Gözünüz arkada kalmaz. Atego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gözünüz arkada kalmaz. Atego"

Transkript

1 Gözünüz arkada kalmaz.

2

3 Konforlu ve çevik! Yüksek manevra kabiliyetine sahip, her yolda zorlanmadan gider. Yak t ekonomik kullan r, verimlili i ve çal flma keyfini art r r. 'su olanlar onun güçlü motoruna, kuvvetli frenlerine güvenirler. sahipleri böyle bir araca sahip olman n kazançlar n art rd n, yola güven katt n bilirler. Yolda kalmayacaklar ndan emindirler. Her ifle uyar! her türlü üstyap ya uygundur. Da t m ifline yönelik aç k, kapal veya frigorifik kasalar n yan nda, çöp presi gibi özel amaçl üstyap lar 'ya rahatl kla uygulanabilir., her türlü iflin yükünü tafl r. akıllı motoru ile inifl ve yokufllarda en az yakıtı harcar. ahibine de, filosuna da çok kazandırır. ileri teknoloji ürünü sa lam ve dayan kl motorlar, uzun periyodik bak m aral ile servise gitmek yerine çal fl r, filolar n iflletme giderlerini azalt r. Üç farkl azami yüklü a rl k, üç farkl motor gücü, üç farkl aks mesafesi ve iki farkl kabin seçene iyle, ihtiyac n za en uygun araç 'dur. sahibi olan kazan r. filosu olan kâr eder. 3

4 Yüksek verim, ak ll seçim! sadece kazançl bir ifl orta de il, ayn zamanda sürücünün çal flma kalitesini yükselten, ifle daha kolay odaklanmas n sa layan, performans n art ran, sundu u ergonomiyle sa l n koruyan bir konfor arac d r. Filo sahipleri için ise, ifl verimini art rarak iflletme giderlerini düflüren ak ll bir seçimdir. 'nun genifl aç lan kap lar n n ve kaymayan alçak basamaklar n n yan s ra, çift tarafl tutamaklar, sürücünün araca t rmanmas n ve araçtan inmesini kolaylaflt r r. Mükemmel iç tasar m sayesinde kullan m alan genifltir. lave gözler ve ceplerle kabin içi her zaman düzenlidir. El freni, radyo/cd/mp3 çalar ve takograf n kullan m kolayd r. ürücü, dikkati da lmadan kabin içinde istedi i her yere ulaflabilir. Kabin içinde her noktaya etki eden havaland rma sistemi, geliflmifl ergonomi ve sürekli net görüfl sa layan tasar m, sürücünün verimini ve güvenli sürüfl performans n art r r. Ön gö üsteki bas nçl hava ç k fl sayesinde sürücü, yorulmadan h zl temizlik yapabilir. Hava süspansiyonlu koltuklar sürücünün yorulmas n önler. sürücüsü, s k ve uzun süreli molalara ihtiyaç duymadan, k sa zamanda yükünü yerine ulaflt r r., Aksaray'daki kamyon fabrikas nda* zorlu güvenlik flartlar n karfl layan ileri Mercedes-Benz teknolojisiyle üretilir. Türkiye'deki sat fl n n yan s ra, Avrupa ülkelerine de ihraç edilir. * Mercedes-Benz Türk A.fi.'nin Aksaray'daki kamyon fabrikas, 1994 y l nda Türk otomotiv ana sanayiinde IO 9002 Kalite Belgesi ni alan ilk üretim tesisidir. 2003'te IO Otomotiv tandard n da alarak mevcut sistemini bir ad m ileriye götürmeyi baflarm flt r. Daimler'in Almanya Wörth'teki kamyon fabrikas yla ayn teknoloji ve standartlarda, eflit kalitede üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray fabrikas, 2001'de Orta ve Do u Avrupa ülkelerine, 2003'te ise Bat Avrupa ülkelerine ihracata bafllam flt r. Mercedes-Benz Türk'ün yan sanayicileri ise, ürünlerin ve ürün kalitesinin eflitlenmesi ile Daimler'in Almanya'daki kamyon fabrikas na parça verme olana na kavuflmufltur. 4

5 Kolay bak m! Güvenli sürüfl! htiyaçlar n za göre donat lan ile yetkili servise daha az gider, daha az zaman ve para harcars n z. Gide gide bitmeyen garanti : Kamyon da garantinin süresi 2 y l, kilometre s n r yok. Araçla ayn renge boyal tamponlar, hafif malzemeden üç parçal olarak üretilir. Böylece, sadece gerekli parça yenisiyle de ifltirilir, arac n serviste kalma süresi ve yedek parça maliyeti azal r. Olas ufak tefek hasarlar, en az masrafla atlat l r. 'nun fleffaf caml halojen farlar yolu mükemmel ayd nlat r. 'nun rüzgar kanallar, kap lar n ve kap kollar n n temiz kalmas n sa lar. Ön sütundaki spoilerler, ya fll havalarda cam ve aynalar temiz tutarak sürücüsüne daha iyi bir görüfl sa lar. En kötü hava ve yol flartlar nda dahi sürüfl güvenli i azalmaz. Bluetooth lu radyo ve direksiyondan kumanda sayesinde sürücü cep telefonunu çok daha güvenli bir flekilde kullanabilir. 'nun sa ve sol camlar yla, yan aynalar elektriklidir. Cam ve ayna kumandalar kap üzerine al nm flt r, sürücü kabin içinden istedi i gibi ayarlayabilir. Aynalar n s tmal oluflu, bu ulanma ve buzlanma sorununu ortadan kald r r. ürücü taraf na ilave edilen genifl aç l ayna sayesinde, kör nokta riski neredeyse ortadan kalkar. Muavin taraf ndaki kald r m aynas ve ön taraftaki ön tampon aynas, arac park ederken güvenlik ve kolayl k sa lar, olas hasarlar n önüne geçilir. 5

6 Konforlu iç mekan! Kamyon kabini sürücünün ifl yeridir. 'nun genifl ve konforlu kabini daha iyi bir ifl performans ve sürücünün rahatl için tasarlanm flt r. 'nun iç kabini kullan fll ve ergonomiktir. Ön panelden kap içlerine, koltuklara, tavan lambalar na kadar her ayr nt ergonomiyi art rmak ve sürüfl konforunu yükseltmek için düflünülmüfltür. ürücünün rahatl, performans n art ran en önemli faktördür., kabin tasar m yla sürücünün zaman ekonomik kullanmas n sa lar. Temizli i ve bak m kolay, servise fazla ihtiyaç duymayan, yolda zaman kazand ran, hem sürücüler hem de filo sahiplerinin tercihidir. Hava süspansiyonlu sürücü koltuklar n n yüksekli i ayarlanabilir, bafl dayama yerleri iste e göre ç kart labilir. Koltuklar sürücüye en uygun sürüfl pozisyonuna kolayl kla ayarlanabilir, direksiyonda ise hem derinlik hem de yükseklik ayar yap labilir. Böylece, uzun yolda dahi sürücüsünü sarsmaz, yormaz ve daha iyi yol hakimiyeti sa lar. ürekli dinç kalan sürücüler sayesinde yükler, güvenli ve çabuk bir flekilde yerlerine ulafl r. Araç içinde sa ve sol yanlara konan tutamaklar, alçalt lm fl basamaklar ve rahatça aç lan kap lar, sürücülerin inifl-biniflini kolaylaflt r r. Ön konsol, sürücüye dönük aç l ergonomik yap s yla kullan m kolayl sa lar. Küresel hava ç k fl kanallar, kabin içindeki hava sirkülasyonunu art r r ve yan camlardaki bu ulanmay önleyerek aynalar n daha net görülmesini sa lar. El freninin ön konsolda bulunmas sayesinde sürücü, kabin içinde daha rahat hareket eder. 6

7 Gösterge tablosundaki grafik menü, arac n donan m ve teknik durumu ile ilgili bilgi verir. Olas bir ar za halinde bu menüden bilgi alan sürücüler, duruma hemen müdahale edebilir. Erken teflhis edilen ar za, daha büyük sorunlara yol açmadan saptan p giderilir. ürücü de, filo sahibi de olas sorunlar bafltan önlemifl olur. Ön gö üsteki bas nçl hava ç k fl, kabini bas nçl hava ile temizlemek isteyen sürücülere kolayl k sa lar ve h z kazand r r. ç kabinde 24 ve 12 volt gücünde elektrik ba lant s vard r. ürücü, istedi inde su s t c s, cep telefonu flarj cihaz gibi cihazlar kabin içinde kullanabilir. 'nun kabininde, farkl ifllevleri olan birçok cep ve göz, sürücünün evrak ve eflyalar n derli toplu tutar. Kap içindeki cep 1,5 litrelik bir su fliflesini alabilir. Takograf ve bluetooth radyo/cd/mp3 çalar n kullan m çok kolayd r. ürücü, dikkati da lmadan kabin içinde istedi i her yere kolayl kla ulaflabilir. Bluetooth ile ça r yap labilir, araç kiti olarak kullan labilir. Araç hoparlörleri ve radyo mikrofonu devreye sokulabilir. Kabin içi ayd nlatma lambalar sayesinde sürücü, ihtiyac na göre istedi i miktarda fl a kavuflur. 'nun uzun kabinli versiyonlar nda bulunan genifl yatak, geceleme veya molalarda sürücülerin en iyi flekilde dinlenmesini sa lar. 7

8 Güven verir, güç katar! Bir motordan beklenen, yüksek performans ve düflük yak t tüketimidir. leri Mercedes-Benz teknolojisiyle üretilen 'nun ak ll motoru, yüksek çekifl gücü ve düflük yak t tüketimini bir araya getirir. Yüksek torku sayesinde rampalar kolayca aflar. Az yak t harcar, çok rand man verir. Masraf ç karmaz, sizi yolda b rakmaz. ile en keyifli yolculuklar sizi bekliyor. 'da OM 904 LA ve OM 906 LA EURO V ak ll motorlar bulunur. ilindir bafl na 3 supapl motor, yak t tüketimini ve emisyon de erlerini iyilefltirir. Mercedes-Benz'in BlueTec teknolojisi sayesinde EURO V emisyon normu sa lan rken, ayn zamanda daha yüksek bir motor performans ve daha fazla yak t tasarrufu elde edilir. Motor kay fl n n gerginli i otomatik ayarl d r. a lam anahtar tasar m ve uzaktan kumandal merkezi kilit ile pratik kullan ma sahiptir. 'da G56-6, G60-6 ve G ileri vitesli manuel flanz manlar kullan lmaktad r. 'nun motoru, flanz man ve akslar Mercedes-Benz üretimi olup birbiriyle %100 uyumludur. ki parçal flasi, kabinin ve motorun alçak seviyede monte edilmesine olanak vererek inifl-binifl kolayl sa lar. Ön ve arka aks stabilizatörü, arac n savrulmas n önleyerek her türlü yolda güvenli yolculuk sa lar. ( 1216'da ve 2124'te opsiyoneldir.) 10 bar bas nçla çal flan fren sistemi sayesinde, pedala bas ld nda frenleme etkisi çok seri geliflir. Bak m kolay olan ön ve arka disk frenlerinin etkisiyle, 'da fren mesafesi daha da k sal r. Bas nçl hava sisteminde yer alan s tmal hava kurutucusu, fren sisteminde nem oluflmas n ve frenlerin donmas n engeller. 'nun patentli motor freni sayesinde fren balatalar ve diskler çok daha uzun süre dayan r. Motor freni, direksiyonun sa ndaki kol ile kolayca kumanda edilebilir. Kol çekili dahi olsa, gaza bas ld anda motor freni devreden ç karak bo ulmay önler. Motor frenine entegre dekompresyon valfi sayesinde, motorun bo ulmas uzun rampa inifllerinde de engellenir. Böylece motor freni istenildi i kadar uzun süre, motora hiçbir olumsuz etki olmaks z n kullan labilir. Is tmal su ayr flt r c s, mazottaki suyu ay rarak motoru korur, so uk havalarda filtrenin donmas n önleyerek arac n kolay çal flmas n sa lar. 'nun kabini 67 derece aç yla öne devrilerek motora kolayca ulafl labilir. Kabin devrikken motoru çal flt rmak mümkündür. Hidrolik debriyaj pedal hafiftir. 8

9 Mercedes-Benz at fl onras Hizmetleri Fark yaratan sadece ileri teknoloji ürünü araçlar m z de il, ayn zamanda sundu umuz at fl onras Hizmetleri dir. Mercedes-Benz Türk taraf ndan, sat fl sonras hizmetlerine yönelik teknik ve davran flsal e itimleri sertifikaland r lm fl servis personelimiz, Mercedes-Benz araçlar na özel el aletleri ve atölye ekipmanlar ile tam donan ml, en üst düzeyde onar m kalitesini ve en h zl servisi size birlikte sunmaktad r. Mercedes-Benz Türk, Daimler in global lojistik altyap s sayesinde, orijinal yedek parçalar en k sa sürede temin etmekte, tüm bayi ve yetkili servislerinde ihtiyaç duydu unuz anda bulman z güvence alt na almaktad r. Mercedes-Benz at fl onras Hizmetleri, bünyesindeki tüm faaliyetlerini en güncel teknik ve en üst kalite seviyesinde sunmak için sürekli gelifltirmekte ve hizmetlerini, Türkiye nin dört bir yan ndaki bayi ve yetkili servisleriyle Mercedes-Benz araç sahiplerine ulaflt rmaktad r. Mercedes-Benz Orijinal Yedek Parçalar Arac n z, Mercedes-Benz orijinal yedek parçalar ile ilk günkü kadar yeni kal r. Mercedes-Benz kalite standard nda holograml ve garantili yedek parçalar, arac n z n uzun ömürlü iflletiminin güvencesidir. Mercedes-Benz 24h Yol Yard m Hizmeti ize, oluflabilecek bir ar za durumunda, y l n her günü 24 saat kesintisiz hizmet veren bir yol yard m servisidir. Mercedes-Benz 24h Ça r Merkezi Türkiye nin her yerinden: ize Özel ervis özleflmeleri Arac n z n veya filonuzun çal flma flartlar çerçevesinde bak m (ve afl nt parçalar ) maliyetlerini, sizin belirleyece iniz süre boyunca sabitleyebilirsiniz. Tüm servislerimizde ayn flartlarda geçerli avantajl sözleflmeler ile bak mlar n z bize b rak n. Gide Gide Bitmeyen Garanti Arac n z n fatura tarihi ile bafllayan garanti süresi, kilometre s n r olmaks z n iki y ld r. Genel garanti flartlar ve standart garantinize ek olarak, onar m sözleflmeleri (uzat lm fl garanti) hakk nda detayl bilgiyi bayi ve yetkili servislerimizden alabilirsiniz. onradan Montaj Donan m Paketleri Mercedes-Benz kamyon veya çekicinize orijinal donan m eklemeniz mümkün. Güncel montaj paketleri listesi için en yak n n zdaki bayi veya yetkili servisimiz ile irtibata geçmeniz yeterli. Araç Aksesuarlar ve MB Collection Kamyonunuzdan beklentileriniz ne kadar çeflitli ise Mercedes-Benz'in sundu u orijinal aksesuarlar da o kadar çok yönlüdür. Araç içi veya d fl, ifllevsel, ergonomik ve estetik detaylar ihtiyac n za göre tasarland. Mercedes ervice Card Avrupa'n n neresinde olursan z olun, Mercedes ervice Card ile acil servis ihtiyac durumunda "ödeme garantisi" hizmetinden faydalanabilirsiniz. Mercedes ervice Card baflvuru formlar yetkili servisler ve 9

10 Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Daimler Financial ervices, 40' n üstünde ülkede Daimler Grubu araçlar na özel finansman deste i sa lamaktad r. Grubun Türkiye operasyonlar n yürütmek üzere 2000 y l nda kurulan Mercedes-Benz Finansman Türk A.fi. ile grup araçlar na finansman deste i, 2001'de kurulan Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.fi. ile finansal kiralama, 2007'de kurulan Mercedes-Benz igorta Arac l k Hizmetleri A.fi. ile sigorta hizmetleri sunmaktad r. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ile Tek Noktada Tam Hizmet in sundu u tüm avantajlardan yararlanarak ihtiyaçlar n za ve gelirinize en uygun ödeme plan ile kamyonunuza rahatl kla sahip olabilirsiniz. Hayallerinizdeki araca sahip olman n en uygun seçenekleri: Finansman Finansman Bayi noktalar m zda arac n z seçti inizde yorulmadan kredi baflvurunuzu da yapabilirsiniz. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler in tandart Ödeme Plan, +3 Finansman Ödeme Plan, Mevsimsel Ödeme Plan ya da Üstyap Ödeme Modeli gibi birbirinden farkl ödeme plan alternatiflerinden birini tercih etti iniz takdirde kredinizi gelirinize ve ihtiyaçlar n za en uygun koflullarla kullanaca n zdan emin olabilirsiniz. 2. El Finansman 2. El Daimler Grubu araçlar ndan birini almay düflünüyorsan z, 2. El Finansman sizin için en uygun seçenek. Arac n za Mercedes-Benz Finansal Hizmetler in sundu u avantajlardan yararlanarak sahip olabilirsiniz. Tek yapman z gereken, bir yetkili bayimize u rayarak finansal hizmet alternatiflerimizden birini seçmek. 2. El Finansman Finansal Kiralama Ödeme Planlar : Finansal Kiralama Hayallerinizdeki Daimler Grubu araçlar ndan birini al rken finansal kiralama alternatifini tercih etti iniz ilk an kazanmaya bafllayabilirsiniz. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler in tandart Ödeme Plan, +3 Finansman Ödeme Plan, Mevsimsel Ödeme Plan ve Üstyap Plan paketlerinden birini tercih edebilir, vade sonunda ödemeleriniz bitti inde küçük bir bedel karfl l nda arac n z devralabilirsiniz. igorta Hayallerinizdeki araca piyasadaki klasik alternatiflerden farklı olarak tek poliçeyle üstelik dört yıla kadar kasko yapabilme imkanıyla sahip olmak istemez misiniz? Mercedes-Benz Kasko nun yıldızım paketi ile aracınızın hak etti i korumayı sa layabilirsiniz. igorta 10 tandart Ödeme Plan Mevsimsel Ödeme Plan tandart Ödeme Plan Geliriniz sabit ve düzenli ise tandart Ödeme Plan tam size göre olabilir. eçti iniz vade boyunca, ayl k tutar sabit geri ödemelerle diledi iniz araca sahip olabilirsiniz. tandart Ödeme Plan ile tandart D fl bir yaflam planlayabilirsiniz. Mevsimsel Ödeme Plan Ödemeleriniz gelirinize göre mevsimsel olarak de iflebilir. ize ve flirketinize özel ödeme koflullar ile gelirinizin artt dönemlerde yüksek tutarl, gelirinizin nispeten azald dönemlerde küçük tutarl ödemelerinizi yapabilirsiniz. Üstyap Modeli flinize en uygun ve size en yüksek verimi sa layacak arac n z sunarken üstyap n z da düflünüyoruz. Arac n z ile birlikte üstyap n z için de ödeme gücünüze özel olarak belirledi imiz koflullarla finansman deste i sa l yoruz. Yat r m n zla ilgili tüm çözümlere bir bütün olarak tek noktadan ulaflabilirsiniz. +3 Finansman Ödeme Plan +3 Finansman Ödeme Plan ile ödemelerinizin tutar n ve vadesini gelirinize uygun olarak belirleyebilirsiniz. Düflük tutarl düzenli ödemelerinizin ard ndan vade sonunda toplu bir ödemeyle arac n za rahatl kla sahip olabilirsiniz veya vade sonunda son ödeme tutar n z yeniden kredilendirebilirsiniz. Tercihiniz yepyeni bir araçsa eski arac n z geri verip kalan tutar için düflük ödemeli yeni bir kredi plan na sahip olabilirsiniz. Üst Yap Modeli +3 Finansman Ödeme Plan

11 2. El kamyonlarda Mercedes-Benz güveni Mercedes-Benz, kalitesini, 2. El araç al m-sat m nda sundu u hizmetlere de yans t yor. Trucktore markas ile araç sahibi olmay kolaylaflt ran hizmet yelpazesi ve uzman kadrosu, bireysel ihtiyaçlar n z anl yor ve çözümler üretiyor. Mercedes-Benz, tüm finansman ve sigorta çözümlerinde size en uygun ve esnek ödeme plan n yarat yor. Tek noktada verdi i Trucktore garanti, sigorta, kredi, geri sat n alma (buyback), kiralama hizmetleri ve kusursuz hizmet anlay fl yla 2. El al m sat m nda ayr cal k yaflat yor. Dünyada 15 ülkede, 33 sat fl noktas yla hizmet veren Trucktore, Türkiye'deki kamyon pazar nda da, di er ülkelerden edindi i bilgi ve deneyimle ihtiyaçlar n z karfl lamak için en uygun arac ve en iyi hizmet unsurlar n bir arada sunuyor. Mercedes-Benz standartlar nda faaliyet gösteren Trucktore, genifl bir yelpazede hizmet vermesinin yan s ra, takas yapabilme imkan da sa l yor. Çekiciden treylere kadar her yafl, tip ve modelde kamyonun yer ald Trucktore'daki tüm araçlar n ortak noktas, güvenebilece iniz Trucktore standartlar d r. Kamyonunuzu al rken ya da satarken Trucktore'a güvenebilirsiniz. Trucktore a nda bulunan tüm araçlara adresinden eriflebilirsiniz. Kamyon foto raflar n n, fiyatlar n n ve araçlarla ilgili detayl bilgilerin yer ald Trucktore sitesinde bulunan arama motoru sayesinde, istedi iniz kamyona kolayl kla ulaflabilirsiniz

12 Donan m Özellikleri 1216 C 1518 C 2124 C Kabin içi Grafik bilgi ekranl gösterge Takograf Bluetooth lu radyo Her iki tarafta, kap dan kumandal elektrikli camlar Çok fonksiyonlu direksiyon Günlük bak m kontrol göstergesi Ön konsol bas nçl hava ba lant s Motor tüneli üstünde evrak kutusu (yatakl kabinde) O O E imi ve yüksekli i ayarlanabilir hidrolik direksiyon Konsolda 24 voltluk çakmakl priz Konsolda 12 voltluk ilave priz Hava süspansiyonlu floför koltu u fioför ve muavin için emniyet kemeri (3 noktal ) ç günefllik Kap içinde flifle cebi (1,5 litrelik) Ön konsol üzerinde iki bardak tutucusu Muavin taraf nda tavanda tutunma kolu Elbise ask s Küllük ve çakmak Uzaktan kumandal merkezi kilitleme Kabin D fl 1216 C 1518 C 2124 C Çelik tavan havaland rma kapa Üç parçal tampon Ön aks denge çubu u Arka aks denge çubu u O O Her iki tarafta s tmal, genifl aç l ilave ayna Kald r m aynas Bijon koruyucusu Kilitlenebilir yak t deposu kapa Kilitlenebilir AdBlue deposu kapa Halojen farlar Kabin üstünde pozisyon lambalar Basamak ayd nlatmas Kabin devrikken motoru çal flt rma dü mesi Otomatik kay fl gergi mekanizmas Telligent motor kumanda sistemi Araç renginde boyal tampon, basamak ve çamurluklar a /sol s tmal ve elektrik kumandal d fl aynalar Motor ön s tma sistemi Güvenlik Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) Immobilizer Direksiyon kilidi Geri vites ikaz düdü ü Yan iflaret lambalar H z s n rlay c Kald r m aynas AR : tandart donan m O: Opsiyonel donan m 1216 C 1518 C 2124 C 1216 C 1518 C 2124 C Opsiyonel PTO (fianz man Güç Ç k fl ) O O O PM (Programlanabilir Özel Modül) O O O Klima O O O Telefon, telsiz ön haz rl k O O O fiasi yan nda stepne tafl y c (3600 mm aks mesafeli versiyonlar hariç) O O O lave s t c (Eberspracher) O O O Metalik boya O O O ADR Paketi - O O Çift kabin (doka) 1216 C/4x2/4160 ve 1518 C/4x2/4160 tiplerinde siparifl edilebilir. O O - Buzdolab - - O Kuvvetlendirilmifl akü - - O Bak m gerektirmeyen 2x12 V (165Ah) akü - - O Alüminyum hava tüpleri - O O Çöp üstyap s na uygun araç paketi (T EN ) - O* - 12 * 1518 / 3560 araçlar için

13 Ölçüler (mm) 1216 C / 1518 C (yataksız kabin) 1216 C / 1518 C (yataklı kabin) 2124 C I I K K M Q O Q O Q O 1518 C/4x2/ C/4x2/ C/4x2/ C/4x2/ C/4x2/ C/4x2/ C/6x2/4760 (yataks z kabin) (yataks z kabin) (yatakl kabin) (yatakl kabin) (yataks z kabin) (yataks z kabin) (yatakl kabin) 2124 C/6x2/4760 (yataks z kabin) 2124 C/6x2/4160 (yatakl kabin) 2124 C/6x2/4160 (yataks z kabin) A : Dingil mesafesi B : fiasi boyu C : Ön sark nt D : Arka sark nt (tamponsuz) E : Arka akslar aras F : Kabin uzunlu u G : Kabin arkas /flasi sonu H : Araç yüksekli i I : Ön flasi yüksekli i K : Arka flasi yüksekli i L : Ön kar n bofllu u M : Arka kar n bofllu u N : Araç geniflli i : Arka aks geniflli i P : z geniflli i, ön Q : z geniflligi, arka

14 Teknik Özellikleri 1216 C 1518 C 2124 C Motor & fianz man Motor tipi ilindir dizilifl ve say s Çap ve strok Hacim Güç (DIN) Tork (DIN) k flt rma oran o utma Debriyaj fianz man Akslar Ön aks 1. arka aks Arka aks tahvil oran 2. arka aks Direksiyon üspansiyon Ön aks 1. arka aks 2. arka aks Frenler ervis freni Park freni Motor freni Mercedes-Benz OM 904 LA Euro 5 ral, mm x130 mm 4250 cc 115 KW/ d/d d/d 17,4:1 Termostatl Tek kuru diskli 362 mm çap, hidrolik G 56-6/6,29-0,78 VL 3/23 DC-5,3 HL 4/011 DCL-11 =4,778 - ervo Parabolik makas ve amortisör Çift kademeli parabolik makas ve amortisör - Çift devreli haval sistem (10 bar) Hava kurutucu AR/AB/ALB Önde ve arkada disk frenler Otomatik fren c rc r ayar Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) Mercedes-Benz OM 904 LA Euro 5 ral, mm x130 mm 4250 cc 130 KW/ d/d d/d 17,4:1 Termostatl Tek kuru diskli 362 mm çap, hidrolik G 60-6/9,2-1,0 VL 3/23 DC-5,3 HL 4/011 DCL-11 i=3,909 - ervo Parabolik makas ve amortisör Çift kademeli parabolik makas ve amortisör - Çift devreli haval sistem (10 bar) Hava kurutucu AR/AB/ALB Önde ve arkada disk frenler Otomatik fren c rc r ayar Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) Mercedes-Benz OM 906 LA Euro 5 ral, mm x130 mm 6370 cc 175 KW/ d/d d/d 17,4:1 Termostatl Tek kuru diskli 395 mm çap, hidropnömatik G 85-6/6,7-0,73 VL 3/25 DC-6,1 HL 4/011 DCL-11 i=4,778 NR3/30 DC-8,5 ervo Parabolik makas ve amörtisor Trapez Trapez Çift devreli haval sistem (10 bar) Hava kurutucu AR/AB/ALB Önde ve arkada disk frenler Otomatik fren c rc r ayar Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) Mercedes-Benz Türk A.fi. teknik özellik ve donan mda önceden bildirmeden de ifliklik yapma hakk n sakl tutar. 14

15 Teknik Özellikleri fioför kabini fiasi Yak t sistemi AdBlue sistemi Lastikler Jantlar Elektrik Aküler Alternatör Marfl motoru A rl klar Maksimum yüklü a rl k Bofl a rl klar Kasa+yük Ön dingil kapasitesi 1. arka dingil kapasitesi 2. arka dingil kapasitesi T rmanma kabiliyeti 1216 C 1518 C 2124 C ECE R 29 normlar n sa layan çelik kabin Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama 90 derece aç lan kap lar Daralan merdiven flasi Önde Z, arkada U profil, 274x65 mm, et kal nl 7 mm 125 lt plastik yak t deposu ve s tmal su ayr flt r c 25 litre hacimli AdBlue deposu 265/70 R 19,5 7.5x V 2 x 12V/165 Ah 28 V/80 A 4 kw/24 V kg kg (3600 mm aks mesafeli) kg* (4200 mm aks mesafeli) kg (3600 mm aks mesafeli) kg (4200 mm aks mesafeli) kg kg - %35 ECE R 29 normlar n sa layan çelik kabin Uzun kabin için hidrolik kabin devirme mekanizmas Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama 90 derece aç lan kap lar Daralan merdiven flasi Önde Z, arkada U profil, 274x65 mm, et kal nl 7 mm 125 lt plastik yak t deposu ve s tmal su ayr flt r c 25 litre hacimli AdBlue deposu 285/70 R 19,5 7,5x19,5 24 V 2 x 12V/165 Ah 28 V/80 A 4 kw/24 V kg (aks mesafesi : 3600 mm) kg (aks mesafesi 4200 mm) kg (k sa kabin, 3600 mm aks mesafeli) kg** (uzun kabin, 4200 mm aks mesafeli) kg (k sa kabin, 3600 mm aks mesafeli) kg (uzun kabin, 4200 mm aks mesafeli) kg kg - %35 ECE R 29 normlar n sa layan çelik kabin Hidrolik kabin devirme mekanizmas Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama 90 derece aç lan kap lar Daralan merdiven flasi Önde Z, arkada U profil, 274x65 mm, et kal nl 7 mm 200 lt yak t deposu ve s tmal su ayr flt r c 25 litre hacimli AdBlue deposu 285/70 R 19,5 7,5x19,5 24 V 2 x 12V/165 Ah 28 V/80 A 4 kw/24 V kg kg** kg kg kg kg %29 *Yatakl kabinin a rl yaklafl k 150 kg fazlad r. **Yataks z kabinin a rl yaklafl k 150 kg azd r. Mercedes-Benz Türk A.fi. teknik özellik ve donan mda önceden bildirmeden de ifliklik yapma hakk n sakl tutar.

16 Mercedes-Benz letiflim Hatt Mercedes-Benz Türk A.fi. Pazarlama Merkezi: Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Caddesi, Esenyurt - stanbul Telefon Faks Üretici firman n önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu doküman n bas m ndan (Aral k/2013) sonra üzerinde de ifliklikler olmufl olabilir. at c n n veya üreticinin, siparifli veya siparifl edilen mal tan mlamak için kulland iflaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. fiekiller ve resimler standart kapsam d fl nda olmayan aksesuarlar ve özel donan mlar içerebilir. Renk farkl l klar bask tekni inden kaynaklanmaktad r.

Gözünüz arkada kalmaz. Atego.

Gözünüz arkada kalmaz. Atego. Gözünüz arkada kalmaz.. Konforlu ve çevik! Yüksek manevra kabiliyetine sahip, her yolda zorlanmadan gider. Yak t ekonomik kullan r, verimlili i ve çal flma keyfini art r r. 'su olanlar onun güçlü motoruna,

Detaylı

Çevikli ine ve konforuna güvenin. Atego.

Çevikli ine ve konforuna güvenin. Atego. Çevikli ine ve konforuna güvenin.. Konforlu ve çevik! 'su olanlar bilirler ki, 'nun manevra kabiliyeti yüksektir, her yolda zorlanmadan gider. Yol arkadafl sa lam ve dayan kl d r, yak t ekonomik kullan

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

Zorlu ifllerin arkas ndaki güç. Axor nflaat

Zorlu ifllerin arkas ndaki güç. Axor nflaat Zorlu ifllerin arkas ndaki güç. Axor nflaat Güçlü olan kazan r! Maden ocaklar, da bafl ndaki hafriyat iflleri, tonlarca kum, çak l, tafl, haz r beton, kayalar, dik yamaçlar, afl lmas zor rampalar nflaat

Detaylı

Gücüne güvenin. Axor nflaat.

Gücüne güvenin. Axor nflaat. Gücüne güvenin. Axor nflaat. Güçlü olan kazan r! Maden ocaklar, da bafl ndaki hafriyat iflleri, tonlarca kum, çak l, tafl, haz r beton, kayalar, dik yamaçlar, afl lmas zor rampalar nflaat ifli güçlü olmay

Detaylı

Zorlu ifllerin arkas ndaki güç. Axor nflaat

Zorlu ifllerin arkas ndaki güç. Axor nflaat Zorlu ifllerin arkas ndaki güç. Axor nflaat Güçlü olan kazan r! Maden ocaklar, da bafl ndaki hafriyat iflleri, tonlarca kum, çak l, tafl, haz r beton, kayalar, dik yamaçlar, afl lmas zor rampalar nflaat

Detaylı

Yükünüz emin ellerde. Axor Nakliye

Yükünüz emin ellerde. Axor Nakliye Yükünüz emin ellerde. Axor Nakliye Kamyonculuk yürek iflidir! Kamyonculuk hem güç hem gönül ister. fiehirleraras tafl mac l kta uzun süre araç kullanmak, sürekli iyi bir yol görüflü ve sürüfl hakimiyeti

Detaylı

Onun için engel yok. Conecto.

Onun için engel yok. Conecto. Onun için engel yok. Conecto. Üretici firman n önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu doküman n bas m ndan (Kasım/2013) sonra üzerinde de

Detaylı

Mercedes-Benz Kamyonlar. Yollar ondan sorulur. Axor Nakliye.

Mercedes-Benz Kamyonlar. Yollar ondan sorulur. Axor Nakliye. MercedesBenz Kamyonlar Yollar ondan sorulur. Axor Nakliye. Kamyonculuk yürek iflidir! Kamyonculuk hem güç hem gönül ister. fiehirleraras tafl mac l kta uzun süre araç kullanmak, sürekli iyi bir yol görüflü

Detaylı

Ekonomi ve konfor. Actros

Ekonomi ve konfor. Actros Ekonomi ve konfor. Actros Yollardaki gücünüz: Actros Çekici. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri

Detaylı

Ekonomi ve konfor. Actros

Ekonomi ve konfor. Actros Ekonomi ve konfor. Actros Yollardaki gücünüz: Actros Çekici. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri

Detaylı

Yollardaki gücünüz. Axor Çekici

Yollardaki gücünüz. Axor Çekici Yollardaki gücünüz. Axor Çekici Çekici bir teklif. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri teknoloji

Detaylı

άretici firman n φnceden belirtmeden model, teknik φzellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu dokόman n bas m ndan (Nisan 2012) sonra όzerinde de ifliklikler olmufl olabilir.

Detaylı

flinize gelir. Axor Çekici.

flinize gelir. Axor Çekici. flinize gelir. Axor Çekici. Çok çekici Bir filonuz var ve kârl l n z art rmak istiyorsunuz. Yak t giderleriniz, araçlar n z n çekifl gücü, servis giderleri ve sürücülerin verimlili i sizin için çok önemli.

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Hyundai i20 1.2 Team

Hyundai i20 1.2 Team İlan no: 275333 Hyundai i20 1.2 Team Sahibinden İlk Sahibinden Yeni İ20 Style Pan MultiMadia Navigasyon 51.500 TL İlan tarihi: 5 Nisan 2016 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Mamak, Mamak Model yılı

Detaylı

TOURMALİN. Her Şehre Yakışır...

TOURMALİN. Her Şehre Yakışır... TOURMALİN Her Şehre Yakışır... Her şehre yakışır... Orta mesafe seyahatlerin vazgeçilmezi olan Tourmalin, tasarım, güvenlik, konfor, bagaj kapasitesi ve teknolojik donanımları ile müşterilere %100 memnuniyet

Detaylı

Scania İnşaat Araçları. Damper Serisi

Scania İnşaat Araçları. Damper Serisi Scania İnşaat Araçları Damper Serisi İnşaat Sektörünü İleriye Taşıyoruz. Dünyanın her yerinde şantiye sahalarında zor işlerde kullanılmakta olan Scania araçlarına her gün rastlayabilirsiniz. Dayanıklılık,

Detaylı

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi Scania İnşaat Araçları Mikser Serisi İnşaat Sektörünü İleriye Taşıyoruz. Dünyanın her yerinde şantiye sahalarında zor işlerde kullanılmakta olan Scania araçlarına her gün rastlayabilirsiniz. Dayanıklılık,

Detaylı

Renault Megane 1.6 16V Expression

Renault Megane 1.6 16V Expression Renault Megane 1.6 16V Expression İlan no: 269102 İlan detayları Sahibinden 35.250 TL 17 Şub 2016 35.250 TL 10 Şub 2016 35.500 TL 05 Şub 2016 35.750 TL 05 Şub 2016 36.500 TL sahibinden FULL Renault Megane

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı)

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) İlan no: 189102 Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LUX VIP

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

FORD CARGO KAMU HİZMET ÇÖZÜMLERİ

FORD CARGO KAMU HİZMET ÇÖZÜMLERİ FRD CARG KAMU HİZMET ÇÖZÜMLERİ Değişmez İş rtağınız: Ford Cargo Üst üste 10 yıldır Türkiye nin lider otomotiv markası Ford, 50 yılı aşkın tecrübesiyle kamu kurumlarımızın tüm ihtiyaçlarına en uygun çözümleri

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ2276 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 WDD2120401B239371 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

BMW 3 Serisi 3.16i 35.490 TL. İlan detayları. Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket. Sahibinden. İlan tarihi: 11 Ekim 2015.

BMW 3 Serisi 3.16i 35.490 TL. İlan detayları. Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket. Sahibinden. İlan tarihi: 11 Ekim 2015. BMW 3 Serisi 3.16i Sahibinden Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket İlan no: 247469 35.490 TL İlan tarihi: 11 Ekim 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Bahçelievler, Hürriyet, Hürriyet Mah.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

MD9 LE. Ayrıcalıklı Ulaşım...

MD9 LE. Ayrıcalıklı Ulaşım... MD9 LE Ayrıcalıklı Ulaşım... Ayrıcalıklı ulaşım... Alçak tabanlı girişi, modern tasarımı ve ferah iç hacmiyle yolculuğun standartları değişiyor. Fark yaratıyor... Bilinen tüm standartları yükselten, teknik

Detaylı

NEW HOLLAND. TR6 Serisi

NEW HOLLAND. TR6 Serisi NEW HOLLAND TR6 Serisi New Holland markası, çiftçilerimizden aldığı desteği kendi tecrübesi ile birleştirerek yüksek teknolojiye sahip traktörler üretiyor. NEW HOLLAND TR6 Serisi TR6 Serisi 4 Silindirli

Detaylı

AVENUE LF CNG Keyifli Yolculuklar...

AVENUE LF CNG Keyifli Yolculuklar... AVENUE LF CNG Keyifli Yolculuklar... Yolculuklar Avenue LF CNG ile daha keyifli Doğalgazla çalışan Avenue LF CNG, çevreci özelliğinin yanı sıra güçlü ısıtma-soğutma sistemi ve ergonomik koltukları ile

Detaylı

PRESTİJ CITY. Yolculuklar Daha Prestijli...

PRESTİJ CITY. Yolculuklar Daha Prestijli... PRESTİJ CITY Yolculuklar Daha Prestijli... Sağlam gövde, ferah iç hacim... Prestij City, düşük yakıt tüketimi, güçlü performansı, yüksek yolcu kapasitesi ve düşük işletme giderleriyle operatörüne her zaman

Detaylı

PRESTİJ SX CITY. Yolculuklar Daha Prestijli...

PRESTİJ SX CITY. Yolculuklar Daha Prestijli... PRESTİJ SX CITY Yolculuklar Daha Prestijli... Sağlam gövde, ferah iç hacim... Prestij SX City, düşük yakıt tüketimi, güçlü performansı, yüksek yolcu kapasitesi ve düşük işletme giderleriyle operatörüne

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

SCANIA ÇÖP ve TEMİZLİK KAMYONLARI

SCANIA ÇÖP ve TEMİZLİK KAMYONLARI SCANIA ÇÖP ve TEMİZLİK KAMYONLARI Yüz yılı aşkın tecrübemizle emrinizdeyiz Scania olarak yüz yılı aşkın süredir çöp kamyonları ve temizlik araçları üretiyoruz. Bu alanda kazandığımız bu büyük tecrübeyle

Detaylı

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Sahip Olduðunuzla Gurur Duyacaks n z... Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Farmall U ve Farmall U Pro Güç ve Konfor Bir Arada 2 ayrı beygir seçeneði bulunan Farmall U ve Farmall U Pro serisi gücün,

Detaylı

AVENUE LF KÖRÜKLÜ. Konforlu ve Keyifli...

AVENUE LF KÖRÜKLÜ. Konforlu ve Keyifli... AVENUE LF KÖRÜKLÜ Konforlu ve Keyifli... Konforlu ve keyifli... TEMSA nın Adana daki Ar-Ge merkezinde geliştirilen, çevreci motoru, yakıt tasarrufu, düşük işletme giderleri ve üstün teknolojik özellikleriyle

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige İlan no: 302373 Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige Sahibinden 2007 - TRIPTONIC - YENİ NESİL MOTOR 53.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Eskişehir, Odunpazarı Model

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

Yüksek yolcu kapasiteli flehir içi ulafl mda yepyeni bir kavram.

Yüksek yolcu kapasiteli flehir içi ulafl mda yepyeni bir kavram. fiehir içi ulafl m için gelifltirilen Mercedes-Benz marka araçlardan ve test edilmifl, ileri seviyedeki parçalardan faydalan larak üretilen, yüksek kapasiteli yolcu otobüsü Mercedes-Benz CapaCity, karmafl

Detaylı

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1248 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 190 / 1750 Vites kutusu 5 ileri düz vites Uzunluk - Genişlik (mm)

Detaylı

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive İlan no: 322902 Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive Sahibinden 2015 Model 1,6 JTD Distincsive, HASARSIZ Servis Bakımlı 66.000 TL İlan tarihi: 23 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı

Detaylı

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi.

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi. Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. 69 dba ya düşürülmüş sessiz kabin içi. Kontrol kolayl ğ sağlayan kumanda kollar. Güç Yönetim Sistemi. Tamamı yüksek verim sağlayan modelleriyle

Detaylı

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm TR En Konforlu Seyahatler STAR, 3 kişiye kadar olan yolcu kapasitesi, geniş ve rahat diz mesafesi ve zemindeki raylı sistem sayesinde yerleşimde

Detaylı

Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion

Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion Sahibinden Öğretmenden Temiz Linea 29.500 TL İlan tarihi: 18 Ağustos 2015 İlan no: 243549 İlan detayları İlan detayları İl Kayseri Model yılı Ocak 2008 Km 141.000 km Kasa

Detaylı

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ RENAULT FLUENCE NEDEN RENAULT? 2 2 FLUENCE AYRINTILAR RENAULT FLUENCE KUSURSUZ AYRINTILAR KONFORLU KONFORU ARTTIRAN DONANIMLAR FAYDALI Renault eco 2 2 2 ALANI 18 > 19 Önde oturan her yolcunun kendisine

Detaylı

Vito Tourer Donanım Özellikleri

Vito Tourer Donanım Özellikleri Pro 114 / 116 114 ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) ASR (Antipatinaj Sistemi) BAS (Frenleme Kuvveti Yardım Sistemi) 9. Nesil adaptive ESP (Yüke Duyarlı Elektronik Dengeleme Programı) EBD (Elektronik

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT2179 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 VSSZZZ5FZFR152817 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

En konforlu yolculuklar. Maksimum konfor

En konforlu yolculuklar. Maksimum konfor TR En konforlu yolculuklar STAR, 31 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesi, geniş ve konforlu koltuk aralıkları ve farklı oturum alternatifleri ile turizm, personel ve şehirler arası taşımacılıktaki ihtiyaçlara

Detaylı

En konforlu yolculuklar

En konforlu yolculuklar TR Maksimum konfor STAR, 31 kişilik yolcu kapasitesi, 4,25 m 3 lük yüksek kapasiteli ve kesintisiz bagajı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru, bağımsız

Detaylı

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi www.tsmglobal.com.tr 2 Ammann yeni nesil ARX 90 ve ARX 110 belden kırmalı tandem silindirleri asfalt sıkıştırma teknolojisine farklı bir tasarım

Detaylı

Arocs İnşaat. Arocs_Brosur_2016_43.indd 1 16/05/16 14:57

Arocs İnşaat. Arocs_Brosur_2016_43.indd 1 16/05/16 14:57 Arocs İnşaat Arocs_Brosur_2016_43.indd 1 16/05/16 14:57 Arocs_Brosur_2016_43.indd 2 16/05/16 14:57 Her Koşulda İşinin Uzmanı Kamyonlar Mercedes-Benz Arocs İnşaat serisi kamyonları beton mikserden damperli

Detaylı

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde İlan no: 234461 Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde Sahibinden COMMAND - NAVİGASYON - GERİ GÖRÜŞ - 56.000 Km 207.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Balgat,

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN!

İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! DFSK Mini Maxi Güçlü Motor Mini Maxi'nin DK1506 motoru, Dual VVT teknolojisi ile orta, düşük ve yüksek devirlerde mükemmel bir tork çıkışı sağlayarak güçlü

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON 2012 DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK 134 g/km Benzin 140PS/103kW@6000rpm 200Nm@1850rpm DONANIM Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik İlan no: 258060 Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik Sahibinden ACİL KISA BİR SÜRELİĞİNE 2014 OPEL INSİGNİA TAMAMINA KREDİ 89.900 TL İlan tarihi: 21 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

Memnuniyetiniz Önceliğimizdir!

Memnuniyetiniz Önceliğimizdir! Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 8 1. 9 Üretici Model Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Operasyon tipi: el, yaya, ayakta, oturarak, sipariş toplama Yük

Detaylı

MARATON. Uzun Yolların Yeni Starı...

MARATON. Uzun Yolların Yeni Starı... MARATON Uzun Yolların Yeni Starı... Maraton yeniden yollarda... Güç ve estetiği bir arada yansıtan çizgilerle donatılan Maraton, sürücü ve yolcularına eşsiz bir seyahat deneyimi yaşatmak için tasarlandı.

Detaylı

SAFİR PLUS ve SAFİR PLUS VIP. Yepyeni Yüzüyle Yollarda...

SAFİR PLUS ve SAFİR PLUS VIP. Yepyeni Yüzüyle Yollarda... SAFİR PLUS ve SAFİR PLUS VIP Yepyeni Yüzüyle Yollarda... Safir Plus ile yolculuğunuz daha konforlu... Beklenti ve taleplerin her gün arttığı yolcu taşımacılığı sektöründe Temsa, yolculuk keyfinin tanımını

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-DB021 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 VF14SRA4450085381 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA

ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA Sıradışı tasarım anlayışıyla bir moda ikonu haline gelen Nissan Micra, şehrin tüm kapılarını sizin için açmaya hazır. 100 kilometrede 4,3 litre yakıt tüketimiyle* sınıfının

Detaylı

Fiat Bravo 1.6 16V SX

Fiat Bravo 1.6 16V SX Fiat Bravo 1.6 16V SX İlan no: 226405 İlan detayları Sahibinden 13.500 TL 09 Nis 2015 13.500 TL 02 Mar 2015 12.000 TL Hastasına temiz kullanım İlan tarihi: 2 Mart 2015 İlan detayları İl Muğla, Bodrum,

Detaylı

*Icon paketi ile * 1. Renault R-Link. 7 ekrana dokunarak ya da sesli komutlar ile onunla konușarak yenilikçi ve pratik ișlevlere erișin: multimedya, Tomtom navigasyon, telefon ve Bluetooth bağlantısı.

Detaylı

MICRA BROSUR 22x15.indd :21

MICRA BROSUR 22x15.indd :21 MICRA BROSUR 22x15.indd 1 10.02.2012 11:21 MICRA BROSUR 22x15.indd 2 10.02.2012 11:21 ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA Sıradışı tasarım anlayışıyla bir moda ikonu haline gelen Nissan Micra, şehrin tüm kapılarını

Detaylı

Actros Uzunyol. Actros_Brosur_2016_17.indd 1 17/05/16 19:42

Actros Uzunyol. Actros_Brosur_2016_17.indd 1 17/05/16 19:42 Actros Uzunyol Actros_Brosur_2016_17.indd 1 17/05/16 19:42 Actros_Brosur_2016_17.indd 2 17/05/16 19:42 Actros: Performansta zirvede Eğer işinizde bir adım önde olmak istiyorsanız size en yüksek performansı

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

SAFİR ve SAFİR VIP. Yolculuk Keyfinin Tanımı...

SAFİR ve SAFİR VIP. Yolculuk Keyfinin Tanımı... SAFİR ve SAFİR VIP Yolculuk Keyfinin Tanımı... Safir VIP ile yolculuğunuz daha konforlu... Beklenti ve taleplerin her gün arttığı yolcu taşımacılığı sektöründe Temsa, yolculuk keyfinin tanımını değiştiriyor

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Kasım 2016 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S BVM5 Manuel BVM5 Manuel BVM5 Manuel

Detaylı

FORD CARGO KAMU HİZMET ÇÖZÜMLERİ

FORD CARGO KAMU HİZMET ÇÖZÜMLERİ FORD CARGO KAMU HİZMET ÇÖZÜMLERİ cargo kamu brosuru agustos.indd 1 9/4/13 12:12 PM cargo kamu brosuru agustos.indd 2 9/4/13 12:12 PM KAMU HİZMET ÇÖZÜMLERİ cargo kamu brosuru agustos.indd 3 9/4/13 12:12

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat binişiniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. Park sensörleri.

Detaylı

Seat Toledo 1.6 Signo

Seat Toledo 1.6 Signo İlan no: 256337 Seat Toledo 1.6 Signo Sahibinden SEAT TOLEDO 1.6SR SİGNO OTOMATİK-LPG ORGİNAL TAKASLI 24.500 TL İlan tarihi: 1 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Bursa, Mudanya Model yılı Ocak

Detaylı

OPALİN. Standartların Dışında...

OPALİN. Standartların Dışında... OPALİN Standartların Dışında... Standartların dışında... Sağlam gövde yapısı, modern tasarımı, ferah iç hacmi ve konforu ile orta mesafe seyahatlerin vazgeçilmezi olan Opalin, yolculuğun standartlarını

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

DAHA FAZLA GÜÇ, DAHA FAZLA EĞLENCE!

DAHA FAZLA GÜÇ, DAHA FAZLA EĞLENCE! DAHA FAZLA GÜÇ, DAHA FAZLA EĞLENCE! İZİN İÇİN, İZE ÖZEL Korando ports, her vücut tipine uyum sağlayan elektrikli, ısıtmalı ön koltuklar ve sınıfında tek, 29º açıya sahip arka koltuklarıyla rahat yolculuklar

Detaylı

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 185 / 1500 Maksimum hız (km/s) 162 0-100 km/s hızlanma

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T

YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1397 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 95/6000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 135/4000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4329-1789 Yükseklik - Dingil

Detaylı

Honda Civic 1.6 Premium

Honda Civic 1.6 Premium Honda Civic 1.6 Premium Sahibinden 3 YIL GARANTİ 2011 İlan no: 196842 İlan detayları 43.800 TL 27 Haz 2014 43.800 TL 23 Haz 2014 43.900 TL 19 Haz 2014 42.000 TL 19 Haz 2014 43.900 TL HONDA CIVIC 1.6 PREM.ORJINAL

Detaylı

YEN B R YAfiAM SANATI.

YEN B R YAfiAM SANATI. 06 / 2009 Bu broflürdeki bilgi ve görüntüler, broflür bas ld nda geçerli olan teknik özellikleri esas al r. Sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir. Broflürde yer alan baz foto

Detaylı

Her Koşulda İşinin Uzmanı Kamyonlar

Her Koşulda İşinin Uzmanı Kamyonlar Arocs İnşaat Her Koşulda İşinin Uzmanı Kamyonlar Mercedes-Benz Arocs İnşaat serisi kamyonları beton mikserden damperli kamyona, çekicilerden beton pompasına kadar uzanan geniş ürün gamı ile her koşulda

Detaylı

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı...

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı... PRESTİJ SD Rahatlığın Tanımı... Tasarruflu... Kısa ve orta mesafe taşımacılık alanında, personel taşımacılığı, transfer turları, VIP taşımacılığı ve özel turlara uygun olarak üretilen Prestij SD, konforu

Detaylı

Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium

Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium İlan no: 243063 Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium Sahibinden 2011 MODEL 1.4 TDCİ TİTANİUM X PAKET. FİYAT DÜŞTÜ ACİL. 38.200 TL İlan tarihi: 12 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl Karabük, Safranbolu,

Detaylı

İdeal toplu taşıma aracı

İdeal toplu taşıma aracı TR İdeal toplu taşıma aracı ATAK, 60 kişilik yolcu kapasitesi, engelli erişimine uygun alçak tabanlı yapısı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru ve

Detaylı