Ankara da Bir Huzurevinde Kalan Yafll lar ile Bir Sa l k Oca na Gelen Yafll lar n Mini Mental Test ile De erlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara da Bir Huzurevinde Kalan Yafll lar ile Bir Sa l k Oca na Gelen Yafll lar n Mini Mental Test ile De erlendirilmesi"

Transkript

1 KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2011; 3: Gelifl Tarihi/Received: 01/02/ Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 20/04/2011 Ankara da Bir Huzurevinde Kalan Yafll lar ile Bir Sa l k Oca na Gelen Yafll lar n Mini Mental Test ile De erlendirilmesi Evaluation of the Elderly Living in a Nursing Home and the Elderly Visiting a Health Center in Ankara with Standardized Mini-Mental State Examination Hakan Alt ntafl 1, M. O uz Ad güzel 1, Samet Y lmaz 2, Emre Özbek 2, Fatma Betül Esen 2 1 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Halk Sa l Anabilim Dal, Ankara, Türkiye 1 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey 2 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Ö rencisi, Ankara, Türkiye 2 Medical Faculty Student, Hacettepe University, Ankara, Turkey ÖZET Girifl: Ankara da bir huzurevinde kalan yafll larda ve bir sa l k oca na gelen yafll larda demans görülme riski ve demans etkileyen baz faktörlerin belirlenmesi amaçlanm flt r. Materyal ve Metod: Huzurevinde kalan 42 ve sa l k oca na gelen 58 yafll tan mlay c bu araflt rman n çal flma grubunu oluflturmufllard r. On yedi soruluk anket ve mini mental test (MMT) yüz yüze görüflülerek uygulanm flt r. MMT puan n n 24 ün alt nda olmas demans riskini göstermektedir. Bulgular: Huzurevinde kalan yafll lar n yafl ortalamas 76.5 ± 5.8 y l, sa l k oca na gelen yafll lar n yafl ortalamas 69.3 ± 4.0 y l olarak bulunmufltur. Huzurevinde kalanlar n %45.2 si, sa l k oca na gelenlerin %55.2 si erkektir. Huzurevinde kalanlar n %57.1 inde, sa l k oca na gelenlerin %3.8 inde demans riski tespit edilmifltir. Huzurevinde kalanlar n MMT puan ortalamas 21.2 ± 5.7, sa l k oca na gelenlerin ise 24.7 ± 3.7 olarak bulunmufltur. Huzurevinde kalan yafll lar n MMT puan ile ö renim durumu, güncel olaylar takip etme durumu, güncel olay bilme say s, aspirin kullanma durumu aras nda istatistiksel olarak anlaml iliflki bulunmufltur. Sa l k oca na gelen yafll lar n MMT puan ile yafl, cinsiyet, ö renim durumu, evli olma durumu, ayl k geliri aras nda istatistiksel olarak anlaml iliflki bulunmufltur. 138 Yaz flma Adresi/Address for Correspondence Doç. Dr. Hakan Alt ntafl Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Halk Sa l Anabilim Dal, Ankara/Türkiye e-posta:

2 Ankara da Bir Huzurevinde Kalan Yafll lar ile Bir Sa l k Oca na Gelen Yafll lar n Mini Mental Test ile De erlendirilmesi Sonuç: Huzurevinde kalanlar n yaklafl k yar s nda, sa l k oca na gelen yafll lar n yaklafl k üçte birinde demans riski vard r. Huzurevinde kalacak yafll lara ve sa l k oca na gelen yafll lara ilk gelifllerinde demans riski belirlenmesi amac yla MMT veya benzeri tarama testleri uygulanmal, sonra düzenli aral klarla test tekrarlanmal d r. Anahtar Kelimeler: Demans, huzurevi, yafll, sa l k oca. ABSTRACT Introduction: We aimed to determine the risk of dementia and the factors affecting it among elderly nursing home dwellers and health center visitors in Ankara. Materials and Methods: In this descriptive study, 42 elderly nursing home dwellers and 58 health center visitors composed the study group. They were interviewed using a 17-item questionnaire and the standardized mini-mental state examination (SMMSE). SMMSE score below 24 indicated risk of dementia. Results: The mean ages of elderly nursing home dwellers and health center visitors were 76.5 ± 5.8 and 69.3 ± 4.0 years, respectively. The percentages of males among the elderly nursing home dwellers and health center visitors were 45.2% and 55.2%, respectively. The risk of dementia was 57.1% for the elderly nursing home dwellers (average SMMSE score= 21.2 ± 5.7) and 32.8% for the health center visitors (average SMMSE score= 24.7 ± 3.7). For the elderly nursing home dwellers, there were statistically significant associations between educational status, following the daily news, the number of daily news items known, use of aspirin, and SMMSE score. For the health center visitors, a statistically significant association existed between age, sex, educational status, marital status, monthly income, and SMMSE score. Conclusion: Almost half of the elderly nursing home dwellers and one-third of the health center visitors showed risk of dementia. To determine the risk of dementia, either SMMSE or a similar test could be used before admission or during the first visit. The test should be periodically repeated. Key Words: Dementia, nursing home, aged, community health center. G R fi Demans, birden fazla kognitif fonksiyon alan nda, sosyal ve meslekle iliflkili fonksiyonlarda bozulmaya neden olacak düzeyde, ilerleyici y k m olarak tan mlanan bir sendromdur. Demans ayr ca, normal bilinç düzeyine sahip bir kiflinin bazal kognitif fonksiyon düzeylerindeki düflüfl ile karakterizedir. lerleyen yaflla birlikte hayat n ileri dönemlerinde ortaya ç kmas na ra men normal yafllanma sürecinin bir sonucu olmad kabul edilir (1). Demans; eriflkin santral sinir sisteminde, zihinsel ifllevlerin nöral altyap lar n n primer ya da sekonder olarak hasarlanmas sonucu, birden fazla kognitif alan n bozulmas, bununla ilintili olarak günlük yaflam aktivitelerinin eski düzeyinde sürdürülememesine neden olan, do al seyri bak m ndan kal c, s kl kla ilerleyici bir tablodur (2). Demans yafll sa l n yani 65 yafl ve üzerindeki kiflileri ve yaflam kalitesini belirgin olarak etkileyen hastal klar n bafl nda gelmektedir (3). Altm fl dört yafl üzeri kiflilerde demans görülme s kl %15, 80 yafl ve üzerinde ise %50 dir (4). Demans hastal Amerika Birleflik Devletleri (ABD) nde ilk 10 ölüm nedeni içerisinde yer almaktad r (5). Unutkanl n, kognitif ve fonksiyonel yetersizliklerin yafll l - n do al bir sonucu oldu u yanl fl inan fl n n gerek toplumda gerekse hekimlerde yayg n olmas, y llard r yafll da demans tan s n n az konulmas na ve s kl kla gözden kaçmas na neden olmaktad r. Demans hastal - hastaya, yak nlar na, sa l k personeline, devlet bütçelerine ve sa l k sigorta sistemlerine önemli yükler getirmektedir. Bir demans hastas n n ABD ye bir y ll k maliyeti TL ( $) ve TL ( $) aras ndad r. Tüm demans hastalar n n ABD ye maliyeti ise y ll k TL yi ( $) bulmaktad r. Hastal k ne kadar erken evrede teflhis edilirse psikolojik kay plar ve ekonomik güç kayb o kadar az olmaktad r. Türkiye Nüfus ve Sa l k Araflt rmas n n 1998 y l ndaki verilerine göre 65 yafl ve üstü nüfus %5.2 iken, bu rakam 2009 y l TU K Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) Nüfus Say m sonuçlar na göre %7.0 olarak bulunmufltur (6,7). Ülkelerin geliflmifllik derecesine paralel olarak yafll nüfusu artmaktad r. Türkiye nin geliflmekte olan bir ülke oldu u düflünüldü ünde önümüzdeki y llarda yafll nüfusu daha da artacak ve ülkenin Akad Geriatri 2011; 3:

3 Evaluation of the Elderly Living in a Nursing Home and the Elderly Visiting a Health Center in Ankara with Standardized Mini-Mental State Examination sa l k sorunlar içerisinde yafll lar n sa l k sorunlar daha da önemli bir duruma gelecektir. Bugün için Türkiye de tahminen aras demans hastas oldu u düflünülmektedir. Dünyada ise 81 milyon kiflinin demans hastas oldu u tahmin edilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Eriflkin Hastanesi Geriatri Ünitesinde yap lan bir çal flmada 1255 hastada demans boyutu %15 olarak bulunmufltur (8). Yafll lar, kas-iskelet sistemi hastal klar, kardiyovasküler sistem hastal klar gibi sorunlar nda doktora gitmekte, fakat demans gibi kognitif y k mla giden bir hastal kta doktora baflvurmay göz ard edebilmektedirler. Özellikle birinci basamak sa l k hizmetlerinde görev yapan hekimlerin bu konuda bilgili ve flüpheci olmas demans n erken tan s na olanak sa layacakt r. Erken tan ile hastal n ilerlemesi kontrol alt na al nabilmektedir. Tüm bu nedenlerle bir huzurevinde kalan ve bir sa l k oca na gelen yafll larda demans riskini ve bunu etkileyen baz faktörleri belirlemek amac yla bu çal flma yap lm flt r. MATERYAL ve METOD Araflt rma Ankara da bir huzurevinde ve bir sa l k oca nda yap lm flt r. Huzurevinde kalan yafll lar ve 2-8 Aral k 2009 tarihleri aras nda sa l k oca na gelen yafll lar araflt rman n evrenini oluflturmufllard r. Huzurevinde kalan 77 yafll dan, alt s demansl, befli iflitme engelli, sekizi izinli oldu u için, 16 s ise çal flmaya kat lmay reddetti i için geriye kalan 42 yafll ve bir sa l k oca na 3.5 ifl günü süresince gelen yafll lardan araflt rmaya kat lmay kabul eden ve demans tan s almam fl olan 58 yafll araflt rman n çal flma grubunu oluflturmufllard r. Araflt rma tan mlay c bir araflt rmad r. Yafl, cinsiyet, ö renim durumu, sosyoekonomik durum, medeni durum, meslek, kronik hastal k, ailede demans öyküsü, kafa travmas geçirme hikayesi, kitap okuma durumu, güncel olaylar takip etme s kl, ilaç, alkollü içki kullanma durumu, antioksidan ve omega-3 ya asidi tüketimi ve vitamin içeren besinlerin tüketimi araflt rman n tan mlayan de iflkenleri olmufltur. Yafll larda demans riski olmas ise çal flman n tan mlanan de iflkenidir. Araflt rmada veriler, 17 sorudan oluflan bir anket ve mini mental test (MMT) in yafll lara yüz yüze görüflme tekni iyle uygulanmas sonucunda toplanm flt r. MMT ilk kez Folstein ve arkadafllar taraf ndan yay nlanan özellikle deliryumda olan ve/veya demansl yafll lar n biliflsel de erlendirmesinde kullan lan uygulamas k sa süren bir testtir (9). Otuz puan üzerinden yap lan de erlendirmede, 24 puan alt alan yafll lar demans yönünden riskli, 24 puan ve üstü alan yafll lar ise normal olarak de erlendirilir. Araflt rman n ön denemesi, 15 yafll n n kat l m yla yap lm flt r. Anketin ve MMT nin uygulanmas ortalama 10 dakika sürmüfltür. Araflt rman n analizlerinde SPSS 15.0 paket program kullan lm flt r. Ki-kare, Mann-Whitney U istatistik testlerinden yararlan lm flt r. ncelenen iliflkilerde p de- eri 0.05 ten küçük oldu unda istatistiksel olarak anlaml bir fark oldu u kabul edilmifltir. Araflt rmaya kat lan kiflilere araflt rman n amac anlat lm fl, anket ve MMT uygulamas öncesi kat lan yafll lar n sözlü izinleri al nm flt r. Demans yönünden riskli bulunan kimselere tavsiyelerde bulunulmufl, doktora baflvurarak yard m almalar teflvik edilmifltir. Çal flman n huzurevinde ve sa l k oca nda yap labilmesi için gerekli izin kurumlardan al nm flt r. BULGULAR Çal flma grubunun genel yafl ortalamas 72.3 ± 6.0 y l (ortanca= 71, alt-üst s n r= 65-90), huzurevinde kalanlar n yafl ortalamas 76.5 ± 5.87 y l (ortanca= 77.5, alt-üst s n r= 65-89), sa l k oca na gelenlerin yafl ortalamas 69.3 ± 4.0 y l (ortanca= 68.5, alt-üst s n r= 65-90) bulunmufltur (p< 0.001). Yafl de iflkeninin normal da l p da lmad na araflt rma yerine göre bak lm fl ve normal da l m göstermedi i bulunmufltur. Kat l mc lar n yafl ortalamalar n n birbirinden farkl oldu u Mann-Whitney U testi ile görülmüfltür (p< 0.001). Huzurevinde kalanlar, sa l k oca na gelenlere göre daha yafll d r. statistiksel fark ile 80 yafl ve üstü gruptan kaynaklanm flt r. Huzurevinde kalanlar n %7.1 (n= 3) i evli, sa l k oca na gelenlerin %70.7 (n= 41) si evlidir (p< 0.001). Huzurevinde kalanlar n %52.4 (n= 22) ü, sa l k oca na gelenlerin %24.1 (n= 14) i okuma yazma bilmediklerini söylemifllerdir (p= 0.007). Huzurevinde kalanlar n %78.3 (n= 18) ü, sa l k oca- na gelenlerin %40.7 (n= 22) si 500 TL ve alt gelire sahiptir (p= 0.006). Huzurevinde kalanlar n ayl k geliri ortalama ± TL (alt-üst= Akad Geriatri 2011; 3:

4 Ankara da Bir Huzurevinde Kalan Yafll lar ile Bir Sa l k Oca na Gelen Yafll lar n Mini Mental Test ile De erlendirilmesi TL, ortanca= 400 TL), sa l k oca na gelen yafll lar n ayl k geliri ortalama ± TL (alt-üst= TL, ortanca= 600 TL) bulunmufltur. Huzurevinde kalanlar n %50 (n=18) si, sa l k oca na gelenlerin %20.8 (n= 11) i güncel olaylar takip etmemektedir (p= 0.008). Huzurevinde kalanlar n %16.7 (n=7) si, sa l k oca na gelenlerin %3.4 (n=2) ü unutkanl k flikayetiyle doktora gitmifltir (p= 0.033) (Tablo 1). Huzurevinde kalanlar n %52.4 (n= 22) ü, sa l k oca na gelenlerin %44.8 (n= 26) i ev han m d r. Huzurevinde kalanlar n %2.4 (n= 1) ü, sa l k oca na gelenlerin %6.9 (n= 4) u çok az görece entelektüel faali- Tablo 1. Yafll lar n baz özelliklerinin araflt rma yerine göre da l m Yer Huzurevi (n= 42) Sa l k oca (n= 58) Özellik Say % Say % Ki-kare p Yafl < Cinsiyet Erkek Kad n Medeni durum 37.4 < Evli Di er Ö renim durumu Okuma yazma bilmiyor Okur yazar ve üstü Gelir durumu (TL)* > Güncel olaylar takip etme durumu Takip etmiyor Takip ediyor Unutkanl k durumu Unutkanl olanlar Unutkanl olmayanlar Unutkanl k flikayetiyle doktora gitme durumu Gitmifl Gitmemifl * Huzurevi: Ortalama ± standart sapma= ± 173.4, alt-üst s n r= , ortanca= Sa l k oca : Ortalama ± standart sapma= ± 250.1, alt-üst s n r= , ortanca= Akad Geriatri 2011; 3:

5 Evaluation of the Elderly Living in a Nursing Home and the Elderly Visiting a Health Center in Ankara with Standardized Mini-Mental State Examination yet gerektiren ifllerde çal flm fllard r. Huzurevinde kalanlar n %81 (n= 34) i, sa l k oca na gelenlerin %69 (n= 40) u kitap okumamaktad r. Huzurevinde kalan yafll lar ile sa l k oca na gelen yafll lar aras nda, demans risk faktörleri aras nda say - lan, fleker hastal, hipertansiyon, kalp hastal, kolesterol yüksekli i, kafa travmas geçirme ve ailesinde demans görülme durumu bak m ndan anlaml bir fark bulunmam flt r (p de erleri s ras yla; p= 0.714, p= 0.411, p= 0.519, p=0.576, p= 0.824, p= 0.513). Huzurevinde kalan yafll lar ile sa l k oca na gelen yafll lar aras nda demanstan koruyucu olabilece i düflünülen ilaçlardan kolesterol ilac, aspirin ve E vitamini kullanma bak m ndan anlaml bir fark gözlenmemifltir (p de erleri s ras yla; p= 1.000, p= 0.556, p= 0.307). Ayr ca, her iki grupta da A, B 12 ve C vitamini kullananlar say ca azd r. Huzurevinde kalan yafll lar ile sa l k oca na gelen yafll lar bal k ve soya ya kullanmad klar n söylemifllerdir. Huzurevinde kalan yafll lar ile sa l k oca na gelen yafll lar n alkollü içki içme durumlar aras nda istatistiksel olarak bir fark bulunmam flt r (p= 0.160). Her iki grupta da alkollü içki tüketimi düflüktür. Huzurevinde kalanlar n %57.1 (n= 24) inde, sa l k oca na gelenlerin %32.8 (n= 19) inde demans riski tespit edilmifltir (p= 0.026). Huzurevinde kalanlar n MMT puan, ortalamas 21.2 ± 5.7 (ortanca= 21.5, alt-üst s n r= 7-29) bulunmufltur. Sa l k oca - na gelenlerin MMT puan, ortalamas 24.7 ± 3.7 (ortanca= 26.0, alt-üst s n r= 17-30) olarak saptanm flt r. Toplam MMT puan ortalamas 23.2 ± 5.0 (ortanca= 24.5, alt-üst s n r= 7-30) olarak bulunmufltur (Tablo 2). Huzurevinde kalan yafll lar n baz özellikleriyle MMT puanlar aras ndaki iliflkiler incelenmifltir. Huzurevinde kalan okuma yazma bilmeyen yafll lar n %77.3 (n= 17) ü, okuryazar ve üstü ö renim durumuna sahip yafll lar n %35 (n= 7) i 24 ün alt nda puan alm fllard r (p= 0.014). MMT puan 24 ün alt nda olanlar n %26.3 (n= 5) ü güncel olaylar takip ederken, MMT puan 24 ve üstünde olanlar n %76.5 (n= 13) i güncel olaylar takip etmektedir (p= 0.008). MMT puan 24 ün alt nda olanlar n %73.7 (n= 14) si, 24 puan ve üstünde olanlar n ise %23.5 (n= 4) i hiçbir güncel olay bilememifllerdir (p= 0.008) (Tablo 3). Sa l k oca na gelen yafll lar n baz özellikleriyle MMT puanlar aras ndaki iliflkiler incelenmifltir. Sa l k oca na gelen 69 yafl ve alt yafll lar n %20 (n= 7) si, 70 yafl ve üstü yafll lar n %52.2 (n= 12) si 24 ün alt nda puan alm flt r (p= 0.02). Sa l k oca na gelen yafll erkeklerin %18.8 (n= 6) i, yafll kad nlar n %50 (n= 13) si 24 ün alt nda puan alm fllard r (p= 0.025). Sa l k oca na gelen okuma yazma bilmeyen yafll lar n %71.4 (n= 10) ü, okuryazar ve üstü ö renim düzeyine sahip yafll lar n %20.5 (n= 9) i 24 ün alt nda puan alm fllard r (p< 0.001). MMT puan 24 ün alt nda olanlar n %64.7 (11 kifli) si, 24 puan ve üstünde olanlar n %86.1 (n= 31) i güncel olaylar takip etmektedir (p= 0.143). MMT puan 24 ün alt nda olanlar n %35.3 (n= 6) ü, 24 puan ve üstünde olanlar n %13.9 (n= 5) u hiçbir güncel olay bilememifllerdir (p= 0.143) (Tablo 4). Demans için risk faktörleriyle MMT puanlar aras ndaki iliflkiler incelenmifltir. Huzurevinde kalan yafll lar n fleker hastal, kalp hastal ve kolesterol yüksekli ine sahip olma durumlar ile MMT puanlar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir iliflki bulunmam flt r (fle- Tablo 2. Yafll lar n araflt rma yeri ve mini mental test puanlar na göre da l mlar Yer Huzurevi (n= 42) Sa l k oca (n= 58) Toplam MMT puan Say % Say % Say % p < Ortanca Alt-üst s n r MMT: Mini mental test. 142 Akad Geriatri 2011; 3:

6 Ankara da Bir Huzurevinde Kalan Yafll lar ile Bir Sa l k Oca na Gelen Yafll lar n Mini Mental Test ile De erlendirilmesi Tablo 3. Huzurevinde kalan yafll lar n baz özellikleri ile mini mental test puanlar aras ndaki iliflkiler Mini mental test puan < Özellik Say % Say % Ki-kare p Yafl* ve alt Cinsiyet* Erkek Kad n Ö renim durumu* Okuma yazma bilmiyor Okuryazar ve üstü Güncel olaylar takip etme durumu** Takip ediyor Takip etmiyor Güncel olay bilme say s ** Hiç bilmedi En az bir tane bildi * Yüzde de erlerde sat r yüzdesi al nm flt r. ** Yüzde de erlerde sütun yüzdesi al nm flt r. ker hastal p= 0.893, kalp hastal p= 0.483, kolesterol yüksekli i p= 0.483). Sa l k oca na gelen yafll lar n fleker hastal, tansiyon hastal, kalp hastal ve kolesterol yüksekli ine sahip olma durumu ve kafa travmas geçirme durumlar ile MMT puanlar aras nda anlaml bir iliflki bulunmam flt r (fleker hastal p= 0.136, tansiyon hastal p= 0.302, kalp hastal p= 0.502, kolesterol yüksekli i p= 0.752, kafa travmas p= 0.456). Demanstan koruyucu olabilece i düflünülen ilaç kullan m yla MMT puanlar aras ndaki iliflkiler incelenmifltir. Huzurevinde kalan yafll lar n (p= 0.047), kolesterol ilac kullanma ile MMT puan aras nda bir iliflki bulunmam flt r (p= 0.281). Sa l k oca na gelen yafll - lar n kolesterol ilac ve aspirin kullanma durumu ile MMT puanlar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunmam flt r (s ras yla p= 0.35, p= 0.752). TARTIfiMA Huzurevinde kalan yafll lar ile sa l k oca na gelen yafll lar n yafllar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunmufltur. Huzurevinde kalanlar, sa l k oca na gelenlere göre daha yafll d r. Adana Huzurevinde yaflayan yafll lar ile Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Poliklini ine baflvuran yafll kiflilerle ilgili yap lan bir çal flmada da aile hekimli i poliklini ine baflvuran yafll lara göre huzurevinde kalan yafll lar n daha yafll oldu u bulunmufltur (10). Bunun nedeni daha ileri yafllarda kiflilerin kendine bakabilmesi veya ailelerinin onlara bakabilmesi zorlaflt için bu yafl grubundakilerin huzurevinde kal yor olmas olabilir. Ayr ca, ileri yafllardaki kifliler aileleriyle veya kendi evlerinde kal yor olsalar bile hareket k s tl l, yeti kayb vb. nedenlerle sa l k oca- na gelemiyor olabilirler. Akad Geriatri 2011; 3:

7 Evaluation of the Elderly Living in a Nursing Home and the Elderly Visiting a Health Center in Ankara with Standardized Mini-Mental State Examination Tablo 4. Sa l k oca na gelen yafll lar n baz özellikleri ile mini mental test puanlar aras ndaki iliflkiler Mini mental test puan < Özellik Say % Say % Ki-kare p Yafl* Cinsiyet* Erkek Kad n Ö renim durumu* < Okuma yazma bilmiyor Okuryazar ve üstü Güncel olaylar takip etme durumu** Takip ediyor Takip etmiyor Güncel olay bilme say s ** Hiç bilmedi En az bir tane bildi * Yüzde de erlerde sat r yüzdesi al nm flt r. ** Yüzde de erlerde sütun yüzdesi al nm flt r. Huzurevinde kalanlar n ço unlu u dul iken, sa l k oca na gelenlerin ço unlu u evli bulunmufltur. Ankara Alt nda Sa l k Oca Bölgesi Sakarya Mahallesi nde yaflayan 65 yafl ve üzeri kiflilerle ilgili olarak yap lan bir araflt rmada da bu bölgedeki yafll lar n %68.1 inin evli oldu u bulunmufltur (11). Yafll lar n efllerinin vefat etmesi sebebiyle yaln z kalmalar ve bak mlar n n yap lmas için huzurevine geçmifl olduklar düflünülmüfltür. Huzurevinde kalan yafll lar ile sa l k oca na gelen yafll lar n e itim durumlar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunmufltur. Huzurevinde kalanlar n daha yafll olmalar nedeniyle geçmifl y llar n flartlar göz önünde bulundurularak daha az e itim alm fl olmalar, sa l k oca na gelenlerin daha genç yafll lardan oluflmas ve e itim olanaklar n n daha iyi oldu u bir dönemde yetiflmeleri ve görece daha çok e itim alm fl olmalar yla bu durum aç klanabilir. Huzurevinde kalan yafll lar ile sa l k oca na gelen yafll lar n güncel olaylar takip etme durumu aras nda istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunmufltur. Bu durum huzurevinde kalanlar n daha yafll olmas ve odalar nda televizyon olmamas, huzurevine gazete al nm yor olmas sebebiyle aç klanabilir ya da bu durum demans riskinin yüksek bulundu u huzurevi sakinlerinde, demansa ba l olarak kiflilerin çevre ile olan iliflkilerinin azalmas ndan kaynaklanabilir. Huzurevinde kalan yafll lar ile sa l k oca na gelen yafll lar n günlük hayatlar n etkileyen unutkanl klar n n olmas aras nda istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunmam flt r. Bu durum araflt rma popülasyonunda minimum yafl n 65 olmas ve bu yafl grubunda demans prevalans - n n %15, 80 yafl ve üzerinde %50 olmas yla aç klanabilir (4). Huzurevinde kalan yafll lar ile sa l k oca na gelen yafll lar n unutkanl k flikayetiyle doktora gitme durumu aras nda istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunmufltur. Ancak her iki grup için de unutkanl k flikayeti nedeniyle doktora gitme düflüktür. Bu durum yafll lar n unutkanl k flikayetlerinin kendilerine fiziksel 144 Akad Geriatri 2011; 3:

8 Ankara da Bir Huzurevinde Kalan Yafll lar ile Bir Sa l k Oca na Gelen Yafll lar n Mini Mental Test ile De erlendirilmesi Ek: Anket Formu KEÇ ÖREN BELED YES SOSYAL H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü HUZUREV NDE KALAN YAfiLILARDA VE 2-8 ARALIK 2009 TAR HLER ARASINDA ATAPARK SA LIK OCA INA GELEN YAfiLILARDA M N MENTAL TEST LE DEMANS TARAMASI ANKET FORMU (Kas m-aral k 2009, ANKARA) Say n kat l mc ; bu anket formu Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesinde Halk Sa l staj n yapmakta olan üç intörn doktor taraf ndan Keçiören Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü Huzurevinde kalan yafll lar n ve 2-8 Aral k 2009 tarihleri aras nda Atapark Sa l k Oca na gelen yafll larda demans riskini saptamak üzere haz rlanm flt r. Bu çal flman n sonuçlar size sunulan sa l k hizmetlerinin gelifltirilmesine katk yapacakt r. Tarih :.. Anket no :.. Anketör :.. A. Baz sosyodemografik özelliklerle ilgili sorular: 1) Kaç yafl ndas n z?:.. 2) Cinsiyetiniz nedir? a. Erkek b. Kad n 3) Medeni haliniz nedir? a. Evli b. Dul c. Bekar d. Boflanm fl e. Ayr yafl yor 4) Ö renim durumunuz nedir? a. Okuma yazma bilmiyor b. Okur yazar c. lkokul mezunu d. Ortaokul mezunu e. Lise mezunu f. Yüksek ö renim 5) Mesle iniz ne idi? : 6) Ayl k geliriniz ne kadar? : B. Demans gelifliminde etkili olabilecek baz risk faktörleri ile ilgili sorular: 7) Ne s kl kta kitap okuyorsunuz? a. Hiç okumuyor b. Haftada bir kitap c. Ayda bir kitap d. Y lda bir ve daha az 8) Güncel olaylar takip ediyor musunuz? a. Evet (nerden?...) b. Hay r Akad Geriatri 2011; 3:

9 Evaluation of the Elderly Living in a Nursing Home and the Elderly Visiting a Health Center in Ankara with Standardized Mini-Mental State Examination Ek: Anket Formu (devam ) 9) fiu anda medyada (TV, radyo, gazete vb.) güncel olarak yer alan üç konu bafll s ralay n z ) Günlük hayat n z etkileyen unutkanl n z oluyor mu? a. Evet b. Hay r 11) Daha önce unutkanl k flikayetiyle doktora gittiniz mi? a. Evet b. Hay r 12) Afla daki hastal klardan herhangi biri sizde var m? fieker hastal (DM) Hipertansiyon (HT) nme (SVO) Kalp hastal Kolesterol yüksekli i (hiperkolesterolemi) Depresyon Di er: Var Yok... 13) Daha önce kafa travmas geçirdiniz mi? a. Evet b. Hay r 14) Ailenizde bunama flikayeti olan var m? a. 1. derece akraba b. 2. derece akraba c. 3 derece akraba ve daha uzak d. Yok 146 Akad Geriatri 2011; 3:

10 Ankara da Bir Huzurevinde Kalan Yafll lar ile Bir Sa l k Oca na Gelen Yafll lar n Mini Mental Test ile De erlendirilmesi Ek: Anket Formu (devam ) C. Demans geliflimini engelleyebilecek baz koruyucu faktörler ile ilgili sorular: 15) Afla dakilerden herhangi birini kulland n z m /kullan yor musunuz? Evet/Ne kadar süre? Kolesterol ilac kulland n z m /kullan yor musunuz?... Hay r Aspirin kulland n z m /kullan yor musunuz?... E vitamini kulland n z m /kullan yor musunuz?... C vitamini kulland n z m /kullan yor musunuz?... B 12 vitamini kulland n z m /kullan yor musunuz?... A vitamini kulland n z m /kullan yor musunuz?... Bal k ya kulland n z m /kullan yor musunuz?... Soya ya kulland n z m /kullan yor musunuz?... 16) Afla daki yiyecekleri hangi s kl kta tüketiyorsunuz/tükettiniz? Turunçgiller Her gün Haftada bir Ayda bir Hiç tüketmedim Di er Et, süt ve ürünleri Yumurta sar s, havuç 17) Alkollü içki içtiniz mi? 1. çtim b rakt m. Ne kadar süre Ne kadar s kl kta Ne kadar alkol Hangi alkollü içecek 2. Hala içiyorum. Ne kadar süredir Ne kadar s kl kta Ne kadar alkol Hangi alkollü içecek 3. Hiç içmedim. Akad Geriatri 2011; 3:

11 Evaluation of the Elderly Living in a Nursing Home and the Elderly Visiting a Health Center in Ankara with Standardized Mini-Mental State Examination olarak bir rahats zl k vermemesi ve bunu önemsemiyor olmalar yla aç klanabilir. Ayr ca, genellikle unutkanl k yafl n artmas yla ortaya ç kan normal bir durum gibi alg lan yor olabilir. Huzurevinde kalan yafll lar ile sa l k oca na gelen yafll lar n MMT puanlar aras nda istatistiksel olarak fark bulunmufltur. Bu durum huzurevinde kalanlar n daha yafll kiflilerden oluflmas ve aile faktöründen yoksun olma, okuma yazma bilmeme gibi baz koruyucu faktörlerin eksikli iyle aç klanabilir. Sa l k oca na gelen yafll lar n yafllar ile MMT puanlar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunmufltur. Bu durum ileri yaflla birlikte demans riskinin artmas yla uyumlu bulunmufltur. Ancak huzurevi grubunda böyle bir iliflki saptanmam flt r. Tersine 80 ve üstü yafl grubunda 24 ün alt nda puan alanlar önceki yafl gruplar na göre azalm flt r. Edirne Huzurevinde yap lan bir araflt rmada da yafl artt kça MMT puanlar n n düfltü ü bulunmufltur (12). Bu durum huzurevinde halen yaflayan ve demansl oldu u için çal flmaya kat lmam fl olan kiflilerden veya demansl olan ileri yafl kiflilerin ölmüfl olmalar ndan kaynaklanabilir. Huzurevinde kalan yafll lar n ve sa l k oca na gelen yafll lar n ö renim durumlar ile MMT puanlar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunmufltur. Okuryazar ve üstü ö renim düzeyine sahip olanlar n görece daha yüksek entelektüel kapasiteye sahip olmalar demans riskini azalt c bir faktör olmufl olabilir. Ayr ca, okuryazar olmayanlar da daha yafll gruptan olabilirler ve bu nedenle, asl nda yaflla ilgili olarak demans riskleri artm fl olabilir. Sa l k oca na gelen yafll lar n cinsiyetleri ile MMT puanlar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunmufltur. Bu durum kad n cinsiyetinin demans için bir risk faktörü olmas yla uygun bulunmufltur. Sa l k oca na gelen yafll lar n medeni durumlar ile MMT puanlar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunmufltur. Bu durum sosyal ve kognitif aktivitelerin demans riskini azaltmas yla aç klanabilir. Evli yafll lar n sosyal iletiflimlerinin di er yafll lardan yüksek olabilmesi ile demans riskinin azalmas iliflkili olabilir. Huzurevinde kalan yafll lar n MMT puanlar ile güncel olaylar takip etme durumlar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunmufltur. Burada etkileflim iki yönlü olabilir. Bu durum güncel olaylar takip etmenin kognitif fonksiyonlar üzerindeki olumlu etkisiyle aç klanabilir veya demans riski yüksek olanlar n güncel olaylar takip edememesinden de kaynaklanabilir. Çal flmaya kat lan kifli say s n n azl, kat lan kiflilerin yafll olmas olas demanslar n n bulunmas sebebiyle haf za faktörünün çal flmaya getirdi i k s tl l klar ve çal flmada demans için klinik olarak kesin tan konmamas çal flman n bafll ca s n rl l klar n oluflturmufltur. Çal flmada MMT nin kullan lm fl olmas, iki farkl ortamdan yafll lar n çal flmaya kat l yor olmalar ve demans konusunda al nabilecek baz önlemlere ait ipuçlar n ortaya koyuyor olmas da çal flman n güçlü yönleridir. Sonuç olarak demans, yafll larda s k görülen bir hastal kt r. Demans n olumsuz etkilerini azaltmak için huzurevinde kalan yafll lar ilk giriflte ve sonras nda düzenli olarak demans taramas ndan geçirilmelidir. Bu amaçla MMT veya benzeri tarama testleri kullan labilir. Benzer bir uygulama sa l k oca na baflvuran yafll - lar için de yap labilir. Böylece erken tan ve tedavi imkan sa lanm fl olur. Demanstan korumada entelektüel aktivitenin önemli olmas nedeniyle okuma yazma bilenler kitap okumaya teflvik edilmelidir. Huzurevinde kalan yafll lar n uygun ve yeterli say da kitaba ulaflabilecekleri bir kütüphane kurulmal d r. Okuma yazma bilmeyenlere ise bir gönüllü taraf ndan her gün düzenli olarak kitap okunabilir. Sa l k oca na gelen yafll lar için ise belediye taraf ndan yafll lar lokali kurularak kitaba ulaflma imkan ve okuma yazma bilmeyenlere kitap dinleme f rsat sa lanabilir. Yafll lar güncel olaylar takip etmeleri konusunda teflvik edilmelidir. Huzurevinde ayr lm fl bir salonda televizyon, dergi ve günlük gazeteler bulundurulmal d r. Huzurevindeki yafll lar belli aral klarla tiyatroya, sinemaya, yak n çevreye gezilere ve piknik gibi aktivitelere götürülmelidir. KAYNAKLAR 1. Karakoç E, Selekler K. Alzheimer hastal ve di er demanslar. Gökçe Kutsal Y (editör). Temel Geriatri. 1. Bask. Ankara: Günefl T p Kitabevi, 2007: Bulut S, Ekici, Polat A, Berilgen MS, Gönen M, Da E ve ark. Elaz li Abdullahpafla bölgesinde demans prevalans ve demans alt gruplar. Demans Dergisi 2002; 2: Akad Geriatri 2011; 3:

12 Ankara da Bir Huzurevinde Kalan Yafll lar ile Bir Sa l k Oca na Gelen Yafll lar n Mini Mental Test ile De erlendirilmesi 3. Türk Geriatri Vakf. Geriatri Hakk nda Eriflim Tarihi: , A Sitesi: 4. Karadakovan A. Yafll larda sa l k sorunlar. Ege Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 21: Halter JB, Ouslander JG, Tinetti ME, Studenski S, High, KP, Asthana S. Dementia Including Alzheimer s Disease. Hazzard s Geriatric Medicine and Gerontology. 6 th ed. The McGraw-Hill Companies, 2005; 21: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye Nüfus ve Sa l k Araflt rmas Eriflim tarihi: , A Sitesi: 7. Türkiye statistik Kurumu. Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) Nüfus Say m Sonuçlar, Eriflim Tarihi: , A Sitesi: 8. Ar o ul S. Alzheimer hastal. Ar o ul S (editör). Geriatri ve Gerontoloji. Ankara: Medikal ve Nobel Yay nlar, 2006: Güngen C, Ertan T, Eker E, Yaflar R, Engin F. Standardize mini mental testin Türk toplumunda hafif demans tan s nda geçerlik ve güvenirli i. Türk Psikiyatri Dergisi 2002; 13: Ergün GÖ, Bozdemir N, U uz fi, Güzel R, Burgut R, Saatçi E ve ark. Adana Huzurevi nde yaflayan yafll lar ile aile hekimli i poliklini ine baflvuran yafll lar n medikososyal özelliklerinin de- erlendirilmesi. Geriatri 2003; 6: Bilir N, Aslan D, Güngör N, A aç M, S dd qui Z, Uluç F ve ark. Ankara da Alt nda Sa l k Oca Bölgesi ne Ba l Sakarya Mahallesi nde Yaflayan 65 Yafl Üzeri Kiflilerin Baz Sa l k ve Sosyal Durumlar n n Saptanmas. 2002; 5: fiahin M, Özer C, Ölüç F, Tunç Z. Huzurevinde kalan yafll larda demans ve depresyon. Geriatri 2005; 8: Akad Geriatri 2011; 3:

Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastalar n Mediko-Sosyal Özellikleri*

Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastalar n Mediko-Sosyal Özellikleri* KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2010; 2: 106-113 Gelifl Tarihi/Received: 17/07/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 28/09/2009 Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastalar

Detaylı

KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES

KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES *Ö r. Gör. Nuray Egelio lu **Prof. Dr. Hülya Okumufl *Pamukkale Üniversitesi Denizli Sa l k Yüksekokulu nurayegelioglu@mynet.com

Detaylı

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 1 Sakarya l Sa l k Müdürlü ü 2 Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l AD. ÖZET Amaç: Diyabetin tedavi ve kontrolünde en önemli hedef glisemik kontroldür.

Detaylı

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin alt nc y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n geliflmelerine

Detaylı

EVDE YAfiAYAN 65 YAfi VE ÜZER B REYLER N GÜNLÜK YAfiAM AKT V TELER NDEK BA IMLILIK DURUMU LE EV KAZALARI ARASINDAK L fik N N NCELENMES *

EVDE YAfiAYAN 65 YAfi VE ÜZER B REYLER N GÜNLÜK YAfiAM AKT V TELER NDEK BA IMLILIK DURUMU LE EV KAZALARI ARASINDAK L fik N N NCELENMES * Turkish Journal of Geriatrics 2006; 9 (2): 85-93 ARAfiTIRMA EVDE YAfiAYAN 65 YAfi VE ÜZER B REYLER N GÜNLÜK YAfiAM AKT V TELER NDEK BA IMLILIK DURUMU LE EV KAZALARI ARASINDAK L fik N N NCELENMES * Muazzez

Detaylı

De erli Okuyucular m z,

De erli Okuyucular m z, E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin beflinci y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n

Detaylı

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl k Derne i 12. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi Bildiri Özetleri

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl k Derne i 12. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi Bildiri Özetleri Abstracts doi:0.2399/tahd.3.0080 Türk Aile Hek Derg 203;7(4):80-94 TAHUD 203 Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl k Derne i 2. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi Bildiri i Abstracts presented at the Twelfth National

Detaylı

Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II

Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II Özetler Abstracts doi:0.399/tahd.3.00086 Türk Aile Hek Derg 03;7():86-94 TAHUD 03 Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II Abstracts presented at the Third

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent Baysal

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent Baysal AIDS Üniversite Ö rencilerinin /AIDS Hakk ndaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlar n n De erlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent

Detaylı

Alzheimerl Hasta Yak n Olmak*

Alzheimerl Hasta Yak n Olmak* DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2013; 5: 57-63 Gelifl Tarihi/Received: 29/07/2012 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 30/10/2012 Alzheimerl Hasta Yak n Olmak* Being Alzheimer Patient s Relative** Ercüment Erbay

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.46.56

DOI: 10.4274/tpa.46.56 Özgün Araflt rma Original Article 111 DOI: 10.4274/tpa.46.56 Çal flman n çocuk bedeni üzerine etkisi: zmit te yap lan iki araflt rma sonuçlar n n Effect of labour on child body: the comparison of two studies

Detaylı

M GRENL B REYLERDE A RININ ÖZELL KLER VE B REY N GÜNLÜK AKT V TELER ÜZER NDEK ETK S

M GRENL B REYLERDE A RININ ÖZELL KLER VE B REY N GÜNLÜK AKT V TELER ÜZER NDEK ETK S ARAfiTIRMA M GRENL B REYLERDE A RININ ÖZELL KLER VE B REY N GÜNLÜK AKT V TELER ÜZER NDEK ETK S Serap GÜL*, Mukadder MOLLAO LU** * Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Klini i (MSN) ** Doç. Dr.,

Detaylı

fiükriye Akça Kalem *, Öge Öktem **, Haflmet A. Hana as ***, Murat Emre ****

fiükriye Akça Kalem *, Öge Öktem **, Haflmet A. Hana as ***, Murat Emre **** Nöropsikiyatri Arflivi, 2003; 40(1-2): 13-25 Alzheimer Hastal n De erlendirme Skalas -Kognitif Alt Skorunun (ADAS-cog) Betimsel statistik De erlerinin Bir Normal Eriflkin Türk Örnekleminde Saptanmas fiükriye

Detaylı

Yar k rsal Alanda Yaflayan Kiflilerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi ve Tutumlar

Yar k rsal Alanda Yaflayan Kiflilerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi ve Tutumlar Yar k rsal Alanda Yaflayan Kiflilerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi ve Tutumlar Elçin YOLDAfiCAN 1, Serap BANAK 2 1 Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi, Halk Sa l Anabilim Dal, 2 Adana l Sa l k Müdürlü

Detaylı

Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2009; 1: 82-89 Gelifl Tarihi/Received: 06/01/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 14/01/2009 Physiotherapy and Rehabilitation in Geriatrics Hülya Kay han Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Diyabet hastalar n n özbak m bilinci

Diyabet hastalar n n özbak m bilinci Türk Aile Hek Derg 2009; 13(1): 17-22 www.turkailehekderg.org Araflt rma Research Article doi:10.2399/tahd.09.017 Diyabet hastalar n n özbak m bilinci Self-care agency in diabetic patients Nilgün Özçakar

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

Ülkemizde yafll nüfusun oran giderek artmaktad r:

Ülkemizde yafll nüfusun oran giderek artmaktad r: Türk Aile Hek Derg 2005; 9(2): 79-84 Derleme Review Yafll larda Koruyucu Hekimlik PREVENTIVE MEDICINE IN THE ELDERLY Selçuk Engin Özet Ülkemizde beklenen yaflam süresi artmaktad r. Giderek artan yafll

Detaylı

DERG S 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GERIATRIC NEPHROLOGY AND UROLOGY 9. ULUSLARARASI GER ATR K NEFROLOJ VE ÜROLOJ KONFERANSI

DERG S 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GERIATRIC NEPHROLOGY AND UROLOGY 9. ULUSLARARASI GER ATR K NEFROLOJ VE ÜROLOJ KONFERANSI TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR ISSN: 1300-7718 Cilt / Vol. 16, No: 4 Ek / Supplement 2 Ekim / October 2007 TÜRK NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON DERG S 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE

Detaylı

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Perinatoloji Dergisi Cilt: 15, Say : 1/Nisan 2007 1 DERLEME Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Ayflegül fller Ege Üniversitesi, Çocuk Sa l ve Hastal

Detaylı

Sa l k Bilimleri Fakültesi Ö rencilerinin Benlik Sayg lar ve At lganl k Düzeylerinin Sosyodemografik Özellikleri Aç s ndan ncelenmesi

Sa l k Bilimleri Fakültesi Ö rencilerinin Benlik Sayg lar ve At lganl k Düzeylerinin Sosyodemografik Özellikleri Aç s ndan ncelenmesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Ö rencilerinin Benlik Sayg lar ve At lganl k Düzeylerinin Sosyodemografik Özellikleri Aç s ndan ncelenmesi Fadime Üstüner Top*, Esra Kaymak*, fiimal Göllü*, Bar fl Kaya* * Ö

Detaylı

Yo un Bak m Hemflirelerinin Bas nç Ülseri Hakk ndaki Bilgi Düzeyleri

Yo un Bak m Hemflirelerinin Bas nç Ülseri Hakk ndaki Bilgi Düzeyleri KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2013; 5: 73-79 Gelifl Tarihi/Received: 15/01/2013 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 18/03/2013 Yo un Bak m Hemflirelerinin Bas nç Ülseri Hakk ndaki Bilgi Düzeyleri

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri

5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri Research Article doi:10.2399/tahd.13.09719 Türk Aile Hek Derg 2013;17(2):60-64 TAHUD 2013 5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri Sociodemographic characteristics

Detaylı

nfertil Bireylerde Umutsuzlu un Belirlenmesi

nfertil Bireylerde Umutsuzlu un Belirlenmesi nfertil Bireylerde Umutsuzlu un Belirlenmesi Maral Karg n*, Sat Ünal** * Uzm., Eczac bafl Sa l k Hizmetleri, Ankara. kargin.m@hotmail.com ** Ö r. Gör. Dr., Gazi Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

Bilgisayar Kullan c lar n n Korsan/Kaçak Yaz l m Kullan m Hakk ndaki Görüflleri

Bilgisayar Kullan c lar n n Korsan/Kaçak Yaz l m Kullan m Hakk ndaki Görüflleri Bilgisayar Kullan c lar n n Korsan/Kaçak Yaz l m Kullan m Hakk ndaki Görüflleri The Views of Computer Users About Pirated Software Erkan Yaman*, Yavuz Erdo an**, Halil Ekfli*** Özet: Bu araflt rman n amac,

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

T p Doktorlar n n Temel Yaflam Deste i Konusundaki

T p Doktorlar n n Temel Yaflam Deste i Konusundaki T p Doktorlar n n Temel Yaflam Deste i Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler Knowledge levels as to basic life support of medical doctors and affecting factors Türkiye Acil T p Dergisi - Turk

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı