Investigation on Murata Vortex Spinning and Yarn Properties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Investigation on Murata Vortex Spinning and Yarn Properties"

Transkript

1 Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2009 (47-55) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 2009 (47-55) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-issn: (Hakem Onaylı Makale) (Article) Murata Vortex Đplik Eğirme Sistemi ve Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi Gizem KARAKAN *, Gabil ABDULLA *, Murat KODALOĞLU * * Akdeniz Üniversitesi Serik Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı, Antalya /TÜRKĐYE * Süleyman Demirel Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü Müh. Mim. Fak. Tekstil Mühendisliği Bölümü, Isparta/TÜRKĐYE Özet Tekstil sektöründe tamamı ticari kullanımda olmayan, deneme aşamasında veya yeni ticarileşme aşamasında olan birçok iplik üretim sistemi mevcuttur. Dünya pazarındaki iplik makinelerinin % ını oluşturan konvansiyonel ring eğirme tekniği çok geniş bir kullanım alanına sahip olsa da ring iplikçilikte kopça bilezik arasındaki sürtünmenin iğ devrini azaltması sonucu yüksek hızlara çıkılamaması yeni iplik eğirme yöntemlerine olan arayışları arttırmıştır. Murata firmasının hava jetli iplikçilik sistemi üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu en yeni sistem olarak kabul edilen Murata Vortex Eğirme sisteminin (MVS) başarısı %100 pamuk elyafının yüksek hızlarda (400m/dak) eğrilebilmesi ve oluşan iplik yapısının rotordan ziyade ring iplik yapısına benzemesiyle artmıştır. Literatürde MVS iplik eğirme sistemi, vortex ipliklerinin yapı ve özellikleri, eğirme sistemini etkileyen parametreler ile ilgili araştırmalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada Murata Vortex Đplik Eğirme Sistemi nin genel yapısı, iplik özellikleri ve Vortex Đplik Eğirme Sistemine etkiyen temel parametrelerin incelenmesi ile ilgili yapılmış çalışmalar incelenmeye çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Murata Vortex Eğirme Sistemi, Vortex Đplik Yapısı Investigation on Murata Vortex Spinning and Yarn Properties Abstract Today in textile sector, there are many yarn production systems which are in experimental stage or still not in commercial usage. Although the conventional ring spinning system composing almost %80-90 of the world market s yarn machine is still being widely used,the handicap of the increasement of the production rate caused by the friction between ring and the traveller,provided the increasement of the researchs including new spinning technologies.the success of Murata Vortex Spinning system being accepted as the newest system after all studies of Murata air jet systems has been much acceptable especially for the spinning ability of %100 cotton in high speeds (400m/minute) and the yarn structure resembling ring yarn structure rather than rotor yarns. The researches in literature concerning the MVS spinning system,the vortex yarn structure-properties,and the parameters affecting the spinning system are considerably limited.in this study,the general structure ofmurata Vortex System, vortex yarn structure,and the studies including the parameters affecting the MVS system will be tried to be analyzed. Keywords: Murata Vortex Spinning System, Vortex Yarn Structure Bu makaleye atıf yapmak için Karakan, G. *, Abdulla,G *,Kodalıoğlu,M. * Murata Vortex Đplik Eğirme Sistemi ve Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2009, 3(3) How to cite this article Karakan G. *, Abdulla,G *, Kodalıoğlu M. *, Murata Vortex Spinning System And Analysing the Yarn Structure Electronic Journal of Textile Technologies, 2009, 3 (3) 47-55

2 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Murata Vortex Đplik Eğirme Sistemi ve Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi 1. GĐRĐŞ Tekstil dünyasındaki değişim anlayışı doğrultusunda, tekstil mamulüne kazandırılacak son kullanım özelliklerinin saptanması ve nihai ürünün kullanım özelliklerinin geliştirilmesi için pek çok çalışma yürütülmektedir. Son derece dinamik bir yapısı olan tekstilde, üretim hızı da çok önemlidir;. Bugün Türkiye nin tekstil sektöründe uluslararası platformdaki mevcut konumunu koruyabilmesi hatta bir sonraki hedeflerine ulaşabilmesi için katma değeri yüksek ürünler ortaya koyma gerekliliği kaçınılmazdır. Katma değeri yüksek mamuller üretebilmek için ilk aşama olan iplik üretiminde yeni teknolojilere yönelmek büyük önem taşımaktadır. Lif tüketiminde, en büyük yeri pamuğun aldığı ABD'de, vortex çok yaygın bir kullanıma sahiptir. Yüksek eğirme hızına rağmen, üretilen ipliğin karakteristik özelliklerinin ring ipliklere benzemesi vortex iplik sisteminin en önemli özelliğidir. Ring ipliklere kıyasla, vortex ile üretilen iplikler daha düşük tüylü ve daha düşük havlıdır, yıkanma ve aşınmaya karşı daha dirençlidir. Yüksek hacimli bir iplik olması nedeniyle daha çok su emme ve çabuk kuruma özelliği vardır. Core yarn(öz iplik) gibi özel iplikleri üretmekte imkânı da sunan Vortex eğirme sistemi, open-end rotor iplik teknolojisinde olduğu gibi, cerden çıkan şeritleri ipliğe çevirmek suretiyle, fitil, ring ve bobin proseslerini ortadan kaldırmaktadır. Ring iplik sistemine kıyasla; vortex eğirme sisteminde enerji tüketimi %30, makine için gereken alan %50, gereken iş gücü ise %60 daha düşüktür [1]. Son versiyon MJS iplik üretim makinelerinden farklı olarak bu sistemde ters yönde dönen iki hava jeti yerine farklı yapıda tek bir jet kullanıldığı belirtilmektedir. Vortex teknolojisinde hava, liflerin ön uçlarını öz oluşturacak şekilde birleştirmek ve lif uçlarını dış tabakayı oluşturacak şekilde diğer liflerin etrafına sarmak için havalandırmak amacıyla kullanılır. Vortex iplik yapısı, içerdiği daha fazla sarma lifi içermesi ve iki katlı ipliğe benzemesiyle jetli sistemden ayrılır [1]. Murata firması, MVS sistemini ilk tanıttığı 1997 yılından bu yana MVS 851,MVS 810 ve MVS 861 modellerini üretmiştir. MVS 810 makinelerinin çift katlı iplik için modifiye edilmiş olan versiyonu MVS 81 T model vortex iplik eğirme makinesi de oldukça ilgi görmüştür. Makine tipi ve üretilen iplik numaralarına bağlı olmakla birlikte Murata vortex iplik eğirme makinelerinin üretim hızının ring iplik eğirme ve rotor iplik eğirme sistemlerinden açık farkla önde olduğu söylenebilmektedir. Ayrıca bu sistemde şerit formundan ilave işlemlere gerek duyulmadan iplik formuna getirebilmek sistemin kontrol edilebilmesi açısından da büyük kolaylık sağlamaktadır [2]. Şekil 1. Vortex ve Ring Đplikçiliği Üretim Hattı [3]. 48

3 Karakan, G.,Gabil, A., Kodaloğlu, M. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Çekilmi ş elyaf şeridi Ge n işle tilm iş eğ irm e ü çg e n i J e t d ü z e s i v e V o r t e x o d a s ı Şekil 2. Murata Vortex Eğirme Jeti Tasarımı [4] MVS 861 model iplik eğirme makinesinde MVS 851 modellerden farklı olarak iğ sayısı arttırılmış, makine boyutunda ise bir miktar küçültme yapılmıştır. Ayrıca üretilen bobinlerden daha iyi performans alınabilmesi amacıyla ipliğin düzgün gerginlikte sarılmasını sağlayacak sarım makaraları kullanılmıştır. Bu durum bobin sarım gerginliğine olumlu yönde etki etmiş ve bir sonraki proseslerde kolaylık sağlamıştır. 2. VORTEX ĐLE ELYAF EĞĐRME TEORĐSĐ Vortex iplik eğirme sisteminde 4 silindir ve çift apronlu bir çekim sisteminde çekime uğrayan cer şeridi hava emişi yardımıyla düze bloğu ve iğne tutucudan oluşan bir kanal içerisinden geçmektedir. Đğne tutucunun görüntüsü şekil 2 deki gibidir. Đğne tutucu belirli bir açıyla boylamasına uzanan bir rehber yüzeye ve içi oyuk iğ içerisine yönlenmiş, dışarı doğru çıkan kılavuz bir iğneye sahiptir [5]. Lif topluluğ u Đğne tutuc u Đğne Şekil 3. Đğne Tutucu ve Đğne [6] Geçiş kanalının akabinde lifler içi oyuk iğ içerisine doğru yönlenirler. Bu esnada farklı yönlerden belirli bir açıyla verilen sıkıştırılmış havanın oluşturduğu kuvvet etkisiyle lifler yalancı büküm alırlar. Oluşan büküm yukarıya doğru kayma eğilimindedir. Bu noktada iğne tutucudan dışarıya doğru sarkan iğne, bükümün yukarıya doğru kaymasını engellediğinden bazı liflerin üst kısımları çekim sistemi çıkış silindirlerinin kıstırma çizgisinden ayrılır ve açık kalır. Hava akımının döndürme etkisiyle iyice açılan lif üst kısımları Đçi oyuk iğ içerisine giren ve vortex ipliğinin merkez kısmını oluşturan liflerin ön uçları 49

4 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Murata Vortex Đplik Eğirme Sistemi ve Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi etrafına spiral biçimde sarılır ve Vortex Đplik Yapısı oluşur. Sarım sayısının ve sarım uzunluğunun fazla olması hava jetli iplik yapısına göre daha üstün özellikler göstermesini sağlamaktadır [5]. Üretilen iplik, temizleme ünitesinden geçtikten sonra bobin halinde sarılır. Đstenilen iplik özelliklerine bağlı olarak, iplik temizleme ünitesinden sonra makine üzerinde parafinleme işleminden de geçirilebilmektedir. V O R T E X O L UŞUM U Şerit Elyafların ön ucu iğ içersinden girer. Vortex hava Đğ *Merkezde bir delik vardır. Vortex iplik E ly a fla rın y u k a rıd a k i bölüm leri ise iğ d ışın d a d ır. Elyaf arka ucu silindir tarafından tutulurken ön uç iğdeki delikten girer. Elyaf ucu silindirden kurtulduğunda ise, iğdeki delikten girmek yerine Vortex hava etkisiyle iğ etrafına sarılmaktadır. Şekil 4. Vortex Đplik Yapısı Oluşumu [2]. Đğ n e Ön silindirler Đğ Şekil 5. MVS Makinelerinde iplik Oluşum Bölgesi [7-3]. 50

5 Karakan, G.,Gabil, A., Kodaloğlu, M. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Vortex Đplik Yapısı Murata Vortex eğirme sistemi (MVS) Murata hava jetli eğirme sisteminin (MJS) geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Vortex iplikçilik sistemi ile hava jeti iplikçilik sistemlerinden elde edilen ipliklerin yapıları arasındaki temel farklılık sarım yapan lif sayısının ve sarım uzunluğunun artırılmış olmasıdır. Vortex sisteminde sarım liflerini oluşturacak olan lifler hava jeti sisteminden farklı olarak çekim sisteminden çıkan lif demetinin tüm çevresi boyunca lif demetinden ayrılmaktadırlar [5]. MVS ve MJS iplik yapılarını kıyaslamaya yönelik son yapılan araştırmalar göstermiştir ki vortex iplikleri sarım yapan elyaf sayısı oranı ve sarım uzunluğu bakımından hava jetli ipliklerden daha yüksektir. Basal ve Oxenham ın elektron mikroskobu altında (SEM) yaptıkları incelemede, vortex ipliklerinin de hava jetli iplikler gibi merkezde uzanan bükümsüz çekirdek lifleri ve onların etrafına sarılan sargı liflerinden oluştuğu belirtilmiştir. Đplik uzunluğu boyunca uygulanan büküm açma işleminin sonunda sargı yapan elyafların paralel hale geldiği merkezde bükümsüz uzanan elyafların da büküm aldığı görülmüştür. Bu durum aşağıdaki şekilde gösterilmiştir [8]; Şekil 5. Vortex Đplik Yapısının Büküm açılmadan ve Büküm açıldıktan sonraki SEM görüntüleri [8]. Basal ve Oxenham yaptığı çalışmada farklı PET ve pamuk elyaf karışımlarıyla oluşturulan Murata Vortex (MVS) ve hava jetli (MJS) eğirme sistemleri ile üretilen ipliklerin fiziksel özellikleri kıyaslanmıştır. Test sonuçlarından düzgünlük, kalın yer sayısı, tüylülük değerleri açısından MVS ipliklerinin MJS ipliklerinden daha iyi sonuçlar alındığı anlaşılmıştır. MJS ve MVS ipliklerinin mukavemetleri değerlendirilmiş, MVS ipliklerinin mukavemet açısından daha iyi sonuçlar vermesi, yapısındaki sargı liflerinin sayısının daha fazla olmasına yorumlanmıştır. Çalışma esnasında %100 pamuk elyafı kullanılarak MJS ipliklerinin üretiminin gerçekleşemediği ortaya çıkarken, MVS sisteminde %100 polyester rahatlıkla çalışılmış ancak yine %100 pamuk elyafı ile üretim gerçekleşememiştir. Bu problem pamuk elyafında kısa lif miktarının fazla olması nedeniyle açıklanmıştır [8]. 51

6 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Murata Vortex Đplik Eğirme Sistemi ve Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi Tablo1. Farklı karışım oranlarıyla üretilen MVS ve MJS ipliklerinin mukavemet kıyaslaması [8] MUKAVEMET (CN/tex) Karışım oran (PES/PAMUK) Tensorapid Tensojet MVS MJS MVS MJS 100/ / / / / / Tablo2. MVS ve MJS ipliklerinin CVm, ince-kalın yer ve tüylülük bakımından karşılaştırılması [8] Karışım oran ĐNCE YER KALIN YER TÜYLÜLÜK (PES/PAMUK) CVm (-%50) (+%50) MVS MJS MVS MJS MVS MJS MVS MJS 100/0 14,45 15, ,59 5,03 83/17 15,06 16, ,12 5,06 67/33 17,03 18, ,08 5,36 50/50 18,67 19, ,16 5,78 33/67 19,06 21, ,42 6,64 17/83 21, ,7 Vortex iplik yapısında eğirme esnasında ölü nepsler de içeren tüm lif uçları özde kalır ve kısa liflerin çoğu uzaklaştırılır. Böylece daha az tüylü ve ölü neps içeren kumaş elde edilebilir. Kumaştaki ölü nepsler, çoğunlukla pamuktaki olgunlaşmamış liflerin yüksek yüzdesine bağlıdır. Olgunlaşmamış liflerin çoğu da kısadır. Vortex ipliğinin yapısından dolayı kısa lifin payı ipliğin özünde çok olmadığından, vortex iplikten üretilen kumaşta ölü neps bulunması olasılığı çok düşüktür [3]. 2.2 Vortex Đpliklerinin Yapı ve Özelliklerini Etkileyen Đşlem Parametrelerinin Đncelenmesine Yönelik Yapılmış Çalışmalar Basal ve Oxenham farklı karışım oranlarında üretilen Ne 36 inceliğinde, polyester/pamuk vortex (MVS) ve hava jeti (MJS) ipliklerle yaptıkları çalışmada MVS ipliklerinin daha düşük kütlesel düzgünsüzlük, hata ve tüylülük değerlerine sahip olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca MVS iplikleri %100 polyester iplikleri hariç üretilen tüm karışım oranlarında MJS ipliklerinden daha yüksek mukavemet değerine sahip bulunmuşlardır. Karışım ipliklerdeki pamuk oranı arttıkça MVS iplikleri ile MJS iplikleri arasındaki mukavemet oranının da arttığı bulunmuştur. Üretilen %100 polyester MVS iplikleri ve MJS ipliklerinin mukavemet değerleri ise aynı bulunmuştur. Bu durumun, vortex iplik yapısındaki hava jeti ipliklere kıyasla artmış olan sargı lifi oranından kaynaklandığı belirtilmiştir [8]. Artan sargı lifleri sayısı ile birlikte artan radyal yöndeki kuvvet, merkezde bükümsüz uzanan liflerin birbirleri ile etkileşimini arttırmaktadır. Mukavemet özelliklerinde görülen bu durumun tersine, kopma uzaması bakımından MJS ipliklerinin MVS ipliklerinden daha yüksek değerlere sahip olduğu belirtilmiştir. MJS ipliklerinde sargı lifleri oranı MVS ipliklerine nazaran daha az olduğu için bir yük altında merkezde bükümsüz uzanan liflerin birbirleri üzerinde hareket edebilmeleri MJS ipliklerinde daha kolay olmaktadır [5]. Ön baskı sıkıştırma noktası ile iğin arasındaki mesafe (sağ taraftaki şekilde L harfi ile belirtilmektedir),vortex ipliğin fiziksel özelliklerini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu mesafe arttıkça üst kısmı açık liflerin oranı da artar ve özellik olarak gerçek-bükümlü ipliğe benzer iplikler oluşur. Bununla 52

7 Karakan, G.,Gabil, A., Kodaloğlu, M. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) birlikte, eğer mesafe çok fazla geniş ise atık elyaf oranı da oldukça fazla olacaktır. Dolayısıyla genelde bu mesafe, beslenecek olan elyafların ortalama uzunluğundan çok az daha kısa olmalıdır. Basal yaptığı çalışmada üretilen iplik özellikleri üzerinde L mesafesinin önemli oranda etkili olduğunu çalışmasında kanıtlamıştır. L mesafesinin kısa olduğu durumda, üretilen %100 pamuk ve %50-50 polyester/pamuk karışımı vortex ipliklerinin, kopma uzaması ve kalın yer sayısı değerleri üzerinde önemli etkisi olduğu görülmüştür. L mesafesinin kısa olduğu durumda küçük çaplı içi oyuk iğ kullanımı üretilen ipliklerin kopma uzaması değerini arttırmaktadır [9]. Makine üreticisi firma da çekim sistemi ön silindirleri ile içi oyuk iğ arasındaki mesafenin sarım liflerinin sayısını dolayısıyla da üretilen iplik özelliklerini etkilediğini belirtmektedir. Eğer bu mesafe kısa olursa lif topluluğundan daha az sayıda lif ucu açılarak eğirme bölgesindeki sıkıştırılmış havanın döndürme etkisine girmektedir. Dolayısıyla da üretilen iplikteki sargı lifi oranı azalmakta ve iplik yapısı hava jeti ipliklerinin yapısına benzemektedir. Mesafe uzun olursa üretilen iplik yapısı gerçek bükümlü iplik yapısına daha çok benzemektedir. Mesafenin uzun olması durumunda sargı lif sayısı artacağından üretilen iplik daha yumuşak ve daha fazla tüylü olacaktır. Ancak mesafe çok uzun olduğunda telef olarak atılan lif miktarı da artmaktadır. Makine üreticisi firmanın tavsiyesi mesafenin kullanılan hammaddenin ortalama lif uzunluğu değerinden çok az kısa olarak ayarlanması yönündedir [2-5]. Örtlek ve Nair yaptıkları çalışmada içi oyuk iğ çapının üretilen MVS ipliklerinin özelliklerinde önemli etkiler olduğu sonucuna varmıştır. Geniş çaplı iğ kullanımının üretilen iplik tüylülüğünün arttırdığını, aynı zamanda daha geniş çapta iğ kullanımı ile üretilen ipliklerin daha düşük mukavemete ve daha düşük kütlesel düzgünsüzlüğe sahip olduğu sayısal sonuçlarla desteklenmiştir. Ayrıca iğ çapı seçiminin sadece iplik numarasına göre değil üretilecek ipliğin kullanım yerine göre de yapılması gerektiği vurgulanmış, Đçi oyuk iğlerin çalışma sürelerinin de üretilen iplik özelliklerinde istatistikî olarak etkili olduğu görülmüştür [7]. MVS sistemi Đle Düze Basıncı Değişiminin Đplik özelliklerine Etkisi de incelenen diğer konular arasındadır. Düze basıncının, üretim hattının ve bu iki faktörün kesişiminin, üretilen ipliklerin özellikleri üzerinde önemli etkisi olduğu görülmüştür. Çalışmada MVS ile karde ve penye ipliği farklı düze basınçları ile üretilmiştir. Düze basıncı artışı ile her iki sistem ile üretilen iplik yapılarında kütlesel düzgünsüzlük artarken, tüylülük değerlerinde önemli düşüşler kaydedilmiştir [10]. Oxenham ve Basal yaptıkları çalışmada Murata Vortex Đplik Eğirme Sisteminde proses parametrelerini incelemişlerdir. Düze açısı, düze basıncı, ön silindir ve iğ arasındaki mesafe, iplik üretim hızı gibi parametrelerin vortex iplik yapısına olan etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak iğ ve ön silindirler arasındaki mesafenin kısa olmasının daha iyi düzgünlüğe, daha düşük hataya ve daha düşük tüylülüğe neden olduğu sonuçlarına varılmıştır. Yüksek düze açısı, yüksek düze basıncı, düşük üretim hızı ve düşük iğ çapının da tüylülüğü azalttığı gözlemlenmiştir. Yüksek düze açısının, yüksek düze basıncının ve düşük hızın aynı zamanda daha yüksek lif migrasyonuna neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır [11]. Akbaş, Murata Vortex Eğirme Sisteminde farklı hava basınçları ile çeşitli lif tipleri ile üretilen ipliklerin performans özelliklerini karşılaştırmıştır. Çalışma sonucunda hava basıncının iplik üzerindeki etkilerinin hammadeye ve gramaja göre kesinlikle farklılık gösterdiğini ve tüm hava basınçlarında iplik üretilebileceği sonucuna varılmıştır. Hava basıncı arttıkça her lif tipi için iplik mukavemet ve neps değerlerinde artış görüldüğü sonucuna varılmıştır [3]. Erdumlu ve arkadaşları ise Konvensiyonel Ring Đplik yapısı, Open End Rotor Đplik Yapısı ile Murata Vortex Đplik yapılarının karşılaştırılması üzerine bir çalışma yapmışlardır. Farklı numaralarda hazırlanmış Ring, Open End Rotor ve Vortex Đplik yapıları pamuk, viskoz rayonu,50/50 pamuk-modal karışımlarından üretilmiş ve bu iplikler single jersey örme makinelerinde örülmüş ve örme yapısındaki fiziksel performansları incelemek üzere reaktif boyarmaddeler ile boyanmıştır. Sonuçlar vortex iplik yapısının daha düşük tüylülüğe ve vortex iplik yapısının, rotor-ring eğirme sistemlerinden üretilenler 53

8 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Murata Vortex Đplik Eğirme Sistemi ve Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi ipliklere göre daha iyi pilling dayanımı olduğunu göstermiştir. Özellikle viskoz rayondan üretilmiş vortex iplik yapılarının; iplik mukavemetinde ve tüylüğünde daha memnun edici sonuçlar alınmıştır [12]. Örtlek ve Ülkü bir diğer çalışmasında ise spandex ve iplik numarasının Murata Vortex tarafından üretilen elastik core spun iplikleri üzerine etkisini inceleyen bir çalışma yapmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki elastik core spun ipliklerinin çeşitli özellikleri spandex ve iplik numarası tarafından etkilenmektedir. Daha kalın iplikler ince ipliklere göre daha düşük düzgünsüzlüğe, hata oranına ve kopma uzaması değerlerine sahiptir. Spandex içeren core spun vortex ipliklerinin daha düşük gerilim ve daha yüksek kopma uzaması gösterdiği görülmüştür. Kullanılan spandexin core spun vortex iplik tüylülük özelliği üzerinde etkili olduğu anlaşılmıştır [13]. 3. SONUÇ VE ÖNERĐLER Murata Vortex Đplik Eğirme sisteminde iplik oluşum teorisi sayısal verilere dayandırılarak henüz tam olarak açıklanamamıştır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre Üretim parametrelerinden düze geometrisi, hava basıncı ve kalitesinin etkisi, ön baskı sıkıştırma noktası ile iğ arasındaki mesafe, iğ çapı,üretim hızı gibi pek çok parametre vortex iplik özelliklerini önemli derecede değiştirmiştir. Teorik olarak %100 pamuk elyafı ile üretim yapılabildiği yönünde çalışmalara rastlanılmış ancak pratikte bunun pek mümkün olmadığı üretici firma tarafından doğrulanmıştır. Đplik yapısına etkiyen parametrelerin %100 pamuk elyafı üretimine olanak sağlayacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi ve iplik oluşum teorisinin tam olarak açıklanabilmesi yönünde yeni çalışmaların yapılmasının MVS eğirme sisteminin geliştirilmesi yönünde önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 54

9 Karakan, G.,Gabil, A., Kodaloğlu, M. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) KAYNAKLAR 1. Çetinkaya S. ve Öztuna A.S.,2007, Çeşitli Lif Tipleri Kullanılarak Farklı Đnceliklerde Üretilen Ring, Open-end rotor ve Vortex Đpliklerin ve Bu Đpliklerden Üretilen Kumaşların Performans Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi, ĐTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Bölümü, Bitirme Tasarım Projesi, Đstanbul Akbaş, G.,2009, Vortex Eğirme Sisteminde Farklı Hava Basınçlarında, Çeşitli Lif Tipleri Kullanılarak Üretilen Đpliklerin Performans Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi, Đstanbul Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bitirme Projesi,Đstanbul 4. Carl A.Lawrence,2003,Fundementals Of Spun Yarn Technology, Crc Press,USA 5. Örtlek,G.H.,2004,Murata Vortex Đplik Eğirme Sisteminde Üretilen Đpliklerin Yapısal Özellikleri ve Bazı Üretim Parametrelerinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa 6. Örtlek ve Ülkü, 2008, Mvs Sistemi Đle Pamuk Đpliği Üretiminde Düze Basıncı Değişiminin Đplik Özelliklerine Etkisinin Đncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1 7. Örtlek,H ve Nair F., MVS Makinelerinde Kullanılan Đçi Oyuk Đğlerdeki Aşınmanın Đncelenmesi, Tubitak Proje No 106M142, Kayseri, Basal, G., and Oxenham, W.,2003, Vortex Spun Yarn vs. Air-Jet Spun Yarn, Autex Res. J.,volume 3. no.3, Basal, G.,2003, The Structure And Properties of Vortex And Compact Spun Yarns,Phd Thesis, Fiber And Polymer Science, NCSU, Raleigh,p Örtlek ve Ülkü, MVS Sistemi Đle Pamuk Đpliği Üretiminde Düze Basıncı Değişiminin Đplik Özelliklerine Etkisinin Đncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, Basal, G. and Oxenham, W.2006, Effects of some Process Parameters on the Structure and Properties of Vortex Spun Yarn, Text. Res. J., 76(6), Erdumlu,N., Ozipek,B., Oztuna, S., Cetinkaya,S., Investigation of Vortex Spun Yarn Properties in Comparison with Conventional Ring and Open-end Rotor Spun Yarns 13. Örtek,H., Ülkü,S., Effects of Spandex and Yarn Counts on The Properties of Elastic Core Spun Yarns Produced on Murata Vortex Spinner 55

MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Hüseyin Gazi ÖRTLEK Şükriye ÜLKÜ Özet: Hava jetli iplik eğirme teknolojisi esasına dayalı olarak,

Detaylı

Dünden Bugüne Kısa Stapel İplik Üretim Teknolojileri

Dünden Bugüne Kısa Stapel İplik Üretim Teknolojileri S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2013 (7-15) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 2, 2013 (7-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 2005

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 2005 Dersi Veren Birim: Tekstil Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TEMEL İPLİKÇİLİK Dersin Orjinal Adı: TEMEL İPLİKÇİLİK Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: TKS 005 Dersin

Detaylı

Lif Türü ve İplik İnceliğinin Vortex İplik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Lif Türü ve İplik İnceliğinin Vortex İplik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi D. Yılmaz, G. Kayabaşı / Lif Türü ve İplik İnceliğinin Vortex İplik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Journal

Detaylı

MVS 810 Vortex İplik Makinasında Üretilen Farklı İncelikteki İpliklerin Düzgünsüzlük, Hata Ve Tüylülük Değerlerinin Karşılaştırılması

MVS 810 Vortex İplik Makinasında Üretilen Farklı İncelikteki İpliklerin Düzgünsüzlük, Hata Ve Tüylülük Değerlerinin Karşılaştırılması Süleyman Demirel Üniversitesi YEKARUM e-dergi (Journal of YEKARUM) Yıl 2015/Cilt 3/ Sayı 1 E - ISNN: 1309-9388 MVS 810 Vortex İplik Makinasında Üretilen Farklı İncelikteki İpliklerin Düzgünsüzlük, Hata

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (2) 1-1 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR (Makale) Kısa Ştapel Đplikçilikte Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi Demet YILMAZ, Hasan H. ÖZKAN,

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS. (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS. (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Hava Jetli İpliklerin Dokuma Kumaş Performanslarının Değerlendirilmesi Evaluation of Woven Fabric Performances of Air-Jet Yarns Hüseyin Gazi TÜRKSOY,

Detaylı

The Effects Of Raw Material And Spinning Method On Yarn Hairiness On Short Staple Yarns

The Effects Of Raw Material And Spinning Method On Yarn Hairiness On Short Staple Yarns Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (20-28) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (20-28) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ ve TEKSTİL MAKİNALARI KONGRESİ, 11 1 Kasım 5, Gaziantep-Türkiye OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Arş.Gör.Yılmaz ERBİL ve Doç.Dr.Osman BABAARSLAN

Detaylı

Katlı Vortex İpliklerin Mukavemet ve Uzama Özellikleri

Katlı Vortex İpliklerin Mukavemet ve Uzama Özellikleri Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 3, 2011 (1-9) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 3, 2011 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 19, Sayı 4, 2013, Sayfalar 165-169 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences RİNG

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI. «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk»

21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI. «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk» 21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk» Prof.Dr. Osman BABAARSLAN Çukurova Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Tekstil

Detaylı

Examining the Effect of Mechanical Abrasion in Open-End Spinning Mill on Yarn Quality

Examining the Effect of Mechanical Abrasion in Open-End Spinning Mill on Yarn Quality KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(2), 2010 26 KSU Journal of Engineering Sciences, 13(2), 2010 Open-End Eğirme Ünitesindeki Mekanik Aşınmanın İplik Kalitesine Etkisinin İncelenmesi Remzi GEMCİ *, Hayriye

Detaylı

Murata Vortex İplik Yapısında Merkez ve Sargı Liflerinin İncelenmesi

Murata Vortex İplik Yapısında Merkez ve Sargı Liflerinin İncelenmesi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2010 (9-19) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 3, 2010 (9-19) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

Eğirme Parametrelerinin Đplik Kalitesine Etkisi

Eğirme Parametrelerinin Đplik Kalitesine Etkisi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), 111-118ss., Haziran 2013 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 28(1), pp. 111-118, June 2013 Eğirme

Detaylı

YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÖZET

YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÖZET TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers Tekstil ve Mühendis The Journal Of Textiles and Engineers YIL 15 SAYI 70-71 YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Ring İplikleri ile RoCoS Kompakt İpliklerinin Tüylülük Özelliği Bakımından Karşılaştırılması The Comparison of the Yarn Hairiness Produced with

Detaylı

GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI

GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI Şükriye ÜLKÜ * Sunay ÖMEROĞLU Özet: Bu çalışmada

Detaylı

AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2014 ARAŞTIRMA AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Gözde BUHARALI * Sunay ÖMEROĞLU

Detaylı

ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (REFEREED RESEARCH) ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ EFFECT OF PRODUCTION PARAMETERS ON STRENGTH AND ELONGATION OF THE SELECTED

Detaylı

Hollow Yarn and Production Methods

Hollow Yarn and Production Methods Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (50-57) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (50-57) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ (REFEREED RESEARCH) KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ THE EFFECT OF SPINNING METHOD ON YARN HAIRINESS ON WORSTED YARNS Arş. Gör. Dr. Pınar ÇELİK Ege Ü. Tekstil Mühendisliği

Detaylı

KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF PILLING PROPERTIES OF COTTON FABRICS

Detaylı

Ham Madde Cinsi ve Üretim Parametrelerinin İplik Kalitesine Etkisi: Open- End İplikçiliği Üzerine Bir Uygulama

Ham Madde Cinsi ve Üretim Parametrelerinin İplik Kalitesine Etkisi: Open- End İplikçiliği Üzerine Bir Uygulama MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/makufebed Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8(1): 96-107 (2017) The Journal of Graduate School of Natural

Detaylı

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE HVI LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE HVI LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE HVI LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR INTERACTIONS BETWEEN HVI FIBRE PROPERTIES AND RING COTTON YARN PROPERTIES Dr. Mustafa E. ÜREYEN Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü

Detaylı

BREZİLYADAN GELEN KALİTE

BREZİLYADAN GELEN KALİTE BREZİLYADAN GELEN KALİTE Inovasyon Çift Katmanlı Ürünler Penye Makinesi Koparma Silindirleri İçin Cot PL-572/Soft Dış: 72 shore A (Kırmızı) / İç: 50 shore A (Siyah) Cot PL-975/Soft Dış: 75 shore A (Açık

Detaylı

Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi

Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (29-37) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (29-37) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

İPLİK-İPLİK VE İPLİK-METAL SÜRTÜNME KATSAYISI İLE BAZI İPLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖZET

İPLİK-İPLİK VE İPLİK-METAL SÜRTÜNME KATSAYISI İLE BAZI İPLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖZET 1 9 9 2 TMMOB TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers The Journal Of Textiles and Engineers YIL 16 SAYI 73-74 İPLİK-İPLİK VE İPLİK-METAL SÜRTÜNME KATSAYISI İLE BAZI İPLİK

Detaylı

J 20 Hava-Jetli İplik Makinası

J 20 Hava-Jetli İplik Makinası J 20 Hava-Jetli İplik Makinası......................... Mükemmel Com4 jet iplikleri için verimlilik artışı ve yeni sarım sistemi........................... Rieter. Aile Bayramı. Türkiye.. Mayıs. 2014.

Detaylı

Uster Afis. kullanımı. Using. Pamuk Organik. Uster AFIS penye iplik. Keywords Cotton Organic cotton yarn. combed yarn. ÖZET Günümüzde, çevre ve

Uster Afis. kullanımı. Using. Pamuk Organik. Uster AFIS penye iplik. Keywords Cotton Organic cotton yarn. combed yarn. ÖZET Günümüzde, çevre ve 27 Uster Afis sisteminin organik pamuk ipliği üretiminde kullanımı Hüseyin Gazi ÖRTLEK, Öznur SARITAŞ, Ahmet MERİÇ* Erciyes Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Kayseri *Uster Teknoloji Ticaret A.Ş.

Detaylı

PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İsmail Öztanır 1, Mehmet Emin Yüksekkaya 2 1 Uşak Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Farklı Sistemlerle Direkt Olarak Elde Edilmiş Çift Katlı İplik Özelliklerinin Örme Kumaş Özelliklerine Etkileri Effects of Properties of Two-Ply

Detaylı

Researching the Yarn Characteristics of Effect on the Abrasion Resistance of Cotton Plain Fabrics

Researching the Yarn Characteristics of Effect on the Abrasion Resistance of Cotton Plain Fabrics Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13-3 (2009),297-304 Pamuklu Bezayağı Kumaşların Aşınma Mukavemetine Etki Eden İplik Özelliklerinin İncelenmesi Yahya CAN 1 *, Erhan KIRTAY

Detaylı

Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi

Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi www.teknolojikarastirmalar.com Electronic Journal of Textile Technologies 08 (1) 11-17 TECHNOLOGICAL RESEARCHES Makale Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi Gülcan

Detaylı

Yahya CAN 1, Erhan KIRTAY 2. Denizli. İzmir YARN CHARACTERISTIC S EFFECTS ON TEAR RESISTANCE OF COTTON PLAIN FABRICS

Yahya CAN 1, Erhan KIRTAY 2. Denizli. İzmir YARN CHARACTERISTIC S EFFECTS ON TEAR RESISTANCE OF COTTON PLAIN FABRICS Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE PAMUKLU BEZAYAĞI KUMAŞLARIN YIRTILMA MUKAVEMETLERİNE ETKİ EDEN İPLİK ÖZELLİKLERİ Yahya CAN 1, Erhan

Detaylı

FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ *

FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ * Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl: Cilt:- FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ * Physical Properties of Different Type of Knitted Fabrics Produced

Detaylı

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI K.Maraş ta en önemli sektör olan tekstil Endüstrisine kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla 1995 yılında kurulan okulumuzda; en fazla öğrenciye ve en geniş eğitim ortamına sahip

Detaylı

İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Remzi GEMCİ * Yusuf ULCAY ** Özet: Bu çalışmada, ring iplik

Detaylı

RİNG VE KOMPAKT İPLİK ÖZELLİKLERİ İLE BU İPLİKLERDEN ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

RİNG VE KOMPAKT İPLİK ÖZELLİKLERİ İLE BU İPLİKLERDEN ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ (REFEREED RESEARCH) RİNG VE KOMPAKT İPLİK ÖZELLİKLERİ İLE BU İPLİKLERDEN ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ STATISTICAL INVESTIGATION OF PROPERTIES OF RING AND COMPACT

Detaylı

Pamuk İpliğinde Mukavemeti Etkileyen Faktörlerin Bulanık Mantık Yöntemiyle Tespit Edilmesi

Pamuk İpliğinde Mukavemeti Etkileyen Faktörlerin Bulanık Mantık Yöntemiyle Tespit Edilmesi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2014 (12-18) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 8, No: 2, 2014 (12-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

COMPACT İPLİKÇİLİK (Daha az tüylü ve daha mukavemetli iplikler) eğirme üçgeni

COMPACT İPLİKÇİLİK (Daha az tüylü ve daha mukavemetli iplikler) eğirme üçgeni COMPACT İPLİKÇİLİK (Daha az tüylü ve daha mukavemetli iplikler) İplikçilik alanında yeni geliştirilen sistemler devamlı olarak ring iplik eğirme sistemiyle mukayese edilmektedir. Bunun sebebi, ring ipliklerinin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YENİ NESİL TEKNİK LİFLER (KARBON, LENZİNG FR, METAARAMİD,PARAARAMİD) KULLANILARAK ÖZELLİKLİ İPLİKLERİN ÜRETİMİ VE KALİTE - MALİYET ANALİZİ TEKSTİL

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) http://www.tekstilvemuhendis.org.tr

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) http://www.tekstilvemuhendis.org.tr TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Eş Zamanlı Uygulanan Katlama ve Büküm İşleminin Katlı İplik Özellikleri Üzerindeki Etkisi Effect of the Simultaneous Folding and Twisting Processes

Detaylı

Şekil 1: Karde Esnek İplik Üretim Hattı Makine Parkı Yerleşimi

Şekil 1: Karde Esnek İplik Üretim Hattı Makine Parkı Yerleşimi Çukurova Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü Karde Esnek İplik Üretim Hattı; Eğitim-Öğretim, Ürün Geliştirme ve Ar-Ge Faaliyetleri için Hizmet Vermeye Başlamıştır 2005 yılının sonunda TTI Wuppertal

Detaylı

Rieter Com4 rotor İpliği. Sonraki İşlemlerde Başarının Garantisi. Stephan Weidner-Bohnenberger. Iris Biermann. Rieter Com4 rotor İpliği

Rieter Com4 rotor İpliği. Sonraki İşlemlerde Başarının Garantisi. Stephan Weidner-Bohnenberger. Iris Biermann. Rieter Com4 rotor İpliği Rieter Com4 rotor İpliği Tercih edilen iplikler Iris Biermann Rieter Machine Works Ltd. Winterthur, Switzerland Stephan Weidner-Bohnenberger Rieter Ingolstadt GmbH Ingolstadt, Germany Rieter Com4 rotor

Detaylı

Dokuma Kumaş Üretiminde Kompakt İplik Kullanımı. The Use Of Compact Yarn In Woven Fabric Production

Dokuma Kumaş Üretiminde Kompakt İplik Kullanımı. The Use Of Compact Yarn In Woven Fabric Production Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2012 (13-21) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 6, No: 1, 2012 (13-21) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Deniz VURUŞKAN ELASTAN İÇERİKLİ İPLİK ÜRETMEK ÜZERE MODİFİYE EDİLEN RİNG MAKİNASINDA ÜRETİM DEĞİŞKENLERİNİN OPTİMİZASYONU VE İPLİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

yarnmaster DiGital online Quality Control

yarnmaster DiGital online Quality Control Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmster facts yarnmster Optik iplik temizleme 045910/007t İPLİK VE YÜZEYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tekstil yüzeylerinin kalite

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Serin MEZARCIÖZ FARKLI ÜRETİM TEKNİKLERİYLE EĞRİLMİŞ İPLİKLERDEN ÖRÜLEN KUMAŞLARIN BELİRLİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE İSTATİSTİKSEL MODELLENMESİ

Detaylı

Havlu Dokuma Kumaşlarda, Hav Yüksekliği ve Gramajın Kumaşların Su Emiciliği, Aşınma Ve Boncuklanma Dayanımlarına Etkisi

Havlu Dokuma Kumaşlarda, Hav Yüksekliği ve Gramajın Kumaşların Su Emiciliği, Aşınma Ve Boncuklanma Dayanımlarına Etkisi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2011 (18-25) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 2, 2011 (18-25) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

İPLİK KALİTE PARAMETRELERİ

İPLİK KALİTE PARAMETRELERİ 1. NUMARA İplik numarası ipliğin boyutunu (inceliğini, kalınlığını) belirlemek için verilen sayısal bir değer olup, birim uzunluk başına ağırlığı veya birim ağırlık başına uzunluğu belirten bir ölçüdür.

Detaylı

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL Doç. Dr. Kenan YILDIRIM 3.TEKSTİL GÜNLERİ TASLAK PROGRAMI 08-09.05.2014 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi/Konferans Salonu KALİTE Ürün veya hizmetlerin,

Detaylı

Yuvarlak Örme Makinesi Parametrelerinin Rotor Đpliğinden Örülmüş Pamuklu Süprem Kumaşların May Dönmesine Etkisi

Yuvarlak Örme Makinesi Parametrelerinin Rotor Đpliğinden Örülmüş Pamuklu Süprem Kumaşların May Dönmesine Etkisi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (1-10) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (1-10) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

Cer Makinasında Ekartman Ayarlarının İplik Kalite Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Cer Makinasında Ekartman Ayarlarının İplik Kalite Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(1), ss. 73-80, Mart 2017 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 32(1), pp. 73-80, March 2017 Cer Makinasında

Detaylı

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE AFIS LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE AFIS LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR (REFEREED RESEARCH) RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE AFIS LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR INTERACTIONS BETWEEN AFIS FIBRE PROPERTIES AND RING COTTON YARN PROPERTIES Dr. Mustafa E. ÜREYEN Anadolu Ü.

Detaylı

FARKLI EĞĠRME SĠSTEMLERĠNĠN BOYAMAYA HAZIR YUMUġAK BOBĠNLERĠN SERTLĠK DEĞERLERĠNE ETKĠSĠ

FARKLI EĞĠRME SĠSTEMLERĠNĠN BOYAMAYA HAZIR YUMUġAK BOBĠNLERĠN SERTLĠK DEĞERLERĠNE ETKĠSĠ ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MĠM.FAK.DERGĠSĠ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/December 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 FARKLI EĞĠRME SĠSTEMLERĠNĠN BOYAMAYA HAZIR YUMUġAK BOBĠNLERĠN SERTLĠK DEĞERLERĠNE

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:XXX-XXX Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (3) 45-50 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Nazan ERDUMLU Đstanbul Teknik Üniversitesi, Tekstil Teknolojileri

Detaylı

Rieter Open End Makinaları

Rieter Open End Makinaları Rieter Open End Makinaları......................... Son teknolojinin sağladığı ekonomik avantajlar........................... Rieter. Aile Bayramı.. Mayıs. 2014.. Erman. Coşkun. / Stephan. Weidner-Bohnenberger...............

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI

1. SINIF GÜZ YARIYILI 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

Detaylı

ORGANİK PAMUK ve ORGANİK KUMAŞ ÜRETİM PROJESİ

ORGANİK PAMUK ve ORGANİK KUMAŞ ÜRETİM PROJESİ ORGANİK PAMUK ve ORGANİK KUMAŞ ÜRETİM PROJESİ EGE ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Danışman : Doç. Dr. Pınar ÇELİK Necati ER info@necatier.com/0536 726 12 66 Ali KARTAL alikartal@outlook.com.tr/0506

Detaylı

Qualab Kalite Analiz ve Teşhis Laboratuvarı Yalçın Koreş Cad. No: 34 Güneşli 34209 İstanbul Türkiye T: + 90 212 4748183 F: + 90 212 4748188

Qualab Kalite Analiz ve Teşhis Laboratuvarı Yalçın Koreş Cad. No: 34 Güneşli 34209 İstanbul Türkiye T: + 90 212 4748183 F: + 90 212 4748188 ABRAJ NEDİR? Yuvarlak örme sektörünün çok genel bir ifade ile Abraj olarak isimlendirdiği kumaş hatalarının sanıldığından çok daha fazla nedenleri bulunmakla birlikte çoğu zaman bu nedenlerin birbirinden

Detaylı

DREF 2000 FRĐKSĐYON ĐPLĐK MAKĐNESĐNDE TREVĐRA LĐFLERĐ ĐLE GÜÇ TUTUŞUR ÖZELLĐĞE SAHĐP ĐPLĐK ÜRETĐMĐ

DREF 2000 FRĐKSĐYON ĐPLĐK MAKĐNESĐNDE TREVĐRA LĐFLERĐ ĐLE GÜÇ TUTUŞUR ÖZELLĐĞE SAHĐP ĐPLĐK ÜRETĐMĐ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2008 DREF 2000 FRĐKSĐYON ĐPLĐK MAKĐNESĐNDE TREVĐRA LĐFLERĐ ĐLE GÜÇ TUTUŞUR ÖZELLĐĞE SAHĐP ĐPLĐK ÜRETĐMĐ Şükriye ÜLKÜ * Mahmut

Detaylı

ÖNSÖZ. Temmuz, 2006. Başak ARSLAN

ÖNSÖZ. Temmuz, 2006. Başak ARSLAN ÖNSÖZ Tezimin hazırlanması sırasında yardımlarını esirgemeyen, desteğini her zaman hissettiğim tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Yeşim İridağ BECEREN e; tüm yaşamım boyunca daima yanımda olan ve başarımın en

Detaylı

KOMPLE SİSTEM YENİLİKLERİ

KOMPLE SİSTEM YENİLİKLERİ KOMPLE SİSTEM YENİLİKLERİ SPIDERweb - İplikhane Kontrol Sistemi- geleceğin iplikhanesini izlemek için yeni fonksiyonlar Rieter SPIDERweb İplikhane Kontrol Sistemi elyaftan ipliğe ve dört eğirme teknolojisini

Detaylı

TEKSTİLCİ GÖZÜYLE PAMUK AHMET DUYGAL KİPAŞ

TEKSTİLCİ GÖZÜYLE PAMUK AHMET DUYGAL KİPAŞ TEKSTİLCİ GÖZÜYLE PAMUK AHMET DUYGAL KİPAŞ İÇERİK NEDEN PAMUK? PAMUĞUN KULLANIM ALANLARI RAKAMLARLA PAMUK TEKSTİLCİ GÖZÜYLE PAMUK SEÇİM KRİTERİ KİPAŞ TA PAMUK KULLANIMI YERLİ VE İTHAL PAMUKLARIN ELYAF

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (1) 1-9 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Rollergin Tipi Çırçır Makinelerinde Ayar Parametrelerinin Lif Kalitesine ve Özelliklerine

Detaylı

Güvenlik: Öğrenciler uygulama sırasında kesici, delici, kimyasal zarar verici aletleri kullanırken dikkat etmeleri konusunda uyarılır.

Güvenlik: Öğrenciler uygulama sırasında kesici, delici, kimyasal zarar verici aletleri kullanırken dikkat etmeleri konusunda uyarılır. DERS PLANI B DERSİN ÖĞRETMENİ : BURÇE KURTULMUŞ DERS ADI: Tekstil Teknolojisi KONU: Temel Örme ve Elemanları SINIF: 10. sınıf ÖĞRENCİ TANIMLAMASI : Sınıf 13 kişilik 7 erkek 6 kız öğrenci var. Öğrencilerin

Detaylı

Elit İplik. Türkiye de en yeni teknolojiye sahip iplik tesisi

Elit İplik. Türkiye de en yeni teknolojiye sahip iplik tesisi Elit İplik Türkiye de en yeni teknolojiye sahip iplik tesisi Rieter. Elit iplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Aş. 1 Rieter. Elit iplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Aş. TÜRKİYE DE EN YENİ TEKNOLOJİYE SAHİP İPLİK

Detaylı

PAMUK / POLİESTER KARIŞIMI OE ROTOR İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON THE HAIRINESS OF COTTON / POLYESTER BLENDED OE ROTOR YARNS

PAMUK / POLİESTER KARIŞIMI OE ROTOR İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON THE HAIRINESS OF COTTON / POLYESTER BLENDED OE ROTOR YARNS PAMUK / POLİESTER KARIŞIMI OE ROTOR İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Pınar DURU BAYKAL, Osman BABAARSLAN Çukurova Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, 0330-Balcalı/Adana Rızvan EROL Çukurova

Detaylı

D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ

D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ 23-25 Ekim 2013 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi (D.E.Ü.) Tekstil Mühendisliği Bölümü 37 öğrenci ve 5 akademik personelden

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yılmaz ERBİL KARIŞIM OE-ROTOR İPLİĞİ ÜRETİMİNDE EĞİRME ELEMANLARINDAN DÜSENİN İPLİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TEKSTİL

Detaylı

Rieter iplikçilik El kitabı Cilt 6. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 6 Alternatif Eğirme Sistemleri. Dr. Herbert Stalder

Rieter iplikçilik El kitabı Cilt 6. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 6 Alternatif Eğirme Sistemleri. Dr. Herbert Stalder Rieter iplikçilik El kitabı Cilt 6 Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt 6 Alternatif Eğirme Sistemleri Dr. Herbert Stalder Yayıncı Rieter Machine Works Ltd. Copyright 2009 by Rieter Machine Works Ltd., Klosterstrasse

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ OPEN END İPLİK MAKİNESİ 542TGD496

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ OPEN END İPLİK MAKİNESİ 542TGD496 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ OPEN END İPLİK MAKİNESİ 542TGD496 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 425 432 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Derleme Makalesi Geri Dönüşüm İplikçiliğin Önemi ve İplik Üretim Yöntemleri Yusuf ERSOYa,*,

Detaylı

MEM Tekstil Sanayi & Ticaret Anon. Şti. Türkiye deki tam entegre iplik tesisi

MEM Tekstil Sanayi & Ticaret Anon. Şti. Türkiye deki tam entegre iplik tesisi MEM Tekstil Sanayi & Ticaret Anon. Şti. Türkiye deki tam entegre iplik tesisi 2 Rieter. MEM 1 Rieter. MEM 3 TÜRKİYE DEKİ TAM ENTEGRE İPLİK TESİSİ MEM Tekstil Sanayi & ticaret Anon. Şti. MAKİNALARIMIZ 20

Detaylı

Filamentlerde Puntalama İşleminden Kaynaklanan Numara Değişimlerinin Araştırılması

Filamentlerde Puntalama İşleminden Kaynaklanan Numara Değişimlerinin Araştırılması Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(1),167-173 ss., Haziran 2015 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 30(1), pp. 167-173, June 2015 Filamentlerde

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Halil ÖZDEMİR FARKLI İPLİK ÜRETİM SİSTEMLERİ İLE EĞRİLMİŞ İPLİKLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE BOBİN BOYAMA PERFORMANSININ İNCELENMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

factos YaRNMASTER DIGItaL ONLINE QUaLItY control MaStERS IN textile QUaLItY control MaStERS IN textile QUaLItY control 045911/007t

factos YaRNMASTER DIGItaL ONLINE QUaLItY control MaStERS IN textile QUaLItY control MaStERS IN textile QUaLItY control 045911/007t MaStERS IN textile QUaLItY control MaStERS IN textile QUaLItY control YaRNMASTER YaRNMASTER factos YaRNMASTER LabPack İplikhane İçin Online Laboratuvar YaRNMASTER 045911/007t LABPACK ONLINE LABoRATUVAR

Detaylı

Comparison of Test Results of the Different Yarn Harininess Testers

Comparison of Test Results of the Different Yarn Harininess Testers Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-3 (2006),422-427 Farklı Tüylülüğü Test Cihazlarından Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması Sennur ALAY, Fatma GÖKTEPE Süleyman Demirel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hüseyin Emre AYAN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEN ELDE EDİLEN PAMUKLARDAN ÜRETİLEN İPLİĞİN KALİTE ÖZELLİKLERİNE EĞİRME MAKİNESİ PARAMETRELERİNİN

Detaylı

Rieter Com4 Yarns. Yarns of Choice. Rieter Com4 İplikleri Yarns of Choice. Iris Biermann Rieter Makinalar & Sistemler

Rieter Com4 Yarns. Yarns of Choice. Rieter Com4 İplikleri Yarns of Choice. Iris Biermann Rieter Makinalar & Sistemler Rieter Com4 İplikleri Yarns of Choice Iris Biermann Rieter Makinalar & Sistemler Anja Knick Rieter Makinalar & Sistemler Rieter Com4 Yarns Yarns of Choice İçindekiler 1 Com4 İplik Nedir? 5 Know-how Sayesinde

Detaylı

2) İPLİK PAMUK İPLİĞİ YAPIMI 2004/873 (Nace Grup:13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi)

2) İPLİK PAMUK İPLİĞİ YAPIMI 2004/873 (Nace Grup:13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi) 2) İPLİK 2.1. Pamuk İpliği Yapımı 2.2. Pamuk İpliği Bükümü 2.3. Ştrayhgarn Yün İpliği 2.4. Kamgarn Yün İpliği 2.5. Mus ve Tekstüre İplik 2.6. Makara, Konik Bobin, Masura, Yumak Sarma 2.7. Vatka Yapımı

Detaylı

Dokuma Dairelerinde Randıman Kayıplarının Analiz Edilmesi Ve Đstatistiksel Modellemesinin Yapılması

Dokuma Dairelerinde Randıman Kayıplarının Analiz Edilmesi Ve Đstatistiksel Modellemesinin Yapılması Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (3842) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (3842) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com eissn:xxxxxx

Detaylı

ROCOS KOMPAKT PL K E RME S STEM VE ÜRET LEN PL K VE KUMA LARIN KAR ILA TIRILMASI T.C. EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (DOKTORA TEZ ) Sevda ALTA

ROCOS KOMPAKT PL K E RME S STEM VE ÜRET LEN PL K VE KUMA LARIN KAR ILA TIRILMASI T.C. EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (DOKTORA TEZ ) Sevda ALTA T.C. EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (DOKTORA TEZ ) ROCOS KOMPAKT PL K E RME S STEM VE KLAS K R NG PL K E RME TEKN LE ÜRET LEN PL K VE KUMA LARIN KAR ILA TIRILMASI Sevda ALTA Tekstil Mühendisli

Detaylı

Cer TD. Teknik standartlar

Cer TD. Teknik standartlar Cer TD Teknik standartlar 4 Cer makineleri teknolojisi Geniş çaplı üstünlükler CER MAKİNELERİ TEKNOLOJİSİNDE SAĞLANMIŞTIR DAHA AZ HATA DAHA FAZLA VERIMLILIK ANLAMINA GELMEKTEDIR. nin ardından artık kalite

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ebru ÇORUH FARKLI DÜZE TİPLERİ KULLANILARAK EĞRİLMİŞ OPEN-END ROTOR İPLİKLERİNDEN ÖRME SÜPREM KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Kopma Ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi

Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Kopma Ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 38 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Ve ne Etkisi Kübra ÇETİNASLAN 1, Serin MEZARCIÖZ 2, Suat ÇETİNER 1 *

Detaylı

Haşil Prosesinin Teknik İncelemesi ve Bir Uygulama

Haşil Prosesinin Teknik İncelemesi ve Bir Uygulama Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(1), 99-108 ss., Haziran 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(1), pp. 99-108, June 2014 Haşil

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS. (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS. (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Büküm İplikçiliği (Siro-Spun) Teknolojisindeki Gelişmeler ve Hibrit Eğirme Teknolojileri Developments on Twist Spinning (Siro-Spun) Technology

Detaylı

PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI...

PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI... PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI........................................................................... Penye C A P D Makinalarla Kazanılan Deneyim Dünya genelinde 7 900 Rieter C A P D penye makinası

Detaylı

Rieter Com4 Yarns Yarns of Choice. Anja Knick Rieter Machines & Systems. Iris Biermann Rieter Machines & Systems. Rieter Com4 Yarns.

Rieter Com4 Yarns Yarns of Choice. Anja Knick Rieter Machines & Systems. Iris Biermann Rieter Machines & Systems. Rieter Com4 Yarns. Rieter Com4 Yarns Yarns of Choice Iris Biermann Rieter Machines & Systems Anja Knick Rieter Machines & Systems Rieter Com4 Yarns Yarns of Choice İçindekiler 1 Com4 ipliği nedir? 5 Know-how sayesinde Pazar

Detaylı

FARKLI INCELİK VE ELASTAN ORANLARINDA EĞRİLMİŞ PAMUK İPLİKLERİNİN GÖMLEKLİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ *

FARKLI INCELİK VE ELASTAN ORANLARINDA EĞRİLMİŞ PAMUK İPLİKLERİNİN GÖMLEKLİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ * Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:28 Cilt:18-3 FARKLI INCELİK VE ELASTAN ORANLARINDA EĞRİLMİŞ PAMUK İPLİKLERİNİN GÖMLEKLİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ * The Effects of Yarns With Different Lineer Density

Detaylı

Ring İplikçilik Yenilik ve Güven

Ring İplikçilik Yenilik ve Güven Ring İplikçilik Yenilik ve Güven......................... Rieter güvenilirliğinizi muhafaza ederek kârlılığınızı arttırır............................ Rieter. Aile Bayramı.. Türkiye. Mayıs. 2014. Erkan.

Detaylı

Anti Statik Yağın İplik Kalite Parametrelerine Etkisi *

Anti Statik Yağın İplik Kalite Parametrelerine Etkisi * Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss. 19-32, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp. 19-32, December 2011 Anti

Detaylı

ELASTAN (SPANDEX) İLAVESİNİN POLİESTER/VİSKON KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ELASTAN (SPANDEX) İLAVESİNİN POLİESTER/VİSKON KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ELASTAN (SPANDEX) İLAVESİNİN POLİESTER/VİSKON KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ EFFECT OF ELASTANE ON THE PROPERTIES OF PES/VIS BLEND WOVEN FABRICS Osman BABAARSLAN Çukurova Ü. Tekstil

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Yüksek Lisans BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ ZORUNLU DERSLER Dersin Kodu Dersin adı Teorik Uygulama AKTS TEK 795 Bilimsel Araştırma

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı