Laboratuvar Analizi ve Belgelendirme İşlemlerinde Yetki Devri Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Laboratuvar Analizi ve Belgelendirme İşlemlerinde Yetki Devri Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 Laboratuvar Analizi ve Belgelendirme İşlemlerinde Yetki Devri Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; laboratuvar analizi ve belgelendirme işlemlerinin devri ile devir sonrası yapılacak uygulamalarla ilgili usul ve esasları belirlemektir. (2) Bu Yönerge, laboratuvar analizi ve belgelendirme işlemlerinin devri, devrinde görev yapacak komisyonun çalışma usul ve esasları ile yetki devri sonrası uygulamaları kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 13/01/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tohumluk Sertifikasyon İşlemlerinde Yetki Devri Yönetmeliği ne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönergede geçen; a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, b) Genel Müdürlük: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü, c) ISTA: Uluslararası Tohum Test Birliğini, ç) Laboratuvar analizi ve belgelendirme kuruluşu: Bakanlık tarafından sertifikasyon ile yetkilendirilen kuruluşları, d) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını, e) Tohumluk sertifikasyonu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunun tespit edilmesi ve bunun belgelendirilmesi işlemini, ı) Tohumluk standardı: Tohumluğun fiziksel ve biyolojik niteliklerini belirleyen kalite ölçülerini, f) Tohumluk üreticisi: Tohumlukları üreten veya sözleşmeli olarak ürettiren, işleyen ve pazarlayan kişi ve kuruluşları, g) TTSM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünü, h) Üretim sezonu: Her yıl temmuz ayının ilk günü başlayıp sonraki yılın haziran ayının son günü biten dönemi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Laboratuvar Analizi ve Belgelendirme İşlemlerinde Başvuru Esasları, Başvurunun İncelenmesi ve Tespit ve Yetki Devri İşlemleri Başvuru esasları MADDE 4 (1) Laboratuvar analizi ve belgelendirme işlemlerinde yetki devri talep eden kuruluş, Ek-1 de listesi yer alan bitki türlerinden yetki devri istediği türlerin belirttiği dilekçesi ve aşağıda belirtilen şartların belgelendirildiği başvuru dosyasının orijinali ve üç kopyası ile Genel Müdürlüğe başvururlar. (2) Laboratuvar analizi ve belgelendirme işlemlerinde yetki devri başvurusunda aranan şartlar: a) 5553 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getireceğine dair, Ek- 2 de yer alan taahhütnameyi imzalamış olmak. b) Yetki alacağı bitki türlerinde analiz yapabilecek, ISTA kurallarına uygun, Ek-3 de yer alan alet, ekipman ve fiziki mekan varlığına sahip olmak gerekliliğini yerine getirmek. Sayfa 1 / 11

2 c) Kuruluş yetkilileri ve personelinin listesi. ç) Yetki devri talep edilen türlerde Bakanlık tarafından düzenlenen eğitimlere katılmış ve başarılı olarak belge almış analizi yapmaya yetkili personeli istihdamı ile ilgili belgeleri ibraz etmek. d) Çalışan personele ait sigorta kayıtları. e) Başvuru ücretinin yatırıldığına ait dekont. Başvurunun incelenmesi ve tespit yapılması MADDE 5 (1) Laboratuvar analizi ve belgelendirme işlemlerinde yetki devri başvurusunda bulunan ve kabul edilen kuruluşa, Genel Müdürlük tarafından başvurunun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde görevlendirilecek bir komisyon tarafından yerinde tespit yapılır. Başvuru dosyasında eksiklik tespiti halinde dosya Genel Müdürlük tarafından başvuru sahibine iade edilir. (2) Genel Müdürlük tarafından başvuruyu yapan kuruluşun yerinde incelenmesi için görevlendirilen komisyon, Genel Müdürlükten iki ve resmi sertifikasyon kuruluşlarından üç konu uzmanından oluşur. (3) Komisyonun çalışma esasları şunlardır; a) Komisyon, üye tam sayısı ile çalışır. b) Komisyon üyelerinin arasından bir başkan seçilir. Komisyonun yazmanlığı TTSM den katılan üyelerden biri tarafından yapılır. c) Komisyon, yerinde inceleme yapar, yetki devri yapılacak kuruluşlardan istenilen Ek-3 de belirtilen laboratuvarda bulunması gereken asgari fiziki mekan ve alet ekipman varlığını tespit eder. Laboratuvar alet, ekipman ve fiziki mekan varlıklarının yerinde tespitte bulunması şartı aranır. ç) İnceleme komisyonu kararlarını oybirliği ile alır. Komisyonun kararı hakkında gerekçeli bir rapor düzenlenir. Raporu başkan ve üyeler imzalar. d) Komisyonda oy birliği sağlanamadığı takdirde, olumsuz görüş belirten üyelerin görüşleri rapora eklenir. Rapor üyeler tarafından imzalanır. e) Komisyonun tespit ettiği eksiklikler Genel Müdürlük tarafından kuruluşa bildirilir. Kuruluş eksikliklerini tamamladıktan sonra aynı yöntemle tekrar müracaat edebilir. Yetkinin devri işlemleri MADDE 6 (1) Yetki devri, komisyonun hazırladığı inceleme raporuna istinaden Genel Müdürlük tarafından yapılır. (2) Laboratuvar analizi ve belgelendirme işlemlerinde yetki devri yapılan kuruluş, yetki aldığı türler dışında başka bir veya birden fazla türde yetki almak isterse veya başka bir kuruluşla birleşmesi halinde 4 üncü maddede belirtilen gereklilikleri yerine getirerek tekrar Genel Müdürlüğü başvurur. Genel Müdürlük 5 inci maddede belirtilen işlemler sonrasında kuruluşa yetki devri yapar. (3) Laboratuvar analizi ve belgelendirme işlemlerinde yetki devri yapılan kuruluş, yetki devri başvurusunda beyan ettiği bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Genel Müdürlüğe değişiklik talebi için başvuruda bulunur. Genel Müdürlük kuruluşun değişikliğini inceler. Uygun görülmesi halinde yetki devri devam eder. Uygunsuzluk görüldüğünde Genel Müdürlük 5 inci maddede belirtilen şekilde tespit yapabilir. (4) Laboratuvar analizi ve belgelendirme işlemlerinde yetki devri yapılan kuruluşlara ait asıl dosya ve belgeler Genel Müdürlük arşiv ve kütüğünde muhafaza edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yetki Devri Yapılan Kuruluşun Yükümlülükleri, Yetki Devri Sonrası Uygulamalar, Denetleme ve Yetki Devrinin İptali Esasları Yetkinin devri yapılan kuruluşun yükümlülükleri MADDE 7 (1) Laboratuvar analizi ve belgelendirme işlemlerinde yetki devri yapılan kuruluş aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür. Sayfa 2 / 11

3 a) Yetki devri yapılan türlerde, yetki devri yapılan kuruluş tarafından üretilen, alan kontrol kuruluşları tarafından numunesi alınan, sertifikalı sınıftaki tohumluk partilerine ait numunelerin laboratuvar analizlerini yapmak ve sonuçlarına uygun sertifika veya rapor düzenlemek. b) Yetki devri yapılan kuruluş tarafından sertifikalandırılan tohumluk partilerinden üretim sezonu içinde pazarlanamayanlar için, çimlenme analizleri tekrarı sonuçlarına göre Tohumluk Analiz Raporu düzenlemek. c) Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgileri, üçer aylık dönemler halinde, Ek-4 de yer alan forma uygun olarak doldurup TTSM ne göndermek. d) TTSM tarafından bildirilen tohumluk partilerine ait şahit numuneleri bölgesindeki resmi sertifikasyon kuruluşuna göndermek ve bedeli karşılığında laboratuvar analizlerini yaptırmak. ç) Yetki devri yapılan türlerde analiz yapabilecek eğitimli teknik personel istihdam etmek. e) Yetki devri yapılan türlerde TTSM tarafından yürütülen hakem testlere katılmak ve başarılı olmak. f) Laboratuvar analizleri sonrasında belgelendirilen tohumluk partilerine ait şahit numuneleri, belgelendirme tarihinden itibaren en az bir yıl süre ile muhafaza etmek. g) Resmi kurumların denetimlerine imkân sağlayacak şekilde laboratuvar analizi yapılarak belgelendirilen tohumluk partilerine ait bilgi ve belgeleri beş yıl süre ile muhafaza etmek. h) Bakanlık tarafından davet edilecekleri toplantılara katılmak. ı) Genel Müdürlük tarafından yetki devri kapsamındaki açılan eğitim programlarına katılmak ve yapılan sınavlarda başarılı olmak. i) Laboratuvar analizi ve belgelendirme işlemlerinde yetki devrine esas şartları korumak ve devam ettirmek. Değişiklikleri bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmek. Genel Müdürlük değişikliği, yetki devri esaslarına aykırı, işlemlerde hatalı sonuçlara neden olabilecek değişiklik olarak değerlendirmesi durumunda, değişikliğin gerçekleştiği tarihe kadarki işlemlerin iptalini isteyebilir. j) Yetki devri kapsamındaki türlerde, tesadüfî olarak kurulacak post kontrol denemeleri için TTSM nin belirttiği belgelendirilen tohumluk partilerine ait numuneleri temin etmek. k) Yapılan yetki devri üç yıl süre ile geçerlidir. Yetki devrinin yenilenmesini isteyen kuruluşun bu durumu yetki devri sona ermeden bir ay önce Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Yetki devri yenilemesi talep etmeyen kuruluşun yetkisi süresi sonunda Genel Müdürlük tarafından iptal edilir. l) Laboratuvar analiz sonuçlarının doğruluğundan ve standartlara uygunluğundan yetki devri yapılan kuruluş sorumludur. Yetkinin devri sonrası uygulamalar MADDE 8 (1) Yetki devri yapılan kuruluşlar laboratuvar analizleri sonuçlara göre üretimlerini yaptıkları tohumluk partilerini, TTSM nün düzenlediği sertifika veya rapor formatlarına uygun birini doldurarak belgelendirir. (2) Laboratuvar analizi ve belgelendirme işlemlerinde yetki devri yapılan kuruluş tarafından düzenlenen analizlerle ilgili belgeler eğitim almış teknik personel tarafından imzalanır. Düzenlenen sertifika veya raporlar yetki devri yapılan kuruluşun belirlediği yönetici veya yerine vekâlet eden yetkili tarafından imzalanır. Analiz sonuçları eğitim almış teknik personel tarafından veya düzenlenen sertifika veya raporlar yetkilisi tarafından imzalanmayan tohumluk partilerine ait düzenlenen sertifikalar veya tohumluk analiz raporları geçersiz sayılır. (3) Tohumlukların üretildikleri üretim sezonu içinde sertifikalandırılmaları esastır. Aynı üretim sezonu içinde pazarlanamayan tohumluklar için ticarete arz olunmadan önce çimlenme analizlerinin yapılması gerekir. Yetki devri yapılan kuruluş tarafından sertifikalandırılan tohumluk partilerinden üretim sezonu içinde pazarlanamayanlar için, sertifikası ile birlikte geçerli olacak çimlenme analizleri tekrarı sonuçlarına göre Tohumluk Analiz Raporu düzenlenir. Çimlenme analizi sonuçları standardının altında olan stoktaki tohumluklar içinde Tohumluk Olamaz Raporu düzenlenir. Bu tohumluklar yetki devri yapılan kuruluş tarafından imha edilir. (4) Sertifika veya raporlar üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüsha üretici kuruluşta kalır. İkinci nüsha tohumluk beyannamesi, tarla kontrol raporu ve laboratuvar analizlerine ait kayıtlarla birlikte yetki devri yapılan kuruluşta saklanır. Üçüncü nüsha numuneyi alan kuruluşa gönderilir. Sayfa 3 / 11

4 (5) Şahit numunelerin resmi sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılan laboratuvar analiz sonuçlarına göre tohumluk olamaz olarak değerlendirilen tohumluk partileri için TTSM ne itiraz edilebilir. İtiraz süresince resmi sertifikasyon kuruluşlarınca tohumluk olamaz olarak analizleri sonuçlandırılan tohumluk partilerinin satışı durdurulur. TTSM nün yapacağı laboratuvar analizi sonuçları kati sonuç olarak değerlendirilir. TTSM tarafından yetki devri yapılan kuruluşlarca sertifikalandırılan tohumluk partilerinden tohumluk olamaz olarak değerlendirilen tohumluklar yetki devredilen kuruluş tarafından imha edilir. İmha işlemi bir tutanakla tespit edilerek arşivde muhafaza edilir. (6) TTSM tarafından yürütülen hakem testleri her yıl üç farklı dönemde TTSM tarafından belirlenen üç türde yapılır. Laboratuvar analizi ve belgelendirme işlemlerinde yetki devri yapılan kuruluşlar yetki devri yapılan türler için düzenlenen hakem testlerine katılırlar. TTSM tarafından hazırlanan hakem test numuneleri katılımcı kuruluşlara gönderilir. Laboratuvar analizleri sonrasında sonuçlar TTSM ne gönderilir. Hakem test sonuçları değerlendirilerek TTSM tarafından peryodik olarak Genel Müdürlüğe ve hakem testlerine katılan kuruluşlara bildirilir. Hakem test sonuçlarına göre Genel Müdürlük denetim yapmak üzere komisyonu görevlendirebilir. Denetleme MADDE 9 (1) Denetim Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen komisyon tarafından yapılır. (2) Denetlemenin ne sıklıkta yapılacağına; şahit numunelerde resmi sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılan denetleme analizleri, hakem test sonuçları ile itiraz ve şikayetlere göre Genel Müdürlük tarafından karar verilir. (3) Denetleme iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. a) Büro denetimi: Tohum partileri, laboratuvar işlemleri ve belgelendirme ile ilgili kayıtlar üzerinden yılda bir kez yapılır. Tohum partilerinin oluşturulması, numunelendirme, laboratuvar analizlerinin metot ve sonuçları gibi kayıtların yazılı ve izlenebilir olması gerekir. Yetki devri yapılan kuruluş tarafından düzenlenen sertifika ve raporların arşivlerinde kalan üçüncü nüsha eklerinde; tohumluk beyannamesinin / beyannamelerinin aslı, tarla kontrol raporunun / raporların aslı, numune gönderme protokolünün aslı, laboratuvar sonuç ve metotlarının yer aldığı, laboratuvarda eğitim almış belgeli teknik personel / personeller tarafından onaylanmış kayıtlarının bulunması gerekir. Laboratuvarda kullanılan ölçüm ve tartım cihazlarının kalibrasyon ve / veya doğrulama kayıtlarının yetki devri yapılan kuruluş tarafından düzenli tutulması gerekir. b) Laboratuvar denetimi: Yetki devri yapılan türlerde yapılan laboratuvar analizlerinin ve metotlarına ait uygulamalarının yapılışına yönelik bir denetimdir. Analiz ve metotların ISTA kurallarına uygun yapılması gerekir. (4) Komisyon, başvuru esasları başlıklı 4 üncü maddenin ikinci fıkrası (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki belirtilen uygunluğunu kontrol eder. (5) Komisyon denetim sonucunu raporlayarak Genel Müdürlüğe bildirir. Giderilmesi mümkün olan ve yapılan analiz ve işlemlerin doğruluğunu etkilemeyecek hususlar için yetki devri yapılan kuruluşa süre verir. Süresi içinde giderilen olumsuzluklar belge veya yerinde tespit ile kayıt altına alınır. Yetki devrinin iptali MADDE 10 (1) Yetki devri, komisyonun hazırladığı denetim raporuna istinaden Genel Müdürlük tarafından iptal edilir. (2) Yetki devri iptali yapılan kuruluşlar şartlarını yerine getirerek yeniden başvuru yapabilir. Düzenleme yetkisi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Sayfa 4 / 11

5 MADDE 11 (1) Genel Müdürlük, bu Yönergenin uygulanmasını sağlamak üzere düzenleme yapmaya yetkilidir. Ücretler MADDE 12 (1) Yetki devrinin gerçekleşmesi ile yenilenmesi için yapılacak iş ve işlemlerle ilgili ücretler, 28/12/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre, hizmeti veren kuruluşun döner sermaye işletmesinin ilgili hesabına yatırılır. Yürürlük MADDE 13 (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 14 (1) Bu Yönerge hükümlerini Genel Müdürlük yürütür. Sayfa 5 / 11

6 Y.D.B YAĞLI VE LİFLİ BİTKİLER TAHILLAR YETKİ DEVRİ YAPILACAK BİTKİ TÜRLERİ Ek-1 1 Avena sativa L. Yulaf 2 Hordeum vulgare L. Arpa 3 Oryza sativa L. Çeltik 4 Phalaris canariensis L. Kuşyemi 5 Secale cereale L. Çavdar 6 Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgum 7 Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Sudan otu 8 Sorghum bicolor x Sorghum Sorgum x sudan otu sudanense melezi 9 Triticosecale Wittm. Tritikale 10 Triticum aestivum L. Ekmeklik buğday 11 Triticum durum Desf. Makarnalık buğday 12 Triticum spelta L. Kavuzlu buğday 13 Zea mays L. Mısır 14 Arachis hypogaea L. Yer fıstığı 15 Brassica napus (L) partim Kolza 16 Cannabis sativa L. Kenevir 17 Carthamus tinctorius L. Aspir 18 Glycine max (L) Merr. Soya fasulyesi 19 Gossypium spp. Pamuk 20 Helianthus annuus L. Ayçiçeği 21 Linum usitatissimum L. Keten 22 Papaver somniferum L. Haşhaş 23 Sesamum indicum L. Susam 24 Vigna unguiculata L. Börülce 25 Lens culinaris L. Mercimek 26 Phaseolus vulgare L. Fasulye 27 Cicer arietinum L. Nohut PANCAR 28 Beta vulgaris L Pancar Sayfa 6 / 11

7 Ek-2 LABORATUVAR ANALİZİ VE BELGELENDİRME İŞLEMLERİNDE YETKİ DEVREDİLEN KURULUŞ TAAHHÜTNAMESİ sayılı Tohumculuk Kanunu ve buna bağlı Mevzuata uyacağımızı, 2-Bakanlık tarafından davet edilecekleri eğitim programları ve toplantılara katılacağımızı, 3-Yetkinin devredilmesine esas şartları korumak, devam ettirmek ve değişen şartları bir ay içerisinde Bakanlığa bildireceğimizi, 4-Çalışmalarıyla ilgili yıllık raporları genel bilgiler içinde Bakanlığa göndereceğimizi, 5-Bakanlık tarafından istenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri ibraz edeceğimizi, 6- Aşağıda belirttiğimiz bitki türlerinde laboratuar analizi ve belgelendirme işlemleri yapacağımızı, beyan ve taahhüt ederiz. Bitki Türleri: *.. / / Kuruluş Yetkilisi Ünvanı Kaşe İmza (*) Yetki devri talep edilen türler ayrı ayrı belirtilmelidir. Sayfa 7 / 11

8 Ek-3 LABORATUVARDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ ALET, EKİPMAN VE FİZİKİ MEKÂN STANDARTLAR. 1) Laboratuvar üç ana bölümden oluşur. Bu laboratuvarlar ve sahip olması gereken asgari donanımlar aşağıda belirtilmiştir. a. Numune kabul kayıt laboratuvarı: 1. Buğday, arpa, çavdar tohumlukları konusunda yetki alacak laboratuvarlar için mekanik (konik) bölücü veya 18 kanallı toprak bölücünün olması durumunda elektirikli (santrifüj) bölücü. 2. Mısır, ayçiçeği, pancar, pamuk v.b endüstri bitkileri tohumlukları konusunda yetki alacak Laboratuvarlar için elektrikli(santrifüj) bölücü veya 18 kanallı toprak bölücünün olması durumunda elektirikli (santrifüj) bölücü. 3. Çimler, küçük taneli sebze vb türlerin tohumlukları konusunda yetki alacak laboratuvarlar için en az 18 kanallı toprak bölücü. 4. Terazi (0,01 gram veya daha hassas tartım yapabilecek özelliğe sahip) 5. Numune bölmeye uygun en az 2 m 2 tezgâh b. Safiyet laboratuvarı: 1. Üstten aydınlatmalı Binoküler mikroskop 2. Ayaklı büyüteç 3. Hassas terazi (0,0001 gram veya daha hassas tartım yapabilecek özelliğe sahip) 4. Nem tayin cihazı 5. Etüv 6. Desikatör 7. Çalışılacak tohumluk türü için uygun tohum öğütücü (değirmen) 8. Tohum koleksiyonu veya tohum atlası 9. Üstten aydınlatma düzeneği bulunan çalışma masası c. Çimlenme Laboratuvarı: 1. 2 adet çimlendirme ortamı (çimlendirme dolabı veya odası) 2. Otomatik tohum sayıcı 3. Çimlendirme kabı 4. Saf su elde cihazı 5. Beherglas, pens, petri kutusu vb. küçük laboratuvar malzemeleri. 6. Jeneratör 2) Her üç laboratuvarın ayrı ayrı bölüm veya odalar halinde olması esastır. Her üç laboratuvarın tek salonda toplanması halinde toplam ebadı çimlendirme ortamları hariç, en az 40 m 2 olan salon üç laboratuvara padok veya benzeri bir sistemle bölünür. 3) Laboratuvarlarda, laboratuvar alanı dışında sonuçların değerlendirileceği bir değerlendirme odası(büro), arşiv ve numunelerin şahitlerinin C saklandığı numune saklama odası bulunur. 4) Laboratuvarda verilerin depolandığı yeterli sayıda bilgisayar ve yazıcı yer alır. Sayfa 8 / 11

9 5) Nem tayini yapmayan yetki devredilecek kuruluşlardan etüv, desikatör, tohum öğütücü (değirmen) bulundurması şartı aranmaz. Sayfa 9 / 11

10 Ek-4 Yetki Devri Yapılan Laboratuvar : Faaliyet Dönemi* : LABORATUVAR ANALİZİ VE BELGELENDİRME İŞLEMLERİNDE YETKİ DEVRİ YAPILAN LABORATUVARLARIN 3 (ÜÇ) AYLIK FAALİYET RAPORU Lab. No** Tür Adı Çeşit Adı Parti Numarası Parti Miktarı (kg adet) Tarla Kontrol Raporu Sertifika / Rapor *** Tarih No Tarihi No Niteliği*** * 1 dönem Ocak, Şubat, Mart, 2. dönem Nisan, Mayıs, Haziran, 3. dönem Temmuz, Ağustos, Eylül, 4. dönem Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsar. ** Numuneye ait laboratuvar Numarası *** Tohumluk Olamaz Raporu, Tohumluk Analiz Raporu vb. belirtilir. Laboratuvar Sorumlusu Adı, soyadı, Ünvanı, Tarih İmza Onaylayan Adı, soyadı, Ünvanı, Tarih İmza Sayfa 10 / 11

11 Sayfa 11 / 11

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26755. BĠTKĠ ÇEġĠTLERĠNĠN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELĠĞĠ

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26755. BĠTKĠ ÇEġĠTLERĠNĠN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26755 BĠTKĠ ÇEġĠTLERĠNĠN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tarımsal

Detaylı

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih ve Sayıları : 13.01.2008 / 26755 14.09.2008 / 26997 17.12.2009 / 27435 12.05.2012 / 28290 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar. TOHUMLUK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizde kullanılacak olan tohumlukların yurt içi üretimden tedarik edilememesi durumunda, ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak yapılacak

Detaylı

YÖNETMELİK ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Temmuz 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27635 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MEYVE/ASMA FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE ÇİLEK/SEBZE FİDESİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2013/ 2)

MEYVE/ASMA FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE ÇİLEK/SEBZE FİDESİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2013/ 2) MEYVE/ASMA FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE ÇİLEK/SEBZE FİDESİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2013/ 2) Amaç MADDE 1 (1) Bu Genelge nin amacı, çiftçilerimizin ihtiyacı olan meyve ve asma fidanı/üretim materyali

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, ülkemizde bitkisel üretimi arttırmak, kaliteyi

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI Bakanlık Makamının 11.10.2013 tarih ve 312 sayılı Olur ları ile yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Bakanlık Makamının 25.07.2014 tarih ve 568 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE

Detaylı

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 8 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26340 KANUN TOHUMCULUK KANUNU Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Kanunun amacı; bitkisel üretimde

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin 13/5/2008 26875

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin 13/5/2008 26875 TOHUMLUKLARIN YETİŞTİRİLECEĞİ ÖZEL ÜRETİM ALANLARININ ÖZELLİKLERİ VE BU ALANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLARIN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 13/5/2008 tarihli

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29377 MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2015/7586 17

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (20.08.2013 tarihli ve 28741sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Yükümlülükler ve Uyulması

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 21 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Belge: Çevre yönetim danışmanı, çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık yeterlik belgesini,

YÖNETMELİK. c) Belge: Çevre yönetim danışmanı, çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık yeterlik belgesini, 21 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE YÖNETİMİ YETERLİLİK

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 21 Kasım 13 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (06.05.14 TARİH VE

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Aşağıda belirtilen faaliyet ve kuruluşlar hakkında bu Yönetmeliğin yetkilendirme hükümleri uygulanmaz:

YÖNETMELİK. (2) Aşağıda belirtilen faaliyet ve kuruluşlar hakkında bu Yönetmeliğin yetkilendirme hükümleri uygulanmaz: 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 4 Aralık 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28132 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi: 2.8.213 Resmi Gazete Sayısı: 28741 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

4 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27396

4 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27396 4 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27396 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ VE ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÇEVRE

Detaylı

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarih: 17.9.2002; Sayı: 24879 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Aşağıda belirtilen faaliyet ve kuruluşlar hakkında bu Yönetmeliğin yetkilendirme hükümleri uygulanmaz:

YÖNETMELİK. (2) Aşağıda belirtilen faaliyet ve kuruluşlar hakkında bu Yönetmeliğin yetkilendirme hükümleri uygulanmaz: 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuzun amacı; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarının görev ve kapsamına giren ilaç, kozmetik, tıbbi enteral beslenme

Detaylı

TOHUMLUK PARTİLERİNDEN NUMUNE ALINMASI ve NUMUNE ALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOHUMLUK PARTİLERİNDEN NUMUNE ALINMASI ve NUMUNE ALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOHUMLUK PARTİLERİNDEN NUMUNE ALINMASI ve NUMUNE ALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; tohumluk partilerinden numune alınması,

Detaylı