i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis ,5.5-16

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16"

Transkript

1 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays , ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI ÖRNEGI Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Istanbul Ünverstes, Isletme Fakültes Insan Kaynaklar Yönetm Anablm Dal Yrd.Doç.Dr. Ahmet KÖSE Istanbul Ünverstes, Isletme Fakültes Fnans Anablm Dal GIRIs Bu çalsmamzda; sletmelern basarsnda öneml br roloynayan nsan kaynaklarndan örgütsel hedefler dogrultusunda etkl bçmde yararlanlmasn saglayan "karyer yönetm" olgusu le yne günümüzde sletmeclk egtm alan ögrenclern yogun olarak terch ettkler s alanlarndan brs olan "fnans alan" brlkte ele alnp rdelenmektedr. Isletmeclk egtm alan ögrenclern fnans alannda karyer yollarnn belrlenmesne ve s hayatnda bu konudak beklentlerne yönelk kapsaml br arastrmann plot ntelgndek bu çalsma; Istanbul Ünverstes Isletmes Fakültes son snf ögrenclernn fnans alannda karyer yapma eglmlern belrlemelernde etkl olan faktörlern ortaya konmasn hedeflemektedr. Karyer yönetm sstem breysel ve örgütsel açdan ele alnarak, ncelenmes gereken br süreç olarak karsmza çkmaktadu. Sürecn lk boyutunda çalsann karyer beklentler, dger' boyutunda se örgütün gelecektek gereksnmeler etkl olacaktu (Kaynak ve dgerler 2000). Bu k boyutun brbr le örtüsmes, hem çalsan hem de örgüt açsndan yararl olacaktr. Çalsann s güvences ve s tatmnnn artmas, örgütün lerye dönük daha tutarl plan ve programlar olusturablme- s; sletmenn rekabet gücünü arttuacaktu. Bununla brlkte fnans alanndak karyer olanaklarna bakldgnda, temelde k farkl karyer yolunun varlg görülür: bunlar reel sektörde veya fnansal hzmetler alannda karyer yapmak bçmndedr (Gtman 1987). Bu karyer yollar ve fnans alannda çalsanlarn profller A.B.D. gb gelsms bat ekonomlernde genelleneblmesne karsn (Boone ve James 1980; Gtman 1985) henüz ülkemzde böyles genellemelern varlgndan söz edeblmek mümkün degldr. Bu çalsmann lerye dönük hedeflernden brn de bu olusturmaktadr. Bu arastrmada konunun breysel boyutu ele alnmakta ve ksa br süre sonra çalsma yasamna atlacak tü. Isletme Fakültes ögrenclernn fnans alannda karyer yapma eglmlern etkleyen faktörler ortaya konmaktadr.. ARASTRMANN AMAC Bu arastuma, Istanbul Ünverstes Isletme Fakültes son snf ögrenclernn, mezunyet sonras fnans alannda karyer yapma eglmlern etkleyen faktörlern belrlenmesn hedeflemektedr. Arastuma; gerek ülkemzde sletme egtm alan ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmlern etkleyen faktörlern belrlenmes, gerekse s hayatnn sletme egtm alan ögrenclerden 5

2 beklentlern ortaya koymay hedefleyen kapsaml br çalsmann ön arastrmas ntelgndedr. Istanbul Ünverstes Isletme Fakültes ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmler konusundak görüslern belrlemey amaçlayan bu çalsmada karyer eglmler üzernde etkl oldugu düsünülen faktörlern, ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmlern etkleyp, etklemedg belrlenmeye çalslmstr. Karyer eglmler üzernde etkl oldugu düsünülen bu faktörler sunlardr (Dessler 1997; De Cenzo ve Robbns 1996; Harcar 1993): - Cnsyet. - Ale üyelernn fnans alannda veya sletmelern fnansla lgl bölümlernde çalsyor olmas. - Staj yapms olmak - Herhang br ste çalsmak - Fnans alanna lskn genel beklentlerle lgl tutumlar. 2. ARASTRMANN KAPSAMI, KSTLAR, VARSAYMLAR VE TANIMLAR Arastrmann ana kütles Istanbul Ünverstes Isletme Fakültesnn son snf ögrenclerdr. Kolayda örnekleme yolu seçlms ve egtm-ögretm yilnda son snf ta olan 96 adet ögren-..cden anket formu yoluyla blg toplanmstr. Bu ögrencler; Türkçe, Inglzce ve Iknc Ögretm programlarnn ögrenclernden olusmaktadr. Karyer eglmne lskn lteratürden ve konuya lskn dger çalsmalardan hareketle belrl faktörlern ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmlern etkledg varsaylrnstr. Arastrmada hem reel sektörde faalyet gösteren sletmelern fnans bölümler hem de fnans sektöründe faalyet gösteren sletmelern bütün bölümler "fnans alart" olarak kabul edlmstr. Dolaysyla fnans alannda karyer yapma eglm reel sektördek frmalarn fnans bölümlernde ya da fnans sektöründe karyer yapma eglmn fade etmektedr. Ayn zamanda ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmler mezunyet sonrasnda bu alanda çalsma nyetlern fade etmektedr. Anket formunu yantlayanlarn sorular ayn seklde alglayp, dogru yantlar verdg, kullanlan ver toplama ve analzde yararlanlan statstk teknklerle en gerçekç sonuçlara ulasldg varsaylmstr. Arastrmada anlamllk düzey % 5 olarak alnmstr. 3. ARASTRMANN MODELI VE DEGIsKENLERI Arastrmann model tanmlayc ntelktedr. Burada mevcut br durumun belrlenmes söz konusudur. Arastrma, çalsmann amacna uygun olarak gelstrlen anket formundan yararlanlarak yaplmstr. Bunun yan sra ankete katlanlarn fnans alannda karyer yapma eglmler le degsk faktörler arasndak lg de ortaya konmustur. Tahmn degsken fnans alannda karyer yapma eglm olan çalsmann krter degskenler ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmlern etkledg düsünülen cnsyet, ale üyelernn fnans alannda çalsmas, fnans alannda staj yapms olmak, fnans alanndak s deneym ve fnans alanna lskn tutumlardr. 4. ARASTRMANN HIPOTEZLERI Istanbul Ünverstes Isletme Fakültes son snf ögrenclernn, mezunyet sonras fnans alannda karyer yapma eglmlern etkleyen faktörlern belrlenmes amacyla gelstrlen hpotezler sunlardr: - Ögrenclern cnsyet le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda lg vardr. - Ögrenclern fnans alannda çalsan ale üyesne sahp olmalar le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda lg vardr. - Ögrenclern fnans alannda staj yapms olmalar le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda lg vardr. - Ögrenclern fnans alannda çalsms olmalar le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda lg vardr. - Ögrenclern fnans alanna lskn tutum ve beklentler le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda lg vardr. 6

3 5. ARASTIRMA SONUÇLARININ DEGERLEMESI Arastrmada ögrenclern mezunyet sonras fnans alannda karyer yapma eglmler le bunlar etkleyen faktörler arasndak lg belrlenmeye çalslmstr. Ögrenclern mezunyet sonras fnans alannda karyer yapma eglmler le bunlar etkleyen faktörler arasnda br lgnn olup olmadgn belrlemek amacyla K-kare bagmszlk test ve Kolmogorov~Smrnov testlernden yararlanlmstr. K-kare bagmszlk testnde k veya daha fazla ntelk esas alnarak snflandrlan verler degerlenerek bu k ntelgn brbrnden bagmsz olup olmadg test edlr (Kurtulus 1996). K-kare uygunluk testnde teork frekanslarn 5'ten küçük olmas halnde brlestrme yapmak gerekr. Bu kosul özellkle az sayda gözleme dayal tablolarda blg kaybna neden olmaktadr. Ayrca karar ve yorumlarda belrl kalplara uyma gereg vardr. Saylan bu sakncalardan ya da zorlayc özellklerden dolay frekans daglmlarnn uygunluk analzlernde Kolmogorov-Smrnov test terch edlmektedr. Kolmogorov-Smrnov test tek ve çft örnek durumlarnda frekans daglmn ele alarak varsaylan her hang br teork daglm le uygunlugu test etmekte kullanlan br testtr (Özdamar 1999). Bu çalsmada da teork frekanslarn 5'ten büyük oldugu durumlarda Kolmogorov-Smrnov test uygulanmstr. A. Cnsyet le Karyer Yapma Eglm ArasndakIlg Arastrmaya katlanlarn % 62,5' erkek % 37,5' kz ögrencdr. Fnans alannda karyer yapma eglmnde olanlarn % 70' erkek, % 30'u kz.ve fnans alannda karyer yapma eglmne olmayanlarn da % 50's erkek ve % 50's kz ögrenclerdr. Dger yandan erkek ögrenclern % 70' fnans alannda karyer yapma eglmndeyken bu oran kz ögrenclerde % 50 dr (Tablo la). Cnsyet le fnans alannda karyer yapma eglm arasndak lgnn test edlmes amacyla ya- Gerçeklesen Cnsyet Frekans TABLO la Cnsyet ve Karyer Yapma Eglmler % 36,0 96,0 60,0 Fnans %62,5 Yapmaya 100,0 18,0 % 36,0 22,5 37,5 13,5 Fnans 50,0 37,5 30,0 18,8 100,0 Toplam Alannda % 100,0 60,0 22,5 50,0 43,8 70,0 37,5 42,0 62,5 30,0 18,8 18,0 Eglml Alannda Karyer Olmayanlar Karyer 7

4 Dereces plan k-kare analznn sonucuna göre Ho ret edlmektedr. Buna göre %5 anlamllk düzeynde cnsyet le fnans alannda karyer yapma eglm arasnda anlaml br lg oldugunu söylememz mümkündür (Tablo lb). Kz ögrenclern fnans alannda karyer yapmak stememeler k-kare degerne en büyük katky saglamaktadr (1,50). Dolaysyla cnsyet le fnans alannda karyer yapma eglm arasndak lg özellkle fnans l annda karyer yapma eglmnde olmayan kz ögrenclern beklenen daha fazla olmasndan kaynaklanmaktadr. TABLO tb Cnsyet le Karyer Yapma Eglm Arasndak Ilg Serbestlk 0,050 Anlamllk Düzey 3,840 Deger B. Ale Üyelernn çalsmas le Karyer Yapma Eglm Arasndak Ilg Arastrmaya katlan ögrenclern % 21,9'unun ale üyeler arasnda fnans alannda çalsan brey varken % 78,I'nn yoktur. Fnans alannda karyer yapma eglmnde olan ögrenclern % 26,7'snn ale üyeler arasnda fnans alannda çalsan brey varken % 73,3'ünün yoktur. Fnans alannda karyer yapma eglmne olmayan ögrenclern % 13,9'unun ale üyeler arasnda fnans alannda çalsan brey varken % 86,l'nn yoktur. Ayn zamanda fnans alannda çalsan ale üyesne sahp olan ögrenclerden % 76,2's fnans alannda karyer yapma eglmnde ken % 23,8' fnans alannda karyer yapmaya eglml degldr (Tablo 2A). Ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglm le ale üyelernn fnans alannda çalsmas arasndak lgnn test edlmes amacyla yaplan k-kare analznn sonucuna göre Ho kabul edlmektedr. Buna göre % 5 anlamllk düzeynde, TABL02A Ale Üyelernn çalsmasna Göre Karyer Yapma Eglmler Yapmaya 21,0 %21,9 % 75,0 96,0 100,0 78,\ 78,1 Yapmaya Fnans Eglml Fnans 5,0Alannda Alanda Karyer Çalsan Toplam 31,0 %41,3 28,0 %86,1 36,0 % 7,9 %5,2 23,8 32,3 37,5 13,9 100,0 Eglml Olanlar %45,8 %73,3 % 100,0 76,2 26,7 44,0 46,9 60,0 58,7 62,5 16,0 13,1 16,7 Olmayanlar Gerçeklesen Frekans 8

5 ögrenclern alelernde fnans alannda çalsan breylern olmas le bu alanda karyer yapma eglmler arasnda br lgnn oldugunu söylememz mümkün degldr (Tablo 2B). TABLO 2B Karyer Yapma Eglm le Ale Üyelernn çalsmas Arasndak Ilg Dereces 0,143 Anlamllk Düzey 2,150 Serbestlk C. Staj Yapms Olmak le Karyer Yapma Eglm Arasndak Ilg Arastrmaya katlan ögrenclern % 36,5' daha önce fnans alannda staj yapms % 63,5' se yapmamstr. Fnans alannda karyer yapma eglmnde olan ögrenclern % 40' daha önce fnans alannda staj yapms ken % 60' yapmamstr. Fnans alannda karyer yapma eglmnde olmayan ögrenclern se % 30,6's daha önce fnans alannda staj yapms ve % 69,4'ü yapmamstr. Ayn zamanda daha önce fnans alannda staj yapms olan ögrenclern % 68,6's fnans alannda karyer yapma eglmnde ken bu oran daha önce staj yapmams ögrenclerde % 59'dur (Tablo 3A). Ögrenclern fnans alannda staj yapms olmalar le fnans alannda karyer yapma eglmler arasndak lgnn test edlmes amacyla yaplan k-kare analznn sonucuna göre Ho kabul edlmektedr. Buna göre %5 anlamllk düzeynde ögrenclern fnans alannda staj yapms olmalar le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda anlaml br lg oldugunu söylememz mümkün degldr (Tablo 3B). TABLO 3A Staj Yapms Olmaya Göre Karyer Yapma Eglmler % 35,0 96,0 61,0 63,5 36,5 100,0% Yapmaya Fnans Toplam 25,0 22,9 %41,0 36,0 11,0 13,1 % 100,0 31,4 36,0 26,0 69,4 30,6 11,5 37,5 Alannda Eglml Alanda %59,0 %60,0 %40,0 %68,6 100,0 36,0 38,1 25,0 24,0 21,9 37,5 62,5 60,0Karyer Olanlar Olmayanlar Gerçeklesen Ögrenclern Frekans 9

6 eger TABLO 3B Staj Yapms Olmak le Karyer Yapma Eglmler Arasndak lg Dereces 0,3520,866 Anlamllk Düzey Serbestlk D. Herhang Br syernde Çalsmak le. Karyer Yapma Eglm Arasndak lg Arastrmaya katlan ögrenclern % 45,8' daha önce fnans alannda çalsms % 54,2's se çalsmamstr. Fnans alannda karyer yapma eglmnde olan ögrenclern %55' daha önce fnans alannda çalsms ken % 45' çalsmamstr. Fnans alannda karyer yapma eglmnde olmayan ögrenclern se % 30,6's daha önce fnans alannda çalsms ve % 69,4'ü çalsmamstr. Ayn zamanda daha önce fnans alannda çalsms olan ögrenclern % 75' fnans alannda karyer yapmaya eglml ken bu oran daha önce br ste çalsmams ögrenclerde % 62,5'dr (Tablo 4A). Ögrenclern herhang br s yernde çalsmalar le fnans alannda karyer yapma eglmler arasndak lgnn test edlmes amacyla yaplan kkare analznn sonucuna göre Ho ret edlmektedr. Buna göre %5 anlamllk düzeynde ögrenclern herhang br s yernde çalsmalar le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda anlaml br lg oldugunu söylememz mümkündür (Tablo 4B). Daha önce fnans alannda çalsms olanlarn fnans alannda karyer yapmak stememeler kkare degerne en büyük katky saglamaktadr (l,83). Dolaysyla daha önce fnans alannda çalsms olmak ve fnans alannda karyer yapma eglm arasndak lg özellkle daha önce fnans alannda çalsms olanlarn beklenenden daha az fnans alannda karyer yapmak stememelernden kaynaklanmaktadr. TABL04A Çalsms Olmaya Göre Karyer Yapma Eglmler Alannda Karyer Fnans Alanda % Karyer 52;0 44,0 96,0 52,0 100,0 54,2 45,8 Fnans Yapmaya % 25,0 36,0 19,5 16,5 11,0 Eglml 48,1 25,0 37,5 26,0 69,4 30,6 100,0 11,5 Toplam %62,5 % 28,1 Eglml 100,0 60,0 62,5 45,0 51,9 27,5 27,0 75,0 33,0 55,0 32,5 34,4 Olmayanlar Olanlar Ögrenclern Gerçeklesen Gerçekjesen Frekans Daha Önce Fnans LO

7 TABLO 4B Çalsms Olmak le Fnans Alannda Karyer Yapma Eglmler Arasndak Ilg Dereces 0,o0 Anlamllk Düzey 5,415 Serbestlk Anlamllk Kolmogorov-Smrnov Düzey Z Negatf Poztf E. Fnans Alanna En Büyük IlsknFark Tutumlarla Karyer Yapma Eglmler Arasndak Ilg %5 anlamllk düzeynde ögrenclern fnans alannda çalsmay kendne uygun bulma düzeyler le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda anlaml br lg oldugu söyleneblr (Tablo SB). TABLO SB Kolmogorov-Smrnov Test Istatstg (Gruplama Degsken: Karyer Yapma Eglm) Bulma Düzey 0,000-0,706 Mutlak 0,000 3,347, KendneÇalsmay Uygun Ankette ögrenclern fnans alanyla lgl tutumlarn belrlemeye yönelk sekz soru sorulmus ve burada besl Lkert ölçeg kullanlmstr. Ögrenclern fnans alanyla lgl genel beklentlerne lskn tutum puanlarndan hareketle fnans alannda karyer yapma eglmler arasndak lg Kolmogorov-Smrnov (K-S) test le analz edlms ve asagdak sonuçlara ulaslmstr. Tablo SA ögrenclern fnans alannda çalsmay kendlerne uygun bulma düzeylernn fnans alannda karyer yapma eglmlerne göre gruplanms daglmn vermektedr. Ögrenclern fnans alannda çalsmay kendne uygun bulma düzeyler le fnans alannda karyer yapma eglmler arasndak lgnn test edlmes amacylayaplan Kolmogorov-Smmov test sonucuna göre Ho ret edlmektedr. Buna göre Tablo 6A ögrenclern fnans alannda çalsmay karyerler açsndan öneml bulma düzeylernn fnans alannd'l: karyer yapma eglmlerne göre gruplanms daglmn vermektedr. Ögrenclern fnans alannda çalsmay karyerler açsndan öneml görme düzey le fnans alannda karyer yapma eglmler arasndak lgnn test edlmes amacyla yaplan Kolmogorov Smmov testnn sonucuna göre Ho ret edlmektedr. Buna göre %5 anlamllk düzeynde ögrenclern fnans alannda çalsmay karyerler açsndan öneml görme düzey le fnans alannda kar- TABLO SA Ögrenclern Çalsmay Kendlerne Uygun Bulma Düzeyne Göre Fnans Alannd~ Karyer Yapna Eglmler Yapmaya OFnans ToplamAlannda Eglml Alanda Karyer Olmayanlar Olanlar Çalsmay 1

8 TABLO Ögrenclern Çalsmay Karyerler Açsndan Öneml Görme Düzeyne Göre Karyer Yapma Eglmler Çalsmay Yapmaya Fnans Fnans ToplamAlannda Alanda Eglml Karyer Olanlar Hç Katlmyor 6A v Z Negatf Poztf yer yapma eglmler arasnda anlaml br lg oldugu söylemek mümkündür (Tablo 6B). TABLO 6B Kolmogorov-Smrnov Test Istatstg (Gruplama Degsken: Karyer Yapma Eglm) 0,000-0,572 Mutlak 2,714 0,000 Karyer Görme Çalsmay Düzey Açsndan Öneml Tablo 7A ögrenclern fnans alannda çalsmay madd kazanç açsndan öneml bulma düzeylernn fnans alannda karyer yapma eglmlerne göre gruplanms daglmn vermektedr. Ögrenclern fnans alannda çalsmay madd kazanç açsndan öneml görme düzey le fnans alannda karyer yapma eglmler arasndak lgnn test edlmes amacyla yaplan Kolmogorov Smmov testnn sonucuna göre Ho kabul edlmektedr. Buna göre %5 anlamllk düzeynde ögrenclern fnans alannda çalsmay madd kazanç açsndan öneml görme düzey le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda anlaml br lg oldugunu söylememz mümkün degldr (Tablo 7B). TABL07A Ögrenclern Çalsmay Madd Kazanç Açsndan Öneml Görme Düzeylerne Göre Karyer Yapma Eglmler -; Çalsmay Yapmaya Fnans Fnans ToplamAlannda Eglml Alanda Karyer Olanlar Karyer Olmayanlar f:lç Katlmyor 12

9 Negatf Poztf TABLO 7B Kolmogorov-Smrnov Test Istatstg (Gruplama Degsken: Karyer Yapma Eglm) 0,000-0,189 Mutlak 0,398 0,896 Madd Öneml Açsndan Çalsmay Düzey Kazanç Görme Anlamllk Kolmogorov-Smrnov Düzey Z Negatf Poztf En Büyük Fark TABLO 8B Kolmogorov-Smrnov Test Istatstg (Gruplama Degsken: Karyer Yapma Eglm) 0,000-0,444 Mutlak 0,000 2,108 Br Daha Görme AlanDnamk Olarak Düzey Tablo 8A ögrenclern fnans alann daha dnamk br alan olarak görme düzeylernn fnans alannda karyer yapma eglmlerne göre gruplan- mümkündür (Tablo 8B). Tablo 9A ögrenclern fnans alannn gelecekte önemnn artacagna nanma düzeylernn f- TABL08A Ögrenclern Fnans Alann Daha Dnamk Br Alan Olarak Görme Düzeylerne Göre Fnans Alannda Karyer Yapma Eglmler Yapmaya Eglml Olanlar Daha Fnans Yapmaya II Eglml Alanda Karyer Karyer Olmayanlar Toplam ms daglmn vermektedr. Ögrenclern fnans alann daha dnamk br alan olarak görme düzeyler le fnans alannda karyer yapma eglmler arasndak lgnn test edlmes amacyla yaplan Kolmogorov-Smrnov testnn sonucuna göre Ho ret edlmektedr. Buna göre %5 anlamllk düzeynde ögrenclern fnans alann daha dnamk br alan olarak görme düzeyler le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda anlaml br lg oldugunu söylemek, 13 nans alannda karyer yapma eglmlerne göre gruplanms daglmn vermektedr. Ögrenclern fnans alannn gelecekte önemnn artacagna nanma düzeyler le fnans alannda karyer yapma eglmler arasndak lgnn test edlmes amacyla yaplan Kolmogorov-Smrnov testnn sonucuna göre Ho ret edlmektedr. Buna göre %5 anlamllk düzeynde ögrenclern fnans alannn gelecekte önemnn artacagna nanna düzeyler le fnans alannda karyer yapma eg-

10 TABLO 9A Ögrenclern Fnans Alannn Gelecekte Önemnn Artacagna Inanma Düzeylerne Göre Karyer Yapma Eglmler Fnans Alannn Gelecekte Yapmaya Yapmaya Fnans Fnans Eglml Alannda Eglml Alanda Olanlar Karyer Olmayanlar Toplam v k Z Negatf Poztf TABLO 9B Kolmogorov-Smrnov Test Istatstg (Gruplama Degsken: Fn~ns Alannda Karyer Yap~a Eglm) -0,433 0,000 Mutlak 0,000 2,055 Inanma Gelecekte Artacagna Düzey Önemnn lmler arasnda anlaml br lg oldugunu söylemek mümkündür (Tablo 9B). Tablo 1DA ögrenclern fnans alannda uluslararas alanda çalsma olanagnn daha fazla olacagna nanma düzeylernn fnans alannda karyer yapma eglmlerne göre gruplanms daglmn vermektedr. Ögrenclern fnans alannda uluslararas alanda çalsma olanagnn daha fazla olacagna nanma düzeyler le fnans alannda karyer yapma eglmler arasndak lgnn test edlmes amacyla yaplan k-kare analznn sonucuna göre Ho ret edlmektedr. Buna göre %5 anlamllk düzeynde ögrenclern fnans alannda uluslararas alanda çalsma olanagnn daha fazla olacagna nanma düzeyler le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda anlaml br lg oldugunu söylememz mümkündür (Tablo lob). TABLO Ögrenclern Uluslararas Çalsma Olanagnn Daha Fazla Olacagna Inanma Düzeylerne Göre Karyer Yapma Eglmler O Uluslararas Alanda Çalsma Yapmaya Yapmaya 7O 36 LO 8 Fnans Fnans ToplamEglml Alannda Eglml Alanda O Olanlar Karyer Olmayanlar Karyer Hç Katlmyor loa 14

11 Negatf Poztf TABLO lob Kolmogorov-Smrnov Test Istatstg (Gruplama Degsken: Karyer Yapma Eglm) 0,000-0,256 Mutlak 0,000 1,212 Alanda Uluslararas Çalsma Inanma Olacagna Olanagnn Daha Düzey Fazla Anlamllk Kolmogorov-Smmov Düzey Z Negatf Poztf En Büyük Fark TABLO llb Kolmogorov-Smrnov Test Istatstg (Gruplama Degsken: Karyer Yapma Eglm) 0,000-0,539 Mutlak 2,556 0,000 Hzlandracagna Gelsmey Inanma Kssel Çalsmann Düzey Tablo IlA ögrenclern fnans alannda çalsmann kssel gelsmey hzlandracagna nanma düzeylernn fnans alannda karyer yapma eglmlerne göre gruplarms daglmn vermektedr. Ögrenclern, fnans alannda çalsmann kssel gelsmey hzlandracagna nanma düzeyler le fnans alannda karyer yapma eglmler arasndak lgnn test edlmes amacyla yaplan kkare analznn sonucuna göre Ho ret edlmektedr. Buna göre %5 anlamllk düzeynde ögrenclern fnans alannda çalsmann kssel gelsmey hzlandracagna nanma düzeyler Ile fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda anlaml br lg oldugunu söylememz mümkündür (Tablo IlB). SONUÇ VE ÖNERILER Istanbul Ünverstes Isletme Fakültes son snf ögrenclernn, mezunyet sonras fnans alannda karyer yapma eglmlern etkleyen faktörlern belrlenmesn amaçlayan bu çalsmada fakülte ögrenclerne uygulanan anket formundan elde edlen verlerden hareketle yaplan analzi e rn sonuçlarn su seklde özetlemek mümkündür. Elde edlen bulgular Istanbul Ünverstes, Isletme Fakültes ögrenclernn fnans alannda karyer yapma eglmlernn oldukça yüksek oldugu göstermektedr (% 62,5). 1980'l yllarda uygulanmaya baslayan ekonomk poltkalarn sonucu TABLO Ögrenclern Çalsmann Kssel Gelsm Artracagna Inanma Düzeylerne Göre Karyer Yapma Eglmler Çalsmann Yapmaya Yapmaya 14 5LO 36 6 Fnans Fnans Toplam Eglml Alannda Eglml Alanda Olanlar Karyer Olmayanlar Karyer Hç Katlmyor lla 15

12 olarak fnans pyasalarnn önemnn gderek artmstr. Fnans alannda yüksek oranda karyer yapma eglmnn fnans pyasalarnn artan bu önemnden kaynakladg söyleneblr. Ancak son dönemlerde yasanan fnansal krzlern ardndan halen ayn eglmn geçerl olup olmadg ayr br arastrma konusudur. Arastrmann bulgular cnsyetn ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmn belrleyen br faktör oldugunu göstermektedr. Daha çok erkek ögrencler fnans alannda karyer yapma eglmnde ken özellkle kz ögrenclern bu alanda karyer yapma eglmnde olmamalar cnsyet bu eglm belrleyen br faktör klmaktadr. Elde edlen bulgulara göre herhang br ste çalsmak ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmlern belrleyen br dger faktördür. Özellkle daha önce fnans alannda çalsms olan ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmnde olmamalar daha önce fnans alannda çalsms olmay bu eglm belrleyen br faktör klmaktadr. Arastrmann bulgularndan hareketle, fnans alannda çalsmay kendne uygun bulmak, fnans alannda çalsmay karyer açsndan öneml bulmak, fnans alann daha dnamk br alan olduguna nanmak, fnans alannn gelecekte önemnn artacagna nanmak, fnans alannda uluslararas alanda çalsma olanaklarnn daha fazla olacagna nanmak ve fnans alannda çalsmann kend kssel gelsmelern hzlandracagna nanmak gb tutum ve beklentlern ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmlern belrleyen faktörler oldugu sonucuna ulaslmstr. Bunun yannda, arastrmann bulgular ale üyelernn fnans alannda çalsmas, ögrenclern fnans alannda staj yapms olmalar ve fnans alannda çalsmann daha fazla madd olanak saglayacag beklents gb faktörlern ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmler üzernde etkl olmadgn göstermektedr. Arastrmann ögrenclern fnans alanna yönelk genel tutum ve beklentlerne lskn sonuçlar brlkte degerlendrldgnde: ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmlernn kaynagnn madd kazanç gözetmek ve ale breylernden etklenmek yerne fnans alann dnamk, gelsme açk, kendlern gelstreblecekler br alan olarak görmeler oldugu söylenebnr. Istanbul Ünverstes, Isletme Fakültes son snf ögrenclernn fnans alannda karyer yapma eglmlern etkleyen faktörlern belrlenmesne yönelk bu arastrma plot br çalsma ntelgndedr. Arastrmann dger ünverstelern lgl fakülte ve bölümlern de kapsayacak seklde yaplmas lgl bölüm ve fakültelerden mezun olma asamasnda olup da mezunyet sonrasnda fnans alannda çalsma eglmnde olan ülkemz gençlernn bu eglmlern etkleyen faktörlern belrlenmes açsndan öneml br katk saglayacaktr. Ayn zamanda, söz konusu bu çalsmalar bütünleyen, s hayatnn bu gençlerden bekledg özellklern belrlenmesne yönelk br dger çalsma ögrenclern karyerlernn yönlendrlmesnde ve fakültelern ders programlarnn olusturulmasnda öneml katklar saglayacaktr. KAYNAKÇA Boone, L. E., ve Johnson, J. c., 1980, Profles of the 801 Men and Woman at the Top, Busness Horzons, February, De Cenzo D. A. ve Robbns S. P., 1996 Human Resource Management, New York, John Wley & Sons, Ine. Dessler G., 1997, Human Resource Management, New Jersey, Prentce HalL. Gtman, L., 1987, Basc Manageral Fnance, New York, Harper & Row. Gtman, L. ve Maxwe, C. E., 1985, Fnancal Actvtes of Major U.S. Frms: Surveyand Analyss of Fortune's 1000, Fnancal Maagement Wnter, Harcar, T., 1993, Isletme Fakülte ve Bölümlerndek Ögrenclern Meslek Terchler, Fakülte ve Cnsyet Faktörler Açsndan Ilg, Istanhul Ünverstes Isletme Fakültes Dergs, Nsan, Kaynak, T. ve dgerler., 2000, Insan Kaynaklar Yönetm, Istanbul, I.Ü. Isletme Fakültes Yayn. Kurtulus, K., 1996, Pazarlama Arastrmalar, Istanbul, I.Ü. Isletme Fakültes Yayn. Özdamar, K., 999, Paket Programlar le Istatstksel Analz-I, Istanbul, Kaan Ktapev Yayn. 16

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS ANKARAESNAFveSANATKARLARODALARBRLö ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS onu: : 242/ 801 YETERLLGEDAYAl STHDAM PROJES BIRLIGIMIZ PROJESAHIBIDIR Ankara: 9 Nsan 2009 ((ÖnernC ODALARIMlZA(33) ve

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

FEN EGiTiMiNDE YARATiCi DÜSÜNMEYE DAYALi ÖGRENMENiN ÖGRETMEN ADAYLARiNIN YARATiCiLiK DÜZEYLERiNE ETKisi<*)

FEN EGiTiMiNDE YARATiCi DÜSÜNMEYE DAYALi ÖGRENMENiN ÖGRETMEN ADAYLARiNIN YARATiCiLiK DÜZEYLERiNE ETKisi<*) re'n EGTMNDE YARATCLK' K URA M V E UYG U LA M A DA E GT M YÖN ET M güz 2004 say: 40 ss: 580-599 FEN EGTMNDE YARATC DÜSÜNMEYE DAYAL ÖGRENMENN ÖGRETMEN ADAYLARNIN YARATCLK DÜZEYLERNE ETKs

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT ***

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

ARASTIRMA BEYAZ.. ESYA.. SEKTÖRÜNDE TOPLAM. KALITE YONETIMI UYGULAMALARI: BIR ARASTIRMA

ARASTIRMA BEYAZ.. ESYA.. SEKTÖRÜNDE TOPLAM. KALITE YONETIMI UYGULAMALARI: BIR ARASTIRMA Yönetm, Y/9, Say 7, Hazran - 7997, s. 70-79 ARASTIRMA BEYAZ.. ESYA.. SEKTÖRÜNDE TOPLAM. KALITE YONETIMI UYGULAMALARI: BIR ARASTIRMA Doç. Dr. Isl PEKDEMIRI I.Ü. Isletme Fakültes GIRIs Günümüz sletmeler

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

ÖGRETMEN YAKINLIGININ ÖGRENCiLERiN BASARILARI, TUTUMLARi VE GÜDÜLENME DÜZEYLERi ÜZERiNDEKi ETKisi<*)

ÖGRETMEN YAKINLIGININ ÖGRENCiLERiN BASARILARI, TUTUMLARi VE GÜDÜLENME DÜZEYLERi ÜZERiNDEKi ETKisi<*) K URA M V E UYG ULA M ADA E GT M 'y Ö N E T M güz 2004 say: 40 ss: 518-543 ÖGRETMEN YAKINLIGININ ÖGRENCLERN BASARILARI, TUTUMLAR VE GÜDÜLENME DÜZEYLER ÜZERNDEK ETKs

Detaylı

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR:

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR: SOSYAL HİzlVlETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUlVIU GENEL MÜDÜRLÜGÜ, SAMSUN VALİLİcİ, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI VE SAlVISVN 19 MAYIS üniversitesi İŞBİRLİcİ İLE SAMSUN ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ'NİN

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

HiPER ORTAMLARDA ÖGRENCilERiN BiiisSEl YÜKlENME VE KAYBOLMA DÜZEYLERiNiN BELiRLENMESi

HiPER ORTAMLARDA ÖGRENCilERiN BiiisSEl YÜKlENME VE KAYBOLMA DÜZEYLERiNiN BELiRLENMESi BILISSEL YUK VE KAYBOLMA KURAM VE UYGULAMADA EGTM YÖNETM güz 2004 say: 40 ss: 562-579 HPER ORTAMLARDA ÖGRENClERN BsSEl YÜKlENME VE KAYBOLMA DÜZEYLERNN BELRLENMES Ara. Gör. Ebru KILIÇ Gaz Unverstes Gaz

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama ERC Workng Paper n Economc 04/02 January 2004 Türkye den Yurt Dışına Beyn Göçü: Amprk Br Uygulama Aysıt Tansel İktsat Bölümü Orta Doğu Teknk Ünverstes atansel@metu.edu.tr Nl Demet Güngör İktsat Bölümü

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülesen ÜSTÜNDAĞ BAZI PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Clt/Vol.:7 Saı/No: 1 : 97-101 (006) ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ÖĞRENCİLERİN YAZ OKULU HAKKINDAKİ

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 30. brahm lz 2001 : 975-11-2109-4 uhasebe, tcarî hayatın temel meslek alanlarından brsdr. lkemzde muhasebe meslek alanında, ş ve

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ- KARE TESTLERİ Doç.Dr. Al Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIAY Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı,

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

Biyoistatistik (Ders 6: Bağımsız Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri)

Biyoistatistik (Ders 6: Bağımsız Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri) k ÖRNEKLEM TESTLERİ BAĞIMSIZ GRUPLARDA k ÖRNEKLEM TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr BAĞIMSIZ İKİDEN ÇOK GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ'NİN YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİ BİR ARAÇ: KALİTE ÇEMBERLERİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ'NİN YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİ BİR ARAÇ: KALİTE ÇEMBERLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ'NİN YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİ BİR ARAÇ: KALİTE ÇEMBERLERİ Özden BAY AZIT* Ulusal ve uluslaraqısı pazarlarda rekabetn olabldğnce yoğunlaştığı günümüzde,. hızlı değşm her alanda etksn

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

TEK ENDEKS MODELI VE MODELIN ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANMASI

TEK ENDEKS MODELI VE MODELIN ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANMASI TEK ENDEKS MODELI VE MODELIN ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANMASI Yrd. Doç. Dr. Murat KIYILAR IÜ Isletme Fakültes Fnans Anablm Dal muratky@stanbul.edu.tr Dr. Ergün EROGLU IÜ Isletme Fakültes

Detaylı

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ 1 1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Seda KARAAĞAÇ

Detaylı

AN APPLICATION ABOUT THE UNIVERSITY STUDENTS IN IZMIR WITH STRATIFIED CLUSTER SAMPLING

AN APPLICATION ABOUT THE UNIVERSITY STUDENTS IN IZMIR WITH STRATIFIED CLUSTER SAMPLING Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.009, C.4, S. s.407-44. Suleyman Demrel Unversty The Journal of Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.009, Vol.4, o. pp.407-44. İZMİR

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS' DEVATiaN. COMPARisON OF THE EFFECT OF OVERT AND HiDDEN CURRicULUM -ON GAiNiNG. AND TEACHERS OPiNioNS

ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS' DEVATiaN. COMPARisON OF THE EFFECT OF OVERT AND HiDDEN CURRicULUM -ON GAiNiNG. AND TEACHERS OPiNioNS . EDUCATIONAL ADMINISTRATION IN THEORY & PRACTICE Summer 2004 number:39 page:356-383 ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS' DEVATaN LEVEL TO DEMOCRATc VALUES AND COMPARsON OF THE EFFECT OF OVERT AND HDDEN CURRcULUM

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2534 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1505 TIBBİ İSTATİSTİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2534 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1505 TIBBİ İSTATİSTİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 534 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1505 TIBBİ İSTATİSTİK Yazarlar Doç.Dr. Zek YILDIZ (Ünte 1, 7) Prof.Dr. Veysel YILMAZ, Yrd.Doç.Dr. H. Eray ÇELİK (Ünte, 5) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ÖZET. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi

ÖZET. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi ALIŞVERİŞ MERKEZİ TÜKETİCİLERİNİN TATMİNİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Gaz Ü. İİBF İşletme Bölümü Dr. Metehan TOLON Gaz Ü. İİBF İşletme Bölümü Dr. Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU

Detaylı

KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERiNE

KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERiNE KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERNE M. Kemal ÖKTEM ılı! İnsangücü planlamasına lşkn yaklaşımlar ve görüşlern br bütünlük çersnde ortaya konablmes çn, bu yazıda nsangücü planlamasının

Detaylı

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010 Sayı: 2010/122 Konu: Türkye Yüzer Sergs 29 Nsan 2010 Değerl Üyemz, Türkye Otelcler Federasyonu (TÜROFED) tarafından Derneğmze gönderlen Başbakanlık AB Genel Sekreterlğ Svl Toplum, İletşm ve Kültür Başkanlığı

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM ÇAĞINDAKİ KIZ VE ERKEKLERİN EĞİTİMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖZET

TÜRKİYE DE EĞİTİM ÇAĞINDAKİ KIZ VE ERKEKLERİN EĞİTİMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖZET TÜRKİYE DE EĞİTİM ÇAĞINDAKİ KIZ VE ERKEKLERİN EĞİTİMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Hamd EMEÇ M.Vedat PAZARLIOĞLU 2 Özlem KİREN 3 Şenay ÜÇDOĞRUK 4 ÖZET Türkye de eğtm le lgl sorunların çözülmesnde çeştl araştırmalar

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

Özet: Franchising, mal ve hizmetlerin tüketicilere etkin bir şekilde

Özet: Franchising, mal ve hizmetlerin tüketicilere etkin bir şekilde TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI - 8 VE TEKDÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVESİNDE,FRANCHISING İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Abtter ÖZULUCW') Özet: Franchsng, mal ve hzmetlern tüketclere etkn br şeklde aktanlmasını

Detaylı

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık CASH FLOW-FOCUSED FINANCIAL ANALYSIS AS A MEASURING TOOL OF FINANCIAL

Detaylı

BANKACıLıK SEKTÖRÜNDE KAMU VE ÖZEL SERMAYELİ BANKILARIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ**

BANKACıLıK SEKTÖRÜNDE KAMU VE ÖZEL SERMAYELİ BANKILARIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ** DEGİŞEN BANKACıLıK SEKTÖRÜNDE KAMU VE ÖZEL SERMAYELİ BANKILARIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ** Behlül üsdiken* Örgütler ve yönetm yazım çnde «geleneksel» olarak adlandırılan ve yüzyılın başından bu yana «evrensel

Detaylı

TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI

TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 1 TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr

Detaylı

META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR

META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR HANDE KÜÇÜKÖNDER YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Ocak -2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

THE EFFECT OF EDUCA TIONAL COMPUTER GAMES ON THE DEVELOPMENT OF BASIC ARITHMETICAL OPERA TION SKILLS

THE EFFECT OF EDUCA TIONAL COMPUTER GAMES ON THE DEVELOPMENT OF BASIC ARITHMETICAL OPERA TION SKILLS Hacettepe Ünverstes E.tm Fakültes Dergs (H. U. Journal of Educaton) 29: 127-136 [2005] ÖGRETİMSEL BİLGİSAYAR OYUNLARıNıN TEMEL ARİTMETİK İŞLEM BECERİLERİNİN GELİşİMİNE ETKİsİ * THE EFFECT OF EDUCA TIONAL

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı le İletı şmde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Dr. Abdullah Düvenc 1 1 Marmara, Atatürk Eğtm Fakültes Blgsayar ve Öğretm Teknolojler Eğtm

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design)

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design) ANOVA CRD (Completely Randomzed Desgn) Örne Problem: Kalte le blgnn, ortalama olara, br urumun üç farlı şehrde çalışanları tarafından eşt olara algılanıp algılanmadığını test etme amacıyla, bu üç şehrde

Detaylı

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması Volume 3 Number 4 01 pp. 43-55 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com Black Ltterman ve Markowtz Ortalama Varyans Modelnn Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceler ve Toplam Rskler Yönünden Karşılaştırılması

Detaylı

Tokat İlinde Çiftçilerin Organik Domates Üretme İsteği. E. İkikat Tümer 1, B. Miran

Tokat İlinde Çiftçilerin Organik Domates Üretme İsteği. E. İkikat Tümer 1, B. Miran XI. Ulusal Tarım Ekonoms Kongres 3-5 Eylül 2014, Samsun Tokat İlnde Çftçlern Organk Domates Üretme İsteğ E. İkkat Tümer 1, B. Mran 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ Prof. Dr. Bedrye SARAÇOĞLU Gaz Ünverstes İ.İ.B.F. Ekonometr Bölümü Tel:+90 32 226853 e-posta: bedrye@gaz.edu.tr Arş. Gör. Nükhet

Detaylı

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI > SACLIK ALANI SERTFİKALI ECİTİM STANDARTLARI Standart No.1..S Tarh III. J. - Revzvon No KUPA UYGULAMASI SACLIK BAKANLICI SACLIK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ Eğtm ve Sertfkasyon Hzmetler Dare Başkanlığı

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık!

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık! www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyc sağlık! Sevgl Kartallılar, Sağlık hzmetler, brey, ale, toplum şbrlğn gerektrr. Bu hzmetlerde başarı, ekp çalışması le olanaklıdır. Türkye'de halk sağlığına yönelk sağlık

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI

GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI Aytaç PEKMEZCİ * Özet Kalte kontrol grafkler üreç kontrolü ve yleştrlmende öneml br yere ahptr. İşletmelerdek ürünlern kalte düzeylernn

Detaylı