Gözünüz arkada kalmaz. Atego

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gözünüz arkada kalmaz. Atego"

Transkript

1 Gözünüz arkada kalmaz.

2

3 Konforlu ve çevik! Yüksek manevra kabiliyetine sahip, her yolda zorlanmadan gider. Yak t ekonomik kullan r, verimlili i ve çal flma keyfini art r r. 'su olanlar onun güçlü motoruna, kuvvetli frenlerine güvenirler. sahipleri böyle bir araca sahip olman n kazançlar n art rd n, yola güven katt n bilirler. Yolda kalmayacaklar ndan emindirler. Her ifle uyar! her türlü üstyap ya uygundur. Da t m ifline yönelik aç k, kapal veya frigorifik kasalar n yan nda, çöp presi gibi özel amaçl üstyap lar 'ya rahatl kla uygulanabilir., her türlü iflin yükünü tafl r. akıllı motoru ile inifl ve yokufllarda en az yakıtı harcar. ahibine de, filosuna da çok kazandırır. ileri teknoloji ürünü sa lam ve dayan kl motorlar, uzun periyodik bak m aral ile servise gitmek yerine çal fl r, filolar n iflletme giderlerini azalt r. Üç farkl azami yüklü a rl k, üç farkl motor gücü, üç farkl aks mesafesi ve iki farkl kabin seçene iyle, ihtiyac n za en uygun araç 'dur. sahibi olan kazan r. filosu olan kâr eder. 3

4 Yüksek verim, ak ll seçim! sadece kazançl bir ifl orta de il, ayn zamanda sürücünün çal flma kalitesini yükselten, ifle daha kolay odaklanmas n sa layan, performans n art ran, sundu u ergonomiyle sa l n koruyan bir konfor arac d r. Filo sahipleri için ise, ifl verimini art rarak iflletme giderlerini düflüren ak ll bir seçimdir. 'nun genifl aç lan kap lar n n ve kaymayan alçak basamaklar n n yan s ra, çift tarafl tutamaklar, sürücünün araca t rmanmas n ve araçtan inmesini kolaylaflt r r. Mükemmel iç tasar m sayesinde kullan m alan genifltir. lave gözler ve ceplerle kabin içi her zaman düzenlidir. El freni, radyo/cd/mp3 çalar ve takograf n kullan m kolayd r. ürücü, dikkati da lmadan kabin içinde istedi i her yere ulaflabilir. Kabin içinde her noktaya etki eden havaland rma sistemi, geliflmifl ergonomi ve sürekli net görüfl sa layan tasar m, sürücünün verimini ve güvenli sürüfl performans n art r r. Ön gö üsteki bas nçl hava ç k fl sayesinde sürücü, yorulmadan h zl temizlik yapabilir. Hava süspansiyonlu koltuklar sürücünün yorulmas n önler. sürücüsü, s k ve uzun süreli molalara ihtiyaç duymadan, k sa zamanda yükünü yerine ulaflt r r., Aksaray'daki kamyon fabrikas nda* zorlu güvenlik flartlar n karfl layan ileri Mercedes-Benz teknolojisiyle üretilir. Türkiye'deki sat fl n n yan s ra, Avrupa ülkelerine de ihraç edilir. * Mercedes-Benz Türk A.fi.'nin Aksaray'daki kamyon fabrikas, 1994 y l nda Türk otomotiv ana sanayiinde IO 9002 Kalite Belgesi ni alan ilk üretim tesisidir. 2003'te IO Otomotiv tandard n da alarak mevcut sistemini bir ad m ileriye götürmeyi baflarm flt r. Daimler'in Almanya Wörth'teki kamyon fabrikas yla ayn teknoloji ve standartlarda, eflit kalitede üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray fabrikas, 2001'de Orta ve Do u Avrupa ülkelerine, 2003'te ise Bat Avrupa ülkelerine ihracata bafllam flt r. Mercedes-Benz Türk'ün yan sanayicileri ise, ürünlerin ve ürün kalitesinin eflitlenmesi ile Daimler'in Almanya'daki kamyon fabrikas na parça verme olana na kavuflmufltur. 4

5 Kolay bak m! Güvenli sürüfl! htiyaçlar n za göre donat lan ile yetkili servise daha az gider, daha az zaman ve para harcars n z. Gide gide bitmeyen garanti : Kamyon da garantinin süresi 2 y l, kilometre s n r yok. Araçla ayn renge boyal tamponlar, hafif malzemeden üç parçal olarak üretilir. Böylece, sadece gerekli parça yenisiyle de ifltirilir, arac n serviste kalma süresi ve yedek parça maliyeti azal r. Olas ufak tefek hasarlar, en az masrafla atlat l r. 'nun fleffaf caml halojen farlar yolu mükemmel ayd nlat r. 'nun rüzgar kanallar, kap lar n ve kap kollar n n temiz kalmas n sa lar. Ön sütundaki spoilerler, ya fll havalarda cam ve aynalar temiz tutarak sürücüsüne daha iyi bir görüfl sa lar. En kötü hava ve yol flartlar nda dahi sürüfl güvenli i azalmaz. Bluetooth lu radyo ve direksiyondan kumanda sayesinde sürücü cep telefonunu çok daha güvenli bir flekilde kullanabilir. 'nun sa ve sol camlar yla, yan aynalar elektriklidir. Cam ve ayna kumandalar kap üzerine al nm flt r, sürücü kabin içinden istedi i gibi ayarlayabilir. Aynalar n s tmal oluflu, bu ulanma ve buzlanma sorununu ortadan kald r r. ürücü taraf na ilave edilen genifl aç l ayna sayesinde, kör nokta riski neredeyse ortadan kalkar. Muavin taraf ndaki kald r m aynas ve ön taraftaki ön tampon aynas, arac park ederken güvenlik ve kolayl k sa lar, olas hasarlar n önüne geçilir. 5

6 Konforlu iç mekan! Kamyon kabini sürücünün ifl yeridir. 'nun genifl ve konforlu kabini daha iyi bir ifl performans ve sürücünün rahatl için tasarlanm flt r. 'nun iç kabini kullan fll ve ergonomiktir. Ön panelden kap içlerine, koltuklara, tavan lambalar na kadar her ayr nt ergonomiyi art rmak ve sürüfl konforunu yükseltmek için düflünülmüfltür. ürücünün rahatl, performans n art ran en önemli faktördür., kabin tasar m yla sürücünün zaman ekonomik kullanmas n sa lar. Temizli i ve bak m kolay, servise fazla ihtiyaç duymayan, yolda zaman kazand ran, hem sürücüler hem de filo sahiplerinin tercihidir. Hava süspansiyonlu sürücü koltuklar n n yüksekli i ayarlanabilir, bafl dayama yerleri iste e göre ç kart labilir. Koltuklar sürücüye en uygun sürüfl pozisyonuna kolayl kla ayarlanabilir, direksiyonda ise hem derinlik hem de yükseklik ayar yap labilir. Böylece, uzun yolda dahi sürücüsünü sarsmaz, yormaz ve daha iyi yol hakimiyeti sa lar. ürekli dinç kalan sürücüler sayesinde yükler, güvenli ve çabuk bir flekilde yerlerine ulafl r. Araç içinde sa ve sol yanlara konan tutamaklar, alçalt lm fl basamaklar ve rahatça aç lan kap lar, sürücülerin inifl-biniflini kolaylaflt r r. Ön konsol, sürücüye dönük aç l ergonomik yap s yla kullan m kolayl sa lar. Küresel hava ç k fl kanallar, kabin içindeki hava sirkülasyonunu art r r ve yan camlardaki bu ulanmay önleyerek aynalar n daha net görülmesini sa lar. El freninin ön konsolda bulunmas sayesinde sürücü, kabin içinde daha rahat hareket eder. 6

7 Gösterge tablosundaki grafik menü, arac n donan m ve teknik durumu ile ilgili bilgi verir. Olas bir ar za halinde bu menüden bilgi alan sürücüler, duruma hemen müdahale edebilir. Erken teflhis edilen ar za, daha büyük sorunlara yol açmadan saptan p giderilir. ürücü de, filo sahibi de olas sorunlar bafltan önlemifl olur. Ön gö üsteki bas nçl hava ç k fl, kabini bas nçl hava ile temizlemek isteyen sürücülere kolayl k sa lar ve h z kazand r r. ç kabinde 24 ve 12 volt gücünde elektrik ba lant s vard r. ürücü, istedi inde su s t c s, cep telefonu flarj cihaz gibi cihazlar kabin içinde kullanabilir. 'nun kabininde, farkl ifllevleri olan birçok cep ve göz, sürücünün evrak ve eflyalar n derli toplu tutar. Kap içindeki cep 1,5 litrelik bir su fliflesini alabilir. Takograf ve bluetooth radyo/cd/mp3 çalar n kullan m çok kolayd r. ürücü, dikkati da lmadan kabin içinde istedi i her yere kolayl kla ulaflabilir. Bluetooth ile ça r yap labilir, araç kiti olarak kullan labilir. Araç hoparlörleri ve radyo mikrofonu devreye sokulabilir. Kabin içi ayd nlatma lambalar sayesinde sürücü, ihtiyac na göre istedi i miktarda fl a kavuflur. 'nun uzun kabinli versiyonlar nda bulunan genifl yatak, geceleme veya molalarda sürücülerin en iyi flekilde dinlenmesini sa lar. 7

8 Güven verir, güç katar! Bir motordan beklenen, yüksek performans ve düflük yak t tüketimidir. leri Mercedes-Benz teknolojisiyle üretilen 'nun ak ll motoru, yüksek çekifl gücü ve düflük yak t tüketimini bir araya getirir. Yüksek torku sayesinde rampalar kolayca aflar. Az yak t harcar, çok rand man verir. Masraf ç karmaz, sizi yolda b rakmaz. ile en keyifli yolculuklar sizi bekliyor. 'da OM 904 LA ve OM 906 LA EURO V ak ll motorlar bulunur. ilindir bafl na 3 supapl motor, yak t tüketimini ve emisyon de erlerini iyilefltirir. Mercedes-Benz'in BlueTec teknolojisi sayesinde EURO V emisyon normu sa lan rken, ayn zamanda daha yüksek bir motor performans ve daha fazla yak t tasarrufu elde edilir. Motor kay fl n n gerginli i otomatik ayarl d r. a lam anahtar tasar m ve uzaktan kumandal merkezi kilit ile pratik kullan ma sahiptir. 'da G56-6, G60-6 ve G ileri vitesli manuel flanz manlar kullan lmaktad r. 'nun motoru, flanz man ve akslar Mercedes-Benz üretimi olup birbiriyle %100 uyumludur. ki parçal flasi, kabinin ve motorun alçak seviyede monte edilmesine olanak vererek inifl-binifl kolayl sa lar. Ön ve arka aks stabilizatörü, arac n savrulmas n önleyerek her türlü yolda güvenli yolculuk sa lar. ( 1216'da ve 2124'te opsiyoneldir.) 10 bar bas nçla çal flan fren sistemi sayesinde, pedala bas ld nda frenleme etkisi çok seri geliflir. Bak m kolay olan ön ve arka disk frenlerinin etkisiyle, 'da fren mesafesi daha da k sal r. Bas nçl hava sisteminde yer alan s tmal hava kurutucusu, fren sisteminde nem oluflmas n ve frenlerin donmas n engeller. 'nun patentli motor freni sayesinde fren balatalar ve diskler çok daha uzun süre dayan r. Motor freni, direksiyonun sa ndaki kol ile kolayca kumanda edilebilir. Kol çekili dahi olsa, gaza bas ld anda motor freni devreden ç karak bo ulmay önler. Motor frenine entegre dekompresyon valfi sayesinde, motorun bo ulmas uzun rampa inifllerinde de engellenir. Böylece motor freni istenildi i kadar uzun süre, motora hiçbir olumsuz etki olmaks z n kullan labilir. Is tmal su ayr flt r c s, mazottaki suyu ay rarak motoru korur, so uk havalarda filtrenin donmas n önleyerek arac n kolay çal flmas n sa lar. 'nun kabini 67 derece aç yla öne devrilerek motora kolayca ulafl labilir. Kabin devrikken motoru çal flt rmak mümkündür. Hidrolik debriyaj pedal hafiftir. 8

9 Mercedes-Benz at fl onras Hizmetleri Fark yaratan sadece ileri teknoloji ürünü araçlar m z de il, ayn zamanda sundu umuz at fl onras Hizmetleri dir. Mercedes-Benz Türk taraf ndan, sat fl sonras hizmetlerine yönelik teknik ve davran flsal e itimleri sertifikaland r lm fl servis personelimiz, Mercedes-Benz araçlar na özel el aletleri ve atölye ekipmanlar ile tam donan ml, en üst düzeyde onar m kalitesini ve en h zl servisi size birlikte sunmaktad r. Mercedes-Benz Türk, Daimler in global lojistik altyap s sayesinde, orijinal yedek parçalar en k sa sürede temin etmekte, tüm bayi ve yetkili servislerinde ihtiyaç duydu unuz anda bulman z güvence alt na almaktad r. Mercedes-Benz at fl onras Hizmetleri, bünyesindeki tüm faaliyetlerini en güncel teknik ve en üst kalite seviyesinde sunmak için sürekli gelifltirmekte ve hizmetlerini, Türkiye nin dört bir yan ndaki bayi ve yetkili servisleriyle Mercedes-Benz araç sahiplerine ulaflt rmaktad r. Mercedes-Benz Orijinal Yedek Parçalar Arac n z, Mercedes-Benz orijinal yedek parçalar ile ilk günkü kadar yeni kal r. Mercedes-Benz kalite standard nda holograml ve garantili yedek parçalar, arac n z n uzun ömürlü iflletiminin güvencesidir. Mercedes-Benz 24h Yol Yard m Hizmeti ize, oluflabilecek bir ar za durumunda, y l n her günü 24 saat kesintisiz hizmet veren bir yol yard m servisidir. Mercedes-Benz 24h Ça r Merkezi Türkiye nin her yerinden: ize Özel ervis özleflmeleri Arac n z n veya filonuzun çal flma flartlar çerçevesinde bak m (ve afl nt parçalar ) maliyetlerini, sizin belirleyece iniz süre boyunca sabitleyebilirsiniz. Tüm servislerimizde ayn flartlarda geçerli avantajl sözleflmeler ile bak mlar n z bize b rak n. Gide Gide Bitmeyen Garanti Arac n z n fatura tarihi ile bafllayan garanti süresi, kilometre s n r olmaks z n iki y ld r. Genel garanti flartlar ve standart garantinize ek olarak, onar m sözleflmeleri (uzat lm fl garanti) hakk nda detayl bilgiyi bayi ve yetkili servislerimizden alabilirsiniz. onradan Montaj Donan m Paketleri Mercedes-Benz kamyon veya çekicinize orijinal donan m eklemeniz mümkün. Güncel montaj paketleri listesi için en yak n n zdaki bayi veya yetkili servisimiz ile irtibata geçmeniz yeterli. Araç Aksesuarlar ve MB Collection Kamyonunuzdan beklentileriniz ne kadar çeflitli ise Mercedes-Benz'in sundu u orijinal aksesuarlar da o kadar çok yönlüdür. Araç içi veya d fl, ifllevsel, ergonomik ve estetik detaylar ihtiyac n za göre tasarland. Mercedes ervice Card Avrupa'n n neresinde olursan z olun, Mercedes ervice Card ile acil servis ihtiyac durumunda "ödeme garantisi" hizmetinden faydalanabilirsiniz. Mercedes ervice Card baflvuru formlar yetkili servisler ve 9

10 Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Daimler Financial ervices, 40' n üstünde ülkede Daimler Grubu araçlar na özel finansman deste i sa lamaktad r. Grubun Türkiye operasyonlar n yürütmek üzere 2000 y l nda kurulan Mercedes-Benz Finansman Türk A.fi. ile grup araçlar na finansman deste i, 2001'de kurulan Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.fi. ile finansal kiralama, 2007'de kurulan Mercedes-Benz igorta Arac l k Hizmetleri A.fi. ile sigorta hizmetleri sunmaktad r. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ile Tek Noktada Tam Hizmet in sundu u tüm avantajlardan yararlanarak ihtiyaçlar n za ve gelirinize en uygun ödeme plan ile kamyonunuza rahatl kla sahip olabilirsiniz. Hayallerinizdeki araca sahip olman n en uygun seçenekleri: Finansman Finansman Bayi noktalar m zda arac n z seçti inizde yorulmadan kredi baflvurunuzu da yapabilirsiniz. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler in tandart Ödeme Plan, +3 Finansman Ödeme Plan, Mevsimsel Ödeme Plan ya da Üstyap Ödeme Modeli gibi birbirinden farkl ödeme plan alternatiflerinden birini tercih etti iniz takdirde kredinizi gelirinize ve ihtiyaçlar n za en uygun koflullarla kullanaca n zdan emin olabilirsiniz. 2. El Finansman 2. El Daimler Grubu araçlar ndan birini almay düflünüyorsan z, 2. El Finansman sizin için en uygun seçenek. Arac n za Mercedes-Benz Finansal Hizmetler in sundu u avantajlardan yararlanarak sahip olabilirsiniz. Tek yapman z gereken, bir yetkili bayimize u rayarak finansal hizmet alternatiflerimizden birini seçmek. 2. El Finansman Finansal Kiralama Ödeme Planlar : Finansal Kiralama Hayallerinizdeki Daimler Grubu araçlar ndan birini al rken finansal kiralama alternatifini tercih etti iniz ilk an kazanmaya bafllayabilirsiniz. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler in tandart Ödeme Plan, +3 Finansman Ödeme Plan, Mevsimsel Ödeme Plan ve Üstyap Plan paketlerinden birini tercih edebilir, vade sonunda ödemeleriniz bitti inde küçük bir bedel karfl l nda arac n z devralabilirsiniz. igorta Hayallerinizdeki araca piyasadaki klasik alternatiflerden farklı olarak tek poliçeyle üstelik dört yıla kadar kasko yapabilme imkanıyla sahip olmak istemez misiniz? Mercedes-Benz Kasko nun yıldızım paketi ile aracınızın hak etti i korumayı sa layabilirsiniz. igorta 10 tandart Ödeme Plan Mevsimsel Ödeme Plan tandart Ödeme Plan Geliriniz sabit ve düzenli ise tandart Ödeme Plan tam size göre olabilir. eçti iniz vade boyunca, ayl k tutar sabit geri ödemelerle diledi iniz araca sahip olabilirsiniz. tandart Ödeme Plan ile tandart D fl bir yaflam planlayabilirsiniz. Mevsimsel Ödeme Plan Ödemeleriniz gelirinize göre mevsimsel olarak de iflebilir. ize ve flirketinize özel ödeme koflullar ile gelirinizin artt dönemlerde yüksek tutarl, gelirinizin nispeten azald dönemlerde küçük tutarl ödemelerinizi yapabilirsiniz. Üstyap Modeli flinize en uygun ve size en yüksek verimi sa layacak arac n z sunarken üstyap n z da düflünüyoruz. Arac n z ile birlikte üstyap n z için de ödeme gücünüze özel olarak belirledi imiz koflullarla finansman deste i sa l yoruz. Yat r m n zla ilgili tüm çözümlere bir bütün olarak tek noktadan ulaflabilirsiniz. +3 Finansman Ödeme Plan +3 Finansman Ödeme Plan ile ödemelerinizin tutar n ve vadesini gelirinize uygun olarak belirleyebilirsiniz. Düflük tutarl düzenli ödemelerinizin ard ndan vade sonunda toplu bir ödemeyle arac n za rahatl kla sahip olabilirsiniz veya vade sonunda son ödeme tutar n z yeniden kredilendirebilirsiniz. Tercihiniz yepyeni bir araçsa eski arac n z geri verip kalan tutar için düflük ödemeli yeni bir kredi plan na sahip olabilirsiniz. Üst Yap Modeli +3 Finansman Ödeme Plan

11 2. El kamyonlarda Mercedes-Benz güveni Mercedes-Benz, kalitesini, 2. El araç al m-sat m nda sundu u hizmetlere de yans t yor. Trucktore markas ile araç sahibi olmay kolaylaflt ran hizmet yelpazesi ve uzman kadrosu, bireysel ihtiyaçlar n z anl yor ve çözümler üretiyor. Mercedes-Benz, tüm finansman ve sigorta çözümlerinde size en uygun ve esnek ödeme plan n yarat yor. Tek noktada verdi i Trucktore garanti, sigorta, kredi, geri sat n alma (buyback), kiralama hizmetleri ve kusursuz hizmet anlay fl yla 2. El al m sat m nda ayr cal k yaflat yor. Dünyada 15 ülkede, 33 sat fl noktas yla hizmet veren Trucktore, Türkiye'deki kamyon pazar nda da, di er ülkelerden edindi i bilgi ve deneyimle ihtiyaçlar n z karfl lamak için en uygun arac ve en iyi hizmet unsurlar n bir arada sunuyor. Mercedes-Benz standartlar nda faaliyet gösteren Trucktore, genifl bir yelpazede hizmet vermesinin yan s ra, takas yapabilme imkan da sa l yor. Çekiciden treylere kadar her yafl, tip ve modelde kamyonun yer ald Trucktore'daki tüm araçlar n ortak noktas, güvenebilece iniz Trucktore standartlar d r. Kamyonunuzu al rken ya da satarken Trucktore'a güvenebilirsiniz. Trucktore a nda bulunan tüm araçlara adresinden eriflebilirsiniz. Kamyon foto raflar n n, fiyatlar n n ve araçlarla ilgili detayl bilgilerin yer ald Trucktore sitesinde bulunan arama motoru sayesinde, istedi iniz kamyona kolayl kla ulaflabilirsiniz

12 Donan m Özellikleri 1216 C 1518 C 2124 C Kabin içi Grafik bilgi ekranl gösterge Takograf Bluetooth lu radyo Her iki tarafta, kap dan kumandal elektrikli camlar Çok fonksiyonlu direksiyon Günlük bak m kontrol göstergesi Ön konsol bas nçl hava ba lant s Motor tüneli üstünde evrak kutusu (yatakl kabinde) O O E imi ve yüksekli i ayarlanabilir hidrolik direksiyon Konsolda 24 voltluk çakmakl priz Konsolda 12 voltluk ilave priz Hava süspansiyonlu floför koltu u fioför ve muavin için emniyet kemeri (3 noktal ) ç günefllik Kap içinde flifle cebi (1,5 litrelik) Ön konsol üzerinde iki bardak tutucusu Muavin taraf nda tavanda tutunma kolu Elbise ask s Küllük ve çakmak Uzaktan kumandal merkezi kilitleme Kabin D fl 1216 C 1518 C 2124 C Çelik tavan havaland rma kapa Üç parçal tampon Ön aks denge çubu u Arka aks denge çubu u O O Her iki tarafta s tmal, genifl aç l ilave ayna Kald r m aynas Bijon koruyucusu Kilitlenebilir yak t deposu kapa Kilitlenebilir AdBlue deposu kapa Halojen farlar Kabin üstünde pozisyon lambalar Basamak ayd nlatmas Kabin devrikken motoru çal flt rma dü mesi Otomatik kay fl gergi mekanizmas Telligent motor kumanda sistemi Araç renginde boyal tampon, basamak ve çamurluklar a /sol s tmal ve elektrik kumandal d fl aynalar Motor ön s tma sistemi Güvenlik Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) Immobilizer Direksiyon kilidi Geri vites ikaz düdü ü Yan iflaret lambalar H z s n rlay c Kald r m aynas AR : tandart donan m O: Opsiyonel donan m 1216 C 1518 C 2124 C 1216 C 1518 C 2124 C Opsiyonel PTO (fianz man Güç Ç k fl ) O O O PM (Programlanabilir Özel Modül) O O O Klima O O O Telefon, telsiz ön haz rl k O O O fiasi yan nda stepne tafl y c (3600 mm aks mesafeli versiyonlar hariç) O O O lave s t c (Eberspracher) O O O Metalik boya O O O ADR Paketi - O O Çift kabin (doka) 1216 C/4x2/4160 ve 1518 C/4x2/4160 tiplerinde siparifl edilebilir. O O - Buzdolab - - O Kuvvetlendirilmifl akü - - O Bak m gerektirmeyen 2x12 V (165Ah) akü - - O Alüminyum hava tüpleri - O O Çöp üstyap s na uygun araç paketi (T EN ) - O* - 12 * 1518 / 3560 araçlar için

13 Ölçüler (mm) 1216 C / 1518 C (yataksız kabin) 1216 C / 1518 C (yataklı kabin) 2124 C I I K K M Q O Q O Q O 1518 C/4x2/ C/4x2/ C/4x2/ C/4x2/ C/4x2/ C/4x2/ C/6x2/4760 (yataks z kabin) (yataks z kabin) (yatakl kabin) (yatakl kabin) (yataks z kabin) (yataks z kabin) (yatakl kabin) 2124 C/6x2/4760 (yataks z kabin) 2124 C/6x2/4160 (yatakl kabin) 2124 C/6x2/4160 (yataks z kabin) A : Dingil mesafesi B : fiasi boyu C : Ön sark nt D : Arka sark nt (tamponsuz) E : Arka akslar aras F : Kabin uzunlu u G : Kabin arkas /flasi sonu H : Araç yüksekli i I : Ön flasi yüksekli i K : Arka flasi yüksekli i L : Ön kar n bofllu u M : Arka kar n bofllu u N : Araç geniflli i : Arka aks geniflli i P : z geniflli i, ön Q : z geniflligi, arka

14 Teknik Özellikleri 1216 C 1518 C 2124 C Motor & fianz man Motor tipi ilindir dizilifl ve say s Çap ve strok Hacim Güç (DIN) Tork (DIN) k flt rma oran o utma Debriyaj fianz man Akslar Ön aks 1. arka aks Arka aks tahvil oran 2. arka aks Direksiyon üspansiyon Ön aks 1. arka aks 2. arka aks Frenler ervis freni Park freni Motor freni Mercedes-Benz OM 904 LA Euro 5 ral, mm x130 mm 4250 cc 115 KW/ d/d d/d 17,4:1 Termostatl Tek kuru diskli 362 mm çap, hidrolik G 56-6/6,29-0,78 VL 3/23 DC-5,3 HL 4/011 DCL-11 =4,778 - ervo Parabolik makas ve amortisör Çift kademeli parabolik makas ve amortisör - Çift devreli haval sistem (10 bar) Hava kurutucu AR/AB/ALB Önde ve arkada disk frenler Otomatik fren c rc r ayar Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) Mercedes-Benz OM 904 LA Euro 5 ral, mm x130 mm 4250 cc 130 KW/ d/d d/d 17,4:1 Termostatl Tek kuru diskli 362 mm çap, hidrolik G 60-6/9,2-1,0 VL 3/23 DC-5,3 HL 4/011 DCL-11 i=3,909 - ervo Parabolik makas ve amortisör Çift kademeli parabolik makas ve amortisör - Çift devreli haval sistem (10 bar) Hava kurutucu AR/AB/ALB Önde ve arkada disk frenler Otomatik fren c rc r ayar Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) Mercedes-Benz OM 906 LA Euro 5 ral, mm x130 mm 6370 cc 175 KW/ d/d d/d 17,4:1 Termostatl Tek kuru diskli 395 mm çap, hidropnömatik G 85-6/6,7-0,73 VL 3/25 DC-6,1 HL 4/011 DCL-11 i=4,778 NR3/30 DC-8,5 ervo Parabolik makas ve amörtisor Trapez Trapez Çift devreli haval sistem (10 bar) Hava kurutucu AR/AB/ALB Önde ve arkada disk frenler Otomatik fren c rc r ayar Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) Mercedes-Benz Türk A.fi. teknik özellik ve donan mda önceden bildirmeden de ifliklik yapma hakk n sakl tutar. 14

15 Teknik Özellikleri fioför kabini fiasi Yak t sistemi AdBlue sistemi Lastikler Jantlar Elektrik Aküler Alternatör Marfl motoru A rl klar Maksimum yüklü a rl k Bofl a rl klar Kasa+yük Ön dingil kapasitesi 1. arka dingil kapasitesi 2. arka dingil kapasitesi T rmanma kabiliyeti 1216 C 1518 C 2124 C ECE R 29 normlar n sa layan çelik kabin Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama 90 derece aç lan kap lar Daralan merdiven flasi Önde Z, arkada U profil, 274x65 mm, et kal nl 7 mm 125 lt plastik yak t deposu ve s tmal su ayr flt r c 25 litre hacimli AdBlue deposu 265/70 R 19,5 7.5x V 2 x 12V/165 Ah 28 V/80 A 4 kw/24 V kg kg (3600 mm aks mesafeli) kg* (4200 mm aks mesafeli) kg (3600 mm aks mesafeli) kg (4200 mm aks mesafeli) kg kg - %35 ECE R 29 normlar n sa layan çelik kabin Uzun kabin için hidrolik kabin devirme mekanizmas Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama 90 derece aç lan kap lar Daralan merdiven flasi Önde Z, arkada U profil, 274x65 mm, et kal nl 7 mm 125 lt plastik yak t deposu ve s tmal su ayr flt r c 25 litre hacimli AdBlue deposu 285/70 R 19,5 7,5x19,5 24 V 2 x 12V/165 Ah 28 V/80 A 4 kw/24 V kg (aks mesafesi : 3600 mm) kg (aks mesafesi 4200 mm) kg (k sa kabin, 3600 mm aks mesafeli) kg** (uzun kabin, 4200 mm aks mesafeli) kg (k sa kabin, 3600 mm aks mesafeli) kg (uzun kabin, 4200 mm aks mesafeli) kg kg - %35 ECE R 29 normlar n sa layan çelik kabin Hidrolik kabin devirme mekanizmas Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama 90 derece aç lan kap lar Daralan merdiven flasi Önde Z, arkada U profil, 274x65 mm, et kal nl 7 mm 200 lt yak t deposu ve s tmal su ayr flt r c 25 litre hacimli AdBlue deposu 285/70 R 19,5 7,5x19,5 24 V 2 x 12V/165 Ah 28 V/80 A 4 kw/24 V kg kg** kg kg kg kg %29 *Yatakl kabinin a rl yaklafl k 150 kg fazlad r. **Yataks z kabinin a rl yaklafl k 150 kg azd r. Mercedes-Benz Türk A.fi. teknik özellik ve donan mda önceden bildirmeden de ifliklik yapma hakk n sakl tutar.

16 Mercedes-Benz letiflim Hatt Mercedes-Benz Türk A.fi. Pazarlama Merkezi: Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Caddesi, Esenyurt - stanbul Telefon Faks Üretici firman n önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu doküman n bas m ndan (Aral k/2013) sonra üzerinde de ifliklikler olmufl olabilir. at c n n veya üreticinin, siparifli veya siparifl edilen mal tan mlamak için kulland iflaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. fiekiller ve resimler standart kapsam d fl nda olmayan aksesuarlar ve özel donan mlar içerebilir. Renk farkl l klar bask tekni inden kaynaklanmaktad r.

Ekonomi ve konfor. Actros

Ekonomi ve konfor. Actros Ekonomi ve konfor. Actros Yollardaki gücünüz: Actros Çekici. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri

Detaylı

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83

Detaylı

YOLLAR SEN NEREYE GÖTÜRÜRSE

YOLLAR SEN NEREYE GÖTÜRÜRSE Eylül - Ekim 2009 Say : 29 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir YEN FORD RANGER YOLLAR SEN NEREYE GÖTÜRÜRSE Banu Kelefl Genel Yay n Yönetmeni Merhaba, 2009 y l na girdi imiz ilk andan k fl karfl

Detaylı

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ON KAPAK 2.qxd 5/22/09 12:56 PM Page 1 May s - Haziran 2009 Say : 27 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir YEN FORD TRANS T CONNECT T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ICINDEKILER_syf.qxd

Detaylı

Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir. Kas m - Aral k 2009 Say : 30. B Z 60. YILA TAfiIDINIZ. Teflekkür ederiz

Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir. Kas m - Aral k 2009 Say : 30. B Z 60. YILA TAfiIDINIZ. Teflekkür ederiz Kas m - Aral k 2009 Say : 30 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir B Z 60. YILA TAfiIDINIZ Teflekkür ederiz Ç NDEK LER Banu Kelefl Genel Yay n Yönetmeni Merhaba; Y l n son say s nda yeniden beraberiz.

Detaylı

Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z. Renault Megane Sport Tourer Peugeot 207 Hyundai Accent Era Porsche Boxter S ve Cayman S

Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z. Renault Megane Sport Tourer Peugeot 207 Hyundai Accent Era Porsche Boxter S ve Cayman S TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :46 A ustos 2009 46 GM Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z Brisa Pazarlama ve fl Gelifltirme Direktörü Gökhan

Detaylı

On yıldır sizi ileriye taşıyor.

On yıldır sizi ileriye taşıyor. On yıldır sizi ileriye taşıyor. 1 2 10. yılında Travego S yollarda. Teknolojimizin ışığında sizin için her geçen gün gelişmeye devam ediyoruz. Mercedes-Benz olarak ürettiğimiz ilk otomobilden günümüze

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Yeni Vito. Kombi, Mixto ve Panelvan.

Yeni Vito. Kombi, Mixto ve Panelvan. Yeni Vito. Kombi, Mixto ve Panelvan. Yeni Vito. Kendi işinin patronları da terfi eder. Hafif ticari araçların uzmanı Mercedes-Benz den gerçek ticaret erbapları ve işinin uzmanları için yepyeni bir araç:

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Yeni Vito Select, çok özel hissetmeniz için ünlü olmanız gerekmiyor.

Yeni Vito Select, çok özel hissetmeniz için ünlü olmanız gerekmiyor. Yeni Vito Select. Yeni Vito Select, çok özel hissetmeniz için ünlü olmanız gerekmiyor. Her türlü yol şartına uygun bir şekilde tasarlanmış olan yeni Vito Select, çok yönlülüğü, konforu ve her zaman güvenilir

Detaylı

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU Size bu seçiminizden dolay teflekkür ediyor ve sizi kutluyoruz. Arac n z kullanmaya bafllamadan önce bu el kitab n dikkatlice okuyunuz. Bu kitapç k sürüfl ve ekipmanlarla ilgili

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

FORD CARGO 1846T ÇEKİCİ

FORD CARGO 1846T ÇEKİCİ FRD CARG 1846T ÇEKİCİ Uzun yol taşımacılığının kısa yolu Uluslararası ve yurt içi uzun yol taşımacılığında kullanılmak üzere müşteri beklentileri doğrultusunda tasarlanan 1846T çekici, Ford Cargo nun yapı

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı