ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU 2007"

Transkript

1 ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU yılında Çalık Holding, odaklandı ı sektörlerde giriflimcili i ve saygınlı ıyla tanınan itibarlı bir bölgesel güç olma yolunda hızla ilerlerken, kurumsallaflma alanında dev adımlar atmaktadır.

2 Sayfa: 16 Gelece i fiekillendiren Ad mlar çindekiler Sayfa: Yılında Makro Ekonomik Geliflmeler Sayfa: 4 Kurumsal Profil Sayfa: de Çalık Holding de Geliflmeler Sayfa: 10 Yönetim Kurulu Baflkanı ndan mesaj ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU 2007 Sayfa: 24 Bafll ca Göstergeler

3 Sayfa: 26 Faaliyet Alanlar ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU 2007 Sayfa:54 Finans Sayfa: 28 Tekstil Sayfa: 62 Ticaret Sayfa: 36 nflaat Sayfa: 68 Kurumsal Yönetim Yaklafl m Sayfa: 44 Enerji ve Telekomünikasyon Sayfa: 75 Konsolide Mali Tab. ve Ba. Den. Rap. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu ÇALIK HOLD NG A.fi. 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE MAL TABLOLAR VE BA IMSIZ DENET M RAPORU 3

4 Kurumsal Profil

5 ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU 2007 Sözüne Güvenilir tibarlı Bir Bölgesel Güç... Temelleri 1981 y l nda at lan Çal k Holding; enerji-telekomünikasyon, finans, tekstil, inflaat ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren, merkezini Türkiye'nin oluflturdu u genifl bir co rafyan n çok sektörlü, güçlü ve sayg n flirket gruplar ndand r. 12 farkl ülkede faaliyet, 3.3 milyar ABD dolar konsolide aktif büyüklü ü, 1.3 milyar ABD dolar ciro, 43 flirket, kifliyi bulan istihdam Çevre bilinci yüksek ve toplumsal de erlere sayg l olan, kurumsal sosyal sorumlulu unun gerektirdi i biçimde çal flan Çal k Holding, faaliyet alanlar n n farkl co rafya ve sektörlere yayg nlaflt r lmas esas na dayanan, h zl ve etkin büyüme modeli ile tüm sosyal paydafllar na daha fazla katma de er üretmeye odakl d r. Son y llarda gerçeklefltirdi i at l mlarla odakland sektörlerde itibarl bir dünya flirketi olma vizyonunu pekifltiren Çal k Holding, kurumsal planlar n, stratejilerini ve hedeflerini sürdürülebilirlik temelinde flekillendirmektedir. Çal k Holding, teknolojiyi ve ça dafl yönetim uygulamalar n üretim - hizmet döngüsünün her noktas nda etkin olarak kullanan sinerjik ve ça dafl bir kurumsal yap da faaliyet göstermektedir. Çal k Holding, farkl piyasa koflullar nda test edilmifl ve do rulu u kan tlanm fl büyüme stratejisinin fl nda, zengin kurum kültürünün giriflimci ve üretici niteliklerini en uygun ölçeklerde harmanlayarak, odakland ifl sahalar n n lider ve güçlü kat l mc lar aras nda yer almaya devam edecektir. Çal k Holding, kuruldu u günden bu yana gerçeklefltirdi i yat r mlar, uluslararas ifl ortakl klar ve baflar yla tamamlad uluslararas taahhüt projeleri ile birçok ilke imza atm flt r. Holding; BDT ülkelerindeki ilk denim kumafl üretim kompleksini faaliyete geçirmifl, Yurtd fl nda ilk kez gübre, kâ t ve çimento fabrika inflaatlar n n anahtar teslimini gerçeklefltirmifl, Türkiye'de tekstil sektöründe ilk ulusal kredi derecelendirme notunu almay baflarm fl, Eurobond ihraç eden 5. büyük Türk flirketi olmufltur. Kurumsal vatandafll k bilinciyle hareket eden ve bu anlamda örnek bir flirket olmay hedefleyen Çal k Holding; Bilgi birikimini en iyi flekilde kullanma becerisi, Sonuç odakl çal flma prensipleri, Etik ve evrensel ilkeleri kucaklama yetisi, nsana ve çevreye verdi i önemle ticari faaliyetlerinin sonucunda üretti i katma de eri toplumla paylaflmaya ve insanl n gelece ine yönelik yat r mlar yapmaya kararl d r. 5

6

7 ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU 2007 Vizyonumuz: Odakland m z sektörlerde giriflimcili imiz ve sayg nl m zla tan nan, itibarl bir bölgesel güç olmakt r. Misyonumuz: Müflteri memnuniyetine odaklanarak rekabet üstünlü ü sa layan, uluslararas markalarla rekabet edebilen, ürün ve hizmetlerimizde kaliteden ödün vermeyen, faaliyetlerimiz ve mali performans m zla sürekli ve kârl büyüyen, topluma ve çevreye katk sa layan bir grup olmakt r. De erlerimiz: Faaliyet gösterdi imiz tüm co rafyalarda örnek bir kurumsal vatandafl olmay öngören Çal k Holding olarak kurum kimli ini güçlendiren 7 ana de ere sahibiz. Çal kl olma bilinci Bilgiyi kullanma becerisi Baflarma azmi ve sonuç odakl l k Dürüstlük ve fleffafl k Sorumlu olma ve inisiyatif alma Müflteri memnuniyeti Sosyal sorumluluk

8

9 Strateji Hedefe ulaflmanın yolu Net ve büyüme odakl strateji Türkiye'deki sürdürülebilir büyüme baflar s n n, AB ve global ekonomi, entegrasyon süreci ile desteklenece ini öngören Çal k Holding, 2007 y l nda yeniden yap land rd uzun vadeli yol haritas nda global ifl iliflkileri ve bölgesel yat r m ekseninde, faaliyet gösterdi i ifl kollar ndaki büyüme stratejisini sürdürecektir. Sürdürülebilir baflar n n anahtar : Bu stratejinin oda nda; Enerji alan nda büyümenin artması ve telekomünikasyon alanında yeni yatırımlar yapılması, Finans alan nda büyük bir de iflim ve geliflim planlanılması, nflaat alan nda gayrimenkul gelifltirme ve de erlendirme projelerine a rl k verilmesi yer almaktadır. 9

10 Yönetim Kurulu Baflkan 'ndan Mesaj: Ahmet Çalık Yönetim Kurulu Baflkanı 2007 yılında iyi düflünülerek atılan adımların, sa lam analizlere dayalı stratejilerimizin baflarılı sonuçlarını aldık. Dinamizmimizi artırarak strateji odaklı yönetim anlayıflından taviz vermeden geliflmeye devam edece iz. 10

11 ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU 2007 Çal k Holding in de erli paydafllar, 2007 y l nda holding olarak çok önemli at l mlar ve yat r mlar gerçeklefltirdi imizi müjdeleyerek sözlerime bafllamak istiyorum. 2007'de holding olarak faaliyet gösterdi imiz sektörlerde yeni yat r mlar yapmaya a rl k verdik. Özellikle enerji ve telekomünikasyon alanlar nda büyüme trendimizi sürdürürken, sektörel mali göstergelerin pozitif verileri fl nda yeni bir kulvar olan medyay faaliyet alanlar m z aras na almak için ilk ad m att k. Finans sektöründe aktif bir yap lanmaya giderken, yurt içi kadar bölgesel bir güç olma hedefiyle yurt d fl ndaki projelere de yöneldik. Büyüyen faaliyet alan m z olan inflaat sektöründe, ulusal ve uluslararas platformda giderek önem kazanan ve Türkiye için ilk olma özelli i tafl yan kentsel yenilenme projelerini üstlenirken, tekstil ve ticarette uluslararas faaliyet a m z, holdingimiz aç s ndan yeni aç l mlar n merkezi oldu. Bu baflar ve geliflmeleri, sizler ad na gururla ve daha da azimle üstlendi imizi biliyorsunuz. Sa l kl ve sa lam geliflmenin yolunu açan strateji 2007 y l holdingimiz için gerçek bir at l m y l oldu. Kuruluflumuzdan beri yürüttü ümüz, sa lıklı ve sa lam düflünülerek hazırlanmıfl stratejimiz ve büyüme odakl anlay fl m z 2007'de sonuçlar n her zamankinden fazla göstermeye bafllam fl, gelecek y llar için heyecan verici geliflmelere kap aralam flt r. Müflterilerimiz ve ifl ortaklar m za sunduklar m z, say s artan çal flanlar m za sa lad m z istihdam, y l sonu itibariyle say lar n altıya ç karmay hedefledi imiz faaliyet sektörlerimiz, global arenada sa lamlaflm fl ad m z, gelece e çok daha yak ndan bakabilmeye, hedeflerimizi çok daha büyütmeye, dünya ölçülerinde genifllemeye olanak tan yor y l performans ölçütlerimiz Çal k Holding'in toplam varl klar son 5 y lda %133 reel art fl kaydederek milyon ABD dolar na yükselmifl bulunmaktad r. Finansal yap s giderek güçlenen grubumuzun konsolide özkaynaklar, 2007 y l nda 952 milyon ABD dolar n bulmufltur. Grup ifl kollar baz nda ve konsolide olarak sat fllar n bir önceki y la göre art rm fl, toplam sat fllar milyon ABD dolar olarak gerçekleflmifltir. Grup flirketlerimizin 2007 y l toplam ürün ve hizmet ihracat 817 milyon ABD dolar na ulaflm flt r. Çal k Holding, 2007 y l n 239 milyon ABD dolar brüt kâr kaydederek tamamlam flt r. Yeni sektörler ve yeni yat r mlarla daha güçlü bir Çal k Holding! Enerji sektöründe tükenmez bir enerjimiz var 2007'de Çal k Enerji taraf ndan infla edilip hizmete aç lan Daflo uz Devlet Elektrik Santrali, 250 MW'l k toplam güç kapasitesiyle Türkmenistan' n en büyük elektrik santrallerinden biri olacak. Toplam 70 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan Daflo uz Santrali, ülkenin elektrik ihtiyac n n yaklafl k %10'unu karfl layacak. Türkmenistan'da Çal k Enerji taraf ndan yap m tamamlanan beflinci santral ile Türkmenistan'da kurulan enerji santrallerinin toplam gücü 884 MW'a ulafl yor. Böylece Çal k Holding, Türkiye ve yak n co rafyas nda enerji sektöründe edindi i yeri çok daha sa lamlaflt rm fl bulunuyor. 11

12 Telekomünikasyonda önemli geliflmeler Telekomünikasyon alan nda, Arnavutluk'un sabit hat operatörü olan Albtelecom'un hisselerinin %76's n 2007 y l nda sat n almam z n ard ndan ürün yelpazesini geniflletmek ve hizmet kalitesini en üst seviyeye ç karmak amac ile h zl bir biçimde altyap yat r mlar na bafllad k. Organizasyonel olarak pazar ve müflteri odakl bir dönüflümün ilk ad mlar n att k. Müflteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi aç s ndan Albtelecom'un evrensel standartlara çok kısa sürede ulaflaca ının müjdesini flimdiden verebilirim. Sektördeki di er yat r m m z da GSM operatörü Eagle Mobile' hizmete açarak gerçeklefltirdik. Eagle Mobile' n teknik altyap çal flmalar için Huawei firmas ile 2007 y l nda bir anlaflma imzaland. GSM flirketi Albtelecom'un özellefltirilmesi sürecinde Çal k Holding flirketlerinden CETEL'e devrolan Eagle Mobile ile 2008 Mart ay ndan itibaren Arnavutluk'ta çal flmalar m za bafllamay hedefliyoruz. Ad n Arnavutluk'un simgesi Kartal figüründen alan Eagle Mobile ile çok daha teknolojik ve kaliteli bir hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu yat r mla Arnavutluk halk n n global enformasyon ve telekomünikasyon a na evrensel standart ve araçlarla entegrasyonunu sa larken, Çal k Holding olarak bölgenin geliflmifl altyap ihtiyaçlar n karfl lamada da öncülü ü üstlenmifl olduk. Tüm bu geliflmelerle Arnavutluk'un telekomünikasyon alan nda daha kaliteli bir hizmet alacak olmas, bizim için gurur kayna d r. Finans sektöründe yerli, global ilerleme Finans alan ndaki aktif rolümüzü BKT ve Çal kbank ile sa lad k ve bu alandaki yat r mlar m z art rarak devam ediyoruz. Çal kbank 2007 y l n n 2. çeyre inde yeni yönetimi ile bafllatt de iflim ve yap lanma program ile mevcut güçlü yönlerine ilave yeni perspektifler kazand. Bunun neticesinde bankan n 8 y ll k performans 8 ayda ikiye katland. Yerli, global misyonu do rultusunda, Türk sanayici ve giriflimcilerine global piyasalarda da hizmet veren bir ihtisas bankas olma hedefine do ru kararl büyümesini sürdüren Çal kbank, alternatif da t m kanallar n ana kanallar olarak benimseyerek Türkiye'nin de ilk do rudan bankac l k modelini gelifltirmeye bafllam flt r. Çal k Holding ve Çal kbank 2006 y l içerisinde fiekerbank ile kurdu u ve ço unluk hissesine sahip oldu u Çal k-fieker Konsorsiyumu vas tas yla Arnavutluk'ta faaliyet gösteren BKT'nin (Banka Kombetare Tregtare) ço unluk hissesini devralm flt. Bölgede finansal bir güç olma hedefiyle altyap çal flmalar tamamlanan Arnavutluk'un ikinci büyük bankas konumundaki BKT'nin güçlendirilmifl hizmet a yla, bankan n 2007 y l sonu toplam varl klar yaklafl k 1.2 milyar USD, mevduat 1.1 milyar USD, kredileri 337 milyon USD ve net kârı 16,9 milyon USD'ye ulaflmıfltır. Arnavutluk'un 21 kentindeki 37 flubesi ve Kas m 2007'de açt ilk yurtd fl flubesi ile Prifltina-Kosova'da da faaliyet gösteren BKT'nin kamu, özel ve bireysel müflterilerine sundu u hizmetlerin h zla geliflmesi ve Arnavutluk ekonomisi içinde varl n daha da güçlendirmesi, bölgedeki bu önemli finansal giriflimimizin birincil hedefidir. 12

13 ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU 2007 nflaat alan nda kente ve insana sayg çerçevesi 2007 y l inflaat yat r mlar alan nda yeni bir vizyonla yol almaya bafllad m z bir y l oldu. Uluslararas giriflimlerimize paralel olarak bu y l içinde de önemli bir projenin yürütücüsü olduk. nflaat alan nda Türkiye içinde önemi büyük olan kentsel yenileme projeleri bizim de çok de er verdi imiz alanlar n bafl nda geldi ve bu anlay fl gelecek y l hedeflerimiz aras nda da yer alacak. fiu anda aktif olan Tarlabafl projesi ve yak nda çal flmalar h zlanacak olan Balat projesi bunlardan ikisidir. stanbul'un tarihi de erler aç s ndan en önemli bölgelerinden biri olan Tarlabafl 'nda yeni, daha güvenli, sa l kl, yaflanabilir ve kentle bütünleflmifl bir yaflam merkezi oluflturmak amac yla Beyo lu Belediyesi'nin önderli iyle haz rlanan Kentsel Yenileme Projesi nde Gap nflaat yüklenici firma olarak görev al yor. Bu proje ve yak nda gerçekleflecek Balat projesiyle stanbul'un bu de erli alanlar kente ve insanlar na kazand r lm fl olup, gelece e yat r m anlay fl m z n en de erli göstergelerini oluflturacak. En yeni sektörümüz: Medya Holdingimiz aç s ndan bu y l en önemli ilklerden biri medya kulvar na girmemiz oldu. Firmam z 5 Aral k 2007'de düzenlenen ATV-Sabah ktisadi Ticari Bütünlü ü ihalesinde muammen bedeli vererek ikinci büyük medya flirketini ifltirakleri aras na katma yolunda ilk ad m atm flt r y l n n ilk çeyre inde RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) ve Rekabet Kurumu onay sonras nda devir ifllemlerinin yap lmas planlanmaktad r. Do ru risk yönetimi uygulamalar Faaliyet gösterdi imiz tüm sektörlerde öncü, baflar l ve her zaman geliflen bir grup olduk; katma de er ürettik, üretimimizi ve varl m z ülkemizin varl ndan, insan ndan ayr düflünmedik, ulusal ve uluslararas bir platformda sayg n bir isim oluflturmay baflard k. Büyümenin ve geliflmenin risklerinden hiç korkmad k, risklerimizi yönetmenin en profesyonel çözümlerinin devaml aray fl içerisinde olduk. Risklerimizi ölçmenin ve sürekli izlemenin önemine, iyi analiz edilen ve yönetilen risklerin yaratt f rsat potansiyellerini de erlendirmenin baflar n n anahtar oldu una inand k; bu stratejiyi tüm ifl hayat m zda uygulayarak bugünlere geldik y l bizim için tam bir at l m y l oldu, iyi düflünülmüfl, sa lam analizlere dayal stratejilerimizin baflar l sonuçlar n ald k. Dinamizmimizi daha üst seviyelere ç kararak, strateji odakl yönetim anlay fl m zdan taviz vermeden geliflmeye devam edece imize inan yoruz. Bu baflar ve geliflme, ülke ve insan m z n de erlerine uyumlu oldu undan her zaman takdir kazand k, bunun bizim esas gurur kayna m z oldu unu biliyorsunuz... Müflterilerimiz, yerli ve yabanc ifl ortaklar m z ve Çal kl olmak deyifliyle bir araya topland m z 'i aflan çal flan m zla gelecekte çok daha parlak baflar lara imza ataca m zı biliyoruz... Tüm paydafllar m za, katk lar ndan dolay teflekkürü bir borç biliyor, sayg lar m sunuyorum... Sayg lar mla, Ahmet Çalık Yönetim Kurulu Baflkanı 13

14 CEO dan Mesaj: Berat Albayrak CEO 2007 yılında grup flirketlerimizin performans artıflını, kârlılık göstergelerimiz de takip etmifltir. Gerçeklefltirdi imiz bu güzel baflarıların hem ülkemiz hem de grubumuz için gelecekteki çok daha güzel günlerin habercisi oldu una inanıyorum. 14

15 ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU 2007 Öncelikle flunu ifade etmeliyim ki, Çal k Holding aç s ndan çok önemli ve baflar l bir y l daha geride b rakman n mutlulu unu tafl yorum. fiüphesiz 2007 y l, ayn zamanda stratejik anlamda yeni at l mlar gerçeklefltirdi imiz bir y l olarak grup tarihine geçti. Temelleri 1970 li y llarda Say n Ahmet Çal k n müteflebbisli iyle at lan grubumuz bugün, Türkiye de ve etraf ndaki co rafyada yapt yat r mlarla bulundu u sektörlerde liderli e oynayan bölgesel bir güç haline geldi y l global piyasalar ve Türkiye için de çok önemli bir y l oldu. Amerika da gayrimenkul piyasalar nda bafllayan ve ard ndan sermaye piyasalar yla birlikte tüm dünyaya yay lan global dalgalanma çok s k nt l bir sürecin ilk belirtilerini iflaret ediyordu. Bunun yan nda 2007, bafllang çta Türkiye ve ülke firmalar için iki seçimin yafland, belirsizli i bol bir y l gibi görünse de istikrarl ve ayn zamanda dalgalanmalara dayanakl bir performansla baflar l bir y l olarak geride kald. Türkiye deki geliflmelere paralel olarak faaliyet gösterdi imiz tüm sektörlerde sürekli ve dengeli büyüme hedeflerimize ulaflt m z, sürekli bir de iflim ve geliflim içinde bulundu umuz baflar l bir y l oldu. Bu ba lamda 2007 y l n n ilk çeyre inde gerçeklefltirdi imiz eurobond ihrac, hem ülke ekonomisinin güvenilirli ine önemli katk s ndan hem de finans sektörümüzde bir benchmark oluflturmas ndan ötürü, grubumuz aç s ndan büyük bir gurur kayna oldu. Nitekim tahvilimize 1 milyar USD ye yak n talep gelmesi bu baflar m z daha da perçinledi. Beklenenin çok ötesinde gerçekleflen yat r mc talebiyle, planlad m z 150 milyon ABD dolarl k ihraç tutar n 200 milyon ABD dolara ç kartt k. Uluslararas arenadaki baflar lar m zdan birisi de Arnavutluk un telekom flirketi Albtelecom un özellefltirme ihalesini kazanarak sabit hatl telefon operatörü Albtelecom ve GSM operatörü Eagle Mobile flirketinin hisselerini devralmam z oldu. Böylece hem Arnavutluk un en büyük özellefltirmelerinden birini gerçeklefltirdik hem de k sa zamanda Arnavutluk halk n n teknoloji beklentilerini ça n düzeyinde karfl laman n yolunu açarak öncülük yapm fl olduk. Enerji sektöründe grubumuz için ilk önemli ad m 2004 y l nda, özellefltirme kapsam ndaki Bursagaz sat n alıp do al gaz da t m sektörüne girerek gerçeklefltirdik. Bu sektördeki büyüme stratejimiz do rultusunda bünyemize katt m z Kayserigaz da da modern bilgi teknolojilerinin sundu u imkânlar kullanarak Bursa dakine benzer bir at l ma imza atmay hedefliyoruz. Çal k Holding olarak, 2007 y l içindeki en büyük hamlemizi 5 Aral k 2007 tarihinde Türkiye nin önde gelen medya gruplar ndan biri olan Sabah-ATV Ticari ktisadi Bütünlü ü ihalesine muhammen bedeli vererek gerçeklefltirdik. Böylelikle grubumuz medya sektörüne girme yolunda ilk ad m n atm flt r y l nda ilgili kurumlar n onaylar n n al nmas n takiben, devir-teslim ifllemlerinin yap lmas planlanmaktad r. Türkiye, Balkanlar, Ortado u, Türki Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika gibi farkl co rafyalarda, 5 ayr ifl kolunda sürdürdü ümüz yat r mlarla, tüm sektörlerde giriflimcili i ve sayg nl yla tan nan itibarl bir flirket olma vizyonumuzu bu y l daha da güçlendirdik. Tüm markalar m zda kurum kültürü haline gelmesini ilke edindi imiz Müflteri memnuniyetine odaklanarak rekabet üstünlü ü sa layan, uluslararas markalarla global piyasalarda yar flabilen, ürün ve hizmetlerinde kaliteden ödün vermeyen, mali performans yla sürekli ve kârl büyümesini sürdüren, topluma ve çevreye de erli katk lar sa layan bir grup olma misyonumuzu titizlikle yerine getirdi imize inan yorum. Grup flirketlerimizin performans hem sat fl miktar hem de ciro baz nda artarken, YTL ve dolar baz nda kârl l k göstergelerimiz de bu olumlu tabloyu izledi. Çal k Holding çal flanlar, ifl ortaklar ve müflterileri büyük bir ailenin mensuplar d r. Bu hedefleri gerçeklefltirirken arkam zda bu büyük ailenin deste inin oldu unu bilmek, bizim için en büyük mutluluktur. Gerçeklefltirdi imiz bu güzel baflar lar n hem ülkemiz hem de grubumuz için gelecekteki çok daha güzel günlerin habercisi oldu una inan yorum. Uzun y llard r bir üyesi olmaktan gurur duydu um bütün Çal k Holding Ailesine, bugüne kadar verdikleri destek ve gösterdikleri güven için teflekkürlerimi sunar, önümüzdeki y llarda bir öncekilerden çok daha büyük baflar lara imza ataca m za olan inanc m yinelerim. Sayg lar mla, Berat Albayrak CEO 15

16 Gelece i fiekillendiren Ad mlar 2007 ile birlikte 27. y l n tamamlayan Çal k Holding, gerek güçlü performans sonuçlar ile pekiflen de er üretme kabiliyeti gerekse net ve odakl büyüme stratejisiyle gelece e do ru güvenle ilerlemektedir. 1930'lardan 1980'e... Çal k Ailesi'nin tekstil alan ndaki faaliyetleri 1930'lu y llara uzan r. Grubun kurucusu Ahmet Çal k' n bu sektördeki ilk giriflimi ise 1981 y l nda stanbul'da kurdu u Ortado u Tekstil flirketidir. Zaman içinde tekstil, grubun çekirdek ve geleneksel ifl sahas olarak geliflecektir Dünyan n önde gelen denim kumafl üreticisi 'li y llar n ikinci yar s nda Çal k Holding in tekstil sektöründeki at l mlar devam eder 'de Gap Güneydo u Tekstil kurulur. Gap Güneydo u Tekstil, bugün dünyan n en önde gelen denim kumafl üreticilerinden biri olarak de erlendirilmektedir Tekstil alan ndaki at l mlar yurt d fl na tafl n yor... Grup, tekstil alan ndaki at l mlar n Türkiye d fl na tafl ma karar al r ve 1995 y l nda Türkmenistan'da yat r m yapan ilk yabanc gruplardan biri olur. Aflkabat yak nlar nda tarihi pek Yolu üzerinde bulunan Türkmenbafl Jeans Kompleksi, BDT ülkelerindeki tek denim üreticisi olarak faaliyete geçer Uluslararas ticaretteki pay art yor... Grup, uluslararas tekstil ticaretindeki pay n her geçen y l art r r y l nda Gap Pazarlama kurulur. fiirket bugün Çal k Holding in uluslararas pazarlama flirketi konumundad r nflaat sektörü önem kazan yor y l nda Çal k Grubu inflaat sektöründeki faaliyetlerini canland rma karar al r. GAP nflaat bu misyona uygun olarak tekrar yap lan r ve ifl gelifltirme faaliyetlerine bafllar Yurtd fl ndaki tekstil faaliyetleri geliflmeye devam ediyor... Türkmenistan'daki yat r mlar Serdar Pamuk E rici'nin 1997 y l nda iflletmeye aç lmas ile yeni bir aflamaya ulafl r. Ayn y l kurulan Türkmenbafl Tekstil Kompleksi (ev tekstili, örme üst giyim, dokuma giyim üreticisi) ise 2000 y l nda faaliyete geçer. Enerji sektörüne girifl 'l y llar n ikinci yar s enerji sektörünün ülkemizde yeni olanaklar sundu u bir dönemdir. Grup elektrik da t m sahas ndaki ifl olanaklar n de erlendirmek üzere Gap Elektrik'i kurar. Holding yap lanmas na geçifl y l nda Çal k Holding kurulur. Grup bünyesindeki flirketler tek bir yönetim çat s alt nda toplan r, kurumsallaflma alan nda önemli at l mlar bafllar. Enerji ifl kolundaki geliflmeler... Grup, yeni bin y la girifl ile birlikte enerji sektörünün tüm dünyada büyük önem kazanaca n öngörür. Bu eksende, 1998 y l nda grubun enerji sektöründeki ikinci ifltirak flirketi Çal k Enerji kurulur Bankac l kta yenilikçi çözümler y l nda Çal k Grubu finans sektörüne girer ve Çal kbank kurulur Aktif büyüklü ü yar m milyar dolar afl yor y l nda Grubun toplam aktifleri yar m milyar ABD dolar s n r n aflar, net kâr ise 21 milyon ABD dolar na ulafl r Denim üretiminde art fl... Gap Güneydo u Tekstil'in y ll k denim kumafl üretim kapasitesi, 2001 y l nda tamamlanan kapasite art r m yat r m ile 27 milyondan 40 milyon metreye ulafl r. Etkin bir de er zinciri için y l nda grubun stratejik kararlar do rultusunda, Sastafl ve Gap plik'in üretim faaliyetleri, daha etkin bir de er zinciri oluflturmak amac yla Gap Güneydo u Tekstil çat s alt nda birlefltirilir. lk kredi notu... 7 Aral k 2001 tarihinde Çal k Holding in ilk rating raporu Fitch IBCA (flimdiki Fitch Ratings) taraf ndan aç klan r. Grup, ekonomik krizin hüküm sürdü ü bir piyasada BBB (tur) uzun vadeli ulusal notla de erlendirilir y l nda, Çal k Holding 20. y l n kutlar %12,2 reel büyüme... Çal k Holding in %12,2 reel büyüme kaydetti i 2002 y l nda, baflta inflaat ifl kolu olmak üzere faaliyet gösterilen tüm alanlarda önemli at l mlar gerçeklefltirilir. Gap nflaat'ta h zl büyüme... Grubun inflaat ifl kolu h zla geliflmeye devam eder: 2002 y l nda üstlendi i dünya ölçe indeki gübre, kâ t ve çimento tesis inflaatlar ile Gap nflaat dünya klasman ndaki yerini pekifltirir.

17 ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU Aktif büyüklü ü bir milyar dolar afl yor... Her tür ekonomik konjonktürde faaliyetlerini baflar yla ve kesintisiz gelifltirebilen ve bu eksende gerçek bir sürdürülebilir büyüme örne i oluflturan Çal k Holding in toplam aktifleri 2003 y l nda bir milyar ABD dolar n aflar Bankac l kta bölgesel büyümenin ilk ad m... Türkiye'nin merkezini oluflturdu u co rafyay hedefleyen Çal k Holding, 2004 y l nda Arnavutluk'taki ilk ifl giriflimini gerçeklefltirir ve 2006 y l nda Arnavutluk'un en büyük ikinci bankas Banka Kombetare Tregtare'nin (BKT) orta olur Özellefltirmelere aktif kat l m... Türkiye ekonomi tarihinde özellefltirme faaliyetlerinin rekor bir seviyeye ulaflt 2005 y l nda Çal k Holding, Türk Telekom ve Tüprafl özellefltirmelerine kat l r. Her iki özellefltirmede de son etaba kal p baflar l bir performans sergileyen grup, yar fl ikinci en iyi fiyatla tamamlar. Enerji sektöründe büyüme Enerji ifl kolunu gelece in çok önemli bir büyüme alan olarak de erlendiren grup, 2005 y l nda gerçeklefltirdi i at l mlarla Türkiye ve çevre ülkelerde çeflitli projeleri bafllat r. Bu projelerden ülkemizde termik ve hidroelektrik enerji üretimi, petrol boru hatt inflas ilk akla gelenler aras ndad r. Çal k Holding 2006 y l nda Trans Anadolu Petrol Boru Hatt Projesi'nin yap m n üstlenerek uzun süreli çal flmalar n n meyvesini almaya bafllam flt r. Uluslararas stratejik ortakl klarla yürütülecek bu proje Karadeniz petrollerinin Akdeniz'e tafl nmas konusunda son derece önemli bir kilometre tafl n oluflturmaktad r. Türkiye'nin artan ihtiyac na dönük arz art rma hedefiyle elektrik üretimi ile ilgili bir dizi yat r m projelendirmekte olan grup, 2007 y l ile birlikte bu alanda büyük bir at l m haz rl içine girmifltir. Telekomünikasyonda yeni ufuklar Türkmenistan'da VoIP hizmetlerini baflar yla sürdüren Çal k Holding, Arnavutluk'un telekomünikasyon flirketi Albtelecom'un özellefltirilmesi ile ilgili ihaleyi 2005 y l nda kazan r. Grubun telekomünikasyon faaliyetlerini yürüten flirketi CETEL, Arnavutluk için bir seferde en yüksek mebla l do rudan yat r m getirmesi aç s ndan büyük önem tafl yan ihalede Albtelecom'un %76'l k hissesinin özellefltirilmesi için 120 milyon Euro ile en yüksek teklifi vererek flirketi devral r Önemli bir at l m: Bursagaz... Enerji sektöründe büyümeyi hedefleyen Çal k Grubu, aç lan özellefltirme ihalesi kapsam nda Bursa ili do al gaz da t m flirketi Bursagaz' sat n al r sonu itibar yla Bursagaz, 500 bini aflan abone say s, %93 penetrasyon oran ve yüksek kalitedeki hizmetiyle büyük bir baflar öyküsüne dönüflür. Tekstilde farkl co rafyalarda geliflme Hammadde, insan gücü, pazarlara yak nl k gibi maliyet azalt c co rafi avantajlar kullanmay hedefleyen Çal k Holding, 2006 y l nda farkl co rafyalarda üretim stratejisinin ilk ad m olan M s r Konfeksiyon Fabrikas yat r m na bafllar. nflaatta daha yüksek katma de er Global oyunculu u ve yetkinli i say s z uzmanl k projesiyle teyit edilmifl olan Gap nflaat, 2006 y l nda Engineering News Record dergisinin dünyan n en büyük uluslararas müteahhitleri listesinde 121. s rada yer al r. Yeni stratejik yöneliminde grup, bu ifl alan ndaki oda n kentsel yenileme projeleri baflta olmak üzere toplumsal katk s daha fazla olan gayrimenkul de erlendirme projeleri olarak belirler Gap nflaat dünya klasman nda... Grubun inflaat sektöründe faaliyet gösteren firmas Gap nflaat uluslararas arenadaki önemini 2007 y l nda da Engineering News Record dergisince dünyan n en büyük uluslararas müteahhitleri listesinde 121. s rada yer alarak kan tlar. Eurobond ihrac na yüksek talep... Çal k Holding in fiubat 2007 de gerçeklefltirdi i Eurobond ihrac na 4,8 kat fazla yat r mc talebi gelir. Planlanan 150 milyon dolarl k ihraç tutar 200 milyon dolara, vade 3 y ldan 5 y la ç kar. Bursagaz dan sonra flimdi de Kayserigaz y l nda Bursagaz bünyesine katan Çal k Enerji, enerji sektöründeki büyüme stratejisi do rultusunda Kayseri nin do al gaz da t m ve iflletmesini yapan Kayserigaz da sat n al r. Alman Enerji Devi EWE ile ortakl k... Çal k Enerji Almanya merkezli uluslararas enerji kuruluflu EWE, Çal k Enerji ifltiraki Bursagaz n % 39,9 oran ndaki hissesinin EWE ye sat fl konusunda anlaflmaya var r. Çal k Enerji ile EWE aras ndaki stratejik boyut tafl yan bu anlaflma, iki flirketin, do al gaz da t m n n yan s ra su ve elektrik da t m ile telekomünikasyon alanlar nda da iflbirli ini gelifltirmeyi, çoklu servis konusunda birlikte büyümeyi hedeflemektedir. TAPCO Projesi nin temeli büyük bir törenle at l r... Karadeniz petrollerini Akdeniz e tafl yacak Trans Anadolu Petrol Boru Hatt Projesi nin (TAPCO) temeli bürokratlar n ve üst düzey yöneticilerin kat ld büyük bir törenle 24 Nisan 2007 de Ceyhan - Adana da at l r. 15 milyon ton lisansl Çal k Enerji... Çal k Enerji nin y ll k 15 milyon ton kapasiteli entegre rafineri ve petrokimya kompleksi için lisans baflvurusu EPDK taraf ndan kabul edilir. Albtelecom art k Çal k Holding in... Arnavutluk un telekomünikasyon flirketi Albtelecom un hisselerinin yüzde 76 s n n Çal k Holding e sat fl için Ekim 2007 de anlaflma imzalan r. Böylelikle firman n resmi devri tamamlan r. Yeni bir sektör... Çalık Holding 2007 y l sonunda TMSF taraf ndan aç lan Sabah-ATV Ticari ktisadi Bütünlü ü ihalesine teklif vererek yeni bir sektöre girmek için ilk ad m atar.

18 ABD konut sektöründe yaflanan olumsuzluklar Yılında Makro Ekonomik Geliflmeler Dünya Ekonomisi 2007 y l nda global büyüme %4,5 oran nda gerçekleflmifltir y l dünya ekonomisi aç s ndan önceki dört y la göre çok daha zor bir y l olmufltur sonras nda dünya ekonomilerinde h zl büyüme gerçekleflirken, 2007'nin özellikle ikinci yar s ndan itibaren dünya ekonomisinin beklenen düzeyde büyüme h z na ulaflamayaca anlafl lm flt r y l büyüme rakamlar nda ciddi anlamda gerileme beklenmektedir. IMF tahminlerine göre, 2006 y l nda %5,0 oranında yüksek bir büyüme sergileyen dünya ekonomisinin 2007 y l nda %4,5 oran nda büyüdü ü belirtilmifltir y l nda ise dünyadaki büyümenin %3,5'e gerileyece i tahmin edilmektedir y l nda geliflmekte olan ülkelerin büyüme h zlar nda önemli bir de ifliklik gerçekleflmezken, 2008 y l nda özellikle Çin, Hindistan, Arjantin, Venezuella ile Orta ve Do u Avrupa ülkelerinin baz lar nda büyüme h zlar n n bir miktar düflece i, bunun da etkisiyle, geliflmekte olan ekonomilerin toplam büyüme h zlar n n azalaca tahmin edilmektedir. Di er önemli geliflmifl ülkelerin 2008 büyüme h zlar nda da düflüfl beklentileri mevcuttur. Japonya ve Kanada'da daha s n rl, di er yandan ngiltere'de daha h zl olmak üzere 2008 y llar için büyümenin önceki y llara göre düflük kalaca tahmin edilmektedir. ABD'de konut kredilerindeki geri ödeme sorunuyla bafllayan ve bu tür kredilerin türev enstrümanlar arac l yla kredi piyasas nda yayg n olarak kullan lmas yla, birçok finansal kurumun ödeme güçlü ü içine girmesine neden olan geliflmelerin, kartopu gibi büyüyerek ciddi bir riskten kaç fl dalgas yaratt gözlemlenmektedir. Bu durum a ustos bafl ndan itibaren küresel piyasalar olumsuz yönde etkilemeye bafllam flt r y l n n ikinci yar s nda ABD konut piyasas nda meydana gelen s k nt lar n su yüzüne ç kmas ve kredi piyasalar nda ortaya ç kan dalgalanmalar ABD ekonomisinin zay f bir performans göstermesine sebep olmufltur. Bu durum baflta hedge fonlar olmak üzere tüm yat r m fonlar n n ve daha sonra da bankalar n yap s n ciddi biçimde sarsmaya bafllam flt r. Riski ve dolay s yla getirisi yüksek olmas nedeniyle, bu yat r m fonlar na portföylerinde önemli bir pay ay ran kredi kurulufllar fonlama konusunda s k nt lar yaflamaya bafllam fllard r. Piyasalarda meydana gelen dalgalanmadan en çok geliflmifl ülkeler etkilenirken, geliflmekte olan ülkeler nispeten daha az etkilenmifltir. Geliflmifl ülkeler merkez bankalar n n müdahaleleriyle sorunun daha da büyümesinin önüne geçmeye çal flsalar da, mali sistemdeki dengesizlikler devam etmektedir. ABD ekonomisine ve büyük finansal kurulufllar n bilançolar na yönelik olumsuz haberler halen makroekonomik dengelerden etkilenmeye devam etmektedir. Euro bölgesinde büyümenin yavafllayaca tahmin edilmektedir y l nda Euro bölgesinde ölçülü büyümeye yönelik riskler art fl göstermektedir. IMF tahminlerine göre, Euro bölgesinde 2007 y l nda %2,6 olan ekonomik büyümenin 2008 y l nda %1,6'ya gerileyece i tahmin edilmektedir. Global piyasalarda yaflanan hareketlili in etkisiyle a rlaflan kredi koflullar yüzünden konut yat r mlar ve tüketim harcamalar azalma e ilimine girmifltir. Euro bölgesinin tümünde yavafllama beklentisinin oluflmas na büyük ölçüde 2008 y l nda Almanya, talya ve spanya'da beklenen büyüme h z düflüflleri sebep olmaktad r. 18

19 Çekirdek enflasyon ve petrol fiyatları (Varil baflına yüzde ve Amerikan Doları) Seçilmifl Mal Fiyatları (Ocak 2004=100) Geliflen ve geliflmekte olan ekonomiler Petrol fiyatları 1 (sa ölçek) 100 Enerji Geliflmifl ekonomiler 2 (sol ölçek) Metal Gıda Kaynaklar: Haver Analytics: IMF Birincil Mal Fiyatları Veritabanı ve IMF görevlileri hesaplamaları. 1 - ngiltere, Brent, Dubai ve Batı Teksas orta düzeyli ham petrolün basit 3 aylık ortalama fiyatları. 2 - Çekirdek tüketici fiyat endeksinde 12 aylık yüzde de iflim. Toplam büyüklükler Satın Alma Gücü endeksi a ırlı ı baz alınarak hesaplanmıfltır. Kaynak: IMF World Economic Outlook 2007 Petrol fiyatlar nda yükselifl e ilimi... Uluslararas piyasalarda yaflanan bir di er önemli geliflme ise petrol fiyatlar ndaki art fl e ilimidir y l bafl nda varil bafl na 57 dolar civar nda olan ham petrolün fiyat, y l sonuna do ru 100 dolar seviyesine yaklaflm flt r. Bu geliflmede, arz k s tlar, talep art fl, güvenlik problemleri ve spekülatif amaçl hareketlerin tümünün etkili oldu u düflünülmektedir. 2007'de ABD Dolar Euro karfl s nda tarihinde en düflük düzeye gerilemifltir. Dolar n Euro karfl s nda tarihinin en düflük düzeyine gerilemesi, geliflmekte olan ülkelerin önemli bir k sm nda yerel paran n reel bazda de er kazanmaya devam etmesi, Çin'in kontrollü ve s n rl revalüasyon politikas na devam etmesi 2007 y l n n en önemli kur geliflmeleri olarak kaydedilmifltir Kaynaklar: IMF Birincil Fiyatlar Veritabanı ve IMF görevlileri hesaplamaları gölgeli alan IMF görevlileri tahminlerinden oluflmaktadır. Kesiksiz çizgiler flimdiki tahminleri göstermektedir; kesikli çizgiler 28 fiubat tahminleridir. Kaynak: IMF World Economic Outlook y l nda yüksek düzeyde emtia fiyat art fllar kaydedilmifltir. Petrol d fl ndaki emtia fiyatlar ndaki art fl da 2007 y l ndaki en önemli geliflmelerden bir tanesidir. Dolar n Euro ve di er önemli para birimleri karfl s nda de er kaybetmesi, global piyasalardaki likidite ve kredi s k nt lar, özellikle petrol fiyatlar n etkileyen baz jeopolitik riskler, spekülatörlerin piyasalarda giderek artan a rl tüm emtia fiyatlar nda yükselifle sebep olmufltur. Özellikle g da fiyatlar ndaki art fl, hemen hemen bütün ülkelerde enflasyon üzerinde bask yaratmaya bafllam flt r. ABD'de 2006 y l nda %1,9 olarak ölçülen tüketici fiyat endeksi, 2007 y l nda %4,1'e yükselmifltir. Sonuç olarak... Merkez bankalar n n mevcut olumsuz durumlar karfl s nda ald klar aksiyonlar, geliflmifl ülkelerde olaylara müdahale edilmesi ve geliflmekte olan ülkelerin ise eskiye göre çok daha sa lam makroekonomik temellere sahip olmalar 2007 y l n n ikinci yar s ndan bafllayan sorunlar n çok daha büyük bir krize dönüflmesini engelleyen faktörler olmufltur. Uluslararas yat r mc lar 2007 y l nda Japonya'daki çok düflük faiz oranlar n n cazibesiyle, Japon Yeni cinsinden borçlan p daha yüksek faizli geliflmifl ve geliflmekte olan ülke paralar cinsinden yat r mlar n giderek artan boyutlarda sürdürmüfllerdir. Japon Yeni global piyasalarda de iflen risk ifltah na ba l olarak dalgalanmalar göstermifltir y l nda ABD Dolar n n di er para birimlerine göre tekrar bir miktar de er kazanmas beklenebilir. 19

20 Türkiye Ekonomisi 2007 global geliflmelerin ve genel seçimlerin etkisinde bir y l olmas na ra men, Türkiye % 4,5 oran nda bir büyüme gerçeklefltirmifltir. Küresel ekonomik sorunlar n gündeme geldi i 2007 y l nda, yurtiçi seçim atmosferi ve küresel platformdaki geliflmeler Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutmufltur. Büyüme h z döneminde y ll k ortalama %7,2 iken 2007 y l nda bir miktar yavafllam flt r y l ndaki genel seçimler ve cumhurbaflkanl seçimlerinin yaratt belirsizlik iç talepte zay flamaya sebep olmufltur. Ancak buna ra men Türkiye ekonomisi, yap sal reform ve Avrupa Birli i'ne uyum politikalar çerçevesinde do ru ve istikrarl uygulamalar neticesinde %4,5 oran nda bir büyüme sergilemifltir. GSY H de gerçekleflen art fl 2007'nin üçüncü çeyre inde yavafllam flt r Gayri safi yurtiçi hasıla (Cari fiyatlarla) (Milyar YTL) Hisse senetleri piyasas 2007 y l n art flla tamamlam flt r Y l içerisinde gerek iç gerekse d fl piyasalarda gerçekleflen siyasi ve ekonomik çalkant lara ra men, MKB -100 endeksi y l %42 art flla puan civar nda kapam flt r. Öte yandan, 2006 sonunda %21 civar nda olan devlet iç borçlanma senedi faizleri, %16 civar na gerilemifltir. YTL 2007'de önemli oranda de er kazand. Uluslararas piyasalarda ABD dolar n n de er kayb neticesinde, dolar YTL karfl s nda %18 de er kaybederken, Euro daki kay p %8'de kalm flt r y l nda döviz kurlar n n seyrinde uluslararas piyasalarda risk dalgalanmas ndaki de iflim, enflasyona ve cari aç a iliflkin geliflmeler, TCMB'nin faiz kararlar ile yabanc fon giriflleri etkili olmufltur. Döviz kurlar y l n ilk yedi ayl k döneminde düflüfl e ilimi sergilerken, sonraki dönemde piyasalarda yaflanan dalgalanman n etkisiyle de iflken bir seyir izlemifltir. Cari aç k 2007'de yüksek seyretmeye devam ederek y l sonunda 38 milyar USD ye ç km flt r y l nda d fl ticaret aç nda önceki y llara k yasla bir art fl gözlemlenmifltir. hracat art fl ithalat art fl n n üzerinde gerçekleflmifltir. Türkiye'nin ihracat yapt ülkelerin AB dahilinde olmas ve Euro da meydana gelen de er art fl d fl ticaret dengelerine etki eden önemli faktörlerden olmufltur. Bununla birlikte yüksek oranda ithal girdi kullan m, petrol baflta olmak üzere uluslararas emtia fiyatlar n n yüksek düzeyde seyretmesi ve Türk Liras 'n n güçlü seyri ithalattaki art fl destekleyen di er unsurlardan olmufltur GSYH geliflme hızı (Cari fiyatlarla) (%)

21 hracatta yüksek büyüme e ilimi gözlemlenmifltir... Dıfl Ticaret Göstergeleri * hracat (Milyon $) De iflim (%) 31,0 33,7 16,3 16,4 25,3 thalat (Milyon $) De iflim (%) 34,5 40,7 19,7 19,5 21,8 Dıfl ticaret dengesi (Milyon $) Dıfl ticaret hacmi (Milyon $) hracat / thalat karflılafltırma oranı (%) 68,1 64,8 62,9 61,3 63,0 Kaynak: TÜ K, Türkiye statistik Y ll, 2007, sayfa thalat hracat * Kaynak: TÜ K, Türkiye statistik Y ll, 2007, sayfa 317 Ancak bu cari aç ktaki bu yükselmeye karfl n özel sektörün kredi sa lamaya a rl k vermesi ve yabanc yat r mlara yönelmesi neticesinde ülkeye önemli ölçüde sermaye girifli sa lanm flt r. Ekonomi üretim yönünden incelendi inde tar m d fl nda bütün sektörlerde büyüme yaflanmıflt r. Sanayi üretiminin bu dönemde %5,4 oran nda büyüdü ü, kurakl n etkisiyle tar m sektörünün ise %7,3 oran nda darald gözlemlenmektedir. Di er yandan üretimde önemli sektörlerin bafl nda yer alan inflaat sektörü 2006 y l nda %18,5 oran nda büyürken, 2007 y l nda h z keserek %5 büyümüfltür. Gayrimenkul sektöründe ise büyüme 2006 y l n nda üzerine ç karak %14'e yaklaflm flt r. 150 (%) Tüketici fiyatları endeksi (Genel endeks) 2003= Kaynak: TÜ K, Türkiye statistik Y ll, 2007, sayfa (%) Üretici fiyatları endeksi (Genel endeks) 2003= Kaynak: TÜ K, Türkiye statistik Y ll, 2007, sayfa 262 Enflasyon bir önceki y la göre düflüfl göstermesine ra men hedefin oldukça üzerinde gerçekleflmifltir y l nda enerji ve g da fiyatlar nda meydana gelen dalgalanmalara ra men, 2006 y l nda uygulanan s k para politikas n n gecikmeli yans mas sonucunda, toplam talep koflullar enflasyondaki düflüfl sürecini desteklemifltir. Y ll k enflasyona bak ld nda nisan ay ndan sonra bir düflüfl gözlemlenmektedir. Bunun sebebi olarak ise hizmet sektörü enflasyonunda meydana gelen iyileflmeyi söyleyebiliriz. Ancak y l n son çeyre inde ve özellikle kas m ay nda akaryak t ve tütün ürünlerinin ÖTV art fl gibi faktörler enflasyonda yeni bir yükselifle sebep olmufltur. Sene sonundaki y ll k enflasyon; üretici fiyatlar endeksine göre %5,94, tüketici fiyatlar endeksine göre ise %4 olarak belirlenen hedefin üzerinde ve %8,4 olarak gerçekleflmifltir. flsizlik 2006'ya göre ayn oranda gerçekleflmifltir y l n n iflsizlik oran nda bir önceki y la göre bir de ifliklik olmam fl ve iflsizlik oran %9,9 seviyesinde gerçekleflmifltir. 21

22 Çal k Holding 2007 y l nda kaydetti i finansal ve operasyonel sonuçlar ile reel büyümeyi sürdürülebilir k labilen az say daki çok sektörlü flirket gruplar aras ndaki yerini pekifltirmifltir de Çalık Holding de Geliflmeler Bölgesel bir güç olma yolunda kararlı bir flekilde ilerleyen Çalık Holding, vizyonu do rultusunda 2007 de yeni faaliyet alanlarına yatırım yaparken, kurumsallaflma çalıflmalarını da hızlandırdı. Çal k Holding faaliyet gösterdi i 5 ifl kolunda ulusal pazar n n yan s ra Balkanlar, Orta Do u, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetler'deki giriflim ve yat r mlar n sürdürmüfl, yeni ifl iliflkileri tesis etmifl, yeni ortak giriflimlerde yer alm flt r. Kuruldu u günden beri global ifl iliflkilerine aç k ve dünya pazarlar na eriflme kabiliyeti yüksek bir kurum olan Çal k Holding, bölgesel güç olma stratejisine paralel olarak, 2007 y l nda önemli ve cesur kurumsal kararlar alm fl ve büyüme yol haritas n n yeni rotas n belirlemifltir. Bu eksende Çal k Holding; Finans ifl kolunda faaliyet gösterdi i co rafyada bir güç olmaya ve Türkiye de etkinli ini h zla art rmaya, Enerji ifl kolunda büyük projeler üstlenmenin yan s ra yeni yat r mlar gerçeklefltirerek liderli e oynamaya, nflaat alan nda toplumsal katma de er a rl kl gayrimenkul gelifltirme projelerinde öne ç kmaya odaklanm fl, Cesur bir karar ile y l sonu itibariyle medya sektörüne ad m atmıfltır. 2007'nin sat r bafllar Grubun toplam sat fllar, 2007 y l nda milyon ABD dolar olarak gerçekleflmifltir. Yurtiçi sat fllar 450 milyon ABD dolar olurken, grup flirketlerinin 2007 y l toplam ürün ve hizmet ihracatlar 817 milyon ABD dolar na ulaflm fl, grup sat fllar n n %64 ünü yurtd fl sat fllar oluflturmufltur. fl kollar baz nda incelendi inde, tekstil ifl kolunun toplam sat fllar n n 2007 y l sonunda 492 milyon ABD dolar na, enerji ve telekomünikasyon ifl kollar n n toplam sat fllar n n 461 milyon ABD dolar na, inflaat segmentinin toplam sat fllar n n 171 milyon ABD dolar na, finans ifl kolunun 82 milyon ABD dolar na, pazarlama ve di er ifl kollar toplam n n ise 55 milyon ABD dolar na ulaflt görülmektedir. Çal k Holding in brüt kârı son 5 y lda reel anlamda %40 artarak 2007 y l nda 239 milyon ABD dolar, vergi öncesi kârı ise %51 artarak 121 milyon ABD dolar olarak gerçekleflmifltir. Çal k Holding'in toplam varl klar son 5 y lda reel olarak %133 art fl kaydederek milyon ABD dolar na ulaflm flt r. Çal k Holding ve ifltiraklerinin 2006 y l yat r mlar reel olarak 74 milyon ABD dolar iken 2007 y l için 237 milyon ABD dolar yat r m gerçeklefltirilmifltir. 22

23 ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU 2007 Grubun konsolide özkaynaklar artmaya devam etmifltir: 2006 y l nda 841 milyon ABD dolar olan grubun konsolide özkaynaklar 2007 y l nda %13 artarak 952 milyon ABD dolar na ulaflm fl, 5 y ll k dönemde kaydetti i reel art fl ise %50 olmufltur. Ortalama özkaynak kârl l yeni yat r mlar n etkisiyle 2007 y l faaliyet dönemi için %7 olarak gerçekleflmifltir. Grup flirketleri, global arenadaki geliflmeleri do ru okuyarak, kurumsal stratejilerini ve politikalar n en uygun biçimde tasarlamaya ve bu strateji ve politikalar farkl ifl kollar ndaki faaliyetlerine en h zl flekilde yans tmaya baflar yla devam etmifller; rekabetçi konumlar n güçlendirerek korumufllard r. Tekstil ifl kolunda grup, 2006 y l nda farkl co rafyalarda üretim ve sat fl faaliyetleri gerçeklefltirme stratejisi kapsam nda, h zla artan bir tüketim trendi içinde bulunan Güney Kore, Japonya ve Çin pazarlar n n yüksek kaliteli denim ihtiyac n karfl lamaya yönelik at l mlar gerçeklefltirmifltir. Bu kapsamda Güney Kore'de Çal k Korea Inc. kurulmufl ve faaliyete geçmifltir. Di er taraftan 2006 y l nda temelleri M s r'da at lan konfeksiyon fabrikas 2007 de üretime geçmifltir. Türkiye'nin yan s ra çevre co rafyada da yap lanm fl bulunan Çal k Holding, yüksek büyüme potansiyeli ve kârl l k gördü ü bölgelerde, inflaat sektöründe daha aktif rol almaya odakl d r. Grup bu hedefine uygun olarak yeni ifl gelifltirme çal flmalar na 2007 y l nda tüm h z yla devam etmifl ve Orta Asya, Arap yarımadası ve Afrika gibi farkl co rafyalarda faaliyetlerini sürdürmüfltür. Di er yandan Çal k Holding, inflaat alan nda toplumsal katma de eri yüksek gayrimenkul gelifltirme projelerine a rl k verme stratejisini de uygulamaya bafllam flt r. Bu kapsamda Fener-Balat ve Tarlabafl Kentsel Yenileme projeleri h zla ilerlemektedir. Grubun finans ifl kolundaki genifllemesinin ilk ad m olarak de erlendirilen Banka Kombetare Tregtare'nin (BKT) ço unluk hisselerinin sat n al nmas süreci 2006 y l nda Arnavutluk hükümetinin onay n n sa lanmas ve takiben hisse devrinin gerçekleflmesi ile tamamlanm fl ve geniflleme stratejisi kapsam nda Arnavutluk d fl ndaki ilk flubesi Kas m 2007 de Prifltina-Kosova da aç lm flt r. Çal k-fieker Konsorsiyumu taraf ndan sat n al nan Banka Kombetare Tregtare (BKT), Arnavutluk'un en büyük ikinci bankas d r ve 2006 y l nda dünyaca ünlü The Banker bankac l k sektör dergisi taraf ndan ülkenin en iyi bankas olarak de erlendirilmifltir. Enerji sektöründe lider gruplardan biri olma stratejisiyle önemli at l mlar planlayan ve uygulayan Çal k Holding, özellikle güç sistemleri alan nda Türkiye'nin h zla artan enerji ihtiyac na cevap verecek birçok projeyi 2007 y l ile birlikte hayata geçirmifltir. Grubun Türkmenistan'da yürüttü ü projelerden toplam 883 MW olan 5 adet enerji santralinin yapımı tamamlanm flt r. Çal k Holding, Trans Anadolu Petrol Boru Hatt projesini talyan ENI ile birlikte üstlenmifltir. 555 km'lik boru hatt n n temeli 24 Nisan 2007 de Ceyhan Adana da at lmıfltır. Rus ve Kazak petrollerini Ceyhan'a (Akdeniz) maliyet ve güvenlik aç s ndan çok avantajl bir flekilde ulaflt racak olan petrol boru hatt, Türkiye'deki mevcut altyap ve tesisler ile de güçlü bir sinerji yaratacakt r. Çal k Holding in müflteri piramidine bireysel segmenti ekleyen Bursagaz, kaliteli hizmet yetkinli ini çok k sa sürede ortaya koymufl ve tüketiciye sundu u cazip hizmet ile toplam abone say s nı 2007 itibariyle 600 bine yaklafltırm flt r. Grup, Bursagaz ile Bursa'da elde etti i baflar y baflka illere tafl ma stratejisi kapsam nda 2007 y l n n ilk yar s nda Kayserigaz' al p ve Kayseri ili do al gaz da t m n üstlenerek pekifltirmifltir. Çal k Holding uluslararas arenada çok iyi tan nan, güvenilir ve piyasa itibar yüksek bir flirketler toplulu udur. Bu kimli ine uygun olarak Çal k Holding 2007 y l nda da ENI, IOCL, Parker Drilling, General Electric, Mitsubishi, Krupp Uhde, Voith, Kawasaki, Siemens, EBRD, IFC, EWE, Türk Telekom gibi büyük ve global ifl ortaklar ile olan güçlü ifl iliflkilerini pekifltirerek sürdürmüfltür. Grup uluslararas bankac l k ve finans çevreleriyle de iyi iliflkilerini sürdürmektedir: Çal k Holding 2007 y l n n bafllar nda bir Eurobond ihraç çal flmas gerçeklefltirmifl ve 4,8 kat fazla talep ile buluflmufltur. Bu ve benzeri kredi ifllemleri Çal k markas n n yüksek kredibilitesinin uluslararas alandaki teyidi niteli indedir. Finans d fl sektörlerde faaliyet gösterip uluslararası kredi notuna sahip az say daki flirket gruplar ndan biri olan Çal k Holding'in Fitch Ratings taraf ndan verilen kredi derecesi, 2007 itibariyle B olarak belirlenmifltir. Ayn tarih itibar yla Fitch Ratings, Çal k Holding flirketlerinden Gap Güneydo u Tekstil'in uzun vadeli uluslararası kredi notunu da A(-) olarak belirlemifltir. 23

24 Bafll ca Göstergeler Çal k Holding 2007 y l nda kaydetti i finansal ve operasyonel sonuçlar ile reel büyümeyi sürdürülebilir k labilen az say daki çok sektörlü flirket grupları aras ndaki yerini pekifltirmifltir milyon ABD dolar Grubun 2007 y l nda farklı ifl kollarında kaydetti i satıflların konsolide tutarı milyon ABD dolarını bulmufltur. 952 milyon ABD dolar 2007 holding konsolide özkaynaklar, bir önceki yıla göre %13 artarak 952 milyon ABD dolar na ulaflm flt r. 121 milyon ABD dolar Grubun vergi öncesi kârı 2007 y l nda bir önceki yıla göre %36 artarak 121 milyon ABD dolar na ulaflmıfltır. % y l nda brüt kârl l k oran %19 olarak gerçekleflmifltir. 24

25 ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU 2007 (Bin ABD Dolar ) % change (2003/2007) Toplam Aktifler Dönen Varl klar Özkaynaklar Toplam Net Sat fllar 1, , , Sat fllar n Maliyeti Vergi Öncesi Kâr , Temel Oranlar Brüt Kârl l k (%) 15% 22% 17% 13% 15% Vergi Öncesi Kârl l k (%) 10% 7% 9% 4% 7% Cari Oran (%) 1,01% 1,01% 1,34% 1,25% 1,33% Aktif (Yat r m) Kârl l k Oran (%) 2% 4% 6% 2% 7% Alacak Devir H z 3,3 3,8 3,7 4,2 4,4 Stok Devir H z 3,9 4,3 5,6 5,3 4,4 Borç Devir H z 2,5 2,3 2,3 2,8 3,2 Çal k Holding in toplam aktifleri son 5 y lda %133 reel art fl kaydederek milyar ABD dolar na yükselmifl bulunmaktad r. Finansal yap s giderek güçlenen grubun konsolide özkaynaklar, 2007 y l nda 952 milyon ABD dolar na ulaflm flt r. 25

26 Faaliyet Alanlar Çal k Holding, tüm mekanizmalar ve dinamikleri, kendini çok iyi ifade eden kurumsal bileflkeleri, ifl gelenekleri, sa lam teknolojik ve entelektüel altyap s ve yüksek marka de eri ile faaliyet gösterdi i 5 ana sektörde büyümeye ve baflar ya odaklanm fl küresel bir oyuncudur. Enerji - Telekomünikasyon Büyümede süreklili i yakalayan bir yap lanma 1998 y l nda Çal k Holding bünyesinde kurulan Çal k Enerji, istikrarl ve düzenli bir geliflme göstererek, Çal k vizyonunun en önemli baflar göstergelerinden biri olmufltur. Çal k Grubu, Türkiye ve Türkmenistan baflta olmak üzere, elektrik, petrol, do al gaz ve telekomünikasyon alanlar nda uluslararas faaliyetlerine devam etmektedir. Grup, Bursa ili do al gaz (Bursagaz) da t m n n ard ndan, bu baflar s n Kayseri ili do al gaz (Kayserigaz) da t m nı üstlenerek sürdürmektedir. Trans Anadolu Petrol Boru Hatt projesini de üstlenen Çal k Holding, enerji alan nda varl n uzun y llar öncü olarak sürdürecektir. Çal k Enerji Sanayi ve Ticaret A.fi. Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.fi. Cetel Çal k Enerji ve Telekomünikasyon Hizmetleri A.fi. Çal k Enerji Elektrik Üretim ve Madencilik A.fi. Trans Anadolu Petrol Boru Hatt Sanayi ve Ticaret A.fi. Gap Petrol Gaz thalat ve hracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.fi. Do u Akdeniz Petrokimya ve Rafineri Sanayi ve Ticaret A.fi. Bursagaz Bursa fiehiriçi Do al Gaz Da t m Ticaret ve Taahhüt A.fi. Çal k NTF Elektrik Üretim ve Madencilik A.fi. Gap Elektrik Da t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Çal k Gaz Da t m Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Çal k Maden flletmeleri A.fi. Soma Yap Malzemeleri Madencilik Sanayi ve Ticaret A.fi. Kayserigaz Kayseri Do al Gaz Da t m Pazarlama ve Ticaret A.fi. Ortur Elektrik Üretim ve Ticaret LTD. Vadi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret LTD. Ant Enerji Sanayi ve Ticaret LTD. ALBTelecom SH.A. Eagle Mobile SH.A. CTTelecom SH.A. nflaat - Yat r m Yat r m gücüyle bugünden gelece i infla ediyor Çal k Holding, inflaat sektöründeki faaliyetleri kapsam nda, tekstil ve çeflitli sanayi alanlar na yönelik anahtar teslim üretim tesisleri, konut, hastane, okul, ifl merkezi, sosyal alanlar, yol inflaatlar ve kentsel yenileme projeleri gerçeklefltirmektedir. 26

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Kurumsal Profil Çok çal flmay ilke edinmifl büyük bir aile Temelleri 1981 y l nda at lan Çal k Grubu (Çal k Holding ve ifltirakleri), enerji-telekomünikasyon, finans,

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Çal k Holding. Faaliyet Raporu 2005

Çal k Holding. Faaliyet Raporu 2005 Çal k Holding Faaliyet Raporu 25. y l na girerken Çal k Grubu, odakland sektörlerde giriflimcili iyle ve sayg nl yla tan nan itibarl bir dünya flirketi olma vizyonunu pekifltiren at l mlar gerçeklefltirmektedir.

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 1.478 trilyon TL ye, uluslararas ticaret ve muamelelerden al nan vergiler % 34,6'l k art flla 16.936 trilyon TL'ye, idari harçlar ve ücretler, sanayi d fl arizi sat fllardan

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 14 Aralık 2015 Geçtiğimiz hafta küresel çapta riskten kaçısın etkili olduğu bir hafta oldu. Fed toplantısına ilişkin beklentiler, petrol ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 7 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 Haz Haz 1

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN 19 Aralık 2013 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 12/12 03/13 06/13 07/13 10/13 12/13 FED in açıklamalarına

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları AKENR 28.11.2013 Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji nin 3Ç13 net dönem zararı 59,9 milyon TL oldu. Şirket 3Ç12 de 18,8 milyon TL kar, 2Ç13 te

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Açılış 1,1191 1,5187 120,495 3,0477 1145,82 Yüksek 1,1248 1,5242 120,601 3,0614 1148,34 Düşük 1,1148 1,5157 119,698 3,0291 1128,19 Kapanış 1,1244 1,5174 119,920

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009

GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009 GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesine odaklı bir

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

05.02.2016. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,50% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10%

05.02.2016. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,50% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1103 1,4595 117,885 2,9130 1141,81 35,30 Yüksek 1,1239 1,4668 118,240 2,9264 1157,39 35,79 Düşük 1,1069 1,4529 116,527 2,8895 1139,43 34,15 Kapanış

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD

KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD KARDEMİR A.Ş. 1 2 Dünya Ham Çelik Üretimi KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD 3 2014 Yılı Ürün Cinslerine Göre Ham Çelik Üretimi 2014 Yılı Proses Ham Çelik Üretimi DÜNYA DÜNYA TÜRKİYE TÜRKİYE KAYNAK : DÇÜD 4 Türkiye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ 18 Birinci Bölüm - Türkiye Ekonomisine Bak fl 1. GSMH ve BÜYÜME Türkiye Ekonomisi 2001 y l nda yaflanan krizin derinlefltirdi i ekonomik istikrars zl ktan, 2002

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri OCAK 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 14 Ocak 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı