RİFCAP 150 mg KAPSÜL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RİFCAP 150 mg KAPSÜL"

Transkript

1 RİFCAP 150 mg KAPSÜL FORMÜLÜ Beher kapsül 150 mg Rifampisin ihtiva eder. Jelatin kapsül: Boyar madde olarak, titanyum dioksit, eritrosin, indigo karmin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Rifampisin, semisentetik bir antibiyotiktir. Hassas bakterilerin RNA polimeraz aktivitesini inhibe ederek bakterisid etki gösterir. Rifampisin Mycobacterium Tuberculosis ve M. Lepra ya karģı çok etkilidir ve bu bakteriler üzerinde yüksek sterilizan etkisi vardır. Rifampisin, ayrıca gram (+) bakterilerden özellikle staphylococlara gram (-) bakterilerden N. Meningitis, N. Gonorrhoea, Haemophilus influenza ve Legionella spp ye karģı etkilidir. Rifampisine karģı krosrezistans sadece diğer rifampisinler ile oluģabilir. Farmakokinetik Özellikleri: Rifampisin oral olarak alındıktan sonra gastrointestinal sistemden tamamen absorbe olur. Biyolojik yarı ömrü 600 mg lık bir doz alımından sonra ortalama 3 saattir. Rifampisinin % 80 i proteinlere bağlanır. Serebro sipinal sıvı da dahil olmak üzere tüm sıvılarda etkili konsantrasyonlara ulaģır. Asıl atılım yolu safra ile olup, çok az miktarda da idrarla atılır. ENDİKASYONLARI 1- Tüberküloz: Rifampisin tüberkülozun bütün formlarında etkilidir. (Pulmoner, ekstra pulmoner, miliyer) 2- Menengokok Taşıyıcıları: N. Menjitis in asemptomatik taģıyıcılarının tedavisinde, nazo farenksten menengokokların uzaklaģtırılmasında endikedir. Menengokok enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaz. KONTRENDİKASYONLARI Rifampisine aģırı duyarlılığı olanlarda, sarılıkta kullanılmamalıdır. Rifampisinin sakinavir/ritonavir kombinasyonları ile aynı anda kullanımı kontrendikedir. UYARILAR / ÖNLEMLER Rifampisin, karaciğer bozukluğuna neden olabileceğinden, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ancak çok gerekliyse, sıkı tıbbi kontrol altında ve dikkatle kullanılmalıdır. Bu hastalarda karaciğer enzimleri (SGOT, SGPT) tedavi öncesi kontrol edilmeli ve tedavi sırasında her 2-4 haftada bir kontroller tekrarlanmalıdır. ġayet hepatoselüler hasar bulgusu saptanırsa tedavi kesilmelidir. Bazı hastalarda tedavinin baģlangıcında (bilirubin ve rifampisinin atılım yollarının ortak olması ve buradaki yarıģma nedeniyle) hiperbilirubinemi oluģabilir. Bu durumda tedavi sırasında orta derecede bilirubin ve/veya transaminaz yükselmesi oluģabilir. Bu durumda testleri tekrar ederek enzimlerin trendi izlenmeli ve hastaların da klinik durumu göz önüne alınarak tedavinin devam edip 1/6

2 etmeyeceğine karar verilmelidir. Rifampisinin yukarıda bahsedilen etkilerinden dolayı tüm hastaların tedavi öncesi transaminaz ve bilirubin değerleri kontrol edilmeli, tam kan sayımı yapılmalı ve tedavi esnasında da bu testler periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Rifampisin tedavisi sırasında hastaların idrar, feçes, tükrük, balgam, ter ve göz yaģının kırmızı-oranj bir renk alabileceği, hastalara bildirilmelidir. Rifampisin tedavisi sırasında oral kontraseptiflerin etkinlikleri azalabileceğinden hastalara baģka korunma yöntemleri önerilmelidir. Ġmmunolojik Reaksiyonlar ve Anaflaksi: Anaflaksiyi de içeren immünolojik reaksiyon daha çok aralıklı tedavi ile ortaya çıkar (haftada 2 veya 3 kezden az); bu nedenle hastalar yakından izlenmelidir. Hatsalar, tedavi rejimini bozdukları takdirde immünolojik reaksiyonların ortaya çıkabileceği konusunda uyarılmalıdır. Rifampisin ile tübeküloz tedavisi uygulanan eriģkinlerde, baģlangıçta hepatik enzimlerin, bilirubinin, serum kreatininin ölçülmesi, tam kan sayımı ve trombosit sayımının (ya da tahmininin) gerçekleģtirilmesi gerekir. Komplikasyon oluģturan bir durum bilinmediği ya da klinik olarak böyle bir durumdan kuģkulanılmadığı sürece, çocuklarda baģlangıç testleri gerekli değildir. Tedavi sırasında hastalar en az ayda bir kere görülmeli ve advers reaksiyonlarla iliģkili semptomlar konusunda spesifik olarak sorgulanmalıdır. Anormallik saptanan hastaların tümü, gerektiği takdirde laboratuvar testlerinin yapılması da dahil olmak üzere, takip edilmelidir. Rifampisin adrenal hormonlar, tiroid hormonları ve D vitamini de dahil olmak üzere endojen substratların metabolizmasını arttırabilecek enzim indüksiyonu özelliklerine sahiptir. Ġzole bildirilerde, delta amino levulinik asit sentetaz indüksiyonunun bir sonucu olarak porfirinin alevlenmesi Rifampisin kullanımıyla iliģkilendirilmiģtir. Hamilelikte kullanımı : Gebelik kategorisi C dir. Rifampisin ile gebe kadınlarda yapılmıģ iyi kontrollü araģtırmalar bulunmamaktadır. Rifampisin in yüksek dozlarda verildiğinde, kemirgenlerde teratojenik olduğu gösterilmiģtir. Rifampisin in plasenta bariyerini geçtiği ve kordon kanında bulunduğunun bildirilmiģ olmasına karģın, tek baģına ya da diğer antitüberküloz ilaçlarla kombinasyon halinde insan fetusu üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Rifampisin gebeliğin son birkaç haftası içinde kullanıldığı taktirde, anne ve çocukta postnatal hemorajilere neden olabilir; bunlar için K vitamini tedavisi endike olabilir. Bu nedenle, Rifampisin gebe kadınlarda ya da çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda ancak potansiyel yararı fetus için riske ağır basması durumunda kullanılmalıdır. Uzun dönemde fertilite bozukluğu potansiyeline iliģkin bilinen insan verileri bulunmamaktadır. 2/6

3 Emzirme: Süte geçtiğinden ya ilaç kesilmeli ya da emzirme yapılmamalıdır. Araç ve Makine Kullanımına Etkisi: Konsantrasyon bozukluğuna neden olduğundan araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır. YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER Rifampisin tedavisi sırasında aģağıdaki yan etkilerin görülebileceği belirtilmiģtir. Gastrointestinal : Epigastrik yanma, iģtahsızlık, bulantı, kusma, kramplar, diyare, psödomembranöz kolit, nadiren hepatit. Hematolojik : Çoğunlukla aralıklı tedaviyle iliģkili olarak, purpura ile birlikte ya da purpura olmaksızın trombositopeni meydana gelebilir; ancak bu durum purpura meydana gelir gelmez ilaç kesilirse, geri dönüģümlüdür. Purpura ortaya çıktıktan sonra Rifampisin kullanımına devam edilmesi ya da yeniden baģlanması durumlarında, serebral hemoraji ve ölümler bildirilmiģtir. Nadiren dissemine intravasküler koagülasyon da bildirilmiģtir. Rifampisin ile tedavi edilen hastaların küçük bir yüzdesinde eozinofili, lökopeni, ödem, kas güçsüzlüğü, miyopati oluģtuğu bildirilmiģtir. Çok nadir olarak, agranülositoz bildirilmiģtir. S:S:S. : BaĢ ağrısı, ateģ, halsizlik, ataksi, konsantrasyon bozukluğu, mental konfüzyon, kas zayıflığı, nadiren myopati. Göz : Görme bozukluğu. Endokrin : Menstruasyon bozukluğu. Renal : Üre ve ürik asit yükselmesi nadiren hemoglobinüri, hematüri, interstisiyel nefrit, renal yetmezlik. Dermatolojik : FlaĢing, kaģıntı. Hipersensivite Reaksiyonları : KaĢıntı, kızarıklık, sık görülmeyen ürtiker ve daha Ģiddetli kutanöz aģırı duyarlılık reaksiyonları oluģmuģtur. Nadiren pemfigoid reaksiyon, Stevens- Johnson sendromu dahil eritema multifome, toksik epidermal nekroliz ve vaskülit bildirilmiģtir.. Diğer : Yüz ve ekstremitelerde ödem, hipotansiyon. Laboratuvar testleri : Karaciğer enzimlerinde (SGOT, SGPT) yükselme, bilirubinemi. Çoğunlukla aralıklı doz rejimleriyle oluģan ve büyük bir olasılıkla immünolojik kaynaklı olan reaksiyonlar Ģunlardan oluģmaktadır: ateģ epizodları, titreme, baģağrısı, sersemlik hissi ve kemik ağrısından oluģan flu sendromu ; nefes darlığı ve hırıltılı solunum; kan basıncında azalma ve Ģok; anafilaksi ; akut hemolitik anemi; genellikle akut tübüler nekroza ya da akut interstisyel nefrite bağlı akut böbrek yetmezliği. 3/6

4 BEKLENMEYEN BĠR ETKĠ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAġVURUNUZ İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER Sitokrom P-450 enzimleri ve diğer etkileģim: Rifampisin in bazı sitokrom P-450 enzimlerini indüklediği bilinmektedir. Sitokrom P-450 enzimiyle metabolize olan diğer ilaçların Rifampisin ile birlikte uygulanması bu ilaçların metabolize olmasını hızlandırabilir ve bu ilaçların aktivitelerini azaltabilir. Dolayısıyla sitokrom P-450 enzimiyle metabolize edilen diğer ilaçlarla birlikte Rifampisin kullanılmasında dikkatli olunmalıdır. Optimum terapötik kan düzeylerinin sürdürülmesi için Rifampisin e baģlanırken ya da birlikte uygulanan Rifampisin kesilirken bu enzimler tarafından metabolize edilen bu ilaçların dozajlarının ayarlanması gerekebilir. Sitokrom P-450 enzimiyle metabolize edilen ilaçlara örnekler aģağıdaki gibidir: Rifampisin, antikonvülzanlar (örn: fenitoin), antiaritmikler (örn: dizopiramid, meksiletin, kinidin, propafenon, tokainid), antiöstrojenler (örn: tamoksifen, toremifen), antipsikotikler (örn: haloperidol), oral antikoagülanlar (örn: varfarin), antifungaller (örn: flukonazol, itrakonazol, ketokonazol), antiretroviral ilaçlar (zidovin, sakinavir, indinavir, efeviranz), barbitüratlar, betablokerler, benzodiazepinler (örn: diazepam), benzodiazepinle ilgili ilaçlar (zolpiklon, zolpidem), kalsiyum kanal blokerleri (örn: diltiazem, nifedipin, verapamil), kloramfenikol, klaritromisin, kortikosteroidler, kardiyak glikozidler, klofibrat, sistemik hormonal kontraseptifler, dapson, doksisilin, östrojenler, florokinolonlar, gestrinon, oral glisemik ajanlar (örn: sülfonilüreler), immünosupresif ajanlar (örn: siklosporinler), takrolimus), irinotekan, levotiroksin, narkotik analjezikler, metadon, prazikuantel, progestinler, kinin, riluzol, selektif 5-HT 3 reseptör antagonistleri (örn: ondansetron), CYP3A4 ile metabolize olan statinler, telitromisin, teofilin, tiazolidinedionlar (örn: rosiglitazon), trisiklik antidepresanlar (örn: amitriptilin, nortriptilin). Rifampisinin sakinavir/ritonavir kombinasyonları ile aynı anda kullanımı hepatotoksisite potansiyelini arttırabilir. Dolayısıyla rifampisinin sakinavir/ritonavir kombinasyonları ile aynı anda kullanımı kontrendikedir. Atovakon ve rifampisin birlikte kullanıldığında, atovakon konsantrasyonlarının azaldığı (> % 50 oranında) ve rifampisin konsantrasyonlarının arttığı (> % 30 oranında) gözlenmiģtir. Ketokonazol ve Rifampisin in birlikte kullanılması, her iki ilacın serum konsantrasyonlarının azalmasıyla sonuçlanmıģtır. Rifampisin ve enalaprilin birlikte kullanılması, enalaprilin aktif metabolit olan enalaprilatın konsantrasyonlarında azalmayla sonuçlanmıģtır. Hastanın klinik durumu gerektirdiğinde, dozaj ayarlamaları yapılmalıdır. Birlikte antasit uygulanması, Rifampisin in emilimini azaltabilir. Günlük Rifampisin dozları antasitlerin alınmasından en az 1 saat önce verilmelidir. 4/6

5 Rifampisin halotan ya da izoniazid ile birlikte verildiğinde, hepatotoksisite potansiyeli artar. Rifampisin ve halotanın birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Rifampisin ve izoniazidi birlikte kullanan hastalar hepatotoksisite açısından yakından izlenmelidir. Rifampisin almakta olan hastalarda KIMS (Kinetic Interaction of Microparticles in Solution) yöntemi kullanıldığında opiatlar için çapraz reaktivite ve yanlıģ-pozitif idrar tarama testleri bildirilmiģtir. Gaz kromatografisi/kütle spektrometrisi gibi doğrulama testleri rifampisini opiatlardan ayırt edecektir. Oral kontraseptif kullanan hastalara nonhormonal bir doğum kontrol metodu önerilmelidir. Keza diyabetin kontrolü de zorlaģabilir. Probenesid, rifampisinin kan düzeyini artırır. İlaç / Laboratuvar Etkileşimi : Rifampisinin terapötik seviyeleri, vitamin B12 ve folatın standart mikrobiyolojik ölçümünü inhibe eder. Bu nedenle baģka ölçüm metodları kullanılmalıdır. Karaciğer fonksiyon testlerinde geçici yükselmeler (SGOT, SGPT, bilirubin alkali fosfatoz) ve safra kesesi tetkikinde kullanılan kontras maddenin bilier ekskresyonunda azalma görülebilir. Bu nedenle bu testler, rifampisinin sabah dozu verilmeden önce yapılmalıdır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Tüberküloz Tedavisinde: Erişkinlerde: Tavsiye edilen günlük doz 50 kg altındaki eriģkinlerde günde bir kez 450 mg (bu doz, Rifcap 150 mg dan 3 kapsül alınarak elde edilir), 50 kg üstündeki eriģkinlerde günde bir kez 600 mg dır. Çocuklarda: 10 mg/kg/gün dür. Günlük doz 600 mg ı geçmemelidir. Rifampisinin emilimi gıdalardan etkilenebileceğinden yemeklerden bir saat önce veya 2 saat sonra aç karnına kullanılmalı ve günlük doz 1 kerede alınmalıdır. Tüberküloz tedavisinde Rifampisin daima, en azından diğer bir antitüberküloz ilaç ile birlikte kullanılmalı ve tedaviye en az bir yıl devam edilmelidir. Rifampisin intermitant tedavide ve menengokok tedavisinde kullanılmamalıdır. Aşırı Doz Tedavisi: Belirti ve bulgular : Ġlaç alımından kısa bir süre sonra bulantı, kusma ve giderek artan letarji oluģur. Ciddi karaciğer hastalığı mevcutsa bilinç kaybı oluģabilir. Cilt, idrar, tükrük, gözyaģı ve feçes kahverengi-kırmızı veya oranj renk alır. Bu rengin yoğunluğu alınan ilaç miktarıyla orantılıdır. Ciddi doz aģımında birkaç saat içinde karaciğer hassasiyeti ve büyümesi ve hızla sarılık oluģabilir. Bilirubin seviyesi hızla yükselebilir. Özellikle karaciğer hastalığı olanlarda enzimlerde yükselme olur. Tedavi: Gastrik lavajı ile mide içeriği boģaltılmalı ve sonra mide içerisine aktif karbon uygulanarak, kalan ilacın absorbsiyonu engellenmelidir. Ciddi bulantı, kusma varsa antiemetik uygulanabilir. Aktif diürez ilacın atılımını arttırır. Bazı hastalarda hemodiyaliz 5/6

6 faydalı olabilir. Daha önceden karaciğer bozukluğu olmayan hastalarda 72 saat içinde karaciğer fonksiyonları normale dönebilir. SAKLAMA KOŞULLARI 25 o C nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde muhafaza ediniz. Çocukların göremeyeceği ve eriģemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI Beher kapsülde 150 mg Rifampisin ihtiva eden 8, 16 kapsüllük blister ambalajda. PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ Rifcap 300 mg Kapsül 8, 16 ve 60 kapsüllük blister ambalajlarda, Rifcap Süspansiyon, 80 ml RUHSAT SAHİBİ: Koçak Farma Ġlaç ve Kimya Sanayi A.ġ. BağlarbaĢı, Gazi Cad. No: Üsküdar / ĠSTANBUL RUHSAT TARİH VE NO: /87 İMAL YERİ: Koçak Farma Ġlaç ve Kimya Sanayi A.ġ. Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy / TEKĠRDAĞ Reçete ile satılır. Prospektüs onay tarihi: /6

PARASİNUS TABLET. Parasetamol ------------------------- Psödoefedrin HCI ------------------

PARASİNUS TABLET. Parasetamol ------------------------- Psödoefedrin HCI ------------------ PARASİNUS TABLET FORMÜLÜ : Beher tablet; Parasetamol ------------------------- Psödoefedrin HCI ------------------ 500 mg 30 mg içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikleri: Parasinus Tablet,

Detaylı

Trizivir Film Tablet. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI.

Trizivir Film Tablet. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI. Trizivir Film Tablet Formülü Trizivir film tablet 300 mg abakavir (sülfat şeklinde), 150mg lamivudin ve 300mg zidovudin içerir. Yardımcı maddeler; Boyar madde olarak Titanyum dioksit, indigo karmin ve

Detaylı

HELĠPAK TEDAVĠ PAKETĠ

HELĠPAK TEDAVĠ PAKETĠ HELĠPAK TEDAVĠ PAKETĠ UYARI: BU ĠLAÇLAR SADECE DOKTORUNUZ TARAFINDAN BELĠRTĠLEN ġekġlde KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANMIġTIR. BU AMBALAJDA BULUNAN ĠLAÇLAR TEK BAġLARINA VEYA BAġKA ĠLAÇLARLA BĠRLĠKTE, DĠĞER

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nimsel ZSB-10 modifiye (sodyum karboksimetilselüloz)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nimsel ZSB-10 modifiye (sodyum karboksimetilselüloz) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TEGRETOL 200 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Karbamazepin 200 mg Yardımcı maddeler: Nimsel ZSB-10 modifiye (sodyum karboksimetilselüloz)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül. (1 Kapsül için) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül. (1 Kapsül için) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül (1 Kapsül için) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flukonazol 150.0000 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 124.9980

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çocuklar (2-12 yaş arası): PĠNRAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çocuklar (2-12 yaş arası): PĠNRAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PĠNRAL 50 mg çiğnenebilir/çözünebilir tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Lamotrijin 50 mg Yardımcı maddeler: Sodyum sakkarin 0.26 mg Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda NUROFARM kullanımından kaçınılmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda NUROFARM kullanımından kaçınılmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NUROFARM 200 mg/30 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: İbuprofen Psödoefedrin hidroklorür Yardımcı maddeler: Kroskarmelloz sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARMANAKS 275 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Naproksen sodyum 275 mg Yardımcı maddeler Laktoz, Alkol (Etanol) Yardımcı maddeler için,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İçinde beyaz süspansiyon bulunan, beyaz renkli oblong yumuşak kapsüller.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İçinde beyaz süspansiyon bulunan, beyaz renkli oblong yumuşak kapsüller. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BEXGRATİN 75 mg Yumuşak Kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Beksaroten 75 mg Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için 6.1. e bakınız.

Detaylı

KÜB Ürün Özellikleri Özeti

KÜB Ürün Özellikleri Özeti KÜB Ürün Özellikleri Özeti 1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MADOPAR HBS 125 kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Madopar HBS (kontrollü salınan Hidrodinamik Balans Sistemi) 100 mg levodopa ve 25 mg benserazide

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEKLARİT 125 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Granül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEKLARİT 125 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Granül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEKLARİT 125 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Granül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Klaritromisin 125.0 mg (5 ml sinde) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

SURGAM. Tablet. Formülü: 1 tablette 300 mg tiaprofenik asit içerir. Farmakolojik özellikleri: Farmakodinamik özellikler:

SURGAM. Tablet. Formülü: 1 tablette 300 mg tiaprofenik asit içerir. Farmakolojik özellikleri: Farmakodinamik özellikler: SURGAM Tablet Formülü: 1 tablette 300 mg tiaprofenik asit içerir. Farmakolojik özellikleri: Farmakodinamik özellikler: Tiaprofenik asit, arilalkanoik asit ailesinden bir nonsteroidal antiinflamatuar olup,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARTROCOL 100 mg/2 ml İ.M. Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. Yardımcı maddeler: Her bir

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü d amblemli, homojen görünüşlü beyaz film kaplı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü d amblemli, homojen görünüşlü beyaz film kaplı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİKLORON 50 mg ENTERİK FİLM TABLET 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir film tablet; 50 mg Diklofenak Sodyum içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616 Wyeth Ativan Expidet 1 mg FORMÜL Her tablet 1 mg lorazepam içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Lorazepam bir benzodiazepindir. Anksiyolitik, sedatif ve hipnotik özelliklere sahiptir. Benzodiazepinler muhtemelen

Detaylı

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL FORMÜLÜ Her kapsül, mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde 30 mg Lansoprazol içerir. Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172),

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde :

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : Siklosporin Yardımcı maddeler: Etanol % 94 lük (a/a) Polioksietillenmiş

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRİPORT film kaplı tablet

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRİPORT film kaplı tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRİPORT film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM İ Etkin maddeler: Parasetamol... 650 mg Psödoefedrin HCl... 60 mg Klorfeniramin maleat 4 mg Yardımcı maddeler: Laktoz

Detaylı

FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir.

FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir. MEPİRİKS 2 mg TABLET FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Glimepirid, sülfonilüre grubuna dahil kan şekeri düşürücü etkiye sahip ağızdan alınan

Detaylı

DİLOXOL. 75 mg Film Tablet

DİLOXOL. 75 mg Film Tablet DİLOXOL 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ: Her film tablette: Klopidogrel hidrojen sülfat 97.875 mg (75 mg klopidogrel baza eşdeğer) ayrıca boyar madde olarak Titanyum dioksit, kırmızı demir oksit içerir FARMAKOLOJİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 8 mg lornoksikam içerir. Çözücü ampul: Her bir çözücü

Detaylı

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Dideral Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler: Propranolol başka herhangi bir otonom sinir sitemi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet; 40 mg rosuvastatine eşdeğer miktarda rosuvastatin kalsiyum içerir.

Detaylı

ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin

ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin Formülü: Her bir yumuşak jelatin kapsül, etkin madde olarak 10 mg veya 20 mg izotretinoin içerir. Farmakolojik Özellikleri: Farmakodinamik özellikler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSALĠD 5 mg/ml subkütan enjeksiyon için çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSALĠD 5 mg/ml subkütan enjeksiyon için çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSALĠD 5 mg/ml subkütan enjeksiyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: PROSALĠD subkütan enjeksiyon için çözelti, her

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Diklofenak sodyum 75 mg (her bir ampul: 3 ml) Yardımcı

Detaylı

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS ESPLUS 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Her bir film tablet, 20 mg Essitalopram a eşdeğer 25,548 mg Essitalopram oksalat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit (E171) kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK

Detaylı

AVİTOREL 10 mg Film Tablet

AVİTOREL 10 mg Film Tablet AVİTOREL 10 mg Film Tablet FORMÜL: Bir film tablet 10mg. Atorvastatin e eşdeğer atorvastatin kalsiyum trihidrat, boyar madde olarak Titandioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik Özellikler:

Detaylı