ISSN BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ

2 CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7406, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 77 NUMBER: 2010/08 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7406, 7407 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2012

3 S U N U Þ Bilimsel ve teknolojik gelißmenin bir sonucu olarak ortaya Ýkan bilgi patlamasý, baß dšndÿrÿcÿ bir hýzla insaný epe evre sarmaktadýr. ÜnsanÝn bu bilgi patlamasýndan en iyi ve en verimli bir ßekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yÿksek dÿzeyde kullanabilmesine baûlýdýr. aûýmýzda bÿyÿk bir hýzla artan internet kullanýmý bilgi erißim teknolojisinin hangi dÿzeye ulaßtýûýnýn bir gšstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse kl sik basýlý materyaller aracýlýûý ile bilgiye ulaßmak yaßadýûýmýz aûda bilgi toplumu olmanýn vazge ilmez unsurlarýndan biridir. Bu nedenle; geriye dšnÿk bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yšnelik pl n ve programýn yapýlabilmesinde bibliyografik alýßmalarýn šnemli bir yeri vardýr. Ulusal bir bibliyografya niteliûi taßýyan TŸrkiye BibliyografyasÝ 1928 yýlýndan beri yayýnlanmakta olup 2527 sayýlý Basma YazÝ ve Resimleri Derleme KanunuÕna gšre derlenerek, Milli KŸtŸphaneÕye gšnderilen yayýnlara ait bibliyografik kayýtlardan olußur. TŸrkiye BibliyografyasÝ daha šnce basýlý ortamda hazýrlanmakta iken, gelißen bilgi ve iletißim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yýlýna ait sayýlardan itibaren CD ortamýna, taßýnarak yayýnlanmaya baßlanmýßtýr. AramaÐtarama šzelliûi ve PDF formatýyla hizmete sunulan bu alýßmanýn araßtýrmacýlara kolaylýklar saûlamasýný diliyoruz. Milli KŸtŸphane olarak yeni projelerle deûerli bilim adamý ve araßtýrmacýlarýmýza daha iyi hizmetler sunmak dileûiyle. Tuncel ACAR Milli KŸtŸphane BaßkanÝ iii

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library vi

5 N S Z T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayýlý Basma YazÝ ve Resimleri Derleme Kanunu'na gšre derlenerek, Mill KŸtŸphane'ye gšnderilen yayýnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini i eren bibliyografik kayýtlardan olußur. TB ilkin 1928 yýlýnda, o zamanki Maarif Vek leti tarafýndan yayýnlanmaya baßlamýß, 1935 yýlýnda bibliyografyanýn yayýn sorumluluûunu Derleme MŸdŸrlŸÛŸ devralmýß ve 1955 yýlýndan itibaren de Mill KŸtŸphane tarafýndan hazýrlanmaya baßlanmýßtýr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama KurallarÝ) 2.bs revizyonuna gšre kataloglanmakta ve Dewey Onlu SÝnÝflama 20. edisyonuna gšre sýnýflanmaktadýr. Kataloglama ve SÝnÝflama Þube MŸdŸrlŸÛŸ, SŸreli YayÝnlar Þube MŸdŸrlŸÛŸ ile Kitap DÝßÝ Materyaller Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanan bibliyografik kayýtlar Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'ne gšnderilir, bibliyografya dÿzenine uygun hale getirildikten sonra aylýk olarak yayýnlanýr Ocak fasikÿlÿnden itibaren bilgisayara dayalý olarak ÝkarÝlan TB, 1993 Ocak fasikÿlÿnden sonra yeni bir bilgisayar programý kullanýlarak hazýrlanmaya baßlanmýßtýr. Yeni bilgisayar programýyla birlikte, bibliyografyada dÿzen ve i erik a ÝsÝndan bir takým yenilikler yapýlmýßtýr. Bibliyografik kayýtlar, ilgili olduklarý konular altýnda tÿrlerine gšre bšlÿmlenerek listelenmißtir. Bunlar sýrasýyla ßšyledir: 1. Kitaplar, 2. SŸreli YayÝnlar, 3. Gšrsel-Üßitsel Materyaller. Bibliyografik kayýtlar listelenirken, šncelikle esas alýnan konu numaralarýdýr. AynÝ konu numarasýnda yer alan bibliyografik kayýtlar ise alfabetik olarak listelenmißtir. Konu numaralarý, her bibliyografik kaydýn sonunda ayrýca belirtilmißtir. Üki veya daha fazla konu numarasýna sahip bibliyografik kayýtlar erißilebilirliûi kolaylaßtýrmak amacýyla ilgili bšlÿmlerde yinelenmektedir. Ülk konu numarasý bibliyografik kayýtlarýn sol Ÿst kšßesinde bulunur ve dizinlerden ulaßýmý saûlar. Fakat gšnderme yapýlan bibliyografik kayýtlarýn baßýnda konu numaralarý yer almaz. Eserin Mill KŸtŸphane'deki yer numarasý, bibliyografik kayýtlarýn saû Ÿst kšßesinde verilmektedir. Her fasikÿlÿn sonunda yazar adlarý, eser adlarý, sÿreli yayýn adlarý, gšrsel ißitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak Ÿzere altý ayrý dizin bulunur. YÝllÝk dizinlerde, fasikÿl numaralarý Romen rakamlarýyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en šnemli aracý olan TB, 1993 Ocak fasikÿlÿnden itibaren, yukarýda a Ýklanan bi im ve i erikte yayýnlanmaktadýr yýlýna ait fasikÿllerden itibaren TŸrkiye BibliyografyasÝ, CD ortamýnda aylýk olarak Ÿretilmeye baßlanmýßtýr. AyrÝca yýllýk dizinle birlikte yýllýk olarak da hazýrlanmasý planlanmaktadýr. v

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data vi

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. vii

8 KISALTMALAR anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrýca bakýnýz ayr. bkz. bakýnýz bkz. Band (Almanca) Bd. basý bs. basýlýß bsl. basým bs. baský bsk. baßlangý bßl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bšlÿm, -Ÿ blm. bulletin bull. BŸlten, -i BŸlt. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. Ýkaran, -lar Ýk. izen, -ler iz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dýßkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doûum, -u d. dokÿman dok. dÿzenlenmiß dznlm. dÿzenleyen dznl. edition ed. Ždition Žd. englarged enl. engraved engr. Eser adý (baßka) E.a. (b) Eser adý (paralel) E.a. (p) Eser adý E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikÿl fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoûraf fotog. ABBREVIATIONS gelißtirilmiß gelißt. genißleten gnßl. genißletilmiß gnßlm. government govt. gšzden ge iren gšzd. ge. gšzden ge irilmiß gšzd. g rlm. grafik grf. harita, -lar hrt. hazýrlayan, -lar haz. herausgegeben hrsg. hour, -s hr. Incorporated Inc. i kapak i.k. id est i.e. iûreti ad iûr. ad ilave eden ilv. ed. ilave, -ler ilv. illustrated illus. illustration, -s illus. imtiyaz sahibi imt. sah. including incl. Üntroduction Üntrod. Üsadan nce Ü.. Üsadan Sonra Ü.S. ißbirliûi eden-ler ißb. ed. ißleyen, -ler ißl. katlanmýß, katlý katl. kesim ksm. kýsaltan ksl. kýsaltýlmýß kslm. kißisel yayýn kiß. yay. levha lvh. Limited Ltd. metni hazýrlayan, -lar met. haz. milimetre mm. muharrir mhr. mukaddeme mkd. mÿdÿr, -lÿûÿ md., mdl. mÿessis, -i mÿes. mÿstensih mÿst. mÿtercim mtrc. nakleden nakled. naßir nßr. neßreden neßred. neßriyat mÿdÿrÿ neßr. md. new series new. ser. notlar ekleyen, -ler notl. ekl. notlar ilave eden. -ler not. ilv. ed. nouveau, nouvelle nouv. number, -s no. numbered numb. numer nr. numero (FransÝzca) no. viii

9 KISALTMALAR numero (Üspanyolca) no. numero (Üsve e) no. numero (Ütalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. OrtaklÝk, -Ý Ort. šnsšz šns. šnsšz yazan, -lar šns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planß numarasý pln. nu. planß pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleßtirilmiß sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. se en, -ler se. se ilmiß se il. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sÿtun st. ßekil ßkl. ßerheden ßerhed. Þirket, -i Þt., Þti. Þube, -si Þb. tablo tbl. tahminen thm. takým tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercÿman terc. Territory Ter. týpký basým tpk. bs. týpký baský tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. TŸrkiye BibliyografyasÝ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantý, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve baßkalarý v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaßýk yak. yaprak y. yayýn yay. yayýnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yÿzyýl yy. ix

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar BÜBLÜYOGRAFYA Belirli yerlerden gelen eserlerin Belirli konulardaki eserlerin K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME DiÛer bilgilendirme kaynaklarý GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER DiÛer dillerde GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK MŸzecilik (MŸze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefe eûitimi, araßtýrmasý Felsefede insan tÿrleri Felsefenin tarihi ele alýnýßý METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) Ontoloji (VarlÝkbilim) EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK Epistemoloji (Bilgi kuramý) Determinizm ve indeterminizm ÜnsanlÝk NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) BELÜRLÜ FELSEFÜ OKULLAR Eleßtirel felsefe DoÛalcÝlÝk ve ilgili sistemler DiÛer felsefi sistemler PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) Siyasal etik Ekonomik ve meslek etiûi ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi MODERN BATI FELSEFESÜ Britanya AdalarÝ DiÛer coûrafi bšlgeler DÜN HÝristiyanlÝÛÝn felsefesi...28

11 220 KUTSAL KÜTAP Ünciller ve Olaylar HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ Üsa Mesih ve ailesi HIRÜSTÜYAN AHLAKI VE ÜBADET DÜNBÜLÜMÜ Übadet edebiyatý HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar GENEL ÜSTATÜSTÜKLER Asya'nÝn SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler Yasama sÿreci EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler Belirli yargý yetki ve alanlarý hukuku KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de...120

12 355 Askerlik bilimi Piyade kuvvetleri ve savaßý Bindirilmiß kuvvetler ve savaßý Deniz kuvvetleri ve savaßý TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler Sigorta EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim Yetißkin eûitimi MŸfredat YŸksekšÛretim TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK Ü ticaret UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Posta iletißimi Ületißim TelekomŸnikasyon Demiryolu taßýmacýlýûý Su, hava, uzay taßýmacýlýûý TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Giyim ve kißisel gšrÿnÿm Ev yaßamýna ait adetler Genel adetler GšrgŸ kurallarý Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM Standart kullaným T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin yapýsal sistemi (grameri) TŸrk e'nin tarihi, coûrafi gelißimi TŸrk e'nin kullanýmý OsmanlÝca ve diûer TŸrk dilleri ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce ile ilgili sšzlÿkler Üngilizce'nin kullanýmý Almanca'nÝn yapýsal sistemi (grameri) Almanca'nÝn kullanýmý ROMAN DÜLLERÜ FRANSIZCA FransÝzca'nÝn yapýsal sistemi (grameri)...170

13 448 FransÝzca'nÝn kullanýmý ÜTALYAN, RUMEN, RETO-RUMEN DÜLLERÜ Rumence ve Reto-Rumen dilleri DÜÚER DÜLLER DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK eßitli SšzlŸkler ve ansiklopediler EÛitim, araßtýrma, ilgili konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß MATEMATÜK Cebir ve sayý kuramý Aritmetik Topoloji Geometri OlasÝlÝklar ve uygulamalý matematik ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Belirli gšk cisimleri ve olaylarý FÜZÜK IßÝk ve parafotik olaylar IsÝ KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Fiziksel ve kuramsal kimya Analitik kimya Ünorganik kimya Organik kimya Mineraloji YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Kaya bilim (Petroloji) Ekonomik jeoloji Asya yerbilimleri YAÞAM BÜLÜMLERÜ Ünsan ÝrklarÝ Fiziksel antropoloji Biyoloji Evrim ve genetik (kalýtýmbilim) Mikrobiyoloji Biyolojik šrneklerin toplanmasý BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim Cryptogamia (Tohumsuz bitkiler) ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) Zooloji (Hayvanbilim) OmurgasÝzlar (Invertebrates) SoÛukkanlÝ omurgalýlar BalÝklar Aves (Kußlar) Mammalia (Memeliler)

14 600 TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) Ücatlar ve patentler TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi HastalÝk oranlarý, korunma Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Madencilik ve ilgili ißler Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi Ünßaat mÿhendisliûi Hidrolik (su) mÿhendisliûi evre koruma mÿhendisliûi MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Teknikler, gere ler, malzemeler Tarla ve plantasyon ŸrŸnleri Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk Bah e bitkileri (Bah ecilik, hortikÿltÿr) HayvancÝlÝk MandÝracÝlÝk ve ilgili ŸrŸnler AvcÝlÝk, balýk ÝlÝk, koruma EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Yemekler ve yemek servisi Dikiß, giyim, kißisel yaßam Kamuya ait evlerin yšnetimi ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER BŸro hizmetleri Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ PatlayÝcÝlar, yakýtlar teknolojisi GÝda teknolojisi Seramik ve ilgili teknolojiler Metalurji ÜMALAT Kereste ißleme, ahßap ŸrŸnler, mantar BÜNALAR Ünßaat malzemeleri YardÝmcÝ inßaat uygulamalarý...236

15 693 Belirli tip malzemeler SANATLAR G ZEL SANATLAR Felsefe ve kuram eßitli konular zel konular EÛitim, araßtýrma ilgili konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatý) Peyzaj mimarlýûý (Peyzaj tasarýmý) MÜMARLIK Mimari yapý 'den 1399'a kadar mimarlýk 'den buyana mimarlýk Kamu yapýlarý Dini ve benzeri ama lý binalar Konutlar ve ilgili binalar PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK Grek, EtrŸsk, Roma heykeltraßlýûý Oyma ve oymacýlýk NŸmismatik ve mÿhÿrcÿlÿk Seramik sanatlarý ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler izim ve konusuna gšre izimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarý Ü dekorasyon RESÜM SANATI VE RESÜMLER Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß GRAFÜK SANATLAR BASKI ÜÞLERÜ BaskÝlar FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR FotoÛraf ÝlÝk alanlarý ve tÿrleri FotoÛraflar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Vokal mÿzik Klavyeli algýlar ve diûer algýlar Telli algýlar (Kordofonlar) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Salon oyunlarý ve eûlenceleri Salon beceri oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý BalÝk ÝlÝk, avcýlýk, atýcýlýk EDEBÜYAT VE RETORÜK

16 801 Felsefe ve kuram Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e sšylevler TŸrk e mektuplar TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda mektuplar Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca roman ve hikaye Almanca denemeler Almanca eßitli eserler DiÛer Cermen (Teutonik) edebiyatý LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca denemeler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca roman ve hikaye Ütalyanca denemeler KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Klasik Yunan dramatik ßiir ve tiyatrosu Modern Yunan edebiyatý DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarih sšzlÿkleri ve ansiklopedileri Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT YeryŸzeyinin grafik sunumu Avrupa'da coûrafya ve seyahat Asya'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Toplumsal bilimlerdeki kißiler Edebiyat, tarih, biyografi, ßecere alanýndaki kißi Þecere, isimler, nißanlar (insignia) 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ...317

17 'ya kadar Ütalya 'a kadar diûer bšlgeler Üngiltere ve Galler Orta Avrupa Almanya DoÛu Avrupa Sovyetler BirliÛi Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU OrtadoÛu (YakÝndoÛu) Orta Asya GENEL AFRÜKA TARÜHÜ MÝsÝr ve Sudan GENEL KUZEY AMERÜKA TARÜHÜ Birleßik Devletler (ABD)...336

18 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2010 AD AkdaÛ, Beyza nemlilik testleri : "paket program uygulamalý" "týp alanýnda uygulamalar" / Beyza AkdaÛ, Kadir SŸmbŸloÛlu. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : HatiboÛlu YayÝnevi, s. : tbl. ; 24 cm. Ñ (HatipoÛlu YayÝnlarÝ ; 154. YŸksek šûretim dizisi ; 52. SŸmbŸloÛlu dizisi ; 10) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [26.00 TL]. I. SŸmbŸloÛlu, Kadir. I III. Seri AD SŸmbŸloÛlu, Kadir nemlilik testleri uygulama kitabý : sorular ve a ÝklamalÝ yanýtlar / Kadir SŸmbŸloÛlu, Beyza AkdaÛ. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : HatiboÛlu YayÝnevi, s. : tbl. ; 24 cm. Ñ (HatipoÛlu YayÝnlarÝ ; 153. YŸksek šûretim dizisi ; 51. SŸmbŸloÛlu dizisi ; 9) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [13.00 TL]. I. AkdaÛ, Beyza. I III. Seri Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2010 AD DoÛan, Übrahim PIC : compactflash uygulamalarý / Übrahim DoÛan. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Papatya YayÝncÝlÝk, s. : ßkl, tbl, ; 24 cm. Kaynak a eser sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL AD SilahtaroÛlu, Gškhan Sistem analizi ve tasarýmý. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Papatya YayÝncÝlÝk, s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Kaynak a: 215 s. S.N.: ; D.M ISBN : TL BD Tennant, Roy Internet el kitabý / Roy Tennant, John Ober, Anne G. Lipow ; evirenler: Yaßar Tonta...[ve baßkalarý]. Ñ 2. bs. Ñ Ankara : TŸrk KŸtŸphaneciler DerneÛi, x, 170 : ßkl. ; 28 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; B.N. 1996/2-271 ISBN : [6.00 TL]. I. Ober, John. II. Lipow, Anne G. III. Tonta, Yaßar. IV. E.a BD Tennant, Roy Internet el kitabý / Roy Tennant, John Ober, Anne G. Lipow ; eviren: Yaßar Tonta...[ve baßkalarý]. Ñ 2. bsk. Ñ Ankara : TŸrk KŸtŸphaneciler DerneÛi, s. : res ; 28 cm. Ñ (TKD Genel Merkezi YayÝnÝ ; 22) S.N.: ; S.N. 1996/2-271 ISBN : [10.00 TL]. I. Ober, John. II. Lipow, Anne G. III. Tonta, Yaßar. IV. E.a. V. Seri Bilgisayar programlama, programlar 2010 AD GŸrbŸz, Ali YazÝlÝm test mÿhendisliûi / Ali GŸrbŸz. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Papatya YayÝncÝlÝk EÛitim, s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : TL

19 2010 AD Demirkol, Zafer, C# ile ASP.net 3.5 / Zafer Demirkol. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Kodlab YayÝn DaÛÝtÝm, xviii, 590 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Kodlab ; 1) S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AD Gelißken, UÛur Flash CS4 ve uygulamalar ile actionscript 3.0 / UÛur Gelißken. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Kodlab YayÝn DaÛÝtÝm, s. : res. ; 24 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [29.50 TL] BD Software kataloûu, Ñ Üstanbul : Vogel, [2002?] 250 s. : rnk. res. ; 30 cm. S.N.: ; B.N. 2000/ [4.50 TL] BÜBLÜYOGRAFYA 015 Belirli yerlerden gelen eserlerin 2010 BD BaÛdatlÝ Üsmail Paßa, Keßf-El-Zunun Zeyli / BaÛdatlÝ Üsmail Paßa ; hazýrlayan: RÝfat Bilge. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : MEB, c. "2." (1000 s.) ; 33 cm. Metin Fars a ; Arap alfabesi. S.N.: ; B.N. 2000/ [40.00 Tl]. I. Bilge, RÝfat. I BD BaÛdatlÝ Üsmail Paßa, Keßf-El-Zunun Zeyli / BaÛdatlÝ Üsmail Paßa ; hazýrlayan: Þerefettin Yaltkaya, RÝfat Bilge. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : MEB, c. "1." (1000 s.) ; 33 cm. Metin Fars a ; Arap alfabesi. S.N.: ; B.N. 2000/ [40.00 TL]. I. Yaltkaya, Þerefettin. II. Bilge, RÝfat. III. E.a BD K tip elebi, Keßf-el-Zunun / Katip elebi ; hazýrlayanlar: Þerefettin Yaltkaya, RÝfat Bilge. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : MEB, c. "1." (1000 s.) ; 33 cm. TŸrk e metin i erir. Metin Fars a ; Arap alfabesi. S.N.: ; B.N. 2000/ [40.00 TL]. I. Yaltkaya, Þerefettin. II. Bilge, RÝfat. III. E.a BD K tip elebi, Keßf-El-Zunun / Katip elebi ; hazýrlayanlar: Þerefettin Yaltkaya, RÝfat Bilge. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : MEB, c. "2." (1000 s.) ; 33 cm. Metin Fars a ; Arap alfabesi. S.N.: ; B.N. 2000/ [40.00 TL]. I. Yaltkaya, Þerefettin. II. Bilge, RÝfat. III. E.a AD TŸrkiye basmalarý toplu kataloûu : Arap harfli TŸrk e eserler ( ) / hazýrlayanlar: MŸjgan Cunbur...[ve baßkalarý]. Ñ Ankara : KŸltŸr BakanlÝÛÝ, c. "5." (vi, 326 s.) ; 24 cm. Ñ (KŸltŸr BakanlÝÛÝ yayýnlarý ; Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ yayýnlarý ; 39. Kataloglar dizisi ; 15) Üngilizce eseradý: The union catalogue of Turkey's printed books Turkish publications in Arabic letters. Ü indekiler: 5.c.: H. S.N.: ; B.N. 99/ ISBN : [2.5 TL]. I. Cunbur, MŸjgan. II. Seri

20 2010 BD AtatŸrk KitaplÝÛÝ Muallim Cevdet Ferman-Berat ve vakfiyeleri alfabetik kataloûu / hazýrlayan: HŸseyin TŸrkmen ; fotoûraflar: HŸseyin Þakir redi. Ñ Üstanbul : Üstanbul BŸyŸkßehir Belediye BaßkanlÝÛÝ KŸtŸphane ve MŸzeler MŸdŸrlŸÛŸ, 2001 (Sade Ofset) vi, 58 s. : res. (bzs. rnk.) ; 28 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; B.N. 2002/ ISBN : [2.00 TL]. I. TŸrkmen, HŸseyin. II. redi, HŸseyin Þakir BD Baßkent niversitesi KŸtŸphanesi Baßkent niversitesi kÿtÿphanesi sÿreli yayýnlar kataloûu = Baßkent University Library serials catalog / hazýrlayan: Deniz TŸmer. Ñ Ankara : Baßkent niversitesi, s. ; 29 cm. Metin, TŸrk e - Üngilizce paralel. S.N.: ; B.N. 2001/ [5.00 TL]. I. TŸmer, Deniz. I II(p) Belirli konulardaki eserlerin 2010 BD Tarihi deniz arßivi belge kataloûu / [hazýrlayan]: Deniz Kuvvetleri KomutanlÝÛÝ Deniz MŸzesi KomutanlÝÛÝ. Ñ Üstanbul : Deniz Kuvvetleri KomutanlÝÛÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ, c. "15." (193 s.) ; 29 cm. Ñ (Deniz Kuvvetleri KomutanlÝÛÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ. Tarihi eserleri dizisi ; 32) Dizin vardýr. S.N.: ; B.N. 2003/4-620 [3.50 TL]. I. Deniz Kuvvetleri KomutanlÝÛÝ Deniz MŸzesi KomutanlÝÛÝ. II. Seri BD Tarihi deniz arßivi belge kataloûu / [hazýrlayan]: Deniz Kuvvetleri KomutanlÝÛÝ Deniz MŸzesi KomutanlÝÛÝ. Ñ Üstanbul : Deniz Kuvvetleri KomutanlÝÛÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ, c. "14." (237 s.) ; 29 cm. Ñ (Deniz Kuvvetleri KomutanlÝÛÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ. Tarihi eserleri dizisi ; 31) Dizin vardýr. S.N.: ; B.N. 2003/4-620 [3.50 TL]. I. Deniz Kuvvetleri KomutanlÝÛÝ Deniz MŸzesi KomutanlÝÛÝ. II. Seri BD 4843 Sadberk HanÝm MŸzesi KŸtŸphanesi yýllýklar : s ln meler, nevs ller ve takv mler / yayýna hazýrlayan: Üsmail Bakar ; fotoûraf: Selamet TaßkÝn. Ñ Üstanbul : Sadberk HanÝm MŸzesi, , , AD Duman, Hasan BaßlangÝcÝndan harf devrimine kadar OsmanlÝ-TŸrk sÿreli yayýnlar ve gazteler bibliyografyasý ve toplu kataloûu, = A Bibliography and union catalogue of Ottoman- Turkish serial and newspapers from beginning to the introduction. Ñ Ankara : Enformasyon ve DokŸmantasyon Hizmetleri VakfÝ, c."2." (viii, s.) ; 24 cm. 2.c.: O-Z. Metin, TŸrk e-üngilizce-arap a paralel. S.N.: ; B.N. 2003/ ISBN : [25.00 TL]. I(p) AD Fedak r, Selami zbek halk edebiyatý bibliyografyasý, ( ) / Selami Fedak r, Cabbar Üßankul. Ñ 1. bsk. Ñ Üzmir : Ege niversitesi, s. ; 24 cm. Ñ (Ege niversitesi Edebiyat FakŸltesi YayÝnlarÝ ; 160) Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 TL]. I. Üßankul, Cabbar. I III. Seri

21 020 K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME 2010 AD KitabÝ kapaûýna gšre yargýlama! : yaßayan kÿtÿphane dÿzenleyici rehberi / Ronni Abergel...[ve baßkalarý] ; evirmen: YiÛit AksakoÛlu. Yaßayan kÿtÿphane : Üstanbul deneyimi / GŸlesin Nemutlu, Erhan Okßak. Ñ Üstanbul : Toplum GšnŸllŸleri VakfÝ, , 27 s. : fotoû. ; 24 cm. Üki kitap birarada verilmißtir. zgÿn eseradý: Birinci kitap (Don't judge a book by its cover! The living Library Organiser's guide). Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [9.00 TL]. I. Abergel, Ronni. II. AksakoÛlu, YiÛit. III. Nemutlu, GŸlesin. IV. Okßak, Erhan. V. E.a BD Soysal, zer TŸrk kÿtÿphaneciliûi / zer Soysal. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : KŸltŸr BakanlÝÛÝ KŸtŸphaneler Genel MŸdŸrlŸÛŸ, c."1." (175 s.) ; 33 cm. Ñ (KŸltŸr BakanlÝÛÝ yayýnlarý ; KŸtŸphaneler Genel MŸdŸrlŸÛŸ kÿtÿphanecilik dizisi ; 31) Kaynak a: ss. Ü indekiler: Geleneksel yapý' dan yeniden yapýlanýßa' a. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. Metin TŸrk e; Almanca šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2001/4-785 ISBN : [20.00 TL]. II. Seri BD Soysal, zer TŸrk kÿtÿphaneciliûi / zer Soysal. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : KŸltŸr BakanlÝÛÝ KŸtŸphaneler Genel MŸdŸrlŸÛŸ, c."2." (528 s.) : res. ; 33 cm. Ñ (KŸltŸr BakanlÝÛÝ yayýnlarý ; KŸtŸphaneler Genel MŸdŸrlŸÛŸ kÿtÿphanecilik dizisi ; 31) Ü indekiler: Belgeler, kÿtÿphane tÿrleri; gšrevlendirme ilkeleri. S.N.: ; B.N. 2001/4-785 ISBN : [20.00 TL]. II. Seri BD Soysal, zer TŸrk kÿtÿphaneciliûi / zer Soysal. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : KŸltŸr BakanlÝÛÝ KŸtŸphaneler Genel MŸdŸrlŸÛŸ, c."5." (461 s.) : res., fotoû., ßkl. ; 33 cm. Ñ (KŸltŸr BakanlÝÛÝ yayýnlarý ; KŸtŸphaneler Genel MŸdŸrlŸÛŸ kÿtÿphanecilik dizisi ; 31) Ü indekiler: Belgeler, yazýtlar/yapý, XVII. yy. ilk yarý - XIX. yy. ilk eyrek. S.N.: ; B.N. 2001/4-785 ISBN : [20.00 TL]. II. Seri BD Soysal, zer TŸrk kÿtÿphaneciliûi / zer Soysal. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : KŸltŸr BakanlÝÛÝ KŸtŸphaneler Genel MŸdŸrlŸÛŸ, c."6." (479 s.) : res., fotoû., tbl. ; 33 cm. Ñ (KŸltŸr BakanlÝÛÝ yayýnlarý ; KŸtŸphaneler Genel MŸdŸrlŸÛŸ kÿtÿphanecilik dizisi ; 31) Ü indekiler: Belgeler, yazýtlar/yapý, XIXI. yy. ilk eyrek - XX. yy. ilk eyrek. S.N.: ; B.N. 2001/4-785 ISBN X : [20.00 TL]. II. Seri BD Wester, Ursula Das bibliothekswesen der TŸrkei : mit besonderer brÿcksichtigung der šffentlichen bibliotheken / Ursula Wester. Ñ Berlin : Humboldt- Universitat, s. : tbl ; 30 cm. Kaynak a: ss.. S.N.: ; B.N. 2005/ [30.00 TL] DiÛer bilgilendirme kaynaklarý 2010 AD Demirci, Cafer, Kitaplar konußuyor / Cafer Demirci ; editšr: Bekir YÝldÝz. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : [yayl.y.], 2010 (DŸzey MatbaacÝlÝk)

22 90 s. : res. ; 19 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 TL]. I. YÝldÝz, Bekir. I GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER 039 DiÛer dillerde 2010 BD Alfabetik okul ansiklopedisi. Ñ [Üstanbul] : Gšrsel YayÝnlar, c. "2." ( ss.) : res. (bazýsý), hrt. ; 27 cm. S.N.: ; S.N. 92/ [5.00 TL] BD Alfabetik okul ansiklopedisi. Ñ [Üstanbul] : Gšrsel YayÝnlar, c. "3." ( ss.) : res. (bazýsý), hrt., ßkl. ; 27 cm. S.N.: ; S.N. 92/ [5.00 TL] BD Alfabetik okul ansiklopedisi. Ñ [Üstanbul] : Gšrsel YayÝnlar, c. "4." ( ss.) : res. (bazýsý), hrt., ßkl. ; 27 cm. S.N.: ; S.N. 92/ [5.00 TL] s. : res., tbl. ; 23 cm. Kaynak a makale sonlarýndadýr. S.N.: ; B.N. 2010/4-833 ISBN : [8.00 TL] , BD Asker mÿze = Military museum / hazýrlayanlar: Burhan EmiroÛlu...[ve baßkalarý]. Ñ Üstanbul : Ak YayÝnlarÝ, s. : fotoû. ; 30 cm. Ñ (Ak YayÝnlarÝ. Sanat kitaplarý serisi ; 6) Metin, TŸrk e-üngilizce paralel. S.N.: ; B.N. 87/ [5.00 TL]. I. EmiroÛlu, Burhan. I(p). III. Seri BD Sadberk HanÝm MŸzesi KŸtŸphanesi yýllýklar : s ln meler, nevs ller ve takv mler / yayýna hazýrlayan: Üsmail Bakar ; fotoûraf: Selamet TaßkÝn. Ñ Üstanbul : Sadberk HanÝm MŸzesi, s. : rnk. res., rnk. fotoû., hrt. ; 26X28 cm. TÝpkÝ basým i erir. Kaynak a: 248. s. S.N.: ; D.M ISBN : [20.00 TL]. I. Bakar, Üsmail. II. TaßkÝn, Selamet , , HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 060 GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK 069 MŸzecilik (MŸze bilimi) 2010 AD T.C. Ankara ValiliÛi. Ül KŸltŸr ve Turizm MŸdŸrlŸÛŸ Anadolu Medeniyetleri MŸzesi MŸdŸrlŸÛŸ Anadolu Medeniyetleri MŸzesi : yýllýûý / T.C. Ankara ValiliÛi Ül KŸltŸr ve Turizm MŸdŸrlŸÛŸ Anadolu Medeniyetleri MŸzesi MŸdŸrlŸÛŸ. Ñ Ankara : Anadolu Medeniyetleri MŸzesi MŸdŸrlŸÛŸ, BD yýlýndan 1990'a 20. yÿzyýl ansiklopedisi / hazýrlayanlar: HŸseyin GŸndoÛdu...[ve baßkalarý]. Ñ Üstanbul : TercŸman, c."3." ( ss.) : res. ; 26 cm. S.N.: ; D.N. 2000/4-204 [3.00 TL]. I. GŸndoÛdu, HŸseyin BD yýlýndan 1990'a 20. yÿzyýl ansiklopedisi / hazýrlayanlar: HŸseyin GŸndoÛdu...[ve baßkalarý]. Ñ Üstanbul : TercŸman, 1990.

23 c."4." ( ss.) : res. ; 26 cm. S.N.: ; B.N. 2000/4-204 [3.00 TL]. I. GŸndoÛdu, HŸseyin BD Gazete kÿpÿrleri, 15/12/ /6/1980 : BugŸn / [derleyen]: T.C. BaßbakanlÝk Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ Protokol BasÝn ve Halkla Ülißkiler MŸdŸrlŸÛŸ. Ñ [Y.y. : yayl.y., 1997?] [300 s.] : res. ; 30 cm. S.N.: ; B.N. 99/ [40.00 TL]. I. T.C. BaßbakanlÝk Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ Protokol BasÝn ve Halkla Ülißkiler MŸdŸrlŸÛŸ BD Gazete kÿpÿrleri, 16/6/ /12/1957 : Vakit / [derleyen]: T.C. BaßbakanlÝk Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ Protokol BasÝn ve Halkla Ülißkiler MŸdŸrlŸÛŸ. Ñ Ankara : Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ Protokol BasÝn ve Halkla Ülißkiler Md., [300 s.] : res. ; 30 cm. OsmanlÝca metin i erir. S.N.: ; B.N. 99/ [40.00 TL]. I. T.C. BaßbakanlÝk Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ Protokol BasÝn ve Halkla Ülißkiler MŸdŸrlŸÛŸ BD Gazete kÿpÿrleri, 19/1/1973-5/9/1983 : Milli gazete / [derleyen]: T.C. BaßbakanlÝk Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ Protokol BasÝn ve Halkla Ülißkiler MŸdŸrlŸÛŸ. Ñ Ankara : Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ Protokol BasÝn ve Halkla Ülißkiler Md., [300 s.] : res. ; 30 cm. S.N.: ; B.N. 99/ [40.00 TL]. I. T.C. BaßbakanlÝk Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ Protokol BasÝn ve Halkla Ülißkiler MŸdŸrlŸÛŸ BD Gazete kÿpÿrleri, 20/10/ /3/1983 : HŸrriyet / [derleyen]: T.C. BaßbakanlÝk Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ Protokol BasÝn ve Halkla Ülißkiler MŸdŸrlŸÛŸ. Ñ Ankara : Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ Protokol BasÝn ve Halkla Ülißkiler Md., [300 s.] : res. ; 30 cm. S.N.: ; B.N. 99/ [40.00 TL]. I. T.C. BaßbakanlÝk Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ Protokol BasÝn ve Halkla Ülißkiler MŸdŸrlŸÛŸ BD Gazete kÿpÿrleri, 27/2/1925-8/1/1983 : Cumhuriyet / [derleyen]: T.C. BaßbakanlÝk Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ Protokol BasÝn ve Halkla Ülißkiler MŸdŸrlŸÛŸ. Ñ Ankara : Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ Protokol BasÝn ve Halkla Ülißkiler Md., [300 s.] : res. ; 30 cm. S.N.: ; B.N. 99/ [40.00 TL]. I. T.C. BaßbakanlÝk Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ Protokol BasÝn ve Halkla Ülißkiler MŸdŸrlŸÛŸ BD Gazete kÿpÿrleri : (gazetlere gšre) / [derleyen]: T.C. BaßbakanlÝk Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ Protokol BasÝn ve Halkla Ülißkiler MŸdŸrlŸÛŸ. Ñ Ankara : Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ Protokol BasÝn ve Halkla Ülißkiler Md., [300 s.] : res. ; 30 cm. S.N.: ; B.N. 99/ [40.00 TL]. I. T.C. BaßbakanlÝk Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ Protokol BasÝn ve Halkla Ülißkiler MŸdŸrlŸÛŸ BD Gazete kÿpÿrleri : (gazetlere gšre) / [derleyen]: T.C. BaßbakanlÝk Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ Protokol BasÝn ve Halkla Ülißkiler MŸdŸrlŸÛŸ. Ñ Ankara : Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ Protokol BasÝn ve Halkla Ülißkiler Md., [300 s.] : res. ; 30 cm. S.N.: ; B.N. 99/ [40.00 TL]. I. T.C. BaßbakanlÝk Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ Protokol BasÝn ve Halkla Ülißkiler MŸdŸrlŸÛŸ

24 2010 AD KarikatŸrlerle organ baûýßý / TŸrk Nefroloji DerneÛi. Ñ Üstanbul : TŸrk Nefroloji DerneÛi, [2010?] 48 s. : res. ; 20 cm. S.N.: ; D.M [7. TL]. I. TŸrk Nefroloji DerneÛi AD Okay, SŸleyman, Midesel eûitim : sýnýfsýz diplomalý aß Ý Abbuß Usta ve yaylacý / SŸleyman Okay ; yayýna hazýrlayan: Arif Okay. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : SŸleyman Okay, s. : res. ; 20 cm. Ñ (GŸlmece dizisi ; 3) S.N.: ; B.N. 2010/4-921 ISBN : [5.00 TL]. I. Okay, Arif. I III. Seri AD Vural, Ahmet, AdÝm adým yayýncýlýk : (kendi kendine yayýncýlýk) / Ahmet Vural. Ñ Üstanbul : TŸrdav BasÝm YayÝm, s. : rnk. res., ßkl., tbl. ; 24 cm. S.N.: ; B.N. 2010/4-914 ISBN : TL AD andar, Tžb Hrant / Tuba andar. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Everest YayÝnlarÝ, s. ; 23 cm. Ñ (Everest ; 581. Biyografi ; 54) S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri DiÛer coûrafi bšlgelerde 2010 AD YÝldÝz, Ali, DŸnden bugÿne Gazipaßa tarihi : (Selene - Sallune - Selinus - Selinti - Gazipaßa) / Ali YÝldÝz. Ñ Gnßlm. 2. bsk. Ñ Antalya : [yayl.y.], s. : res., hrt. ; 23 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [20.00 TL] , AD KocabaßoÛlu, Uygur "HŸrriyet"i beklerken ikinci meßrutiyet basýný / KocabaßoÛlu Uygur. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Üstanbul Bilgi niversitesi YayÝnlarÝ, s. : res. ; 23 cm. Ñ (Üstanbul Bilgi niversitesi YayÝnlarÝ ; 308. Tarih ; 36) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [13.00 TL]. II. Seri SŸreli YayÝnlar 2010 SC 197 Acar haber. Ñ 1. yýl, 1. sayý (AralÝk 2008) -. Ñ Üstanbul : Acar Group, c. : res. ; 40 cm. AylÝk, AralÝk Acar Group kurumsal yayýn organýdýr. Kurumsal yayýn. S.N.: SC 198 A Ýksayfa. Ñ 2. yýl, 10. sayý (Temmuz/AÛustos 2008) -. Ñ Üstanbul : Halil Übrahim oban, [2007] -. c. : res. ; 38 cm. Üki aylýk, Siyasi, edebi, kÿltÿrel dergi. S.N.: SC 232 Adaposta. Ñ 1. yýl, 1. sayý (25 Mart 2004) -. Ñ Bozcaada, anakkale : Sebattin BoyacÝ, c. : res. ; 38 cm. Onbeß gÿnlÿk, 25 Mart Yerel gazete. S.N.:

25 2010 SC 290 AdÝyaman'da posta. Ñ 1. yýl, 1. sayý (14 Ekim 2009) -. Ñ AdÝyaman : Kadir Demirsap, c. : res. ; 44 cm. HaftalÝk, 14 Ekim HaftalÝk siyasi baûýmsýz gazete. S.N.: SC 249 Agos kitap/kirk. Ñ 7. sayý (MayÝs 2008) -. Ñ Üstanbul : Agos YayÝncÝlÝk BasÝm Hizmetleri, [2008] -. c. : res. ; 40 cm. AylÝk, KasÝm Agos gazetesinin ekidir. Kitap eki. S.N.: SC 190 Akdeniz. Ñ 8. sayý (05 Þubat 2008) -. Ñ Mersin : Mustafa ErgŸn, c. : res. ; 41 cm. HaftalÝk, Anamur'dan amlýyayla'ya yeni Akdeniz. HaftalÝk yerel gazete. S.N.: SC 228 AktŸel tempo. Ñ 1. yýl, 1. sayý (13 AÛustos 2009) -. Ñ Kayseri : MŸkremin YÝkÝlmaz, c. : res. ; 40 cm. HaftalÝk, 13 AÛustos Kayseri Tempo Gazetesi'nin haftalýk ekidir. HaftalÝk siyasi gazete. S.N.: SC 204 Alize. Ñ 1. yýl, 41. sayý (25 Þubat - 02 Mart 2008) -. Ñ Kayseri : Mehmet Mutlu, [2007] -. c. : res. ; 43 cm. HaftalÝk, Her gÿn alize. HaftalÝk yerel gazete. S.N.: SC 255 Alternatif bakýß. Ñ 668. sayý (12 Ocak 2010) -. Ñ GšlbaßÝ, AdÝyaman : Erdi BasÝn YayÝn Matbaa, [2008] -. c. : res. ; 45 cm. GŸnlŸk, GŸnlŸk yerel sÿreli yayýn. S.N.: SC 285 Akdeniz ulus. Ñ 2. yýl, 372. sayý (06 MayÝs 2008) -. Ñ Manavgat, Antalya : Bilal zen, [2007] -. c. : res. ; 40 cm. GŸnlŸk, GŸnlŸk siyasi baûýmsýz gazete. S.N.: SC 237 Aktif gšr gazetesi. Ñ 1. yýl, 11. sayý (Nisan 2009) -. Ñ Ankara : Aktif Gšrme Engelliler DerneÛi, [2008] -. c. : res. ; 40 cm. AylÝk, Haziran Aktif Gšrme Engelliler DerneÛi yayýný. Aktif Gšrme Engelliler DerneÛi aylýk sÿreli yayýný. S.N.: ISSN SC 192 AltÝn dÿnyasý. Ñ 3. yýl, 30. sayý (01-15 Þubat 2008) -. Ñ Üstanbul : YayÝn DŸnyasÝ Gazetecilik YayÝncÝlÝk ve DaÛÝtÝm, [2006] -. c. : rnk. res. ; 40 cm. Onbeß gÿnlÿk, AltÝn ve kuyumculuk sektšrÿ gazetesi. S.N.: SC 211 AltÝnboynuz. Ñ 12. sayý (MayÝs 2008) -. Ñ Üstanbul : Sis Reklam ve MatbaacÝlÝk Paz. Tic. Ltd. Þti., [2007] -. c. : res. ; 40 cm. AylÝk, Hali 'in gÿ lÿ sesi Üstanbul AltÝnboynuz. Siyasi aktÿel gazete.. Ek: Gen haber.. S.N.:

26 2010 SC 265 AltÝnova ger ek. Ñ 1. yýl, 1. sayý (06-21 KasÝm 2009) -. Ñ Yalova : Erkan SaÛdÝ, c. : res. ; 40 cm. Onbeß gÿnlÿk, KasÝm Yalova havadis gazetesinin bšlge ekidir. Yerel gazete. S.N.: SC 191 ArtÝ haber. Ñ 1. yýl, 1. sayý (05 AralÝk 2007) -. Ñ Sorgun, Yozgat : Art-Ý Ületißim Reklam, c. : res. ; 40 cm. Onbeß gÿnlÿk, Yerel gazete. S.N.: SC 233 Artunlimited. Ñ 1. yýl, 1. sayý (KasÝm 2009) -. Ñ Üstanbul : Akbank, c. : res. ; 42 cm. Üki aylýk, KasÝm Üki aylýk kÿltÿr gazetesi. S.N.: SC 201 Atakum bÿlten. Ñ 1. yýl, 1. sayý (15 AÛustos 2008) -. Ñ Samsun : Atakum Belediyesi, c. : res. ; 40 cm. Onbeß gÿnlÿk, Atakum Belediyesi bÿlteni. S.N.: SC 264 AyrÝntÝ. Ñ Gaziantep bsk1. yýl, 1. sayý (15-21 Mart 2010) -. Ñ Gaziantep : Murat Kaplan, c. : res. ; 41 cm. HaftalÝk, Mart HaftalÝk siyasi baûýmsýz gazete. S.N.: SC 203 AyvalÝk postasý. Ñ 5. sayý (29 Ekim 2007) -. Ñ AyvalÝk, BalÝkesir : Plato Bilißim Teknoloji ve TanÝtÝm Hizmetleri, c. : rnk. res. ; 44 cm. Onbeß gÿnlÿk, 01 EylŸl Kent ve sosyal yaßam kÿltÿrÿ gazetesi. S.N.: SC 239 Bala birlik haber. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Temmuz 2009) -. Ñ Ankara : Mesut zcan, c. : res. ; 43 cm. Onbeß gÿnlÿk, Temmuz Yerel gazete. S.N.: ISSN SC 230 BasÝn. Ñ 1. yýl, 1. sayý (15 MayÝs 2009) -. Ñ Tarsus, Ü el : UÛur KaragŸlmez, c. : res. ; 40 cm. HaftalÝk, 15 MayÝs HaftalÝk basýn. BaÛÝmsÝz siyasi gazete. S.N.: SC 184 Baßkent Ankara. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Ocak 2008) -. Ñ Ankara : Ezgi Seda zbolat, c. : res. ; 41 cm. HaftalÝk, Ocak HaftalÝk siyasi gazete. S.N.: SC 274 Baßkentli. Ñ 1. yýl, 1. sayý (15 Mart 2010) -. Ñ Ankara : Baßkentli Gazete, Medya, YayÝn, c. : res. ; 40 cm. Onbeß gÿnlÿk, 15 Mart Kent ve yaßam gazetesi. S.N.:

27 2010 SC 240 Bayrampaßada hayat. Ñ 2. yýl, 6. sayý (Mart 2009) -. Ñ Üstanbul : Bayrampaßa Belediyesi, [2008] -. c. : res. ; 41 cm. aylýk, Bayrampaßa Belediyesi yayýný. S.N.: SC 181 Belge. Ñ 1. yýl, 6. sayý (AralÝk 2007) -. Ñ Konya : Anmeg YayÝncÝlÝk Ületißim, c. : res. ; 40 cm. AylÝk, Temmuz AylÝk bšlgesel sÿreli yayýn. S.N.: SC 183 Beylik yaßam. Ñ 4. sayý (08-14 Mart 2009) -. Ñ Üstanbul : Emi Ajans, c. : res. ; 40 cm. HaftalÝk, Yerel gazete. S.N.: SC 229 BeylŸkdŸzŸ ideal yaßam gazetesi. Ñ 1. yýl, 5. sayý (Ocak 2010) -. Ñ Üstanbul : Gazel Medya YayÝncÝlÝk, c. : res. ; 40 cm. AylÝk, EylŸl KŸltŸr ve yaßam gazetesi. S.N.: SC 278 BirgŸn kitap. Ñ 3. yýl, 62. sayý (26 AralÝk 2008) -. Ñ Üstanbul : BirgŸn YayÝncÝlÝk ve Ületißim Tic. A.Þ., [2006] -. c. : res. ; 40 cm. Onbeß gÿnlÿk, BirgŸn Gazetesi'nin kitap ekidir. KŸltŸr sanat gazetesi. S.N.: SC 275 Bizim Antalya. Ñ 1. yýl, 2. sayý (08 EylŸl 2009) -. Ñ Antalya : BA MatbaacÝlÝk YayÝncÝlÝk, c. : res. ; 40 cm. HaftalÝk, EylŸl Haftada bir gÿn SalÝ gÿnleri Ýkar. HaftalÝk baûýmsýz siyasi gazete. S.N.: SC 250 Bizim kšyÿn gazetesi. Ñ 1. yýl, 4. sayý (05 Ocak 2009) -. Ñ Dursunbey, BalÝkesir : Aziz Barut, c. : res. ; 40 cm. HaftalÝk, Yerel gazete. S.N.: SC 185 Bizim ses. Ñ 2. yýl, 101. sayý (19 Nisan 2006) -. Ñ Finike, Antalya : Ali Karata, c. : res. ; 42 cm. HaftalÝk, 27 MayÝs Finike, Demre, Kumluca. HaftalÝk siyasi tarafsýz gazete. S.N.: SC 270 Bizim Zonguldak. Ñ 1. yýl, 1. sayý (01 Þubat 2010) -. Ñ Zonguldak : Hilal Sena Ay i ek, c. : res. ; 45 cm. HaftalÝk, 01 Þubat HaftalÝk siyasi tarafsýz gazete. S.N.: SC 246 Bomonti bÿlten. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Ocak 2010) -. Ñ Üstanbul : Zirve Mat. ve Turizm Ajans Tan. Hiz., c. : res. ; 40 cm. Bilinmiyor, Ocak Bomonti Grup Ÿcretsiz yayýn organý. S.N.:

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ KİTAP İSİMLERİ VE TEMEL ALANLAR Eğitim Bilimleri İlahiyat Spor Bilimleri Fen Bilimleri Mimarlık Planlama ve Tasarım Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Filoloji Mühendislik Güzel Sanatlar Sosyal, Beşeri ve İdari

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 1 1 Turizm İşletmeciliği Bölümü 5 1 1 ALANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 6 2 2 İşletme Mühendisliği Bölümü 6 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 14 10 10 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Veri BOLUMAD En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN2 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 75,28 80,52 ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 84,781 84,781 AKTÜERYA

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre lar ve Sıraları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288 Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKÜLTE PROGRAM Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. 3-3 - AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. (İÖ) 3-3 - AKŞEHİR

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Beden Eğitimi (B) Öğretmenliği 1 209812 39 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 1 185582 61 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 2 162701

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi

Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi Fakülte Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 37 23 60 37 23 60 Çağdaş Türk Lehçeleri

Detaylı

140 Y AZARLARA B İLGİ YAZARLARA BİLGİ

140 Y AZARLARA B İLGİ YAZARLARA BİLGİ 140 Y AZARLARA B İLGİ YAZARLARA BİLGİ Nüfusbilim Dergisi nde nüfus ve nüfusla ilgili konularda bilimsel makaleler yayımlanmaktadır. Dergi yılda bir kez Aralık ayında basılmaktadır. Nüfusbilim Dergisi ne

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. 105610016

Detaylı