Vergide Gündem. Tax Agenda. fiubat/february kincil ifllem görmüfl ürün ve fire ayr m konusunda son geliflmeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergide Gündem. Tax Agenda. fiubat/february 2011. kincil ifllem görmüfl ürün ve fire ayr m konusunda son geliflmeler"

Transkript

1 Vergide Gündem Tax Agenda fiubat/february 2011 kincil ifllem görmüfl ürün ve fire ayr m konusunda son geliflmeler Sercan Bahad r Tebligat hukukunda güncel geliflmeler Av. Özlem Karc Büyüksekban English translation Dünya dan vergi haberleri Günefl Helvac Resmi Gazete den... Çi dem Yücel pek fiaylan Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakk nda Concerning tax

2 Vergide Gündem Sercan Bahad r kincil ifllem görmüfl ürün ve fire ayr m konusunda son geliflmeler I. Girifl almas önem arz etmektedir. Dahilde iflleme rejimi, ihraç eflyalar üretmek için kullan lan ithal maddelerin gümrük vergilerine muafiyet getiren bir ihracat teflvik sistemidir. 2005/8391 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan dahilde iflleme rejimi karar na göre, dahilde iflleme rejimi ile hedeflenen temel amaç, dünya piyasa fiyatlar nda hammadde temin etmek suretiyle ihracat art rmak, ihraç ürünlerine uluslararas piyasalarda rekabet gücü kazand rmak, ihraç pazarlar n gelifltirmek ve ihraç ürünlerini çeflitlendirmek olarak tan mlanm flt r. Son dönemlerde, dahilde iflleme rejimi uygulamalar nda ikincil ifllem görmüfl ürün ile fireler aras nda bir kar fl kl k yaflanmaktad r. Bu kar fl kl n bir nedeninin de kapasite raporunda anlafl lmas gereken fire kavram yla dahilde iflleme rejiminde anlafl lmas gereken fire kavram n n farkl olmas ndan kaynakland anlafl lm flt r. Bu çal flma ile dahilde iflleme rejiminde uygulanan ikincil ifllem görmüfl ürün ile fire kavramlar n aç klamak ve bu kapsamda yaflanan son geliflmeler hakk nda bilgi vermek amaçlanmaktad r. II. Dahilde iflleme rejimi Dahilde iflleme rejimi (D R), 4458 say l Gümrük Kanunu nun 108 ila 122. maddeleri aras nda düzenlenmifltir. Buna göre, D R serbest dolafl mda olmayan maddenin, ifllem görmüfl ürünlerin üretiminde kullan lmas ndan sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amac yla, gümrük vergileri ve ticaret politikas önlemlerine tabi tutulmaks z n ve vergileri teminata ba lanmak suretiyle geçici olarak ithal edilebilmesi fleklinde tan mlanmaktad r. Bu nedenle de ithal maddenin ihraç eflyas n n içerisinde yer Dahilde iflleme rejimi iki flekilde uygulanmaktad r. fiartl muafiyet sistemi nde, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleflik firma, dahilde iflleme izin belgesi kapsam nda ihracat yapaca n taahhüt ederek, ifllem görmüfl eflyan n üretiminde kullan lan ve serbest dolafl mda bulunmayan ithal maddenin vergisini teminata ba lar. hracat taahhüdünü gerçeklefltirdi inde de teminat iade edilir. Geri ödeme sistemi nde ise dahilde iflleme izin belgesi kapsam nda ithal madde serbest dolafl ma girer. Maddenin ifllem görüp, ifllenmesini müteakiben ithalat esnas nda al nan vergi geri ödenir. Ancak geri ödeme sistemi mali dezavantajlar ndan dolay pratikte uygulanmamaktad r. Serbest dolafl ma girmesi s ras nda ticaret politikas önlemlerinin uygulanmas öngörülen eflyalar, dahilde iflleme rejimi kapsam nda girifl yapt klar nda bu önlemlere tabi olmazlar. Eflyalar dahilde iflleme rejimi kapsam nda girifl yapt klar nda herhangi bir lisans, izin ya da belge sunmalar gerekmez. Fakat mevzuat n arad belgelerin bulundurulmas gereklidir. fiartl muafiyet sistemi kapsam nda A.TR dolafl m belgesi eflli inde Avrupa Birli i ülkelerine ihraç edilen sanayi ürünlerinin, üçüncü ülkelerden ithal edilen hammaddesine iliflkin vergi kaynak ülkelerle var olan anlaflmalardaki lehte hükümler sakl kalmak kayd yla ödenir. Bu vergiye telafi edici vergi denir. Sanayi ürünü d fl ndaki ürünlerde ise ithal üründeki sanayi pay na iliflkin vergi ödenir. Dahilde iflleme rejiminde, ifllem görmüfl 2

3 ürünlerin ihrac için gereken süre, dahilde iflleme rejimine iliflkin iznin al nd tarihten itibaren ifllemeye bafllar. zin süresi sektöre göre de iflmekle birlikte, azami 12 ayd r. Gerekli durumlarda ve talep edilmesi halinde Bakanlar Kurulu karar yla ek süre verilebilir. Dahilde iflleme rejiminde, izin konusu ikiye ayr lmaktad r: Dahilde flleme zni ve Dahilde flleme zin Belgesi. Dahilde flleme zni, gümrük idaresi taraf ndan verilen izinleri kapsamakta olup bu ifllemlere iliflkin usul ve esaslar D fl Ticaret Müsteflarl taraf ndan yay mlanan 2006/12 say l ihracat tebli inde düzenlenmifltir. Dahilde flleme zin Belgesi (D B), D fl Ticaret Müsteflarl taraf ndan verilen izin belgelerini ifade etmektedir. Dahilde iflleme rejimi kapsam nda ithal edilen ürünlere yönelik, gerekli süreler içinde iflleme tabi olup ihrac gerçeklefltirilmeyen ürünlerde, al nmayan vergi tahsil edilir. fiartl muafiyet sistemi kapsam nda ithal edilen ürünlerde, ithal eflyas na iliflkin al nmayan vergi aynen tahsil edilir. Geri ödeme sistemi kapsam nda ihrac gerçeklefltirilmeyen ithal eflyaya iliflkin vergi ise iade edilmez. III. Dahilde flleme zin Belgesi (D B) al nma süreci 2006/12 say l Dahilde flleme Rejimi Tebli ine göre, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleflik firmalar n, D B almak için elektronik ortamda D fl Ticaret Müsteflarl na baflvurmalar gerekmektedir. D B almak için, an lan tebli in ekindeki müracaatlara iliflkin olarak D B Ön nceleme Formu doldurulmas ve bu forma, hammadde sarfiyat hesaplanmas na iliflkin de erlendirme notu ve firma müracaat dosyas n n eklenerek Müsteflarl a iletilmesi gerekmektedir. D B almak isteyen firman n öncelikle ba l bulundu u Sanayi Odas ndan, firman n mevcut durumunu do ru bir flekilde yans tan bir Kapasite Raporu almas gerekir. D B için kaynak oluflturan Proje Formu firman n Kapasite Raporu esas al narak haz rlanmaktad r. IV. Fire kavram Dahilde iflleme rejimi ile ilgili önemli hususlardan biri de üretim s ras nda ortaya ç kan fire miktarlar d r. 2005/8391 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan dahilde iflleme rejimi karar na göre fire, iflleme faaliyetleri s ras nda ortaya ç kan özellikle kuruma, s zma veya gaz kaça fleklinde yitirilen ekonomik de eri olmayan at k olarak tan mlanm flt r. Dolay s yla, fire olarak belirtilen maddenin ekonomik de eri olmad ndan ticari bir faaliyete de konu edilmemesi gerekir. Di er taraftan, ihraç edilecek eflyan n üretiminde kullan lan ithalat miktar n n kullan m oranlar ve fire miktarlar, dahilde iflleme rejimine iliflkin 2005/1 say l genelge ile düzenlenmifltir. Buna göre, sektörel faaliyetlere göre Kapasite Raporunda yer alan fire oranlar na göre ifllem yap l r. Kapasite raporunda aç kça yer almayan veya kullan m oranlar tespit edilemeyen maddeler için ihracat 2005/1 say l Tebli de belirtildi i flekliyle Ekspertiz Raporu istenebilir ve bu rapora göre ithalat miktar hesaplan r. Ancak ifl dünyas ndaki fire kavram dahilde iflleme rejiminde bahsedilen fire kavram ndan farkl olarak alg lanmaktad r. Kapasite raporunda da fire, üretim s ras nda hedeflenen ürün d fl nda ortaya ç kan her türlü k rp nt, at k, parça, standart d fl gibi ürünler olarak belirtilmektedir. Bu anlamda eflyan n fire olabilmesi için, as l hedeflenen ürün d fl nda ortaya ç kan her türlü art k ürün olmas yeterli kabul edilmektedir. Eflyan n ekonomik de erinin olup olmamas na dikkat edilmemektedir. Netice olarak, kapasite raporundaki fire kavram ile dahilde iflleme rejimindeki fire kavram tamamen birbirinden farkl kavramlard r. Bu ayr mda temel kriter ise fire olarak tan mlanan eflyan n ekonomik de erinin olup olmamas d r. V. kincil ifllem görmüfl ürün 2005/8391 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan dahilde iflleme rejimi karar na göre, as l ifllem görmüfl ürün ve ikincil ifllem görmüfl ürün tan mlar flu flekilde yap lm flt r; fiekil 1: D B Al nma Süreci Sonuç olarak, D B nin temelini oluflturan Proje Formu, Kapasite Raporu ve hammadde sarfiyat tablolar na dayan larak haz rlanmaktad r. Dolay s yla kapasite raporunda yer alan bilgiler do rudan D B in içeri ini de oluflturmaktad r. Dahilde iflleme rejiminin arzu edilen flekilde kullan lmas için, kapasite raporunun fiili durumu do ru yans tmas büyük önem arz etmektedir. As l ifllem görmüfl ürün dahilde iflleme rejimi kapsam nda elde edilmesi amaçlanan üründür. kincil ifllem görmüfl ürün iflleme faaliyetleri sonucunda elde edilen as l ifllem görmüfl ürün d fl ndaki üründür. Buna göre, üretim faaliyetleri sonucunda, as l ifllem görmüfl ürün d fl nda elde edilen, ekonomik de eri olan ürünler ikincil ifllem görmüfl ürün kapsam nda de erlendirilmifltir. Ayn zamanda, D B kapsam nda ihracat yap lan ifllem görmüfl ürün, as l ifllem 3

4 görmüfl ürünün yan s ra, ikincil ifllem görmüfl ürün de olabilir. hracatç firma ilgili kurulufllarca tespit edilen üretim miktar na uygun olarak ithal hammaddeyi ifllemden geçirdikten sonra as l veya ikincil ifllem görmüfl ürünün ihracat n yapabilir. Bu durumun da, D B belgelerinde belirtilmifl olmas gerekmektedir. Netice olarak; üretim faaliyetleri sonucunda, as l ifllem görmüfl ürün d fl nda elde edilen, ekonomik de eri olan ürünler ikincil ifllem görmüfl ürün kapsam nda de erlendirilmektedir. Örne in çelik sektöründe dahilde iflleme rejiminde as l ifllem görmüfl ürün d fl nda ortaya hurda demir veya üretim s ras nda do al olarak ortaya ç kan standard bozuk ürünler tar m sektöründe dahilde iflleme rejiminde ortaya ç kan bu day veya m s r kepe i gibi ürünler. kincil ifllem görmüfl ürünlere iliflkin gümrük mevzuat nda yap lacak ifllemler flu flekildedir: kincil ifllem görmüfl ürün ihraç edilebilir, imha edilebilir, gümrü e terk edilebilir veya serbest dolafl ma sokulabilir say l Gümrük Kanunu nun 115. maddesi uyar nca, ikincil ifllem görmüfl ürünlerin serbest dolafl ma sokulmas halinde, ithalat vergileri; serbest dolafl ma girifline iliflkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oran ve di er vergilendirme unsurlar esas al narak hesaplan r madde kapsam nda, izin hak sahibinin talebi üzerine, bu ürünlere iliflkin vergiler ithal eflyas n n vergileme unsurlar na göre de yap labilir. da bu muafiyetin sa lanabilmesi için, ithal edilen ürünlerin ihraç edilecek ürünlerin bünyesinde yer almas ve bu flekilde ihraç edilmesi gerekmektedir. fiayet, üretim faaliyeti s ras nda as l ifllem görmüfl ürünün bünyesinde yurt d fl edilemeyecek ekonomik de eri olan bir ürün söz konusu ise, bu ürünün de ihraç edilmesi veya gümrük ifllemlerine tabi tutulmas (imha, terk, serbest dolafl ma girifl rejimi gibi) rejimin bir gere idir. Üretim s ras nda as l ifllem görmüfl ürün d fl nda ortaya ç kan ekonomik de eri olan her ürün de ikincil ifllem görmüfl ürün olarak tan mlanmaktad r. Ayr ca, dahilde iflleme rejiminde bir ürünün fire olarak tan mlanabilmesi için, özellikle kuruma, buharlaflma, s zma veya gaz kaça fleklinde yitirilen ekonomik de eri olmayan at k gibi ürünlerin olmas gerekmektedir. Di er taraftan, D B al m sürecinde önemli rolü olan kapasite raporundaki fire kavram ise, dahilde iflleme rejiminde tan mlanan fire kavram ndan tamamen farkl d r. Üretim s ras nda ortaya ç kan art klar veya as l üretilecek ürün standard nda olmayan her ürün fire olarak tan mlanmaktad r. Netice olarak; dahilde iflleme rejimi kapsam nda ithal edilen ürünlerin ifllenmesi neticesinde as l ifllenmifl ürün d fl nda ekonomik bir de eri olan baflka bir ürün elde edilir ise bunlar n ikincil ifllem görmüfl ürün olarak de erlendirilmesi gerekir. Konu afla daki flekilde de belirtilmifltir: Ayr ca 4458 say l Gümrük Kanunu nun 115. maddesine göre, ikincil ifllem görmüfl ürünlerin ticari faaliyete konu olmas ve serbest dolafl ma sokulmas halinde, ithalat vergilerinin ödenmesi gerekmektedir. Vergi miktar hesaplan rken, as l ifllem görmüfl thal edilen hammadde: Bu day hraç edilen ürün: Un ürünün ihraç edilen k sm oran nda ikincil ifllem görmüfl ürünlerin serbest dolafl ma girifline iliflkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oran ve di er vergilendirme unsurlar esas al n r. Türkiye Gümrük Bölgesinde iflleme faaliyetleri kincil ifllem görmüfl ürünlerin, herhangi bir ifllem yap lmadan iç piyasaya sat lmas ve yukar da belirtildi i flekilde ithalat vergileri ödenmeden serbest dolafl ma sokulmas durumunda, kaçakç l k hükümleri sakl kalmak kayd yla, Gümrük Kanunu nun 238. maddesi gere ince gümrük vergisinin 2 kat kadar idari para cezas tatbik edilir. Ayr ca, eflyan n gümrük vergisi ve gecikme faizi tahsil edilir. As l ifllem görmüfl ürün Un kincil ifllem görmüfl ürün Ekonomik de eri olan kepek Fire Ekonomik de eri olmayan at k VI. kincil ifllem görmüfl ürün - fire ayr m Dahilde iflleme rejiminde, ihraç etmek amac ile ithal edilen girdi ürünlere tekabül eden ithalat vegileri geçici olarak teminata ba lanmaktad r. thal edilen girdi ürünlerin ithalat vergileri belirli bir flartla muafiyete tabi tutulmaktad r. Rejimin iflleyebilmesi ya VII. Son düzenlemeler Dahilde iflleme rejimi uygulamalar nda ikincil ifllem görmüfl ürün ve fire ile ifl dünyas ndaki fire kavramlar n n birbirinden tamamen farkl oldu u yukar daki bölümlerde ifade edilmifltir. Bu kar fl kl k dahilde iflleme rejimi uygulamalar na da sirayet etmifltir. 4

5 Bu kavram kar fl kl nedeniyle, D B al n rken fire olarak tahmin edilen ürünlerin gerçekte fire mi yoksa ikincil ifllem görmüfl ürün mü oldu u hususu tam olarak ortaya konulamam flt r. Bu kavram kar fl kl ndan dolay, kapasite raporu esas al narak al nan D B belgelerinde de, ekonomik de eri olan eflyalar fire olarak kaydedilmifltir. Bu durumun düzeltilmesi için, 13 Kas m 2010 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 2010/1045 say l Bakanlar Kurulu Karar ile 17 Ocak 2005 tarihli ve 2005/8391 say l Kararnamenin eki Dahilde flleme Rejimi Karar na geçici 16. madde eklenmifltir. 2. kincil ifllem görmüfl ürünün gümrük vergisinin matrah na tarihli ve 2009/123 say l Genelge çerçevesinde yurt içi navlun ve sigorta bedeli dahil edilmeyecektir. 3. Vergilendirmede, ikincil ifllem görmüfl ürünlerin serbest dolafl ma girifline iliflkin beyannamenin tescil tarihi esas al nacakt r. Mükellefin talebi halinde 4458 say l Gümrük Kanunu nun 114. madde hükmü uyar nca da ifllem tesisi mümkün bulunmaktad r. 4. kincil ifllem görmüfl ürünlerin Kaynak Kullan m n Destekleme Fonu na (KKDF) tabi olmas söz konusu de ildir. Bu karara göre, tarihinden önce ihracat taahhüt hesab kapat lan Dahilde flleme Rejimi kapsam nda yap lan ifllemlerde beyan edilmeyen, daha önce fire kapsam nda de erlendirilmifl ekonomik de eri olan hurda ya da at k gibi ikincil ifllem görmüfl ürün için 6 ay süreyle düzeltme yap labilmesine imkan sa lanm flt r. Böylece firmalar eflyalar n ithalat vergilerini ödemek suretiyle aftan faydalanabilir ve cezai müeyyidelere tabi olmayabilirler. Bu düzenlemeden faydalanmak isteyen firmalar n yapmas gereken ifllemler flu flekilde s ralanabilir; Öncelikle 13 Kas m 2010 tarihine kadar kapat lm fl D B belgeleri tespit edilmelidir. 13 Kas m 2010 tarihinden itibaren 6 ay içerisinde (son baflvuru tarihi ), tespit edilen D B ler için ikincil ürünlere iliflkin revize ifllemlerin yerine getirilmesi için D fl Ticaret Müsteflarl na baflvurulmal d r. D B kapsam nda revize edilen birim ve miktar esas al narak ikincil ifllem görmüfl ürünlere iliflkin hesaplanan ithalat vergilerinin ödenmesi için serbest dolafl ma girifl beyannameleri verilmelidir. Son olarak ikincil ürünlere iliflkin ithalat vergileri ödendikten sonra tekrar D fl Ticaret Müsteflarl na baflvurularak açt r lan D B leri kapatt r lmal d r. Ödenecek vergi miktar n n, ikincil ifllem görmüfl ürünler esas al narak verilecek serbest dolafl ma girifl beyannameleri ile ithal eflyas n n gümrük yükümlü ünün bafllad tarihte geçerli olan vergi oranlar üzerinden ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu düzenlemeye iliflkin uygulamada karfl lafl lacak baz sorunlar n önüne geçmek için Gümrükler Genel Müdürlü ünün 2010/57 say l Genelgesi yay mlanm flt r. Buna göre; 1. kincil ifllem görmüfl ürünlerin k ymeti olarak, revize edilen dahilde isleme izin belgesi/izninde yer alan miktar ve birim fiyat na göre hesaplanan tutar esas al nacakt r. 5. kincil ifllem görmüfl ürünlerin, yurtiçinde yap lan üretim sonucu ortaya ç kt ve mezkur Bakanlar Kurulu Karar na göre geçmifle dönük beyan öngörüldü ünden bu ürünlerin gümrük idaresine sunulmas söz konusu olmayacak ve serbest dolafl ma girifline iliflkin gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler aranmayacakt r. 6. Dahilde iflleme izin belgesi\izni kapsam nda fazladan ihracat yap lm fl olmas halinde de ikincil ifllem görmüfl ürünler beyan edilecektir. Yap lan son düzenlemeler ile iflletmelere her bir D B belgesi baz nda ikincil ifllem görmüfl ürün ve fire ayr m yaparak geriye yönelik revize etme imkan sa lanm flt r. Bu düzenlemeler ile bir çok tereddütlü durum giderilmeye çal fl lm fl olsa da, ne kadar geriye gidilece i konusu tam bir netli e kavuflturulamam flt r. Yap lan ifllemlerde ne kadar geriye gidilerek düzeltme yap lmas gerekti i konusunda, kaçakç l k hükümleri sakl kalmak kayd yla, 4458 say l Gümrük Kanunu nun 238. maddesine iliflkin ceza zamanafl m süresi belirleyici olmaktad r. Çünkü yap lan düzenleme revize ifllemleriyle cezai müeyyidelerin uygulanmamas na yöneliktir, bu nedenle geriye yönelik ikincil ifllem görmüfl ürünlere tatbik edilebilecek ceza zamanafl m süresi esas al nmas gerekti i kanaatindeyiz. Buradan hareketle, Gümrükler Genel Müdürlü ünün 2010/43 say l Genelgesine göre, tarihinden itibaren 5326 say l Kabahatler Kanunu nun kapsam nda ifllem tesis edilmesi gerekmektedir. Buna göre, Kabahatler Kanunu nun 20. maddesinde Gümrük Kanunu nun 238. maddesindeki cezalarda uygulanacak ceza zamanafl m süresi 8 y l olarak belirlenmifltir. Ancak, Kabahatler Kanunu nun tarihinde yürürlü e girmesi ve an lan Kanun yürürlü e girmeden önce Gümrük Kanunu nda 3 y l olarak belirlenen ceza zamanafl m süresi dikkate al nd, ikincil ürünlere iliflkin revize ifllemlerinde zamanafl m süresi için tarihi ( tarihine kadar tanzim edilen ikincil ifllem görmüfl ürünlere iliflkin faturalara tekabül eden D B ler revize için esas al nmal d r) esas al nmas ve 5

6 dolay s yla, D B belgelerinde düzeltme yap l rken tarihine kadar geriye gidilmesinin daha do ru bir yaklafl m olaca düflüncesindeyiz. VIII. Sonuç D B e esas al nan proje formlar kapasite raporlar na göre al nmakta olup bu nedenle de Kapasite raporlar D B al n rken önemli bir rol oynamaktad r. Dolay s yla, kapasite raporundaki her kavram D B belgelerine de do rudan yans maktad r. Kapasite raporunda üretim esnas nda ortaya ç kan her türlü art k fire olarak say lmakta ve bu eflyan n ekonomik de erinin olup olmamas bir önem arz etmemektedir. Bu durumda, haz rlanan proje formlar nda ve D B lere de bu flekilde yans maktad r. Ancak Dahilde iflleme rejimi uygulamalar nda, fire kavram bu tan mlamadan farkl d r. Bir eflyan n fire olarak say labilmesi için o eflyan n ekonomik de erinin olmamas ya da buharlaflma, kuruma, s zma veya gaz kaça fleklinde yitirilmifl olmas gerekmektedir. As l ifllem görmüfl ürün d fl nda ekonomik de eri olarak ortaya ç kan her ürün fire de il ikincil ifllem görmüfl ürün olarak tan mlanmaktad r. Bu ürünlerin de D B lerde as l ifllem görmüfl ürün gibi kaydedilmesi ve gümrük mevzuat kapsam nda ifllemlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Kapasite raporu esas al narak D B lerde ikincil ifllem görmüfl ürünlerin fire olarak kaydedilmesi sonucu ortaya ç kan olumsuz durumun giderilmesi için, 13 Kas m 2010 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 2010/1045 say l Bakanlar Kurulu Karar na geçici bir 16. madde eklenmifltir. Bu de ifliklik ile, 13 Kas m 2010 tarihinden itibaren 6 ay süre içerisinde geriye yönelik D B lerin revize edilmesi imkan sa lanm fl r. Böylece, kapasite raporundan hareketle fire olarak alg lanan ikincil ifllem görmüfl ürünlerin D B lere kaydedilmesi ve bu ikincil ifllem görmüfl ürünlerin gümrük mevzuat na göre gümrük idarelerine beyan edilerek serbest dolafl ma girifli sa lanabilecektir. Bu nedenle de, tarihine kadar bu kapsamdaki gerekli ifllemlerin yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Kaynakça: Deniz, Kenan; D B kapsam nda yap lan ithalatlarda fire sorunu ve gümrük idaresinin bir uygulamas, Dünya Online, K z lot, fiükrü; D B de Son fians, Hürriyet, Uçak, Hakan, Gümrük Mevzuat nda K ymet ve Uygulamalar, Gümrük Müfettiflleri Derne i Yay nlar -14, Ankara. Gümrük D fl Ticaret Terimleri Sözlü ü, Gümrük Müfettiflleri Derne i Yay nlar, stanbul

7 Vergide Gündem Tebligat hukukunda güncel geliflmeler Av. Özlem Karc Büyüksekban I. Girifl Ülkemizde tebligat n yap l fl usulü bak m ndan yaflanan yanl fll k, usulsüzlük ve eksikliler kiflilerin adil yarg lanma hakk n ve buna ba l olarak da yarg lamadan haberdar olma ve do ru bilgiyi zaman nda alma haklar n engelledi inden tebligat n kiflilere do ru ve güvenilir yollarla yap lmas n sa layacak bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmufltur. Zira 1959 y l ndan beri yürürlükte bulunan 7201 Say l Tebligat Kanunu, teknolojik geliflmelerin gerisinde kalmas nedeniyle mevcut ihtiyaçlar karfl layamaz hale gelmifltir. Bu ihtiyac n karfl lanmas için belirli dönemlerde revize çal flmalar yap lm flsa da, hâlihaz rdaki geliflmeler dikkate al nd nda bu de iflikliklerin yetersiz kald görülmüfltür. Bu sebeple 19 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete de 6099 Say l Tebligat Kanunu ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun ile ilgili Kanun da baz de ifliklikler yap lm flt r. II. De iflikliklerin genel çerçevesi Yukar da yer verilen aç klamalar çerçevesinde, 6099 say l Kanun ile getirilen en önemli de ifliklik, tebligat n kapsam na elektronik tebligat n da dâhil edilmifl olmas d r. Di er önemli de ifliklikler ise bilinen adreste tebligat ve yurt d fl ndaki Türk vatandafllar na yap lacak tebligat ile ilgilidir. Öte yandan tebligat n yap lamamas durumunda de ifliklik öncesi mevzuatta var olmayan baz belirlemelerde de bulunulmufltur. Bunlara iliflkin aç klamalar m za afla da yer verilmektedir. Getirilen yeni düzenlemeyle Posta ve Telgraf Teflkilat Genel Müdürlü ü nün ifl yükünün azalmas, bilgi ve belgelerin h zl ve güvenilir flekilde karfl tarafa ulaflt r lmas ve tebligat mekanizmas n n daha etkin bir flekilde iflletilmesi öngörülmüfltür. Ancak etkinlik anlam nda getirebilece i faydalar n ötesinde, esas dikkat edilmesi gereken konu, tebligat n usulüne uygun yap lmamas sonucunda do abilecek hak kay plar n n büyük ölçüde önüne geçilebilecek olmas d r. III. Elektronik tebligat Kanun un Elektronik Tebligat bafll alt nda düzenlenen 7. maddesinde, tebligata elveriflli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yap lmas n isteyen kifliye elektronik yolla tebligat yap labilece i ifade edilmifltir. Kanun hükmünden, elektronik yolla tebligat usulünün zorunlu olmad, talep üzerine bu yöntemin benimsenebilece i anlafl lmaktad r. K saca, bir kimseye elektronik yolla tebligat yap lmas için öncelikle kiflinin tebligata elveriflli bir elektronik adresinin olmas ve bu adrese tebligat yap lmas konusunda talepte bulunmas gerekmektedir. Elektronik adresin, merkezi Türkiye de bulunan, kontrol edilebilir ve denetlenebilir bir adres olmas gerekir. Bu sayede tebligat n yap l p yap lmad hususunda ç kabilecek uyuflmazl klarda, mahkemelerin delil mahiyetindeki belgeleri elektronik adres sunucular ndan talep etmesi mümkün hale gelecektir. Merkezin Türkiye de olmas, belge taleplerinin mahkemeye daha kolay ulaflt r lmas n ve böylece zaman, emek ve para bak m ndan tasarruf edilmesini de sa layacakt r. Elektronik tebligat n yap lmas konusunda usul ve esaslar n nas l uygulanaca ise bu konuda yay nlanacak bir yönetmelikle belirlenecektir. Bu hüküm Kanun un yay m tarihinden itibaren bir y l sonra, 19 Ocak 2012 tarihinde, yürürlü e girecektir. Bir y ll k sürenin öngörülme nedeni elektronik 7

8 posta ile tebligat n yap lmas konusunda gerekli olan teknik altyap n n kurulmas n sa lamak olup; yönetmelik de bu amaca hizmet edecektir. A. Sermaye flirketleri bak m ndan elektronik tebligat usulü Elektronik tebligat, kiflilerin tebligata elveriflli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yap lmas n istemeleri sonucunda mümkün olacakt r. Yukar da da izah edildi i üzere uygulaman n do as nda ihtiyarilik vard r. Ancak Tebligat Kanunu nun 7. maddesinde düzenlenen bu hükmün ard ndan, sermaye flirketlerine yap lacak tebligat usulü olarak elektronik tebligat zorunlu k l nm flt r. Uygulaman n do as nda yer alan ihtiyarili e karfl t olarak getirilen bu zorunlulu un nedenleri Kanun un gerekçesinden görülebilmektedir. Kanun un gerekçesi incelendi inde sermaye flirketlerinin güven veren, fleffaf ve sa l kl bir organizasyon olmalar için elektronik tebligat n gereklili i vurgulanm fl, bu yolla flirketlerin resmi ifllemlerinde daha h zl iletiflim kurmalar ve tebligat almalar n n mümkün hale gelece i belirtilmifltir. Ancak böylesine bir uygulaman n hayata geçirilmesinin önemli bir altyap gerektirece i aç kt r. Bu anlamda yap lmas zaruri haz rl klar göz önünde bulundurularak iki y ll k bir geçifl süreci öngörülmüfl ve sermaye flirketlerine yap lmas zaruri elektronik tebligat n yürürlük tarihi 19 Ocak 2013 olarak belirlenmifltir. Bu geçifl sürecinde sadece gerekli altyap haz rl klar yap lmakla kalmayacak, bir yandan da tebligat için gerekli olan elektronik posta adreslerinin belirlenmesi için çal flmalar yap lacakt r. Getirilen bu düzenlemenin yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile de paralellik arz etti i de erlendirilebilir. Zira yeni Türk Ticaret Kanunu, sermaye flirketlerine internet sitesi kurma, genel kurul ça r lar n n elektronik yolla yap lmas gibi teknolojinin belli ölçüde kullan m n gerektirecek düzenlemeler getirmekte olup; elektronik tebligata iliflkin yap lan düzenlemelerle de bu durum tamamlanmaktad r. B. Tebligat n yap lm fl say laca tarih Elektronik yolla tebligat n ne zaman yap ld konusunda herhangi bir belirsizlik ve uyuflmazl k yaflanmamas için Kanun bu konuya aç kl k getirmifltir. Buna göre, elektronik tebligat, muhatab n elektronik adresine ulaflt tarihte de il, tebligat n ulaflt tarihi izleyen beflinci günün sonunda yap lm fl say lacakt r. Bu düzenlemenin arka plan nda tebligat n taraflar n n fiziki olarak her zaman elektronik adreslerini kontrol edebilecek durumda olamayabilecekleri ve hatta posta yoluyla yap lan tebligattan farkl olarak elektronik tebligat durumunda tebligat n baflkas na da yap lamayacak olmas de erlendirmeleri yer almaktad r. Bu ba lamda getirilen düzenlemenin uygulamada yaflanabilecek baz sorunlar da evvelden öngörmüfl oldu u söylenebilir. C. Zorunlu bir sebeple tebligat n yap lamamas Her ne kadar elektronik tebligat, sermaye flirketleri bak m ndan zorunlu hale getirilse de uygulamada elektronik postalar n engellenmesi, teknik altyap da oluflmas muhtemel aksakl klar ve buna benzer gerekçelerle fiili durum buna imkân vermeyebilir. Elektronik tebligat n hakl bir sebeple yap lamamas hallerinde Tebligat Kanunu nda bahsedilen di er usullerle tebligat yap laca öngörülmüfltür. Böylece tebligat n usulünden ziyade tebligat n yap labilmesinin as l maksat oldu u aç kça gösterilmifl ve önemli bir belirsizli in önüne geçilmifltir. Öte yandan tebligat n zorunlu bir sebeple yap lamamas nda zorunlu sebeplerin neler oldu u hususunda objektif bir belirleme yap lmas na ihtiyaç olaca aç kt r. IV. Bilinen adreste tebligat Ülkemizde yarg lama sürecinin uzun olmas na bir etken de tebligat usulü anlam nda yaflanan aksakl klard r. Gerçek adreslerin tam olarak tespit edilememesi nedeniyle mahkemeler birden fazla tebligat yapmakta ve yarg lama böylece uzamaktad r. Kanun un Bilinen Adreste Tebligat bafll alt nda düzenlenen 10. maddesinde, tebligat yap lacak flahs n bilinen en son adresinde yap laca ifade edilmifltir say l Nüfus Hizmetleri Kanunu ile kurulmufl bulunan adres kay t sistemi bu anlamda referans teflkil edebilecek ve uygulamada ortaya ç kan sorunlar n önemli ölçüde giderilebilmesine yard mc olacakt r. Kanun un 10. maddesinde böyle bir durumda, bilinen en son adres olarak adres kay t sistemi verilerinin dikkate al naca hüküm alt na al nm flt r. Güncelleme yap lmam fl olmas halinde tebligat n güncel adres yerine kay tl adrese yap lacak olmas tebligat n taraflar na bildirim ve güncellemelerin yap lmas anlam nda da mecburiyet getirecek ve Kanun un gerekçesinde yer verilen zaman, emek ve para anlam nda tasarruf her anlamda sa lanabilecektir. V. Avukatlara yap lan tebligat Kanun un Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat bafll alt nda düzenlenen 11. maddesine yeni bir f kra eklenerek avukat taraf ndan yap lan ifllerde, avukat n bürosuna yap lacak tebligatlar n, resmi çal flma gün ve saatleri içerisinde yap lmas gerekti i ifade edilmifltir. Bu düzenleme öncesinde Kanun da tebligat n resmi gün ve saatlerinde yap l p yap lmayaca konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamas avukatlar n takip ettikleri ifller bak m ndan hak kay plar na neden oluyordu. Zira resmi tatil, gün ve saatlerinde avukatlara tebligat yap lmas durumunda, tebli süreleri o tarihte bafllam fl say l yor, bu durum 8

9 avukat n savunma yapmas için tan nan kanuni süreleri k saltarak savunma hakk n büyük ölçüde engelliyordu Say l Kanun ile bu konuya aç kl k getirilmifl ve tebligatlar n resmi çal flma gün ve saatlerinde yap lmas amaçlanm flt r. Kanun un bu düzenlemesi 19 Ocak 2011 tarihi itibariyle yürürlü e girmifltir. VI. Yurtd fl ndaki Türk vatandafllar na tebligat Yurt d fl nda bulunan Türk vatandafllar na yap lan tebligatlar, bugüne kadar Adalet Bakanl arac l yla yap lmaktayd. Kanunun 25/a ve 35/3 maddeleriyle getirilen yeni düzenlemelerle bu prosedür kolaylaflt r lmaktad r. Buna göre ç kar lacak tebligatlar, Adalet Bakanl n n arac l olmadan, do rudan o yerdeki Türkiye büyükelçili i ve konsoloslu una gönderilecektir. Bunun yan nda daha önce kendisine usulüne uygun olarak tebligat yap lm fl yurt d fl nda bulunan bir Türk vatandafl n n adres de iflikli ini ilgili yarg organ na bildirmesi zorunlu hale getirilmifltir. Bu kiflinin adresine sonradan tebligat n yap lamamas durumunda tebligat n, eski adresine tebligat n ulaflt tarihten bafllamak üzere otuz gün sonra yap lm fl say lacakt r. VII. Tebli imkans zl Kanun de iflikli i ile getirilen düzenlemelerin ortak özelli i teknolojinin daha fazla kullan m yoluyla tebligat n kolaylaflt r lmas ve belli konularda tasarrufun sa lanmas d r. Bu amaçla uygulamada ortaya ç kabilecek durumlarla ilgili olarak da düzenlemeler getirilmifl ve her flart alt nda tebligat n yap labilmesi amaçlanm flt r. Ancak tüm bunlara ra men tebligat n yap lamamas ya da yap labilecek olsa dahi flahs n tebellü den imtina etmesi de söz konusu olabilir. Bu da Kanun un evvelden öngördü ü uygulama ile ilgili konulardan biridir ve bu tür durumlarda nas l bir uygulama yap laca na da Kanun un 21. maddesinde yer verilmifltir. Tüzel kifliler bak m ndan ise daha önceden bir tebligat yap lmam fl olsa da resmi kay tlar nda görünen adreslerinin esas al naca hükme ba lanm flt r. VIII. Adres de ifltirmenin bildirilmesi mecburiyeti Kanun un Adres De ifltirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti bafll alt nda düzenlenen 35. maddesine yeni f kra eklenmifl olup; adres de ifltiren kimsenin yeni adresini bildirmedi i ve adres kay t sisteminde yerleflim yeri adresinin tespit edilemedi i durumlarda tebli olunacak evrak n eski adrese ait binan n kap s na as laca ve tebli tarihinin as lma tarihi olaca hususu ifade edilmifltir. Bu sayede; yarg lama sürecinin uzamas na neden olan tebli edilememe konusunda yaflanan aksakl klar n giderilmesi amaçlanm flt r. Bu durum tebligat n güvenilir bir adreste yap lmas n sa lamakta ve böylece adil yarg lanman n makul sürelerde tamamlanmas imkân n do urmamaktad r. Söz konusu düzenlemeye paralel olarak tüzel kifliler bak m ndan da bir de ifliklik getirilmifltir. Buna göre tüzel kiflilerin adresine daha önce tebligat yap lamam fl olsa dahi resmi kay tlar nda görünen adreslerinin tebligata esas al naca hükme ba lanm flt r. Bu hüküm Kanun un yay m tarihi olan 19 Ocak 2011 tarihinde yürürlü e girmifltir. IX. Sonuç 19 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 6099 say l Tebligat Kanunu ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun, büyük ölçüde teknolojik geliflmeleri dikkate alarak önemli de ifliklikler getirmifltir. Bununla beraber bugün yarg lama evresinde yaflad m z adil yarg lanma hakk n n tam ve gere i gibi kullan lamamas gerekçelerine dayanarak, yarg laman n daha k sa sürmesi ve böylece zaman, emek ve para yönünden tasarruf edilmesi amaçlanm flt r. Öncelikle getirilen düzenlemeyle tebligat muhatab n n gerçek adresini ilgili mercilere bildirmemesi durumunda yarg lamada s kça karfl lafl lan adres araflt rmas yapma zorunlulu u ortadan kald r lmaktad r. Tebligat, adres kay t sisteminde yer alan adrese ç kar lacak ve ilgili evrakta tebligata konu bu adresin adres kay t sistemindeki adres oldu u özellikle ifade edilecektir. Muhatap, adres kay t sistemindeki adresinde hiç oturmam fl ya da bu adresten sürekli olarak ayr lm fl olsa da, tebli memuru tebli olunacak evrak, o yerin muhtar veya ilgili memurlar na imza karfl l nda teslim ederek ihbarnameyi gösterilen adresteki binan n kap s na yap flt racakt r. hbarnamenin kap ya yap flt r ld tarih, tebli tarihi say lacakt r ve bunun ötesinde tebli memurunun herhangi birine (komflu, kap c, yönetici vs) ilaveten haber verme zorunlulu u bulunmayacakt r. Getirilen yeni düzenlemelerin, bilhassa tebligat sürelerinin uzamas veya tebligata elveriflli bir adresin bulunamamas nedeniyle tebligat n hiç yap lamamas gibi sorunlar gidermeye yönelik oldu u görülmektedir. 9

10 Vergide Gündem English translation Last developments about the differentiation between the secondary processed product and waste product I. Introduction Inward processing regime is an export encouragement system which introduces exemption on customs duties of import items used for producing the export goods. In accordance with the inward processing regime decision which became effective with the Council of Ministers Decision no 2005/8391, the main purpose of the inward processing regime is to increase the export by supplying raw materials at world market prices, enabling export products to gain competitive power in international markets, developing export markets and diversifying the export products. Recently, there has been uncertainty in differentiation of secondary processed products and waste products in inward processing regime practices. It is understood that a reason for this uncertainty is that the definition of waste product given under the capacity report is different from the meaning of the waste product concept within the scope of inward processing regime. This article aims to clarify the concepts secondary processed product and waste product applied within the scope of inward processing regime and to give information on the last developments in this regard. Inward processing regime (IPR) is regulated between articles 108 and 122 of the Customs Code no Accordingly, IPR is defined as the temporary importation of the goods which are not in free circulation after being used in the manufacturing of processed products with the aiming of re-export from the Customs Territory of Turkey without being subject to customs duties or commercial policy measures and provided a security for the taxes. Therefore, it is important that imported item is included within the content of export goods. II. Secondary processed product vs. waste product In inward processing regime, import duties corresponding to the input products which have been imported to be exported are guaranteed for a temporary period. Import duties of the imported input products are subjected to exemption based on certain conditions. The imported products must be included within the content of export products or they must be exported as they are so that the regime can be executed or the exemption can be applied. During the production activity, if the main processed product includes a product which has no economic value for export purposes, this product must also be exported or subjected to customs procedures (annihilation, abandoning, release into free circulation regime etc.) as per the inward processing regime. Each product with economic value which is obtained during the production phase apart from the main processed product will be defined as the secondary processed product. Furthermore, in inward processing regime, the portion lost and annihilated through drying, evaporation, leaking or gas leakage during the processing activities and the trash which has no economic value can be considered within the scope of waste product. On the other hand, the definition of waste product given under the capacity report which has an important role in obtaining 10

11 process of the IPR certificate is totally different from the waste product concept defined within the scope of inward processing regime. The trash emerging during the production phase or each product which does not have the standard of the main product is defined as waste product. Consequently, after the products imported within the scope of inward processing regime are processed, if another product with an economic value is obtained apart from the main processed product, such product will be considered as secondary processed product. The issue is also explained as follows: III. Latest regulations on the issue With the Council of Ministers Resolution no 2010/1045 promulgated in the Official Gazette dated 13 November 2010, temporary article 16 was added to the Inward Processing Regime Decision attached to the Decree no 2005/8391 and dated 17 January According to this decision, for the secondary processed products with economic value such as trash or scrap which were previously considered as waste product and were not declared in the transactions realized within the scope of Inward Processing Regime with closed export commitment account before the date , adjustment can be realized within 6 months. Therefore, companies may benefit from the amnesty by paying the import duties of the products and will not be imposed with penal sanctions. Companies which would like to benefit from this regulation have to realize the following procedures: First of all, IPR certificates which were closed before 13 November 2010 must be determined. Application must be made to the Undersecretariat of International Trade in order to be able to perform the revisions related to the secondary products for the IPR certificates that have been determined, within 6 months as of 13 November 2010 (last application date ). Release into free circulation declarations must be submitted for the payment of the import duties calculated related to the secondary processed products based on the units and amounts revised within the scope of IPR certificate. Lastly, after the payment of the import duties on the secondary products, another application must be made to Undersecretariat of International Trade for closing the IPR certificates. IV. Conclusion Project forms taken as basis for IPR certificates are received according to the capacity reports; therefore, while obtaining the IPR certificate, capacity reports have an important role. Thus, each concept in the capacity report is reflected directly into the IPR certificates. In the capacity report, all the surplus remaining after the production process is deemed waste product regardless of whether it has any economic value or not. This is also taken into account in the same way in the project forms and the IPR certificates. However, according to the inward processing regime practice, the definition of waste product is different. As per the IPR practice, the portion lost and annihilated through drying, evaporation, leaking or gas leakage during the processing activities and the trash which has no economic value will be considered waste product. Not all the products with economic value which are obtained beside the main processed product are considered as waste products but as secondary processed products. So, these products must also be recorded under the IPR certificates like the main processed products and customs procedures must also be fulfilled for these products. For preventing that secondary processed products are recorded as waste products in the IPR certificates based on the capacity report, temporary article 16 was added to the Council of Ministers Resolution no 2010/1045 promulgated in the Official Gazette dated 13 November With this regulation, IPR certificates can be revised retrospectively for 6 months as of 13 November Therefore, secondary processed products which were considered as waste product based on the capacity report can be recorded under the IPR certificates and declared to the customs administrations according to the customs legislation and be released into the free circulation. For this reason, it is highly critical that required procedures are fulfilled until References: Deniz, Kenan; D B kapsam nda yap lan ithalatlarda fire sorunu ve gümrük idaresinin bir uygulamas, Dünya Online, K z lot, fiükrü; D B de Son fians, Hürriyet, Uçak, Hakan, Gümrük Mevzuat nda K ymet ve Uygulamalar, Gümrük Müfettiflleri Derne i Yay nlar -14, Ankara. Gümrük D fl Ticaret Terimleri Sözlü ü, Gümrük Müfettiflleri Derne i Yay nlar, stanbul

12 Recent developments on the notification law Law no 6099 on Amendment of Notification Law and Other Certain Laws was promulgated in the Official Gazette dated 19 January Important regulations introduced with this Law are presented below: o Under article 7 of the Law, titled Electronic Notification, it is stipulated that electronic notification can be made to the person who provides an electronic address which is suitable for notification and wishes that notifications are made through this electronic address. Accordingly, for making electronic notification to a person, first that person should have an electronic address suitable for notification and make a demand for the notifications to be made through this address. This provision will come into force a year after the promulgation date of the Law, which is on 19 January established with the Civil Registry Services Law no 5490 can be taken as reference in this regard and problems to be faced during practice can be prevented to a significant extent. Under article 10 of the Law, it is stated that in such case, data of the address registry system will be taken as basis as the most upto-date address. o In the new regulation introduced with the Law on attorneys, it is explained that for the transactions to be performed by the attorneys, the notifications to the attorney s office must be made within official working days and hours. This regulation has come into force on 19 January o Until today, notifications to the Turkish citizens who are out of country used to be made through the Ministry of Justice. With the new regulations, this procedure is simplified and accordingly the notifications will be sent directly to the Turkish embassy or consulate located in the related country, not through the Ministry of Justice. o For capital stock companies, it is mandatory that all the notifications are made through internet. Joint stock companies, limited companies and limited partnerships divided into shares need to be in a transparent and reliable organizational structure; therefore, they will establish an electronic system and ensure that notifications are sent to them through internet. It is stated that, by this way, companies will establish communication and receive notifications in a faster way in their official transactions. Obligatory electronic notification to the capital stock companies will be started as of 19 January o Electronic notification will be accepted to have been made at the end of the fifth day following the communication date of the notification, not on the date when it is received by the addressee through internet. As the justification for this regulation, it is explained that addressees of the notification may not be always in a position to check their electronic addresses and unlike the notification made by mail, notification cannot be made to another party in case of electronic notification. o Although electronic notification has become obligatory for capital stock companies, in practice this may not be applied due to possible failures and other similar adverse reasons. In cases where electronic notification cannot be made due to a compelling reason, notification will be made in the other ways as specified under the Notification Law. o Under article 10 of the Law titled Notification at the Known Address, it is stated that notification will be made to the most up-to-date address of the addressee. Address registry system o In cases where the addressee of the notification does not declare his actual address to the authorized bodies, the obligation to conduct address research, which is very common in judgment process, has been eliminated. Notification will be sent to the address recorded in the address registry system and in the related document, it will be especially noted that the notification address is the address recorded in the address registry system. Even if the addressee has never resided in the address recorded in the address registry system or has left this address permanently, notification officer sticks the notification letter to the external door of the building and delivers the related document to the headman of the neighborhood or other authorized officers in return for signature. The date when the notification letter is stuck on the door of the building will be accepted as the notification date and notification officer will not be obliged to inform any other person (neighbor, doorkeeper, building manager etc). This regulation has become effective on 19 January o In cases where the person changing his address does not declare his new address and the address is not also detected through the address registry system, the related document will be stuck to the external door of the building of the former address and the notification date will be accepted as the date when it is stuck to the door. By this way, it is aimed to prevent the problems to occur because the notification cannot be made, which leads to prolongation of the litigation process. Regulation is important because it follows the technological developments and ensures that right to a fair trial can be used 12

13 in a more effective way. With this regulation, related people will be aware of the judgment and will be able to use their rights to obtain the accurate information in a timely manner, and therefore losses of right will be minimized. 13

14 Vergide Gündem Dünya dan vergi haberleri Günefl Helvac Estonya KDV Kanunu nda yeni de ifliklikler yap ld Estonya Katma De er Vergisi Kanunu nda 1 Ocak 2011 itibariyle yürürlü e giren de ifliklikler yap ld. Söz konusu de ifliklikler 25 Kas m tarihinde Estonya Parlamentosu taraf ndan onaylanm flt. Avrupa Birli i KDV yönergelerindeki de iflikliklere uyum do rultusunda yap lan bu düzenlemeler, KDV nin daha genifl ekonomik alanda nakit esas na (gelirin nakit olarak elde edilmifl olmas - gerçekleflme esas ) göre hesaplanmas n öngören çeflitli kurallar getirmifltir. Yeni de ifliklikler y ll k cirosu euroyu aflmayan kiflilere, KDV nin nakit esas na göre muhasebelefltirilmesi imkân n sa lamaktad r. fiu anda bu seçenek yaln zca serbest meslek mensuplar için sa lanmaktad r. Bununla birlikte, düzenlemeler nakit esas na göre muhasebelefltirmeye de birtak m s n rlamalar getirmektedir. Buna göre, s n rlar ötesi ifllemler ya da ödeme vadesi 3 ayl k süreyi aflan ifllemler nakit esas na göre muhasebelefltirilemeyecektir. Hong Kong Damga vergisi gayrimenkul ifllemlerine mani olabilir Hong Kong hükümeti, gayrimenkul ifllemlerinde spekülasyonlar n ve s cak para kaynakl balon fiyat art fllar n n önüne geçmek amac yla yeni bir damga vergisi düzenlemesinin yürürlü e girece ini duyurdu bütçesine dâhil edilecek olan özel damga vergisi uygulamas, oturulabilir konumundaki gayrimenkullerin sat fl ifllemlerinde, sat c n n, sat fla konu olan mülke 24 aydan daha az bir süredir sahip olmas durumunda hesaplanacakt r. Gayrimenkulün al fl ve yeniden sat fla konu edildi i durumlarda, sat c n n, mülke sahip olma süresi, uygulanacak damga vergisi oran nda belirleyici olacakt r. Sat c n n, 6 (alt ) aydan daha k sa bir süre için elinde bulundurup yeniden satt mülk için % 15; 6-12 ay aras nda sahip olup yeniden satt mülk için % 10; ay aras nda sahip olup yeniden satt mülk için % 5 oran nda damga vergisi uygulanacakt r. Hong Kong yetkilileri, ülkedeki oldukça düflük faiz oranlar ve bölgeye olan afl r nakit ak fl sebebiyle, gayrimenkul fiyatlar nda ciddi art fllar yafland n ve bunun sonucu olarak da tafl nmaz mülkler üzerindeki spekülatif hareketlerin son dönemde önemli flekilde ço ald n belirtti. Bununla birlikte, haz rlanan yeni damga vergisi uygulamas n n, halen yürürlükte olan standart damga vergisi uygulamas na ek olarak uygulanaca n belirterek bu yeni uygulamayla, gayrimenkul ifllemlerini daha fleffaf hale getirmeyi ve mevcut spekülatif hareketlerin önüne geçmeyi planlad klar n vurgulad. talya Roma Turizm vergisini ç karmak üzere Roma belediye meclisi yetkilileri, Roma flehrinin s n rlar içinde bulunan gecelik konaklama tesislerinde (oteller, pansiyon, devre mülk, daire, kamp alanlar ) gerçeklefltirilecek olan turistik faaliyetlerden, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere turist vergisi al naca n duyurdu. Vergi oran n n, kal nacak yer ve konaklama süresine göre de iflece i belirtilirken, 4 ya da 5 y ld zl otellerde konaklaman n gecelik vergisinin 3 euro, di er tesislerde konaklaman n ise gecelik vergisinin 2 euro olaca aç kland. Yeni uygulamaya göre, vergilendirilebilecek maksimum gecelik konaklama say s 10 gece olarak belirlendi. Uygulamadan elde edilecek vergilerin, Roma flehrindeki turistik tesislerin iyilefltirilmesi ve Roma da ikamet eden vatandafllara sunulan kamu hizmetlerine katk sa lamak amac yla kullan laca aç kland. M s r Vergi yetkilileri transfer fiyatland rmas yönergelerini aç klad M s r vergi yetkilileri, 29 Kas m tarihinde, uygulanacak transfer fiyatland rmas 14

15 yönergelerini aç klamak üzere Kahire de bir konferans düzenledi. Konuflmac lar aras nda M s r vergi yetkilileriyle birlikte Ekonomik Kalk nma ve flbirli i Örgütü (OECD) temsilcileri de yer ald. Söz konusu yönergelerle 2005 M s r Vergi Kanunu nda yer alan transfer fiyatland rmas mevzuat na aç kl k getirilmesi amaçlanmaktad r. Konferansta, transfer fiyatland rmas n n temel konular olan emsallere uygunluk ilkesi, do ru emsalin saptanmas, uygun transfer fiyatland rmas metotlar n n belirlenmesi ve belgelendirme gibi konular n yan nda daha karmafl k transfer fiyatland rmas hususlar ndan haklarla ilgili ifllemler, grup içi ifllemler, peflin fiyatland rma anlaflmalar, maliyet paylafl m anlaflmalar gibi konular detayl olarak aç kland. M s r vergi yetkilileri, belgelendirme ile ilgili önceden öngörülmüfl bir dokümantasyon format n n olmad n, aç klanan yönergelerin bir öneri oldu unu ve vergi mükelleflerinin iliflkili kiflilerle gerçeklefltirdi i ifllemlerin, transfer fiyatland rmas ilkelerine ve emsallere uygunluk ilkesine uygun oldu unu ispatlamaya yard mc olabilecek her türlü belgenin, bu ifllemlerde kan t olarak kullanabilece ini belirtti. Bunun yan nda do ru/uygun kan tlara dayand r lan transfer fiyatland rmas dokümantasyonunun, olas bir vergi incelemesinde, ispat yükümlülü ünü vergi idaresine b rakarak, mükellefleri için bir koruma sa layaca belirtilmifltir. Transfer fiyatland rmas uygulamas M s r da 2005 y l ndan bu yana mevcuttur. Buna göre vergi mükellefleri, 2005 y l ndan bu yana, iliflkili kiflilerle gerçeklefltirdikleri tüm ifllemlerin, emsallere uygunluk ilkesi do rultusunda oldu unu kan tlamakla yükümlüdür. Ancak mükellef taraf ndan haz rlanan transfer fiyatland rmas dokümantasyonu vergi beyannamesiyle birlikte de il, herhangi bir vergi incelemesinde olas talep üzerine temin edilebilir. Portekiz Taslak bütçe tasar s temettülerin vergilendirilmesinde yeni kurallar öngörüyor Portekiz in 2011 bütçe tasar s, temettülerin vergilendirilmesine iliflkin de ifliklikler getirmektedir. Yeni düzenleme temettüler için çifte vergilendirmeyi önleme mekanizmas n de ifltirecek yeni kurallar içermektedir. Planlanan düzenlemeler, afla daki konularla ilgili de ifliklikler ortaya ç karacakt r. Çifte vergilendirmeyi önleme amaçl uygulanan, temettülerin kurumlar vergisi aç s ndan indirim konusu yap labilmesini düzenleyen kurallar Holding flirketlerine özgü kurallar Grup içinde da t lan temettülerin vergiye tabi olmamas n düzenleyen kurallar. Bütçe yasas ayn zamanda Avrupa Birli i üyesi ülkelere yap lan temettü da t mlar üzerindeki kar pay stopaj istisnas kural n da de ifltirecek düzenlemeler içermektedir. Bütçe tasar s onayland anda afla daki konularla ilgili mevzuatlar etkileyecektir. Aralar nda holding flirketi bar nd ran gruplar içindeki temettü da t mlar, Temettü da t lan flirketin sermayesinin % 10 undan daha az na sahip olunmas durumunda elde edilen kar paylar, Kar pay n alan Avrupa Birli i üyesi ülkelerden birinde mukim olan flirketin, kar pay n da tan Portekiz flirketinin sermayesinin % 10 dan daha az na sahip oldu u durumda yap lan kar pay da t mlar. Tasar n n öngördü ü yasal de ifliklikler ve olas sonuçlar na afla da yer verilmifltir: ndirilebilir Kar Pay Rejimi (Dividend Received Deduction Rule)- Genel uygulama Mevcut yasaya göre, kar pay n alan Portekiz mukimi flirket, kar pay n da tan flirketin sermayesinin % 10 undan az na sahip olsa dahi, sahip oldu u hisselerin iktisap de erinin en az 20 milyon euro olmas durumunda, elde edilen kar paylar vergi matrah n n hesaplanmas nda indirim yap labilmekteydi. Yeni uygulamayla hisselerin iktisap de erinin vergi indirimden yararlanmak ad na önemi kalmayacak, sermayesinin % 10 undan az na sahip olunan flirketlerden elde edilen temettüler tamamen vergiye tabi olacakt r. ndirilebilir Kar Pay Rejimi (Holding fiirketleri için) Mevcut yasaya göre, holding flirketleri taraf ndan elde edilen kar paylar, kar pay n da tan flirketin Portekiz ya da AB mukimi olmas ve kurumlar vergisine tabi olmas (fiilen vergilendirilip vergilendirilmedi ine bak lmaks z n) ve hisselerin en az bir y l elde tutulmas durumunda, kar pay n elde eden holding flirketi nezdinde vergiye tabi de ildir. Yeni tasar n n onay ndan sonra kar pay da t m yapan flirketteki hisse pay n n % 10 dan az olmas durumunda ya da da t m yap lan kar pay n n üzerinden hesapland kazanc n fiilen vergiye tabi olmamas durumunda elde edilen kar paylar holding flirketi nezdinde vergiye tabi olacakt r. Vergi gruplar Mevcut yasaya göre, ayn vergi grubu içinde da t lan kar paylar her grubun vergilendirilebilir gelirinden düflülmekteydi. Yeni tasar n n onay ndan sonra bu kural ortadan kalkacak, ayn grup içinde da t lan kar paylar sadece genel indirilebilir kar pay rejimi uygulamas ndaki flartlar tafl mas halinde vergiden istisna olacakt r. AB mukimi kurum hissedarlar Mevcut düzenlemede, Portekiz mukimi flirketler taraf ndan AB mukimi hissedarlara (kurum) da t lan kar paylar, hisselerin kesintisiz olarak bir y l elde tutulmas ve hisselerin Portekiz mukimi flirketin sermayesinin en az % 10 nunu oluflturmas ya da hisselerin iktisap de erinin en az 20 milyon euro olmas durumunda, kar pay stopaj na tabi de ildir. Yeni düzenleme 20 milyon euro k stas n ortadan kald rmaktad r. Dolay s yla AB mukimi flirketin sahip oldu u hisse oran n n ifltirak edilen Portekiz mukimi flirketin sermayesinin % 10 nundan az oldu u durumunda da t lan temettüler kar pay stopaj na tabi olacakt r. 15

16 spanya Hükümet, KOB ler için uygulanacak vergi kesintilerini ve sigara üzerindeki vergi art fl n onaylad spanya hükümeti, küçük ve orta boy ölçekli iflletmeler üzerindeki vergiyi azaltan ve sigara üzerindeki vergiyi artt ran önergeleri 3 Aral k tarihinde onaylad. Önerge KOBI ler için vergilendirilebilir gelir s n r n eurodan euroya ç kar rken, bu tutar için belirlenen kurumlar vergisini % 25 e düflürmüfltür ( euroyu aflan gelirler % 35 kurumlar vergisine tabi olmaktad r). Di er bir önerge, bir flirketin KOBI olarak de erlendirilmesi için gerekli 8 milyon euro y ll k ciroyu, 10 milyon euroya ç kartmaktad r. Bir di er önerge, KOBI lerin tahsil edilmemifl faturalar üzerinden KDV hesaplamas n gereklili ini ortadan kald rmaktad r. Hükümet ayr ca, yeni flirket kurulumundaki maliyetleri ve bürokratik ifllemleri azaltarak, bir günde 100 euroya yeni bir flirket kurulmas n mümkün hale getirmek için çal flmalar yürütmektedir. spanya hükümeti, KOBI ler üzerindeki vergi indirimiyle ortaya ç kacak 230 milyon euro zarar, sigara üzerine getirece i yeni vergi art fl yla karfl lamay hedeflemektedir. Buna göre, her sigara üzerindeki özel vergi 10,20 eurodan 12,70 euroya ç kar lacakt r. Önergenin kabulüyle beraber, her adet sigaran n üzerindeki minimum vergi yükü 91,30 eurodan 116,90 euroya ç kacakt r. Maliye Bakanl, sigara üzerindeki yeni vergi düzenlemesiyle birlikte y ll k ekstra 780 milyon euro gelir elde etmeyi beklemektedir. Dünyadan vergi haberleri bölümünde yer alan bilgiler Tax Notes International adl dergide yer alan makale ve haberlerden derlenmifltir. 16

17 Vergide Gündem Resmi Gazete den... Çi dem Yücel pek fiaylan , Sosyal Güvenlik Kurumu Sa l k Uygulama Genel Tebli i nde De ifliklik Yap lmas na Dair Tebli Resmi Gazete de yay mland tarihli 1. mükerrer Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sa l k Uygulama Tebli i nde birtak m düzenlemeler ve de ifliklikler yap lm flt r , 279 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de yay mland. Tebli ile tam mükellef kurumlar taraf ndan yurt d fl nda ihraç edilen tahvillerin Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi kapsam na girmedi i ve dolay s yla bu tür menkul k ymetlerin tarihinden önce veya sonra ihraç edilmesinin, Gelir Vergisi Kanunu nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. maddelerinin uygulanmas bak m ndan bir öneminin bulunmad belirtilmifltir. Söz konusu Tebli de; tam mükellef kurumlar taraf ndan yurt d fl nda ihraç edilen tahvillere iliflkin olarak 29 Aral k 2010 tarihinden itibaren yap lacak faiz ödemeleri üzerinden, ödemelerin banka veya arac kurumlarca yap l p yap lmad na bak lmaks z n, ihraç eden tam mükellef kurumlarca an lan 2010/1182 say l Bakanlar Kurulu Karar uyar nca tevkifat yap lmas n n gerekti i aç klanm flt r , Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Hakk nda Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik Resmi Gazete de yay mland. Tebli ile tarihli Resmi Gazete de yay mlanan Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Hakk nda Yönetmeli in 16. maddesinin birinci f kras n n (c) bendi de ifltirilmifltir. Yönetmelik tarihinde yürürlü e girmifltir , 403 S ra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i Resmi Gazete de yay mland. Tebli ile bilanço esas na göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine 2010 y l ve takip eden dönemler için elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunlulu u getirilmekte, söz konusu bildirimlerin gönderilmesinde uyulacak usul ve esaslar belirlenmifltir. Bununla birlikte bilanço esas na göre defter tutmakla beraber, Bankac l k Kanunu nun 2. maddesinde say lan mükelleflerin, Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan finansal kiralama flirketlerinin, 90 say l Ödünç Para Verme flleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname kapsam nda yer alan finansman flirketleri ile faktoring flirketlerinin, Sigortac l k Kanunu na göre kurulan ve faaliyette bulunan sigorta flirketlerinin, Sermaye Piyasas mevzuat gere i faaliyette bulunan menkul k ymet yat r m fonlar, yat r m ortakl klar ve arac kurumlar n, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu kapsam ndaki emeklilik yat r m fonlar ile emeklilik flirketlerinin, kesin mizan bildirimi verme yükümlülü üne tabi olmad klar da Tebli de aç klanm flt r. Tebli de ayr ca bildirimle ilgili afla daki aç klamalar da yap lm flt r. Bildirim verme yükümlülü ü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini 1-31 Mart tarihleri aras nda, kurumlar vergisi mükellefleri ise 1-30 Nisan tarihleri aras nda elektronik ortamda vereceklerdir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler de bildirimlerini kendi beyanname verme süreleri içinde yapacaklard r. Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu oldu undan, vergi daireleri kâ t ortam nda verilen (elden veya posta ile) bildirimleri hiçbir flekilde kabul etmeyecektir. 17

18 Elektronik ortamdaki bildirimler, kullan c kodu, parola ve flifre alm fl mükelleflerce yerine getiriliyor ise bildirimi düzenleyen k sm na mükellefe iliflkin bilgiler, bildirimdeki yeminli mali müflavir k sm na ise varsa yeminli mali müflavire iliflkin bilgiler yaz lacakt r. Bildirimlerini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yan lt c bildirimde bulunan mükellefler hakk nda Vergi Usul Kanunu nun mükerrer 355. maddesi hükmü uyar nca özel usulsüzlük cezas (2011 y l için TL) kesilecektir. Ayr ca bu Tebli ile kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan Mali Bilgiler ve gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan Performans Derecelendirme Bildirimi bölümlerinin doldurulmas zorunlulu u 19 Ocak 2011 tarihinden itibaren kald r lm flt r , 404 S ra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i Resmi Gazete de yay mland. Tebli ile borsada rayici olmayan yabanc paralar n ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlar n, 213 say l Vergi Usul Kanunu gere ince 2010 y l için yap lacak de erlemelerinde kullan lacak kurlar yay mlanm flt r. Ayr ca söz konusu Tebli ile Bakanl k taraf ndan kur ilan edilmedi i durumlarda T.C. Merkez Bankas n n ilan etti i kurlar n esas al nmas n n gerekti i, bu flekilde yap lacak de erlemelerde efektif cinsinden yabanc paralar için efektif al fl kurunun (bulunmamas halinde döviz al fl kurunun), döviz cinsinden yabanc paralar içinse döviz al fl kurunun uygulanaca ; ancak, vergi uygulamalar aç s ndan, bankalar n tarihi itibariyle yapacaklar de erleme s ras nda bu Tebli ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankas nca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uygulad klar al fl kurlar n esas almalar gerekti i belirtilmifltir , 2011/2 say l Zorunlu Karfl l klar Hakk nda Tebli de De ifliklik Yap lmas na Dair Tebli Resmi Gazete de (1. Mükerrer) yay mland. Tebli ile tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 2005/1 say l Zorunlu Karfl l klar Hakk nda Tebli in 5. maddesinin birinci f kras n n (a) bendinin 1, 2, 3 ve 7 numaral alt bentleri de ifltirilmifltir. Söz konusu de ifliklik ile birlikte yeni karfl l k oranlar ; vadesiz, ihbarl mevduatlar ve özel cari hesaplarda yüzde 12, 1 aya kadar vadeli mevduatlar/kat lma hesaplar nda (1 ay dâhil) yüzde 10, 3 aya kadar vadeli mevduatlar/kat lma hesaplar nda (3 ay dâhil) yüzde 9, mevduat/kat l m fonu d fl ndaki di er yükümlülüklerde yüzde 9 olarak belirlenmifltir. Oranlar, den itibaren uygulanmaya bafllanacakt r. 18

19 No Tarih Sirküler indeks Konu Baz Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas na liflkin Kanun Tasar s n n vergi mevzuat nda de ifliklik içeren hükümleri Say l Kanun ile Tebligat Kanunu nda yap lan de ifliklik uyar nca, tebligatlar elektronik olarak yap labilecek. KKDF kesintisine tabi olmayan ithalat ödemelerine iliflkin 2011/5 Say l Genelge yay mland. Borsada rayici olmayan yabanc paralar n tarihi itibariyle de erlenmesinde kullan lacak kurlar aç kland. Bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflere Kesin Mizan Bildirimi verme yükümlülü ü getirildi. Gümrük beyannamesi yerine kullan lan belgelerin damga vergisine tabi tutulmayaca na iliflkin genelge. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu TBMM Genel Kurulu nda kabul edildi. Tam mükellef kurumlar n yurtd fl nda ihraç ettikleri tahvillerden elde edilen faiz gelirlerinde stopaj uygulamas. Banka, sigorta flirketi ve sermaye piyasas arac kurumlar n n, Vergi Usul Kanunu ndan do an bildirim yükümlülüklerini 31 Ocak 2011 tarihine kadar yerine getirmeleri gerekiyor y l na ait finansal faaliyet harçlar n n 31 Ocak 2011 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakk ndaki yönetmelik yay mland. Vergi aff hesaplama tablosu sitemizde kullan ma aç ld y l n n ilk yar s nda gelir vergisinden istisna edilecek yurtiçi ve yurtd fl gündelik tutarlar na karfl l k gelen gelir dilimleri Bakanlar Kurulu taraf ndan yeniden belirlendi. Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmas 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yürürlükten kalkt y l n n ilk yar s nda gelir vergisinden istisna edilecek; k dem tazminat, çocuk yard m ve sigorta flirketlerince sigortal lara yap lacak ödeme tutarlar n n hesapland katsay lar Bakanlar Kurulu taraf ndan yeniden belirlendi. Dahilde flleme Rejimi kapsam nda elde edilen hurdalar için Metal Hurda thalatç Belgesi aranmayacakt r. MKB de ifllem gören tahvil ve bonolar n 31 Aral k 2010 tarihi itibar yla de erlemesinde esas al nacak borsa rayiçleri. Konut, iflyeri ve di er flekilde kullan lan binalar için, 2011 y l nda ödenecek çevre temizlik vergisi tutarlar aç kland y l nda mobil telefon aboneli inin ilk tesisinde ödenecek olan özel iletiflim vergisi tutar aç kland y l nda uygulanacak olan harç tutarlar aç kland. Vergi Usul Kanunu nda yer alan baz parasal büyüklüklerin 2011 y l nda uygulanacak tutarlar aç kland y l nda uygulanacak olan damga vergisi tutarlar aç kland y l nda uygulanacak olan motorlu tafl tlar vergisi tutarlar aç kland y l nda veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate al nacak tutarlar ile vergi tarifesi aç kland takvim y l nda gerçekleflecek indirimli orana tabi ifllemlerde iade s n r TL olarak uygulanacakt r y l nda uygulanacak usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza tutarlar aç kland y l nda elde edilen baz menkul k ymet gelirlerinin beyan nda dikkate al nacak enflasyon indirim oran % 93,4 olarak aç kland y l nda elde edilen ücret ve ücret d fl ndaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifeleri aç kland. Gelir vergisi uygulamas nda dikkate al nan baz parasal büyüklüklerin 2011 y l nda uygulanacak tutarlar aç kland. Vergi Usul Kanunu uyar nca yap lan reeskont ifllemlerinde kullan lacak oran % 15 olarak belirlendi. 19

20 Vergi takvimi 2011 fiubat ay mali yükümlülükler takvimi 7 Pazartesi * Ocak 2011 dönemine iliflkin çeklere ait de erli kâ tlar vergisinin bildirimi ve ödenmesi 10 Perflembe * Ocak 2011 dönemine ait petrol ve do algaz ürünlerine iliflkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 14 fiubat Pazartesi * Ekim-Kas m-aral k 2010 dönemine ait 4. geçici vergi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi 15 Sal * Ocak 2011 dönemine ait kolal gazoz, alkollü içecekler ve tütün mamullerine iliflkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi * Ocak 2011 dönemine ait dayan kl tüketim ve di er mallara iliflkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi * Ocak 2011 dönemine ait tescile tabi olmayan motorlu tafl t araçlar na iliflkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi * Ocak 2011 dönemine ait banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi * Ocak 2011 dönemine ait özel iletiflim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi * Ocak 2011 dönemine ait kaynak kullan m destekleme fonu kesintilerinin bildirimi ve ödenmesi 17 Perflembe * Ekim-Kas m-aral k 2010 dönemine ait 4. geçici verginin ödenmesi 21 Pazartesi * Ocak 2011 dönemine ait belediyelere ödenecek vergilerin (haberleflme vergisi hariç) beyan ve ödenmesi * Ocak 2011 dönemine ait flans oyunlar vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi * Ocak 2011 dönemine ait yar flma ve çekilifller ile futbol müsabakalar na ait müflterek bahislerle ilgili veraset ve intikal vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 23 Çarflamba * Ocak 2011 dönemine ait gelir vergisi stopaj n n muhtasar beyanname ile elektronik ortamda beyan * Ocak 2011 dönemine ait kurumlar vergisi stopaj n n muhtasar beyanname ile elektronik ortamda beyan * Ocak 2011 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karfl l ödenmesi gereken damga vergisinin elektronik ortamda beyan * Ocak 2011 dönemine ait sosyal güvenlik primlerinin elektronik ortamda beyan edilmesi 24 Perflembe * Ocak 2011 dönemine ait katma de er vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi 25 Cuma * Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 2010 y l na iliflkin gelir vergisi beyan * 1-15 dönemine ait petrol ve do algaz ürünlerine iliflkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 28 Pazartesi * Ocak 2011 dönemine ait muhtasar beyanname ile beyan edilen gelir vergisi stopaj n n ödenmesi * Ocak 2011 dönemine ait muhtasar beyanname ile beyan edilen kurumlar vergisi stopaj n n ödenmesi * Ocak 2011 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karfl l ödenmesi gereken damga vergisinin ödenmesi * Ocak 2011 dönemine ait katma de er vergisinin ödenmesi * Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 2010 y l na iliflkin gelir vergisi 1. taksit ödemesi * Di er ücretlerin gelir vergisi 1. taksit ödemesi * Ocak 2011 dönemine iliflkin haberleflme vergisinin beyan ve ödenmesi * Ocak 2011 dönemine ait sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi * Ocak 2011 dönemine ait mal ve hizmet al mlar na iliflkin bildirim formunun (Form Ba) bildirilmesi * Ocak 2011 dönemine ait mal ve hizmet sat fllar na iliflkin bildirim formunun (Form Bs) bildirilmesi 20

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

İkincil işlem görmüş ürün ve fire ayrımı konusunda son gelişmeler. Sercan Bahadır. I. Giriş

İkincil işlem görmüş ürün ve fire ayrımı konusunda son gelişmeler. Sercan Bahadır. I. Giriş İkincil işlem görmüş ürün ve fire ayrımı konusunda son gelişmeler Sercan Bahadır I. Giriş Dahilde işleme rejimi, ihraç eşyaları üretmek için kullanılan ithal maddelerin gümrük vergilerine muafiyet getiren

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

BEDELS Z HRACAT. ÇÖZÜM Say : Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl

BEDELS Z HRACAT. ÇÖZÜM Say : Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl BEDELS Z HRACAT Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl 22.12.1995 tarihli ve 95/7623 say l hracat Rejimi Karar n n 3 üncü maddesinin (e) bendinde D fl Ticaret Müsteflarl n n ba l oldu u bakanl n bedelsiz

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70. Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70. Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70 Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 01/10/2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete de (İhracat: 2006/12) Sayılı Dahilde

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara mali ÇÖZÜM 159 KONS NYE HRACAT filemler VE KDV KARfiISINDAK DURUMU Nilüfer Altundal B YAN* I. G R fi S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara olan ba ml l azaltmak, pazar

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Konu: Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form un doldurulmasına ilişkin açıklamalar. Özet: Kurumlar Vergisi mükelleflerinin,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MADDE 2 Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin başlığı Kapatma işleminin sonuçlandırılması olarak,

MADDE 2 Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin başlığı Kapatma işleminin sonuçlandırılması olarak, 20 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29717 TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/5) ESKİ YENİ MADDE 1 20/12/2006 tarihli ve 26382

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali

GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali 177 1. (l) bendi 177 2. 180 1. 180 2. son cümle 180 3. 237 nci maddesinin üçüncü sına göre el konulan eşya, 2. Kaçakçılıkla

Detaylı

DAH LDE fileme REJ M KARARI VE TEBL LE, HRACATIN DEVLETÇE DESTEKLENMES N N USUL VE ESASLARI

DAH LDE fileme REJ M KARARI VE TEBL LE, HRACATIN DEVLETÇE DESTEKLENMES N N USUL VE ESASLARI DAH LDE fileme REJ M KARARI VE TEBL LE, HRACATIN DEVLETÇE DESTEKLENMES N N USUL VE ESASLARI Talha APAK Yeminli Mali Müflavir I. G R fi hracatç ya, ihracat yapaca ürünün girdilerinin yurt d fl ndan temininde

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9) 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (3. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

B aflbakanl k Özürlüler daresi Baflkanl taraf ndan Devlet statistik Enstitüsü ne

B aflbakanl k Özürlüler daresi Baflkanl taraf ndan Devlet statistik Enstitüsü ne mali ÇÖZÜM 165 ENGELL LERDE GÜMRÜK VE TAfiIT VERG S MUAF YET Ali TEZEL SSK Sigorta Baflmüfettifli SSK Sigorta Teftifl Kurulu stanbul 1 Nolu Grup Baflkan I. G R fi B aflbakanl k Özürlüler daresi Baflkanl

Detaylı

ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI

ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI Amaç Madde 1 - Bu talimat 06.12.1961 tarihinde Brüksel'de düzenlenip, 14.09.1972 tarih ve 1619 Sayılı Kanun'la katılmamız uygun bulunan "Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine mali ÇÖZÜM 165 F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NE YAPILAN MAK NE -TEÇH ZAT TESL MLER NDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI Hakk YILDIRIM * I. G R fi B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2008/13

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2008/13 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 ALFA GENELGE 2008/13 İstanbul, 02.01.2008 Konu : Yiyecek İçecek

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

GÖTÜRÜ G DER UYGULAMASI

GÖTÜRÜ G DER UYGULAMASI GÖTÜRÜ G DER UYGULAMASI Cengiz SAZAK* 1.G R fi Götürü gider uygulamas, ticari kazanc n tespit edilmesinde bir k - s m giderlerin tevsik edilme zorunlulu u olmadan di er bir deyiflle ispat edici bir belgeye

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı