ARGE, Kurumlar Gelece e Haz rlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARGE, Kurumlar Gelece e Haz rlar"

Transkript

1 ARGE Dan manl k

2 ARGE, Kurumlar Gelece e Haz rlar ARGE Dan manl k 1991 y l ndan bu yana, mü terilerine dünya standard nda performansa ula ma sistemati ini ve yetkinli ini kazand rmay ve artan i performanslar n n artan irket de erine dönü mesini hedefliyor. ARGE mü terileri için stratejik bir bak aç s, do ru içerik ve deneyim ile farkl l k yaratarak dünya standartlar nda hizmet veriyor.

3 ARGE Dan manl k Sektörlerinde lider 250 den fazla firmaya, 600 den fazla projeyle, 1991 y l ndan bu yana hizmet veren, Yönetimde kalite denince ilk akla gelen, Deneyimli dan man ekibiyle dünya standartlar nda strateji ve yönetim dan manl hizmeti veren, Toplumsal katk lar yla Avrupa ya örnek, Dünya ya ders olan, Türkiye ye kazand rd yenilikçi yönetim modelleriyle en iyi bilinen üç yönetim dan manl firmas ndan biridir.

4 ARGE, Yönetim Kalitesini Artt rma Misyonu ile Çal r Avrupa da ve Türkiye de EFQM Modeli ile Kalite Ödülünü kazanan mü terilerimiz Almanya eski Ba bakan Gerhard Schröder Kalite Kongresinde Dr. Y lmaz Argüden le

5 ARGE nin Katk lar Küresel Boyutta Tan n yor Dr. Y lmaz Argüden, WEF Ba kan ndan Gelece in Küresel Lideri ödülünü al rken

6 ARGE Yakla mlar ile Avrupa Birli i ne Örnek Oluyor Dr. Y lmaz Argüden ve Murat Yaln zo lu, Shaping the Future ödülünü al rken

7 ARGE, Mü terilerine De er Katar TURQUALITY Akredite Danışman Listesi TURQUALITY Destek Programı kapsamına alınan firmaların destek kapsamına alındıkları tarihten sonra uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırıcı alanlarda yapacakları ve Müsteşarlık tarafından "akredite edilmiş danışmanlık firmalarından" satın alacakları giderleri, %50 oranında desteklenmektedir. Mükemmellik yakla mlar m zla hizmet verdi imiz firmalar Ulusal ve Avrupa Kalite Ödülleri almakta

8 ARGE, Küresel Standartlardaki Yönetim Modellerini Türk Yönetim Dünyas na Kazand r r

9 ARGE, Ülke Stratejilerine Katk da Bulunur ARGE Dan manl k taraf ndan haz rlanan Türkiye'nin gelecek planlamas na yard mc olacak senaryo çal malar na ve 'Yar n Aray lar' toplant lar na Ekonomiden sorumlu Devlet Bakan, Enerji Bakan, Kültür ve Turizm Bakan ile birlikte toplam 120 üst düzey kamu ve özel sektör yöneticisi, bürokrat, STK yöneticisi ve akademisyen kat ld. DPT taraf ndan olu turulan 'Kalk nma Stratejileri sti are Konseyi' 2020 Türkiye vizyonu olu turma çal malar n n haz rl n ve ba kanl n ARGE Dan manl k üstlendi. Ulusal Inovasyon Giri imi'nin kamu sektörü çal ma grubu e ba kanl n ARGE nin Yönetim Kurulu Ba kan yürüttü.

10 ARGE, önemli AB ve Dünya Bankas Projelerinde kilit oyuncu Merkezleri (Business Centers) Projesi: Projenin hedefi KOB lerin i yapma ekillerini geli tirerek ve i f rsatlar n art rarak ekonomik büyümeyi desteklemektir. Bu ekilde ekonomik/sosyal geli ime katk sa lanmas ve AB- Türk i dünyas ili kilerinin geli mesi amaçlanm t r. ARGE, örnek te kil edecek ilk üç Merkezinin (Gaziantep, zmir ve Kocaeli) kurulmas nda ve faaliyete geçmesi çal malar nda rol alm t r. Özelle tirme Sosyal Destek Projesi: Projenin hedefleri; Özelle tirme Program n n hedeflendi i ekilde gerçekle mesi, özelle tirmenin negatif sosyal ve ekonomik etkilerinin giderilmesi ve ekonomik reform program n n sosyal etkilerinin izlenmesidir. Proje Dünya Bankas taraf ndan desteklenmi ve çal an kapsam t r. ARGE projenin e -ba kanl n yürütmü tür.

11 ARGE, Çal anlar Dünya Kalitesinde ARGE bünyesindeki k demli dan manlar Uluslararas Yönetim Dan manlar Birli i kriterlerine uygun olarak Certified Management Consultant ve Kalite Denetçili i yapma yetkinli ine sahiptir.

12 ARGE, AB ye Örnek, Dünya ya Ders AB ye Örnek Geleceği Şekillendiren Şirket Ödülü (AB Parlamentosu) Avrupa Komisyonu Sorumlu Girişimcilik En İyi Uygulama Örneği tek Türk şirketi Dünya Üniversitelerinde ders olan Vaka Çalışması

13 Uluslararas alanda ARGE, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Global Compact mzalayan lk Türk irketi

14 ARGE, Gönüllülükte Uluslararas Boyutta Öncü ve Örnek Dr. Y lmaz Argüden ve Galler Prensi Charles Philip Arthur George Türkiye de Özel Sektör Gönüllüler Derne i - ENGAGE ortakl imza töreninde. (2007) rlanda dan Ticaret Odas ve irket Liderleri ARGE yi En yi Örnek olarak incelemek üzere Türkiye de ziyaret etti.

15 ARGE, Uluslararas li kilerde Liderlik Dr. Y lmaz Argüden Türk- Kanada Konseyi Ba kan ve Türk-Amerikan Konseyleri Koordinatör Ba kan

16 ARGE, Misyon ve Vizyonu Misyon Yönetim kalitesini geli tirerek de er yaratmak Vizyon Birlikte çal t kurumlar için yaratt katma de er ve toplumsal katk lar yla örnek ve önder olmak

17 ARGE, De er ve lkeleri Görevimiz de er yaratmakt r En önemli varl m z ad m za duyulan güvendir imizin garantisi, çal an m z n kalitesidir Gelece imizin güvencesi, sürekli ö renme tutkumuzdur Ya am kalitesini yükseltmede bilim ve teknolojiden yararlan r z Hayal gücünün, yarat c l k ve at l m n temeli oldu una inan r z Ba ar n n s rr rekabet gücünü art rmada süreklilik sa lamakt r

18 ARGE Kurumlar Gelece e Haz rlar ARGE nin sundu u dan manl k hizmetleri dört ana ba l k alt nda toplanmaktad r Strateji Kurumsallaşma İş Mükemmelliği Geleceği Şekillendirme

19 Strateji Strateji Kurumsallaşma İş Mükemmelliği Geleceği Şekillendirme Varl k nedenini (misyon) ve ula mak istedi i hedefi (vizyon) belirleyen kurumlar bu do rultuda kendilerine yol haritas (strateji) belirlemek durumundad rlar. Stratejinin özü tutarl seçimler yaparak de er yaratmakt r. DURUM HEDEFLER YÖNTEM UYGULAMA DENETLEME NEREDEY Z? NE OLMAK ST YORUZ? NASIL ULA ACA IZ? K M, NE YAPACAK? NE DURUMDAYIZ?

20 Yönetimde Kalite Strateji Kurumsallaşma İş Mükemmelliği Geleceği Şekillendirme Kurumlar n belirlenen hedeflere göre i Do ru Yapmalar verimlilik ve kaynaklar n etkilili ini sa lamaktad r.

21 Kurumsalla ma Strateji Kurumsallaşma İş Mükemmelliği Geleceği Şekillendirme Kurumsalla ma çal malar m z n temel amac kurumlar n mevcut performanslar n geli tirerek, potansiyellerini de erlendirerek süreklili i garanti alt na alacak altyap çal malar n gerçekle tirmektir. KURULU PRENS PLER N OLU TURMA SÜREKL L K S STEM GEL T RME M SYON ve V ZYON

22 Gelece i ekillendirmek Strateji Kurumsallaşma İş Mükemmelliği Geleceği Şekillendirme Sürdürülebilir geli me için kaynaklar etkin ve etkili kullanmay ve tüm payda lara adil getiri sa lamay ilke olarak benimseyen bir yönetim anlay n n hayata geçmesi gerekiyor. Bu yakla m n temelinde bat n n analitik bak ile do unun manevi ve bütünsel bak kesi mektedir. Bilginin payla t kça artaca na inanarak gelece imizi ekillendirme çabas nda olan ve yönetim kalitesini sürekli geli tirmek isteyenlerle deneyimlerimizi payla yoruz.

23 ARGE, Lider Kurumlar ile Projeler 250+ kurum ile 600+ proje

24 ARGE, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Destekledi imiz sivil toplum organizasyonlar sayesinde Türkiye nin ilerlemesine katk da bulunuyoruz. Olu umlar nda ve faaliyetleri süresince aktif olarak destek verdi imiz kurulu lar:

25 Mü terilerimizin Gözüyle... ARGE, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ile reorganizasyon ve insan kaynaklar konusunda verimli bir proje gerçekle tirdi. Bu çal ma sürecinde ARGE ekibi, bizim ekibimizle sinerji yaratan bir yakla m gösterdi. ARGE yi yönetim dan manl ihtiyac olan kurumlara, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütü ay r m dü ünmeden öneririm. R fat Hisarc kl o lu, Yönetim Kurulu Ba kan TOBB

26 Mü terilerimizin Gözüyle... ARGE nin, strateji, yönetim sistemleri ve uluslararas kurumlarla i birliklerinin geli tirilmesi konular ndaki derin bilgi ve deneyimlerini ülkemiz artlar na uyarlama konusundaki becerileri dikkat çekicidir. ARGE nin uluslararas kaliteyi ülkemizde yans tabilen bir hizmet verdi ini dü ünüyorum. Mustafa V. Koç, Yönetim Kurulu Ba kan

27 Mü terilerimizin Gözüyle... ARGE'nin iş kalitesi ve yaklaşımı, çalışma disiplini, deneyimi ve ülke gerçeklerini yakından izlemesiyle Grubumuza değer kattığını düşünüyorum. ARGE, iş stratejilerinden, devlet ile ilişki stratejilerine kadar geniş bir yelpazede geliştirdiği fikir ve çalışmalarla bize yol göstermiş ve bizi etkilemiştir. Güler Sabancı, Yönetim Kurulu Başkanı

28 Mü terilerimizin Gözüyle... Toplam Kalite Yönetimi anlayışının şirketin en üst düzey yöneticilerinden, fabrikalardaki işçilere kadar her düzeyde benimsenmesinde ARGE'nin hem metodolojik, hem de uygulama deneyimlerinden faydalandık. ARGE'nin gerek stratejik düşünce üretme yeteneğinden, gerekse düşüncelerin uygulamaya geçilmesi konusundaki deneyimlerinden kurumsal olarak fayda sağladığımızı belirtmek isterim. Agah Uğur, Genel Müdür

29 Mü terilerimizin Gözüyle... Toplam Kalite" anlayışımız doğrultusunda grubumuzun etkin şirketlerinden Assan Alüminyum'da ihtiyacını hissettiğimiz kurumsal süreçlerin tasarlanması ve hayata geçirilmesinde ARGE'nin değerli çalışanlarının önemli katkıları olmuştur. Stratejik Yönetim yaklaşımlarımızı destekleyen bu değişimde ARGE, ulusal ve uluslararası iş bilgi ve deneyimini bizlerle paylaşarak bu süreci hızlandırmıştır. Asım Kibar, Yönetim Kurulu Başkanı

30 Mü terilerimizin Gözüyle... ARGE nin önemli yetkinliklerinden biri, organizasyonları ve yönetim tarzlarını çok iyi analiz ederek, yaptığı değerlendirme sonucunda kurumlara yararlı çözüm önerileri sunmasıdır. ARGE nin çok kısa sürede kurumsal incelemesi sonucu hazırladığı organizasyon önerileri sayesinde TAI, hızlı ve etkin küçülmeyi sağlayan organizasyonel yapıya kavuşmuş, aynı zamanda iki büyük müşteriyle çalışmaya alışkın bir yapıdan 25 in üzerinde müşteriye hizmet edecek duruma gelmiştir. J.R. Jones, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

31 Mü terilerimizin Gözüyle... ARGE'nin profesyonelliği, işi sahiplenmesi, yaratıcılığı, işe bağlılığı ve uyumlu çalışması uzun süreli birlikte çalışmamızın temel nedenidir. F. Bülend Özaydınlı, Yönetim Kurulu Başkanı

32 Mü terilerimizin Gözüyle... ARGE, son on yılda büyük bir hızla büyümemizden dolayı ihtiyaç duyduğumuz kurumsallaşma ve yeniden yapılanma faaliyetlerimizde bize yardımcı oldu. ARGE nin titiz ve disiplinli bir çalışma sonucunda hazırladığı ve her konuda profesyonel yaklaşımlarla hazırlanmış olan detay rapordan dolayı takdirlerimizi sunuyoruz. ARGE ekibinin deneyimi ışığında Vakfımız için hazırlanan ve stratejik yönetim ile çalışma prensiplerini içeren etkin organizasyon planı, kurumumuzun bugününü ve geleceğini belirleyen önemli bir belge olmuştur. Tamer Şahinbaş, Yönetim Kurulu Başkanı

33 ARGE Consulting Ba ar n z için yan n zday z...