rfan MORNA * Lindita LATF (XHANAR) *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "rfan MORNA * Lindita LATF (XHANAR) *"

Transkript

1 BOSNA'DA OSMANLI DÖNEMNE AT EDEBYAT ARATIRMALARI VE NAMIK KEMAL N BONAKÇA YA TERCÜME EDLEN ESERLER RESEARCH LETTERS TO THE OTTOMAN PERIOD IN BOSNIA AND NAMK KEMAL'S WORKS TRANSLATED NTO BOSNAN rfan MORNA * Lindita LATF (XHANAR) * Öz Bonaklar Balkanlarda Türk ü anlayan, onu seven,dilini, kültürünü benimsemeyen, onun gibi olmaya çalıan bir halktır. Bonak çocukları Osmanlı döneminde stanbul a gidip orada dil, edebiyat ve dier alanlarda aldıkları bilgileri, daha sonra kendi memleketlerine taımılardır. Bir taraftan stanbul da orijinal edebiyat eserleri okuyor dier taraftan da bu eserleri Bonakçaya tercüme ile uraıyorlardı. Bilhassa Tanzimat edebiyatının ilk ürünleri Bonak halkına sunulur. Bunlar arasında yer alan air ve yazarlardan biri de hiç kukusuz Vatan airimiz Namık Kemaldir. Bilindii gibi Namık Kemal in Zavallı Çocuk adlı tiyatro eseri Türkiye de ilk defa 1890 yılında basılır. Bir yıl geçmeden 1891 de Siroto Djete adıyla Hilmi Muhibiç tarafından Bonakçaya tercüme edilir. Asıl dikkat çekici olan Vatan Yahut Silistre adlı tiyatro eseridir. Eser, stanbul da olduu gibi Balkanlarda da büyük yankı uyandırmı olmalıdır ki, Bonaklar onu birkaç kez tercüme eder. Bu alandaki ilk tercüme, Ahmet Naim'in 1916 yılında Mostar dergisinde yaptıı tefrikadır. Anahtar kelimeler: Namık Kemal, Balkanlar, Bosna, Tercüme. Abstract In the Balkans is not possible to find a nation different than the Muslims of Bosna that like, understand and accept the Turkish Culture more than they do. At the time of Ottomans Bosnian children went to Istanbul where they study language, literature and various branches and carried them in their country. On the one hand they read Turkish literature and on the other hand they attempt * Prof. Dr., Prishtina Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öretim Üyesi. * Doç. Dr., Tiran Üniversitesi, TarihFiloloji Fakültesi, Lengüistik Departmanı Öretim Üyesi.

2 91 to translate it in their own language. So the first Turkish literature like novel, story, theater and the kinds of poems submitted to the Bosnians. Namık Kemal undoubtedly is one of our writers that was mostly read in Bosna. As we know the book Zavallı Çocuk (Poor Children) of Namık Kemal in Turkey for the first time was printed in After a year (in 1891) this book was translated in Bosnian language with the name Siroto Djete by Hilmi Muhibic. The theater book called Vatan Yahut Silistre must draw too much attention also in Bosna as it did in Istanbul because it was translated many times in Bosnian language. The creation Vatan Yahut Silistre for the first time was translated by Ahmet Naim in 1916 and printed in Mostar magazine. Keywords: Namık Kemal, Balkans, Bosnia, translation. 1. Giri: 1463'te Fatih Sultan Mehmet in BosnaHersek'i fethetmesinden sonra, Hıristiyanlıın Boomil mezhebinden toplu olarak Müslümanlıa geçen Bonaklar, Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki en imtiyazlı tebaalarından biri olmutur. Sırplar, Osmanlı döneminde Müslüman olan ve her dönemde Türkler den yana tavır alan bu komularına bu gün bile Turçin (Türk) adı verirler. Osmanlı vezirleri arasında çok sayıda Bonak asıllı tanınmı sima vardır. Sokullu Mehmed Paa, Hadım Sinan Paa, Damat brahim Paa, Kara Davut Paa, Topal Recep Paa, Mostarlı Mustafa Paa, Tiryaki Hasan Paa ve Cezzar Ahmed Paa gibi bazıları çok mehur olan 22 Osmanlı sadrazamı Bonak asıllıdır. Ayrıca BosnaHersek'teki önemli bina ve eserlerin tamamına yakını Osmanlı mührü taır Berlin Kongresi kararı ile Avusturya Macaristan yönetimine terk edilen BosnaHersek, Birinci Dünya Savaı'nda AvusturyaMacaristan Devleti yenilince Sırbistan Krallıı'na bırakılmıtır. kinci Dünya Savaı'na kadar Sırbistan Krallıı'nın bir bölümü olan BosnaHersek, 1945'te sava bittikten sonra Tito'nun kurduu Yugoslavya Federasyonu'na dahil olur. 1992'de Yugoslavya Federasyonu daılınca BosnaHersek de baımsızlıını ilan etti. Baımsızlık ilanının ardından Sırpların saldırganlıı ile balayan sava, bütün dünyanın gözü önünde bir katliam ve ırz dümanlıına dönütü. Türkiye'nin çabaları ve soykırımın en insafsızları yola getirecek boyutlara ulaması ile geçici de olsa bir barı ortamı salandı. Ancak siyasi belirsizlik henüz sona ermemitir.

3 92 Eski Yugoslavya'daki Türk varlıının kültürel bakımdan önemli bir parçası olan Bonaklar özellikle Osmanlı döneminde yazı dili olarak Türkçeyi benimsemiler ve Adni'den ( ) son divan airi Hersekli Arif Hikmet'e ( ) kadar çok sayıda air yetitirmilerdir. Bonaklar, Osmanlı hakimiyeti altına girdikten sonra Dou Avrupa'da yaayan bir Dou toplumu gibi davrandılar, Arap alfabesini benimsediler, Bosna Hersek'in AvusturyaMacaristan'a devredildii 1878 yılına kadar 434 ilk okul, 43 medrese, bir çok lise, askeri okul, öretmen okulu ve Vilayet Yüksek Okulu ile 12 sanat okulunda Türkçe olarak klasik slam kültürü eitimi görmekteydiler. 1 Bu dönemde Bonaklar, hem günlük hayatta hem de yazı dili olarak kullandıkları Türkçeye kendi mahalli kültürlerinden kattıkları bazı unsurlarla Bonak Türkçesi denebilecek bir hava kazandırdılar. Türkçeyle ve klasik dou kültürü ile bu kadar iç içe olmalarına ramen Bonaklar kendi mahalli dillerini ve kültürlerini de tamamen terk etmediler. Bonakça ve Arap alfabesiyle ortaya konan mahalli kaynaklı edebiyata "Alhamiyado" adı verilmektedir. Bu edebiyatın ilk örnekleri 17. yüzyılın sonlarında verilmeye balanmı, 19. yüzyılın sonlarına kadar da devam etmitir. Bu edebiyatta ilahi, kaside ve hikaye türleri görülmektedir. Usküfi mahlasını kullanan Mehmet Hevayi ( ) bu tür edebiyatın ilk öncülerinden biri olarak öretici tarzda ilahiler kaleme almı ve ilk TürkçeBonakça sözlük olan "Potur ahidiye" adlı manzum sözlüü yazmıtır. Türk Edebiyatı ve dou kültürünün etkisi altında gelien Bonak Halk Edebiyatı'nda türkü formuna benzeyen "sevdalinka" adlı lirik iirler ve baladlar çok büyük bir yere sahiptir. 2 "Hasanagitsa" (Hasan Aa'nın karısı) adlı balat bütün Avrupa dillerine çevrilmi ve çok büyük bir ilgi ve takdir görmütür. Modern Bonak Edebiyatı Sırp ve Hırvatlarla olan yakın temas sebebi ile bir ölçüde bu milletlerden ve özellikle Avrupa edebiyatlarından etkilenmektedir. Ancak bütün Bonak yazar ve airlerinde mahalli kültürün ve bu arada Osmanlı döneminin deiik renk ve tonlarına rastlanır. Son yıllarda çada Bonak Edebiyatı'ndan Mehmet Selimoviç'in Dervi ve Ölüm (1973), zzet Sarayliç'in Sunu (1974) adlı romanları ve Ahmet Hromoçiç'in hikayeleri Türkçe ye çevrilmitir. 2. Bosna'da Osmanlı Dönemine Ait Edebiyat Aratırmaları: 1 Avdo Sueska (1980),. Osmanlı mparatorluunda Bosna. Prilozi za orijentalnu Filologiju III. 2 Butorovic, Dzenana (1997), Bonak Sözlü Edebiyatı Hakkında Birkaç Söz (çev.: K. Filan),Türk Kültürü, Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü, S. 409, Ocak 1997, s

4 93 Osmanlı yönetiminde uzun süre kalan Bonaklar, devletin, idari, askeri, ilmi ve edebî alanlarında önemli konumlara yükselmilerdir. XVI ve XVII. yüzyıllar içinde 22 Bosnalı sadrazam Osmanlı Devleti'nde görev yapmıtır. Osmanlı mparatorluunun kültür çevresine giren Bonaklar, Türkçe eserler vermeye balamılar, hatta o devir kültür icaplarına göre Arapça, Farsça kitaplar da meydana getirmilerdir. Bir kısmı yazma, bir kısmı da basma olan bu eserler ve bunların müellifleri, Bonak bilim adamlarının ilgisini çekmi ve bunlar çeitli aratırmalara konu olmutur. Bu tarz çalımalar, baka ülkelerde yapılan arkiyat çalımalarından oldukça farklıdır. Bu yüzdendir ki bu tarz çalımaların Bosna'da tarihi de oldukça eskilere dayanır ve ilk çalımalar XIX. yüzyılda balamıtır: brahim Edhem Baagiç'in: Salnamei Vilayeti Bosna'sı ; Muhammed Tayyib Okiç'in: Eslafımız'ı Saffet Baagiç'in Kratka uputa u prolosti Bosne i Hercegovine (Bosnasaray, 1912) adlı eseri; H. Adem Handzic'in Elcevheretü'lesnâ fi terâcüml ulenıâi ve uarâi Bosna (Kahire, 1931) isimli çalıması; Hazım abanoviç'in Knjizezmost muslimana BiH na orijenialnim jezicima (Sarejevo, 1973) adlı deerli kitabı bunların en önemlileridir. Bu çalımalara son günlerde çok deerli bir yenisi katıldı. Bosnalı bir baka aratırıcı, Dr. Fehim Nametak, BosnaHersek bölgesinde Türkçe yazan müellifleri bir kitapta toplayıp yayınladı: 3 Öte yandan, BosnaHersek'in, AvusturyaMacaristan egemenlii altına girmesi, Bonakların toplumsal ve kültürel hayatını olumsuz yönde etkiledi. Bonakçaya uygulanmı Arap harflerinin yerini, Latin alfabesinin almasıyla yayıncılık neredeyse durma noktasına geldi. Yeni dönemin ilk kitabı Risalei Ahlak ismiyle, 1883 yılında Mehmed Beg Kapetanoviç Lyubuak tarafından yayınladı. 4 Bonakların, DouBatı arasındaki arabuluculuk rolünü ele alan Halkın Varlıı ve Dounun Varlıı isimli kitapları ise, Çada Bonak edebiyatının yön verici eserleri oldu. Tevfik Fikret üzerine önemli bir inceleme kaleme alan SafvetBeg Baagiç, 5 dou ve özellikle Türk airlerin etkisinde kalmasına ramen döneminin en yetenekli airi olarak kabul gören Musa Çazim Çatiç, yeni dönemin en önemli isimleriydi. Osmanlı dönemi edebiyatını yaatma çabasındaki Bonak yazarlar, çou iir ve düzyazılarında örf ve adetleri, doup büyüdükleri köy ve ehirlerin eski havasını konu edindiler. Ancak Sırp ve Hırvat milliyetçiler, Bonakların karısına Sırp veya Hırvatlıı benimsemek ya da Türkiye'ye göç etmek gibi iki seçenekle çıkınca Bonak yazarların 3 Pregled Knjizevnog Stvaranja BosanskoHercegovackih Muslimana Na Turskom jeziku (Türkçe Yazmı BosnaHersek Müslüman Müellifler Üzerine Bir Gözlem). 4 Behar, VII. Sene, Nu: 18, 1 Zilhicce 1324 (15 Ocak 1906), Saraybosna. 5 Geçer, G. Osman (2009), BosnaHersek'te Bir Osmanlı Aydını: Salih Safvet Baiç, Tuzla Kantonu Arivi Yayınları, Saraybosna/Tuzla.

5 94 birçou Zagreb veya Belgrad'a taınarak üçüncü yolu tercih ettiler. Kimi yazarlar ise, Osman Nuri Haçiç gibi, yazı hayatından çekilmeyi tercih ettiler. ki dünya savaı arasındaki Bonak edebiyatından bahsedildiinde, Safet Bey Baagiç ve Musa Çazim Çatiç'in iir anlayıını sürdüren, Hamza Humo, uzun yıllar Gayret isimli bir dergi çıkarmıtı. Humo'nun, 1927 yılında yayınlanan Grozdan ın Kahkahası isimli romanı Çada Bonak edebiyatının temel eserlerindendir. Hamza Humo'nun romandaki baarısını Ahmed Muradbegoviç, hikâyede elde etmiti. Hikâyelerinde, Bosna ehir ve köylerindeki, doubatı ve slamavrupa çatıması aırlık basıyordu. SırpHırvatSloven yöneticilerin toprak reformlarının ardından Bonak aa ve beylerin arazilerinin ellerinden alınmasıyla yaanan dramı anlatan Aliya Nametak, ilgi çeken yazarlardan biridir. Hikâyeleri, hayatın dert ve kederini iyilik, inanç ve alınyazısı ile dengelemeye çalıan Bonakların ifade zeminidir. kinci Dünya Savaı yıllarındaki Bosna iiri bahsinde Salih Aliç, Osman Çikiç ve Hamid Dizdar isimleri zikredilmesi gereken airlerdir. Ancak yirmici yüzyıl Bonak edebiyatının en önemli airleri Mak Dizdar ve Skender Kulenoviç idi. Asıl adı Mehmedali olan Mak Dizdar, çok genç yata yazmaya balamı ve on dokuz yaında ilk iir kitabını yayınlamıtır. iirdeki yerini, on sekiz yıl sonra yayınlanan Uyuyan Ta isimli kitabıyla kazandı. Özünde yerel öeler bulunmasına ramen evrensel deerlerle kaleme alındıından, Mak Dizdar iiri yirminci yüzyılın en güçlü Bonak iiri olarak kabul edilmektedir. kinci Dünya Savaı ve sonrasında Bosna iirine damga vuran airlerden Skender Kulenoviç, serbest nazımla yazmayı tercih etmiti. Alman igaline karı halk kahramanlıını savunan devrimci ve isyancı bir airdi. Uç olunu yitiren ana için yazdıı iir, sava yıllarında ulusal mar olarak seslendirildi. Zagreb de Kılavuz isimli Müslüman dergisini çıkaran Kulenoviç, yazdıı destanlar ile Bosna ve Yugoslavya edebiyatında önemli bir yer edinmiti.skender Kulenoviç ve Hamza Humo gibi yazarlar, Nazizme karı yürütülen Halk Kurtulu Savaı'nın etkisi altında ürün yayınladılar. Ancak Mak Dizdar, Nusret drizoviç, Mea Selimoviç, zet Sarayliç, Dervi Suiç ve Hüseyin Tahmiçiç gibi yazarlar devrim sonrası yıllardaki heyecan dolu söyleyilerinden uzaklatılar. Bu isimler dıında, Mustafa Arnavutoviç, Abdullah Sidran ve Cemaludin Aliç de, kendini kabul ettirmi airler arasında zikredilebilir. Bu airler arasında, sava sonrası Bonak iirinin en aykırı ismi, neredeyse her iiri ayrı bir mesaj niteliinde olan Abdullah Sidran'dır. Çada Bonak iirinin bir sonraki kuak temsilcileri ise, Cemaludin Latiç, emzedin

6 95 Mehmedinoviç ve Ziyad Sarayliç idi. Bu isimler içerisinde en çok bilinen Cemaludin Latiç'tir. kinci Dünya Savaı'nın ardından kaleme alınan eserler konu ve yöntem yönünden zenginlik göstermektedir. Çada Bonak edebiyatının en bilinen isimlerinden Mea Selimoviç, savatan sonra yazdıı hikâyelerde savaı konu almıtır. Ancak daha ziyade romanlarıyla ses getirmitir. Romanlarında çada insanların çelikilerini, iktidar ve resmi kurumlara isyanını ele alan yazarın, Dervi ve Ölüm ile Kale isimli romanları Türkçeye kazandırılmıtır. Üzerinde durulması gereken bir dier Bonak yazar da, tarihi konuları modern bir üslupla ele alan Necad briimoviç'tir. Eserlerindeki karakterler genelde tahsilli kiilerdir. On dokuzuncu yüzyıl balangıcında Bosna'da yozlamı bir bey ailesinin çöküünü anlattıı Uursuz isimli romanıyla, Bonak edebiyatının dıına çıkmayı baarmıtır. Karabey isimli dier romanı da Bonak edebiyatı adına saygın bir eserdir. briimoviç'in, Vjecnik isimli son eseri yakın bir zamanda Türkiye'de yayınlanacaktır. 3. Müslüman Bonakların Tanzimat Edebiyatına Olan lgileri ve Namık Kemal: Tazimat edebiyatının yankıları sadece stanbul ve onun etrafında deil Osmanlı imparatorluunun sınırları içinde bulunan dier bölgelerde iyice hissedilmitir. Bonak gençlerinin bir kısmı stanbul da çeitli okullarda örenim görüyor, dier bir kısmı da Osmanlının sava içinde olduu cephelerde savaıyordu. stanbul da örenim görenler Tanzimat edebiyatının getirdikleri yenilikleri yakından izliyor ve bunu benimsemekte tereddüt etmiyorlardı. Vatan airi Namık Kemal yazdıı eserleriyle bilhassa tiyatro yaratıcılııyla Bonakları da etkiliyordu. Bilindii gibi tiyatro türüne özellikle önem veren Namık Kemal, altı oyun yazmıtır. Bir yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan Vatan Yahut Silistre yalnız ülke için deil, Avrupa'da da ilgi uyandırmı ve be dile çevrilmitir. Vatan Yahut Silistre tiyatro eseri, Bonakçaya farklı çevirmenlerce birkaç defa tercüme edilir. Ahmet Naim isminde bir Bonak aydını 1916 yılında Vatan Yahut Silistre eserini Domovina Boj Na Silistri olarak tercüme eder. Bu tercümeden sekiz yıl sonra sadece Bosna da deil Türkiye de de ad yapmı olan bir ilim erbabı, hocaların hocası Muhammed

7 96 Tayyib Okiç 6 (1924) Vatan Yahut Silistre yi DOMOVNO adıyla tercüme eder ve Gayret adlı bir dergide tefrika halinde yayınlar. Bonak asıllı yazar ve airlerinin Vatan Yahut Silistre adlı tiyatro eserine bu kadar önem vermelerinin sebebi nedir? Silistre kalesinde neler oluyor? Namık Kemal in Ya Vatan, Ya Silistre demesine sebep nedir? Önce buna göz atalım: Silistre kalesi, bizzat Rus Orduları Bakomutanının yönettii seksen bin kiilik bir ordu tarafından 15 Mayıs 1854'te kuatılır. Kale, Arnavutluk'tan Irak'a kadar mparatorluk'un hemen her yerinden gelen gönüllülerin de içinde olduu toplam on bin kiilik bir güçle savunulmaktadır. Kırk üç gün süren youn saldırıları baarıyla püskürten Müslüman savaçılar, yiyecek ve cephaneleri tükendii için, tek kurtulu yolu olarak görülen bir yarma hareketiyle koca orduyu bozguna uratırlar. Son derece yalın bir olay üzerine kurulan Vatan yahut Silistre, tüm teknik kusurlarına karın, Osmanlı toplumuyla tiyatronun bulumasını salamı ve yazarının hiç ummadıı ölçüde etkili olmutur. Yazarı izleyerek söylersek, Vatan yahut Silistre, Türk tiyatrosunu bulunduu noktadan ilerilere taımı, geliimi açısından da tam bir dönüm noktası oluturmutur. Vatan Yahut Silistre piyesi, artan toprak kayıplarımız karısında vatan corafyasını daha fazla küçültmemek için mücadele eden kahramanların hikayesini anlatmanın yanında, böyle bir dönemde kaleme alınmı olması bakımından da dikkat çekicidir. Namık Kemal in Vatan makalesinin sahneye uyarlanmı bir ekli olarak da deerlendirilen bu eser, döneminde olduu gibi, daha sonraki dönemlerde de büyük akisler uyandırmıtır. Kemal fikirlerini önce makaleler vasıtasıyla, daha sonra da manzum ve mensur eserlerinde dile getirir. Prof. Dr. nci Enginün Vatan Yahut Silistre piyesini deerlendirirken bu konuya dikkat çekmektedir: Bu eser, Namık Kemal in Vatan makalesinin sahneye uygulanmasıdır. slam Bey, makaleyi hemen hemen tamamen okur. Onun Zekiye ye aık olması, vatan sevgisi ve uurunun uyandıı yeni bir kadın tipinin ortaya konulmak istenmesine balıdır. Eser bütünüyle bir destan mahiyetindeydi. Sadece iyi, fedakar ve vatanperverlerden ibarettir. 6 Bosna Hersek doumlu olan Prof. Dr. Muhammed Tayyib Okiç, 1. Dünya Savaı'nda Saraybosna'nın igal edilmesi üzerine Fransa'ya, oradan da Tunus'a gitti. Türkiye'ye 1940'lı yıllarda gelen Prof. Dr. Muhammed Tayyip Okiç, Türkiye'nin ilk ilahiyat fakültesi olan Ankara lahiyatın yanı sıra stanbul, Erzurum ve Konya ilahiyat fakültelerinin kuruluunda görev aldı. Prof. Dr. Okiç, Temel slami Bilimler ile Hadis alanında önemli çalımalara imza attı. Türkiye'deki u anda 27 ilahiyat fakültesinde görev alan hocaların önemli kısmını yetitiren Prof. Dr. Okiç, 1978 yılında Ankara'da vefat etti. Varislerinin talebi dorultusunda Prof. Dr. Okiç'in cenazesi, özel izinle Saraybosna'ya getirildi ve buradaki Bare Mezarlıı'nda defnedildi.

8 97 Vatan Yahut Silistre, yazıldıktan sonra hem devrinde, hem de daha sonraki dönemlerde yüzlerce kez oynanmı, hiçbir tiyatro eserine nasip olmayacak bir ilgiye mazhar olmutur. Buna ramen eser hakkında bazı eletiriler de yapılmıtır. Bazı eletirmenler, eserin konusunu basit bulur. Bir Rus tenkitçisi de Vatan Yahut Silistre nin konusunun Victorien Sardou nun La Patrie adlı oyunundan alındıını iddia etmesine ramen Tanzimat Edebiyatında Fransız Tesiri isimli eserinde Cevdet Perin her iki eseri de birbiriyle mukayese ederek böyle bir benzerliin söz konusu olmadıını ortaya koyar. Eser 1 Nisan 1873 te Gedik paa Tiyatrosunda temsil edilen Vatan Yahut Silistre büyük bir ilgi görür. Eseri seyretmeye gelen her kesimden insan, oyunun heyecanına kendilerini kaptırarak, Eksik olma Kemal! eklinde tezahüratta bulunmu, oyunu sonunda da bu tezahüratlarına devam etmilerdir. Bosna'da Namık Kemal'in eserlerinden yapılan çeviriler unlardır: YAZAR ADI ESERN ORJNAL ADI ESERN ÇEVR ADI VEYA BONAKÇASI ÇEVR YILI ÇEVRMENN ADI VE SOYADI ESERN BASILDII: YER,DERG VEYA GAZET N. KEMAL ZAVALLI ÇOCUK SROTO DJETE 1891 Hilmi Muhibi Sarajev N. KEMAL TESELL UTJEHA 1895 Safvet Bašagi "Nada" N. KEMAL AITLAR JADKOVKE 1897 Mirza Safvet "Bosanska Pošta" N. KEMAL N. KEMAL KM.YARDIM STEME HAKKATLE TANIMAK N OD KOG NE TRAŽ 1902 Musa azim ati "Behar" S'STNOM SE UPOZNAT 1902 Musa azim ati "Behar" N. KEMAL CEZM DŽEZMJA 1902 Aleksa J.Popovi "Bosanska Vila" N. KEMAL AITLAR Z JADKOVK 1907 Mirza Safvet "Ogledalo" N. KEMAL RÜYA SAN 1908 Smailaga Džemalovi Mostar N. KEMAL AR NEDR ŠTA JE PJESNK 1911 Milan D.Baji "Bosanska Vila"

9 98 N. KEMAL VATAN& SLSTRE DOMOVNA BOJ NA SLSTR 1916 Ahmed Naim "Mostar" N. KEMAL VATAN DOMOVNO 1924 M.Tajib Oki "Gajret" N. KEMAL VATAN AKI DOMOVNSKA LJUBAV 1924 M.Tajib Oki "Gajret" N. KEMAL MURABBA MURABA 1963 Milenko Babi "ElEmel" Öte yandan YEN DÖNEM gazetesine bir demeç veren Maksad Dernei Bakanı ve Da Dernei Astbakanı Abdullah Rahte, bir konumasında Bosna daki tiyatro tarihçesi üzerinde durur. Gazeteci Taner Güçlütürk, Abdullah Rahte den aldıı bilgileri bize öyle aktarır: Aratırmalara göre, Bosna da ilk tiyatro oyunlarının 1895 yılında Hirayet hanelerde oynandıını belirten Rahte, bu oyunların (Hilmi Muhibiç in tercümesiyle) Namık Kemal in oyunları olduunu söyler. Aynı yerlerde Baagiç in, Riza Beg Kapetanoviç gibi yerli yazarların da eserlerinin oynandıını ifade eden Rahte, tiyatro repertuarlarının genelde Türk eserleri olduunun altını çizer. O yıllarda kadın oyuncunun tiyatroda yer almasının mümkün olmadıını belirten Rahte, Osmanlı idaresinin ayrılıı ardından her yerde (Turska çitaonica) Türkçe sınıflarının açıldıını, bununla balıca amacın Osmanlı idaresi ayrılmasına ramen Türk dili, kültür ve geleneinin devam ettirilmesinin istendiini vurgular. O dönemlerde sahneye çıkan ilk kadın arkıcı ve oyuncunun Bahriye Hociç olduunu kaydeden Rahte, Emina balesi gibi bale ve oyunların slam gelenek ve göreneklerine uygun bir ekilde hazırlandıına dikkati çeker. Bu dönemden sonra Bosna da Abdullah Muratbegoviç in oyunları en fazla oynanırken, küçük, dar ve kısıtlı imkanlar içerisinde oynan bu tiyatro oyunlarına Gayret Derneinden destek geldiini söyler. Rahte, açılan yarımalar sayesinde yılın en iyi oyun ve oyuncularının seçildiini, Gayret Derneinin balıca amacının da slam ülküsünün sürdürülmesi olduunu belirtir. 7 7 Kosova Türk Tiyatrosunun tarihi masaya yatırıldı, Taner Güçlütürk, YEN DÖNEM GAZETES, 29 Kasım 2006.

10 4. Sonuç: 99 Bonaklar, Osmanlı'da devletin, idari, askeri, ilmi ve edebî alanlarında önemli konumlara yükselmilerdir yılında Berlin Anlaması ile Osmanlı yönetiminden ayrılarak Avusturya'ya katılan Bosna Hersek, daha sonra da Yugoslav Federal Cumhuriyetlerinden biri olur yılında ise baımsızlıını kazanır. Müslüman olan ve Osmanlı mparatorluunun kültür çevresine giren Bonaklar, Türkçe eserler vermeye balar. Tanzimat'ın ilanından sonra bu ilgi stanbulda okuyan Bonak gençleri vasıtasıyla daha da artmı, bata Namık Kemal olmak üzere Tanzimat aydınlarının eserlerinden bir çou bonakça'ya tercüme edilmitir. Bilhassa tiyatro eserlerinin öne çıktıı bu eserler, bugün Bonak bilim adamlarının derin ilgisini çekmi ve çeitli aratırma ve incelemelere konu olmutur. Bu sayede edebi ve fikri alanda da stanbul'u merkez kabul eden Bonak aydınları, aslında bu uzun ayrılık yıllarını, baımsızlık tadında ama biraz da teessürle yeniden anmaktadırlar. KAYNAKÇA BUTOROVC, Dzenana (1997). Bonak Sözlü Edebiyatı Hakkında Birkaç Söz, (çev.: K. Filan),Türk Kültürü, Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü, S. 409, Ocak 1997, s GEÇER, G. Osman (2009). BosnaHersek'te Bir Osmanlı Aydını: Salih Safvet Baiç, Tuzla Kantonu Arivi Yayınları, Saraybosna/Tuzla. SUESKA, Avdo (1980), Osmanlı mparatorluunda Bosna, Prilozi za orijentalnu Filologiju III.

EKL, MUHTEVA VE YAZAR KADROSU AÇISINDAN GÜLPINAR DERGS GULPINAR JOURNAL IN TERMS OF SHAPE, CONTENT AND EDITORIAL STAFF

EKL, MUHTEVA VE YAZAR KADROSU AÇISINDAN GÜLPINAR DERGS GULPINAR JOURNAL IN TERMS OF SHAPE, CONTENT AND EDITORIAL STAFF Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 EKL, MUHTEVA

Detaylı

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DA HALKLA

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AHMET MDHAT EFEND VE FELÂTUN BEY LE RAKIM EFEND ROMANINDA DEERLER ETM AHMET MDHAT EFEND AND VALUES EDUCATION IN THE NOVEL NAMED FELÂTUN BEY ILE RAKIM EFENDI Mehmet ÖZDEMR * Gökçen GÖÇEN ** Öz Bu çalımada

Detaylı

NAMIK KEMAL N HÜRRYET KASÎDES VE TAHLL NAMIK KEMAL S ODE TO FREEDOM AND ITS ANALYSIS Adem ÇALIKAN*

NAMIK KEMAL N HÜRRYET KASÎDES VE TAHLL NAMIK KEMAL S ODE TO FREEDOM AND ITS ANALYSIS Adem ÇALIKAN* NAMIK KEMAL N HÜRRYET KASÎDES VE TAHLL NAMIK KEMAL S ODE TO FREEDOM AND ITS ANALYSIS Adem ÇALIKAN* Öz Namık Kemal, Tanzimat devri Türk edebiyatının birinci kuak air ve yazarlarından biridir. Nazım ve nesir

Detaylı

1. Giri - 625 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33

1. Giri - 625 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ARNAVUTLUK TA TÜRKÇE ÖRETM VE ARNAVUTLARIN

Detaylı

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * Amerika Birleik Devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki ilikilerin balangıç tarihi 19. asırın ilk

Detaylı

- 32 - Bu manada muhtelif tanımları bulunan gazeteye verilen anlamlar arasında en yaygını

- 32 - Bu manada muhtelif tanımları bulunan gazeteye verilen anlamlar arasında en yaygını Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TANZÎMAT SONRASI

Detaylı

TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY

TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI Özet Tarihin iyi bir ekilde aratırılması, pek çok konunun açıklıa kavuması, bugün

Detaylı

SÖZLÜ TAR H DENEMES : 1960-1980 YILLARI ARASINDA STANBUL DA HALK DANSLARI ORAL HISTORY TRIAL: FOLK DANCES IN ISTANBUL BETWEEN 1960 AND

SÖZLÜ TAR H DENEMES : 1960-1980 YILLARI ARASINDA STANBUL DA HALK DANSLARI ORAL HISTORY TRIAL: FOLK DANCES IN ISTANBUL BETWEEN 1960 AND Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SÖZLÜ TARH DENEMES: 1960-1980 YILLARI

Detaylı

THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK (1914-1923) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES (1914-1923) Yüksel KÜÇÜKER

THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK (1914-1923) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES (1914-1923) Yüksel KÜÇÜKER Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN

Detaylı

DVANÜ LUGAT T-TÜRK TE YER ALAN EFSANELER THE LEGENDS IN DIVANU LUGATI T-TURK

DVANÜ LUGAT T-TÜRK TE YER ALAN EFSANELER THE LEGENDS IN DIVANU LUGATI T-TURK DVANÜ LUGAT T-TÜRK TE YER ALAN EFSANELER THE LEGENDS IN DIVANU LUGATI T-TURK Behiye KÖKSEL Özet Divanü Lugati t-türk, Türk kültürü açısından çok önemli bir eserdir. Dil ve edebiyat açısından zengin örneklere

Detaylı

RAN DA TERCÜME FAALYETLER VE TERCÜME EDLEN LK KTAPLAR ( 1830-1904) TRANSLATION ACTIVITIES AND FIRST TRANSLATED BOOKS IN IRAN (1830-1904)

RAN DA TERCÜME FAALYETLER VE TERCÜME EDLEN LK KTAPLAR ( 1830-1904) TRANSLATION ACTIVITIES AND FIRST TRANSLATED BOOKS IN IRAN (1830-1904) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 RAN DA TERCÜME

Detaylı

KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783)

KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783) KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783) Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * I. Kırımın lk Sakinleri Karadeniz in kuzeyinde tarih boyunca, jeopolitik önemini korumu olan Kırım ın bilinen en

Detaylı

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 45-74 45 GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER Mahmut BOLAT Gazi Üniversitesi, Kırehir Eitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öretmenlii

Detaylı

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER THE TRANSFORMATION OF TURKS OF BULGARIA IN HISTORICAL PROCESS AND THE EFFECTS OF EU MEMBERSHIP PROCESS OF BULGARIA

Detaylı

lk Dönem Türk Romanlarında Yanlı Batılıla ma Sonucu Yabancıla an Karakterler

lk Dönem Türk Romanlarında Yanlı Batılıla ma Sonucu Yabancıla an Karakterler LK DÖNEM TÜRK ROMANLARINDA YANLI BATILILAMA SONUCU YABANCILAAN KARAKTERLER THE ALIENATED CHARACTERS IN THE EARLY TURKISH NOVELS DUE TO THE MISCONCEPTION OF WESTERNIATION Ahmet ALVER Öz Osmanlı Devleti,

Detaylı

ÖZBEKSTAN YAZMA ESERLER KÜTÜPHANES * UZBEKISTAN MANUSCRIPTS LIBRARY

ÖZBEKSTAN YAZMA ESERLER KÜTÜPHANES * UZBEKISTAN MANUSCRIPTS LIBRARY ÖZBEKSTAN YAZMA ESERLER KÜTÜPHANES * UZBEKISTAN MANUSCRIPTS LIBRARY Emek ÜENMEZ** Özet Özbekistan limler Akademisine balı olarak faaliyet gösteren Biruni adlı arkinaslık enstitüsünün gerek Özbekistan gerekse

Detaylı

Melike GÖKCAN TÜRKDOAN

Melike GÖKCAN TÜRKDOAN Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 15 Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı -Prof. Dr. Turgut KARABEY Armaanı- KLÂSK TÜRK EDEBYATINDA

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK.

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK. T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK Ali Ekber TÜRKOLU YÜKSEK LSANS TEZ ADANA 2006 T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER

Detaylı

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TRILOGY- ANCIENT AGE, MIDDLE AGE AND NEW AGE- IN THE DIVIDING HISTORY INTO AGES AND THE EUROCENTRIC HISTORY CONSTRUCTION Özet Necmettin

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

!$%&'()*+,-.)/0+1*20/3.40+ 506-*+,3*/0(3'.3.+,78()/-.-.+)26-,-

!$%&'()*+,-.)/0+1*20/3.40+ 506-*+,3*/0(3'.3.+,78()/-.-.+)26-,- !$%&'()*+,-.)/0+1*20/3.40+ 506-*+,3*/0(3'.3.+,78()/-.-.+)26-,-!!! 29:;+8

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi DEOLOJK ÖRGÜTLERN ÇEKMES ALTINDAMISIR, SURYE, IRAK VE RAN DASON DURUM THE CURRENT SITUATION IN EGYPT, SYRIA, IRAQ AND IRAN UNDER THE CONFLICT AMONG IDEOLOGICAL ORGANISATONS Öz Takın DENZ Pan-Arabizm düüncesi,

Detaylı

POST-DRAMATK YAAMLARIN ÖTESNDE: SARAH KANE VE KANAT GÜNER BEYOND POST-DRAMATICAL LIFES: SARAH KANE AND KANAT GUNER rfan POLAT

POST-DRAMATK YAAMLARIN ÖTESNDE: SARAH KANE VE KANAT GÜNER BEYOND POST-DRAMATICAL LIFES: SARAH KANE AND KANAT GUNER rfan POLAT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POST-DRAMATK YAAMLARIN ÖTESNDE: SARAH

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I. Doç. Dr. Ali GÜLTEKN *

TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I. Doç. Dr. Ali GÜLTEKN * Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne Ali GÜLTEKN TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I Doç. Dr. Ali GÜLTEKN * ÖZET Bu çalımada,

Detaylı

2006-2012 YILLARINDA BOSNA DA YAPILAN EDEBİ ÇEVİRİLER

2006-2012 YILLARINDA BOSNA DA YAPILAN EDEBİ ÇEVİRİLER 2006-2012 YILLARINDA BOSNA DA YAPILAN EDEBİ ÇEVİRİLER Özet Ayşe DİNÇ 1 MERVE KANDEMİR 2 'in Fatih Sultan Mehmet tarafından 1463 tarihinden fethedilmesinden itibaren 500 yıl boyunca Müslüman Türkler ve

Detaylı

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE

Detaylı

Bildiri Kitabı I. Balkanlarda Türkçe ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI. Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN

Bildiri Kitabı I. Balkanlarda Türkçe ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI. Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI I Balkanlarda Türkçe Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN Hëna e Plotë "Beder" Üniversitesi Tiran/Arnavutluk 2013 ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI

Detaylı

- 134 - 1 Kaynaklar II. Merutiyet dönemini 1908-1918, 1908-1922, 1908-1923 gibi farklı tarihler arasında göstermektedir. Biz

- 134 - 1 Kaynaklar II. Merutiyet dönemini 1908-1918, 1908-1922, 1908-1923 gibi farklı tarihler arasında göstermektedir. Biz Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MERUTYET DÖNEM

Detaylı