rfan MORNA * Lindita LATF (XHANAR) *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "rfan MORNA * Lindita LATF (XHANAR) *"

Transkript

1 BOSNA'DA OSMANLI DÖNEMNE AT EDEBYAT ARATIRMALARI VE NAMIK KEMAL N BONAKÇA YA TERCÜME EDLEN ESERLER RESEARCH LETTERS TO THE OTTOMAN PERIOD IN BOSNIA AND NAMK KEMAL'S WORKS TRANSLATED NTO BOSNAN rfan MORNA * Lindita LATF (XHANAR) * Öz Bonaklar Balkanlarda Türk ü anlayan, onu seven,dilini, kültürünü benimsemeyen, onun gibi olmaya çalıan bir halktır. Bonak çocukları Osmanlı döneminde stanbul a gidip orada dil, edebiyat ve dier alanlarda aldıkları bilgileri, daha sonra kendi memleketlerine taımılardır. Bir taraftan stanbul da orijinal edebiyat eserleri okuyor dier taraftan da bu eserleri Bonakçaya tercüme ile uraıyorlardı. Bilhassa Tanzimat edebiyatının ilk ürünleri Bonak halkına sunulur. Bunlar arasında yer alan air ve yazarlardan biri de hiç kukusuz Vatan airimiz Namık Kemaldir. Bilindii gibi Namık Kemal in Zavallı Çocuk adlı tiyatro eseri Türkiye de ilk defa 1890 yılında basılır. Bir yıl geçmeden 1891 de Siroto Djete adıyla Hilmi Muhibiç tarafından Bonakçaya tercüme edilir. Asıl dikkat çekici olan Vatan Yahut Silistre adlı tiyatro eseridir. Eser, stanbul da olduu gibi Balkanlarda da büyük yankı uyandırmı olmalıdır ki, Bonaklar onu birkaç kez tercüme eder. Bu alandaki ilk tercüme, Ahmet Naim'in 1916 yılında Mostar dergisinde yaptıı tefrikadır. Anahtar kelimeler: Namık Kemal, Balkanlar, Bosna, Tercüme. Abstract In the Balkans is not possible to find a nation different than the Muslims of Bosna that like, understand and accept the Turkish Culture more than they do. At the time of Ottomans Bosnian children went to Istanbul where they study language, literature and various branches and carried them in their country. On the one hand they read Turkish literature and on the other hand they attempt * Prof. Dr., Prishtina Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öretim Üyesi. * Doç. Dr., Tiran Üniversitesi, TarihFiloloji Fakültesi, Lengüistik Departmanı Öretim Üyesi.

2 91 to translate it in their own language. So the first Turkish literature like novel, story, theater and the kinds of poems submitted to the Bosnians. Namık Kemal undoubtedly is one of our writers that was mostly read in Bosna. As we know the book Zavallı Çocuk (Poor Children) of Namık Kemal in Turkey for the first time was printed in After a year (in 1891) this book was translated in Bosnian language with the name Siroto Djete by Hilmi Muhibic. The theater book called Vatan Yahut Silistre must draw too much attention also in Bosna as it did in Istanbul because it was translated many times in Bosnian language. The creation Vatan Yahut Silistre for the first time was translated by Ahmet Naim in 1916 and printed in Mostar magazine. Keywords: Namık Kemal, Balkans, Bosnia, translation. 1. Giri: 1463'te Fatih Sultan Mehmet in BosnaHersek'i fethetmesinden sonra, Hıristiyanlıın Boomil mezhebinden toplu olarak Müslümanlıa geçen Bonaklar, Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki en imtiyazlı tebaalarından biri olmutur. Sırplar, Osmanlı döneminde Müslüman olan ve her dönemde Türkler den yana tavır alan bu komularına bu gün bile Turçin (Türk) adı verirler. Osmanlı vezirleri arasında çok sayıda Bonak asıllı tanınmı sima vardır. Sokullu Mehmed Paa, Hadım Sinan Paa, Damat brahim Paa, Kara Davut Paa, Topal Recep Paa, Mostarlı Mustafa Paa, Tiryaki Hasan Paa ve Cezzar Ahmed Paa gibi bazıları çok mehur olan 22 Osmanlı sadrazamı Bonak asıllıdır. Ayrıca BosnaHersek'teki önemli bina ve eserlerin tamamına yakını Osmanlı mührü taır Berlin Kongresi kararı ile Avusturya Macaristan yönetimine terk edilen BosnaHersek, Birinci Dünya Savaı'nda AvusturyaMacaristan Devleti yenilince Sırbistan Krallıı'na bırakılmıtır. kinci Dünya Savaı'na kadar Sırbistan Krallıı'nın bir bölümü olan BosnaHersek, 1945'te sava bittikten sonra Tito'nun kurduu Yugoslavya Federasyonu'na dahil olur. 1992'de Yugoslavya Federasyonu daılınca BosnaHersek de baımsızlıını ilan etti. Baımsızlık ilanının ardından Sırpların saldırganlıı ile balayan sava, bütün dünyanın gözü önünde bir katliam ve ırz dümanlıına dönütü. Türkiye'nin çabaları ve soykırımın en insafsızları yola getirecek boyutlara ulaması ile geçici de olsa bir barı ortamı salandı. Ancak siyasi belirsizlik henüz sona ermemitir.

3 92 Eski Yugoslavya'daki Türk varlıının kültürel bakımdan önemli bir parçası olan Bonaklar özellikle Osmanlı döneminde yazı dili olarak Türkçeyi benimsemiler ve Adni'den ( ) son divan airi Hersekli Arif Hikmet'e ( ) kadar çok sayıda air yetitirmilerdir. Bonaklar, Osmanlı hakimiyeti altına girdikten sonra Dou Avrupa'da yaayan bir Dou toplumu gibi davrandılar, Arap alfabesini benimsediler, Bosna Hersek'in AvusturyaMacaristan'a devredildii 1878 yılına kadar 434 ilk okul, 43 medrese, bir çok lise, askeri okul, öretmen okulu ve Vilayet Yüksek Okulu ile 12 sanat okulunda Türkçe olarak klasik slam kültürü eitimi görmekteydiler. 1 Bu dönemde Bonaklar, hem günlük hayatta hem de yazı dili olarak kullandıkları Türkçeye kendi mahalli kültürlerinden kattıkları bazı unsurlarla Bonak Türkçesi denebilecek bir hava kazandırdılar. Türkçeyle ve klasik dou kültürü ile bu kadar iç içe olmalarına ramen Bonaklar kendi mahalli dillerini ve kültürlerini de tamamen terk etmediler. Bonakça ve Arap alfabesiyle ortaya konan mahalli kaynaklı edebiyata "Alhamiyado" adı verilmektedir. Bu edebiyatın ilk örnekleri 17. yüzyılın sonlarında verilmeye balanmı, 19. yüzyılın sonlarına kadar da devam etmitir. Bu edebiyatta ilahi, kaside ve hikaye türleri görülmektedir. Usküfi mahlasını kullanan Mehmet Hevayi ( ) bu tür edebiyatın ilk öncülerinden biri olarak öretici tarzda ilahiler kaleme almı ve ilk TürkçeBonakça sözlük olan "Potur ahidiye" adlı manzum sözlüü yazmıtır. Türk Edebiyatı ve dou kültürünün etkisi altında gelien Bonak Halk Edebiyatı'nda türkü formuna benzeyen "sevdalinka" adlı lirik iirler ve baladlar çok büyük bir yere sahiptir. 2 "Hasanagitsa" (Hasan Aa'nın karısı) adlı balat bütün Avrupa dillerine çevrilmi ve çok büyük bir ilgi ve takdir görmütür. Modern Bonak Edebiyatı Sırp ve Hırvatlarla olan yakın temas sebebi ile bir ölçüde bu milletlerden ve özellikle Avrupa edebiyatlarından etkilenmektedir. Ancak bütün Bonak yazar ve airlerinde mahalli kültürün ve bu arada Osmanlı döneminin deiik renk ve tonlarına rastlanır. Son yıllarda çada Bonak Edebiyatı'ndan Mehmet Selimoviç'in Dervi ve Ölüm (1973), zzet Sarayliç'in Sunu (1974) adlı romanları ve Ahmet Hromoçiç'in hikayeleri Türkçe ye çevrilmitir. 2. Bosna'da Osmanlı Dönemine Ait Edebiyat Aratırmaları: 1 Avdo Sueska (1980),. Osmanlı mparatorluunda Bosna. Prilozi za orijentalnu Filologiju III. 2 Butorovic, Dzenana (1997), Bonak Sözlü Edebiyatı Hakkında Birkaç Söz (çev.: K. Filan),Türk Kültürü, Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü, S. 409, Ocak 1997, s

4 93 Osmanlı yönetiminde uzun süre kalan Bonaklar, devletin, idari, askeri, ilmi ve edebî alanlarında önemli konumlara yükselmilerdir. XVI ve XVII. yüzyıllar içinde 22 Bosnalı sadrazam Osmanlı Devleti'nde görev yapmıtır. Osmanlı mparatorluunun kültür çevresine giren Bonaklar, Türkçe eserler vermeye balamılar, hatta o devir kültür icaplarına göre Arapça, Farsça kitaplar da meydana getirmilerdir. Bir kısmı yazma, bir kısmı da basma olan bu eserler ve bunların müellifleri, Bonak bilim adamlarının ilgisini çekmi ve bunlar çeitli aratırmalara konu olmutur. Bu tarz çalımalar, baka ülkelerde yapılan arkiyat çalımalarından oldukça farklıdır. Bu yüzdendir ki bu tarz çalımaların Bosna'da tarihi de oldukça eskilere dayanır ve ilk çalımalar XIX. yüzyılda balamıtır: brahim Edhem Baagiç'in: Salnamei Vilayeti Bosna'sı ; Muhammed Tayyib Okiç'in: Eslafımız'ı Saffet Baagiç'in Kratka uputa u prolosti Bosne i Hercegovine (Bosnasaray, 1912) adlı eseri; H. Adem Handzic'in Elcevheretü'lesnâ fi terâcüml ulenıâi ve uarâi Bosna (Kahire, 1931) isimli çalıması; Hazım abanoviç'in Knjizezmost muslimana BiH na orijenialnim jezicima (Sarejevo, 1973) adlı deerli kitabı bunların en önemlileridir. Bu çalımalara son günlerde çok deerli bir yenisi katıldı. Bosnalı bir baka aratırıcı, Dr. Fehim Nametak, BosnaHersek bölgesinde Türkçe yazan müellifleri bir kitapta toplayıp yayınladı: 3 Öte yandan, BosnaHersek'in, AvusturyaMacaristan egemenlii altına girmesi, Bonakların toplumsal ve kültürel hayatını olumsuz yönde etkiledi. Bonakçaya uygulanmı Arap harflerinin yerini, Latin alfabesinin almasıyla yayıncılık neredeyse durma noktasına geldi. Yeni dönemin ilk kitabı Risalei Ahlak ismiyle, 1883 yılında Mehmed Beg Kapetanoviç Lyubuak tarafından yayınladı. 4 Bonakların, DouBatı arasındaki arabuluculuk rolünü ele alan Halkın Varlıı ve Dounun Varlıı isimli kitapları ise, Çada Bonak edebiyatının yön verici eserleri oldu. Tevfik Fikret üzerine önemli bir inceleme kaleme alan SafvetBeg Baagiç, 5 dou ve özellikle Türk airlerin etkisinde kalmasına ramen döneminin en yetenekli airi olarak kabul gören Musa Çazim Çatiç, yeni dönemin en önemli isimleriydi. Osmanlı dönemi edebiyatını yaatma çabasındaki Bonak yazarlar, çou iir ve düzyazılarında örf ve adetleri, doup büyüdükleri köy ve ehirlerin eski havasını konu edindiler. Ancak Sırp ve Hırvat milliyetçiler, Bonakların karısına Sırp veya Hırvatlıı benimsemek ya da Türkiye'ye göç etmek gibi iki seçenekle çıkınca Bonak yazarların 3 Pregled Knjizevnog Stvaranja BosanskoHercegovackih Muslimana Na Turskom jeziku (Türkçe Yazmı BosnaHersek Müslüman Müellifler Üzerine Bir Gözlem). 4 Behar, VII. Sene, Nu: 18, 1 Zilhicce 1324 (15 Ocak 1906), Saraybosna. 5 Geçer, G. Osman (2009), BosnaHersek'te Bir Osmanlı Aydını: Salih Safvet Baiç, Tuzla Kantonu Arivi Yayınları, Saraybosna/Tuzla.

5 94 birçou Zagreb veya Belgrad'a taınarak üçüncü yolu tercih ettiler. Kimi yazarlar ise, Osman Nuri Haçiç gibi, yazı hayatından çekilmeyi tercih ettiler. ki dünya savaı arasındaki Bonak edebiyatından bahsedildiinde, Safet Bey Baagiç ve Musa Çazim Çatiç'in iir anlayıını sürdüren, Hamza Humo, uzun yıllar Gayret isimli bir dergi çıkarmıtı. Humo'nun, 1927 yılında yayınlanan Grozdan ın Kahkahası isimli romanı Çada Bonak edebiyatının temel eserlerindendir. Hamza Humo'nun romandaki baarısını Ahmed Muradbegoviç, hikâyede elde etmiti. Hikâyelerinde, Bosna ehir ve köylerindeki, doubatı ve slamavrupa çatıması aırlık basıyordu. SırpHırvatSloven yöneticilerin toprak reformlarının ardından Bonak aa ve beylerin arazilerinin ellerinden alınmasıyla yaanan dramı anlatan Aliya Nametak, ilgi çeken yazarlardan biridir. Hikâyeleri, hayatın dert ve kederini iyilik, inanç ve alınyazısı ile dengelemeye çalıan Bonakların ifade zeminidir. kinci Dünya Savaı yıllarındaki Bosna iiri bahsinde Salih Aliç, Osman Çikiç ve Hamid Dizdar isimleri zikredilmesi gereken airlerdir. Ancak yirmici yüzyıl Bonak edebiyatının en önemli airleri Mak Dizdar ve Skender Kulenoviç idi. Asıl adı Mehmedali olan Mak Dizdar, çok genç yata yazmaya balamı ve on dokuz yaında ilk iir kitabını yayınlamıtır. iirdeki yerini, on sekiz yıl sonra yayınlanan Uyuyan Ta isimli kitabıyla kazandı. Özünde yerel öeler bulunmasına ramen evrensel deerlerle kaleme alındıından, Mak Dizdar iiri yirminci yüzyılın en güçlü Bonak iiri olarak kabul edilmektedir. kinci Dünya Savaı ve sonrasında Bosna iirine damga vuran airlerden Skender Kulenoviç, serbest nazımla yazmayı tercih etmiti. Alman igaline karı halk kahramanlıını savunan devrimci ve isyancı bir airdi. Uç olunu yitiren ana için yazdıı iir, sava yıllarında ulusal mar olarak seslendirildi. Zagreb de Kılavuz isimli Müslüman dergisini çıkaran Kulenoviç, yazdıı destanlar ile Bosna ve Yugoslavya edebiyatında önemli bir yer edinmiti.skender Kulenoviç ve Hamza Humo gibi yazarlar, Nazizme karı yürütülen Halk Kurtulu Savaı'nın etkisi altında ürün yayınladılar. Ancak Mak Dizdar, Nusret drizoviç, Mea Selimoviç, zet Sarayliç, Dervi Suiç ve Hüseyin Tahmiçiç gibi yazarlar devrim sonrası yıllardaki heyecan dolu söyleyilerinden uzaklatılar. Bu isimler dıında, Mustafa Arnavutoviç, Abdullah Sidran ve Cemaludin Aliç de, kendini kabul ettirmi airler arasında zikredilebilir. Bu airler arasında, sava sonrası Bonak iirinin en aykırı ismi, neredeyse her iiri ayrı bir mesaj niteliinde olan Abdullah Sidran'dır. Çada Bonak iirinin bir sonraki kuak temsilcileri ise, Cemaludin Latiç, emzedin

6 95 Mehmedinoviç ve Ziyad Sarayliç idi. Bu isimler içerisinde en çok bilinen Cemaludin Latiç'tir. kinci Dünya Savaı'nın ardından kaleme alınan eserler konu ve yöntem yönünden zenginlik göstermektedir. Çada Bonak edebiyatının en bilinen isimlerinden Mea Selimoviç, savatan sonra yazdıı hikâyelerde savaı konu almıtır. Ancak daha ziyade romanlarıyla ses getirmitir. Romanlarında çada insanların çelikilerini, iktidar ve resmi kurumlara isyanını ele alan yazarın, Dervi ve Ölüm ile Kale isimli romanları Türkçeye kazandırılmıtır. Üzerinde durulması gereken bir dier Bonak yazar da, tarihi konuları modern bir üslupla ele alan Necad briimoviç'tir. Eserlerindeki karakterler genelde tahsilli kiilerdir. On dokuzuncu yüzyıl balangıcında Bosna'da yozlamı bir bey ailesinin çöküünü anlattıı Uursuz isimli romanıyla, Bonak edebiyatının dıına çıkmayı baarmıtır. Karabey isimli dier romanı da Bonak edebiyatı adına saygın bir eserdir. briimoviç'in, Vjecnik isimli son eseri yakın bir zamanda Türkiye'de yayınlanacaktır. 3. Müslüman Bonakların Tanzimat Edebiyatına Olan lgileri ve Namık Kemal: Tazimat edebiyatının yankıları sadece stanbul ve onun etrafında deil Osmanlı imparatorluunun sınırları içinde bulunan dier bölgelerde iyice hissedilmitir. Bonak gençlerinin bir kısmı stanbul da çeitli okullarda örenim görüyor, dier bir kısmı da Osmanlının sava içinde olduu cephelerde savaıyordu. stanbul da örenim görenler Tanzimat edebiyatının getirdikleri yenilikleri yakından izliyor ve bunu benimsemekte tereddüt etmiyorlardı. Vatan airi Namık Kemal yazdıı eserleriyle bilhassa tiyatro yaratıcılııyla Bonakları da etkiliyordu. Bilindii gibi tiyatro türüne özellikle önem veren Namık Kemal, altı oyun yazmıtır. Bir yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan Vatan Yahut Silistre yalnız ülke için deil, Avrupa'da da ilgi uyandırmı ve be dile çevrilmitir. Vatan Yahut Silistre tiyatro eseri, Bonakçaya farklı çevirmenlerce birkaç defa tercüme edilir. Ahmet Naim isminde bir Bonak aydını 1916 yılında Vatan Yahut Silistre eserini Domovina Boj Na Silistri olarak tercüme eder. Bu tercümeden sekiz yıl sonra sadece Bosna da deil Türkiye de de ad yapmı olan bir ilim erbabı, hocaların hocası Muhammed

7 96 Tayyib Okiç 6 (1924) Vatan Yahut Silistre yi DOMOVNO adıyla tercüme eder ve Gayret adlı bir dergide tefrika halinde yayınlar. Bonak asıllı yazar ve airlerinin Vatan Yahut Silistre adlı tiyatro eserine bu kadar önem vermelerinin sebebi nedir? Silistre kalesinde neler oluyor? Namık Kemal in Ya Vatan, Ya Silistre demesine sebep nedir? Önce buna göz atalım: Silistre kalesi, bizzat Rus Orduları Bakomutanının yönettii seksen bin kiilik bir ordu tarafından 15 Mayıs 1854'te kuatılır. Kale, Arnavutluk'tan Irak'a kadar mparatorluk'un hemen her yerinden gelen gönüllülerin de içinde olduu toplam on bin kiilik bir güçle savunulmaktadır. Kırk üç gün süren youn saldırıları baarıyla püskürten Müslüman savaçılar, yiyecek ve cephaneleri tükendii için, tek kurtulu yolu olarak görülen bir yarma hareketiyle koca orduyu bozguna uratırlar. Son derece yalın bir olay üzerine kurulan Vatan yahut Silistre, tüm teknik kusurlarına karın, Osmanlı toplumuyla tiyatronun bulumasını salamı ve yazarının hiç ummadıı ölçüde etkili olmutur. Yazarı izleyerek söylersek, Vatan yahut Silistre, Türk tiyatrosunu bulunduu noktadan ilerilere taımı, geliimi açısından da tam bir dönüm noktası oluturmutur. Vatan Yahut Silistre piyesi, artan toprak kayıplarımız karısında vatan corafyasını daha fazla küçültmemek için mücadele eden kahramanların hikayesini anlatmanın yanında, böyle bir dönemde kaleme alınmı olması bakımından da dikkat çekicidir. Namık Kemal in Vatan makalesinin sahneye uyarlanmı bir ekli olarak da deerlendirilen bu eser, döneminde olduu gibi, daha sonraki dönemlerde de büyük akisler uyandırmıtır. Kemal fikirlerini önce makaleler vasıtasıyla, daha sonra da manzum ve mensur eserlerinde dile getirir. Prof. Dr. nci Enginün Vatan Yahut Silistre piyesini deerlendirirken bu konuya dikkat çekmektedir: Bu eser, Namık Kemal in Vatan makalesinin sahneye uygulanmasıdır. slam Bey, makaleyi hemen hemen tamamen okur. Onun Zekiye ye aık olması, vatan sevgisi ve uurunun uyandıı yeni bir kadın tipinin ortaya konulmak istenmesine balıdır. Eser bütünüyle bir destan mahiyetindeydi. Sadece iyi, fedakar ve vatanperverlerden ibarettir. 6 Bosna Hersek doumlu olan Prof. Dr. Muhammed Tayyib Okiç, 1. Dünya Savaı'nda Saraybosna'nın igal edilmesi üzerine Fransa'ya, oradan da Tunus'a gitti. Türkiye'ye 1940'lı yıllarda gelen Prof. Dr. Muhammed Tayyip Okiç, Türkiye'nin ilk ilahiyat fakültesi olan Ankara lahiyatın yanı sıra stanbul, Erzurum ve Konya ilahiyat fakültelerinin kuruluunda görev aldı. Prof. Dr. Okiç, Temel slami Bilimler ile Hadis alanında önemli çalımalara imza attı. Türkiye'deki u anda 27 ilahiyat fakültesinde görev alan hocaların önemli kısmını yetitiren Prof. Dr. Okiç, 1978 yılında Ankara'da vefat etti. Varislerinin talebi dorultusunda Prof. Dr. Okiç'in cenazesi, özel izinle Saraybosna'ya getirildi ve buradaki Bare Mezarlıı'nda defnedildi.

8 97 Vatan Yahut Silistre, yazıldıktan sonra hem devrinde, hem de daha sonraki dönemlerde yüzlerce kez oynanmı, hiçbir tiyatro eserine nasip olmayacak bir ilgiye mazhar olmutur. Buna ramen eser hakkında bazı eletiriler de yapılmıtır. Bazı eletirmenler, eserin konusunu basit bulur. Bir Rus tenkitçisi de Vatan Yahut Silistre nin konusunun Victorien Sardou nun La Patrie adlı oyunundan alındıını iddia etmesine ramen Tanzimat Edebiyatında Fransız Tesiri isimli eserinde Cevdet Perin her iki eseri de birbiriyle mukayese ederek böyle bir benzerliin söz konusu olmadıını ortaya koyar. Eser 1 Nisan 1873 te Gedik paa Tiyatrosunda temsil edilen Vatan Yahut Silistre büyük bir ilgi görür. Eseri seyretmeye gelen her kesimden insan, oyunun heyecanına kendilerini kaptırarak, Eksik olma Kemal! eklinde tezahüratta bulunmu, oyunu sonunda da bu tezahüratlarına devam etmilerdir. Bosna'da Namık Kemal'in eserlerinden yapılan çeviriler unlardır: YAZAR ADI ESERN ORJNAL ADI ESERN ÇEVR ADI VEYA BONAKÇASI ÇEVR YILI ÇEVRMENN ADI VE SOYADI ESERN BASILDII: YER,DERG VEYA GAZET N. KEMAL ZAVALLI ÇOCUK SROTO DJETE 1891 Hilmi Muhibi Sarajev N. KEMAL TESELL UTJEHA 1895 Safvet Bašagi "Nada" N. KEMAL AITLAR JADKOVKE 1897 Mirza Safvet "Bosanska Pošta" N. KEMAL N. KEMAL KM.YARDIM STEME HAKKATLE TANIMAK N OD KOG NE TRAŽ 1902 Musa azim ati "Behar" S'STNOM SE UPOZNAT 1902 Musa azim ati "Behar" N. KEMAL CEZM DŽEZMJA 1902 Aleksa J.Popovi "Bosanska Vila" N. KEMAL AITLAR Z JADKOVK 1907 Mirza Safvet "Ogledalo" N. KEMAL RÜYA SAN 1908 Smailaga Džemalovi Mostar N. KEMAL AR NEDR ŠTA JE PJESNK 1911 Milan D.Baji "Bosanska Vila"

9 98 N. KEMAL VATAN& SLSTRE DOMOVNA BOJ NA SLSTR 1916 Ahmed Naim "Mostar" N. KEMAL VATAN DOMOVNO 1924 M.Tajib Oki "Gajret" N. KEMAL VATAN AKI DOMOVNSKA LJUBAV 1924 M.Tajib Oki "Gajret" N. KEMAL MURABBA MURABA 1963 Milenko Babi "ElEmel" Öte yandan YEN DÖNEM gazetesine bir demeç veren Maksad Dernei Bakanı ve Da Dernei Astbakanı Abdullah Rahte, bir konumasında Bosna daki tiyatro tarihçesi üzerinde durur. Gazeteci Taner Güçlütürk, Abdullah Rahte den aldıı bilgileri bize öyle aktarır: Aratırmalara göre, Bosna da ilk tiyatro oyunlarının 1895 yılında Hirayet hanelerde oynandıını belirten Rahte, bu oyunların (Hilmi Muhibiç in tercümesiyle) Namık Kemal in oyunları olduunu söyler. Aynı yerlerde Baagiç in, Riza Beg Kapetanoviç gibi yerli yazarların da eserlerinin oynandıını ifade eden Rahte, tiyatro repertuarlarının genelde Türk eserleri olduunun altını çizer. O yıllarda kadın oyuncunun tiyatroda yer almasının mümkün olmadıını belirten Rahte, Osmanlı idaresinin ayrılıı ardından her yerde (Turska çitaonica) Türkçe sınıflarının açıldıını, bununla balıca amacın Osmanlı idaresi ayrılmasına ramen Türk dili, kültür ve geleneinin devam ettirilmesinin istendiini vurgular. O dönemlerde sahneye çıkan ilk kadın arkıcı ve oyuncunun Bahriye Hociç olduunu kaydeden Rahte, Emina balesi gibi bale ve oyunların slam gelenek ve göreneklerine uygun bir ekilde hazırlandıına dikkati çeker. Bu dönemden sonra Bosna da Abdullah Muratbegoviç in oyunları en fazla oynanırken, küçük, dar ve kısıtlı imkanlar içerisinde oynan bu tiyatro oyunlarına Gayret Derneinden destek geldiini söyler. Rahte, açılan yarımalar sayesinde yılın en iyi oyun ve oyuncularının seçildiini, Gayret Derneinin balıca amacının da slam ülküsünün sürdürülmesi olduunu belirtir. 7 7 Kosova Türk Tiyatrosunun tarihi masaya yatırıldı, Taner Güçlütürk, YEN DÖNEM GAZETES, 29 Kasım 2006.

10 4. Sonuç: 99 Bonaklar, Osmanlı'da devletin, idari, askeri, ilmi ve edebî alanlarında önemli konumlara yükselmilerdir yılında Berlin Anlaması ile Osmanlı yönetiminden ayrılarak Avusturya'ya katılan Bosna Hersek, daha sonra da Yugoslav Federal Cumhuriyetlerinden biri olur yılında ise baımsızlıını kazanır. Müslüman olan ve Osmanlı mparatorluunun kültür çevresine giren Bonaklar, Türkçe eserler vermeye balar. Tanzimat'ın ilanından sonra bu ilgi stanbulda okuyan Bonak gençleri vasıtasıyla daha da artmı, bata Namık Kemal olmak üzere Tanzimat aydınlarının eserlerinden bir çou bonakça'ya tercüme edilmitir. Bilhassa tiyatro eserlerinin öne çıktıı bu eserler, bugün Bonak bilim adamlarının derin ilgisini çekmi ve çeitli aratırma ve incelemelere konu olmutur. Bu sayede edebi ve fikri alanda da stanbul'u merkez kabul eden Bonak aydınları, aslında bu uzun ayrılık yıllarını, baımsızlık tadında ama biraz da teessürle yeniden anmaktadırlar. KAYNAKÇA BUTOROVC, Dzenana (1997). Bonak Sözlü Edebiyatı Hakkında Birkaç Söz, (çev.: K. Filan),Türk Kültürü, Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü, S. 409, Ocak 1997, s GEÇER, G. Osman (2009). BosnaHersek'te Bir Osmanlı Aydını: Salih Safvet Baiç, Tuzla Kantonu Arivi Yayınları, Saraybosna/Tuzla. SUESKA, Avdo (1980), Osmanlı mparatorluunda Bosna, Prilozi za orijentalnu Filologiju III.

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) doumu bata olmak üzere

Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) doumu bata olmak üzere LUL, Faik; DZDAR, slam (2002). Arnavutça Mevlitler (Mevludet Në Gjuhën Shqipe), kodra-arnavutluk (Shkodër): Camaj-Pipa Yayınevi, 712 s. ISBN 99927-41-75-9 Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ İstanbul da doğdu. Arapça, Fransızca, Farsça dersleri

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri Cevap Anahtarý 1. BÖLÜM Güzel Sanatlar ve debiyat Þiirin Biçimsel Özellikleri Þiirin Anlamsal Özellikleri Söz Sanatlarý 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Düz Yazý Türleri

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008)

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008) (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Adı Soyadı (Unvanı) Hacı Yılmaz (Yrd. Doç. Dr.) Doktora Gazil Üniversitesi,Eğitim Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) hyilmaz@ybu.edu.tr; hayilmaz@gazi.edu.tr. Web sayfası:

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ANONİM HALK EDEBİYATI VE ÂŞIK EDEBİYATINDA SÖZLÜ TARİH Esra ÖZKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ AVAR7045 TÜRKİYE'NİN AVRASYA POLİTİKALARI (zorunlu ders) Doç. Dr. Bekir Günay

Detaylı

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 21-33 21 XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI Nejla GÜNAY Gazi Üniversitesi, Ankara/TÜRKYE Geli Tarihi: 28.11.2005 Yayına

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 HALDUN TANER -rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 I Kapak Düzeni: Dr. Ahmet SINAV ISBN 975-17-0262-3 Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Detaylı

- 163 - Salih OKUMUŞ-Halime BARIŞ *

- 163 - Salih OKUMUŞ-Halime BARIŞ * - 163 - KRASNİÇ, Daver; (2007). Çevren Dergisi nin Balkan Türkleri Edebiyatındaki Yeri ve Edebi Etkinlikleri (1973-1991), Prizren: BAL-TAM Yay., 412 s., ISBN: 978 9951 8608-7-1 Salih OKUMUŞ-Halime BARIŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

TÜRKYE DE DÜNDEN BUGÜNE ÖZEL OKULLARA BR BAKI (GELM VE ETKLER)

TÜRKYE DE DÜNDEN BUGÜNE ÖZEL OKULLARA BR BAKI (GELM VE ETKLER) ! "#$#%$#%&$#' #$$ TÜRKYE DE DÜNDEN BUGÜNE ÖZEL OKULLARA BR BAKI (GELM VE ETKLER) Dr. Selçuk UYGUN Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Eitim Programları ve Öretim (ESTT) Anabilim Dalı Aratırma

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I YENİ TÜRK EDEBİYATI - I Yayın Yönetmeni Sadettin Bayrak Yayın Editörü Dr. Özcan Bayrak Kapak Tasarımı Hüseyin Özkan İç Tasarım Özlem Özkan Baskı ve Cilt Çalış Ofset Davutpaşa Caddesi Yılanlı Ayazma Sokak

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I. DERS SAAT İ TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAM DERS DERS DERS DERS P 08.30 Tanzimat Sonrası Türk Ş. Şekil Değişiklikleri Prof Dr. Fazıl Şerh Geleneği Eleştiri

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11 AYI 016 017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNEM 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS I VE LERİ GÜN 14 016 DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II.

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II. www.burakelgit.com.tr I. Rusya II. Fransa III. Avusturya 1. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir? A) Yalnız II B) I,II ve III C) II ve III D) I ve III

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 UZAKTAKI YAZMALARIMIZ: NGILTERE ULUSAL KÜTÜPHANESI NE LK KAYDEDILMI DIVANLAR VE MECMÛ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU

BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU Boşnakların İslam Geleneği Enstitüsü Boşnakların İslam geleneği teorik bir oluşumdan ziyade, İslamı anlamanın ve yaşamanın asıl halidir. F. Karčić Šta je to islamska tradicija Bošnjaka?, Preporod, 2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com BOSNA HERSEK TE TÜRKÇE ÖRETM VE ÖRENCLER AÇISINDAN PROBLEMLER TURKISH TEACHING AND PROBLEMS OF TURKISH TEACHING IN BOSNIA-HERZEGOVINA BY STUDENTS Samira OSMANBEGOVÇ-BAKÇ * Mustafa ARSLAN ** Öz Bu çalımanın

Detaylı

BENİM KÜÇÜK ZEBERCEDLERİM

BENİM KÜÇÜK ZEBERCEDLERİM BENİM KÜÇÜK ZEBERCEDLERİM BENİM KÜÇÜK ZEBERCEDLERİM Bu akşam sevgili Neslihan misafirimiz oluyor... Neslihan Erzurum Atatürk Üniversitesinden gelip uzun suren Şubat projemize katildi... Zebercedlerini

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831)

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831 de yayınlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice,

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum ki bu gruba

Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum ki bu gruba Deerli Dostlar, Aaıdaki ileti tarzına ciddi eletirilerim vardır. lk bakıta kötü niyetli bir ileti demek bile mümkün. Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET 1946 Belediye Seçimleri ve Bu Seçimlerde Kadın Seçmenlerin Kadir EKER 1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU Kadir EKER ÖZET Ülkemizde demokratik gelimeler Merutiyetle balamı, Cumhuriyetle

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TDE 101 Retorik Bilgisi AKTS 5, KREDİ (3+0) 3 Söz sanatları, tür, şekil bilgilerini kavramak ve bu alanla ilgili terimler bilgisine sahip

Detaylı

SIRBİSTAN VE KOSOVA'DA DÜNYA DİLİ OLARAK TÜRKÇE

SIRBİSTAN VE KOSOVA'DA DÜNYA DİLİ OLARAK TÜRKÇE SIRBİSTAN VE KOSOVA'DA DÜNYA DİLİ OLARAK TÜRKÇE TURKISH ASA GLOBAL LANGUAGE INSERRIA AND KOSOVA ТУРЕЦКИЙ КАК ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ В СЕРБИИ И КОСОВЕ Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ * - Prof. Dr. Tacida Zubçeviç HAFIZ

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YER NO DERGİ ADI YAYIN YERİ VE TARİHİ 984 YABANCI ÜLKELERDE KAÇAKÇILIK BÜLTENİ Ankara, 1936-435 YAĞMA Tahran, Tarih yok 2031 YAKIN SOSYALİST KÜLTÜR DERGİSİ İstanbul, 1989.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) I.YARIYIL II.YARIYIL 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 3 3 102 Türk

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6 )# 6(- '(+ #)7 5( #

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU TR Tercüme Üzerine Bazı Öneriler

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2),

M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2), M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2), 203-220 *...... " ".. : Özet Ebussuûd Efendi, Osmanlnn yetitirdii seçkin âlimlerden birisidir. Onun, hayat boyunca ortaya koyduu icraatlar ve geride brakt eserler

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK HALK RNDE SOSYAL HAYAT BALAMINDA

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

ORTAK DEĞERLERİN AVRUPA BARIŞINA ETKİLERİ PROJESİ IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI VE BUNA BAĞLI ŞİDDET KONULU ŞİİR/MAKALE YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ORTAK DEĞERLERİN AVRUPA BARIŞINA ETKİLERİ PROJESİ IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI VE BUNA BAĞLI ŞİDDET KONULU ŞİİR/MAKALE YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ORTAK DEĞERLERİN AVRUPA BARIŞINA ETKİLERİ PROJESİ IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI VE BUNA BAĞLI ŞİDDET KONULU ŞİİR/MAKALE YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1.AMAÇ Avrupa da ve dünyada hızla yayılmakta olan ırkçılık

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4.

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4. II.Ö/İLA.7.YY TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Türk Tasavvuf Musikisi DİN FELSEFESİ I Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 DİL, DİLLER VE TÜRKÇE... 1 1. Giriş... 2 2. Dilin Özellikleri... 2 3. Yeryüzündeki Diller... 2 4. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri... 4 5. Türk Yazı Dilinin Gelişmesi Eski Türkçe...

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ!

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün bugün itibariyle dünyanın birçok yerinde kültür merkezleri bulunuyor. Afganistan - Kabil Almanya

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI Zekiye Berrin HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans

Detaylı