaşımda sektörün gelşmne katkı sağlayarak ülke ekonomsnn gelşmne destek olacaktır. Bu sebeple şletmeler, organzasyonel kaynakları aracılığıyla rekabet avantajı yaratan ve müşterye değer sağlayan ürünler belrlemel ve sunmalıdır. X Sgorta Şrket nn Türkye de sunduğu breysel ürünlern, ürün cazplğ değerlendrme krterlerne göre sıralayarak yönetcnn ürün planlarına lşkn kararlarına destek olablmek amacıyla yapılan bu çalışmada; krterler belrlenmş ve bunlar, önem derecesne göre; gerçekleşen talebn cazplğ, hedef pazarın özellkler, potansyel talebn cazplğ, devlet desteğ, rakp sayısının azlığı, güçlü rakbn olmaması, ekonomk gelşmelern teşvk, syas gelşmelern olumlu katkısı olarak sıralanmıştır. Son olarak, sgorta şletmesnn ürün cazplğ değerlendrme krterlerne göre breysel ürün sıralaması; hayatınıza özel, sorumluluk sgortaları, breysel emekllk, tarım sgortaları, aracınıza özel, sağlığınıza özel ve evnze özel olarak sıralanmıştır. Bu sıralama, X Sgorta Şrket nn breysel ürün grubunda yer alan ürünlerne yönelk zleyeceğ stratejler belrlemede yol gösterc olmakta ve karlılık çn fırsatları görüp değerlendrmesn sağlamaktadır. İlerk çalışmalarda bu sgorta şrketnn kurumsal ürünlern de kapsayacak şeklde bölge temelne göre analzler yapılablr. 714

9 20. Ulusal Pazarlama Kongres, Hazran, 2015 Kaynakça lter, S. K. (2000). Busness Plannng Reference Gude for Socal Enterprses. The Marketng Plan, Chapter 5, 122. ltunışık, R., Özdemr Ş., Torlak, Ö. (2004). Modern Pazarlama (3. Baskı). Değşm Bentez, J. M., Martn, J. C., Roman, C. (2007). Usng Fuzzy Number for Measurng Qualty of Servce n The Hotel Industry. Toursm Management, 28(2), Cannon, J. N., Cannon, H. M. (2008). Modelng Strategc Opportuntes n Product-Mx Strategy: Customer Versus Product Orented Perspectve. Developments n Busness Smulaton and Experental Learnng, 35, Çpl, M. (2003). Türk Sgortacılık Sektörünün Pazarlama Karması. Hazne, 16, Erdoğan, B. Z., (Ed.) (2014). Pazarlama- İlkeler ve Yönetm. Ekn. Fan, C. K., Lee, Y. H., Lee, L. T., Lu, W. Q. (2011). Usng TOPSIS & C Evaluatng Intentons of Consumers Cross-Buyng Bancassurance. Servce Scence and Management, 4, Gautam, K., Sngh, R. (2011). Marketng Mx Strateges of Small Manufacturers of Inda: Punjab Experence. Management&Marketng, 9(2), 196. Hooley, G., Saunders, J., Percy, N. (2004). Marketng Strategy and Compettve Postonng, Thrd Edton, Prentce Hall. Hwang, C. L., Yoon, K. (1981). Multple attrbutes decson makng methods and applcatons. Sprnger, Berln. Kahane, Y. (1977). Determnaton of the Product Mx and the Busness Polcy of n Insurance Company Portfolo pproach. Management Scence, 23(10), Kamakura, W.., Ramaswamı, S., Srıvastava, R. (1991). pplyng Latent Trat nalyss n The Evaluaton of Prospects For Cross-Sellng of Fnancal Servces. Research In Marketng, 8 (4), Kotler, P. (2000). Pazarlama Yönetm. N. Muallmoğlu (Çev.). İstanbul: Beta. (10. Baskı). Medıan,. (1982). Marketng Strateges, Organsaton and Performance Control n Insurance. Rsk and Insurance, 49(3), Mucuk, İ. (2002). Temel Pazarlama Blgler. İstanbul: Türkmen. Özkan, T. (2005). Sgortacılık Sektörünün Temel Rskler. I. Ulusal Sgorta Sempozyumu Bldrler Ktabı, İstanbul, 434. Öztürk,. S. (2006). Hzmet Pazarlaması (6. Baskı). Ekn. Rossett, G., Graudo, F., Murer, P., rcusn, L. (2014). Comparatve nalyss of Product Development Process Management Models. Industral Engneerng, 2, 5-9. Rust, R. T., Zeıthaml, V.., Lemon, K. N. (2000). Drvng Customer Equty- How Customer Lfetme Value Is Reshapng Corporate Strategy, The Free Press, New York. Saleh, M., Tavakkol-Moghaddam, R. (2008). Project Selecton by Usng a Fuzzy Topsıs Technque, World cademy of Scence. Engneerng and Technology, 2, Sgma No: 5/2007, Swss Rensurance Company Economc Research, Bancassurance: Emergng Trends, Opportuntes nd Challenges; s.3-5, swssre.com/resources/124cd b45b91c5f c6f71sgma_5_2007_e.pdf Sngh, M. (2012). Marketng Mx of 4P S for Compettve dvantage. Busness and Management, 3(6), 43. Sreenvas, T., Rao, S. (2013). Comparatve Study on Product Mx n Corporate Hosptals. Commerce, Busness and Management, 2(1), 54. Şener, H. Y., Behdoğlu, S. (2014). Determnng Resource Dstrbuton for the Elements of Marketng Communcaton Mx Usng TOPSIS Method, New Meda and Mass Communcaton, ISSN (Paper) ISSN (Onlne), 29, Tek, Ö. B., Özgül, E. (2007). Modern Pazarlama İlkeler (2. Baskı). Brleşk. Tokol, T. (2010). Pazarlama Yönetm (11. Baskı). Dora Torlak, Ö. ltunışık, R. (2009). Pazarlama Stratejler- Yönetsel Br Yaklaşım, İstanbul: Beta. TSRŞB, vrupa Brlğ ve Uluslararası İlşkler Brm, vrupa Komsyonu Tarafından Türkye İçn Hazırlana 2007 Yılı İlerleme Raporu nda Sgorta Sektörü, Kasım 2007, s1. Varadarajan, R. (2010). Strategc Marketng and Marketng Strategy: Doman, Defnton, Fundamental Issues and Foundatonal Premses. cademy of Marketng Scence, DOI /s

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:42, /No:2, 2013, 198-218 ISSN: 1303-1732 wwwfdergsorg 2013 Depo operatörü lostk frmasının seçm çn bulanık

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 31, 203-213, 2013 Research Artcle / Araştırma Makales ANALYTIC NETWORK PROCESS AND TOPSIS METHODS WITH SELECTION OF OPTIMAL INVESTMENT

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi Makne Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 9, No: 3, 2012 (35-42) Electronc Journal of Machne Technologes Vol: 9, No: 3, 2012 (35-42) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn:1304-4141 Makale

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp Internatonal Journal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11, pp. 159-170 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstraton, Economy, Econometrcs, Fnance,

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of thefaculty of Engneerngand Archtecture of Gaz Unversty Clt 30, No 1, 71-85, 2015 Vol 30, No 1, 71-85, 2015 KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler Sayı 72 Eylül Ekm 2015 AİLEM VE ŞİRKETİM Türkye de İnovasyon (Sayfa 2-3) Teknoloj Üreten Türkye Çalıştayı (4-5) - H. Erkan Uncu - CGS Center Fnansal Yönetm Hzmetler Kıdeml Uzman Dünya da İnovasyon (6-7-8)

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Havaalanlarının performans analizinde bulanık çok ölçütlü karar verme yaklaşımı

Havaalanlarının performans analizinde bulanık çok ölçütlü karar verme yaklaşımı tüdergs/d mühendslk Clt:8, Sayı:6, 57-68 Aralık 2009 Havaalanlarının performans analznde bulanık çok ölçütlü karar verme yaklaşımı Merç Hatce GÖKDALAY *, Güngör EVREN İTÜ Fen Blmler Ensttüsü, Ulaştırma

Detaylı

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF Necdet ÖZÇAKAR, 1 Istanbul Ünverstes İşletme Fakültes, Üretm Yönetm Ana Blm Dalı Halm YURDAKUL

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hazırlayan İsmal ŞENTÜRK İktsat Ana Blm Dalı Yüksek Lsans Tez Danışman

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, **

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, ** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Hazran 2016 June 2016 www.sosyalarastrmalar.com Issn: 1307-9581 GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ

Detaylı

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık CASH FLOW-FOCUSED FINANCIAL ANALYSIS AS A MEASURING TOOL OF FINANCIAL

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 5 Bahar 009/ s. 3-6 YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ A. Çağrı TOLGA, Cengz KAHRAMAN

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ RISK EVALUATING BY FUZZY AHP AND FUZZY VIKOR METHODS IN FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi 15 TTMD Mayıs Hazran 2013 Makale Artcle Br Yerleşkede Enerj Yönetm ve Enerj Tasarruf Potansyelnn İncelenmes Energy Management and Energy Savngs Potental Study n a Campus Zya SÖĞÜT / İnanç Caht GÜREMEN

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI

GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI Aytaç PEKMEZCİ * Özet Kalte kontrol grafkler üreç kontrolü ve yleştrlmende öneml br yere ahptr. İşletmelerdek ürünlern kalte düzeylernn

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu GİRİŞİMCİLİK Bölüm 6. Üretm Sstemnn Tasarımı http://sceb.ktu.edu.tr Üretm/Hzmet Sstemlernn Tasarımı ve Kuruluşu 1. Organzasyon yapısı 2. Tess yer seçm 3. Kapaste planlaması 4. Malzeme gereksnm planlaması

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 01.02.2016 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 01.08.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 07.07.2017 Clt: 19, Sayı: 1, Yıl: 2017, Sayfa: 63-81 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.09673

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: 22 Güz 2012 s. 1-18 SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI Muhammet GÜL

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA Al Türkyılmaz Fath Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 34900 Büyükçekmece İstanbul Tel: (212) 8890810 1094 Fax: (212) 8890906

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014 2nd Internatonal Symposum on Accountng and Fnance MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİM PROBLEMİNE BULANIK VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ ÖZET Hasan UYGURTÜRK Turhan KORKMAZ Dnamk br çevrede faalyet gösteren

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

SAGLIK HİzMETLERİNDEALGILANAN KALİTE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ -Erzurum'da Bir Uygulama-

SAGLIK HİzMETLERİNDEALGILANAN KALİTE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ -Erzurum'da Bir Uygulama- SAGLIK HİzMETLERİNDEALGILANAN KALİTE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ -Erzurum'da Br Uygulama- Kerem KARABULUT(O) Şükrü YAPRAKLIC") Özet: Erzurunı Atatürk Ünverstes öğrencılernn şehr merkeznde sunulan sağlık hzmetlernn

Detaylı

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS BİST 30 Son Fyat Bu Hafta Geçen Hafta AKBNK 8,92-10,35% -2,93% ARCLK 13,55-4,24% 4,04% ASELS 10,30-7,52% -4,24% ASYAB 2,01-5,19% -0,93% BIMAS 87,75-3,31% -1,39% DOHOL 1,07-4,46% -2,61% EKGYO 3,09-4,92%

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp Internatonal Journal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 13, pp. 206-216 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstraton, Economy, Econometrcs, Fnance,

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays - 2001,5.5-16 ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

Afet Sonrası Hizmet Verecek Ekiplerin Konuşlanma Yerlerinin Belirlenmesi

Afet Sonrası Hizmet Verecek Ekiplerin Konuşlanma Yerlerinin Belirlenmesi 2016 Publshed n 4th Internatonal Symposum on Innovatve Technologes n Engneerng and Sccene 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Afet Sonrası Hzmet Verecek Ekplern Konuşlanma Yerlernn Belrlenmes

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

ARASTIRMA BEYAZ.. ESYA.. SEKTÖRÜNDE TOPLAM. KALITE YONETIMI UYGULAMALARI: BIR ARASTIRMA

ARASTIRMA BEYAZ.. ESYA.. SEKTÖRÜNDE TOPLAM. KALITE YONETIMI UYGULAMALARI: BIR ARASTIRMA Yönetm, Y/9, Say 7, Hazran - 7997, s. 70-79 ARASTIRMA BEYAZ.. ESYA.. SEKTÖRÜNDE TOPLAM. KALITE YONETIMI UYGULAMALARI: BIR ARASTIRMA Doç. Dr. Isl PEKDEMIRI I.Ü. Isletme Fakültes GIRIs Günümüz sletmeler

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Süleyman Demrel Ünverstes Vzyoner Dergs ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 44 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Yük End Müh Yusuf ŞAHİN Arş Gör Hasan AKYER ÖZET

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması Volume 3 Number 4 01 pp. 43-55 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com Black Ltterman ve Markowtz Ortalama Varyans Modelnn Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceler ve Toplam Rskler Yönünden Karşılaştırılması

Detaylı