i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis ,5.5-16

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16"

Transkript

1 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays , ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI ÖRNEGI Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Istanbul Ünverstes, Isletme Fakültes Insan Kaynaklar Yönetm Anablm Dal Yrd.Doç.Dr. Ahmet KÖSE Istanbul Ünverstes, Isletme Fakültes Fnans Anablm Dal GIRIs Bu çalsmamzda; sletmelern basarsnda öneml br roloynayan nsan kaynaklarndan örgütsel hedefler dogrultusunda etkl bçmde yararlanlmasn saglayan "karyer yönetm" olgusu le yne günümüzde sletmeclk egtm alan ögrenclern yogun olarak terch ettkler s alanlarndan brs olan "fnans alan" brlkte ele alnp rdelenmektedr. Isletmeclk egtm alan ögrenclern fnans alannda karyer yollarnn belrlenmesne ve s hayatnda bu konudak beklentlerne yönelk kapsaml br arastrmann plot ntelgndek bu çalsma; Istanbul Ünverstes Isletmes Fakültes son snf ögrenclernn fnans alannda karyer yapma eglmlern belrlemelernde etkl olan faktörlern ortaya konmasn hedeflemektedr. Karyer yönetm sstem breysel ve örgütsel açdan ele alnarak, ncelenmes gereken br süreç olarak karsmza çkmaktadu. Sürecn lk boyutunda çalsann karyer beklentler, dger' boyutunda se örgütün gelecektek gereksnmeler etkl olacaktu (Kaynak ve dgerler 2000). Bu k boyutun brbr le örtüsmes, hem çalsan hem de örgüt açsndan yararl olacaktr. Çalsann s güvences ve s tatmnnn artmas, örgütün lerye dönük daha tutarl plan ve programlar olusturablme- s; sletmenn rekabet gücünü arttuacaktu. Bununla brlkte fnans alanndak karyer olanaklarna bakldgnda, temelde k farkl karyer yolunun varlg görülür: bunlar reel sektörde veya fnansal hzmetler alannda karyer yapmak bçmndedr (Gtman 1987). Bu karyer yollar ve fnans alannda çalsanlarn profller A.B.D. gb gelsms bat ekonomlernde genelleneblmesne karsn (Boone ve James 1980; Gtman 1985) henüz ülkemzde böyles genellemelern varlgndan söz edeblmek mümkün degldr. Bu çalsmann lerye dönük hedeflernden brn de bu olusturmaktadr. Bu arastrmada konunun breysel boyutu ele alnmakta ve ksa br süre sonra çalsma yasamna atlacak tü. Isletme Fakültes ögrenclernn fnans alannda karyer yapma eglmlern etkleyen faktörler ortaya konmaktadr.. ARASTRMANN AMAC Bu arastuma, Istanbul Ünverstes Isletme Fakültes son snf ögrenclernn, mezunyet sonras fnans alannda karyer yapma eglmlern etkleyen faktörlern belrlenmesn hedeflemektedr. Arastuma; gerek ülkemzde sletme egtm alan ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmlern etkleyen faktörlern belrlenmes, gerekse s hayatnn sletme egtm alan ögrenclerden 5

2 beklentlern ortaya koymay hedefleyen kapsaml br çalsmann ön arastrmas ntelgndedr. Istanbul Ünverstes Isletme Fakültes ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmler konusundak görüslern belrlemey amaçlayan bu çalsmada karyer eglmler üzernde etkl oldugu düsünülen faktörlern, ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmlern etkleyp, etklemedg belrlenmeye çalslmstr. Karyer eglmler üzernde etkl oldugu düsünülen bu faktörler sunlardr (Dessler 1997; De Cenzo ve Robbns 1996; Harcar 1993): - Cnsyet. - Ale üyelernn fnans alannda veya sletmelern fnansla lgl bölümlernde çalsyor olmas. - Staj yapms olmak - Herhang br ste çalsmak - Fnans alanna lskn genel beklentlerle lgl tutumlar. 2. ARASTRMANN KAPSAMI, KSTLAR, VARSAYMLAR VE TANIMLAR Arastrmann ana kütles Istanbul Ünverstes Isletme Fakültesnn son snf ögrenclerdr. Kolayda örnekleme yolu seçlms ve egtm-ögretm yilnda son snf ta olan 96 adet ögren-..cden anket formu yoluyla blg toplanmstr. Bu ögrencler; Türkçe, Inglzce ve Iknc Ögretm programlarnn ögrenclernden olusmaktadr. Karyer eglmne lskn lteratürden ve konuya lskn dger çalsmalardan hareketle belrl faktörlern ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmlern etkledg varsaylrnstr. Arastrmada hem reel sektörde faalyet gösteren sletmelern fnans bölümler hem de fnans sektöründe faalyet gösteren sletmelern bütün bölümler "fnans alart" olarak kabul edlmstr. Dolaysyla fnans alannda karyer yapma eglm reel sektördek frmalarn fnans bölümlernde ya da fnans sektöründe karyer yapma eglmn fade etmektedr. Ayn zamanda ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmler mezunyet sonrasnda bu alanda çalsma nyetlern fade etmektedr. Anket formunu yantlayanlarn sorular ayn seklde alglayp, dogru yantlar verdg, kullanlan ver toplama ve analzde yararlanlan statstk teknklerle en gerçekç sonuçlara ulasldg varsaylmstr. Arastrmada anlamllk düzey % 5 olarak alnmstr. 3. ARASTRMANN MODELI VE DEGIsKENLERI Arastrmann model tanmlayc ntelktedr. Burada mevcut br durumun belrlenmes söz konusudur. Arastrma, çalsmann amacna uygun olarak gelstrlen anket formundan yararlanlarak yaplmstr. Bunun yan sra ankete katlanlarn fnans alannda karyer yapma eglmler le degsk faktörler arasndak lg de ortaya konmustur. Tahmn degsken fnans alannda karyer yapma eglm olan çalsmann krter degskenler ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmlern etkledg düsünülen cnsyet, ale üyelernn fnans alannda çalsmas, fnans alannda staj yapms olmak, fnans alanndak s deneym ve fnans alanna lskn tutumlardr. 4. ARASTRMANN HIPOTEZLERI Istanbul Ünverstes Isletme Fakültes son snf ögrenclernn, mezunyet sonras fnans alannda karyer yapma eglmlern etkleyen faktörlern belrlenmes amacyla gelstrlen hpotezler sunlardr: - Ögrenclern cnsyet le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda lg vardr. - Ögrenclern fnans alannda çalsan ale üyesne sahp olmalar le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda lg vardr. - Ögrenclern fnans alannda staj yapms olmalar le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda lg vardr. - Ögrenclern fnans alannda çalsms olmalar le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda lg vardr. - Ögrenclern fnans alanna lskn tutum ve beklentler le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda lg vardr. 6

3 5. ARASTIRMA SONUÇLARININ DEGERLEMESI Arastrmada ögrenclern mezunyet sonras fnans alannda karyer yapma eglmler le bunlar etkleyen faktörler arasndak lg belrlenmeye çalslmstr. Ögrenclern mezunyet sonras fnans alannda karyer yapma eglmler le bunlar etkleyen faktörler arasnda br lgnn olup olmadgn belrlemek amacyla K-kare bagmszlk test ve Kolmogorov~Smrnov testlernden yararlanlmstr. K-kare bagmszlk testnde k veya daha fazla ntelk esas alnarak snflandrlan verler degerlenerek bu k ntelgn brbrnden bagmsz olup olmadg test edlr (Kurtulus 1996). K-kare uygunluk testnde teork frekanslarn 5'ten küçük olmas halnde brlestrme yapmak gerekr. Bu kosul özellkle az sayda gözleme dayal tablolarda blg kaybna neden olmaktadr. Ayrca karar ve yorumlarda belrl kalplara uyma gereg vardr. Saylan bu sakncalardan ya da zorlayc özellklerden dolay frekans daglmlarnn uygunluk analzlernde Kolmogorov-Smrnov test terch edlmektedr. Kolmogorov-Smrnov test tek ve çft örnek durumlarnda frekans daglmn ele alarak varsaylan her hang br teork daglm le uygunlugu test etmekte kullanlan br testtr (Özdamar 1999). Bu çalsmada da teork frekanslarn 5'ten büyük oldugu durumlarda Kolmogorov-Smrnov test uygulanmstr. A. Cnsyet le Karyer Yapma Eglm ArasndakIlg Arastrmaya katlanlarn % 62,5' erkek % 37,5' kz ögrencdr. Fnans alannda karyer yapma eglmnde olanlarn % 70' erkek, % 30'u kz.ve fnans alannda karyer yapma eglmne olmayanlarn da % 50's erkek ve % 50's kz ögrenclerdr. Dger yandan erkek ögrenclern % 70' fnans alannda karyer yapma eglmndeyken bu oran kz ögrenclerde % 50 dr (Tablo la). Cnsyet le fnans alannda karyer yapma eglm arasndak lgnn test edlmes amacyla ya- Gerçeklesen Cnsyet Frekans TABLO la Cnsyet ve Karyer Yapma Eglmler % 36,0 96,0 60,0 Fnans %62,5 Yapmaya 100,0 18,0 % 36,0 22,5 37,5 13,5 Fnans 50,0 37,5 30,0 18,8 100,0 Toplam Alannda % 100,0 60,0 22,5 50,0 43,8 70,0 37,5 42,0 62,5 30,0 18,8 18,0 Eglml Alannda Karyer Olmayanlar Karyer 7

4 Dereces plan k-kare analznn sonucuna göre Ho ret edlmektedr. Buna göre %5 anlamllk düzeynde cnsyet le fnans alannda karyer yapma eglm arasnda anlaml br lg oldugunu söylememz mümkündür (Tablo lb). Kz ögrenclern fnans alannda karyer yapmak stememeler k-kare degerne en büyük katky saglamaktadr (1,50). Dolaysyla cnsyet le fnans alannda karyer yapma eglm arasndak lg özellkle fnans l annda karyer yapma eglmnde olmayan kz ögrenclern beklenen daha fazla olmasndan kaynaklanmaktadr. TABLO tb Cnsyet le Karyer Yapma Eglm Arasndak Ilg Serbestlk 0,050 Anlamllk Düzey 3,840 Deger B. Ale Üyelernn çalsmas le Karyer Yapma Eglm Arasndak Ilg Arastrmaya katlan ögrenclern % 21,9'unun ale üyeler arasnda fnans alannda çalsan brey varken % 78,I'nn yoktur. Fnans alannda karyer yapma eglmnde olan ögrenclern % 26,7'snn ale üyeler arasnda fnans alannda çalsan brey varken % 73,3'ünün yoktur. Fnans alannda karyer yapma eglmne olmayan ögrenclern % 13,9'unun ale üyeler arasnda fnans alannda çalsan brey varken % 86,l'nn yoktur. Ayn zamanda fnans alannda çalsan ale üyesne sahp olan ögrenclerden % 76,2's fnans alannda karyer yapma eglmnde ken % 23,8' fnans alannda karyer yapmaya eglml degldr (Tablo 2A). Ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglm le ale üyelernn fnans alannda çalsmas arasndak lgnn test edlmes amacyla yaplan k-kare analznn sonucuna göre Ho kabul edlmektedr. Buna göre % 5 anlamllk düzeynde, TABL02A Ale Üyelernn çalsmasna Göre Karyer Yapma Eglmler Yapmaya 21,0 %21,9 % 75,0 96,0 100,0 78,\ 78,1 Yapmaya Fnans Eglml Fnans 5,0Alannda Alanda Karyer Çalsan Toplam 31,0 %41,3 28,0 %86,1 36,0 % 7,9 %5,2 23,8 32,3 37,5 13,9 100,0 Eglml Olanlar %45,8 %73,3 % 100,0 76,2 26,7 44,0 46,9 60,0 58,7 62,5 16,0 13,1 16,7 Olmayanlar Gerçeklesen Frekans 8

5 ögrenclern alelernde fnans alannda çalsan breylern olmas le bu alanda karyer yapma eglmler arasnda br lgnn oldugunu söylememz mümkün degldr (Tablo 2B). TABLO 2B Karyer Yapma Eglm le Ale Üyelernn çalsmas Arasndak Ilg Dereces 0,143 Anlamllk Düzey 2,150 Serbestlk C. Staj Yapms Olmak le Karyer Yapma Eglm Arasndak Ilg Arastrmaya katlan ögrenclern % 36,5' daha önce fnans alannda staj yapms % 63,5' se yapmamstr. Fnans alannda karyer yapma eglmnde olan ögrenclern % 40' daha önce fnans alannda staj yapms ken % 60' yapmamstr. Fnans alannda karyer yapma eglmnde olmayan ögrenclern se % 30,6's daha önce fnans alannda staj yapms ve % 69,4'ü yapmamstr. Ayn zamanda daha önce fnans alannda staj yapms olan ögrenclern % 68,6's fnans alannda karyer yapma eglmnde ken bu oran daha önce staj yapmams ögrenclerde % 59'dur (Tablo 3A). Ögrenclern fnans alannda staj yapms olmalar le fnans alannda karyer yapma eglmler arasndak lgnn test edlmes amacyla yaplan k-kare analznn sonucuna göre Ho kabul edlmektedr. Buna göre %5 anlamllk düzeynde ögrenclern fnans alannda staj yapms olmalar le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda anlaml br lg oldugunu söylememz mümkün degldr (Tablo 3B). TABLO 3A Staj Yapms Olmaya Göre Karyer Yapma Eglmler % 35,0 96,0 61,0 63,5 36,5 100,0% Yapmaya Fnans Toplam 25,0 22,9 %41,0 36,0 11,0 13,1 % 100,0 31,4 36,0 26,0 69,4 30,6 11,5 37,5 Alannda Eglml Alanda %59,0 %60,0 %40,0 %68,6 100,0 36,0 38,1 25,0 24,0 21,9 37,5 62,5 60,0Karyer Olanlar Olmayanlar Gerçeklesen Ögrenclern Frekans 9

6 eger TABLO 3B Staj Yapms Olmak le Karyer Yapma Eglmler Arasndak lg Dereces 0,3520,866 Anlamllk Düzey Serbestlk D. Herhang Br syernde Çalsmak le. Karyer Yapma Eglm Arasndak lg Arastrmaya katlan ögrenclern % 45,8' daha önce fnans alannda çalsms % 54,2's se çalsmamstr. Fnans alannda karyer yapma eglmnde olan ögrenclern %55' daha önce fnans alannda çalsms ken % 45' çalsmamstr. Fnans alannda karyer yapma eglmnde olmayan ögrenclern se % 30,6's daha önce fnans alannda çalsms ve % 69,4'ü çalsmamstr. Ayn zamanda daha önce fnans alannda çalsms olan ögrenclern % 75' fnans alannda karyer yapmaya eglml ken bu oran daha önce br ste çalsmams ögrenclerde % 62,5'dr (Tablo 4A). Ögrenclern herhang br s yernde çalsmalar le fnans alannda karyer yapma eglmler arasndak lgnn test edlmes amacyla yaplan kkare analznn sonucuna göre Ho ret edlmektedr. Buna göre %5 anlamllk düzeynde ögrenclern herhang br s yernde çalsmalar le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda anlaml br lg oldugunu söylememz mümkündür (Tablo 4B). Daha önce fnans alannda çalsms olanlarn fnans alannda karyer yapmak stememeler kkare degerne en büyük katky saglamaktadr (l,83). Dolaysyla daha önce fnans alannda çalsms olmak ve fnans alannda karyer yapma eglm arasndak lg özellkle daha önce fnans alannda çalsms olanlarn beklenenden daha az fnans alannda karyer yapmak stememelernden kaynaklanmaktadr. TABL04A Çalsms Olmaya Göre Karyer Yapma Eglmler Alannda Karyer Fnans Alanda % Karyer 52;0 44,0 96,0 52,0 100,0 54,2 45,8 Fnans Yapmaya % 25,0 36,0 19,5 16,5 11,0 Eglml 48,1 25,0 37,5 26,0 69,4 30,6 100,0 11,5 Toplam %62,5 % 28,1 Eglml 100,0 60,0 62,5 45,0 51,9 27,5 27,0 75,0 33,0 55,0 32,5 34,4 Olmayanlar Olanlar Ögrenclern Gerçeklesen Gerçekjesen Frekans Daha Önce Fnans LO

7 TABLO 4B Çalsms Olmak le Fnans Alannda Karyer Yapma Eglmler Arasndak Ilg Dereces 0,o0 Anlamllk Düzey 5,415 Serbestlk Anlamllk Kolmogorov-Smrnov Düzey Z Negatf Poztf E. Fnans Alanna En Büyük IlsknFark Tutumlarla Karyer Yapma Eglmler Arasndak Ilg %5 anlamllk düzeynde ögrenclern fnans alannda çalsmay kendne uygun bulma düzeyler le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda anlaml br lg oldugu söyleneblr (Tablo SB). TABLO SB Kolmogorov-Smrnov Test Istatstg (Gruplama Degsken: Karyer Yapma Eglm) Bulma Düzey 0,000-0,706 Mutlak 0,000 3,347, KendneÇalsmay Uygun Ankette ögrenclern fnans alanyla lgl tutumlarn belrlemeye yönelk sekz soru sorulmus ve burada besl Lkert ölçeg kullanlmstr. Ögrenclern fnans alanyla lgl genel beklentlerne lskn tutum puanlarndan hareketle fnans alannda karyer yapma eglmler arasndak lg Kolmogorov-Smrnov (K-S) test le analz edlms ve asagdak sonuçlara ulaslmstr. Tablo SA ögrenclern fnans alannda çalsmay kendlerne uygun bulma düzeylernn fnans alannda karyer yapma eglmlerne göre gruplanms daglmn vermektedr. Ögrenclern fnans alannda çalsmay kendne uygun bulma düzeyler le fnans alannda karyer yapma eglmler arasndak lgnn test edlmes amacylayaplan Kolmogorov-Smmov test sonucuna göre Ho ret edlmektedr. Buna göre Tablo 6A ögrenclern fnans alannda çalsmay karyerler açsndan öneml bulma düzeylernn fnans alannd'l: karyer yapma eglmlerne göre gruplanms daglmn vermektedr. Ögrenclern fnans alannda çalsmay karyerler açsndan öneml görme düzey le fnans alannda karyer yapma eglmler arasndak lgnn test edlmes amacyla yaplan Kolmogorov Smmov testnn sonucuna göre Ho ret edlmektedr. Buna göre %5 anlamllk düzeynde ögrenclern fnans alannda çalsmay karyerler açsndan öneml görme düzey le fnans alannda kar- TABLO SA Ögrenclern Çalsmay Kendlerne Uygun Bulma Düzeyne Göre Fnans Alannd~ Karyer Yapna Eglmler Yapmaya OFnans ToplamAlannda Eglml Alanda Karyer Olmayanlar Olanlar Çalsmay 1

8 TABLO Ögrenclern Çalsmay Karyerler Açsndan Öneml Görme Düzeyne Göre Karyer Yapma Eglmler Çalsmay Yapmaya Fnans Fnans ToplamAlannda Alanda Eglml Karyer Olanlar Hç Katlmyor 6A v Z Negatf Poztf yer yapma eglmler arasnda anlaml br lg oldugu söylemek mümkündür (Tablo 6B). TABLO 6B Kolmogorov-Smrnov Test Istatstg (Gruplama Degsken: Karyer Yapma Eglm) 0,000-0,572 Mutlak 2,714 0,000 Karyer Görme Çalsmay Düzey Açsndan Öneml Tablo 7A ögrenclern fnans alannda çalsmay madd kazanç açsndan öneml bulma düzeylernn fnans alannda karyer yapma eglmlerne göre gruplanms daglmn vermektedr. Ögrenclern fnans alannda çalsmay madd kazanç açsndan öneml görme düzey le fnans alannda karyer yapma eglmler arasndak lgnn test edlmes amacyla yaplan Kolmogorov Smmov testnn sonucuna göre Ho kabul edlmektedr. Buna göre %5 anlamllk düzeynde ögrenclern fnans alannda çalsmay madd kazanç açsndan öneml görme düzey le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda anlaml br lg oldugunu söylememz mümkün degldr (Tablo 7B). TABL07A Ögrenclern Çalsmay Madd Kazanç Açsndan Öneml Görme Düzeylerne Göre Karyer Yapma Eglmler -; Çalsmay Yapmaya Fnans Fnans ToplamAlannda Eglml Alanda Karyer Olanlar Karyer Olmayanlar f:lç Katlmyor 12

9 Negatf Poztf TABLO 7B Kolmogorov-Smrnov Test Istatstg (Gruplama Degsken: Karyer Yapma Eglm) 0,000-0,189 Mutlak 0,398 0,896 Madd Öneml Açsndan Çalsmay Düzey Kazanç Görme Anlamllk Kolmogorov-Smrnov Düzey Z Negatf Poztf En Büyük Fark TABLO 8B Kolmogorov-Smrnov Test Istatstg (Gruplama Degsken: Karyer Yapma Eglm) 0,000-0,444 Mutlak 0,000 2,108 Br Daha Görme AlanDnamk Olarak Düzey Tablo 8A ögrenclern fnans alann daha dnamk br alan olarak görme düzeylernn fnans alannda karyer yapma eglmlerne göre gruplan- mümkündür (Tablo 8B). Tablo 9A ögrenclern fnans alannn gelecekte önemnn artacagna nanma düzeylernn f- TABL08A Ögrenclern Fnans Alann Daha Dnamk Br Alan Olarak Görme Düzeylerne Göre Fnans Alannda Karyer Yapma Eglmler Yapmaya Eglml Olanlar Daha Fnans Yapmaya II Eglml Alanda Karyer Karyer Olmayanlar Toplam ms daglmn vermektedr. Ögrenclern fnans alann daha dnamk br alan olarak görme düzeyler le fnans alannda karyer yapma eglmler arasndak lgnn test edlmes amacyla yaplan Kolmogorov-Smrnov testnn sonucuna göre Ho ret edlmektedr. Buna göre %5 anlamllk düzeynde ögrenclern fnans alann daha dnamk br alan olarak görme düzeyler le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda anlaml br lg oldugunu söylemek, 13 nans alannda karyer yapma eglmlerne göre gruplanms daglmn vermektedr. Ögrenclern fnans alannn gelecekte önemnn artacagna nanma düzeyler le fnans alannda karyer yapma eglmler arasndak lgnn test edlmes amacyla yaplan Kolmogorov-Smrnov testnn sonucuna göre Ho ret edlmektedr. Buna göre %5 anlamllk düzeynde ögrenclern fnans alannn gelecekte önemnn artacagna nanna düzeyler le fnans alannda karyer yapma eg-

10 TABLO 9A Ögrenclern Fnans Alannn Gelecekte Önemnn Artacagna Inanma Düzeylerne Göre Karyer Yapma Eglmler Fnans Alannn Gelecekte Yapmaya Yapmaya Fnans Fnans Eglml Alannda Eglml Alanda Olanlar Karyer Olmayanlar Toplam v k Z Negatf Poztf TABLO 9B Kolmogorov-Smrnov Test Istatstg (Gruplama Degsken: Fn~ns Alannda Karyer Yap~a Eglm) -0,433 0,000 Mutlak 0,000 2,055 Inanma Gelecekte Artacagna Düzey Önemnn lmler arasnda anlaml br lg oldugunu söylemek mümkündür (Tablo 9B). Tablo 1DA ögrenclern fnans alannda uluslararas alanda çalsma olanagnn daha fazla olacagna nanma düzeylernn fnans alannda karyer yapma eglmlerne göre gruplanms daglmn vermektedr. Ögrenclern fnans alannda uluslararas alanda çalsma olanagnn daha fazla olacagna nanma düzeyler le fnans alannda karyer yapma eglmler arasndak lgnn test edlmes amacyla yaplan k-kare analznn sonucuna göre Ho ret edlmektedr. Buna göre %5 anlamllk düzeynde ögrenclern fnans alannda uluslararas alanda çalsma olanagnn daha fazla olacagna nanma düzeyler le fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda anlaml br lg oldugunu söylememz mümkündür (Tablo lob). TABLO Ögrenclern Uluslararas Çalsma Olanagnn Daha Fazla Olacagna Inanma Düzeylerne Göre Karyer Yapma Eglmler O Uluslararas Alanda Çalsma Yapmaya Yapmaya 7O 36 LO 8 Fnans Fnans ToplamEglml Alannda Eglml Alanda O Olanlar Karyer Olmayanlar Karyer Hç Katlmyor loa 14

11 Negatf Poztf TABLO lob Kolmogorov-Smrnov Test Istatstg (Gruplama Degsken: Karyer Yapma Eglm) 0,000-0,256 Mutlak 0,000 1,212 Alanda Uluslararas Çalsma Inanma Olacagna Olanagnn Daha Düzey Fazla Anlamllk Kolmogorov-Smmov Düzey Z Negatf Poztf En Büyük Fark TABLO llb Kolmogorov-Smrnov Test Istatstg (Gruplama Degsken: Karyer Yapma Eglm) 0,000-0,539 Mutlak 2,556 0,000 Hzlandracagna Gelsmey Inanma Kssel Çalsmann Düzey Tablo IlA ögrenclern fnans alannda çalsmann kssel gelsmey hzlandracagna nanma düzeylernn fnans alannda karyer yapma eglmlerne göre gruplarms daglmn vermektedr. Ögrenclern, fnans alannda çalsmann kssel gelsmey hzlandracagna nanma düzeyler le fnans alannda karyer yapma eglmler arasndak lgnn test edlmes amacyla yaplan kkare analznn sonucuna göre Ho ret edlmektedr. Buna göre %5 anlamllk düzeynde ögrenclern fnans alannda çalsmann kssel gelsmey hzlandracagna nanma düzeyler Ile fnans alannda karyer yapma eglmler arasnda anlaml br lg oldugunu söylememz mümkündür (Tablo IlB). SONUÇ VE ÖNERILER Istanbul Ünverstes Isletme Fakültes son snf ögrenclernn, mezunyet sonras fnans alannda karyer yapma eglmlern etkleyen faktörlern belrlenmesn amaçlayan bu çalsmada fakülte ögrenclerne uygulanan anket formundan elde edlen verlerden hareketle yaplan analzi e rn sonuçlarn su seklde özetlemek mümkündür. Elde edlen bulgular Istanbul Ünverstes, Isletme Fakültes ögrenclernn fnans alannda karyer yapma eglmlernn oldukça yüksek oldugu göstermektedr (% 62,5). 1980'l yllarda uygulanmaya baslayan ekonomk poltkalarn sonucu TABLO Ögrenclern Çalsmann Kssel Gelsm Artracagna Inanma Düzeylerne Göre Karyer Yapma Eglmler Çalsmann Yapmaya Yapmaya 14 5LO 36 6 Fnans Fnans Toplam Eglml Alannda Eglml Alanda Olanlar Karyer Olmayanlar Karyer Hç Katlmyor lla 15

12 olarak fnans pyasalarnn önemnn gderek artmstr. Fnans alannda yüksek oranda karyer yapma eglmnn fnans pyasalarnn artan bu önemnden kaynakladg söyleneblr. Ancak son dönemlerde yasanan fnansal krzlern ardndan halen ayn eglmn geçerl olup olmadg ayr br arastrma konusudur. Arastrmann bulgular cnsyetn ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmn belrleyen br faktör oldugunu göstermektedr. Daha çok erkek ögrencler fnans alannda karyer yapma eglmnde ken özellkle kz ögrenclern bu alanda karyer yapma eglmnde olmamalar cnsyet bu eglm belrleyen br faktör klmaktadr. Elde edlen bulgulara göre herhang br ste çalsmak ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmlern belrleyen br dger faktördür. Özellkle daha önce fnans alannda çalsms olan ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmnde olmamalar daha önce fnans alannda çalsms olmay bu eglm belrleyen br faktör klmaktadr. Arastrmann bulgularndan hareketle, fnans alannda çalsmay kendne uygun bulmak, fnans alannda çalsmay karyer açsndan öneml bulmak, fnans alann daha dnamk br alan olduguna nanmak, fnans alannn gelecekte önemnn artacagna nanmak, fnans alannda uluslararas alanda çalsma olanaklarnn daha fazla olacagna nanmak ve fnans alannda çalsmann kend kssel gelsmelern hzlandracagna nanmak gb tutum ve beklentlern ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmlern belrleyen faktörler oldugu sonucuna ulaslmstr. Bunun yannda, arastrmann bulgular ale üyelernn fnans alannda çalsmas, ögrenclern fnans alannda staj yapms olmalar ve fnans alannda çalsmann daha fazla madd olanak saglayacag beklents gb faktörlern ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmler üzernde etkl olmadgn göstermektedr. Arastrmann ögrenclern fnans alanna yönelk genel tutum ve beklentlerne lskn sonuçlar brlkte degerlendrldgnde: ögrenclern fnans alannda karyer yapma eglmlernn kaynagnn madd kazanç gözetmek ve ale breylernden etklenmek yerne fnans alann dnamk, gelsme açk, kendlern gelstreblecekler br alan olarak görmeler oldugu söylenebnr. Istanbul Ünverstes, Isletme Fakültes son snf ögrenclernn fnans alannda karyer yapma eglmlern etkleyen faktörlern belrlenmesne yönelk bu arastrma plot br çalsma ntelgndedr. Arastrmann dger ünverstelern lgl fakülte ve bölümlern de kapsayacak seklde yaplmas lgl bölüm ve fakültelerden mezun olma asamasnda olup da mezunyet sonrasnda fnans alannda çalsma eglmnde olan ülkemz gençlernn bu eglmlern etkleyen faktörlern belrlenmes açsndan öneml br katk saglayacaktr. Ayn zamanda, söz konusu bu çalsmalar bütünleyen, s hayatnn bu gençlerden bekledg özellklern belrlenmesne yönelk br dger çalsma ögrenclern karyerlernn yönlendrlmesnde ve fakültelern ders programlarnn olusturulmasnda öneml katklar saglayacaktr. KAYNAKÇA Boone, L. E., ve Johnson, J. c., 1980, Profles of the 801 Men and Woman at the Top, Busness Horzons, February, De Cenzo D. A. ve Robbns S. P., 1996 Human Resource Management, New York, John Wley & Sons, Ine. Dessler G., 1997, Human Resource Management, New Jersey, Prentce HalL. Gtman, L., 1987, Basc Manageral Fnance, New York, Harper & Row. Gtman, L. ve Maxwe, C. E., 1985, Fnancal Actvtes of Major U.S. Frms: Surveyand Analyss of Fortune's 1000, Fnancal Maagement Wnter, Harcar, T., 1993, Isletme Fakülte ve Bölümlerndek Ögrenclern Meslek Terchler, Fakülte ve Cnsyet Faktörler Açsndan Ilg, Istanhul Ünverstes Isletme Fakültes Dergs, Nsan, Kaynak, T. ve dgerler., 2000, Insan Kaynaklar Yönetm, Istanbul, I.Ü. Isletme Fakültes Yayn. Kurtulus, K., 1996, Pazarlama Arastrmalar, Istanbul, I.Ü. Isletme Fakültes Yayn. Özdamar, K., 999, Paket Programlar le Istatstksel Analz-I, Istanbul, Kaan Ktapev Yayn. 16

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT ***

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

ÖZET. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi

ÖZET. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi ALIŞVERİŞ MERKEZİ TÜKETİCİLERİNİN TATMİNİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Gaz Ü. İİBF İşletme Bölümü Dr. Metehan TOLON Gaz Ü. İİBF İşletme Bölümü Dr. Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA Al Türkyılmaz Fath Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 34900 Büyükçekmece İstanbul Tel: (212) 8890810 1094 Fax: (212) 8890906

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA Ekonometr ve Đstatstk Sayı:10 2009 29-47 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK

Detaylı

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ *

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * H.Ü. Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 28, Sayı 2, 2010, s. 47-69 NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * Öz Burak GÜNALP

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

İlköğretim okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması

İlköğretim okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması 37 TTMD Ocak İlköğretm okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması Assessment of nose annoyance n elementary schools accordng to feld studes Nurgün Tamer BAYAZIT*, Suat

Detaylı