28 Þubat ýn izlerini AK Parti iktidarý sildi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "28 Þubat ýn izlerini AK Parti iktidarý sildi"

Transkript

1 Hocalý soykýrým kabul edilmeli ÇORUM 27 ÞUBAT 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete MHP Merkez Ýlçe Sekreteri Þükrü Demiray, tarihe kara leke olarak düþen Hocalý Katliamý nýn yýldönümü sebebiyle basýn açýklamasý yaptý. Fiyatý : 40 Kuruþ * HABERÝ 5 DE Þükrü Demiray 28 Þubat ýn izlerini AK Parti iktidarý sildi AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, 18 yýl önce yaþanmýþ olan 28 Þubat olayý demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yazýlmýþ bir demokrasi faciasý olarak post modern bir müdahale olarak zihinlere kazýnmýþtýr. dedi. Av. Rumi Bekiroðlu Pankobirlik ten açýklama geldi * HABERÝ 3 DE AK Parti Milletvekili Aday Adayý Fatih Maden, teþkilat ziyaretlerini sürdürüyor. Berat Uzun * HABERÝ 7 DE Hemþehrimizin acý günü Adalet Bakanlýðý Personel Genel Müdür Yardýmcýsý Veysel Bektaþ'ýn, Ankara'da vefat eden annesi Satý Bektaþ'ýn cenazesi Çorum'da topraða verildi. * HABERÝ 15 DE * SAYFA 12 DE Ekonominin tamamý kayýt altýna alýnmalý Defterdar Ali Sormaz, verginin tabana yayýlmasýnýn önemine dikkat çekerek, ekonominin tamamýnýn kayýt altýna alýnmasý için toplumun tüm dinamiklerinin desteðine ihtiyaç olduðunu söyledi. * HABERÝ 2 DE Hak davanýn neferiyiz AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý olan Berat Uzun, 'Durmak yok, yola devam' sloganý eþliðinde seçim turuna ara vermeden devam ediyor. Defterdar Sormaz, beraberinde Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak ve Gelir Müdürü Nazlý Keleþ ile birlikte Hakimiyet i ziyaret Fatih Maden den Hattuþa Barýþ Yürüyüþü Projesi AK Parti Milletvekili Aday Adayý Fatih Maden, 28 Þubat'ta gerçekleþtirilecek olan temayül yoklamasý öncesi tüm ilçe ve beldelere yönelik çalýþmasýný tüm hýzýyla devam ettiriyor. * HABERÝ 7 DE Osmancýk cazibe merkezi oluyor Çorum'un Osmancýk ilçesine Organize Sanayi Bölgesi kurulmasý için gerekli iþlemlerle birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk ýn da imzasýný atmasýyla yasal süreç tamamlandý. * HABERÝ 3 DE Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliði (PANKOBÝRLÝK), Çorum un Uðurludað ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan çeltik üretimi projesi hakkýnda açýklama yaptý. * HABERÝ 10 DA Bu iþlemi yapmayana ceza Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, Yýllýk Ýþletme Cetvellerini 30 Nisan 2015 tarihine kadar internet ortamýnda giriþ yapmayan iþletmelere 835 TL idari para cezasý uygulanacaðýný söyledi. * HABERÝ 2 DE Murat Ocak Ortaköy, Ortaköy olarak kalsýn' MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Ergin, Ortaköy'ün isminin Þapinuva olarak deðiþtirilmesi giriþimine tepki gösterdi. Osmancýk OSB de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk ýn da imzasýný atmasýyla yasal süreç tamam- * HABERÝ 17 DE Ali Ergin

2 2 CUMA 27 ÞUBAT Ekonominin tamamý kayýt altýna alýnmalý Defterdar Ali Sormaz, 26.Vergi Haftasý kapsamýnda Hakimiyet i ziyaret ederek Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer e deðerlendirmelerde bulundu. Defterdar Ali Sormaz, 26. Vergi Haftasý anýsýna Demirer e kalem hediye etti. Ziyarette Vergi Haftasý nda verginin tabana yayýlmasýnýn önemine dikkat çekildi. HURÞÝT BOZKURT Defterdar Ali Sormaz, verginin tabana yayýlmasýnýn önemine dikkat çekti. Defterdar Sormaz, dün beraberinde Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak ve Gelir Müdürü Nazlý Keleþ ile birlikte Hakimiyet i ziyaret etti. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer e deðerlendirmelerde bulunan Sormaz, Çorum un kendi ölçeðindeki illere göre geliþmiþ bir il olduðunu belirterek, mevcut vergi mükelleflerinin üzerindeki yükü almak için yeni mükelleflerin kayýt altýna alýnmasýnýn önemine iþaret etti. Türkiye nin sürekli geliþtiðini, ihtiyaçlarýnýn arttýðýný belirten Sormaz, ekonominin tamamýný kavrayýp kayýt haline getirmenin baþta basýn yayýn organlarý olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin vatandaþlýk görevi olduðunu vurguladý. Defterdar Sormaz, birinci lige çýkmak, cari açýðýn azalmasý ve ihracat artýþý için kayýtlý ekonomiden baþka çýkýþ yolu bulunmadýðýný belirterek, haklý kazancýn yanýnda yer alýnmasý gerektiðini kaydetti. Defterdar Solmaz, Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer e 26. Vergi Haftasý anýsýna kalem takýmý ve kol düðmesi hediye etti.(haber Merkezi) Defterdar Sormaz, beraberinde Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak ve Gelir Müdürü Nazlý Keleþ ile birlikte Hakimiyet i ziyaret etti. Vergi tabana yayýlmalý Defterdar Ali Sormaz, vergi haftasý etkinlikleri kapsamýnda Umut Radyo'da yayýnlanan Beyaz Mikrofon programýna stüdyo konuðu oldu. Önceki gün saat 17.30'da yayýnlanan program ilgiyle dinlendi. Meltem Danýþman Çýnar'ýn sorularýný yanýtlayan Defterdar Sormaz, 26. kez düzenlenen hafta boyunca kamuoyunda vergi bilincinin artýrýlmasý amacý ile etkinlikler organize edildiðini söyledi. Sormaz, "Verginin tabana yayýlmasý, vergi ödeyen insanlarýn üzerindeki yükün hafifletilmesi anlamý taþýr. Ayrýca geleceðimiz olan çocuklarýmýzýn daha müreffeh bir Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, Yýllýk Ýþletme Cetvellerini 30 Nisan 2015 tarihine kadar internet ortamýnda giriþ yapmayan iþletmelere 835 TL idari para cezasý uygulanacaðýný söyledi. Bilindiði üzere 6948 Sayýlý Sanayi Sicili Kanunu'nun 5. Maddesi gereðince Sanayi Sicil Belgesi sahibi iþletmelerin her yýl 1 Ocak ve 30 Nisan tarihleri arasýnda bir önceki yýla ait yýllýk iþletme cetvellerini eksiksiz doldurarak sistem aracýlý- Defterdar Ali Sormaz, Beyaz Mikrofon programýna stüdyo konuðu oldu. ülkede yaþamasýný istiyorsak, mutlaka her alýþveriþimizde fiþ almalý ve çocuklarýmýzýn geleceðine katký saðlamalýyýz." dedi. alýmlarýnda fiþ ve fatura almak olduðunu belirterek, vergi verenlerin yükünün hafifletilmesi için herkesin vatandaþlýk görevini bilinçli da Defterdar Sormaz, olarak yerine ge- yanlýþlarýn kayýt dýþý ekonominin kayýt altýna alýnmasýnýn en önemli yollarýndan birisinin alýþveriþ ya da hizmet tirmesi gerektiðini söyledi. Defterdar Ali Sormaz, vergi ile birlikte gelir daðýlýmýnýn daha ðýyla veya baðlý bulunduklarý ilin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne vermeleri gerekti- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak ðini hatýrlatan Ocak, þöyle dedi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý web sayfasýnda bulunan E-Hizmetler bölümünde yer alan "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" ve buradan iþletme adýna alýnan þifre ile sisteme girilip arkasýndan Ýþletme dikten sonra çýkan ekranda Belge No ile Ýþletmemi Getir menüsünden iþletme çaðýrýlarak Yýllýk Ýþletme Cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriþ yapýlarak sistem üzerinden Ýl Müdürlüðüne Gönder sekmesinin týklanarak on-line olarak menüsüne giril- Bilim, Sanayi ve düzelebileceðini, vergi miktarlarýnda indirime giderek vergi yükünün azalmasýnýn en önemli temel taþýnýn, vergi algýsýndaki vatandaþ zihninde doðru bilgilerle düzelmesi olarak tarif etti. (Haber Merkezi) Yýllýk Ýþletme Cetveli duyurusu Teknoloji Ýl Müdürlüðüne gönderilecektir. Yýllýk Ýþletme Cetveli verme iþlemi için son gün olan 30 Nisan 2015 günü sistemde yoðunluk olacaðý veya olasý sistem arýzalarýnýn olabileceði dikkate alýnarak internet üzerinden giriþlerin son güne kalmasý sýkýntý yaratabileceði düþünülmektedir. Sanayicilerimizin 835 TL lik idari para cezasýna muhatap olmamalarý için Yýllýk Ýþletme Cetvellerinin son günü olan 30 Nisan 2015 'i beklememeleri, bir an önce Yýllýk Ýþletme Cetvellerinin giriþlerini yapmalarý önem arz etmektedir. (Haber Merkezi) (Ç.HAK:2502)

3 28 Þubat ýn izlerini AK Parti iktidarý sildi AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, 18 yýl önce yaþanmýþ olan 28 Þubat olayý demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yazýlmýþ bir demokrasi faciasý olarak post modern bir müdahale olarak zihinlere kazýnmýþtýr. dedi. 28 Þubat müdahalesi, 27 Mayýs ýn, 12 Mart ýn, 12 Eylül ün devamý niteliðinde ayný zihniyetin, ayný görüþün eseri bir müdahaledir. diyen Bekiroðlu, açýklamasýný þöyle sürdürdü; 28 Þubat'ta farklý bir tarz iþlenmiþtir. Týpký öncekilerde olduðu gibi millet iradesi ve milletin kendisi hedef alýnmýþtýr. Seçimle gelen, yasalar çerçevesinde görev üstlenmiþ bir hükümet kirli senaryolar ve tertipler marifetiyle görevden uzaklaþtýrýlmýþ, siyaset dizayn edilmek ve vesayet altýna alýnmak istenmiþtir. 28 Þubat arkasýnda büyük bir enkaz býrakmýþtýr. Demokrasi ve ekonomi bu müdahaleden aðýr bir yara almýþtýr, bu ülkeye aðýr bedeller ödetmiþ, aðýr faturalar yüklemiþ Türkiye'nin kalkýnma ivmesini yavaþlatmýþ, iyice düþürmüþ, Türkiye'nin ilerleme hamlesine aðýr darbe vurmuþtur. Yüzlerce insan inançlarýndan, görüþlerinden, görünüþlerinden dolayý maðdur edilmiþtir. Bürokraside cadý avý baþlatýlmýþ; hukuksuz iþten atýlmalar, sürgünler yaþanmýþ, fiþlemeler gerçekleþmiþtir. 28 Þubat sadece siyaseti deðil toplumu da dizayn etmek gibi niyet de sergilemiþ, ilk okullardan üniversitelere, Kur an kurslarýndan camilere kadar her alanda düzenlemeler yapýlmýþtýr. Üniversite kapýlarýnda milletin evlatlarý rencide edilmiþ, bir çok kýz öðrenci inançlarýndan dolayý, kýlýk kýyafetlerinden dolayý eðitim hakkýndan dolayý mahrum býrakýl- Av. Rumi Bekiroðlu mýþtýr. Tarihimize kara bir leke olarak kazýnmýþ, bin yýl süreceði iddia edilen 28 Þubat'ýn izi geri dönmemek üzere AK Parti hükümeti tarafýndan silinmiþtir. Artýk bu tür müdahalelerin olmadýðý bir Türkiye'deyiz. Artýk demokrasi demiyoruz, ileri demokrasi diyoruz. (Haber Merkezi) Uslu, Ontario Eyalet Parlamentosu nda TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve Türk heyeti Kanada'da Ontario Eyalet Parlamentosu'nu ziyaret ettiler. Resmi temaslarýna devam eden Çiçek ve Türk heyeti, parlamentoya geliþinde Ontario Eyalet Parlamentosu Baþkaný Dave Levac tarafýndan karþýlandý. Salim Uslu ve Türk heyeti Kanada'da Ontario Eyalet Parlamentosu'nu ziyaret ettiler. Ontario Eyalet Parlamentosu'nu gezen Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, binanýn tarihine iliþkin bilgi aldý. Toronto'daki Pape Camii ni de ziyaret eden heyet, Din Hizmetleri Ateþesi Mahmut Demir, din görevlileri, Kanada-Türk Ýslam Vakfý Baþkaný Ýsmail Aycan ve vatandaþlarla da görüþerek sorunlarýný dinlediler. (Haber Merkezi) Toronto'daki Pape Camii ni de ziyaret edildi. CUMA 27 ÞUBAT Osmancýk OSB de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk ýn da imzasýný atmasýyla yasal süreç tamamlandý. Osmancýk OSB resmen kuruldu Çorum'un Osmancýk ilçesine Organize Sanayi Bölgesi kurulmasý için gerekli iþlemlerle birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk ýn da imzasýný atmasýyla yasal süreç tamamlandý. Buna göre Osmancýk OSB, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn yüzde 40, Osmancýk Belediyesi'nin yüzde 40 ve Ýl Özel Ýdaresi'nin yüzde 20 ortaklýðýyla kuruldu. Bilindiði gibi Osmancýk ilçesi Hamitler Mevkii'ne kurulacak olan OSB için yer tahsisinin ardýndan organizasyon yapýlanmasý da tamamlandý. Osmancýk OSB'nin ilk mütevelli heyet toplantýsý 6 Þubat 2015 tarihinde gerçekleþtirildi. Toplantýda Osmancýk OSB'nin mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetim kurulu oluþturuldu. Buna göre Mütevelli Heyet Baþkanlýðý'na Yakup Karaca (Çorum TSO) Baþkan Vekilliði'ne Ömer Bülent Karagöz (Osmancýk Belediyesi) ve üyeliklere Hamza Karataþ (Osmancýk Belediyesi), Kadir Eskiadamv (Osmancýk Belediyesi), Ýzzet Karakaþ (Osmancýk Belediyesi), Besim Özüdoðru (Osmancýk Belediyesi), Hüseyin Osmancýk OSB de yeni yönetim belirlendi. Cebeci (Osmancýk Belediyesi), son olarak idari anlamda Sayýn Milletvekilimiz Çetin Baþaranhýncal yapýlanmasýyla gerekli Cahit Baðcý, resmi sürecin (Çorum TSO), Sakin Bilge (Çorum TSO), Aytaç Baba (Çorum TSO), Hakan resmi iþlemler tamamlanmýþ olup, süreç Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlý- tamamlanmasýnýn ardýndan geliþen bürokratik süreci de takip ederek, Bilim Okudan (Çorum ðý'nýn onayýna sunuldu. Sanayi ve Teknoloji Ba- TSO), Muharrem Sarýaslan (Çorum TSO), Ömer Arslan (Ýl Özel Ýdaresi), Fatih Mehmet Þahbaz (Ýl Özel Ýdaresi) ve Mehmet Yücel (Ýl Özel Ýdaresi) seçildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ýn da 24 Þubat 2015 tarihinde gerekli imzalarý atmasýyla Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi resmen kuruldukanlýðý'nýn onayýnýn çok kýsa bir sürede alýnmasýný saðlamýþtýr. Ýlimizin kalkýnmasýna, sanayisinin geliþmesine, üretim ve istihdam yapýsýnýn güçlenmesine son derece katký saðlayacaðýna Osmancýk OSB Yönetim BAÐCI YA TE- inandýðýmýz Kurulu ise; Baþkan ÞEKKÜR Osmancýk Organize Sana- Çetin Baþaranhýncal, Baþkan Vekili Hamza Karataþ na saðladýðý katkýlardan yi Bölgesi'nin kurulmasý- Osmancýk OSB Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, AK ve üyeliklere de; Kadir dolayý teþekkür ediyorum" Saðlam, Sakin Bilge, dedi. Parti Çorum Milletvekili, Ömer Arslan, seçilmiþtir. Denetim Kuruluna da Ömer Bülent Karagöz ve Muharrem Sarýaslan getirildi. Osmancýk OSB'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Cahit Baðcý'nýn süreci hassasiyetle takip ettiðini belirterek, Baþaranhýncal, Çorum OSB'den edindikleri tecrübe ile Osmancýk OSB'nin de cazibe merkezi haline gelmesi için ellerinden gelen çabayý göstereceklerini sözlerine ekle- Uslu, Ontario Eyalet Parlamentosu Baþkaný Dave Levac tarafýndan karþýlandý. ERDAL BÜRO MOBÝLYA Yusuf Fiyatlarýmýza KDV dahil deðildir. * 160 LIK MASA * KONSUL * KESON - * SEHPA * 2 ADET TEKLÝ KOLTUK * 1 ADET ÝKÝLÝ KOLTUK * 1 ADET MÜDÜR KOLTUK Her renk ve modellerimiz mevcuttur. Çepni Mh. Taþhan Cd. 79/A ÇORUM Tel: Gsm:

4 4 CUMA 27 ÞUBAT Katliamýn tanýklarýyla Hocalý sempozyumu ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Hocalý katliamýnýn 23. yýldönümünde Ýnsanlýðýn Adalet Arayýþý: 23. Yýl Dönümünde Hocalý adýyla Ýstanbul'da bir sempozyum düzenledi. Merter'deki The Green Park Hotel'de düzenlenen sempozyuma, katliamýn görgü tanýklarý, Azerbaycan Milletvekilleri Ýlyas Ýsmailov ve Fazýl Mustafa, AK Parti Milletvekilleri Ýbrahim Korkmaz, Zeki Aygün, Ali Ercoþkun ve Yüksel Özden, Azerbaycan Yurttaþlar Derneði Baþkaný Zavor Aliyev ile çok sayýda davetli katýldý. Sempozyumun açýlýþýnda konuþan ÝHH Genel Sekreteri Yavuz Dede, son yüzyýl içinde coðrafyamýzda çok büyük katliamlar, acýlar yaþandýðýný belirterek, Özellikle son 30 yýl içerisinde yakýn coðrafyamýzdaki Azerbaycan'ýn Hocalý þehrinde büyük kýyýmlar yapýldý dedi. Orada Müslümanlar ýn baþýna gelenlerin unutulmamasý gerektiðini ifade eden Dede, þöyle dedi; Gerek yerel gerekse uluslararasý platformda, ceza mahkemelerinde hakkýmýz olanýn tekrar geri alýnabilmesi için çalýþacaðýz. Ýnþallah önümüzdeki senelerde yapacaðýmýz bu toplantýlarla Hocalý yý gündeme getirmeye çalýþacaðýz. Komþumuz Azerbaycan'ýn haklarý geri verilir. Ýnþaallah hedeflediðimiz noktaya geliriz. Suçlarý sadece Müslüman olmaktý Azerbaycan Yurttaþlar Derneði Baþkaný Zavor Aliyev dei dünyanýn Hocalý da yaþanan katliama yeterli derecede yer vermediðinin altýný çizerek Azerbaycan ýn acý günlerinde de her daim yanýnda olan Türkiye ye ve ÝHH ya teþekkür ediyoruz dedi. 23 yýl önce Hocalý da büyük bir kýyým yaþandýðýný hatýrlatan Aliyev, Suçlarý sadece Müslüman olmaktý. Ne yazýk ki günümüzde de bu katliam ve kýyýmlar devam etmektedir. Ve yine ne yazýk ki bunu yapanlar da gerekli cezayý almamaktadýrlar. Umarýz ki bu cinayetlere imza atanlarýn faillerinin cezalandýrýlmasýna ve bu tür katliamlarýn unutulmamasýna katký sunacaktýr þeklinde konuþtu. Huzur Akademisi baþlýyor Ýlke-Der ve Çorum ÝHH'nýn dernek merkezinde düzenleyeceði Huzur Akademisi programý 01 Mart 2015 Pazar günü saat: arasýnda hanýmlara yönelik yapýlacak. Programý Psikolog Hatice Dilek Öztürk sunacak. Çorum'da hazýrlýk seminerleri þeklinde halka açýk olarak devam eden konferanslarýn sonucunda 01 Mart Pazar günü itibariyle baþlayacak olan huzur akademisi derslerine geçileceðini belirten Hatice Dilek Öztürk, ders programýnýn katýlýmcýlara bir nitelik kazandýracaðý, coþkulu ihlaslý bir azim ve çalýþma ile söz konusu programý dört yýl sürdürmeyi planladýklarýný belirterek, þöyle dedi: "Allah için doðru iþler yapabilmeyi hedeflemiþ, öðrendiklerini yaþamakla kalmayýp anlatmak ve Allah'ýn dininin havarileri olmak isteyen genç kýzlarýmýzý ve haným kardeþlerimizi bu programa dâhil etmeye çalýþtýk Eðitime katýlan kardeþlerimizle tüm taassuplarý bir kenara býrakýp ortak deðerlerimiz ve doðrularýmýz çerçevesinde ümmetin vahdetine katkýda bulunacak bir çalýþma olmasý için, Rabbime dayanýyor ve yardýmýný diliyorum Bu dava hepimizin yüklenmesi gereken bir dava ise, herkesin taþýn altýna elini koymasýný bekliyoruz. Bu nedenle; ilkokul mezunlarý da dâhil, ev hanýmý veya bir meslek edinmiþ, orta öðretim düzeyinde, lise veya üniversite mezunu, yüksek lisans mezunu yahut doktora yapan kardeþlerimizi de ayný kadronun içine dâhil etmek düþüncesinde olduk ki, buluð çaðýný aþmýþ SALÝH KUL olmayý zaten baþarmasý gerekenleri, ortak bir gündemle eðitmenin rahmetini tadalým. Ayný aileden, ayný sülaleden, ayný kurumdan kiþilerle ayný havayý solumanýn farkýný fark edecek ve çok mutlu olacaðýz. Bu yönü ile de benzeri olmayan bir çalýþma olduðunu dile getirdi. Neden böyle bir çalýþma; katýlýmcý kardeþlerimi, yaþlarý, eðitimleri, medeni hal ne olursa olsun, ayný kitaptan hesap vereceðimizin þuuruna erdirmek ve birlikte iþ yapabilme yetimizi geliþtirmek istiyoruz. Biliyoruz ki iþlevsiz bilgi yüktür. Üstünlük ise ancak takva iledir. Bu eðitim neticesinde, birbiri ile kaynaþmýþ, çok farklý kapasitede, donanýmda, bilgi birikiminde veya meslekte kiþilerle, çok daha güzel nice çalýþmalarýn çekirdek kadrosunu da oluþturmuþ olmayý temenni ediyorum. Birlikte hareket edebilen, organize olmuþ þuurlu bir nesil yetiþtiðinde ise Rabbani yardýmý hak eder halde olursak, çok þey yapýlabileceðine inanýyorum. Gerçekten emsalleri arasýnda farklý yönleri ile özgün bir çalýþma olacaktýr. Dilerim Çorum'da da Ýnsanlýðýn Adalet Arayýþý: 23. Yýl Dönümünde Hocalý adýyla bir sempozyum düzenledi. Sempozyum Merter'deki The Green Park Hotel'de düzenlendi. güçlü ve gayretli bir kadro ile Bismillan deyip baþlayacaðýmýz bu çalýþmayý hayýrla tamamlarýz. Ya Rahman güç ve kuvvet sendedir. Bizden kabul buyur. Amaç: Davetçi bir nesil yetiþtirmek. Dört yýl boyunca kardeþlerimize temel dini bilgilere ilaveten, asrýn insanýna hitap edebilecek nitelikleri de kazandýrabilmek için, tarafýmdan kapsamlý bir eðitim verilecektir. Kiþilerin kendilerini geliþtirmelerini saðlamaya çalýþmakla birlikte, kimlik ve kiþiliklerini olmasý gereken formata oturtmalarýna yardýmcý olmayý, insan davranýþlarý üzerine eðitim almýþ bir kardeþleri olarak görev kabul ediyorum. Eðitim Zamaný: Dersler her ay bir gün olacak þekilde ilk yýl, on bir ay devam edecektir. Sonraki üç yýl da ise; her ay bir gün olacak þekilde toplamda yýl boyunca on ders yapýlarak sürdürülecektir. Yýl boyunca yapýlacak olan derslerde öðrencilerimizin, toplam da en fazla üç gün devamsýzlýk yapanlarý, kendilerinden istenen devam zorunluluðunu yerine getirmiþ sayýlacak ve her yýlýn sonunda yapýlacak sýnavdan da yüz üzerinden seksen ve üzeri not almayý baþaranlar bir üst sýnýfa geçmiþ sayýlýp, bir sonraki yýlýn derslerine katýlabilecektir. Sýnavlarda yanlýþ cevaplar doðrularý götürmeyecektir. Dönem boyunca üç günden fazla devamsýzlýk yapanlar, sýnava alýnmayacaktýr. Her yýlýn sonunda yapýlacak olan sýnav günü ve saati önceden adresinde ilan edilecek, sonuçlar ise yine web sayfamýzdan açýklanacaktýr. Baþarýlý olamayan kardeþlerimize bütünleme sýnav hakký sunulacaktýr. Eðitim sonunda; davetçi sertifikasý almaya hak kazanan öðrencilerimize belgeleri mezunuyit programý yapýlarak sunulacaktýr. En güzel Müjde: Mezun olmayý baþaran kardeþlerimiz ister tek baþlarýna, isterlerse ailelerinden bizimle gelmeyi talep edenlerle birlikte; Umre ve Mescidi Aksa yapýlarak bu güzel baþarýmýzý, coþkulu ve ihlaslý bir programla bitirmeyi planlýyor olduðumuzu þimdiden ilan etmek. Bu amaçla da daha derslere baþladýklarý ilk yýldan itibaren kardeþlerimden bu iki ziyaret için, samimiyetle sýký çalýþmalarýný beklerken,sonunda ekonomik sýkýntý yaþamamalarý adýna þimdiden birikim yaparak, gruptan kopmamak için tedbir almalarýný diliyorum. Katýlýmcýlarda aradýðým nitelikler: En az ilkokul mezunu olan ve kendini yenilemeyi, geliþtirmeyi, Allah için doðru iþler yapabilmeyi hedeflemiþ, öðrendiklerini yaþamakla kalmayýp anlatmak ve Allah'ýn dinin havarileri olmak isteyen her genç kýzýmýzý, delikanlýmýzý, haným ve beyleri bu programa davet ediyor ve aramýzda görmeyi diliyorum. Eðitime katýlan kardeþlerimizle tüm taassuplarý bir kenara býrakýp ortak deðerlerimiz ve doðrularýmýz çerçevesinde ümmetin vahdetine katkýda bulunacak bir çalýþma olmasýný için, Rabbime dayanýyor ve yardýmýný diliyorum Bu dava hepimizin yüklenmesi gereken bir dava ise, herkesin taþýn altýna elini koymasýný bekliyorum.bu nedenle; ilk okul mezunlarý da dahil, ev hanýmý veya bir meslek edinmiþ, orta öðretim düzeyinde, lise veya üniversite mezunu, yüksek lisans mezunu, yahut doktora yapan kardeþlerimizi de ayný kadronun içine dahil etmek istedim ki, buluð çaðýný aþmýþ tüm salih kul olmayý zaten baþarmasý gerekenleri, ortak bir gündemle eðitmenin rahmetini tadalým. Ayný aileden, ayný sülaleden, ayný kurumdan kiþilerle ayný havayý solumanýn farkýný fark edecek ve çok mutlu olacaksýnýz. Bu yönü Asýl soykýrýmý Ermenistan yaptý Azerbaycan'ýn Ýstanbul Baþkonsolosu Hasan Sultanoðlu Zeynalov ise Ermenistan'ýn Azerbaycan topraklarýndaki iþgalci konumuna ve Hocalý katliamýna birçok ülkenin duyarlý davranmadýðýný ve yaþananlara ses çýkarmadýðýný söyledi. Hocalý'da yaþanan katliamýn yerine sözde Ermeni soykýrýmýný dile getirenlerin gerçek katliamlarý görmezlikten geldiðini aktaran Zeynalov, "Asýl soykýrýmý yapan Ermenistan, olmamýþ bir olayý, bir hadiseyi 100 yýl boyunca Türkiye'ye karþý kullandý. Aslýnda soykýrýmý Ermenistan'ýn yaptýðýný, belgelerle, canlý tanýklarla dünyaya ve Avrupa'ya anlatmalýyýz" dedi. Zeynalov, Hocalý soykýrýmýnýn dünyaya tanýtýlmasýnýn tarihte yaþanan soykýrýmlara örnek teþkil edeceðini vurguladý. Azerbaycan'ýn haklý davasýnda en büyük destekçisinin Türkiye olduðunu ifade eden Zeynalov, þöyle konuþtu: Ermeniler tarafýndan Azerbaycan'da insanlýk suçu iþlenmiþtir. Resmi kayýtlara göre 612 fakat aslýnda binlerce insanýmýzýn katledildiði Hocalý'da kadýnlar, çocuklar ve gençlerin uðradýðý soykýrýmý bugün dünyada kimse görmüyor. Bu þiddet ve soykýrým dünya ülkeleri tarafýndan adaletli bir þekilde nedense tepki görmedi. Soykýrýmýn üstünden geçen 23 yýl içerisinde Azerbaycan, Hocalý'da yaþananlarý anlatmak adýna birçok önemli iþler yapmýþtýr. Sözde Ermeni soykýrýmý iddialarýnýn bilindiði üzere 2015'te 100. yýlý. Ermenistan bugün dünyaya asýlsýz bir yalaný kabul ettirmenin peþinde. Türkiye'ye yüklenen yükün farkýndayýz ve bu nedenle Hocalý'da yaþanan vahþetin, katliamýn tanýtýlmasýnda birlikte hareket etmeliyiz. Hocalý soykýrýmýnýn 23. yýl dönümünü daha gür bir sesle dünyaya duyurmamýz lazým. Hocalý vahþetini, bu utanç katliamýný canlý kanýtlarýyla, canlý tanýklarýyla gündeme getirmeliyiz. Hem Hocalý'da hem Ermenistan ile yaþadýðýmýz diðer sorunlarda sadece yanýmýzda kardeþ ülke Türkiye vardý." Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan üç oturum þeklinde yapýlan sempozyumda; Hocalý soykýrýmý, Daðlýk Karabað sorunu, Türkiye'nin Ermenistan ve Azerbaycan iliþkileri, Ermenistan'ýn iþgal politikasý gibi konular ele alýndý. Yakýn tarih ýþýðýnda Kafkasya da deðiþim Baþkanlýðýný Aygün Hasanoðlu nun yaptýðý Yakýn Tarih Iþýðýnda Kafkasya da Deðiþim baþlýklý ilk oturumda, Gökmen Kýlýçoðlu Daðlýk Karabað Sorununun Arka Planý, Fazýl Mustafa, Hocalý Katliamý ve Hukuki Sonuçlarý, Hatem Cabbarlý, Ermenistan ve Ýþgal Politikasý, Dürdane Agayeva, Tanýklarýn dilinden Hocalý Katliamý konulu bir sunum gerçekleþtirdiler. Azerbaycan-Ermenistan çekiþmesi ve uluslararasý aktörler Öðleden sonraki Agil Alesger in moderatörlüðünde gerçekleþen 2 nci oturumda da, Akýf Nagý, Bölge ve Dünya Siyasi Dengeleri Açýsýndan Karabað Sorunu, Ýlgar Ýbrahimov, Türkiye nin Kafkasya Politikasý, Bölgesel Aktörler ve Karabað Sorunu, Kenan Alpay ise Ýslam Dünyasýnýn Karabað Sorununun Çözümündeki Rolü konularýnda sunum yaptýlar. (Haber Merkezi) Huzur Akademisi programý 01 Mart 2015 Pazar günü baþlýyor. Huzur Akademisi hanýmlara yönelik olacak. ile de benzeri olmayan bir çalýþma olduðunu bilmenizi isterim. Neden böyle bir kadro istediðime gelince; siz deðerli kardeþlerimi, yaþýnýz, cinsiyetiniz, eðitiminiz, medeni haliniz ne olursa olsun, ayný kitaptan hesap vereceðimizin þuuruna erdirmek ve birlikte iþ yapabilme yetimizi geliþtirmek istiyorum. Siz de biliyorsunuz ki iþlevsiz bilgi yüktür. Üstünlük ise ancak takva iledir. Bu eðitim neticesinde, birbiri ile kaynaþmýþ, çok farklý kapasitede, donanýmda, bilgi birikiminde veya meslekte kiþilerle, çok daha güzel nice çalýþmalarýn çekirdek kadrosunu da oluþturmuþ olmayý temenni ediyorum. Birlikte hareket edebilen, organize olmuþ þuurlu bir nesil yetiþtiðinde ise rabbani yardýmý hak eder olursak, çok þey yapýlabileceðine inanýyorum. Biz bu eðitimi ilk olarak Ankara'da baþlattýk. Hamdolsun bu yýl 3. sýnýf dersleri ile eðitim devam ediyor. Gerçekten emsalleri arasýnda farklý yönleri ile özgün bir çalýþma oluyor. Dilerim Çorum'da da güçlü ve gayretli bir kadro ile bu çalýþmayý hayýrla tamamlarýz." (Haber Merkezi) Elvan YILMAZ 'Bir' en yalnýz sayýdýr Süleyman Þah Türbesinin yer deðiþtirildiði gün Mustafa Demirer ile konuþuyoruz Lafý türbeye getirdi Attý üzerime... Zaten önce beni dinler sonra o konuþur Ben de, "yeni yapýlacak türbeye tekerlek takmak þart Mobil olur Bakarsýn Çorum'a da gelir Eskiden insanlar türbeye giderdi, þimdi türbe insanlara geliyor ne güzel" dedim Tabi Mustafa her zaman olduðu gibi benden duymak istediklerini yine duyamadý Sigaraya her zamankinden daha derin bir nefesle asýldý Nasýl olduysa bu defa cevap vermedi Alýþtý artýk bana tepki vermiyor Alýþamayanlar var Kendi düþüncelerini benden de duymayý bekleyenler düþündüklerini duyamayýnca þok yaþamaya devam ediyor O da kendilerinde hata veriyor Bilim dünyasý uyuyor 21. yüzyýldayýz hâlâ hata veren insanlara format atmayý öðrenemediler Not: Bu sosyal medya iyice iliðimize iþledi Instagram'da kolay kolay fotoðraf beðenemiyorum Özellikle bayanlarýnkini Bize sarkýyor demesinler diye, dað taþ beðeniyorum Gören de beni Kandil daðýnda PKK'lý sanacak Bilmezler ki çýktýðým en büyük dað Köse Dað Dip not: Mehmet abi ( Mehmet Yalçýn) kahvede "Yazýný okuyacaktým, gözlüklerimi evde unutmuþum" dedi 'Bir daha senin için sesli yazarým' dedim Elindeki çay bardaðýný havaya kaldýrýr gibi oldu(!) bana atacak sandým Allah'tan çayý içmeye devam etti Buna þükür... Dedik ya Bir en yalnýz sayýdýr... Tefsir derslerine davet Ýlke-Der ve Çorum ÝHH, Cuma akþamlarý saat de dernek seminer salonunda devam eden tefsir derslerine davet ediyor. Dernekten yapýlan açýklamada, Kur an okuyarak yýrtacaðýz karanlýðýn örtüsünü. Hayatýn anlamý Kur an ýn direktiflerindedir. Kur an ýn kuþatmadýðý hayatlarý Þeytan ele geçirmiþtir. Allah a gereði gibi kul olmak, anlamlý bir hayat ve anlamlý bir ölüm için Kur an a sarýlmalýyýz. Her Cuma akþamý saat de Eþref Hoca Caddesindeki Ýlke-Der & Çorum ÝHH Dernek Merkezimizdeki seminer salonumuzda Tefsir derslerimiz devam ediyor. Hafýz Yusuf Demirel in sunduðu Tefsir dersimizi haným kardeþlerimiz Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Toplantý Salonundan ekrandan takip etmektedir. Tefsir dersimize konuya duyarlý kardeþlerimiz ailesiyle birlikte davetlidir. denildi. (Haber Merkezi) Ýlke-Der ve Çorum ÝHH, Cuma akþamlarý saat de dernek seminer salonunda devam eden tefsir derslerine davet ediyor.

5 Hocalý soykýrým kabul edilmeli Hocalý katliamý kara bir leke Yaðmur Damlasý ndan Çanakkale gezisi Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çanakkale Zaferi'nin 100. yýldönümü nedeniyle maddi imkanlarý olmayan 100 öðrenciyi Çanakkale'ye götürecek. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çorum'da eðitim gören ancak maddi imkânlarý yeterli olmayan 100 öðrenciyi 13 Mart'ta Çanakkale'ye geziye götürecek. Dernek Baþkaný Ahmet Sözüdoðru, öðrencilere Çanakkale Zaferini yerinde anlatmak ve þanlý Türk zaferini gelecek nesillere aktarmak için bu geziyi düzenlediklerini dile getirerek, 13 Mart tarihinde 2 otobüsle yola çýkacaklarýný ve 15 Mart tarihinde geri dönüleceðini söyledi. (Haber Merkezi) Çanakkale nin 100 ü fotoðraf yarýþmasý Çanakkale Zaferi nin 100. yýlýný anma etkinlikleri çerçevesinde ülkemizin ve milletimizin manevi deðerlerini hatýrlatmak ve yaþatmak amacýyla Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca Çanakkale nin 100 ü konulu fotoðraf yarýþmasý düzenlenecek. Çanakkale Zaferi nin tarihi, kültürel ve manevi manevi deðerlerini yansýtan fotoðraflarýn yarýþacaðý yarýþmada, baþarý ödülüne deðer görülecek 5 adet fotoðrafýn her biri için 4 bin TL ve Baþarý Belgesi verilecek. Yarýþma þartnamesi ve katýlým formu Valiliklerden (Ýl Kültür ve Turizm Müdürlükleri), ilgili fakülte ve derneklerden, Bakanlýðýn web sitesi veya adreslerinden indirilebilecek. MHP Merkez Ýlçe Sekreteri Þükrü Demiray, tarihe kara leke olarak düþen Hocalý Katliamý nýn yýldönümü sebebiyle basýn açýklamasý yaptý. Ermeniler in 26 Þubat 1992 tarihinde tüm insanlýðýn gözü önünde Daðlýk Karabað Bölgesinin Hocalý kasabasýnda soykýrým yaptýðýný belirten Demiray, tarih boyunca savaþta asla sivilleri hedef almayan, tarihin her döneminde dünyaya insanlýk dersi veren Türk milletinin Hocalý da hunharca katledildiðini ifade etti. Hocalý da yaþanan soykýrýmý unutmayacaklarýný ve unutturmayacaklarýný vurgulayan Demiray, TBMM de acil olarak Hocalý katliamýnýn soykýrým kabul edilerek bu vahþetin dünyaya haykýrýlmasýný istiyoruz dedi. Demiray, 2012 yýlýnda Ýslam Ýþbirliði Teþkilatýnýn 51 üyesinin Hocalý ile ilgili soykýrým ifadesi kullanma kararý almasý, ayrýca bugüne kadar Kolombiya, Meksika, Çek Cumhuriyeti Hocalý daki soykýrýmý tanýmasýna raðmen; Türkiye Cumhuriyeti Dýþ Ýþleri Komisyonunda geçtiðimiz yýl sadece katliam ifadesi içeren bir bildiri yayýnlamakla yetindi. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Sinan Oðan tarafýndan Hocalý Soykýrýmýnýn Tanýnmasýný esas alan kanun teklifi de AK Parti gurubunun oylarý ile reddedildi. Zulme uðrayan Türkler olunca, bütün vicdanlar saðýrlaþtý ve bütün gözler körleþti. Onlar sanýyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki, biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanýyorlar ki; bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki, bizden kurtulsalar vicdan azabýndan kurtulamayacaklar, vicdan azabýndan kurtulsalar tarihin azabýndan kurtulamayacaklar, Tarihin azabýndan kurtulsalar, Allah ýn gazabýndan kurtulamayacaklar. Dünya halen Hocalý katliamýna sessiz kalýp görmezden geliyor. Türk ün çýðlýðý uluslararasý kamuoyunda hiçbir yanký bulmamaktadýr. Unutmasýnlar ki aziz milletimiz soydaþlarýmýzýn ýrzýna, namusuna, þerefine, hayat ve varlýk haklarýna kast etmeye cüret eden Ermeniler i lanetle ve nefretle hatýrlayacaktýr. Bu vesile ile katledilen bütün soydaþlarýmýzý rahmetle anýyoruz diye konuþtu. (Haber Merkezi) Þükrü Demiray Türk Eðitim-Sen Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri Serkan Kanmaz, Hocalý katliamýnýn yýldönümünde þehitleri rahmetle andýklarýný belirterek, Ermeniler'in iþgal ettikleri Azerbaycan'ýn Karabað bölgesinden derhal çekilmelerini istedi. Kanmaz, açýklamasýnda þöyle dedi: "Bundan 21 yýl önce çaðdaþ, eþitlikçi, demokrat ve insan haklarýna saygýlý geçinen ülkelerin kahreden bir sessizliðe büründüðü bir gece, Ermeniler Azerbaycan'ýn Karabað bölgesini iþgal etti. 26 Þubat 1992 günü, insanlýk tarihinin en kara günlerinden biri yaþandý. Yalnýzca bir gün içinde tümü savunmasýz 63 çocuk, 106 kadýn, 70 yaþlý olmak üzere 613 kiþi katledildi. Ayrýca, 487 kiþi aðýr yaralandý ve 1275 kiþi ise rehin alýndý. Ermeniler yakaladýklarý herkese iþkence yaptý. Ermenistan'ýn Karabað'ý iþgali ile yaþanan dram, Hocalý ile sýnýrlý deðildir. Ýþgallerde toplam 20 bin Azeri Türk'ü þehit edilmiþ, 49 bin kiþi yaralanmýþ; iþgal, Azerbaycan'ý 60 milyar dolarlýk ekonomik zarara uðratmýþtýr. Bugün Azerbaycan topraklarýnýn beþte biri Ermeni iþgali altýnda inim inim inlemekte, 1 milyon 200 bin Azerbaycan Türkü asýrlardýr yaþadýklarý Karabað'dan uzakta, adeta sürgün hayatý yaþamaktadýr. Canýmýz, kanýmýz, öz kardeþimiz olan bir milyon 200 bin Azerbaycan Türkünün topraklarýndan sürülüp zorunlu göçe tabi tutulduðunu, kendi öz vatanlarýndan kaçkýn olduklarýný unutamayýz. Bu can kardeþlerimizin çýrpýnýþýný hangi göz görmez? Hangi gönül hissetmez? Tren vagonlarýnýn içinde insanlýk dýþý bir yaþamýn bedelini, dünyaya gelmemiþ ana karnýndaki bebekler öderken, ömrünün son deminde vatan topraðýnýn kokusunu bir kere daha duysaydým diye dua eden aksakallýlarýmýzý, ninelerimizi, çektiði çileden genç yaþta kocamýþ genç insanlarýmýzý bilmediðimizi mi, unuttuðumuzu mu sanýyorlar! Ermenilerce, bedenlerine haç daðlanmýþ insanlar, esaretleri, baharlarý kýþa dönmüþ genç kýzlarýmýzýn acýlarý yüreðimizde dururken, bazý ülkelerin bütün bu yapýlanlarý görmezden gelip, bizlere insanlýk dersi vermeye kalkmasý ne kadar da acýdýr. Sýnýrlarýmýzý açmak için fýrsat kollayan ve Ermenilerin dostluðunu kazanmak amacýyla olmadýk dayatmalara boyun eðenlerin; Hocalý katliamýný asla hatýrýndan çýkarmamasý, ahlaki ve milli tutarlýlýk gereði olacaktýr. Biz, Türk milleti adýna bir kez daha haykýrýyoruz: Türkiye'deki ve Azerbaycan'daki herkes biliyor ve bilmelidir ki, Azerbaycan ve Türkiye topraklarý bizim namusumuzdur. Türkiye ve Azerbaycan'ýn bir can olduðunu bir kez daha ilan ediyoruz. Bunun içindir ki, Azerbaycan bizim komþu ülkemiz deðil, 400 milyon Türk'ün yaþadýðý coðrafyada göz bebeðimizdir. Çünkü burada zalim Ermenistan'a karþý Türklük adýna, vatan ve millet aþkýna bir mücadele vardýr. Bilinmelidir ki, bizim için Ankara, Adana, Kars, Ardahan nasýl vatan topraðýysa; Karabað'da vatanýmýzýn topraðýdýr; Türkün öz yurdudur. Türk Eðitim-Sen olarak Karabað yeniden vatan topraklarýna katýlmadýkça gönlümüzün hoþ olmayacaðýnýn bilinmesini istiyoruz. Ermenistan iþgal ettiði Azerbaycan topraklarýndan derhal çekilmeli, dünden bu güne iþlediði insanlýk dýþý vahþetin hesabýný insanlýk karþýsýnda vermelidir. Hocalý Katliamýnda katledilen bebeklerin ve silahsýz insanlarýn suçlarý neydi? Hocalý'daki katliamýn, tüm dünyanýn gözü önünde iþlenen toplu bir cinayet olmasýna raðmen; tüm sözde medeni ülkelerce göz yumularak sessiz sedasýz kabullenilmesi hazin bir durumdur. Bu nedenle artýk medeniyim diyen ülkeler harekete geçmeli ve yanan yüreklere su serpmelidir. Ermenistan iþgal ettiði Azerbaycan topraklarýný derhal terk etmeli, Birleþmiþ Milletlerin aldýðý kararlara uygun þekilde davranmalý ve Hocalý Katliamýnýn hesabýný vermelidir. Ýnsanlýk ve vicdanlar ancak bu þekilde huzur bulacaktýr. Bugün kendilerini mazlum millet olarak dünya kamuoyuna pazarlayan zalimler ve bu duruma çanak tutanlar iyi bilsinler ki zulüm, ancak zalimlerin harcýdýr ve Türk milleti, bu zalimlerden mutlaka ama mutlaka hesap soracaktýr. Gerek Hocalý katliamýnda gerekse Karabað iþgali sýrasýnda þehit edilenler baþta olmak üzere, dünyanýn her köþesinde zulme uðrayan ve gelmiþ geçmiþ tüm aziz þehitlerimizin ruhlarý önünde minnet ve saygýyla eðiliyorum. Ruhlarý þad olsun." (Haber Merkezi) Hitit Üniversitesi MYO da Hocalý Katliamý Konferansý düzenlendi. Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu nda Öðr. Gör. Duran Demirci ve Öðr. Gör. Tuðba Gülen tarafýndan verilen konferans, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Milli Marþlarýnýn okunmasý ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez in konuþmasý ile baþladý. MYO idari ve akademik personeli ile öðrencilerin katýlýmý ile gerçekleþtirilen konferansta; Azerbaycan-Ermenistan arasýndaki Karabað Savaþý nda Ermeni güçlerinin 1992'de Hocalý'da 613 sivili öldürdüðü, katliamýn hafýzalardaki canlýlýðýný dün gibi koruduðu söylendi. Slayt ve belgesel gösterimleri ile 26 Þubat 1992 de yaþanan vahþet gözler önüne serilmeye çalýþýldý. Konferansta Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti arasýnda her alanda iþbirliðinin önemli olduðu, bu iki kardeþ ülkenin birbirin- Azerbaycanlý öðrenciler þiirler okudu. den asla vazgeçmemesi gerektiði üzerinde duruldu. Hocalý Katliamýnýn asla unutulmamasý; dünya kamuoyunda, bunun bir soykýrým olduðunun kabul edilmesi gerektiði, Ermenilerin geçmiþten günümüze kadar yapmýþ olduklarý soykýrýmlarý gizleyerek, zaman aþýmý ol- CUMA 27 ÞUBAT Ermenisten Hocalý da resmen soykýrým yaptý mayan bu suçu baþka milletlere yönlendirerek oluþturduklarý politikayý baþarýlý bir þekilde izledikleri söylendi. Konferans sonunda Azerbaycanlý Meslek Yüksekokulu öðrencileri tarafýndan þiirler de okundu.(haber Merkezi) Hocalý yý unutturmayacaðýz Eðitim Bir Sen Þube Baþkan Yardýmcýsý Hasan Hüseyin Erdoðan, Hocalý katliamýný unutturmayacaklarýný bildirdi. Hitit Üniversitesi MYO da Hocalý Katliamý Konferansý düzenlendi. Azerbaycan'ýn Hocalý kasabasýnda Ermeniler tarafýndan 600'den fazla soydaþýmýzýn katledildiði, yüzlercesinin yaralandýðý ve bin 275 kiþinin rehin tutularak her türlü zulmün reva görüldüðü katliamýn üzerinden 23 yýl geçtiðini hatýrlatan Erdoðan, açýklamasýnda þöyle dedi: "Eli kanlý Ermeni çeteleri, týpký Bosna'da Sýrp'larýn Boþnak Müslümanlara yaptýðý gibi, acýmasýzca katliamlar yaptýlar, Azerileri soykýrýma tabi tutarak topraklarýný iþgal ettiler. Dünyanýn tanýklýk ettiði bu katliam, insanlýk tarihine sürülen büyük bir lekedir. Ermenistan, iþgal ettiði tüm topraklardan geri çekilmeli, katliamýn sorumlularý, iþledikleri insanlýk suçunun hesabýný uluslararasý yargý organlarý önünde vermeli ve gereken cezaya çarptýrýlmalýdýr. Eðitim-Bir-Sen olarak, Hocalý katliamý ve Karabað'ýn iþgali esnasýnda þehit olanlar baþta olmak üzere, dünyanýn dört bir yanýnda zulme uðrayanlarýn acýsýný acýmýz kabul ediyor; dün gibi tazeliðini koruyan acýlarýn bir daha yaþanmamasýný temenni ediyoruz." (Haber Merkezi) Hasan Hüseyin Erdoðan

6 6 CUMA 27 ÞUBAT Þahsiyetli nesiller yetiþtirilmeli M. ALÝ. CEYLAN Bahçelievler Kýz Anadolu Teknik ve Mesleki Lisesi (KTML) Öðrenci Korosu tarafýndan 'Türkü Gecesi' düzenlendi. Önceki akþam Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Türkü Gecesi'nde, KTML Müzik Öðretmeni Zehra Alýcý'nýn yönetimindeki öðrencilerden oluþan THM Korosu, davetlilere unutulmaz bir gece yaþattý. Türkü Gecesi'ne Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri, Okul Müdürü Halise Akay, öðretmenler, öðrenciler ile çok sayýda vatandaþ Av. Hüseyin Dereli Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi, 'Bilge Kral Aliya Ýzzetbegoviç'in Ýslam Deklarasyonu' konulu bir seminer düzenledi. Seminere konuþmacý olarak Samsun'dan Bilge Kral Kültür Derneði Baþkaný Av. Hüseyin Dereli konuþmacý olarak katýldý. Seminerin açýþ konuþmasýný yapan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þube Baþkaný Kazým Sekili, "Aliya, Boþnak halkýnýn hayatta kalma mücadelesini verdiði dönemde ortaya çýkarak Boþnaklar'ýn kaderini deðiþtiren bir mücadele adamýydý. Bosna Hersek'e yönelik sürdürülen en yoðun saldýrýlar esnasýnda bile demokrasi yanlýsýydý. Bu unsurlardan dolayý hem Doðu hem de Batý Aliya'ya saygý duyardý. Aliya hem aydýn kimliðiyle hem de mücadeleci kimliðiyle bizlere örnek olmuþtur.'' dedi. Aliya Ýzzetbegoviç'in kendi üzerinde tesir etmesinin nedenlerini açýklayarak konuþmasýna baþlayan Hüseyin Dereli ise, hayatýný en mütevazý þekilde yaþayan Aliya'nýn ölümünden sonra da mezarý baþýnda sadece Allah'ýn kulu Aliya Ýzzetbegoviç yazdýrmasýnýn kendisini çok etkilediðini belirterek, þöyle dedi: "Namus erbabý bir zihnin bulmasý gereken en esaslý soru hakikatin ne olduðudur. Ýþte Aliya Ýzzetbegoviç, batý ve doðuyu en iyi tefekkür eden ve sorunlardan kurtuluþun reçetesini yazan adamdý. Modernizm insan ruhunu esir almýþ, insan metafiziðin ve Tanrý'nýn kölesi olmaktan kurtarýlmýþ ancak, gücün, paranýn ve insanýn kölesi haline getirmiþtir. Bu durumdan bir an önce kurtulmalý ve ruh yapýcý unsurlarý yeþermiþ þahsiyetli ve yerli nesiller yetiþtirmeliyiz. Ýslam Deklarasyonu, Avrupa'nýn göbeðinde, Tito'nun Yugoslavya'sýnda; Sultan Fatih'in yadigarý Saraybosna'da; komünizmin gölgesi altýnda, 1970 yýlýnda 'Bismillahirrahmanirrahim'diyerek yayýnlanan, uðruna hapis yatýlan ve aradan geçen 45 yýla raðmen hâl güncelliðini koruyan küçük bir risaledir. Ýslam Deklarasyonu, üzerine ölü topraðý serpilmiþ; þuur, irfan, tefekkür, zihin, hikmet ve hakikat gibi kavramlarý lügatinden çýkarmýþ bir medeniyetin insanlarýna yani Müslümanlara, bizlere gerçekleri fark ettiren, hatýrlatan aynadýr." Ýslam Deklarasyonu kitabýnýn içeriðinden bahseden Hüseyin Dereli, kitabýn mutlaka tefekkür edilerek tekrar tekrar okunmasý gerektiðini kaydetti. (Haber Merkezi) KTML'den Türkü Gecesi Arýkoðlu nun oyunlarý sahnelenecek Yazar Mustafa Arýkoðlu'nun tiyatro oyunlarý Çorumlularla buluþuyor. katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný Okul Müdürü Halise Akay yaptý. Eðitim öðretim süreci içerisinde öðrencilerin ruhuna dokunabilmenin önemli olduðunu belirten Akay, öðrencilerin kendilerinden daha emin, ne istediðini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden, yaþamayý seven, yaþatmayý görev bilen, sevgi dolu bireyler olarak yetiþtirme gayreti içerisinde olduklarýný söyledi. Solo türkülerin seslendirildiði Türk Halk Müziði Konserinde bazý katýlýmcýlar yoðun ilgi nedeniyle programý ayakta takip etti. Yazar Mustafa Arýkoðlu'nun tiyatro oyunlarý Çorumlularla buluþuyor. Mustafa Arýkoðlu'nun, sosyal medya hesaplarýndan yaptýðý duyuruya göre, Dünyanýn Sonu.Net, Düþ Yakamdan ve Pardon Bekar mýsýnýz adlý oyunlar 16 Mart-16 Nisan tarihleri arasýnda Çorum Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Uzun zamandýr gösterimde olan fakat Çorum'da ilk kez sahnelenecek oyunlarla birlikte Çorumlu tiyatro severler, Süheyl Uygur, Behzat Uygur, Cengiz Küçükayvaz, Sinan Bengier, Ahmet Çevik, Dost Elver, Tuðba Özay, Kahraman Sivri, Eray Türk gibi ünlü yýldýzlarý peþ peþe izleme fýrsatý bulacak. 16 Mart'ta Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu tarafýndan sahnelenecek "Dünyanýn Sonu.Net" ile baþlayacak olan oyun programý, 29 Mart'ta Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu'nun sergilediði "Düþ Yakamdan" ve 16 Nisan'da Ahmet Çevik Tiyatrosu ekibinin sahnelediði "Pardon Bekar mýsýnýz" ile devam edecek. (Haber Merkezi) Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi etkinlik düzenledi. Programa Bilge Kral Kültür Derneði Baþkaný Av. Hüseyin Dereli konuþmacý olarak katýldý. KTML Müzik Öðretmeni Zehra Alýcý'nýn yönetimindeki öðrencilerden oluþan THM Korosu, davetlilere unutulmaz bir gece yaþattý. Bahçelievler Kýz Anadolu Teknik ve Mesleki Lisesi (KTML) Öðrenci Korosu tarafýndan 'Türkü Gecesi' düzenlendi. Baþöðretmen Anadolu Lisesi kýnadý Çorum Baþöðretmen Anadolu Lisesi Okul Aile Birliði Yönetimi, okul hakkýnda yanlýþ ifadeler kullanan özel bir koleji kýnadý. Okul Aile Birliði Baþkaný Ahmet Saatcý, konu ile ilgili yaptýðý açýklamada þöyle dedi:" Çorum'da iki yýldýr faaliyet gösteren özel bir kolej yeni kayýtlar için broþür bastýrmýþ ve okumuzda baþarýlý öðrencileri kendi kolejlerine almak için "neden tavsiye ediyorum" bölümü eklemiþtir. Ýlimizde en baþarýlý liselerden biri olan okulumuzdan nakil ile geçiþ yapan öðrencimizin söylediklerini çarpýtarak kamuoyunun yanlýþ bilgilendirilmesine sebep olmuþlardýr. Hâlbuki okulumuzda yýllardýr özellikle son sýnýf öðrencilerine koçluk sistemine dayalý akademik ve soysal danýþmanlýk çalýþmalarý yürütülmektedir. Öðretmenlerimizin feragatleri ile öðrencilerimiz; yaz tatili dâhil olmak üzere deneme sýnavlarý, test ve dokümanlarý, hafta içi etütleri ve hafta sonu dersleri ile bütün eðitim aktiviteleri birebir izlenmektedir. Hatta baþka özel dershaneler öðretmenlerimizin uyguladýðý danýþmanlýk hizmetini beðenerek, öðretmenlerimizden ilgili dokümanlarý talep etmiþler ve kendi bünyelerinde uygulamaya baþlamýþlardýr. Bütün bu çalýþmalarýmýz sonucunda sadece 2014 yýlýnda 10 Týp Fakültesi,11 Mühendislik ve Mimarlýk,13 Hukuk Fakültesi olmak üzere ülkemizin güzide üniversitelerine öðrenci yerleþtirilmektedir. Böyle bir performansa sahip olan okulumuzun ve öðretmenlerimizin asýlsýz ithamlarý hak etmediðini düþünüyor, ilgili kolejin halkýmýz nezdinde özür dilemesini istiyoruz." (Haber Merkezi) Hayrettin Karaman Güven asayiþ ve huzur nasýl saðlanýr? Önce bu ülkede herhangi bir bakýmdan farklý olanlarýn, insan haklarýndan yararlanarak birlikte, yanyana, zorunlu olan ortak hayatý paylaþarak yaþama haklarýnýn bulunduðuna bütün vatandaþlarýn karar vermesi gerekiyor. Ýkinci olarak bu kararý tanýmayanlara karþý yine olmasý gerekeni temsil eden büyük kitlenin ortak olarak itiraz etmeleri ve onlarýn düzeni bozmaya yönelik faaliyetlerine birlikte karþý durmalarý kaçýnýlmaz oluyor. Bir yandan bu ortak iradenin ve kararýn oluþmasý, diðer yandan kararýn uygulanabilmesi için de þu maddelerin gerçekleþmesi bize zaruri görünüyor: 1. Farklýlýða tahammül ederek birlikte yaþama terbiyesi 2. Dýþ tuzak ve tahriklere kapýlmama uyanýklýðý/bilinci 3. Caydýrýcý ve engelleyici mevzuat 4. Yürütmenin elinin güçlendirilmesi Þimdi bu maddeleri biraz açalým: 1. Ülkede yalnýzca bizim dediðimiz olmalý, ötekiler ya ülkeyi terk etmeli veya bize tabi olarak yaþamalý diyenler (bu zihniyet) mevcut olduðu sürece huzur ve güven tehlikede demektir. Çare: Çocukluk döneminden baþlayarak her farklý ferdin ve grubun, insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde farklý olma ve farklý deðerlerin eþit derecede korunma ve saygý görme hakkýnýn bulunduðu zihinlere yerleþtirilmeli, sosyal hayatta da bu zihniyetin uygulamasý hakim olmalýdýr. 2. Dünyada insanca, adil, evrensel deðerlerin hakim bulunduðu bir düzen kurulmadýðý sürece zulüm, güçlünün zayýfý ezmesi ve sömürmesi, ulusal çýkar uðruna ahlaki ve hukuki deðerlerin çiðnenmesi hep olacaktýr. Bir ülkeye haksýz olarak hakim olmak veya orayý sömürmek isteyenler, içerideki iþbirlikçilerini /taþeronlarýný da kullanarak aslýnda tabîî ve bir zenginlik olanfarklýlýklarý düþmanlýk ve nefret vesilesi yapmak üzere bütün imkanlarý kullanýrlar; bir de bakarsýnýz ki, asýrlarca bu farklýlýklar içinde birlik ve beraberliðini korumuþ olanlar birbirine düþman olmuþlar, düþmaný býrakýp dosta savaþ açmýþlardýr. Bu oyuna gelmemek için kanaat önderlerinin devamlý olarak uyarý vazifelerini yapmalarý gerekir. 3. Her þeye raðmen huzuru, birliði ve beraberliði, can ve mal güvenliðini ortadan kaldýrmak isteyenler olacaktýr; bunlar için hem teþebbüsten önce caydýrýcý hem de teþebbüs halinde engelleyici mevzuata ihtiyaç vardýr. Bu nitelikte mevzuat yoksa insan þeytanlarýnýn ortalýkta cirit atma ve mel anetlerini rahatlýkla uygulamaya koyabilme kapýsý açýk demektir. 4. Son olarak mevzuat kendi baþýna bir iþ görmez, onu uygulayacak olan yürütmenin gerektiði kadar yetki ile donatýlmýþ olmasý da ayrý bir zorunluluktur. Bu yetki iki amacý gerçekleþtirecek ölçüde olmak durumundadýr: 1. Huzur ve güven bozucu eylemleri kesin olarak engelleyebilmek. 2. Suçlularý asgari zarar durumunda yakalayarak adalete teslim edebilmek. Kendilerine ülkeyi yönetme yetkisi verilmiþ bulunan iktidar, vatandaþlarýn huzur ve güvenini saðlamak için zaruri gördüðü bir Ýç Güvenlik Paketi"ni Meclis'e sunmuþ bulunuyor. Bu paketin þu veya bu maddesine usulüne göre itiraz etme ve kendi tercihi olan maddeyi teklif etme hakkýný kullanmak var iken toptan karþý çýkmak ve paketin kanunlaþmamasý için sokak eylemlerini Meclis'e taþýmak iyi niyetle baðdaþtýrýlamaz. Gezi olaylarýnda aðaç ve çevrenin, bazý darbelerde irticanýn, 15 ve 27 Aralýk ta yolsuzluðun samimi olmayan birer bahane olarak kullanýldýðýný biliyoruz. Þimdi de insan hak ve özgürlükleri istismar ediliyor. Yalnýzca anarþiste, teröriste, huzur ve güvenlik düþmanlarýna özgürlük talebi ve onlara yönelik mevcut özgürlüðün kýsýtlanmasýna karþý çýkýþ bütün çirkinliði ve çýplaklýðý ile karþýmýzdadýr ve milletçe bunu ibretle izliyoruz. Merkez Partisi nden taziye Merkez Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Umur Bahar, Malatya'da kaza sonucu þehit olan pilotlarýmýza Allah'tan rahmet, aileleri ve Türk milletine taziye dileklerini iletti. Bahar, mesajýnda, "24.Þubat 2015 Günü gece19.00 saatlerinde, eðitim uçuþu esnasýnda meydana gelen elim kaza sonucu 2 adet RF- 4E tipi keþif uçaðýmýz düþerek 4 pilotumuz þehit olmuþtur. Hv. Plt. Kurmay Bnb. Salih Sezer, Hv. Plt. Ütðm. Onur Özkaya, Hv. Plt. Ütðm. Z. Özgür Özbahçeci, Hv. Plt. Ütðm. Salih Atalay'a Allah'tan rahmet, kederli ailelere sabýrlar dileriz. Türk milletinin baþý sað olsun." dedi. (Haber Merkezi)

7 Teþkilatlardan Fatih Maden'e yoðun ilgi AK Parti Milletvekili Aday Adayý Fatih Maden, teþkilat ziyaretlerini sürdürüyor. Yerel siyasetle Çorumlu bürokratlarý buluþturalým EROL TAÞKAN AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Av. Serhat Pak, yerel siyasetle Ankara da faaliyet gösteren Çorumlu bürokratlarý buluþturarak memlekete hizmet ve yatýrýmý artýrabileceklerini söyledi. Hakimiyet i ziyaretinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer e deðerlendirmede bulunan Pak, AK Parti Teþkilâtlarý nýn önemli bir halka olduðunu, teþkilatta görev alanlarýn Ankara da temsil yetkisi almasýnýn önemli olduðunu vurguladý. Milletvekillerinde partiye sadakatin yaný sýra donanýmýn önemine iþaret eden Pak, AK Parti nin bugüne kadar yaþadýðý sýkýntýlarý biliyoruz. Hepimiz bu sýkýntýlarý yaþadýk. Zayýfladýðýmýzý düþünen akbabalar var. Bu akbabalarýn kimler olduðu biliniyor. Paralel yapý sadece Cumhurbaþkaný, Baþbakan ve hükümeti deðil, tüm toplumu tehdit ediyor. Süreç içinde paralel yapýnýn kime ve kimlere hizmet ettiðini gördük. Teþkilatlarýn Fatih Maden e ilgisi yoðun oluyor. Fatih Maden, teþkilat baþkanlarýna dik durmayý, ve doðruluðu vurgulayan tabloyu hediye ediyor. AK Parti Milletvekili Aday Adayý Fatih Maden, 28 Þubat'ta gerçekleþtirilecek olan temayül yoklamasý öncesi tüm ilçe ve beldelere yönelik çalýþmasýný tüm hýzýyla devam ettiriyor. Yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirdiði ilçe gezilerinde ilçe teþkilatlarý tarafýndan coþku ile karþýlanan Fatih Maden, bu zamana kadar yaptýðý çalýþmalar hakkýnda partililere bilgi vererek yapacaklarý çalýþmalarý bir bir anlatýyor. Ýlçe Baþkanlarýna "ELÝF" hediye etti AK Parti Milletvekili Aday Adayý Fatih Maden, ilçe teþkilat gezilerinde tüm ilçe baþkanlarýna "ELÝF" harfi yer alan tablo hediye etti. Siyasete yeni bir soluk kazandýrmak istediklerini, siyasetin elif gibi dik ve doðru vav gibi de mütevazý yapýlabileceðini göstermek istediklerini söyleyen Fatih Maden, ilçe baþkanlarýna kendilerine gösterdikleri ilgi nedeniyle teþekkür etti. STK'lardan Maden'e tam destek AK Parti Ýlçe ve Belde teþkilatlarýnýn yaný sýra Çorum'daki STK'larý da ziyaret ederek dernek ve vakýf temsilcileriyle tek tek görüþen AK Parti Milletvekili Aday Adayý Fatih Maden, Ýmam Hatip Lisesi yýllarýndan itibaren sürekli olarak STK'larla iç içe olduðunu, STK'larýn sorunlarýný ve çalýþmalarýnda ne türlü sýkýntýlarý yaþadýðýný çok iyi bildiðini söyledi. Milletvekili seçilmesi halinde de STK'larla iþbirliði içerisinde olacaðýnýn sözünü veren Maden, "Öðrencilik yýllarýmýzdan itibaren Milli Gençlik Vakfý, Ensar Vakfý, Ýlim Yayma Vakfý, Hitit Akademi Derneði ve Hukukçular Derneði gibi dernek ve vakýflarda gönüllü olarak yer aldým. Birçok projeyi arkadaþlarýmýzla birlikte hayata geçirdik. Ýnþallah görev bize verildiði takdirde yine bu projelere yine destek olmaya devam edeceðiz."dedi. Hattuþa'da Uluslararasý Barýþ Yürüyüþü ve Kadeþ Barýþ Ödülü Projesi'ni gerçekleþtireceðiz AK Parti Milletvekili Aday Adayý Fatih Maden, Boðazkale Ýlçe Teþkilatý ve Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu'nu ziyaretinde yaptýðý konuþmada Kadeþ Barýþ Anlaþmasý'na ithafen Hattuþa'da çok sayýda ülke temsilcilerinin de katýlýmýný saðlayarak Uluslararasý Hitit Barýþ Yürüyüþü'nü ve Kadeþ Barýþ Ödülü Projesi'ni gerçekleþtirmek istediklerini söyledi. Hattuþa'nun barýndýrdýðý turizm potansiyeli bakýmýndan Türkiye'nin hatta dünyanýn sayýlý yerlerinden birisi olduðunu vurgulayan Fatih Maden, "Günümüzde en fazla ihtiyaç duyduðumuz þey hiç þüphesiz sevgi ve barýþtýr. Dünyanýn dört bir yanýnda akan kan ve göz yaþýnýn artýk sona ermesi, dünyaki tüm insanlarýn kardeþliðin hakim olduðu bir dünyada hayatlarýný sürdürmesi bizlerin en büyük arzularýndan birisidir. Dünyada bilinen ilk yazýlý anlaþma Kadeþ Anlaþmasýdýr. Kadeþ, bir barýþ anlaþmasýdýr. Savaþýn sona ermesini, sevginin ve barýþýn hakim olmasý temennisiyle imzalanmýþ bir anlaþmaydý Kadeþ. Bizler de Kadeþ Barýþ Anlaþmasý'na ithafen Çorum'da, Boðazkale'de Uluslararasý Kadeþ Barýþ Yürüyüþü Projesi'ni gerçekleþtirmek istiyoruz. Kadeþ Barýþ Ödülü Projesi'ni gerçekleþtirmek istiyoruz" diye konuþtu. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Av. Serhat Pak,Hakimiyet i ziyaretinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer e deðerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaþkanýmýz, konusu olduðunu, tan Pak, Çorum siyaseti Baþbakanýmýzý yalnýz býrakmamak için aday adaylarýnýn da paralel yapýyla mücadele etmesini istiyoruz. dedi. Baþkanlýk veya yarý baþkanlýk sisteminin halka iyi anlatýlmasý gerektiðini vurgulayan Pak, muhalefetin baþkanlýk sistemini diktatörlük olarak görmesine raðmen Türk insanýnýn kabul ettiði bir sistem olduðunu, bu nedenle desteklediklerini ifade etti. Ýdari ve adli yargýda paralel yapýlanmanýn söz HSKY seçimlerinde bu yapýnýn etkisini gördüklerini anlatan Pak, yüksek yargýda sosyal demokratlar, ülkücüler ve diðer unsurlarýn paralel yapýya karþý birleþtiðini hatýrlattý. Pak, Yargýda aksi bir durum yaþansaydý paralel yapýnýn zararýný hepimiz görecektik. Biz yargýda paralel yapýya karþý mücadeleye devam edeceðiz. diye konuþtu. Çorumlular ýn Ankara da hem nüfus hem de bürokraside üstünlüðünün olduðunu hatýrla- Ankara da hizmet veren Çorumlu bürokratlara sahip çýkmalý. Bürokratlarý bir yere getirmeli ve destek olmalý. Yerelle Ankara bürokrasisini yakýnlaþtýrarak Çorum a hizmete dönüþtürmeyi istiyoruz. Bürokratlarýmýz hizmet ve yatýrým getirebilir. þeklinde konuþtu. Pak, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým ýn bulunduklarý konum ve þahsiyetleri itibariyle önemli hizmetlere imza attýklarýný sözlerine ekledi. CUMA 27 ÞUBAT AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý olan Berat Uzun, teþkilat ziyaretlerini sürdürüyor. Hak davanýn neferiyiz AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý olan Berat Uzun, 'Durmak yok, yola devam' sloganý eþliðinde seçim turuna ara vermeden devam ediyor. AK Parti Mecitözü Dodurga ve Oðuzlar Ýlçe Teþkilatý'ný ziyaret eden Uzun, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ile görüþtü. Aday Adaylýðýný açýkladýðý günden itibaren her gün çeþitli ziyaretler düzenleyen Uzun, þöyle dedi: ''Milletvekili aday adaylýðýmýzý açýkladýðýmýz günden itibaren bir an olsun durmayý, bir günümüzü boþ geçirmeyi düþünmedik. Uzak, yakýn ayrýmý yapmadan tüm ilçelerimizi ziyaret ettik. Uzun yolun, hak davanýn neferi olmanýn yükünü omuzlamanýn kolay olmadýðýný bilerek Uzun, AK Parti Mecitözü Dodurga ve Oðuzlar Ýlçe Teþkilatý ný ziyaret etti. yolumuza devam ediyoruz. Gittiðimiz yerlerde teveccüh, samimiyet ve destek ile ayrýlmanýn gücümüze güç kattýðýný, Gençliðin enerjisini var olan çýtayý daha yükseðe çýkarmak için kullanacaðýmýzdan kimsenin þüphesi olmasýn. Bilge Baþbakaný- ülke mazeret kabul etmez.' Ýþte bizler de Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu'nun bu sözünü kendimize þiar edinedýðýný heyecanýmýzý artýrmýz Prof. Dr. Ahmet rek, gençliðimizin ve omuzlamaya çalýþtýðýmýz yükün ne denli zor olduðunu gördük, görüyoruz. Genç olmamýz hasebiyle beklentilerin çýtasý daha da yüksek. Davutoðlu'nun bir sözü var : '24 saat yetmiyorsa 25'inci saati bulacaksýnýz. 7 gün yetmiyorsa 8. günü bulacaksýnýz. 31 gün yetmiyorsa 32. günü bulacaksýnýz. Bu enerjisi ile mazeret üretmeden çalýþýyoruz ve çalýþacaðýz. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn." (Haber Merkezi) Birlikten kuvvet doðar Uðurlu dan 4 ilçeye ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Kargý, Osmancýk, Dodurga, Oðuzlar ve Ýskilip'i ziyaret etti. Herkes için adalet, insan haklarý ve geliþmiþ demokratik standartlarýn saðlanmasýnýn ülkeyi bölmeyeceðini belirten Uðurlu, kardeþliðin bu milletin ortak paydasý olduðunu söyledi. Baþta muhalefet olmak üzere herkesin seçim sonuçlarýna saygýlý olmasýnýn zorunluluðuna dikkat çeken Uðurlu, Türkiye'nin daha olgun bir demokrasiye, geliþmiþ dünyada olduðu gibi yarý baþkanlýk ya da baþkanlýk sistemine geçmesinin zorunlu olduðunu kaydetti. Yeni bir anayasa yaparak Türkiye'yi hak ettiði büyük devletler ligine taþýyacaklarýný belirten Uðurlu, bunun için baþta aile kurumu olmak üzere kadýn, çocuk, genç, yaþlý, engelli vb. konu alanlarýný ivedi olarak ele alýnmasýnýn gerekli olduðunu, saðlam ailenin saðlam toplum, AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Ölçer, ilçe teþkilat ziyaretlerini sürdürdü. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Ölçer, ilçe teþkilat ziyaretlerini sürdürdü.. Bayat ve Uðurludað ilçe teþkilatlarý ile bir araya gelen Ölçer, teþkilatlara önem verdiðini, seçildiði takdirde teþkilatlarla uyum içinde birlikte çalýþacaklarýný söyledi. T Teþkilatlarýn büyük bir özveri ile çalýþtýklarýnýn farkýnda belirten söyleyen Ölçer, "Birlikten kuvvet doðar, biz birlikte çalýþarak 2015 seçimlerinde 4 Milletvekili çýkaracaðýz inþallah. Buna yürekten inanýyorum" dedi. Ölçer, ziyaretler sonunda Ak Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ve Uðurludað Ýlçe Baþkaný Yakup torun nezdinde tüm teþkilat birimlerine teþekkür etti. Ölçer son olarak saðlýklý devlet demek olduðunu, bu nedenle her anne/babanýn toplumsal deðerleri çocuklarýna aktarma yükümlülüklerinin bulunduðunu kaydetti. Türkiye'nin temel dinamiklerine iliþkin konularýn altýný çizen Uðurlu, aile, eðitim ve medya perspektifinden çocuk, genç, yaþlý, kadýn ve engelli bireylerin her türlü hak ve hukukunun korunmasý, eðitimlerinin saðlanmasý ile toplumsal deðerlerin paylaþýlmasýna iliþkin geniþ deðerlendirmelerde bulundu. Yaklaþan 7 Haziran 2015 seçimlerinin önemi üzerinde duran Uðurlu, zaferle çýkacaklarý seçimlerin Çorum ve Türkiye için yeni bir medeniyet ufku açmasýný diledi. Bu nedenle herkesin büyük Türkiye, yeni anayasa, güçlü toplum ideallerine baðlý olarak ve bu þuurla konularý ele almasýnýn daha saðlýklý olacaðýný aktaran Uðurlu, medeniyetimizin kaderinde Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun'a nezaket ziyaretinde bulundu. (Haber Merkezi) AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Kargý, Osmancýk, Dodurga, Oðuzlar ve Ýskilip'i ziyaret etti. rolünü ve görevini en iyi þekilde yerine getirmenin bilinciyle davranan insanlarýn iktidar yaptýðý Ak Parti'nin 2071'e kadar yepyeni bir medeniyeti inþa edeceðini kaydetti. 7 Haziran 2015'te yapýlacak olan genel seçimlerin çok önemli olduðunu anlatan Uðurlu, AK Parti'nin bir kez daha zaferle çýkacaðý seçimin milletimize hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)

8 8 CUMA 27 ÞUBAT ÖÐRENCÝ EZÝLDÝ 'Bursa - Mudanya ilçesinde 8 yaþýndaki öðrenci servisten inip, servisin önünden karþýya geçmek isterken aracýn altýnda kalýp ezildi' ( hürriyet) Alýnacak ders: Okul güvenliði dediðimiz zaman sadece okulun içerisi deðil okuldan - evin kapýsýna kadar olan alan anlaþýlmalýdýr. Bu alanlarda bazen kazalar bazen de güvenlikle ilgili sýkýntýlar yaþanabilir. Bunun için öncelikle çocuklarýmýzýn okul ve aile tarafýndan anlayacaðý dilde eðitilmeleri þarttýr. Diðer taraftan servis þoförlerinin de taþýdýklarý emanetin bilincinde olmalarý önemlidir. En azýndan ara sýra da olsa ''Çocuklar servisten inerken ve indikten sonra dikkatli olun, hemen aracýn önünden - arkasýndan geçmeye çalýþmayýn. Araç kayabilir, fren tutmayabilir veya ben görmeyebilirim'' türü bir cümlelik uyarý bile hayat kurtarabilir. Bazen okul çýkýþlarýnda küçük çocuklarýn servise binmek için kendi aralarýnda izdiham yaptýklarýný görünce keþke daha sakin ve nizami olarak servislere binmelerini saðlayabilsek diye üzülüyorum. Aslýnda bunu yapmak pek te zor deðil gibi Genelkurmay'dan o habere yalanlama! Genelkurmay, Süleyman Þah ile ilgili çýkan bazý haberleri yalanladý. Genelkurmay Baþkanlýðý, Süleyman Þah Saygý Karakolu'nun yerinin deðiþtirmesiyle ilgili olarak Genelkurmay Baþkanlýðý kaynaklarýna atfen çýkarýlan haberlerin gerçek dýþý olduðunu bildirdi. Genelkurmay Baþkanlýðý internet sitesinde konuya iliþkin yer alan açýklama þöyle: "Süleyman Þah Saygý Karakolu'nun yer deðiþtirmesiyle ilgili olarak, Genelkurmay Baþkanlýðý kaynaklarýna atfen çýkarýlan haberler gerçek dýþýdýr. Genelkurmay Baþkanlýðýnýn konuya iliþkin hiç bir açýklamasý olmamýþtýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur."(aa) Kaynaðýný gösterirmisiniz?.. Çorum Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü yayýnlarýnda olan "Çorum Kültür Sanat" dergisinin sayý (Hitit Söyleþileri III. Özel Sayýsý): Derginin 110. sayfasýndaki "Osmanlý'dan Cumhuriyete geçiþte Çorum' bölümü yazýsýnýn ikinci paragrafýnýn sonunda yer alan merhum Ýsmet Eker'le ilgili ifade de: Kurtuluþ savaþýna katýlmýþtýr. Önce Erzurum ardýndan Sivas Kongresi'nde Çorum'u temsil etmiþtir..." Daver KOLAÐASIOÐLU Eðitimci Dördüncü paragrafýnda: "Altmýþ yýlý aþkýn bir süre milletvekilliði yapmýþ.." ifadeleri beni þaþýrttý. Panelde konuþmacý olarak yer alan merhum Ýsmet Eker'i daha önce de inceleyen Mahmut Þener beyin bu konuda itiraz etmemesi de beni düþündürdü... Kurtuluþ savaþýna katýldý ifadesine itirazým yok. Zira bulunduðu meclis ayný zamanda savaþ yönlendiren meclisti... Erzurum ve Sivas Kongreleri'ne katýlmamýþtýr. Altmýþ yýlý aþkýn süreyi de yarýya indirmek gerekmektedir... Erzurum ve Sivas kongrelerine katýlmasýyla ilgili daha öncede iki yerdede bu hatalý ifadaye rastladým... Onlarý uyardým, fakat altmýþ yaþla ilgili ifadeye ilk defa rastlýyorum!. Merhum Ýsmet Eker 1876'da doðmuþ, 1962'de vefat etmiþtir. Hocam, sizin bu ifadeleriniz önemsenir. Hatta ilerde bazý yazýlarda kaynak olarakta dikkate alýnabilir. Ýfadelerinizde ýsrarlýysanýz, kaynaðýnýzý gösterirmisiniz? Size iyi çalýþmalar dilerim... Türkiye salgýn için alarmda Okul kazalarý ve çaresi 7 geliyor ''Burada hizmet erisin baþka bir yerde müþterisin'' diye güzel bir söz var. Bu baðlamda emaneti bizde olan çocuklara kendi çocuklarýmýz gibi hassasiyet gösterebilirsek, umulur ki bizim çocuklara da baþkalarý ayný hassasiyeti gösterir. Netice de toplumsal hassasiyet oluþur. Kimsenin burnu kanamaz. Kimsenin anasý aðlamaz * DENEY TÜPÜ PATLADI Ýstanbul Üsküdar'da bir okulda deney sýrasýnda patlayan tüp öðretmeni ve öðrenciyi yaraladý. Öðrencinin gözü kör oldu. ( Hürriyet) Alýnacak ders: Aslýnda eski Türk filmlerinden aþinayýz. Okullardaki laboratuvarlar güvenlik açýsýndan çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü zaman zaman okullarýn laboratuvarlarýnda muhtelif kazalar meydana geliyor ve bu kazalar can mal kaybýna sebep olabiliyor. Bunun için; Öncelikle laboratuvarlarda ayrýntýlý talimat Avrupa ve Asya da 4 milyondan fazla insaný etkileyen, ölümlere yol açan grip salgýný Türkiye yi tehdit etmeye baþladý. Hastalýk en çok Fransa yý ve Almanya yý vurdu. Fransa da gripten 2 milyon kiþi etkilenirken, Almanya da 1.5 milyon kiþi griple mücadele ediyor. Hong Kong da kýþýn baþlangýcýndan bu yana grip nedeniyle ölenlerin sayýsý 200 ü buldu. Türkiye'de ise Saðlýk Bakanlýðý, alarma geçti. Bakanlýðýn çaðrýsý üzerine 'Bilim Kurulu' grip gündemiyle bugün toplanýyor. Hindistan da 476 grip vakasý yaþandý; hastalarýn 162 si tedavi oldu, 14 ü yaþamýný yitirdi. Dünya Saðlýk Örgütü(DSÖ) yetkilileri, grip salgýnýnýn 3 hafta içinde daha da geniþ bir alana yayýlacaðý uyarýsýnda bulundu. Yetkililer özellikle çocuk, yaþlý ve kalp hastalarýnýn virüsten korunmasý gerektiðini vurguladý. 190 NUMUNEDEN 28 Ý POZÝTÝF ÇIKTI Saðlýk Bakanlýðý, griple mücadele için, aile hekimleri yoluyla Türkiye nin her bölgesinden haftalýk alýnan numunelerde pozitiflik oranýný inceliyor. Bu yýlýn ocak ayýnýn son haftasýnda alýnan 190 numunenin 28 i pozitif çýktý. Hasta olduðu belirlenen kiþilerin 19 unda Influenza B, 5 inde H1N1, 4 ünde H3N2 virüsü tespit edildi. HIZLI ARTIÞ Türkiye de 2014 yýlýnýn kasým ayýnda H3N2 ve Ýnfluenza B virüsleri yaygýn olarak görüldü. Kasým ayýnda gribin görülme sýklýðý 100 binde 440 olarak belirlendi. Ayný yýlýn aralýk ayýnda H3N2 ve H1N1 virüsleri sýkça görüldü. Kasým ve aralýk aylarýnda normal seyreden gripte, 2015 in ocak ayýnda adeta patlama yaþandý. Ocak ayýnda H1N1, H3N2 ve Influenza B virüslerinin tümü yaygýn olarak tespit edildi. Virüslerin ocak ayýndaki görülme sýklýðý yüzbinde 600 olarak kayýtlara geçti. Saðlýk Bakanlýðý Bilim Kurulu bugün grip gündemiyle bir toplantý yapacak. Toplantýya katýlacaðýný belirten Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Koalisyon güçlerinin bombaladýðý tarihten bu yana topraklarýný üç katýna çýkaran IÞÝD'in Batýlý ülkelerden silah yardýmý aldýðý kanýtlandý. Irak Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi Baþkaný Hakem El-Zameli, Irak Ordusu'nun, IÞÝD üyesi teröristlere silah taþýyan iki Ýngiliz uçaðýný El-Anbar bölgesinde vurarak düþürdüðünü söyledi. El-Zameli, "Irak Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi, IÞÝD'e silah taþýrken düþürülen iki Ýngiliz uçaðýnýn fotoðraflarýna ulaþtý. Irak Parlamentosu, bu konuda Londra'dan açýklama istedi'' dedi. ABD, ÝSRAÝL VE AVRUPA El-Zameli'nin açýklamalarý bununla da sýnýrlý Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mehmet Ceyhan, gripten korunmalarý içinse vatandaþlara þu önerilerde bulundu: ''En etkili yöntem el yýkama. Baþka birinden alýnan paralara dikkat edin. Bilmediðiniz bir yere gidip bir yere dokunduðunuzda mutlaka ellerinizi dezenfekte edin. Ama bunlar sadece koruyucudur. En etkili yöntem grip aþýsýdýr.'' EN CÝDDÝ BELÝRTÝLER * Nefes darlýðý * Göðüs aðrýsý * Bilinç bulanýklýðý * Yüksek ateþ * Öksürük NASIL KORUNURSU- NUZ? * Hasta kiþiler ile yakýn temastan kaçýnýn. * Grip durumunda evde istirahat edin. * Sabun ve su ile ellerinizi sýk sýk yýkayýn. * Hastalýðýn bulaþma yollarýndan olan aðýz, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçýnýn.(haber7) IÞÝD silah yardýmý yapmýþlar kalmadý. Konuyla ilgili olarak Baðdat hükümetine El-Anbar halký ve güvenlik güçleri tarafýndan düzenli olarak bilgi aktarýldýðýný anlattý. ABD önderliðindeki koalisyon uçaklarýnýn, IÞÝD teröristlerinin denetimi altýnda bulunan topraklara çok sayýda silah yardýmý saðladýðýný açýkladý. El-Zameli þunlarý söyledi: "ABD, Kerbela ve Baðdat'a yakýn olan El-Anbar bölgesindeki kaos ortamýnýn sürmesini istiyor. Ayrýca IÞÝD krizinin sona ermemesi için de çaba harcýyor. Koalisyon ülkeleri, ABD'nin bilgisi kapsamýnda IÞÝD'e silah desteði veriyor. Terör örgütü IÞÝD'in denetiminden kurtarýlan bölgelerde de ABD, Avrupa ülkeleri ve Ýsrail yapýmý mühimmat bulunuyor." olmalý ve bu talimat ilgililere imza karþýlýðý teblið edilmeli. Olasý sarsýntýlarda buradaki düþebilecek malzemeler sabitlenmeli. Deney öncesinde ve aþamasýnda sorumlu öðretmen öðrencilerin baþýndan ayrýlmamalý. Muhtemel kazalara karþý da öðrenciler daha önceden bilinçlendirilmelidir ki, sonuçta telafisi mümkün olmayan üzücü olaylar yaþanmasýn. Unutmayalým ki ''tedbir almak kaza sonrasý uðraþmaktan daha kolaydýr'' * AÞI ÝZÝN BELGESÝ Geçmiþ yýllarda bir ilimizde saðlýk meslek lisesinde okuyan iki kafadar öðrenci kenar mahallede bulunan bir ilkokula giderek aþý yapmak üzere saðlýk müdürlüðünden geldiklerini söylerler. Okul idaresi üzerlerinde beyaz önlük gördüðünden gerekli sorgulamayý yapmadan sýnýfa alýr. Kendilerini saðlýkçý olarak tanýtan öðrenciler yanlarýnda getirdikleri þuruptan öðrencilere aþý yapacaklarý zaman sýnýftaki öðretmenin dikkatini çeker ve müdahale edilir. Masum çocuklar þurup aþýsýndan kurtulur. (seminer-2010) Alýnacak ders: Günümüzde en önemli hususlardan biri de güvenlik mevzuudur. Ýl - ilçe veya köylerdeki okullarýmýza gittiðimizde bazen karþýlaþýyoruz. Okulun kapýsýndan adým atan kravatlý - takým elbiseli olaný hele birde elinde çantasý varsa yetkili zannediyoruz. Kimlik veya yetki belgesi sormaktan imtina ediyoruz. Hâlbuki koruyucu güvenlik talimatlarý gereði kimlik belgesi sorulmasý ve ziyaretçi defterine kayýt yapýlmasý gerekmektedir. Konunun önemine binaen okula gelen yetkililerin veya görevli personellerinde gerektiðinde gurur meselesi yapmadan kimliklerini göstermeleri daha muvafýk olur. Kimlik veya izin belgesi soruluyor diye kimsenin kýzmaya hakký yoktur. En basiti aþý için gelindiðinde izin belgesi ve aþý yapmaya yetkili personelin kimlik belgelerinin görülmesi lazýmdýr. Özellikle büyük þehirlerde milli eðitim veya diðer kurumlardan gelecek personeli tanýma imkâný olmayabilir. Netice olarak ''Güvenliðin güveni olmaz'' sýrrýnca tedbir tedbir tedbir MÜSÝAD dan faiz indirimine tepki MÜSÝAD Baþkaný Nail Olpak, Merkez Bankasýnýn faiz indirimini son derece yetersiz gördüklerini kaydetti. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Baþkaný Nail Olpak, Merkez Bankasýnýn faiz indirimine iliþkin, "Ýþ dünyasý olarak Merkez Bankasýnýn 0,25 puanlýk yani çeyrek adýmlýk indirimini son derece yetersiz görüyoruz. Hayal kýrýklýðý oluþturduðunu da açýk þekilde ifade ediyoruz" dedi. Olpak, yaptýðý açýklamada, Merkez Bankasýnýn faiz indirimiyle ilgili her seferinde teknik açýklamalar yaptýðýný söyledi. Paradan para kazanan deðil, ticaretten ve yatýrýmdan para kazanan iþ adamlarýný temsil ettiklerini belirten Olpak, "Dolayýsýyla bir temel ilke olarak, yüksek faiz, her zaman ticaretin ve yatýrýmýn düþmaný olmuþtur. Bunu net bir þekilde söylemek isteriz" ifadelerini kullandý. Olpak, Merkez Bankasýnýn faiz indirimini yaparken gözlemlediði önemli alanlardan birisinin de enflasyon olduðuna iþaret ederek, þunlarý kaydetti: "Enflasyonda kasýmdan sonra baþlamýþ olan düþmeyi biz kendi içerisinde deðerlendirdiðimizde, Merkez Bankasýnýn aslýnda ocak ayýnda yaptýðý 50 baz puanlýk indirimin de yetersiz olduðunu görmüþtük. Çünkü enflasyon o düþüþ eðilimini göstermiþti. Sonrasýnda Merkez Bankasý, 'eðer enflasyonda 1 baz puan ve üzeri indirim olursa acil toplanabilirim' dedi. Ona çok yakýn bir deðer 0,93'lük düþme oldu. Keþke 'acil toplanabilirim' diyerek piyasa beklentisini farklý bir yere götürmeseydi, bizce bu nokta yanlýþtý. Hiç onu söylemeyebilirdi ya da toplanýrdý, 'biz gerek duymadýk' da diyebilirdi, onu yapmadý. Bugün gelinen noktada Para Piyasasý Kurulu elbette birtakým teknik gerekçeler söyleyeceklerdir. Niyetleri konusunda sorgulamak durumunda deðilim." BAÐDADÝ'NÝN GEÇMÝÞÝ El-Zameli'nin bu açýklamalarý dünya gündemini sallarken, akýllara IÞÝD'in kurucusu sayýlan Ebu Bekir El Baðdadi geldi. El Baðdadi'nin Irak'ta kurulan bir Amerikan hapishanesinde kaldýktan sonra serbest býrakýldýðý ve Ýsrail ajaný olduðu belirtildi. Koalisyon güçleri ise Kobani iþgali sýrasýnda PYD'ye göndermeleri gereken silahlarý ''yanlýþlýkla'' IÞÝD'in bulunduðu bölgere attý. Ayrýca terör örgütü IÞÝD'e en çok militanýn ABD ve Avrupa ülkelerinden gittiði ortaya çýktý. ABD liderliðindeki koalisyon güçlerinin baþlattýðý bombalama operasyonlarý sonrasýnda IÞÝD 6 ay içinde hakim olduðu topraðý yaklaþýk 3 katýna çýkarttý.(star)

9 Muhtar Bilgi Sistemi devrede "Muhtar Bilgi Sistemi" devreye girdimuhtarlarýn taleplerini takip etmek ve etkin bir þekilde sonuçlandýrmak amacýyla oluþturulan Muhtar bilgi Sistemi devreye girdi. Sistemin hayata geçirildiði ve iþleyiþine dair Ýçiþleri Bakanlýðý genelgesi, 81 ilin valiliðine gönderildi. Genelgede, sistemin köy ve mahalle muhtarlýklarýnýn yönetime katýlýmý saðlamanýn önemli araçlarýndan biri olduðuna dikkat çekilerek, "Bu anlayýþla kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir þekilde sunulmasý, sorunlarýn en kýsa sürede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarlarýn etkinlik ve iþlevlerinin artýrýlarak taleplerinin sonuçlandýrýlmasý amacýyla Bakanlýðýmýzda, muhtar taleplerini takip etmek ve etkin bir þekilde sonuçlandýrmak üzere yeni bir sistem oluþturulmuþtur" ifadesine yer verildi. Bakanlýk, "www.muhtar.gov.tr" internet sitesinden her muhtara bir mail adresi oluþturdu. Muhtarlar bu internet sitesi üzerinden taleplerini iletebilecek. Elektronik ortamda gelen talepler, doðrudan sistem üzerinden ilgili birime yönlendirilecek, diðer yollarla bakanlýða ulaþan muhtar talepleri de bu sisteme kaydedilecek. TALEPLER EN GEÇ 15 GÜN ÝÇÝN- DE GELECEK Valilikler ile il ve ilçe belediyelere gelen talepler, en geç 15 gün içinde sistem üzerinden cevaplanacak. Muhtarlarýn sistemi kolayca kullanmalarýný saðlamasý için valiliklerin koordinasyonunda eðitim verilecek. Sistemin yönetiminden bizzat valiler ve belediye baþkanlarý sorumlu olacak. Her ilde vali tarafýndan görevlendirilen bir vali yardýmcýsý, büyükþehirlerde büyükþehir belediye baþkaný tarafýndan görevlendirilen bir genel sekreter yardýmcýsý ile diðer il ve ilçelerde belediye baþkaný tarafýndan görevlendirilen bir belediye baþkan yardýmcýsý sistemden sorumlu personel olacak. Sistem üzerinden üçer aylýk dönemler sonunda rapor alýnacak, olumlu ve olumsuz cevap sayýsý ile yerine getirilemeyen taleplerin gerekçesi sisteme iþlenecek. SONUÇ MAÝL ÝLE BÝLDÝRÝLECEK Ýletilen taleplerin sonucu, sistem üzerinden takip edilebileceði gibi muhtarlarýn mail adreslerine de gönderilecek. Sistemi yönetmek ve koordinasyonu saðlamak üzere bir müsteþar yardýmcýsý görevlendirildi. Sistem altyapýsýnýn kurulmasý ve yönetilmesi Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðý ile Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðünün sorumluluðunda olacak.(aa) TBMM'de görüþülen "Ýç Güvenlik Paketi"ne iliþkin tasarý üzerinde verilen önergeyle, polis alýmýndaki üst yaþ sýnýrý 28'den 30'a çýkarýldý. Genel Kurul'da, "Ýç Güvenlik Paketi" olarak bilinen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teþkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý'nýn 6 maddesi daha kabul edilerek 27. maddeye gelindi. Tasarýnýn 25. maddesi üzerinde, AK Parti, CHP ve MHP'nin ayrý ayrý verdiði önergelerin kabul edilmesiyle, polis alýmýndaki üst yaþ sýnýrý 28'den 30'a çýkarýldý. Buna göre, lisans mezunlarýndan KPSS'de bakanlýkça belirlenecek taban puaný alanlar arasýndan sýnavýn yapýldýðý yýlýn, 31 Aralýk tarihi itibarýyla 30 yaþýndan gün almayan erkek ve kadýn adaylar arasýndan, sýnavda baþarýlý olanlar polis meslek eðitim merkezlerine alýnacak. Tasarýnýn 26. maddesi üzerinde MHP'nin verdiði önergenin kabul edilmesiyle de deðiþiklik yapýldý. Buna göre, 1 Ekim 2008 tarihinden önce Terörle Mücadele Kanunu kapsamýnda vazife malulü olarak emekli olup, meslekten iliþikleri kesilen emniyet teþkilatý personelinden yeniden memuriyete alýnanlarýn meslekten iliþiklerinin kesildiði tarih ile göreve baþladýklarý tarih arasýnda geçen süre, rütbe kýdeminde deðerlendirilecek. Bu kiþiler idarece resen emekliye sevk edilemeyecek. Tasarýnýn kabul edilen diðer maddelerine göre ise ikinci sýnýf emniyet müdürü rütbesinde olan polisamirleri; emniyet ve asayiþ durumu, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikler, nüfus büyüklüðü, þehirleþme düzeyi gibi kriterler dikkate alýnarak belirlenecek ilçelere, ilçe emniyet müdürü olarak atanabilecek. Birimlerin kapatýlmasý nedeniyle ihtiyaç kalmayan dekan yardýmcýsý, polis koleji müdürü ve müdür yardýmcýsý görev unvanlarý ile polis okullarýnýn yüksek okula dönüþtürülmesi ve koruma müdürlüklerinin daire baþkanlýðý seviyesinde yeniden yapýlandýrýlmýþ olmasý nedeniyle polis okulu müdürü, polis okulu öðretmeni, cumhurbaþkanlýðý koruma müdürü, baþbakanlýk koruma müdürü, TBMMkoruma müdürü, polis okulu müdür yardýmcýsý, cumhurbaþkanlýðý koruma müdür yardýmcýsý, TBMMkoruma müdür yardýmcýsý, baþbakanlýk koruma müdür yardýmcýsý görev unvanlarý kaldýrýlýyor. Polis amirleri; rütbe sýrasý ile komiser yardýmcýsý, komiser, baþkomiser, emniyet amiri, dördüncü sýnýf emniyet müdürü, üçüncü sýnýf emniyet müdürü, ikinci sýnýf emniyet müdürü, birinci sýnýf emniyet müdürü ve sýnýf üstü emniyet müdürü þeklinde olacak. Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüþülmesi kýdem sýrasýna göre, rütbelere terfiler ise Uzmanlar, böðürtlende ellagic asit bulunduðunu, bu asidin kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediðini ortaya koyduðunu söyledi. Prof. Dr. Turan Karadeniz, "Laboratuvar ortamlarýnda yapýlan çalýþmalarda, kanserin baþlangýcýný ellagic asidin engellediði görülmüþtür. Ýçeriðinde bol miktarda ellagic asit bulunan böðürtlen, bu nedenle kansere karþý birebir yararlýdýr. Kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediði araþtýrmalarla ortaya konulan böðürtlenin, kansere karþý tüketilmesi faydalý olacaktýr" diye konuþtu. Karadeniz, böðürtlenin kanser ve tümörlerin yaný sýra vücudun çeþitli yerlerinde meydana gelen þiþliklere, aðrýlara, yüksek tansiyona, þekere, göðüs ve solunum yolu hastalýklarýna da iyi geldiðine iþaret ederek, "Böðürtlen yaralara sürülürse yaranýn iyileþmesini hýzlandýrýr. Kabýzlýða iyi gelir, insanlarý tok tuttuðu için diyet listesinde yer alýr. Böðürtlenin yapraklarý kaynatýlýp içilirse diþ ve diþ etlerine, kökleri kaynatýlýp içilirse de böbreklerdeki taþlarýn düþmesine yardýmcý olur" þeklinde konuþtu. Karadeniz, organik asitler, mineraller ve vitaminler yönünden zengin olan böðürtlenin tüketiminin yaygýnlaþmasýnýn, üretimin de yaygýnlaþmasýna yol açacaðýný da kaydederek, özellikle Ordu da yýlda 4 ton böðürtlen üretilmesine, üreticilerin pazar sýkýntýsý yaþamamalarýna raðmen pek çok insanýn böðürtlenin "bir þifa kaynaðý" olduðunu bilmediðini vurguladý.(ýha) CUMA 27 ÞUBAT Türkiye den Suriye ye sert Þah notasý! Süleyman Þah Saygý Karakolu nu cumartesi günü tahliye eden Türkiye'nin operasyon öncesi Esed yönetimine nota verdiði ortaya çýktý. Notada, tahliyenin karakolun statüsünde herhangi bir deðiþiklik anlamýna gelmediði iletildi. Süleyman Þah Saygý Karakolu'na yönelik geçtiðimiz cumartesi günü tahliye planýný devreye sokan Ankara nýn operasyona saatler kala Þam yönetimine Ýstanbul Baþkonsolosluðu aracýlýðý ile nota verdiði ortaya çýktý. Notada, Þah Fýrat Operasyonun hukuki gerekçeleri, Þam yönetiminin içinde bulunduðu çatýþma sarmalý ve Türkiye nin pozisyonu iletildi. ANLAÞMALAR HATIRLATILDI Þah Fýrat operasyonu öncesi koalisyon birliklerini de olasý bir hava operasyonuna yönelik uyaran Ankara, eþ zamanlý olarak Esed yönetimine nota verdi. Türkiye'nin Ýstanbul Baþkonsolosluðu aracýlýðýyla gönderdiði notada, Süleyman Þah Saygý Karakolunun statüsü hatýrlatýldý. Notada, 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaþmasý, 5 Aðustos 1956 tarihli Türkiye-Suriye Yüksek Hudut Komisyonu Toplantýsý Protokolü (Halep Protokolü), ve daha önce verilen notalara ve Süleyman Þah Türbesine iliþkin yapýlan resmi yazýþmalara gönderme yapýldý. SURÝYE EÞMESÝNE TAÞINACAK NOTU Notada, Ankara Anlaþmasý uyarýnca Türk topraðý olan Süleyman Þah Türbesinin bulunduðu arazi nispetinde, Suriye Eþmesi Köyü nün civarýnda, Türkiye-Suriye sýnýrýna 180 metre uzaklýkta Suriye tarafýndaki bir alana 22 Þubat 2015 tarihinden itibaren geçici olarak nakledileceði, bunun güvenlik mülahazalarý nedeniyle yapýldýðý, bunun geçici bir nakl-i kubur iþlemi olduðu, Süleyman Þah Türbesi ve müþtemilatýnýn anlaþmalarla tespit edilmiþ statüsünde herhangi bir deðiþiklik anlamýna gelmediði bildirildi. MÝSLÝ ÝLE KARÞILIK BULUR UYARISI Operasyonun yapýlacaðýna dair hukuki ve güvenlik gerekçelerinin yer aldýðý notanýn ardýndan Ýstanbul Baþkonsolosluðu ile yakýn diyaloglarý olan kiþiler üzerinden, Operasyon yapýlacak. Türk Silahlý Kuvvetlerimizin operasyonu süresince Þam yönetiminin 46 km lik derinlik içinde müdahalesi misli ile karþýlýk bulur mesajý verildi. Türkiye sýnýrlarý dýþýndaki tek Türk topraðý olan Süleyman Þah Saygý Karakolu ve Türbesi için Suriye'ye iki koldan 9 saat süren bir operasyon düzenlemiþti. 39 tank, 57 zýrhlý araç ve 572 personelin katýldýðý operasyonda Mehmetçik, karakoldaki emanetler ile personeli alýp, Türkiye ye dönmüþtü.(yeni Þafak) Polis alýmýnda yaþ sýnýrý deðiþti düzenlemede öngörülen sýnav ve eðitim þartý saklý kalmak üzere liyakate göre yapýlacak. BAKAN ONAYIYLA EMEKLÝLÝK Bulunduklarý rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren 5 yýl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen emniyet amirleri ile dördüncü, üçüncü ve ikinci sýnýf emniyet müdürleri, emeklilik veya yaþlýlýk aylýðý baðlanabilmesi için gerekli þartlara haiz olmak kaydýyla, Yüksek Deðerlendirme Kurulu'nun teklifi ve bakan onayý ile emekliye sevk edilecek. Birinci sýnýf emniyet müdürlerinin bulunduklarý rütbedeki en fazla bekleme süresi 6 yýl olacak. Meslekte fiilen iki yýlýný dolduran ve 45 yaþýndan gün almamýþ lisans mezunu polis memurlarý ile baþ polismemurlarý ve kýdemli baþpolis memurlarý arasýnda yapýlacak yazýlý ve sözlü sýnavda baþarýlý olanlardan,polis Akademisi Baþkanlýðý'nca düzenlenecek ilk derece amirlik eðitimini baþarýyla bitirenler komiser yardýmcýlýðý rütbesine atanacak. Muhalefetin talebiyle, kabul edilen maddelerin oylamalarý açýk yapýldý. TBMM Baþkanvekili Sadýk Yakut, 26. maddenin kabul edilmesinin ardýndan birleþime ara verdi. Yakut, aranýn ardýndan komisyon ve hükümetin yerini almamasý üzerine, birleþimi 14.00'te toplanmak üzere kapattý.(aa) Bu meyve kanserden koruyor

10 10 CUMA 27 ÞUBAT Pankobirlik ten açýklama SGK Ýl Müdürlüðü nde görev yapan taþeron iþçi üyelerine yönelik bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Hizmet-Ýþ, SGK iþçilerini bilgilendirdi RECEP MEBET bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Hizmet-Ýþ Sendikasý, SGK Ýl Müdürlüðü nde Önceki gün SGK Konferans Salonu nda görev yapan taþeron iþçi üyelerine yönelik olarak gerçekleþen toplantýya Hizmet-Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný ve Hak-Ýþ Ýl Temsilcisi Mustafa Köroðlu, Ýl Sekreteri Adem Yalçýnkaya, Ýl Mali Sekreteri Radi Solak ve SGK Ýþyeri Temsilcisi Abdulkerim Daþçý ile sendika üyeleri katýldý. Toplantýda konuþan Mustafa Köroðlu, SGK daki taþeron iþçilerle ilgili Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile toplu sözleþme aþamasýna bir adým daha yaklaþtýklarýný açýkladý. Hizmet-Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Mustafa Köroðlu, açýklamalarda bulundu. Toplu iþ sözleþmesi konusunda iþyerlerinde yeterli sayýya ulaþýldýðý müjdesini veren Köroðlu, sendika olarak Bakanlýða yetki müracatýnda bulunduklarýný söyledi. Geliþmeler hakkýnda sendika üyelerine bilgi veren Köroðlu, sendika üyelerinin konuyla ilgili sorularýný da cevapladý. Toplantýda sendika üyelerinin konuyla ilgili sorularý da cevaplandý. Bozkurt tan üç ilçeye ziyaret RECEP MEBET Orhan Bozkurt, AK Parti teþkilat yöneticileriyle AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý bir araya geldi. Orhan Bozkurt, Laçin, Oðuzlar ve Osmancýk Düzenlenen ziyaretlerde konuþan Bozkurt, parti teþkilatlarýný ziyaret etti. ilçeleriyle birlikte tüm Çorum a hizmete talip olduðunu belirterek teþkilat mensuplarýndan des- Önceki gün üç ilçede temaslarda bulunan tek talep etti. Bozkurt, 7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak genel seçimde milletvetkili aday adayý oldum. Bu yolda yaptýðýmýz tüm çalýþmalarýn vatana, millete ve tüm Ýslâm alemine hayýrlar getirmesini diliyorum dedi. Orhan Bozkurt, Laçin, Oðuzlar ve Osmancýk parti teþkilatlarýný ziyaret etti. Milletvekili Aday Adayý Bozkurt, konuþmasýnda ayrýca Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ile Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun doðum günlerini tebrik ederek, Allah onlarý baþýmýzdan eksik etmesin dileðinde bulundu. Bozkurt, teþkilat yöneticileriyle görüþerek desteklerini istedi. RECEP MEBET Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliði (PANKOBÝR- LÝK), Çorum un Uðurludað ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan çeltik üretimi projesi hakkýnda açýklama yaptý. Pankobirlik Genel Müdürü Taner Taþpýnar ile Sosyal-Ýdari Ýþler Müdür Vekili Levent Koç imzasýyla yapýlan açýklamada, çeltik üretimi projesinin Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi nin sorumluðunda bir çalýþma olduðu vurgulandý. Gazetemizin 25 Þubat 2015 tarihli sayýsýnda Pankobirlik ten çeltik üretimi projesi baþlýklý haberdeki bazý ifadelere açýklýk getiren Pankobirlik yöneticileri, Birlik in görev ve sorumluluklarý hakkýnda hatýrlatmalarda bulundular. Kamuoyunu aydýnlatmak amacýyla yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: S.S.Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliði (PANKOBÝRLÝK) 1163 sayýlý Kooperatifler Kanunu uyarýnca ülkemizde faaliyette bulunan 31 adet S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafýndan RECEP MEBET Yukarýsaraylý Köyü nden gelme Hasan Koçak ýn eþi Gülizar Koçak (72) hayatýný kaybetti. Türk Büro-Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Erol Arýcý nýn kayýnvalidesi Gülizar Koçak geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle yaþamýný HALK KONSERÝNE DAVETLÝSÝNÝZ 28 Þubat 2015 Cumartesi günü saat da Milönü Meydanýnda Çorumlu sanatçýlarýmýz Aþýk Gülabi ve Canan Baþkaya halkýmýza konser vereceklerdir. Konserimize tüm halkýmýz davetlidir. Halis DURKAYA CHP Ýl Binasýnda Milletvekilli aday adaylýðýný açýklýyor. Günün Programý * da CHP Ýl Binasý Aday Adaylýðý açýklamasý * da Seçim Koordinasyon Merkezi açýlýþý kurulmuþ kooperatif üst kuruluþudur. Birliðimiz, ortaðý olan Pancar Ekicileri Kooperatifleri nin faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesinin denetlenmesi ile þeker pancarý tarýmýnýn etkin, verimli ve bilimsel olarak sürdürülmesi, pancar ekicisi çiftçi birim kooperatif ortaklarýnýn pancar tanmýnda ihtiyaç duyduklarý tarýmsal girdilere en uygun koþullarda sahip olmalarý yönündeki faaliyetlerini sürdürmekte olup bünyesindeki kooperatifler üzerinde iþbirliði ve karþýlýklý anlayýþýn gerektirdiði disiplin ve etkinliðe sahiptir. Yayýmlanan haberde yer alan Kooperatifimizin unvaný S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi'dir. Sayýn Ýsmail Hakký Melendiz, bu kooperatifin yönetim kurulu baþkanýdýr. Bunun yaný sýra Sayýn Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu nun yer aldýðý fotoðrafýn haberle hiçbir þekilde ilgisi bulunmamaktadýr. Gülizar Koçak vefat etti Balkanlýoðlu nun sohbeti yarýn MURAT ÇETÝN Ýstanbul emekli Vaizi hemþehrimiz Abdulmetin Balkanlýoðlu nun konuþmacý olarak katýlacaðý Þimdi ve Her An Muhabbet Zamaný konulu vaaz programý yarýn Çorum da gerçekleþecek. yitirdi. Merhumenin cenazesi dün öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verildi. HAKÝMÝYET, Gülizar Koçak aallah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Abdibey Camii nde gerçekleþecek olan sohbet programý yatsý namazýnýn ardýndan düzenlenecek. Güncel dini meselelerin de ele alýnacaðý programa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu belirtilirken bayanlar için de yer ayrýldýðý bildirildi. Abdulmetin Balkanlýoðlu

11 CUMA 27 ÞUBAT Çorum Hac Umre den açýklama: Hac sezonuna hazýrýz Þirket Müdürü Ýsmail Karal (ortada), hac sezonu ile ilgili açýklama yaptý Eðitim Öðretim Yýlý 2.Dönem Okul Müdürleri toplantýsý Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nde yapýldý. Konferans Salonunda gerçekleþen toplantýya, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Þube Müdüri Yýlmaz Karaalp, Þaban Atlý ve okul müdürleri katýldý. Yapýlan toplantýda 1. Dönemin genel deðerlendirilmesi, TEOG sonuçlarý, okullarýn genel durumlarý ve 2. dönem yapýlmasý gerekenler üzerinde duruldu.(ýha) Hac ve umre programlarý hakkýnda bilgiler verildi. Çorum Hac Umre Organizasyon ve Seyahat Acentesi, hizmetlerini tanýttý. RECEP MEBET Çorum Hac Umre Organizasyon ve Seyahat Acentesi, 2015 yýlý hac sezonuna hazýr. Þirket Müdürü Ýsmail Karal dün düzenlediði basýn toplantýsýyla hac sezonu çalýþmalarý ve yeni kampanyalarýný anlattý. Þirket yetkililerinden Mehmet Karal ýn da hazýr bulunduðu toplantýda konuþan Ýsmail Karal, düzenledikleri organizasyon dahilinde hacca gidecek tüm hacý adaylarýnýn 1 yýllýk pasaport, yurt dýþý harç pulu ücretlerini de karþýlayacaklarýný ihram, valiz, çanta, terlik ve zemzemden oluþan hediye paketini de armaðan edeceklerini söyledi. Hac kuralarýnýn 12 Mart 2015 tarihinde çekileceðini hatýrlatan Karal, Hacý adaylarýnýn ekonomik yükünü hafifletmek amacýyla böyle bir kampanya baþlattýk dedi. Kur ada ismi çýkacak hacý adaylarýný Çorum Hac Umre ye davet eden Karal, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nca çekilecek hac kur alarýnýn ardýndan kesin kayýt iþlemleri Mart 2015 tarihlerinde yapýlacak. Kesin kayýt hakký kazanan hacý adaylarý detaylý bilgi için Osmancýk Caddesi 1. Sokak Ulucamii karþýsýnda hizmet veren Çorum Hac Umre Organizasyon ve Seyahat Acentesi ne bekliyoruz diye konuþtu. 33 günlük tam Ramazan umresi kayýtlarýnýn baþladýðýný da belirten Karal, yurtiçi ve yurt dýþý uçak bileti satýþýnýn yaný sýra otel rezervasyonlarý ve araç kiralama hizmeti de sunduklarýný sözlerine ekledi. Sungurlu da okul müdürleri toplandý Toplantýya Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu baþkanlýk etti. Ýkinci Dönem Okul Müdürleri toplantýsý Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nde yapýldý. Ýsmail Hakký Melendiz (ortada), Þerafettin Çaðaldoðan ve Ünal Coþkun la birlikte iddialara cevap verdi. Melendiz den Pehlivan a cevap Usulsüzlük iddiasý asýlsýz, iftira ve yalan RECEP MEBET Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz dün düzenlediði basýn toplantýsýyla þahsý ve yönetim kurulu üyeleri hakkýndaki iddialara cevap verdi. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Pehlivan tarafýndan dile getirilen usulsüzlük iddialarýný yalanlayan Ýsmail Hakký Melendiz, Gerek þahsýmý gerekse yönetimimizi hedef alan suçlamalar, tamamen iftira ve yalandan ibaret dedi. 50 bin üyesi bulunan Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi nin dönemlerinde baþarýlý hizmetleriyle anýldýðýný anlatan Melendiz, Çiftçimizin alýn terini yemedim, yedirmem de diyerek iddialarý yalanladý. Usulsüzlük iddialarýyla mevcut yönetimin töhmet altýnda býrakýlmaya çalýþýldýðýný vurgulayan Melendiz, Erik yemedik ki karnýmýz aðrýsýn. Çiftçilerimiz bizi ve hizmetlerimizi biliyor diye konuþtu. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri Þerafettin Çaðaldoðan ve Ünal Coþkun un da hazýr bulunduðu toplantýda açýklamalarýný sürdüren Melendiz, þöyle konuþtu: USLU YA YÖNELÝK SAYGISIZLIÐI KINIYORUZ Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Pehlivan yaptýðý basýn açýklamasýyla yönetim ve denetim kurullarýmýz ile AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu hakkýnda asýlsýz ve iftira içeren bazý suçlamalarda bulundu. Kooperatifimizde hukuksuzluk olduðunun iddia edildiði açýklamada sayýn milletvekilimize yönelik bazý isnatlarda bulunuldu. Milletvekilimizin, Kooperatifimizin yönetim iþleri ile hiçbir zaman ilgi ve alakasý olmadýðý gibi herhangi bir müdahalesi de asla söz konusu deðil. Üstelik kendisi Uðurludað a kurulacak çeltik fabrikasý ve çeltik sertifikalý tohum üretme tesisi için bizlere elinden gelen desteði verdi. Çorum için uðraþ veren ve zaman ayýrýp çiftçilerimizin talepleriyle ilgilenen vekilimize teþekkür etmek yerine fütursuzca yapýlan iftira ve saygýsýzlýðý kýnýyoruz. Böyle bir açýklamanýn Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Pehlivan'ca yapýlmasý Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulumuzu derinden üzdü. Sayýn Vekilimizi Çorum kamuoyu yakinen tanýmakta olup, hiçbir hukuksuzluðun ve usulsüzlüðün arkasýnda durmayacaðý herkesçe malum. VERÝLEMEYECEK HESABIMIZ YOK Kooperatifimizin holding gibi kullanýldýðý yönündeki asýlsýz iftira ve ithamlarýn yegane sebebi 2013 yýlý Haziran ayýnda bu göreve seçilmiþ olmam. Kooperatif Baþkanlýðý na seçilmemi hazmedemeyen iddia sahibi, göreve geldiðim günden bu yana sürekli çalýþmalarýmýzý baltalamaya, engel olmaya, yönetimi kilitleyip çalýþamaz hale getirmeye çalýþtý. Baþkanlýðýný yürüttüðüm yönetimde görev alan tüm isimler olarak herhangi bir mevki ve makam sevdamýz yok. Tek amacýmýz Çorum çiftçimize en iyi þekilde hizmet etmek ve faydalý olmak. Melendiz, düzenlediði basýn toplantýsýnda Kooperatif yönetimiyle ilgili iddialarý yalanladý. Göreve baþladýðýmýzdan bu yana gece-gündüz mesai mefhumu olmaksýzýn çalýþtýk, çiftçimiz bu görevi tevdi ettiði sürece de çalýþmaya devam edeceðiz. Asýlsýz iftira ve yalanlara pabuç býrakacak da deðiliz. Biz buradayýz. Yaptýðýmýz iþler, aldýðýmýz kararlar hepsi kayýtlý. Kimseye verilemeyecek bir hesabýmýz yok. Kooperatif yönetim kurulu üyeliði þartlarýný kaybettiðim hususu tamamen gerçek dýþý yýlýnda leasingle bir akrabam için aldýðýmýz biçerdöver Rusya'da baðlandý. Biçerdöveri Türkiye'ye getirememem nedeniyle ve leasing firmasýnýn þikayeti üzerine tarafýma ticari güveni kötüye kullanmaktan ceza verilmiþ ise de verilen ceza ertelendi. Erteleme süresince de herhangi bir suç iþlemediðimden sicil kaydýmdan silindi. Olay bundan ibaret olup Kooperatifler Kanunu 56. maddesi gereði yönetim kurulu üyeliði þartlarýný kaybetmem söz konusu deðil. Hukuktan ahkam kesenlerin, hukuka aykýrý bir þekilde iftira atacaklarýna Türk Ceza Kanunu 51 ve 53. maddelerini açýp okumalarýný, ancak anlamayacaklarýný bildiðim için bir hukukçuya danýþmalarýný tavsiye ederim. Zaten konu yargýya intikal etmiþ bulunmakta olup, yargý gerekli kararý elbette ki verecektir. Bundan kimsenin kuþkusu olmasýn. Ancak þunu da belirtmek isterim ki bu iftiralarý atanlar da hesabýný Çorum çiftçimize verir. ZARAR EDEN KOOPERATÝF, DÖNEMÝMÝZDE KÂRA GEÇTÝ Kooperatifimizde zimmet çýktýðý ve zarara uðratýldýðý hususu tamamen gerçek dýþý. Kooperatifçe mazot satýþý yapýlýp kar elde edilmesi zimmetse biz bu zimmet suçunu iþlemeye devam edeceðiz. Ýddia edilen borç geçmiþten gelen bir tutar olup, bilançolarýmýz incelendiðinde dönemimizde daha önceki döneme göre borçlarýmýzýn daha azaldýðý, yýllardýr zarar eden Kooperatifimizin kar etmiþ olduðu ayan beyan görülecektir. Çorum Ziraat Odasý seçimini kaybeden yönetim kurulu üyemiz, basýn yoluyla sansasyon oluþturarak gündeme gelmeye çalýþýyor. Biz de yargý sürecinin bir an önce sonuçlanmasýný en iyi þekilde arzu ediyoruz. Zira Yönetim Kurulu Üyemizle horoz dövüþü yaparak boþa geçirilecek zamanýmýz yok. Kendi menfaati için hiçbir hukuk tanýmayanlarýn bugün kendi menfaatlerine dokunulduðu ve yakýn akrabalarý iþe alýnmadýðý için hukuktan bahsetmesini ve hukuk ahkâmý kesmelerini Çorum çiftçisi ve kamuoyunun takdirine býrakýyorum. Hiçbir gerçeklik payý olmayan iddialar yargýya taþýnmýþ vaziyette. Yargýnýn vereceði her türlü karara saygýmýz sonsuz. Ancak bu tür açýklamalarla yargýsal sonucun etkilenmeye çalýþýlmasý kabul edilemez bir durum. Borsa da ürün fiyatlarý Çorum Ticaret Borsasý'nda (ÇTB) 3. kalite Anadolu kýrmýzý sert ekmeklik buðdayýn kilogramý 0,855 ile 0,907 lira arasýnda iþlem gördü. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/tl) þöyle: ÜRÜN CÝNSÝ EN DÜÞÜK (LÝRA) EN YÜKSEK(LÝRA) BUÐDAYLAR Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday 0,855 0,907 Tritikale 0,773 0,773(AA)

12 12 CUMA 27 ÞUBAT BÝLYE Doktorun karþýsýna iki küçük çocuk gelmiþ. Birisi: -Bir bilye yuttum. Onu çýkarmanýzý istiyorum. Doktor öteki çocuða sormuþ: -Ya sen ne istiyorsun? -Onun yuttuðu bilye benim de, almaya geldim.

13 Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:8 CEMÂZÝL - EVVEL: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:14 Þubat 1430 Kasým: ÞUBAT Necmettin Erbakan'ýn vefâtý - Þeyhülislâm Yahya Efendinin vefâtý (1644) - Oflu Hâcý Dursun Efendinin vefâtý (1977) - II. Cemre suya düþmesi ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Bir hayrýn yapýlmasýna sebep olan, o hayrý yapmýþ gibi sevâb kazanýr. Hadîs-i þerîf ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk VEFAT EDENLER 1-Tatar Köyü' nden gelme, Ömer AYKAÇ' ýn eþi, Kahveci Esnafýndan Sýttýk ve Celal AY- KAÇ' ýn annesi; Satý AYKAÇ. 2-Mobilyacý Esnafýndan Mehmet, Talip ve Adalet Bakanlýðý Genel Müdür Yardýmcýsý Hakim Veysal BEKTAÞ' ýn annesi; Satý BEKTAÞ. 3-Þahinkaya Köyü' nden gelme, Tellibey ÝPEK' in eþi, Arap, Ahmet ve Satýlmýþ ÝPEK' in annesi; Emine ÝPEK. 4-Yukarýsaraylý Köyü' nden gelme, Hasan KOÇAK' ýn eþi; Gülizar KOÇAK. 5-Kuþsaray Köyü' nden gelme, Necmi SANCAR' ýn eþi, Televizyon Tamircisi Necati SANCAR' ýn annesi; Güldane SANCAR. 6-Küçükgülücek Köyü Muhtarý ve Muhtarlar Derneði Baþkaný Hacý KOCA' nýn babasý; Karaca KOCA yýlýnýn Þubat'ýnda postmodern bir darbe yaþandýðý herkesin malumudur. Son günlerde o darbenin mahkemesinin devam ettiðini görmekteyiz. Olayýn doðrudan maðduru olan pek çok kiþi, müdahil olarak mahkemeye baþvurdu. Darbenin birinci dereceden maðduru olan dönemin içiþleri ve adalet bakanlarýnýn "davacý deðilim" diyerek duruþmadan çýkýþlarý, hepimizin kanýný dondurdu. Bizler, bu darbenin rüzgarýndan da olsa etkilendik. Þubat 28'deki Milli Güvenlik Kuruluyla baþlayan süreci, önce pek anlayamadýk. Sanki bir siyasi tartýþma, politik oyun gibi gördük. Erbakan hükümetinin yerine Çiller hükümeti kurulup yola devam edilecek sandýk. Ýþte böyle bir ortamda Ensar Vakfý olarak Çatak'ta yapmayý planladýðýmýz piknik ile ilgili çalýþmalarýmýza devam ettik. Çorum'da, ilçelerimizde ve çevre illerde duyurular yaptýk. Herkesi pikniðimize davet ettik. O günlerde Ensar Vakfý Çorum Þubesi baþkanlýðýný da ben yürütmekteydim. Piknik, hatýrladýðýma göre 29 Haziran'da idi. Haziran ayýna girdiðimizde pikniðin programýný netleþtirmeye baþladýk. Ýskilip'ten on kazan getirilip dolma ikram edilecek, Hayrettin Karaman hocamýz da hazýruna hitap edecekti. 15 Haziran gecesi Hayrettin Karaman hocamýza telefon edip pikniðin gününü ve saatini haber verme görevi bana verildi. Ben de hocamýzý aradým. 29 Haziran'da Çatak'ta piknik yapýlacaðýný ve kendilerini beklediðimizi haber verdim. Hocam, çok nazik bir dille "Ethemciðim, bu sene piknik iþinden vazgeçin." diyordu. Ben de bütün hazýrlýklar tamamlandý, duyurular yapýldý, tüm baðlantýlar kuruldu diyorum ama Hayrettin Bey, ýsrarla piknik programýnýn iptal edilmesini istiyordu. Davetimize olumlu sonuç alamadýk ama biz piknik hazýrlarýna devam ettik. Piknik günü yaklaþtýkça heyecan ve telaþ da artýyordu. Son günlerde pek çok arkadaþým dostum, emniyetten bazý tanýþlarla görüþtüðünü, piknik konusundan vazgeçilmesinin iyi olacaðýný söylediler. Son güne kadar bu tür haberler geldi gitti. Piknik esnasýnda veya oraya giden otobüslerde bir takým provakasyonlarýn olabileceðini söylediler. Ben de bu haberleri getirenlere "Biz, sosyal etkinlikte bulunacaðýz. Neticesi birlikte piknik yapacaðýz. Emniyetin böyle bir istihbaratý varsa gerekli tedbirleri almak da onlarýn görevi" diyerek net bir tavýr sergiledim. Bir gün önceden Çatak Mesire alanýna gittik. Kazanlarý, malzemeleri götürdük. Hazýrlýklarýmýzý fiilen baþlattýk. Ama o tür haberler yine gelmeye devam ediyordu. Gergin sinirle o geceyi atlattýk. Ertesi gün Þamýn Þekeri-Arabýn Yüzü 28 Þubat'ýn Gölgesinde Çatak Pikniði Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net HAFTALIK Ethem ERKOÇ Dilimize o sözleri yazmýþlardý. "Ne Þam'ýn þekeri ne de Arabýn yüzü" Neden? Bunun bir kastý mahsusu vardý. Yýllarca hacca gitmeyi yasaklamýþlardý. Hatta köpeklerin adlarýný bile "Arap" koymuþlardý, böyle gitmedi lerin baþýnda hacca gidiþler baþlamýþtý. Zincirler bir bir kýrýldý ve bu gün milyonlar Mekke ve Medine ye sýðmaz oldu. Mekke ye "Mekke-i Mükerreme", Medine ye "Medine-i Münevvere" Þam'a "Þam-ý Þerif" dendi. Oradan Kur'an güneþi gelmiþti. Böyle bir din baðýnýn kesilmesi mümkün deðildi. Her milletin içinde kötü ve habis ruhlu insanlar bulunur. Bunlar istisnai þeylerdir. Ýþte Þam bu anlamda önemli. Bundan yüz yýl önce Bediüzzaman Emeviye camiinde muhteþem bir hutbe irad etmiþti. Bu yüz yýlýn anýsýna düzenlenen sempozyuma gideceðiz inþallah. Yüzbin "Hutbe-i Þamiye "eseri çeþitli dillere basýlarak daðýtýlacak. Böyle bir fýrsat kaçmamalý. Arap kaerdeþlerimiz ile irtibatýmýz tekrar saðlanmalýdýr. Ýþte artýk buzlar çözülecektir. Badiüzzaman Hazretlerinin yüzyýl öncesinde bize ilettiði mesajlar bu günün temel konularýdýr. "Sesim yetiþse bütün Küre-i Arza baðýrýrým" demiþti. Neden? Asrýn manevi hastalýklarýný o günlerde dile getirmiþti. Ýþte bu sesin en yüksek tonda ulaþmasý için bu bir sestir. Ýnsanlýk bunu bekliyor. Hürriyet hareketlerinin tezahürü de budur. Cehaletin, zaruretin ve ihtilaflarýn yok olmasý bu ölçülere baðlý. Bediüzzaman bunlarýn "Kur'an eczanesinden" alýndýðýný söylüyor. Hac ve umre ziyaretlerinde müthiþ yükseleme var. Kim ne desin. Hiç önemli deðil. Asýrlardýr ecdadýmýz "Surre alaylarý" ile bu mukaddes beldelere seferler düzenlemiþlerdi. Bu beldeleri imar etmiþlerdi. Ýmkamlarýn sýfýrlandýðý bir zaman da tren raylarý ile Medineye ulaþmýþlardý. Bunun hala kalýntýlarýný görüyoruz. Ýþte Þam bunun için önemli. Nur talebeleri bu kopmaz baðý tekrar kuracaklardýr inþallah. Bir mesaj verilimiþ olacaktýr. Baharýn bu ilk günlerinde. CUMA 27 ÞUBAT sanýyorum Kenan Özüyaðlý'nýn arabasýyla piknik alanýna gittik. Geçen yýlki piknikte Kenan Özüyaðlý Vakýf baþkanýydý. Piknik alanýna girdiðimizde karþýdan beþ tane sivil polisin ellerinde telsizlerle bize doðru geldiklerini gördük. Selamlaþtýk yolumuza devam ettik. Ocak baþýna gittik, ustalara yemeðin durumunu sorduk. Herþeyin yolunda olduðunu söylediler. Biz de misafirlerimizi beklemeye baþladýk. Samsun'dan, Ordu'dan, Amasya'dan ve ilçelerinden, hatta Ankara ve Ýstanbul'dan gelenler vardý. O gün çok önemliydi, programý kesinleþtirdik, kimsenin buna ek yapmamasýna dikkat etme kararý aldýk. Ortamýn ne kadar gergin olduðunu biz biliyorduk. Ama misafirlere bir þey sezdirmemeye gayret ettik. Bu baðlamda programýn idaresini ve sunuculuðunu da bizzat ben üzerime aldým. Herkesin toplandýðýna kanaat getirince ezan okunmaya baþladý. Çifte ezan Kösedað semalarýnda yankýlanýrken herkes saf düzeni aldý. Topluca öðle namazýný kýldýk. Namazdan sonra ben kürsüye çýkýp programý baþlattým. Bir açýþ konuþmasý yaptým. Sonra konuklar arasýndan birkaç kiþiyi davet ettim. Sanýyorum Yasin Hatipoðlu, Mehmet Gültekin birer konuþma yaptýlar. Bu esnada Kýbrýs'tan geldiðini söyleyen, vakýf çalýþmalarýný çok beðendiðinden söz eden bir kiþi, sýk sýk bana haber gönderip konuþmak istediðini iletiyor. Ben bunun bir provakasyon olabileceðini düþünerek ona, programýn kesinleþtiði gerekçesiyle hep ret cevabý veriyordum. Neyse Kazasýz belasýz programý tamamladýk. Misafirler, futbol sahasi içine serilen sofralarda yerlerini aldýlar. Ben de o yüksek tansiyonla bir aðacýn dibine oturup dinlenerek biraz kendime geldim. Program hedefine ulaþmýþtý. Misafirlerimiz, katýlýmcýlarýmýz çok mutluydu. Ama bir soru sýk sýk soruldu: "Hayrettin Karaman Hocamýz, bu pikniðe katýlacaktý ve asýl konuþmacý o olacaktý. Ne oldu? Haber mi vermediniz? O mu gelmedi?" Her birine bir þeyler söyledik ama aslýnda sebebini biz de anlayamadýk. O günlerde bir þehir efsanesi dolaþýyordu; benim telefon ettiðim 15 Haziran gecesi tanklar Çankaya kapýsýna kadar dayanmýþ da ABD onay vermeyince geri dönmüþler diye. Doðru muydu, yalan mýydý, hâlâ bilen yok. Hocamýz da bu nedenle mi gelemedi? Bilmiyoruz. Ama biz o namüsait þartlar altýnda Çatak Pikniðini ikinci defa gerçekleþtirmiþ olduk. O günleri herkes, tatlý bir aný olarak hatýrlamaktadýr. Ama biz, o piknikle birlikte 28 Þubatlý günleri hatýrlamaktayýz. Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: ÞUBAT 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL 97, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 97,08 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. METEOROLOJÝ NÖBETÇÝ ECZANELER DOÐA ECZANESÝ ONUR KARAÇAM (TEL: ) BAHABEY CD. NO:101 - YEÞÝL FIRIN YANI TÜRKER ECZANESÝ HALÝL ÝBRAHÝM TÜRKER (TEL: ) ULUKAVAK MAH. BUHARAEVLER CAD. NO:35/A - BÝÞKEK KAVÞAÐI Kadir Yüktaþýr com Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMA 27 ÞUBAT Mükellefin vergiye bakýþý - Çorum ilinde bir alan araþtýrmasý Devletin kamu hizmetlerini karþýlamak için kiþilerden aldýðý ekonomik deðerlere vergi, vergi ödeyen kiþiye ise mükellef denilmektedir. Vergi mükelleflerinin vergiyi kendiliðinden ödemeleri ve vergisel ödevini yerine getirmelerine literatürde vergiye uyum, bu durumun tersi yani vergiyi gönüllü olarak ödememe ise vergiye uyumsuzluk olarak adlandýrýlmaktadýr. Mükellefin vergiye uyumunu saðlama hususunda temelde iki yaklaþým bulunmaktadýr. Bunlardan birincisi caydýrma yaklaþýmýdýr. Buna göre, vergi denetimleri ne kadar çok, cezalar da ne kadar aðýr ise mükellefler ödevlerini yerine getirir, tersi durumda ise getirmez. Ýkinci yaklaþým ise, psikolojik yaklaþýmdýr. Buna göre, bireylerin tutum ve davranýþlarýný psikolojik algýlarý belirler. Bu çerçevede vergi mükelleflerinin vergi konusundaki algýlarý ve toplumdaki yaygýn kültürel algý mükelleflerin vergiye iliþkin düþüncelerini oluþturmakta ve vergi ödemelerini etkilemektedir. Vergi psikolojisi olarak da adlandýrýlan ikinci yaklaþým çerçevesinde çeþitli araþtýrmalar ve çalýþmalar yapýlmaktadýr. Buradan hareketle Çorum ilinde vergi mükelleflerinin vergiye iliþkin algý, düþünce ve bakýþlarý araþtýrýlmýþtýr. Araþtýrma Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý üyeleriyle yapýlmýþtýr. Araþtýrma, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ve yönetim kurulu baþkaný KOBÝ'lere e-ticaret desteði geliyor KOBÝ'lerin markalaþma, kurumsallaþma ve verimliliðini artýrmak için sanal pazar yerlerine girmeleri teþvik edilecek e-ticarette KOBÝ'lerin daha etkin olmalarýný isteyen hükümet, firmalarý buraya yönlendirmek için mevzuat hazýrlýyor. KOSGEBsorumluluðundaki mevzuat çalýþmasýna Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, Ulaþtýrma Bakanlýðý, BTK, BDDK ve PTT de destek verecek. KOBÝ'lerin gücüne güç katacak çalýþma ile birlikte firmalar, yeni alýcýlar ve yeni pazarlara açýlacak. Ticari ortak bulmak isteyenler için de daha rahat bir ortam saðlanacak. e-ticaretin yaygýnlaþmasýyla KOBÝ'lere, aracýya gerek kalmadan, doðrudan tüketiciye ulaþacaklarý ilave satýþ kanallarý da oluþturulmuþ olacak. Böylece maliyetlerin azalacaðý da belirtiliyor. Söz konusu destek programýnýn ilk aþamasý bu yýl içinde baþlayacak. Türkiye'deki KOBÝ'lerin yüzde 51.4'ü ticaretle uðraþýrken, yüzde 12,5'i sanayi dallarýyla ilgileniyor.(haber7) Badem karaciðeri temizliyor Toksinleri yok etmekle görevli karaciðerimizin de temizlenmeye ihtiyacý var. Kýþýn evde oturup buzdolabýyla yakýn baðlar kurmaya baþladýðýmýzda bir kaç hafta içerisinde karaciðerimizde toksinlerin birikmesi ve yaðlanma söz konusu olabilir. Ýþte karaciðeri temizleyen mucize yemiþ... ABD'deki Ulusal Kanser Enstitüsü dergisinin yayýnladýðý bir araþtýrmaya göre günde bir avuç badem, karaciðeri temizliyor. Uzmanlar E vitamini alýmý ile karaciðer kanseri riski arasýndaki iliþkiyi inceledi. E vitamini açýsýndan zengin olan badem kanser riskini azaltýyor. Günde 16 gram ya da 15 adet badem tüketenlerde daha az tüketenlere göre karaciðer kanseri riskinin % 40 daha az olduðu kaydedildi.(haber7) Çetin Baþaranhýncal'ýn üyelere duyurmasý ve olumlu yaklaþýmý ile baþlamýþtýr. Araþtýrma 423 kiþi ile anket yöntemi kullanýlarak yapýlmýþtýr. Anket yoluyla elde edilen veriler SPSS programý kullanýlarak analiz edilmiþtir. Araþtýrmaya katýlan mükelleflere iliþkin bilgiler þöyledir: Ankete katýlan mükelleflerin % 86,5'i erkek % 13,5'i kadýndýr. Mükelleflerin yaþ gruplarý itibariyle daðýlýmý yaþ grubu % 43, yaþ grubu % 43,5 ve 51 ve üzeri yaþ grubu ise, 12,8 oranýndadýr. Dolayýsýyla ankete katýlan mükellefler daha çok genç ve orta yaþ grubundadýr. Ankete katýlan mükelleflerin öðrenim durumlarý þöyledir: ilköðretim % 16,3 lise % 36,6 yüksek okul %17 üniversite % 30. Mükelleflerin % 59.1'i gelir vergisi, 40,9'u kurumlar vergisi mükellefidir. Ankete katýlan mükelleflerin % 79,9'u 1-20 yýl arasýnda faaliyet gösteren iþletmelere sahiptir. Mükelleflerin faaliyet gösterdikleri sektör itibariyle daðýlýmý ticaret % 48, sanayi % 21,7 ve hizmet % 30,3 oranýndadýr. Araþtýrmamýza katýlan mükelleflerin iþletmelerinin hukuki statüleri itibarýyla daðýlýmý % Anonim þirket % 14,2 limited þirket Ýlk kez öðretmenlerden uzman atanacak Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) Müsteþarý Yusuf Tekin, mülakatlar sonrasý ilk defa öðretmenlerden uzman atanacaðýný duyurdu. Yusuf Tekin, "Bu öðretmenlerimize verdiðimiz deðeri gösteriyor. Bunu eleþtirenlerin bu noktaya dikkat etmesi gerekiyor" dedi. Tekin, yaptýðý açýklamada, 6528 sayýlý Milli Eðitim Temel Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun uyarýnca 75 uzman alýmý için baþvurularýn alýndýðýný ve deðerlendirmelerin 2-11 Martta yapýlacaðýný hatýrlattý sayýlý kanunla yapýlan düzenlemenin, MEB'in bakanlýk merkez teþkilatýnda, büyük oranda okullarda öðretmen olarak çalýþanlar arasýndan uzman istihdam edilmesine imkan saðlanmasý için yapýldýðýný anýmsatan Tekin, "Bu düzenlemeyle bir ilki de gerçekleþtirerek, öðretmenlere uzman olabilmenin yolunu açtýk. Ayrýca, saha tecrübelerinden, bakanlýk merkez teþkilatýnda, karar alma mekanizmalarýnda yararlanma imkaný saðlanmýþ olduk. Mülakatlar sonrasý, ilk defa öðretmenlerimizden uzman atayacaðýz. Bu öðretmenlerimize verdiðimiz deðeri gösteriyor. Bunu eleþtirenlerin bu noktaya dikkat etmesi gerekiyor" diye konuþtu. Yusuf Tekin, 6528 sayýlý kanun kapsamýnda diðer kamu kurumlarýnda, uzman yardýmcýlýðý sürecini tamamlamýþ olanlardan da uzman alýnacaðýný ifade ederek, bu kapsamda Bakanlýk merkez teþkilatýndaki idari birimlerden taleplerin alýndýðýný, ihtiyaç duyulan personelin nitelikleri doðrultusunda ilana çýkýldýðýný ve yasa doðrultusunda koþullarýn belirlendiðini anlattý. Her alan için ayrýlan kadronun 3 katý kadar adayýn mülakat sýnavýna tabi tutulacaðýný anlatan Tekin, mülakata çaðrýlacak adaylarýn yabancý dil puanlamasýna göre sýralanacaðýný ve baþarýlý olanlarýn da uzman olarak atanacaðýný söyledi. DÜÞÜK DÝL PUANLI UZMANLARA 3 YIL SÜRE Tekin, sýnava iliþkin duyurudaki 30 puan þartýnýn asgari düzeyi ifade ettiðine dikkati çeken Tekin, sözlerini þöyle sürdürdü: "Üç alan hariç diðer tüm alanlarda, mülakata çaðrýlan adaylarýn tamamý en az C düzeyinde yabancý dil puanýna sahip. Örneðin, biliþim teknolojilerinde mülakata çaðrýlacak en son kiþinin yabancý dil puaný, 80. Ancak baþta hukuk olmak üzere üç branþta ise yabancý dil düzeyi yüksek aday bulmak çok zor. Ama bu alanlarda da ihtiyacýmýzý, karþýlamamýz gerekiyor. Bu nedenle, bu alanda seçeceðimiz arkadaþlarýn, üç yýl içerisinde en az C düzeyinde yabancý dil belgesi getirmelerini arzu ediyoruz. Ayný uygulama uzman yardýmcýsý olarak istihdam ettiðimiz arkadaþlarýmýz için de geçerli. Herhangi bir yabancý dil skoru istemediðimiz uzman yardýmcýsý adaylarý, uzman yardýmcýlýðý sürecinde yani üç yýl içinde kendilerinde beklenen yabancý dil skorunu elde ediyorlar." Tekin, bu uygulamanýn bir defaya mahsus olduðunu, öðretmenlikten kariyer meslek olarak tanýmlanan uzmanlýða geçiþe bir imkan tanýmayý hedeflediklerini vurguladý. Sýnavý yaparken diðer müdürlük veya müdür yardýmcýlýðý mülakatlarýnda olduðu gibi þeffaflýðý ve bilimsel temelleri esas alacak kendisinin baþkanlýðýmda bir komisyon kurulduðunu anlatan Tekin, komisyonun Bakanlýðýn ihtiyaçlarýna göre, liyakati esas alarak en nitelikli kiþileri seçeceðini kaydetti. YAZILI YOK Uzmanlýk için baþvuran kiþileri yazýlý sýnava almayacaklarýný hatýrlatan Tekin, þöyle devam etti: "Çünkü, alýnacak uzmanlar zaten daha önce KPSS'ye girerek atanmýþ kiþiler ya da baþka bakanlýklarda uzman olarak çalýþanlar. Mesela Maliye Bakanlýðýnda uzman yardýmcýsý olarak çalýþmýþ veya bizde öðretmen olarak çalýþýyor. Uzman adaylarýmýzýn tamamý bulunduklarý pozisyonlara zaten merkezi sýnavlarla yani KPSS ile gelmiþ durumda. Bu insanlarý bir daha yazýlýya sokmamýza gerek yok. Öðretmenlerimiz zaten birinci aþamayý, yazýlý aþamasýný geçmiþler. Bunlarýn içerisinde kendi ihtiyacýmýz olanlarý mülakatla alacaðýz. Þeffaf bir mülakat sýnavý yapacaðýmýz konusunda kimsenin þüphesi olmasýn."(aa) Radyasyona karþý sütlü keçiboynuzu 26,7 kollektif þirket % 2,4 adi ortaklýk % 5,4 ve þahýs iþletmesi % 51,3 þeklindedir. Verginin anlamý size göre nedir þeklindeki soruya %34 oranýnda vatandaþlýk görevidir, % 32,6 oranýnda devletin yaþamasý için bir ödemedir þeklinde cevap vermiþlerdir. Dolayýsý ile mükellefler, verginin bir vatandaþlýk görevi ve devletin sunduðu hizmetler için gerekli olduðunun bilincindedirler. Mükellefler vergi sistemini büyük çoðunlukla adaletsiz bulmaktadýr. Ýlgili soruya % 89,4 oranýnda adaletsiz cevabý vermiþlerdir. Mükelleflere göre adaletsizlik nedenleri ise % 21,7 ile mevzuatýn yapýsý, %36 ile vergi kayýp ve kaçaklarýnýn yaygýn olmasý ve %37,3 ile verginin tüm kesimlere yayýlamamasý þeklinde sýralanmaktadýr. Mükellefler vergi oranlarýný yüksek (% 84,4) bulmakta, vergi oranlarý düþürülürse vergi gelirlerinin artacaðýný (%38,1) ve vergi kaçakçýlýðýnýn azalacaðýný (%43,3) düþünmektedir. Mükellefler yine taþýdýklarý vergi yükünün Yrd. Doç.Dr. Metin SAÐLAM Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öðretim Üyesi Avustralya'da yapýlan bir araþtýrma her üç sigara ve tütün ürünleri tiryakisinden ikisinin bu nedenle öldüðünü ortaya koydu. Araþtýrmada sigara içen ve içmeyen 45 yaþýn üzerindeki 200 bin kiþi 6 yýl izlendi. Günde 10 sigaradan fazla içmenin riski iki katýna çýkarttýðý tespit edilirken, bir paket sigara içenlerin bu nedenle ölme risklerinin 4 ila 5 kat yükseldiði görüldü. Araþtýrma ekibinin lideri Prof. Emily Banks, "Sigara tiryakilerinin hiç içmeyenlere kýyasla üç kat yüksek erken ölüm riskiyle karþý karþýya olduðunu tespit ettik" dedi.(ajanslar) aðýr olduðunu (% 76,9) belirtmektedir. Vergi yükünde artýþ olmasý durumunda ise iþini küçültmek ve ya býrakmak cevabý (% 30,7) ve eski ödenen seviyeyi aþmamak çabasý (% 36,9) mükelleflerin vergi yükü artýþýna tahammülü olmadýðýný göstermektedir. Mükelleflerin çoðu, vergi idaresini ceza odaklý yaklaþýma sahip olduðu algýsýna sahiptirler. Ayrýca vergi denetimlerinin mükellef üzerinde baský oluþturduðunu düþünmektedirler. Vergi uygulamalarý ve deðiþikliklerini mali müþavirler aracýlýðý ile öðrendiklerini ve takip ettiklerini belirten mükelleflerin çoðu vergi aflarýna (% 68,1) karþý çýkmaktadýr. Herkesin vergisini tam ödemediði argümanýna büyük oranda katýlan mükellefler bu durumu vergi sisteminin adaletsiz ve vergi oranlarýnýn yüksek olmasýna baðlamaktadýrlar. Sonuç olarak ankete katýlan mükelleflerin vergi algýlarý olumludur. Mükellefler vergiyi bir vatandaþlýk görevi olarak deðerlendirmekte, buna karþýlýk vergi sistemini adaletsiz bulmaktadýr. Mükelleflerin vergiye bakýþý deðerlendirilmeli, verginin taraflarý yani vergi idaresi, mükellef temsilcileri ve mali müþavir meslek mensuplarý temsilcileri arasýnda iletiþim güçlendirilmeli, sorunlar açýkça tartýþýlmalý, vergi sistemi yeniden dizayn edilmeli ve verginin tüm kesimlere yayýlmasý saðlanmalýdýr. Afyon Kocatepe Üniversitesinde yapýlan bir çalýþmaya göre, sütle birleþtirilen keçiboynuzunun radyasyona karþý koruyucu etkisi bulunuyor. Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Abdullah Çaðlar,yaptýðý açýklamada cep telefonu, televizyon, kablosuz internet ve diðer elektromanyetik cihazlar vasýtasýyla insanlarýn aþýrý derecede nükleer saldýrýya maruz kaldýðýný söyledi. Bu durumun, insanlarda birçok hastalýk ve olumsuzluklara yol açtýðýnýn bilimsel olarak da saptandýðýna dikkati çeken Çaðlar, radyasyona karþý "kalkan" olabilecek tedbirler alýnmasý gerektiðini anlattý. Sütün, radyasyona karþý en iyi koruyucu olarak bilindiðini dile getiren Çaðlar, þöyle konuþtu: "Radyasyonun yoðun olduðu yerlerde ve kimyasal iþlerde çalýþan kiþilere süt ve yoðurt verilerek mesleki hastalýklardan korunma yoluna gidildiðini biliyorduk. Þimdiye kadar süt ve süt ürünlerinin radyasyona karþý en büyük koruyucu, ilaç olduðu bilinen bir gerçekti. Keçiboynuzu, radyasyona karþý mükemmel bir koruyucu. Üniversitemiz Gýda Mühendisliði Bölümünde, son olarak hazýrlanan bir projede keçiboynuzu sütle birleþtirildi. Öðrencimiz Nermin Özge Bilge'nin geliþtirdiði ürün, özellikle ailelerin büyük ilgisini çekti. Sütle birleþtirilen keçiboynuzu, çocuklarýn geliþimindeki katkýsýnýn yaný sýra onlarý radyasyona karþý da koruyor." Radyasyondan daha çok çocuklarýn ve ileri yaþlardaki kiþilerin etkilendiði bilgisini veren Çaðlar, bunun neden olabileceði riskleri bertaraf edebilmek için sütün keçiboynuzuyla tüketilmesini önerdi. Çaðlar, süt ve keçiboynuzunun, radyasyona karþý çift etkili bir ilaç olacaðýný sözlerine ekledi.(aa) Her üç tiryakiden ikisinin katili sigara

15 Osmancýk tan Baðcý ya destek AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Arslan, Zeki Kaþýkçý ve Belediye Meclis Üyesi Besim Özüdoðru, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda Satý Bektaþ topraða verildi Adalet Bakanlýðý Personel Genel Müdür Yardýmcýsý Veysel Bektaþ'ýn, Ankara'da vefat eden annesi Satý Bektaþ'ýn cenazesi Çorum'da topraða verildi. Tedavi gördüðü Sincan Devlet Hastanesi'nde önceki gün vefat eden Satý Bektaþ'ýn cenazesi, akþam saatlerinde Çorum'a getirildi. Yakýnlarýnca öðle saatlerinde Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morgundan alýnarak Ulucami'ye getirilen Bektaþ'ýn cenazesi, öðle namazýný müteakip kýlýnan cenaze namazýndan sonra Hýdýrlýk Mezarlýðý'nda topraða verildi. Cenazeye, Bektaþ'ýn ailesi ve yakýnlarýnýn yaný ziyaret ettiler. Ziyarette Necmettin Tatar, Özellikle Dereboðazý Ýçme suyu Barajýnýn projesinin ihaleye çýkmasýndaki çalýþmalarýnýz, katkýlarýnýz ve çabalarýnýz için Osmancýklýlar adýna teþekkür ederim. Osmancýk halký kaliteli AK Parti Osmancýk Ýlçe yöneticileri Baðcý yý ziyaret etti. içme suyuna kavuþacak olmanýn sevincini yaþýyor. Ayrýca Çorum-Osmancýk yolunun 31 Mart 2015 günü yapým ihalesinin yapýlacak olmasý baþta Osmancýk olmak üzere bölge Ýlçelerimizde büyük bir sevinç ve memnuniyet yaratmýþtýr. diyerek, üye çalýþmalarýnýn Satý Bektaþ'ýn cenazesi Çorum'da topraða verildi. sýra Adalet Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Daire Müsteþar Yardýmcýlarý Baþkaný Alparslan Azapaðasý, Mustafa Erol ve Selahattin Menteþ, Personel Genel Müdürü Muharrem Ürgüp, Ceza Ýþleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Ceza Ýþleri Daire Baþkaný Fuat Pembeçiçek, Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri Bilgin devam ettiðini, sandýk kurullarý eðitiminin planlandýðýný ve seçimlere eksiksiz olarak hazýr olduklarýný belirtti. Baðcý ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, Ýnþallah önümüzdeki günlerde yeni müjdelerle hemþerilerimizi sevindireceðiz. Doðalgaz boru hattý projemizin ihale tarihini yakýnda açýklayacaðýz. Ayrýca TOKÝ 2. Etapla ilgili çalýþmalar kurumlar arasý iþbirliði içinde sürdürülmektedir" dedi. Necmettin Tatar ve beraberindeki heyet Baðcý'ya 25. Dönem Milletvekili Aday Adaylýðýnda baþarýlar dileyerek, Her zaman yanýnýzda ve destekçiniz olacaðýz diyerek baþarýlarýnýn devamýný dilediler. (Haber Merkezi) Baþaran, bazý HSYK ve Yargýtay üyeleri, çeþitli illerin baþsavcýlarý ile kentteki bazý sendika ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý.(aa) Hitit Ýstanbul da tanýtýldý Hitit Üniversitesi Ýstanbul da düzenlenen iki farklý eðitim fuarýna katýldý. Ulusal ve uluslararasý çerçevede tanýtým etkinliklerine büyük önem veren Hitit Üniversitesi, Ýstanbul da düzenlenen iki farklý eðitim fuarýnda öðrencilerle buluþtu. Baðcýlar Belediyesi ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nün birlikte düzenlediði Baðcýlar Kampüs isimli uluslararasý üniversite tanýtým fuarý ile Final Eðitim Kurumlarý tarafýndan düzenlenen Üniversiteler Fuarý isimli etkinliðe, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi personeli katýldý. Dünya standartlarýnda eðitim kalitesine, branþlarýna ait teknik donanýma ve çaðýn gereksinimlerini karþýla- Hitit Üniversitesi Ýstanbul da düzenlenen iki farklý eðitim fuarýna katýldý. yacak bilgi birikimine gibi birçok tanýtýcý bilgiler verdi. sahip öðrencilerin yetiþtirildiði bir kurum Tercih edilirliðinin olan üniversite görevlileri, eðitim fuarlarýnda En Özel Devlet Üni- daha da artmasý için birçok kitleye ulaþma versitesi sloganýyla imkaný bularak standý ziyaret edenlere, bölüm ve, programlarý, kontenjanlarý, puanlarý, öðrencilere sunulan burslar, kýsmi zamanlý çalýþma imkaný, yurt dýþý öðrenci hareketliliði, kulüp faaliyetleri öðrenci odaklý bir üniversite olmayý hedefleyen Hitit Üniversitesi, gerçekleþtirilen eðitim fuarlarýnda öðrencilerin ve rehber öðretmenlerin ilgi odaðý oldu. Düzenlenen eðitim fuarlarýnda birçok devlet ve vakýf üniversitesi yer alýrken, standý ziyaret eden öðrencilere, öðrenci velilerine ve rehber öðretmenlere üniversitedeki eðitime ve sosyal hayata dair detaylý bilgiler verilerek Hitit Üniversitesi nde öðrenci olmak anlatýldý.(haber Merkezi) Manda yetiþtiricilerine destek ödemesi Çorum'da manda yetiþtiriciliðinin geliþtirilmesi çalýþmalarý kapsamýnda üreticilere doðrudan destek ödemelerinin yapýldýðý bildirildi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürü Erkal Gedikli, yaptýðý açýklamada, 2012 yýlýnda baþlatýlan ve 5 yýllýk süreçte yürütülmesi planlanan proje kapsamýnda 2014 yýlý anaç manda destekleme çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný belirtti. Sürdürülebilir manda yetiþtiriciliði amacýyla yürütülen çalýþmalarda mevcut 2 bin 500 olan manda sayýsýný 5 bine çýkarmayý hedeflediklerini vurgulayan Gedikli, "Verimliliðin artýrýlmasý ile yetiþtirme þartlarýnýn düzeltilmesi için saðlanan destekleme ödemeleri de devam ediyor yýlýnda manda yetiþtiricilerine 1041 anaç manda için toplam 672 bin 100 TL doðrudan destek ödemesi yapýlmýþtýr" dedi.(aa) CUMA 27 ÞUBAT AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Ali Osman Kýyak, ilçe ziyaretlerini sürdürdü. Kýyak a ilçelerden destek AK Ocaklar Ýl Baþkanlýðý açýlacak Ak Ocaklar Çorum Ýl Baþkanlýðý törenle açýlacak. Baþkanlýðýný Oðuzhan Þengül ün yaptýðý Ak Ocaklar Ýl Baþkanlýðý yarýn saat te Osmancýk Caddesi AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Ali Osman Kýyak, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Bayat, Laçin, Osmancýk ve Oðuzlar ilçelerinde yoðun bir tempoyla çalýþan Kýyak, ilçe teþkilatlarýndan da destek alýyor. Tüm ilçelerin hakkýný ve hakkaniyetini her durumda gözeteceðini belirten Kýyak, Telefonum, kapým ve en önemlisi yüreðim sonuna kadar açýk olacak. dedi. Ýlçe Baþkanlarý, ilçelerine gelerek sýkýntýlarýný dinleyen Kýyak a desteklerinin tam olacaðýný söylediler. (Haber Merkezi) Artýk siyasette gençlerin dönemi Uðurludað, Mecitözü, Bayat ve Ýskilip AK Parti Ýlçe Teþkilatlarýný ziyaret ederek seçim çalýþmalarýna devam eden AK Parti Milletvekili Aday Adayý Salih Osman Fýndýk, ilçelerde ilgiyle karþýlandý. Artýk siyasette gençlerin dönemi, dinamizmin dönemi. Bizler genç nesil olarak memleketimize yeni heyecan ve projeler getirmek istiyoruz. Artýk yüzü asýk, kapýsýnda saatlerce beklenen siyasetci deðil sonuna kadar kapýsý açýk, halkla bütünleþmiþ siyasetçilerin zamaný diyen Fýndýk, ilçe teþkilatlarýnýn desteðini istedi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde merhum baþbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan için ölümünün dördüncü yýl dönümü nedeniyle mevlit okutuldu. Saadet Partisi (SP) Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý, tarafýndan Ulu Cami'de öðle namazýndan önce düzenlenen mevlit programýna Belediye baþkaný Abdulkadir Þahiner, SP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Hacý Arslan Tök ve vatandaþlar katýldý. SP Sungurlu ilçe Baþkaný Hacý Arslan Tök, "Dünyanýn en önemli liderleri arasýnda yer alan, Milli Görüþ Hareketi'nin kurucusu ve lideri olan rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erba- AK Parti Milletvekili Aday Adayý Salih Osman Fýndýk, ilçelerde ilgiyle karþýlandý. Fýndýk, Allah a hamd ediyorum, inancýmýz dinimiz bir, memleketimiz ve aldýðýmýz nefes bir, inandýðýmýz ak davamýz bir, derdimiz, sevincimiz, mutluluklarýmýz bir. Ýþte bu ortak birlerimiz, biz olma bilincini doðurmaktadýr. Bizler için milli irade bütün kuvvetlerin ve güçlerin üzerindedir. Sen-ben kavgasýndan kan'ýn 4. ölüm yýldönümü nedeniyle okutulan mevlide katýlan bütün vatandaþlardan Allah razý olsun. Ýnsanoðlu elinde bulundurduðu þeylerin gerçek deðerini kaybettiði zaman anlýyor. Erbakan hocamýzýn yaþantýsý, mücadelesi ve hayatý bizlere örnek olmuþtur. Muhterem hocamýzýn vefatýnýn yýl dö- sýyrýlýp nefsimize yenik düþmeden bu aziz milletin hizmetinde olacaðýma söz veriyor, deðerli desteklerinizi bekliyorum. dedi. (Haber Merkezi) No: 14/A da açýlacak. Açýlýþa tüm Çorumlular davet edildi. (Haber Merkezi) Erbakan için mevlit okutuldu nümü nedeniyle hocamýzýn hatýrasý önünde saygý ile eðiliyor. Allah'tan rahmet diliyorum. ruhu þad olsun" dedi. Cami çýkýþýnda Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ve Sungurlu Ýlçe Baþkaný Hacý Arslan Tök vatandaþlara helva daðýttý.(ýha) Erbakan Haftasý etkinliði bugün Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðý Prof. Dr. Necmettin Erbakan Haftasý kapsamýnda Prof. Dr. Necmettin Erbakan için ölümünün dördüncü yýl dönümü nedeniyle mevlit okutuldu. Erbakan ve Ýslam Birliði konulu program düzenledi. Bugün saat da Otel Anitta da gerçekleþtirilecek programa konuk olarak Genel Ýdare Kurulu Üyesi Nihat Altýparmak katýlacak. (Haber Merkezi)

16 16 CUMA 27 ÞUBAT Atatürk Anadolu gençleri bilinçlendi Yeþilay Ýl Temsilcisi Atilla Alpay, Atatürk Anadolu Lisesi öðrencilerine Zararlý Alýþkanlýklar konulu konferans verdi. Önceki gün Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenen konferansý okul idaresi ve öðretmenler de dinledi. Zararlý Alýþkanlýklar konulu konferans verdi. Alpay konferansta; gençlerin zararlý alýþkanlýklardan nasýl korunmasý gerektiðini, aile, okul ve çevrenin bu durumdaki rolünü çarpýcý örnekler ve video sunumlarýyla etkili ve dikkat çekici bir þekilde anlattý. Okul idaresi, vermiþ olduðu bilgiler için Yeþilay Ýl Temsilcisi Atilla Alpay a teþekkür etti. (Haber Merkezi) Sýký yönetim yasasýna hayýr Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, Ýç Güvenlik Yasa Tasarýsý na tepkilerini dile getirmek amacýyla Hacý Bektaþ Parký'nda buluþarak PTT önüne yürüyecek ve burada da basýn açýklamasý yapacak. Yarýn saat de gerçekleþecek buluþmaya herkesi davet eden Platform tarafýndan yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi; AKP hükümetinin bütün topluma dayattýðý sýký yönetim yasasýna HAYIR diyoruz. Demokrasiyi rafa kaldýran, özgürlüklerimizi yok eden yasaya karþý ayaktayýz. Çünkü bizler polis devleti deðil, hukuk devleti istiyoruz. Yasa ile; Bireyler, yargý güvencesinden tamamen yoksun olarak korunmasýz hale gelecek, hak ve özgürlükler iktidarýn, idarenin ve polisin insafýna terk edilecektir. Her türlü toplantý ve gösteri yürüyüþü terör eylemi, buna katýlan herkes terörist sayýlabilecektir. Yargý kararý olmadan polis istediði kiþiyi 48 saat boyunca gözaltýna tutabilecek, kiþinin avukatýna ulaþabilmesi engellenebilecek. Bu þekilde polise, mülki amirlere tanýnan gözaltý ve arama kararý verme, soruþturma yapabilme yetkisi ile birlikte Anayasaya aykýrý olarak yargý yetkisi idareye devredilecek, hakim ve savcýlar devre dýþý býrakýlacak, mülki amirler ve polis, hakim-savcý konumuna gelecek. Mülki amirlere ve polise tanýnan hukuk dýþý ve olaðanüstü yetkilerle birlikte yaþam hakký kiþi güvenliði, ifade özgürlüðü ve toplantý ve gösteri yürüyüþü gibi özgürlükler tamamen ortadan kalkacak. Polise tanýnan silah kullanma yetkisinin geniþletilmesi ile birlikte yaþam hakký büyük bir tehdit altýna girecek, polis basýnçlý, kimyasal katkýlý boyalý su kullanabilecek. Tüm anayasal güvenceler yok edilerek polis yargý yetkisine sahip ve sýnýrsýz-denetimsiz bir güç haline getirilecek, devletin ve milletin polisi olmasý gerekirken siyasi iktidarýn silahlý gücü, ordusu haline dönüþtürülecek, güvence olmasý gereken hukuk bir silaha dönüþecek. TRAFÝK ÝKAZ-ÝÞARET LEVHALARI SATIN ALINACAKTIR ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ YOL VE ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ TRAFÝK ÝKAZ-ÝÞARET LEVHALARI M AL ALIMI 4734 sayýlý Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Malý. inönü Cad. No: MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Malýn miktarý ve türü ekte yer almaktadýr. Ayrýntýlý bilgiye EKAP*ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : Çorum Ýl Özel Ýdare Ambarlarý (Ovasaray Þantiyesi Ambarý) c) Teslim tarihi : Sözleþme imzalanmasýný müteakip Ýdare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde mal teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 167 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. ihaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri: Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde,ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler,b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler. c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi.ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. 1- Aday veya istekli adýna düzenlenmiþ sanayi sicil belgesi 2- Adayýn veya isteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen kapasite raporu. 3-Adayýn veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen imalat yeterlik belgesi. 4- Adayýn veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin yerli malý belgesi. 5- Adayýn veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: 1- Teknik þartnamede belirtilen özelliklerde imal edilmiþ. 1 adet CTP Yol Kenar Dikmesi ve 1 parça su bariyerinin yapýldýðý plastik malzemeden numune olarak ihale dosyasý ile birlikte komisyona teslim edilecek. 2- Reflektif kaðýdýn üreticisi tarafýndan verilen 7 yýl yansýtma ömrü olduðuna dair belge ihale teklif dosyasý içerisinde bulundurulacaktýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý https//ekap.kik.gov.tr/ekap/ adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya KKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi Evrak Kayýt Servisi adresine elden teslim edilebileceði gibi. ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3" ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Resmi Ýlanlar: de (Basýn:33397) Bahçelievler de Vergi Haftasý sunumu Saim Topgül çalýþýyor CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Saim Topgül, 29 Mart'ta yapýlacak önseçim ve 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili hazýrlýklarýný yoðun bir tempoda sürdürüyor. Yapýlan açýklamaya göre, gittiði her yerde partililerin ve vatandaþlarýn yakýn ilgisi ve büyük sevgisiyle karþýlanan Saim Topgül, bir yandan milletvekili aday adayý olma gerekçelerini anlatýrken, diðer taraftan 7 Haziran'daki seçimlerde partisine destek istiyor. Dur-durak bilmeden tüm samimiyetleriyle seçim çalýþmalarýna devam ettiklerini belirten CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Saim Topgül, "gittiðimiz her yerde büyük bir sevgi seli ile karþýlaþýyoruz. Çorum'da CHP'yi en üst seviyeye getireceðimize hem halkýmýz, hem de biz ekibimizle inandýk. 29 Mart'ta yapýlacak olan ön seçim için çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Cengiz Atlas, dün de Ortaköy ve Ýskilip ilçeleri ile Aþdaðul beldesi ve merkeze baðlý köyleri gezdi. Ýskilip CHP Ýlçe Baþkanlýðý baþta olmak üzere Aþdaðul ve Ortaköy'de faaliyet gösteren esnaflarý ve Pazar yerini ziyaret eden Cengiz Atlas, ziyaretlerinde esnafla sohbet etti. Merkeze baðlý bazý köyleri de ziyaret eden Atlas, köy halkýnýn dert ve sýkýntýlarýný kendi aðýzlarýndan dinledi. Atlas, ülkede hukukun, demokrasinin ayaklar altýna alýndýðý þu günlerde her türlü demokratik mücadele- Defterdarlýk görevlileri, Bahçelievler Ýlkokulu nu ziyaret etti. 26. Vergi Haftasý kutlamalarý kapsamýnda okul ziyaretleri de gerçekleþtiren Defterdarlýk görevlileri, Bahçelievler Ýlkokulu nu ziyaret etti. Bahçelievler Ýlkokulu 4. sýnýf öðrencilerine Vergi Haftasý CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Saim Topgül, Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili hazýrlýklarýný yoðun bir tempoda sürdürüyor. Yaptýðýmýz ve yapacaðýmýz dönemde yapýlacak 7 çalýþmalarla Ço- Haziran seçimlerinin rum'da çalmadýk kapý, sýkmadýk el býrakmayacaðýz. Türkiye'nin geleceði 'Genç, dinamik, çalýþkan, halkýn içinde, halkla beraber, her zaman sizlerle' sloganý çerçevesinde çalýþmalarýmýzý yoðun bir tempoda sürdürüyoruz. Artýk deyiþim zamaný, yol verin birlikte deðiþelim ve birlikte yönetelim" dedi. AKP'nin büyük kan kaybý yaþadýðý bir ile ilgili sunum yapan görevliler, öðrencilere hediyeler vermeyi de ihmâl etmedi. (Haber Merkezi) açýsýndan hayati öneme sahip olduðunu anlatan Saim Topgül, "7 Haziran seçimleri ayný zamanda Türkiye açýsýndan hýrsýzlýk ve yolsuzluklardan arýnma seçimi olacaktýr. Büyük bir sabýrla sandýðý bekleyen Türk halký sandýkta mutlaka gerekeni yapacaktýr. Bu bakýmdan 7 Haziran seçimleri Türk halkýnýn CHP iktidarýyla aydýnlýk bir döneme uyanacaðý gün olacaktýr. 7 Haziran seçimlerinde halkýn iktidarýný kurmak için tüm Çorum halkýndan CHP'ye güçlü bir destek istiyoruz. Güç verin ülkedeki rüþvet ve yolsuzluklarýn hesabýný soralým. Destek verin açlýðý, sefaleti bitirelim. Katký verin iþçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, esnafýn yüzünü güldürelim. Ülkede hep birlikte hakça bir düzen kuralým. Birlik içinde, dirlik içinde Türkiye'yi yeniden þaha kaldýralým" þeklinde açýklamada bulundu. Atlas ön seçime kadar vatandaþla lerini sürdürdüklerinin vurgulayarak, "Ancak bugün üzerimize düþen daha büyük görevler olduðunu düþündüðümden partimden milletvekili aday adayý olmaya karar verdim. Çorum'un her yerinde yaþayan vatandaþlarýmýzýn hakkýný aramak için, iþçinin, esnafýn, köylünün hakkýný aramak için milletvekili aday adayý oldum" dedi. CHP'nin ön seçim kararýný da deðerlendiren Atlas, "Ön seçim olmazsa olmazýmýz" diyerek, "Ön seçim demek örgüt demektir, emek demektir, temsiliyet demektir. Partimizi iktidara götürecek yöntemlerden biri de ön seçimdir. Ön seçim partimize dinamizm, inanç, heyecan getirmektedir" diye konuþtu. Tüm partililerden ön seçimde kendisine destek isteyen Atlas, "Çorum'u ve ülkemizi aydýnlýk yarýnlar bekliyor" þeklinde konuþtu.(haber Merkezi) CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Cengiz Atlas, ilçe ziyaretlerini sürdürdü. Ýskilip Belediyesi bülteni çýktý Ýskilip Belediyesi Haber Bülteni'nin 19. sayýsý yayýnlanarak Ýskilipliler'e daðýtýlmaya baþlandý. Ýskilip Belediyesi ile ilgili haberleri, yatýrým ve hizmetleri kaynaðýndan duyurmak amacýyla hazýrlanan bülten, okuyucularýndan yoðun ilgi görüyor. Ýskilip esnafýna ve evlere ulaþtýrýlmaya çalýþýlan bülten, belediyeden de temin edilebiliyor. Her ay yayýnlanacak olan bültenle birlikte, Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn göreve baþlamasýnýn birinci yýlýný dolduracaðý Nisan ayýnda bir yýllýk faaliyet raporunun hazýrlýk çalýþmalarý da devam ediyor. (Haber Merkezi) Ýskilip Belediyesi Bülteni çýktý.

17 'Ortaköy, Ortaköy olarak kalsýn' HÜRÞÝT BOZKURT MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Ergin, Ortaköy'ün isminin Þapinuva olarak deðiþtirilmesi giriþimine tepki gösterdi. Dün saat 16.00'da parti merkezinde basýn toplantýsý düzenleyen Ergin, konuþmasýna Ege Üniversitesi'nde býçaklanarak hayatýný kaybeden Fýrat Çakýroðlu'nu rahmetle anarak baþladý. Çakýroðlu'nun ailesine yakýnlarýna, ülkücü camiaya ve Türk milletine baþsaðlýðý dileyen Ergin, geçen hafta yerel basýnda milletvekillerinin Ortaköy'ün ismini 'Þapinuva' olarak deðiþtirilmek üzere üçalýþma baþlatýldýðý haberlerini okuduklarýný belirterek, þöyle dedi: "Ortaköy ilçesi isminden memnundur. Kimsenin bu isimden bir þikayeti yoktur. Ortaköy'ün coðrafi þartlarýnýn getirdiði aðýr ulaþým durumu, merkeze uzaklýðý daðlýk ve engebesi arazi yapýsý bundan 56 yýl önce o günün vicdanlý ve saygýdeðer idarecileri tarafýndan dikkate alýnmýþ. Bu ilçenin insanlarýmýz bir kolaylýk saðlamak amacýyla 'Ortaköy' ilçe teþkilatý kurulmuþtur. O günden bu güne coðrafi þartlarda bir deðiþiklik olmamýþ. Bu süre içinde ilçe halký bazý hayati kazanýmlar elde etmiþti. Merkezi idarenin destekleriyle idari yapýda hizmetlerini Ortaköy halký resmi kurumlardaki eksiksiz müdürlüklerde alýyordu. Alýyordu diyorum, çünkü þimdi bu hizmetlerin bir çoðu elinden geri alýnmýþtýr. Örneðin bu dönemde AKP'nin dönemi içinde bir ilçe nasýl 27 ÞUBAT Çölleþme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüðü Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarlýk Çorum ilinde 2 adet Sel Kontrolü Uygulama Projesi Yapýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Ýdarenin adresinde bulunan Bakanlýk Ana Hizmet Binasý 11. kat B Blok Toplantý Salonu Saat: *** T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Yeniyol Mahallesi 421 Ada No, 40 Parsel No, A zemin 2 baðýmsýz bölümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Ergin, Ortaköy'ün isminin Þapinuva olarak deðiþtirilmesi giriþimine tepki gösterdi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: *** 3 MART T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Muhtelif alanlarda 3194 sayýlý Ýmar Kanunun 15, 16 ve 18. maddesi uyarýnca yapýlacak imar uygulamalarý ile tescil harici alanlarýn tescili, plankote ve hali hazýr harita iþlerinin yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Halkalý Atakent Mahallesi 221. Sokak No: 5 Halkalý- Küçükçekmece / Ýstanbul Saat: ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de *** Saðlýk Ýl Müdürlüðü 2015 yýlý 9 ay süre ile 2 adet araç kiralama (þoför ve yakýt hariç) hizmet alýmý iþi. Yer: Yavruturna Mah. Gazi Cad. No: 66 Çorum Saat: *** 6 MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi 2934 ada, 7 parsel de kayýtlý 1.025,29 m2 miktarlý arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: *** T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Karadonlu Mah. Karadonlu mevkii, 407 ada, 34 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: *** 12 MART Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Araç yakýtý (motorin ve 95 oktan kurþunsuz benzin) alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: yok edilir. Onun örneklerini gördük. Kurumlar birer birer kapatýldý veya cüceleþtirildi. Ortaköy de resmi kurumlar kapatýldý PTT merkez müdürlüðü kaldýrýldý. Þubeye dönüþtürüldü. 10 kiþi çalýþan kurumda 1 kiþi kaldý. Ýlçe devlet hastanesini kamu hastaneleri kapsamýndan çýkarýldý. Halk saðlýðý kapsamýnda icapçý durumuna düþürüldü. Deðil uzman doktor, zaman zaman pratisyen hakim bile bulmak aylar sürüyor. Raporlu ilaç kullanan insanlar il merkezine taþýnýr olmuþlardýr. Adliye varken cezaevi kapatýldý. Ardýndan Adliye teþkilatý kapatýldý. Ziraat odasý kapatýldý. Alaca ziraat odasý bünyesine alýndý. Ýlçe mal müdürlüðünde bir zamanlar 30 kiþinin çalýþtýðýný herkes biliyor. Bu gün 5 kiþi ve geçici görevlilerle idare edilmeye çalýþýlýyor. Peki bu ilçede birbirine destek olan bu kurumlarýn birer birer yok edilmesi ne anlama geliyor. Önemli miktarda nüfus kaybedildi. Hizmetlerde aksamalar ve gecikmeler oldu. Çünkü halk iþini baþka merkezlerden takip etmek durumunda kaldý. Eðitimde fýrsat eþitliði kaybedildi. Nüfus erozyonuna uðraþan ilçede iþ yerleri birer birer kapandý. Esnaf sayýsý giderek azaldý. Ýþsizlik had safhaya ulaþtý. 56 kilometrelik yolumuzun 1 saat sürdüðü herkesin malumudur. Yol güvenliði yoktur. Yollar standart dýþýdýr. Kýþ sezonunda ikinci grupta açýlmasý gereken güzergâhta yer almaktadýr. Halbuki ilden ile ilçeden ile baðlanan yollar devlet karayoludur. Hepsi ayný kategoridedir. Ortaköy-Amasya ve Ortaköy- Yozgat baðlantýlarýmýz, Amasya ve Yozgat sýnýrýna kadar yeni yenmiþ yapýlmýþ. Kýþýn bakýmý yapýlýr. Çorum il sýnýrýnda her þey birden deðiþir. Eski tas eski hamam. 'Vekiller biraz gerçekçi olun!' Bütün bu sorunlar varken ilçemin isim deðiþikliðinin birinci sýraya yükselmesi genel seçimler öncesi bir hezeyandýr diye düþünüyoruz. Sayýn milletvekillerimize buradan sesleniyorum. Biraz gerçekçi olunuz. Ortaköy'deki irtibatlý olduðumuz yetkililerinize sorunuz. Buranýn 24 kilometrelik hat uzunluðu olan bir kanalizasyon inþaatý iþi ihale edilmiþti. 2.2 milyon TL tutarýnda idi. levhasý ilçe giriþinde dikili duruyor. Ýþ bitti mi? Deyiniz. Bu paranýn yüzde 50'si hibedir. DPT'den çýkarýlmýþtýr. Yüzde 50'si de 15 yýl vadeli iller Bankasý kredisidir. Ýþte maalesef bu projenin yüzde 50'si yapýlmýþtý. Yerel seçimlerden sonra meclis kararýyla geriye kalan kýsmý kanalizasyon sorunumuz yok denilerek iptal edilmiþtir. Kanalizasyon sularý baðlara bahçelere, derelere, yollara akmaktadýr. Gelin gezin ve görün diyoruz. 'Madem turizm belediyesiyiz alt yapýnýz niye yok? Bu ilçede 270 dönüm alanda imar uygulamasý yapýlmýþtý. Bunun son durumu nedir? Diye sorunuz. Ýlçenin tek su kaynaðýnýn korunmasý ile ilgili kaynakta yapýlan kamulaþtýrma sonucuna bir bakýnýz. Kaynak içine hayvan besi ahýrý yapmak isteyen belediye meclisi üyeni bu ilçenin hayrýna çalýþýyor olamaz. Madem turizm belediyesiyiz alt yapýnýz tamam olmasý lazým öyle deðil m? Saðlýklý ve içilebilir bir suyunuz da olmalýdýr. Biz tarihi mirasa sahip çýkarýz. Bu topraklar 1071'den önce bir çok medeniyete ev sahipliði yapmýþtýr. Ancak bu topraklarýn Türk-Ýslam sentezi ile yoðrulmasý sonucu Türk yurdu olmasý her þeyin üzerine þemsiye olmuþtur. Diyarý rum-anadolu olmuþtur. Alparslandan Süleyman Þah'a Ertuðrul'dan Osman Gazi'ye, Yýldýrým Beyazýttan Fatihe- Ayþe hatundan Fatma nineye yer ve yurt isimleri dereler çaylar, küçük tepeler aþýlmaz daðlar hep Türk ve Müslüman ismiyle güzel Türkçe ile perçinlenmiþtir. 'Ortaköy ismi ile müsemma bizim öz yurdumuzun adýdýr' Kim kime benzerse o ondandýr. Kim hangi kültürle yetiþmiþse o kültürle güler o kültürle aðlar. Yani diyeceðim þudur ki, sayýn milletvekilimiz buranýn ismini deðiþtirelim daha çok turist gelsin, Ortaköylü zengin olsun fikri pek gülünç ve kolaycý bir fikirdir. Ortaköy ismi ile müsemma olmuþ bizim öz yurdumuzun adýdýr. Sakýn dokunmayýn. Benim halkým bu fikirde deðil. O zaman Ýstanbul, Konstantinepolis olursa daha çok turist gelir. Türkiye'nin gelirleri artar mý? Peki bir þey daha Alaca'nýn ismini deðiþtirin Hattuþa yapýn. Boðazkale'ye yine ayný þeyi teklif ediniz. Bakalým. Kabul edilecek mi? Ortaköy'ün sahibi var. Siz bu sevdadan vazgeçiniz sayýn vekilimiz. tüm Ortaköylülere çaðrýda bulunuyorum. Bu saçma giriþimin karþýsýnda yer alýnýz." Yýldýrým Beyazýt ÝHO dan program Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu 5. sýnýflarý tarafýndan Ben de Kur an-ý Kerim Okuyorum programý düzenlenecek. Okul Müdür Vekili Kadir Çatal ýn verdiði bilgiye göre program bugün saat da 19 Mayýs Ýlkokulu konferans salonunda gerçekleþtirilecek. Programa davetliler katýlacak. (Haber Merkezi) Ayrýlma sürecinde kavga ettiler Buharaevler Mahallesi'nde ayrýlmak üzere olan çift kavga etti. Boþanma davalarý devam eden çiftler, tartýþtýktan sonra kavga edip birbirlerini dövdüler. Taraflar kavga sonrasýnda þikâyetçi oldular. (Haber Merkezi) SALON : Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Yüksel Basar, Erdoðan Yandým. ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ : Fatih Mehmet, Koray Alp, Fatih, Mustafa, Ahmet, Rafethan, Furkan, Mehmet Alperen, Faruk, Burhan, Taha, Faruk Can. CUMA 27 ÞUBAT Spor...Spor...Spor...Spor...Spor...Spor...Spor...Spor...Spor. Nalcý nýn ikinci babalýk sevinci Kýrmýzý Siþþekler taraftar grubu liderlerinden Hüseyin Nalcý nýn ikinci babalýk sevinci. Gamze-Hüseyin Nalcý çiftinin pazar günü Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde bir oðlu oldu. Kýrýkhan maçýnda hanýmý hastaneye kaldýrýlan Hüseyin golü atanýn ismini çocuðuna vermeyi kafasýna koydu ancak kimse gol atamayýnca ismini Yusuf olarak koydu. Çorum HAKÝMÝYET minik Yusuf a saðlýklý huzurlu ve uzun ömürler diler. Gençler futsalda çeyrek final heyecaný baþyadý Liseli Gençler futsal çeyrek final grup maçlarýnda mücadele dün oynanan dört maçla baþladý. Gruplarýnda birinci olan sekiz takýmýn iki grupta mücadele ettiði çeyrek finalde dün ilk maçlar oynandý. A grubunda Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi normal süresi 1-1 biten maçta penaltý atýþlarý sonunda rakibine 6-4 üstünlük saðlayan Osmancýk temsilcisi avantaj saðladý. Grubun diðer maçýnda da Fatih Anadolu Lisesi ile Çorum Mesleki Teknik Anadolu Lisesi arasýndaki maç 1-1 berebare bitti. Fatih Anadolu Atatürk Anadolu: 5 - Anadolu Ýmam Hatip: 1 SALON : Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Emre Alagöz, Barýþ Karakuþ. FATÝH ANADOLU LÝSESÝ : Nurettin, Samet, Furkan, Enes, Emre, Semih, Abidin, Sadýk. Alperen, Samet, Rýza, Umut. SALON : Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Yüksel Basar, Erdoðan Yandým. MEHMETCÝK ANADOLU LÝSE- SÝ : Þakir, Sefa, Mustafa, Recep, Eren, Metin, Batuhan, Furkan, Ömer, Esat, Emre, Emircan. ÇORUM ANADOLU ÝMAM HA- TÝP LÝSESÝ : Akif Emre, Ahmet, Furkan, Oðuzhan, Hüsnü Yusuf, Mhsin, Elvan Þerafetktin, Tuðrul, Tayyip, Ýbrahim Enes, Burhan;. GOLLER : Ahmet (2), Taha (3) (Atatürk Anadolu Lisesi), Rasheed (Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi) Fatih Anadolu:1- Mesleki Teknik Anadolu: 1 ÇORUM MESLEKÝ VE TEKNÝK ANADOLU LÝSESÝ : Oðuzhan, Ömür Can, Muhammet, Onur, Muhammet Kesgin, Ýbrahim, Ekrem, Abdurrahman, Oðuzhan, Volkan,. NOT : Normal Süresi 1-1 biten maçta penaltý atýþlarý sonucunda Fatih Anadolu rakibine 6-2 üstünlük saðladý. Mehmetcik Anadolu Lisesi, Sungurlu Ýmam Hatip önünde farklý galip geldi Mehmetcik Anadolu: 5 - Sungurlu ÝHL: 1 SALON : Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Emre Alagöz, Barýþ Karakuþ. FEN LÝSESÝ : Sefer, Fethullah, Halil Ýbrahim, Oðuzhan, Kerem, Muhammet, Necati, Dilaver, Mustafa, Sedat, Muhammet Özfiþek. penaltý atýþlarýnda rakibine 6-2 üstünlük saðlayarak ilk iki yolunda avantaj yakaladý. Çeyrek final gruplarýnda ikinci maçlar bugün oynanacak. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanacak maçlarýn programý þöyle: Saat Osmancýk Cumhuriyet Anadolu - Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Saat Fen Lisesi - Fatih Anadolu Lisesi. Saat Atatürk Anadolu Lisesi - Mehmetcik Anadolu Lisesi. Saat Anadolu Ýmam Hatip Lisesi - Sungurlu Ýmam Hatip Lisesi. SUNGURLU ÝMAM HATÝP LÝ- SESÝ : Doða, Mustafa, Muhammed, Oðuzhan, Ýsa, Cengizhan, Osman, Ýbrahim, Ömer Can, Samet Mehmetoýlu, Samet Karaca, Abdullah. GOLLER : Þakir, Metin (2), Abdullah (2) (Mehmetcik Anadolu), Ömer Can (Sungurlu ÝHL). Fen Lisesi: 1 - Osmancýk Cumhuriyet: 1 OSMANCIK CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ : Barýþ, Alperen, Yaþar, Halil, Ege, Berk, Emre. NOT : Normal Süresi 1-1 biten maçta penaltý atýþlarý sonucunda Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi rakibine 6-4 üstünlük saðlayarak avantaj yakaladý. Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi penaltýlarda avantaj yakaladý

18 18 CUMA 27 ÞUBAT Çorumluyuz birbirimizden sorumluyuz Yunus Kabal Ankara 2. Bölge den AK Parti Milletvekili aday adayý oldu Yýldýzlar il birinciliðinde dereceye giren okullar ve öðrenciler kupa töreni sonunda bir arada görülüyor Bocce de Cumhuriyet üstünlüðü Yýldýzlar Bocce il birinciliðinde dereceye giren okullar kupa töreni sonrasýnda toplu halde görülüyor Okullar Bocce Ýl birinciliðinde ilk iki gün yapýlan yarýþmalar sonunda Cumhuriyet Ortaokulu dört kategoriden üçünde þampiyonluðu kazandý. Küçük erkeklerde Uðurludað Ortaokulu þampiyonluk kupasýný alýrken yýldýzlarda ise kýz ve erkeklerde Cumhuriyet Ortaokulu þampiyonluk sevincini yaþadý. Bu yýl ilk kez Okul Sporlarý faaliyet programýna alýnan Bocce de il birinciliði heyecaný devam ediyor. Cumhuriyet Ortaokulu Bocce sahasýnda ilk gün küçükler ikinci gün ise yýldýzlar kategorilerindeki yarýþmalar yapýldý. Ýlk olarak küçükler kategorisinde yapýlan il birinciliðinde erkeklerde dört kýzlarda ise beþ okul katýldý. Ýlk gün yapýlan yarýþmalar sonunda küçük erkeklerde Uðurludað Ortaokulu il birincisi olurken Cumhuriyet Ortaokulu ikinci Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu üçüncü, Ýskilip Ebussuud Efendi Ortaokulu ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu. Küçük kýzlarda ise beþ okulun mücadelesi sonunda Cumhuriyet Ortaokulu þampiyon olurken Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu ikinci Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Lisesi üçüncü Ýskilip Ebussuud Efendi Ortaokulu dördüncü olurken Uðurludað Ortaokulu ise beþinci ol- du. Ýl birinciliðinde ikinci gün ise yýldýzlar kategorisinde müsabakalar yapýldý. Cumhuriyet Ortaokulu bu kategoride çifte þampiyonluk kazandý. Yýldýz erkekler kategorisinde Cumhuriyet Ortaokulu birinci olurken Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu ikinci Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu üçüncü Uðurludað Ortaokulu ise dördüncü oldu. Dört okulun mücadele ettiði yýldýz kýzlarda da Cumhuriyet Ortaokulu nun birinciliðinin ardýndan Uðurludað Ortaokulu ikinci, Ýskilip Atatürk Ortaokulu üçüncü Ýskilip Ebussuud Efendi Ortaokulu ise dördüncü sýrada yer aldý. Ýl birinciliðinde yapýlan müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalya ve teþekkür belgeleri verildi. Kategorilerinde þampiyon olan okullar grup müsabakalarýnda Çorum u temsil etmeye Küçükler Bocce de dereceye giren okullar kupa töreni sonunda toplu halde görülüyor Yýldýz Judocular Sinop ta Hemþehrimiz Yunus Kabal Ankara 2. Bölge den AK Parti milletvekili aday adayý. Ýskilip li Yunus Kabal Çorumspor da bir dönem yöneticilik yaptýktan sona Ankara da farklý kurumlarda çalýþtýktan sonra son olarakta Kon TV de spor yorumcusu olarak görev yapan Yunus Kabal AK Parti den Ankara 2. Bölge milletvekilliði için adaylýk baþvurusunu yaptý. Siyasete millete hizmet etmek için soyunduðunu belirten Yunus Kabal Sporsuz hayat olmaz dedi. Hizmetin yeri ve sýnýrý olmadýðýný belirten Kabal bugüne kadar televizyon aleminde üst düzey görevlerde bulunduðunu ve hepsinde amacýnýn millete yararlý olmak olduðunu belirterek Þimdi de siyaset alanýnda milletime hizmet etmeye devam etmek istiyorum. Spor; genç insanlarýn hem Hemþehrimiz Yunus Kabal Ankara 2. Bölge de AK Parti aday adayý oldu saðlýklý yetiþmesini saðlayacak, hem de sözünü ettiðimiz kötü alýþkanlýklarýn pençesine düþmelerini engelleyecektir. Spor ayrýca sadece gençler için deðil, her insan için çok önemli bir öðedir. Spor; orta yaþ grubu ile yaþlýlar için de önemlidir. Bu sebeple, onlarýn hem bedensel saðlýklarýna katkýda bulunacak, hem de zihinsel dinamizmlerini harekete geçirecektir. Yani spor onlarý yaþama baðlayacak önemli bir faktör olarak dikkate alýnmalýdýr. Çünkü, spor sadece yarýþma demek deðildir. Her yaþta insanýn hayatýnda olmasý gereken bir gerçektir. Spor yapan insan hem saðlýklý kalýr, hem düþünür. Sporsuz hayat olamaz dedi. Kabal, Ýskilip nüfusuna kayýtlý olduðunu ve bugün Türkiye genelinde 3 milyon civarýnda Çorumlu olduðunu özellikle Ankara da çok ciddi bir nüfusa sahip olduðunu belirterek Bizik tek eksiðimiz birbirimize sahip çýkmamamýz. Çorumlular tutkun olursa Ankara da Büyükþehir Belediye baþkaný bile Çorumlu olur. Çorumluyuz birbirimizden sorumluyuz anlayýþýnýn lafta kalmamasý lazým dedi. Liseli Gençler Hentbol grup birinciliði Kastamonu da baþladý Buhara Kýz Meslek ten farklý baþlangýç: 39-7 Liseli Gençler Hentbol grup birinciliði Kastamonu da baþladý. Gruptaki temsilcilerimizden Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kýz takýmý ilk maçýnda Düzce önünde 39-7 yenmeyi baþardý. Kastamonu Atatürk Spor Salonu nda önceki gün baþlayan grup birinciliðinde kýzlardaki temsilcimiz Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Ýstanbul Halis Kutmangil ÇPL okullarý ile ayný grupta yer aldý. Grupta ilk günü bay geçen Çorum kýz takýmý dün Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi önünde ilk yarýsýný 18-2 önde tamamladýðý maçtan 39-7 gibi farklý skorla galip ayrýlarak gruba galibiyetle baþyadý. Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grup birinciliði için bugün Ýstanbul Halis Kutmangil Çok Programý Lisesi ile öðleden sonra karþýlaþacak. Erkeklerdek temsilcimiz Spor Lisesi de C grubunda üç takýmla eþleþti. Grupta Düzce Cumayeri Çok Programlý Lisesi ve Sinop Þehit Bülent Yalçýn Spor Lisesi ile eþleþti. Spor Lisesi de grubunda ilk günü bay geçerken dün gece geç saatlerde ilk maçýnda Düzce Cumayeri Çok Programlý Lisesi ile karþýlaþtý. Grupta son maçýnda ise Sinop Þehit Bülent Yalçýn Spor Lisesi ile grup birinciliði için karþýlaþacak. Okullu Yýldýzlar Judo Grup birinciliði Sinop ta baþlýyor. Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað Türkiye Þampiyonasý vizesi almak için mücadele edeceklerini söyledi Hüseyin Üstündað Okullu Yýldýzlar Judo grup birinciliði Sinop ta baþlýyor. Grup birinciliðinde bayanlarda yedi erkeklerde ise altý sporcu Türkiye Þampiyonasý na katýlmak için mücadele edecekler. Yarýn yapýlacak müsabakalar ile baþlayacak olan grup birinciliði pazar günü sona erecek. Çorum kafilesinde kýzlarda Ýdareci Hüseyin Üstündað ve antrenör Savaþ Satþtan ile birlikte þu sporcular mücadele edecek, 36 Kg Kübra Tosun (Cumhuriyet Ortaokulu), 40 Kg Dilara Sol (TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu), 44 Kg Hatice Ýbiþ (Mustafa Kemal Ortaokulu), Pelinsu Yaþar (23 Nisan Ortaokulu), 48 Kg Þeyma Hacer Yaðlý (Mustafa Kemal Ortaokulu), 57 Kg Berfin Keleþ (Daniþmentgazi Ýmam Hatip Lisesi), +63 Kg Hasret Sabuncu (Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu). Erkeklerde ise Ýdareci Hakan Taþtan antrenör Celalettin Kýyýþkan ile birlikte 38 Kg da Ýbrahim Bolat (Fatih Ortaokulu), 42 Kg Duman Kutluhan Alparslan (Cumhuriyet Ortaokulu), 46 Kg Mikail Penpe (Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi), 50 Kg Bayram Þahin (Fatih Ortaokulu), 66 Kg Ziya Mert Þahin (Cumhuriyet Ortaokulu), +66 Kg Emircan Zahid Solak (Mustafa Kemal Ortaokulu). Kulüplü Genç Bayanlar Basketbol Basketbol Ýhtisas : 35 - HE Kültürspor B:28 Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesikýz takýmý Kastamonu daki ilk maçýndan galibiyetle ayrýldý BASKETBOL ÝHTÝSAS : Ece, Ecem, Þeyma, Mine, Cansu, Fatma, Rana, Tuðçe, Þeyma Sarýkabak, Cansu, Simge, Meltem. HE KÜLTÜRSPOR B : Büþra, Hazal, Ece, Ýdil, Zeynep, Melike, Þeyma, Tuðba. Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 16-3, 2. Periyot: Periyot :4-13, 4. Periyot: 7-8 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Hakan Kaya, Furkan Alagöz. BASKETBOL AKADEMÝ : Dilay, Ebru, Esra, Zeynep, Þevval, Beyza, Nurseli, Zahide, Fatma, Ayþe, Aslý, Ýrem. GÖRKEMSPOR : Dilara, Elifsu, Nazlý, Þule, Gülþah, Ezgi, Ayþe, Edanur, Buse, Elif. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 11-10, 2. Periyot: Periyot: 13-8, 4. Periyot: Yorgan, Stor Perde Temizliði SATILIK LÜKS AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:380) HE Kültürspor A : 46- Görkemspor: 39 Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:175) (Ç.HAK:420) * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA * TARIM PERLÝTÝ (Ç.HAK:2702) göz. SALON : Atatürk. HAKEMLER : Serkan Demirdöken, Furkan Ala- Akkent TOKÝ giriþi, Sevgi Evleri Karþýsý nda doðu-güney-batý cepheli, 120 m2, 3. kat, 3+1, içi yapýlý daire sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel:

19 ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Ön Muhasebe ve Sekretarya bölümünde görevlendirilmek üzere; * Diksiyonu düzgün, * Bilgisayar ve vb. konularda deneyimli, * Uzun süre çalýþabililecek, * Sigara kullanmayan, * Yüksekokul veya üniversite mezunu, BAYAN eleman alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmalarý gerekmektedir. KARADAYI MAKÝNA SANAYÝ VE TÝC. A.Þ ORGANÝZE SAN BÖLGESÝ 7. CAD. NO:21 (Ç.HAK:501) (Ç.HAK:453) (Ç.HAK:457) Devren Satýlýk Oto Yýkama Dükkaný Aþaðý San. Tarým Cad. halen faal bulunan iþyeri iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr Selhas Maden Kimya A.Þ. Muhasebe Sorumlusu Üniversitelerin Maliye, Ýþletme, Ýktisat vb. Bölümlerinden mezun, Alanýnda en az 5 yýl deneyimi olan, Ýþ tanýmý: Tek düzen hesap planýna hakim Personel iþlemlerinin yönetimi, Sigorta iþlemlerinin yürütülmesi, Fatura, çek, senet ve cari hesap takibatýnýn yapýlmasý, Yasal prosedürlerin takip edilmesi, Ýmalat muhasebesi tutulmasý, Müþavirler ile iliþkilerinin saðlanmasý, Grup merkezi ile konsolidasyonun saðlanmasý. Raporlama teknikleri konusunda bilgi ve birikim sahibi, MS Office Programlarýný etkin kullanan ve ERP Uygulamalarý hakkýnda bilgi sahibi, Takipçi, sorumluluk sahibi ve takým çalýþmalarýna yatkýn Referans verebilecek Müracaat Bilgileri: Ç.O.S.B. 8.Cad. No:9,19040 Çorum (Ç.HAK:489) (364) (Ç.HAK:506) ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR yaþ arasý bay paket servis elemaný ve yaþ arasý bayan personel alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Asmalý Ocakbaþý Kültür Park yaný ÞOFÖRLER ARANIYOR E SINIFI EHLÝYETLÝ SRC BELGELÝ AÐIR TÝCARÝ ARAÇ TECRÜBESÝ OLAN ESNEK ÇALIÞMA SAATLERÝNE UYUM SAÐLAYABÝLECEK ÞOFÖRLER ARANIYOR MÜRACAATLAR ÞAHSEN YAPILACAKTIR CAN OTO KURTARMA HÝZMETLERÝ ÇEPNÝ MAH. FEN LÝSESÝ CAD. NO 33 (Ç.HAK:516) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Vestel VS marka 6000 TJD modeli, sicil nolu yazar kasamýn ruhsatýný ve A arasý 1 cilt perakende satýþ fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür. Fikret Yalçýn ALTIKARDEÞ (Ç.HAK:517 (ÇORUM FEN LÝSESÝ KARÞISI) TEL : (Ç.HAK:497) ELEKTRÝK TEKNÝKERÝ ALINACAKTIR Meslek Liselerinin Elektrik bölümünden mezun Þirketimizin ve Düðün Salonumuzun Elektrik sistemlerinden sorumlu olacak Askerlikle iliþkisi olmayan Elektrik Teknikeri alýnacaktýr Müracaat edecek adaylarýn þahsen baþvurmalarý gerekmektedir (Ç.HAK:504) ELEMANLAR ALINACAKTIR MUHASEBE DEPARTMANI VE SHOWROOMDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. KARAALEMDAR ÝNÞ.MALZ.TÝC.VE SAN A.Þ (Ç.HAK:468) Tel: 0(364) (pbx) (Ç.HAK:499) (Ç.HAK:514) Kiralýk Ýþyeri Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1 (Damak Lokantasý altý) 300 m2 (Ç.HAK:415) ÝÞ ÝLANI Firmamýz satýþ ve pazarlama departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere - Konusunda uzman - Yüksek gelir beklentisi olan - Ýþini seven kendine güvenen Ýþ arkadaþlarý arýyoruz. Mülakat lar saat arasý yapýlacaktýr. Adrese þahsen müracaat edilmelidir. ÝHLAS PAZARLAMA Adres: Gazi Cad. 3. Gazi Sk. 3/7 Segam Ýþ Merkezi (Ziraat Odasý Karþýsý) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM ELEMANLAR ALINACAKTIR Hizmet sektöründe çalýþabilecek esnek çalýþma saatlerine uygun genç, dinamik BAY AÞCI Yardýmcýsý ve Komi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM kapalý alaný olan iþyeri kiralýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmalarýmýzda görevlendirilmek üzere Bay Bayan elemanlar alýnacaktýr. Þamlý Yapý Ýnþ. San. Tic. A.Þ. Ýhtiþamlý Altýn Mücevherat Tic. San. A.Þ. (Ç.HAK:502) (Ç.HAK:480) ÞOFÖR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere SRC belgesi olan Týr Þoförleri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: (Yurt Yapý) Hýdýrlýk Cad. No: 30 ÇORUM TEL: Þamlýoðlu Döviz Tic. San. A.Þ Ýþ Arýyorum E sýnýfý SRC ve Psikoteknik ehliyetim var. Yük ve yolcu taþýmak için. Tel: Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Autocat programý kullanabilen Lazer programcýsý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Baþer Makina (Ç.HAK:464) (Ç.HAK:495) Organize San. Böl. 4. Cad. No: CUMA 27 ÞUBAT Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir.... TAÞINIYORUZ...! 2 MART 2015 tarihinden itibaren Küçük Sanayi Sitesi 14. cad. No: 72 ÇORUM adresindeyiz. TEL : FAX: KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝNDE SATILIK DÜKKANLAR K.Sanayi Sitesinde 101. Sokakta No: 3 (AKBANK ve GARANTÝ Bankasýnýn olduðu sokak) 3 adet yan yana içi yapýlý SATILIK KIYMETLÝ Dükkanlar (140 m2-145 m2-175 m2) (Ç.HAK:496) Ayrý ayrý veya bütün halinde satýlabilir AHLATCI KUYUMCULUK bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere aþaðýdaki niteliklere sahip "Serbest Muhasebeci Mali Müþavir" ve "Muhasebe Elemaný" takým arkadaþlarý aramaktayýz. SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR Genel Nitelikler * Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, * SMMM belgesi olan (Ýmza yetkisine sahip) * SMMM ofisi tecrübesi olan, * En az 3(üç) yýl göreviyle ilgili deneyim sahibi, * Finansal raporlamalarý, dönem sonu ve yýlsonu iþlemlerini yapabilen, * Genel Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi'ne hakim, * Tek düzen hesap planýna, KDV, Gelir vergisi ve SGK mevzuatýna hakim, * Kanuni beyannameleri (KDV, Muhtasar, Damga, Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi, BA/BS vb.) ve mali tablolarý hazýrlama konusunda bilgili, * Bilanço ve gelir tablosuna hakim, * Mutabakatlar konusunda deneyimi olan, * Analiz ve raporlama becerisine sahip, * Ofis programlarýný iyi derecede kullanabilen, * Sorumluluk alabilen, dikkatli, takipçi, titiz ve sonuç odaklý, * Evrak kayýt, tertip ve düzenine sahip, * Esnek çalýþma saatlerine ve yoðun çalýþma temposuna ayak uydurabilecek, * Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ, * Tercihen Ýngilizce bilen, * TAM ZAMANLI çalýþabilecek, * Bay / Bayan. MUHASEBE ELEMANI Genel Nitelikler * En az lise mezunu, * Tek Düzen Hesap Planý'na hakim, * Ýlgili mevzuat, kanun, yönetmelik vb. hakkýnda bilgi sahibi, * Göreviyle ilgili en az 2(iki) yýl tecrübeye sahip, * Ofis programlarýný iyi derecede kullanabilen, * Evrak kayýt, tertip ve düzenine sahip, * Sorumluluk alabilen, dikkatli, takipçi, titiz ve sonuç odaklý, * Esnek çalýþma saatlerine ve yoðun çalýþma temposuna ayak uydurabilecek, * Askerlik hizmetini tamamlamýþ, * Bay. Müracaatlarýn 1(bir) adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý rica olunur.. Eðridere Caddesi No:17 / Çorum Tel: (364) Faks: (364) (Ç.HAK:509)

20 Çorum Belediyespor un yarýn Manavgatspor ile deplasmanda oynayacaðý maçý Ankara bölgesi hakemlerinden Gürel Uzuner yönetecek. Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre Manavgatspor ile Çorum Belediyespor arasýndaki maçý yönetecek Gürel Uzuner geçtiðimiz sezon Bölgesel Amatör Lig Baraj maçýnda iki Çorum temsilcisi Ýskilipgücüspor ile Ulukavakspor takýmlarý arasýndaki maçta düdük çaldý. Genç Ankara bölgesi hakemi Gürel Uzuner in yardýmcýlýklarýný ise Ankara dan Mehmet Sinan Akgül ve Konya dan Hulusi Akýrþan yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Efe Tanrýverdi. Bayraklý 2. ligde düdük çalacak MHK üst üste üçüncü hafta Celal Bayraklý ya görev verdi. Pazar günü Ýstanbul da 2. ligde Tepecikspor- Gümüþhanespor arasýndaki maçý yönetecek. Celal Bayraklý ya üst üste üçüncü haftada görev. Merkez Hakem Kurulu ilk göreve geldiði dönemde unuttuðu Celal Bayraklý yý görev verdiði ilk maçtan itibaren gösterdiði performansla hatýrladý ve bu hafta da 2. ligde görev verdi. 2. Lig Kýrmýzý Grupta 1 Mart pazar günü Tepecik Stadý nda Tepecikspor ile Gümüþhanespor arasýnda oynanacak maçta Celal Bayraklý nýn yardýmcýlýklarýný ise Rize den Fethi Kayýþ ve Trabzon dan Turgay Emre Memiþoðlu yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Ordu dan Volkan Þeker. Turgay ilk kez kadroda yok Çorum Belediyespor da sezon baþýndan buyana ilk kez Turgay yarýn oynanacak Manavgat maçý kadrosuna alýnmadý. Çorum Belediyespor da yarýn Manavgatspor ile oynanacak maçýn kadrosu açýklandý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal sezon baþýndan bu yana ilk kez Turgay ý kadroya almadý. Dün yapýlan antrenmanýn ardýndan açýklanan maç kadrosunda geçen haftadan farklý olarak Turgay ve Ýmam yer almazken yerlerine Murathan ve Furkan dahil edildi. Manavgatspor maçý kafilesi dün akþam saat da yola çýktý. Bu sabah Manavgat da kamp yapacaðý otele yerleþen kýrmýzý siyahlý takým akþam saatlerinde yapacaðý ter idmaný ile hazýrlýklarýný tamamlayacak. Manavgat provasý kýsa sürdü Manavgat maçýnýn hakemi Ankara dan Ýskilipgücü-Ulukavakspor arasýnda geçen sezon oynanan BAL baraj maçýný yöneten Ankara dan Gürel Uzuner yarýnki Manavgat maçýnýn hakemi Çorum Belediyespor yarýn Manavgatspor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çalýþma ile tamamladý. Nazmi Avluca sahasýnda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde yapýlan antrenmana sakatlýðý devam eden Ýmam dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketlerinin ardýndan dar alanda pas çalýþmasý yaptýran Ýncedal daha sonra uzun pas ve son bölümde de çift kale maç yaptýrdý. Takýmýn dün gece yola çýkmasý nedeniyle çift kaleyi oldukça kýsa tutar Ýncedal futbolculardan devamlý çabuk pas yapmalarý konusunda uyarýlarda bulundu. Kýrmýzý Siyahlý takým bu çalýþma ile Manavgat maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý. Osmancýkspor Yönetimi nden kaymakam Üçüncü ye forma Birinci Amatör Küme Büyükler Liginde þampiyonluk için mücadele eden Osmancýkspor un yöneticileri Kay- Kaymakam Sezgin Üçüncü ye ismi yazýlý forma verildi makam Sezgin Üçüncü yü ziyaret ederek bilgi verdi. Osmancýkspor un 35 puanla lider durumda olduðunu belirten Kulüp Baþkaný Fatih Ergün Kulüp olarak lig baþýnda iddialý bir takým oluþturduk. Yönetim olarak takýma çok büyük önem ver- Tekvando Milli takýmýnýn dik. Verdiðimiz emeðin Hollanda da karþýlýðýný aldýk. Osmancýk Spor þu anda ligde 35 katýlacaðý turnuvada Ýlhan Aþkýn antrenör puanla lider. Hedefimiz olarak görev Bölgesel Amatör Lig yapacak Mart tarihleri arasýnda Hollanda nýlübü (BAL). Bu hedefe de çok yakýnýz dedi. Osmancýkspor Ku- Yönetim Kurulu Eindhoven Üyesi Sakin Bilge de futbolda yýllardýr sonuca þehrinde yapýlacak olan G2 çok yaklaþýldýðýný belirterek gelinen noktanýn Os- turnuvasý Olimpiyatlara puan veren mancýk için büyük bir baþarý olduðunu ifade etti. önemli bir turnuva. Büyükler milli takýmý 2 Mart ta Ankara A n g o r a Ýlhan Aþkýn Osmancýkspor u yakýndan takip ettiðini kaydeden Kaymakam Üçüncü ise Osmancýkspor un Otel de kampa baþarýsýnýn bütün ilçenin girecek ve ardýndan Hollada da bu önemli turnuvada mücadele edecek. sevinci olduðunu belirtti. Spora her zaman destek Tekvando Milli takým antrenörü Ýlhan Aþkýn üç aydýr yoðun þekilde devam eden turnuva olimpiyat elemeleri çalýþmalarýnda Kulüpler Avrupa Þampiyonasý ve ardýndan Turkisp Open turnuvasýnda olmaya çalýþtýðýný kaydeden Üçüncü, Osmancýk Spora baþarýlarak dileyerek kulüp yöneticilerine teþekkür etti. baþarýlý sonuçlar alýndýðýný söyledi. Kulüp Baþkaný Fatih Ergün ile Yönetim Olimpiyatlar için milli takýmýn bir kafilesinin Mýsýr da mücadele ettiðini diðer sporcularýnda Hollanda da puan mücadelesi vereceklerini belirten Ýlhan Aþkýn Son olimpiyatta alýnan baþarýnýn ardýndan 2016 yýlýnda RÝO da yapýlacak Kurulu Üyeleri Sakin Bilge, Emrah Tüysüz, Kadir Delibaþ ve Gökhan Kent in bulunduðu ziyaret sonrasýnda kulüp yöneticileri Olimpiyatlarda da ayný baþarýyý yakalak Kaymakam ve beklentilerine cevap vermek istiyoruz. Üçüncü ye isminin yer aldýðý 19 numaralý Osmancýkspor formasý hedi- Bunun içinde çalýþmalar yoðun þekilde devam ediyor dedi. ye ettiler. Aþkýn a milli görev Hollanda da Mart ta yapýlacak G2 turnuvasýnda mücadele edecek Tekvando milli takýmýnda Ýllhan Aþkýn antrenör olarak görev Hitit den Ünilig de çifte galibiyet Hitit Üniversitesi Ünilig ikinci yarýsýna çifte galibiyetle baþladý. Erkek voleybol takýmý ve bayan hentbol takýmý günü galibiyetle kapattýlar. Erkekler D grubunda mücadele eden Hitit Üniversitesi grubundaki beþinci maçýnda dördüncü galibiyetini Sinop Üniversitesi önünde 3-0 lýk skorla aldý. Grupta Samsun 19 Mayýs Üniversitesi ile ayný puanla ilk iki sýrada yer alan Hitit Üniversitesi bu galibiyetle iddiasýný devam ettirdi. Hentbol da ise Hitit Üniversitesi bayan takýmý grupta ilk iki sýrayý garantileyerek final grubunda mücadele etmeyi garantilemiþti. Erkek takýmý ise önceki gün Aðrý Ýbrahim Çeçen Üniversitesi önünde zorlu bir mücadele sonunda rakibine üstünlük saðladý ve iddiasýný devam ettirdi. Hitit Üniversitesi dün Erzurum Kazým Karabekir Üniversitesi ile karþýlaþtý ve rakibine yenildi. Bu sonuçla Erzurum Üniversitesi gruptan birinci çýkmayý garantiledi. Hitit Üniversitesi son iki maçta evinde oynayacaðý Samsun ve Kastamonu maçlarýný kazanarak grup ikincisi olarak çýklayý amaçlýyor. Hitit Üniversitesi bayan voleybol takýmý gruptan birinci olarak çýktý ve final grubunda mücadele etme hakký kazandý Sorumluluk alýn Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, futbolculardan sorumluluk almalarý yerde görevden kaçmamalarýný ve sorumluluk almalarýný istedi. Dünki antrenman öncesinde futbolcularla bir toplantý yapan Ýncedal, Manavgat maçýnda þut, pas ve yardýmlaþma bunun sonucunda gol istediðini belirterek Osmancýkspor Yönetimi Ýlçe Kaymakamý Sezgin Üçüncü yü ziyaret ederek ismi yazýlý forma hediye etti. Baþkan Fatih Ergün hedefleri olan BAL a bir adým daha yaklaþtýklarýný belirterek taraftar desteði istedi. Gecer haftaki görüntüden kurtulmamýz gerekiyor. Futbol bir takým oyunu ve þut, pas, yardýmlaþma ve sonucunda da gol istiyorum. Herkesin bir görevi var ve kimse aldýðý görevde sorumluluktan kaçmasýn, Sorumluluk almanýz gereken yerde bunu alacaksýnýz ve gereðini yapacaksýnýz. Sorumluluktan kaçmayýn hiç bir zaman dedi. CUMA 27 ÞUBAT 2015

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Sorunlarýn temelini vergi kaybý oluþturmaktadýr

Sorunlarýn temelini vergi kaybý oluþturmaktadýr Prof. Dr. Arif Ersoy: Ýthal Kopya Anayasa ile Türkiye týkanmýþtýr Beraberindeki Partili heyet ile birlikte gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Prof. Dr. Arif Ersoy Türkiye olarak zor bir süreç üzerinden

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Vergi Rekortmenlerine plaketleri verildi

Vergi Rekortmenlerine plaketleri verildi TOKÝ Þehit Þükrü Özyol öðrencilerinden Aðrýlý öðrencilere yardým eli TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu'ndan Aðrý'nýn Kaçmaz Köyü'ne yardým eli uzandý.toký Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu öðretmen ve öðrencileri

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ülkücüler külliye açtý

Ülkücüler külliye açtý Kurt tan ilk mesaj AK Parti Çorum Boðazkale Ýlçe Baþkanlýðý'nýn danýþma meclisi toplantýsý yapýldý. AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, kadýn

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

Atýf Hoca nýn hakkýný teslim ettik

Atýf Hoca nýn hakkýný teslim ettik Öðrencilere sevdiði iþi yapmalarýný öðütleyen Mustafa Gülþen; Baþarýnýn anahtarý iþinizi önemsemek Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okukul nun davetlisi olarak öðrencilerle bir araya gelen Ýþadamý

Detaylı