Sekonder Hipertansiyonlar: Hangi hastalıkta hangi test?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sekonder Hipertansiyonlar: Hangi hastalıkta hangi test?"

Transkript

1 Sekonder Hipertansiyonlar: Hangi hastalıkta hangi test? Renovasküler Hipertansiyon Hiperaldosteronizm Feokromasitoma ALDOSTERON RENİN ARO MR ANJİYO BT ANJİYO DUPLEKS DOPPLER USG KATEKOLAMİNLER SUPRESYON TESTLERİ STİMULASYON TESTLERİ Cushing Hastalığı Đlaçlar Herediter Gebelik Aort koarktasyonu Prof. Dr. Mansur Kayataş Cumhuriyet Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı/Sivas

2 SekonderHipertansiyon Nedenleri 1 RenalHastalıklar Endokrin Hastalıklar Renovasküler RVH R P P F C HH H H A

3 AA SS SekonderHipertansiyon Nedenleri 2 MonogenikHastalıklar İlaçlar G GRA F II FHII P II PHA II Açık A fazlalığı AMF L S O A K S S Aort koarktasyonu Gebelik

4 SekonderHipertansiyonPrevalansı Gifford (1973) Ferguson (1976) Danielsou (1981) Sinclair (1987) Anderson Omura Referanslar Hasta sayısı % 11 Prevalansçalışmaları; prospektifolup olmama, olgu sayısı içeriği ve en uygun testlerin uygulanımıaçısından önemli farklılıklar içermekte. (1992) (2003) Rossi (2006) [1] BechK, HildenT. Thefrequencyof secondary hypertension. Acta Med Scand 1975; 197: Renoparankimal [2] BerglundG, AnderssonO, WilhelmsenL. Prevalence of primary and secondary hypertension:studies in a random population sample. BrMedJ 1976; 2: Renovasküler Pr. Aldosteronizm [3] LaugesenLP, HansenAG, JensenH, PetersenA, Tonnesen KH. The prevalence of secondary hypertensionin elderlyhypertensivepatients. Acta Med Scand Suppl 1983; 676: Feokromasitoma [4] Dluhy RG. Uncommon forms of secondary hypertension in older patients. Am J Hypertens 1998;11: 52S 56S. Cushing Sendromu Aort koarktasyonu [5] Omura M, SaitoJ, YamaguchiK, KakutaY, Nishikawa T. Prospectivestudyon theprevalenceof secondary hypertension among hypertensive patientsvisitinga general outpatientclinicin Japan. Hypertens Res 2004; 27: Kontraseptif kullanımı Total Sekonder(%)

5 Renovasküler hipertansiyon açısından testlerin uygulanmasını gerektirecek ipuçları Hasta Özellikleri Oran Kanıt Düzeyi 35 yaşından önce (özellikle kadın)veya 50 yaşından sonra (özellikle erkek) yeni başlamış ciddi hipertansiyon - B Akselere-malign veya tedaviye dirençli hipertansiyon % C ACE inhibitör /ARB tedavisinden sonra böbrek fonksiyonlarında bozulma % 72 B Bir nedene oturtulamayan atrofikböbrekler veya iki böbrek boyutu arasındaki farkın 1,5 cm den fazla olması - B Diyaliz tedavisi başlanmış olsa dahi açıklanamayan böbrek fonksiyon bozukluğu % C Çoklu koroner arter hastalığı, dirençli anjina veya periferik arter hastalığı % B Ani gelişen nedeni açıklanamayan pulmoner ödem % 40 B Abdominal sistolo-diyastolik üfürüm C

6 TT R A Darlığında Tanısal T H Tanısal Değerlendirme RAD nın var olduğunu belirleme: lezyonun tipi ve lokalizasyonu Unilateral veya bilateral darlık olup olmadığını belirlemek (veya tek böbrekte darlık) Darlık olan veya olmayan böbreklerin fonksiyonlarını belirlemek RAD nin hemodinamik olarak ciddiyetini belirlemek Vasküler girişim planlamak

7 AA TT R Arter A Darlığı Tanısında T Kullanılan YY Yöntemler Y 1 Renin-anjiyotensin sistemini değerlendiren fizyolojik çalışmalar Tüm renal fonksiyonları değerlendirmek için kullanılan fonksiyonel çalışmalar Periferik plazma renin aktivasyonunun ölçülmesi Kaptoprille uyarılmış renin aktivasyonunun ölçülmesi Renal ven renin aktivasyonunun ölçülmesi Serum kreatinin ölçümü İdrar analizi GFR tesbitiiçinnükleergörüntüleme: iyotalamat[ 125 I] veyakromium[ 51 Cr] işaretli pentetikasid, dietilentriaminpenta-asetik asit [DTPA]

8 AA YY TT R Arter A Darlığı Tanısında T Kullanılan Yöntemler Y Renal kan akımını ayırtedici perfüzyon çalışmaları Renal arterlerigörüntülemek için kullanılan vasküler çalışmalar 2 Technetium 99m Tc mertiatide( 99m Tc MAG3) ile kaptopril renografi Her bir böbreğin fraksiyonel akımın belirleyennükleergörüntüleme: MAG3 veya DTPA Dupleks doppler ultrasonografi MR Anjiyo: (Magnetik rezonans anjiografi) Spiral ve/veya Çok kesitli BT anjiyo: (Bilgisayarlı tomografik anjiyografi) Konvensiyonelanjiyografi (Altın standart)

9 TT R A Darlığı Tanısını T Değerlendirmede Kullanılan Çalışmalar 1 Çalışma Temel mantık Tespit Sınırlamaları Renin-anjiyotensin sistemini değerlendiren fizyolojik çalışmalar Periferik plazma renin aktivasyonunun ölçülmesi Kaptoprille uyarılmış renin aktivasyonunun ölçülmesi Renal ven renin aktivasyonunun ölçülmesi İNVAZİV! Sodyum ekskresyonunun yeterliliğini yansıtır Darlık olan bölgenin distalinde basınçta bir düşme sağlanır İki böbrekten salınan renin düzeylerinin karşılaştırılması Renin-anjiyotensin sisteminin aktivasyon düzey ölçümleri Darlık olan böbrekte renin salınımının artışı Revaskülirizasyonla kan basıncının düzeltilmesininin (laterilizasyon) kestirimi Düşük prediktif doğruluk değeri vardır; sonuçlar medikasyon ve bir çok durumdan etkilenir Düşük prediktif doğruluk değeri vardır. Sonuçlar medikasyon ve bir çok diğer durumdan etkilenir Nonlateralizasyon olması her zaman revaskülirizasyona KB yanıtı olmadığınıgöstermez. Sonuçlar medikasyon ve bir çok diğer durumdan etkilenir

10 Renal Arter Darlığı Tanısını Değerlendirmede Kullanılan Çalışmalar 2 Çalışma Temel mantık Tespit Sınırlamaları Tüm renal fonksiyonları değerlendirmek için kullanılan fonksiyonel çalışmalar Serum kreatininölçümü Bütün renal fonksiyonların Kolayca ulaşılabilir; Böbrek kitlesindeki erken ölçümleri ucuz değişikliklere veya tek böbrek fonksiyonuna duyarsız İdrar analizi İdrar sediment ve proteinürinin değerlendirilmesi Kolayca ulaşılabilir; ucuz Sonuçlar spesifik değil, bir çok diğer hastalıktan etkilenir GFR tesbiti için nükleer görüntüleme: [ 125 I] iothalamate veya chromium 51 Cr-labeled pentetic acid (diethylenetriaminepentaacetic acid [DTPA]) GFR ölçümü Normal veanormalrenal fonksiyonu olan hastalarda TekböbrekGFR ını belirlemek için kullanışlı Pahalı, her yerde bulunmaz

11 Renal Arter Darlığı Tanısını Değerlendirmede Kullanılan Non-invaziv Çalışmalar 3 Çalışma Temel mantık Tespit Sınırlamaları Renal kan akımını ayırtedici perfüzyon çalışmaları 99m Tc MAG3 (Teknisyum mertiatid) ile KAPTOPRİL RADYONÜKLİD RENOGRAFİ Kaptoprille filtrasyon basıncındadüşme,renal perfüzyondaki farklılıkları daha belirgin hale getirir Normal çalışma RAD nı % oranında ekarte eder(1,2) Birçoksınırlamalarıvardır: İleri,yaygınateroskleroz, bilateral darlık veya kreatininin > 2.0 mg/dl ise yanlış negatif sonuç verir SPLİT RENOGRAM Her bir böbreğin fraksiyonel akımın belirleyen nükleer görüntüleme: MAG3 veya DTPA Her bir böbreğin fraksiyonel akımını belirleme Tek böbrek GFR ının ölçülmesine olanak sağlar Sonuçlar diğer durumlardan etkilenebilir: Örneğin obstruktif üropati.. (1) Taylor A. Renovascularhypertension: nuclear medicine techniques. Q J NuclMed 2002; 46: (2) Radermacher J, Haller H. The right diagnostic work-up: investigating renal and renovascular disorders. J Hypertens 2003; 21 (suppl 2):S19 S24

12 Renal Arter Darlığı Tanısını Değerlendirmede Kullanılan Non-invaziv Çalışmalar 4 Çalışma Temel mantık Tespit Sınırlamaları Renal arterleri görüntülemek ve değerlendirmek için kullanılan vasküler çalışmalar Dupleks doppler Ucuz; Büyük ölçüde operatörün deneyimine ultrasonografi MR Anjiyo: (Magnetik rezonans anjiografi) Renal arterlerigörüntüler (B mode) ve darlığın ciddiyetini değerlendirmek için akım hızlarını ölçer(doppler mode) Renal arterleri ve perirenal aortayı görüntüler yaygın olarak bulunur, öncedencerrahiveapl veyasy yapılmış olanlarda restenoz takibinde önerilir. Nefrotoksik değil (?) ; böbrek yetmezliğindeyararlı; mükemmel görüntü sağlar. bağımlı; aksesuvar renal arter ve fibromusküler displaziyi göstermede anjiyografiden dahaazdeğerlidir. Obezlerde yeterli görüntü elde edilemez. Barsak gazlarından etkilenir Pahalı; invaziv anjiyodan daha az yararlı, gadolinium toksisitesi endişesi (nefrojenik sistemik fibrozis, özellikle GFR <30 ml/dak. ise) Kontrandike: Klostrofobi ve metalik implant, pacemaker veya anevrizma klipsi Spiral CT /Çok Kesitli BT anjiyo: (Bilgisayarlı tomografik anjiyografi) Renal arterler ve perirenal aortayı görüntüler Mükemmelgörüntü sağlar; stentler artefaktlara neden olmaz. Yaygın değildir; fazla miktarda kontrast gerektiğinden nefrotoksisite potansiyeli taşır.

13 11 11 Test Renal Arter Darlığını Araştırıcı Testler Duyarlılık (%) Ortalama (değişim aralığı) Özgüllük (%) Ortalama (değişim aralığı) Periferal PRA (Plazma renin aktivitesi) (31-100) (40-100) Kaptoprille uyarılmış PRA 63 (15 100) Kaptopril renografi 88 (57 94) Dupleks Doppler USG 83.5 (17 100) 82.5 (39 95) 85 (44 98) 91 (67 98) BT anjiyografi (94 100) (92 99) MR anjiyografi 100 (54 100) 95 (75 100) R C U L T F T I O S F O A H C R C L S 4444 (1 1):

14 Böbrek damarlarını görüntülemek için kullanılan yöntemlerinin rölatif değeri YÖNTEM DAMARI GÖRME FONKSİ- YON (GFR) DOKU PERFÜZ -YONU RADYASYON DOZU (TÜRKİYE DE) AVANTAJ DEZAVANTAJI Kontrast anjiyografi Akciğer grafisi dozu Nefrografidecanlı doku hacminin ölçümü ALTIN STANDART Kateterebağlı damar hasarlanması, Kontrast nefropatisi Kaptopril renografi Akciğer grafisi dozu GFR dakideğişiml lezyonun reverzibilitesini tahmin ettirir? Non-İV, yaygındır. Normal ise RAD nı ekarte eder Dupleks doppler USG MR anjiyografi Çok Kesitli BT anjiyografi Akım hızlarını tam ölçer, Seri izleme uygun, daha ucuz +++ +± İşlem süresi BT yegöre daha uzun +++± ± Akciğer grafisi dozu Üç tip damar görüntüsü sağlar. Txdonör venözyapısının değerlendirmesinde yararlı Fonksiyonlar hakkında çok az bilgi verir, Aksesuvardamarları görüntülemez Proksimaldamarlara sınırlı, aksesuvardamarları görüntülemez, İleri böbrek yetmezliğinde toksik değil? Fazla miktarda kontrast madde gerekliliği

15 RenalArter DopplerDupleksUSG 1 Renal arter de ölçülen ESV (Sistol Sonu Hız) nin > cm/sn. veya EDV (Diyastol Sonu Hız) nin > 150 cm/sn. Renalarter ESV veya EDV 3.5 Bitişik aorttaki ESV veya EDV Olin et al. Ann Int Med 1995;122: Textor SC. Ann Intern Med 2004;141:730 1

16 RenalArter DopplerDupleksUSG 3 56 hasta; DupleksUSG parametreleri ile kateteranjiyografide Pd/Pa nın< 0.9 olma kriteri ile karşılaştırılmış. PSV nin180 cm/sn denfazla olması kriter olarak kabul edildiğinde olguların % 55 inde yanlış pozitif, Renalarter PSV/aort PSV oranının 3.5 olması kriteri kullanıldığında ise % 15 yanlış pozitif SONUÇ Dupleks USG parametreleri tanı oranını abartmaktadır (OVERESTIMATION) Driegheet al. EurHeartJ, 2008;29:517-24

17 RenalArter DopplerDupleksUSG 2 Ana renalarter görüntülemezse arkuatarterde parvusve tardusdalgalarındaki zayıflamaların gösterilmesiyle dolaylı olarak da tanıya yardımcı bulgular elde edilebilir. NORMAL RENAL ARTER DARLIĞI

18 Normal DupleksDopplerUltrasonografi: 4 İnterlober arterlerde rezistif indeks ölçümü için akımın gösterilmesi Rezistif Indeks (RI) = Zirve Sistolik Hız - Endüşük Diyastolik Hız/Zirve Sistolik Hız Normal Değer: 0.70

19 Normal DupleksDopplerUltrasonografi: 5 İnterlober arterlerde rezistif index ölçüm sonuçları RI % 80 renalparankimalhastalığının güçlü bir bulgusu olarak kabul edilmektedir. Ve RI % 80 ise, Revaskülirizasyonayanıt alınamıyacağınadair çalışma sonuçları olmasına rağmen (Rademacher et al. N Engl J Med, 2001;344:410-7) (Krumme B et al. Nephrol Dial Transplant 2007;22:692 6.) scr 1.51 mg/dl olması durumunda bu durum geçerli değil. (Zeller et al.catheter Cardiovasc Interv, 2003;58:510-5)

20 6 Deneyimli operatöre ihtiyaç göstermesi İşlemin birkaç saat sürebilmesi Aksesuvar arterleri gösterememesi Obezhastalarda görüntünün güç veya olanaksız olması Barsak gazlarından görüntülerin olumsuz etkilenmesi

21 Non-İnvazivAnjiyografi BT ANJİYOGRAFİ MR ANJİYOGRAFİ

22 MR ANJİYOGRAFİ Faz kontrast akım ölçümlerinın ilave edilmesi ile böbreğin rölatif fonksiyon ve filtrasyonuhakkında da ek bilgiler elde edilebilmektedir SINIRLAMALAR Renal arterin ilk 2-3 cm ini iyi bir şekilde gösterir. Distalrenalarteri göstermede yetersiz. GadoliniumsuzMR anjiyoda yalancı negatiflik fazladır. Sensitivite: % 83-% 100 ve Spesifite: % 92-97

23 MR ANJİYOGRAFİ Metaanaliz Kateter anjiyografik bulgular ile karşılaştırma % 50 olan darlıklarda Gadoliniumsuz MR anjiyo GadoliniumluMR anjiyo Sensitivite Spesifite % 94 % 85 % 97 % 93 Tan KT, van BeekEJR, Brown PWG, et al. Magnetic resonance angiography for the diagnosis of renal artery stenosis: a meta-analysis. Clin Radiol 2002;57:

24 Non-İnvazivAnjiyografi Spiral BT Anjiyografi / Çok Kesitli BT Anjiyografi

25 Non-İnvazivAnjiyografi BT Anjiyo SORUNLAR Kontrast nefropatisi Kontrast maddeye allerjik rx. Radyasyon Ağır kalsifiyedamarlarda lumenin görüntülenememesi

26 AAA FMD de en sık tutulan renalarter bölgesi ARAD daen sık tutulan renalarter bölgesi Fibromusküler D A R Arter Darlığı T T BT BT BT BT ANJĐYOGRAF YOGRAFĐ MR ANJĐYOGRAF YOGRAFĐ MR anjiyografi distalrenalarterleri göstermede yetersiz olduğundan FMD tanısı gözden kaçabilir!

27 İnvaziv( Konvensiyonel) Anjiyografi DSA Damarların anatomik Anjiyoplastive stentgibi varyasyonlarını, stenotik girişim planlananlarda bu lezyonların lokalizasyonunu işlemlerle eşzamanlı ve yapılması derecesini belirleyen altın standart yöntemdir. tercih edilmelidir.

28 RenalArter Darlığında Doku OksijenizasyonunuDeğerlendirmek İçin Manyetik Rezonans Kullanımı BOLD MR BOLD (blood oxygen-level-dependent) magnetic resonance imaging FrusemidÖncesi Dynamic kidney tissue oxygenation imaging Frusemid Sonrası Stephen C. Textor et al: The Use of Magnetic Resonance to Evaluate Tissue Oxygenation in Renal Artery Stenosis J Am Soc Nephrol,2008;19:

29 PRİMER HİPERALDOSTERONİZM

30 PRİMER HİPERALDOSTERONİZM 1954, Dr. Jerome CONN Hipertansiyon Hipopotasemi Renalpotasyum kaybı Metabolikalkalozis

31 PRİMER HİPERALDOSTERONİZM Hangi Hipertansif Hastalar Taranmalıdır Nedeni açıklanamayan diüretikle gelişmiş Dirençli HT (Örn; diüretikte içeren üçlü anti-ht tedaviye HİPOPOTASEMİ ORANLARI rağmen HT 50 yaşından genç Adenom < % 50 HT inme öyküsü IHA < % 20 Tesadüfen saptanmış K=3.89 açık meq/l bir şekilde fonksiyon göstermeyen ( ) S ventrikül ödemli

32 PrimerAldosteronizm PREVALANS % Çoğu oran: % 5-15 Ortalama: % 8.8 MulateroP, StowasserM, LohKC, et al: Increaseddiagnosis of primaryaldosteronism, including surgicallycorrectable forms, in centers from five continents. J Clin Endocrinol Metab 89: , 2004

33 PrimerAldosteronizm PREVALANS % 11 PAPY (Primary Aldosteronism Prevalence in Hypertensives) Ardışık 1125 yeni tanı almış HT olgu % 4.8 Adenom % 6.4 İHA Rossi GP, Bernini G, Caliumi C, et al: A prospective study of the prevalence of primary aldosteronism in 1,125 hypertensive patients. J Am Cardiol 48: , 2006

34 PrimerAldosteronizm İdeal Tarama Testi ARO=Aldosteron Renin Oranı ARO 40 Aldosteron >15 ng/ml olmalı PRA < 0.65 ng/ml/saat?? Mulatero P, Dluhy RG, Giacchetti G, Boscaro M, Veglio F, Stewart PM. Diagnosis of primaryaldosteronism: from screening to subtype differentiation. Trends Endocrinol Metab 2005; 16:

35 PrimerAldosteronizm Renindüzeylerinin ölçümü ARO 2 Hafta öncesinden beta bloker kesilmelidir! Doğrudan aktif renin ölçümü mü? Plazma renin aktivasyonunun ölçümü mü? M P D RG G G B M V F S PM D T E M 5; 205 6:

36 Aldosterondüzeylerinin ölçümü hangi yöntemle olmalıdır? ARO RIA (radioimmunoassay), EIA (enzyme immunoassay) veya Chemiluminescence e dayalı yöntemler A antagonistleri 44 hafta öncesinden Diüretikler 22 hafta öncesinden P 36 E/L üzerinde olması sağlanmalıdır! En az 2-4 hafta normal tuzlu diyet (135 meq/günveya 3gr/gün Na) uygulanmalıdır! En az 1 saatlik istirahattensonra oturur pozisyonda sabah kan örnekleri alınmalıdır. CB AHT HT HT U KKB kullanılabilir.

37 PrimerAldosteronizmAçısından Yüksek Olasılıklı Hastaların Taranması Testi etkileyecek ilaçların kesilmesi ve/veya uzun etkili KKB ve/veya alfa bloker kullanılması Tarama Testi: ARO 40 EVET Doğrulama testi (Kaptopriltesti) sonrası ARO 30 HAYIR PA Diğer Doğrulama Testleri 1. İV Tuz Yükleme ( 2L /4 saat, % 0.9 NaCl) 2. Fludrokortizon Supresyon Testi 3. Oral NaYükleme (300 meq/gün) BT ve/veya MR Adrenal ven kan örnekleri (NP59-Adrenal Sintigrafi) HAYIR HİPERPLAZİ Lateralizasyon EVET ADENOM RETROSPEKTİF DOĞRULAMA Primer HT CERRAHİ HİSTOPATOLOJİ RossiGPL et al. Comparison of the Captopriland the Saline Infusion TestforExcludingAldosterone-Producing Adenoma (Hypertension. 2007;50: ) HT DA KISMİ VEYA TAM DÜZELME

38 Feokromasitomave Paraganglioma

39 Feokromasitomave Paraganglioma PREVALANS İNSİDENTALOMA ABD de yıllık insidans 1-2/ Diğer Ülkelerde daha düşük oran (1096 olguluk seri) % 4.2 Otopsi çalışmalarında 43/ M F A I S I S E J C E M 0; 20 5:

40 Feokromositomadaen yaygın semptom ve bulgular Başağrısı atakları Çarpıntı Terleme Endokrin: Hiperkalsemi Cushing sendromu Tiroid Carsinomu Cerrahi: Akut batın Metabolik: Hiperglisemi Laktik asidoz Nörolojik : Bilinç değişiklikleri İnme Epileptik atak Fokal nörolojik bulgular Kardiyovasküler: Beklenmedik şok Mİ, miyokardit, dilate KMP, aritmi Pulmoner ödem Kalp yetmezliği

41 FeokromositomadaBulgular-1 Katekolamindüzeyleri ile hipertansiyon ve klinik bulgular arasında bir korelasyon bulunmaz.. Bravo EL et al. Circulating and urinary catecholamines in pheochromocytoma. Diagnostic and pathophysiologic implications. N Engl J Med 1979; 301: HĐPERTANSĐYON % 50 Olguda paroksismal % 40 0lguda sürekli % 10 Olgu normotansif/hipotansif

42 Katekolamin Metabolizması Epinefrin Norepinefrin Daha stabil Metanefrin Normetanefrin Vanilmandelik asit

43 Önerilen Test Kombine test Plazma katekolamin (NE+E) 2000 pg/ml Đdrar metanefrinleri ise, 1.8 mg/gün Tanısal doğruluk oranı % 98 (hem sporadik ve hem de herediter feokromasitomada) Endocr Rev 2003; 24:

44 Katekolamindüzeylerini değiştiren bazı durumlar ve bazı ilaçlar Akut klonidin kesilmesi Akut alkol kesilmesi Akut miyokard iskemisi Acut serebrovasküler olay Ciddi KKY Akut hipoglisemi Asetaminofen Buspiron Kokain kötüye kullanımı Dopamin/dopaminerjik ilaçlar Labetalol Hidralazine Minoksidil β-bloker Diüretikler Fentolamin Prazosin Teofillin Bromokriptin Klonidin Haloperidol Metildopa ( ) ( ) ( ) ( ) Endocr Rev 2003; 24:

45 FeokromositomadaBulgular-2 Norepinefrin(NE) salgılayan tm Epinefrin (E) + NE salgılayan tm Sadece E salgılayan tm Nöropeptit-Y (NPY) Adrenomedullin Kromogranin-A Sürekli HT Paroksismal HT Hipotansiyon > HT MEN sendromlularda idrar NE nin tanısal değeri düşüktür: İdrar E veya E/NE TERCĐH >5 cm kistikve/veya nekrotik yapıdaki tm lerasemptomatikolabilir, katekolamin düzeyleri çok düşük düzeylerdedir: TERCĐH Đdrar Metanefrinleri B EL T R P E E R 3; 203 4:

46 Katekolamindüzeyler hangi biyokimyasal yöntemle bakılmalıdır? Güvenirlilik Radyoenzimatik yöntemler Elektrokimyasal ve Kolorimetrik Yöntemler HPLC (High-performance liquid chromatography)

47 Feokromasitoma tanısı için kullanılabilecek potansiyel tek bir test var mı? Kromogranin A IRMA (immunoradiometric assay) Özellikle malign feokromasitomada değerlidir. CrCl< 80 ml/dk ise tanısal değeri yoktur. Sensitivite % 100 Spesifite % 96 Doğruluk % 96 R F K HR O C DT M A NY A S :

48 Feokromasitomada Biyokimyasal Tanısal Testler F M K R (μ M K13 E30 N K07 E20 H N 05 E Duyarlılık S H Özgüllük S T M V M A Bravo EL, Tagle R. Pheochromocytoma: state-of-the-art and future prospects. Endocr Rev 2003; 24: Lenders JW et al. Biochemical diagnosis of pheochromocytoma: which test is best? JAMA 2002; 287:

49 TTT F semptom ve bulguları taşıyanlar, Tüm gebe kadınlar. Đnsidentalomalı Testi etkileyen tüm ilaçların kesilmesi TARAMA TESTİ 24 saatlik idrar katekolamin veya metanefrin Plazma katekolamin veya metanefrin EVET YÜKSEK PLAZMA KATEKOLAMİN DÜZEYLERİ Toplam serbest Norepinefrin + Epinefrin 2000 pg/ml HAYIR FEOKROMOSĐTOMA HAYIR Katekolamindüzeyleri pg/ml Düşük katekolamin düzeyleri 500 pg/ml STİMÜLASYON veya SUPRESYON TESTLERİ Primer HT BT ve/veya MR Ve/veya ¹²³I-MBIG GLUKAGON KLONİDİN

50 CushingSendromu

51 CushingSendromu Cushing sendromu nadir 5-10/ 10 6 kişi Williams Textbook of Endocrinology, 10th Ed., Pp Philadelphia: Saunders, Semptom ve Bulgular Kilo alma Yuvarlak yüz Libido kaybı Güçsüzlük Uyuşukluk Depresyon Hirsutizm Akne Eflatun renkli cilt çizgilenmeleri, ekimoz Glukoz intolaransı, DM, HT Osteopeni, fraktür Saç dökülmesi Dorsal yağ yastıkçıkları Karın ağrısı, Baş ağrısı, Sırt ağrısı Semptom ve bulgular % HT yaygın % Neumann HP, et al. forthefreiburg-warsaw-columbus Pheochromocytoma StudyGroup. Germline mutations in nonsyndromic pheochromocytoma. N EnglJ Med2002; 346: Etyoloji Kortikotropin(ACTH)-bağımlı Cushing Hastalığı Ektopik ACTH sendromu CRH sendromu Kortikotropin- bağımsız adrenal adenoma Adrenal Karsinoma Nodüler adrenal hiperplazi Tarama Testleri İdrar serbest kortizol Deksametazon süpresyon testi Gecelik test 2 gün düşük doz deksametazon testi Sirkadian ritim değerlendirmesi ACTH bağımlı ve bağımsız formların ayrırımında kullanılan testler Plazma ACTH ölçümleri 2-gün yüksek doz deksametazon supresyon testi Metirapon stimülasyon testi CRH stimülasyon testi

52 Cushing Hastalığı Klinik İpuçları Taşıyan Hipertansif Hastalar YÜKSEK DÜZEYLER HİPERKORTİZOLİZM Plazma ACTH düzeyi DÜŞÜK Cushing Sendromu YÜKSEK TARAMA TESTİ İdrar serbest kortizoldüzeyinin normalin üst değerinin > 4 kat Sensitivite% (HPLC) Spesifite% Nieman LK. Diagnostic tests for Cushing s syndrome. ARA DEĞERLER AnnNY AcadSci2002; 970: ArnaldiG et al.diagnosis and complications of Cushing s syndrome:a consensusstatement. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ Diğer steroidlerinölçülmesi ve Görüntüleme Yöntemlerinin Kullanılması ADENOMA 2 gün yüksek doz DEKSAMETAZON SUPRESYON TESTİ KARSİNOMA DÜŞÜK DÜZEYLER Primer HT Cushing Send. EktopikACTH Send. GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

53 Đlginize ve dikkatinize teşekkür ederim Prof. Dr. Mansur Kayataş Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı/Sivas

54 EKLER

55 Kaptoprillirenogram Normal kaptoprilli renogram RAD nı% 96-% 100 ekarte eder. Özellikle daha ileri diagnostiktestler öncesi tarama amaçlı olarak kullanılabilir. scr> 2 mg/dlise İleri, yaygın renal aterosklerozda Bilateraldarlıkta Duyarlılık ve özgüllük Başlangıçta RAD ınbilateralolup olmadığı ve yaygınlığı konusunda bilgi sahibi olunamadığından yanlış negatif sonuçla karşılaşılabilir. Taylor A. Renovascularhypertension: nuclear medicine techniques. Q J NuclMed 2002; 46: Radermacher J, Haller H. The right diagnostic work-up: investigating renal and renovascular disorders. J Hypertens 2003; 21 (suppl 2):S19 S24

56 Primer Aldosteronizm (PA) Đçin Doğrulama Testleri Đntravenöz tuz yükleme: 2 09 klorür sölüsyonunun 4 saatlik ĐV infüzyonu 50 B düzeyi 75 /L çıkarsa S ventrikül olan hastalarda volüm yüklenmesi ve kalp yetmezliğinin gelişimine karşı dikkatli olunmalıdır. Oral sodyum yükleme: O klorür 3 gün 30 E N ve potasyum desteği B 3. günde 24 düzeyinin 12 µg değeri H ventrikül olanlarda volüm yükü riskine karşı uyanık olunmalıdır. Fludrokortizon supresyon testi: F 6 01 NC 8 30 ve 4 gün B düzeyi 50 PRA düzeyleri 10 düzeyleri ve 4. gündeki sabah 10.0 düzeyi sabah 07.0 deki değerden yüksek olmaması koşulu C ventrikül olanlarda volüm yükü ne karşı dikkatli

57

58 F kullanılan 1 Glukagon Stimülasyon Testi: 1 G ĐV stümülasyon sağlanır düzeyine bakılır. Pozitif test: P en az 3 kat bir artış 20 üzeinde değerlerin saptanmış olması kan basıncında H artışlar N

59 F kullanılan 2 Klonidin Süpresyon Testi: Sempatik aktivite blokajı 300 μ verildikten sonra 3 saat boyunca her saat başı düzeyilerine bakılır. Pozitif test: P bazal değerlere göre en az 50 oranında 50 /ml altındaki değerlerin saptanmış olması hipertansiyon tanısını

60 Kaptopril Testi Đçin Kullanılan Yöntem Hastalar normal tuz alımını sürdürmelidirler (10 20 gün diüretik almamalıdırlar. Mümkün ise tüm ilaçların alımı bu testten 2 hafta öncesinden sonlandırılmalıdır. Hastalar en azından 30 dakika oturur pozisyonda kalmalıdırlar ve kan basınçları dakikalarda ölçülerek; bazal KB değerleri için bu üç ölçümlerinn ortalaması alınmalıdır. Hemen ardından bazal PRA için venöz kan örneği alınmalıdır. K 50 ağızdan K verildikten sonra kan basınçları dakikalarda ölçülmelidir. 60. Dakikada PRA için venöz kan örneği alınmalıdır. Kaptopril Testi Đçin Değerlendirme Kriterleri 1 Uyarılmış PRA 12 VE 2 PRA da 10 bir artış VE 3 B PRA düzeyleri 3 PRA düzeylerinde lük bir artışın Bu test her üç kriterinde var olması

61 D S T Gece Testi: T OT Bir gece önceden saat 23.0 da 1 D verilerek sabah saat 08.0 da düzeyleri ölçülür. Sirkadiyan kortizol salınımının bozulması Gece yarısı 24 değerinin 75 μ L nin üzerinde olmasının doğruluk oranı % 5 dir. 95 Düşük D D T (2-gün T Sabah 09.0 da düzeyine baktıktan 2 saat sonra 48 saat (2 gün) 6 05 p.o. başlanır. Test sonunda 09.0 da alınan düzeyinin μg/l) in altında saptanmasının 10 % 90 dir Ann NY Acad Sci 2002; 970: Endocr Rev 1998; 19: C hastalığında kullanılan 1

62 YYY D S T Yüksek D D T Gece Testi T O T Bir gece önceden saat 23.0 da 1 D verilerek sabah saat 08.0 da düzeyleri ölçülür. Sirkadiyan kortizol salınımının bozulması Gece yarısı 24 değerinin 75μ L nin üzerinde olmasının doğruluk oranı % 5 dir. 95 (2-gün yüksek doz supresyon testi): Sabah 09.0 da düzeyine baktıktan 2 saat sonra 48 saat (2 gün) 6 2 p.o. başlanır ) % 64 den daha fazla azalması C hastalığı, sendromu tanısı ile doğrulanır. A I M 2; 192 6: A NY A S 2; 202 0: C hastalığında kullanılan 2

63 Feokromasitomada Önerilen Tarama Testi SerumdaTotal (serbest + bağlı) E+NE ile birlikte metanefrin ve normetanefrin düzeylerinin ölçülmesi (pikomolar) 24 saatlik idrardaki miktarları daha hassas yöntemleri gerektirir (µmolar) VMA düzeylerinin yalancı negatiflik oranları daha fazla Bravo EL, Tagle R. Pheochromocytoma: state-of-the-art and future prospects. Endocr Rev 2003; 24:

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Ersin Akarsu Hulusi Atmaca Mustafa Kemal Balcı

Detaylı

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ RADYOLOJĐ A ABĐLĐM DALI RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOŞUYOLU KALP EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç.Dr.YELDA BAŞARAN ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK

Detaylı

ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Dr. Yasemin Erten Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hipertansiyon Türkiye %31.8 Avrupa %44 Kuzey Amerika %28 Kanada %27 Dünyada >1 milyar üzeri hipertansif

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ KISIM 2 KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ BÖLÜM 2.1 BÖLÜM 2.2 Pratikte Kalp Yetersizliği: Kılavuzlar ve Klinik Kanıtlarla; Akut/Kronik KY de Teşhis, Tedavi, Ayırıcı Tanı, Korunma ve Tedavi Sorunları Prof. Dr. Rasim

Detaylı

HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU

HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU HAZIRLAYAN TEMD HİPOFİZ ÇALIŞMA GRUBU (Soyad alfabetik sırasına göre) Ferihan Aral Fahri Bayram Erol Bolu Zeynep Cantürk Abdurrahman Çömlekçi Selçuk

Detaylı

HİPERTANSİYON. Dr. A. Özlem DURMUŞ. Ekim 2008

HİPERTANSİYON. Dr. A. Özlem DURMUŞ. Ekim 2008 HİPERTANSİYON Dr. A. Özlem DURMUŞ Ekim 2008 Tanım Hipertansiyon (HT) Arteryal kan basıncındaki kalıcı ve anormal yüksekliktir. HİPERTANSİYON Arteriyel kan basıncının devamlı yükselmesi ile kendini gösteren

Detaylı

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Smyrna Tıp Dergisi 62 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Esat Veli Karakoç 1, Ziya Ömer 2, Hüseyin Can 3 1 Uzm.Dr., İzmir Üniversitesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD. UZ. DR. RAHİME ÖZGÜR OBEZLERDE PLAZMA LİPİD DÜZEYLERİ İLE

Detaylı

ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU

ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU Adrenal ve Gonadal Hastalıklar Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ISBN: 978-605-4011-20-9. ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU

ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ISBN: 978-605-4011-20-9. ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ISBN: 978-605-4011-20-9 ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU Adrenal ve Gonadal Hastalıklar Çalışma Grubu tarafından

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA BÖLÜMÜ Şef Vekili Uzm.Sacide ATALAY AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Reyhan Başak ÖZDEN

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI

BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI Doç. Dr. Deniz KÖKSAL Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Böbrek hastalıkları seyrinde akciğer sorunlarına

Detaylı

Feokromasitoma Nedeniyle Laparoskopik Transabdominal Adrenalektomi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Feokromasitoma Nedeniyle Laparoskopik Transabdominal Adrenalektomi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 169-174 / Eylül 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi Feokromasitoma Nedeniyle Laparoskopik Transabdominal Adrenalektomi: Olgu Sunumu ve Literatürün

Detaylı

HİPERTANSİYON. Dr İpek Özunan Akil. Milli Pediatri Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya

HİPERTANSİYON. Dr İpek Özunan Akil. Milli Pediatri Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya HİPERTANSİYON Dr İpek Özunan Akil Milli Pediatri Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya HT gittikçe artan ve tüm dünyayı etkileyen bir halk sağlığı sorunu 2000 de gelişmiş ülkelerde 333 milyon gelişmekte

Detaylı

Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi. Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı

Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi. Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 2008 :11-24 6 (2) :54-58 11 T AD Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Alper KIRKPANTUR*, Yunus ERDEM* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Ünitesi, ANKARA Renal Failure in the Intensive Care

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

10-TRA-01-Mart-2014 İmtiyaz Sahibi: Dr. Şermin KARTAL, Yayın Sorumlusu: Derya DİLEK KANÇAĞI. *Editörler soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmiştir.

10-TRA-01-Mart-2014 İmtiyaz Sahibi: Dr. Şermin KARTAL, Yayın Sorumlusu: Derya DİLEK KANÇAĞI. *Editörler soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmiştir. Sayı: 18 Akciğer Hastalığı ve/ 2veya Hipoksi ile ilişkili Pulmoner Hipertansiyon Bölüm 1 Çocukluk Çağı Pulmoner 6Hipertansiyonunda Tanı, İzlem, Fonksiyonel Sınıflama Ve Prognoz Sistemik Sklerozlu Hastalarda

Detaylı

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU TEMD Obezite, Dislipidemi, Hipertansiyon Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Detaylı

HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ

HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Prof. Dr. Ahmet Kaya Prof. Dr. Vedia Tonyukuk Gedik Prof. Dr. Fahri Bayram

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı

İçindekiler. II. Rutin ürolojik iṅcelemeler

İçindekiler. II. Rutin ürolojik iṅcelemeler İçindekiler II. Rutin ürolojik iṅcelemeler 2.1 İdrar tetki ki //Ali Ersin Zümrütbaş 2.1.1 İdrar örneklerinin alınması 2.1.2 İdrarın makroskopik iṅcelemesi 2.1.3 Kimyasal ve mikroskopik analizler 2.2 İdrar

Detaylı

OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Detaylı