The Explication of Primary School Students Perfectionist Properties with Irrational Beliefs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Explication of Primary School Students Perfectionist Properties with Irrational Beliefs"

Transkript

1 Elementay Education Online, 8(3), , lköetim Online, 8(3), , [Online]: The Explication of Pimay School Students Pefectionist Popeties with Iational Beliefs Bülent Dilmaç 1, Didem Aydo"an 2, Nemin Kouklu 3, M. Engin Deniz 4 ABSTRACT: This study aims to exploe the elationships between Pimay School Key Stage II students pefectionism as a pesonality tait and iational beliefs and to investigate whethe iational beliefs pedict pefectionism. The sample of eseach consisted of 532 students in Konya, Tukey, 253 of which wee male and 279 wee female. Iational Beliefs Scale fo Adolescents, Multidimensional Pefectionism Scale and Pesonal Infomation Fom wee used as data collection mateials. Peason s Poduct Moments Coelation and multiple egession analysis wee conducted fo statistical data analysis. The esults of the study indicated a positive coelation between iational beliefs and inteest in eos, distust in behavious, family expectations and paental citicism. Moeove, the esults suggested that demand fo success could account fo the following dimensions; inteest in eos, inteest in behavious, family expectations, paental citicism and pesonal citicism. Analysis of the data also indicated that demand fo espect accounted fo inteest in behavious, family expectations, paental citicism, pesonal citicism and ode and that demand fo comfot accounted fo inteest in eos, paental citicism, pesonal citicism and ode. Key Wods : Iational Beliefs, Pefectionism SUMMARY Pupose and significance: The aim of this eseach is to investigate pefectionism taits of peadolescent students in elation to thei iational beliefs. Within this geneal line of eseach, two main eseach questions wee addessed: 1. Do iational beliefs account fo students pefectionism tait?, 2. Ae students pefectionism tait and iational beliefs elated? A pefectionist student could face cetain negative feelings and situations when she/he fails to fulfil self-set tagets. The student could expeience guilt, shame, anxiety, hesitation, low self-confidence and low self-efficacy. This negative expeience could negatively influence students academic motivation and success and could even esult in moe seious psychological disodes. This findings of the eseach ae impotant in investigating these pocesses. Methods: The study had a elational suvey model. The population consisted of 7 and 8 th gade students egisteed at pimay schools in Konya. The sample consisted of 532 andomly selected 7 and 8 th gade pimay school students in the same city. 238 students in the sample wee egisteed at 7 th gade and 294 wee at 8 th gade. 279 students of the sample wee female while 253 wee male. The data was gatheed by The Iational Beliefs Scale (Çivitçi, 2006), Multidimensional Pefectionism Scale (MCsClC & Özbay, 2003) and a questionnaie which was developed by the eseaches. Peason s Poduct Moments Coelation technique and Multiple Regession Analysis wee adopted as data analysis techniques. Results: The findings indicated that as students level of iational beliefs inceased so did thei inteest in eos in elation to a task o situation. A student who has iational beliefs is moe inteested in his/he failue o eos in the couse. Anothe finding of the study suggested that demand fo success, demand fo comfot and demand fo espect sub-dimensions of iational beliefs scale accounted fo the students inteest in eos. Discussion and Conclusions: Positive coelations wee obtained between iational beliefs and inteest in eos, distust in behavious, family expectations and paental citicism. Findings also suggested that demand fo success explained fo inteest in eos, inteest in behavious, paental citicism and pesonal citicism dimensions while demand fo espect accounted fo inteest in behavious, family expectations, paental citicism, pesonal citicism and ode. Likewise demand fo comfot was found to account fo inteest in eos, paental citicism, pesonal citicism and ode dimensions. 1 D. Selçuk Ünivesitesi, Ahmet KeleJolu Eitim Fakültesi, 2 AaJ. Gö., Adnan Mendees Ünivesitesi, Eitim Bilimlei Bölümü 3 Yd.Doç.D., Adnan Mendees Ünivesitesi, Eitim Bilimlei Bölümü, 4 Doç.D., Selçuk Ünivesitesi, Teknik Eitim Fakültesi, Eitim Bilimlei Bölümü,

2 3lkö"etim Ö"encileinin Mükemmeliyetçilik Özellikleinin Mant6kd676 3nançlala Aç6klanabilili"i Bülent Dilmaç 5, Didem Aydo"an 6, Nemin Kouklu 7, M. Engin Deniz 8 ÖZ: Bu aajtcmancn amacc ilköetim II. Kademe öencileinin mükemmeliyetçilik kijilik özellikleinin mantckdcjc inançlala olan ilijkisini belilemek ve mantckdcjc inançlacn mükemmeliyetçilik özellikleini yodaycp yodamadccnc saptamaktc. AaJtCmanCn öneklemi Konya ilinde faklc okullada öenim göen 253 ü ekek ve 279 u kcz olmak üzee toplam 532 öenciden olujmaktadc. AaJtCmada veile Egenle çin MantCkdCJC nançla Ölçei (Çivitçi, 2006), Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçei (MCsClC & Özbay, 2003) ve KiJisel Bilgi Fomu kullanclaak toplanmcjtc. Veilein istatistiksel analizinde peason momentle çapcmc koelasyonu ve çoklu egesyon analizi kullanclmcjtc. AaJtCmanCn sonuçlacna göe; mantckdcjc inançla ile mükemmeliyetçilik alt boyutlacndan hatalaa kajc ilgi, davancjladan Jüphe, aile beklentilei ve ebeveynsel elejtii aascnda pozitif yönde anlamlc ilijkile bulunmujtu. AyCca bajac talebinin hatalaa kajc ilgi, davancjlaa kajc ilgi, aile beklentilei, ebeveynsel elejtii ve kijisel elejtii boyutunu açcklayabildii, saygc talebinin davancjlaa kajc ilgi, aile beklentilei, ebeveynsel elejtii, kijisel elejtii ve düzeni açcklayabildii ve ahatlck talebinin hatalaa kajc ilgi, ebeveynsel elejtii, kijisel elejtii ve düzen boyutunu açcklayabildii sonuçlacna ulajclmcjtc. Anahta Kelimele: MantCkdCJC nançla, Mükemmeliyetçilik. G3R3? AkClcC olmayan inançlacn uh salcc üzeinde olumsuz etkilei olduu bilinmektedi. Ellis e göe, insancn poblemleinin kaynacncn büyük bi çounluu mantckscz düjüncelee balcdc. Ellis (1993), insanlacn içinde bulunduklac kültüün ve ailelein istekleine uygun olaak bajacyc tecih ettikleini ve bajacscz olduklacnda ya da onaylanmadcklacnda hayal kccklcc ve engellenmij hissettikleini ifade ede. Ellis, ahatsczlck veen hemen he duygunun üç temel mantckscz inançladan bi ya da biden çou ile yakcndan balantclc olduunu ilei sümektedi. Bu düjüncele, 1. yisini yapmalcycm ve tüm bajaclacm takdi edilmeli, aksi halde ije yaamaz biisi olacacm. 2. Bana kajc nazik, düjünceli ve adaletli olmalcscn, aksi halde puan kaybedesin. 3. YaJam kojullacm iyi ve ahat olmalc, böylece istediim he Jeyi çok fazla çaba safetmeden ve ahatsczlck duymadan elde edebilmeliyim, aksi takdide bu lanet bi dünyadc ve hayat yajamaya demez (Ellis, 1977 den akt: Nelson-Jones, 1982). Egenlede mantckdcjc inançlaa balc olaak olujan olumsuz duygulacn yajandcc eveleden biisi de ilk egenlik (ealy adolescence) dönemidi. Egenliin bajlacnda ijlevsel ve ijlevsel olmayan düjüncele egenin mükemmeliyetçi bi kijilik özellii olujtumascnda oldukça önemli bi etkiye sahip olabilmektedi. Jlevsel düjünceye sahip olan bieyle, istenmeyen olaylala az ya da çok kajclajacaklacnc bilile. Bazen kijile üzüntü, pijmanlck, hojnutsuzluk ve ahatsczlck gibi bi takcm duygula da yajala. Geçekçi düjünüldüünde mükemmel olunmadccnc, bazen bajacsczlca uaycp hata yapclabilineceini kabul edele. Mükemmeliyetçilik pek çok aajtcmaccncn ilgisini çekmekle bilikte, mükemmeliyetçilik tancmlamalacnda bi uzlajma olmadcc göülmektedi. TanCmlada uzlajma olmamascncn nedenlei ise; yüksek düzeyde bajaclc ve yetenekli bieyleden mükemmeliyetçi kijilein ayclmamasc olabilmektedi. Buns (1980), mükemmeliyetçilei kendilik deeini tamamcyla bajac ve veimlilik teimleiyle ölçen ve imkânscz amaçlaa dou zolayccc ve CsacC bi Jekilde çaba gösteen bieyle olaak tancmlanc. Hewitt ve Flett (1990,1991), mükemmeliyetçilii patolojik bi olgu olaak ele almcj ve mükemmeliyetçilii kendine yönelik, bakasna yönelik ve sosyal kaynakl olmak üzee üç boyutta tancmlamcjladc. KiJinin kendisine yönelik mükemmeliyetçilii, bieyin kendisine yönelttii davancjlac içei. Bundan dolayc; kijinin kendisine yönelik mükemmeliyetçilii, kijinin kendisi için yüksek standatla yelejtimesi, kendi davancjcnc set bi Jekilde deelendimesi ve bu 5 D. Selçuk Ünivesitesi, Ahmet KeleJolu Eitim Fakültesi, 6 AaJ. Gö., Adnan Mendees Ünivesitesi, Eitim Bilimlei Bölümü 7 Yd.Doç.D., Adnan Mendees Ünivesitesi, Eitim Bilimlei Bölümü, 8 Doç.D., Selçuk Ünivesitesi, Teknik Eitim Fakültesi, Eitim Bilimlei Bölümü, 721

3 davancjcnc uygun bulmamascnc içei. Dieleine yönelik mükemmeliyetçilik, kijinin dieleinin yeteneklei hakkcnda beklenti ve inançlacnc içei. Dieleine yönelik mükemmeliyetçilikte kiji, doudan dieleini suçlama, güvenin olmaycjc ve dieleine kajc kin hissetme gibi duygula yajamaktadc. Sosyal düzene yönelik mükemmeliyetçilikte ise, die önemli kijile taafcndan tancmlanan standat ve beklentilei elde etme ihtiyaccnc algclamayc içei (Hewitt ve Flett, 1990). Sosyal düzene yönelik mükemmeliyetçile, önemli dieleinin kendilei için geçekçi olmayan standatlaa sahip olduu, set bi Jekilde deelendiildiklei, mükemmel olmalac için baskc yaptcklac inancc ya da algclamascnc içemektedi (Hewitt ve Flett, 1990). YapClan çalcjmala, mükemmeliyetçiliin algclanan kijilik yapcsc ve süekli kaygc (Tunce ve Voltan-Aca,2006), depesif semptomla (Flett, Hewitt, Gahowitz ve Matin, 1997), stes (Rice, Vegaa ve Aldea, 2006), obsesif-kompulsif bozuklukla (Rhemaume, Ladouceu ve Feeston, 2000) ve depesyonla (Eözkan, 2009) ilijkili olduunu otaya koymujtu. KiJinin kendisine yönelik mükemmeliyetçilii, yüksek düzeyde algclanan benlik kontolü, düjük düzeyde bajac motivasyonuyla pozitif ilijkilidi. Hewitt, Flett ve Webe (1994), mükemmeliyetçilik alanlac ve intiha düjüncesi aascndaki ilijkiyi aajtcmcjla ve kijinin kendisi taafcndan tancmlanan mükemmeliyetçilik ve sosyal düzene yönelik mükemmeliyetçilik alanlacndaki kijilein daha çok intiha düjüncesiyle ilgilendiklei sonucunu elde etmijti. Flett, Hewitt, Blankstein, Solkin ve Bunschot (1996) sosyal düzene yönelik mükemmeliyetçilik ve sosyal poblem çözme beceilei aascnda düjük düzeyde anlamlc bi ilijki olduu sonucuna ulajmcjladc. Dielei taafcndan tancmlanan mükemmeliyetçilik, atan paanoya ve fobik semptomlala ilgilidi ( Hewitt ve Flett, 1991). Flett, Hewitt, Blankstein ve Koledin (1991), mükemmeliyetçilik ve iasyonel düjünce aascndaki ilijkiyi incelemijledi. ÇalCJmada, mükemmeliyetçiliin alanlacyla kijinin kendisi taafcndan mükemmeliyetçilik aascnda pozitif ilijki bulunmujtu, dieleine yönelik mükemmeliyetçilik ile çok az bi ilijki ve sosyal düzene yönelik mükemmeliyetçilik kijinin kendisi için yüksek beklentile, sosyal onay için istek, suçlulua eilim ve ajcc kaygcyla anlamlc ilijkile bulunmujtu. Egenlede toplam mantckdcjc inançla ve ahatlc talebi attckça algclanan sosyal beceilein azaldcc, bajac talebi ve sosyal beceile aascnda anlamlc bi ilijkinin olmadccnc sonucuna ulajclmcjtc (Çivitçi ve Çivitçi, 2009). BazC aajtcmacclaa göe, mükemmeliyetçilik iki faklc fom Jeklinde tancmlanmaktadc; nomal, salcklc, fonksiyonel ve uyumlu mükemmeliyetçi olaak tancmlanan pozitif Jekli ve nevotik, salcklc olmayan, fonksiyonel olmayan olumsuz mükemmeliyetçi olaak tancmlanan negatif Jekli bulunmaktadc (Rhemaume ve di., 2000; Rice, Ashby ve Slaney, 1998; Stumpf ve Pake, 2000; Tey-Shot, Owens, Slade, ve Dewey, 1995). Feud (1959), mükemmeliyetçilii yüksek bajac için katc istekle belileyen abatclmcj süpeegonun bi göstegesi olaak kabul etmektedi (Akt: MCsClC- TaJdemi, 2003). Buns (1980), mükemmeliyetçilei kendilik deeini tamamcyla bajac ve veimlilik teimleiyle ölçen ve imkânscz amaçlaa dou zolayccc ve CsacC bi Jekilde çaba gösteen bieyle olaak tancmlamcjtc. Uyumsuz mükemmeliyetçile yajamlacnda daha fazla stes algclama eilimindedile ve onla aync zamanda kendileine, çeveleindeki insanlaa ve konulaa kajc daha katc bi Jekilde yaklajmaktadcla (Rice ve di., 2006). Gilman ve Ashby (2003), uyumlu mükemmeliyetçilein uyumsuz mükemmeliyetçi ve mükemmeliyetçi olmayanlaa göe yajamlacndan daha fazla doyum saladcklacnc belitmijledi. Buns ve Fedewa (2004), pozitif ve negatif mükemmeliyetçilein aascnda geçek bi fak olduunu vugulamcjladc. YaptCklaC aajtcmancn sonucunda, negatif mükemmeliyetçilein stesli duumla için olumsuz baja çckma beceisi segiledikleini ve daha zaycf düjünme yapcscna sahip olduklacnc aync zamanda pozitif mükemmeliyetçilein poblemleiyle aktif olaak çözüm bulmaya çalcjtcklac sonucunu elde etmijledi. Pozitif mükemmeliyetçile kendileini pozitif kalcplala, negatif mükemmeliyetçile ise kendileini yalnczca negatif kalcplala telkin etmektedile. Mükemmeliyetçilik, genelde beabeinde ajcc zo, hatta ulajclmasc imkânscz hedefle getii (Antony ve Swinson, 2000). Mükemmeliyetçi olan bi öenci, kendisi için beliledii hedeflee ulajamaycnca bi takcm olumsuz duygu ve duumla kajc kajcya kalabilmektedi. Suçluluk, utanç, kaygc, kaasczlck, düjük kendine güven ve düjük yetesizlik hissi yajayabili. YaJanan bu olumsuz duum öencinin akademik motivasyonunu ve bajacscnc olumsuz yönde etkilemekte ve hatta daha ciddi psikolojik ahatsczlcklaa neden olabilmektedi. Bu balamdan haeketle ön egenlik dönemi içeisinde bulunan öencilein mükemmeliyetçilik özellikleinin mantckdcjc inançlala incelenmesi bu aajtcmancn amaccnc olujtumaktadc. Bu amaç doultusunda ajacdaki soulaa yanct aanmcjtc. 1. Öencilein mükemmeliyetçilik özelliklei ve mantckdcjc inançla aascnda bi ilijki va mc? 722

4 2. Öencilein mükemmeliyetçilik özelliklei, mantckdcjc inançlala açcklanabilmekte midi? YÖNTEM Even ve Öneklem Bu aajtcma ilijkisel taama modelinde geçeklejtiilmijti. AaJtCma evenini Konya ilinde öenim gömekte olan ilköetim 7. ve 8.sCnCf öencilei olujtumaktadc. Öneklemini ise, öenim gömekte olan öencile aascndan tesadüfi küme önekleme yöntemi ile seçilen 532 ilköetim 7. ve 8.sCnCf öencisi olujtumaktadc. AaJtCma gubundaki öencilein 238 i 7.sCnCf öencisidi ve 294 öencide 8.sCnCf öencisidi. AaJtCmaya katclan öencilein 279 u kcz ve 253 ü ekek öencidi.yaj otalamalac ise 13,44 (ss:.75) tü. Vei Toplama Aaçla6 Egenle 3çin Mant6kd676 3nançla Ölçe"i AaJtCmada öencilein mantckdcjc inanç düzeyleini belilemek için Çivitci (2006) taafcndan gelijtiilen Egenle çin MantCkdCJC nançla Ölçei (EMÖ) kullanclmcjtc. EMÖ, üç alt boyutta ye alan toplam 21 olumlu maddeden olujmaktadc. BaJaC talebi alt ölçeinde sekiz madde (1, 3, 6, 7, 10,13, 16, 19); ahatlck talebi alt ölçeinde yedi madde (5, 8, 9, 14, 17, 20, 21) ve saygc talebi alt ölçeinde altc madde (2, 4, 11, 12, 15, 18) bulunmaktadc. Ölçekte Liket tipi 5 li deecelemeye dayalc seçenekle bulunmaktadc. Bu seçenekle; (1) Hiç katclmcyoum, (2) Biaz katclcyoum, (3) KaasCzCm, (4) Çounlukla katclcyoum, (5) Tamamen katclcyoum biçiminde düzenlenmijti. Ölçekten alcnan yüksek puanla, mantckdcjc inanç düzeyinin de yüksek olduunu göstemektedi. EMÖ nün yapc geçelii çalcjmascnda faktö analizi yapclmcj ve faktö yüklei.40 ile.69 aascnda deijen ve toplam vayanscn %33 ünü açcklayan üç faktö elde edilmijti. Ölçek maddeleinin ye aldcklac alt ölçekle olan madde-test koelasyonlac.28 ile.68 aascnda deijmektedi. Alt ölçeklein kendi aalacnda ve ölçein toplam puancyla olan koelasyon deelei, ölçein bütününün homojen bi yapcda olduunu ve alt boyutlacncn da bibiinden bacmscz deijkenlei ölçtüünü göstemektedi. Ölçein uyum (concuent) geçelii çalcjmascnda EMÖ toplam puan ve alt ölçeklei ile Çocukla için Depesyon Ölçei ve SCnav KaygCsC Envantei puanlac aascnda anlamlc koelasyonla elde edilmijti. AyCt edici (disciminant) geçelik çalcjmascnda, EMÖ nün toplam puancncn ve he üç alt ölçeinin, scnav kaygcsc alt ve üst guplacnc; saygc talebi alt ölçei dcjcnda da depesyon alt ve üst guplacnc bibiinden ayct edebildii gözlenmijti. EMÖ nün üç hafta aayla iki kez uygulanmasc elde edilen puan deijmezliine ilijkin güvenilik katsaycsc ölçein toplam puanc için.82, bajac talebi alt ölçei için.84, ahatlck talebi alt ölçei için.75 ve saygc talebi alt ölçei için.67 bulunmujtu. Ölçein iç tutalck (Conbach alfa) katsayclac da toplam puan için.71, bajac talebi alt ölçei için.62, ahatlck talebi alt ölçei.61 ve saygc alt talebi için.57 di. Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçe"i Çok boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeinin Tükçe uyalamasc Özbay ve TaJdemi (2003) taafcndan yapclmcjtc. Fost ve akadajlac taafcnfan tancmlanan mükemmeliyetçilik eilimlei gelijtidiklei 35 maddelik Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçei nin alt ölçek ve toplam puanlac ile deelendiilmektedi. Ölçein Tükçe ye uyalanmasc çalcjmasc deijik Fen liseleinde okuyan 489 öenci üzeinde geçeklejtiilmijti. KaJCt tecüme ijlemleinden sona, testin geçeliliine ilijkin çalcjmala, yapc geçelilii konusunda bulgula elde edilmijti. Faktölenebililik incelenmesinden sona, 35 maddelik mükemmeliyetçilik tutumlacna ilijkin ölçein, oijinal çözümlenmesine benze olaak 6 faktö çözümlemesi içeisinde açcklanabililii belilenmijti. Oijinal ölçekten faklc olaak 4. ve 34. maddele faklc faktö yapclac içeisinde açcklanmcjladc. Düzen/Tetip, DavanCJladan Yüphe, Ebeveynsel EleJtii, Hatalaa AJCC lgi, Aile Beklentilei ve KiJisel Standatla olaak youmlanan ve adlandcclan faktöle toplam vayanscn 47.8 ini açckladcc belilenmijti. Testin güvenilii maddele aasc iç tutalclck yöntemiyle geçeklejtiilmij ve alfa deeleinin genel ve alt testlei için.63 ile.87 aascnda deijtii bulunmujtu. (Özbay & TaJdemi, 2003). 723

5 Veilein Analizi AaJtCma veilei, SPSS 16 pogamcna giileek, bu pogamda analizle geçeklejtiilmijti. AaJtCmanCn analizinde, mantck dcjc inançla ile mükemmeliyetçilik kijilik özelliklei aascndaki ilijkiye belilemek amaccyla Peason Momentle ÇapCm koelasyon katsaycsc ve mantck dcjc inançla ile mükemmeliyetçilik ölçei alt boyutlacnc açcklama gücünü belilemek amaccyla da Çoklu Regesyon Teknii kullanclmcjtc. BULGULAR Bu bölümde aajtcmancn alt poblemleinde ye alan soulaa yanct aamak için yapclan istatistik ijlemlei sonucunda elde edilen bulgulaa ye veilmijti. AaJtCma deijkenlei aascndaki ilijkiyi gömek ve youmlamalaa ve egesyon analizine katkcda bulunmak amaccyla koelasyon analizine ye veilmijti. Mükemmeliyetçilik ve mantck dcjc inançla aascndaki ilijki peason momentle koelasyon çapcmc teknii ile incelenmijti. Tablo 1: Mantkd Toplam Puanla ile Mükemmeliyetçi Kiilik Özelliklei aasndaki iliki Hatalaa AJCC lgi.34** DavanCJladan Yüphe.10* Aile Beklentilei.12** Ebeveynsel EleJtii.29** KiJisel Standatla.06 Düzen.01 *p <.05 **p <.01 Tablo1 incelendiinde, öencilein mantckdcjc inançlac ile mükemmeliyetçiliin alt boyutlacndan hatalaa kajc ilgi ( =.34, p<.01), davancjladan Jüphe (=.10, p<.05), aile beklentilei (=.12, p<.01) ve ebeveynsel elejtii (=.29, p<.01) aascnda pozitif yönde anlamlc ilijkile bulunmujtu. Tablo 2: Mantkd %nançlan Hatalaa A %lgiyi Açklama ve Yodama Gücü DeiJken Standat Hata t p kili BaJaC Talebi RahatlCk Talebi SaygC Talebi R=0.445 R 2 =0.198 F= p=.001 Tablo 2 incelendiinde mantckdcjc inançlacncn bütün olaak mükemmeliyetçiliin alt boyutu olan hatalaa ajcc ilgiyi yodadcc göülmektedi. (R=0.445, R 2 =0.198, F=43.351, p<.001). MantCkdCJC inançla (BaJaC talebi, RahatlCk talebi, SaygC talebi) mükemmeliyetçiliin hatalaa ajcc ilgi alt boyutunda toplam vayanscn % 19.8 ini açcklamaktadc. Regesyon katsayclacncn anlamlclccna ilijkin t testi sonuçlac incelendiinde en önemli yodaycccncn bajac talebi ( =.255), ikinci olaak ahatlck talebi ( =.254) ve üçüncü olaak ta saygc talebinin ( =.097) olduu göülmektedi. Tablo 3: Mantkd %nançlan Davanladan 1üpheyi Açklama ve Yodama Gücü DeiJken Standat Hata t p kili BaJaC Talebi RahatlCk Talebi SaygC Talebi R=0.154 R 2 =0.024 F=4.263 p=

6 Tablo 3 incelendiinde mantckdcjc inançlacncn bütün olaak mükemmeliyetçiliin alt boyutu olan davancjladan Jüpheyi yodadcc göülmektedi. ( R=0.154, R 2 =0.024, F=4.263, p<.005). MantCkdCJC DeiJken Standat Hata t P kili BaJaC Talebi RahatlCk Talebi SaygC Talebi inançla (BaJaC talebi, RahatlCk talebi, SaygC talebi) mükemmeliyetçiliin davancjladan Jüphe alt boyutunda toplam vayanscn % 2.4 ünü açcklamaktadc. Regesyon katsayclacncn anlamlclccna ilijkin t testi sonuçlac incelendiinde en önemli yodaycccncn bajac talebi (] =.123) olduu göülmektedi. Tablo 4: Mantkd %nançlan Aile Beklentileini Açklama ve Yodama Gücü R=0.187 R 2 =0.035 F=6.367 p=.001 Tablo 4 incelendiinde mantckdcjc inançlacncn bütün olaak mükemmeliyetçiliin alt boyutu olan aile beklentileini yodadcc göülmektedi. (R=0.187, R 2 =0.035, F=6.367, p<.001). MantCkdCJC inançla (BaJaC talebi, RahatlCk talebi, SaygC talebi) mükemmeliyetçiliin aile beklentilei alt boyutunda toplam vayanscn % 3.5 ini açcklamaktadc. Regesyon katsayclacncn anlamlclccna ilijkin t testi sonuçlac incelendiinde en önemli yodaycccncn saygc talebi (] =.150) sonascnda ise bajac talebinin (] =.112) olduu göülmektedi. Tablo 5: Mantkd %nançlan Ebeveynsel Eletiiyi Açklama ve Yodama Gücü DeiJken Standat Hata t p kili BaJaC Talebi RahatlCk Talebi SaygC Talebi R=0.395 R 2 =0.156 F= p=.001 Tablo 5 incelendiinde mantckdcjc inançlacncn bütün olaak mükemmeliyetçiliin alt boyutu olan ebeveynsel elejtiiyi yodadcc göülmektedi. (R=0.395, R 2 =0.156, F=32.478, p<.001). MantCkdCJC inançla (BaJaC talebi, RahatlCk talebi, SaygC talebi) mükemmeliyetçiliin ebeveynsel elejtii alt boyutunda toplam vayanscn % 15.6 scnc açcklamaktadc. Regesyon katsayclacncn anlamlclccna ilijkin t testi sonuçlac incelendiinde en önemli yodaycccncn ahatlck talebi (] =.323) sonascnda ise bajac talebinin (] =.111) olduu göülmektedi. Tablo 6: Mantkd %nançlan Kiisel Standatla Açklama ve Yodama Gücü DeiJken Standat Hata t p kili BaJaC Talebi RahatlCk Talebi SaygC Talebi R=0.250 R 2 =0.062 F= p=

7 Tablo 6 incelendiinde mantckdcjc inançlacncn bütün olaak mükemmeliyetçiliin alt boyutu olan kijisel standatlac yodadcc göülmektedi. (R=0.250, R 2 =0.062, F=11.698, p<.001). MantCkdCJC inançla (BaJaC talebi, RahatlCk talebi, SaygC talebi) mükemmeliyetçiliin kijisel standatla alt boyutunda toplam vayanscn % 6.2 sini açcklamaktadc. Regesyon katsayclacncn anlamlclccna ilijkin t testi sonuçlac incelendiinde en önemli yodaycccncn ahatlck talebi (] =.205), ikici olaak saygc talebi (] =.-153) ve üçüncü olaakta bajac talebinin (] =.146) olduu göülmektedi. Tablo 7: Mantkd %nançlan Düzeni Açklama ve Yodama Gücü DeiJken Standat Hata t p kili BaJaC Talebi RahatlCk Talebi SaygC Talebi R=0.222 R 2 =0.049 F=9.109 p=.001 Tablo 7 incelendiinde mantckdcjc inançlacncn bütün olaak mükemmeliyetçiliin alt boyutu olan düzeni yodadcc göülmektedi. (R=0.222, R 2 =0.049, F=9.109, p<.001). MantCkdCJC inançla ( BaJaC talebi, RahatlCk talebi, SaygC talebi) mükemmeliyetçiliin düzen alt boyutunda toplam vayanscn % 4.9 unu açcklamaktadc. Regesyon katsayclacncn anlamlclccna ilijkin t testi sonuçlac incelendiinde en önemli yodaycccncn saygc talebi (] =.186) daha sona ise ahatlck talebi (] =.-127) nin olduu göülmektedi. TARTI?MA ve YORUM AaJtCmada elde edilen bulgula sonucunda; öencilein mantckdcjc inançlac attckça bi göev ya da duuma ilijkin hatalaa yönelik ilgilei de atmaktadc. MantCkdCJC inançlaa sahip olan bi öenci, desleinde bajacsczlccyla ya da yaptcc hatalala çok mejgul olu. AslCnda bunun altcnda kususuz olma düjüncesi ye almaktadc. Hatalaa ajcc ilgide, mükemmeliyetçi kijinin bajaclc olma ihtiyaccndan çok bajacsczlck kokusu yatmaktadc. Hatalaa ajcc ilgi mükemmeliyetçilein bajac ihtiyaccndan ziyade bajacsczlck kokusu ile amaçlac için çaba göstemesine yol aça. Yani bu düjüncenin altcnda; pefomans mükemmel ya da kususuz olmalcdc (Buns, 1980). ÇalCJmada bi die sonuç ise, öencilein hatalaa kajc ilgisini, mantckdcjc inançlacn alt boyutlac olan bajac talebi, ahatlck ve saygc talebi açcklamaktadc. Öencinin yaptcc ijlede mutlaka bajaclc olma düjüncesi, yajamcn daha ahat ve kolay olmasc yönünden mantckdcjc inanca sahip olma ve saygc istei kijinin hatalaa kajc olan ilgisini atcmaktadc. KiJinin hatalaa kajc ilgisi, kijinin kendine yönelik mükemmeliyetçilik tancmlamascna benzedi (Fost, Moten, Lahaat, ve Rosenblate, 1990). Flett ve di. ( 1991), mükemmeliyetçiliin alanlac olan kijinin kendisi için mükemmeliyetçilik, dielei taafcndan tancmlanan mükemmeliyetçilik ve toplum taafcndan tancmlanan mükemmeliyetçilikle iasyonel inançla aascndaki ilijkiyi incelemijledi. Yüksek kijisel beklentile, bajkalac taafcndan onaylanma ihtiyacc, suçlulua eilim, duygusal soumsuzluk, ajcc kaygcyla ilgilenme, poblemden kaçcnma ve mükemmel çözüm için zounluluk hissetme gibi iasyonel düjüncele attckça mükemmeliyetçiliinde attcc sonucuna ulajmcjladc. AaJtCmanCn bi bajka sonucuna göe, öencilein davancjlacndan Jüphe etmesi, mantckdcjc inançlala pozitif ilijkilidi. AyCca mantckdcjc inanccn bajac talebi boyutu, davancjlaa kajc ilgiyi atcmaktadc. YapClan bi göev ya da yeine getiilen bi soumlulukta öenci; kendi pefomanscna yönelik ijlevsel olmayan memnuniyetsiz düjüncelee sahip ise, öencinin mükemmeliyetçi olma özellii atacak ve öenci olumsuz bi mükemmeliyetçi özellik gösteecekti. Olumsuz mükemmeliyetçilik salcklc olmayan, mükemmeliyetçilik tüüdü. Olumsuz mükemmeliyetçi özellie sahip olan kiji, çok set ve ulajclamaz standatla koyma, kendi pefomanscndan memnun olmama ve yeteneklei konusunda kaasczlck ve endije duyma gibi iasyonel düjüncelee sahipti (Enns, Cox ve Claa, 2002). Mükemmeliyetçi insanla genellikle ya kendilei ya da bajkalac için geçekçi olmayan ajcc yüksek standatla belilele. Bazen bieyin ulajabilecei mantcklc bi hedefe ulajmak için mevcut pefomanscnc yükseltmek üzee kendisine standatla belilemesi faydalc bi Jeydi. Ancak mükemmeliyetçilik genellikle beabeinde ajcc zo hatta ulajclmasc imkanscz hedefle getii. Stoebe ve Rambow (2007), yaj aascndaki egenlele yaptcklac çalcjmada, öencilein 726

8 okul içeisinde mükemmel olmak için çaba saf etmelei attckça daha fazla bajacscz olduklac sonucunu elde etmijledi. Mükemmeliyetçi bieyle ajcc deecede yüksek beklentilee sahiptile. KiJinin, bu beklentilee sahip olmascnda ebeveynlein elejtii ve beklentilei oldukça etkilidi. Ailelei taafcndan öencile için olujtuulan geçekçi olmayan beklentile, öencinin mükemmel olmalcycm aksi takdide ailem bana dee vemez gibi mantckdcjc düjüncelee kapclmalacna, egenin mükemmeliyetçi kiji olaak yetijmesine neden olmaktadc. Eözkan (2009), mükemmeliyetçi anababalacn çocuklac için ulajclmasc güç hedefle belileme ve çocuklacncn hatalacna kajc ajcc duyalc olmalac balamcnda özellikle egenlik döneminde davancj bozukluklacna ve depesyona neden olduunu belitmijti. KoJullu sevgi ve onay veilen bi çevede yetijen çocuk, sevgi ve onay için yüksek düzeyde mükemmeliyetçi özellik göstemektedi. KiJi, ebeveynin ajcc elejtiel ve katc olduunu hissettii zaman, bu duum mükemmeliyetçilik eilimine yol açabili. ÇalCJmadan elde edilen sonuca göe de, aile beklentilei ve elejtii mükemmeliyetçilik özelliiyle bilikte atmaktadc. AyCca, sahip olunan bajac, ahatlck ve saygc talebi ebeveynsel elejtiiyi de açcklayabildii sonucuna ulajclmcjtc. YapClan aajtcmala da, aileden gelen beklentilein ve baskclacn mükemmeliyetçilii attcdccnc ve mükemmeliyetçiliin pozitif yönleinden çok negatif yönleiyle ilijkili olduunu vugulamcjtc (Stöbe, 1998; Stump ve Pake, 2000). AlgClanan aile beklentilei ve elejtiilei mükemmeliyetçilikte önemli bi etkendi (Fost ve di., 1990). Anne-babalaCn çocuklacndan süekli olaak kususuzluk beklentileini, bajacya kojullu onaylac, bajacsczlck duumunda çocuklacn deesizlik ve yetesizlik gibi olumsuz duygulac gelijtimesine yol aça (Sapmaz, 2006). Mükemmeliyetçiliin düzen boyutu, temizlik ve düzen ile ilgili ajcc bi dütü duyma duumudu ve bieyin yajamcnda tetipliliine ne kada iyi eilimi olduunun yanscmascdc. Bu çalcjmada saygc boyutunun düzen boyutunu açcklayabildii sonucu da elde edilmijti. Düzen boyutu, olumlu mükemmeliyetçilikle ilgili bi duumdu ve olumlu mükemmeliyetçilik özellii gösteen biey, yüksek hedefle ve kijisel standatla koyma, bajaclala ödül alma çabasc ve yetenekleinin fakcnda olan kijidi ( Enns ve di., 2002). Tüm bu sonuçla dikkate alcndccnda, ön egenlik döneminde bulunan öencilein, mükemmeliyetçi kijile olaak yetijmeleinde etkili olan mantckdcjc inançlacnc fak etmesi ve bunlac daha ijlevsel hale getimeye yönelik psikoloji dancjma hizmetleinin veilmesi açcscndan oldukça önemlidi. AyCca, öencilein yetijmesinde oldukça etkili olan anne-baba ve öetmenlein öenci için geçekçi beklenti içeisinde bulunmalac, öencinin va olan kapasitesini gelijtimeye yönelik davancjlada bulunmasc geekmektedi. Bunlala bilikte mükemmeliyetçi ve mantckdcjc inançlacncn fazla olmasc kijinin uh salccnc olumsuz yönde etkileyeceinden psikolojik yadcm alma davancjcyla bilikte faklc yaj guplac üzeinde incelenmesi geekmektedi. KAYNAKÇA Antony, M. M. ve Swinson, R. P. (2000). Mükemmeliyetçilik, dost sandccncz düjman (When Pefect isn't Good Enough). Çevii: AslC AçCkgöz, stanbul: KualdCJC YayCnevi Ashby, J. S. & Rice, K. G. (2002). Pefectionism, dysfunctional attitudes, and self-esteem: A stuctual equations analysis. Jounal of Counseling and Development, 80 (2), Buns, D. D. (1980). The pefectionist s scipt fo self-defeat. Psychology Today. 41, Buns, L.R. & Fedewa, B. A. (2004). Cognitive styles: Links with pefectionist thinking. Pesonality and Individual Diffeences, 38, Çivitci, A. (2006). Egenle için mantckdcjc inançla ölçeinin gelijtiilmesi: Geçelik ve güvenilik çalcjmalac. Tük Psikolojik Danma ve Rehbelik Degisi, 3 (25), Çivitçi, A. & Çivitçi, N. (2009). lköetim öencileinde algclanan sosyal becei ve mantckdcjc inançla. %lkö?etim Online, 8 (2), Ellis, A. (1993). Reflections on ational-emotive theapy. Jounal of Consulting and Clinical Psychology. 61(2), Enns, M. W., Cox, B. J. & Claa, I. (2002). Adaptive and maladaptive pefectionism: Developmental oigins and association with depession poneness. Pesonality and Individual Diffeences. 33, Eözkan, A. (2009). lköetim Sekizinci SCnCf Öencileinde Depesyonun YodayCcClaC. %lkö?etim Online, 8 (2), Flett, G. L., Hewitt, P. L., Blankstein, R.K. & Koledin, S. (1991). Dimensions of pefectionism and iational thinking. Jounal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavio Theapy, 9(3),

9 Flett, G. L., Hewitt, P. L., Blankstein, R.K., Solkin, M. & Bunschot, V.M. (1996). Pefectionism, social poblem-solving ability, and psychological distess. Jounal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavio Theapy, 14(4), Flett, G. L., Hewitt, P. L., Gashowitz, M., & Matin, T. R. (1997). Pesonality, negative social inteactions, and depessive symptoms. Canadian Jounal of Behavioal Science, 29, Fost, R. O., Moten, P.A., Lahaat, C. & Rosenblate, R. (1990). The Dimensions of Pefectionisim, Cognitive Theapy and Reseach, 14, Gilman, R. & Ashby, J. S. (2003). A fist study of pefectionism and multidimensional life satisfaction among adolescents. The Jounal of Ealy Adolescence 23, Hewitt, P. L. & Flett, G. L. (1990). Pefectionism and depession: A multidimensional analysis. Jounal of Social Behavio and Pesonality, 5, Hewitt, P. L. & Flett, G. L. (1991). Pefectionism in the self and social contexts: conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Jounal of Pesonality and Social Psychology, 60(3), Hewitt, P. L., Flett, L.G. & Webe, C. (1994).Dimensions of pefectionism and suicide ideation. Cognitive Theapy and Reseach, 18(5), Nelson-Jones, R. (1982). The theoy and Pactise of Counsellikng Psychology, London : Cassell Educational Limited. MCsClC-TaJdemi, Ö. (2003).Üstün yetenekli çocuklada mükemmeliyetçilik, snav kaygs, benlik saygs, kontol oda?, öz-yetelik ve poblem çözme beceilei aasndaki ilikinin incelenmesi. (YayCnlanmamCJ Yüksek Lisans Tezi) Tabzon: Kaadeniz Teknik Ünivesitesi, Sosyal Bilimle Enstitüsü. Özbay, Y. & TaJdemi, Ö. (2003). Çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçe?i: Geçelik ve güvenilik çalmas. VII. Ulusal Psikolojik DanCJma ve Rehbelik Kongesi: Malatya, 9 11 Temmuz. Rheaume, J., Ladouceu, R. & Feeston, M., H., (2000). The pediction of obsessive-compulsive tendencies: does pefectionism play a significiant ole? Pesonality and Individual Diffeences, 28, Rice, G.K. Vegaa, T.D. & Aldea, A.M. (2006). Cognitive-affective medaitos of pefectionism and college student adjustment. Pesonality and Individual Diffeences, 40, Rice, K. G., Ashby, J. S., & Slaney, R. B. (1998). Self-esteem as a mediato between pefectionisim and depession: a stuctual equation analysis. Jounal of Counseling Psychology, 45, Sapmaz, F. (2006). Ünivesite ö?encileinin uyumlu ve uyumsuz mükemmeliyetçilik özellikleinin psikolojik beliti düzeylei açsndan incelenmesi. (YayCnlanmamCJ Yüksek Lisan Tezi) Sakaya: Sakaya Ünivesitesi, Sosyal Bilimle Enstitüsü. Stoebe, J. (1998). The fost multidimensional pefectionism scale evisited: moe pefect with fou dimensions. Pesonality and Individual Diffeences, 24, Stoebe, J. & Rambow, A. (2007). Pefectionism in adolescent school students: Relations with motivation, achievement, and well-being. Pesonal and Individual Diffeences, 42, Stump, H. & Pake, W. D. (2000). A hieachical stuctual analysis of pefectionism and its elation to othe pesonality chaacteistics. Pesonal and Individual Diffeences, 28, Tey-Shot, L. A., Owens, R. G., Slade, P.D. ve Dewey, M. E. (1995), Positive and Negative Pefectionism. Pesonality and Individual Diffeences, 18(5), Tunce, B. & Voltan-Aca, N. (2006) KaygC düzeylei faklc ünivesite hazclck scncfc öencileinin mükemmeliyetçilik özellikleinin incelenmesi. Kiz Degisi.14(2),

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki ARAŞTIRMA Hemşielik Öğencileinin Özsaygı Düzeylei ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumlaı Aasındaki İlişki Relationship Between the Level of Self-Esteem and Attitudes Towads Domestic Violence of Nusing Students

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Özlem KARAIRMAK. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Özlem KARAIRMAK. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Doç. D. Özlem KARAIRMAK ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem Kaaımak Doğum Taihi: 25 Nisan 1975 Öğenim Duumu: Deece Bölüm/Pogam Ünivesite Yıl Lisans Rehbelik ve Psikolojik ODTÜ 1997 Danışma Y. Lisans Rehbelik

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi

Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi İzmi D. Behçet Uz Çocuk Hast. Degisi 20; ():7-0 doi:0.5222/buchd.20.7 Klinik Aaştıma Down sendomlu çocuklaın anneleinin aile işlevleini algılama ve sosyal destek düzeyleinin değelendiilmesi Assessment

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ, PSİKOMOTOR BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ *

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ, PSİKOMOTOR BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ * ERBAŞ, M.K., GÜÇLÜ, M., ZORBA, E., İlköğetim 8. Sınıf Öğencileinin Anne-Baba Tutumlaının, Psikomoto Becei Düzeyleine Etkisi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spo Bilimlei Degisi, 2012, X (4) 131-138 İLKÖĞRETİM

Detaylı

THE SCALE FOR TENDENCIES OF USING ALTERNATIVE ASSESSMENT APPROACHES: RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES

THE SCALE FOR TENDENCIES OF USING ALTERNATIVE ASSESSMENT APPROACHES: RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES THE SCALE FOR TENDENCIES OF USING ALTERNATIVE ASSESSMENT APPROACHES: RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES Sevilay Kilmen İlke Kösteelioğlu Meltem Kösteelioğlu Abstact In this eseach, the pupose was to develop

Detaylı

Öğrencilerin Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Özellikleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler

Öğrencilerin Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Özellikleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler 534 Öğrencilerin Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Özellikleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler Fatma ALTUN, Karadeniz Teknik Üniversitesi, KTÜ Fatih Eğitim Fak., faltun@ktu.edu.tr Hikmet

Detaylı

A Research on defining the factor structures of tests used at secondary schools student selection and placement test

A Research on defining the factor structures of tests used at secondary schools student selection and placement test Elementay Education Online, 6(3), 397-410, 2007. lköetim Online, 6(3), 397-410, 2007. [Online]: http://ilkogetim-online.og.t A Reseach on defining the facto stuctues of tests used at seconday schools student

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Etkileyen Faktörler

Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Etkileyen Faktörler ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 9 Hemşielik Öğencileinin Psikolojik Dayanıklılıklaı ve Etkileyen Faktöle Factos Influencing Resilience in Nusing Students Küba GÜNGÖRMÜŞ, Ayşe OKANLI, Tuğçe KOCABEYOĞLU

Detaylı

ADAPTATION OF COGNITIVE EMOTION REGULATION QUESTIONNAIRE TO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES

ADAPTATION OF COGNITIVE EMOTION REGULATION QUESTIONNAIRE TO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES M.Ü. Atatük Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimlei Degisi Yıl: 2010, Sayı: 31, Sayfa: 123-143 BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI ÖZET Oya ONAT * Mustafa

Detaylı

ÖN-ERGENLİK DÖNEMİ DAVRANIŞ SORUNLARI ile AİLE İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ*

ÖN-ERGENLİK DÖNEMİ DAVRANIŞ SORUNLARI ile AİLE İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ* ÖN-ERGENLİK DÖNEMİ DAVRANIŞ SORUNLARI ile AİLE İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ* Fidevs SAVİ ** Rengin AKBOY** ÖZET Temel eğitimin II. dönemi olan 6., 7. ve 8. sınıflaı; çocuğun, çocukluk döneminden

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Mükemmeliyetçilik: Anadolu Üniversitesi Örneği. Perfectionism Among University Students: An Example From Anadolu University

Üniversite Öğrencilerinde Mükemmeliyetçilik: Anadolu Üniversitesi Örneği. Perfectionism Among University Students: An Example From Anadolu University Üniversite Öğrencilerinde Mükemmeliyetçilik: Anadolu Üniversitesi Örneği Fikret Er a ve Harun Sönmez a a Anadolu Üniversitesi,Fen Fakültesi, İstatistik Böl., 6470, Eskişehir e-posta: fer@anadolu.edu.tr,

Detaylı

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com Sonuç Bildigesi https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitte.com/bzcocuk https://instagam.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com 20 ICT Summit NOW - Bilişim Zivesi nin 14 yılda bize kazandıdığı uzmanlık

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı Göztee Tı Degisi 26(3):112-116, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.112 KLİİK ARAŞTIRMA Aile Hekimliği Hemodiyaliz hastalaında kaygı ve sosyal fobiye sikososyal bakış açısı Hüseyin DEMİRBİLEK (*), Egün

Detaylı

Fatih KANA 1 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞ FAKINDALIK DÜZEYLERİ

Fatih KANA 1 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞ FAKINDALIK DÜZEYLERİ Akademik Sosyal Aaştımala Degisi, Yıl: 3, Sayı: 17, Eylül 2015, s. 66-81 Fatih KANA 1 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞ FAKINDALIK DÜZEYLERİ Özet Bu aaştımanın amacı Tükçe öğetmeni adaylaının üstbilişsel

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARI VE ANNELERİNİN OKUL ÖNLÜK VE FORMALARININ KONFORUNDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARI VE ANNELERİNİN OKUL ÖNLÜK VE FORMALARININ KONFORUNDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARI VE ANNELERİNİN OKUL ÖNLÜK VE FORMALARININ KONFORUNDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ İNCELENMESİ Yd. Doç. D. Gülçin ÜSTÜN*, Öğ. Gö. D. Neşe Y. ÇEĞİNDİR* ÖZET Bu çalışmanın amacı; ilköğetim

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum Yıl Dekan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999-2004 Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum Yıl Dekan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999-2004 Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Demet Erol Öngen Adres Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimler Bölümü Kampus 07058 E-posta demetongen@akdeniz.edu.tr Telefon 2423102072 Faks 2422261953 RESİM EKLENECEK 1.

Detaylı

Grup içi Korelasyon Katsay ıs ı n ın Örnekleme Da ğı l ım ı

Grup içi Korelasyon Katsay ıs ı n ın Örnekleme Da ğı l ım ı TARIM B İ L İ MLERI DERG İ S İ 000, 6 (1), 83-91 Gup içi Koelasyon Katsay ıs ı n ın Önekleme Da ğı l ım ı Ensa BAŞPINAR' Fiket GÜRBÜZ' Geli ş Taihi: 0.09.1999 Özet: Bu çal ışmada, gup içi koelasyon katsay

Detaylı

Hastanede çalışan hemşirelerde depresyon ve yaşam kalitesinin incelenmesi

Hastanede çalışan hemşirelerde depresyon ve yaşam kalitesinin incelenmesi Aaştıma / Reseach Aticle TAF Peventive Medicine Bulletin www.kohek.og DOI: 10.5455/mb.1-1430724745 Hastanede çalışan hemşielede deesyon ve yaşam kalitesinin incelenmesi Investigation of deession and quality

Detaylı

LOMBER SPÝNAL KANAL ÇAPLARI ÝLE SOMATOMETRÝK PARAMETRELER, KLÝNÝK BULGULAR VE ÖZÜRLÜLÜK DÜZEYÝ ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ

LOMBER SPÝNAL KANAL ÇAPLARI ÝLE SOMATOMETRÝK PARAMETRELER, KLÝNÝK BULGULAR VE ÖZÜRLÜLÜK DÜZEYÝ ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ Ojinal Makale / Oiginal Aticle LOMBER SPÝNAL KANAL ÇAPLARI ÝLE SOMATOMETRÝK PARAMETRELER, KLÝNÝK BULGULAR VE ÖZÜRLÜLÜK DÜZEYÝ ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ THE RELATIONSHIP BETWEEN LUMBAR SPINAL CANAL DIMENSIONS AND

Detaylı

Güvenli bağlanma stiline sahip kişiler; olumlu

Güvenli bağlanma stiline sahip kişiler; olumlu , 1-11 AĞLANMA STİLLERİNİN ÖZNEL İYİ OLMAYI VE STRESLE AŞA ÇIKMA TUTUMLARINI YORDAMA GÜCÜ Şeife TERZİ ve Zeynep CİHANGİR ÇANKAYA Özet: u aaştımanın amacı, bağlanma stilleinin öznel iyi olma ve stesle başa

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ

YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ ÖĞRENİM DURUMU Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Giriş Yılı Mezuniyet Yılı İstanbul Edebiyat Psikoloji 1987 1991 üstü Tür Tez Konusu Tez Danışmanı Yüksek Doktora Liseli Ergenlerin

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

DEHB; dikkatsizlik, odaklanamama, aşırı hareketlilik

DEHB; dikkatsizlik, odaklanamama, aşırı hareketlilik Düşünen Adam Psikiyati ve Nöolojik Bilimle Degisi 2012;25:230-237 DOI: 10.5350/DAJPN2012250305 Dikkat Eksikliği Hipeaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Çocuklaın Ebeveynleinde DEHB ve Diğe Psikiyatik Belitile

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Doç. D.Işık GÜRŞİMŞEK 1 Öğ.Gö. D. Duygu ÇETİNGÖZ 2 Uzman Sibel YOLERİ 3 ÖZET Biliş üstü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLEİ DEGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (41-46)

Detaylı

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi Degisi 30 (3) 151-157, 004 ORİJİNAL YAZI Sağlık Kuumlaında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştiilen Ölçek İlke ERCAN, Bülent EDİZ,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Doğan Doğum Tarihi: 02.11.1979 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003 Bilimleri/Rehberlik

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ MÜKEMMELİYETÇİLİK DÜZEYLERİ İLE BENLİK SAYGISININ İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ MÜKEMMELİYETÇİLİK DÜZEYLERİ İLE BENLİK SAYGISININ İNCELENMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss3804 Number: 53, p. 265-274, Winter II 2016 Yayın Süreci / Publication Process

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

Eldeleklioğlu, J. & Eroğlu, Y. (2015). Turkish Adaptation of Emotion Regulation Scale. International Jounal of Human Science, 12, 1,

Eldeleklioğlu, J. & Eroğlu, Y. (2015). Turkish Adaptation of Emotion Regulation Scale. International Jounal of Human Science, 12, 1, Prof. Dr. Jale Eldeleklioğlu Tel: +90 (224) 294 2206 e-mail: eldelek@uludag.edu.tr Bölüm: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EĞİTİM Doktora: Gazi Üniversitesi Y. Lisans:

Detaylı

Hokeycilerin İletişim Becerileri ve Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin. İncelenmesi*

Hokeycilerin İletişim Becerileri ve Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin. İncelenmesi* İnönü Ünivesitesi, Beden Eğitimi ve Spo Bilimlei Degisi, 205, 2(),7-28 Inonu Univesity, Jounal of Physical Education and Spot Sciences, e-issn: 248-6786 Hokeycilein İletişim Beceilei ve Saldıganlık Düzeylei

Detaylı

Kronik fiziksel özürlü bireylerde ağrı, depresyon, anksiyete ve fonksiyonel bağımsızlık ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki

Kronik fiziksel özürlü bireylerde ağrı, depresyon, anksiyete ve fonksiyonel bağımsızlık ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki AĞRI 200;22():30-36 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Konik fiziksel özülü bieylede ağı, deesyon, anksiyete ve fonksiyonel bağımsızlık ile yaşam kalitesi aasındaki ilişki The elation between health-elated

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ OTEKON 4 7 Otomotiv Teknolojilei Kongesi 6 7 Mayıs 04, BURSA ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Basi ÇALIŞKAN *, İan KAMAŞ *, Tane KARSLIOĞLU

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burhan ÇAPRİ Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN)

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN) GÜLÇİN KARADENİZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ E-Posta Adresi Telefon (İş) : 2166261050-2244 Faks : 2166281113 Adres : : gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BELİRT! TARAMA LİSTESİ (SCL.90-R) NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİ ÖZET

BELİRT! TARAMA LİSTESİ (SCL.90-R) NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİ ÖZET PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ CİLT : 1, SAYI : 2, EYLÜL 1931 BELİRT! TARAMA LİSTESİ (SCL.90-R) NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİ Yd. Doç. D. Mustafa KILIÇ* ÖZET Bu çalışmada amaç, Beliti Taama Listesi

Detaylı

Çalışmamızda Parkinsonlu hastalarda tedavi altında yürüme parametrelerinde ortaya çıkan bulguların hastalık süresi ile ilişkisi araştırılmıştır.

Çalışmamızda Parkinsonlu hastalarda tedavi altında yürüme parametrelerinde ortaya çıkan bulguların hastalık süresi ile ilişkisi araştırılmıştır. GĐRĐŞ Pakinson hastalığının (PH) ana belitilei badikinezi, istiahat temou, igidite ve ostual instabilite şeklindedi. Pakinson hastalığında otaya çıkan ostü ve yüüme bozukluklaı, ilei deecede özülülük oluştuduklaı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : +90 (312) FOTOĞRAF : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : +90 (312) FOTOĞRAF : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Yasemin Kahya E-Posta : yaseminoruclular@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 297 8325 FOTOĞRAF Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Son Güncelleme, Aralık, 2009) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe Kampusu Ankara

ÖZGEÇMİŞ (Son Güncelleme, Aralık, 2009) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe Kampusu Ankara ÖZGEÇMİŞ (Son Güncelleme, Aralık, 2009) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe Kampusu 06352 Ankara e-posta: frezya@hacettepe.edu.tr Adı Soyadı: Yeliz KINDAP Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara - 31.07.1978

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN *, Yrd. Doç. Dr. Özden TAŞĞIN** Yrd.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Ön Ergenlerin Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Anne-Çocuk İlişkisini Algılamaları Açısından İncelenmesi

Ön Ergenlerin Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Anne-Çocuk İlişkisini Algılamaları Açısından İncelenmesi Ön Ergenlerin Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Anne-Çocuk İlişkisini Algılamaları Açısından İncelenmesi Fulya CENKSEVEN ÖNDER & Oğuzhan KIRDÖK * Özet Bu araştırmada ön ergenlerin anne-çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zümra Özyeşil 2. Doğum Tarihi : 11.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Ph.D. 5. Çalıştığı Kurum : MEF Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans EĞİTİM

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7

2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7 1 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Şaban ÇETİN

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

GESTRA Ürün Programı. Her türlü uygulama için optimum çözümler

GESTRA Ürün Programı. Her türlü uygulama için optimum çözümler GESTRA Üün Pogamı He tülü uygulama için optimum çözümle Kondenstop (buha kapanı) Çek valfle BK Seisi PN 630 a kada olan duo paslanmaz çelik bimetalik egülatölü kondenstopladı. BK tipi kondenstopla, en

Detaylı

Öğretmenliği Pr. Selçuk ÜniversitesiSağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Yöneticiliği (Yl)

Öğretmenliği Pr. Selçuk ÜniversitesiSağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Yöneticiliği (Yl) Doç.Dr. SAVAŞ DUMAN Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1995-1999 Lisans Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Niğde

Detaylı

Araştırma. Şükrü ÇEKİÇ *, Zeynep KARAKAŞ **, Kıvanç YALIN ***, Ahmet Kaya BİLGE ***, Rukiye EKER ÖMEROĞLU ****

Araştırma. Şükrü ÇEKİÇ *, Zeynep KARAKAŞ **, Kıvanç YALIN ***, Ahmet Kaya BİLGE ***, Rukiye EKER ÖMEROĞLU **** Çocuk Degisi 12(3):125-131, 2012 doi:10.5222/j.child.2012.125 Aaştıma Talasemi Majo lu Hastalada QT Disesiyonu ve Kal Hızı Değişkenliğinin ile İlişkisi: Yüksek Kal Demi Yükünden Çok Sematovagal Disegulasyonu

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

Ruhsal Hastalığı Olan Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinde Algılanan Stres ve Psikolojik Dayanıklılık

Ruhsal Hastalığı Olan Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinde Algılanan Stres ve Psikolojik Dayanıklılık ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE MCBU-SBED, 2017, 4(1): 542-548 Ruhsal Hastalığı Olan Hastalaa Bakım Veen Aile Üyeleinde Algılanan Stes ve Psikolojik Dayanıklılık Teciye YAĞMUR 1, Sevgi Nehi TÜRKMEN

Detaylı

Sağlık bakım organizasyonları yapı, süreç ve yönetim. Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği

Sağlık bakım organizasyonları yapı, süreç ve yönetim. Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşielik Esaslaı / Nusing Fundamentals Acıbadem Ünivesitesi Sağlık Bilimlei Degisi Cilt: 5 Sayı: 3 Temmuz 2014 Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Tükçe Geçelilik

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 09.06.2015 Adres AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Telefon E-posta 4722162035-5422 icelik@agri.edu.tr Doğum Tarihi 05.07.1977

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI A.Teciyanlı*, O.Uçak*, T.Kılınç*, R.Çına, İ.Özkan *TÜBİTAK-UZAY ODTÜ/ANKARA, BURULAŞ, Nilüfe/BURSA alpe.teciyanli@uzay.tubitak.gov.t

Detaylı

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN İLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖAT İLKÖĞRETİM MATEMATİK u testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya bi

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ / PERSONAL INFORMATION:

KİMLİK BİLGİLERİ / PERSONAL INFORMATION: KİMLİK BİLGİLERİ / PERSONAL INFORMATION: Adı Soyadı / Name Surname: Ayşen Güre TC Numarası/Turkish ID: 26708185108 Kadın / Female : Kadın Erkek / Male : Uyruğu / Citizenship : TC Doğum Yeri / Place of

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı