Muharrem İLDİR Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com."

Transkript

1 Muharrem İLDİR Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU GELİR TÜRLERİ Gelir ve kurumlar vergisinde elde edilen gelir türünde tahakkuk ve tahsilat esasından hangisinin geçerli olduğunun tespiti önem arz etmekte olup, gelir türü itibari ile hangi gelirlerde tahakkuk esası hangi gelirlerde tahsilat esasının geçerli olduğu aşağıda maddeler halinde izah edilmiştir. Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesiyle devletin vergi isteme hakkını doğmayıp, verginin doğduğu vergileme döneminin sonunda doğar. Vergi alacağının zamanaşımına uğramasını düzenleyen V.U.K'nunun 114. maddesinde vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın baştan başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Diyerek zamanaşımını da vergiyi doğuran olaya bağlamıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun birinci maddesinin son fıkrası hükmüne göre kurum kazancı, Gelir Vergisi konusuna giren gelir unsurlarından oluşmaktadır. Sözü edilen ve Gelir Vergisi konusuna giren yedi çeşit gelir unsuru kurumlar tarafından elde edildiğinde, bir kül olarak, kurum kazancını meydana getirir. Artık, bunlar, kaynağına göre bir ayrıma tabi tutulmaz. Kaynağı ne olursa olsun, birbirinden farksız olarak, tamamı kurum kazancı sayılır. K.V.K.'nun 13. maddesi hükmüne göre, "safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır" dediğinden kurum kazancının elde edilmesi bakımından da ticari kazancın elde edilmesiyle ilgili hükümlerin uygulanacağından aşağıdaki izahlar gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ikisi için de geçerlidir. 1- Ticari Kazançlarda Tahakkuk Esası Geçerlidir İşletme hesabı esasında ticari kazancın tespiti ile ilgili G.V.K.'nun 39. maddesinde, elde edilen hasılat, tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacaklar olarak tanımlanarak elde etme tahakkuk esasına bağlanmıştır.

2 Bilanço esasına tabi mükellefler için Gelir Vergisi Kanunu metninde işletme esasına tabi mükelleflerde olduğu gibi net tabir bulunmamaktadır. Fakat Vergi Usul Kanununun muhasebe kayıtlarının işleyişi ile değerlendirme hükümleri birlikte değerlendirildiğinde bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerde de tahakkuk esasının geçerli olduğu görülmektedir. Bir mal satıldığında mal hesabı alacaklanır, satış peşin yapılmışsa kasa, vadeli yapılmışsa müşteriler hesabı borçlanır. Bir mal alışında da bunun tersi yapılır. Diğer işlemlerin kaydında da aynı mantık geçerlidir. Bilanço esasında ticari kazancın tespitine dayanak teşkil eden bilanço esasında tutulan defterlere işlemler yıl boyunca "tahakkuk esası" ve "çift yanlı kayıt sistemi" ne göre kaydedilir. Bu kayıtların yapılması ile alacağın hesaben tahakkuk etmiş ve mükellef yönünden "gelir elde edilmiş" olmaktadır. Peşin tahsil edilmemiş bulunmasının gelirin elde edilme zamanına hiçbir etkisi yoktur. Bilanço usulünde ticari kazancın tespiti maddesinde "tahakkuk esası"ndan söz edilmemiş olsa da (G.V39 Md) V.U.K ile birlikte değerlendirildiğinde bilanço esasına göre defter tutanlarda da tahakkuk esası geçerlidir. 2- Zirai Kazançlarda Tahakkuk Esası Geçerlidir Zirai kazançlarda elde etme esası" geçerlidir. de ticari kazançlarda olduğu gibi "tahakkuk 3- Ücretlerde Ticari Kazançlarda Tahakkuk Esası Geçerlidir Ücret, işverenle işçi arasında, var olan bir hizmet akdine istinaden günlük, haftalık veya aylık dönemler itibariyle verilen hizmet karşılığı ödenen bir bedeldir. Hizmet süresinin dolmasıyla birlikte ücret talep etme hakkı da doğacağından, ücretlerin elde edilmesinde "tahakkuk esası" geçerlidir. G.V.K.'nun 61. maddesinin birinci fıkrasında ".. verilen para ve ayınlar..", yine G.V.K.'nun 94/A-1 maddesinde ".. ödenen ücretler" gibi ibareler yer aldığından, bu ibarelere dayanılarak ücretlerin elde edilmesinde "tahsil esası"nın geçerli olduğunu ileri süren görüşler de vardır. Vergi idaresi, talep hakkının ve dolayısıyla hukuki tasarruf imkanının ortaya çıktığını kabul ederek ücretlerin elde edilmesinde "tahakkuk esası"nın geçerli olduğu görüşünü benimsemiştir. Yargı da da tahakkuk esasının geçerli olduğu görüşü hakimdir.

3 4- Serbest Meslek Kazançlarında Tahsilat Esası Geçerlidir Serbest meslek kazancı, bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farklardır.(g.v.k 67 Md) Yukarıda maddeye göre serbest meslek kazançlarının elde edilmesinde tahsil esası geçerlidir. Serbest meslek faaliyeti karşılığı olan bedel tahsil edilmedikçe, gelirin elde edilmesinden söz edilemeyeceği gibi vergiyi doğuran olayda meydana gelmeyecektir. Tahsil esasının geçerli olması nedeni önceki dönemlerle ilgili tahsil edilen paralar, tahsil edildiği yılda elde edilmiş sayılacaktır. 5- Ticari İşletmeye Dahil Olmayan Gayrimenkul Sermaye İratlarında Tahsil Esası, Dahil Olanlarda Tahakkuk Esası Geçerlidir Gayrimenkul sermaye iratlarında gayrisafi hasılat, 70. maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarı olarak tanımlanmıştır. (G.V.K 72 Md) Yukarda yer alan kanun maddesinde açıkça görüldüğü üzere gayrimenkul sermaye iratlarında elde etme (vergiyi doğuran olay) tahsil esasına bağlanmıştır. Gayrimenkul sermaye iratlarında geçmiş yıllara ait kira bedelleri tahsil edildikleri yılın geliri sayılarak vergiye tabi tutulurken; gelecek yıllara ait olup peşin alınan kira bedelleri tahsil edildikleri yılın değil, ilgili bulundukları yıl veya yılların geliri olarak vergiye tabi tutulmaktadır. Gayrimenkul sermaye iradının tarifinin yapıldığı G.V.K.'nun 70. maddesinde sayılan mallar ve haklar ticari veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde, bunların iratları ticari veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre yapılacaktır. (G.V.K. 70/2. Md). Hükme göre, ticari veya zirai bir işletmeye dahil bulunan mal ve hakların kiraya verilmesinde elde etme olgusu "tahsil esası" yerine, ticari ve zirai kazançlarda olduğu gibi "tahakkuk esası"na bağlı bulunmaktadır. 6- Menkul Sermaye İratlarında Tahakkuk Esası Geçerli Olup, Tahsil Esası Geçerli Olduğu Durumlarda Vardır Menkul sermaye iratlarının nakden ödenmesinde elde etme "tahsil esası"na bağlı bulunurken, hesaben ödenmesinde "tahakkuk esası" geçerli olmaktadır.

4 Hesaben ödeme, kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemler olarak tanımlanmıştır.(g.v.k 96. Md) a) Hisse senetlerinden sağlanan kar paylarının elde edilebilmesi için her şeyden önce genel kurulun kar dağıtım kararı alması ve dağıtım tarihinin genel kurul, genel kurul yetki vermişse yönetim kurulu tarafından belirlenmiş olması gerekir. Kar dağıtım tarihinde hukuki ve aynı zamanda ekonomik tasarruf imkanı doğmuş bulunduğundan, gelir "tahakkuk esası" uyarınca elde edilmiş sayılır. Yetkili kurulların kar dağıtım kararı alması sonucu kar dağıtımının başladığı tarihte vergiyi doğuran olay meydana gelmiş olur. b) Adi komandit şirketlerin komanditer ortaklarının kar paylarının elde edilmesinde G.V.K.'nun 75. maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendi hükmüne göre, adi komandit şirketlerde komanditerlerin kar payları, şirket karının ilişkin bulunduğu takvim yılında elde edilmiş sayılır. Bu hükme göre adi komandit şirketlerde komanditerlerin kar payları takvim yılının son gününde elde edilmiş sayılmaktadır. c) Her nevi tahvil faizleri ve hazine bonosu faizleri ile mevduat faizlerinde elde etme, bu tahvil, bono ve mevduat hesaplarının vade tarihinde meydana gelmektedir. Vade tarihinde talep hakkı, dolayısıyla hukuki tasarruf imkanı ortaya çıkmış bulunduğundan, "tahakkuk esası"na göre gelir elde edilmiş olmaktadır. Bono, tahvil ve mevduatların vade tarihinde vergiyi doğuran olay meydana gelmekte olup, tahsil işleminin yapılıp yapılmaması belirleyici değildir. G.V.K.'nun 75. maddesinin son fıkrası hükmüne göre 75. maddede sayılan iratlar, bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, ticari kazancın tespitinde nazara alınır. Bu hüküm 75. maddede sayılan menkul sermaye iratlarının ticari faaliyet kapsamında elde edilmesi durumunda, elde etme yönünden, ticari kazancın tespitiyle ilgili hükümlerin uygulanacağına amir bulunmaktadır. Her nevi tahvil faizleri ve hazine bonosu faizleri ile mevduat faizlerinin gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmeleri ile ilgili olması durumunda aktifine kayıtlı olacağından dönemsellik gereği bilanço gününde (yıl sonunda) V.U.K.'nun değerleme hükümlerinin uygulanması nedeniyle, V.U.K.'nun 283. maddesi hükmüne göre, cari hesap dönemine ait olup da henüz tahsil edilmemiş hasılat olarak mukayyet değeri üzerinden değerlendirilerek hesaben tahakkuk ettirilmesi gerekir. Diğer ifade ile yıl sonuna kadar işleyen tutarı o yılın geliri olarak kayıtlara alınması gerekmektedir.

5 7- Sair Kazanç ve İratlarda Tahakkuk ve Tahsilat Esasının Geçerli Olduğu Durumlar Sair kazanç ve iratlar ikiye ayrılmaktadır ; 1. Değer artış kazancı 2. Arızi kazançlar bunlardan değer artış kazançlarının tamamında tahakkuk esası geçerlidir. Arızi kazançlarda ise 82. maddenin 2 ve 4 no.lu fıkralarında yer alan gelirlerde tahsil esası geçerli iken, 82. maddenin 1,3,5 ve 6. bentlerinde yer alan gelirlerin elde edilmesinde "tahakkuk esası" geçerli bulunmaktadır. Sair kazanç ve iratlarda vergiyi doğuran olay (gelirin elde edilmesi) bazen "tahakkuk" bazen de "tahsil esası" na bağlı bulunmaktadır. Sair kazanç ve iratların bir bölümünü teşkil eden değer artış kazançları, G.V.K.'nun Mükerrer 80. maddesinin birinci fıkrasında 7 bent halinde sayılmıştır. Bu bentlerin tamamında " elden çıkarılmasından doğan kazançlar " deyimi kullanılmıştır. Diğer yandan, aynı maddenin ikinci fıkrasında "elden çıkarma" deyimine açıklık getirilmiştir. Buna göre "elden çıkarma" deyimi, Mükerrer 80. maddede yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi ve ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade etmektedir. Yukarıda yer alan açıklamalardan anlaşıldığı üzere, değer artış kazançlarının elde edilmesinde "tahakkuk esası" geçerli bulunmaktadır. Mükerrer 80. maddede sayılan mal ve hakların elden çıkarılmasıyla, bedelini talep etme hakkı doğduğundan, gelir elde edilmiş olmaktadır. Sair kazanç ve iratların diğer bölümünü teşkil eden arızi kazançlar, arızi kazançların düzenlendiği 82. maddenin ikinci bendinde "... elde edilen hasılat...", dördüncü bendinde "... tahsil edilen hasılat..." deyimleri kullanılmıştır. Maddenin üçüncü fıkrasında da sözü edilen "hasılat" deyimine açıklık getirilmiştir. Buna göre hasılat deyimi, alınan para ve ayınlarla diğer suretlerle elde edilen ve para ile temsil edilebilen menfaatleri ifade etmektedir. Bu açıklamalar göstermektedir ki, arızi kazançlarla ilgili 82. maddenin 2 ve 4 no.lu fıkralarında yer alan gelirlerin elde edilmesinde "tahsil esası" geçerli bulunmaktadır. Arızi kazançlarla ilgili 82. maddenin 1,3,5 ve 6. bentlerinde yer alan gelirlerin elde edilmesinde "tahakkuk esası" geçerli bulunmaktadır.

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE,

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, 2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı

FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI

FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI 1. GİRİŞ Para ve para ile ifade edilen tahvil, alacak, cari hesap, kasa bakiyesi, ortaklarca işletmelerden çekilen değerler karşılığında elde edilen nemalar

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 21.04.2014 Karar No : 2014/156-06 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23.07.2013

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. Güray ÖĞREDİK

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı

GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ

GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ 1 GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ A.Bumin DOGRUSOZ * (YAKLAŞIM/ŞUBAT-1996) I GİRİŞ Gerçek kişilerin bir takvim yılında elde ettikleri kazanç ve iratları safi tutarı üzerinden

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Makale Cenk UZELLİ ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I. GİRİŞ Bir önceki makalemizde

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 numaralı telefon hattına Başvurabilirsiniz.

Detaylı

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer Amaçlarımız: Kazanç ve İratlar 1. Ücretin ve işyerinin tanımını yapıp safi ücreti belirleyebilmek 2. Serbest meslek faaliyetinin

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

Güray ÖĞREDİK. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Haziran 2007 1- GİRİŞ

Güray ÖĞREDİK. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Haziran 2007 1- GİRİŞ GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT OLAN ANCAK ÖDEMESİ CARİ DÖNEMDE YAPILACAK ÜCRETLERİN ÖDENDİĞİ DÖNEMDEKİ VERGİ TARİFESİNE GÖRE Mİ YOKSA AİT OLDUKLARI DÖNEMLERDEKİ VERGİ TARİFELERİNE GÖRE Mİ VERGİ KESİNTİSİNE TABİ

Detaylı

Vergi Gündemi Özel Dosyası

Vergi Gündemi Özel Dosyası Vergi Gündemi Özel Dosyası Gelir Vergisi Kanunu Taslağı ve İtibari Finansman Gider İndiriminin Taslağa İlave Önerisi Abdulkadir Kahraman Örtülü Sermaye Kapsamında Değerlendirilen Borçlanmalarda Düzeltme

Detaylı

Madde, konuya açıklık getirmek ve uygulamada muvazaalı yollarla matrahın daraltılmasını önlemek amacıyla tedvin edilmiştir."

Madde, konuya açıklık getirmek ve uygulamada muvazaalı yollarla matrahın daraltılmasını önlemek amacıyla tedvin edilmiştir. MADDE 24 : MATRAHA DAHİL OLAN UNSURLAR MADDE METNİ : " Matraha Dahil Olan Unsurlar : Madde 24- Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir. a. Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti CUMHUR İNAN BİLEN Eski Hesap Uzmanı Özet Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ocak 2015 sayısında yayınlanmıştır.

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ocak 2015 sayısında yayınlanmıştır. Limited Şirket Pay Senedi Satış Kazancında Değer Artış Kazancı Hükümleri Ve Yurtdışındaki Şirketin Türkiye de Sahip Olduğu Limited Şirket Pay Senedinin İktisap Edilmesi Halinde Kdv Sorumluluğu Güray ÖĞREDİK

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR?

DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR? DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR? Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat

Detaylı

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU İbrahim ERCAN* 1. GİRİŞ İşletmelerin sınırsız olarak kabul edilen ömrü, muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. GENEL AÇIKLAMA Yukarıdaki III no.lu kısımda ölen kişiye ait vergisel yükümlülüklerin neler olduğu ve mirasçılar tarafından bu yükümlülüklerin

Detaylı