VBS Ba lant ve Tespit Sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VBS Ba lant ve Tespit Sistemleri"

Transkript

1 VBS Ba lant ve Tespit Sistemleri Sistemlerin Uygun Kullanımına Yönelik Teknik ve Pratik Bilgiler VBS Ba lant ve Tespit Sistemleri

2 OBO. Profesyonellerin tercihi. OBO, profesyonellerin neye ihtiyaç duydu unu bilir: H zl ve sorunsuz montaj için, kullan c dostu, uygulanmas kolay ürünlerle, elektrik tesisat ile ilgili tüm alanlarda mükemmel çözümler üretir. Bunu sa lamak için, genifl bir e itim program ve uzman OBO ekibiyle uygulama alan nda destek ve sorunlara çözüm önerileri sunar. Kalitesi Sistem Akım iletmek, veri aktarmak, enerjiyi kontrol etmek farklı ürün çeflidiyle OBO, elektrik tesisatı alanında, profesyonel bir data veri ve elektroteknik alt yapı için kullanıcı dostu ve uygulaması kolay komple çözümler sunmaktadır. Ve OBO nun yüksek kaliteli ürünlerini kullananlar bir fleyi çok iyi bilirler: Bir ürün di erine uyumludur. OBO, bir tarafta çok çeflitlilik, di er tarafta karfl l kl ba lant lar hesaba katarak, çok boyutlu düflünce ile sistemler kurar ve üretir. Elektrik tesisatı alanına yönelik eksiksiz, komple ürün programları Yedi temel ürün programı altında i aflkın ürün çeflidi Sürekli ürün yenilefltirme ve gelifltirme Kendi tasarımımız ve kendi üretimimiz Profesyoneller kaliteye ihtiyaç duyar. OBO, afla daki özellikleriyle profesyonellerin ihtiyaçlar na cevap verir. DIN EN ISO 9001:2000 e uygun kalite sertifikalandırması Test edilmifl ve onaylanmıfl malzeme ve üretim kalitesi Sayısız ulusal ve uluslararası kalite belgesi ve test verileri: GS ve VDE iflaretleri, UL onayları Ulusal ve uluslarası standart kurulufllarıyla faal iflbirli i Ambalaj ve sevkiyat alanlarında mükemmel lojistik çözümler Bu katalogtaki tüm ürünler CE standartlarına uygundur. Bu husus, ilgili sistemin vida ve somun gibi tüm parçaları için de geçerlidir.

3 VBS katalo umuz, sadece ürünlerimiz hakk nda genel bilgi sunmakla kalmay p, ayn zamanda günlük iflleriniz için yard mc bir araç özelli ini tafl maktad r. Ba lant ve tespit sistemlerinin malzemesine (plastik ve metal) ba l olarak veya ray ve U tipi kelepçe sistemlerini birbirinden ba ms z olarak anlafl l r ayr bölümlerde sunmam z nedeniyle, arad n z daha kolay ve h zl bulabileceksiniz. OBO VBS Ekibi niz Öneri & Uygulama & letiflim OBO Bettermann, bir kısmı flirket ortaklıkları ve yerel flubeler, bir kısmı da temsilcilik fleklinde olmak üzere 50 farklı ülkede faaliyet göstermektedir. Tüm destek birimleri, OBO nun müflterilerine daha yakın olabilmesi ve daha iyi hizmet götürebilmesi için çaba harcamaktadır: OBO, bilgili ve yetkin çalıflanlarıyla daima sizin yanınızdadır: Bireysel danıflmanlık hizmetleri ile sorunlarınıza hızlı çözümler ve OBO E itim Merkezleri nde ve flubelerinde uygulamaya yönelik seminer çalıflmaları. Telefon Teknik Ça rı Merkezi / Faks Teknik Ça rı Merkezi / E-Posta Teknik Ça rı Merkezi Telefon (5 Hat) Faks E-Posta Internet VBS 1

4 VBS - Ba lantı ve Tespit Sistemleri Ba lamak ve tespit etmek ile ilgili her fley. OBO nun VBS Ba lantı ve Tespitleme Sistemleri, sa lam bir sabitlemenin ve iyi bir ba lantının garantisidir. Bu ürün yelpazesinde ba lantı kasaları, kablo da ıtım kasaları, klemensli sıva altı ve tesisat boflluklu duvar kutuları, ve kablo ve borular n plastik veya metal tespitlemesi için rakorlar, taflıyıcı mandal elemanları ve U tipi kelepçeli raylar, çivi, vida, dübel veya ankraj cıvatası gibi montaj ve tespitleme malzemeleri bulunmaktadır. Neyi hep tespit etmek veya ba lamak istediniz? OBO ile artık her fley mümkün! Plastik Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri Kablo Da ıtım Kutusu Sistemleri Ray Sistemleri Sıva Altı Sistemleri BBS U Tipi Kelepçe Sistemleri Tesisat Boflluklu Duvar Sistemleri 2 VBS

5 Ìçindekiler Planlama Ba lantı ve Tespit Sistemleri 4 Kablo Da t m Kutusu Sistemleri Sisteme Genel Bakıfl 40 Sistemin elemanları 42 Sıva Altı ve Boflluklu Duvar Sistemleri Sisteme Genel Bakıfl 60 Sistemin elemanları 62 Klemens Sistemleri Sisteme Genel Bakıfl 78 Sistem elemanları 80 Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri Metal Kablo Rakoru Sistemleri Sisteme Genel Bakıfl 88 Sistemin elemanları 90 Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri Plastik Sisteme Genel Bakıfl 136 Sistemin elemanları 138 Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri Metal Sisteme Genel Bakıfl 162 Sistemin elemanları 164 Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri Özel Sisteme Genel Bakıfl 186 Sistemin elemanları 188 Taflıyıcıları Tespitleme Sistemleri Sisteme Genel Bakıfl 198 Sistemin elemanları 200 Ray Sistemleri Sisteme Genel Bakıfl 216 Sistemin elemanları 218 BBS U Tipi Kelepçe Sistemleri Sisteme Genel Bakıfl 236 Sistemin elemanları 238 Vidalama ve Çakma Sistemleri Sisteme Genel Bakıfl 260 Sistemin elemanları 262 Bilgiler 280 Onay iflaretleri, sembol açıklamaları, malzemeler, fiyat indirim grupları, dizin,ındirimli gruplar, Alfabetik,numerik ve tiplere göre içindekiler listesi

6 Neredeyse 100 yıldan beridir firmamız elektrik tesisatı alanındaki profesyonellerle çözüm orta ı olarak çalıflmaktadır: Her fley 1911yılında Franz Bettermann Lendringsen adıyla kurulan bir metal iflleme tesisi ile baflladı yılında ise üç harf sayesinde dünya çapında tüm sektörde bir devrime imza attık: OBO. Bu yenilikçi metal dübel çözümünün adı, ürünün eflsiz montaj avantajları sayesinde kısa sürede ün kazanmayı baflardı: ohne bohren (delik delmeye gerek yok). OBO kısa süre sonra firmanın adına eklendi ve bu dübel adeta bir klasi e dönüfltü. Çünkü ohne bohren (delik delmeye gerek yok) demek: Zamandan, maliyetten, tasarruf etmek, sorun yaflamaktan kurtulmak demektir. Kusursuz bir flekilde sertlefltirilmifl olan yüksek krom çelik alaflımlı OBO dübeli, birlikte verilen yerlefltirme demiri sayesinde beton veya tu la duvara do rudan kolayca çakılır. Bu flekilde birçok montaj ifllemi hızlı ve uygun bir flekilde gerçeklefltirilmifl olur. OBO ile oluyorsa karmaflık yöntemlere ne gerek var? 4 VBS

7 Bir katalogtan bekledi inizden daha fazlası. Elinizdeki bu VBS katalo u ile amacımız, size OBO Ba lantı ve Tespit Sistemleri kapsamındaki ilgili ürünlerin özellikleri ve spesifik avantajlar hakk nda her türlü bilgiyi aktarmak ve sistemlerimiz hakkında komple genel bir bakıfl açısı kazandırmaktır. Ortaya konulan genel örnek resimler ve montaj tarzları, farklı kullanım amaçları için en uygun montaj elemanının seçiminde size yardımcı olmaktadır. Planlama ile ilgili konulara genel bakıfl: VBS sistemi hangi montaj elemanlarını kapsamaktadır? 6-9 VBS sistemi ekonomik açıdan ne gibi avantajlar sa lamaktadır? VBS sistemi nasıl bir güven sa lamaktadır? VBS sistemi, montajı nasıl kolaylafltırmaktadır? Yenilikler ne gibi avantajlar sa lamaktadır? Tasarımın rolü nedir? Ürünlerin malzeme özellikleri nelerdir? Hangi onay iflaretleri ürün kalitelerini garanti etmektedir? VBS sisteminin çeflitli zeminlere olan uygunlu u nasıldır? OBO nasıl bir destek sa lamaktadır? VBS sisteminin, bütün OBO ürün programları arasındaki yeri nedir? VBS 5

8 VBS Ürün Programı Eksiksiz, Komple Ba lantı ve Tespit Sistemleri Do ru ba lantılar: Kablo Da ıtım Kutusu Sistemleri. Kablo da ıtım kutuları klasik sıva üstü tesisatlarında genellikle binaların bodrum katlarında veya garajlarında bulunur. Bu kutular, hatların veya kabloların birbirine ba lanmasında ve elektrik enerjisinin da ıtılmasında kullanılır. Kablo da ıtım kutular plastikten üretilmektedir. Plastik malzeme hem daha ekonomiktir hem de uygulaması çok kolaydır. Kablolar veya hatlar kutunun yan kenarları uygun bir yardımcı aletle delinerek, herhangi bir bölümünden geçirilerek veya patlatmalı girifl deliklerine takmalı conta veya kablo rakorları yard m ile sıkıca yerlefltirilerek güvenle ba lantıları yapılabilir. Ba lant ve montaj aynı kutuda: Sıva Altı ve Tesisat Boflluklu Duvar Sistemleri. Sıva altı ve tesisat boflluklu duvarlar için cihaz kutuları ve ba lantı kutuları, duvarlara monte edilmektedir.bu kutular bir yandan prizler ve lamba anahtarları gibi cihaz ünitelerinin yerlefltirilmesine uygundur,di er yandan ise hatların kablajı ve elektrik enerjisinin da ıtımı amacıyla ba lantı kutuları olarak kullanılmaktadır. Her iki amaç için aynı zamanda birlikte kullanılması da mümkündür. Kutular, tu la duvarlara alçı kullanılarak tespit edilir, bölme duvar sistemlerinde ise tespit vidaları ile tespit edilir. Temasa karfl koruma: Klemens Sistemleri Klemens Sistemleri, kablo da ıtım kutular nda, sıva altı ve tesisat boflluklu duvar ya da lamba ba lanti kasalar nda bulunan kablo ve hatlar için birçok tespitleme ve ba lantı olana ı sa lamaktadır. Takmalı veya vidalı bir ba lantı oluflturmak istemeniz fark etmez: Avize sıra klemensler ve takmalı klemensler kutuların ve kasaların iç kısımlarında da temasa karfl korumalı elektrik ba lantılarının yapılmasını sa larlar. 6 VBS

9 Komple Çözüm! OBO, elektrik tesisatı ve makine montajındaki veri tekni i ve elektroteknik alt yapılarının bütün alanlarına yönelik mükemmel çözümler sunmaktadır. Kullanımı kolay, pratik ürünler, hızlı ve basit montajlar yapılmasına olanak tanımaktadır. Kablo da ıtım kutuları, sıva altı ve tesisat boflluklu duvar kutularından ve kelepçe, dübel, ankraj cıvatası gibi tespit ve montaj malzemeleri ne kadar: Ba lantı ve Tespit Sistemleri miz hiçbir iste i geri çevirmez! Koruma altında: Kablo Rakoru Sistemleri. fiapka somun bafllı kablo rakorları ve aynı flekilde konik kablo rakorları, bir ba lantı kasasının sa layabilece i koruma sınıfına sahiptirler. Bu rakorlar sayesinde kablolar ve hatlar, kablo da ıtım kutularına veya daha büyük endüstriyel dikili tip ve duvar tipi saç elektrik panolarına kusursuz flekilde ba lanırlar. Yüksek sızdırmazlık, aflırı dönme koruması, çekme yükünü azaltma, yüksek düzeyde mekanik dayanıklılık ve patlamaya karflı koruma. Bu ürün ailesinde ihtiyaç duydu unuz tüm sistem elemanlarını, çok sayıda yararlı aksesuarlarıyla birlikte kolayca bulabilirsiniz. Pratik ve esnek: Plastik Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Çok büyük bir esneklik sunan takma dübeli sistemi, plastik kablo ve boru döfleme sisteminin bir parçasıdır. Bu flekilde bofla güç harcamaz ve zaman kazanırsınız: Ìhtiyacınız olan tek fley 6 mm çapında bir deliktir. Sadece delik açarak ve takma dübeli sistemimizi kullanarak kabloları, hatları ve boruları istedi iniz flekilde duvara ve tavana tespit edebilirsiniz. Bunun yanı sıra plastik tespitleme elemanları bafllı ı altında tüm çivili kroflelerve çivili klipsler geçmeli sıra krofleleri ve her yönü ile kendini kanıtlamıfl olan Quick krofle ve Quick boru sistemi yer almaktadır. Kablo miktarının fazla oldu u durumlarda kullanılan mandal kablo tutucuları ve toplu kablo tutucuları da aynı flekilde bu ürün grubunda yer almaktadır. Tam güvenilir: Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri Kabloları ve boruları tespitlemek için metal kelepçeleri mi tercih ediyorsunuz? O zaman do ru yerdesiniz: Bu ürün programında tekli, çiftli tespit kelepçelerini, kablo ve borular için vidalı ayarlı kelepçeleri bulabilirisiniz. Kablo miktarının fazla oldu u durumlarda kullanılan metal mandal kablo tutucuları ve toplu taflıma tutucuları da yine eksiksiz olarak bu ürün programı içeri inde yer almaktadır. Elektrikli tüketim cihazlarının içine yapılan montajlarda kullanılan çekme yükünü azaltma kelepçeleri de birçok çeflidiyle kullanımınıza hazır bulunmaktadır. VBS 7

10 VBS Ürün Programı Eksiksiz, Komple Ba lantı ve Tespit Sistemleri Bize özel: Özel Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. OBO montaj bantları daldırma galvanize çelik ve plastik kaplama olmak üzere iki farklı tipte bulunmaktadır. Bant kelepçelerin, kablo ba larının ve gergi bantlarının yanında kabloların, hatların ve boruların duvarlara veya tavanlara ya da yapıların taflıyıcılarına tespit edilmesinde birçok farklı alternatif sunmaktadır. Bir baflka özel tespitleme yöntemi de Gergi Teli Sistemleri nde bulunmaktadır: Bu tespitleme yöntemini kullanarak binalar arasında kablo veya hat çekebilir, zor ulaflılabilen yüksek ön cephe kenarlarından, baca veya flaftlardan afla ı kablo döfleyebilirsiniz. Tafl ma özellikli çözüm: Taflıyıcı Mandal Sistemleri Asma tavan arasına asmak mı lamba taflıma sistemlerinin montajı m, yahut kablo ve borular n çelik taflıyıcılara do rudan tespiti mi söz konusu: OBO'nun taflıyıcı mandal sistemleri her yönden do ru bir seçimdir. Çelik yapı tarz ndaki çelik taflıyıcıların flanflları çakılma suretiyle monte edilen taflıyıcı mandalların yani sıra, vidalama suretiyle monte edilen taflıyıcı mandallar da kullanılır. Flanfla tespit edilen taflıyıcı mandallara baflka hiçbir yardımcı araç kullanmadan kendili inden monte olan profilleri do rudan vidalayabilir ve böylece de ifltirilebilir bir sistem kurabilirisiniz. Neler takılmaz ki: Ray Sistemleri. OBO nun Ray Sistemleri ürün programında yarık uzunlu u 7,5 mm ila 22 mm arasında de iflen C profil taflıma rayları, taflıma rayları ve profil raylar yer almaktadır. C tipi taflıma raylarına ve taflıma raylarına sıra klemensleri, Kontaktörler ve sigoertalar gibi elektriksel devre elemanları takılıp tespit edilebilmektedir. Montaj rayları fleklinde kullanılan profil raylar sayesinde küçüklü büyüklü birçok montaj yeri oluflturulabilirken, aynı zamanda. U tipi kelepçelerin klasik tespitlemesi de kabildir. Hem kablo merdiveni hemde basit duvar montaj için bu ürün program nda uygun raylar bulabilirsiniz 8 VBS

11 A ır yük taflır: BBS U Tipi Kelepçe Sistemleri. Yüksek dayanıklılık ihtiyaçlarına cevap verebilen bir sistem: U tipi kelepçeler sayesinde borular, kablolar veya hatlar profil raylara kolayca tespit edilir. Uygun U tipi kelepçeler profil rayın yarı ına pratik bir flekilde takılmakta ve tespit edilmek istenen tesisat elemanı U tipi kelepçenin baskı mesnedi aracılı ıyla profil rayına bastırlır: Bu flekilde mükemmel bir tespitleme sa lamıfl olursunuz. U tipi bir kelepçeyi profil rayı olmadan kullanmak istedi inizde BBS U Tipi Kelepçe Sistemi ürün programında yassı demir köflebentleriyle veya U profil demirlerle birlikte kullanabilece iniz bir çok U tipi kelepçe çeflidi bulunmaktadır. Eksik bir bu kalmıfltı: Vidalama ve Çakma Sistemleri. En iyi flekilde planlamıfl oldu unuz bir tespitlemenin kesin sonuca ulaflabilmesini sa layacak her fley: Vidalama ve Çakma Sistemleri programında bir tespitleme ifllemi sırasında ihtiyaç duyulabilecek tüm küçük parçalar bulunmaktadır. Bu programda, bilinen tüm zeminlere uygun çakmalı dübel, kilitlemeli dübel, plastik ve metal dübel, tespitleme için gerekli metrik ve a aç vidası diflli vidalar, Pozidrive veya Torx bafllı vidalar ve pullar ile somunlar, çiviler, tavan kancaları ve halkalı kancalar yer almaktadır. VBS 9

12 Yenilikçi zekan n ürünleri Daha verimli çal flmak Mükemmel bir flekilde yan yana yerlefltirilebilir: Multi-Quick. Multi-Quick sıkıfltırma kelepçeleri, aynı starquick ve OBO Quick kelepçelerinde oldu u gibi yanlardaki uzunlamasına kanallar birbirine geçirilerek yan yana monte edilebilirler. Sadece dıfl kısımda kalan sıkıfltırma kelepçelerini veya uzun sıralar fleklinde monte edilmifl olmaları halinde her üçüncü kelepçeyi alt zemine tespit etmeniz yeterlidir. Bu flekilde mükemmel oturan bir sıkıfltırma blo u elde etmifl olursunuz. Bu sistem sayesinde her bir tespit kelepçesi için matkapla delik delme ve vidalama ifllemi yapılmasına gerek kalmamakta dır. Vidalama yerine çakmak: Çakmalı dübel. Plastik dübelin ve önceden monte edilmifl çakılabilir vidanın meydana getirdi i zamandan tasarruf eden bir bileflim. Vida, konik bir vida difli tarzındadır. Bu sayede bir çekiç yardımıyla hızla dübelin içine çakılabildi i gibi, vida diflleri sayesinde bir tornavida kullanılarak çok kolay bir flekilde dübelden tekrar çıkarılabilmektedir. Deli in önünde duran dübel bafl çıkıntıları içeri kaymayı önlemekte ve çakma iflleminin ardından ortadan kaybolmaktadır. Buna karflın vida baflı tam olarak içeri girmektedir. Yeni tasarruf önlemleri: Vidasız geçmeli klemensler. Vidasız klemensler kullandı ınızda kabloyu sıkma veya sökme ifllemlerinden tasarruf etmifl olursunuz. Izleme deli i sayesinde kablonun do ru bir flekilde yerine oturup oturmadı ını hızlı ve güvenle kontrol edebilirsiniz. Gerilim temas tehlikesi olmaksızın güvenli bir flekilde kontrol edilir: Gerilim test çubu u veya kontrol cihazının ucu arkadaki kontrol ucu açıklı ından içeri sokulur.farklı boyutlardaki (3, 5 ve 8 kutuplu) çeflitleri her türlü uygulamada kullanılmalarını mümkün kılmaktadır. Bundan daha etkili çalıflmak mümkün müdür? 10 VBS

13 Daha az malzeme ile daha fazla ifl. Ekonomik sözcü ünün bizim için anlamı: Kaliteden ve performanstan hiç ödün vermeden maliyetlerinizi ve giderlerinizi düflürmek. Günlük kullanımlarda birçok avantaj getiren akılcı çözümler gittikçe daha fazla talep edilmekle birlikte zaman geçtikçe müflterilerinizin güvenini kazanmaya devam edecektir. Tüm bu veriler ıflı ında müflterilerinize karflı konulmaz bir maliyet/fayda oranı sunabilirsiniz. Zamandan tasarruf. OBO ürünleri ile ifller çok daha hızlı bir flekilde halledildi i için zamandan önemli ölçüde tasarruf edersiniz. Örne in yan yana yerlefltirilebilen ray sistemlerini monte ederken her bir parçanın ayrı ayrı tespit edilmesi gerekmemektedir. Montaj ifllemlerinin çok basit hale getirilmifl olması da montajın hızla gerçeklefltirilmesini sa lamaktadır: Örne in takmalı klemens kullanarak iletken tespit etti inizde bir elinizin tornavidaya uzanması gerekmez. Bir baflka deyiflle üçüncü el e ihtiyaç yoktur. Malzemeden tasarruf. OBO ile ayrıca daha az malzeme kullanılır: Yan yana yerlefltirilebilir kelepçelerde oldu u gibi tek tek parça vidalamak zorunda olmadı ınız durumlarda, tespitleme malzemesinden tasarruf etmifl olursunuz. Ìflçilik maliyetlerinde azalma. OBO ürünleri ile çalıflanlar ifllerini çok daha hızlı ve verimli flekilde halledebilmektedir. Bu özellik sayesinde bütün ifllerdeki iflçilik maliyetlerinde önemli miktarlarda azalma sa lanmaktadır. VBS 11

14 Her konuda OBO güvencesi Güvenli tesis montajı Sıkı bir sarılma: Boru kelepçesi starquick. Bir kablo veya boru ile kombine edildi inde starquick maksimum çekme gücü de erleri sunmaktadır. Tespitlenmifl tesisat elemanını starquick kelepçenin güçlü kollarından tekrar çıkarabilmek için tutma mandalını gevfletip tutucu diflleri çözmeye yetecek miktarda ba lantı çekme gücüne karflı bir kuvvet uygulanması gerekmektedir. Elektrik tesisatı borularının, özellikle de yeraltında bulunan garajlarda ve di er açık alanlarda güvenli ve sa lam flekilde tespit edilmesine olanak veren mükemmel yapı elemanlarıdır. Isınma yok: 3 tek iletkenli kablo için BBS U Tipi Kelepçe. 2056/E ve U-E serisi U tipi kelepçeler, üç fazlı alternatif akım flebekelerinde sistematik bir flekilde tek iletkenli kabloların döflenmesini sa lamaktadır. Tekiletkenli kabloların üçgen düzen fleklinde yerlefltirildi i bu kablo döfleme yönteminde manyetik alanlar karflılıklı olarak birbirlerini nötralize etmektedir. Bundan dolayı herhangi bir ısınma sorunu yaflanmaz ve tesisatta çelik kelepçeler kullanılabilir. 3 tek iletkenli kablonun döflenmesinde kullanılan BBS U tipi kelepçeler, 16 ila 17 mm ve 18 veya 22 mm yarık uzunlu una sahip profil raylarda da güven içinde kullanılabilir. Üst düzey koruma Kablo da ıtım kutusu B9T. Kablo da ıtım kutusu B9T ile kablo ve hat ba lantılarınız dıfl etkilere karflı en üst düzeyde koruma altındadır. B9T, sahip oldu u iki plas-tik bilefleni (iki bileflen tekni i) sayesinde sa lamlık ve sızdırmazlık sa lamaktadır. Sert çekirdek ile ba lanmıfl olan yumuflak membranları sayesinde DIN EN 60529/VDE 0471 uyarınca koruma sınıfı IP67 ye sahiptir. 12 VBS

15 Güvenli in güvencesi. Profesyonellerin bir çözüm orta ı olarak, ürünlerimizin her biri ile her zaman en emniyetli tarafta olaca ınızı garanti ediyoruz. Güvenlik sözcü ü ile anladı ımız fley yalnızca en kaliteli malzeme, onaylanmıfl tesisat elemanları, sorunsuz kullanım ve en üst seviyede iflletme güvenli nden ibaret de ildir: OBO ile tesisatlarınız gelecekte de güvenli olacaktır. Çünkü tüm ürün programlarında bulunan sistemler birbirleriyle uyumludur ve bu uyumluluk hep devam edecektir. OBO ürünleriyle mükemmel flekilde iflleyen, her zaman de ifltirilebilen ve gelifltirilebilen komple çözümleri hayata geçirirsiniz. Eminiz bu nokta, müflterilerle yürütülen görüflmelerde elinizde bulunduraca ınız çok de erli bir argüman olacaktır. Malzeme güvencesi. OBO da kullanılan tüm malzemeler kalite güvence prosedürleri ile sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Hem plastik, hem de metal malzemeden imal edilmifl ürünlerde sadece sertifikalı maddeler ifllenmektedir. Ìfllenecek hammaddelerin seçimi aflamasında, kullanılacak malzemelerin yüksek derecede güvenli ve dayanıklı olması ana kriterlerdir. Test ve kalite güvencesi. Tüm ürünler üretim aflamalarında ve sonrasında, tam yapı ölçülerinde olması ve di er gruplarıyla uyumlu ba lana bilmeleri yönünden k smen manuel, k smen de özel test düzenekleri ile test edilirler. Bu aflamalar sayesinde gerçekten ihtiyaç duydu unuz ürününün, müflterinizin de bekledi i marka kalitesinde elinize ulaflması güvence altına alınmıfl olmaktadır. Gelecek güvencesi. Bir aile flirketi olarak OBO Bettermann, neredeyse 100 yıldan beridir güvenlik ve kalite için çaba göstermektedir. Bu çabamızın gelecekte de sürmesi için yapılanmamızı güçlendirmeye devam ediyo ruz. OBO ile gelece e güven içinde ulaflırsınız. VBS (Ba lant ve Tespit Sistemleri), di er tüm OBO sistemleriyle uyumludur. OBO Ba lantı ve Tespitleme Sistemleri nde yer alan tüm ürünler birbirlerine uygun olacak flekilde tasarlanmıfl ve üretilmifltir. Örne in bu flekilde kablo rakorları ürün programında yer alan kablo rakorları kablo da ıtım kutularına rahatlıkla vidalanabilmekte veya tespit vidaları ve dübeller yardımıyla metal veya plastik malzeme olması fark etmeksizin bütün tespit kelepçeleri de bir flekilde monte edilebilmektedir. Ve pek tabii ki OBO nun di er altı ürün programında yer alan ürünleri de rahatlıkla birbirleriyle kombine ederek kullanabilirsiniz. Bir baflka örnek olarak da EGS Modüler Cihaz Sistemleri gösterilebilir. Bu sisteme ait modüler cihaz üniteleri Sıva Altı ve Boflluklu Duvar Sistemi kapsamındaki tüm parçalara sorunsuz bir flekilde uymaktadır. BSS Yangından Korunma Sistemi nin test edilip onaylanmıfl döfleme yöntemi Metal Tespitleme Sistemi ile uyum içersinde birlikte kullanılır. Benzer flekilde alaflımlı çelik malzemeden üretilen Vidalı Tespitleme Sistemi parçalarının KTS Kablo Taflıma Sistemi için anlamı çok büyüktür. VBS 13

16 Kolay En Kolay Kolay montaj Kendinden kilitlemeli: OBO Quick Boru. OBO Quick Boru Sistemi, klasik boru tesisatlarının ve harici kablo döfleme yöntemlerinin akıllıca bir kombinasyonudur. Bu sistem, hasar verecek unsurlara, toz ve kire karflı korumalı olarak kablo ve hat tesisatlarını duvar veya tavana s va üstü döflemek için ve VDE 0604 e uygun en ideal çözüm yöntemidir. Uygulama flekli inanılmaz kolaydır: Quick kelepçe monte edilir, Quick boru kelepçeye oturtulur, kelepçeye klipslenir, kablo yerlefltirilir, çevrilir ve tamamdır! Akıllı konstürüksiyonu sayesinde Quick boru kendinden kilitlemelidir. Sabitlemek için hareketli:: Uzunlamasına delikli tespitlme. Bilindik bir manzaradır: Tespitleme yapılacak zemin ya düzgün de ildir veya çok serttir ve delik yanlıfl yere açılmıfltır bile. Estetik yönden getirdi i olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve bir baflka delik daha açılmasını önlemek için OBO, birçok kelepçede ve di er tesisat elemanlarında uzunlamasına deliklere tespit edilebilme olana ını sunmaktadır. Bu sayede söz konusu tespit elemanı ilk önce hizalanır ve tespit edilmeden önce tespit deli inin üzerinde hareket ettirilebilir: OBO ile inanılmaz bir rahatlık ve mükemmel bir görünüm. Göz açıp kapayıncaya kadar halledilir: Takma Dübeli Sistemi. Daha rahat olamazdı: Delik delinir, dübel takılır ve tamamdır! OBO Takma Dübeli Sistemi nin uygulama alanları saymakla bitmez: Beton, kireç taflı, tu la ve gazbeton duvarlar, aynı flekilde ara duvarlar, kablolar ve hatlar, sabit ve esnek yapıdaki elektrik tesisatı boruları. Elektrik tesisatlarınız her duruma karflı en yüksek derecede dirençlidir: 500N çekme yükü de erlerine kadar sorunsuzca dayanır. Ürün programında yer alan takma dübellerin tümü 6 mm delik çapına göre tasarlanmıfltır. Bir baflka deyiflle, standart bir matkap yeterlidir! 14 VBS

17 Profesyoneller için çocuk oyunca ı. OBO, çocuk oyunca ı denebilecek kadar kolay ifllemlerle elektrik tesisatlarının ve elektroteknik sistem ve elemanların çok rahat bir flekilde kurulmasını sa lar. OBO ürünleri, Bunun neresi altı, neresi üstü fleklinde soruları gereksiz kılan, kullanımı ve uygulaması çok basit ürünlerdir. OBO ürünlerini kullanmak için saatler boyunca sıkıcı ve anlaflılmaz kullanım kılavuzları okumanıza gerek yoktur. Sorularınız olması halinde ise bölgenizdeki flube veya Telefon Ça rı Merkezi aracılı ıyla do ru bilgiye hızla ulaflabilirsiniz. Hedeften sapmaz: El korumalı yerlefltirme demiri. do ru olarak ifl yap lacaksa, örne in OBO Dübel 903 ile: El korumalı yerlefltirme demiri 915/RB sayesinde çekiç darbeleriniz hedeften sapmaz ve sekmeden arzu edilen noktaya isabet eder. Pratik kutulama: Akıllı ambalajlar. Birçok OBO ürünü, tüketiciye kapakları tekrar kapatılabilme özelli i taflıyan akıllı ambalajlar içerisinde sunulmaktadır. Küçük bir kuvvetle açılıp kapatılan kapaklar sayesinde, ambalaj kutuları tekrar tekrar açılıp kapatılabilirler. VBS 15

18 Hofl yenilikler Yenilikçi atılımın yararları Sorun yok: OBO Dübel var. Hedefini tam olarak bulan yenilikçi bir hareket. Henüz 1952 yılında flu tekerleme dilden dile dolaflıyordu: Usta bizi bu çileden kurtar ve Bettermann ın OBO dübelini kullan. Çünkü çırak bile olsak, bu dübellerin betona ve tu laya çakılmasının ne kadar kolay oldu unu biliriz!. Çakmalı dübellerin yapı tesisatı alanına getirmifl oldu u yenilikler, etkilerini geçmiflte oldu u gibi günümüzde ve hatta gelecekte de göstermeye devam edecektir. OBO - ohne bohren (delik delmeye gerek yok). Ìçinde neler yok ki: ECO serisi kablo da ıtım kasaları. Kablo da ıtım kasalarının içlerinde neler sakladıkları dıflarıdan görülemez: Size hızlı, rahat ve ekonomik bir flekilde tesisat kurma olana ı sunan birçok akıllıca detaylar. Üstelik baflka ürünler gibi ilave masraflar çıkartmaz.bir kez olsun ECO ürünleri ile çalıflmıfl olan bir usta, tesisat döflemenin bu konforlu, ayrıcalıklı ve yenilikçi imkânlarını bir daha bırakmak istemeyecektir. Bu ne hız: Çivili tespitleme kroflesi. Kabloların duvarlardaki yarıklara veya duvarın üzerine kolayca ve güvenli bir flekilde döflenebilmesini sa lamak üzere OBO çivili tespitleme krofleleri optimize edildi. Beton dıflında artık hemen hemen tüm zeminlerde, hatta kireç taflı ve dolu tu lalı duvarlar gibi sert zeminlerde bile rahatça kullanılabilir. Sıvanın daha sıkı bir flekilde ifllemesi için plastik bafllıkta sıva delikleri bulunmaktadır. 16 VBS

19 Bir adım önde. Bir yapı ustası olarak her gününüz adeta bir yarıflma havasında geçer. Müflterinin takdirini kazanabilmek için daha iyi, daha hızlı ve tercihen daha ekonomik olmalısınız. Ìflte tam bu noktada biz devreye giriyoruz. OBO nun yenilikçi ürünleri size birçok konuda inanılmaz avantajlar sa lar ve her gün bafltan bafllayan bu yarıflta sizi hep bir adım önde tutar. Ürün arafltırma ve gelifltirme politikamızın sloganı flu flekildedir: Çok fleyler baflardı ınızı düflünmeye baflladıysanız, bir sonraki adıma geçmek için uygun zaman gelmifltir. Her türlü ihtiyaca cevap verebilecek nitelikteki ürünlerimiz kendi bünyemizde sürekli gelifltirilmeye devam edilmekte ve en son teknolojilere uygun hale getirilmektedir. Neyi daha iyi yapabilece imizle ilgili düflünceleriniz mi var? Lütfen bu düflüncelerinizden bizi haberdar ediniz. Kusursuz koruma: Sabit sızdırmazlık elemanına sahip V-TEC. Aralıksız olarak sürdürülen arafltırma ve gelifltirme çabaları, örne in flapka so mun bafllı kablo rakorlarımızın mümkün olan en yüksek koruma sınıfı olan IP68 e sahip olmasını sa lamıfltır. Bu yüksek koruma sınıfına ulaflmak, püskürtme yöntemiyle ba lantı difllilerinde, altıgen somunda sızdırmazlık elemanı oluflturulması ve OBO nun gelifltirmifl oldu u özel lamel tekni i sayesinde mümkün olmaktadır. Kablolar veya hatlar lastik bir contanın içerisinden geçirilmekte ve dönmeye karflı emniyetli bir flekilde sıkıfltırılmaktadırlar. Heavy Metal: Grip M. Plastik toplu kablo tutucuları uzun bir süreden beridir elektrik tesisatı alanında kendisini kanıtlamıfl durumdadır. Bu tutucu tipinin tüm ö- zellikleri ve avantajları yeni bir metal toplu kablo tutucusu serisi olan Grip M'ye aktarılmıfl ve daha yüksek miktarda dayanıklılık gerektiren ihtiyaçlara uygun hale getirilmifltir. Grip M70 tipi toplu kablo tutucusuna 70 adede kadar hat veya kablo tespit edebilirsiniz. Mükemmel çift: Ìki bileflen tekni i Bazen sert, bazen yumuflak: Koruma konusunda yeni bir boyut getiren yenilikçi malzeme kombinasyonları. Sert malzeme gövdeye ve kapa a ihtiyaç duyulan koruma özelli ini sa larken, daha yumuflak olan plastik malzeme, sızdırmazlık elemanları ve kapak contaları alanında montaj ifllemini kolaylafltırmaktadır. Bu yenilikçi 2 bileflen tekni i sayesinde kablo da ıtım kasası B9T, mükemmellik aflamasındaki IP67 koruma sınıfına ulaflabilmektedir. VBS 17

20 Geliflimin formülü Tasar m Ìfllevsellik + Estetik = Ìyi tasarım Design Plus ödüllü Kelepçe dünyasında bir devrim: Quick kelepçe. Quick kelepçe, borunun kolayca oturtulmasını sa layan yapısıyla yenilikçi bir üründür. Özel olarak boru çapına uygun biçimde tasarlanan e imli uçlar, bir di er deyiflle boynuzcuklar, borunun kelepçeye takılmasını oldukça kolay hale getirmektedir. Tutucu kolların yuvarlatılmıfl dıfl kısımları çok daha yüksek bir stabilite sa lamaktadır. Yuvarlak yapısı sayesinde kelepçe boruyu çok daha güçlü bir flekilde kavramaktadır. Tüm bunlar Quick kelepçenin gelifltirilmesinin bir meyvesidir. Aydınlık bir tasar m: White Line.Beyaz renk, özellikle de beyaz rengin a ırlıkta olabildi i binaların bodrum katlarında, garajlarda veya büro binalarında ve hastanelerdeki elektrik tesisatlarında hep talep edilir olmufltur. Bu nedenle ECO ürün programındaki tüm parçalar ve Quick Boru Sistemi beyaz renktedir. ECO serisine ait kablo da ıtım kasasının parlak çizilmez dıfl mahfazası ve OBO Quick boruları ifllevsellikle esteti in güzel bir bileflimini sergilemektedir. Eldeki olanakların farkında olmak! Kullanıfll :: Mandal kablo tutucusu.. Ne kadar hızlı, o kadar iyi: Bu kural, asma tavan ve boflluklu duvar tesisatları için de aynen geçerlidir. Mandal kablo tutucularında en önde gelen kriterler ifllevsellik ve görüntüdür. Duvara adeta yapıflarak kabloların düz hatlar halinde tavan veya duvar boyunca dümdüz flekilde seril mesini sa larlar.. Kablolar kement atma tekni i ne benzer bir mantıkla kolayca mandalın altına sürülüverirler. 18 VBS

21 Hem ifllevsel, hem estetik Elektrik tesisatı alanında yalnızca ifllevselli in önemli oldu u devirler çoktan geride kaldı: Günümüzde birçok alanda difl görünüme, yani esteti e oldukça önem verilir olmufltur. Bu talepler özellikle müstakil konutlar, büro binaları veya kamu tesisleri için çok daha fazladır. Birçok müflteri daha ilk bakıflında karar vermektedir; bu karar verme aflamasında ürünün uyandırdı ı olumlu veya olumsuz duygusal etkiler oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı iyi bir tasarıma sahip olma kriteri, elektrik tesisatı alanının da olmazsa olmazlarından biri haline gelmifltir. Ancak iyi bir tasarım, ürünün yalnızca görüntüsü ile sınırlı bir kavram de ildir: Tasarım, ürünün ergonomisinde iyilefltirmeler sa layabilece i gibi maliyetlerin de düflmesine yardımcı olabilmektedir. Bu nedenle tasarımın OBO için anlamı güzellikten öte bir fleydir: Tasarım, ürün kalitemizin temel tafllarından biridir. Dokunmaktan çekinmeyin: Elleri koruyan tasarım. Ìyi bir tasarım, sadece göze hofl gelmekle kalmaz, aynı zamanda iyi bir dokunma hissi sa lar. Tasarımın iyi olması, güvenlik açısından da önemli oldu u gibi, tespit elemanları, döflenen kablolara ve iletkenlere ve aynı flekilde parmaklara da zarar vermemelidir. Bu nedenle üretim aflamasında, fabrikamızda keskin kenarlı ürünlerin üretilmemesine dikkat edilmektedir. Özellikle montaj sırasında montaj elemanının uzun süre elleriyle tuttu u Quick kelepçe ve avize sıra klemensler gibi ürünler, elleri ve parmakları rahatsız etmemelidir. Keyifli montaj Bodrum katlarında, garajlarda, her yerde beyaz. Binaların bodrum katlarının, kilerlerin ve garajların pis ve da ınık olmasının normal kabul edildi i devirler artık geride kaldı. Önceleri kablolar duvarlara basitçe tutturulup döflenirken, günümüzde en üst düzey ifllevselli in yanında, elektrik tesisatlarının güzel de görünmesi istenmektedir. Bodrum katları, kilerler ve garajlar yavafl yavafl iç karartıcı gri tonlardan kurtuluyor ve iç açıcı bembeyaz görünümlere kavufluyor. Bu nedenle OBO, birçok ürününü çekici saf beyaz renklerde de tüketicinin be enisine sunmaktadır. VBS 19

22 Her malzemenin kendine has bir özelli i vardır Plastik ve metal malzemeler ile çözümler Demir olmayan metaller. Bakır, pirinç, çinko ve alüminyum gibi maddeler demir olmayan metaller sınıfına girmektedir. Bakır ve alüminyum borularının tespitlenmesi gerekti inde, çeflitli metal kombinasyonları kimyasal reaksiyonlara yol açabilece i için bakır ve alüminyum kelepçelerin kullanılması tavsiye edilir. Pirinç kablo rakorları, mekanik darbelere karflı dayanıklı olması gerekli elektrik tesisat yapılarında kullanılmaktadır. Çelik. Elektro galvaniz kaplama ve daldırma galvanize kaplama çelikler kapalı anlarda, sıcak galvanize kaplama ve sıcak daldırma galvanize kaplama çelikler ise açık alanlarda kullanılmaktadır. Saf çelik. Saf çelik malzemeler kimya sektöründe ve gıda sanayiinde ihti yaç duyulmaktadır. Saf çelik, ila arasında çeflitli de erlere sahiptir. Saf çelikten imal edilmifl ürünler, açık alanlarda da kullanım için çok uygundur. Metal malzemeler. Prensip olarak metaller, çelik, alaflımlı çelik ve demir olmayan metaller fleklinde sınıflandırılmaktadır.parlak tip çelikler ile birlikte faydalı bir çok yüzey bulunmaktadır: Örne in, elektro galvaniz kaplanmıfl ve pasifize edilmifl yüzeyler, ayrıca daldırma galvanize kaplama, sıcak galvanize kaplama ve sıcak daldırma galvanize kaplama yüzeyler. 20 VBS

23 Plastik mi olsun metal mi? Duruma ba lı... OBO nun Ba lantı ve Tespitleme Sistemleri, adından da anlaflılaca ı gibi elektrik tesisatında ve makine montajında, a ırlıklı olarak duvarlarda ve tavanlarda gerekli ba lantıların ve tespitlemelerin yapılmasını sa lamaktadır. Aynı zamanda bu sistemler, farklı ortam koflullarına karflı dayanıklı olmak zorundadır. OBO, her zemine ve her gereksinime uygun ve mükemmel çözümler sunabilmek amacıyla ürünlerini, öngörülen uygulamalar için çok uygun olan metal veya plastik olarak farklı malzemeden üretmektedir. Plastik malzemeler. Plastikler, genel olarak termoplastik ve duroplastik plastikler olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. Çeflitli plastiklerin sıcaklı a ve kimyasal maddelere karflı dayanıklılı ı farklıdır.bizim kullandı ımız plastikler, sıcaklı a ve dayanıklılı a göre sınıflandırılmıfltır. Termoplast. Termoplast plastikler yumuflaktır: Kullanıma hazır ürün esnektir ve belli ölçüde bükülebilmektedir. En çok bilinen termoplastlar, poliamid (PA), polistrol (PS), polietilen (PE), polipropilen (PP) ve polivinilklorid (PVC) maddelerinden oluflmaktadır. Duroplast. Duroplast plastikler serttir ve deforma olmaz. Bu nedenle bu tür plastikler, sıkça kelepçelerde, kablo da ıtım kasalarında ve mahfazalarda kullanılmaktadır. Duroplast mahfa zalara,, vida diflli bir kablo rakorunun sa lam bir flekilde vidalanması için stabil formda bir vida difli açılabilir. VBS 21

24 Teknik bilgiler Onay iflaretlerine ve koruma derecelerine dair önemli bilgiler VDE. VDE, elektroteknik, elektronik ve biliflim teknolojileri, bunların ba lı oldu u bilimsel alanların, teknolojilerin ve uygulamaların tümünü kapsayan bir birliktir. Bu birli in bünyesinde faaliyetlerini sürdüren VDE Test ve Sertifikalandırma Enstitüsü, elektroteknik ekipmanlar, elemanlar ve sistemlerinin test ve sertifikaland r lmas alanında ulusal ve uluslararası akredite bir enstitüdür. Bu elektronik ve elektrikli ürünler, güvenilirli i, elektromanyetik uyumlulu u ve baflka ürün özellikleri konusunda test edilmektedir. Testler ve sertifikalar, tüketicilerin korunması ve ürünlerimizin pazarlanması için önemlidir. Tarafsız ve ba ımsız olan VDE Test ve Sertifikalandırma Enstitüsü, elektroteknik, elektronik ve biliflim teklonojisi için dünya çapında bir çözüm orta ıdır.. VDE, çeflitli ürün özelliklerine yönelik önemli tüm testleri yapmaktadır. IP Koruma Sınıfı. IP koruma sınıfı, yapı elemanlarının temaslara, yabancı nesnelere ve su sızıntılarına karflı ne derecede korumalı oldu unu göstermektedir. IP koruma sınıfları DIN EN (VDE 0470 Bölüm1) standardı çerçevesinde düzenlenmifltir. Koruma sınıfının kodu, farklı koruma kriterlerini temsil eden iki rakamdan oluflmaktadır: Birinci rakam, tehlikeli parçalara temas edilmesine ve sert yabancı cisimlere yönelik koruma sınıfını temsil etmektedir. Bu rakam, (temasa karflı korunma, yabancı cisimlere karflı korunma) eleman mahfazasının insanın herhangi bir flekilde tehlikeli parçalarla temas etmesini ne derecede önledi ini, bir baflka deyiflle, insan uzuvlarının veya insanın elinde tuttu u bir cismin tehlikeli parçalara temas etmesinin ne ölçüde engellendi ini veya sınırlandırıldı ını belirtmesinin yanı sıra, parçanın mahzafasının içerisinde bulunan ekipmanların da dıflarıdan gelecek sert nesnelere karflı koruma altında oldu unu gösterir. Ìkinci rakam ise, ürünün suya karflı dayanıklılık derecesini göstermektedir. Bir di er deyiflle, ürün içerisine s zan suyun zararlı etkilerine karflı ne derece koruma altında oldu unu belirtir. Birinci rakam ile gösterilen koruma sınıfı, aynı zamanda bundan düflük seviyedeki tüm koruma sınıflarına dair koflulların da asgari düzeyde yerine getirildi ini gösterir. Ìkinci rakamda ise 6. koruma sınıfına kadar yine tüm alt seviyedeki koruma sınıfına dair koflulların da asgari düzeyde yerine getirildi i belirtilmifl olmaktadır. Ìkinci rakam olarak koruma sınıfı 7 veya 8 olarak gösterilen ürünler ise tazyikli su sıçramalarına karflı mutlak koruma sa laması gereken durumlar için uygun de ildir. 22 VBS

25 Birinci rakam Tehlikeli parçalar ile temas edilmesine karflı Katı yabanc cisimlere karflı Koruma derecesi 0 Korumasız Korumasız Elin tersi ile tehlikeli parçalara temas karflı koruma Parmak ile tehlikeli parçalara temas karflı koruma Bir alet ile tehlikeli parçalara temasa karflı koruma Bir tel ile tehlikeli parçalaratemasa karflı koruma Bir tel ile tehlikeli parçalara temasa karflı koruma Bir tel ile tehlikeli parçalaratemasa karflı koruma Çapı 50 mm veya üzeri olan katı nesnelere karflı koruma Çapı 12,5 mm veya üzeri olan katı nesnelere karflı koruma Çapı 2,5 mm veya üzeri olan katı nesnelere karflı koruma Çapı 1,0 mm veya üzeri olan katı nesnelere karflı koruma Toz karflı koruma Toza karflı tam koruma Ìkincirakam Kısa taçıklama Zararlı etkiye sahip suyun içeri sızmasına karflı koruma derecesi Tanımlama 0 Korumasız - 1 Damlayan suya karflı koruma Yukarıdan gövdeye damlayan su zararlı etki verememeli 2 Mahfaza 15 e ikken damlayan suya karflı koruma. Yukar dan mahfazaya dikey su damlaması halinde, mahfazanın dikeyin her iki yanına 15 lik bir açıya kadar e ilmesi durumunda bile koruma 3 Su püskürtmesine karflı koruma Dikeyin heriki yanından 60 lik açıyla suyun püskürtmesi zararlı etkiye neden olmamalı. 4 Su sıçramasına karflı koruma SDikeyin heriki yan ndan 60 lik aç yla suyun püskürtmesi zararl etkiye neden olmamalı. 5 Tazyikli su sıçramalarına karflı koruma 6 Çok tazyikli su sıçramalarına karflı koruma Suyun herhangi bir yönden hortumla tazyikli olarak mahfazaya tutulmas durumunda zararlı etki olmamalı. Suyun herhangi bir yönden hortumla çok tazyikli olarak mahfazaya tutulması durumunda zararlı etki olmamalı. 7 Suya geçici olarak dald rma durumunda etkilere karfl koruma basınç ve süreden daha düflük olmayan flartlar altında mahfazan n aras ra suya daldırılması durumunda mahfazanın içine cihaza zarar verecek kadar su girmemelidir. 8 Su altında devamlı tutulmadaki etkilere karflı koruma Mahfazanın üreticisi ve kullanıcısı arasında antlaflmaya varılan koflullar altında sürekli su altında tutulması durumunda, içine cihaza zarar verecek su girememelidir. Bu koflullar, rakam 7 deki koflullara göre daha zor yerine getirilebilmektedir. VBS 23

26 Teknik bilgiler IK koduna ve di er dayanıklıklara dair önemli bilgiler IK kodu -mekanik darbelere karflı koruma. VDE 0470 Bölüm 100 uyarınca IK kodu, mahfazalar n dıfl mekanik zorlamalara karflı koruma derecelerini ifade etmektedir. Bu kod, IK kod harflerinden ve 00 ila 10 arasında iki haneli rakamgrubundan oluflmaktadır. Her rakam grubu, joule (J) cinsinden zorlama enerjisi de erini ifade etmektedir. Esas olarak IK kodu, ekipmanlar mekanik zorlamaların zararlı etkilerine karflı koruyan komple mahfazalar için geçerlidir. Mahfazalar, farklı test çekiçleri kullanılarak darbe etkileri ile test edilmektedir. Aleve dayanıklılık / Yangına dayanıklılık. DIN EN /1 (VDE 0471 Bölüm 2-1/1) uyarınca elektrik ba lantı malzemeleri, kullanıma hazır ürünün yanma tehlikesini de erlendiren kızgın tel testine tabi tutulmalıdır. Kullanıma hazır ürünler, standarda göre elektroteknik ekipmanlar, Montaj grupları ve montaj elemanlarıdır. Kızaran tel testinin uygulanması sırasında, test edilecek yapı montaj elemanına 30 saniye süre ile kızgın tel sokulur ve tekrar çıkarılır. Bu esnada obje, yanmaya baflladı ı takdirde aleve dayanıklılık var denilebilmesi için, en geç 30 saniye içinde tekrar sönmüfl olmalıdır. IK kodu Mekanik darbeenerji - 0,15 0,20 0,35 0,50 0, VBS

27 Tesisat tekni i çeflitleri Deney elemanı çeflitleri Sıva üstü Sıva altı Sıva içi Boflluklu duvar/mobilya Beton yapı Tesisat kanalı o C olarak test sıcaklıkları Ba lantı kutuları Cihaz kutuları ve cihaz ba lantı kutuları Tavan lambaları ba lantı kutularıve lamba-flebeke ba lama kutuları Duvar lambas -flebeke ba lama kutuları Cihaz-flebeke ba lama kutuları Ba lantı mufları Aktif elemanlarıntaflıyıcısı olan yalıtım elemanları 960 Montaj kutuları için kapak 750 VBS 25

28 Teknik bilgiler Standartlara ve koruma bölgelerine dair önemli bilgiler Elektrik tanım iflaretleri. Kablo da ıtım kutuları, ba lantı kasaları ve ba lantı klemensleri kullanımında ekipmanlar, VDE 0100 Bölüm 200 uyarınca belirlenmifl tanım de erleri ile sınıflandırılmaktadır. Bu tanım iflaretlerinden, müsaade edilir maksimum gerilim (Anma gerilimi), müsaade edilir maksimum akım (Anma akımı) ve müsaade edilir maksimum enine kesit (ba lanacak iletkenlerin ve kablonun anma kesiti) hakkında bilgi edinebilirsiniz. Anma kesiti. Ba lanacak kablonun sahip olabilece i müsaade edilir en büyük kesiti. Anma akımı. Ba lantı yerinde müsaade edilen en yüksek akım de eri. Anma gerilimi. Ba lantı yerinde müsaade edilen en yüksek gerilim de eri. Kutup sayısı. Klemens ba lantısındaki ba lantı yeri sayısı. Girifl sayısı. Bir elektrik ba lantı kasasındaki/kutusundaki girifl sayısı. Uygunluk Beyanları.CE iflareti: Resmi geçerlili e sahip yönetmelikler do rultusunda de erlendirmeye tabi tutulan teknik ekipmanlar, yani elektrikli ekipmanlar, makineler ve emniyet yapı parçaları, CE iflaretine sahip olmalıdır. CE iflareti ile üretici, yasal yönetmeliklerdeki emniyet direktiflerinin yerine getirildi ini onaylamaktadır. Bununla birlikte Uygunluk Beyanı ve teknik belgeler de hazır bulundurulmalıdır.ce iflareti bir kalite iflareti olmayıp, sadece ürünün yasal yönetmeliklerce belirlenen flartlara veya teknik kurallara uygun olarak üretildi ini ve pazara sürüldü ünü belirten bir üretici açıklamasıdır. Halojen içermez iflareti: Birçok ürün, halojen içermedi ine dair bir iflaret taflımaktadır. Bu iflaret, DIN VDE 0472 standardı anlamında, üründeki klor, brom ve iyot halojen oranlarının Klor % 0,2 ve Flüor % 0,1 olarak hesaplandı ını ifade eder. Ìlgili ürünün halojen içermemesi, bir yangın durumunda klor, brom, iyot ve flüor gibi zararlı maddelerinin ortaya çıkmayaca ı anlamına gelmektedir. Patlamaya karflı korumalı ürünler tarihinden itibaren Avrupa Ekonomi Bölgesi dahilinde, patlama tehlikesi bulunan bölgelerde sadece Avrupa Birli i 95/9/AET Yönetmeli i ne uygun cihazlar ve koruma sistemleri kullanılmasına müsaade edilmektedir. Bu yönetmelik ATEX (Atmosphere Explosible Patlayıcı Ortamlar) olarak adlandırılmaktadır. Patlayıcı ortamlar, Zon olarak adlandırılan sınıflara ayrılmıfltır. Bu Zon ayrımı, patlayıcı gaz ortamları veya toz/hava karıflımlarının oluflma ihtimali olan bölgelerin sınıflandırılmasına ve analizine iliflkin bir ifllemdir. Böylece bu koflullar altında emniyetli bir flekilde kullanılabilir cihazların seçimi kolaylaflmaktadır. Zon ayrımı, patlayıcı maddelerin gaz (gaz) veya toz (lif)- temel özelliklerine ve oluflma sıklı ına göre gerçeklefltirilir. 26 VBS

29 Cihaz grubu II nin Zon ayrımı (Yer üstü) Patlayıcı gaz ortamları,din EN uyarınca Zon ayrımı Patlayıcı toz (Hava karıflımları,din EN uyarınca Zon ayrımı Zon 0 Zon 20 ıçinde kesintisiz veya uzun süreli veya sık s k, gaz içerikli patlayıcı bir afmosferin bulundu u alan. ıçinde kesintisiz veya uzun süreli veya sık sık, toz/hava içerikli patlayıcı bir afmosferin bulundu u alan. Zon 1 Zon 21 Normal iflletme durumunda düflük olasılıkla gaz içerikli patlayıcı bir atmosferin oluflabilece i alan. ıçinde kesintisiz veya uzun süreli veya sık sık, toz/hava içerikli patlayıcı bir afmosferin bulundu u alan. Zon 2 Zon 22 Normal iflletme durumunda gaz içerikli patlayıcı bir atmosferin nadiren veya kısa süreli oluflabilece i alan. Normal iflletme durumunda toz/hava içerikli patlayıcı bir atmosferin nadiren veya k sa süreli oluflabilece i alan. VBS 27

30 Teknik bilgiler Dıfl çap ve enine kesit Ìzole edilmifl kuvvetli akım kabloları Ìzole edilmifl kuvvetli akım kablosu Haberleflme kabloları Tip Ø mm Kullanılabilir kesit cm 2 Tip Ø mm Kullanılabilir kesit cm 2 Tip Ø mm Kullanılabilir kesit cm 2 1 x 4 6,5 0,42 1 x 6 7,0 0,49 1 x 10 8,0 0,64 1 x 16 9,5 0,90 1 x 25 12,5 1,56 3 x 1,5 8,5 0,72 3 x 2,5 9,5 0,90 3 x 4 11,0 1,21 4 x 1,5 9,0 0,81 4 x 2,5 10,5 1,10 4 x 4 12,5 1,56 4 x 6 13,5 1,82 4 x 10 16,5 2,72 4 x 16 19,0 3,61 4 x 25 23,5 5,52 4 x 35 26,0 6,76 5 x 1,5 9,5 0,90 5 x 2,5 11,0 1,21 5 x 4 13,5 1,82 5 x 6 14,5 2,10 5 x 10 18,0 3,24 5 x 16 21,5 4,62 5 x 25 26,0 6,76 7 x 1,5 10,5 1,10 7 x 2,5 13,0 1,69 1 x 10 10,5 1,10 1 x 16 11,5 1,32 1 x 25 12,5 1,32 1 x 35 13,5 1,82 1 x 50 15,5 2,40 1 x 70 16,5 2,72 1 x 95 18,5 3,42 1 x ,5 4,20 1 x ,5 5,06 1 x ,0 6,25 1 x ,0 7,84 1 x ,0 9,00 3 x 1,5 11,5 1,32 3 x 2,5 12,5 1,56 3 x 10 17,5 3,06 3 x 16 19,5 3,80 3 x 50 26,0 6,76 3 x 70 30,0 9,00 3 x ,0 12,96 4 x 1,5 12,5 1,56 4 x 2,5 13,5 1,82 4 x 6 16,5 2,72 4 x 10 18,5 3,42 4 x 16 21,5 4,62 4 x 25 25,5 6,50 4 x 35 28,0 7,84 4 x 50 30,0 9,00 4 x 70 34,0 11,56 4 x 95 39,0 15,21 4 x ,0 17,64 4 x ,0 22,00 4 x ,0 27,00 4 x ,0 33,60 5 x 1,5 13,5 1,82 5 x 2,5 14,5 2,10 5 x 6 18,5 3,42 5 x 10 20,5 4,20 5 x 16 22,5 5,06 5 x 25 27,5 7,65 5 x 35 34,0 11,56 5 x 50 40,0 16,00 2 x 2 x 0,6 5,0 0,25 4 x 2 x 0,6 5,5 0,30 6 x 2 x 0,6 6,5 0,42 10 x 2 x 0,6 7,5 0,56 20 x 2 x 0,6 9,0 0,81 40 x 2 x 0,6 11,0 1,12 60 x 2 x 0,6 13,0 1, x 2 x 0,6 17,0 2, x 2 x 0,6 23,0 5,29 2 x 2 x 0,8 6,0 0,36 4 x 2 x 0,8 7,0 0,49 6 x 2 x 0,8 8,5 0,72 10 x 2 x 0,8 9,5 0,90 20 x 2 x 0,8 13,0 1,69 40 x 2 x 0,8 16,5 2,72 60 x 2 x 0,6 20,0 4, x 2 x 0,6 25,5 6, x 2 x 0,6 32,0 10,24 28 VBS

31 Data kabloları Tip Cat. Ø, PG ve metrik ölçüleri arasındaki oranlar Tip Ø mm Kullanılabilir kesit ölçüsü cm 2 DıflØ /mm PG ölçüleri DıflØ /mm Metrik ölçüler Cat. 5 - Cat. 7 8,0 0,64 Koaksiyal kablo (Standart) Tip SAT/BK kablosu Ø mm Kullanılabilir kesit ölçüsü cm 2 6,8 0,46 Kablo ve kablo hattı boyutları, PG dıfl çap ve metrik boyutlar. Kablo, elektrik enerjisi ve veri aktarmaya yarayan dıflı kaplanmıfl iletken elektrik tellerini ifade etmede kullanılan bir terimdir. Kablolar ve iletken teller anma kesitleriyle anılırlar. Kablo veya iletken tellerin anma kesitlerine ve bunları oluflturan tekli damarların sayısına ba lı olarak kablo dıfl çapı ve kullanılabilir kesit ölçüsü ortaya çıkmaktadır. Tespit kelepçeleri maksimum sıkıfltırma aalanların anma büyüklü ü olarak mm cinsinden ifadesi ile tanımlanırlar.tespit edilecek olan tesisat elemanı için en uygun boyuttaki kelepçeyi belirlemek için hangi Pg ölçülerinin hangi metrik ölçülere denk geldi ini gösteren sa daki tabloyu kullanabilirsiniz. 12 M 12 PG 7 12, PG 9 15,2 16 M PG 11 18,6 20 M 20 PG 13,5 20, PG 16 22, M PG 21 28, M PG M PG M PG PG 48 59, M 63 VBS 29

32 Her malzemenin kendine özgü bir özelli i vardır Her türlü zemin için en do ru çözümler Beton duvar. OBO dübel, beton ve betonarme duvarlara do rudan çakılabilmektedir. Bunun yanı sıra herhangi bir tesisat eleman n matkap ile açılan bir deli e yerlefltirilen, olta tipi dübel ve Sprint vida kullanarak da tespit edebilirsiniz. Kireç taflı ve kireç taflı tu lası Kireç taflı duvarlara açılmıfl olan deliklere çakmalı dübel takarak tesisat elemanlarını tespitleme ifllemini sorunsuzca gerçeklefltirebilirsiniz. Pres tu la ve pres tu la duvarlar. Pres tu la duvarlarda yapılacak tespitlemeler için en uygun yöntem 6 lik deliklere takılarak kullanılan Takma Dübeli Sistemi ve aynıflekilde standart bir olta tipi dübel ve altıgen bafllı a aç vidası kullanımıdır. 30 VBS

33 Zemine göre de iflir. Ìnflaat sektöründe birçok farklı malzeme kullanılmaktadır. Bir tesisat ustası olarak birçok farklı duvarda farklı dübel, vida, çakmalı dübel, çivi ve ankraj cıvatası kullanmak durumundasınız. Duvarı meydana getiren muhtelif malzemelerin her birinin kendine özgü farklı özellikleri vardır. Bazı zeminler çok sertken, di er çok yumuflak olabilmekte, birinin içi doluyken birinde boflluklar bulunabilmektedir. Öte yandan bütün bu tabanların sa lamlık, ısı ve ses yalıtımı bakımından farklı ifllevsellikleri bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı tespitleme yap elemanlarımızı farklı duvar özelliklerine uygun hale getirdik: Her türlü taban için size önerebilece imiz uygun bir tespitleme malzemesi var. Dolu tu lalı v e delikli tu lalı duvarlar. Boflluklu tu lalar için, tu lanın boflluklu kısmına takılarak bofllu u tam anlamıyla dolduran Sprint vidalar veya Golden Sprint vidalarlarla birlikte kullanılabilen çok amaçlı bir dübel bulunmaktadır. Gözenekli beton duvarlar Gözenekli duvarlardaki tesisat kurma ifllemlerinde çakmalı gazbeton dübelleri ve Sprint vidalar veya çakılabilir geçmeli metal dübeller ve Sprint vidalar tespit ifllerini gerçeklefltirirler. Ahflap kirifl/ Ahflap duvar. Ahflap duvarlarda veya ahflap kirifllerin kullanıldı ı yapılarda M6 vida diflli OBO dübel 985 kullanılır. Tesisat Elemanları do rudan altıgen bafllı a aç vidalar kullanılarak tespit edilebilirler. VBS 31

TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri. Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile

TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri. Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri 2008 OBO. Profesyonellerin

Detaylı

KTS Kablo Taşıma Sistemleri. Genişletilmiş planlama bölümü ve uygulama kurallarına uygun montaj için seçme yardımları

KTS Kablo Taşıma Sistemleri. Genişletilmiş planlama bölümü ve uygulama kurallarına uygun montaj için seçme yardımları KTS Kablo Taşıma Sistemleri Genişletilmiş planlama bölümü ve uygulama kurallarına uygun montaj için seçme yardımları KTS Kablo Taşıma Sistemleri 2008 OBO. Profesyonellerin tercihi. OBO, profesyonellerin

Detaylı

LFS Katalog 2010/2011. Kablo Döşeme Sistemleri

LFS Katalog 2010/2011. Kablo Döşeme Sistemleri Katalog 2010/2011 Kablo Döşeme Sistemleri Müşteri Hizmetlerine Hoş Geldiniz Servis telefonu: 0 23 73 / 89-1500 Başvurular için faks numarası: 0 23 73 / 89-77 77 Siparişler için faks numarası: 0 23 73 /

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem

Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem Y l:1 Say :1 Ocak-fiubat-Mart-Nisan Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. Lafarge Dalsan dan Firesini De erlendiren lk Tesis Yüksek Kalite ve Konforda Selenium Twins Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem

Detaylı

OBO Ürünlerine Genel Bakış 2008. Akım iletmek. Veri aktarmak. Enerjiyi kontrol etmek. İşte OBO budur

OBO Ürünlerine Genel Bakış 2008. Akım iletmek. Veri aktarmak. Enerjiyi kontrol etmek. İşte OBO budur OBO Ürünlerine Genel Bakış 2008 Akım iletmek. Veri aktarmak. Enerjiyi kontrol etmek. Her gün yeni bir fikir Yeni bir fikrin olağan dışı olarak algılanması, ancak hayata geçinceye kadar sürmektedir. Sistemler

Detaylı

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR Pis su tesisat nda kullan lacak borular s zd rmaz olmal, çökelmeye izin vermemeli; korozyona, kimyasal ve fiziksel etkilere ve 45 C s cakl klara

Detaylı

Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB

Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB 1 o8 Phoenix Contact Müflteri Dergisi fiubat 2008 03 Audi Montaj Hatt Phoenix Contact tan Komple Otomasyon Çözümü 04 Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna

Detaylı

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PANO MALZEME TESPİT ELEMANLARI VE MONTAJI 522EE0069 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

RAUPIANO PLUS TEKNİK KATALOĞU ÜNİVERSAL SESSİZ ATIK SU SİSTEMİ 312600 TR

RAUPIANO PLUS TEKNİK KATALOĞU ÜNİVERSAL SESSİZ ATIK SU SİSTEMİ 312600 TR RAUPIANO PLUS TEKNİK KATALOĞU ÜNİVERSAL SESSİZ ATIK SU SİSTEMİ 312600 TR Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Şubat 2011'den itibaren geçerlidir www.rehau.com.tr TEKNİK BİLGİLER Bu teknik döküman Şubat

Detaylı

Elektrikli Termosifonlar

Elektrikli Termosifonlar KULLANIM KILAVUZU Elektrikli Termosifonlar TERMOS FON SHAPE PREMIUM SHAPE ECO SHAPE ECO SLIM serisi tüm modelleri kapsar. GENEL UYARILAR 1. Bu el kitab cihaz n z n önemli ve ayr lmaz bir parças d r. Baflka

Detaylı

Kullaním kílavuzu T435. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz.

Kullaním kílavuzu T435. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Kullaním kílavuzu T435 Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Turkish SEMBOLLER N AÇIKLANMASI Makinenin üzerindeki semboller: UYARI Motorlu bíçkí tehlikeli olabilir

Detaylı

Elektrikli Termosifonlar

Elektrikli Termosifonlar KULLANIM KILAVUZU Elektrikli Termosifonlar TERMOS FON SHAPE PREMIUM 50-65 - SHAPE ECO 50-65 - - 100 SHAPE ECO SLIM 50-65 serisi tüm modelleri kapsar. GENEL UYARILAR 1. Bu el kitab cihaz n z n önemli ve

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14 EASY Fonksiyon Kütüphanesi Ultra Kompakt Endüstriyel PC WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 adresinde 26748 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, 2009

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Banyo ve Zemin için Viega Drenaj Teknolojisi.

Banyo ve Zemin için Viega Drenaj Teknolojisi. Banyo ve Zemin için Viega Drenaj Teknolojisi. 2 Viega. Çok daha iyi bir fikir! Bazı şeyler vardır ki, hiç geçmişte kalmazlar. Aradan 110 yıl geçse bile. Viega da inovasyon ve girişimcilik ruhu gecmiştekinden

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı

Y l:1 Say :3 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2010. Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. ALLEV beyazı 4x4 Ustalar n Be enisini Toplad

Y l:1 Say :3 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2010. Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. ALLEV beyazı 4x4 Ustalar n Be enisini Toplad Y l:1 Say :3 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2010 Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. ALLEV beyazı 4x4 Ustalar n Be enisini Toplad Baflyaz Nicolas de Magnienville Genel Müdür Yardımcısı Bu bafları için benim hissetti

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı