Haluk Özgün, Solar Account Manager, Solar PV Temel E itimi Solar Sistem Çözümleri. ABB Group December 2, 2012 Slide 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haluk Özgün, Solar Account Manager, 28.11.2012 Solar PV Temel E itimi Solar Sistem Çözümleri. ABB Group December 2, 2012 Slide 1"

Transkript

1 Haluk Özgün, Solar Account Manager, Solar PV Temel E itimi Solar Sistem Çözümleri December 2, 2012 Slide 1

2 çerik Dünyada ve Türkiye'de Fotovoltaik Sistemler ebeke Altyap Solar Inverter Özellikleri Solar Inverter Çe itleri Veri Toplama ve Analiz ebeke Ba lant Sistemler Merkezi Inverter Paket Sistem Çözümleri (Lisansl ve Lisanss z Sistemlere Yönelik) PVSize Kullan Referanslar December 2, 2012 Slide 2

3 Dünyada Fotovoltaik Sistemler Dünyada Toplam Kurulu Güç 67,350 MW December 2, 2012 Slide 3

4 Türkiyede Fotovoltaik Sistemler Son Durum Toplamda 3-5 MWp kurulu güç oldu u tahmin edilmektedir. Kurulumlar n çok büyük bir k sm ebekeden ayr k sistemler. Lisansl ve Lisanss z Kurulumlar 500 kw alt Lisanss z Sistemler Lisansl sistemler için 6 Ay ölçüm gerekmekte. December 2, 2012 Slide 4

5 ebeke Altyap Kaynak:Wikipedia December 2, 2012 Slide 5

6 ebeke Altyap Kaynak: DGS Üretim ve tüketim dengede olacak ekilde elektrik ebekesi belirli rlar içerisinde tutulur. Fotovoltaik santraller destekleyici enerji üretim sistemleridir. Bu nedenle ebeke oldu u sürece çal mas sürdürebilir. December 2, 2012 Slide 6

7 Solar Inverter Özellikleri DC Ak m AC Ak m December 2, 2012 Slide 7 Fotovoltaik Panel PVS300 Solar Inverter

8 Solar Inverter Özellikleri sa devre ak ve aç k devre gerilimi sa devre ak Hücre Ak m (A) P NENN =U MPP * I MPP Hücre güç ç k (W) Aç k devre voltaj Hücre Voltaj (V)

9 Solar Inverter Özellikleri Solar Inverterler a daki kriterleri yerine getirmelidir: Fotovoltaik panellerde üretilen DC ak n ebeke parametrelerine uygun olarak AC ak ma dönü türmek. (Frekans: 50 Hz - Voltaj : 230, 380, 33 kv) Solar inverterin MPP çal ma aral olu turulan FV panel dizileri ile uyumlu olmal. (MPP kontrolü) Solar inverterin çal ma durumu ve üretilen enerji de erleri izlenebilmelidir. (örn. gösterge, veri kayd, veri aktar ile) DA ve AC koruma devresi (örn. hatal kutuplu ba lant engeli, a ak m ve a yük korumas, otoproduktör tesisleri için VDEW yönetmeli i istemlerine uygun denetleme ve koruma tertibatlar ) ebeke denetimi, gerekirse ebeke yönetimi. December 2, 2012 Slide 9

10 Solar Inverter Özellikleri ebeke Etkile imli ebeke geçi geriliminin rland an tespit edilerek güç elektroni i ekipmanlar açma kapama i lemini gerçekle tirir. Sonuçta 50 Hz frekans nda anahtarlama yap larak kare dalga olu turulur. Enerji kalitesi yönünden günümüz ebekesine uygun de ildir. Kaynak: DGS December 2, 2012 Slide 10

11 Solar Inverter Özellikleri MOSFET,JFET,GTO,IGBT khz yüksek frekansl anahtarlama i lemi yap r. Filtreler ile ebeke ile uyumluluk sa lan r. Darbe modülasyonu nedeniyle yüksek frekansl giri imler (parazitler) olu tu u için elektromanyetik uyumlulu a dikkat edilmelidir. Kaynak: DGS December 2, 2012 Slide 11

12 Solar Inverter Çe itleri Kaynak: DGS December 2, 2012 Slide 12

13 Dü ük Frekans Trafolu Inverterler Kaynak: DGS Trafolu inverterler ebeke frekans olan 50 Hz de çal maktad rlar. DC devresi ile AC ak m devresi birbirlerinden ayr lm olur. December 2, 2012 Slide 13 (Galvanik izolasyon)

14 Yüksek Frekans Trafolu Inverterler Kaynak: DGS Güç elektroni i devresi yüksek frekansl çal abilir ve yüksek frekans trafosu ile DC devre AC devreden ayr lm olur. Trafo ç na 50 Hz köprüsü yap larak ebeke ba lant yap lm olur. (Galvanik izolasyon) HF trafolar küçük ebatlar, a rl klar ve üretim maliyetleri ile öne ç kmaktad r. December 2, 2012 Slide 14

15 Trafosuz Inverterler Kaynak: DGS Yüksek verimlidirler Hafiftirler Yüksek DC giri voltaj na uygundurlar Buna kar n ince film paneller ile uyumluluklar ara lmal r. Yal m direnci konusunda daha hassat rlar December 2, 2012 Slide 15

16 Verim dv Dönü türme verimi dv P P AC DC mpp-v MPP izleme verimi an P P DC MPP iv Inverter verimi iv dv mpp v P P AC DC P P DC MPP P P AC MPP 500 kw Merkezi - iv = 98,6% 8 kw String - iv = 97,1% December 2, 2012 Slide 16

17 Veri Toplama ve Analiz December 2, 2012 Slide 17

18 Veri Toplama ve Analiz December 2, 2012 Slide 18

19 Veri Toplama ve Analiz December 2, 2012 Slide 19

20 ebeke Ba lant Sistemler Santraller Lisanl Endüstriyel Tesisler + Lisanss z Evsel Kullan m December 2, 2012 Slide 20

21 ebeke Ba lant Sistemler December 2, 2012 Slide 21

22 ebeke Ba lant Sistemler December 2, 2012 Slide 22

23 ebeke Ba lant Sistemler December 2, 2012 Slide 23

24 ebeke Ba lant Sistemler December 2, 2012 Slide 24

25 ebeke Ba lant Sistemler December 2, 2012 Slide 25

26 ebeke Ba lant Sistemler Kullan m alanlar çat lar, bo veya at l arazilerdir. Mutlak tar m arazileri, özel ürün arazileri, dikili tar m arazileri, sulu tar m arazileri, çevre arazilerde tar msal kullan m bütünlü ünü bozan alanlarda Fotovoltaik sistemler kurulamaz. Avantajlar : Elektrik üretildi i yerde tüketilmektedir. ebeke iletim kay plar ve yüklenmesi azalt lm olur. Farkl ölçeklerde kurulum esnekli i vard r. Ada sistemlere göre yüksek verimlidirler. Ekonomik yönden ada sistemlere göre daha uygundur. December 2, 2012 Slide 26

27 ebeke Ba lant Sistemler - AG PVS300 String Inverter

28 ebeke Ba lant Sistemler - AG December 2, 2012 Slide 28

29 ebeke Ba lant Sistemler AG PV Panel String Inverter AC koruma Sayaç Çift Yönlü E DC korumal Sayaç B E Kristal Panel Olamal Mono veya Poly Kullan labilecek Modeller; 3.3 kw - 4 kw kw Tek fazdan max ba lant ko ulu. Geri kalan 6 ve 8 kw modeller ABB AC koruma ürünleri Tek yönlü sayaç olamas na kar n çift yönlü sayaç konusu Türkiyede henüz çözüme ula mam r. ABB zleme sistemi ve Web tabanl veri takibi K E 3 fazl olarak ba lanacakt r. Yani min 3x6 = 18 kw 3x8 = 24 kw December 2, 2012 Slide 29

30 ebeke Ba lant Sistemler December 2, 2012 Slide 30

31 ebeke Ba lant Sistemler - OG PVS800 Merkezi Inverter December 2, 2012 Slide 31

32 ebeke Ba lant Sistemler - OG December 2, 2012 Slide 32

33 ebeke Ba lant Sistemler OG PV Panel DC Ba lant Kutular Merkezi nvertör ve DC&AC koruma E B E K E Kristal ve nce Film; DC ba lant kutular ile Modeller;100 kw, 250 kw, 500, 630 kw ABB Trafo Mono, Poly ve nce Film Paneller koruman n sa lanmas ABB AC koruma ürünleri ABB zleme sistemi ve Web tabanl veri takibi ABB Kesici ve alt elemanlar December 2, 2012 Slide 33

34 ebeke Ba lant Sistemler -OG 33 kv December 2, 2012 Slide 34

35 ebeke Ba lant Sistemler - OG December 2, 2012 Slide 35

36 Merkezi Inverter Paket Sistem Dizayn December 2, 2012 Slide 36

37 Merkezi Inverter Paket Sistem Dizayn Özel Solar Inverter Trafo December 2, 2012 Slide 37

38 Merkezi Inverter Paket Sistem Dizayn December 2, 2012 Slide 38

39 Merkezi Inverter Paket Sistem Dizayn December 2, 2012 Slide 39

40 PVSize Kullan Ad m1 Kurulu güç Ad m2 Çevre s cakl Ad m3 Panel üreticisi ve üretti i panel Ad m4 Inverter seçimi Ad m5 Hesaplama Sonuç- Custom Setup Seride ve parallelede ba panel say belirlenir. December 2, 2012 Slide 40

41 Solar Inverter Referanslar Bulgaria, Popeda: 50,6 MWp PV plant System description PV plant: 50,6 MWp Application: ground-mounted power plant Grid connection: 110/20 kv grid Solar modules: csi Customer: Investor looking for reliable supplier with local presence December 2, 2012 Slide 41 Solution PVS800: 86 pcs 500 kw Locally manufactured 2 MW housings with 2 x 1000 kva transformers, 20 kv swithcgear and 4 inverters 20/110kV step-up substation and rehabilitation of surrounding 110kV grid Service contract for maintenance Commissioning June 2012

42 Solar Inverter Referanslar Bulgaria, Cherganovo: 29,3 MWp PV plant System description PV plant: 29,3 MWp Application: ground mounted power plant Grid connection: 110 kv/20kv Solar modules: poly-csi Customer: A investor for photovoltaic plants looking for reliable supplier with local presence December 2, 2012 Slide 42 Solution 52 pcs of PVS kW-A Locally manufactured 2 MW housings with 2 x 1000 kva transformers, 20 kv swithcgear and 4 inverters 20/110kV step-up substation and rehabilitation of surrounding 110kV grid Service contract for maintenance Commissioning June 2012

43 Solar Inverter Referanslar Finland, Pitäjänmäki: 181 kwp PV plant System description PV plant: 181 kwp Application: factory flat roof Grid connection: LV grid, 400 V Solar modules: poly-csi Customer: Property management of ABB factory in Helsinki Solution PVS800: 1 x 120 kw PVS300: 7 pcs Commissioning: June 2010 December 2, 2012 Slide 43

44 Solar Inverter Referanslar Italy: 96 kwp PV plant System description PV plant: 96 kwp Application: roof-top system on tilted factory roof Grid connection: LV grid, 230/400 V Solar modules: poly-csi Customer: Office furniture factory owner wanting to improve their image and taking advantage of the FIT Solution PVS300: 12 x 8 kw, with power balancing (3 inverters) Commissioning: January 2012 December 2, 2012 Slide 44

45 leti im Bilgileri Haluk Özgün Solar Account Manager Phone: Burçak Etkar zmir Region Sales Manager Phone: December 2, 2012 Slide 45

Fotovoltaik Günefl Modülü Nas l Nas l Çal fl r? Çal fl r?

Fotovoltaik Günefl Modülü Nas l Nas l Çal fl r? Çal fl r? Fotovoltaik Günefl Modülü Nas l Nas l Çal fl r? Çal fl r? Yaflad m z dünyay, soludu umuz havay temiz tutmak; küresel iklim de iflikli ini önlemek amac yla yenilenebilir enerji kaynaklar na yönelmek, temiz

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

HES E ALTERNAT F OLARAK GÜNEYDO U ANADOLU

HES E ALTERNAT F OLARAK GÜNEYDO U ANADOLU YO UNLA TIRICILI GÜNE ENERJ SANTRALLER VE ILISU HES E ALTERNAT F OLARAK GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES NE UYGULANAB L RL Hüseyin ERDO AN 1, Bilal GÜMÜ 1, Serhat Berat EFE 1, Cem KUTLU 1, Hasan BAYINDIR 2, Yurdagül

Detaylı

Günefl ten Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler

Günefl ten Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler Günefl ten Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler Yenilenebilir Enerji - Yeflil Enerji Nedir? Sürekli devam eden do al süreçler, var olan enerji ak fl ndan elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar günefl fl, rüzgâr,

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

!!! D KKAT!!! YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN.

!!! D KKAT!!! YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN. KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri!!! D KKAT!!! YANGIN ve ELEKTR K OKU TEHL KES OLU AB R, BU ÜRÜNÜ YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN. Ürünü ya mur, su, nem vb slak ortamlarda bulundurmay n.

Detaylı

Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI

Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI sunufl Testone Teknoloji Çözümleri olarak konularında uzman, genç ve dinamik mühendislik ekibimiz ile çözüm ve öneri üreten ve daima kalite standartlarını gelifltiren hizmet anlayımıflımızla siz de erli

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri

Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri Schneider Electric Servis çözümleri Eğitim Enerji Verimliliği Servisler Otomasyon Çözümleri Elektrik Dağıtım Sistemleri apple Dünya çapında bilgi ve deneyim Schneider Electric Servisler Departmanı ile

Detaylı

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri 5...30 kvar 40-50 kvar Ç NDEK LER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Hakk nda Genel Bilgiler MKP Teknolojisi ve Kondansatörlerin Ar za Durumundaki

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

Enerji Kalitesi Mühendisliği Kapasitör & Filtre Bankları Kondansatörler & Reaktörler

Enerji Kalitesi Mühendisliği Kapasitör & Filtre Bankları Kondansatörler & Reaktörler Enerji Kalitesi Mühendisliği Kapasitör & Filtre Bankları Kondansatörler & Reaktörler Katalog 2011 Orta gerilim Hücreleri, Anahtarlama elemanları ve Köşklerde standartlardan fazlas için yüksek kaliteli

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

DÜNYAYI GÜÇLÜ FİKİRLERLE DEĞİŞTİRMEK

DÜNYAYI GÜÇLÜ FİKİRLERLE DEĞİŞTİRMEK FOTOVOLTAİK HAKKINDA TEMEL BİLGİLER SEMİNERİ Alper Ozan Keskin, Haluk Özgün, Sadık Verdioğlu İzmir, Ekim 2011 DÜNYAYI GÜÇLÜ FİKİRLERLE DEĞİŞTİRMEK 2010 IBC SOLAR Geleneği olan bir şirket 1982: IBC Solartechnik

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ ŞARJ REGÜLATÖRÜ KALATOĞU

GÜNEŞ ENERJİSİ ŞARJ REGÜLATÖRÜ KALATOĞU GÜNEŞ ENERJİSİ ŞARJ REGÜLATÖRÜ KALATOĞU Ayrın Teknolojileri'nden Güneş Enerjisi Şarj Regülatörü Çözümü Ayrıntı Teknolojileri Güneş Enerjisinden elektrik elde etme teknolojisinin önemli aygıtlarından biri

Detaylı

Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m.

Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m. Ü R Ü N K A T A L O U V A C O N N X F R E K A N S K O N V E R T E R L E R D Ü Z G Ü N K O N T R O L Ç N 2 Ç NDEK LER VACON FREKANS KONVERTERLER Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü VACON NX SERILERI Geliflmifl

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

Lojistik Bili im Sistemleri

Lojistik Bili im Sistemleri Lojistik Bili im Sistemleri G R Bili im Sistemleri, verinin toplanmas, i lenmesi, depolanmas ve bilgisayar a lar üzerinden istenen bir uca güvenli bir ekilde iletilerek kullan c lar n hizmetine sunulmas

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ. Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi

T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ. Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi İçindekiler Tablosu ÖLÇME VE ÖNEMİ... 1 ULUSLARARASI SİSTEMİN

Detaylı

YÜKSEK YAPI TASARIMININ MALZEME VE TA IYICI S STEM EXAMINATION OF HIGH-RISE BUILDING DESIGN IN THE CONTEXT OF MATERIAL AND CARRIER SYSTEM

YÜKSEK YAPI TASARIMININ MALZEME VE TA IYICI S STEM EXAMINATION OF HIGH-RISE BUILDING DESIGN IN THE CONTEXT OF MATERIAL AND CARRIER SYSTEM 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, YÜKSEK YAPI TASARIMININ MALZEME VE TA IYICI S STEM KAPSAMINDA NCELENMES EXAMINATION OF HIGH-RISE BUILDING DESIGN IN THE

Detaylı

KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU. Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma

KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU. Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU GEN BANT STRATEJ Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1-... 3 2- GEN BANT ER M NED R?... 4 3- GEN BANT NEDEN ÖNEML R 10

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar Fiber Optik Altyap Sistemleri Fiber optik kablolar, telekomünikasyon, sa l k ve bili im sektörlerinde yo unlukla kullan lmakta olup son zamanlarda h zla artan bir ivme ile CCTV uygulamalar nda da tercih

Detaylı