HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z"

Transkript

1 2008 say 9 HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z Evimizin komik ustas CEM DAVRAN Türkiye nin Hat ra Defteri NEB L ÖZGENTÜRK stiklal Madalyal kent KAHRAMANMARAfi KAMERA ARKASI Kalbimiz Mondi yi sevdi

2

3 Sunufl Biz grup olarak, bayilerimizle birlikte yeni ifl alanlar yarat lmas yönünde çal flmalar m za devam ediyoruz. Bu çal flmalar m z n da Türk ifl dünyas taraf ndan takip edilmesinin ve takdir görmesinin memnuniyetini yafl yoruz. Bu çerçevede grubumuzun Anadolu da stihdam Yaratanlar ödülünü almas bizim bu konudaki flevkimizi daha da art racakt r. Bayilerimizle, yeni istihdam alanlar için çal fl yoruz Yeni bir y la girdik. fl âlemi olarak, bu y l her zamankinden daha güçlü bir flekilde büyüme üzerine odaklanmak zorunday z. Ülkemizde, her y l 700 bin yeni iflgücü çal flma hayat na kat l yor. Biz de ifl dünyas olarak, hükümetimizle koordineli bir flekilde hareket ederek, en az ndan çal flma hayat na yeni kat lan iflgücü kadar bir istihdam alan yaratmak durumunday z. Ülkemizin en önemli sorunlar ndan birinin iflsizlik oldu unu biliyoruz. Bu konuna herkesin elini tafl n alt na koymas gerekiyor. Biz grup olarak, bayilerimizle birlikte yeni ifl alanlar yarat lmas yönünde çal flmalar m za devam ediyoruz. Bu çal flmalar m z n da Türk ifl dünyas taraf ndan takip edilmesinin ve takdir görmesinin memnuniyetini yafl yoruz. Bu çerçevede grubumuzun Anadolu da stihdam Yaratanlar ödülünü almas bizim bu konudaki flevkimizi daha da art racakt r. Geçen y l oldu u gibi bu y l da pazarlama alan ndaki ataklar m z devam ettirece iz. Pazarlama alan ndaki uygulamalar m z n hem müflteriyi harekete geçirmek hem de bayilerimizin sat fllar n art rma yönünde çok büyük etkisi oldu una inan yoruz. Art k bayilerimizle aram zda, kurumsal iletiflim faaliyetlerinde üst seviyede bir yap olufltu. Bunu daha da ileri seviyelere tafl mak grup yönetimimizin ortak karar d r. nan - yoruz ki, bayilerimizin baflar s bizim baflar m z... Bekir Boydak 3

4 içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler GÜNDEM En baflar l ifladamlar ödüllerini ald 6 V ZYON Hac Boydak 20 ANAL Z Nebil Özgentürk 24 DÜNYAMIZ Susuzluk 30 KAMERA ARKASI Mondi reklam filmi 32 A LEM VE BEN 6 Hem anne-baba, hem efl olabilmek 34 NEREYE G DEL M? Kahramanmarafl 38 B Z GÜLDÜRENLER Cem Davran 46 SPOR Avrupa Futbol fiampiyonas nday z SA LIK Diyabetle yaflamak 58 Bulmacan n çözümü mtiyaz Bahibi Boydak Holding ad na Bekir Boydak Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl Editör Meryem Tek Görsel Yönetmen Nihal Atatepe Düzelti Ercan Yafla Foto raf Editörü Batuhan K ran Yay n Kurulu Bilal Uyan k Mustafa Büyükkat rc Bülent Al c Muzaffer Çetinkaya Ekrem Bakt r Hasan Ünal Ar n Saydam Ülkü Karaosmano lu Ayflin Kaymaz Reklam Ebru Balc Çal flkan Yap mc Kesiflim Yay nc l k ve Tasar m Hizmetleri A.fi. Kasap Sokak, Hilmi Hak Han, 22/ Esentepe-fiiflli/ stanbul Tel: (212) Faks: (0212) Yönetim Yeri Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde No: 35 Kayseri e-posta: Bask Elma Bas m kitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sit. Blok: 14 No: 1 kitelli/ stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n 4

5 38 Grubumuzun lokomotifi mobilya flirketlerimiz bu ay içinde çok önemli fuar organizasyonlar na ifltirak edecek. Bu fuarlardan ikisi, Almanya n n Köln kentinde yap lacak Uluslararas Mobilya Fuar ile Uluslararas Köln Tekstil Fuar... Mobilya grubumuz için önemle üzerinde durdu umuz bir di er fuar ise 2008 stanbul Mobilya Fuar. Editörün Notu 24 Markalar m z dünya vitrinine ç k yor Bu y l stikbal markam z yar m asr geride b rakt. Bellona markam z da 10. y l n tamamlad. stikbal bugün mobilya sektörünün lider markalar ndan biri oldu. 50 y l boyunca stikbal in hedefi müflterilerimizin hayatlar n kolaylaflt racak, hayatlar na renk katacak ürünler yapmak ve bu konuda da sektöre öncülük etmek oldu. Bugüne kadar bu misyonu baflar yla tafl yan markam z n daha nice 50 y llara ulaflmas n arzu ediyoruz... stikbal markam z n 50 nci y l dolay s yla düzenledi imiz hediye çekilifli kampanyam z yeni y lla birlikte sonuçlanacak ve talihlilerimiz birbirinden de erli hediyelere kavuflacaklar. Grubumuzun lokomotifi mobilya flirketlerimiz bu ay içinde çok önemli fuar organizasyonlar na ifltirak edecek. Bu fuarlardan ikisi, Almanya n n Köln kentinde yap lacak Uluslararas Mobilya Fuar ile Uluslararas Köln Tekstil Fuar... Her iki fuar da dünyadaki rakiplerimizi görmek, dünya pazar na ç kmak ve yenilikleri takip edip yeni müflteriler ve tedarikçiler bulmak aç s ndan çok önemli. Bu y l mobilya ve tekstil grubumuz her iki fuar için de yine iddial stantlar ve yeniliklerle dünya markalar yla yan yana olacak. Mobilya grubumuz için önemle üzerinde durdu umuz bir di er fuar ise 2008 stanbul Mobilya Fuar. stanbul CNR Fuar Merkezi nde gerçeklefltirilen fuar Mobilya Sanayicileri Derne i nin (MOSDER) destegiyle düzenleniyor. Vakit ve programlar elverdi ince, stanbul Mobilya Fuar n bayilerimizin gezmesini öneriyoruz. Siz bu sat rlar okudu unuz s rada, yeni y l n ilk günlerini de yaflamaya bafllam fl olaca z. Biz stikbal olarak, daha önceki y llarda oldu u gibi bu y l da bayilerimizle omuz omuza yürüyece iz. yi günde, kötü günde bayilerimizle olan iliflkimiz ve deste imiz en üst seviyelerde devam edecektir in tüm bayilerimize sa l k ve huzur getirmesini diliyorum. yi okumalar. Sayg lar mla Murtaza Durmufl Yaz iflleri Müdürü 5

6 Gündem fl dünyas n n kalbi Kayseri de att Türk ifl dünyas, Kayseri Sanayi Odas 'n n düzenledi i Kayseri Zirvesi nde bulufltu. TOBB Baflkan Rifat Hisarc l ko lu ve dokuz oda baflkan n n kat ld zirvede, Türk sanayisinin sorunlar masaya yat r ld. Toplant lar n devam nda düzenlenen Sanayi Gecesi nde ise baflar l olan Kayserili sanayiciler ödüllendirildi. 6 Kayseri sanayiinin nereye geldi i, ne kadar baflar l bir yol izledi i sorular na cevaplar n arand alanlar art k Türkiye s n rlar n aflt. Gün geçmiyor ki, uluslararas medyada Kayserili ifl adamlar n n yat r m stratejilerini, ifl yapma biçimlerini ele alan bir haber ç kmas n. Var olan yat r mlar büyütülürken, s f rdan yat r mlar da birbirini izliyor. Kayseri bu geliflmeyle Türk ifl dünyas nda a rl n da art r yor, Türkiye'nin ifl örgütlerinde söz sahibi oluyor, ulusal ifl örgütlerinin çal flmalar na yön veriyor, öncülük ediyor. Geçen Aral k ay nda, Kayseri Sanayi Odas 'n n (KAYSO) düzenledi i "Kayseri Zirvesi" bunun bir göstergesiydi. Sanayi ve Ticaret eski Bakan Ali Coflkun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Kayseri Sanayi Odas Baflkan Mustafa Boydak ve dokuz ilin sanayi odas baflkan Kayseri'de bir araya gelerek, küresel ekonominin yönü ile Türk sanayiinin sorunlar - n masaya yat rd. KAYSO taraf ndan düzenlenen ve stanbul Sanayi Odas taraf ndan aç klanan Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras na giren Kayserili firmalara ödül verildi. Kayseri Zirvesi'ne kat lmak üzere flehre gelen TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu ve beraberindeki heyet, ilk olarak Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Daha sonra stanbul Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan C. Tan l Küçük, Kayseri Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Boydak, Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ümit Özgümüfl, Ankara Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Nurettin Özdebir, Kocaeli Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Y lmaz Kanbak, Eskiflehir Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Savafl M. Özaydemir, Konya Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Tahir Büyükhelvac gil, Denizli Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Müjdat Keçeci ve Gaziantep Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Nejat Koçer in kat ld Türkiye sanayisinin sorunlar n n konuflulup çözüm yollar n n arand toplant ya geçildi. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, KAYSO taraf ndan düzenlenen zirvenin firmalar motive etmek ad na çok büyük öneme sahip oldu unu kaydetti. Farkl flehirlerde üretim yapan, ancak Kayserili olan firmalar n bir araya geldi i bu tür etkinlikleri di er illere de tavsiye ettiklerinin

7 alt n çizen Hisarc kl o lu, "Yap lan zirve moral aç s ndan çok önemli. lk Kayseri bafllatt ; sonra da Denizli ve di er flehirlerdeki arkadafllara tavsiye ediyoruz. SO Baflkan Tan l Küçük'ün aç klad ilk 500'e giren tüm firmalar n bir arada olmas ülke ekonomisi ad na da güzel bir geliflmedir. Bu tür etkinlikler ifl motivasyonunu da artt r r" diye konufltu. Toplant lar n gündüz bölümünde reel sektörün sorunlar n n tart fl ld toplant bas na kapal olarak gerçeklefltirildi. Toplant lar n devam nda düzenlenen Sanayi Gecesi nde ise baflar l olan sanayiciler ödüllendirildi. fl dünyas hiç olmad kadar etkin Kayseri Hilton Otel de düzenlenen gecenin aç l fl konuflmas n yapan Kayseri Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Boydak, Türkiye nin son befl y ld r dünya ortalamalar n n üzerinde bir büyüme gösterdi ine dikkat çekerek, bölgesinde ve dünyada her geçen gün puan n art rd n söyledi. Türkiye de tüm sorunlar n çözülmemifl olmas na karfl n, yap lan çal flmalar n takdirle karfl land - na de inen Mustafa Boydak, Elbette ki tüm sorunlar m z çözmüfl de iliz. Ancak demokratikleflme sürecini de anlaml bir flekilde sürdüren, birey hak ve özgürlükleri konusunda en geliflmifl Avrupa ülkeleri seviyesine gelmeyi hedef olarak koymufl ülkemizin vatandafllar n n yaflam standartlar n gelifltirme konusunda yap lan çal flmalar tüm dünya ve bölge ülkeleri taraf ndan takdirle takip edilmektedir dedi. fl dünyas n n, TOBB un önderli inde tarihinde hiç olmad kadar etkin oldu unu vurgulayan KAYSO Baflkan, kendilerininde buna katk da bulunmaktan ve etkinlik içerisinde yer almaktan son derece mutlu olduklar n söyledi. KAYSO olarak özellikle ifl hayat n kolaylaflt r c ifller yapmay hedeflediklerini belirten Boydak, flu bilgileri verdi: Kayseri OSB ye, Türkiye nin en modern antrepo ve konteyner merkezini, sanayi odam za ait arsam z tahsis etmek üzere, özel sektörün güçlü ismi Arkas grubuna yapt rd k. Madem dünyaya aç laca- z, d fl ticaretimizi gelifltirmek için önce altyap s n gelifltirmek gerekiyordu. Bu düflünce ile bu projeyi bitirdik ve aç l fl n yapt k. Yine odam z mülkiyetinde bulunan arsaya iki ayr otel projesi için Akfen Grubu yla anlaflma yap p, uluslararas zincir olan Novotel ve bis otelleri için burada, toplam 450 yatakl otel inflaat na baflland. Hem odam za bir gelir yaratt k, hem de ifl otellerinden önemli markalar Kayseri ye getirmifl olduk. nflaata baflland, san r m 20 ay içerisinde otellerimiz tamamlanm fl olacakt r Kayseri Sanayi Odas n n kurumsallaflma baflta olmak üzere e itim faaliyetlerine de de inen Mustafa Boydak, Özellikle forklift operatörlü ünden tutun da, yönetim kurulu üyeli i e itimine kadar birçok alanda ifl hayat n ilgilendiren e itimlerle üyelerimize hizmet vermekteyiz. Üniversitemizle çok ciddi bir yak nl k içerisinde, üniversite-sanayi iflbirli i çal fl- KAYSO nun hizmet binas n n aç l fl n TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki, Sanayi ve Ticaret eski Bakan Ali Coflkun ile KAYSO Baflkan Mustafa Boydak birlikte yapt lar. Gündüz toplant lar n n ard ndan yap lan Sanayi Gecesi, ödül töreni ve konuflmalar n ard ndan yemekle son buldu. 7

8 Gündem Gecede Sanayi ve Ticaret eski Bakan Ali Coflkun'a KAYSO Baflkan Mustafa Boydak taraf ndan, ekonomiye yapt katk lardan dolay teflekkür plaketi verildi. malar n gelifltirdik. Bu anlamda üniversitemize desteklerimiz sürmektedir. Biz de rektörümüzün de ciddi katk lar yla üniversitemizden istifade ediyoruz dedi. Di er taraftan mesleki e itim için de 2 milyon YTL lik bir fon oluflturduklar n anlatan Mustafa Boydak, meslek liselilerin ihtiyaçlar n n karfl lanaca projenin iki y l içinde tamamlanaca sözünü verdi. Bu proje için Kayseri Sanayi Odas 100 bin YTL destek olurken, Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak da 200 bin YTL ba flta bulundu. Mustafa Boydak, arzu eden Kayserililerin de projeye destek olabileceklerini söyledi. Gecede yapt konuflmada Kayseri Sanayi Odas n n faaliyetlerine de k saca de inen Mustafa Boydak, birçok etkinli- e imza att klar n, yerli ve yabanc birçok misafir a rlad klar n, üyeleri ad na çeflitli bankalar ile kredi protokolleri imzalad klar n anlatt. Her y l geleneksel olarak düzenledikleri Sanayi Gecesi nde ödül alacak sanayicileri de kutlayan Boydak, listeye giremeyenler için ise gelecek y llarda bu listelerde yer almalar temennisinde bulundu. Kayseri Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Boydak n konuflmas - n n ard ndan Kayseri genelindeki Mesleki ve Teknik Liselere yard m protokolü imzaland. sanayicilere birtak m tavsiyelerde bulundu. Dünyada art k küresel ekonomi flartlar n n yerleflti ini belirten Hisarc kl o lu, bu yeni düzende dünyan n herhangi bir noktas nda üretilen ürünün yerkürenin di er bir bölgesinde al c buldu una iflaret etti. Küresel ekonominin üreticilere kendi kurallar n dikte etti ini vurgulayan Hisarc kl o lu, büyük düflünmeyenin art k yok olup gitmeye mahkum oldu unu anlatt. Bu çerçevede öncelikle sanayicilere birleflerek büyümelerini tavsiye eden TOBB Baflkan, ayr ca yenilikçi olmalar ve markalaflarak de er üretmeleri önerisinde bulundu. Hisarc kl o lu, "1990'dan sonra dünyadaki ticaretin gidiflat nda müthifl bir de- ifliklik oldu. Ekonomide s n rlar kalkt. Bütün duvarlar kalkt. Dünyan n hangi noktas nda üretirsen üret, dünyan n öbür noktas ndan al c bulunabiliyor. Tarihe bak ld zaman dünya ticaret hacmi hiç bu kadar artmam flt. 10 y lda 12 misli büyüdü. Türkiye'nin 10 y l önceki ticaret hacmine bak ld zaman bugün h zl art yor. Türkiye'nin ticaret hacmi de art yor. Sanayiciler olarak ayakta kalabilmemiz için ne yapmam z laz m? H zl olaca z ve h zla büyüyece- iz. Küçük olsun, benim olsun devri bitti. Benim de sizlere tavsiyem, birleflerek pazar pay n z büyütmenizdir. En çok alan, en çok satan, en çok üreten olmal s n z. Dünyadaki pazar pay ndan ancak bu flekilde pay al nabilir, yoksa yok olmak kaç n lmaz son olacakt r" dedi. Yenilikçi olun! Yenilikçili in önemine de de inen Hisarc kl o lu, "Bugün öne ç kan de erlerden birisi de inovasyondur; yani yenilikçilik. Yeniliklere aç k olan dünyadaki firmalar h zla markalafl yor. Biz de bu çerçevede markalaflmal y z. Kahvehane kültürü bizdeydi ama adamlar kahveyi ald, Starbucks olarak bize satmaya bafllad - lar. Önümüzdeki dönemde bu öne ç kan de erlere dikkat etmeye çal flmal y z" fleklinde konufltu. Konuflmas nda son y llarda Kayseri ekonomisinin ald yolu da irdeleyen Hisarc kl o lu, bugün Kayseri nin de er olmas nda yerel idarecilerin büyük bir pay oldu unu vurgulad ve Kayserili ifladamlar na flöyle konufltu: 'Birlikte rahmet vard r, ayr l kta azap vard r' sözü kapsam nda bir araya gelerek flehir sanayisini daha ileri götürmeliyiz. Kayseri'de kazanman n rekabeti oldu u gibi hayr n da rekabeti var. Bugün bakt m z zaman Türkiye'nin ilk bin flirketi aras na girmifl hemflehrilerimizle Ekonomide s n rlar kalkt mza töreninin ard ndan kürsüye gelen ve sanayicilere seslenen TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, küresel ekonominin yeni dinamikleri üzerine bilgiler verdi, 8

9 gurur duyuyoruz. On y l önceki tabloya bakt m z zaman, Türkiye'nin en büyük sanayicileri aras nda ilk bin içinde, 12 tane firma varken bugün 27'ye ç kt. Kayserililer zeki, çal flkan, aç kgöz ve tüccarl yla bilinir. Di er bir özelli imiz var ki o da hay rseverli imiz. Bunu biz biliriz. Hay rda yar fl r z. Bununla birlikte demokrasi flehriyiz. 1960'lara bakt - m zda demokrat duruflumuzu hep sergilemifliz. Kayseri Lisesi de bugün öne ç kan de erlerimizden. O lunu Cumhurbaflkan görmek isteyen varsa çocu unu Kayseri'de okutsun. Bunlar bizim mutluluk kayna m z. Kayseri nin En Büyük 500 ve kinci 500 Büyük teki flirketleri Hes Hac lar Elektrik San. ve Tic. A.fi., Merkez Çelik San. ve Tic. A.fi., Kayseri fieker Fabrikas A.fi., Boytafl Mobilya San. ve Tic. A.fi., Orta Anadolu Tic. ve San. fll. TAfi, stikbal Mobilya San ve Tic. A.fi., Has Çelik ve Halat San. Tic. A.fi., Birlik Mensucat Tic. ve San. fll. A.fi., Erbosan Erciyas Boru San. ve Tic. A.fi., Saray Hal A.fi., Yatafl Yatak ve Yorgan San. Tic. A.fi., Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.fi., Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.fi., Kumtel Dayan kl Tüketim Mallar Plastik San., ve Tic. A.fi., Keskink l ç G da San. ve Tic. A.fi., Karsu Tekstil San. ve Tic. A.fi., Form Sünger Kilim Mobilya ve Kanepe San ve Tic. A.fi., pek Kanepe Mobilya ml. th. hr. San ve Tic. A.fi., Eren Endüstriyel ürünler San ve Tic. A.fi., Ceha Büro Mobilyalar Ltd. fiti., Selenteks Tekstil San ve Tic A.fi., Özkoyunca Demir Madeni Ltd. fiti. Sayg n Tekstil Tic. ve San. A.fi., Gürkan Büro Mobilyalar San ve Tic Ltd fiti, His Tekstil San. ve Tic Ltd fiti, Metal Matris San. Tic. A.fi n n ihracat rekortmenleri Orta Anadolu Tic ve San. A.fi., Boydak D fl Tic. A.fi., Hes Hac lar Elektrik San ve Tic. A.fi., Mimatafl Tekstil San ve Tic A.fi., Kumtel Dayan kl Tüketim Mallar Plastik San ve Tic A.fi., Birlik Mensucat Tic ve San fll A.fi., Coreal Alüminyum Kablo Sanayi Tic A.fi., Ceha Büro Mobilyalar Ltd, fiti, Has Çelik ve Halat San. Tic A.fi., Erbosan Erciyas Boru San. Tic. Kadir Has en güzel örnek TOBB Baflkan n n ard ndan sanayicilere seslenen Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki de, flehir insan n n hay rseverlik yönü üzerinde durdu. Kayserililerin giriflimcilikte yar flt gibi hay rseverlikte de yar flt n anlatan Özhaseki, buna en güzel örne in merhum Kadir Has oldu unu dile getirdi. Kadir Has'a iliflkin bir an s n da anlatan Özhaseki, merhum ifladam n n demokrasi flehitleri olarak bilinen ve idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüfltü Zorlu, Hasan Polatkan ve idamdan dönen Celal Bayar ad na dört okul yapt rd n an msatt. Özhaseki, bu okullar n yap ld - TOK alan ndaki yerleflim bölgesine Demokrasi Mahallesi ad n verdiklerini aç klad. Gecenin ödül töreni bölümünde, SO taraf ndan haz rlanan 2006'n n lk 500 ve kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu anketinde dereceye giren firmalara ödülleri verildi. Bununla birlikte geçen y l n verilerine göre ihracat s ralamas n n ilk 10 s - ras nda yer alan ve 2006 y l nda en çok vergi veren flehir sanayicilerine ödül verildi. Kayseri Sanayi Odas binas aç ld Kayseri Sanayi Odas 'n n bir süredir yeniden dizayn edilen hizmet binas törenle hizmete aç ld. KAYSO binas n n aç l - fl na TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Sanayi ve Ticaret eski Bakan Ali Coflkun, Kayseri Vali Vekili U ur Alada, Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki, stanbul Sanayi Odas Baflkan Tan l Küçük, çok say da ifladam ve bürokrat kat ld. TOBB Baflkan Rifat H - sarc kl o lu, hay r iflleri nedeniyle Kayseri'ye gelmekten mutlu oldu unu dile getirdi. Kayseri'nin 90'l y llardan sonra ivme kazand n vurgulayan Hisarc kl - o lu, "90'l y llardan sonra idareciler ile birlikte Kayseri sanayi kenti olarak an lmaya baflland. KAYSO, 364 oda aras nda yapt çal flmalarla kendisini hissettirmeye bafllad. Kayseri'ye böyle bir binan n kazand r lmas ndan dolay herkese teflekkür ediyorum" dedi. Kayseri'nin bir demokrasi kenti oldu unun alt n çizen Hisarc kl o lu, "Kayseri demokrasi kenti. Demokrasiye sahip ç - kan kent. Her gitti imiz yerde Kayseri büyük ifllerle an l yor. Demokrasi kenti oldu umuz için bunu ön plana ç kartmam z laz m" diye konufltu. 9

10 Gündem Mobilya n n Oscar lar sahiplerini buldu Mobilya Sanayicileri Derne i (MOSDER) taraf ndan düzenlenen 3. Ulusal Ev Mobilyalar Tasar m Yar flmas nda ödüller sahiplerini buldu MOSDER Baflkan Memduh Boydak, ödül töreninde genç tasar mc lara seslendi. Art k herkes hemen her alanda teknolojik geliflmelerin en üst düzeye ulaflt n biliyor. Küçük bir marka da olsa, büyük marka da olsa üç afla befl yukar ayn teknolojiyi kullanarak üretim yap yor. Bu geliflmeyi göz önünde bulunduran Türk ifl dünyas, gerek bireysel olarak flirketler bünyesinde gerekse sivil toplum örgütleriyle tasar m hemen her f rsatta gündeme al yor. Bu konuya ilgi duyan gençleri desteklemek ve yeteneklerini ortaya koymalar na olanak yaratmak için çeflitli organizasyonlar yap l yor. Amaç, hem genç iflgücüne hem de sahibi oldu u markalara de er katmak. flte Mobilya Sanayicileri Derne i nin (MOSDER) son üç y ld r büyük çabalar ortaya koyarak yapt tasar m yar flmas da tam bunun bir örne i... Genç Odas kategorisi birincisi: Geleneksel duvar dibi mobilya anlay fl n n tersine mekân içinde mekân yaratan tasar m yla Ebru Ayas, Anadolu Üniversitesi. 10

11 Yar flmada ödül kazananlar toplu halde foto raf çektirdiler. Yemek Odas Tak m kategorisi birincisi: Konsol, büfe, masa ve sandalyeleri estetik bütünlük içinde sunan tasar m yla Gökhan Keman, stanbul Teknik Üniversitesi. Yenilikçi tasar mlar ödül ald MOSDER, ilkini 2005 y l nda yapt Uluslararas Ev Mobilyalar Tasar m Yar flmas n n üçüncüsünü de sonuçland rd. 8 Kas m tarihinde stanbul da yap lan törende, 25 proje sahibi ödüllerini ald. Ödüllü projeler aras nda, aç k depolama ifllevi kazanan kanepelerden geleneksel duvar dibi mobilya anlay fl n tersine çeviren genç odalar na kadar pek çok yenilikçi tasar m bulunuyor. Mobilya sektörüne girifl anahtar slogan yla, üniversitelerin endüstri ürünleri tasar m, iç mimarl k ve çevre tasar m bölümlerinden 270 proje baflvurusu alan yar flma, yatak odas tak m, yemek odas tak m, oturma grubu, genç odas ve kanepe olmak üzere, befl kategoride gerçekleflti. Ödüllü genç tasar mc lar, toplamda 70 bin YTL lik para ödülünün yan s ra ifl, staj ve uluslararas mesleki fuarlara kat lma olanaklar na da sahip oldu. Yatak odas tak m nda birincili i, yatak odas nda beflik konseptini iflleyen yine Marmara Üniversitesi ö rencisi Cihan K r flgilo lu ile Karadeniz Teknik Üniversitesi nden Özge U ur paylaflt. Genç odas tasar m nda ise Anadolu Üniversitesi nden Ebru Avas geleneksel duvar dibi mobilya anlay fl n n tersine mekân içinde mekân yaratan tasar m yla birincililik ödülünün sahibi oldu. Yemek odas tak m nda ve oturma grubunda, konsol, büfe, masa ve sandalyeleri estetik bütünlük içinde sunan ve genifl kütleli oturma gruplar n hafifleten tasar mlar yla stanbul Teknik Üniversitesi ö rencisi Gökhan Keman ödül ald. Tasar m markalaflman n parças MOSDER Baflkan Memduh Boydak ödül töreni öncesinde yapt konuflma- Yatak Odas kategorisi birincisi: Ebeveyn yatak odas nda beflik konseptini iflleyen tasar m yla Cihan K r flgilo lu, Marmara Üniversitesi. 11

12 Gündem MOSDER Baflkan Memduh Boydak, yar flmada baflar l olanlara ödüllerini verdi. da, tasar m n önemi üzerinde durdu. Bugün 1 milyar dolarl k s n r aflan mobilya ihracat n daha yüksek seviyelere tafl mak için ihtiyac m z olan konu vesilesiyle buraday z dedi ve konuyu tek cümleyle aç klad : Tasar m... Mobilya sektörünün avantajlar n, üretim kalitesi, genç ve nitelikli iflgücüyle, tüketim pazarlar na yak nl olarak s ralayan MOS- DER Baflkan Boydak, küresel pazarlarda varolman n yolunun tasar mdan geçti ini vurgulad. 25 projenin sahipleriyle MOSDER e üye flirketlerin sahip ve yöneticilerinin kat ld özel bir toplant düzenlendi. Toplant da, ö rencilere bizzat flirket sahibi ve yöneticileriyle tan flarak projelerini temsil etme f rsat sunuldu. Hedef ihracat art rmak Son y llarda h zla büyüyen Türkiye mobilya sektörünün y ll k d fl sat fl hacmi 1 milyar dolara ulaflt. Uluslararas pazarlarda her y l önemli oranlarda büyüyor. Kanape kategorisi birincisi: Kanepeye aç k depolama ifllevini kazand ran tasar m yla Ufuk Do an, Marmara Üniversitesi. Mobilya sanayicileri, yurtd fl pazarlara yaln zca ürün vermekle kalmay p do rudan yat r mlar yap yor, ortakl klar kuruyor veya perakende a oluflturuyor. Yar flmaya ilgi büyüyor MOSDER, 2005 y l ndan bu yana endüstriyel tasar m konusunda e itim alan gençlerin ilgisini bu yöne çekerek, yeteneklerini ortaya koymalar için ortam yarat yor. Endüstriyel tasar m ve iç mimari konusunda e itim veren tüm üniversiteleri de harekete geçiren derne in yapt tasar m yar flmas, üç y ll k bir organizasyon olmas na ra men yüzlerce ö rencinin kat l m yla gerçeklefliyor. Üçüncüsü düzenlenen yar flmaya ilgi bir önceki y la göre yüzde 80 art fl gösterdi ve toplam 270 proje yar flt. Kanepe dal nda birincili i Marmara Üniversitesi nden Ufuk Do an ald. Ufuk Do an n tasarlad kanepe, aç k depolama ifllevini kazand ran tasar m yla dikkat çekti. Yaklafl k 300 bin kifliye istihdam sa layan sektör, Türkiye nin toplam ihracat - n n yüzde 1 ini gerçeklefltiriyor. Memduh Boydak a göre, bunun art r lmas için tasar m ve markalaflmaya yat r m yap lmal. fiirketlerin kârl l klar n n art r lmas da bu yat r mlara ba l. Boydak, Ucuz fiyata dayal rekabet, kârl l klar olumsuz yönde etkiliyor. talya ve Almanya ile rekabet edebilmek için Türk mobilyas n tarz ve tasar m yla an l r k lmak için özgün ürünler tasarlanm fl olmas gerekiyor diye konufltu. Ödül töreninin ard ndan, yaln zca ödüllü Oturma Grubu kategorisi birincisi: Genifl kütleli oturma gruplar n hafifleten tasar m yla Gökhan Keman, stanbul Teknik Üniversitesi. 12

13

14 Gündem Perakende günleri sektörü buluflturdu fl dünyas n n en genifl kat l ml toplant lar ndan Perakende Günleri nin bu y l yedincisi yap ld. Bu y lki konferanslarda perakendenin uzmanlar n n da kat l m yla spordan bilime, sanattan iklim de iflikliklerine pek çok konuyu kapsayan 10 mini konferans, 46 ayr oturum yap ld 14 Soysal Dan flmanl k bu y l yedincisini düzenledi i Perakende Günleri nde yine tüm sektörü bir araya getirdi Kas m tarihleri aras nda stanbul Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray salonlar nda yap lan konferanslara perakende sektöründen yan sektöre tam 900 firma kat ld. 2 bin 800 dinleyicinin yer ald toplant larda ana oturumlar d fl nda iki gün boyunca 42 ayr konu ele al nd ve tart fl ld. Buluflman n ana sponsorlu unu ise Media Markt ve Multi Turkmall birlikte yapt lar. Perakende Günleri nin aç l fl n ise bugünlerde Akbank n kredi kartlar için reklam filmleri dönen Müslüm Gürses yapt ve sözleri Muratan Mungan a, müzi i Björk e ise ait olan Aflk Tesadüfleri Sever ald flark y seslendirdi. Aç l fl konuflmas n ise stanbul Ümraniye de açt ma azas yla ses getiren teknoloji marketleri zinciri Media Saturn Holding (Media Markt) CEO su Roland Weise yapt. Pele Türkiye bir numaral ülke Weise n ard ndan dinleyicilerin karfl s - na ç kan isim, son y llarda Türk perakende sektöründeki yat r mlarda bafl çeken Multi Turkmall Yönetim Kurulu Baflkan Hans Otto Nagel oldu. Türkiye nin perakende aç s ndan bir numaral ülke olma yolunda h zla ilerledi ini dile getiren Nagel, son geliflmelerin bunu aç kça ortaya koydu unu söyledi. Nagel e göre, Türk perakende sektörü son 10 y lda tahminlerin ötesinde fantastik bir performans gösterdi. flte bu nedenle de perakendeciler al flverifl merkezi infla edenlerden imkâns - z isteme haklar na sahip olur hale geldiler. Perakendecilere Bat art k bitti, sizinle Do u ya gidelim diye seslenen Multi Turkmall Yönetim Kurulu Baflkan, Türk markalar n n Do u ya aç lma zaman geldi ini söyledi. Perakende Günleri nin merakla dinlenen konuflmac lar ndan biri de Calvin Klein Jeans Avrupa ve Asya Baflkan Gaetano Sallorenzo oldu. Türkiye de 500 milyon dolarl k lüks pazar oldu u-

15 Ediz Hun Gaetano Sallorenzo Jason Jennings Suat Soysal na dikkat çeken Sallorenzo, bir y l içinde 1 milyar dolara ulaflaca tahmininde bulundu. Calvin Klein Jeans Avrupa ve Asya Baflkan n n verdi i bilgilere göre, dünyada lüks pazar 70 milyar euro ya ç kt. Lüks tüketimin yüzde 37 si Avrupa da gerçeklefliyor. Rusya da eklendi inde Avrupa n n pay yüzde 40 lar afl yor. Lüks pazar n patlatan ülkeler ise Çin, Rusya ve Hindistan. Sadece geçen y l Rusya da lüks tüketim pazar yüzde 45 artt. Bilindi i gibi Calvin Klein Türkiye pazar - na Eren Holding ile birlikte girdi. Sallorenzo bunu, Genelde bir markayla pazara girmeyi tercih ederiz. Türkiye pazar na birden çok markayla girdik çünkü Eren iflini çok iyi biliyordu sözleriyle aç klad. Sallorenzo nun verdi i bilgilere göre Calvin Klein n Türkiye pazar yla ilgili hedefleri büyük. ki y l içinde 15 in üzerinde ma aza aç lmas planlan yor. Çal flanlar ifle ba lay n! Perakende Günleri kat l mc lar ndan yo- un ilgi gören oturumlardan biri dünyan n en önemli flirketlerine dan flmanl k hizmeti veren Jennings Solutions Baflkan Jason Jennings in H zl yavafl yer bafll alt nda yapt sunumdu. Küçü- ü yiyen büyük de il, yavafl yiyen h zl oland r diyen Jennings, son 42 y lda dünyan n en h zl büyüyen flirketleri araflt rmas ndan ilginç anekdotlar aktard. Söz konusu flirketleri parayla iliflkisi olmayan sebeplerin ortaya ç kard - na dikkat çeken ünlü dan flman, bunun büyük ve cesur olmakla do rudan ilgili oldu unu söyledi. Jennings e göre, ne olursa olsun en h zl büyüyen flirketlerde çal flanlar ifllerini çok seviyor ve her flart alt nda patronlar ve yöneticiler, çal flanlarla flirketler aras nda bu ba kurmak zorundalar. Oysa ABD de yap - lan bir araflt rmaya göre çal flanlar n yüzde 67 si ifle istemeyerek gidiyor. Jennings, bu durumu toplum aç s ndan oldukça vahim görüyor. Tepe yönetim maalesef çal flanlar ifle ba layam yor diyor. Perakendecilikte günefl batmaz Dünyan n efsane flirketi Coca-Cola Company nin CEO su Muhtar Kent ise perakende ticareti, günümüzde insanlar bir araya getiren sosyal bir olgu olarak tan mlad. Coca-Cola n n en önemli özelli ini ise yenilikçi ve müflterilerle kal c iliflkiler kurmas olarak aç klad. nternet sayesinde s n rlar n tamamen kalkt n anlatan Kent, Haftan n yedi günü insanlar k yaslama yap yor. Bu nedenle perakendeci uyumay göze alamaz dedi. Perakende Günleri nin harareti en yüksek toplant lar ndan biri, konferanslar n birinci günü yap lan Al flverifl Merkezi Üçgeni adl oturumdu. Al flverifl merkezleri gelifltirenler ile kiralama ve yönetim flirketleriyle kirac lar n bir araya geldi i oturumda, herkes ete indeki tafllar bir bir döktü. Al flverifl merkezi gelifltiren flirketlerin lokasyonlar konusunda dikkatleri çekilirken, kirac lar (ma aza sahipleri) sözü döndürüp dolaflt r p yerli ve yabanc ayr m na getirdiler. Baz yerli marka sahipleri, yabanc markalara al flverifl merkezlerinde daha iyi yerlerin verildi i, ancak kirac bulunamad zaman yerli markalara dönüfl yap ld yönünde serzeniflte bulununca, kiralama flirketlerinden de bunun do ru olmad yönünde itirazlar yükseldi. Perakendecilerin bir anlaflmaya varamadan ayr ld klar bir di er tart flma da Dünyada ve Türkiye de indirim uygulamalar konulu oturumdu. Moderatörlü- ünü letiflim Uzman ve Akflam Gazetesi Yazar Ali Saydam n yapt oturuma, teknoloji ma azalar zinciri Media Saturn ün Genel Müdürü Mustafa Alt nda, Sanayi Bakanl ndan Rekabetin Korunmas Genel Müdürü Özcan Pektafl ve TÜDER den Engin Baflaran yer ald lar. Bilindi i gibi indirim günlerinin belirli tarihlere ba lanmas konusu uzun süredir perakende sektörünün gündeminde. Ancak sektör bu konuda ortak bir karara varam yor. Her zaman iyi insan olmak Konferanslar n kapan fl nda ünlü futbolcu Pele, Sürdürülebilir Baflar üzerine yapt konuflmada, iyi futbolcu olmak, çok para kazanmak, flöhret bir yana, her zaman iyi insan olmak için çaba harcad n anlatt. Günümüzde spor ve ifl dünyas nda oldu u kadar sosyal sorumluluk alan nda da çal flmalar yapan ünlü futbolcu, Perakende Günleri kapsam nda düzenlenen aç k art rmada yer ald ve formas n n iyi fiyattan sat lmas için çaba gösterdi. Pele nin formas n 84 bin YTL ye Twigy Terlikleri nin sahibi Sinan Öncel ald. 15

16 Gündem Köln Mobilya Fuar nda yerimizi ay rtt k Ocak tarihleri aras nda Köln de düzenlenecek olan Uluslararas Mobilya Fuar IMM Cologne 2008 de yerimizi ald k. Boydak D fl Ticaret yine iddial bir stantla fuar ziyaretçilerinin karfl s na ç k yor. Fuarlar, firmalar için gelece- in ipuçlar n tafl yan bir gösteri alan... O sektör içinde yer alan firmalar yeni y lda neler yapacak, o y la hangi yenilikler damgas n vuracak, sektör y l içinde nas l bir yol izleyecek?..." flte fuarlar tüm bu sorular n cevaplar n buldu u organizasyonlar olarak kabul ediliyor. Tabii ki, ticari bir organizasyon; firmalar bu organizasyonlar sayesinde bir yandan büyük al c lara ve tedarikçilere ulafl yor ama daha önemlisi bir sonraki dönemde trendlerin nereye do ru yol ald na iliflkin ipuçlar n fuarlarda ortaya ç kar - yor Ocak tarihleri aras nda Almanya n n Köln kentinde yap lan Imm Cologne de tam bu türden bir uluslararas mobilya fuar. 285 bin metrekarelik alanda kurulan fuara bu y l 57 ülkeden, 1300 firman n, genifl ürün yelpazesiyle kat l m belkleniyor. Dünyan n en büyük fuar organizasyonlar aras nda yer alan IMM Cologne, Milano da yap - lan Balone Internazionale del Mobile ve ABD nin Kuzey Carolina daki High Point Furniture Market ile yar fl yor. fiirketler bir anlamda, fuarlara kat larak sat fl, dolay s yla da üretim öngörülerinde bulunuyor. Boydak Holding; kablo, profil, boru, yatak, döflemelik kumafl, bilgi ifllem, mobilya ara malzemeleri, hal, aksesuar, a aç iflleme teknolojileri, makine ve bitmifl mobilya gibi farkl alanlarda her y l 30 un üzerinde ulusal ve uluslararas fuarda kat l mc veya ziyaretçi olarak yer al yor. Boydak Holding bu kat l mlar sayesinde yeni al c lar ve tedarikçiler bulman n yan nda, markalar n n tan t - m n yap yor, pazardaki yerini ve rekabetçi gücünü de sorgulam fl oluyor. Fiyatland rma konusunda k yaslamalar yap l yor. Ancak bütün bunlar n ötesinde yurtd fl sat fllar n art rmak ve yeni pazarlara girmenin yollar n ar yor bu fuarlarda. Markalar m z Köln Fuar nda Boydak Holding flirketlerinden Boydak D fl Ticaret, Ocak tarihleri aras nda Köln de düzenlenen uluslararas mobilya fuar IMM Cologne 2008 de stikbal, Bellona ve Mondi markalar yine iddial bir stant ile temsil edilecek. Geçen y l yap lan fuarda ana tema duygular üzerine kuruluydu. Bu y lki fuar n konsepti daha farkl olacak. Fuar n düzeninin ise daha net, kolay tan nabilir ve hedef gruplara göre haz rlanm fl ürün yelpazesi bölümleriyle daha önceki fuarlardan farkl bir yap da olmas bekleniyor. Buna göre ürün gruplar dokuz ayr kategoriye ayr lacak. Uluslararas üst tasar mlar, modern oturma ve yatak odas mobilyalar, masalar ve sandalyeler, yataklar ve uyku sistemleri, döflemelik mobilya, portatif mobilya, masif a aç ürünleri bu sayede ziyaretçiler taraf ndan daha kolay alg lanabilir olacak. lk tepkilere göre, fuar konsepti büyük oranda kat l mc lar ve ziyaretçiler taraf ndan yine kabul görmüfl görünüyor. Bu y lki fuarda ürün gruplar dokuz ayr kategoriye ayr lacak. Uluslararas üst tasar mlar, modern oturma ve yatak odas mobilyalar, masalar ve sandalyeler, yataklar ve uyku sistemleri, döflemelik mobilya, portatif mobilya, masif a aç ürünleri bu sayede ziyaretçiler taraf ndan daha kolay alg lanabilir olacak.

17 Markalar m z Türkiye nin mobilya fuar nda Mobilya grubumuz stikbal, Bellona ve Mondi markalar yla stanbul Mobilya Fuar ( MOB) 2008 e ç karma yap yor. Boyteks firmam z ise Uluslararas Köln Tekstil Fuar nda (IMM Cologne) yeni yatak kumafllar n sergileyecek. Türkiye nin mobilya fuar stanbul Mobilya Fuar (IMOB) 2008, 30 Ocak-3 fiubat tarihleri aras nda Türk mobilya sektörünün kalbinin att yer olacak. Mobilya sektörünü ve sektöre hizmet veren tüm yan sanayii bir araya getirerek, yenilikleri sergilemeyi amaçlayan fuar n bu y l dördüncüsü yap l yor. Fuara, Mobilya Sanayicileri Derne i (MOSDER) de destek veriyor. stanbul CNR Expo Fuar Merkezi nde düzenlenecek fuara bu y l 400 ün üzerinde kat l mc ile 70 binin üzerinde de ziyaretçinin kat lmas bekleniyor. Boydak Holding, mobilya grubu markalar yla her y l oldu u gibi bu y l da MOB a uzun bir haz rl k aflamas ndan sonra haz r hale gelecek. Fuarda mobilya grubumuz stikbal, Bellona ve Mondi markalar yla temsil edilecek. Yenilikler sergilenecek Geçen y llarda oldu u gibi MOB 2008 de de mobilya sektöründeki yenilikler, yeni trendler, modeller ve renklerin sunulmas bekleniyor. Türk mobilya sektörünü dünyan n dört bir yan ndaki al c lar ve tedarikçilerle buluflturacak olan MOB, geçen y l 4500 ü yabanc olmak üzere 63 bin ziyaretçi çekmiflti. Bir önceki y la göre ziyaretçi say s nda büyük bir art fl kaydeden fuar n kurumsal kimli inin daha da sa lamlaflt belirtilerek, bu y l ziyaretçi say s n n 70 bini aflaca ifade ediliyor. Ev mobilyas, iç dizayn ürünleri, tekli/ çiftli/üçlü kanepeler, koltuklar, yataklar ve genifl yelpazede birçok ürünün sergilenece i MOB 2008, firmalar için yeniliklerin sergilenmesinin yan nda, yeni ifl ba lant lar kurabilecekleri bir platform. Geçen y l oldu u gibi bu y l da MOB da mobilya sektöründeki geliflmelere ve öngörülere iliflkin bilgilendirici çeflitli toplant lar n yap lmas planlan yor. Boyteks Uluslararas Köln Tekstil Fuar nda Öte yandan bu y l ilk kez Uluslararas Köln Tekstil Fuar na kat lacak olan Boyteks firmam z, yenilikçi ürünlerini sunmaya devam ederek, yatak kumafl konusundaki öncü konumunu sürdürmesi bekleniyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nde kurulan Boyteks, y ll k 18 milyon yatak kumafl üretim kapasitesiyle, sektöründe dünyan n en büyük üreticilerinden biri. Üretiminin yüzde 60 n 30 dan fazla ülkeye ihraç ediyor. Boydak Holding in tekstil yat r mlar nda ikinci ad m olarak kurulan yeni flube, Bursa Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyetlerini sürdürüyor. 17

18 Gündem Bayiler futbol, samba ve karnavallar kentinde 18 Brezilya deyince herkesin akl na k vrak futbolu ve ayn k vrakl kla samba yapan k zlar yla karnavallar gelir... Her y l dünyan n de iflik kentleri gezip, farkl kültürleri tan yan stikbal, Bellona ve Ana bayileri bu kez Rio dayd... Brezilya delince kimin akl na futbol, samba ve ünlü karnavallar gelmez ki!.. Art k herkes biliyor, dünyan n en ünlü futbolcular bu ülkeden ç k yor. Befl kez Dünya Kupas n kucaklam fl olmas bunun bir göstergesi. Yaln zca bu mu, halihaz rda ülke genelinde 11 bin lisansl futbolcu oldu u söyleniyor. K yaslama aç s ndan bir rakam verelim, bu say Türkiye de 5 bin.. Futbolu yak ndan takip edenler Brezilyal lar için, genlerinde futbolcu olan insanlar n yaflad ülke diye konufluyor. Brezilya'n n en büyük kenti Sao Paulo, baflkenti ise Brasilla... Karnavallar kenti Rio de Janerio da ise 10 milyon kifli yafl yor. 8.5 milyon metrekarelik alan yla dünyan n beflinci büyük ülkesi konumunda Brezilya, ayn zamanda, dünyan n kahve cenneti. En büyük dördüncü olma yolunda Ekonomik düzey aç s ndan geliflmekte olan ülkeler aras nda yer alan Brezilya ekonomisi, 2006 y l ndan bu yana h zl bir düzelme grafi i çiziyor. Borçlar n h zla ödeyen ülke gelir da l m ndaki dengesizli iyle dikkat çekiyor y l verilerine göre, Brezilya nüfusunun yüzde 31 i yoksulluk s n r n n alt nda yafl yor. Kifli bafl na düflen milli gelir ise ayn dönemde 4 bin 500 dolarlara ç kt. Çin, Hindistan ve Rusya ile birlikte 2050 de dünyan n en büyük 4 ekonomisinden biri olaca yolunda tahminler yap lan Brezilya ekonomisi halen, dünyan n en büyük 15 ekonomisinden biri. Venezüella ve Meksika dan sonra Güney Amerika daki en büyük petrol rezervlerine sahip. Gelirlerinin büyük bir bölümünü de petrol baflta olmak üzere di er enerji kaynaklar ndan elde ediyor. Plaj futbolu oynay p, Maracana y ziyaret Boydak Holding flirketlerinden stikbal Mobilya ve Bellona her y l bayileriyle birlikte olmak, y l n yorgunlu u atmak için çeflitli ülkelere seyahatler düzenliyor. Bu y lk programda ise Brezilya n n karnavallar kenti Rio de Janerio vard. 65 kiflilik bir kafileyle Rio ya giden stikbal ekibi, kas m tarihleri aras nda hem bu cennet kentin kültürel zenginli inin tad na vard lar hem de bütün bir y l n yorgunlu unu, stresini üzerlerinden att lar. Ekipte stikbal Pazarlama Müdürü Mustafa Büyükkat rc ve Proje Sat fllar Müdürü O uzhan Severcan da haz r bulundu. Bellona bayileri ise Aral k tarihleri aras nda Rio dayd. Bunu izleyen günlerde Boydak Holding Ana bayileri Rio da y l n yorgunlu unu atma f rsat buldular. Ana bayilerin gezisine Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Boydak ve Nazif Türko lu ile Bellona Pazarlama Müdürü Bülent Al c ve Pazarlama Müdür Yard mc s Aygün Baflok da kat ld lar. Seyahatin ilk gününde Rio de Janeiro nun turistik gezinti da olan Sugar Loaf Mountain gezildi. Teleferiklerle muazzam do- a manzaras na sahip olan Rio de Janerio yu en yüksek noktadan görme f rsat buldular. kinci olarak da Rio'yu 600 metre yüksekten gören tepesi Corcovado da lar ndaki Kurtar c sa heykelini gördüler. Dünyan n "7 harikas " aras nda gösterilen Kurtar c sa heykelinin Rio'ya

19 kollar n aç p duruflunu seyretmenin zevkine vard lar. Rio'ya gidip de Rio'nun simgelerinden Maracana Stadyumu'nu görmemek tabi ki olmazd. Dünyada Brezilya futbolun evi ise, Maracana Stadyumu onun mabedi diye an lan bu stadyum, bir çok yönüyle ilgi topluyor. Bir kere 200 bin kiflilik kapasitesiyle dünyan n en büyük stadyumu. En önemli futbol maçlar burada yap lm fl ve yap - l yor da... Farkl mimarisiyle de dikkati çeken stadyumda bir de futbol müzesi bulunuyor. Gezinin devam nda ise tropik ada turu yap ld. Ada turu sonras, bayiler tropik ada turunun, gezinin en etkileyici bölümü konusunda hemfikirdiler. Ada turunda kimi bayiler kendilerini eflsiz kum ve güneflle birlikte okyanusun sular na b rak rken, kimileri ise futbolun ana vatan nda Brezilya n n plajlar nda futbol oynaman n keyfine vard lar. Gezinin son gününde ise e lence vard. Brezilya n n geleneksel Samba flovunu izleme imkan bulan bayiler, Üsküdar a giderken adl parçay hep bir a zdan Türkçe söyleyerek ve sahnedeki Türk bayra ile gösteri yaparak, mekan ndaki di er ülke turistlerine gövde gösterisinde bulundular. stikbal, Bellona ve ana bayilerimiz güzel bir seyahati sona erdirmenin keyfini hep birlikte paylaflt lar. Türkiye nin de iflik bölgelerinden gelen çal flma arkadafllar yla tan fl p, yeni dostlar kazanman n keyfine vard lar. Bir sonraki gezide buluflmak üzere sözlefltiler. 19

20 Bayilerimizin baflar s bizim baflar m zd r Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak bayilere seslenerek, Bayilerimizle art k bir aileyiz, onlar n piyasadaki mücadelelerine destek vermek amac yla projeler gelifltiriyoruz diyor 20 Mobilyadan kabloya, finans sektöründen metale ve tekstile kadar pek çok alanda faaliyet gösteren Boydak Holding, 2008 y l na da iddial giriyor. Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak, grup olarak y l n pazarlama y l ilan ettiklerini, bunu yaparken de özellikle mobilya sektöründe pazarlama taraf nda daha etkin olmay amaçlad klar - n belirterek, Geçen iki y l içinde iç piyasada yapt m z pazarlama faaliyetlerini yurtd fl na da tafl mak istiyoruz. Çünkü Türkiye de hem pazar paylar - m zla, hem kalitemiz ve marka konumland rmam zla, alg lanmam zla çok iyi yerlere geldik. Ciddi bir teknoloji ve bilgi birikimi olufltu, bunu bu y l yurtd fl na da tafl may planl yoruz diyor... Bayilerimizle biz bir aileyiz. Onlar n baflar s bizim baflar m z. Bayilerimizle olan iflbirli imiz ve desteklerimiz bu y l da devam edecek diyen Hac Boydak, Biz Bize dergisinin sorular n yan tlad. fl dünyas n n önemli bir temsilcisi olarak 2007 y l nda Türk ekonomisinin performans n nas l de erlendiriyorsunuz? 2007 y l yine Türkiye ekonomisinin büyüdü ü bir y l oldu. Rakamsal gerçekleflmelere göre, 2007 de ekonomi yüzde

21 5.5 büyümüfl olacak. Asl na bakarsan z geçen y l, Türkiye'nin hiç de hak etmedi- i geliflmeler oldu. Dünya ekonomisinde olumsuz geliflmeler yafland. ABD'de mortgage kredileri nedeniyle sorunlar yafland, Avrupa Birli i bölgesine yans - malar oldu, finans sektöründe dalgalanmalar görüldü. Türkiye de seçimler yap ld, referandumlar yafland. D fl piyasalarda yaflanan onca dalgalanmalara ve üst üste seçimler yaflamam za ra men halk m z n da sa duyusuyla Türkiye bu süreçten çok fazla etkilenmedi. Bu da bize Türkiye'deki makro ekonomik göstergelerin yerine oturmufl oldu unu gösteriyor. Türkiye ekonomisi büyüdü. Peki yeterli miydi? Do rusu bizim beklentimiz, her halükârda yüzde 7'lik büyümeyi yakalamakt. Olmad ama bunu telafi edebilmek bizim elimizde diye düflünüyoruz. Seçimlerden sonraki dönemde ekonomi yönetiminde koordinasyonun oluflturulmas vs. gibi nedenlerden ötürü bir süre bir dura anl k yafland ; ama ondan sonraki dönemde görüyoruz ki, Türkiye'nin temel ekonomik sorunlar na çözüm arayan bir kabine ile karfl karfl - yay z. Baflbakan m z n performans nda da en küçük bir düflme yok, tam tersine yükseliyor. Ve bunlar n hepsi bizi, 2008 için ümitlendiriyor. Bu durumda 2008 y l nda Türk ekonomisinin nas l bir performans sergileyece ini düflünüyorsunuz? Ne olursa olsun bizim tüm hedeflerimizi büyüme üzerine kurmam z gerekiyor. Çünkü her y l 700 bin insana ifl olana yönetmek durumunday z. Bunu sa layamad m z sürece, ekonomik olarak dura anl a gidiyoruz demektir. Bunun anlam da küçülmektir. Türkiye hâlâ az da olsa, nüfus art fl olan bir ülke. Kald ki, Türkiye'nin AB'ye girmesi için de zenginleflmesi gerekiyor. Zenginleflmek de ekonomik büyümeden geçiyor. Di er taraftan ekonomideki büyümenin tabana da yay lmas laz m. Bu sadece birkaç sektörün büyümesiyle olmaz. Finans, gayrimenkul d fl ndaki sektörlere de yay lmas gerekiyor. Tar mdan hizmet sektörüne geçifl sürecinde, önemli dönüflüm ihtiyaçlar olan, genifl halk kesimleri var. Bu geçifl sürecini de do ru sa lamak laz m. hracat art yor, 2008'de de artmaya devam edecek; ama cari aç k Türkiye aç s ndan bir risk, iyi yönetilmesi gereken bir parametre. Buna dikkat edilmesi laz m. Bir de ekonomi yönetimindeki eflgüdümün artarak devam etmesi gerekiyor. Geçmifl hükümette zaman zaman bu eflgüdüm sorunu ortaya ç k yordu. fiimdi yeni Bakan m z Naz m Ekren kontrolü ele ald. yi bir ad m oldu unu düflünüyoruz. Uzun vadeli çözüm önerileri gündeme gelmeye bafllad. fl âlemi olarak hoflumuza gidiyor. nflallah 2008 y l nda Türkiye'de tüm sektörler büyür, geliflmekte olan pazarlar n içinde, performans en iyi ilk befl ülkeden biri olarak yoluna devam eder. Yabanc yat r mlar artar. 2008'i sonraki y llarda böyle hat rlamak isterim e iliflkin makro ekonomik tahminleriniz nedir? Büyüme yüzde 7 yi bulur. Enflasyonu yüzde 6-7 aral nda bekliyoruz. hracat milyar dolar bulur. Faizlerin ise yüzde aral nda olaca n tahmin ediyoruz. Dövizde paritenin aral nda seyredece ini düflünüyorum. Dolar kuru için 1.30, euro için ise seviyesinde olaca n öngörüyoruz. Bu durumda cari aç k için art fl beklentisi içinde de iliz. 2008'de cari aç k art fl e ilimi devam etmeyecek. MKB endeksinin ise bin puanlar görece ini tahmin ediyoruz. çinde bulundu unuz sektörler aç s ndan bak ld nda, sizin için 2007 nas l geçti? 2007 y l grubumuz aç s ndan olumlu geçen bir y l oldu. Faaliyet gösterdi imiz tüm alanlarda büyüdük, kendimizi gelifltirdik. hracatta yine art fl trendimiz devam etti. Rakamsal olarak geçen y l, 300 milyon dolara yak n bir ihracat gerçeklefltirmifl bulunmaktay z. Sat fllar m z geçen y l bafl nda koydu umuz hedeflerin üzerine ç kacak gibi görünüyor. 2 milyar dolarl k bir sat fl hedefimiz vard ; Kas m ay sonu sonuçlar na göre, ciromuz 2 milyar dolar aflt. Çal flan say m z 2007 y l nda iç ve d fl piyasalarda yaflanan dalgalanmalara ve üst üste seçimler yaflamam za ra men Türkiye bu süreçten fazla etkilenmedi. Bu da Türkiye deki makro ekonomik göstergelerin yerine oturmufl oldu unu gösteriyor. da 12 bin kifliyi aflt. Hedefimiz önümüzdeki dönemde 15 bine ç kmak. Bunun yan nda, bulundu umuz sektörlerde pazar pay olarak daha da derinleflti imiz bir y l oldu. Baz parametreler ekonomik hayat m za olumsuz etkiler yapsa da, biz bu dönemleri daha rekabetçi hareket ederek ve pazarlama faaliyetlerimize a rl k vermek suretiyle, en az ndan zikzakl giden dönemlerden kendimizi korumay baflard k. Olumsuz etkilenmek yerine, bilakis 2007 büyüdü ümüz bir y l oldu. Ayn flekilde kârl l klar m z da 2006 y l na göre geri de il, kârl l klarda da daha iyi bir noktaya geldik. Olumsuz taraflara gelince, iç talepte canlanma bekliyorduk. Ancak siyasetteki inifl ç k fllar nedeniyle bu gerçekleflmedi. Biz bu olumsuzlu u, bulundu umuz pazarlara derinlemesine nüfuz ederek telafi etmifl olduk. Yat r m planlar n z gerçeklefltirebildiniz mi? Yat r m planlar m z gerçeklefltirdi imizi söyleyebilirim. Baz yat r mlar m z tamamlad k, bir k sm devam ediyor. Mobilya grubumuzda baz ilave yat r mlar yapt k. Bunun yan nda geçen y l grubumuza kat lan mobilya markam z Mondi'nin yap lanmas n tamamen bitirmifl durumday z. Üretim planlamas, üretim tesisleri, marka konumland rmas ve bayilik yap land rmas gibi konularda önemli hamleler yapt k. Yine içinde bulundu umuz mobilya sektöründe, bu dönemde hem yurtd fl nda ma azalaflma faaliyetlerine hem de kapasitemizi daha da ar- 21

22 Vizyon 22 t rmak üzere tevsi yat r mlar na a rl k verdik. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nde yer alan 100 bin metrekare ilave tesislerimiz tamamlanma aflamas na geldi. Metal sektöründeki yat r mlar m - za bafllad k, onlar da önümüzdeki dönemde bitirme aflamas na getirece iz. Dolay s yla grupta, geçen y l gündeme ald m z yat r m planlar kesintiye u ramadan devam etti. Grup olarak sat fl a n z bayilik sistemiyle geniflletiyorsunuz? Bu alanda geçen y l nas l bir geliflme yafland? Yurtd fl nda flu anda stikbal ve Bellona markalar m za ait 130 civar nda ma azam z var. Bu y l da bu say y art rmaya devam edece iz. Baflta yak n co rafyadaki ülkeler olmak üzere, hedefimiz yurtd fl nda yayg n bir sat fl teflkilat oluflturmak. çinde bulundu umuz bölge ve di- er ülkelere yay lma hedefimiz var. Ayr - ca Mondi markam z Türkiye içinde konumland rd k ve hemen her noktada bulunur hale getirdik. Bunu, Marmara ve Ege baflta olmak üzere, büyük flehirlerimizde yo unlaflmak suretiyle yapt k. Tüm Türkiye'ye nüfuz etmek laz m. Siz önemli bir marka konumuna gelmek istiyorsan z, tüm Türkiye genelinde bulunmak zorundas n z. Bunlar elimizden geldi ince pazarlama kadromuzla birlikte gerçeklefltirmek niyetindeyiz y l nda pazarlamaya ve sat fla yönelik projeleriniz neler olacak? Grup olarak y l n pazarlama y l ilan etmifltik. Özellikle mobilya sektöründe pazarlama taraf nda daha etkin olaca z demifltik. Çünkü biliyorsunuz, art k üretmek kolay, pazarlamak ve kendinizi tüketiciye anlatman z büyük bir mesele. "Bunu sa layaca z" dedik. Bu yönde çok ciddi çal flmalar m z oldu. Bu y l da 50'nci y l m z kutluyoruz. San r m bu y l n ilk çeyre inde büyük bir kutlama yapmay planl yoruz y l nda da nüfuz etti imiz Türkiye'deki baflar m z aynen yurtd fl na tafl mak istiyoruz. Çünkü Türkiye'de pazar paylar m zla, kalitemizle, marka konumland rmam z ve alg lanmam zla çok iyi bir yere geldik. Bundan sonra bunu daha iyi yerlere tafl mak durumunday z. Bizde ciddi bir teknoloji ve Yat r m planlar m z gerçeklefltirdi imizi söyleyebilirim. Kayseri Sanayi Bölgesi nde yer alan 100 bin metrekare ilave tesisimiz tamamlanma flamas na geldi. bilgi birikimi var. Bunu yurtd fl nda da kullanmay planl yoruz. Bu nedenle önümüzdeki dönemde bu bilgi birikimini ve teknolojiyi yak n co rafyadaki ülkelere tafl - may planl yoruz. Bu anlamda karar verdi iniz ülkeler var m? Bizim için önemli olan rakamsal göstergeler. Rusya, Ukrayna ve di er ülkelerden bafllamak üzere planlar m z var, ama f rsatlara göre hareket edece iz. lla flu ülke demiyoruz, araflt r yoruz. Hatta birtak m Balkan ülkelerindeki özellefltirme çal flmalar na bak yoruz. Bizim sektörümüzden veya benzer sektörlerden özellefltirmelerde aktif olaca z. Takip etti imiz ülkeler var. Biz flu anda dünya ekonomisinde söz sahibi olan pek çok ülkede var z. Di erlerinde de f rsatlar ç kt kça olaca z. Biraz önce de belirtti imiz gibi, bizim için önemli olan rakamsal olarak o pazar n bir fley ifade edip etmemesi ülkeye 150 milyon ihracatla, 60 ülkeye 130 milyon ihracat oldu u zaman, 50 ülke bizim için daha cazip y l beklentileriniz nedir? Henüz bütçe çal flmalar m z sona ermedi. Ancak ön çal flmalara göre, 2008 y - l nda grup olarak minimum yüzde 15-20'lik bir büyüme gerçeklefltirmeyi hedefliyoruz. Di er tahminler önümüzdeki aylarda ortaya ç kar de yeni ma aza yat r mlar nda trend ne olacak? Büyük ma azac l k konusunda y l nda önemli hamleler yapt k y l nda bu yöndeki hamlelerimiz devam edecek. Ürün gruplar m zda, çeflitlerimiz çok fazla artt. Dolay s yla bin- 2 bin metrekarelik alanlar yetmez oldu. Tabii tüketici de alternatifin çok oldu u sat fl noktalar na yöneliyor. Geliflen pazar dinamikleri çerçevesinde, özellikle stikbal markas nda "Ev Consept" ma azac l n gelifltirmeye ve yayg nlaflt rmaya çal fl yoruz. Bu tip ma azac l özellikle Türkiye'nin nüfus yo unlu unun oldu u büyük flehirlerde ve bat bölgelerinde yayg nlaflt rmaya çal fl yoruz. Bellona markam zda keza belli olan bir konseptimiz var, o flekilde devam ediyor. Mondi markam zda ise biraz daha alt gelir grubuna hitap eden ürünler yapan ve oradaki tüketim grubuna hizmet veren bir yönü var. Yeni sektörlere girmeyi düflünüyor musunuz? F rsatlara, imkânlara ba l. mkânlar da zorlamak istemiyoruz. Bu tutucu yap m zla grubun geliflmesini engellemeyecek yeni f rsatlara bakaca z. Türkiye içinden, d fl ndan bütün yeni f rsatlar kolluyoruz. Bizim küçük ve orta büyüklükteki iflletmeleri sat n al p, gelifltirip, büyütüp, pazar n de erli oyuncular aras na tafl mak gibi bir özelli imiz var. HES, Türkiye Finans, HCS Kablo ve Mondi'de oldu u gibi. Yine böyle f rsatlar ç karsa de erlendirmek isteriz. Halka aç lma konusunda bir çal flma vard, ne aflamada? Orada bizim üzerinde çal flt m z bir süreç var. Bu süreçte, flirket ortaklar olarak karar vermekle yükümlüyüz. Çünkü mobilya grubumuzda da n k bir yap var, ayr ayr flirketler var. Orada ortaklar olarak kendi aram zda bir uzlafl aray fl m z var. San yorum bu kararlar 2008 y l nda ç kar y - l nda da bir ivme kazanm fl oluruz. Kald ki, halka aç lmayla beraber, biz finansal kazan mlardan ziyade, kurumsallaflmaya katk yapacak bir sonuç bekliyoruz. Çünkü grubun ciddi kaynak fazlas var.

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Mevlânâ medeniyetler ittifak

Mevlânâ medeniyetler ittifak 2007 say 3 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Mevlânâ medeniyetler ittifak Perakendenin beyin f rt nas PERAKENDE GÜNLER 06 Kemik lakapl beyefendi ERGÜN PENBE Sunufl 50. y l nda

Detaylı

Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13

Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13 2008 say 13 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri Türkiye nin eflsiz cenneti Antalya Sunufl Boydak Holding mobilya grubu çat s alt nda bulunan

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009. Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun

SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009. Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009 Ramazan Bayram n z Kutlu Olsun sunufl sunufl Sektörümüzdeki yenilikler hareketlili i daha da art racak Y l n ilk yar s nda KDV indirimleriyle yo un ve hareketli günler geçiren

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Federasyonumuzun ev sahipli inde düzenlenen Yerel Zincirler Bulufluyor konferans n n ikincisini, Nisan ay nda gerçeklefltirdik. Y l n en önemli perakende buluflmas olarak

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister 2008 say 14 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR K fl aylar n n flifal meyvesi K fl aylar n n nar Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ege nin pamuktan kenti Denizli Ceyda Düvenci:

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde İ ç i n d e k i l e r Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde Küresel Vizyon 4 ABD finans çevrelerinin sayg n dergilerinden Fortune, Küresel 500 listesini aç klad. Listeye giren tek Türk flirketi Koç Holding

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

10 Kas m da büyük bir gurur yaflad k...

10 Kas m da büyük bir gurur yaflad k... İ ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 8 Koç Holding Finansman Grubu Baflkan Dr. Rüfldü Saraço lu, Yap Kredi Bankas n n tüketici ve KOB lerin finansman yla büyüyece ini anlatt. Koç Holding Yönetim Kurulu

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Son günlerde aç klanan veriler, sektörümüzün ve ekonomimizin yüzünü bir kez daha güldürdü. Birçok ülke krizin etkilerini daha atlatamam flken, bizler ekonomimizdeki olumlu

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler Federasyonu nu birlik ve beraberlik ilkesi üzerine kurdu umuzu, bu ilkeden hareketle yerli perakendenin geliflmesi,

Detaylı

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 11.SANAY KONGRES ve NOVASYON SERG S Sürdürülebilir Rekabet Gücü BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 stanbul, fiubat 2013 ISBN: 978-605-137-228-0 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-229-7 (Elektronik)

Detaylı