AKCİĞER KANSERİNDE EVRELEME Mediastinoskopi, VATS ve Diğer Cerrahi İşlemler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKCİĞER KANSERİNDE EVRELEME Mediastinoskopi, VATS ve Diğer Cerrahi İşlemler"

Transkript

1 AKCİĞER KANSERİNDE EVRELEME Mediastinoskopi, VATS ve Diğer Cerrahi İşlemler Dr. Kamil KAYNAK İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

2 Akciğer Kanseri Evrelemesinde Cerrahi Girişimler Mediastinoskopi Servikal Mediastinoskopi Video-Yardımlı Mediastinoskopi Extended Mediastinoskopi Anterior Mediastinoskopi ve Mediastinostomi VATS Skalen biyopsi Diğer Cerrahi İşlemler

3 SERVİKAL MEDİASTİNOSKOPİ Servikal mediastinoskopi için primer endikasyon akciğer kanserli olgularda torakotomi öncesi mediastinal lenf nodlarının evrelenmesidir. Ayrıca lenfoma gibi primer lenfatik tümörlerin ve sarkoidoz, tüberküloz gibi granülomatöz enfeksiyonların tanısında da endikedir. Mediastinal kitleler ve extranodal yayılım gösteren tümörlerin saptanmasında önemli rol oynar

4 Nod örneklemesi yapılarak histolojik tanının ortaya konulmasına da yardımcı olur, bu özelliği sayesinde radyolojik görüntülere üstünlük sağlar.

5 Yalancı Negatiflik (FN) PET in FN oranı %5 Mediastinoskopinin FN oranı ortalama %9 (%4-%16) Mediastinoskopi FN iğin sebebi; bu N2 gelen olguların %42 ile %57 si tutulmuş nodların mediastinoskopi alanının dışında olmasındadır. Lenf nodu istasyonlarında en az sensitivite oranı %64 ile subkarinal nodlardadır. En düşük FN oranı; pretrakeal lenf nodlarında (%1-2) FN oranı subkarinal bölgede ise %6.1

6 Mediastinoskopi Rutin Olarak Kulanılmalı mı? Massen ve ark., KHDAK 2000 olguluk bir mediastinoskopi çalışmasında, T1 periferik tümörlü 292 hastada %11, evre I ve II santral tümörlerde ise %23 oranında lenf nodu pozitif bulmuştur. Mountain ve ark., T1 olgularda N2 oranını %8.3, Van Ren ve ark., ise %2.5 olarak bildirmişlerdir. T1 Epidermoid Ca? Halen kabul edilen görüş; tüm akciğer kanseri hastalarına rutin olarak mediastinoskopi yapılması gerektiği yönündedir.

7 Mediastinal lenf bezi haritası

8 MK ile Ulaşılabilen LAM Sol ve sağ üst ve alt paratrakeal (2R,2L,4R,4L) Pretrakeal (1,3) Ön subkarinal (7) Bazende hiler (10) nodlar 1R 2R 1L 2L Ao MK ile Ulaşılamayan LAM Arka subkarinal (7) Alt mediastinal (8,9) Aortopulmoner pencere ve ön mediastinal (5,6) nodlar R 4L PA

9 CERRAHİ TEKNİK Genel anestezi altında yapılır Hasta supin pozisyonda omuzlarının n altına havalı bir yastık veya kum torbası yerleştirilerek omuz yükseltilip y boyun hafif extansiyona getirilir Aşırı ekstansiyon sternum ve trakea arasındaki aralığı daraltarak innominant arterin kompresyonuna neden olabilir Pulse oksimetre veya radyal arter kanülasyonu sağ kola yerleştirilir

10 İnsisura jugulariste sternal çentikten 1 cm yukarıda,orta hatta 3-44 cm uzunluğunda unda transvers insizyon yapılır Orta hatta pretrakeal fasyaya strep kaslar geçilerek ulaşı şılır. Eğer tiroid istmusu operasyon sahasında ise yukarıya ya ekarte edilir.

11

12

13

14 Mediastinoskopinin Kontrendikasyonları Mediastinoskopinin bilinen bir kontrendikasyonu yoktur. Skolyoz????? Sadece güvenli mediastinoskopiyi engelleyen durumlar vardır. Vena Kava Superior sendromumun mediastinoskopi için kontrendikasyon oluşturmadığı bildirilmiştir.

15 Güvenli Mediastinoskopiyi Engelleyen Durumlar Dev servikal guatr İnnominate arterin ileri derecede kalsifikasyonu yada anevrizması Larenjektomi sonrası kalıcı trakeostomi ve geçirilmiş radyoterapi Daha önce yapılan bir median sternotomi Daha önce mediastinoskopi yapılmış olması, remediastinoskopi için kontrendikasyon olarak kabul edilmemektedir

16 Morbidite ve Mortalite Mortalite oranı %0 ila %0,08 arasındadır Komplikasyon oranı %3 dür ve major olanları %0,5 in altındadır Kiser ve Detterbeck; yaptıkları bir derlemede mediastinoskopi yapılmış 8007 olguda mortalite oranını %0.07 ve komplikasyon oranını da %1.7 olarak bildirmişlerdir.

17 MEDİASTİNOSKOPİ KOMPLİKASYONLARI En sık Görülenler Daha az Görülenler Hemoraji ( minor ve major) Pnömotoraks Rekürren sinir paralizisi Yara yeri enfeksiyonu Trakeal hasar Özefagus perforasyonu Duktus torasikus hasarı Mediastinit Kardiak patolojiler (aritmi)

18 Komplikasyona Yaklaşım En sık görülen minor kanamadır. Öncelikle koagülasyon veya tamponad (rulo gazlı bez ile dakika ) ile hemostaz sağlanır. Eğer kontrol edilemeyen kanama olursa acilen sternotomi veya torakotomiye geçilir Rekürren sinir paralizisi ( genelde geçici) Pnömotoraks (takip ya da drenaj)

19 Video-Yardımlı Mediastinoskopi (VAM) Hem direkt, hem de monitör görüntüsü sağlar Tüm gözlemcilerin aynı yapıları görmelerini sağlar (Eğitim amaçlı) Bimanuel cerrahiye girişimsel alan yaratır Cerrah komplet mediastinal lenf nodu diseksiyonu yapmak için iki kürekli spekulum kullanabilmektedir

20 Video-Yardımlı Mediastinoskopi (VAM) Bazı cerrahlar VAM ı akciğer kanserinde mediastinal lenf nodu evrelemesinde açık mediastinal lenf nodu diseksiyonuyla kıyaslanabilir bulmuştur Neoadjuvan kemoterapi adayı olabilecek minor N2 hastalık sahibi kanser vakalarının tespitinde yararlıdır Servikal mediastinoskopinin %10 olan FN oranını azaltabilir mi?

21 1. Cerrah 2. Hemşire 3. Asistan 4. Anestezi doktoru

22

23

24

25

26 2:Rekürren sinir 1:Aspiratör 5:Sağ pulmoner arter 4: 3. Azygos ven 4: Sağ ana bronş

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Servikal mediastinoskopi mediastinal kitlelerin ve mediastinal lenf nodlarının değerlendirilmesinde iyi bir eksplorasyon alanı sağlamaktadır. Minimal invaziv ve efektif olmasının yanı sıra, histopatolojik inceleme için çok sayıda ve yeterli büyüklükte doku biyopsisi alınmasına imkan vermektedir. Morbidite ve mortalitesinin düşük olması, uygulamasının kolay ve maliyetinin düşük olması nedeniyle altın standart cerrahi bir yöntemdir.

36 EXTENDED SERVİKAL MEDİASTiNOSKOPi Standart servikal mediastinoskopinin yetersiz kaldığı 5 ve 6 nolu lenf nodlarını örneklemek için (Daha çok sol üst lob tümörlerinde) Ginsberg; sensitivitesini %69 ve FN oranını %11 bulmuş. Lopez ; spesitifiteyi %100 ve sensitiviteyi %83.3 Gilart J; aortopulmoner penceredeki lenf nodu büyümüş 93 hastada, sensitivite %81, FN %9

37 İşaret parmağı innominant arter duvarı üzerinden innominant venin arkasından aorta yönünde ilerletilerek,innominat arterin aortadan ayrıldığı yerin hemen solunda innominat arter ile sol karotid arterin arasında aorta ve innominant arteri saran fasya açılır. Mediastinoskop bu açıklıktan aort arkusunun sol ön yüzünden ilerletilerek lenf nodlarını ihtiva eden yağ dokusuna ulaşılır (Ginsberg)

38 Servikal mediastinoskopi ile aynı insizyonla sternumun Posterior yüzü ile innnominat venin anterior yüzü arasında aorttan innominat arterin çıktığı noktaya kadar ilerlenir. Subaortik ve anterior mediastinal lenf nodlarından biopsiler almak mümkündür (Lopez)

39 Extended Mediastinoskopinin Kontrendikasyonları Arkus aortada dilatasyon Aşırı derecede kalsifiye olmuş arkus aorta Daha önce kardiyak operasyon nedeniyle yapılmış median sternotomi ve konjenital damar anomalisi ve malformasyonu Stroke (felç) extended mediastinoskopide işleme özel bir komplikasyondur. Aterosklerotik embolizasyon ya da aort arkın veya bronşial arter kompresyonuna bağlı cerebral hipoperfüzyonla ortaya çıkabilir

40 ANTERİOR MEDİASTİNOSKOPİ VE ANTERİOR MEDİASTİNOTOMİ Özelikle sol üst lob tümörlerinde standart servikal mediastinoskopi ile sonuca ulaşılamayan 5,6 nolu ve anterior mediastinumdaki lenf nodlarına ulaşılmaktadır. Böylece üst hilus, akciğer ve her iki taraftaki plevraya ulaşılır Pulmoner damarlar ve frenik sinirin görülmesini sağlar

41 Cerrahi Teknik Genel anestezi altında, ikinci kıkırdak kaburga üzerinden 5-6 cm lik bir insizyon yapılır Bu kıkırdak kaburga, pektoral majör kas lifleri ayrıldıktan sonra subperikondriyal olarak çıkarılır Torasik internal arter ve ven bağlanır ve kesilir Parmak palpasyonu ile lenf bezleri bulunur Anterior mediastinoskopi, orijinal operasyonun bir modifikasyonu olup, kostal kıkırdak çıkarımı gerekmeden mediastinoskopun ilerletilmesiyle uygulanır

42 Kontrendikasyonlar ve Komplikasyonlar Geçirilmiş sternotomi kontrendikasyon değildir, ama dikkat gerektirir Sol İMA bypass grefti Kanama ( İMA, aorta, pulmoner arter,superior pulmoner ven) Pnömotoraks Frenik ve rekürren laringeal sinir hasarı

43 POSTERİOR MEDİASTİNOTOMİ Mediastenin posterior kısmına veya paravertebral sulkusa mediastinotomi çok nadir olarak gerekir.bu lokalizasyondaki pek çok patoloji standart posterolateral torakotomi ile çıkartılır. Sağ posterior mediastinotomi, inen torasik aortayı yaralama riski az olduğundan daha çok tercih edilir. Paravertebral kasların lateralinde orta hatta 3-4cm lik bir insizyon yaterlidir.trapez ve rhomboid kaslar vertikal olarak ayrılır ve sakrospinal kasın lateral sınırı ortaya konur.bu kas mediale çekilerek kotlara ve kot aralığından posterior mediastene ulaşılır.

44 VİDEO- YARDIMLI TORAKOSKOPİ (VATS) Tüm plevral boşluğun direkt olarak izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlar. Göğüs yan duvarı ve mediastinal yüzeyin değerlendirilmesi Pulmoner metastazların değerlendirilmesi İpsilateral tüm lenf nodu istasyonlarının araştırılmasında Şüpheli metastatik lezyonlardan biyopsi alabilme kolaylığı sağlar

45 VATS ile Ulaşılabilen Lenf Nodları İpsilateral tüm lenf nodu istasyonlarının 5,6 7 (posterior subkarinal) 8,9 nolu lenf nodları Sağda periazigos bölgesi ve hatta servikal mediastinoskop ile de ulaşılan 2 ve 4 nolu lenf bezleri bile örneklenebilir Sentinel lenf nodları örneklenebilir

46 Caccavale ve Levis; 231 KHDAK li hastada VATS ile yapılan lenf nodu evrelemesinde 18 hastada N2 lenf nodu pozitifliği tesbit edilmiştir. Asamura 116 hastanın 2 sinde N2 lenf nodu pozitifliği bulmuştur. Nakanishi ve Yasumoto sol üst ve alt lob bronş kanserli yada histolojik olarak bilinen adenokarsinomlu hastaların mediastinal değerlendirmede VATS ın agresif kullanımını savunmuşlardır. Landreneau CT sinde büyük lenf nodu (5,6, sağ periazigos ve 7) olan 40 hastada VATS ile explorasyonda sensitive ve spesifitesi %100 bulunmuştur

47

48 VATS, Plevra Metastazı VATS ın en faydalı olduğu konulardan biri de plevral metastazların tespitidir. VATS preoperatif radyolojik incelemede tespit edilemeyen intraplevral metastazları tespit ederek ilerlemiş hastalık varlığında hastaları gereksiz torakotomilerden korumaktadır. Torasentez ile sitolojinin negatif olduğu ve malign plevral efüzyondan şüphelenilen olgularda VATS kullanılabilir.

49 VATS-Plevral metastaz

50

51

52

53

54

55

56 Assamura; akciğer kanseri tanısı alan 116 olguda yapılan VATS ta olguların %46 sında plevral efüzyon tesbit etmiş, 5 olguda sitoloji pozitif bulunmuş ve 4 olgu torakotomiye gitmemiştir. Yim APC VATS ile 63 hastada %3.3 oranında inoperabilite saptamıştır ve torakotomi öncesi plevral metastaz saptama oranını %100 olarak bildirmiştir.

57 VATS-Pulmoner nodüller

58

59 T4 Tümörlerde VATS Santral lokalize şüpheli T4 tümörlerde ve proksimal intraperikardial değerlendirmede kulanılabilir. Trakea, VCS, azigos ven, sağ ana pulmoner arter ve sol rekkürens sinir VATS ile daha kolay değerlendirilebilir Aort, özefagus ve VCS invazyonu varlığı değerlendirilebilir.

60 Loscertales 620 olgulu serisinde 27 olguda perikardial tutulum tespit edilmiş Bu olgulardan 12 sinin preoperatif radyolojik değerlendirmesinde perikardiyal invazyon bulunmadığı bildirilmiştir Roviaro tümörün hiler ve mediastinal komşuluk, invazyon ya da baskı oluşturması nedeniyle %8.3 hastada irrezektabilite saptamışlardır.

61 Cerrahi Teknik Anterior mediastinumun daha iyi görünmesini sağlamak için hasta posteriora doğru çevrilir.

62 Aynı Seansta Mediastinoskopi ve VATS 1: Torakoskop, 2 ve 3: Cerrahi enstrüman 4. Servikal insizyon( Mediastinoskopi)

63

64

65 VATS ın Kontrendikasyonları 1.Kesin a)plevral yapışıklık b)tek akciğer ventilasyonunu tolere edememe Kontralateral pnömonektomi Ciddi kronik ve akut solunum yetmezliği Yüksek pozitif basınç ventilasyon ihtiyacı 2.Göreceli Geçirilmiş torakotomi Hipokoagülobilite Hasta kazanç/ risk dengesi Hipoksemi Kardiyak durum 3.Geçici İnatçı öksürük Yüksek ateş

66 SKALEN BİOPSİ Birçok cerrah akciğer kanserli hastalarda rutin skalen biyopsinin gerekmediğini düşünmektedir. Büyümüş olanların ise örneklenmesi evreleme ve tedavinin etkilenmesi açısından kaçınılmazdır Lee ve Ginsberg N2 hastalarda mediastinoskopiyle eş zamanlı biyopsiyi %10 luk gizli metastaz varlığı nedeniyle önermişlerdir. Bu öneri çok popüler olmamış ve sadece büyümüş lenf nodlarına örnekleme yapılmıştır. Biyopsi rutin olarak ipsilateral, bilateral, sağ taraflı ve sol alt lob tümörlerinde sağdan, sol üst lob tümörlerinde de soldan yapılabilmektedir. Palpabl olmayan lenf nodlarının biyopsisindeki pozitiflik oranı değişmektedir. Bu oranı Brantigan %20, Bernstein ise % 3,5 lik pozitiflik oranları bulmuşlardır.

67

68 yılları arasında toplam 231 hastaya invazif girişim uygulandı. Akciğer kanseri nedeniyle evreleme 141 hastaya yapıldı.

69 MEDİASTİNOSKOPİ Toplam 101/149 hasta 16 antrakoz, reaktif hiperplazi 13 sarkoidoz 8 tüberküloz 8 lenfoma 2 Wegener granülomatozis 1 timoma 1 küçük hc ca 3 tek ist. N2 neoadj. KT 26 non-small cell ca Meds.N2N3(+) 71 hastaya rezeksiyon (meds(-)) 34 adeno ca 29 squamöz hc 8 diğer

70 MORTALİTE 0 %0 MORBİDİTE 4 %2.6 Kanama 1 Yaygın ciltaltı amfizemi 1 Rekürren sinir paralizisi 3 FN ORANI 12 %16

71 VATS Toplam 49 hasta 17 hastaya akciğerde lezyon,plevral nodül nedeni ile 32 hastaya plevral effüzyon nedeni ile Sonuçlar: 18 hastada malignite: 7 adeno ca 5 mezotelioma 1 squamöz hc ca 1 pulmoner blastom 1 pleomorfik karsinom 1 multipl myeloma 1 nöroendokrin tm 1 pl sıvı malign hcler

72 TORAKOTOMİ Toplam 33 hasta 13 hasta metastaz? (11 hasta met (+)) 4 hasta interstisyel akciğer hastalığı 16 hasta tanı amaçlı 5 adeno ca 2 granülamatöz iltihap 2 squamöz hc ca 2 mezotelioma 1 maltoma 2 kronik enflamasyon 1 bronkojenik kist 1 kondroid hamartom

73 TEŞEKKÜR EDERİM

G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30

G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30 Kurs Sorumlular Prof. Dr. Mustafa Yaman Prof. Dr. Turhan Ece Doç. Dr. Sedat Alt n BRONKOSKOPİNİN

Detaylı

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 149-160 Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi Prof. Dr. Ka mil Kay nak GİRİŞ VE

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

Solunum Sistemi Embriyolojisi

Solunum Sistemi Embriyolojisi Solunum Sistemi Embriyolojisi Embriyo yaklaşık 4 haftalıkken, solunum sisteminin ilk taslağı ön barsağın (foregut) ventral duvarından bir çıkıntı halinde belirir. Larinks, trakea ve bronşları döşeyen epitel,

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Dr. ASUMAN

Detaylı

Akciğer Kanseri. Tanı Tedavi Takip. Editörler. Antakya Konsensusu. Prof.Dr. Adnan Aydıner - Prof.Dr. Turhan Ece - Prof.Dr.

Akciğer Kanseri. Tanı Tedavi Takip. Editörler. Antakya Konsensusu. Prof.Dr. Adnan Aydıner - Prof.Dr. Turhan Ece - Prof.Dr. Akciğer Kanseri Tanı Tedavi Takip Antakya Konsensusu Editörler Prof.Dr. Adnan Aydıner - Prof.Dr. Turhan Ece - Prof.Dr. Erkan Topuz AKCİĞER KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP Antakya Konsensus Raporu 2010 Editörler

Detaylı

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA MALONDİALDEHİT (MDA) ve TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE (TAOK) DÜZEYİ ÖLÇÜMÜ İLE OKSİDAN-ANTİOKSİDAN DENGENİN ARAŞTIRILMASI

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA MALONDİALDEHİT (MDA) ve TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE (TAOK) DÜZEYİ ÖLÇÜMÜ İLE OKSİDAN-ANTİOKSİDAN DENGENİN ARAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ UZ. DR. ARMAĞAN HAZAR AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA MALONDİALDEHİT (MDA) ve TOTAL ANTİOKSİDAN

Detaylı

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel final program ve bildiri özetleri www.torasikonkoloji2006.org w w w. a k a d. o r g. t r De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM

BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısı çok geniş bir hastalıklar spektrumunun tanısı ve tedavisi konusunda detaylı bir bilgi sahibi olmayı gerektirir. Boyunda kitle ile başvuran hastalara

Detaylı

Laparaskopik Sağ Adrenalektomi. Prof Dr Seher Demirer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi

Laparaskopik Sağ Adrenalektomi. Prof Dr Seher Demirer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi Laparaskopik Sağ Adrenalektomi Prof Dr Seher Demirer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi Laparoskopik Sürrenal Cerrahisindeki Teknikler Endoskopik adrenalektomi

Detaylı

Akciğer Kanserinde Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) ve Robotik Cerrahi

Akciğer Kanserinde Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) ve Robotik Cerrahi Akciğer Kanserinde Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) ve Robotik Cerrahi Ali Çelik Giriş Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) İlk defa 19. yy başlarında Hans Christian Jacobeus tarafından,

Detaylı

PLEVRAL EFÜZYONLU HASTALARDA SERUM C- REAKTİF PROTEİNİN TANISAL DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI

PLEVRAL EFÜZYONLU HASTALARDA SERUM C- REAKTİF PROTEİNİN TANISAL DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HEYBELİADA SANATORYUMU GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM - ARAŞTIRMA HASTANESİ ŞEF DR ARMAĞAN HAZAR PLEVRAL EFÜZYONLU HASTALARDA SERUM C- REAKTİF PROTEİNİN TANISAL DEĞERİNİN

Detaylı

PLEVRAL EFÜZYONLARDA TRANSÜDA-EKSÜDA AYIRIMINDA sl-selectin DÜZEYLERİNİN TANI DEĞERİ

PLEVRAL EFÜZYONLARDA TRANSÜDA-EKSÜDA AYIRIMINDA sl-selectin DÜZEYLERİNİN TANI DEĞERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ VE GÖĞÜS CERRAHİSİ MERKEZİ ŞEF: Doç. Dr. GÜNGÖR ÇAMSARI PLEVRAL EFÜZYONLARDA TRANSÜDA-EKSÜDA AYIRIMINDA sl-selectin DÜZEYLERİNİN TANI DEĞERİ

Detaylı

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş Timik maligniteler, farklı kliniklerden veri havuzu oluşturmayı zorunlu kılacak kadar görece olarak nadir görülürler. Bunun sonucunda terimlerin

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI TİROGLOBULİN SEVİYESİ YÜKSEK, IYOT-131 TÜM VÜCUT TARAMA SİNTİGRAFİSİ NEGATİF DİFERANSİYE

Detaylı

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Ekber ŞAHİN*, Adem GÜNGÖR*, Akın KAYA** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE EDİNİLMİŞ HEMİTORAKS ASİMETRİSİ ÜZERİNE GEÇ DÖNEM ETKİLERİ

KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE EDİNİLMİŞ HEMİTORAKS ASİMETRİSİ ÜZERİNE GEÇ DÖNEM ETKİLERİ T.C. S.B. İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef : Doç. Dr. H.Semih Halezeroğlu KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI

Detaylı

Akciğerin Metastatik Tümörleri

Akciğerin Metastatik Tümörleri Murat ÖZKAN*, Arif Osman TOKAT**, Şevket KAVUKÇU* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi, ANKARA Akciğerin metastatik

Detaylı

Pediatrik Yaş Grubunda Torasik Cerrahi Uygulanan Olguların Analizi #

Pediatrik Yaş Grubunda Torasik Cerrahi Uygulanan Olguların Analizi # Pediatrik Yaş Grubunda Torasik Cerrahi Uygulanan Olguların Analizi # Suat GEZER*, Tamer ALTINOK**, Hasan TÜRÜT*, S. Ş. Erkmen GÜLHAN*, Sadi KAYA*, A. İrfan TAŞTEPE* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Gökhan ÇELİK*, Akın KAYA* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Bronchoscopy Intensive Care Unit Key Words: Brochoscopy,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

Detaylı