HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z"

Transkript

1 2008 say 9 HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z Evimizin komik ustas CEM DAVRAN Türkiye nin Hat ra Defteri NEB L ÖZGENTÜRK stiklal Madalyal kent KAHRAMANMARAfi KAMERA ARKASI Kalbimiz Mondi yi sevdi

2

3 Sunufl Biz grup olarak, bayilerimizle birlikte yeni ifl alanlar yarat lmas yönünde çal flmalar m za devam ediyoruz. Bu çal flmalar m z n da Türk ifl dünyas taraf ndan takip edilmesinin ve takdir görmesinin memnuniyetini yafl yoruz. Bu çerçevede grubumuzun Anadolu da stihdam Yaratanlar ödülünü almas bizim bu konudaki flevkimizi daha da art racakt r. Bayilerimizle, yeni istihdam alanlar için çal fl yoruz Yeni bir y la girdik. fl âlemi olarak, bu y l her zamankinden daha güçlü bir flekilde büyüme üzerine odaklanmak zorunday z. Ülkemizde, her y l 700 bin yeni iflgücü çal flma hayat na kat l yor. Biz de ifl dünyas olarak, hükümetimizle koordineli bir flekilde hareket ederek, en az ndan çal flma hayat na yeni kat lan iflgücü kadar bir istihdam alan yaratmak durumunday z. Ülkemizin en önemli sorunlar ndan birinin iflsizlik oldu unu biliyoruz. Bu konuna herkesin elini tafl n alt na koymas gerekiyor. Biz grup olarak, bayilerimizle birlikte yeni ifl alanlar yarat lmas yönünde çal flmalar m za devam ediyoruz. Bu çal flmalar m z n da Türk ifl dünyas taraf ndan takip edilmesinin ve takdir görmesinin memnuniyetini yafl yoruz. Bu çerçevede grubumuzun Anadolu da stihdam Yaratanlar ödülünü almas bizim bu konudaki flevkimizi daha da art racakt r. Geçen y l oldu u gibi bu y l da pazarlama alan ndaki ataklar m z devam ettirece iz. Pazarlama alan ndaki uygulamalar m z n hem müflteriyi harekete geçirmek hem de bayilerimizin sat fllar n art rma yönünde çok büyük etkisi oldu una inan yoruz. Art k bayilerimizle aram zda, kurumsal iletiflim faaliyetlerinde üst seviyede bir yap olufltu. Bunu daha da ileri seviyelere tafl mak grup yönetimimizin ortak karar d r. nan - yoruz ki, bayilerimizin baflar s bizim baflar m z... Bekir Boydak 3

4 içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler GÜNDEM En baflar l ifladamlar ödüllerini ald 6 V ZYON Hac Boydak 20 ANAL Z Nebil Özgentürk 24 DÜNYAMIZ Susuzluk 30 KAMERA ARKASI Mondi reklam filmi 32 A LEM VE BEN 6 Hem anne-baba, hem efl olabilmek 34 NEREYE G DEL M? Kahramanmarafl 38 B Z GÜLDÜRENLER Cem Davran 46 SPOR Avrupa Futbol fiampiyonas nday z SA LIK Diyabetle yaflamak 58 Bulmacan n çözümü mtiyaz Bahibi Boydak Holding ad na Bekir Boydak Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl Editör Meryem Tek Görsel Yönetmen Nihal Atatepe Düzelti Ercan Yafla Foto raf Editörü Batuhan K ran Yay n Kurulu Bilal Uyan k Mustafa Büyükkat rc Bülent Al c Muzaffer Çetinkaya Ekrem Bakt r Hasan Ünal Ar n Saydam Ülkü Karaosmano lu Ayflin Kaymaz Reklam Ebru Balc Çal flkan Yap mc Kesiflim Yay nc l k ve Tasar m Hizmetleri A.fi. Kasap Sokak, Hilmi Hak Han, 22/ Esentepe-fiiflli/ stanbul Tel: (212) Faks: (0212) Yönetim Yeri Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde No: 35 Kayseri e-posta: Bask Elma Bas m kitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sit. Blok: 14 No: 1 kitelli/ stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n 4

5 38 Grubumuzun lokomotifi mobilya flirketlerimiz bu ay içinde çok önemli fuar organizasyonlar na ifltirak edecek. Bu fuarlardan ikisi, Almanya n n Köln kentinde yap lacak Uluslararas Mobilya Fuar ile Uluslararas Köln Tekstil Fuar... Mobilya grubumuz için önemle üzerinde durdu umuz bir di er fuar ise 2008 stanbul Mobilya Fuar. Editörün Notu 24 Markalar m z dünya vitrinine ç k yor Bu y l stikbal markam z yar m asr geride b rakt. Bellona markam z da 10. y l n tamamlad. stikbal bugün mobilya sektörünün lider markalar ndan biri oldu. 50 y l boyunca stikbal in hedefi müflterilerimizin hayatlar n kolaylaflt racak, hayatlar na renk katacak ürünler yapmak ve bu konuda da sektöre öncülük etmek oldu. Bugüne kadar bu misyonu baflar yla tafl yan markam z n daha nice 50 y llara ulaflmas n arzu ediyoruz... stikbal markam z n 50 nci y l dolay s yla düzenledi imiz hediye çekilifli kampanyam z yeni y lla birlikte sonuçlanacak ve talihlilerimiz birbirinden de erli hediyelere kavuflacaklar. Grubumuzun lokomotifi mobilya flirketlerimiz bu ay içinde çok önemli fuar organizasyonlar na ifltirak edecek. Bu fuarlardan ikisi, Almanya n n Köln kentinde yap lacak Uluslararas Mobilya Fuar ile Uluslararas Köln Tekstil Fuar... Her iki fuar da dünyadaki rakiplerimizi görmek, dünya pazar na ç kmak ve yenilikleri takip edip yeni müflteriler ve tedarikçiler bulmak aç s ndan çok önemli. Bu y l mobilya ve tekstil grubumuz her iki fuar için de yine iddial stantlar ve yeniliklerle dünya markalar yla yan yana olacak. Mobilya grubumuz için önemle üzerinde durdu umuz bir di er fuar ise 2008 stanbul Mobilya Fuar. stanbul CNR Fuar Merkezi nde gerçeklefltirilen fuar Mobilya Sanayicileri Derne i nin (MOSDER) destegiyle düzenleniyor. Vakit ve programlar elverdi ince, stanbul Mobilya Fuar n bayilerimizin gezmesini öneriyoruz. Siz bu sat rlar okudu unuz s rada, yeni y l n ilk günlerini de yaflamaya bafllam fl olaca z. Biz stikbal olarak, daha önceki y llarda oldu u gibi bu y l da bayilerimizle omuz omuza yürüyece iz. yi günde, kötü günde bayilerimizle olan iliflkimiz ve deste imiz en üst seviyelerde devam edecektir in tüm bayilerimize sa l k ve huzur getirmesini diliyorum. yi okumalar. Sayg lar mla Murtaza Durmufl Yaz iflleri Müdürü 5

6 Gündem fl dünyas n n kalbi Kayseri de att Türk ifl dünyas, Kayseri Sanayi Odas 'n n düzenledi i Kayseri Zirvesi nde bulufltu. TOBB Baflkan Rifat Hisarc l ko lu ve dokuz oda baflkan n n kat ld zirvede, Türk sanayisinin sorunlar masaya yat r ld. Toplant lar n devam nda düzenlenen Sanayi Gecesi nde ise baflar l olan Kayserili sanayiciler ödüllendirildi. 6 Kayseri sanayiinin nereye geldi i, ne kadar baflar l bir yol izledi i sorular na cevaplar n arand alanlar art k Türkiye s n rlar n aflt. Gün geçmiyor ki, uluslararas medyada Kayserili ifl adamlar n n yat r m stratejilerini, ifl yapma biçimlerini ele alan bir haber ç kmas n. Var olan yat r mlar büyütülürken, s f rdan yat r mlar da birbirini izliyor. Kayseri bu geliflmeyle Türk ifl dünyas nda a rl n da art r yor, Türkiye'nin ifl örgütlerinde söz sahibi oluyor, ulusal ifl örgütlerinin çal flmalar na yön veriyor, öncülük ediyor. Geçen Aral k ay nda, Kayseri Sanayi Odas 'n n (KAYSO) düzenledi i "Kayseri Zirvesi" bunun bir göstergesiydi. Sanayi ve Ticaret eski Bakan Ali Coflkun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Kayseri Sanayi Odas Baflkan Mustafa Boydak ve dokuz ilin sanayi odas baflkan Kayseri'de bir araya gelerek, küresel ekonominin yönü ile Türk sanayiinin sorunlar - n masaya yat rd. KAYSO taraf ndan düzenlenen ve stanbul Sanayi Odas taraf ndan aç klanan Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras na giren Kayserili firmalara ödül verildi. Kayseri Zirvesi'ne kat lmak üzere flehre gelen TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu ve beraberindeki heyet, ilk olarak Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Daha sonra stanbul Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan C. Tan l Küçük, Kayseri Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Boydak, Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ümit Özgümüfl, Ankara Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Nurettin Özdebir, Kocaeli Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Y lmaz Kanbak, Eskiflehir Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Savafl M. Özaydemir, Konya Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Tahir Büyükhelvac gil, Denizli Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Müjdat Keçeci ve Gaziantep Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Nejat Koçer in kat ld Türkiye sanayisinin sorunlar n n konuflulup çözüm yollar n n arand toplant ya geçildi. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, KAYSO taraf ndan düzenlenen zirvenin firmalar motive etmek ad na çok büyük öneme sahip oldu unu kaydetti. Farkl flehirlerde üretim yapan, ancak Kayserili olan firmalar n bir araya geldi i bu tür etkinlikleri di er illere de tavsiye ettiklerinin

7 alt n çizen Hisarc kl o lu, "Yap lan zirve moral aç s ndan çok önemli. lk Kayseri bafllatt ; sonra da Denizli ve di er flehirlerdeki arkadafllara tavsiye ediyoruz. SO Baflkan Tan l Küçük'ün aç klad ilk 500'e giren tüm firmalar n bir arada olmas ülke ekonomisi ad na da güzel bir geliflmedir. Bu tür etkinlikler ifl motivasyonunu da artt r r" diye konufltu. Toplant lar n gündüz bölümünde reel sektörün sorunlar n n tart fl ld toplant bas na kapal olarak gerçeklefltirildi. Toplant lar n devam nda düzenlenen Sanayi Gecesi nde ise baflar l olan sanayiciler ödüllendirildi. fl dünyas hiç olmad kadar etkin Kayseri Hilton Otel de düzenlenen gecenin aç l fl konuflmas n yapan Kayseri Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Boydak, Türkiye nin son befl y ld r dünya ortalamalar n n üzerinde bir büyüme gösterdi ine dikkat çekerek, bölgesinde ve dünyada her geçen gün puan n art rd n söyledi. Türkiye de tüm sorunlar n çözülmemifl olmas na karfl n, yap lan çal flmalar n takdirle karfl land - na de inen Mustafa Boydak, Elbette ki tüm sorunlar m z çözmüfl de iliz. Ancak demokratikleflme sürecini de anlaml bir flekilde sürdüren, birey hak ve özgürlükleri konusunda en geliflmifl Avrupa ülkeleri seviyesine gelmeyi hedef olarak koymufl ülkemizin vatandafllar n n yaflam standartlar n gelifltirme konusunda yap lan çal flmalar tüm dünya ve bölge ülkeleri taraf ndan takdirle takip edilmektedir dedi. fl dünyas n n, TOBB un önderli inde tarihinde hiç olmad kadar etkin oldu unu vurgulayan KAYSO Baflkan, kendilerininde buna katk da bulunmaktan ve etkinlik içerisinde yer almaktan son derece mutlu olduklar n söyledi. KAYSO olarak özellikle ifl hayat n kolaylaflt r c ifller yapmay hedeflediklerini belirten Boydak, flu bilgileri verdi: Kayseri OSB ye, Türkiye nin en modern antrepo ve konteyner merkezini, sanayi odam za ait arsam z tahsis etmek üzere, özel sektörün güçlü ismi Arkas grubuna yapt rd k. Madem dünyaya aç laca- z, d fl ticaretimizi gelifltirmek için önce altyap s n gelifltirmek gerekiyordu. Bu düflünce ile bu projeyi bitirdik ve aç l fl n yapt k. Yine odam z mülkiyetinde bulunan arsaya iki ayr otel projesi için Akfen Grubu yla anlaflma yap p, uluslararas zincir olan Novotel ve bis otelleri için burada, toplam 450 yatakl otel inflaat na baflland. Hem odam za bir gelir yaratt k, hem de ifl otellerinden önemli markalar Kayseri ye getirmifl olduk. nflaata baflland, san r m 20 ay içerisinde otellerimiz tamamlanm fl olacakt r Kayseri Sanayi Odas n n kurumsallaflma baflta olmak üzere e itim faaliyetlerine de de inen Mustafa Boydak, Özellikle forklift operatörlü ünden tutun da, yönetim kurulu üyeli i e itimine kadar birçok alanda ifl hayat n ilgilendiren e itimlerle üyelerimize hizmet vermekteyiz. Üniversitemizle çok ciddi bir yak nl k içerisinde, üniversite-sanayi iflbirli i çal fl- KAYSO nun hizmet binas n n aç l fl n TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki, Sanayi ve Ticaret eski Bakan Ali Coflkun ile KAYSO Baflkan Mustafa Boydak birlikte yapt lar. Gündüz toplant lar n n ard ndan yap lan Sanayi Gecesi, ödül töreni ve konuflmalar n ard ndan yemekle son buldu. 7

8 Gündem Gecede Sanayi ve Ticaret eski Bakan Ali Coflkun'a KAYSO Baflkan Mustafa Boydak taraf ndan, ekonomiye yapt katk lardan dolay teflekkür plaketi verildi. malar n gelifltirdik. Bu anlamda üniversitemize desteklerimiz sürmektedir. Biz de rektörümüzün de ciddi katk lar yla üniversitemizden istifade ediyoruz dedi. Di er taraftan mesleki e itim için de 2 milyon YTL lik bir fon oluflturduklar n anlatan Mustafa Boydak, meslek liselilerin ihtiyaçlar n n karfl lanaca projenin iki y l içinde tamamlanaca sözünü verdi. Bu proje için Kayseri Sanayi Odas 100 bin YTL destek olurken, Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak da 200 bin YTL ba flta bulundu. Mustafa Boydak, arzu eden Kayserililerin de projeye destek olabileceklerini söyledi. Gecede yapt konuflmada Kayseri Sanayi Odas n n faaliyetlerine de k saca de inen Mustafa Boydak, birçok etkinli- e imza att klar n, yerli ve yabanc birçok misafir a rlad klar n, üyeleri ad na çeflitli bankalar ile kredi protokolleri imzalad klar n anlatt. Her y l geleneksel olarak düzenledikleri Sanayi Gecesi nde ödül alacak sanayicileri de kutlayan Boydak, listeye giremeyenler için ise gelecek y llarda bu listelerde yer almalar temennisinde bulundu. Kayseri Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Boydak n konuflmas - n n ard ndan Kayseri genelindeki Mesleki ve Teknik Liselere yard m protokolü imzaland. sanayicilere birtak m tavsiyelerde bulundu. Dünyada art k küresel ekonomi flartlar n n yerleflti ini belirten Hisarc kl o lu, bu yeni düzende dünyan n herhangi bir noktas nda üretilen ürünün yerkürenin di er bir bölgesinde al c buldu una iflaret etti. Küresel ekonominin üreticilere kendi kurallar n dikte etti ini vurgulayan Hisarc kl o lu, büyük düflünmeyenin art k yok olup gitmeye mahkum oldu unu anlatt. Bu çerçevede öncelikle sanayicilere birleflerek büyümelerini tavsiye eden TOBB Baflkan, ayr ca yenilikçi olmalar ve markalaflarak de er üretmeleri önerisinde bulundu. Hisarc kl o lu, "1990'dan sonra dünyadaki ticaretin gidiflat nda müthifl bir de- ifliklik oldu. Ekonomide s n rlar kalkt. Bütün duvarlar kalkt. Dünyan n hangi noktas nda üretirsen üret, dünyan n öbür noktas ndan al c bulunabiliyor. Tarihe bak ld zaman dünya ticaret hacmi hiç bu kadar artmam flt. 10 y lda 12 misli büyüdü. Türkiye'nin 10 y l önceki ticaret hacmine bak ld zaman bugün h zl art yor. Türkiye'nin ticaret hacmi de art yor. Sanayiciler olarak ayakta kalabilmemiz için ne yapmam z laz m? H zl olaca z ve h zla büyüyece- iz. Küçük olsun, benim olsun devri bitti. Benim de sizlere tavsiyem, birleflerek pazar pay n z büyütmenizdir. En çok alan, en çok satan, en çok üreten olmal s n z. Dünyadaki pazar pay ndan ancak bu flekilde pay al nabilir, yoksa yok olmak kaç n lmaz son olacakt r" dedi. Yenilikçi olun! Yenilikçili in önemine de de inen Hisarc kl o lu, "Bugün öne ç kan de erlerden birisi de inovasyondur; yani yenilikçilik. Yeniliklere aç k olan dünyadaki firmalar h zla markalafl yor. Biz de bu çerçevede markalaflmal y z. Kahvehane kültürü bizdeydi ama adamlar kahveyi ald, Starbucks olarak bize satmaya bafllad - lar. Önümüzdeki dönemde bu öne ç kan de erlere dikkat etmeye çal flmal y z" fleklinde konufltu. Konuflmas nda son y llarda Kayseri ekonomisinin ald yolu da irdeleyen Hisarc kl o lu, bugün Kayseri nin de er olmas nda yerel idarecilerin büyük bir pay oldu unu vurgulad ve Kayserili ifladamlar na flöyle konufltu: 'Birlikte rahmet vard r, ayr l kta azap vard r' sözü kapsam nda bir araya gelerek flehir sanayisini daha ileri götürmeliyiz. Kayseri'de kazanman n rekabeti oldu u gibi hayr n da rekabeti var. Bugün bakt m z zaman Türkiye'nin ilk bin flirketi aras na girmifl hemflehrilerimizle Ekonomide s n rlar kalkt mza töreninin ard ndan kürsüye gelen ve sanayicilere seslenen TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, küresel ekonominin yeni dinamikleri üzerine bilgiler verdi, 8

9 gurur duyuyoruz. On y l önceki tabloya bakt m z zaman, Türkiye'nin en büyük sanayicileri aras nda ilk bin içinde, 12 tane firma varken bugün 27'ye ç kt. Kayserililer zeki, çal flkan, aç kgöz ve tüccarl yla bilinir. Di er bir özelli imiz var ki o da hay rseverli imiz. Bunu biz biliriz. Hay rda yar fl r z. Bununla birlikte demokrasi flehriyiz. 1960'lara bakt - m zda demokrat duruflumuzu hep sergilemifliz. Kayseri Lisesi de bugün öne ç kan de erlerimizden. O lunu Cumhurbaflkan görmek isteyen varsa çocu unu Kayseri'de okutsun. Bunlar bizim mutluluk kayna m z. Kayseri nin En Büyük 500 ve kinci 500 Büyük teki flirketleri Hes Hac lar Elektrik San. ve Tic. A.fi., Merkez Çelik San. ve Tic. A.fi., Kayseri fieker Fabrikas A.fi., Boytafl Mobilya San. ve Tic. A.fi., Orta Anadolu Tic. ve San. fll. TAfi, stikbal Mobilya San ve Tic. A.fi., Has Çelik ve Halat San. Tic. A.fi., Birlik Mensucat Tic. ve San. fll. A.fi., Erbosan Erciyas Boru San. ve Tic. A.fi., Saray Hal A.fi., Yatafl Yatak ve Yorgan San. Tic. A.fi., Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.fi., Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.fi., Kumtel Dayan kl Tüketim Mallar Plastik San., ve Tic. A.fi., Keskink l ç G da San. ve Tic. A.fi., Karsu Tekstil San. ve Tic. A.fi., Form Sünger Kilim Mobilya ve Kanepe San ve Tic. A.fi., pek Kanepe Mobilya ml. th. hr. San ve Tic. A.fi., Eren Endüstriyel ürünler San ve Tic. A.fi., Ceha Büro Mobilyalar Ltd. fiti., Selenteks Tekstil San ve Tic A.fi., Özkoyunca Demir Madeni Ltd. fiti. Sayg n Tekstil Tic. ve San. A.fi., Gürkan Büro Mobilyalar San ve Tic Ltd fiti, His Tekstil San. ve Tic Ltd fiti, Metal Matris San. Tic. A.fi n n ihracat rekortmenleri Orta Anadolu Tic ve San. A.fi., Boydak D fl Tic. A.fi., Hes Hac lar Elektrik San ve Tic. A.fi., Mimatafl Tekstil San ve Tic A.fi., Kumtel Dayan kl Tüketim Mallar Plastik San ve Tic A.fi., Birlik Mensucat Tic ve San fll A.fi., Coreal Alüminyum Kablo Sanayi Tic A.fi., Ceha Büro Mobilyalar Ltd, fiti, Has Çelik ve Halat San. Tic A.fi., Erbosan Erciyas Boru San. Tic. Kadir Has en güzel örnek TOBB Baflkan n n ard ndan sanayicilere seslenen Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki de, flehir insan n n hay rseverlik yönü üzerinde durdu. Kayserililerin giriflimcilikte yar flt gibi hay rseverlikte de yar flt n anlatan Özhaseki, buna en güzel örne in merhum Kadir Has oldu unu dile getirdi. Kadir Has'a iliflkin bir an s n da anlatan Özhaseki, merhum ifladam n n demokrasi flehitleri olarak bilinen ve idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüfltü Zorlu, Hasan Polatkan ve idamdan dönen Celal Bayar ad na dört okul yapt rd n an msatt. Özhaseki, bu okullar n yap ld - TOK alan ndaki yerleflim bölgesine Demokrasi Mahallesi ad n verdiklerini aç klad. Gecenin ödül töreni bölümünde, SO taraf ndan haz rlanan 2006'n n lk 500 ve kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu anketinde dereceye giren firmalara ödülleri verildi. Bununla birlikte geçen y l n verilerine göre ihracat s ralamas n n ilk 10 s - ras nda yer alan ve 2006 y l nda en çok vergi veren flehir sanayicilerine ödül verildi. Kayseri Sanayi Odas binas aç ld Kayseri Sanayi Odas 'n n bir süredir yeniden dizayn edilen hizmet binas törenle hizmete aç ld. KAYSO binas n n aç l - fl na TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Sanayi ve Ticaret eski Bakan Ali Coflkun, Kayseri Vali Vekili U ur Alada, Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki, stanbul Sanayi Odas Baflkan Tan l Küçük, çok say da ifladam ve bürokrat kat ld. TOBB Baflkan Rifat H - sarc kl o lu, hay r iflleri nedeniyle Kayseri'ye gelmekten mutlu oldu unu dile getirdi. Kayseri'nin 90'l y llardan sonra ivme kazand n vurgulayan Hisarc kl - o lu, "90'l y llardan sonra idareciler ile birlikte Kayseri sanayi kenti olarak an lmaya baflland. KAYSO, 364 oda aras nda yapt çal flmalarla kendisini hissettirmeye bafllad. Kayseri'ye böyle bir binan n kazand r lmas ndan dolay herkese teflekkür ediyorum" dedi. Kayseri'nin bir demokrasi kenti oldu unun alt n çizen Hisarc kl o lu, "Kayseri demokrasi kenti. Demokrasiye sahip ç - kan kent. Her gitti imiz yerde Kayseri büyük ifllerle an l yor. Demokrasi kenti oldu umuz için bunu ön plana ç kartmam z laz m" diye konufltu. 9

10 Gündem Mobilya n n Oscar lar sahiplerini buldu Mobilya Sanayicileri Derne i (MOSDER) taraf ndan düzenlenen 3. Ulusal Ev Mobilyalar Tasar m Yar flmas nda ödüller sahiplerini buldu MOSDER Baflkan Memduh Boydak, ödül töreninde genç tasar mc lara seslendi. Art k herkes hemen her alanda teknolojik geliflmelerin en üst düzeye ulaflt n biliyor. Küçük bir marka da olsa, büyük marka da olsa üç afla befl yukar ayn teknolojiyi kullanarak üretim yap yor. Bu geliflmeyi göz önünde bulunduran Türk ifl dünyas, gerek bireysel olarak flirketler bünyesinde gerekse sivil toplum örgütleriyle tasar m hemen her f rsatta gündeme al yor. Bu konuya ilgi duyan gençleri desteklemek ve yeteneklerini ortaya koymalar na olanak yaratmak için çeflitli organizasyonlar yap l yor. Amaç, hem genç iflgücüne hem de sahibi oldu u markalara de er katmak. flte Mobilya Sanayicileri Derne i nin (MOSDER) son üç y ld r büyük çabalar ortaya koyarak yapt tasar m yar flmas da tam bunun bir örne i... Genç Odas kategorisi birincisi: Geleneksel duvar dibi mobilya anlay fl n n tersine mekân içinde mekân yaratan tasar m yla Ebru Ayas, Anadolu Üniversitesi. 10

11 Yar flmada ödül kazananlar toplu halde foto raf çektirdiler. Yemek Odas Tak m kategorisi birincisi: Konsol, büfe, masa ve sandalyeleri estetik bütünlük içinde sunan tasar m yla Gökhan Keman, stanbul Teknik Üniversitesi. Yenilikçi tasar mlar ödül ald MOSDER, ilkini 2005 y l nda yapt Uluslararas Ev Mobilyalar Tasar m Yar flmas n n üçüncüsünü de sonuçland rd. 8 Kas m tarihinde stanbul da yap lan törende, 25 proje sahibi ödüllerini ald. Ödüllü projeler aras nda, aç k depolama ifllevi kazanan kanepelerden geleneksel duvar dibi mobilya anlay fl n tersine çeviren genç odalar na kadar pek çok yenilikçi tasar m bulunuyor. Mobilya sektörüne girifl anahtar slogan yla, üniversitelerin endüstri ürünleri tasar m, iç mimarl k ve çevre tasar m bölümlerinden 270 proje baflvurusu alan yar flma, yatak odas tak m, yemek odas tak m, oturma grubu, genç odas ve kanepe olmak üzere, befl kategoride gerçekleflti. Ödüllü genç tasar mc lar, toplamda 70 bin YTL lik para ödülünün yan s ra ifl, staj ve uluslararas mesleki fuarlara kat lma olanaklar na da sahip oldu. Yatak odas tak m nda birincili i, yatak odas nda beflik konseptini iflleyen yine Marmara Üniversitesi ö rencisi Cihan K r flgilo lu ile Karadeniz Teknik Üniversitesi nden Özge U ur paylaflt. Genç odas tasar m nda ise Anadolu Üniversitesi nden Ebru Avas geleneksel duvar dibi mobilya anlay fl n n tersine mekân içinde mekân yaratan tasar m yla birincililik ödülünün sahibi oldu. Yemek odas tak m nda ve oturma grubunda, konsol, büfe, masa ve sandalyeleri estetik bütünlük içinde sunan ve genifl kütleli oturma gruplar n hafifleten tasar mlar yla stanbul Teknik Üniversitesi ö rencisi Gökhan Keman ödül ald. Tasar m markalaflman n parças MOSDER Baflkan Memduh Boydak ödül töreni öncesinde yapt konuflma- Yatak Odas kategorisi birincisi: Ebeveyn yatak odas nda beflik konseptini iflleyen tasar m yla Cihan K r flgilo lu, Marmara Üniversitesi. 11

12 Gündem MOSDER Baflkan Memduh Boydak, yar flmada baflar l olanlara ödüllerini verdi. da, tasar m n önemi üzerinde durdu. Bugün 1 milyar dolarl k s n r aflan mobilya ihracat n daha yüksek seviyelere tafl mak için ihtiyac m z olan konu vesilesiyle buraday z dedi ve konuyu tek cümleyle aç klad : Tasar m... Mobilya sektörünün avantajlar n, üretim kalitesi, genç ve nitelikli iflgücüyle, tüketim pazarlar na yak nl olarak s ralayan MOS- DER Baflkan Boydak, küresel pazarlarda varolman n yolunun tasar mdan geçti ini vurgulad. 25 projenin sahipleriyle MOSDER e üye flirketlerin sahip ve yöneticilerinin kat ld özel bir toplant düzenlendi. Toplant da, ö rencilere bizzat flirket sahibi ve yöneticileriyle tan flarak projelerini temsil etme f rsat sunuldu. Hedef ihracat art rmak Son y llarda h zla büyüyen Türkiye mobilya sektörünün y ll k d fl sat fl hacmi 1 milyar dolara ulaflt. Uluslararas pazarlarda her y l önemli oranlarda büyüyor. Kanape kategorisi birincisi: Kanepeye aç k depolama ifllevini kazand ran tasar m yla Ufuk Do an, Marmara Üniversitesi. Mobilya sanayicileri, yurtd fl pazarlara yaln zca ürün vermekle kalmay p do rudan yat r mlar yap yor, ortakl klar kuruyor veya perakende a oluflturuyor. Yar flmaya ilgi büyüyor MOSDER, 2005 y l ndan bu yana endüstriyel tasar m konusunda e itim alan gençlerin ilgisini bu yöne çekerek, yeteneklerini ortaya koymalar için ortam yarat yor. Endüstriyel tasar m ve iç mimari konusunda e itim veren tüm üniversiteleri de harekete geçiren derne in yapt tasar m yar flmas, üç y ll k bir organizasyon olmas na ra men yüzlerce ö rencinin kat l m yla gerçeklefliyor. Üçüncüsü düzenlenen yar flmaya ilgi bir önceki y la göre yüzde 80 art fl gösterdi ve toplam 270 proje yar flt. Kanepe dal nda birincili i Marmara Üniversitesi nden Ufuk Do an ald. Ufuk Do an n tasarlad kanepe, aç k depolama ifllevini kazand ran tasar m yla dikkat çekti. Yaklafl k 300 bin kifliye istihdam sa layan sektör, Türkiye nin toplam ihracat - n n yüzde 1 ini gerçeklefltiriyor. Memduh Boydak a göre, bunun art r lmas için tasar m ve markalaflmaya yat r m yap lmal. fiirketlerin kârl l klar n n art r lmas da bu yat r mlara ba l. Boydak, Ucuz fiyata dayal rekabet, kârl l klar olumsuz yönde etkiliyor. talya ve Almanya ile rekabet edebilmek için Türk mobilyas n tarz ve tasar m yla an l r k lmak için özgün ürünler tasarlanm fl olmas gerekiyor diye konufltu. Ödül töreninin ard ndan, yaln zca ödüllü Oturma Grubu kategorisi birincisi: Genifl kütleli oturma gruplar n hafifleten tasar m yla Gökhan Keman, stanbul Teknik Üniversitesi. 12

13

14 Gündem Perakende günleri sektörü buluflturdu fl dünyas n n en genifl kat l ml toplant lar ndan Perakende Günleri nin bu y l yedincisi yap ld. Bu y lki konferanslarda perakendenin uzmanlar n n da kat l m yla spordan bilime, sanattan iklim de iflikliklerine pek çok konuyu kapsayan 10 mini konferans, 46 ayr oturum yap ld 14 Soysal Dan flmanl k bu y l yedincisini düzenledi i Perakende Günleri nde yine tüm sektörü bir araya getirdi Kas m tarihleri aras nda stanbul Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray salonlar nda yap lan konferanslara perakende sektöründen yan sektöre tam 900 firma kat ld. 2 bin 800 dinleyicinin yer ald toplant larda ana oturumlar d fl nda iki gün boyunca 42 ayr konu ele al nd ve tart fl ld. Buluflman n ana sponsorlu unu ise Media Markt ve Multi Turkmall birlikte yapt lar. Perakende Günleri nin aç l fl n ise bugünlerde Akbank n kredi kartlar için reklam filmleri dönen Müslüm Gürses yapt ve sözleri Muratan Mungan a, müzi i Björk e ise ait olan Aflk Tesadüfleri Sever ald flark y seslendirdi. Aç l fl konuflmas n ise stanbul Ümraniye de açt ma azas yla ses getiren teknoloji marketleri zinciri Media Saturn Holding (Media Markt) CEO su Roland Weise yapt. Pele Türkiye bir numaral ülke Weise n ard ndan dinleyicilerin karfl s - na ç kan isim, son y llarda Türk perakende sektöründeki yat r mlarda bafl çeken Multi Turkmall Yönetim Kurulu Baflkan Hans Otto Nagel oldu. Türkiye nin perakende aç s ndan bir numaral ülke olma yolunda h zla ilerledi ini dile getiren Nagel, son geliflmelerin bunu aç kça ortaya koydu unu söyledi. Nagel e göre, Türk perakende sektörü son 10 y lda tahminlerin ötesinde fantastik bir performans gösterdi. flte bu nedenle de perakendeciler al flverifl merkezi infla edenlerden imkâns - z isteme haklar na sahip olur hale geldiler. Perakendecilere Bat art k bitti, sizinle Do u ya gidelim diye seslenen Multi Turkmall Yönetim Kurulu Baflkan, Türk markalar n n Do u ya aç lma zaman geldi ini söyledi. Perakende Günleri nin merakla dinlenen konuflmac lar ndan biri de Calvin Klein Jeans Avrupa ve Asya Baflkan Gaetano Sallorenzo oldu. Türkiye de 500 milyon dolarl k lüks pazar oldu u-

15 Ediz Hun Gaetano Sallorenzo Jason Jennings Suat Soysal na dikkat çeken Sallorenzo, bir y l içinde 1 milyar dolara ulaflaca tahmininde bulundu. Calvin Klein Jeans Avrupa ve Asya Baflkan n n verdi i bilgilere göre, dünyada lüks pazar 70 milyar euro ya ç kt. Lüks tüketimin yüzde 37 si Avrupa da gerçeklefliyor. Rusya da eklendi inde Avrupa n n pay yüzde 40 lar afl yor. Lüks pazar n patlatan ülkeler ise Çin, Rusya ve Hindistan. Sadece geçen y l Rusya da lüks tüketim pazar yüzde 45 artt. Bilindi i gibi Calvin Klein Türkiye pazar - na Eren Holding ile birlikte girdi. Sallorenzo bunu, Genelde bir markayla pazara girmeyi tercih ederiz. Türkiye pazar na birden çok markayla girdik çünkü Eren iflini çok iyi biliyordu sözleriyle aç klad. Sallorenzo nun verdi i bilgilere göre Calvin Klein n Türkiye pazar yla ilgili hedefleri büyük. ki y l içinde 15 in üzerinde ma aza aç lmas planlan yor. Çal flanlar ifle ba lay n! Perakende Günleri kat l mc lar ndan yo- un ilgi gören oturumlardan biri dünyan n en önemli flirketlerine dan flmanl k hizmeti veren Jennings Solutions Baflkan Jason Jennings in H zl yavafl yer bafll alt nda yapt sunumdu. Küçü- ü yiyen büyük de il, yavafl yiyen h zl oland r diyen Jennings, son 42 y lda dünyan n en h zl büyüyen flirketleri araflt rmas ndan ilginç anekdotlar aktard. Söz konusu flirketleri parayla iliflkisi olmayan sebeplerin ortaya ç kard - na dikkat çeken ünlü dan flman, bunun büyük ve cesur olmakla do rudan ilgili oldu unu söyledi. Jennings e göre, ne olursa olsun en h zl büyüyen flirketlerde çal flanlar ifllerini çok seviyor ve her flart alt nda patronlar ve yöneticiler, çal flanlarla flirketler aras nda bu ba kurmak zorundalar. Oysa ABD de yap - lan bir araflt rmaya göre çal flanlar n yüzde 67 si ifle istemeyerek gidiyor. Jennings, bu durumu toplum aç s ndan oldukça vahim görüyor. Tepe yönetim maalesef çal flanlar ifle ba layam yor diyor. Perakendecilikte günefl batmaz Dünyan n efsane flirketi Coca-Cola Company nin CEO su Muhtar Kent ise perakende ticareti, günümüzde insanlar bir araya getiren sosyal bir olgu olarak tan mlad. Coca-Cola n n en önemli özelli ini ise yenilikçi ve müflterilerle kal c iliflkiler kurmas olarak aç klad. nternet sayesinde s n rlar n tamamen kalkt n anlatan Kent, Haftan n yedi günü insanlar k yaslama yap yor. Bu nedenle perakendeci uyumay göze alamaz dedi. Perakende Günleri nin harareti en yüksek toplant lar ndan biri, konferanslar n birinci günü yap lan Al flverifl Merkezi Üçgeni adl oturumdu. Al flverifl merkezleri gelifltirenler ile kiralama ve yönetim flirketleriyle kirac lar n bir araya geldi i oturumda, herkes ete indeki tafllar bir bir döktü. Al flverifl merkezi gelifltiren flirketlerin lokasyonlar konusunda dikkatleri çekilirken, kirac lar (ma aza sahipleri) sözü döndürüp dolaflt r p yerli ve yabanc ayr m na getirdiler. Baz yerli marka sahipleri, yabanc markalara al flverifl merkezlerinde daha iyi yerlerin verildi i, ancak kirac bulunamad zaman yerli markalara dönüfl yap ld yönünde serzeniflte bulununca, kiralama flirketlerinden de bunun do ru olmad yönünde itirazlar yükseldi. Perakendecilerin bir anlaflmaya varamadan ayr ld klar bir di er tart flma da Dünyada ve Türkiye de indirim uygulamalar konulu oturumdu. Moderatörlü- ünü letiflim Uzman ve Akflam Gazetesi Yazar Ali Saydam n yapt oturuma, teknoloji ma azalar zinciri Media Saturn ün Genel Müdürü Mustafa Alt nda, Sanayi Bakanl ndan Rekabetin Korunmas Genel Müdürü Özcan Pektafl ve TÜDER den Engin Baflaran yer ald lar. Bilindi i gibi indirim günlerinin belirli tarihlere ba lanmas konusu uzun süredir perakende sektörünün gündeminde. Ancak sektör bu konuda ortak bir karara varam yor. Her zaman iyi insan olmak Konferanslar n kapan fl nda ünlü futbolcu Pele, Sürdürülebilir Baflar üzerine yapt konuflmada, iyi futbolcu olmak, çok para kazanmak, flöhret bir yana, her zaman iyi insan olmak için çaba harcad n anlatt. Günümüzde spor ve ifl dünyas nda oldu u kadar sosyal sorumluluk alan nda da çal flmalar yapan ünlü futbolcu, Perakende Günleri kapsam nda düzenlenen aç k art rmada yer ald ve formas n n iyi fiyattan sat lmas için çaba gösterdi. Pele nin formas n 84 bin YTL ye Twigy Terlikleri nin sahibi Sinan Öncel ald. 15

16 Gündem Köln Mobilya Fuar nda yerimizi ay rtt k Ocak tarihleri aras nda Köln de düzenlenecek olan Uluslararas Mobilya Fuar IMM Cologne 2008 de yerimizi ald k. Boydak D fl Ticaret yine iddial bir stantla fuar ziyaretçilerinin karfl s na ç k yor. Fuarlar, firmalar için gelece- in ipuçlar n tafl yan bir gösteri alan... O sektör içinde yer alan firmalar yeni y lda neler yapacak, o y la hangi yenilikler damgas n vuracak, sektör y l içinde nas l bir yol izleyecek?..." flte fuarlar tüm bu sorular n cevaplar n buldu u organizasyonlar olarak kabul ediliyor. Tabii ki, ticari bir organizasyon; firmalar bu organizasyonlar sayesinde bir yandan büyük al c lara ve tedarikçilere ulafl yor ama daha önemlisi bir sonraki dönemde trendlerin nereye do ru yol ald na iliflkin ipuçlar n fuarlarda ortaya ç kar - yor Ocak tarihleri aras nda Almanya n n Köln kentinde yap lan Imm Cologne de tam bu türden bir uluslararas mobilya fuar. 285 bin metrekarelik alanda kurulan fuara bu y l 57 ülkeden, 1300 firman n, genifl ürün yelpazesiyle kat l m belkleniyor. Dünyan n en büyük fuar organizasyonlar aras nda yer alan IMM Cologne, Milano da yap - lan Balone Internazionale del Mobile ve ABD nin Kuzey Carolina daki High Point Furniture Market ile yar fl yor. fiirketler bir anlamda, fuarlara kat larak sat fl, dolay s yla da üretim öngörülerinde bulunuyor. Boydak Holding; kablo, profil, boru, yatak, döflemelik kumafl, bilgi ifllem, mobilya ara malzemeleri, hal, aksesuar, a aç iflleme teknolojileri, makine ve bitmifl mobilya gibi farkl alanlarda her y l 30 un üzerinde ulusal ve uluslararas fuarda kat l mc veya ziyaretçi olarak yer al yor. Boydak Holding bu kat l mlar sayesinde yeni al c lar ve tedarikçiler bulman n yan nda, markalar n n tan t - m n yap yor, pazardaki yerini ve rekabetçi gücünü de sorgulam fl oluyor. Fiyatland rma konusunda k yaslamalar yap l yor. Ancak bütün bunlar n ötesinde yurtd fl sat fllar n art rmak ve yeni pazarlara girmenin yollar n ar yor bu fuarlarda. Markalar m z Köln Fuar nda Boydak Holding flirketlerinden Boydak D fl Ticaret, Ocak tarihleri aras nda Köln de düzenlenen uluslararas mobilya fuar IMM Cologne 2008 de stikbal, Bellona ve Mondi markalar yine iddial bir stant ile temsil edilecek. Geçen y l yap lan fuarda ana tema duygular üzerine kuruluydu. Bu y lki fuar n konsepti daha farkl olacak. Fuar n düzeninin ise daha net, kolay tan nabilir ve hedef gruplara göre haz rlanm fl ürün yelpazesi bölümleriyle daha önceki fuarlardan farkl bir yap da olmas bekleniyor. Buna göre ürün gruplar dokuz ayr kategoriye ayr lacak. Uluslararas üst tasar mlar, modern oturma ve yatak odas mobilyalar, masalar ve sandalyeler, yataklar ve uyku sistemleri, döflemelik mobilya, portatif mobilya, masif a aç ürünleri bu sayede ziyaretçiler taraf ndan daha kolay alg lanabilir olacak. lk tepkilere göre, fuar konsepti büyük oranda kat l mc lar ve ziyaretçiler taraf ndan yine kabul görmüfl görünüyor. Bu y lki fuarda ürün gruplar dokuz ayr kategoriye ayr lacak. Uluslararas üst tasar mlar, modern oturma ve yatak odas mobilyalar, masalar ve sandalyeler, yataklar ve uyku sistemleri, döflemelik mobilya, portatif mobilya, masif a aç ürünleri bu sayede ziyaretçiler taraf ndan daha kolay alg lanabilir olacak.

17 Markalar m z Türkiye nin mobilya fuar nda Mobilya grubumuz stikbal, Bellona ve Mondi markalar yla stanbul Mobilya Fuar ( MOB) 2008 e ç karma yap yor. Boyteks firmam z ise Uluslararas Köln Tekstil Fuar nda (IMM Cologne) yeni yatak kumafllar n sergileyecek. Türkiye nin mobilya fuar stanbul Mobilya Fuar (IMOB) 2008, 30 Ocak-3 fiubat tarihleri aras nda Türk mobilya sektörünün kalbinin att yer olacak. Mobilya sektörünü ve sektöre hizmet veren tüm yan sanayii bir araya getirerek, yenilikleri sergilemeyi amaçlayan fuar n bu y l dördüncüsü yap l yor. Fuara, Mobilya Sanayicileri Derne i (MOSDER) de destek veriyor. stanbul CNR Expo Fuar Merkezi nde düzenlenecek fuara bu y l 400 ün üzerinde kat l mc ile 70 binin üzerinde de ziyaretçinin kat lmas bekleniyor. Boydak Holding, mobilya grubu markalar yla her y l oldu u gibi bu y l da MOB a uzun bir haz rl k aflamas ndan sonra haz r hale gelecek. Fuarda mobilya grubumuz stikbal, Bellona ve Mondi markalar yla temsil edilecek. Yenilikler sergilenecek Geçen y llarda oldu u gibi MOB 2008 de de mobilya sektöründeki yenilikler, yeni trendler, modeller ve renklerin sunulmas bekleniyor. Türk mobilya sektörünü dünyan n dört bir yan ndaki al c lar ve tedarikçilerle buluflturacak olan MOB, geçen y l 4500 ü yabanc olmak üzere 63 bin ziyaretçi çekmiflti. Bir önceki y la göre ziyaretçi say s nda büyük bir art fl kaydeden fuar n kurumsal kimli inin daha da sa lamlaflt belirtilerek, bu y l ziyaretçi say s n n 70 bini aflaca ifade ediliyor. Ev mobilyas, iç dizayn ürünleri, tekli/ çiftli/üçlü kanepeler, koltuklar, yataklar ve genifl yelpazede birçok ürünün sergilenece i MOB 2008, firmalar için yeniliklerin sergilenmesinin yan nda, yeni ifl ba lant lar kurabilecekleri bir platform. Geçen y l oldu u gibi bu y l da MOB da mobilya sektöründeki geliflmelere ve öngörülere iliflkin bilgilendirici çeflitli toplant lar n yap lmas planlan yor. Boyteks Uluslararas Köln Tekstil Fuar nda Öte yandan bu y l ilk kez Uluslararas Köln Tekstil Fuar na kat lacak olan Boyteks firmam z, yenilikçi ürünlerini sunmaya devam ederek, yatak kumafl konusundaki öncü konumunu sürdürmesi bekleniyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nde kurulan Boyteks, y ll k 18 milyon yatak kumafl üretim kapasitesiyle, sektöründe dünyan n en büyük üreticilerinden biri. Üretiminin yüzde 60 n 30 dan fazla ülkeye ihraç ediyor. Boydak Holding in tekstil yat r mlar nda ikinci ad m olarak kurulan yeni flube, Bursa Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyetlerini sürdürüyor. 17

18 Gündem Bayiler futbol, samba ve karnavallar kentinde 18 Brezilya deyince herkesin akl na k vrak futbolu ve ayn k vrakl kla samba yapan k zlar yla karnavallar gelir... Her y l dünyan n de iflik kentleri gezip, farkl kültürleri tan yan stikbal, Bellona ve Ana bayileri bu kez Rio dayd... Brezilya delince kimin akl na futbol, samba ve ünlü karnavallar gelmez ki!.. Art k herkes biliyor, dünyan n en ünlü futbolcular bu ülkeden ç k yor. Befl kez Dünya Kupas n kucaklam fl olmas bunun bir göstergesi. Yaln zca bu mu, halihaz rda ülke genelinde 11 bin lisansl futbolcu oldu u söyleniyor. K yaslama aç s ndan bir rakam verelim, bu say Türkiye de 5 bin.. Futbolu yak ndan takip edenler Brezilyal lar için, genlerinde futbolcu olan insanlar n yaflad ülke diye konufluyor. Brezilya'n n en büyük kenti Sao Paulo, baflkenti ise Brasilla... Karnavallar kenti Rio de Janerio da ise 10 milyon kifli yafl yor. 8.5 milyon metrekarelik alan yla dünyan n beflinci büyük ülkesi konumunda Brezilya, ayn zamanda, dünyan n kahve cenneti. En büyük dördüncü olma yolunda Ekonomik düzey aç s ndan geliflmekte olan ülkeler aras nda yer alan Brezilya ekonomisi, 2006 y l ndan bu yana h zl bir düzelme grafi i çiziyor. Borçlar n h zla ödeyen ülke gelir da l m ndaki dengesizli iyle dikkat çekiyor y l verilerine göre, Brezilya nüfusunun yüzde 31 i yoksulluk s n r n n alt nda yafl yor. Kifli bafl na düflen milli gelir ise ayn dönemde 4 bin 500 dolarlara ç kt. Çin, Hindistan ve Rusya ile birlikte 2050 de dünyan n en büyük 4 ekonomisinden biri olaca yolunda tahminler yap lan Brezilya ekonomisi halen, dünyan n en büyük 15 ekonomisinden biri. Venezüella ve Meksika dan sonra Güney Amerika daki en büyük petrol rezervlerine sahip. Gelirlerinin büyük bir bölümünü de petrol baflta olmak üzere di er enerji kaynaklar ndan elde ediyor. Plaj futbolu oynay p, Maracana y ziyaret Boydak Holding flirketlerinden stikbal Mobilya ve Bellona her y l bayileriyle birlikte olmak, y l n yorgunlu u atmak için çeflitli ülkelere seyahatler düzenliyor. Bu y lk programda ise Brezilya n n karnavallar kenti Rio de Janerio vard. 65 kiflilik bir kafileyle Rio ya giden stikbal ekibi, kas m tarihleri aras nda hem bu cennet kentin kültürel zenginli inin tad na vard lar hem de bütün bir y l n yorgunlu unu, stresini üzerlerinden att lar. Ekipte stikbal Pazarlama Müdürü Mustafa Büyükkat rc ve Proje Sat fllar Müdürü O uzhan Severcan da haz r bulundu. Bellona bayileri ise Aral k tarihleri aras nda Rio dayd. Bunu izleyen günlerde Boydak Holding Ana bayileri Rio da y l n yorgunlu unu atma f rsat buldular. Ana bayilerin gezisine Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Boydak ve Nazif Türko lu ile Bellona Pazarlama Müdürü Bülent Al c ve Pazarlama Müdür Yard mc s Aygün Baflok da kat ld lar. Seyahatin ilk gününde Rio de Janeiro nun turistik gezinti da olan Sugar Loaf Mountain gezildi. Teleferiklerle muazzam do- a manzaras na sahip olan Rio de Janerio yu en yüksek noktadan görme f rsat buldular. kinci olarak da Rio'yu 600 metre yüksekten gören tepesi Corcovado da lar ndaki Kurtar c sa heykelini gördüler. Dünyan n "7 harikas " aras nda gösterilen Kurtar c sa heykelinin Rio'ya

19 kollar n aç p duruflunu seyretmenin zevkine vard lar. Rio'ya gidip de Rio'nun simgelerinden Maracana Stadyumu'nu görmemek tabi ki olmazd. Dünyada Brezilya futbolun evi ise, Maracana Stadyumu onun mabedi diye an lan bu stadyum, bir çok yönüyle ilgi topluyor. Bir kere 200 bin kiflilik kapasitesiyle dünyan n en büyük stadyumu. En önemli futbol maçlar burada yap lm fl ve yap - l yor da... Farkl mimarisiyle de dikkati çeken stadyumda bir de futbol müzesi bulunuyor. Gezinin devam nda ise tropik ada turu yap ld. Ada turu sonras, bayiler tropik ada turunun, gezinin en etkileyici bölümü konusunda hemfikirdiler. Ada turunda kimi bayiler kendilerini eflsiz kum ve güneflle birlikte okyanusun sular na b rak rken, kimileri ise futbolun ana vatan nda Brezilya n n plajlar nda futbol oynaman n keyfine vard lar. Gezinin son gününde ise e lence vard. Brezilya n n geleneksel Samba flovunu izleme imkan bulan bayiler, Üsküdar a giderken adl parçay hep bir a zdan Türkçe söyleyerek ve sahnedeki Türk bayra ile gösteri yaparak, mekan ndaki di er ülke turistlerine gövde gösterisinde bulundular. stikbal, Bellona ve ana bayilerimiz güzel bir seyahati sona erdirmenin keyfini hep birlikte paylaflt lar. Türkiye nin de iflik bölgelerinden gelen çal flma arkadafllar yla tan fl p, yeni dostlar kazanman n keyfine vard lar. Bir sonraki gezide buluflmak üzere sözlefltiler. 19

20 Bayilerimizin baflar s bizim baflar m zd r Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak bayilere seslenerek, Bayilerimizle art k bir aileyiz, onlar n piyasadaki mücadelelerine destek vermek amac yla projeler gelifltiriyoruz diyor 20 Mobilyadan kabloya, finans sektöründen metale ve tekstile kadar pek çok alanda faaliyet gösteren Boydak Holding, 2008 y l na da iddial giriyor. Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak, grup olarak y l n pazarlama y l ilan ettiklerini, bunu yaparken de özellikle mobilya sektöründe pazarlama taraf nda daha etkin olmay amaçlad klar - n belirterek, Geçen iki y l içinde iç piyasada yapt m z pazarlama faaliyetlerini yurtd fl na da tafl mak istiyoruz. Çünkü Türkiye de hem pazar paylar - m zla, hem kalitemiz ve marka konumland rmam zla, alg lanmam zla çok iyi yerlere geldik. Ciddi bir teknoloji ve bilgi birikimi olufltu, bunu bu y l yurtd fl na da tafl may planl yoruz diyor... Bayilerimizle biz bir aileyiz. Onlar n baflar s bizim baflar m z. Bayilerimizle olan iflbirli imiz ve desteklerimiz bu y l da devam edecek diyen Hac Boydak, Biz Bize dergisinin sorular n yan tlad. fl dünyas n n önemli bir temsilcisi olarak 2007 y l nda Türk ekonomisinin performans n nas l de erlendiriyorsunuz? 2007 y l yine Türkiye ekonomisinin büyüdü ü bir y l oldu. Rakamsal gerçekleflmelere göre, 2007 de ekonomi yüzde

21 5.5 büyümüfl olacak. Asl na bakarsan z geçen y l, Türkiye'nin hiç de hak etmedi- i geliflmeler oldu. Dünya ekonomisinde olumsuz geliflmeler yafland. ABD'de mortgage kredileri nedeniyle sorunlar yafland, Avrupa Birli i bölgesine yans - malar oldu, finans sektöründe dalgalanmalar görüldü. Türkiye de seçimler yap ld, referandumlar yafland. D fl piyasalarda yaflanan onca dalgalanmalara ve üst üste seçimler yaflamam za ra men halk m z n da sa duyusuyla Türkiye bu süreçten çok fazla etkilenmedi. Bu da bize Türkiye'deki makro ekonomik göstergelerin yerine oturmufl oldu unu gösteriyor. Türkiye ekonomisi büyüdü. Peki yeterli miydi? Do rusu bizim beklentimiz, her halükârda yüzde 7'lik büyümeyi yakalamakt. Olmad ama bunu telafi edebilmek bizim elimizde diye düflünüyoruz. Seçimlerden sonraki dönemde ekonomi yönetiminde koordinasyonun oluflturulmas vs. gibi nedenlerden ötürü bir süre bir dura anl k yafland ; ama ondan sonraki dönemde görüyoruz ki, Türkiye'nin temel ekonomik sorunlar na çözüm arayan bir kabine ile karfl karfl - yay z. Baflbakan m z n performans nda da en küçük bir düflme yok, tam tersine yükseliyor. Ve bunlar n hepsi bizi, 2008 için ümitlendiriyor. Bu durumda 2008 y l nda Türk ekonomisinin nas l bir performans sergileyece ini düflünüyorsunuz? Ne olursa olsun bizim tüm hedeflerimizi büyüme üzerine kurmam z gerekiyor. Çünkü her y l 700 bin insana ifl olana yönetmek durumunday z. Bunu sa layamad m z sürece, ekonomik olarak dura anl a gidiyoruz demektir. Bunun anlam da küçülmektir. Türkiye hâlâ az da olsa, nüfus art fl olan bir ülke. Kald ki, Türkiye'nin AB'ye girmesi için de zenginleflmesi gerekiyor. Zenginleflmek de ekonomik büyümeden geçiyor. Di er taraftan ekonomideki büyümenin tabana da yay lmas laz m. Bu sadece birkaç sektörün büyümesiyle olmaz. Finans, gayrimenkul d fl ndaki sektörlere de yay lmas gerekiyor. Tar mdan hizmet sektörüne geçifl sürecinde, önemli dönüflüm ihtiyaçlar olan, genifl halk kesimleri var. Bu geçifl sürecini de do ru sa lamak laz m. hracat art yor, 2008'de de artmaya devam edecek; ama cari aç k Türkiye aç s ndan bir risk, iyi yönetilmesi gereken bir parametre. Buna dikkat edilmesi laz m. Bir de ekonomi yönetimindeki eflgüdümün artarak devam etmesi gerekiyor. Geçmifl hükümette zaman zaman bu eflgüdüm sorunu ortaya ç k yordu. fiimdi yeni Bakan m z Naz m Ekren kontrolü ele ald. yi bir ad m oldu unu düflünüyoruz. Uzun vadeli çözüm önerileri gündeme gelmeye bafllad. fl âlemi olarak hoflumuza gidiyor. nflallah 2008 y l nda Türkiye'de tüm sektörler büyür, geliflmekte olan pazarlar n içinde, performans en iyi ilk befl ülkeden biri olarak yoluna devam eder. Yabanc yat r mlar artar. 2008'i sonraki y llarda böyle hat rlamak isterim e iliflkin makro ekonomik tahminleriniz nedir? Büyüme yüzde 7 yi bulur. Enflasyonu yüzde 6-7 aral nda bekliyoruz. hracat milyar dolar bulur. Faizlerin ise yüzde aral nda olaca n tahmin ediyoruz. Dövizde paritenin aral nda seyredece ini düflünüyorum. Dolar kuru için 1.30, euro için ise seviyesinde olaca n öngörüyoruz. Bu durumda cari aç k için art fl beklentisi içinde de iliz. 2008'de cari aç k art fl e ilimi devam etmeyecek. MKB endeksinin ise bin puanlar görece ini tahmin ediyoruz. çinde bulundu unuz sektörler aç s ndan bak ld nda, sizin için 2007 nas l geçti? 2007 y l grubumuz aç s ndan olumlu geçen bir y l oldu. Faaliyet gösterdi imiz tüm alanlarda büyüdük, kendimizi gelifltirdik. hracatta yine art fl trendimiz devam etti. Rakamsal olarak geçen y l, 300 milyon dolara yak n bir ihracat gerçeklefltirmifl bulunmaktay z. Sat fllar m z geçen y l bafl nda koydu umuz hedeflerin üzerine ç kacak gibi görünüyor. 2 milyar dolarl k bir sat fl hedefimiz vard ; Kas m ay sonu sonuçlar na göre, ciromuz 2 milyar dolar aflt. Çal flan say m z 2007 y l nda iç ve d fl piyasalarda yaflanan dalgalanmalara ve üst üste seçimler yaflamam za ra men Türkiye bu süreçten fazla etkilenmedi. Bu da Türkiye deki makro ekonomik göstergelerin yerine oturmufl oldu unu gösteriyor. da 12 bin kifliyi aflt. Hedefimiz önümüzdeki dönemde 15 bine ç kmak. Bunun yan nda, bulundu umuz sektörlerde pazar pay olarak daha da derinleflti imiz bir y l oldu. Baz parametreler ekonomik hayat m za olumsuz etkiler yapsa da, biz bu dönemleri daha rekabetçi hareket ederek ve pazarlama faaliyetlerimize a rl k vermek suretiyle, en az ndan zikzakl giden dönemlerden kendimizi korumay baflard k. Olumsuz etkilenmek yerine, bilakis 2007 büyüdü ümüz bir y l oldu. Ayn flekilde kârl l klar m z da 2006 y l na göre geri de il, kârl l klarda da daha iyi bir noktaya geldik. Olumsuz taraflara gelince, iç talepte canlanma bekliyorduk. Ancak siyasetteki inifl ç k fllar nedeniyle bu gerçekleflmedi. Biz bu olumsuzlu u, bulundu umuz pazarlara derinlemesine nüfuz ederek telafi etmifl olduk. Yat r m planlar n z gerçeklefltirebildiniz mi? Yat r m planlar m z gerçeklefltirdi imizi söyleyebilirim. Baz yat r mlar m z tamamlad k, bir k sm devam ediyor. Mobilya grubumuzda baz ilave yat r mlar yapt k. Bunun yan nda geçen y l grubumuza kat lan mobilya markam z Mondi'nin yap lanmas n tamamen bitirmifl durumday z. Üretim planlamas, üretim tesisleri, marka konumland rmas ve bayilik yap land rmas gibi konularda önemli hamleler yapt k. Yine içinde bulundu umuz mobilya sektöründe, bu dönemde hem yurtd fl nda ma azalaflma faaliyetlerine hem de kapasitemizi daha da ar- 21

22 Vizyon 22 t rmak üzere tevsi yat r mlar na a rl k verdik. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nde yer alan 100 bin metrekare ilave tesislerimiz tamamlanma aflamas na geldi. Metal sektöründeki yat r mlar m - za bafllad k, onlar da önümüzdeki dönemde bitirme aflamas na getirece iz. Dolay s yla grupta, geçen y l gündeme ald m z yat r m planlar kesintiye u ramadan devam etti. Grup olarak sat fl a n z bayilik sistemiyle geniflletiyorsunuz? Bu alanda geçen y l nas l bir geliflme yafland? Yurtd fl nda flu anda stikbal ve Bellona markalar m za ait 130 civar nda ma azam z var. Bu y l da bu say y art rmaya devam edece iz. Baflta yak n co rafyadaki ülkeler olmak üzere, hedefimiz yurtd fl nda yayg n bir sat fl teflkilat oluflturmak. çinde bulundu umuz bölge ve di- er ülkelere yay lma hedefimiz var. Ayr - ca Mondi markam z Türkiye içinde konumland rd k ve hemen her noktada bulunur hale getirdik. Bunu, Marmara ve Ege baflta olmak üzere, büyük flehirlerimizde yo unlaflmak suretiyle yapt k. Tüm Türkiye'ye nüfuz etmek laz m. Siz önemli bir marka konumuna gelmek istiyorsan z, tüm Türkiye genelinde bulunmak zorundas n z. Bunlar elimizden geldi ince pazarlama kadromuzla birlikte gerçeklefltirmek niyetindeyiz y l nda pazarlamaya ve sat fla yönelik projeleriniz neler olacak? Grup olarak y l n pazarlama y l ilan etmifltik. Özellikle mobilya sektöründe pazarlama taraf nda daha etkin olaca z demifltik. Çünkü biliyorsunuz, art k üretmek kolay, pazarlamak ve kendinizi tüketiciye anlatman z büyük bir mesele. "Bunu sa layaca z" dedik. Bu yönde çok ciddi çal flmalar m z oldu. Bu y l da 50'nci y l m z kutluyoruz. San r m bu y l n ilk çeyre inde büyük bir kutlama yapmay planl yoruz y l nda da nüfuz etti imiz Türkiye'deki baflar m z aynen yurtd fl na tafl mak istiyoruz. Çünkü Türkiye'de pazar paylar m zla, kalitemizle, marka konumland rmam z ve alg lanmam zla çok iyi bir yere geldik. Bundan sonra bunu daha iyi yerlere tafl mak durumunday z. Bizde ciddi bir teknoloji ve Yat r m planlar m z gerçeklefltirdi imizi söyleyebilirim. Kayseri Sanayi Bölgesi nde yer alan 100 bin metrekare ilave tesisimiz tamamlanma flamas na geldi. bilgi birikimi var. Bunu yurtd fl nda da kullanmay planl yoruz. Bu nedenle önümüzdeki dönemde bu bilgi birikimini ve teknolojiyi yak n co rafyadaki ülkelere tafl - may planl yoruz. Bu anlamda karar verdi iniz ülkeler var m? Bizim için önemli olan rakamsal göstergeler. Rusya, Ukrayna ve di er ülkelerden bafllamak üzere planlar m z var, ama f rsatlara göre hareket edece iz. lla flu ülke demiyoruz, araflt r yoruz. Hatta birtak m Balkan ülkelerindeki özellefltirme çal flmalar na bak yoruz. Bizim sektörümüzden veya benzer sektörlerden özellefltirmelerde aktif olaca z. Takip etti imiz ülkeler var. Biz flu anda dünya ekonomisinde söz sahibi olan pek çok ülkede var z. Di erlerinde de f rsatlar ç kt kça olaca z. Biraz önce de belirtti imiz gibi, bizim için önemli olan rakamsal olarak o pazar n bir fley ifade edip etmemesi ülkeye 150 milyon ihracatla, 60 ülkeye 130 milyon ihracat oldu u zaman, 50 ülke bizim için daha cazip y l beklentileriniz nedir? Henüz bütçe çal flmalar m z sona ermedi. Ancak ön çal flmalara göre, 2008 y - l nda grup olarak minimum yüzde 15-20'lik bir büyüme gerçeklefltirmeyi hedefliyoruz. Di er tahminler önümüzdeki aylarda ortaya ç kar de yeni ma aza yat r mlar nda trend ne olacak? Büyük ma azac l k konusunda y l nda önemli hamleler yapt k y l nda bu yöndeki hamlelerimiz devam edecek. Ürün gruplar m zda, çeflitlerimiz çok fazla artt. Dolay s yla bin- 2 bin metrekarelik alanlar yetmez oldu. Tabii tüketici de alternatifin çok oldu u sat fl noktalar na yöneliyor. Geliflen pazar dinamikleri çerçevesinde, özellikle stikbal markas nda "Ev Consept" ma azac l n gelifltirmeye ve yayg nlaflt rmaya çal fl yoruz. Bu tip ma azac l özellikle Türkiye'nin nüfus yo unlu unun oldu u büyük flehirlerde ve bat bölgelerinde yayg nlaflt rmaya çal fl yoruz. Bellona markam zda keza belli olan bir konseptimiz var, o flekilde devam ediyor. Mondi markam zda ise biraz daha alt gelir grubuna hitap eden ürünler yapan ve oradaki tüketim grubuna hizmet veren bir yönü var. Yeni sektörlere girmeyi düflünüyor musunuz? F rsatlara, imkânlara ba l. mkânlar da zorlamak istemiyoruz. Bu tutucu yap m zla grubun geliflmesini engellemeyecek yeni f rsatlara bakaca z. Türkiye içinden, d fl ndan bütün yeni f rsatlar kolluyoruz. Bizim küçük ve orta büyüklükteki iflletmeleri sat n al p, gelifltirip, büyütüp, pazar n de erli oyuncular aras na tafl mak gibi bir özelli imiz var. HES, Türkiye Finans, HCS Kablo ve Mondi'de oldu u gibi. Yine böyle f rsatlar ç karsa de erlendirmek isteriz. Halka aç lma konusunda bir çal flma vard, ne aflamada? Orada bizim üzerinde çal flt m z bir süreç var. Bu süreçte, flirket ortaklar olarak karar vermekle yükümlüyüz. Çünkü mobilya grubumuzda da n k bir yap var, ayr ayr flirketler var. Orada ortaklar olarak kendi aram zda bir uzlafl aray fl m z var. San yorum bu kararlar 2008 y l nda ç kar y - l nda da bir ivme kazanm fl oluruz. Kald ki, halka aç lmayla beraber, biz finansal kazan mlardan ziyade, kurumsallaflmaya katk yapacak bir sonuç bekliyoruz. Çünkü grubun ciddi kaynak fazlas var.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Akyürek Pazarlama Halka Aç ld nternet Sitemizi Yeniledik. Göbeklitepe ye Akyürek Holding Deste i Lojistik Merkezimiz Aç ld

Akyürek Pazarlama Halka Aç ld nternet Sitemizi Yeniledik. Göbeklitepe ye Akyürek Holding Deste i Lojistik Merkezimiz Aç ld Akyürek Pazarlama Halka Aç ld nternet Sitemizi Yeniledik Göbeklitepe ye Akyürek Holding Deste i Lojistik Merkezimiz Aç ld De erli Akyürek Holding Ailesi, Kurumsal Pazarlama Direktörlü ü olarak üç ayda

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı