DREAMWEAVER DERSLERÝ Yazan:Efdal ÇELÝK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.computeryum.net DREAMWEAVER DERSLERÝ Yazan:Efdal ÇELÝK efdal@ulcbigisayar.com"

Transkript

1 DREAMWEAVER DERSLERÝ DERS1: Dreamweaver Nedir? DERS2: Türkçe ayar DERS3: Objeler (Objects) DERS4: Özelleþtirmeler (Properties) DERS5: Pencereler DERS6: Page Properties DERS7: Swap Image DERS8: Extensions (Eklentiler) Yazan:Efdal ÇELÝK file:///c /Belgelerim/Web/dreamweaver/index.htm [ :45:55]

2 DERS1: Dreamweaver Nedir? DERS2: Türkçe ayar DERS3: Objeler (Objects) DERS4: Özelleþtirmeler (Properties) DERS5: Pencereler DERS6: Page Properties DERS7: Swap Image DERS8: Extensions (Eklentiler) DREMWEAVER NEDÝR? DREAMWEAVER DERSLERÝ Macromedia Dreamweaver, profesyonel bir Web sitesi geliþtirmeniz için ihtiyaç duyacaðýnýz her þeye sahip görsel (WYSIWYG) bir HTML editörüdür. Yazan:Efdal ÇELÝK file:///c /Belgelerim/Web/dreamweaver/1.htm [ :46:10]

3 DERS1: Dreamweaver Nedir? DERS2: Türkçe ayar DERS3: Objeler (Objects) DERS4: Özelleþtirmeler (Properties) DERS5: Pencereler DERS6: Page Properties DERS7: Swap Image DERS8: Extensions (Eklentiler) TÜRKÇE AYAR DREAMWEAVER DERSLERÝ Dreamweaver programýný kurduðumuzda dil ayarlarý karþýmýza ingilizce olarak gelir. Yani çalýþma alanýna herhangi bir türkçe karakterli birþey yazamayýz. Bu derste bu sorunu giderecek ve DW'a hýzlý bir giriþ yapacaðýz. Programa yabancý olacaðýnýz için menülere hiç girmeden Ctrl+U kýsayolu ile uygulama yapacaðýmýz alana geçelim. Açýlan pencerede bazý seçenekler ve menüler çýkacaktýr. Bu seçenekleri aþaðýdaki gibi yapalým: Default Encoding: Other Font Settings: Other Proportional Font: Türkçe olan herhangi biri Fixed Font: Türkçe olan herhangi biri Code Inspector: Türkçe olan herhangi biri Evet, bu ayarlarý yaptýktan sonra yine menülere girmeden Ctrl+J yapalým :). Açýlan penceredeki Document Encoding menüsünden Other'ý seçip, buradanda çýkýyoruz. Son olarak HTML bölümümüze (þekil 1'deki alandan giriyoruz) <head> taglarýný siliyoruz ve aþaðýdaki kodu ekliyoruz yerine: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset="> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> Yazan:Efdal ÇELÝK file:///c /Belgelerim/Web/dreamweaver/2.htm [ :46:12]

4 DERS1: Dreamweaver Nedir? DERS2: Türkçe ayar DERS3: Objeler (Objects) DERS4: Özelleþtirmeler (Properties) DERS5: Pencereler DERS6: Page Properties DERS7: Swap Image DERS8: Extensions (Eklentiler) OBJELER (OBJECTS) DREAMWEAVER DERSLERÝ Adýndanda anlaþýlacaðý gibi en çok kullanacaðýmýz bölüme geldik sýra. Objeleri Window menüsünden ekrana getirebilirsiniz (Ctrl+F2). Ekrana gelen pencere þekilde de görmüþ olduðunuz gibi bir sürü ikonla dolu. Common seçili olan alandaki seçeneklere bir göz atalým (bkz.þekil2). Characters: Bu bölüm sayfalarýnýza ekleyebileceðiniz bazý sembolleri barýndýrýyor. Copyright, Euro vs. Common: Sýrasýyla tanýyalým: Image: Ýmaj dosyasý eklemenizi saðlayan obje. Rollover Image: Rollover, yani üstüne gelince deðiþen imaj uygulamasý. Sýrf bu özellik için DW kullanmaya baþlayan kiþiler tanýyorum :). Table: Table çizmek için. Tabular Data: Burada bulunan Gözat çalýþmamýza dosya çaðýrmamýzý saðlar. Diðer seçenekler ise çaðýracaðýmýz dosyanýn koþullanacaðý table ayarlarý oluyor. Draw Layer: Ýstediðiniz yere, sanki bir çizim programýnda çalýþýyormuþ gibi katmanlar oluþturmanýzý saðlar. Biz bu layer larý istediðimiz yere taþýyabiliriz. (bkz.þekil3) Navigation Bar: Sürekli duran bir menü örneði. Ýmajlarý siz belirliyorsunuz. Horizontal Rule: Düz çizgi koymamýzý saðlýyor. Bu ve bunun gibi uygulamalarýn özelleþtirmelerini ileriki derslerde göreceðiz. Link: Pek gereði olmayan bir obje. Baðlantý kýsmýna mailto yazmayla uðraþmak istemiyorsanýz kullanabilirsiniz. Date: Sitenizin güncellendiði saati koyar. Server-Side Include: Bir server nesnesini veya dosyasýný koymanýzý saðlar. Fireworks HTML: Fireworks ile hazýrlamýþ olduðunuz çalýþmalarý bu obje ile kolayca çalýþmanýza yerleþtirebilirsiniz. Insert Flash: swf dosyasý koymak için karýþýk kodlarla uðraþmanýzý sona erdiren süper bir uygulama. Flash Button: Havalý sayfalar için flash buttonlarý. Mutlaka denemelisiniz. Flash Text: Sizde bulunan bir fontu baþkasýnýnda görmesini saðlamak için bir yöntem. Bu obje ile yazýnýzý file:///c /Belgelerim/Web/dreamweaver/3.htm (1 of 2) [ :46:14]

5 yazýn swf olarak kendi kaydetsin. Shockwave: Macromedia Shockwave dosyalarýný seçmenizi saðlar. Generator: Macromedia Generator dosyalarýný seçmenizi saðlar. Forms: Form araçlarý. Frames: Çok kullanýþlý bir bölüm. Çeþitli çerçeveler. Sayfalarýnýza frame koymak için seçeneklerden birine týklamanýz yeterli. Head: Sitenizi arama motorlarýnda üst sýrada görmek için kullanabilirsiniz. Karýþtýrmanýzda fayda var. Kodlarla hiç uðraþmýyorsunuz. Invisibles: ICQ'dan yabancý olmadýðýmýz bu terimde üç tane uygulama bulunuyor. Bunlar sýrasýyla þöyle: Named Anchor: Sayfa içi link verme olayý. Ýstediðiniz bir yere koyuyorsunuz ve bir isim veriyorsunuz. Daha sonra sayfa için herhangi bir yazý veya resimin link verme bölümüne # iþaretini koyup anchor a vermiþ olduðunuz ismi yazýyorsunuz. Link verdiðiniz yere týklayan kullanýcýlar anchor un bulunduðu yere gidiyor. Script: Java Script kod eklemenize yarayan profesyonel bir hizmet :) Comment: HTML kod bölümüne yorum ekleme. Special: Applet, Plugin ve ActiveX öðelerini buradan koyabilirsiniz. Yazan:Efdal ÇELÝK file:///c /Belgelerim/Web/dreamweaver/3.htm (2 of 2) [ :46:14]

6 DERS1: Dreamweaver Nedir? DERS2: Türkçe ayar DERS3: Objeler (Objects) DERS4: Özelleþtirmeler (Properties) DERS5: Pencereler DERS6: Page Properties DERS7: Swap Image DERS8: Extensions (Eklentiler) ÖZELLEÞTÝRMELER (PROPERTIES) Ctrl+J kýsayoludur. DREAMWEAVER DERSLERÝ Burada anlatýlacak özellikler fazla deðil ve anlaþýlmasý çok kolay. Onun için herkesin bilmediði özellikleri göreceðiz. Text Özelleþtirmeleri: Metinlerimizi yapýlandýrmamýzý saðlayan kýsýmdýr. Format bölümü içindeki seçenekler ile yazýlarýmýzý kolayca biçimlendirebiliriz. Yanýndaki Default Font seçili olan bölümle fontumuzu ayarlarýz. Ama DW'da sýk kullandýðýmýz fontlara kolayca ulaþmak için Macromedia bir kolaylýk sunmuþ bizlere. Font Listesi. Þimdi Default Font yazan yere týklayýn ve alt taraftan Edit Fon List seçeneðini týklayýn. Burada karþýnýzda bir pencere açýlacaktýr. Bu penceredeki + ve - iþaretleri ile listemize yeni fontlar ekleyebilir veya çýkarabiliriz. Text özelleþtirmelerinde Target bölümü ise link verdiðimiz bir adresin ne konumda açýlacaðýný belirtir. Örneðin; _blank baðlantýnýz farklý bir pencerede açýlmasýný saðlar. DW'nýn en sevdiðim özelliklerinden biride kalem ikon þeklinde görülen Quick Tag Editor uygulamasý. Bu uygulama ile HTML kodlarýný kolayca yazabilir veya biyerden alýp anýnda yapýþtýrabilirsiniz. Son olarak açýklayacaðým yer þekildede görmüþ olduðunuz dört ufak buton. Bunlarda Unordered List, nokta yöntemi ile liste oluþturma, Ordered List ise sayý yöntemi ile. Yanýndaki iki buton ise paragraflarýmýzý içeri ve geriye kaydýrma için kullanýlýyor. file:///c /Belgelerim/Web/dreamweaver/4.htm (1 of 2) [ :46:16]

7 Table Özelleþtirmeleri: Öncelik table özelliðtirmelerine girmeden önce bir özelliði görelim. Þekil 4'de görmüþ olduðunuz gibi programýn alt sol tarafýnda <body>, <table> gibi taglar gözüküyor. Bu taglar kolay select için konulmuþtur. Örneðin çizdiðiniz table 'ýn tümüne uygulayacaðýnýz renklendirme, boyutlandýrma vb. özelleþtirmeleri yapmak için table 'ý seçmeniz gerekiyor. Bu iþlemi <table> 'ý týklayarak gerçekleþtirebilirsiniz. Table Name, tablonuza vereciðiniz ismi temsil eder. Ýleride yapacaðýnýz daha deðiþik çalýþmalarda gerekecektir. Onun yanýndaki Rows, yatay ve Cols ise dikey hücreler eklemenizi saðlar. Boyutlandýrmayý W ve H ile yanlarýnda bulunan yüzde ve pixel formatýnda yapabilirsiniz. CellPad kutucuðu hücre içi býrakýlan payý, CellSpace ise hücreler arasý býrakýlan payý temsil eder. Align hizalama yapmamýzý saðlar. Border kalýnlýk ayarýdýr. Þimdi anlatýcaðým özelleþtirmelere sað tarafta bulunan aþaðý gösteren ok'a týklayarak ulaþabilirsiniz. Gözümüze ilk çarpan dört tane buton görünüyor yine. Bazen iþimizi çok kolaylaþtýrabiliyor. Bunlar hücreler arasý boylarý ve boþluklarý ayarlýyor. Bg Color ve yanýnda bulunan Brdr Color renklendirme için. Bg Color tablonuzun tümünü boyar, Brdr Color çerçevenin rengidir. Son olarak Bg Image, table 'ýnýzda uygulayabileceðiniz bir arkaplan imajý uygulayabilmenizi saðlar. Table bölümü bitti. DW'da hücrelere ait özelleþtirmelerde vardýr. Yani hücre içi. Ayarlarý kolayca hücre içine bir kere týkladýktan sonra çýkan menüden yapabilirsiniz. Bu arada hücre içi özelleþtirmelerin yaný sýra Layer, Horizontal Rule vs. uygulamalarýn özelleþtirmelerinide eðer bu dersleri anlamýþsanýz yaparken hiç zorlanmayacaksýnýz. Yazan:Efdal ÇELÝK file:///c /Belgelerim/Web/dreamweaver/4.htm (2 of 2) [ :46:16]

8 DERS1: Dreamweaver Nedir? DERS2: Türkçe ayar DERS3: Objeler (Objects) DERS4: Özelleþtirmeler (Properties) DERS5: Pencereler DERS6: Page Properties DERS7: Swap Image DERS8: Extensions (Eklentiler) PAGE PROPERTIES Modify bölünmden Page Properties seçeneðini týklamnýz sizin sayfa içi genel ayarlarý yapmanýz için bir pencere açacýktýr. Buradaki seçenekleri teker teker tanýyalým: Title: Sayfa baþlýðý koymanýzý saðlar. Background Image: Arkaplana imaj yerleþtirmek için. Background: Arkaplan rengini belirlemek için kullanýlýr. Ýsterseniz þekilde de gördüðünüz gibi renk kodlarýnýzý kolayca yazabilirsiniz. DREAMWEAVER DERSLERÝ Text: Boþ bir alana hiçbir özelleþtirme yapmadan yazdýðýnýz yazýnýn rengini buradan ayarlayabilirsiniz. Links: Baðlantý verilmiþ yazýnýn alacaðý renk durumu. Visited Links: Önceden girilmiþ baðlantýyý belirtir. Active Links: Linkli baðlantýya týkladýðýnýzda alacaðý renk durumu. Margin yazýlý olan kýsýmlar, çalýþma sayfalarýnýn kenarlarýndaki paylarý temsil eder. Document Encoding: Dil seçeneði. Türkçe ayar yapmak için kullanmýþtýk. Tracing Image: Transparan bir arkaplan yapmak için kullanýlýyor. Bu seçeneðin altýnda bulunan Image file:///c /Belgelerim/Web/dreamweaver/6.htm (1 of 2) [ :46:18]

9 Transparency netliði ayarlýyor. Yazan:Efdal ÇELÝK file:///c /Belgelerim/Web/dreamweaver/6.htm (2 of 2) [ :46:18]

10 DERS1: Dreamweaver Nedir? DERS2: Türkçe ayar DERS3: Objeler (Objects) DERS4: Özelleþtirmeler (Properties) DERS5: Pencereler DERS6: Page Properties DERS7: Swap Image DERS8: Extensions (Eklentiler) Pencereler DREAMWEAVER DERSLERÝ Pencerelere ister Window menüsünden istersenizde sað altta bulunan ufak ikonlardan ulaþabilirsiniz. Biz bu derslerde bu pencerelerden en çok iþimize yarayabileceklerini göreceðiz. Behaviors Çeþitli Java Script uygulamalarýnýn yer aldýðý bölümdür. Buradan hazýr script'leri sayfanýza koyabilirsiniz. Ayrýca kendinizde ekleyebilirsiniz. Peki nasýl?. Bunu Extensions dersinde görebilirsiniz. Burada bulunan bazý uygulamalar: Go To URL: Yönlendirme seçeneðidir. Go To URL'ye týkladýðýnýzda karþýnýza bir kutucuk gelir. Bu kutucuða yazaðýnýz adres, sayfanýz açýlýr açýlmaz yönleneceði baðlantý olacaktýr. Frame'li sayfalarda istediðiniz bölgede uygulayabilirsiniz. Open Browser Window: Ýstediðiniz boyutta ve özelleþtirmede, istediðiniz bir dosyaya baðlantý yapmanýzý saðlýyor. Yazý veya resme týklayýnca, üstüne gelince vs. durumlarda açýlmasýný penceredeki OnLoad yazýsýnýn yanýndaki oka týkladýktan sonra çýkan seçeneklerden ayarýný yapablirsiniz. Örneðin: OnClick (üstüne týklayýnca). Diðer uygulamalar içinde bu geçerlidir. Play Sound: Ses dosyasý eklemenizi saðlar. Pop-up Mesage: Uyarý mesajýyla istediðiniz yazýyý ekrana getirebilmenizi saðlayan bir seçenek. Set Text > Set Text of Status Bar: Durum çubuðuna yazý yazýdrmak için. file:///c /Belgelerim/Web/dreamweaver/5.htm (1 of 2) [ :46:20]

11 CSS Styles DW'nin bize saðladýðý büyük bir kolaylýk. Ýstediðiniz özelleþtirmeyi kaydederek kolayca istediðiniz yazýya tek týklamayla uygulayabilirsiniz. Yeni bir stil oluþtumak için oka týklayýn ve seçeneklerden New Style'ý seçin. Oluþturacaðýnýz dosyayý bilgisayarýnýza kaydedin. Þunuda hatýrlatmamda yarar var. FTP yoluyla server'a kaydettiðiniz dosyayýda yollamanýz gerekiyor. Kaydettiðiniz stil pencereye gelecektir. Ayarlarýný Edit Style Sheet seçeneðinden yapabilirsiniz. Uygulamasý çok basit. CSS Styles penceresinde kendi stilinize bir kere týklamanýz yeterli. Stili daha önceden hazýrlanmýþ bir yazýya uygulamak için, yazýyý kapsayýp stile týklamanýz yeterli olacaktýr....dýðer Reference Unuttuðunuz ve ne anlama geldiðini bilmediðiniz taglarýn anlamlarýný buradan öðrenebilirsiniz. Alfabetik olarak sýralanmýþ taglara biraz bakmanýzda fayda var. Tabii ingilizceniz varsa. History Adýndanda anlaþýlabileceði gibi Photoshop mantýðýnda geçmiþte yapmýþ olduðunuz çalýþmalarý belgeler. Layers Oluþturduðunuz katmanlarýn pozisyonlarýný ayarlayabileceðiniz pencere. Çoklu layer sayfalarý için. Frames Çerçeveleri kolayca seçmemiz için tasarlanmýþ. Yada bana öyle geldi :)). Yazan:Efdal ÇELÝK file:///c /Belgelerim/Web/dreamweaver/5.htm (2 of 2) [ :46:20]

12 DERS1: Dreamweaver Nedir? DERS2: Türkçe ayar DERS3: Objeler (Objects) DERS4: Özelleþtirmeler (Properties) DERS5: Pencereler DERS6: Page Properties DERS7: Swap Image DERS8: Extensions (Eklentiler) Extensions (Eklentiler) DREAMWEAVER DERSLERÝ Extension, Macromedia'nýn script editörüdür. Ýnternettende indirebileceðiniz bu eklentileri bilgisayarýnýza Macromedia Extension Manager programý ile kolayca yükleyebilirsiniz. Bu program Dreamweaver ile birlikte geliyor. Extension yükleme Bu dosyalarýn uzantýsý MXP 'dir. Tabii sadece Dreamweaver tabanlý bir olay deðildir. Macromedia'nýn diðer bazý ürünleriylede kullanýlabilir, ancak formatý farklýdýr. Dosyayý çift týklayarak açtýðýmýzda Manager programda açýlýr. Karþýnýza bir pencere gelir, devam etmek için týklayýn hesabý :). Bu soruya olumlu cevap veriyoruz (Accept) ve karþýmýza aþaðýdaki mesaj geliyor. Bu mesaj eklentiyi yüklediðimizin iþartidir. Eklentiyi yükledikten sonra Dreamweaver programýna otomatik kayýt edilmiþ olur. Þimdi þekle dikkatlice bakalým. Manager programýnda eklediðiniz script'ler görülür. Script içeriðini üzerine bir kere týkladýktan sonra aþaðýdaki pencereden bakabilirsiniz. Extension'ýn nereye yüklendiðini ise Type kýsmýndan öðrenebilirsiniz. file:///c /Belgelerim/Web/dreamweaver/8.htm (1 of 2) [ :46:22]

13 Yazan:Efdal ÇELÝK file:///c /Belgelerim/Web/dreamweaver/8.htm (2 of 2) [ :46:22]

14 DREAMWEAVER DERSLERÝ DERS1: Dreamweaver Nedir? DERS2: Türkçe ayar DERS3: Objeler (Objects) DERS4: Özelleþtirmeler (Properties) DERS5: Pencereler DERS6: Page Properties DERS7: Swap Image DERS8: Extensions (Eklentiler) Swap Image Rollover imajlar için karýþýk kodlarala uðraþmaya son. Swap Image sayesinde rollover imaj uygulamalarýný daha kolay yapabilirsiniz. Örnek bir çalýþma yapacaðýz. Üç tane imaj halinde yazý hazýrlayýn ve bu yazýlarýn aynýsýndan üç tane daha farklý renkte hazýrlayýn. Yine üç tanede ayný boyutta resim ve ayný boyutta bir boþ (transparan) imaj edinin. Yemek tarifi gibi oldu :). Üç tane yazýmýzý ve bir transparan imajýmýzý ekrana getiriyoruz. Hepsine özelleþtirmelerinden birer isim veriyoruz (bkz.þekil1). file:///c /Belgelerim/Web/dreamweaver/7.htm (1 of 2) [ :46:24]

15 Ýlk imaja bir kere týklayýn ve Behaviors penceresinden Swap Image seçeneðini týklayýn. Karþýnýza saðdaki pencere gelecektir. Gördüðünüz gibi imajlara verdiðimiz isimler oradada gözüküyor. Þimdi ilk imajý seçiliyken altta bulunan Browse butonuna týklýyoruz ve ayný yazýmýzýn önceden hazýrladýðýmýz farklý rengini bilgisayarýmýzdan seçiyoruz. Daha sonra alttaki bos isimli transparan imajýmýza týklýyoruz ve yine Browse diyoruz. Bu kez bir resim seçiyoruz ve OK diyerek çýkýyoruz. Ayný mantýkla diðer imajlarýmýzada uygulamalarý yapýyoruz. Ama dikkat edin bos imajýnýn yerine gelecek resim farklý olsun. Resmin, yazýnýn üstünden çýkýnca kaybolmasýný istemiyorsanýz penceredeki Restore Images onmouseout seçeneðini aktif halden çýkarýn. Ayrýca Swap Image'da çeþitli deðiþiklikler yapmak için Behaviors penceresindeki OnMouseOver yazýsýna çift týklamanýz yeterli olacaktýr. Kolay gelsin. Örnek imajý görmek için týklayýn. Yazan:Efdal ÇELÝK file:///c /Belgelerim/Web/dreamweaver/7.htm (2 of 2) [ :46:24]

16 1.Ders -- Dreamweaver Ayarları ve Türkçe Karakter Sorunu Yeni bir sayfa açın. Bunu yapmak için File menüsünden New'a tıklamanız yeterli olacaktır.ya da klavyeden kısayol olarak Ctrl+N tuşlarına basmanızda sizin için daha kısa bir yol olur. Öncelikle açtığımız bu sayfanın genel özelliklerini belirleyelim. Bu özelliklere ulaşmak için Modify>Page Properties ' tıklamanız ya da farenizin sağ butonuna tıklayıp yine Page Properties seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır.genel özellikten kastettiğim ise sayfamızın ; Title, Background Resmi, Bacground rengi, Yazı rengi, link rengi, ziyaret edilen linklerin rengi, aktif olan linklerin rengi, Left Margin (Sol hizalama boşluğu), Top Margin (Üst hizalama boşluğu) ve bunların genişlik ve yükseklikleri ve Encoding yani dil seçimi gibi nitelikleri belirlemeliyiz.burada hazırlayacağınız sayfanın Title (Başlık) ve diğer özelliklerini sizi zevkinize bırakıp Dreamweaver'da sıkça karşılaşılan Türkçe karakter sorununa değinmek istiyorum.türkçe karakter sorununu halletmeniz için öncelikle şu dosyaları download etmeniz gerekmektedir. Win1254 ve Encoding.zip download etmek için üzerine 1 kez tıklamanız yeterli! Açmak için Winzip programı gerekli. Winzip 8.0 Beta.Winzip'i olmayanlar için. Bu sıkıştırılmış iki dosyayı C:/Program Files/Macromedia/Dreamweaver 4/Configuration/Encodings klasörüne açmanız gerekmektedir yada kopyalamanız. Daha sonra Dreamweaver'in bu dosyaları görmesi,tanıması için Dreamweaver kapatıp yeniden açın. Page Properties menüsünden Document Encoding yazan bölümden Iso Latin 5 (Windows ) seçeneğini seçin ve Ok butonuna tıkladıktan sonra artık Türkçe karakterleri dilediğiniz gibi özgürce kullanabilirsiniz. Önemli : Telaşa kapıldığınız bir nokta olacaktır ki aynı şeyi bende yaşadım çünkü, Türkçe karakterleri dreamweaver içinde göremiyorsanız,ki büyük ihtimalle göremeyeceksiniz,hiç telaşa kapılmayın browserınızda ya da F12'ye basarak iexplorer vaya netscape browserınızda mutlaka göreceksiniz. Đsterseniz deneyin Resim 1

17 2.Ders -- Css Styles Css styles ile sayfalarınızda kullandığınız metinlere vereceğiniz şekiller, fontlar, sizin istediğiniz renklerde görünmesi, tüm metin özelliklerinin sizin ayarlayacağınız şekilde görünmesi ve bunun web browserlarında herhangi bir değişime uğramaması için css styles'e ihtiyacınız olacaktır. Mesela sayfanızda metinler bolca kullanılmışsa siz bu metinlerin özelliklerini tek tek ayarlamak zorunda kalmazsınız. Öreneğin bir başlık ve bunun alt başlığı ve bunun açıklamasını otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Bir css styles hazırladığınız zaman da bunu daha sonra hazırlayacağınız sayfalarda da tek tek ayarlamak yerine bir kerede kullanabilirsiniz. Css styles menüsüne ulaşmak için Window>Css Styles veya klavyeden Shift+F11 ' ebasınız. Şimdi sıra kendi css styles'lerimizi belirlemeye... Css Styles aktif iken yukarıda resimdede göreceğiniz üzere sağ üst köşedeki siyah ok işaretine bir kez tıklayın.açılan menüden New Style'i seçin ve karşınıza şu menü çıkacak. Resim 1 Resim 2

18 Resim 3 Bu menüde name bölümüne istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Önemli olan Define In bölümündeki New Style Sheet File seçeneğini seçmeniz ve ok butonuna basmanız. Bundan sonra açılcak menüde size hazırlayacağınız style'in hangi isimle kaydedeciğinizi soracak. Stylenizi dosyalarınızın bulunduğu bölüme kaydedin.bundan sonra karşınıza beklediğimiz asıl menü çıkcak ve siz bu menüden istediğiniz özellikteki seçenekleri seçecekciniz ve css stylenizi oluşturacaksınız. Yukarıda gördüğünüz menüyle karşılaşmanız gerekecek.ben burada bu menü hakkında bahsetmek istemiyorum çünkü herşey açık. Sayfanızda belirleyeceğiniz font, yazı boyutu, style, renk, bacground rengi, tabloların kalınlığı, yazıların altı çizili mi olcak v.s. bunlar size kalmış. Ok butonuna bastıktan sonra css styleniz hazır. Önemli : Mesela diyelimki siz bir sayfanızda yazı boyutunu (size) 5 yaptınız.css stylenizdede bu boyut 2 diyelim. Đşte bu esnada css styleniz devre dışı kalır.ama siz css style'de herhangi bir özelliği belirlemediyseniz, mesela css 'de underline seçili değil ama sayfanızda siz bir yazını altını çizdiniz diylim işte o zaman css stylenizde herhangi bir değişiklik olmaz.bilmem anlatabildim mi? 3. Ders -- Frame - Target Frame bir sayfa içersinde birden fazla sayfa kullanýmý demektir. Örneðin bu framelerden bir tanesi sabit kalýp ayný sayfa içersinde siz o frame içersindeki likler týklayarak yine ayný sayfa içersindeki diðer frame içersinden linkine týkladýðýnýz sayfayý açabilirsiniz. Buda size ve kullanýcýlara zaman açýsýndan yardýmcý olur. Frame eklemek için Ýnsert>Frame menüsünden istediðiniz frame'i ekleyebilirsiniz.ya da objects nesnesinden en üst butona 1 kez týklayarak Frames'i seçerseniz kýsayoldan

19 ulaþmanýzý saðlarsýnýz. Shift+F2'ye basarak ya da Widow>Frames'den Frameminizi aktif hale geitrin. Objects nesnesine týklayýp Frames 'i seçtiðiniz zaman yandaki gibi bir menü elde etmeniz gerekiyor. Frames'i aktif hale getirdikten sonra bunula ilgili ayarlarý yine Property Inspector'den yapabilirsiniz. Eðer framelerinizde kaydýrma çubuðu olmasýný istemiyorsanýz Property Inspector menüsünden Scrool seçeneðini No yapýn. Oluþturduðunuz frameleri kaydederken her bir frame'i ayrý bir htm sayfasý olarak kaydedeceksiniz. Yani her bir frame ayrý bir htm sayfasýdýr. Kaydederken File>Save Frame menüsünü kullanmanýz gerekiyor. Resim 1 Her bir frame'i ayrý ayrý kaydettikten sonra geldi sýra tüm bu framelerin dýþ kalýbýný oluþturan bütün frameleri birlikte kaydetmeye.bunun içinde File>Save All Frame menüsünü kullanmanýz gerekecek.tüm bu iþlemleri yaptýktan sonra framelerimiz artýk hazýr bizi bekliyor olacak. Framenizin borderýnýn görünmesi için borderýnýn görünmesini istediðiniz frame'i seçip Property Inspector'den Borders yazan seçeneði Yes yapýn. Yaptýgýnýz her bir freme'i kaydederken File>Save Frame As olarak kaydedin. Diyelimki bir frame içersindeki bir yazý veya resim gibi bir nesneye link verecekseniz ; Linki verdikten sonra Property Inspector'deki Target yazan yerden size uygun olaný

20 seçmeniz gerekiyor.ben size bu seçeneklerin anlamlarýný veriyorum ; _Blank: Týklanan sayfayý hiç bozmadan yeni bir navigator penceresi açarak linki o pencere içinde açar. _self: Varsayýlan ayarladaki framei açar. _top: En dýþtaki framei deðiþmesini saðlayarak tüm framerlin yerini alan tek bir sayfa açýlmasýný saðlar (örnek sað taraftaki menüdeki ana sayfa ve bölümler linkleri gibi) _mainframe: Ana Framei deðiþmesini saðlar (eðer sol taraftaki menu üzerindeki bir linke týklandýðýnda sað taraftaki ana sayfanýn deðiþmesini istiyorsanýz bunu kullanacaksýnýz) _leftframe, _ rightframe, topframe... eklediðiniz framelere göre istediðiniz frame'in deðiþmesini saðlayabilirsiniz. Benden tavsiye, açýn bir yeni dosya ve bu seçenekleri tek tek deneyin. Öðrendiklerimiz kavramamaýz için uygulama yapmamýz çok þart. Bu arada unutmadan, framelerinizi en son olarak Save All Frame olarak kaydetmeniz gerekiyor Ders -- Đmage (Resim) Eklemek Dreamweaver'da image'dan kasıt sayfalarımıza resim eklemektir. Bunun için uzantısı.gif,.jpg,.jpeg,.png olan dosyalarınızı web sayfalarına ekleyebilirsiniz. Sayfalarınıza Đmage eklemek için Đnsert>Đmage 'dan ulaşabilirsiniz. Ya da tuş kombinasyonlarında Ctrl+Alt+I ilede image menüsüne erişirsiniz.yada objectlerden butonuna tıklayarakda ulaşabilirsiniz. Bu işe yeni başlayan tasarımcıların karşılaştıkları genel sorunlardan birisi resim eklediği halde o resimin browser'da görünmemesi. Bunun sebebi ise eklediği image'ın o dosyaya ait klasörün alt klasöründe olmaması. Yani siz sayfanıza bir resim ekliyorsanız ve resim bulunduğu dosyada resim.htm ise o resimin resim.htm ile aynı klasörde olması ya da resim.htm dosyasının alt klasöründen biri olan diyelimki images isimli bir klasörde olması gerekir. Resim eklemek için ; 1. Đnsert>Đmage tıklayın. 2. Prewiev'a bakarak ekleyeceğiniz resim dosyasını seçin. 3. Relative to seçeneğinin karşısındaki ifadeyi Document yapın. 4. Select'e tıklayın. 5. Resiminiz eklendi. Resim üzerinde değişiklik yapmak için ; 1. Resim'in üzerine 1 kez tıklayarak onu seçili yapın. 2. Properties'den istediğiniz değişiklikleri yapın. 3. Örenğin fare üzerine gelince farenin hemen alt kısmında yazı çıkmasını istiyorsanız resim seçili iken propertiesden alt seçeneğinin karşılığını girerseniz o yazı görünecektir. 4. Öreneğin resimin boyutlarını değiştirmek istiyorsanız bunu resim seçili iken resim üzerinde çıkan kalın çizgilerden büyültüp küçülterek yani istediğiniz boyutlara getirerek ya da properties'de W ve H seçeneklerinin karşılıklarını girerek düzenleyebilirsiniz. 5. Öreneğin resiminize link vermek istiyorsanız seçili iken Đnsert>Link'i yada Properties'de Link yazısının karşılığına resime tıklandığında gideceği yeri yazmanız yeterli olacaktır. 6. Ayrıca yine resim seçili iken Align ayarlarını Properties'den yapmanız mümkün. Burada ayrıca Đmage Map hakkında bilgi vermek doğru olacaktır sanırım. Đmage Map

21 Diyelimki sayfanızın herhangi bir bölümüne bir resim eklediniz ve bu resim üzerinde tümüne değilde kendi istediğiniz,kendi seştiğiniz bir bölüme tıklandığında o linke gitsin. Yani Đmage Map tüm resime link vermiyor. Siz nereyi isterseniz oraya link veriyor (Harika değil mi?). Đmage Map'i kullanmak için ; 1. Resiminizi seçin. 2. Properties'de resimde görüldüğü gibi bir bölüm görmüş olmanız lazım. Kırmızı ile işaretli olan bölümü gördüyseniz devam edebiliriz. 3. Bu 3 simgeden bir tanseinin üzerine 1 kez tıklayın. 4. Sonra resiminizin üzerine gelin ve link vermek istediğiniz alanı seçin ve properties'den gitmesini istediğiniz linki, browserın neresinde açılcağını ve o link üzerine gelindiğinde hangi yazı çıkmasını istediğiniz gibi ayarları yapmanız mümkün.şimdi sıra uygulama yapmada. Kolay gelsin Ders -- Meta Tag'lar Meta_Tag'lar arama motorlarında sitenizin üst sıralrada görünmesinde yardımcı olur. Meta Tag içersine yazacağınız her bir şey Head tagı arasına meta kodları içersinde kaydolur. Sayfalarınıza Meta Tag eklemek için Đnsert>Head Tags'a ve buradanda az sonra açıklayacağım menülerden birtanesine tıklamanız yeterli olacaktır. Đşte bu seçeneklerin anlamları ; Meta: Ekleyeceğeiniz özel bir Tag için kullanın. Keywords: Sitenizin arama motorlarında bulunması için gerekli olan anahtar kelimeleri girin. Description: Sitenizin Arama motorlarında görünecek olan kısa tanımı, içerik v.s. Refresh: Sayfanın belli aralıklarla tazelenmesini (yeniden yüklenmesini) sağlayan tag. Link: Sayfanızın arama motorlarında görünecek olan adresi. Eğer sitenizin hitini artırmak istiyorsanız Meta_Tag'lar tam size göre. 6.Ders -- Rollover Text - Ýmage CSS stylelerin belkide en çok bilinen özelliklerinden biri olan rollover text-linkler, oldukça çok dile getirilen problemlerden biri. Bu özellik elbette Dreamweaver'da da mevcut. Dreamweaver'da bu iþi yapmanýn bir çok yolu olduðuda bir gerçek. Bu özelliði Extension ile, Head taglarý arasýna yazacaðýmýz kodlar ile veya Css Styles'ler ile yapmamýz mümkün. Dreamweaver sen harikasýn. Örneðin Head taglarý arasýna yazacaðýmýz Style kodu ile nasýl yapacaðýmýza bakalým.öncelikle yeni bir döküman açýn ve F10 ile html bölümündeki head taglarý arasýna þu kodlarý yazýn. <style type="text/css">

22 <!-- a:link {text-decoration: none; color: #006600;} a:active {text-decoration: none; color: #ff0000;} a:visited {text-decoration: none; color: darkgreen;} a:hover {text-decoration: underline; color: #339900;} //--> </style> Buradaki kodlarda color yazýlarýnýn yanýndaki kodlarý istediðiniz renk kodunu kafanýza göre girerek veya rengin kodunu bilmiyorsanýz o rengin ingilizce karþýlýðýný yazarak kendi isteðinize göre deðiþtirebilirsiniz. Bir çok arkadaþýn da takýldýðý gibi linklerde altçizgi sorununuda bu kod sayesinde halledebiliriz. Örneðin linklerinizde altçizgi olmamasýný ama üzerine gidince altçizgi (underline) çýkmasýný istiyorsanýz, bu kodda olduðu gibi; a:hover komutundaki textdecoration: komutu karþýsýna underline yazmalýsýnýz. Burada ; a:link = linklerin rengi a:active = linke týklandýðý anda çýkan renk a:visited = ziyaret edilmiþ link rengi a:hover = linkin üzerine gidildiðinde deðiþen rollover renk text-decoration komutlarý ise linklerin altýçizgilimi yoksa çizgisiz mi olmasý gerektiðini belirten komuttur. Önemli : Bu arada yine telaþa kapýlmayýn.çünkü yaptýklarýnýz dreamweaver'da görünmeyebilir ama unutmayýnki browserda mutlaka görünecektir. Þimdi gelelim Extension ile nasýl yapýldýðýna.arkadaþlar bu Extensionlar gerçekten iþimizi kolaylaþtýrýyor bu nedenle diðer extensionlarýda en yakýn zamanda elde edin. Öncelikle Text Link Rollover Extension 'u bilgisayarýnýza indirin. Sonra bu zip dosyasýný açýn ve çalýþtýrýn.yani kurun.sonra dreamweaver'da object menüsünde birþey görmeniz gerekiyor. Ýþte þekilde de göreceðiniz üzere kýrmýzý daire içersinde iþaretlenmiþ olan þey sizin az önce kurduðunuz extension.ýþte buna 1 kez týklayýn. Extension menüsündeki açýklamalar þu þekilde ; On MauseOver: linkin üzerine gelince deðiþecek renk On MauseOut: linklerin rengi Visited Link: ziyaret edilmiþ likin rengi. Tüm bu ayarlarý yaptýktan sonra OK diyip extension'ýn kodu sayfanýza otomatik olarak eklemesini saðlayabilirsiniz.

23 Resim 1 Resim 2 Diðer bir yöntemde Css Styles ile; Css Styles'i açýyoruz.new Style diyoruz ve Type kýsmýndan Use CSS Selector'ü seçili yapýyoruz.selector ksýmýnda ise yanýndaki drop down menüden yaralanarak ekleyeceðimiz style'a göre birinini seçiyoruz.ok dedikten sonra açýlacak olan pencereden gerekli ayarlarý yaptýktan sonra tekrar OK diyip Style'ýmýzý tamamlýyoruz. 7. Ders -- Rollover Đmage Fare ile üzeirne gelindiğinde önceden hazırlanan image'ın değişmesini ve link verildiyse eğer o linke gitmesini sağlar. Dreamweaver'ın bu özelliği de işlerimizi kolaylaştırmakta olup yine ustalığını göstermekte. Bence en yakın zamanda dreamweaver hakkındaki bilgilerinizi arttırın.tabi bu işe gönül verdiyseniz. Bu seçeneğe ulaşmak için ; Đnsert>Đnteractive Đmages>Rollover Đmages 'dan veya Object nesnesinden direkt Rollover Đmage'a tıklayarak ulaşabilirsiniz. Karşınıza şu menü çıkması gerekiyor ;

24 Orginal Image bölümüne asıl olan image'ı seçmeniz, Rollover Image bölümüne fare üzerine geldiğinde görünmesi gereken image'ı seçmeniz When Clicked, Go To Url bölümünede fare üzerine tıklanıldığında hangi linke gitcekse onu yazmanız gerekiyor.tabi bütün bu işlemler yapıldıktan sonra ok butonuna basmayı untmayacağınıza eminim. 8. Ders -- Tablolar Web sayfalarında table kullanmak her yönden işinizi kolaylaştıracaktır. Mesela örnek vereyim,bu sayfada gördüğünüz en üstteki tables yazısı şuan okudğunuz yazı, eklediğinim resimler falan herbirisi ayrı bir tablo içersinde ve border'ı yani dış tablo kenarının kalınlığı 0(sıfır). Size önerim her yaptığınız bir işlemi tablo içersinde kullanın. Böylece yapmış olduğunuz diğer işlemleri falan bozmadan düzenleyebilirsiniz. Tablo eklemek için Đnsert>Table veya Ctrl+Alt+T tuş kombinasyonuyla veya Window>Objekts'ten tablo simgesine tıklayarak ulaşabilirsiniz.bu durumda karşınıza şu menü çıkacak. Bu menüde ; Columns(Sütun): dikey aşağıya doğru uzanan kolonlardır, Rows(Satır): Yatay sıralar, With: Table ın genişliği, Border: Kenar çizgilerinin kalınlığı (eğer bunu o olarak girerseniz borderlar görünmez, bu tüm uygulamalar için geçerlidir), Cell Pladding: Table'ın hücrelerinin gevşeklik payı, Cell Spacing: Hücreler arası boşlukğun değeri Kendi ayarlarınızı yaptıktan sonra Ok butonuna basınız.

25 Örneğin 3 satır 3 sütundan oluşan ve borderının 1 olduğu bir tablo aşağıdaki gibi görüncektir. Bu tabloların içersinde istediğiniz değişikliği yapabilir ve ekleyebilirsiniz. Seçtiğiniz bir tablonun üzerindeki değişikliği Property Inspector ile yapabilirsiniz....:::property Inspector:::... Property Inspector'ü sağ alt köşesindeki ok işaretine basarak geniş özellikli ve az özellikli seçeneklerine göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca Commands>Format Table seçeneğine tıklayarak tablolarınızdaki yazıların stillerini, backgroundlarını, alignlerini, yazı stylerini, borderı v.s. özellikleri kendi isteğinize göre düzenleyebilirsiniz.

26 Commands>Format Table seçeneğine tıkladığınızda aşağıdaki görünümünü elde etmeniz gerekiyor. 9. Ders -- Text, Link ve Biçimlendirme Sayfanın en sade ve en önemli kısımlarından biri olan Textler, bilinmesi gereken en temel konuların başında gelir. Sayfanızdaki text ve linklerin renklerinin uyum içinde olması ziyaretçileri hem hoşnut eder hemde sayfanızın kolay anlaşılır bir biçimde olmasını sağlar. Text'lerinizi biçimlendirmek için öncelikle text'i seçili hale getirin. Text üzerindeki ayarların büyük bir kısmını kısmını Propery Inspector menüsünden rahatlıkla ve zaman açısından da kolaylık sağlaması bakımından buradan yapmanız faydalı olacaktır....:::properties:::... Seçtiğiniz yazının büyüklüğünü 'size', onun solundaki yazi tipi 'Font Familiy', sağındaki font rengi 'Font color', üzerine tıklandığında açılacak olan URL 'Link', ne tarafa hizalanacağını belirten 'Align' Buttonları, Alt alta uzayan satırların listemi 'Unordered List', sıralanmanın şekline olmasını sağlayan 'Ordered List' ayarları, Đçerden yada dışardan başlamasını sağlayan 'text Outdent', 'text Indent' ayarları, textin kalın olmasını sağlayacak 'bold', eğik olmasını sağlayacak 'italic' en çok işimize yarayanlarıdır. Daha geniş yazı biçimlendirme ayarlarına ulaşmak için Text menüsüne tıklamanız yeterli olacaktır.

Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Hazırlayan: İdris Kahraman

Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Hazırlayan: İdris Kahraman 7. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com Hazırlayan: İdris Kahraman Dreamweaver Dreamweaver en iyi web editör yazılımlarından biridir. Biz tasarım modunda çalışırken,dreamweaver

Detaylı

İmleci yazıya getirip tıklayınca aşağıda hangi tag ler içinde olduğunu gösterir.

İmleci yazıya getirip tıklayınca aşağıda hangi tag ler içinde olduğunu gösterir. 21 Aralık 2011 / Çarşamba Önce bir site tanımlayacağız, yani önce çalışacağımız klasörü oluşturacağız. Bunun içinde, bir de resim klasörünü oluşturacağız. Görünüm : Classic Site Manage Site sitede düzenleme

Detaylı

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Instructional Technologies Support Office Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Semboller, Ses Ekleme, Video Ekleme Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

WEB TASARIM. CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL

WEB TASARIM. CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL WEB TASARIM CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL İçindekiler Konular Sayfa Slice 2 Iframe 12 CSS 16 Include (php komutu) 20 1 Slice Fireworks te yapacağımız sitenin boyutuna göre

Detaylı

Set nav bar ımage, set text, show hide elements, swap ımage, swap ımage restore

Set nav bar ımage, set text, show hide elements, swap ımage, swap ımage restore Elements, Swap Image, Swap Image Set nav bar ımage, set text, show hide elements, swap ımage, swap ımage restore Navigation Bar kullanımı Sitenizde ziyaretçilerin kolayca dolaşabilmeleri ve aradıkları

Detaylı

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu İnternet tarayıcınıza(internet Explorer vb.) www.wikispaces.com adresini yazıp enter tuşuna bastığınızda yukarıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Önceden oluşturmuş olduğunuz

Detaylı

Önce başlıkları alt alta yazıyoruz ve bunları sırası liste (Unordered list) haline getirip her satıra ayrı ayrı link veriyoruz.

Önce başlıkları alt alta yazıyoruz ve bunları sırası liste (Unordered list) haline getirip her satıra ayrı ayrı link veriyoruz. Show-hide Elements Show hide elements ile dreamweaver içerisinde kompleks uygulamalar yapmak oldukça kolay, şimdi bunu nasıl yapacağımızı göreceğiz; Örnek uygulama için tıklayınız Öncelikle yeni bir doküman

Detaylı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı Emre GÜLCAN IT Responsible & Web Admin AEGEE-Eskişehir emregulcan@gmail.com e_gulcan@hotmail.com 0535 729 55 20 1 1. YÖNETİM PANELİNE

Detaylı

Yine benzer şekilde hücreler içine yazılan yazıların renklerini değiştirebiliriz. Bunun için tüm satırı veya sütunu yine fareyle seçmek durumundayız.

Yine benzer şekilde hücreler içine yazılan yazıların renklerini değiştirebiliriz. Bunun için tüm satırı veya sütunu yine fareyle seçmek durumundayız. 2. EKLE SEKMESĐ TABLO EKLEMEK: Sayfamıza tablo eklemek için, TABLO butonuna bastıktan sonra açılan pencereden kaç sütün ve kaç satırlık bir tablo oluşturacağımızı belirliyoruz. Fareyi sürüklemek, tablonun

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ikinci Bölüm İçindekiler İçindekiler i Microsoft FrontPage 2003 2 Jump Menü-Açılan Menü

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com DREAMWEAVERDA NESNELERE DAVRANIŞ EKLEME Dreamweaver da fare hareket olaylı, animasyonlu görüntüler oluşturmak istenildiğinde hazır scriptler anlamına gelen Davranışlar(behaviors) kullanılmaktadır. Yukarıdaki

Detaylı

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin 2- Açılan sayfadan, oluşturulmak istenen sitenin içeriğine göre hazır şablon

Detaylı

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads Visual Studio 2012'nin kurulumunu, Visual Studio'nun kullanımını ve Windows Store'da basit bir proje hazırlanmasını anlatacağım. Hepsinden önce Visual Studio ortamından biraz bahsedelim. Visual Studio

Detaylı

Vsp Teknoloji Son sistem güvenlik duvarlarıyla korunmaktadır, Kullanıcı bilgilerini doğru girdiğinde giriş sayfasına bağlanacaktır.

Vsp Teknoloji Son sistem güvenlik duvarlarıyla korunmaktadır, Kullanıcı bilgilerini doğru girdiğinde giriş sayfasına bağlanacaktır. Üye Girişi Vsp Teknoloji Son sistem güvenlik duvarlarıyla korunmaktadır, Kullanıcı bilgilerini doğru girdiğinde giriş sayfasına bağlanacaktır. Giriş Sayfası Sayfa ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Anahtar

Detaylı

Teknik Resim Çıkartılması

Teknik Resim Çıkartılması Teknik Resim Çıkartılması Open komutuna tıklayarak daha önce çizmiş olduğumuz D2-Revolved Feature isimli part dosyamızı açalım. New komutuna tıklayarak yeni bir Drawing dokümanı oluşturalım. Karşımıza

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 )

12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 ) 12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 ) 25.09.2017 METİN VE GÖRÜNÜM DÜZENLEME ETİKETLERİ : etiketleri dökümana başlık eklemek için kullanılır. etiketinde ki x ifadesi 1 den 6 ya kadar

Detaylı

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ikinci Bölüm İçindekiler İçindekiler i Microsoft FrontPage 2003 2 Atlama Menüsü Eklemek:

Detaylı

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU Hazırlayanlar Mahmut ÖZDEMİR Sezgin SERPEN Büşra TUNCER Yönetim Paneli Kullanımı Sistemin yönetim

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

Her bir ofis programının olduğu gibi FrontPage inde bir dosya uzantısı vardır. Bunlar *.html veya *.htm dosya uzantılarıdır.

Her bir ofis programının olduğu gibi FrontPage inde bir dosya uzantısı vardır. Bunlar *.html veya *.htm dosya uzantılarıdır. FrontPage Nasıl Kullanılır? 1 Giriş FrontPage programı kolay şekilde web siteler hazırlayabileceğiniz ofis yazılımlarından birisidir. Hiçbir kod bilgisi gerektirmeden tasarımlarını kolay şekilde yapabileceğini

Detaylı

4 Ocak 2012 / Çarşamba. Renk uyumunu seçmek için google colorschemedesigner http://colorschemedesigner.com/ RGB ye tıklayınca bir pencere çıkıyor

4 Ocak 2012 / Çarşamba. Renk uyumunu seçmek için google colorschemedesigner http://colorschemedesigner.com/ RGB ye tıklayınca bir pencere çıkıyor 4 Ocak 2012 / Çarşamba Renk uyumunu seçmek için google colorschemedesigner http://colorschemedesigner.com/ RGB ye tıklayınca bir pencere çıkıyor 1 O pencereye rengimizin kodunu girince ayarlar gözüküyor.örneğin

Detaylı

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BİÇİMLENDİRME Yazmış olduğumuz metinleri farklı boyut, renk, yazı tipi vb. özelliklerde yazabilmek için biçimlendirme işlemi

Detaylı

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011 BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ HTML DERS NOTLARI 6. DERS YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011 HYPERLINKS - KÖPRÜ Sayfalara link (bağlantılar) oluşturmak için kullanılır.

Detaylı

2-Hafta Temel İşlemler

2-Hafta Temel İşlemler 2-Hafta Temel İşlemler * Html Komutlarının Yapısı * Açıklamalar * Htm Sayfasının Oluşturulması * Temel Html Komutları * Html Sayfalarının Düzenlenmesi * Html Sayfalarının İncelenmesi Html Komutlarının

Detaylı

HTML içerik oluşturmak için düşünülen bir işaret dilidir. Örnek

HTML içerik oluşturmak için düşünülen bir işaret dilidir. Örnek STİLLER CSS NEDİR? CSS (Cascading Style Sheet) Stiller, HTML elemanlarının nasıl gösterileceğini tanımlar. Stiller HTML de karşılaşılan bazı problemleri çözmek için HTML 4.0 a eklenmiştir. HTML, web

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir.

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir. Başlangıç Bu dersin amacı, öğrencilerin çalışma hayatlarında Microsoft Word programını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlamak ve karşılaştıkları sorunların çözümlerine ulaşma konusunda deneyim

Detaylı

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Birinci Bölüm Microsoft FrontPage 2003 2 Yeni Web Sitesi Oluşturmak 2 Dosyanın Kaydedilmesi

Detaylı

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir.

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Sayfa numarası ekleme: Ekle menüsünden sayfa numaraları seçeneğine tıklandığında Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Tarih ve saat ekleme: Ekle menüsünden Tarih

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Web Yönetimi Birimi Drupal Kullanım Kılavuzu KONULAR 1. Kullanıcı Girişi Yapma 2. Ana Menüyü Düzenleme 3. Site Logosunu Düzenleme 4. Yeni Sayfa Ekleme / Düzenleme

Detaylı

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde,

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde, 7. Çerçeveler Bu bölümü bitirdiğinizde, Çerçevelerden oluşan bir WEB sayfası tasarlamayı, İç içe çerçeveler oluşturmayı ve Çerçeveleri isimlendirmeyi, Bağ kurulan dosyaları belirtilen çerçeve içerisinde

Detaylı

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı WEB EDİTÖRÜ. Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı WEB EDİTÖRÜ. Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY CSS Ünite 7 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı WEB EDİTÖRÜ Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY 1 Ünite 7 CSS Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY İçindekiler 7.1. CSS KULLANIM ALANLARI... 3 7.1.1. Yerel Kullanım Alanı...

Detaylı

MIS213T İNTERNET VE WEB PROGRAMLAMA GÜZ 2016 LAB DOKÜMANI #2. 1. Bölüm: Temel HTML Etiketleri - Resimler

MIS213T İNTERNET VE WEB PROGRAMLAMA GÜZ 2016 LAB DOKÜMANI #2. 1. Bölüm: Temel HTML Etiketleri - Resimler MIS213T İNTERNET VE WEB PROGRAMLAMA GÜZ 2016 LAB DOKÜMANI #2 Konular - Temel HTML etiketleri kullanma, - Resim, arkaplan rengi, arkaplan resmi ekleme, - Link oluşturma ve ekleme, - Maddeleme, numaralandırma,

Detaylı

Dreamweaver 8. Çalışma alanı yerleşimi. Doküman Penceresi (Document window)

Dreamweaver 8. Çalışma alanı yerleşimi. Doküman Penceresi (Document window) Çalışma alanı yerleşimi Dreamweaver 8 Windows ta, bütün işlemlerin tek pencereden yapıldığı bir entegre yerleşim sunmaktadır. Bu entegre çalışma alanında, bütün pencereler ve paneller tek bir büyük uygulama

Detaylı

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 İçindekiler 1 İçindekiler Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 Bölüm 2: Akıllı Tahta Uygulamasının Yüklenmesi Akıllı Tahta Uygulaması nı yükleme 3 Akıllı Tahta Uygulaması nı kaldırma 3 Akıllı Tahta

Detaylı

OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI. Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI. Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir. OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir. http://maltepe.meb.gov.tr/mebpanel adresine giriniz.

Detaylı

OYAK YATIRIM FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu

OYAK YATIRIM FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu İçindekiler: FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu 1- Demo Hesap Açılışı 2- Genel Görünüm 3- Alım-Satım İşlemleri 4- Stop-Limit İşlemleri 5- Pozisyon Kapatma 6- Grafiklerin Kullanımı 7- Göstergeler

Detaylı

Columns : * Next Text Query veri tabanındaki urunler tablosu görülüyor. Finish, çalıştırınca direk veri tabanındaki bilgileri alıyor.

Columns : * Next Text Query veri tabanındaki urunler tablosu görülüyor. Finish, çalıştırınca direk veri tabanındaki bilgileri alıyor. Masa üstünde webvturunler adlı klasör var, bunu web sitemiz olarak açacağız. File Open Web Site açılan pencerede masa üstü webvturunler 13 Ocak 2012 / Cuma Master Page den urunler adlı yeni bir sayfa oluşturup,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YENİ WEB SİTESİ BİRİM YETKİLİSİ WYS (WEB YÖNETİM SİSTEMİ) KULLANIM KLAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YENİ WEB SİTESİ BİRİM YETKİLİSİ WYS (WEB YÖNETİM SİSTEMİ) KULLANIM KLAVUZU YENİ TASARIM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YENİ WEB SİTESİ BİRİM YETKİLİSİ WYS (WEB YÖNETİM SİSTEMİ) KULLANIM KLAVUZU WYS : WEB YÖNETİM SİSTEMİ Wys yetkili olduğumuz birimin web sayfası ile ilgili her

Detaylı

FireBug eklentisini eklentiyi yazan sitesinden veya FireFox un eklentiler indirebilirsiniz.

FireBug eklentisini eklentiyi yazan  sitesinden veya FireFox un eklentiler indirebilirsiniz. Firebug Hakkında Firebug hakkında... Kod yazarken bir sorunla karşılaşırız ve sorunlarla uğraşmak her ne kadar güzel bir şey olmasa da bu işin olmazsa olmazıdır. Kod yazarken muhakkak bazı sorunlarla karşılaşacağız,

Detaylı

Free Download Manager Kullanarak Internetten Download

Free Download Manager Kullanarak Internetten Download Free Download Manager Kullanarak Internetten Download Öncelikle belirtmeliyim ki bu program bilgisayarınıza herhangi bir virüs, spy benzeri programcık kurmaz. Tamamen bedavadır. Daha pek çok amaçla kullanılabilir

Detaylı

EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb)

EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb) EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb) İçindekiler EBA Dosya Nedir?... 1 Kimler kullanabilir?... 2 Uygulama Ne işe Yarar?... 2 Sisteme internet üzerinden giriş nasıl yapılır?... 2 Yeni bir klasör

Detaylı

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi: Giriş ekranınd sisteme giriş yapılır. dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılarak Sistem Ekranı: 4 2 1 2 3 Klasörler

Detaylı

TESTOSİS KULLANIM KLAVUZU Sisteme Giriş: http://testosmart.com/testosis.asp adresinden yapılmaktadır.

TESTOSİS KULLANIM KLAVUZU Sisteme Giriş: http://testosmart.com/testosis.asp adresinden yapılmaktadır. TESTOSİS KULLANIM KLAVUZU Sisteme Giriş: http://testosmart.com/testosis.asp adresinden yapılmaktadır. Bu ekranda görüldüğü gibi butonlara basarak işlem yapabilirsiniz. Yeni Kayıt Ekleme Yeni Servis-Kalibrasyon

Detaylı

Mac OS İşletim Sisteminde MetaTrader4 Kurulumu

Mac OS İşletim Sisteminde MetaTrader4 Kurulumu forex apple http://repository.playonmac.com/playonmac/playonmac_4.2.2.dmg Linkine tıklayarak ya da Playonmac.com adresinden download sekmesine tıklıyoruz. Görüntüle işaretli olan dosyayı bilgisayarımıza

Detaylı

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Birinci Bölüm Microsoft FrontPage 2003 i Yeni Web Sitesi Oluşturmak 2 Dosyanın Kaydedilmesi

Detaylı

MACROMEDIA DREAMWEAVER' IN ABC' Sİ

MACROMEDIA DREAMWEAVER' IN ABC' Sİ MACROMEDIA DREAMWEAVER' IN ABC' Sİ İnternet hemen bütün dünyayı sarıp sarmalamışken, insanlar 'bu sanal dünyada benim de söyleyeceğim şeyler olmalı! ben de sesimi herkeslere duyurabilmeliyim!' düşüncesiyle

Detaylı

Adım 1) Photoshop ekranının üst bölümünde bulunan Window seçeneğinden Animation u seçiyoruz. Ve alt kısımda uzun bir kutucuk açıldığını göreceksiniz.

Adım 1) Photoshop ekranının üst bölümünde bulunan Window seçeneğinden Animation u seçiyoruz. Ve alt kısımda uzun bir kutucuk açıldığını göreceksiniz. Photoshop ta Gif oluşturmak aslında çok kolaydır. İşin en zor kısmı ne gibi görseller kullanacağımıza, içindeki hangi nesneleri hareketli hale getireceğimize karar vermektir. Bu kısmı sizin yaratıcılığınıza

Detaylı

BAROLAR WEB SİTESİ EĞİTİMİ

BAROLAR WEB SİTESİ EĞİTİMİ BAROLAR WEB SİTESİ EĞİTİMİ HAZIRLAYAN HÜSEYİN SARI 23 MART 2011 ANKARA - İÇERİK YÖNETİM PANELİ - İÇERİK EKLEME İçerik eklerken öncelikle içeriği hangi kayıt tipinde ekleleyeceğimizi belirliyoruz. Tarih

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com DREAMWEAVER DA TABLOLAR KULLANARAK İNDEX SAYFASI HAZIRLAMAK Günümüzde web siteleri Frameset yapısı ve Tablo yapısı kullanarak yapılmaktadır. Frameset (Çerçeve) yapılı web sitelerinde index sayfaları oluşturulduğunda

Detaylı

A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu

A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu İçindekiler: 1- Demo Hesap Açılışı (Gerçek Hesap Girişi) 2- Genel Görünüm 3- Alım-Satım İşlemleri 4- Stop-Limit İşlemleri 5- Pozisyon Kapatma 6- Grafiklerin Kullanımı

Detaylı

MEBİS Kullanım Kılavuzu. Öğrenci. 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi

MEBİS Kullanım Kılavuzu. Öğrenci. 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi MEBİS Kullanım Kılavuzu Öğrenci 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi İçindekiler 1. Uzem 1. Uzem Seçili haftaya öğretim elemanının eklediği bir canlı ders varsa dersin başlığı üzerine tıklayınız açılan

Detaylı

BİL BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (JAVA)

BİL BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (JAVA) BİL 141 - BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (JAVA) KURULUM DÖKÜMANI Ders kapsamında lab saatlerinde veya lab saatleri dışında Java kodları yazabilmek ve çalıştırabilmek için bilgisayarınıza bazı yazılımların kurulması

Detaylı

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur.

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur. Yazı Tipi Stili HTML kodları 47 Kalın İtalik Altı Çizili 9.2.6 Metin yükseltme veya alçaltma 1. Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın. 2.

Detaylı

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI Microsoft Office Word programı, Amerika da bulunan ve Bill Gates in sahibi olduğu yazılım firması Microsoft tarafından

Detaylı

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint GİRİŞ Microsoft Powerpoint bir sunum hazırlama programıdır. Microsoft Powerpoint sayesinde sunumlarınıza içerisinde ses,video,animasyon,grafik,resim,köprüler,web içerikleri ve çeşitli

Detaylı

İdari Birimler Yönetim Paneli Kullanma Kılavuzu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Tasarım Ve Yazılım Birimi

İdari Birimler Yönetim Paneli Kullanma Kılavuzu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Tasarım Ve Yazılım Birimi İdari Birimler Yönetim Paneli Kullanma Kılavuzu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Tasarım Ve Yazılım Birimi Duyurular Nasıl Girilir? Duyuru girmek için ilk olarak İKÇ yönetim panelinden; 1-Kullanıcı adınızı

Detaylı

Prezi kullanım hatırlatmaları

Prezi kullanım hatırlatmaları Prezi kullanım hatırlatmaları Prezi bize daha ilgi çekici sunumları hazırlama olanağı sunan çevrimiçi bir araç. edu uzantılı e-posta adresiyle alınan üyelikler daha kapsamlı özelliklere sahip. Hesabımızı

Detaylı

ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014. www.assam.org.tr ASSAM

ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014. www.assam.org.tr ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014 ASSAM İçindekiler Önsöz... 3 ASSAM Web Sitesinde Makale Yayınlamak... 4 ASSAM Web Sitesine Nasıl Girerim?...

Detaylı

WEB TASARIMININ TEMELLERİ

WEB TASARIMININ TEMELLERİ WEB TASARIMININ TEMELLERİ Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Ders İzlencesi Hafta Modüller/İçerik/Konular 1. Hafta İnternet ve WEB Tanımları Html Temel Etiketleri 2. Hafta Html Temel Etiketleri

Detaylı

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 9 Şubat 2012 / Perşembe Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 1) emlakkategorisi adlı tabloyu oluşturuyoruz 1 2) ilanlar adlı tabloyu

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU WEB SİTESİ YÖNETİM REHBERİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU WEB SİTESİ YÖNETİM REHBERİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU WEB SİTESİ YÖNETİM REHBERİ Bilindiği üzere Kurumumuzun Web Sitesi www.tkhk.gov.tr adresinden yayın yapmaktadır. Web Sitemiz; Alt Alan, Orta Alan, Manşet Haberleri ve Duyurular

Detaylı

FLASH ile Kayan Menüler

FLASH ile Kayan Menüler FLASH ile Kayan Menüler Eðer sayfanýza koyacaðýnýz linklerin sayýsý az ise, deðiºik efektler kullanýlabilir. En çok tercih edilen menülerden birisi de, kayan menülerdir. Projemiz, menülerin yeraldýðý fotoðraflarý,

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM 206 - Web Programlama ÖDEV 1

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM 206 - Web Programlama ÖDEV 1 Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM 206 - Web Programlama ÖDEV 1 Son Teslim Tarihi: 5 Mayıs 2014-09:00 (ÖRGÜN) - 19:00 (İKİNCİ) Ödevi Teslim Alacak Olan Asistan:

Detaylı

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon Ecat 8 Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon 2015 01.01 1 Ecat8 Nedir? Firmaların elektronik yedek parça kataloğu ihtiyacını karşılamak için Hakbim Bilgi İşlem tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam

Detaylı

U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları. IPera İletişim Teknolojileri

U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları. IPera İletişim Teknolojileri U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları Başlarken İletişim yönetimi için gerekli tüm araçları sunan OfisTelefonu 07 programları Abakus 360, T-Panel ve T-CRM, bir kuruluştaki

Detaylı

Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Öğretim Materyallerinin Web Üzerinden Yayınlanması

Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Öğretim Materyallerinin Web Üzerinden Yayınlanması Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Öğretim Materyallerinin Web Üzerinden Yayınlanması Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr

Detaylı

Bloglar için en çok tercih edilen düzen 1.düzendir. Yani En son yazılarımın listesi. Sizlerde ödeviniz için bu düzeni seçebilirsiniz.

Bloglar için en çok tercih edilen düzen 1.düzendir. Yani En son yazılarımın listesi. Sizlerde ödeviniz için bu düzeni seçebilirsiniz. BLOG PROJE ÖDEVİ BLOG NASIL AÇILIR? 1.Adım: Kayıt Olma Üst menüde yer alan Kaydol butonuna basarak kayıt işlemini başlatın. Diğer bir seçenek ise Web Sitesi Oluştur butonuna basmak. İki butonda aynı yere

Detaylı

Microsoft Office paketlerinin son sürümü olan Office 2010 sürümü ile;

Microsoft Office paketlerinin son sürümü olan Office 2010 sürümü ile; Microsoft Office Word 2010 Microsoft Office paketlerinin son sürümü olan Office 2010 sürümü ile; Her türlü rapor, dilekçe gibi işleminizi rahatça yapabilirsiniz. Fiyat ve ürün tabloları oluşturabilirsiniz.

Detaylı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. Moodle Uzaktan Eğitim Sistemi. Öğretim Elemanı Bilgilendirme Kılavuzu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. Moodle Uzaktan Eğitim Sistemi. Öğretim Elemanı Bilgilendirme Kılavuzu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Moodle Uzaktan Eğitim Sistemi Öğretim Elemanı Bilgilendirme Kılavuzu 1. Moodle Uzaktan Eğitim Sistemine nasıl giriş yapılır? 2. Derse giriş yapma ve yeni bir sanal

Detaylı

08.11.2015 WORD KULLANIMI

08.11.2015 WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı sağlar. Yeni

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi:Giriş ekranınd dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılaraksisteme giriş yapılır. Sistem Ekranı: 4 2 Klasörler Dosyalar

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1.Bölüm:............................ Programın Amacı ve Size Katacakları 2.Bölüm:........................... Programın Genel Özellikleri 3.Bölüm:............................

Detaylı

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI Ms Word bir kelime işlemci programıdır. İçinde bulunan detaylı metin biçimlendirme seçenekleri, ayrıntılı tablo, şekil ve grafik oluşturma başarıları nedeniyle, kendi türünde

Detaylı

WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR

WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR WEB TASARIMI DREAMWEAVER Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR 1 İÇİNDEKİLER 1. WEB... 4 1.1. WWW nedir?... 4 1.2. HTML nedir?... 4 1.3. Web Sayfası nedir?... 4 1.4 Web sitesi nedir?... 4 1.5. Web tasarımı

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 3. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 3. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 3. Aşama Bölüm 1:Notebook dosyası içerisinde bağlantılar kurma Bu konuyu bir örnek üzerinde inceleyebiliriz. Üç sayfalık bir soru cevap dosyası hazırlayalım. Mesela birinci

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

Raptadmin 1.x.x Sürümleri için Kullanım Klavuzu

Raptadmin 1.x.x Sürümleri için Kullanım Klavuzu Raptadmin 1.x.x Sürümleri için Kullanım Klavuzu Ekim 2014 Ankara www.raptadmin.com info@raptadmin.com Giriş İşlemleri Raptadmin yönetim paneline www.alanadınız.com/admin adresini kullanarak gidebilirsiniz.

Detaylı

Turgut Özal Üniversitesi WEB Sitesi Kullanım Kılavuzu

Turgut Özal Üniversitesi WEB Sitesi Kullanım Kılavuzu Turgut Özal Üniversitesi WEB Sitesi Kullanım Kılavuzu Temmuz 2012 Turgut Özal Üniversitesi web sitesi yönetim paneline aşağıdaki link yardımıyla ulaşabiliriz. http://www.turgutozal.edu.tr/webmin/ Karşımıza

Detaylı

Course Online. Güncelleme: Haziran 24, 2013

Course Online. Güncelleme: Haziran 24, 2013 Course Online Güncelleme: Haziran 24, 2013 Course Online, Campus Online ile birlikte hocaların kullanımına açık, verdikleri derslerle ilgili çeşitli değişiklikleri ve bildirimleri yapabilecekleri web tabanlı

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ TC İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU İçindekiler WEB İçerik Sistemine Giriş Bilgileri... 3 Sunucu, Şifre, SQL, yedekleme, Debug... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 2. Ana Sayfa... 4 3. MukWeb Sayfaları...

Detaylı

Dreamweaver, web sitesi ve sayfalarını oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir programdır.

Dreamweaver, web sitesi ve sayfalarını oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir programdır. Dreamweaver nedir? Ne işe yarar? Dreamweaver, web sitesi ve sayfalarını oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir programdır. Dreamweaver da yapmış olduğumuz işlemler HTML kodları ile kodlanır. Photoshop,

Detaylı

Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi

Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi Word 2003 açtıktan sonra ARAÇLAR>SEÇENEKLER tıklanır. Karşımıza bu tür ekran çıkar. İlk komut Arka planda yeniden sayfalandır ; Siz çalışırken belgeleri otomatik olarak

Detaylı

Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama

Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama Basamaklı Stil Şablonları (CSS) CSS, bir HTML elemanının nasıl görüneceğini belirleyen kurallar tanımlamamızı sağlayar. Örneğin: Sayfanın arka planının

Detaylı

MS Outlook Programında İmzamatik Kullanımı

MS Outlook Programında İmzamatik Kullanımı MS Outlook Programında İmzamatik Kullanımı Öncelikle MS Outlook programında mevcut sertifikalarınızın tanıtılması gerekmektedir. Bu işlem manuel olarak yapılmalıdır. 1.) MS Outlook Programında sertifikaları

Detaylı

Web Programlama Kursu

Web Programlama Kursu Web Programlama Kursu Bu kurs ne değildir? Neyi amaç edinmiştir? Bilgisayar Programcısı? Web Tasarımcısı? Web Programcısı? Neler öğreneceğiz? Kurs sonunda neler yapılabileceğiz? Örnek siteler Örnek Projeler

Detaylı

MEBİS Kullanım Kılavuzu. Öğretim Elemanı Yeni. 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi

MEBİS Kullanım Kılavuzu. Öğretim Elemanı Yeni. 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi MEBİS Kullanım Kılavuzu Öğretim Elemanı Yeni 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi İçindekiler 1. Uzem 1. Uzem mebis.medipol.edu.tr adresine girdiğinizde sol alt tarafta bulunan seçeneklerden "Muzem

Detaylı

Bö lü m 7: Hesap Tablöları

Bö lü m 7: Hesap Tablöları Bö lü m 7: Hesap Tablöları Könü 2: Förmü ller ve Grafik Biçimlendirme Hazırlayan: Serdar Engin Koç Bü könü bittiğinde; Grafikleri biçimlendirebilecek Hesap tablösüna girilen verileri alfabetik ölarak veya

Detaylı

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için:

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: Biçimleme Metin biçimleme Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: 1. Hizalamak istediğiniz metni seçin. 2. Giriş sekmesini

Detaylı

e-imzatr Kurulum Klavuzu

e-imzatr Kurulum Klavuzu e-imzatr Kurulum Klavuzu Sürüm 0.0.1 1 İçindekiler İşletim Sistemi Sistem Türü Öğrenme Java yükleme Akis Kurulum Kart Okuyucu Sürücü Kurulum Kullanıcı Doğrulama 2 İşletim Sistemi Sistem Türü Öğrenme Bu

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS Web İçerik Sistemi -WEB GRUBU 2013 B i l g i İ ş l e m D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM BÖLÜM DAİRE

Detaylı

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz.

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz. MİCROSOFT WORD Office programlarının içersinde genelde yazı yazmak amaçlı kullanılan bir programdır Microsoft Word. Aşıdaki şekilde çalışma sayfası görülür. Şimdi Word çalışma sayfasını inceleyelim. Microsoft

Detaylı