Vergide Gündem. Tax Agenda. fiubat/february kincil ifllem görmüfl ürün ve fire ayr m konusunda son geliflmeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergide Gündem. Tax Agenda. fiubat/february 2011. kincil ifllem görmüfl ürün ve fire ayr m konusunda son geliflmeler"

Transkript

1 Vergide Gündem Tax Agenda fiubat/february 2011 kincil ifllem görmüfl ürün ve fire ayr m konusunda son geliflmeler Sercan Bahad r Tebligat hukukunda güncel geliflmeler Av. Özlem Karc Büyüksekban English translation Dünya dan vergi haberleri Günefl Helvac Resmi Gazete den... Çi dem Yücel pek fiaylan Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakk nda Concerning tax

2 Vergide Gündem Sercan Bahad r kincil ifllem görmüfl ürün ve fire ayr m konusunda son geliflmeler I. Girifl almas önem arz etmektedir. Dahilde iflleme rejimi, ihraç eflyalar üretmek için kullan lan ithal maddelerin gümrük vergilerine muafiyet getiren bir ihracat teflvik sistemidir. 2005/8391 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan dahilde iflleme rejimi karar na göre, dahilde iflleme rejimi ile hedeflenen temel amaç, dünya piyasa fiyatlar nda hammadde temin etmek suretiyle ihracat art rmak, ihraç ürünlerine uluslararas piyasalarda rekabet gücü kazand rmak, ihraç pazarlar n gelifltirmek ve ihraç ürünlerini çeflitlendirmek olarak tan mlanm flt r. Son dönemlerde, dahilde iflleme rejimi uygulamalar nda ikincil ifllem görmüfl ürün ile fireler aras nda bir kar fl kl k yaflanmaktad r. Bu kar fl kl n bir nedeninin de kapasite raporunda anlafl lmas gereken fire kavram yla dahilde iflleme rejiminde anlafl lmas gereken fire kavram n n farkl olmas ndan kaynakland anlafl lm flt r. Bu çal flma ile dahilde iflleme rejiminde uygulanan ikincil ifllem görmüfl ürün ile fire kavramlar n aç klamak ve bu kapsamda yaflanan son geliflmeler hakk nda bilgi vermek amaçlanmaktad r. II. Dahilde iflleme rejimi Dahilde iflleme rejimi (D R), 4458 say l Gümrük Kanunu nun 108 ila 122. maddeleri aras nda düzenlenmifltir. Buna göre, D R serbest dolafl mda olmayan maddenin, ifllem görmüfl ürünlerin üretiminde kullan lmas ndan sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amac yla, gümrük vergileri ve ticaret politikas önlemlerine tabi tutulmaks z n ve vergileri teminata ba lanmak suretiyle geçici olarak ithal edilebilmesi fleklinde tan mlanmaktad r. Bu nedenle de ithal maddenin ihraç eflyas n n içerisinde yer Dahilde iflleme rejimi iki flekilde uygulanmaktad r. fiartl muafiyet sistemi nde, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleflik firma, dahilde iflleme izin belgesi kapsam nda ihracat yapaca n taahhüt ederek, ifllem görmüfl eflyan n üretiminde kullan lan ve serbest dolafl mda bulunmayan ithal maddenin vergisini teminata ba lar. hracat taahhüdünü gerçeklefltirdi inde de teminat iade edilir. Geri ödeme sistemi nde ise dahilde iflleme izin belgesi kapsam nda ithal madde serbest dolafl ma girer. Maddenin ifllem görüp, ifllenmesini müteakiben ithalat esnas nda al nan vergi geri ödenir. Ancak geri ödeme sistemi mali dezavantajlar ndan dolay pratikte uygulanmamaktad r. Serbest dolafl ma girmesi s ras nda ticaret politikas önlemlerinin uygulanmas öngörülen eflyalar, dahilde iflleme rejimi kapsam nda girifl yapt klar nda bu önlemlere tabi olmazlar. Eflyalar dahilde iflleme rejimi kapsam nda girifl yapt klar nda herhangi bir lisans, izin ya da belge sunmalar gerekmez. Fakat mevzuat n arad belgelerin bulundurulmas gereklidir. fiartl muafiyet sistemi kapsam nda A.TR dolafl m belgesi eflli inde Avrupa Birli i ülkelerine ihraç edilen sanayi ürünlerinin, üçüncü ülkelerden ithal edilen hammaddesine iliflkin vergi kaynak ülkelerle var olan anlaflmalardaki lehte hükümler sakl kalmak kayd yla ödenir. Bu vergiye telafi edici vergi denir. Sanayi ürünü d fl ndaki ürünlerde ise ithal üründeki sanayi pay na iliflkin vergi ödenir. Dahilde iflleme rejiminde, ifllem görmüfl 2

3 ürünlerin ihrac için gereken süre, dahilde iflleme rejimine iliflkin iznin al nd tarihten itibaren ifllemeye bafllar. zin süresi sektöre göre de iflmekle birlikte, azami 12 ayd r. Gerekli durumlarda ve talep edilmesi halinde Bakanlar Kurulu karar yla ek süre verilebilir. Dahilde iflleme rejiminde, izin konusu ikiye ayr lmaktad r: Dahilde flleme zni ve Dahilde flleme zin Belgesi. Dahilde flleme zni, gümrük idaresi taraf ndan verilen izinleri kapsamakta olup bu ifllemlere iliflkin usul ve esaslar D fl Ticaret Müsteflarl taraf ndan yay mlanan 2006/12 say l ihracat tebli inde düzenlenmifltir. Dahilde flleme zin Belgesi (D B), D fl Ticaret Müsteflarl taraf ndan verilen izin belgelerini ifade etmektedir. Dahilde iflleme rejimi kapsam nda ithal edilen ürünlere yönelik, gerekli süreler içinde iflleme tabi olup ihrac gerçeklefltirilmeyen ürünlerde, al nmayan vergi tahsil edilir. fiartl muafiyet sistemi kapsam nda ithal edilen ürünlerde, ithal eflyas na iliflkin al nmayan vergi aynen tahsil edilir. Geri ödeme sistemi kapsam nda ihrac gerçeklefltirilmeyen ithal eflyaya iliflkin vergi ise iade edilmez. III. Dahilde flleme zin Belgesi (D B) al nma süreci 2006/12 say l Dahilde flleme Rejimi Tebli ine göre, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleflik firmalar n, D B almak için elektronik ortamda D fl Ticaret Müsteflarl na baflvurmalar gerekmektedir. D B almak için, an lan tebli in ekindeki müracaatlara iliflkin olarak D B Ön nceleme Formu doldurulmas ve bu forma, hammadde sarfiyat hesaplanmas na iliflkin de erlendirme notu ve firma müracaat dosyas n n eklenerek Müsteflarl a iletilmesi gerekmektedir. D B almak isteyen firman n öncelikle ba l bulundu u Sanayi Odas ndan, firman n mevcut durumunu do ru bir flekilde yans tan bir Kapasite Raporu almas gerekir. D B için kaynak oluflturan Proje Formu firman n Kapasite Raporu esas al narak haz rlanmaktad r. IV. Fire kavram Dahilde iflleme rejimi ile ilgili önemli hususlardan biri de üretim s ras nda ortaya ç kan fire miktarlar d r. 2005/8391 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan dahilde iflleme rejimi karar na göre fire, iflleme faaliyetleri s ras nda ortaya ç kan özellikle kuruma, s zma veya gaz kaça fleklinde yitirilen ekonomik de eri olmayan at k olarak tan mlanm flt r. Dolay s yla, fire olarak belirtilen maddenin ekonomik de eri olmad ndan ticari bir faaliyete de konu edilmemesi gerekir. Di er taraftan, ihraç edilecek eflyan n üretiminde kullan lan ithalat miktar n n kullan m oranlar ve fire miktarlar, dahilde iflleme rejimine iliflkin 2005/1 say l genelge ile düzenlenmifltir. Buna göre, sektörel faaliyetlere göre Kapasite Raporunda yer alan fire oranlar na göre ifllem yap l r. Kapasite raporunda aç kça yer almayan veya kullan m oranlar tespit edilemeyen maddeler için ihracat 2005/1 say l Tebli de belirtildi i flekliyle Ekspertiz Raporu istenebilir ve bu rapora göre ithalat miktar hesaplan r. Ancak ifl dünyas ndaki fire kavram dahilde iflleme rejiminde bahsedilen fire kavram ndan farkl olarak alg lanmaktad r. Kapasite raporunda da fire, üretim s ras nda hedeflenen ürün d fl nda ortaya ç kan her türlü k rp nt, at k, parça, standart d fl gibi ürünler olarak belirtilmektedir. Bu anlamda eflyan n fire olabilmesi için, as l hedeflenen ürün d fl nda ortaya ç kan her türlü art k ürün olmas yeterli kabul edilmektedir. Eflyan n ekonomik de erinin olup olmamas na dikkat edilmemektedir. Netice olarak, kapasite raporundaki fire kavram ile dahilde iflleme rejimindeki fire kavram tamamen birbirinden farkl kavramlard r. Bu ayr mda temel kriter ise fire olarak tan mlanan eflyan n ekonomik de erinin olup olmamas d r. V. kincil ifllem görmüfl ürün 2005/8391 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan dahilde iflleme rejimi karar na göre, as l ifllem görmüfl ürün ve ikincil ifllem görmüfl ürün tan mlar flu flekilde yap lm flt r; fiekil 1: D B Al nma Süreci Sonuç olarak, D B nin temelini oluflturan Proje Formu, Kapasite Raporu ve hammadde sarfiyat tablolar na dayan larak haz rlanmaktad r. Dolay s yla kapasite raporunda yer alan bilgiler do rudan D B in içeri ini de oluflturmaktad r. Dahilde iflleme rejiminin arzu edilen flekilde kullan lmas için, kapasite raporunun fiili durumu do ru yans tmas büyük önem arz etmektedir. As l ifllem görmüfl ürün dahilde iflleme rejimi kapsam nda elde edilmesi amaçlanan üründür. kincil ifllem görmüfl ürün iflleme faaliyetleri sonucunda elde edilen as l ifllem görmüfl ürün d fl ndaki üründür. Buna göre, üretim faaliyetleri sonucunda, as l ifllem görmüfl ürün d fl nda elde edilen, ekonomik de eri olan ürünler ikincil ifllem görmüfl ürün kapsam nda de erlendirilmifltir. Ayn zamanda, D B kapsam nda ihracat yap lan ifllem görmüfl ürün, as l ifllem 3

4 görmüfl ürünün yan s ra, ikincil ifllem görmüfl ürün de olabilir. hracatç firma ilgili kurulufllarca tespit edilen üretim miktar na uygun olarak ithal hammaddeyi ifllemden geçirdikten sonra as l veya ikincil ifllem görmüfl ürünün ihracat n yapabilir. Bu durumun da, D B belgelerinde belirtilmifl olmas gerekmektedir. Netice olarak; üretim faaliyetleri sonucunda, as l ifllem görmüfl ürün d fl nda elde edilen, ekonomik de eri olan ürünler ikincil ifllem görmüfl ürün kapsam nda de erlendirilmektedir. Örne in çelik sektöründe dahilde iflleme rejiminde as l ifllem görmüfl ürün d fl nda ortaya hurda demir veya üretim s ras nda do al olarak ortaya ç kan standard bozuk ürünler tar m sektöründe dahilde iflleme rejiminde ortaya ç kan bu day veya m s r kepe i gibi ürünler. kincil ifllem görmüfl ürünlere iliflkin gümrük mevzuat nda yap lacak ifllemler flu flekildedir: kincil ifllem görmüfl ürün ihraç edilebilir, imha edilebilir, gümrü e terk edilebilir veya serbest dolafl ma sokulabilir say l Gümrük Kanunu nun 115. maddesi uyar nca, ikincil ifllem görmüfl ürünlerin serbest dolafl ma sokulmas halinde, ithalat vergileri; serbest dolafl ma girifline iliflkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oran ve di er vergilendirme unsurlar esas al narak hesaplan r madde kapsam nda, izin hak sahibinin talebi üzerine, bu ürünlere iliflkin vergiler ithal eflyas n n vergileme unsurlar na göre de yap labilir. da bu muafiyetin sa lanabilmesi için, ithal edilen ürünlerin ihraç edilecek ürünlerin bünyesinde yer almas ve bu flekilde ihraç edilmesi gerekmektedir. fiayet, üretim faaliyeti s ras nda as l ifllem görmüfl ürünün bünyesinde yurt d fl edilemeyecek ekonomik de eri olan bir ürün söz konusu ise, bu ürünün de ihraç edilmesi veya gümrük ifllemlerine tabi tutulmas (imha, terk, serbest dolafl ma girifl rejimi gibi) rejimin bir gere idir. Üretim s ras nda as l ifllem görmüfl ürün d fl nda ortaya ç kan ekonomik de eri olan her ürün de ikincil ifllem görmüfl ürün olarak tan mlanmaktad r. Ayr ca, dahilde iflleme rejiminde bir ürünün fire olarak tan mlanabilmesi için, özellikle kuruma, buharlaflma, s zma veya gaz kaça fleklinde yitirilen ekonomik de eri olmayan at k gibi ürünlerin olmas gerekmektedir. Di er taraftan, D B al m sürecinde önemli rolü olan kapasite raporundaki fire kavram ise, dahilde iflleme rejiminde tan mlanan fire kavram ndan tamamen farkl d r. Üretim s ras nda ortaya ç kan art klar veya as l üretilecek ürün standard nda olmayan her ürün fire olarak tan mlanmaktad r. Netice olarak; dahilde iflleme rejimi kapsam nda ithal edilen ürünlerin ifllenmesi neticesinde as l ifllenmifl ürün d fl nda ekonomik bir de eri olan baflka bir ürün elde edilir ise bunlar n ikincil ifllem görmüfl ürün olarak de erlendirilmesi gerekir. Konu afla daki flekilde de belirtilmifltir: Ayr ca 4458 say l Gümrük Kanunu nun 115. maddesine göre, ikincil ifllem görmüfl ürünlerin ticari faaliyete konu olmas ve serbest dolafl ma sokulmas halinde, ithalat vergilerinin ödenmesi gerekmektedir. Vergi miktar hesaplan rken, as l ifllem görmüfl thal edilen hammadde: Bu day hraç edilen ürün: Un ürünün ihraç edilen k sm oran nda ikincil ifllem görmüfl ürünlerin serbest dolafl ma girifline iliflkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oran ve di er vergilendirme unsurlar esas al n r. Türkiye Gümrük Bölgesinde iflleme faaliyetleri kincil ifllem görmüfl ürünlerin, herhangi bir ifllem yap lmadan iç piyasaya sat lmas ve yukar da belirtildi i flekilde ithalat vergileri ödenmeden serbest dolafl ma sokulmas durumunda, kaçakç l k hükümleri sakl kalmak kayd yla, Gümrük Kanunu nun 238. maddesi gere ince gümrük vergisinin 2 kat kadar idari para cezas tatbik edilir. Ayr ca, eflyan n gümrük vergisi ve gecikme faizi tahsil edilir. As l ifllem görmüfl ürün Un kincil ifllem görmüfl ürün Ekonomik de eri olan kepek Fire Ekonomik de eri olmayan at k VI. kincil ifllem görmüfl ürün - fire ayr m Dahilde iflleme rejiminde, ihraç etmek amac ile ithal edilen girdi ürünlere tekabül eden ithalat vegileri geçici olarak teminata ba lanmaktad r. thal edilen girdi ürünlerin ithalat vergileri belirli bir flartla muafiyete tabi tutulmaktad r. Rejimin iflleyebilmesi ya VII. Son düzenlemeler Dahilde iflleme rejimi uygulamalar nda ikincil ifllem görmüfl ürün ve fire ile ifl dünyas ndaki fire kavramlar n n birbirinden tamamen farkl oldu u yukar daki bölümlerde ifade edilmifltir. Bu kar fl kl k dahilde iflleme rejimi uygulamalar na da sirayet etmifltir. 4

5 Bu kavram kar fl kl nedeniyle, D B al n rken fire olarak tahmin edilen ürünlerin gerçekte fire mi yoksa ikincil ifllem görmüfl ürün mü oldu u hususu tam olarak ortaya konulamam flt r. Bu kavram kar fl kl ndan dolay, kapasite raporu esas al narak al nan D B belgelerinde de, ekonomik de eri olan eflyalar fire olarak kaydedilmifltir. Bu durumun düzeltilmesi için, 13 Kas m 2010 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 2010/1045 say l Bakanlar Kurulu Karar ile 17 Ocak 2005 tarihli ve 2005/8391 say l Kararnamenin eki Dahilde flleme Rejimi Karar na geçici 16. madde eklenmifltir. 2. kincil ifllem görmüfl ürünün gümrük vergisinin matrah na tarihli ve 2009/123 say l Genelge çerçevesinde yurt içi navlun ve sigorta bedeli dahil edilmeyecektir. 3. Vergilendirmede, ikincil ifllem görmüfl ürünlerin serbest dolafl ma girifline iliflkin beyannamenin tescil tarihi esas al nacakt r. Mükellefin talebi halinde 4458 say l Gümrük Kanunu nun 114. madde hükmü uyar nca da ifllem tesisi mümkün bulunmaktad r. 4. kincil ifllem görmüfl ürünlerin Kaynak Kullan m n Destekleme Fonu na (KKDF) tabi olmas söz konusu de ildir. Bu karara göre, tarihinden önce ihracat taahhüt hesab kapat lan Dahilde flleme Rejimi kapsam nda yap lan ifllemlerde beyan edilmeyen, daha önce fire kapsam nda de erlendirilmifl ekonomik de eri olan hurda ya da at k gibi ikincil ifllem görmüfl ürün için 6 ay süreyle düzeltme yap labilmesine imkan sa lanm flt r. Böylece firmalar eflyalar n ithalat vergilerini ödemek suretiyle aftan faydalanabilir ve cezai müeyyidelere tabi olmayabilirler. Bu düzenlemeden faydalanmak isteyen firmalar n yapmas gereken ifllemler flu flekilde s ralanabilir; Öncelikle 13 Kas m 2010 tarihine kadar kapat lm fl D B belgeleri tespit edilmelidir. 13 Kas m 2010 tarihinden itibaren 6 ay içerisinde (son baflvuru tarihi ), tespit edilen D B ler için ikincil ürünlere iliflkin revize ifllemlerin yerine getirilmesi için D fl Ticaret Müsteflarl na baflvurulmal d r. D B kapsam nda revize edilen birim ve miktar esas al narak ikincil ifllem görmüfl ürünlere iliflkin hesaplanan ithalat vergilerinin ödenmesi için serbest dolafl ma girifl beyannameleri verilmelidir. Son olarak ikincil ürünlere iliflkin ithalat vergileri ödendikten sonra tekrar D fl Ticaret Müsteflarl na baflvurularak açt r lan D B leri kapatt r lmal d r. Ödenecek vergi miktar n n, ikincil ifllem görmüfl ürünler esas al narak verilecek serbest dolafl ma girifl beyannameleri ile ithal eflyas n n gümrük yükümlü ünün bafllad tarihte geçerli olan vergi oranlar üzerinden ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu düzenlemeye iliflkin uygulamada karfl lafl lacak baz sorunlar n önüne geçmek için Gümrükler Genel Müdürlü ünün 2010/57 say l Genelgesi yay mlanm flt r. Buna göre; 1. kincil ifllem görmüfl ürünlerin k ymeti olarak, revize edilen dahilde isleme izin belgesi/izninde yer alan miktar ve birim fiyat na göre hesaplanan tutar esas al nacakt r. 5. kincil ifllem görmüfl ürünlerin, yurtiçinde yap lan üretim sonucu ortaya ç kt ve mezkur Bakanlar Kurulu Karar na göre geçmifle dönük beyan öngörüldü ünden bu ürünlerin gümrük idaresine sunulmas söz konusu olmayacak ve serbest dolafl ma girifline iliflkin gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler aranmayacakt r. 6. Dahilde iflleme izin belgesi\izni kapsam nda fazladan ihracat yap lm fl olmas halinde de ikincil ifllem görmüfl ürünler beyan edilecektir. Yap lan son düzenlemeler ile iflletmelere her bir D B belgesi baz nda ikincil ifllem görmüfl ürün ve fire ayr m yaparak geriye yönelik revize etme imkan sa lanm flt r. Bu düzenlemeler ile bir çok tereddütlü durum giderilmeye çal fl lm fl olsa da, ne kadar geriye gidilece i konusu tam bir netli e kavuflturulamam flt r. Yap lan ifllemlerde ne kadar geriye gidilerek düzeltme yap lmas gerekti i konusunda, kaçakç l k hükümleri sakl kalmak kayd yla, 4458 say l Gümrük Kanunu nun 238. maddesine iliflkin ceza zamanafl m süresi belirleyici olmaktad r. Çünkü yap lan düzenleme revize ifllemleriyle cezai müeyyidelerin uygulanmamas na yöneliktir, bu nedenle geriye yönelik ikincil ifllem görmüfl ürünlere tatbik edilebilecek ceza zamanafl m süresi esas al nmas gerekti i kanaatindeyiz. Buradan hareketle, Gümrükler Genel Müdürlü ünün 2010/43 say l Genelgesine göre, tarihinden itibaren 5326 say l Kabahatler Kanunu nun kapsam nda ifllem tesis edilmesi gerekmektedir. Buna göre, Kabahatler Kanunu nun 20. maddesinde Gümrük Kanunu nun 238. maddesindeki cezalarda uygulanacak ceza zamanafl m süresi 8 y l olarak belirlenmifltir. Ancak, Kabahatler Kanunu nun tarihinde yürürlü e girmesi ve an lan Kanun yürürlü e girmeden önce Gümrük Kanunu nda 3 y l olarak belirlenen ceza zamanafl m süresi dikkate al nd, ikincil ürünlere iliflkin revize ifllemlerinde zamanafl m süresi için tarihi ( tarihine kadar tanzim edilen ikincil ifllem görmüfl ürünlere iliflkin faturalara tekabül eden D B ler revize için esas al nmal d r) esas al nmas ve 5

6 dolay s yla, D B belgelerinde düzeltme yap l rken tarihine kadar geriye gidilmesinin daha do ru bir yaklafl m olaca düflüncesindeyiz. VIII. Sonuç D B e esas al nan proje formlar kapasite raporlar na göre al nmakta olup bu nedenle de Kapasite raporlar D B al n rken önemli bir rol oynamaktad r. Dolay s yla, kapasite raporundaki her kavram D B belgelerine de do rudan yans maktad r. Kapasite raporunda üretim esnas nda ortaya ç kan her türlü art k fire olarak say lmakta ve bu eflyan n ekonomik de erinin olup olmamas bir önem arz etmemektedir. Bu durumda, haz rlanan proje formlar nda ve D B lere de bu flekilde yans maktad r. Ancak Dahilde iflleme rejimi uygulamalar nda, fire kavram bu tan mlamadan farkl d r. Bir eflyan n fire olarak say labilmesi için o eflyan n ekonomik de erinin olmamas ya da buharlaflma, kuruma, s zma veya gaz kaça fleklinde yitirilmifl olmas gerekmektedir. As l ifllem görmüfl ürün d fl nda ekonomik de eri olarak ortaya ç kan her ürün fire de il ikincil ifllem görmüfl ürün olarak tan mlanmaktad r. Bu ürünlerin de D B lerde as l ifllem görmüfl ürün gibi kaydedilmesi ve gümrük mevzuat kapsam nda ifllemlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Kapasite raporu esas al narak D B lerde ikincil ifllem görmüfl ürünlerin fire olarak kaydedilmesi sonucu ortaya ç kan olumsuz durumun giderilmesi için, 13 Kas m 2010 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 2010/1045 say l Bakanlar Kurulu Karar na geçici bir 16. madde eklenmifltir. Bu de ifliklik ile, 13 Kas m 2010 tarihinden itibaren 6 ay süre içerisinde geriye yönelik D B lerin revize edilmesi imkan sa lanm fl r. Böylece, kapasite raporundan hareketle fire olarak alg lanan ikincil ifllem görmüfl ürünlerin D B lere kaydedilmesi ve bu ikincil ifllem görmüfl ürünlerin gümrük mevzuat na göre gümrük idarelerine beyan edilerek serbest dolafl ma girifli sa lanabilecektir. Bu nedenle de, tarihine kadar bu kapsamdaki gerekli ifllemlerin yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Kaynakça: Deniz, Kenan; D B kapsam nda yap lan ithalatlarda fire sorunu ve gümrük idaresinin bir uygulamas, Dünya Online, K z lot, fiükrü; D B de Son fians, Hürriyet, Uçak, Hakan, Gümrük Mevzuat nda K ymet ve Uygulamalar, Gümrük Müfettiflleri Derne i Yay nlar -14, Ankara. Gümrük D fl Ticaret Terimleri Sözlü ü, Gümrük Müfettiflleri Derne i Yay nlar, stanbul

7 Vergide Gündem Tebligat hukukunda güncel geliflmeler Av. Özlem Karc Büyüksekban I. Girifl Ülkemizde tebligat n yap l fl usulü bak m ndan yaflanan yanl fll k, usulsüzlük ve eksikliler kiflilerin adil yarg lanma hakk n ve buna ba l olarak da yarg lamadan haberdar olma ve do ru bilgiyi zaman nda alma haklar n engelledi inden tebligat n kiflilere do ru ve güvenilir yollarla yap lmas n sa layacak bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmufltur. Zira 1959 y l ndan beri yürürlükte bulunan 7201 Say l Tebligat Kanunu, teknolojik geliflmelerin gerisinde kalmas nedeniyle mevcut ihtiyaçlar karfl layamaz hale gelmifltir. Bu ihtiyac n karfl lanmas için belirli dönemlerde revize çal flmalar yap lm flsa da, hâlihaz rdaki geliflmeler dikkate al nd nda bu de iflikliklerin yetersiz kald görülmüfltür. Bu sebeple 19 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete de 6099 Say l Tebligat Kanunu ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun ile ilgili Kanun da baz de ifliklikler yap lm flt r. II. De iflikliklerin genel çerçevesi Yukar da yer verilen aç klamalar çerçevesinde, 6099 say l Kanun ile getirilen en önemli de ifliklik, tebligat n kapsam na elektronik tebligat n da dâhil edilmifl olmas d r. Di er önemli de ifliklikler ise bilinen adreste tebligat ve yurt d fl ndaki Türk vatandafllar na yap lacak tebligat ile ilgilidir. Öte yandan tebligat n yap lamamas durumunda de ifliklik öncesi mevzuatta var olmayan baz belirlemelerde de bulunulmufltur. Bunlara iliflkin aç klamalar m za afla da yer verilmektedir. Getirilen yeni düzenlemeyle Posta ve Telgraf Teflkilat Genel Müdürlü ü nün ifl yükünün azalmas, bilgi ve belgelerin h zl ve güvenilir flekilde karfl tarafa ulaflt r lmas ve tebligat mekanizmas n n daha etkin bir flekilde iflletilmesi öngörülmüfltür. Ancak etkinlik anlam nda getirebilece i faydalar n ötesinde, esas dikkat edilmesi gereken konu, tebligat n usulüne uygun yap lmamas sonucunda do abilecek hak kay plar n n büyük ölçüde önüne geçilebilecek olmas d r. III. Elektronik tebligat Kanun un Elektronik Tebligat bafll alt nda düzenlenen 7. maddesinde, tebligata elveriflli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yap lmas n isteyen kifliye elektronik yolla tebligat yap labilece i ifade edilmifltir. Kanun hükmünden, elektronik yolla tebligat usulünün zorunlu olmad, talep üzerine bu yöntemin benimsenebilece i anlafl lmaktad r. K saca, bir kimseye elektronik yolla tebligat yap lmas için öncelikle kiflinin tebligata elveriflli bir elektronik adresinin olmas ve bu adrese tebligat yap lmas konusunda talepte bulunmas gerekmektedir. Elektronik adresin, merkezi Türkiye de bulunan, kontrol edilebilir ve denetlenebilir bir adres olmas gerekir. Bu sayede tebligat n yap l p yap lmad hususunda ç kabilecek uyuflmazl klarda, mahkemelerin delil mahiyetindeki belgeleri elektronik adres sunucular ndan talep etmesi mümkün hale gelecektir. Merkezin Türkiye de olmas, belge taleplerinin mahkemeye daha kolay ulaflt r lmas n ve böylece zaman, emek ve para bak m ndan tasarruf edilmesini de sa layacakt r. Elektronik tebligat n yap lmas konusunda usul ve esaslar n nas l uygulanaca ise bu konuda yay nlanacak bir yönetmelikle belirlenecektir. Bu hüküm Kanun un yay m tarihinden itibaren bir y l sonra, 19 Ocak 2012 tarihinde, yürürlü e girecektir. Bir y ll k sürenin öngörülme nedeni elektronik 7

8 posta ile tebligat n yap lmas konusunda gerekli olan teknik altyap n n kurulmas n sa lamak olup; yönetmelik de bu amaca hizmet edecektir. A. Sermaye flirketleri bak m ndan elektronik tebligat usulü Elektronik tebligat, kiflilerin tebligata elveriflli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yap lmas n istemeleri sonucunda mümkün olacakt r. Yukar da da izah edildi i üzere uygulaman n do as nda ihtiyarilik vard r. Ancak Tebligat Kanunu nun 7. maddesinde düzenlenen bu hükmün ard ndan, sermaye flirketlerine yap lacak tebligat usulü olarak elektronik tebligat zorunlu k l nm flt r. Uygulaman n do as nda yer alan ihtiyarili e karfl t olarak getirilen bu zorunlulu un nedenleri Kanun un gerekçesinden görülebilmektedir. Kanun un gerekçesi incelendi inde sermaye flirketlerinin güven veren, fleffaf ve sa l kl bir organizasyon olmalar için elektronik tebligat n gereklili i vurgulanm fl, bu yolla flirketlerin resmi ifllemlerinde daha h zl iletiflim kurmalar ve tebligat almalar n n mümkün hale gelece i belirtilmifltir. Ancak böylesine bir uygulaman n hayata geçirilmesinin önemli bir altyap gerektirece i aç kt r. Bu anlamda yap lmas zaruri haz rl klar göz önünde bulundurularak iki y ll k bir geçifl süreci öngörülmüfl ve sermaye flirketlerine yap lmas zaruri elektronik tebligat n yürürlük tarihi 19 Ocak 2013 olarak belirlenmifltir. Bu geçifl sürecinde sadece gerekli altyap haz rl klar yap lmakla kalmayacak, bir yandan da tebligat için gerekli olan elektronik posta adreslerinin belirlenmesi için çal flmalar yap lacakt r. Getirilen bu düzenlemenin yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile de paralellik arz etti i de erlendirilebilir. Zira yeni Türk Ticaret Kanunu, sermaye flirketlerine internet sitesi kurma, genel kurul ça r lar n n elektronik yolla yap lmas gibi teknolojinin belli ölçüde kullan m n gerektirecek düzenlemeler getirmekte olup; elektronik tebligata iliflkin yap lan düzenlemelerle de bu durum tamamlanmaktad r. B. Tebligat n yap lm fl say laca tarih Elektronik yolla tebligat n ne zaman yap ld konusunda herhangi bir belirsizlik ve uyuflmazl k yaflanmamas için Kanun bu konuya aç kl k getirmifltir. Buna göre, elektronik tebligat, muhatab n elektronik adresine ulaflt tarihte de il, tebligat n ulaflt tarihi izleyen beflinci günün sonunda yap lm fl say lacakt r. Bu düzenlemenin arka plan nda tebligat n taraflar n n fiziki olarak her zaman elektronik adreslerini kontrol edebilecek durumda olamayabilecekleri ve hatta posta yoluyla yap lan tebligattan farkl olarak elektronik tebligat durumunda tebligat n baflkas na da yap lamayacak olmas de erlendirmeleri yer almaktad r. Bu ba lamda getirilen düzenlemenin uygulamada yaflanabilecek baz sorunlar da evvelden öngörmüfl oldu u söylenebilir. C. Zorunlu bir sebeple tebligat n yap lamamas Her ne kadar elektronik tebligat, sermaye flirketleri bak m ndan zorunlu hale getirilse de uygulamada elektronik postalar n engellenmesi, teknik altyap da oluflmas muhtemel aksakl klar ve buna benzer gerekçelerle fiili durum buna imkân vermeyebilir. Elektronik tebligat n hakl bir sebeple yap lamamas hallerinde Tebligat Kanunu nda bahsedilen di er usullerle tebligat yap laca öngörülmüfltür. Böylece tebligat n usulünden ziyade tebligat n yap labilmesinin as l maksat oldu u aç kça gösterilmifl ve önemli bir belirsizli in önüne geçilmifltir. Öte yandan tebligat n zorunlu bir sebeple yap lamamas nda zorunlu sebeplerin neler oldu u hususunda objektif bir belirleme yap lmas na ihtiyaç olaca aç kt r. IV. Bilinen adreste tebligat Ülkemizde yarg lama sürecinin uzun olmas na bir etken de tebligat usulü anlam nda yaflanan aksakl klard r. Gerçek adreslerin tam olarak tespit edilememesi nedeniyle mahkemeler birden fazla tebligat yapmakta ve yarg lama böylece uzamaktad r. Kanun un Bilinen Adreste Tebligat bafll alt nda düzenlenen 10. maddesinde, tebligat yap lacak flahs n bilinen en son adresinde yap laca ifade edilmifltir say l Nüfus Hizmetleri Kanunu ile kurulmufl bulunan adres kay t sistemi bu anlamda referans teflkil edebilecek ve uygulamada ortaya ç kan sorunlar n önemli ölçüde giderilebilmesine yard mc olacakt r. Kanun un 10. maddesinde böyle bir durumda, bilinen en son adres olarak adres kay t sistemi verilerinin dikkate al naca hüküm alt na al nm flt r. Güncelleme yap lmam fl olmas halinde tebligat n güncel adres yerine kay tl adrese yap lacak olmas tebligat n taraflar na bildirim ve güncellemelerin yap lmas anlam nda da mecburiyet getirecek ve Kanun un gerekçesinde yer verilen zaman, emek ve para anlam nda tasarruf her anlamda sa lanabilecektir. V. Avukatlara yap lan tebligat Kanun un Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat bafll alt nda düzenlenen 11. maddesine yeni bir f kra eklenerek avukat taraf ndan yap lan ifllerde, avukat n bürosuna yap lacak tebligatlar n, resmi çal flma gün ve saatleri içerisinde yap lmas gerekti i ifade edilmifltir. Bu düzenleme öncesinde Kanun da tebligat n resmi gün ve saatlerinde yap l p yap lmayaca konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamas avukatlar n takip ettikleri ifller bak m ndan hak kay plar na neden oluyordu. Zira resmi tatil, gün ve saatlerinde avukatlara tebligat yap lmas durumunda, tebli süreleri o tarihte bafllam fl say l yor, bu durum 8

9 avukat n savunma yapmas için tan nan kanuni süreleri k saltarak savunma hakk n büyük ölçüde engelliyordu Say l Kanun ile bu konuya aç kl k getirilmifl ve tebligatlar n resmi çal flma gün ve saatlerinde yap lmas amaçlanm flt r. Kanun un bu düzenlemesi 19 Ocak 2011 tarihi itibariyle yürürlü e girmifltir. VI. Yurtd fl ndaki Türk vatandafllar na tebligat Yurt d fl nda bulunan Türk vatandafllar na yap lan tebligatlar, bugüne kadar Adalet Bakanl arac l yla yap lmaktayd. Kanunun 25/a ve 35/3 maddeleriyle getirilen yeni düzenlemelerle bu prosedür kolaylaflt r lmaktad r. Buna göre ç kar lacak tebligatlar, Adalet Bakanl n n arac l olmadan, do rudan o yerdeki Türkiye büyükelçili i ve konsoloslu una gönderilecektir. Bunun yan nda daha önce kendisine usulüne uygun olarak tebligat yap lm fl yurt d fl nda bulunan bir Türk vatandafl n n adres de iflikli ini ilgili yarg organ na bildirmesi zorunlu hale getirilmifltir. Bu kiflinin adresine sonradan tebligat n yap lamamas durumunda tebligat n, eski adresine tebligat n ulaflt tarihten bafllamak üzere otuz gün sonra yap lm fl say lacakt r. VII. Tebli imkans zl Kanun de iflikli i ile getirilen düzenlemelerin ortak özelli i teknolojinin daha fazla kullan m yoluyla tebligat n kolaylaflt r lmas ve belli konularda tasarrufun sa lanmas d r. Bu amaçla uygulamada ortaya ç kabilecek durumlarla ilgili olarak da düzenlemeler getirilmifl ve her flart alt nda tebligat n yap labilmesi amaçlanm flt r. Ancak tüm bunlara ra men tebligat n yap lamamas ya da yap labilecek olsa dahi flahs n tebellü den imtina etmesi de söz konusu olabilir. Bu da Kanun un evvelden öngördü ü uygulama ile ilgili konulardan biridir ve bu tür durumlarda nas l bir uygulama yap laca na da Kanun un 21. maddesinde yer verilmifltir. Tüzel kifliler bak m ndan ise daha önceden bir tebligat yap lmam fl olsa da resmi kay tlar nda görünen adreslerinin esas al naca hükme ba lanm flt r. VIII. Adres de ifltirmenin bildirilmesi mecburiyeti Kanun un Adres De ifltirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti bafll alt nda düzenlenen 35. maddesine yeni f kra eklenmifl olup; adres de ifltiren kimsenin yeni adresini bildirmedi i ve adres kay t sisteminde yerleflim yeri adresinin tespit edilemedi i durumlarda tebli olunacak evrak n eski adrese ait binan n kap s na as laca ve tebli tarihinin as lma tarihi olaca hususu ifade edilmifltir. Bu sayede; yarg lama sürecinin uzamas na neden olan tebli edilememe konusunda yaflanan aksakl klar n giderilmesi amaçlanm flt r. Bu durum tebligat n güvenilir bir adreste yap lmas n sa lamakta ve böylece adil yarg lanman n makul sürelerde tamamlanmas imkân n do urmamaktad r. Söz konusu düzenlemeye paralel olarak tüzel kifliler bak m ndan da bir de ifliklik getirilmifltir. Buna göre tüzel kiflilerin adresine daha önce tebligat yap lamam fl olsa dahi resmi kay tlar nda görünen adreslerinin tebligata esas al naca hükme ba lanm flt r. Bu hüküm Kanun un yay m tarihi olan 19 Ocak 2011 tarihinde yürürlü e girmifltir. IX. Sonuç 19 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 6099 say l Tebligat Kanunu ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun, büyük ölçüde teknolojik geliflmeleri dikkate alarak önemli de ifliklikler getirmifltir. Bununla beraber bugün yarg lama evresinde yaflad m z adil yarg lanma hakk n n tam ve gere i gibi kullan lamamas gerekçelerine dayanarak, yarg laman n daha k sa sürmesi ve böylece zaman, emek ve para yönünden tasarruf edilmesi amaçlanm flt r. Öncelikle getirilen düzenlemeyle tebligat muhatab n n gerçek adresini ilgili mercilere bildirmemesi durumunda yarg lamada s kça karfl lafl lan adres araflt rmas yapma zorunlulu u ortadan kald r lmaktad r. Tebligat, adres kay t sisteminde yer alan adrese ç kar lacak ve ilgili evrakta tebligata konu bu adresin adres kay t sistemindeki adres oldu u özellikle ifade edilecektir. Muhatap, adres kay t sistemindeki adresinde hiç oturmam fl ya da bu adresten sürekli olarak ayr lm fl olsa da, tebli memuru tebli olunacak evrak, o yerin muhtar veya ilgili memurlar na imza karfl l nda teslim ederek ihbarnameyi gösterilen adresteki binan n kap s na yap flt racakt r. hbarnamenin kap ya yap flt r ld tarih, tebli tarihi say lacakt r ve bunun ötesinde tebli memurunun herhangi birine (komflu, kap c, yönetici vs) ilaveten haber verme zorunlulu u bulunmayacakt r. Getirilen yeni düzenlemelerin, bilhassa tebligat sürelerinin uzamas veya tebligata elveriflli bir adresin bulunamamas nedeniyle tebligat n hiç yap lamamas gibi sorunlar gidermeye yönelik oldu u görülmektedir. 9

10 Vergide Gündem English translation Last developments about the differentiation between the secondary processed product and waste product I. Introduction Inward processing regime is an export encouragement system which introduces exemption on customs duties of import items used for producing the export goods. In accordance with the inward processing regime decision which became effective with the Council of Ministers Decision no 2005/8391, the main purpose of the inward processing regime is to increase the export by supplying raw materials at world market prices, enabling export products to gain competitive power in international markets, developing export markets and diversifying the export products. Recently, there has been uncertainty in differentiation of secondary processed products and waste products in inward processing regime practices. It is understood that a reason for this uncertainty is that the definition of waste product given under the capacity report is different from the meaning of the waste product concept within the scope of inward processing regime. This article aims to clarify the concepts secondary processed product and waste product applied within the scope of inward processing regime and to give information on the last developments in this regard. Inward processing regime (IPR) is regulated between articles 108 and 122 of the Customs Code no Accordingly, IPR is defined as the temporary importation of the goods which are not in free circulation after being used in the manufacturing of processed products with the aiming of re-export from the Customs Territory of Turkey without being subject to customs duties or commercial policy measures and provided a security for the taxes. Therefore, it is important that imported item is included within the content of export goods. II. Secondary processed product vs. waste product In inward processing regime, import duties corresponding to the input products which have been imported to be exported are guaranteed for a temporary period. Import duties of the imported input products are subjected to exemption based on certain conditions. The imported products must be included within the content of export products or they must be exported as they are so that the regime can be executed or the exemption can be applied. During the production activity, if the main processed product includes a product which has no economic value for export purposes, this product must also be exported or subjected to customs procedures (annihilation, abandoning, release into free circulation regime etc.) as per the inward processing regime. Each product with economic value which is obtained during the production phase apart from the main processed product will be defined as the secondary processed product. Furthermore, in inward processing regime, the portion lost and annihilated through drying, evaporation, leaking or gas leakage during the processing activities and the trash which has no economic value can be considered within the scope of waste product. On the other hand, the definition of waste product given under the capacity report which has an important role in obtaining 10

11 process of the IPR certificate is totally different from the waste product concept defined within the scope of inward processing regime. The trash emerging during the production phase or each product which does not have the standard of the main product is defined as waste product. Consequently, after the products imported within the scope of inward processing regime are processed, if another product with an economic value is obtained apart from the main processed product, such product will be considered as secondary processed product. The issue is also explained as follows: III. Latest regulations on the issue With the Council of Ministers Resolution no 2010/1045 promulgated in the Official Gazette dated 13 November 2010, temporary article 16 was added to the Inward Processing Regime Decision attached to the Decree no 2005/8391 and dated 17 January According to this decision, for the secondary processed products with economic value such as trash or scrap which were previously considered as waste product and were not declared in the transactions realized within the scope of Inward Processing Regime with closed export commitment account before the date , adjustment can be realized within 6 months. Therefore, companies may benefit from the amnesty by paying the import duties of the products and will not be imposed with penal sanctions. Companies which would like to benefit from this regulation have to realize the following procedures: First of all, IPR certificates which were closed before 13 November 2010 must be determined. Application must be made to the Undersecretariat of International Trade in order to be able to perform the revisions related to the secondary products for the IPR certificates that have been determined, within 6 months as of 13 November 2010 (last application date ). Release into free circulation declarations must be submitted for the payment of the import duties calculated related to the secondary processed products based on the units and amounts revised within the scope of IPR certificate. Lastly, after the payment of the import duties on the secondary products, another application must be made to Undersecretariat of International Trade for closing the IPR certificates. IV. Conclusion Project forms taken as basis for IPR certificates are received according to the capacity reports; therefore, while obtaining the IPR certificate, capacity reports have an important role. Thus, each concept in the capacity report is reflected directly into the IPR certificates. In the capacity report, all the surplus remaining after the production process is deemed waste product regardless of whether it has any economic value or not. This is also taken into account in the same way in the project forms and the IPR certificates. However, according to the inward processing regime practice, the definition of waste product is different. As per the IPR practice, the portion lost and annihilated through drying, evaporation, leaking or gas leakage during the processing activities and the trash which has no economic value will be considered waste product. Not all the products with economic value which are obtained beside the main processed product are considered as waste products but as secondary processed products. So, these products must also be recorded under the IPR certificates like the main processed products and customs procedures must also be fulfilled for these products. For preventing that secondary processed products are recorded as waste products in the IPR certificates based on the capacity report, temporary article 16 was added to the Council of Ministers Resolution no 2010/1045 promulgated in the Official Gazette dated 13 November With this regulation, IPR certificates can be revised retrospectively for 6 months as of 13 November Therefore, secondary processed products which were considered as waste product based on the capacity report can be recorded under the IPR certificates and declared to the customs administrations according to the customs legislation and be released into the free circulation. For this reason, it is highly critical that required procedures are fulfilled until References: Deniz, Kenan; D B kapsam nda yap lan ithalatlarda fire sorunu ve gümrük idaresinin bir uygulamas, Dünya Online, K z lot, fiükrü; D B de Son fians, Hürriyet, Uçak, Hakan, Gümrük Mevzuat nda K ymet ve Uygulamalar, Gümrük Müfettiflleri Derne i Yay nlar -14, Ankara. Gümrük D fl Ticaret Terimleri Sözlü ü, Gümrük Müfettiflleri Derne i Yay nlar, stanbul

12 Recent developments on the notification law Law no 6099 on Amendment of Notification Law and Other Certain Laws was promulgated in the Official Gazette dated 19 January Important regulations introduced with this Law are presented below: o Under article 7 of the Law, titled Electronic Notification, it is stipulated that electronic notification can be made to the person who provides an electronic address which is suitable for notification and wishes that notifications are made through this electronic address. Accordingly, for making electronic notification to a person, first that person should have an electronic address suitable for notification and make a demand for the notifications to be made through this address. This provision will come into force a year after the promulgation date of the Law, which is on 19 January established with the Civil Registry Services Law no 5490 can be taken as reference in this regard and problems to be faced during practice can be prevented to a significant extent. Under article 10 of the Law, it is stated that in such case, data of the address registry system will be taken as basis as the most upto-date address. o In the new regulation introduced with the Law on attorneys, it is explained that for the transactions to be performed by the attorneys, the notifications to the attorney s office must be made within official working days and hours. This regulation has come into force on 19 January o Until today, notifications to the Turkish citizens who are out of country used to be made through the Ministry of Justice. With the new regulations, this procedure is simplified and accordingly the notifications will be sent directly to the Turkish embassy or consulate located in the related country, not through the Ministry of Justice. o For capital stock companies, it is mandatory that all the notifications are made through internet. Joint stock companies, limited companies and limited partnerships divided into shares need to be in a transparent and reliable organizational structure; therefore, they will establish an electronic system and ensure that notifications are sent to them through internet. It is stated that, by this way, companies will establish communication and receive notifications in a faster way in their official transactions. Obligatory electronic notification to the capital stock companies will be started as of 19 January o Electronic notification will be accepted to have been made at the end of the fifth day following the communication date of the notification, not on the date when it is received by the addressee through internet. As the justification for this regulation, it is explained that addressees of the notification may not be always in a position to check their electronic addresses and unlike the notification made by mail, notification cannot be made to another party in case of electronic notification. o Although electronic notification has become obligatory for capital stock companies, in practice this may not be applied due to possible failures and other similar adverse reasons. In cases where electronic notification cannot be made due to a compelling reason, notification will be made in the other ways as specified under the Notification Law. o Under article 10 of the Law titled Notification at the Known Address, it is stated that notification will be made to the most up-to-date address of the addressee. Address registry system o In cases where the addressee of the notification does not declare his actual address to the authorized bodies, the obligation to conduct address research, which is very common in judgment process, has been eliminated. Notification will be sent to the address recorded in the address registry system and in the related document, it will be especially noted that the notification address is the address recorded in the address registry system. Even if the addressee has never resided in the address recorded in the address registry system or has left this address permanently, notification officer sticks the notification letter to the external door of the building and delivers the related document to the headman of the neighborhood or other authorized officers in return for signature. The date when the notification letter is stuck on the door of the building will be accepted as the notification date and notification officer will not be obliged to inform any other person (neighbor, doorkeeper, building manager etc). This regulation has become effective on 19 January o In cases where the person changing his address does not declare his new address and the address is not also detected through the address registry system, the related document will be stuck to the external door of the building of the former address and the notification date will be accepted as the date when it is stuck to the door. By this way, it is aimed to prevent the problems to occur because the notification cannot be made, which leads to prolongation of the litigation process. Regulation is important because it follows the technological developments and ensures that right to a fair trial can be used 12

13 in a more effective way. With this regulation, related people will be aware of the judgment and will be able to use their rights to obtain the accurate information in a timely manner, and therefore losses of right will be minimized. 13

14 Vergide Gündem Dünya dan vergi haberleri Günefl Helvac Estonya KDV Kanunu nda yeni de ifliklikler yap ld Estonya Katma De er Vergisi Kanunu nda 1 Ocak 2011 itibariyle yürürlü e giren de ifliklikler yap ld. Söz konusu de ifliklikler 25 Kas m tarihinde Estonya Parlamentosu taraf ndan onaylanm flt. Avrupa Birli i KDV yönergelerindeki de iflikliklere uyum do rultusunda yap lan bu düzenlemeler, KDV nin daha genifl ekonomik alanda nakit esas na (gelirin nakit olarak elde edilmifl olmas - gerçekleflme esas ) göre hesaplanmas n öngören çeflitli kurallar getirmifltir. Yeni de ifliklikler y ll k cirosu euroyu aflmayan kiflilere, KDV nin nakit esas na göre muhasebelefltirilmesi imkân n sa lamaktad r. fiu anda bu seçenek yaln zca serbest meslek mensuplar için sa lanmaktad r. Bununla birlikte, düzenlemeler nakit esas na göre muhasebelefltirmeye de birtak m s n rlamalar getirmektedir. Buna göre, s n rlar ötesi ifllemler ya da ödeme vadesi 3 ayl k süreyi aflan ifllemler nakit esas na göre muhasebelefltirilemeyecektir. Hong Kong Damga vergisi gayrimenkul ifllemlerine mani olabilir Hong Kong hükümeti, gayrimenkul ifllemlerinde spekülasyonlar n ve s cak para kaynakl balon fiyat art fllar n n önüne geçmek amac yla yeni bir damga vergisi düzenlemesinin yürürlü e girece ini duyurdu bütçesine dâhil edilecek olan özel damga vergisi uygulamas, oturulabilir konumundaki gayrimenkullerin sat fl ifllemlerinde, sat c n n, sat fla konu olan mülke 24 aydan daha az bir süredir sahip olmas durumunda hesaplanacakt r. Gayrimenkulün al fl ve yeniden sat fla konu edildi i durumlarda, sat c n n, mülke sahip olma süresi, uygulanacak damga vergisi oran nda belirleyici olacakt r. Sat c n n, 6 (alt ) aydan daha k sa bir süre için elinde bulundurup yeniden satt mülk için % 15; 6-12 ay aras nda sahip olup yeniden satt mülk için % 10; ay aras nda sahip olup yeniden satt mülk için % 5 oran nda damga vergisi uygulanacakt r. Hong Kong yetkilileri, ülkedeki oldukça düflük faiz oranlar ve bölgeye olan afl r nakit ak fl sebebiyle, gayrimenkul fiyatlar nda ciddi art fllar yafland n ve bunun sonucu olarak da tafl nmaz mülkler üzerindeki spekülatif hareketlerin son dönemde önemli flekilde ço ald n belirtti. Bununla birlikte, haz rlanan yeni damga vergisi uygulamas n n, halen yürürlükte olan standart damga vergisi uygulamas na ek olarak uygulanaca n belirterek bu yeni uygulamayla, gayrimenkul ifllemlerini daha fleffaf hale getirmeyi ve mevcut spekülatif hareketlerin önüne geçmeyi planlad klar n vurgulad. talya Roma Turizm vergisini ç karmak üzere Roma belediye meclisi yetkilileri, Roma flehrinin s n rlar içinde bulunan gecelik konaklama tesislerinde (oteller, pansiyon, devre mülk, daire, kamp alanlar ) gerçeklefltirilecek olan turistik faaliyetlerden, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere turist vergisi al naca n duyurdu. Vergi oran n n, kal nacak yer ve konaklama süresine göre de iflece i belirtilirken, 4 ya da 5 y ld zl otellerde konaklaman n gecelik vergisinin 3 euro, di er tesislerde konaklaman n ise gecelik vergisinin 2 euro olaca aç kland. Yeni uygulamaya göre, vergilendirilebilecek maksimum gecelik konaklama say s 10 gece olarak belirlendi. Uygulamadan elde edilecek vergilerin, Roma flehrindeki turistik tesislerin iyilefltirilmesi ve Roma da ikamet eden vatandafllara sunulan kamu hizmetlerine katk sa lamak amac yla kullan laca aç kland. M s r Vergi yetkilileri transfer fiyatland rmas yönergelerini aç klad M s r vergi yetkilileri, 29 Kas m tarihinde, uygulanacak transfer fiyatland rmas 14

15 yönergelerini aç klamak üzere Kahire de bir konferans düzenledi. Konuflmac lar aras nda M s r vergi yetkilileriyle birlikte Ekonomik Kalk nma ve flbirli i Örgütü (OECD) temsilcileri de yer ald. Söz konusu yönergelerle 2005 M s r Vergi Kanunu nda yer alan transfer fiyatland rmas mevzuat na aç kl k getirilmesi amaçlanmaktad r. Konferansta, transfer fiyatland rmas n n temel konular olan emsallere uygunluk ilkesi, do ru emsalin saptanmas, uygun transfer fiyatland rmas metotlar n n belirlenmesi ve belgelendirme gibi konular n yan nda daha karmafl k transfer fiyatland rmas hususlar ndan haklarla ilgili ifllemler, grup içi ifllemler, peflin fiyatland rma anlaflmalar, maliyet paylafl m anlaflmalar gibi konular detayl olarak aç kland. M s r vergi yetkilileri, belgelendirme ile ilgili önceden öngörülmüfl bir dokümantasyon format n n olmad n, aç klanan yönergelerin bir öneri oldu unu ve vergi mükelleflerinin iliflkili kiflilerle gerçeklefltirdi i ifllemlerin, transfer fiyatland rmas ilkelerine ve emsallere uygunluk ilkesine uygun oldu unu ispatlamaya yard mc olabilecek her türlü belgenin, bu ifllemlerde kan t olarak kullanabilece ini belirtti. Bunun yan nda do ru/uygun kan tlara dayand r lan transfer fiyatland rmas dokümantasyonunun, olas bir vergi incelemesinde, ispat yükümlülü ünü vergi idaresine b rakarak, mükellefleri için bir koruma sa layaca belirtilmifltir. Transfer fiyatland rmas uygulamas M s r da 2005 y l ndan bu yana mevcuttur. Buna göre vergi mükellefleri, 2005 y l ndan bu yana, iliflkili kiflilerle gerçeklefltirdikleri tüm ifllemlerin, emsallere uygunluk ilkesi do rultusunda oldu unu kan tlamakla yükümlüdür. Ancak mükellef taraf ndan haz rlanan transfer fiyatland rmas dokümantasyonu vergi beyannamesiyle birlikte de il, herhangi bir vergi incelemesinde olas talep üzerine temin edilebilir. Portekiz Taslak bütçe tasar s temettülerin vergilendirilmesinde yeni kurallar öngörüyor Portekiz in 2011 bütçe tasar s, temettülerin vergilendirilmesine iliflkin de ifliklikler getirmektedir. Yeni düzenleme temettüler için çifte vergilendirmeyi önleme mekanizmas n de ifltirecek yeni kurallar içermektedir. Planlanan düzenlemeler, afla daki konularla ilgili de ifliklikler ortaya ç karacakt r. Çifte vergilendirmeyi önleme amaçl uygulanan, temettülerin kurumlar vergisi aç s ndan indirim konusu yap labilmesini düzenleyen kurallar Holding flirketlerine özgü kurallar Grup içinde da t lan temettülerin vergiye tabi olmamas n düzenleyen kurallar. Bütçe yasas ayn zamanda Avrupa Birli i üyesi ülkelere yap lan temettü da t mlar üzerindeki kar pay stopaj istisnas kural n da de ifltirecek düzenlemeler içermektedir. Bütçe tasar s onayland anda afla daki konularla ilgili mevzuatlar etkileyecektir. Aralar nda holding flirketi bar nd ran gruplar içindeki temettü da t mlar, Temettü da t lan flirketin sermayesinin % 10 undan daha az na sahip olunmas durumunda elde edilen kar paylar, Kar pay n alan Avrupa Birli i üyesi ülkelerden birinde mukim olan flirketin, kar pay n da tan Portekiz flirketinin sermayesinin % 10 dan daha az na sahip oldu u durumda yap lan kar pay da t mlar. Tasar n n öngördü ü yasal de ifliklikler ve olas sonuçlar na afla da yer verilmifltir: ndirilebilir Kar Pay Rejimi (Dividend Received Deduction Rule)- Genel uygulama Mevcut yasaya göre, kar pay n alan Portekiz mukimi flirket, kar pay n da tan flirketin sermayesinin % 10 undan az na sahip olsa dahi, sahip oldu u hisselerin iktisap de erinin en az 20 milyon euro olmas durumunda, elde edilen kar paylar vergi matrah n n hesaplanmas nda indirim yap labilmekteydi. Yeni uygulamayla hisselerin iktisap de erinin vergi indirimden yararlanmak ad na önemi kalmayacak, sermayesinin % 10 undan az na sahip olunan flirketlerden elde edilen temettüler tamamen vergiye tabi olacakt r. ndirilebilir Kar Pay Rejimi (Holding fiirketleri için) Mevcut yasaya göre, holding flirketleri taraf ndan elde edilen kar paylar, kar pay n da tan flirketin Portekiz ya da AB mukimi olmas ve kurumlar vergisine tabi olmas (fiilen vergilendirilip vergilendirilmedi ine bak lmaks z n) ve hisselerin en az bir y l elde tutulmas durumunda, kar pay n elde eden holding flirketi nezdinde vergiye tabi de ildir. Yeni tasar n n onay ndan sonra kar pay da t m yapan flirketteki hisse pay n n % 10 dan az olmas durumunda ya da da t m yap lan kar pay n n üzerinden hesapland kazanc n fiilen vergiye tabi olmamas durumunda elde edilen kar paylar holding flirketi nezdinde vergiye tabi olacakt r. Vergi gruplar Mevcut yasaya göre, ayn vergi grubu içinde da t lan kar paylar her grubun vergilendirilebilir gelirinden düflülmekteydi. Yeni tasar n n onay ndan sonra bu kural ortadan kalkacak, ayn grup içinde da t lan kar paylar sadece genel indirilebilir kar pay rejimi uygulamas ndaki flartlar tafl mas halinde vergiden istisna olacakt r. AB mukimi kurum hissedarlar Mevcut düzenlemede, Portekiz mukimi flirketler taraf ndan AB mukimi hissedarlara (kurum) da t lan kar paylar, hisselerin kesintisiz olarak bir y l elde tutulmas ve hisselerin Portekiz mukimi flirketin sermayesinin en az % 10 nunu oluflturmas ya da hisselerin iktisap de erinin en az 20 milyon euro olmas durumunda, kar pay stopaj na tabi de ildir. Yeni düzenleme 20 milyon euro k stas n ortadan kald rmaktad r. Dolay s yla AB mukimi flirketin sahip oldu u hisse oran n n ifltirak edilen Portekiz mukimi flirketin sermayesinin % 10 nundan az oldu u durumunda da t lan temettüler kar pay stopaj na tabi olacakt r. 15

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008.

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2008 Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Mehmet Korkusuz Veraset ve intikal vergisi yürürlükten kald r

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. A ustos/august 2009. Yedi imizin içti imizin KDV'si. Gümrük Kanununda yap lan de ifliklikler. English translation

Vergide Gündem. Tax Agenda. A ustos/august 2009. Yedi imizin içti imizin KDV'si. Gümrük Kanununda yap lan de ifliklikler. English translation Vergide Gündem Tax Agenda A ustos/august 2009 Yedi imizin içti imizin KDV'si Erdal Çal ko lu Gümrük Kanununda yap lan de ifliklikler Mehmet Önder English translation Dünya dan vergi haberleri Elif Ayd

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas. Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas. English translation

Vergide Gündem. Tax Agenda. ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas. Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas. English translation Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs/May 2009 ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas Serdar Altay Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas Av. Gökçe Sar su English translation Dünya dan vergi haberleri

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2010 Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Levent Atakan fiüpheli ticari alacak karfl l klar ve de ersiz alacaklarda gelinen son nokta Melike K l nç English translation

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2008. flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2008. flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2008 flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri M. Fatih Köprü English translation Dünya dan vergi haberleri

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekonomiyi canland rmaya yönelik küresel vergi teflvik paketlerinin bir de erlendirmesi. Vergi kaçakç l suçunda hapis cezas

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekonomiyi canland rmaya yönelik küresel vergi teflvik paketlerinin bir de erlendirmesi. Vergi kaçakç l suçunda hapis cezas Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2009 Ekonomiyi canland rmaya yönelik küresel vergi teflvik paketlerinin bir de erlendirmesi Can Ender Gökçe Vergi kaçakç l suçunda hapis cezas Bar fl Eken English

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA DO RU B LD M Z YANLIfiLAR Mehmet KORKUSUZ. YURT DIfiINA ÇIKIfi YASA I UYGULAMASINDA GEL fimeler Umut GÜNDÜZ

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA DO RU B LD M Z YANLIfiLAR Mehmet KORKUSUZ. YURT DIfiINA ÇIKIfi YASA I UYGULAMASINDA GEL fimeler Umut GÜNDÜZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com N SAN/APRIL 2008 2008 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2004. 2005 YILI BÜTÇES TBMM NE SUNULDU... Mehmet KORKUSUZ. EKONOM DE YEN DÖNEM: YTL Nagihan fiengül

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2004. 2005 YILI BÜTÇES TBMM NE SUNULDU... Mehmet KORKUSUZ. EKONOM DE YEN DÖNEM: YTL Nagihan fiengül ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com KASIM/NOVEMBER 2004 2004 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com KASIM/NOVEMBER 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi.

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2008 flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Mehmet Korkusuz 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI Haz rlayan: PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bas m Tarihi Mart, 2006 Yap m nfomag Yay

Detaylı

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat IV. BÖLÜM MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLERDE GEÇ C 67 NC MADDE KAPSAMINDA VERG TEVK FATI 13 Gelir Vergisi Kanununa 5281 say l Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslekdafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslekdafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslekdafllar m, 2008 y l n n sonuçlar ortaya ç kmaya bafllad. Kesin olmamakla birlikte, rakamsal veriler sektörümüzdeki sat fl geliflmesinin uzun zaman sonra ilk kez enflasyon oran

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2770 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1728 F NANSAL YÖNET M-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2770 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1728 F NANSAL YÖNET M-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2770 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1728 F NANSAL YÖNET M-II Yazarlar Prof.Dr. Güven SEV L (Ünite 1-4) Doç.Dr. Mehmet BAfiAR (Ünite 5, 7, 8) Doç.Dr. Metin ÇOSKUN (Ünite

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. TÜRK YE N N BATI AKDEN Z BÖLGES NDE YATIRIM türkiye nin bat akdeniz bölgesi nin

Detaylı

AVRUPA B RL NDE HAK M DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

AVRUPA B RL NDE HAK M DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E AVRUPA B RL NDE HAK M DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI Aral k 1998 (Yay n No. TÜS AD-T/98-12/247) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl /

Detaylı

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Çimento flveren Mevzuat Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Haz rlayan Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2005-28 fiubat 2005 tarihleri aras Resmi Gazete de yay nlanm fl bulunan Endüstri liflkileri Konular

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı