rfan MORNA * Lindita LATF (XHANAR) *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "rfan MORNA * Lindita LATF (XHANAR) *"

Transkript

1 BOSNA'DA OSMANLI DÖNEMNE AT EDEBYAT ARATIRMALARI VE NAMIK KEMAL N BONAKÇA YA TERCÜME EDLEN ESERLER RESEARCH LETTERS TO THE OTTOMAN PERIOD IN BOSNIA AND NAMK KEMAL'S WORKS TRANSLATED NTO BOSNAN rfan MORNA * Lindita LATF (XHANAR) * Öz Bonaklar Balkanlarda Türk ü anlayan, onu seven,dilini, kültürünü benimsemeyen, onun gibi olmaya çalıan bir halktır. Bonak çocukları Osmanlı döneminde stanbul a gidip orada dil, edebiyat ve dier alanlarda aldıkları bilgileri, daha sonra kendi memleketlerine taımılardır. Bir taraftan stanbul da orijinal edebiyat eserleri okuyor dier taraftan da bu eserleri Bonakçaya tercüme ile uraıyorlardı. Bilhassa Tanzimat edebiyatının ilk ürünleri Bonak halkına sunulur. Bunlar arasında yer alan air ve yazarlardan biri de hiç kukusuz Vatan airimiz Namık Kemaldir. Bilindii gibi Namık Kemal in Zavallı Çocuk adlı tiyatro eseri Türkiye de ilk defa 1890 yılında basılır. Bir yıl geçmeden 1891 de Siroto Djete adıyla Hilmi Muhibiç tarafından Bonakçaya tercüme edilir. Asıl dikkat çekici olan Vatan Yahut Silistre adlı tiyatro eseridir. Eser, stanbul da olduu gibi Balkanlarda da büyük yankı uyandırmı olmalıdır ki, Bonaklar onu birkaç kez tercüme eder. Bu alandaki ilk tercüme, Ahmet Naim'in 1916 yılında Mostar dergisinde yaptıı tefrikadır. Anahtar kelimeler: Namık Kemal, Balkanlar, Bosna, Tercüme. Abstract In the Balkans is not possible to find a nation different than the Muslims of Bosna that like, understand and accept the Turkish Culture more than they do. At the time of Ottomans Bosnian children went to Istanbul where they study language, literature and various branches and carried them in their country. On the one hand they read Turkish literature and on the other hand they attempt * Prof. Dr., Prishtina Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öretim Üyesi. * Doç. Dr., Tiran Üniversitesi, TarihFiloloji Fakültesi, Lengüistik Departmanı Öretim Üyesi.

2 91 to translate it in their own language. So the first Turkish literature like novel, story, theater and the kinds of poems submitted to the Bosnians. Namık Kemal undoubtedly is one of our writers that was mostly read in Bosna. As we know the book Zavallı Çocuk (Poor Children) of Namık Kemal in Turkey for the first time was printed in After a year (in 1891) this book was translated in Bosnian language with the name Siroto Djete by Hilmi Muhibic. The theater book called Vatan Yahut Silistre must draw too much attention also in Bosna as it did in Istanbul because it was translated many times in Bosnian language. The creation Vatan Yahut Silistre for the first time was translated by Ahmet Naim in 1916 and printed in Mostar magazine. Keywords: Namık Kemal, Balkans, Bosnia, translation. 1. Giri: 1463'te Fatih Sultan Mehmet in BosnaHersek'i fethetmesinden sonra, Hıristiyanlıın Boomil mezhebinden toplu olarak Müslümanlıa geçen Bonaklar, Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki en imtiyazlı tebaalarından biri olmutur. Sırplar, Osmanlı döneminde Müslüman olan ve her dönemde Türkler den yana tavır alan bu komularına bu gün bile Turçin (Türk) adı verirler. Osmanlı vezirleri arasında çok sayıda Bonak asıllı tanınmı sima vardır. Sokullu Mehmed Paa, Hadım Sinan Paa, Damat brahim Paa, Kara Davut Paa, Topal Recep Paa, Mostarlı Mustafa Paa, Tiryaki Hasan Paa ve Cezzar Ahmed Paa gibi bazıları çok mehur olan 22 Osmanlı sadrazamı Bonak asıllıdır. Ayrıca BosnaHersek'teki önemli bina ve eserlerin tamamına yakını Osmanlı mührü taır Berlin Kongresi kararı ile Avusturya Macaristan yönetimine terk edilen BosnaHersek, Birinci Dünya Savaı'nda AvusturyaMacaristan Devleti yenilince Sırbistan Krallıı'na bırakılmıtır. kinci Dünya Savaı'na kadar Sırbistan Krallıı'nın bir bölümü olan BosnaHersek, 1945'te sava bittikten sonra Tito'nun kurduu Yugoslavya Federasyonu'na dahil olur. 1992'de Yugoslavya Federasyonu daılınca BosnaHersek de baımsızlıını ilan etti. Baımsızlık ilanının ardından Sırpların saldırganlıı ile balayan sava, bütün dünyanın gözü önünde bir katliam ve ırz dümanlıına dönütü. Türkiye'nin çabaları ve soykırımın en insafsızları yola getirecek boyutlara ulaması ile geçici de olsa bir barı ortamı salandı. Ancak siyasi belirsizlik henüz sona ermemitir.

3 92 Eski Yugoslavya'daki Türk varlıının kültürel bakımdan önemli bir parçası olan Bonaklar özellikle Osmanlı döneminde yazı dili olarak Türkçeyi benimsemiler ve Adni'den ( ) son divan airi Hersekli Arif Hikmet'e ( ) kadar çok sayıda air yetitirmilerdir. Bonaklar, Osmanlı hakimiyeti altına girdikten sonra Dou Avrupa'da yaayan bir Dou toplumu gibi davrandılar, Arap alfabesini benimsediler, Bosna Hersek'in AvusturyaMacaristan'a devredildii 1878 yılına kadar 434 ilk okul, 43 medrese, bir çok lise, askeri okul, öretmen okulu ve Vilayet Yüksek Okulu ile 12 sanat okulunda Türkçe olarak klasik slam kültürü eitimi görmekteydiler. 1 Bu dönemde Bonaklar, hem günlük hayatta hem de yazı dili olarak kullandıkları Türkçeye kendi mahalli kültürlerinden kattıkları bazı unsurlarla Bonak Türkçesi denebilecek bir hava kazandırdılar. Türkçeyle ve klasik dou kültürü ile bu kadar iç içe olmalarına ramen Bonaklar kendi mahalli dillerini ve kültürlerini de tamamen terk etmediler. Bonakça ve Arap alfabesiyle ortaya konan mahalli kaynaklı edebiyata "Alhamiyado" adı verilmektedir. Bu edebiyatın ilk örnekleri 17. yüzyılın sonlarında verilmeye balanmı, 19. yüzyılın sonlarına kadar da devam etmitir. Bu edebiyatta ilahi, kaside ve hikaye türleri görülmektedir. Usküfi mahlasını kullanan Mehmet Hevayi ( ) bu tür edebiyatın ilk öncülerinden biri olarak öretici tarzda ilahiler kaleme almı ve ilk TürkçeBonakça sözlük olan "Potur ahidiye" adlı manzum sözlüü yazmıtır. Türk Edebiyatı ve dou kültürünün etkisi altında gelien Bonak Halk Edebiyatı'nda türkü formuna benzeyen "sevdalinka" adlı lirik iirler ve baladlar çok büyük bir yere sahiptir. 2 "Hasanagitsa" (Hasan Aa'nın karısı) adlı balat bütün Avrupa dillerine çevrilmi ve çok büyük bir ilgi ve takdir görmütür. Modern Bonak Edebiyatı Sırp ve Hırvatlarla olan yakın temas sebebi ile bir ölçüde bu milletlerden ve özellikle Avrupa edebiyatlarından etkilenmektedir. Ancak bütün Bonak yazar ve airlerinde mahalli kültürün ve bu arada Osmanlı döneminin deiik renk ve tonlarına rastlanır. Son yıllarda çada Bonak Edebiyatı'ndan Mehmet Selimoviç'in Dervi ve Ölüm (1973), zzet Sarayliç'in Sunu (1974) adlı romanları ve Ahmet Hromoçiç'in hikayeleri Türkçe ye çevrilmitir. 2. Bosna'da Osmanlı Dönemine Ait Edebiyat Aratırmaları: 1 Avdo Sueska (1980),. Osmanlı mparatorluunda Bosna. Prilozi za orijentalnu Filologiju III. 2 Butorovic, Dzenana (1997), Bonak Sözlü Edebiyatı Hakkında Birkaç Söz (çev.: K. Filan),Türk Kültürü, Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü, S. 409, Ocak 1997, s

4 93 Osmanlı yönetiminde uzun süre kalan Bonaklar, devletin, idari, askeri, ilmi ve edebî alanlarında önemli konumlara yükselmilerdir. XVI ve XVII. yüzyıllar içinde 22 Bosnalı sadrazam Osmanlı Devleti'nde görev yapmıtır. Osmanlı mparatorluunun kültür çevresine giren Bonaklar, Türkçe eserler vermeye balamılar, hatta o devir kültür icaplarına göre Arapça, Farsça kitaplar da meydana getirmilerdir. Bir kısmı yazma, bir kısmı da basma olan bu eserler ve bunların müellifleri, Bonak bilim adamlarının ilgisini çekmi ve bunlar çeitli aratırmalara konu olmutur. Bu tarz çalımalar, baka ülkelerde yapılan arkiyat çalımalarından oldukça farklıdır. Bu yüzdendir ki bu tarz çalımaların Bosna'da tarihi de oldukça eskilere dayanır ve ilk çalımalar XIX. yüzyılda balamıtır: brahim Edhem Baagiç'in: Salnamei Vilayeti Bosna'sı ; Muhammed Tayyib Okiç'in: Eslafımız'ı Saffet Baagiç'in Kratka uputa u prolosti Bosne i Hercegovine (Bosnasaray, 1912) adlı eseri; H. Adem Handzic'in Elcevheretü'lesnâ fi terâcüml ulenıâi ve uarâi Bosna (Kahire, 1931) isimli çalıması; Hazım abanoviç'in Knjizezmost muslimana BiH na orijenialnim jezicima (Sarejevo, 1973) adlı deerli kitabı bunların en önemlileridir. Bu çalımalara son günlerde çok deerli bir yenisi katıldı. Bosnalı bir baka aratırıcı, Dr. Fehim Nametak, BosnaHersek bölgesinde Türkçe yazan müellifleri bir kitapta toplayıp yayınladı: 3 Öte yandan, BosnaHersek'in, AvusturyaMacaristan egemenlii altına girmesi, Bonakların toplumsal ve kültürel hayatını olumsuz yönde etkiledi. Bonakçaya uygulanmı Arap harflerinin yerini, Latin alfabesinin almasıyla yayıncılık neredeyse durma noktasına geldi. Yeni dönemin ilk kitabı Risalei Ahlak ismiyle, 1883 yılında Mehmed Beg Kapetanoviç Lyubuak tarafından yayınladı. 4 Bonakların, DouBatı arasındaki arabuluculuk rolünü ele alan Halkın Varlıı ve Dounun Varlıı isimli kitapları ise, Çada Bonak edebiyatının yön verici eserleri oldu. Tevfik Fikret üzerine önemli bir inceleme kaleme alan SafvetBeg Baagiç, 5 dou ve özellikle Türk airlerin etkisinde kalmasına ramen döneminin en yetenekli airi olarak kabul gören Musa Çazim Çatiç, yeni dönemin en önemli isimleriydi. Osmanlı dönemi edebiyatını yaatma çabasındaki Bonak yazarlar, çou iir ve düzyazılarında örf ve adetleri, doup büyüdükleri köy ve ehirlerin eski havasını konu edindiler. Ancak Sırp ve Hırvat milliyetçiler, Bonakların karısına Sırp veya Hırvatlıı benimsemek ya da Türkiye'ye göç etmek gibi iki seçenekle çıkınca Bonak yazarların 3 Pregled Knjizevnog Stvaranja BosanskoHercegovackih Muslimana Na Turskom jeziku (Türkçe Yazmı BosnaHersek Müslüman Müellifler Üzerine Bir Gözlem). 4 Behar, VII. Sene, Nu: 18, 1 Zilhicce 1324 (15 Ocak 1906), Saraybosna. 5 Geçer, G. Osman (2009), BosnaHersek'te Bir Osmanlı Aydını: Salih Safvet Baiç, Tuzla Kantonu Arivi Yayınları, Saraybosna/Tuzla.

5 94 birçou Zagreb veya Belgrad'a taınarak üçüncü yolu tercih ettiler. Kimi yazarlar ise, Osman Nuri Haçiç gibi, yazı hayatından çekilmeyi tercih ettiler. ki dünya savaı arasındaki Bonak edebiyatından bahsedildiinde, Safet Bey Baagiç ve Musa Çazim Çatiç'in iir anlayıını sürdüren, Hamza Humo, uzun yıllar Gayret isimli bir dergi çıkarmıtı. Humo'nun, 1927 yılında yayınlanan Grozdan ın Kahkahası isimli romanı Çada Bonak edebiyatının temel eserlerindendir. Hamza Humo'nun romandaki baarısını Ahmed Muradbegoviç, hikâyede elde etmiti. Hikâyelerinde, Bosna ehir ve köylerindeki, doubatı ve slamavrupa çatıması aırlık basıyordu. SırpHırvatSloven yöneticilerin toprak reformlarının ardından Bonak aa ve beylerin arazilerinin ellerinden alınmasıyla yaanan dramı anlatan Aliya Nametak, ilgi çeken yazarlardan biridir. Hikâyeleri, hayatın dert ve kederini iyilik, inanç ve alınyazısı ile dengelemeye çalıan Bonakların ifade zeminidir. kinci Dünya Savaı yıllarındaki Bosna iiri bahsinde Salih Aliç, Osman Çikiç ve Hamid Dizdar isimleri zikredilmesi gereken airlerdir. Ancak yirmici yüzyıl Bonak edebiyatının en önemli airleri Mak Dizdar ve Skender Kulenoviç idi. Asıl adı Mehmedali olan Mak Dizdar, çok genç yata yazmaya balamı ve on dokuz yaında ilk iir kitabını yayınlamıtır. iirdeki yerini, on sekiz yıl sonra yayınlanan Uyuyan Ta isimli kitabıyla kazandı. Özünde yerel öeler bulunmasına ramen evrensel deerlerle kaleme alındıından, Mak Dizdar iiri yirminci yüzyılın en güçlü Bonak iiri olarak kabul edilmektedir. kinci Dünya Savaı ve sonrasında Bosna iirine damga vuran airlerden Skender Kulenoviç, serbest nazımla yazmayı tercih etmiti. Alman igaline karı halk kahramanlıını savunan devrimci ve isyancı bir airdi. Uç olunu yitiren ana için yazdıı iir, sava yıllarında ulusal mar olarak seslendirildi. Zagreb de Kılavuz isimli Müslüman dergisini çıkaran Kulenoviç, yazdıı destanlar ile Bosna ve Yugoslavya edebiyatında önemli bir yer edinmiti.skender Kulenoviç ve Hamza Humo gibi yazarlar, Nazizme karı yürütülen Halk Kurtulu Savaı'nın etkisi altında ürün yayınladılar. Ancak Mak Dizdar, Nusret drizoviç, Mea Selimoviç, zet Sarayliç, Dervi Suiç ve Hüseyin Tahmiçiç gibi yazarlar devrim sonrası yıllardaki heyecan dolu söyleyilerinden uzaklatılar. Bu isimler dıında, Mustafa Arnavutoviç, Abdullah Sidran ve Cemaludin Aliç de, kendini kabul ettirmi airler arasında zikredilebilir. Bu airler arasında, sava sonrası Bonak iirinin en aykırı ismi, neredeyse her iiri ayrı bir mesaj niteliinde olan Abdullah Sidran'dır. Çada Bonak iirinin bir sonraki kuak temsilcileri ise, Cemaludin Latiç, emzedin

6 95 Mehmedinoviç ve Ziyad Sarayliç idi. Bu isimler içerisinde en çok bilinen Cemaludin Latiç'tir. kinci Dünya Savaı'nın ardından kaleme alınan eserler konu ve yöntem yönünden zenginlik göstermektedir. Çada Bonak edebiyatının en bilinen isimlerinden Mea Selimoviç, savatan sonra yazdıı hikâyelerde savaı konu almıtır. Ancak daha ziyade romanlarıyla ses getirmitir. Romanlarında çada insanların çelikilerini, iktidar ve resmi kurumlara isyanını ele alan yazarın, Dervi ve Ölüm ile Kale isimli romanları Türkçeye kazandırılmıtır. Üzerinde durulması gereken bir dier Bonak yazar da, tarihi konuları modern bir üslupla ele alan Necad briimoviç'tir. Eserlerindeki karakterler genelde tahsilli kiilerdir. On dokuzuncu yüzyıl balangıcında Bosna'da yozlamı bir bey ailesinin çöküünü anlattıı Uursuz isimli romanıyla, Bonak edebiyatının dıına çıkmayı baarmıtır. Karabey isimli dier romanı da Bonak edebiyatı adına saygın bir eserdir. briimoviç'in, Vjecnik isimli son eseri yakın bir zamanda Türkiye'de yayınlanacaktır. 3. Müslüman Bonakların Tanzimat Edebiyatına Olan lgileri ve Namık Kemal: Tazimat edebiyatının yankıları sadece stanbul ve onun etrafında deil Osmanlı imparatorluunun sınırları içinde bulunan dier bölgelerde iyice hissedilmitir. Bonak gençlerinin bir kısmı stanbul da çeitli okullarda örenim görüyor, dier bir kısmı da Osmanlının sava içinde olduu cephelerde savaıyordu. stanbul da örenim görenler Tanzimat edebiyatının getirdikleri yenilikleri yakından izliyor ve bunu benimsemekte tereddüt etmiyorlardı. Vatan airi Namık Kemal yazdıı eserleriyle bilhassa tiyatro yaratıcılııyla Bonakları da etkiliyordu. Bilindii gibi tiyatro türüne özellikle önem veren Namık Kemal, altı oyun yazmıtır. Bir yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan Vatan Yahut Silistre yalnız ülke için deil, Avrupa'da da ilgi uyandırmı ve be dile çevrilmitir. Vatan Yahut Silistre tiyatro eseri, Bonakçaya farklı çevirmenlerce birkaç defa tercüme edilir. Ahmet Naim isminde bir Bonak aydını 1916 yılında Vatan Yahut Silistre eserini Domovina Boj Na Silistri olarak tercüme eder. Bu tercümeden sekiz yıl sonra sadece Bosna da deil Türkiye de de ad yapmı olan bir ilim erbabı, hocaların hocası Muhammed

7 96 Tayyib Okiç 6 (1924) Vatan Yahut Silistre yi DOMOVNO adıyla tercüme eder ve Gayret adlı bir dergide tefrika halinde yayınlar. Bonak asıllı yazar ve airlerinin Vatan Yahut Silistre adlı tiyatro eserine bu kadar önem vermelerinin sebebi nedir? Silistre kalesinde neler oluyor? Namık Kemal in Ya Vatan, Ya Silistre demesine sebep nedir? Önce buna göz atalım: Silistre kalesi, bizzat Rus Orduları Bakomutanının yönettii seksen bin kiilik bir ordu tarafından 15 Mayıs 1854'te kuatılır. Kale, Arnavutluk'tan Irak'a kadar mparatorluk'un hemen her yerinden gelen gönüllülerin de içinde olduu toplam on bin kiilik bir güçle savunulmaktadır. Kırk üç gün süren youn saldırıları baarıyla püskürten Müslüman savaçılar, yiyecek ve cephaneleri tükendii için, tek kurtulu yolu olarak görülen bir yarma hareketiyle koca orduyu bozguna uratırlar. Son derece yalın bir olay üzerine kurulan Vatan yahut Silistre, tüm teknik kusurlarına karın, Osmanlı toplumuyla tiyatronun bulumasını salamı ve yazarının hiç ummadıı ölçüde etkili olmutur. Yazarı izleyerek söylersek, Vatan yahut Silistre, Türk tiyatrosunu bulunduu noktadan ilerilere taımı, geliimi açısından da tam bir dönüm noktası oluturmutur. Vatan Yahut Silistre piyesi, artan toprak kayıplarımız karısında vatan corafyasını daha fazla küçültmemek için mücadele eden kahramanların hikayesini anlatmanın yanında, böyle bir dönemde kaleme alınmı olması bakımından da dikkat çekicidir. Namık Kemal in Vatan makalesinin sahneye uyarlanmı bir ekli olarak da deerlendirilen bu eser, döneminde olduu gibi, daha sonraki dönemlerde de büyük akisler uyandırmıtır. Kemal fikirlerini önce makaleler vasıtasıyla, daha sonra da manzum ve mensur eserlerinde dile getirir. Prof. Dr. nci Enginün Vatan Yahut Silistre piyesini deerlendirirken bu konuya dikkat çekmektedir: Bu eser, Namık Kemal in Vatan makalesinin sahneye uygulanmasıdır. slam Bey, makaleyi hemen hemen tamamen okur. Onun Zekiye ye aık olması, vatan sevgisi ve uurunun uyandıı yeni bir kadın tipinin ortaya konulmak istenmesine balıdır. Eser bütünüyle bir destan mahiyetindeydi. Sadece iyi, fedakar ve vatanperverlerden ibarettir. 6 Bosna Hersek doumlu olan Prof. Dr. Muhammed Tayyib Okiç, 1. Dünya Savaı'nda Saraybosna'nın igal edilmesi üzerine Fransa'ya, oradan da Tunus'a gitti. Türkiye'ye 1940'lı yıllarda gelen Prof. Dr. Muhammed Tayyip Okiç, Türkiye'nin ilk ilahiyat fakültesi olan Ankara lahiyatın yanı sıra stanbul, Erzurum ve Konya ilahiyat fakültelerinin kuruluunda görev aldı. Prof. Dr. Okiç, Temel slami Bilimler ile Hadis alanında önemli çalımalara imza attı. Türkiye'deki u anda 27 ilahiyat fakültesinde görev alan hocaların önemli kısmını yetitiren Prof. Dr. Okiç, 1978 yılında Ankara'da vefat etti. Varislerinin talebi dorultusunda Prof. Dr. Okiç'in cenazesi, özel izinle Saraybosna'ya getirildi ve buradaki Bare Mezarlıı'nda defnedildi.

8 97 Vatan Yahut Silistre, yazıldıktan sonra hem devrinde, hem de daha sonraki dönemlerde yüzlerce kez oynanmı, hiçbir tiyatro eserine nasip olmayacak bir ilgiye mazhar olmutur. Buna ramen eser hakkında bazı eletiriler de yapılmıtır. Bazı eletirmenler, eserin konusunu basit bulur. Bir Rus tenkitçisi de Vatan Yahut Silistre nin konusunun Victorien Sardou nun La Patrie adlı oyunundan alındıını iddia etmesine ramen Tanzimat Edebiyatında Fransız Tesiri isimli eserinde Cevdet Perin her iki eseri de birbiriyle mukayese ederek böyle bir benzerliin söz konusu olmadıını ortaya koyar. Eser 1 Nisan 1873 te Gedik paa Tiyatrosunda temsil edilen Vatan Yahut Silistre büyük bir ilgi görür. Eseri seyretmeye gelen her kesimden insan, oyunun heyecanına kendilerini kaptırarak, Eksik olma Kemal! eklinde tezahüratta bulunmu, oyunu sonunda da bu tezahüratlarına devam etmilerdir. Bosna'da Namık Kemal'in eserlerinden yapılan çeviriler unlardır: YAZAR ADI ESERN ORJNAL ADI ESERN ÇEVR ADI VEYA BONAKÇASI ÇEVR YILI ÇEVRMENN ADI VE SOYADI ESERN BASILDII: YER,DERG VEYA GAZET N. KEMAL ZAVALLI ÇOCUK SROTO DJETE 1891 Hilmi Muhibi Sarajev N. KEMAL TESELL UTJEHA 1895 Safvet Bašagi "Nada" N. KEMAL AITLAR JADKOVKE 1897 Mirza Safvet "Bosanska Pošta" N. KEMAL N. KEMAL KM.YARDIM STEME HAKKATLE TANIMAK N OD KOG NE TRAŽ 1902 Musa azim ati "Behar" S'STNOM SE UPOZNAT 1902 Musa azim ati "Behar" N. KEMAL CEZM DŽEZMJA 1902 Aleksa J.Popovi "Bosanska Vila" N. KEMAL AITLAR Z JADKOVK 1907 Mirza Safvet "Ogledalo" N. KEMAL RÜYA SAN 1908 Smailaga Džemalovi Mostar N. KEMAL AR NEDR ŠTA JE PJESNK 1911 Milan D.Baji "Bosanska Vila"

9 98 N. KEMAL VATAN& SLSTRE DOMOVNA BOJ NA SLSTR 1916 Ahmed Naim "Mostar" N. KEMAL VATAN DOMOVNO 1924 M.Tajib Oki "Gajret" N. KEMAL VATAN AKI DOMOVNSKA LJUBAV 1924 M.Tajib Oki "Gajret" N. KEMAL MURABBA MURABA 1963 Milenko Babi "ElEmel" Öte yandan YEN DÖNEM gazetesine bir demeç veren Maksad Dernei Bakanı ve Da Dernei Astbakanı Abdullah Rahte, bir konumasında Bosna daki tiyatro tarihçesi üzerinde durur. Gazeteci Taner Güçlütürk, Abdullah Rahte den aldıı bilgileri bize öyle aktarır: Aratırmalara göre, Bosna da ilk tiyatro oyunlarının 1895 yılında Hirayet hanelerde oynandıını belirten Rahte, bu oyunların (Hilmi Muhibiç in tercümesiyle) Namık Kemal in oyunları olduunu söyler. Aynı yerlerde Baagiç in, Riza Beg Kapetanoviç gibi yerli yazarların da eserlerinin oynandıını ifade eden Rahte, tiyatro repertuarlarının genelde Türk eserleri olduunun altını çizer. O yıllarda kadın oyuncunun tiyatroda yer almasının mümkün olmadıını belirten Rahte, Osmanlı idaresinin ayrılıı ardından her yerde (Turska çitaonica) Türkçe sınıflarının açıldıını, bununla balıca amacın Osmanlı idaresi ayrılmasına ramen Türk dili, kültür ve geleneinin devam ettirilmesinin istendiini vurgular. O dönemlerde sahneye çıkan ilk kadın arkıcı ve oyuncunun Bahriye Hociç olduunu kaydeden Rahte, Emina balesi gibi bale ve oyunların slam gelenek ve göreneklerine uygun bir ekilde hazırlandıına dikkati çeker. Bu dönemden sonra Bosna da Abdullah Muratbegoviç in oyunları en fazla oynanırken, küçük, dar ve kısıtlı imkanlar içerisinde oynan bu tiyatro oyunlarına Gayret Derneinden destek geldiini söyler. Rahte, açılan yarımalar sayesinde yılın en iyi oyun ve oyuncularının seçildiini, Gayret Derneinin balıca amacının da slam ülküsünün sürdürülmesi olduunu belirtir. 7 7 Kosova Türk Tiyatrosunun tarihi masaya yatırıldı, Taner Güçlütürk, YEN DÖNEM GAZETES, 29 Kasım 2006.

10 4. Sonuç: 99 Bonaklar, Osmanlı'da devletin, idari, askeri, ilmi ve edebî alanlarında önemli konumlara yükselmilerdir yılında Berlin Anlaması ile Osmanlı yönetiminden ayrılarak Avusturya'ya katılan Bosna Hersek, daha sonra da Yugoslav Federal Cumhuriyetlerinden biri olur yılında ise baımsızlıını kazanır. Müslüman olan ve Osmanlı mparatorluunun kültür çevresine giren Bonaklar, Türkçe eserler vermeye balar. Tanzimat'ın ilanından sonra bu ilgi stanbulda okuyan Bonak gençleri vasıtasıyla daha da artmı, bata Namık Kemal olmak üzere Tanzimat aydınlarının eserlerinden bir çou bonakça'ya tercüme edilmitir. Bilhassa tiyatro eserlerinin öne çıktıı bu eserler, bugün Bonak bilim adamlarının derin ilgisini çekmi ve çeitli aratırma ve incelemelere konu olmutur. Bu sayede edebi ve fikri alanda da stanbul'u merkez kabul eden Bonak aydınları, aslında bu uzun ayrılık yıllarını, baımsızlık tadında ama biraz da teessürle yeniden anmaktadırlar. KAYNAKÇA BUTOROVC, Dzenana (1997). Bonak Sözlü Edebiyatı Hakkında Birkaç Söz, (çev.: K. Filan),Türk Kültürü, Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü, S. 409, Ocak 1997, s GEÇER, G. Osman (2009). BosnaHersek'te Bir Osmanlı Aydını: Salih Safvet Baiç, Tuzla Kantonu Arivi Yayınları, Saraybosna/Tuzla. SUESKA, Avdo (1980), Osmanlı mparatorluunda Bosna, Prilozi za orijentalnu Filologiju III.

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) doumu bata olmak üzere

Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) doumu bata olmak üzere LUL, Faik; DZDAR, slam (2002). Arnavutça Mevlitler (Mevludet Në Gjuhën Shqipe), kodra-arnavutluk (Shkodër): Camaj-Pipa Yayınevi, 712 s. ISBN 99927-41-75-9 Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I. DERS SAAT İ TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAM DERS DERS DERS DERS P 08.30 Tanzimat Sonrası Türk Ş. Şekil Değişiklikleri Prof Dr. Fazıl Şerh Geleneği Eleştiri

Detaylı

BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU

BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU Boşnakların İslam Geleneği Enstitüsü Boşnakların İslam geleneği teorik bir oluşumdan ziyade, İslamı anlamanın ve yaşamanın asıl halidir. F. Karčić Šta je to islamska tradicija Bošnjaka?, Preporod, 2006

Detaylı

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008)

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008) (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Adı Soyadı (Unvanı) Hacı Yılmaz (Yrd. Doç. Dr.) Doktora Gazil Üniversitesi,Eğitim Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) hyilmaz@ybu.edu.tr; hayilmaz@gazi.edu.tr. Web sayfası:

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

- 163 - Salih OKUMUŞ-Halime BARIŞ *

- 163 - Salih OKUMUŞ-Halime BARIŞ * - 163 - KRASNİÇ, Daver; (2007). Çevren Dergisi nin Balkan Türkleri Edebiyatındaki Yeri ve Edebi Etkinlikleri (1973-1991), Prizren: BAL-TAM Yay., 412 s., ISBN: 978 9951 8608-7-1 Salih OKUMUŞ-Halime BARIŞ

Detaylı

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri Cevap Anahtarý 1. BÖLÜM Güzel Sanatlar ve debiyat Þiirin Biçimsel Özellikleri Þiirin Anlamsal Özellikleri Söz Sanatlarý 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Düz Yazý Türleri

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU TR Tercüme Üzerine Bazı Öneriler

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ!

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün bugün itibariyle dünyanın birçok yerinde kültür merkezleri bulunuyor. Afganistan - Kabil Almanya

Detaylı

TÜRKYE DE DÜNDEN BUGÜNE ÖZEL OKULLARA BR BAKI (GELM VE ETKLER)

TÜRKYE DE DÜNDEN BUGÜNE ÖZEL OKULLARA BR BAKI (GELM VE ETKLER) ! "#$#%$#%&$#' #$$ TÜRKYE DE DÜNDEN BUGÜNE ÖZEL OKULLARA BR BAKI (GELM VE ETKLER) Dr. Selçuk UYGUN Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Eitim Programları ve Öretim (ESTT) Anabilim Dalı Aratırma

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ AVAR7045 TÜRKİYE'NİN AVRASYA POLİTİKALARI (zorunlu ders) Doç. Dr. Bekir Günay

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YER NO DERGİ ADI YAYIN YERİ VE TARİHİ 984 YABANCI ÜLKELERDE KAÇAKÇILIK BÜLTENİ Ankara, 1936-435 YAĞMA Tahran, Tarih yok 2031 YAKIN SOSYALİST KÜLTÜR DERGİSİ İstanbul, 1989.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 UZAKTAKI YAZMALARIMIZ: NGILTERE ULUSAL KÜTÜPHANESI NE LK KAYDEDILMI DIVANLAR VE MECMÛ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

ORTAK DEĞERLERİN AVRUPA BARIŞINA ETKİLERİ PROJESİ IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI VE BUNA BAĞLI ŞİDDET KONULU ŞİİR/MAKALE YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ORTAK DEĞERLERİN AVRUPA BARIŞINA ETKİLERİ PROJESİ IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI VE BUNA BAĞLI ŞİDDET KONULU ŞİİR/MAKALE YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ORTAK DEĞERLERİN AVRUPA BARIŞINA ETKİLERİ PROJESİ IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI VE BUNA BAĞLI ŞİDDET KONULU ŞİİR/MAKALE YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1.AMAÇ Avrupa da ve dünyada hızla yayılmakta olan ırkçılık

Detaylı

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 21-33 21 XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI Nejla GÜNAY Gazi Üniversitesi, Ankara/TÜRKYE Geli Tarihi: 28.11.2005 Yayına

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com BOSNA HERSEK TE TÜRKÇE ÖRETM VE ÖRENCLER AÇISINDAN PROBLEMLER TURKISH TEACHING AND PROBLEMS OF TURKISH TEACHING IN BOSNIA-HERZEGOVINA BY STUDENTS Samira OSMANBEGOVÇ-BAKÇ * Mustafa ARSLAN ** Öz Bu çalımanın

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

SIRBİSTAN VE KOSOVA'DA DÜNYA DİLİ OLARAK TÜRKÇE

SIRBİSTAN VE KOSOVA'DA DÜNYA DİLİ OLARAK TÜRKÇE SIRBİSTAN VE KOSOVA'DA DÜNYA DİLİ OLARAK TÜRKÇE TURKISH ASA GLOBAL LANGUAGE INSERRIA AND KOSOVA ТУРЕЦКИЙ КАК ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ В СЕРБИИ И КОСОВЕ Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ * - Prof. Dr. Tacida Zubçeviç HAFIZ

Detaylı

Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum ki bu gruba

Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum ki bu gruba Deerli Dostlar, Aaıdaki ileti tarzına ciddi eletirilerim vardır. lk bakıta kötü niyetli bir ileti demek bile mümkün. Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6 )# 6(- '(+ #)7 5( #

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET 1946 Belediye Seçimleri ve Bu Seçimlerde Kadın Seçmenlerin Kadir EKER 1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU Kadir EKER ÖZET Ülkemizde demokratik gelimeler Merutiyetle balamı, Cumhuriyetle

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1 SINIF / 1 YARIYIL DERS KODU 1 YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) (German) YDF101 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French) 4-4 4 1 2 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (History of the Republic

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TDE 101 Retorik Bilgisi AKTS 5, KREDİ (3+0) 3 Söz sanatları, tür, şekil bilgilerini kavramak ve bu alanla ilgili terimler bilgisine sahip

Detaylı

AMERİKAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

AMERİKAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ I. SINIF / I. YARIYIL 1 YDA101 YDF101 Temel Yabancı Dil (Almanca) (German) Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French) in ön koşulu var mı? Yok in önceki eğitim programında

Detaylı

MAKALE ÇAĞRISI INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY / ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH MAKALE ÇAĞRISI

MAKALE ÇAĞRISI INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY / ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH MAKALE ÇAĞRISI AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES MAKALE ÇAĞRISI INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY / ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH 14.06.2016 MAKALE ÇAĞRISI INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY / ULUSLARARASI

Detaylı

AVRUPA KÜLTÜR PROGRAMI. Erasmus Bahar Toplantısı 8-9 Nisan 2010 -İzmir

AVRUPA KÜLTÜR PROGRAMI. Erasmus Bahar Toplantısı 8-9 Nisan 2010 -İzmir AVRUPA KÜLTÜR PROGRAMI 2007-2013 Erasmus Bahar Toplantısı 8-9 Nisan 2010 -İzmir Avrupa Kültür Programı I. Amaç II. Hedef Gruplar III. Dizinler Kültür Programı nın Amaçları Program ın üç temel amacı: Kültür

Detaylı

BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ

BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ Mustafa YAYLA 1 Ahmet ALTAY 2 ÖZET Bu çalışmada Bulgaristan Aziz Kiril ve Methodius Ulusal Kütüphanesi

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

1. Giri - 625 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33

1. Giri - 625 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ARNAVUTLUK TA TÜRKÇE ÖRETM VE ARNAVUTLARIN

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK HALK RNDE SOSYAL HAYAT BALAMINDA

Detaylı

TARİH DANS EDİYOR HÜRREM SULTAN DANS GÖSTERİSİ

TARİH DANS EDİYOR HÜRREM SULTAN DANS GÖSTERİSİ üniversite üniversite üniversite üniversite Bizlerde Bıraktığı Etki ve İlhamlar" (Türk Tasavvufu, Klâsik Türk İslâm Sanatları ve İslâmi Bilimler alanında çalışmalar yapmaktadır. Kur'ân-ı Kerim'i İtalyanca'ya

Detaylı

Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE. Enes PALA

Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE. Enes PALA Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE Enes PALA Tam adı Fatma Aliye Topuz dur. 1862 yılında İstanbul da doğmuştur. Ahmet Cevdet Paşa nın kızıdır.

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

a b e f g h i SHOG NED R?

a b e f g h i SHOG NED R? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 a b c d e f g h i SHOG NEDR? SHOG, Japonya da yaklaık 20 milyon kiinin oynadıı bir oyundur. Hedefleri, karı tarafın ah ını tuzaa düürmek olan iki oyuncu arasında oynanan bir zihinsel

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz ÖZET ar

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz ÖZET ar ÖZET ar muna etkisi, Anahtar kelimeler: ABSTRACT Emerging in Western Europe with the French Revolution, the modern state, regional differences, but is leaning on the environment in Western Europe. In this

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 BURSA KENTNE YÖNELK GÖÇLERN GECEKONDULAMA SÜRECNE ETKLER: ULUDA YAMAÇLARINDAK GECEKONDULAR

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı