KRONİK İNSTABİLİTEYE NEDEN OLAN PATOLOJİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRONİK İNSTABİLİTEYE NEDEN OLAN PATOLOJİLER"

Transkript

1 bolum13 4/9/11 2:05 PM Page Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 13- KRON K NSTAB L TEYE NEDEN OLAN PATOLOJ LER 13 KRONİK İNSTABİLİTEYE NEDEN OLAN PATOLOJİLER Tüm gerçekler üç aflamadan geçer; önce alaya al n rlar, sonra kendilerine fliddetle karfl ç k l r ve son olarak ise do ruluklar n n çok aç k oldu u ilan edilir. Arthur Schopenhauer Omurgan n Stabilitesi Omurgada instabilite kavram n ve instabiliteye neden olan patolojileri tan mlamadan önce, omurgan n stabilitesinden bahsetmek faydal olacakt r. Geleneksel görüfllerden biri olan White ve Panjabi nin (1) omurgan n klinik stabilite aç klamas nda; fizyolojik yüklenmeler alt nda omurgan n omurilik veya sinir köklerine zarar vermeyecek kadar yer de ifltirme yetene i olarak tan mlanmaktad r. Ayr ca, yine omurgan n stabilitesi, omurgaya olan yüklenmeye ra men a r veya deformite oluflumunu engelleme kapasitesidir. Stabilitenin var veya yok oldu unu anlamak, yani stabiliteyi tam anlam yla belirlemek güçtür. De iflik durumlara ba l olarak omurga farkl derecelerde stabilite (destek) sa lamaktad r (2). Bu nedenle, omurga stabilitesinin her bir durumda ayr bir flekilde tan mlanmas gerekmektedir. Omurgada stabiliteyi sa layan oluflumlar; faset eklemler, vertebra korpusu, anterior ve posterior longitudinal ligamanlar, intervertebral sa l kl disk, anulus, ligamentum flavum, suprasinöz ve interspinöz ligamanlar ve paravertebral adalelerdir. Bunlar n, omurga stabilitesi üzerine farkl oranlarda etkileri bulunmaktad r. Gerçeklefltirilen baz biyomekanik çal flmalarda, omurgan n posterior elemanlar n n omurga stabilitesine katk lar ve önemi vurgulanm flt r (3-7). Adams ve Hutton (4), hem sagital translasyonun engellenmesinde hem de omurga stabilitesinin sa lanmas nda omurgadaki de iflik yap lar n yüzdesel olarak oranlar n belirlemifllerdir. Bozulmam fl faset kapsülleri % 39, bozulmam fl disk ve anulus % 29, supraspinöz ve interspinöz ligamanlar % 19 ve ligamentum flavum % 13 oran nda stabiliteye katk da bulunmaktad r. Cusick ve arkadafllar n n (7) yapt klar di er bir çal flmada; faset eklemlerin, posterior yumuflak doku ve ligaman yap lar ndaki bozulmalar n disk, anterior longitudinal ligamanlar, posterior longitudinal ligamanlar ve anulusun üzerinde oluflan stresi artt rd ve bu durumun da klinik ve radyolojik instabilite ile birlikte a r ya yol açabildi i gösterilmifltir. Bu çal flmalarda görüldü ü gibi, posterior elemanlar n instabilite oluflumu üzerine önemli etkileri vard r. Omurga stabilitesinin varl n veya yoklu unu belirlemede birçok instabilite tan mlama flemalar kullan lmaktad r. Omugadaki stabilite ve yap sal bütünlük tan mlan rken, genellikle kolon kavram kullan lmaktad r. Kolon kavram üzerine gelifltirilen tan mlamalar Louis, Bailey, Holdsworth, Kelly -Whitesides ve Denis taraf ndan kullan lm flt r. Günümüzde en yayg n kullan lan Denis in üç kolon teorisi, Louis nin (8-12) tan mlad üç kolon teorisi gelifltirilerek uygulanm flt r. Denis in gelifltirdi i üç kolon teorisi; Louis nin üç kolon teorisinde oldu u gibi sadece aksiyel yüklenme ile iliflkili olan omurgan n çökmesini de erlendirmeye de il, ayn zamanda omurgadaki travman n distraksiyon, fleksiyon ve ekstansiyon k s mlar n n de- erlendirilmesine de yard mc olmaktad r. Denis in üç kolon teorisi, iki kolon teorilerinin üzerine orta kolon kavram n eklemifltir. Nötral aksis, vertebra korpusunun orta-arka k sm nda longitudinal planda bulunmakta ve aksiyel yüklenmelerin önemli bir k sm n tafl yan omurga bölümünü oluflturmaktad r. Bu bölüm, Denis in orta kolonudur ve genellikle sagital planda rotasyonun anl k ekseni nötral aksis içindedir (13) (fiekil 1).

2 bolum13 4/9/11 2:05 PM Page fiekil 1: Denis in üç kolon teorisi görülmektedir. Omurgan n nstabilitesi Omurga instabilitesini tan mlamak, oldukça zordur. nstabilite; radyolojik olarak görülürken, klinik olarak asemptomatik olabildi i gibi tam tersi de olabilmektedir yani klinik olarak belirgin instabilite bulgular varken radyolojik olarak belirgin bir bulgu al namayabilmektedir (14). Panjabi ve arkadafllar (15), çal flmalar nda omurga instabilitesini omurgan n nöral elemanlara bafllang çta veya daha sonra oluflabilecek hasar engellemede yetersiz kalma ve yap sal de iflikliklere ba l geliflen a r ya ve deformitelere karfl çaresiz olma durumu fleklinde belirtmifllerdir. Lomber omurgada fonksiyonel spinal ünitede normal bütünlü ün kayb segmental instabiliteye yol açabilmektedir. Frymoyer (16), segmental instabiliteyi spinal hareket sertli inin kaybolmas flekilde tan mlam flt r. Frymoyer e göre, segmental instabilitede hareket segmenti normal yap larda görülenden daha fazla yer de ifltirmekte, bunun sonucunda ilerleyici deformite ve risk alt nda olan nörolojik yap lar ile beraber a r l bir tablo karfl m za ç kmaktad r. Lomber omurgada bütünlü ün bozulmas, dejeneratif diskojenik a r ya yol açabilmektedir (14). Disk dejenerasyonu ile iliflkili instabilite ilk olarak Knutsson (17) taraf ndan tan mlanm flt r. Knutsson, disk dejenerasyonu ile beraber direkt grafilerde anormal fleksiyon-ekstansiyon translasyonunu tan mlam flt r. Buradaki instabilitenin, fleksiyon-ekstansiyon radyografilerinde sagital kayman n 3 mm den daha büyük oldu u durumlarda görüldü ü bildirilmifltir. Segmental spinal instabiliteleri Frymoyer (18,19) s n fland rm fl; primer instabilite ve sekonder segmental instabilite olarak ikiye ay rm flt r. Frymoyer in orijinal olarak tan mlad bu s n flamada, primer instabilite daha önce herhangi bir cerrahi giriflim geçirmemifl olan hastalarda görülmektedir. Bu guruba dejeneratif disk hastal, dejeneratif spondilolistezis ve dejeneratif skolyotik deformiteler girmektedir. Yine, bu tip instabilitelerde görülen translasyonel instabiliteyi hastan n semptomlar ile iliflkilendirmek güç olmaktad r. Bu yüzden Frymoyer (14,20), bu tip instabilitelerde cerrahi olarak agresif davranmamak, yap lan yo un fizik tedavi programlar na ra men hastan n ilerleyici deformitesi ve klinik olarak bozulma gözlenmesi durumunda ancak füzyon cerrahisini önermifltir. Yine, cerrahi karar öncesi sagital kayman n 4-5 mm den daha fazla olmas gerekti ini bildirilmifltir. Sekonder segmental instabiliteyi ise, herhangi bir cerrahi giriflimden sonra kazan lm fl bir problem olarak tan mlam fl ve bu durumu oluflturan nedenleri üç k sma ay rm flt r: Disk cerrahisi sonras oluflan instabilite, nterbody füzyon sonras oluflan instabilite (bunu füzyon sonras geliflen psödoartroza ba lam flt r), Kemonükleolisis sonras oluflan instabilite (yap lm fl çal flmalarda kemonükleolisis ifllemi ile standart diskektomi aras nda klinik sonuçlar aras nda belirgin bir fark olmad ndan diskektomi sonras instabilite gibi düflünmüfltür). Diskojenik a r n n patolojisi ve dejeneratif instabilite; Kirkaldy-Willis ve Farfan (21) taraf ndan tan mlanm fl olup, segmental stabilitedeki minimal de iflikliklerin major disfonksiyona yol açabilece i kabul edilmifltir. Kirkaldy-Willis ve Farfan, dejeneratif sürecin; disfonksiyon evresi, instabilite evresi ve restabilizasyon evresi olmak üzere üç faz oldu unu ileri sürmüfllerdir. Disfonksiyon evresinin karakteristik özelliklerini; nükleusun dejenerasyonu, anüler y rt klar ve faset eklem patolojileri oluflturmaktad r. nstabilite evresinde ise, posterior faset eklemlerin ve ligamanlar n gevflemesi, disk mesafesinin azalmas ve segmental hareketin artmas göze çarpan özellikleri oluflturmaktad r. nstabilite evresini, restabilizasyon evresi izlemektedir. Bu aflamada göze çarpan belirgin patolojiler, disk içindeki kollajenin artmas d r. Bunun sonucu, diskin s v miktar n n azalmas ile birlikte elastikiyetini kaybetti i görülmektedir. Yine, bu evrede faset hipertrofisi ve osteofit formasyonu oluflmufltur. Bu son evre foraminal ve santral spinal stenoz olarak karfl - m za ç kabilmektedir (22).

3 bolum13 4/9/11 2:05 PM Page Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 13- KRON K NSTAB L TEYE NEDEN OLAN PATOLOJ LER Akut ve Kronik nstabilite Benzel, daha sonralar omurgan n instabilitesini akut instabilite ve kronik instabilite olarak s n fland rm fl (Tablo 1); akut ve kronik instabiliteyi de iki alt guruba ay rm flt r. Bu bölümde, kronik instabilite ayr nt l olarak de erlendirildi i için akut instabiliteden k saca bahsetmek yerinde olacakt r. Benzel e göre, akut instabilite belirgin ( aflikâr / overt ) ve s - n rl ( limited ) instabilite olmak üzere iki alt gruba ayr lm flt r. Belirgin ve s n rl instabilite, akut travma sonras görülebildi i gibi omurgan n tümör ve enfeksiyon ile tutulumu sonras da görülebilmektedir. Belirgin instabilitede omurga bütünlü ünün aniden bozulmas söz konusudur. Belirgin instabilite en yayg n flekilde travma veya bir cerrahi giriflimi takiben oluflmaktad r. Bazen de ilerlemifl bir dejeneratif hastal k veya enfeksiyonu takiben de oluflabilmektedir. Belirgin instabilitede, omurga bütünlü ü tamamen bozulmufltur ve bu tip instabilitede hem ön kolon ve orta kolon hem de arka elemanlar içeren posterior kolon bütünlü ü bozulmufltur. Yani, bu tür instabilitelerde üç kolon da bozulmufltur. Aflikâr veya overt olarak da adland r lan belirgin instabilitenin de erlendirilmesinde, manyetik rezonans (MR) görüntüleme yararl olabilmektedir çünkü posterior yumuflak doku yaralanmalar en iyi flekilde MR ile de erlendirebilmektedir. Bu de erlendirme spinal cerrahlar n, cerrahi giriflim karar nda yol gösterici olacakt r. S n rl instabilitede ise, ya ön kolonda ya da arka kolonda omurga bütünlü ü bozulmufltur, sa lam kalan kolon omurgay desteklemektedir. Bu tür instabilitede MR görüntüleme, tan ya yard mc olmaktad r. Tedavide genelde konservatif kal nmakta, dekompresyon gerekiyor veya kronik instabilite için önemli oranda bir risk söz konusu ise, cerrahi giriflim endikasyonu olabilmektedir. Tablo 1: Benzel in (13) instabilite s n flamas. Akut instabilite Belirgin instabilite ( overt instability ) S n rl instabilite ( limited instability ) Kronik instabilite ( chronic instability ) Yavafl ilerleyen instabilite ( glacial instability ) Disfonksiyonel segmental hareket ( dysfunctional segmental motion ) fiekil 2: Yetmifl dört yafl nda kad n hasta, kronik yavafl ilerleyen instabiliteye örnek olarak, yan grafide dejeneratif spondilolistetik deformite ve lumbosakral AP grafide dejeneratif lomber skolyoz görülmektedir.

4 bolum13 4/9/11 2:05 PM Page Kronik nstabilite Tipleri ve Neden Olan Patolojik Durumlar Benzel (13), kronik instabiliteyi yavafl ilerleyen instabilite ( glacial instability ) ve disfonksiyonel segmental hareket ( dysfunctional segmental motion ) olarak iki gruba ay rm flt r. Yavafl lerleyen nstabilite Akut, ani ilerleme riski olmayan ve belirgin bir instabilite de il, kronik bir instabilitedir. Bu tür instabilitede kifotik, skolyotik ve translasyonal deformiteler h zl ilerleme riskine sahip de illerdir, fakat bir buzulun hareketinde oldu u gibi deformitenin ilerlemesi kademeli olarak gerçekleflmektedir (23) (fiekil 2). Zira, önemli d fl güçler deformitenin ani hareketine ve ilerlemesine izin vermemektedir (23). Buradaki durum, felaket getirecek boyutta, omurga bütünlü ünü de ciddi derecede bozmamaktad r. Akut yumuflak doku yaralanmas na dair bir bulgu, yavafl ilerleyen instabilitelerde olmad için MR görüntülemeleri cerrahlara bu noktada yard mc olmamaktad r. Belli periyotlarda çekilen direkt radyografiler genellikle aylar veya y llar içinde geliflen deformitenin ilerlemesini görünür k labilmektedir. Bu tip instabilitede ilerleyici deformite; translasyonal, rotasyonal ve aç sal olmak üzere üç formda oluflabilmekte ve bunlar n biri, birkaç veya hepsi bir arada karfl m za ç kmaktad r. Yavafl ilerleyen instabiliteye; spondiloz, travma, tümör, enfeksiyon ve konjenital defektler neden olabilmektedir. Bu tip instabilitenin en yayg n görülen flekli dejeneratif, istmik veya iatrojenik tipte olabilen lomber spondilolistezis tir (fiekil 3). Spondilolisteziste bazen ilerleyici deformite ile birlikte afl r bir segmental hareketlilik de söz konusu olabilmektedir. Bu tür bir durum görüldü ünde, burada yavafl ilerleyen instabilite ile birlikte disfonksiyonal segmental hareketin de varl ndan söz edilebilmektedir. fiekil 3: Elli yafl nda kad n hasta, son iki y ld r ilerleyerek artan bel ve sa bacak a r s ndan yak nmaktad r. T2 a rl kl sagital MR görüntülemede; a) Lomber dördüncü ve beflinci (L4-L5) omur mesafesinde dejeneratif spondilolistezis, b) Hastan n lateral lumbosakral grafide L4-L5 spondilolistezisi görülmektedir.

5 bolum13 4/9/11 2:05 PM Page Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 13- KRON K NSTAB L TEYE NEDEN OLAN PATOLOJ LER Tümör, enfeksiyon, travma veya omurgada deformasyona neden olan omurgan n dejeneratif hastal klar nda belirgin instabilite hemen her zaman oluflmamakta, fakat bu tür durumlarda omurgan n stabilitesi bozulabilece i için ilerleyici deformasyon ve yavafl ilerleyen instabilite görülmektedir. Yavafl ilerleyen instabilitelere disfonksiyonal segmental hareket efllik etmiyorsa, dinamik lumbosakral direkt grafilerde afl r bir hareketlilik görülmeyebilmektedir. Bu tür instabilitede deformite çok yavafl geliflti- inden dolay dinamik grafilerde hiçbir hareketlilik görmeyebilmektedir, ancak bu durum instabilitenin yok oldu u anlam na gelmemektedir. Yukar da aç kland gibi, yavafl ilerleyen deformiteler ve bu tür kronik instabilitelerde ancak hastalar n periyodik olarak takibi ve radyografik incelemeleri ile tan konulabilmektedir. Disfonksiyonal Segmental Hareket Omurga kökenli a r ya neden olan dejeneratif disk hastal (disk mesafesi) veya omurga cismindeki dejeneratif de ifliklikler, tümör veya enfeksiyon ile iliflkili olan instabilitenin bir türü olarak tan mlanmaktad r (13). Disfonksiyonal segmental hareket; omurga bütünlü ünü tamamen bozan belirgin bir instabilite durumu olmad gibi, ilerleyici bir deformite durumu da de ildir. Fakat yavafl ilerleyen instabilitenin görüldü ü ço u hastada, ayn zamanda disfonksiyonal segmental hareketin görülebilece i de düflünülmektedir. nstabilitenin bu türü, mekanik instabilite olarak adland r lmaktad r. Bu tür instabilitelerde karakteristik bir a r durumu vard r, a r derin ve st rap vericidir. Buradaki a r n n özelli i hareket ile artmakta, istirahat ile azalmaktad r. nstabilitenin bu özelli i, tan koydurucudur. Bu instabilitelerde anormal segmental hareketin varl, fleksiyon ve ekstansiyon grafilerinde gösterilmekte ve tan ya yard mc olabilmektedir (24-26). Ayr ca MR görüntülemede düz bel deformitesi, disk yüksekli inde azalma, omurga kanal içine taflma, disk herniasyonu ve Modic de ifliklikler gibi dejenerasyonun tüm bulgular n n hepsi veya birkaç bir arada görülebilmektedir (fiekil 4). Sonuç olarak, kronik instabiliteye neden olan patolojiler; omurgan n dejeneratif hastal klar (lomber dejeneratif disk hastal, lomber spondiloz, dejeneratif spondilolistezis ve dejeneratif skolyoz), lomber konjenital defektler, travma, enfeksiyon ve tümörlerdir. Kronik instabilite durumu, omurgan n bütünlü ünü bozan belirgin instabiliteden ayr bir durumdur. Tan ve tedavisi, akut ve belirgin instabiliteye göre farkl l klar gösterir. Omurga cerrahisinde yeni cerrahi yaklafl mlar olarak karfl m za ç kan ve günümüzde bu konuda yo un biyomekanik ve klinik çal flmalar n yap ld hareketi koruyan cerrahilerin yan s ra anterior ve posterior dinamik sistemler, lomber omurgan n kronik instabilitesine neden olan patolojilerin tedavisinde umut verici alternatif bir cerrahi tedavi yöntemi olarak yerini almaktad r. fiekil 4: Elli iki yafl nda erkek hasta, son üç y ld r bel a r s ndan; son iki ayd r her iki bacak a r s ndan yak nmaktad r. Lomber sagital manyetik rezonans (MR) görüntülemede, L4-L5 seviyesinde dejeneratif disk hastal (k rm z koyu ok), disk herniasyonu (k rm z ince ok), Modic de ifliklikler (k rm z küçük ok) ve düz bel deformitesi görülmektedir.

6 bolum13 4/9/11 2:05 PM Page KAYNAKLAR 1- White AA, Panjabi MM: Clinical biomechanics of the spine, (2nd ed). Philadelphia, Lippincott, 1990, pp Panjabi MM, Lydon C, et al: On the understanding of clinical instability. Spine 19: , Posner I, White AA, Edwards WT, et al: A biomechanical analysis of the clinical stability of the lumbar and lumbosacral spine. Spine 7:374, Adams MD, Hutton WC: The mechanical function of the lumbar apophyseal joints. Spine 8: , Adams MD, Hutton WC, Stott J: The resistance to flexion of the lumbar intervertebral joint. Spine 5:245, Lorenz M, Patwardhan A, Vanderby R: Load bearing characteristics of lumbar facets in normal and surgically altered spinal segments. Spine 8:122, Cusick JF, Yoganandan N, Pintar FA, et al: Biomechanics of sequential posterior lumbar surgical alterations. J Neurosurg 76: , Bailey RW: Fractures and dislocations of the cervical spine: Orthopedic and neurological aspects. Postgrad Med 35: , Denis F: The three-column spine and its significance in the classification of acute thoracolumbar spine injuries. Spine 8: , Holdsworth FW: Fractures, dislocations and fracture-dislocations of the spine. J Bone Joint Surg 52A: , Kelly RP, Whitesides TE: Treatment of lumbodorsal fracture-dislocations. Ann Surg 167: , Louis R: Spinal stability as defined by the three-column spine concept. Anat Clin 7:33-42, Benzel EC: Stability and instability of the spine: Biomechanics of spine stabilization. New York, Thime, Copyright by AANS, 2001, pp Haid RW, Dickman CA: Instrumentation and fusion for discogenic disease of the lumbosacral spine. Neurosurgery Clinics of North America 4(1): , Panjabi MM, Pope MH: Biomechanical definitions of spinal instability. Spine 10: , Frymoyer JW: Radiculopathies: Lumbar disc herniations and recess stenosis-patient selection, predictors of success and failure and nonsurgical treatment options. In Frymoyer JW (ed): The adult spine. New York, Raven Press, 1991, pp Knutsson F: The instability associated with disc degeneration in the lumbar spine. Acta Radiol 25: , Frymoyer JW: Segmental instability. In Frymoyer JW (ed): The adult spine. New York, Raven Press, 1991, pp Frymoyer SW, Selby DK: Segmental instability: Rationale for treatment. Spine 10: , Fidler MW, Plasmans CM: The effect of four types of support on the segmental mobility of the lumbosacral spine. J Bone Joint Surg 65(A): , Kirkaldy-Willis WH, Farfan HF: Instability of the lumbar spine. Clinical Orthop Relat Res 165: , Herzog RJ: Magnetic resonance imaging of the spine. In Frymoyer JW (ed): The adult spine. New York, Raven Press, 1991, pp Benzel EC: Biomechanics of lumbar and lumbosacral spine fracture. In Rea GL, Miller CA (eds): Spinal trauma: Current evaluation and management. Park Ridge, IL, American Association of Neurological Surgeons, 1993, pp Pennal G, Conn G, et al: Motion studies of the lumbar spine: A preliminary report. J Bone Joint Surg 54B: , Stokes IA, Wilder DG, et al: Assesment of patients with low back pain by biplanar radiographic measurement of intervertebral motion. Spine 6: , Tanz S: Motion of the lumbar spine: A roentgenologic study. AJR 69: , 1953.

ÂŞİKAR (OVERT) İNSTABİLİTE İLE KRONİK İNSTABİLİTE ARASINDAKİ FARKLAR VE BU FARKLARIN TEDAVİYE YANSIMASI

ÂŞİKAR (OVERT) İNSTABİLİTE İLE KRONİK İNSTABİLİTE ARASINDAKİ FARKLAR VE BU FARKLARIN TEDAVİYE YANSIMASI bolum5 4/8/11 3:19 PM Page 58 58 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 5- Afi KÂR (OVERT) NSTAB L TE LE KRON K NSTAB L TE ARASINDAK FARKLAR VE BU FARKLARIN TEDAV YE YANSIMASI 5 ÂŞİKAR

Detaylı

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü KONJENİTAL İdiopatik Akandroplastik

Detaylı

LOMBER D SK DEJENERASYONU

LOMBER D SK DEJENERASYONU bolum2 4/8/11 12:10 PM Page 26 26 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 2- LOMBER DİSK DEJENERASYONU 2 LOMBER D SK DEJENERASYONU Yanl fl bir argüman n ilac, daha iyi bir argümand r; fikirlerin

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları (posterior yaklaşım) Dr.Hakan BOZKUŞ Konuşma Konusu Torakolomber Bileşke T11-L1 Kostavertebral ligaman İnterkostal adale İntertransvers adale Kuadratus lumborum Anterior

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

LOMBER POSTERİOR HİBRİD DİNAMİK STABİLİZASYON VE FÜZYON SİSTEMLERİ Doç. Dr. hsan SOLARO LU - Doç. Dr. M. Özerk OKUTAN

LOMBER POSTERİOR HİBRİD DİNAMİK STABİLİZASYON VE FÜZYON SİSTEMLERİ Doç. Dr. hsan SOLARO LU - Doç. Dr. M. Özerk OKUTAN bolum33 4/13/11 7:36 PM Page 344 344 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 33 LOMBER POSTERİOR HİBRİD DİNAMİK STABİLİZASYON VE FÜZYON SİSTEMLERİ Bilgi ermiflleri olmak elinizden gelmiyorsa,

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ 1. Semptom ve Bulguların toplanması, 2. Olası Tanının belirlenmesi, 3. Yardımcı tanı yöntemleri ile tanının doğrulanması, 4. Bilimsel olarak ispatlanmış

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Anatomisi Boyun Anatomisi Omurganın en hareketli parçasıdır. Karotis, vertebral arter, omurilik ve spinal sinirleri

Detaylı

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i Elastik kumafltan yap lan bilekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Önden welcrolarla ayarlan r. Bileklik ayak ölçülerine uyum sa layacak

Detaylı

SPİNAL TRAVMA. Dr. Cem Çallı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı

SPİNAL TRAVMA. Dr. Cem Çallı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı SPİNAL TRAVMA Dr. Cem Çallı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı SPİNAL TRAVMA Yılda 5 / 100.000 Genç erkeklerde sık (16-25 yaş) Etiyoloji: 1-Trafik kazaları

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü AMERİKAN HASTANESİ Embriyoloji Tüm vertebral kolon 44 mesodermal somatomerden oluşur

Detaylı

LOMBER FÜZYONSUZ (NONFÜZYON) CERRAHİDE HASTA SEÇİMİ

LOMBER FÜZYONSUZ (NONFÜZYON) CERRAHİDE HASTA SEÇİMİ bolum29 4/10/11 5:00 PM Page 310 310 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 30 LOMBER FÜZYONSUZ (NONFÜZYON) CERRAHİDE HASTA SEÇİMİ Beyaz ku ular tek tek gözleyip Tüm ku ular beyazd r dersek,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Yetişkinde Gergin Omurilik Sendromu ve Eşlik Eden Toraks Deformitesi Gergin omurilik, klinik bir durumdur ve zemininde sebep olarak omuriliğin gerilmesi sonucu

Detaylı

TRANS ZYONEL VERTEBRA T PLER LE D SK DEJENERASYONUNUN L fik S THE RELATIONSHIP BETWEEN TYPES OF TRANSITIONAL VERTEBRAE AND DISC DEGENERATION

TRANS ZYONEL VERTEBRA T PLER LE D SK DEJENERASYONUNUN L fik S THE RELATIONSHIP BETWEEN TYPES OF TRANSITIONAL VERTEBRAE AND DISC DEGENERATION ARAfiTIRMA Ege Fiz T p Reh Der 2001; 7 (1-2): 45-49 TRANS ZYONEL VERTEBRA T PLER LE D SK DEJENERASYONUNUN L fik S THE RELATIONSHIP BETWEEN TYPES OF TRANSITIONAL VERTEBRAE AND DISC DEGENERATION Özlem BAYSAL

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

DERLEME REVIEW ARTICLE

DERLEME REVIEW ARTICLE DERLEME 14 / Özel Sayı 1 / 2011 (101-106) 14 / Suppl 1 / 2011 (101-106) Alpaslan ŞENKÖYLÜ OMURGA OSTEOARTRİTİNDE KİME, HANGİ CERRAHİ, NE ZAMAN? CERRAHİ UYGULAMALARIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI ÖZ Omurga

Detaylı

ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR

ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR 1. Koç K: Spinal yaralanmalar ve hasta transportu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı ve Kayseri Sağlık Müdürlüğü ''Mezuniyet

Detaylı

SERVİKAL ORTEZLER. Dr.Hakan BOZKUŞ. VKV Amerikan Hastanesi

SERVİKAL ORTEZLER. Dr.Hakan BOZKUŞ. VKV Amerikan Hastanesi SERVİKAL ORTEZLER Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi Burma (Padaung) Kullanım Amacı 1. Ağrıyı azaltmak 2. Boyun hareketlerini kısıtlamak 1. Cerrahi öncesi 2. Cerrahi sonrası 3. Hasta transportunda

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Bel Omurgası Ölçümler Sagital Boyutlar LOMBER SPİNAL KANAL DARLIĞI - TANIMI 01.03.2015 DEJENERATİF SPİNAL STENOZ VE İNSTABİLİTE ARNOLDİ TANIMI

Bel Omurgası Ölçümler Sagital Boyutlar LOMBER SPİNAL KANAL DARLIĞI - TANIMI 01.03.2015 DEJENERATİF SPİNAL STENOZ VE İNSTABİLİTE ARNOLDİ TANIMI L1 19.5 mm DEJENERATİF SPİNAL STENOZ VE İNSTABİLİTE L2 15.5 mm L3 13 mm L4 12.5 mm L5 14.5 mm LOMBER SPİNAL KANAL DARLIĞI - TANIMI C.C. Arnoldi ve arkadaşlarının meşhur lomber spinal stenoz tanımı: Spinal

Detaylı

DİNAMİK STABİLİZASYON VE SPOR

DİNAMİK STABİLİZASYON VE SPOR 16bolum 4/9/11 5:31 PM Page 172 172 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 16- DİNAMİK STABİLİZASYON VE SPOR 16 DİNAMİK STABİLİZASYON VE SPOR Doç. Dr. Olcay ESER- Prof. Dr. Ali Fahir ÖZER

Detaylı

LOMBER DEJENERATİF DİSK HASTALIĞINDA KRONİK İNSTABİLİTE VE FÜZYON CERRAHİSİ

LOMBER DEJENERATİF DİSK HASTALIĞINDA KRONİK İNSTABİLİTE VE FÜZYON CERRAHİSİ bolum20.qxp 4/9/11 7:17 PM Page 202 202 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 20- LOMBER DEJENERAT F D SK HASTALI INDA KRON K NSTAB L TE VE FÜZYON CERRAH S 20 LOMBER DEJENERATİF DİSK

Detaylı

LOMBER OMURGANIN VE LOMBER D SK N B YOMEKAN

LOMBER OMURGANIN VE LOMBER D SK N B YOMEKAN bolum3 4/8/11 1:04 PM Page 34 34 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 3 LOMBER OMURGANIN VE LOMBER D SK N B YOMEKAN Düflünme zihnin ifli, hayal ise zevkidir. Düflünme yerine hayal etmek,

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Torakolomber Patlama K r klar nda Cerrahi Tedavi: 35 Olgunun Retrospektif De erlendirilmesi

Torakolomber Patlama K r klar nda Cerrahi Tedavi: 35 Olgunun Retrospektif De erlendirilmesi Araştırma Torakolomber Patlama K r klar nda Cerrahi Tedavi: 35 Olgunun Retrospektif De erlendirilmesi Surgical Treatmant of Thoracolumbar Burst Fractures: A Retrospective Evaluation of 35 Cases ÖZ AMAÇ:

Detaylı

B-6 Yün Elastik Dirseklik

B-6 Yün Elastik Dirseklik B-6 Yün Elastik Dirseklik Elastik kumafltan yap lan dirsekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Dirseklik vücut ölçülerine uyum sa layacak flekilde 5 de iflik ölçüde imal

Detaylı

TORAKOLOMBER OMURGA KIRIKLARI FRACTURES OF THORACOLUMBAR SPINE

TORAKOLOMBER OMURGA KIRIKLARI FRACTURES OF THORACOLUMBAR SPINE The Journal of Turkish Spinal Surgery 2008; 19 (1): 55-64 DERLEME / REVIEW ARTICLE TORAKOLOMBER OMURGA KIRIKLARI FRACTURES OF THORACOLUMBAR SPINE Mert Ç FTDEM R* ÖZET: Omurga k r klar tüm omurga içinde

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS NEDİR? Omurga, omur adı

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Çocuklarda dirsek ç k na efllik eden medial epikondil k r klar n n tedavisi

Çocuklarda dirsek ç k na efllik eden medial epikondil k r klar n n tedavisi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2005;39(4):334-340 Çocuklarda dirsek ç k na efllik eden medial epikondil k r klar n n tedavisi Treatment of medial epicondyle fractures

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

FÜZYON CERRAHİSİNİN DEZAVANTAJLARI, OLASI KOMPLİKASYONLARI VE TEDAVİSİ Dr. Tuncay KANER

FÜZYON CERRAHİSİNİN DEZAVANTAJLARI, OLASI KOMPLİKASYONLARI VE TEDAVİSİ Dr. Tuncay KANER 21bolum.qxp 4/9/11 7:22 PM Page 210 210 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 21- FÜZYON CERRAH S N N DEZAVANTAJLARI, OLASI KOMPL KASYONLARI VE TEDAV S 21 FÜZYON CERRAHİSİNİN DEZAVANTAJLARI,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

POSTERİOR PERKÜTAN TRANSPEDİKÜLER LOMBER DİNAMİK STABİLİZASYON Dr. Erdinç ÖZEK - Dr. Murat COfiAR

POSTERİOR PERKÜTAN TRANSPEDİKÜLER LOMBER DİNAMİK STABİLİZASYON Dr. Erdinç ÖZEK - Dr. Murat COfiAR bolum30 4/10/11 4:58 PM Page 318 318 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 31- POSTERİOR PERKÜTAN TRANSPEDİKÜLER LOMBER DİNAMİK STABİLİZASYON 31 POSTERİOR PERKÜTAN TRANSPEDİKÜLER LOMBER

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

SERVİKAL İNTERNAL FİXASYON VE FÜZYON AMACI İLE İNTERBODY KAFES'LERİN KULLANIMININ KLİNİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SERVİKAL İNTERNAL FİXASYON VE FÜZYON AMACI İLE İNTERBODY KAFES'LERİN KULLANIMININ KLİNİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 53, Sayı 4, 2000 271-276 SERVİKAL İNTERNAL FİXASYON VE FÜZYON AMACI İLE İNTERBODY KAFES'LERİN KULLANIMININ KLİNİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayhan Attar* Şükrü

Detaylı

SPONDİLOLİSTEZİS VE CERRAHİ TEDAVİSİ

SPONDİLOLİSTEZİS VE CERRAHİ TEDAVİSİ SPONDİLOLİSTEZİS VE CERRAHİ TEDAVİSİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Spondilolistezis İlk defa 1772 yılında Herbiniaux un yaptığı zor doğum ile tanımlanıyor

Detaylı

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD Omurga Girişimleri Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD ENDİKASYONLAR VERTEBRA DİSKOPATİ DEJENERATİF VERTEBROPLASTİ

Detaylı

ANTERİOR, POSTERİOR DİNAMİK SİSTEMLER VE AVANTAJLARI, DEZAVANTAJLARI Dr. Ahmet Levent AYDIN

ANTERİOR, POSTERİOR DİNAMİK SİSTEMLER VE AVANTAJLARI, DEZAVANTAJLARI Dr. Ahmet Levent AYDIN bolum31 4/10/11 4:57 PM Page 326 326 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 32- ANTERİOR, POSTERİOR DİNAMİK SİSTEMLER VE AVANTAJLARI, DEZAVANTAJLARI 32 ANTERİOR, POSTERİOR DİNAMİK SİSTEMLER

Detaylı

KİFOZ. Prof. Dr. Necdet Altun. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

KİFOZ. Prof. Dr. Necdet Altun. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİFOZ Prof. Dr. Necdet Altun Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Vücut ağırlık merkezi, ayakta duran bir insanda, kulak, omuz başı, lomber vertebralar,

Detaylı

Çocuklarda humerus medial epikondil k r klar nda orta dönem tedavi sonuçlar

Çocuklarda humerus medial epikondil k r klar nda orta dönem tedavi sonuçlar Eklem Hastal klar ve Cerrahisi Joint Dis Rel Surg Joint Diseases and Related Surgery Çal flma - Araflt rma / Original Article 2007;18(2):47-51 Çocuklarda humerus medial epikondil k r klar nda orta dönem

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 COLUMNA VERTEBRALİS 2 COLUMNA VERTEBRALİS 1) Columna vertebralis pelvis üzerine merkezi olarak oturmuş bir sütuna benzer ve destek vazifesi görerek vücudun dik durmasını

Detaylı

Bel Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Bel Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Bel Ağrıları Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. BEL AĞRISI 19-45 yaşları arasında günlük yaşam faaliyetlerini sınırlayan en önemli sebeplerden biridir. İş gücü kaybı açısından üst solunum

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Temel Eğitim Programı (STEP) 5. Dönem, II.

Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Temel Eğitim Programı (STEP) 5. Dönem, II. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Temel Eğitim Programı (STEP) 5. Dönem, II. Modül 28-31 Mayıs 2015 Trabzon 28 Mayıs 2015 Perşembe 14:00-18:00 KAYIT VE

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DİNAMİK ENSTRÜMENTASYONLARIN RADYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ Dr. Zeynep ÜNAL

DİNAMİK ENSTRÜMENTASYONLARIN RADYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ Dr. Zeynep ÜNAL bolum11 4/9/11 1:24 PM Page 122 122 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 11 DİNAMİK ENSTRÜMENTASYONLARIN RADYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ nsanlar dünyan n düz oldu una inand klar zamanlarda

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Spinal Enfeksiyonlar -Ortopedik Yaklaşım- Doç.Dr. Güney Yılmaz SÜTF Ortopedi ve Travmatoloji AD

Spinal Enfeksiyonlar -Ortopedik Yaklaşım- Doç.Dr. Güney Yılmaz SÜTF Ortopedi ve Travmatoloji AD Spinal Enfeksiyonlar -Ortopedik Yaklaşım- Doç.Dr. Güney Yılmaz SÜTF Ortopedi ve Travmatoloji AD Akış Epidemioloji-patogenez Görüntüleme-ayırıcı tan Piyojenik-tbc-brucella Biyopsi Tedavi Konservatif tedavi

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Tanım Omurganın lateral eğriliğine skolyoz adı verilir. Ayakta çekilen grafilerde bu eğriliğin 10 o nin üzerinde olması skolyoz olarak kabul edilir. Bu derecenin

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

LOMBER SPİNAL KOLONDA DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI

LOMBER SPİNAL KOLONDA DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI bolum10 4/8/11 7:13 PM Page 108 108 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 10 LOMBER SPİNAL KOLONDA DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI Dikkatsizce yap lan de iflim tehlikelidir, fakat as l tehlike

Detaylı

O-11A El Bilek Ateli Anatomik

O-11A El Bilek Ateli Anatomik O-6 El Bilekli i ORSA ORTOPED SANAY 8 cm. eninde özel dokunmufl elastik banttan yap lan bilekli in bir ucu üçgen fleklinde k vr larak dikilmifl ve ucuna welcro monte edilerek genifl bir ayar mekanizmas

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek Göğüs Cerrahisi Akciğerin Superior Sulkus Tümörlerinde Omurga Tutulumunda Cerrahi Yaklaşım Giriş Akciğerin apeksinden kaynaklanan

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Sunu Planı. Doç. Dr. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 20 dakika SCIWORA Bana göre normal!! Servikal görüntüleme

Sunu Planı. Doç. Dr. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 20 dakika SCIWORA Bana göre normal!! Servikal görüntüleme Sunu Planı 20 dakika SCIWORA Bana göre normal!! Servikal görüntüleme Doç. Dr. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Servikal yaralanma çocukta 16 yaş altında nadir Küçük çocuklarda en

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Spontan Foot Drop (Düşük k Ayak) Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Mentamove Merkezi Bursa Türkiye Keywords: Lumbar Disc Disease, Foot Drop,

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

2017 TNDer SPSCG 6 dönem 2. MÖDÜL EĞİTİM PROGRAMI

2017 TNDer SPSCG 6 dönem 2. MÖDÜL EĞİTİM PROGRAMI 2017 TNDer SPSCG 6 dönem 2. MÖDÜL EĞİTİM PROGRAMI YER: İHALEYE ÇIKINCA AÇIKLANACAK Değerli Meslektaşlarımız; TNDer SPSC Öğretim ve Eğitim Grubunun düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yaz Okulları programında

Detaylı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia ve Patella Kırıkları ÖĞRENCİ DERS NOTLARI Prof.Dr.Mehmet.Mehmet Rıfat R ERGİNER İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia Kırıkları İnsidans Bütün

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

N-29S Abdominal Korse

N-29S Abdominal Korse N-29S Abdominal Korse bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Korsenin tüm kenarlar k v rma lastik ile kapat lm flt r. Bele ve abdominal bölgeye destek olmaktad r. Endikasyon: Bel f t, Siyatik, Lumbago

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

Torakolomber burst k r hastalar n n kifliye özel TLSO korse ile erken mobilizasyonu

Torakolomber burst k r hastalar n n kifliye özel TLSO korse ile erken mobilizasyonu OR J NAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2012;46(5):373-378 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Torakolomber burst k r hastalar n n kifliye özel TLSO korse ile erken mobilizasyonu rfan ÖZTÜRK 1, Erden ERTÜRER

Detaylı

OMURGANIN DEJENERATİF HASTALIKLARI. Dr. Gazanfer Ekinci Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi NİSAN 2017

OMURGANIN DEJENERATİF HASTALIKLARI. Dr. Gazanfer Ekinci Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi NİSAN 2017 OMURGANIN DEJENERATİF HASTALIKLARI Dr. Gazanfer Ekinci Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi NİSAN 2017 Disk lezyonları Kemik iliği değişiklikleri Ligament patolojileri Kemik değişiklikler Dejeneratif spodilolistezis

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği II yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEGİ LİGAMENTLERİ El bileği ligamentlerinin çoğu küçüktür ve izole etmesi zordur. Bununla birlikte göze çarpmayan doğaları kinezyolojik

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Spinal Cerrahi Eğitim Programı

Spinal Cerrahi Eğitim Programı Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Spinal Cerrahi Eğitim Programı 5. Dönem I. Modül 26-29 Haziran 2014 Şirehan Hotel, Gaziantep Davet Değerli Meslektaşlarım;

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Prof. Dr. Eftal Güdemez 04 Nisan 2015 - Cumartesi EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI ÇEKİÇ PARMAK, KUĞU BOYNU ve DÜĞME İLİĞİ DEFORMİTELERİ TEDAVİSİ Çekiç Parmak

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

DEJENERATİF DİSK HASTALIĞINDA KLİNİK TEDAVİ NEREYE KADAR? Dr. Nazan CANBULAT

DEJENERATİF DİSK HASTALIĞINDA KLİNİK TEDAVİ NEREYE KADAR? Dr. Nazan CANBULAT bolum17.qxp 4/9/11 5:28 PM Page 180 180 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 17- DEJENERATİF DİSK HASTALIĞINDA NEREYE KADAR KLİNİK TEDAVİ 17 DEJENERATİF DİSK HASTALIĞINDA KLİNİK TEDAVİ

Detaylı

Torakolomber Omurga Ağrısında Cerrahın Rolü

Torakolomber Omurga Ağrısında Cerrahın Rolü Toplantı Notları / Meeting Notes Role of the Surgeon in Thoracolumbar Spinal Pain Ali ŞEHİRLİOĞLU, Tolga EGE*, Ömer ERŞEN* Ankara Akay Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Ankara, Türkiye *Gülhane

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı